Вы находитесь на странице: 1из 8

йBIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


http://www.statistica.md

Denumirea: Наименование: În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din


BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele statisticii ofi-
________________________________________________ ciale:
________________________________________________ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice
si juridice, indiferent de forma de proprietate;
Adresa: Адрес: - asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utili-
Raionul zarea lor numai în scорuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date
(municipiul)_____________________________________ eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se
Район (муниципий) sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
Satul В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV
oт 9.12.2004 «Об официальной статистике», органы офици-
(comuna)_______________________________________ Cercetare statistică альной статистики:
Село (коммуна) (anual) - имеют право получать статистические данные от всех
Strada ______________________________ nr. _______ физических и юридических лиц, независимо от формы соб-
ственности;
Улица Статистическое обследование - гарантируют конфиденциальность полученных индиви-
дуальных данных и их использование только в статистиче-
Cod CUIÎO (годовой) ских целях.
Код ОКПО Непредставление в установленный срок статистических
NR. 16-AGR данных, представление недостоверных данных или в неполном
Cod IDNO
объеме является правонарушением и санкционируется в соот-
Код ветствии с действующим законодательством.
Forma de proprietate
Форма собственности ________________________ Balanţa producţiei
Аргоbat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova
(Cod CFP) în anul 2017 nr. 10 din 28 ianuarie 2014
Код КФС
Activitatea principală Утвержден приказом НБС Республики Молдова
Основной вид деятельности ________________________ № 10 от 28 января 2014 г.
Баланс продукции
_________________________________
(Cod CAEM, ediţia 2005) за 2017 год Prezintă: la 25 martie întreprinderile, care practică activi-
Код КЭДМ tatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă şi
Conducătorul ___________________________________ gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha tere-
Руководитель nuri agricole şi peste.
“_____“ __________________ 20 ____ Представляют: 25 марта предприятия, занимающиеся сель-
скохозяйственной деятельностью, включая предприятия с не ос-
Numele şi coordonatele executantului новной сельскохозяйственной деятельностью и крестьянские
Фамилия и координаты исполнителя (фермерские) хозяйства, которые имеют 50 и более га сельскохо-
Dl (dna) ________________________________________ зяйственных угодий.

Tel. ____________________________________________
e-mail__________________________________________
BALANŢA PRODUCŢIEI
БАЛАНС ПРОДУКЦИИ

Intrari Приход
Existent cumpărări şi alte intrări
la куплено и прочие поступления
începutul total din col.3 из гр.3
anului produs
Producţia Cod total vîndut -
furaj pentru
Продукция Код total
Наличие произве- total animale şi
на seminţe păsări всего
дено - всего
начало семена на корм продано -
всего
года скоту и всего
птице
A B 1 2 3 4 5 6 7
Cereale şi leguminoase boabe, inclusiv
porumb pentru boabe
010
Зерновые и зернобобовые, включая
кукурузу на зерно 4336 1877 294 4633 583
din care:
из них:
grîu
011
пшеница 1692 50 128 1625 235
secară
012
рожь
orz
013
ячмень 2000 543 96 2351 296
ovăz
014
овес
porumb pentru boabe
015
кукуруза на зерно 297 1218 70 656 51
fasole
016
фасоль 7
alte leguminoase pentru boabe
017
прочие зернобобовые
alte culturi cerialiere
018
прочие зерновые
Sfeclă de zahăr (industrială şi furajeră)
Сахарная свекла 020
(фабричная и на корм скоту)
Floarea soarelui
030
Подсолнечник 88 935 4 307 297
Tutun (în greutate de echivalare)
040
Табак (в зачётной массе)
Cartofi
050
Картофель 1 10 10
Legume de cîmp şi de seră
060
Овощи открытого и закрытого грунта 347 347 271
din care: tomate
061
из них: помидоры
Bostănoase
070
Бахчевые продовольственые культуры
Fructe şi pomuşoare (inclusiv nuci)
080
Плоды и ягоды (включая орехоплод- 193 24804 24763 24189
ные)
dun care: mere
081
из них: яблоки - 21604 21402 21161
nuci
082
орехи
pomuşoare
083
ягоды
Struguri
110
Виноград 35657 35657 34758
inclusiv: struguri soiuri de masă
111
в том числе: виноград столовых сортов
Rădăcinoase şi bostănoase furajere
Кормовые корнеплоды и кормовые 120
бахчевые 604 604
Fîn
130
Сено 508 388
Paie de cereale şi pleavă diversă
(nu se includ strujenii)
140
Солома озимая и яровая и мякина вся-
кая (без стеблей кукурузы) 18 385 134 1
(chintale / центнеров)
Iesiri Расход

din col.6 из гр.6 Existent la


sfîrşitul
anului
din col.10 из гр.10 pierderi la păstrare, pri- alte cheltui- (col.1+2+3-
furaj pentru transmis
în scopuri mite din contul gospo- eli pentru
animale şi pentru 6)
pentru în scopuri în scopuri dăriei (inclusiv perisa- necesităţi
păsări prelucrare ne alimen-
seminţe alimentare tare furajere bilitatea naturală) gospodăreşti Наличие на
на продо- на непро- потери при хранении, прочие конец года
на корм передано
на семена вольствен- доволь- на кормо- принятые за счёт хо- расходы на (гр.1+2+3-6)
скоту и на перера-
ные цели ственные вые цели зяйства (включая хозяйствен-
птице ботку
цели естественную убыль) ные нужды
8 9 10 11 12 13 14 15 16

2829 907 12623 158 7 1874

934 328 50 71 7 245

1401 491 76 87 - 288

494 88 23 929

2 4 3 1 720

10 1

75 1 -

531 43 234

215 26 202

1 898 -

604 -

388 120

133 269
Intrari Приход
Existent cumpărări şi alte intrări
la куплено и прочие поступления
începutul total din col.3 из гр.3
anului produs
Producţia Cod total vîndut -
furaj pentru
Продукция Код total
Наличие произве- total animale şi
на seminţe păsări всего
дено - всего
начало семена на корм продано -
всего
года скоту и всего
птице
A B 1 2 3 4 5 6 7
Tulpini de porumb de maturitate deplină
145
Стебли кукурузы полной спелости
Siloz
150
Силос 10888 14384 16777 30
Fînaj
160
Сенаж 2528 2102 3508
Făină penru alimentare
170
Мука на продовольственные цели
din care: făină de grîu
171
из нее: мука пшеничная
făină de porumb
172
мука кукурузная
Crupe
180
Крупа 16 13
Boabe urluite, făină şi urluială furajeră
Дробленое зерно, фуражная мука и 185
дерть на корм скоту
Furaje combinate
190
Комбикорм 17 17
Tărîţe
191
Отруби
Turte şi alte reziduri solide
192
Жмых
Fructe uscate
194
Сухофрукты
Conserve de fructe şi legume - total, t
195
Консервы плодоовощные - всего, тонн
din care: de legume
196
в том числе: овощные
de tomate
197
томатные
de fructe
198
фруктовые
Zahăr
200
Сахар
Ulei de floarea soarelui
205
Масло подсолнечное 88 58 105 105
Pîine
210
Хлеб
Mezeluri
215
Колбасные изделия
Carne şi slănină (inclusiv subproduse)
în greutate după sacrificare 220
Мясо и сало (включая субпродукты)
в убойном весе 52 43 31
Lapte de toate tipurile
230
Молоко всех видов 3818 3799 3567
Unt
240
Масло животное
Caşcaval şi brînză
250
Сыр и брынза
Lînă diversă, masă fizică
256
Шерсть разная, физический вес
Pielicele caracul şi de miei, bucăţi
260
Каракульские шкурки и смушки, штук
Materie primă de pielărie, bucăţi
265
Кожевенное сырьё, штук 106 24
Ouă, mii bucăţi
270
Яйца, тыс.штук
(chintale / центнеров)
Iesiri Расход

din col.6 из гр.6 Existent la


sfîrşitul
anului
din col.10 из гр.10 pierderi la păstrare, pri- alte cheltui-
furaj pentru transmis (col.1+2+3-
în scopuri mite din contul gospo- eli pentru
animale şi pentru 6)
pentru în scopuri în scopuri dăriei (inclusiv perisa- necesităţi
păsări prelucrare ne alimen-
seminţe bilitatea naturală) gospodăreşti
alimentare tare furajere Наличие на
на продо- на непро- потери при хранении, прочие
на корм передано конец года
на семена вольствен- доволь- на кормо- принятые за счёт хо- расходы на
скоту и на перера- (гр.1+2+3-6)
ные цели ственные вые цели зяйства (включая хозяйствен-
птице ботку
цели естественную убыль) ные нужды
8 9 10 11 12 13 14 15 16

16747 8495

3508 1122

2 11 3

17 -

41

12 9

19

130
Intrari Приход
Existent cumpărări şi alte intrări
la куплено и прочие поступления
începutul total din col.3 из гр.3
anului produs
Producţia Cod total vîndut -
furaj pentru
Продукция Код total
Наличие произве- total animale şi
на seminţe păsări всего
дено - всего
начало семена на корм продано -
всего
года скоту и всего
птице
A B 1 2 3 4 5 6 7
Peşte
275
Рыба
Miere
280
Мёд 2 15 13 4
Vin din struguri, decalitri
290
Вино виноградное, дал 146539 384494 360896 355500
Vin din fructe şi pomuşoare, decalitri
295
Вино плодово-ягодное, дал
Vin brut, decalitri
300
Виноматериалы, дал
Băuturi alcoolice tari naţionale, decalitri
305
Крeпкие национальные напитки, дал

PRECIZĂRI PENTRU COMPLETAREA RAPORTULUI


16.1. În coloana 1 se înscrie stocul existent de produse la începutul anului.
16.2. În coloana 2 se reflectă cantitatea totală de produse obținute în anul raportat în masă după finisare, inclusiv deșeurile utile în masă fizică, fără recalculare
în boabe.
16.3. În coloana 3 se reflectă produsele cumpărate şi primite în cadrul operaţiilor de schimb, precum şi alte intrări…Coloana 3 poate mai mare ca suma
coloanelor 4 si 5 din cauza altor intrari folosite pentru necesitatile agricole interne ale gospodariei.
În coloanele 4, 5 e necesar să se specifice scopurile de utilizare a produselor cumpărate (coloana 3): pentru seminţe, furaj .
16.4. În coloana 6 se înscrie consumul total de producţie: vînzarea, consumul pentru seminţe, furaj pentru hrana animalelor, prelucrarea industrială şi
alimentaţia publică, comercializarea şi eliberarea în contul retribuirii muncii şi alte consumuri ale anului.
16.5. În coloana 7 se indică toate produsele efectiv vîndute în masă fizică pe parcursul anului. Aici se includ produsele vîndute în resursele de stat, altor
întreprinderi şi organizaţii la piaţă, altor instituţii, precum şi vîndute nemijlocit în gospodăriile lucrătorilor, productiei atribuite în contul plătii de arendă pentru
pămînt si dividendelor titularilor cotelor de teren si celor valorice . Tot în această coloană se reflectă şi eliberarea producţiei, aferente tranzacţiilor barter.
16.6. În coloana 8 se indică producţia consumată pentru hrana animalelor şi a păsărilor.
16.7. În coloana 9 se reflectă producţia folosită (utilizată) pentru seminţe.
16.8. În coloana 10 se înregistrează cantitatea producției transmise pentru prelucrare, incluzînd cantitatea de materie primă agricolă, transmisă pentru
prelucrarea industrială, cu titlu ce aparţine clientului.
Coloana 10 a raportului agricol nr.16 trebuie sa fie egala cu suma coloanelor 11, 12, 13.
În coloana 11 se indică cantitatea producției folosită pentru obținerea produselor alimentare (faina alimentară, ulei de floarea soarelui, zahăr, conserve de
legume etc.)
În coloana 12 se indică cantitatea producției predestinate producerii bauturilor spirtoase, berii, oțetului etc.
În coloana 13 se indică cantitatea producției predestinate producerii hranei pentru animale (tărîțe, furaj combinate)
Lista producţiei obţinute după prelucrare se înregistrează la codurile respective ale formularului nr. 16-CAI. Trebuie să se ia în considerare eventualitatea unei
prelucrări repetate a produslului, de exemplu a făinii în pîinea coaptă.
Trebuie să se atenţioneze asupra volumului de produse industriale obţinute din producţia, transmisă spre prelucrare şi normativul stabilit (de exemplu, cereale-
făină, furaj combinate, floarea soarelui – ulei vegetal; sfeclă de zahăr-zahăr etc.).
16.9. În coloana 14 se reflectă pierderile de producţie (inclusiv pierderile în limitele normelor stabilite de perisabilitatea naturală), decontarea cărora din
balanţă este întocmită în modul stabilit.
Aici nu se înregistrează pierderile puse în sarcina persoanelor responsabile, obligate să compenseze gospodăriei paguba pricinuită în natură sau în bani.
16.10. În coloana 15 se reflectă alte consumuri de producţie pentru diverse necesităţi gospodăreşti neindicate în coloanele 6-14: paiele, utilizate în construcţie,
pentru încălzire; ouăle puse la incubare; etc.
16.11. În coloana 16 se indică stocul de producţie existent la sfîrşitul anului de raport, care este egal cu datele coloanei 1 plus coloana 2 plus coloana 3 minus
coloana 6.
16.12. Pe codul 010 datele privind utilizarea cerealelor (inclusiv orezul), pentru întregul grup de culturi.
Soia pe acest cod nu se indică.
16.13. Pe codul 020 se reflectă evoluţia de mişcare a sfeclei de zahăr (industrială) şi pentru hrana animalelor. Aici nu se indică sfecla de zahăr seminceră.
16.14. Pe codul 030 se indică datele privind utilizarea florii-soarelui.
16.15. Pe codul 040 se indică datele privind tutunul (frunza uscată) în masa trecută în cont. În cazul comercializării tutunului în masă verde, acesta trebuie
recalculat în frunze uscate conform coeficientului stabilit.
16.16. Pe codul 050 se reflectă evoluţia producţiei de cartofi.
16.17. Pe codul 060 se înscriu legumele de cîmp şi de seră.
Semincerii şi plantaţiile-mamă a culturilor legumicole pe acest cod nu se reflectă.
Bostănoasele alimentare se indică pe codul 070.
16.18. Pe codul 080 se indică datele despre fructe (sămînţoase, sîmburoase, nucifere) şi pomuşoare, iar pe codul 110 - aferente strugurilor.
Legumele de cîmp şi de seră (codul 050), fructele şi pomuşoarele (codul 080), strugurii (codul 110) sînt reflectate în stare proaspătă neprelucrate.
16.19. Pe codul 120 se reflectă rădăcinoasele şi bostănoasele pentru nutreţ.
16.20. Pe codul 130 coloana 2 se reflectă fînul colectat de gospodărie din afară, cumpărat precum şi fînul colectat pentru gospodărie de lucrătorii gospodăriei
pe pămînturile fondului funciar de stat şi ale fondului silvic de stat (necumpărat).
16.21. Pe codul 140 coloana 2 se indică intrările de paie şi pleavă de la culturile cerealiere şi leguminoase (de toamnă şi de primăvară), indiferent de utilizarea
lor efectivă (pentru hrana animalelor, aşternut şi alte necesităţi gospodăreşti). Paiele de ierburi perene, precum şi plantele sălbatice colectate (stuful etc.) în aceste
date nu se includ.
16.22. Tulpinii de porumb de maturitate deplină se înscriu pe codul 145.
16.23. Pe codurile 150 şi 160 se reflectă mişcarea în mod corespunzător a silozului şi fînajului.
16.24. Pe codurile 170, 180, 185, 190, 191, 192 se indică produsele obţinute după prelucrare şi deşeurile din prelucrarea cerealelor și floarea soarelui, obţinute
atît în întreprinderile proprii, cît şi în afara lor.
16.25. Pe codul 220 se indică datele privind cantitatea de carne de la toate tipurile de animale in masa vie (inclusiv carne, slănină și subproduse de categoria
I si II,) obţinute în gospodăria proprie sau intrate din afară.
16.26. Pe codul 230 se înregistrează laptele de vacă, de oaie,capră etc. (inclusiv laptele pasterizat şi sterilizat în gospodărie), efectiv obţinut în gospodăria
proprie sau cumpărat din afară. Laptele supt de viței nu se include. Aici se reflectă şi laptele cumpărat de la cetăţeni în bază de contract.
16.27. Pe codul 240 si 250 se înregistrează unt, cașcaval și brînză.
16.27. Pe codul 256 se înscrie lîna diversă în masă fizică – de oaie etc.
16.28. Pe codul 270 se înscrie mişcarea ouălor, obţinute în gospodăria proprie de la toate speciile de păsări domestice, inclusiv ouăle, obţinute de la tineretul
avicol. Tot aici se înscrie şi cantitatea de ouă cumpărate şi intrate din afară.
16.29. Pe codul 280 se reflectă mişcarea mierii de albine.
Direcţia statistica agriculturii şi mediului
(chintale / центнеров)
Iesiri Расход

din col.6 из гр.6 Existent la


sfîrşitul
anului
din col.10 из гр.10 pierderi la păstrare, pri- alte cheltui- (col.1+2+3-
furaj pentru transmis
în scopuri mite din contul gospo- eli pentru
animale şi pentru 6)
pentru în scopuri în scopuri dăriei (inclusiv perisa- necesităţi
păsări prelucrare ne alimen-
seminţe alimentare tare furajere bilitatea naturală) gospodăreşti Наличие на
на продо- на непро- потери при хранении, прочие конец года
на корм передано
на семена вольствен- доволь- на кормо- принятые за счёт хо- расходы на (гр.1+2+3-6)
скоту и на перера-
ные цели ственные вые цели зяйства (включая хозяйствен-
птице ботку
цели естественную убыль) ные нужды
8 9 10 11 12 13 14 15 16

9 4

5396 170137

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА


16.1. В графе 1 приводят наличие остатков продукции на начало года.
16.2. В графе 2 отражают общее количество произведенной продукции в отчетном году в массе после доработки, включая полезные отходы в физической
массе без пересчета в полноценное зерно.
16.3. В графе 3 показывают продукцию, купленную и полученную по обменным операциям, а также прочие поступления. Графа 3 может быть больше
суммы граф 4 и 5 за счет прочих поступлений используемых на внутрихозяйственные нужды.
По графам 4, 5 следует, расшифровать на какие цели использовалась купленная продукция (графа 3): на семена или корма.
16.4. В графе 6 приводят весь расход продукции: продажа, расход на семена, корм скоту, промпереработку, реализация и выдача работникам в счет оплаты
труда и другие расходы за год.
16.5. В графе 7 приводят всю фактически проданную в течение года продукцию в физической массе. Сюда включают продукцию, проданную другим
предприятиям, организациям и учреждениям, на рынке, а также проданную непосредственно в хозяйстве работникам и выданную в счет арендной платы за
землю и дивидендов обладателям имущественных и земельных долей. По этой же графе отражают отпуск продукции по бартерным сделкам.
16.6. В графе 8 показывают продукцию, израсходованную на корм скоту и птице в сыром виде.
16.7. В графе 9 отражают продукцию, израсходованную на семена.
16.8. В графу 10 записывают количество продукции переданной на переработку, включая количество переданного сельскохозяйственного сырья для про-
мышленной переработки на давальческих началах.
Графа 10 формы 16-agr должно быть равна сумме граф 11,12,13.
В графе 11 указывается количество продукции, используемое для получения продовольственных товаров (муки продовольственной, масла подсолнечного,
сахара, овощных консервов и т.д.)
Графа 12 указывает количество продукции предназначенной для производства пивной и алкогольной продукции, уксуса и т.д.
В графе 13 показывается продукция, используемая для производства продукции предназначенной для корма скоту (дерть, комбикорм.).
Перечень продуктов, полученных после переработки, учитывают по соответствующим кодам формы № 16- agr. При этом следует иметь в виду возможность
повторной переработки продукта, например, муки в печеный хлеб.
Необходимо обратить внимание на выход переработанной промышленной продукции, из переданного в переработку сырья с установленными нормативами
(например, зерно-мука, комбикорма; подсолнечник – масло подсолнечное, сахарная свекла – сахар и т.д.).
16.9. В графе 14 отражают потери продукции (включая потери в пределах установленных норм естественной убыли), списание которых с баланса оформ-
лено в установленном порядке.
Здесь не учитывают потери и недостачи, отнесенные на ответственных лиц, обязанных возместить хозяйству причиненный ущерб натурой или деньгами.
16.10. В графе 15 отражают прочий расход продукции на различные хозяйственные нужды, не указанный в графах 6-14: солому, использованную на стро-
ительство, отопление; яйца, заложенные на инкубацию; и др.
16.11. В графе 16 показывают наличие продукции на конец отчетного года, которая равна данным графы 1 плюс графа 2 плюс графа 3 минус графа 6.
16.12. По коду 010 приводят данные об использовании зерна (включая рис) по всей группе зерновых культур.
Сою по этому коду не указывают.
16.13. По коду 020 отражают движение сахарной свеклы фабричной и на корм скоту. Здесь не указывают сахарную свеклу маточную.
16.14. По коду 030 приводят данные об использовании подсолнечника.
16.15. По коду 040 показывают данные по табаку (сухой лист) в зачетной массе. В случае реализации табака в зеленой массе следует перевести в сухой лист
по установленному коэффициенту.
16.16. По коду 050 отражается движение картофеля.
16.17. По коду 060 учитывают овощи открытого и закрытого грунта.
Семенники и маточники овощных культур по этому коду не отражают.
Бахчи продовольственные показывают по коду 070.
16.18. По коду 080 указывают данные о плодах (семечковых, косточковых, орехоплодных) и ягодах, а по коду 110 – по винограду.
Овощи открытого и закрытого грунта (код 050), плоды и ягоды (код 080), виноград (код 110) отражают в свежем, не переработанном виде.
16.19. По коду 120 отражаются кормовые корнеплоды и кормовые бахчевые.
16.20. По коду 130 в графе 2 отражают сено, заготовленное непосредственно в хозяйстве купленное, а также сено, заготовленное для хозяйства работниками
хозяйства на землях госземфонда и гослесфонда (не купленное).
16.21. По коду 140 в графе 2 приводят поступление соломы и мякины зерновых и бобовых культур (озимых и яровых) независимо от фактического их
использования (на корм скоту, подстилку и другие хозяйственные нужды). Солому многолетних трав, а также заготовленные дикорастущие растения (камыш
и др.) в эти данные не включают.
16.22. Стебли кукурузы полной спелости показывают по коду 145.
16.23. По коду 150 и 160 отражают движение соответственно силоса и сенажа.
16.24. По кодам 170, 180, 185, 190,191,192 указывают продукты переработки и отходы от переработки зерна подсолнечника, полученные как на своих
предприятиях, так и на стороне.
16.25. По коду 220 приводят данные о количестве полученного в своем хозяйстве и поступившего со стороны мяса по всем видам скота в убойном весе
(включая мясо, жир –сырец и субпродукты I и II категории).
16.26. По коду 230 учитывают фактически полученное в своем хозяйстве и купленное со стороны молоко коровье, овечье, козье и др. (включая молоко,
прошедшее в хозяйстве пастеризацию и стерилизацию). Молоко, высосанное телятами, не приходуют и в отчете не отражают. Здесь отражают также молоко,
купленное у граждан по договорам. Количество (производство) овечьего молока по коду 230 графы 2 должно быть отражено с учетом полученной брынзы в
переводе на молоко. В графе 11 указывается количество молока, израсходованное на получение масла животного, сыров и брынзы.
16.27. По коду 240 и 250 следует указать масло животное, сыр и брынзу в натуре.
16.28. По коду 256 приводят физическую массу шерсти всякой – овечьей и др.
16.29. По коду 270 приводят движение яиц полученных в своем хозяйстве, от всех видов домашней птицы, включая яйца, полученные от молодняка птицы.
Здесь же отражают количество яиц, купленных и поступивших со стороны.
16.30. По коду 280 отражается движение меда.
Управление статистики сельского хозяйства и окружающей среды

Вам также может понравиться