Вы находитесь на странице: 1из 1

25. !-а{т!ш геФ!

ёпз
1. ёфа Рапаэёп Бгашс!е|
1\е у!за! ]ёп!гп у. Р106о!]а уагё!

Рр

(
Ра

Ра - гпа - аап бгац _ с!е1


га-1ц$ пе - [|

26. !-а|т]ш пФ|ёпз


4. фа Раз8гЁ ё!епа

!. Ра!ца мёг6!

27.7е[0!аз !араз

!. 8а!ра маг0!

Бмп_$ оАпапц$
(03.11. 1875. .!ашпр!е0а!9аз
ра9аз1а _ 3,1.08. 1 91 0. Рт9а)

- впь ййпё !г у!эгопап{з(ё&а!в по !а{у!еёц-п0:![аз


[!аз![!еп, ]т
ше:*гп 5:и:ап!п с|пёз рге1ар|<ёг{ё.!аз эаб!е0г|баз р!гпа!в !:с!!а&а!э !а1у!еёц п0а![<аз |<г|1![!э, &аэ !б:|9!
г
пь*р;:зБп!в1Б'9.,';, 1ау!по|м!ваш9э1ё&оз
|етфп$' !е ре0т]па з{ар.геа!о м!с;'шп зарцеп па&в!!п!ес!з&оз !0е6!цз. 0)
пова&а'з.. [.йр"..;з{а
].оча8 щга6ё' 9ап-пе||е!о 0аг0ц в&а!1ц {1! ,к.цс.'ь;, ,' [,]|.'
1зо п02ц, 9ап м!!ёап.з шп беасег]баэ
1га$!в&!
г

2
эа9!аБё!шё!ез Ё!&а! 37)' |ае1цап02;ка$
!!е!цпз о
ж;нжшпё,по0гоё!по1.1а|пе0!.!шз'г.,'й.',|.9ап0гРу!в!аш1огавасБцшп;(0в1{аш{ё!еп.!!о1|шп а-
Ат Райщ за0!фЁэ&!е ш:з&а{! !г а&1ц5!! ]т
п00!еп5з. $епо 9г!е[ш |аш!а =
га[ца раваш|ев *ц![0гц' *шга 6а'[то рёс з*а!|а 0ацёт патё*а раг !а|т!е1ш, цп !опёг
сл
!а пе аг пё*в!ш?
!ац !ге.Ёо 9а0ш |0*з!о[!' уа;ймйв/агт пеуаг Ёй! &ц!!0газ
[ац[а? Аг *о |а6 пёз 00в!п !!е!!, о
л!\
"=
ц>,

Вам также может понравиться