Вы находитесь на странице: 1из 1

@рега {/9илз цп па*!з рага!ё!! аг (а!п!ца 8арш[ш а1тзё& !а1у!еЁц пас!

опё[ёэ орега$
2апгц. 1ё уе!0о1а ка пш7!ка!а 0гапа
Р![таг0а !ё9пега !евра|06 аг уа0по11у!еп у!з!еп 9а!мепфп шп
регвопё2!еп р!гпа1ё ге0а[с!.|ё б!.!а !есегё{а ц6 0!!о9ца.
Ф1га.!5 ге0а[с|!а 1924.9а05 аш{огэ эа1з!па 0аг0ц !10а ёе1г!еп сё![еп!еп:
1. сё!!епэ А/а*гац*!еврй- 0гёпаз е&эроа1с!.!а,
9а!мепо 1ё!ш га[з{шю.!шпз. 2. сё!|епз [шг !-ёёр!ёёа с[ца аг уе!п!еп, п!гоп! цп
8с.:г[п!е!<ш р!!'[,
р0[! !евра!0[9! а{{ё!о{а ог!ез1г[. 3'
сё!!епз /т/5уеэ ва/5 0аш6аме!0|9! $рт0о|аэ {ё!ш, м!цав п1!ш рге{ !-ёёр!ёз! шп п!с!п6.!шпш
а1}<!а;
р'.[к',9.1.,. 4. сё!!епэ !-!е!уёг6ев
рй вё[аз аг 1ац1аэ эуё1&ц а!пц шп бгаёц 0:]гц &ог!, 0е1 бе|0ааз аг 1ац{аз уа!0ц !п1ойас!.!ёп [ог| ,й т'9;.к' 6!т6ш1ш. йа!ца
!ш9аз э|пбо!!з&!е 1ё!! 1!е[ а0е[уё1! а1&!ё1! зр!!9{а!ё 1т!е0!ца !аз|.!шпё. 6еп1гё!6 1ёпа
!г с!!уе[<а, {аш1аэ, с!!уёсеэ с[ца
раг 9аг19о
бг1у?ьц, [<аэ пау !езрё.|апа беа п[[ез{]баз шп 0а|]шпа. !о(615 ра(!.!а !г пе!о0!в[! геё!1ё!оёа, рапа16 !:пап{о1!]г!о:о
9ш0г1баэ,
1!ра 0:!е0ё!шп!. Фг(ев1га ра(!{0га э!п{оп!аё1а, б!е2! ба!з1-г!а уа6по[уц а{{1в1]бё.
!-аёр!ёз!в з;п0о;;:о {аш1аз зрё[<ш цп бг]у]5аз
с|цаз, га!кз1шго[з аг {ап{аше!0а уа0по1]уц орега$ ог!ев{га !еуа0ё шп па.!еэ1ё1!з[ёп уо}<ё!ёэ
ра(:.!ав !п{опёс!.!ап. !-а!п0о1а
!г з|гэп19э 0а!п{епез 1ё!а
регвоп!{!сё.|шпз, т!цав ма0по{1уэ а1уаз!пё1э по 1. сё!!епа аг!о:о ё0р!а6а!езпа! 1шмёз пе!о0!.|аэ.
$р|0о[а регзоп!1!сё 0опш раг 1аш1ав 9афо зрё&ш, 0а!!! шп пё[в!ц' 16э
рге1гшп[9ё, п02ап па!п[96 0а0а орегё га&в[цго1а
0аш0:ме!0[9!: ог[ев{га рг!е|<ёзрё!ё !:э&ап е!!р1!з[а, 0!эопё.|оёа а&ог0ц зес]ба, га[э1шю.!о1 $р|6о!ш
&ё бг|уц' пеа1&афш,
перагаэ1а бшш19а зрё[а певё.!ш. 1. сё!!епё мо}<ё!а.!6
ра(!!ё рагё0ёз !ерпшпа р!!па!э раёар!!ес!пёёап6з по{1ув Ёз еэпи еэ/,
|(аэ а111э1ёз р!а5ё аг!1ё. (ап9ага е9о!зпэ, у!!{]ба шп по0ем[9шпв
раг60ёэ 3. сё!!епа ог!ез1га !еуа0ё, (ап9ага [гопа1!:ё{а!ё
уа0по1]у6. [4е!пё бгшц[п!е&а баг9! рамё!оёа!з ма0по[уз за0шгаз аг !-ёёр!ёёа га&з{шю.!шпш орегаз
{!пд!ё. |х,|оэ!ё9шпа [т!пп!з[!
!:з[ап !-5ёр!ё5а уа0по1]уз }<ё ар!!ес!пё.!шпз {аш1аз уаго09ага цп бг|у]баз а!&ш пеп!гвфшпап.

51. 0рега 1!9шпз цп !,|а}сБ


|-ёф|ёёа уа6по{/уз

",{

1 52. @рега 09шпз цп !'!а!сБ


.] $р[6о/ав т а6 !'оагп оп!! а

.
|

53. Фрега !!9шпз цп }'|а}сБ


1. оё!!епв 5р[ёо/аз уаёгпо0уз - аЁоао
Р!а51, ппаеоЁозо

"#

па 1! а!а - е- !ш, еэ пе-а!-пш [шщ,


с
(=
л
|
=
о
|т}

0цп$ пап5 1ёуэ- '=


(л,

Вам также может понравиться