Вы находитесь на странице: 1из 6

12/21/2018 Канон святому священномученику Власию Севастийскому — Акафистник

Проект Акафистник.рф — Akafistnik.ru

Канон святому священномученику Власию Севастийскому


Припев: Священному́чениче Вла́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Память: 24 февраля (11 февраля ст. ст.)

Глас 4.

П  с н ь а҃ .
І рмо́съ: Мо́рѧ чермнꙋю ́ пꙋчи́нꙋ невла́жными стопа́ми дре́внїй
пѣшеше́ствовавъ і҆ил҃ ь, крестоѻбра́зными мѡѷсе́овыма рꙋка́ма а҆мали́ковꙋ
си́лꙋ въ пꙋсты́ ни побѣди́лъ є сть.
Похвалꙋ̀ согла́снꙋ дне́сь хрⷭт
҇ ꙋ̀ прино́симъ, сла́внꙋю вла́сїа мꙋдрагѡ
́
творѧ́ ще па́мѧть, мѡѷсе́йски, празднолю́бцы, пою́ще пснь бг҃ꙋ
на́шемꙋ, ꙗкѡ просла́висѧ.
҇ о́въ рачи́тель, ꙗкѡ ст҃ и́тель и҆
До́льнихъ презира́тель вла́сїй, и҆ хрⷭт
́
мꙋченикъ и҆ па́стырь, є же дломъ показа́нїе, и҆ предло́жь
бжⷭ҇твеннꙋю трапе́зꙋ на снѣде́нїе созыва́етъ на́съ.
Житїѐ добродтельми ѡ҆ чи́стилъ є҆ сѝ, и҆ сосꙋдъ ́ ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ
потре́бенъ, бжⷭ҇твеннагѡ мѵ́ра на воспрїѧ́ тїе честна́гѡ слꙋже́нїѧ,
́
мꙋдре: ѻ҆ де́ждꙋ же кровьмѝ мꙋче́нїѧ и҆спестри́лъ є҆ сѝ.
Бг҃оро́диченъ: Воста̀ ѿ ѻ тча паде́нїѧ, бг҃ороди́тельнице чи́стаѧ, и҆
ѿ клѧ́ твы и҆зба́висѧ ꙗвѣ прама́тернїѧ, прест҃аѧ ́ , твои́мъ ржⷭ҇тво́мъ,
ро́дъ ве́сь человческїй.
П  с н ь г҃ .
І рмо́съ: Весели́тсѧ ѡ҆ теб цр҃ковь твоѧ̀ , хрⷭт ́
҇ ѐ, зовꙋщи: ты̀ моѧ̀
крпость, гдⷭ и҇ , и҆ прибжище, и҆ ᲂу҆ твержде́нїе.
Ꙗкѡ вдомъ бг҃ꙋ, сщ҃ е́нствовати хрⷭт ҇ ꙋ̀ пома́залсѧ и҆ наꙋчи́лсѧ
дх҃омъ, са́мъ сѧ̀ кро́вїю ѡ҆ ст҃ и́лъ є҆ сѝ.
Оу҆ че́ньми вои́стиннꙋ сбы́ тїемъ мꙋдрыхъ ́ длъ твои́хъ, цр҃кви
́
бы́ лъ є҆ сѝ мꙋченикъ и҆ ᲂу҆ чи́тель, вла́сїе.


https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-svyaschennomucheniku-vlasiyu-sevastijskomu/ 1/6
12/21/2018 Канон святому священномученику Власию Севастийскому — Акафистник

Ѻбразъ бл҃гоче́стїѧ цр҃кве хрⷭт҇ о́вы бы́ лъ є҆ сѝ, свѧще́ннꙋю ѻ҆ де́ждꙋ


твою̀ кровьмѝ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆ сѝ страда́нїй твои́хъ.
Бг҃оро́диченъ: Ро́ждши на землѝ пребога́таго бг҃а, чи́стаѧ,
человческое паде́нїе на нб҃са̀ возвела̀ є҆ сѝ.
К о н д а́ к ъ , гл а́ с ъ в҃ .
Бжⷭ҇твенное прозѧбе́нїе, цвтъ неꙋвѧда́емый, лозы̀ хрⷭт ҇ о́вы розго̀
многострада́льнаѧ, бг҃оно́се вла́сїе, врою чтꙋщыѧ́ па́мѧть твою̀
весе́лїѧ твоегѡ̀ и҆спо́лни, молѧ́ сѧ непреста́ннѡ ѡ҆ всхъ на́съ.
С ѣ д а́ л е н ъ , гл а́ с ъ и҃ .
Благоче́стїѧ сы́ й прозѧбе́нїе че́стно, нече́стїѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆ сѝ
потреби́тель, вла́сїе прехва́льне, си́лою дх҃ов́ ною: на сꙋди́щи бо
ідѡльскꙋю ле́сть ѡ҆ бличи́лъ є҆ сѝ, и҆ бл҃годерзнове́ннѡ пти трⷪц҇ ꙋ
проповдалъ є҆ сѝ. тмже и҆ беззакѡ́ ннымъ преда́всѧ, стрⷭт ҇ оте́рпче,
ѕврѧ ᲂу҆мори́лъ є҆ сѝ ѕлонача́льнагѡ ѕмі́ѧ: сегѡ̀ ра́ди вопїе́мъ тѝ:
молѝ хрⷭт ́
҇ а̀ бг҃а, согрѣше́нїй ѡ҆ ставле́нїе дарова́ти чтꙋщымъ любо́вїю
́ па́мѧть твою̀ .
ст҃ ꙋю
́
Бг҃оро́диченъ: Со́лнца ѻ блаче разꙋмнагѡ, бж҃ е́ственнагѡ свта
свѣти́льниче златокова́нный, нескве́рнаѧ, небла́знаѧ, всенепоро́чнаѧ

влчце, ́
ѡ҆ мраче́ннꙋю дꙋшꙋ мою̀ ѡ҆ слѣпле́нїемъ страсте́й безстра́стїѧ
заре́ю просвѣтѝ, молю́сѧ, и҆ ѡ҆ скверне́нное мѝ се́рдце ѡ҆ мы́ й потѡ́ ки
ᲂу҆миле́нїѧ, покаѧ́ нїѧ же слеза́ми, и҆ ѿ тимнїѧ мѧ̀ ѡ҆ чи́сти длъ
мои́хъ, да любо́вїю зовꙋ́ ти: бцⷣе приснодв҃о, молѝ хрⷭт ҇ а̀ бг҃а,
прегрѣше́нїй ѡ҆ ставле́нїе пода́ти мѝ: тебе́ бо и҆мю наде́ждꙋ ра́бъ
тво́й.
҇ обг҃оро́диченъ: Агнца
Крⷭт  и҆ па́стырѧ и҆ и҆зба́вителѧ агница зрѧ́ щи
на крⷭт ҇ , восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ ше: мі́ръ
ᲂу бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆ тро́ба же моѧ̀ гори́тъ,
зрѧ́ щи твоѐ распѧ́ тїе, є же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости.
долготерпѣли́ве гдⷭ и҇ , ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый,
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-svyaschennomucheniku-vlasiyu-sevastijskomu/ 2/6
12/21/2018 Канон святому священномученику Власию Севастийскому — Акафистник

ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ ставле́нїе, врою пою́щымъ


бжⷭ҇твєнныѧ стра̑сти твоѧ̑ .
П  с н ь д҃ .
҇ , сл҃нце пра́ведное, ста̀
І рмо́съ: Вознесе́на тѧ̀ ви́дѣвши цр҃ковь на крⷭт
въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йнѡ взыва́ющи: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ и҇ .
Оу҆ твержда́емь жезло́мъ истиннымъ, мѡѷсе́йски низложи́лъ є҆ сѝ
҇ о́въ, ѡ҆ бличи́въ мꙋчи́телѧ, и҆
пре́лєсти ѕмі́ѧ, вла́сїе ᲂу҆ го́дниче хрⷭт
наста́вль нѡ́ выѧ лю́ди.
Словє́ снымъ тѧ̀ и҆ безсловє́ снымъ благодтелѧ, є же къ бг҃ꙋ
присвое́нїе показа̀, блаже́нне, и҆справле́нїй твои́хъ: тмже ᲂу бѡ
прїѧ́ лъ є҆ сѝ и҆сцѣле́нїй дарова̑нїѧ.
́
Во ᲂу҆ до́лѣ, и҆дже положи́сѧ болзнь, сꙋщымъ ҇  твои̑мъ
ѡ҆ хрⷭт
ѻ҆ вца́мъ пра́веднѡ, всѐ, ѻ тче, ᲂу҆ дави́лъ є҆ сѝ сло́вомъ бл҃года́ти
беззако́нїѧ те́рнїе.
Бг҃оро́диченъ: Ꙗкѡ ра́й посред цр҃кве насажде́нъ ꙗ҆ви́сѧ, ро́ждши
дре́во жи́зни, прептаѧ: ѿ негѡ́ же ᲂу бѡ вкꙋси́вше, позна́хомъ
҇ а̀ бг҃а на́шего.
хрⷭт
П  с н ь є҃ .
І рмо́съ: Ты̀ , гдⷭ и҇ мо́й, свтъ въ мі́ръ прише́лъ є҆ сѝ, свтъ ст҃ ы́й,
ѡ҆ браща́ѧй и҆зъ мра́чна невдѣнїѧ врою воспѣва́ющыѧ тѧ̀ .

На па́жити бжⷭ҇твеннѣй просте́ръ предлы ста́да твоегѡ̀,


́
ст҃ и́телю, бг҃омꙋдреннѡ ле́сть ѿгна́лъ є҆ сѝ ѿ всеѧ̀ землѝ.
́
Оу҆ че́ньми, мꙋдре ст҃ и́телю, ста́до твоѐ ᲂу҆ тверди́лъ є҆ сѝ въ врѣ:
се́ бо и҆ жєны̀ ле́сть попра́ша.
҇ о́вою ᲂу҆ твержда́ємы жєны̀ , къ подо́бїю прихо́дѧтъ
Любо́вїю хрⷭт
҇ о́ви.
пѡ́ двигъ твои́хъ, ѻ тче, закала́ємы ᲂу҆ се́рднѡ хрⷭт

Бг҃оро́диченъ: Оу҆мертви́сѧ вои́стиннꙋ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, влчце,
наи́тїе сме́ртное: свтомъ бо тма̀ разорѧ́ ема ви́дитсѧ.
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-svyaschennomucheniku-vlasiyu-sevastijskomu/ 3/6
12/21/2018 Канон святому священномученику Власию Севастийскому — Акафистник

П  с н ь ѕ҃ .
І рмо́съ: Пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ и҇ , цр҃ковь вопїе́тъ тѝ, ѿ
бѣсо́вскїѧ кро́ве ѡ҆ чи́щшисѧ, ра́ди ми́лости, ѿ ре́бръ твои́хъ и҆сте́кшею
кро́вїю.
Красото́ю разли́чныхъ ра́нъ тѣле́сныхъ, та́йныѧ ѻ҆ де́жды твоеѧ̀
ᲂу҆ краси́лъ є҆ сѝ лпотꙋ: и҆ ѻ҆ бою́дꙋ, і҆ера́рше, вѣнча́лсѧ є҆ сѝ бл҃года́тїю.
Врою хрⷭт ҇ о́вою ꙗкѡ стеко́шасѧ жєны̀ стра́ждꙋщыѧ съ тобо́ю,
ѻ тче, ᲂу҆ се́рднѡ ᲂу҆ме́рша, вла́сїе, любо́вїю творѧ́ щихъ па́мѧть твою̀
сохранѝ.
Ре́вностїю хрⷭт ́
҇ о́вою разже́гшесѧ мꙋчєницы, ласка́тельныѧ ле́сти
́
пре́лесть ѿве́ргше, мꙋкамъ томле́нїѧ запали́ша кро́вїю.
Бг҃оро́диченъ: Крпость моѧ̀ вои́стиннꙋ ты̀ , и҆ пнїе є҆ сѝ,
бг҃ороди́тельнице: на тѧ́ бо наде́ждꙋ мою̀ возложи́хъ, и҆ возвы́ сихъ
тобо́ю на врагѝ моѧ̑ ро́гъ мо́й.
К о н д а́ к ъ , гл а́ с ъ и҃ .
Свѧще́нїѧ пома́занїемъ, и҆ мꙋче́нїѧ кро́вїю ᲂу҆ краси́лсѧ є҆ сѝ, сла́вне
́
вла́сїе, и҆ сїѧ́ еши всю́дꙋ въ вы́ шнихъ ликꙋѧ, и҆ на́съ назира́ѧ въ
хра́мъ тво́й прише́дшыѧ, и҆ въ не́мъ теб непреста́ннѡ зовꙋщыѧ: ́
всхъ на́съ соблюдѝ.
І к о с ъ :
́
Со тща́нїемъ, бра́тїе, собери́тесѧ, и҆ хра́мъ мꙋченика дости́гните,
ꙗкѡ да сего̀ воспое́мъ дне́сь, ꙗкѡ да бл҃года́тїю є҆ гѡ̀ наслади́мсѧ:
́
дꙋшы бо спаса́етъ и҆ тѣлеса̀ ѿ страсте́й многоразли́чныхъ, ꙗкѡ
́
мꙋченикъ, ꙗкѡ преподо́бенъ, ꙗкѡ вренъ ст҃ и́тель и҆ побо́рникъ,
вопїю́щымъ є҆ мꙋ̀ ѿ дꙋшѝ чи́сты: всхъ на́съ соблюдѝ.
П  с н ь з҃ .
І рмо́съ: Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ троцы персі́дстѣй, любо́вїю благоче́стїѧ
па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆ палѧ́ еми, взыва́хꙋ: благослове́нъ є҆ сѝ въ хра́мѣ
https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-svyaschennomucheniku-vlasiyu-sevastijskomu/ 4/6
12/21/2018 Канон святому священномученику Власию Севастийскому — Акафистник

сла́вы твоеѧ̀ , гдⷭ и҇ .

Дв҃дски теб взыва́емъ, ѽ ѻ тче вла́сїе, любо́вїю, гдⷭ ҇ ꙗ҆ви́лсѧ


є҆ сѝ ты̀ подо́бникъ, и҆ стоп твоѧ̑ не позна́шасѧ: ибо стези̑ твоѧ̑
ѡ҆ гдⷭѣ҇ ꙗ҆ви́шасѧ на вода́хъ.
́
Сп҃совою насла́ждшесѧ, мꙋчєницы, бл҃года́тїю, вои́стиннꙋ ра́дость
́
вмѣни́сте напа́сти мꙋче́нїе: чꙋдо же ꙗкѡ превы́ ше человка,
крове́мъ прело́жшымсѧ во млеко̀ ᲂу҆ жа́снѡ.
Ма́терне ᲂу бѡ къ мꙋче́нїю дерзнове́нїе зрѧ́ ще, врою хрⷭт҇ о́вою
дти, и҆ тогѡ̀ бл҃голпїѧ наслажда́ютсѧ, ко влцѣ ⷣ ра́дꙋющесѧ
тща́хꙋсѧ.
Бг҃оро́диченъ: Вы́ шнѧгѡ ѡ҆ сщ҃ е́нное бжⷭ҇твенное селе́нїе, ра́дꙋйсѧ:
тобо́ю бо даде́сѧ ра́дость, бцⷣе, вопїю́щымъ: бл҃гослове́на ты̀ въ

жена́хъ є҆ сѝ, всенепоро́чнаѧ влчце.
П  с н ь и҃ .
́
І рмо́съ: Рꙋцѣ распросте́ръ данїи́лъ, львѡ́ въ зїѧ̑ нїѧ въ ро́вѣ затчѐ:
ѻ гненнꙋю же си́лꙋ ᲂу҆ гаси́ша, добродтелїю препоѧ́ савшесѧ, благоче́стїѧ
рачи́тели ѻ троцы, взыва́юще: благослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ н҇ ѧ, гдⷭ а҇ .
́
Рꙋцѣ распросте́ръ ѱало́мски предъ лице́мъ бж҃ їимъ, ѻ тче,
прине́слъ є҆ сѝ сщ҃ еннодйствꙋѧ, кро́вїю твое́ю моли̑твы твоѧ̑ хрⷭт ҇ ꙋ̀.
тмже ча́шꙋ, мꙋдре, ́ спаси́тельнꙋю и҆спи́въ, вопїѧ́ лъ є҆ сѝ:
бл҃гослови́те, всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ н҇ ѧ, гдⷭ а҇ .
Вдови́цѣ ревнꙋюще́ бл҃гоче́стнѡ, бжⷭ҇твеннꙋю па́мѧть твою̀
соверша́емъ врнѡ, бг҃ора́дованне вла́сїе: и҆ са́мъ ᲂу бѡ ѡ҆ бѣща́нїе
є же сотвори́лъ є҆ сѝ къ не́й, и҆ съ не́ю къ на́мъ дарова̑нїи благи́ми
́ на по́мощь.
на́мъ бꙋди
Бг҃оро́диченъ: Бѧ́ ше є҆ стество̀ человческое, є же пре́жде
ѡ҆ сꙋжде́нное паде́нїемъ престꙋпле́нїѧ, ѡ҆ брте же, бцⷣе, ржⷭ҇тво́мъ

https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-svyaschennomucheniku-vlasiyu-sevastijskomu/ 5/6
12/21/2018 Канон святому священномученику Власию Севастийскому — Акафистник

твои́мъ благослове́нїе вои́стиннꙋ, и҆ пое́тъ ра́достнѡ, благослови́те,


всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ н҇ ѧ, гдⷭ а҇ .
П  с н ь ѳ҃ .
І рмо́съ: Ка́мень нерꙋкосчный ѿ несѣко́мыѧ горы̀ тебє̀ , дв҃о,
краеꙋго́льный ѿсѣче́сѧ, хрⷭт ҇ о́съ, совокꙋпи́вый разстоѧ̑ щаѧсѧ є҆ стєства̀,
тмъ веселѧ́ щесѧ, тѧ̀ , бцⷣе, велича́емъ.

Ꙗкоже въ сла́дости ра́йстѣй, и҆ въ не́й ца́рствїе, вла́сїе мꙋдре ́


҇
ст҃ и́телю, наслдїе ᲂу҆ готовлѧ́ ѧ, на заколе́нїе поте́клъ є҆ сѝ, ѡ҆ гдⷭѣ
ра́дꙋѧсѧ.
Горды́ ню посклъ є҆ сѝ ты̀ , блаже́нне, дх҃ов́ нымъ мече́мъ,
́
возносѧ́ щихсѧ сꙋетнѡ на ста́до твоѐ безбо́жныхъ, твои́ми
кровьмѝ ᲂу҆ краси́въ благоче́стїе.
́
Вла́сїе мꙋдре ́
ст҃ и́телю, со стра́ждꙋщими съ тобо́ю жена́ми, вкꙋпѣ
и҆ съ дѣтьмѝ бжⷭ҇твенными, благослове́ньми хва́лѧщыѧ тѧ̀
вѣнча́ти, помоли́сѧ: ꙗкѡ ѿ нача́ла теб сло́во воспвшихъ.
Бг҃оро́диченъ: Въ ржⷭ҇тв дв҃а ꙗ҆ви́ласѧ є҆ сѝ, ꙗкѡ пре́жде ржⷭ҇тва̀,
бцⷣе, и҆ по рождеств та́кожде ᲂу҆ ста́влєнныѧ зако́ны є҆ стества̀

преше́дши, влчце: тмже тѧ̀ всѝ велича́емъ.
С вѣ т и́ л е н ъ .
́
Ст҃ и́тель и҆ мꙋченикъ, преподо́бенъ, неѕло́бивъ ꙗвльсѧ, вла́сїе,
҇ о́выхъ ра̑ны носѧ̀ , да́вшагѡ тѝ благода́ть и҆сцѣлѧ́ ти
страсте́й хрⷭт
́
всѧ̑ недꙋги.
́
Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀ данїи́лъ преднаписꙋетъ несѣко́мꙋю го́рꙋ, и҆зъ
неѧ́ же честны́ й ка́мень ѿсѣче́сѧ, и҆стнѣва́етъ ідѡльскїѧ хра́мы,
бг҃ороди́тельнице мр҃іе́ .

https://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-svyaschennomucheniku-vlasiyu-sevastijskomu/ 6/6

Вам также может понравиться