Вы находитесь на странице: 1из 9

k hoch ging dy lp 12 (ban a + b) mn ho / nm hc 2009 - 2010

H tn: Tu n 1 Ni dung c bn Chng 5: i cng v kim loi Bi 19: Kim loi v hp kim Bi 20: Dy in ho ca kim loi Ti t Mc ch yu cu c im cu to ca nguyn t kim loi, cu to n cht, lin kt kim loi, gii thch mt s tnh cht vt l chung ca KL +T cu to ca nguyn t KL tnh cht ho hc chung +nh ngha cp oxi ho khtaapjpin in ho, sut in ng cc phn ng hoas hc xy ra trong pin in ho Th in cc chun ca kim loi, dy th in cc chun ca kim loi Hiu th no l s in phn. Cc phn ng oxxi ho kh xy ra cc in cc trong qu trnh in phn nh ngha , c ch ca n mn ho hc v in ho +Bn cht ca s n mn kim loi v cch chng s n mn kim loi +Ba phng php iu ch kim loi, ng dng ca mi phng php M rng, nng cao, rn k nng +Vit cu hnh e ca mt s kim loi, gii thch tnh dn in, nhit ca KL... +Minh ho tnh kh ca kim loi: Vi phi kim, vi axit, vi dung dch mui n tp v rn luyn k nng bui chiu

1 2 3

Bi 20: Dy in ho ca kim loi (tip) Bi 21: Luyn tp Bi 22: S in phn

4 5 6 7 8

+So snh tnh cht ca dy in ho, tnh c th in cc chun ca mt s cp oxi ho kh Gii bi ton in phn +Cho v d c s n mn ho hc v in ho trong thc t, vit c c ch ca cc qu trnh ny +Nu c bn cht ca s n mn in ho, cc phng php chng li s n mn +Vit c cc phng trnh phn ng iu ch mt s kim loi ph bin

Luyn tp v tnh cht ho hc chung ca kim loi, hp kim Luyn tp v dy in ho ca kim loi v s in phn

Bi 23: n mn kim loi 4 Bi 24: iu ch kim loi Bi 25: Luyn tp

10 11 12

Luyn cc phng php iu ch kim loi

Bi 26, Bi 27 : Thc hnh Kim tra 1 tit Chng 6: Kim loi kim Bi 28: Kim loi kim Bi 29: Mt s hp cht quan trng ca kim loi kim Bi 30:Kim loi kim th

13 14 15

Cng c kin thc v pin in ho, s in phn v s n mn kim loi V tr cu to Tnh cht ca KLK

rn luyn k nng th nghim, quan st v gii thch hin tng + Vit c phng trnh phn ng minh ho tnh kh mnh ca KLK, iu ch KLK +Vit c phng trnh phn ng minh ho tnh baz kim ca NaOH, tnh lng tnh ca NaHCO3 , tnh baz ca Na2CO3, iu ch NaOH Tnh kh mnh ca kim loi nhm IIA +vit cc phng trnh phn ng th hin tnh baz ca CaO, baz kim ca Ca(OH)2, tnh cht ca CaCO3 +Nguyn tc v cch lm mm nc cng, vit c cc

Luyn tp chung v kim loi

16 17 18

+V tr cu to Tnh cht ca KLK +Tnh cht ho hc ca NaOH, NaHCO3 , Na2CO3 +V tr, cu to, tnh cht, iu ch kim loi phn nhm chnh nhm II +Tnh cht ho hc ca CaO, Ca(OH)2 , CaCO3, CaSO4 Khi nim, phn loi, cch lm mm nc cng +Cng c tnh cht ho hc ca KLK, Kl phn nhm chnh nhm II v hp cht quan trng

Luyn tnh cht ho hc ca kim loi kim v hp cht ca chng

Bi 31: Mt s hp cht quan trng ca kim loi kim th Bi 32: Luyn tp

19 20 21

Luyn tnh cht ho hc ca kim loi kim th v hp cht ca chng

phng trnh phn ng


minh ho, gii thch hin tng t nhin +Bi tp nh tnh: Dy bin ho, nhn bit, trnh by hin tng, gii bi ton theo phng trnh phn

ng
8 Bi 33: Nhm Bi 34: Mt s hp cht quan trng 22 23 24 +Nm c c im cu to ca nhm, tnh cht ho hc ca nhm, hp cht Al2O3, Al(OH)3 l Vit phn ng ho hc minh ho cho tnh cht ho hc ca nhm v hp cht.

ca nhm 9 Bi 36: Luyn tp Bi 37: Thc hnh Kim tra 25 26 27

hp cht lng tnh, mui tan ca Al cng c ,h thng ho tnh cht ho hc ca nhm, hp cht nhm So snh tnh cht ho hc ca nhm vi kim loi kim, kim th v hp cht ca chng +Cng c cht ho hc ca kim loi kim, kim th v hp cht ca chng T v tr, cu to tinhs cht ho hc ca crom, phng php sn xut crom Bit tnh cht ho hc c trng ca crom (II), (III) v (VI) Bit c ng dng ca mt s hp cht ca crom Nm c v tr, cu to ca st trong HTTH Tnh cht ho hc ca st Hiu c tnh cht ho hc ca hp cht st (II), (III), cc phng php iu ch v ng dng ca hp cht st (II), (III) Bit thnh phn nguyn t trong gang, thp. Phn loi, tnh cht v ng dng ca gang thp.Nguyeen liu v nguyn tc sn xut gang thp. Mt s phng php luyn gang thp. Bit c v tr, cu to ca ng tnh cht ho hc ca Cu

Bit cch nhn bit mui nhm v cc hp cht Vn dng kin thc , gii thch hin tng ho hc c lin quan n tnh cht ho hc ca nhm v hp cht Rn luyn k nng th nghim, quan st v gii thch hin tng Vn dng cu to nguyn t gii thch tnh cht vt l v ho hc ca crom Vit phng trnh ho hc v gii bi tp vn dng tnh cht ho hc ca crom v hp cht ca n K nng vit cu hnh electron ca nguyn t v ion, vit phng tnh ho hc K nng vit PTHH, c bit l phn ng oxxi ho kh, k nng thc hnh v quan st th nghim Vn dng kin thc v tnh cht ho hc ca st v hp cht ca st gii thch qu trnh ho hc xy ra trong l luyn gang, thp

Luyn tnh cht ho hc ca nhm v hp cht ca chng Cha bi thi 8 tun

10

Chng 7: CromSt-ng Bi 38: Crom Bi 39: Mt s hp cht ca crom

28 29 30

Luyn tp v crom v hp cht ca chng

11

Bi 40: St Bi 41: Mt s hp cht ca st

31 32 33

Luyn tp v st v hp cht st

12

Bi 42: Hp kim st Bi 43: ng v mt s hp cht ca ng

34 35 36

Luyn tp v ng v hp cht ca ng

13

Bi 43: ng v mt s hp cht ca ng (tip) Bi 44: S lc v mt s kim loi khc

37 38 39

14

15

16

Bi 45: Luyn tp: Crom-St v hp cht Bi 46: Luyn tp: Tnh cht ca ng v hp cht S lc v cc kim loi: Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb Bi 47: Thc hnh Chng 8: Phn bit mt s hp cht v c, chun dung dch Bi 48: Nhn bit mt s cation kim loi trong dd Bi 49: Nhn bit mt s anion trong dd Bi 50: NHn bit mt s cht kh Bai 51: Chun axit-baz Bi 52: Chun oxi ho kh Bi 53: Luyn tp

40 41 42

Bit c tnh cht v ng dng ca mt s hp cht ca Cu, hp kim Cu Cc cng don ca qu trnh sn xut Cu Bit v tr ca mt s kim loi quan trong trong HTTH. Bit cu to, tnh cht v phng php iu ch cc kim loi Cng c, h thng ho tnh cht ho hc ca kim loi crom, st v hp cht quan trng ca chng Mi lin quan gia n cht v hp cht, gia cc hp cht vi nhau Cng c, h thng ho tnh cht ho hc ca Cu v hp cht Tnh cht v ng dng ca Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb Hiu nguyn tc nhn bit mt s ion trong dung dch Cch s dng mt s thuc th nhn bit Hiu nguyn tc nhn bit mt s cation v anion trong dung dch Hiu nguyn tc nhn bit mt s cht kh Hiu bn cht v c im ca phng php phn tch chun Bit mt s khi nim dng trong phn tch chun

S dng dy th in cc chun ca kim loi xt on chiu pS dng dy th in cc chun ca kim loi xt on chiu phn ng oxxi ho kh Rn luyn k nng hc tp theo pp i chiu, so snh... Vit PTHH. Vn dng kin thc gii thch cc hin tng v bi tp c lin quan n tnh cht ho hc ca n cht v hp cht

Luyn tp tng hp v kim loi nhm 8B

Luyn tp v cc kim loi: Ag, Au, Ni, Sn, Pb...

43 44 45

Vit phng trnh ion thu gn Quan st nhn xt cc hin tng ho hc S dng c dng c v thao tc th nghim

46 47 48

Rn luyn k nng la chn cht ch th thch hp cho php chun axit-baz, oxi ho kh Cng c nguyn tc xc

n tp xc nh cng thc phn t HCHC ng ng, ng phn,

-Nhn bit mt s cht v c 17 Kim tra hc k I Bi 54 Thc hnh8: Nhn bit mt s ion trong dd Bi 55 thc hnh 9: Chun dung dch 49 50 51

Bit nhng dng c v cng dng ca cc dng c dng trong phn tch chun Da trn kin thc v c hc, gip hc sinh nhn bit cc ion NH4+ , Fe2+ , Fe3+ , Cu2+ , CO32- , NO3- , Nm c nguyn tc ca phng php chun axit-baz

nh nng mui amoni bng phng php chun axit-baz Rn k nng thc hnh th nghim lng nh ho cht Rn k nng s dng pipet, buret v cch chun

danh php n tp hidrocacbon no (ankan v xicloankan): ng ng, ng phn danh php, tnh cht ho hc, iu ch, Xc nh CTPT, CTCT ...N tp anken, ankadien: ng phn danh php, tnh cht ho hc, iu ch, Xc nh CTPT, CTCT

18

Chng 9: Ho hc v vn d pht trin kinh t, x hi, mi trng Bi 56: Ho hc v vn pht trin kinh t Bi 57: Ho hc v vn x hi Bi 58: Ho hc v vn mi trng

52 53 54

19

n tp cu to 55 nguyn t Nguyn t ho hc, 56 ng v Bng tun hon 57 S bin i tnh cht ca cc n cht, hp cht n tp lin kt ho 58 59 60

20

H thng mt s kin thc c bn v cu to nguyn t, cc khi nim nguyn t ho hc, ng v V tr ca cc nguyn t trong HTTH Nm c quy lut bin i tnh kim loi, phi kim, tnh axit, baz ca cc nguyn t ho hc, oxit, axit trong 1 chu k, mt nhm A

Bi tp v tng s ht T v tr Cu to nguyn t, tnh cht ho hc v ngc li Vn dng so snh tnh cht ca n cht, hp cht Xc nh c loi lin kt, phn cc ca mt s

...n tp ankin v lm bi tp tng hp v hidrocacbon khng no n tp hidrocacbon thm (ng ng, ng

hc

21

n tp v phn ng oxi ho kh Nhm halozen

61 62 63

Khi nim v lin kt cng ho tr khng c cc, c cc, cho nhn, lin kt kim loi, ion, s lai ho Nm c khi nim phn ng oxxi ho kh, cht oxi ho, cht kh, phn loi phn ng ho hc Nm c tnh cht ho hc ca cc halozen, cc hp cht quan trng v iu ch chng

hp cht quan trng, xc nh c cng ho tr v in ho tr ca cc nguyn t trong hp cht Cn bng thnh tho phn ng oxi ho kh, d on c sn phm ca phn ng oxi ho kh So snh c tnh cht ho hc ca cc halozen, n cht v hp cht. Gii bi tp v halozen v oxi ho kh Bi tp nhn bit, tch mt s cht kh, mt s mui, dung dch mui Gii bi ton v oxi, lu hunh v hp cht ca n

22

Kim tra mt tit Nhm oxi v lu hunh

64 65 66

Nm vng tnh cht ho hc ca O2, O3, H2S, SO2, SO3, H2SO4, mui sunfua, sunphat, sunfit Cc phng php iu ch O2, SO2, H2SO4

phn, danh php, tnh cht ho hc, iu ch ...N tp v ru, phenol (ng ng, ng phn, danh php, tnh cht ho hc, iu ch...Vn dng lm bi tp nh tnh v nh lng n tp v andehit, xeton(ng ng, ng phn, danh php, tnh cht ho hc, iu ch

23

Tc phn ng Cn bng ho hc S in ly

67 68 69

Nm c khi nim v tc phn ng , cn bng ho hc. Cc yu t nh hng n tc phn ng v cn bng ho hc Nm c khi nim v cht in li, s in li, in li, cht in li mnh, cht in li yu Nm c nh ngha axit, baz, mui, dung dch mui, phn ng thu phn, phn ng axit, baz Nm c cu to v tnh cht

Gii cc bi tp v tc phn ng v cn bng ho hc Phn bit c mt s cht in ly mnh, yu. Tnh din ly v nng mol/lt ca phn t, ion Vit thnh tho phng trnh dng ion, gii thch c tnh axit, bazow ca mt s mui Gii bi tp nh tnh v n tp v axit cacboxilic (ng ng, ng phn, danh php, tnh

24

n tp v s in ly (tip) n tp v: Nit v hp cht

70 71 72

25

n tp nit v hp cht (tip): mui amoni, axit nitric, mui nitrat Photpho-axit photphoric Mui ca axit photpho ric.Phn bn ho hc Cacbon v hp cht (CO, CO2)

73 74 75

ca N2, NH3. Cc phuweowng php iu ch chng trong phng th nghim v trong cng nghip Nm vng tnh cht ho hc ca mui amoni, axit nitric, mui nitrat

nh lng v axit, baz, mui Gii bi tp v N2, NH3

cht ho hc, iu ch n tp v este v lipit. Vn dng lm cc bi tp v este

Lm bi tp nh tnh v nh lng v hp cht ca nit Bi tp v phot pho v Nm vng tnh cht ho hc ca H3PO3 photpho-axit photphoric ng dng v iu ch mt s loi phn bn ho hc Tnh cht ho hc ca C, CO, CO2 K nng tnh theo cng thc v phng trnh ho hc, lu tnh kh ca CO, tnh oxit axit ca CO2

26

76 77 78

27

Hp cht ca cacbon Silic v hp cht ca Si, cng nghip sliccat

79 80 81

28

Tng n tp v 82 phi kim v hp cht 83 Kim tra mt tit 84

29

n tp i cng v kim loi

85 86 87

n tp v x phng v cht git ra tng hp. Bi tp v mi lin h gia hidrocacbon v dn xut ca chung Nm vng tnh cht ho hc ca Lm bi tp nh tnh v n tp v mui cacbonat, Si, SiO2, mui nh v mui cacbonat, glucoz, silicat silic v hp cht ca silic saccaroz, Thnh phn, iu ch v ng mantoz (Cng dng ca gm, thu tinh, thc cu to, ximng tnh cht ho hc, iu ch) H thng ho c tnh cht ho So snh tnh cht ca n n tp v tinh hc chung ca phi kim v hp cht v hp cht cc phi kim bt v cht ca chng quan trng: Halozen, Oxi, lu xenluloz (Cu hunh, nit, photpho, to phn t , cacbon, silic tnh cht ho hc, iu ch) Nm vng tnh cht ho hc Bi tp vn dungjtinhs cht n tp v amin, chung ca kim loi, dy in ho ca kim loi v bi tp aminoaxit ca kim loi, n mn kim loi in phn (ng ng,

30

31

n i cng v kim loi (tip) Kim loi kim v hp cht Kim loi kim th v hp cht

88 89 90 91 92 93 94 95 96

Nm vng 3 phng php iu ch kim loi Nm vng tnh cht ho hc ca kim loi kim v hp cht Nm vng tnh cht ho hc ca kim loi kim, hp cht Nm vng tnh cht ho hc ca nhm v hp cht Nm c v tr, cu to ca st trong HTTH Tnh cht ho hc ca st Hiu c tnh cht ho hc ca hp cht st (II), (III), cc phng php iu ch v ng dng ca hp cht st (II), (III) Bit c tnh cht v ng dng ca crom, ng v s hp cht ca crom, ng So snh c tnh cht chung ca cc kim loi nhm IA, IIA, IIIA.

Gii bi tp v iu ch kim loi v kim loi kim Gii cc bi tp v kim loi kim th, nhm v hp cht Gii cc bi tp v st v hp cht

ng phn, danh php, tnh cht ho hc, iu ch n tp v peptit, protein. Bi tp v amin v aminoaxit

32

St v hp cht

33

ng, crom v hp cht Tng n tp v kim loi

97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10

Gii cc bi tp v Crom, Cu v hp cht ca chng

n tp i cng v polime, cch tng hp polime, mt s vt liu polime (iu ch, tnh cht v ng dng) Bi tp tng hp hu c

34

Bi tp tng hp v kim loi Luyn nhm A tng hp hu c

35

Tng n tp v kim loi nhm B

So snh c tnh cht chung ca cc kim loi chuyn tip

Bi tp tng hp v kim loi Luyn chuyn tip tng hp

36

Tng n tp ho v c KIm tra hc k II

5 10 6 10 7 10 8

T c im cu to tnh cht c trng ca n cht

Luyn tng hp