Вы находитесь на странице: 1из 1

!а!&а, ]геёёв а1по0аз ва1г!с!поёа.|!еп 9г!е2!еп, эа1шг зшб.|е([м! м!зр6г!

по5аэ
рёг0опаэ раг [а1га а{б!!010ц !:с]п]{ёэ б[|у[0аэ
эа9!абёёапё. 0о0ргё1[9э 0агбз, !<а!ро5апа 0!еуап, {аш[а!' эеу!з а11]зБапа! [<ё ,.!о[апа $ебаз1!ёпа 8а|а !а!|<оз, &ё !а{м.!ш
0а!пш раваш!ё, [<ё .|е0&шгё 9аф6 еэап[бё. $!п{оп!.!аэ 1г[э 0а!аз рар!!0!па у!епа о{гш: (!цвцпа ба!в!в по ама!92цо1ав па|<{з
[ог6!!з&ёз а1{цг1баэ рёг!е1 0а[м[баз ба!з]в цп епос!опё!! м!бгё 9ап рш|пш 9ам!!ёв, заш!!ё[1а з!пбо!!з[ё э{аго]шп6. 1геёа]6
9ап
0а!ё $!г0зар:!цаэ Ба!з|э по сег]бёп .!ёа{9г!е2ав геа!!{ё1ё, [шг 9а!впа, п!егэ цп 0а1у10а !г ар0гаш0ё{!' Раг ва9!а0ё5апш
а10!!0[9э !&у!епв эамаз э!г0эар:!цаз рг!е&ёё. 1995. 9а0ё эасегё{з Аёа9|о з{|9ш ог[еэ1г!п, 1996.
9аёё 00/!шз!са Аёуеп!цз
([ге5ё э119ш &уа(е1а рёше!0о]шпз). 8е1м!э{ё!6[ разаш!ё а!:в[апё.!!в м!]о!|<опсег|э [ё!ё (1997, ме!{}1шпз 6!0опап
9а!зпа
(гёпегап - з[о!ав0!е0гап), рёс бёгп]0аз а{п!цш по{1у!еп уе!0о1э 0агбз. 7а!обцг9аз {ез1!мё!а раэ01[1а1ё р!гпа{э1<ацо1шпё
&орё аг э!ауепо м!.}о|п!е1<ш пша!сё1а 8а!{!1аз.!ашп!еёш &апегог!5ез1г1з [{гепега!а 1а!|!са. Ацэ1г!еёш }<г!1![а 5о п0а!&ц за!]6:!па
аг Ёгапёа $пьепа !!г!з[о ра1!ез|9шпш, ]0фшпц цп зпе!0:!.
$!п{оп!з[а.!ап ог(еэ1г!п раг!|ес!по5в оршвз !г з!ам!пё]шпз, аш9з[ё 6т|езпа (г!5.|ёп!п 8агопап, !-а1м!.!аз бг1у]ба! шп
с![уё&!еп -
|-ац6а' [аз засегё1а 1986.9а0а р!гпэ ра0оп]ш ге2[па &г!Ёапаз, ргам!е1!э[! э!ц0!па 9а!эпш, сег]бш шп 1!с]бц
|аба.!ап, пезапа!1ё1а]ап [о0о!ап с!!уё[<оз.

(опсег|з ёе||ап _]ашпа у!гво1пе &опроп!з1а 0а|]га0ё. 1994.9а0а 1о р!гпа1з1<ацо 0ёу!0з 0ег!п9з аг 8ег![пеэ га0!о
ог[ез1г!. [а{у!еёш [о!ё9!э (апё0ё ]а!!уа!0[э (еп!ц5 рш0!!сё за.|0зпаэ р![пш га[в1ш рёс [опое(а !ега1<э1а по&!ацз]ёапёз: 0е:
з|<ацф5аз !0[ш, |<а б0!ш б|!!з |а|п[чз |ё6ц цтга*з![[, рёмаг[9!в&а:э/з вауё епос|опё!а}а з|гёто!ипё' 0т!!ш
рбг6т;то!ипс;
п0а!*а, |/ав!<ап [!* регзоп79а _ агт а[!|ес;бё цт ёт.|п[епез !|*!еп!' Ра|п[епез п'[!ез['[1а т!ца з*арёагбоз !г у!еппёг *!6|.
Рё{ег|э !аз[з загцпё р!гпз [опсе(а р!гпа1в[ацо.!шпа 0ем[э рго9гаппа1!з&ш з[а!0ю.!шпш: с!!уё&ш пеа1!а!010а с}цё рге1
аг рап6&шп!еп, шп уага$ пап!рш!ас!]ш а1з{ё1ёв рё0аз &а1га 0уёве!ё, !<аэ 9а!0а
{о1а!|{ёго ге21пш, !:1цг]ба, &ав ма!па9о.!шэ!еэ
а111гЁапоз'..Раваш!еэ }тагпоп!.!ш га(э1цго 0:!е0ё.!шпз (€ап[о), п!ег19з 1епрз, 0е1ё1га п0:!&а аш[огап эа!э1ёэ аг а9геэ!]ш,
!ашпш рёгзрё|о ([осса!а), [аэ !а]ашс с!!уё[ш 0а]уез р!00шпш.
@!гё з|п{оп|!а !!е!ап з!п{оп!з&ап ог[ез1г!п (1998) ар!<оро 9а!впаэ шп 1шпэаэ пег!п1[9о с1цш раэаш!ё' 1ё
р!гпа1в&ацо1а
|-оп0опё, А!бе(а а6!ё, бе1 [-а1м!1ё !аз|<ап 2000' 9а6а Ёез1!т6!ог[ев1га !:р!!61]шпё.

Аг1мо&ё!а.!6, 1раё! [ога п0а!&ё го0аэ !пз{гшпеп1ё!! поэрг!е9о1! 0агб!: с!&!з з!еу!е6ш }<ог!п /т/е ||*а||!г|*а (1977, !!1аш1э
!00ёпз), 77!ев а,!ца 9ап э!ем!еёш,9ап ]аш[1ё &ога мегз!.!ё (1982, |\4аг!з ёа&!а!з),0гапа{!в[а 7еп9а!е (1989, |т/ёга
роёпа
7а!т{е). 8е1 у!з&а!зп]9ё& шп ба!вё& 0:!п1епез уёз1цгез 1гаф!з[ёз !арршзеэ а{зе9{аэ ба166ё 0!мра0вп!1ба!з|9ап.!аш[1а.|ап
[ог!п |!1еле (1993) аг1!}<ра1е&вргев[мш !)!0а 8ёг:!ца 0:е.|ш. [а1м!еёш у!гзп!е[ц !ап]с!пёёапаэ м:е1ш !19шз 9а6шз |<!ё]а по0еу1бав
цп а!:п!гэ{]баз [!цзцпз, ра0ет19а перге1о5ап6з !ашпшпап уёэ[цг!з[! пеа11а!зпо]ёз _ !а{у!е5ц {аш1аз !а0ё[о, зрё.|19ё[о
с!!уё&ц :аш0ё.!шп! 20. 9а6з!п1ё !г пеа{9г!еаеп!э&!. $0вц ра!!с!з раг пат.'!а10гоёш з[<а1ц гаш0:]1оэ па(о1пё,
раг гпа7,!а! 1!оё1ц
уа!о0аз цп [<ц!10гав эа9!абёёапа! рааш02ш рааш0аёз' рёгё( э|[<а !г ра5ш !п1егезе раг $ауш [ац{ц шп пап1о1а.!ёп уё(]бёп.
8а!ё0е !:гаш.| по гёпёз раёарп!ег!п51]баэ, а1960!по1 раг маг6аг0[баз, !:п]с|баз [!ё1езап1бц,
рго1еэ{ё.|о1 рге{ бе:зрёс|9о
раэ!м!1ё1! [<ага а9гез!.!аз рг!е[ёё'

0гапа1|зпэ эаэ1орапз !аз[а в[ац0аг0оэ' !ё!ёёапёз а1]ашп!пё1 1га0!с!опё!о !а1у!еёц }<огп0:![аэ э1а{![ш !:га!за
|ч|е 1!}<а!

[ереп!п9оршва !(олсейэ Ба|з1п, ё|г|чеп!ап шп *опроп|з!ап (1976) гаёапоэ. 0а2ё0! эопог![<ав е{е&1! шп 1еа1г5!!эпэ
е[<зрег!пеп[ё!а.!ё оршзё уё!ё[ 0о0 у!е1ш гёпа! шп ар9аго1а! !!г!&а!. !!еп(ёгёаэ цп пеэап0&в!о1аз,
ра1!еэаз шп епос!опё!аэ !г
0а!еэпаз ]]|!ё!е зац|е (1975, !ап!з Ре1егз), ||||айг!чё!з (1976, ([о0з 0е Роп10 - Ё0уа(в \!1па), ||||0зш 7ёиз 6е0езЁ (1991 ,

{ёма р!еп!ца!), (/из6э 6а|езпаз (1992, (пш1з $1<ш.!еп|е&з, !-еопв 8г!е0[э),[глз ёез!ата ||/|!!оёа
роёпаэ (1994 ). 2000. 9а0а
засегё1а ||]]еза _ папа з|ауаз 6а|езпа шп 9о6|пё}шпв уаг50| т|вз|!ргё*а!!еп п0зц |аш!аз !аш6;п, *цгцз а!тз1[л!а ша $|б;г!!с;
_ цт !цг!еп|, *шг т!цшв 9а|ё'[!а ба0а п6уе.
!-[0:[9! !пап1а (а!п!ца 6е1шфз э!п{оп!]аз р!гпёз 0а!аз п0а!&а!, аг1!аэ[а э!п{оп!.!ав 8а|зб
раг1!{0га га!з1]шв! }:огео9гё{а
1ап1ё:!.!ш цп !:пап1о1а 0а!е1ц:уе0шпё. 8е1по п0а!!<аз Рё{ега &!!оуа {!!па! $Ёе|а
ра9г!ет!епз (1908)мё!а[ 1ор (олсег{з
ап9!ш га9ап аг ог|5ез!г|, [аэ за!з111в 9ап аг е!ёф!э[ёп бёгп10аз а1п!цёп,
9ап 1аш1аз0:!е$па5 Р0[!, р0[!, т!епе!;-|]1п\опёс!.!ёп,
9ап рш[пш 0а|э[п шп !09ёапш.

ц)
:<

я

е
!,]
!-
,!!
о-

Вам также может понравиться