Вы находитесь на странице: 1из 182

МАРИЯ М А Н Д А Д Ж И Е В А 3

А Л Т Е Р Н А Т И В Н А М ЕД И Ц И Н А З А В С Е К И П О РЕД И Ц А КНИГА

С ъ врем ен н и м ето д и
В МЕДИЦИНАТА
АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА ЗА ВСЕКИ
------------------------------------------------------------------------

М А Р И Я М А Н Д А Д Ж И Е В А е р о д е н а в г р .В а р н а . З а в ъ р ш и л а е с о т л и ч и е ф и зи к а и м а т е ­
м а т и к а В С У „ С в . К/1. О х р и д с к и ". Р а б о т и л а е к а т о а в и о с и н о п т и к , у ч и т е л , б ила е а с и с ­
т е н т п о В и сш а м а т е м а т и к а В ъ в В М Е И -В а р н а . П р а в о с п о с о б е н н а р о д е н л е ч и т е л . Д и р е к ­
т о р е н а И з с л е д о в а т е л с к и ц ен т ъ р з а а л т е р н а т и в н и м е т о д и в с ъ в р е м е н н а т а м е д и ц и н а
- В а р н а . П р е з и д е н т на А с о ц и а ц и я з а н е т р а д и ц и о н н а и н а р о д н а м е д и ц и н а и е л е к т р о п у н ­
к т у р н а д и а г н о с т и к а п о м е т о д и т е н а п р о ф .д -р Р .ф о л и д р у г и с в е т о в н и у ч е н и . Ч лен е на
А с о ц и а ц и я т а н а ф и л о с о ф и т е в Б ъ л г а р и я , на А с о ц и а ц и я т а по а к у п у н к т у р а , на А с о ц и а ц и ­
я т а „ ф е н о м е н “ и н а К л у б а на л е к а р и т е - п и с а т е л и в Б ъ л га р и я .
Заним ава се с и з уч а в а н е и п р о п а га н д и р а н е на изт очнат а м ед и ц и н а и ф илософ ия,
к а к т о и н а н е и з ч е р п а е м о т о б о г а т с т в о на б ъ л г а р с к а т а н а р о д н а м е д и ц и н а . Р а т у в а за
о б е д и н я в а н е н а н а у ч н а о с н о в а на п р и н ц и п и т е и д о с т и ж е н и я т а на и з т о ч н а т а и з а п а д н а ­
т а м ед и ц и н а . С ъс св о и р а зр а б о т ки е уч а ст ва л а в ред и ца национални и м еж дун арод ни
к о н ф е р е н ц и и и к о н г р е с и , с м н о г о п у б ли ка ц и и в п р е са т а . А вт о р е на ст и х о сб и р к а т а
„М ъ д р а л у д о ст ".
П лод на за д ъ л б о ч ен и т е 0 и з сл е д в а н и я са к н и ги т е, о б ед и н ен и в п о р ед и ц а т а
„А л т е р н а т и в н а м е д и ц и н а з а в с е к и " , в к л ю ч в а щ а , о с в е н н а с т о я щ а т а к н и г а , и з а г л а в и я ­
т а : „В Е Л И К О Т О Е Д И Н С Т В О НА П Р И Р О Д А ТА И Ч О В Е К А “ , „ Р А Д И Е С Т Е З И Я - е н ц и к л о п е д и я “ и
д р уги , коит о п р ед ст о и да бъдат о т п е ч а т а н и п р и н а б и р а н е на ф и н а н с о в и с р е д с т в а .
МАРИЯ МАНДАДЖИЕВА

АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА ЗА ВСЕКИ ПОРЕДИЦА К Н ИГ А

С ъврем енни м етоди


В МЕДИЦИНАТА

Изследователски център
по алтернативн и м етоди
6 съвременната медицина
Варна - България
1 9 9 8 г.
АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА ЗА ВСЕКИ

В памет на съпруга ми Димитър

Тази книга писах В н ай-трудните години о т моя ж ивот. Дълго и


м ъч и тел н о си оти ваш е о т с в е т а съпругът ми поради лекарско
недоглеждане и непрецизиране на действията...
П освещ авам т о зи труд на българските лекари:
- да п реод олеят с т у д е н а т а ст ен а на недоверието към
х и л я д о л е тн а та и зточ н а медицина;
- да л е к у в а т не само б о л е с т т а , а болния човек, не само
а н а т о м и я т а , а енергийния дисбаланс на т я л о т о , душ ата и духа;
- да т ъ р с я т и о т с т р а н я в а т причината за б о л е ст та;
- да п огл ед н ат на човека к а т о неделима ч а с т о т природата.
Вярвам, че не е далече врем ето, к о гато медицината
на бъдещ ето ще бъде една!

М. МАНДАДЖИЕВА
Не познавам друг учен, к о й то т а к а всеоб­ А в т о р к а т а се с т а р а е о т научна гледна
хватно да изследва и достъппо да изясни био- то ч к а, най-вече о т професионалната си подго­
ен ер гети к ата на човека, н еговата вещ естве- то в к а на физик и фактическия си о п и т на диаг­
но-полева с т р у к т у р а и връ зк и те му със З е м я т а ностик, на б а з а т а на алтернатиВ ни м етод и 0
и Космоса. Р е с п е к т и р а т познанията й в об­ съврем енната медицина да потърси обяснения
л а с т т а на ф изиката, биоф изиката, биология­ и д о к а за т е л с т в а за сл о ж н ата биоенергетична
т а , и зт о ч н а т а философия и медицина, к а к т о и вещ ествена полева с т р у к т у р а на човешкия ор­
ум ението й да интегрира и поднася информаци­ ганизъм.
я т а , отразявайки явлени ята и процесите о т
различни стран и и в дълбочина. Тя има много доц. д.ф.н. Веселина Димитрова,
смели и оригинални хипотези, к о и то са предиз­ преподавател в СУ "Климент Охридски"
ви к ат ел ст в о за н ау к ата и те п ъ р в а ще се изяс­
н яват. А постолски е с т р е м е ж ъ т й да отк р и е
за повече хора п ъ т я към себепознанието. Това са книги уникати, к о и то са го рдост
за България и б ъ л гар ската наука. Те т р я б в а да
д.т.н. июк. Кирил Георгиев, в л я за т във всеки дом и особено във ВУЗ и
преподавател в ТУ-Варна научно-изследователски и н с т и т у т и .

доц. Цветана Македонска, биолог


К н и ги те на Мария Мандаджиева поразя­
в а т със с в о я т а м ащ аб н ост, цялостн а последо­
в а т е л н о с т , задълбочен т е о р е т и ч е н анализ и Според мен само физик би могъл да напише
личностна р азр аб о тка. Д а се анализира и обе­ т а к и в а колосални тр у д о ве, само жена, и т о с
дини всичко т о в а в едно цяло би изисквало уси­ морала на Мария.
л и я т а на цял един научен колектив. У дивител­
но е, че т о в а би могло да бъде извършено о т ед­ ст.н.с. Теодосия Андреева, хидрометеоролог
но лице, м акар и за немалко години упори т
тр у д . Т р у д о в ете й м о г а т достой но да предс­
т а в я т с т р а н а т а ни пред м еж д ун арод н ата Мисля, че много специалисти и неспециа­
научна о б щ е ст в ен о с т. л и сти ще п р о м ен ят начина си на мислене, след
к а т о п р о ч е т а т н а с т о я щ а т а книга.
ст.н.с. Сток) Стоев, философ
д-р Виолета Илиева

...Работила дълго с Паисиево усърдие, по­


ж е р т в а л а много о т м айчинските и съпружес­
к и т е си задължения и п л ати л а скъп данък на
р ев н и в ата з а в и с т на съперниците, а в т о р к а т а
ни поднася един обширен енциклопедичен тр у д ,
учудващ със с в о я т а м н о го с тр а н н о с т дори и
сп ец и ал и сти те. Т ова е една необикновена и не­
обходима книга. В и со к о то к ач е с т в о на подбра­
н и т е м ате р и ал и п о д ч ер т ав а к о м п е т е н т н а т а
й научна п о д го то в к а в т е з и проблемни и н т е р ­
дисциплинарни о б л а ст и , а б о г а т и я т и л ю стр а­
т и в е н м а т е р и а л прави т о з и си н тезен тр у д
разбираем, необходим и незаменим помощник
не само за всеки сп ециалист, а и за всеки дом.

июк. Христо Маджаров, член


на ръководството на първото
в България дружество по радиестезия
Modern m ethods for complex diagnostics in
medicine
„см ш АВТОРСКИ А„
Р
П
И зползван ето па « атс^ Ва сам о с и зр и ч н о то
публикации и п р ев оди T h e p u r p o s e o f t h e a u t h o r is b y t h .s b o o k t o acq u ain t , he
съ г л а си е н а а в т о р а . s c ie n t i f ic a n d m e d ic a l p u b lic w ith t h e m o s t c o n tc m p o rai!
t e n d e n c y in t h e w o r ld m e d ic in e p r a c t ic e - th e electron
ц е л т а на а в т о р к а т а с ч р ^ “ f J J .
u n c tu r a l r e f le x t h e r a p y , b a s e d o n t h e p r in c ip a ls and meth
п озн ас н а у ч н а т а и м сд и ц и н с в е т о 6 н а т а м сди ц и н с- 0 d s o f t h e E a s t m e d i c i n e . I n t h e c iv ilis e d c o u n tr ie s the in
с ъ в р с м е н н о т о " a n P j “ " lk m y p lia m a р е ф л е к с о т е р а - t e r e s t is j u s t i f ia b ly g r e a t , b e c a u s e t h e m e t h o d s , th a t th e au­
ка п р а к т и к а - с л е к т р 0 * п и т с и м е т о д и т е н а и з ­ t h o r d e s c r i b e s a n d a p p l ie s m t h e S c i e n c e R e s e a r c h Centre
пия, б а з и р а щ а с е н а Р 6а1Шт е с т р а н и и н т е - in V a r n a a r e r e la t iv e l y s i m p l e a n d a v a ila b le , p a in le ss, non-
т о ч н а т а м ед и ц и н а . В 1'иВил" м сто дите, които
in v a s iv e w it h o u t s id e e f f e c t s . B y u s m g a s p e c ia lis e d elec­
р с с ъ т е о п р ав дан о гол я м , защ е д 0 В ател ск и я
t r o n ic e q u ip m e n t , in c l u d in g B u lg a r ia n o n e a s w e ll, an ex ­
а в т о р к а т а описва и " Р ^ ^ Д ^ ^ п р о с т и и д ос- p r e s s c o m p le x d ia g n o s t i c s c a n b e m a d e f o r p ro p h y la x is, an
ц е н т ъ р във В ар н а, са о т н б с т р а ци ч н и
lv d is c o v e r y o f n o n y e t m a n i f e s t e d d is e a s e s a n d fo r d e­
ш ъпни, б е зб о л езн е н и , н еи н вази в ш,
е ф е к т и . Ч р е з и з п о л з в а н е н а сп е ц и а л и зи р а ш а te r m in in g t h e m o s t s u i t a b l e t h e r a p y . I t is b a s e d o n th e p os­

р о н н а а п а р а т у р а , в к л ю ч и т е л н о и бъ л г^ “ и к а 9з а s ib ilit ie s o f m e a s u r in g a n d t r a c m g o u t t h e b io electrica l

се направи ек сп р есн а к ом п л ек сн а д ощ е m e t r e s o f t h e h u m a n o r g a n is m in f ix e d a re a s and


п р о ф и л а к ти к а , р ан н о о т к р и в а н е на н еп р т е_ p o in t s o f t h e e n e r g y c a n a ls , s it u a t e d o n h u m a n sk in , w hich
за б о л я в а н и я и з а о п р е д е л я н е н а н а и -п о д х о д w a r e r e p r e s e n t a t iv e o f t h e c o n d i t i o n o f t h e d if f e r e n t organs
папия. В о с н о в а т а й е в ъ з м о ж н о с т т а за и зм ер в а н е a n d s y s t e m s . A m e t h o d o l o g y f o r m e d i c a l t e s t in g is d e ­
п р о с л е д я в а н е на б и о е л е к т р и ч н и т е п а р а м е т р и н а р s c r ib e d b y w h ic h t h e n e c e s s a r y m e d i c i n e f o r c o n c r e t e d is­
ган и зм а в о п р ед ел е н и зон и и т о ч к и о т ен ерги e a s e o f ’a g iv e n p e r s o n is c h o s e n a n d a n a e t i o lo g ic a l d ia g ­
канали, р а зп о л о ж е н и п о к о ж а т а н а ч о в е к а , о и т n o s t ic s is m a d e . O n t h a t b a s i s t h e h o m e o p a t h i c su b s ta n c e s
п р е д с т а в и т е л н и за с ъ с т о я н и е т о на р а зл и ч н и т е о р ­ a re r e p r e s e n t e d . I n t h a t b o o k y o u c a n b e a c q u a m t e d w ith
га н и и с и с т е м и . О п и с в а с е м е т о д и к а з а м е д и к а м е н ­ th e w o r ld c o n f ir m e d m e t h o d s o f: a c a d . N a c a t a n i - fo r a
т о з н о т е с т в а н е , ч рез к о е т о д а се опр едели н у ж н о т о t e s t m e r id io n a l d ia g n o s t ic s ; P r o f . d o c t o r V o l l - fo r a p re­
лекарство за конкретн ото забол яв ан е на даден c is e a n a ly tic a l a n d d if f e r e n t i a l d i a g n o s t i c s , e v e n o n a cell
ч овек и д а се направи е т и о л о г и ч н а д и а г н о с т и к а . Н а
le v e l; P r o f. V o g r a lik ( f a t h e r a n d s o n ) - f o r s t a t in g o f im ­
т а з и ба за са п р ед ст а в ен и и х о м е о п а т и ч н и т е в ещ ес-
m u n e d e f ic ie n c y in t h e o r g a n is m ; A c a d . P o r t n o v - fo r ex ­
тва. p r e s s d ia g n o s t ic o f u lc e r ; P r o f . A c a b a n e - w it h t h e h e lp o f
В т а з и книга м о ж е т е д а с е з а п о з н а е т е с ъ с с в е ­
in fr a -r e d e m it to r a b o u t a v e r y p r e c is e in f o r m a t i o n a b o u t
т о в н о у т в ъ р д е н и т е м е т о д и на: а к а д . Н а к а т а н и - за
a c u te d is e a s e s a r e r e c e iv e d . T h e a u t h o r a l s o d e s c r ib e s her
контролна м е р и д и а н н а д и а г н о с т и к а ; н а п р о ф . д -р
o w n m e t h o d o f r a d ie s t h e s ic p u n c t u r e in v e s t ig a t i o n . T h e
Р .ф о л - з а п р ец и зн а а н а л и т и ч н а и д и ф ер ен ц и а л н а д и ­
b o o k is s u p p lie d w it h m e t h o d o l o g i e s a n d d ia g r a m s for
а г н о ст и к а , дори на ниво к л ет к а ; на проф . В огралик
t r e a tm e n t o f c o n c r e t e d i s e a s e s o f t h e d if f e r e n t s y ste m s.
/б а щ а и с и н / - з а о п р е д е л я н е н а и м у н о д е ф и ц и т а в о р ­
T h e b o o k w ill b e a c o n c r e t e r e f e r e n c e b o o k f o r d o c to r s ,
ган и зм а; на ак ад. П о р т н о в - за ек с п р есн а д и а г н о с т и ­
ка н а я з в а ; н а п р о ф . А к а б а н е - с п о м о щ т а н а и н ф ­ s tu d e n ts , s c ie n t is t s a n d f o r a ll s t u d i o u s p e o p l e , w h o w a n t

р ачервен и зл ъ ч в а т ел се п о л у ч а в а т м н ого т о ч н и дан ­ t o h e lp t h e m s e lv e s a lo n e . M o r e a n d m o r e d o c t o r s a n d s p e ­


ни п р и о с т р и з а б о л я в а н и я . А В т о р к а т а о п и с в а и св о й c ia lis t s m a in ly in t h e f ie ld s o f e l e c t r o n i c s e n t e r t h is n ew
м етод за р ади естези чн о пунктурно обсл едван е. s p h e r e o f N a t u r e s tu d y , t h e m o r e s o a s it d o e s n ’t d e n y but
П р и л о ж ен и са м е т о д и к и и сх ем и за лечен и е н а кон к ­ e x p e n d s th e o f f ic ia l W e s t e r n m e d i c i n e . T h e lit e r a t u r e is
р е т н и за б о л я в а н и я на р а зл и ч н и т е с и с т е м и . sc a n ty , m a in ly f o r e ig n . T h e r e a r e f e w w o r k s a b o u t t h e s e
В се п о в еч е лекари и сп е ц и а л и с т и (п р ед и м н о за ­ m e t h o d s in t h e w o r ld , in t h e b a s i s o f w h i c h l i e t h e p r in c i­
ним аващ и се с ел ек т р о н и к а и к о м п ю т р и ) н а в л и зат в p le s o f th e E a s t m e d ic in e a n d p h i l o s o p h y , in e x t r ic a b ly
т а з и о б л а с т на е с т е с т в о з н а н и е т о , о щ е п о в еч е, че b o u n d u p w ith th e n a tu r e , t h e e a r t h a n d t h e u n i v e r s e . It is
т я не о т р и ч а , а д оп ъ л в а о ф и ц и а л н а т а зап ад н а м ед и ­ n o t k n o w n s o g r e a t a n d d if f e r e n t m e t h o d s t o b e c o m p il e d
цина. to g e t h e r , s y s t h e m a t h is e d a n d in t e r p r e t e d b y t h e m e t h o d s
Л и т е р а т у р а т а е оск ъ дн а, п р еди м н о чуж да. В o f th e s c ie n t if ic r a d ie s t h e s ie a s w e ll . T h i s is t h e f ir s t p r e ­
с в е т а им а м ал к о р а зр а б о т к и за т е з и м е т о д и , в о с ­ c io u s r e fe r e n c e b o o k in B u lg a r ia , w h i c h h a s n o a n a lo g y
н о в а т а на к о и т о леж и и з т о ч н а т а м еди ц и н а и ф и ло­ a c c o r d m g t o its in t e g r a t io n in t h e w o r ld .
со ф и я с ъ с зд р а в и в р ъ зк и с п р и р о д а т а , З е м я т а и К о с ­
м оса.
Н е е и з в е с т н о н якъде да са съ брани т о л к о в а
м н о г о и р азл и ч н и м е т о д и , в к л ю ч и т е л н о и д р е в н а т а
наука р а д и е с т е з и я , с и с т е м а т и з и р а н и в еди н н а м е ­
Българска, първо издание
т о д о л о ги я и с и н т ер п р ет а ц и я . Т ова е п ъ р в о т о уч еб­
ISBN 954-9522-04-0
н о п о со б и е в Б ъ л гар и я, к о е т о по св о я т а интегра-
т и в н о с т ням а аналог. К н и г а т а щ е бъ д е цен н о п о м а ­ © М ария М андаджиева, а в т о р
г а л о за л ек а р и , с т у д е н т и , у ч ен и и за вси ч к и л ю б о з н а ­ ©Алекси Бузилов, художник на к о р и ц а т а
т е л н и х о р а , к о и т о и с к а т са м и д а си п о м о г н а т . Соня Георгиева, р е д а к т о р
Марина Ц ветк ова, к о м п ю т ъ р е н дизайн и
предпечатна п о д го то в к а дизайн и
ф о р м а т 60x84/4
П«Ч,т » А Б А Г А р .,ЕООДВедцкоТьрново
ВМ ЕСТО П РЕД ГО ВО Р м етоди за лечение, чрез които народът ни се е
лекувал, поддържал първите м яста в света по
СВидетели сме на Все повече заболявания, добро здраве, плодовитост и дълголетие, за
е ко и то официалната медицина не може да сс създаВане и развиване на модерен ф и тотера-
справи. Много са причините, известни са на пеВтичеи център, за прекратяВанс на билкоиз-
всички някои о т тях. Т оталн а е кри зата във носа и скъпия Внос на преработени наши билки
всички области на о б щ е с т в о то ни, в науката и (защ ото над 20 Вида билки сс намират само В
в ч а с т н о с т в медицината. България заема 81 н аш ата страна, но Вече се изнасят и с корени­
първи м е с т а по заболявания В света. Не само у т е им), за хом еопатичните средства, които
нас, а и в целия с в я т услож нената психосоциал- българите са използвали успешно за лечение, а
на атм осф ера, екологичните вредности, Висо­ се вн асят чужди хомеопатични лекарства.
к и те обороти за оцеляване или за бързи печал­ З а то в а м о и те усилия и екипите, с които
би, с т р е м е ж ъ т на човека за господство над раб отя през последните п е т години, са на­
природата, о т к о я т о е ч а с т , а не стрем еж към сочени за съчетаване на природните дадености
хармония е нея, ли п сата на д о с та тъ ч н о научни на някои хора със съвременните методи, обек-
знания за Вещ ествено-полевата ст р у к ту р а и тивизиращи съ сто ян и ето на човека, към син­
същ ност на човека, за неговите ес те ств ен и си­ тезиране на древни и съвременни знания и ин­
ли, енергии, частици и сети ва, подценяване на тегриране на знания и специалисти о т разни
най-важния м о м е н т в зд равн ата систем а - пра- области о т наукознанието, защ о то изучаване­
вилната, достъп на и обективна, неинструмен- т о на човека изисква комплексен подход към
та л н а П РО Ф И ЛА К ТИ К А , а о т т а м и водене­ него - връщане и лекуване на организма му к а т о
т о на неправилен начин на ж и вот, технизиране цяло, не само физическото му т я л о (анатомия
на д о м о вете ни, водещо до много вредни висо­ и физиология), а и психика-съзнание-дух, т о е с т
к о ч е сто т н и и с т а т и ч н и заряди, химизираната хармонизиране на т р и е д и н с тв о то му о т дух-
храна, забравяне и пренебрегване на древните душа и тял о , к а к т о е лекувал и препоръчвал
м ето д и за лечение и на народните, традицион­ още Х ипократ, а много преди него (има доказа­
ни ср едства и особено принципните различия в т е л с т в а за т о в а ) са го правели наш ите деди, 5
подходите за проф илактика, диагностика и хиляди години преди н аш ата ера. З а то в а и Ми-
лечение на х о р ат а в и з т о ч н а т а и в западн ата тер ан през 1994 година заяви, че българите са в
медицина, тради ц и он н а и нетрадиционна - о сн овата на цивилизацията на Зем ята. За съ­
всичко т о в а води до влошено здравословно със­ жаление обаче, ние, българите не живеем е т а ­
тоян и е на хората. кова самочувствие. Нужно е ново, свързващо
Е т о защо в целия с в я т протича процес на звено и съвм естни усилия, знания и доказателс­
обръщ ане към а л т е р н а т и в н и т е м ето д и за т в а за откриване, популяризиране и утвър ж да­
лечение, известни о т хилядолетия и базиращи ван ето им в ж и во та, тр ад и ц и и те на българи­
се на е с т е с т в е н и т е ф актори , на въ тр е ш н и те т е , в здравеопазването на България, но на пра­
защ итн и сили на човека (най-важ ният к р и те ­ ви тел ствен о равнище. Такава цел съм си пос­
рий за добро здраве и п р и о р и т е т в и з т о ч н а т а тави л а и аз, въпреки ли п сата на средства, база
медицина), връщане и тъ р сен е корен ите на на­ и разбиране.
р о дн и те си традиционни м ето д и за лечение, З а т о в а през 1995 година беше учредена и
създаване на ц ен трове и к атед ри по ал т ер н а­ официално регистрирана Асоциация на последо­
ти в н и м ет о д и във В У З-овете, цели л аб о р ат о ­ в а т е л и т е на нетради ц и он н ата и народн ата
рии за изследване на човека и в ъ зм о ж н о с ти те медицина и на ел е к тр о п у н к ту р н ата диагнос­
му, изключвайки с е к р е т н и т е . А в България ня­ т и к а по м е т о д и т е на проф.фол, академик Н а­
ма т а к и в а и още по-тревож но - няма правилно к атан и и други, на к о я т о съм президент. Освен
отн ош ен ие, единни научни критерии и прави­ т о в а в България успешно д ей ства и Българско
т е л с т в е н а пол и ти ка - не се о т п у с к а т с р е д с т ­ друж ество по традиционна ки тай ска медицина
ва за научни изследвания, много учени м и сл ят под р ъ к о в о д с тв о т о на д-р Емил Илиев (фиг.1).
още т о т а л и т а р н о , а м л а д и т е т ъ р с я т начини И д в е т е привличат все повече лекари и други
за оцеляване - освен че им липсва ентусиазъм , специалисти в научните си звена, но все още са
ням а кой да обедини р азп о к ъ с ан и те цен- о т к ъ с н а т и к а т о цяло о т официалните и н сти ­
т ъ р ч е т а и буд ните, тъ р сещ и учени за нови зна­ туции на с т р а н а т а , а има и учени с т и т л и и
ния. В н о в а т а с т р а т е г и я на зд р а в е т о на бъл­ звания, к о и т о с пренебрежение г л е д а т на
гарина се и з т ъ к в а о гр о м н а та роля на профилак­ всичко т о в а .
т и к а т а , но не са посочени правилните п ъ ти щ а В с в о я т а изследователска р а б о т а аз из­
за т о в а , с п о м е н а в а т се бегло някои м о м ен ти ползвам сериозна българска и чужда научна ли­
о т н еи зп о лзван и те и н еразработени м е то д о л о ­ т е р а т у р а о т свето в н и и н с т и т у т и в различни
гии и знания о т и з т о ч н а т а медицина. Нищо не об л асти на човекознанието. Мои к о н су л та н ти
се казва за п о т ъ п к а н о т о народно б о г а т с т в о са и з т ъ к н а т и лекари, физици, биофизици и дру­
о т тр ад и ц и и на българина, за тр ад и ц и о н н и те ги. А п а р а т у р а т а , к о я т о използваме в н а ш а т а

5
м о с т о т с ъ с то я н и е то на човешкия
и н ео б х о ди м о стта о т съчетаВане т ( ° Р?апиз'ьм
тр о п у и к т у р а , лазеротерапия м а г п ^ " ^ * * '
пия, ф и то т ер а п и я , а к у п р е с у р а ^ а з л и ч ^ Г * * 3'
масажи, зонотерапия, аурикулотерапия 9°Вс
Bane па народни средстВа и метоо,,’ 7 " ° ^
лечение, В ентдузотерапия и яруги) к (Ме9°-
ап а р ат и за рефлексотерапия. Такава к Um3Ucku
на ди агностика и лечение се изВършВа В п ПДекс'
ра, но поради л о ш и те услоВия и испои?™ "’11'
база само за изследователска и учебна рав"8"13
П р е д м е т ъ т на и зследователската ш ?"13
п о с т В общи линии сс изразява В следното- ^
- П роследяване в динамичен аспект и
ледване на ел ектр о ф и зи чн и те и биоелектр 3°
п ар а м е тр и на к о ж а т а на човека, кои то са щ 1*
ф и г. 1 на определени функции в човешкия организъм33
А в т о р к а т а и а к н и га т а с д -р Е м и л И л и е в оглед на създаване на диагностични те сто в е С
н ау ч н о и зсл ед о в ател ск а р а б о т а , е к а к т о воен­ св ето в н и м ет о д и и обвързван ето им с компю°
на, предназначена за космически цели, т а к а и т ъ р н и си стем и за реализация на автоматични
диагностични систем и ;
специална д и а г н о с т и ч н о -т е р а п е в т и ч н а апара­
- п о твъ р ж д аван е на диагнози о т други изс
т у р а о т К и т а й , Русия, Б ългария, к а т о номенк­
л а т у р а все ощ е м алко п о з н а т а в с т р а н а т а . За ледвания в м еди ци н ата, чрез съществуващите
съвременни м етодологи и на принципите на из
няколко години см е обучили над 150 медицински
т о ч н а т а медицина, с оглед ранна профилакти­
и други специалисти, някои о т к о и т о вече рабо­
ка и лечение на болния докрай;
т я т в чужбина, т ъ й к а т о н а ш а т а база е в ми­
- р азр аб о тв а н е на методологии и обучение
зерно съ с то ян и е . В м о я т а и зследователска,
в т а з и насока на специалисти за измерване на
л еч и те л с к а и п р еп о д ав ате л ск а д е й н о с т в Ц ен­
п а р а м е т р и т е на к о ж а т а - електрометрии;
т ъ р а им ам з а с н е т и уникални д окум енталн и ви­
- р азр аб о тв а н е на м етодология за измер­
деофилми, показващ и н еогран и чени те възм ож ­
ване на б и о п о л ето и биокорекция на енергети­
н о с т и на човека в о б л а с т т а на б иоенергетика-
к а т а му в ау р а та , енергийните канали, енергий­
т а , б и о д и а г н о с т и к а т а , т е л е п а т и я т а , р а з­ н и т е ц е н т р о в е - ч а к р и те, и други;
л и ч н и т е рад и естези ч н и м е т о д и за р еги с тр и р а­
- определяне на п а р а м е т р и т е на нова апа­
не на б и о в ъ л н и т е и с л о ж н и т е процеси, р а т у р а с препоръки за внедряван ето й, ако о т ­
п р о ти ч ащ и в организм а на п ац и е н та в т я х н а т а говаря на п р и е т и т е медицински стандарти;
динамика, к а к т о и комплексна ди агн ости к а с - р аз р аб о тв а н е на м етодични тестове и
ел е к т р о н н а и друга ап а р а т у р а , анализи с екипи. схеми за експери м ен талн о определяне на геопа-
Т ова в СА Щ , Герм ания, Ш вейцария и други т о г е н н и т е зони, вредни за зд р авето , в жилища­
с т р а н и се прави със специални скъпо стр у ващ и т а , р а б о т н и т е м е с т а , к а к т о и на други вредни
кам ери на принципа на К и р л и а н о в ат а ф о т о г р а ­ технически, космически и други излъчвания.
фия. Н якои о т к а д р и т е са и зклю чителн о и н т е ­ А н ал и зъ т на многобройни научни и лабора­
ресни и не са обяснени о т съ в р е м е н н а та наука, т о р н и изследвания на акупунктурните точки,
но д о к а з в а т ен ерги й н и те, инф орм ацион ните и разп олож ен и по е н е р ги й н и те канали върху
п р о г н о с т и ч н и т е в ъ зм о ж н о с т и на човека и са ч о в е ш к о т о т я л о , и т е х н и т е свойства показва,
ценен м а т е р и а л за н а у к а т а и зд р аве о п азв ан е то че е възм ож но да се получава о т т я х обектив­
на Б ългария. За да с т а н а т т е д о с то ян и е на ши­ на информация за с ъ с т о я н и е т о на организма
р о к а т а о б щ е с т в е н о с т и н ау ч н и те среди, са не­ к а т о цяло, на о т д е л н и органи или системи, тъ ­
обходими м ного с р е д с т в а . кани и к л е т к и - п р о м е н я т се електрофизични­
О т дълго врем е изучавам ф и л ософ и ята и т е и би о ел ектр и ч н и п а р а м е т р и на кожата. То­
м е т о д о л о г и я т а на т р а д и ц и о н н а т а и зт о ч н а ва са м е т о д и т е за електром еридианна и елект­
медицина, к а к т о и к о р е н и т е на н а ш а т а т р а д и - р о п у н к ту р н а д и агн о сти к а:
ционна народна медицина, д а т и р а щ а ощ е о т 1. М е т о д на а к а д .Н а к а та н и за контролна
в р е м е т о на т р а к и т е (5 хил.години пр.н.ера). медицинска д и а гн о сти к а - изм ерва се електроп­
С т р е м е ж ъ т ми е т в о р ч е ск и , на научна основа р о в о д и м о с т т а на 24 р е п р е зен т ат и в н и точки и
да с ъ ч е т а в а м и изучавам м е т о д и т е на офицал- след о б р а б о т к а на д а н н и т е се получава инфор­
н а т а и а л т е р н а т и в н а т а медицина, к а к т о и м ация за с ъ с т о я н и е т о на организм а к а т о цяло,
съ в р ем ен н и те у тв ъ р д ен и м е т о д и за експресна,
к а к т о и на о т д е л н и т е си стем и .
комплексна д и а гн о сти к а по съврем енни м е т о д и 2. М е т о д на проф.д-р Р .ф о л - измерват се
с е л е к т р о н н а а п а р а т у р а и лечение с различни повече т о ч к и , ако се налага да се стигне до
т е р а п е в т и ч н и м е т о д и и с р е д с т в а , в зависи­
п р и ч и н а та на за б о л я в а н е т о , к а т о се стига до

6
ниво клетка u тъкани. Извършва се контролна, р а т много ученици), да с т а н а т тези методи
аналитична и диференциална диагностика. Из­ достояние на наш ата медицинска общност и да
мерването на електропроводим остта на БАТ се пресекат п ъ ти щ ата на невеж еството и зло­
с електронна апаратура - руска и българска, употребите на ш арлатаните.
как то и чрез радисстезични средства, които Доколкото ми е известно, в настоящия
подробно съм описала в книгата си "Енциклопе­ м ом ент в здравните заведения, с изключение
дия по радиестезия в медицината, техн и ката и на някои частни кабинети, не се използват по­
бита", а също и в н асто ящ ата ми книга. добни инструментални м етоди за о тч и тан е на
3. М етод на проф.Вогралик (баща и син) - промените в здравословното състояние. З а т о ­
по т а к а наречените "хладни" точки на лимфа- ва с екипа, с кой то работя, ще допълваме и усъ­
ти ч н и те органи и системи се съди за състояни­ върш енстваме м етодологията не само в елек-
е т о на защ и тн и те сили на организма, има ли и троп у н кту р н ата диагностика, но и в другите
какъв е имунодефицитът на човека. нетрадиционни средства за психофизическо
4. М етод на акад.П ортнов - експресно оп­ въздействие, ирисова диагностика, ауродиаг-
ределяне за наличието на язвен процес. ностика, аурикулодиагностика, фитотерапия,
5. М етод на Акабане - в определени точки акупресура, хомеопатия, медикаментозно т е с ­
се измерва прагът на болевата чувствител­ тв ан е и т.н . Тази дейност е изключително ак-
н о ст с пом ощ та на инфрачервен излъчвател туална, защ о то т я допълва, а не се противо­
(дава точни данни при остри заболявания). поставя на въ зп ри ети те и утвърдени в офици­
В р е з у л т а т на дългогодишния ми опит, алната медицина инструментални м етоди и
практика, наблюдения и изследвания в настоя­ средства - ЕКГ, ЕЕГ, клинични и апаратни изс­
щ а т а книга предлагам някои адаптирани ради- ледвания. Поради т о в а електропунктурната
естезични схеми, а също и връзката и съпоста­ диагностика и терапия не са сам остоятелен
вян ето на клиничната картина на някои по- вид дейност, а едно значимо допълнение към
ч есто срещани заболявания с измененията в по­ съврем енните м ето д и за профилактика и
к аза тел и т е по м ето д а на д-р ф ол за електро­ лечение, т о е с т за по-пълно и по-конкретно раз­
пунктурна диагностика и с някои концепции о т криване на здравословното състояние на чове­
КТМ, к ои то д а в а т възмож ност на практику­ ка.
ващ и те акупунктура и електропунктура (и на Тъй к а т о вече назрява необходим остта да
всеки лекар, рад иестезист) сами да си разрабо­ се работи и с други звена, при к о и то те зи дей­
т я т най-ефективен терапевтич ен индивидуа­ ности са широко застъпени, например в НТС,
лен план за всеки болен. техн и чески те у н и вер си тети , медицинските
Всичко т о в а дава възм ож ност за експрес­ академии и други, т о обучението и квалифика­
на диагностика, к о я т о спестява време, неинва- ци ята в съвременни условия изисква в по-широк
зивна е, с много предимства, особено относно мащаб комплексен м ето д и подход към човека,
профилактика и спиране р азв и ти е то на опасни интеграция и си н тез на съвременни и древни
заболявания. знания, постижения и специалисти о т различни
Въз основа на досегашия си о п и т считам области на човекознанието.
за необходимо и полезно да апробирам и приспо­ Убедена съм, че медицината на бъдещ ето
собя (чрез методологии, схеми и разработки в ще бъде една, но т о в а ще зависи о т к у л т у р ата
книгите, к о и то съм написала) някои о т те зи и на нацията ни и на всички народи, о т интегри­
други утвърдени в с в е т о в н а т а наука и п рак ти ­ ран ето и си н тези р ан ето на общ очовеш кото
ка м етод и чрез с р е д с т в а т а на електропунк- древно знание и традиции със съвременните
т у р н а т а диагностика, биофизиката, радиесте­ постижения на н ауката к а т о цяло. И нтелиген­
зи я т а и ел ектр о н и ката, с цел осъщ ествяване ц и ята все още има шанс да с т а н е истински ду­
на ранна профилактика на здравословното съ­ ховен водач. Н адявам се, че м о е т о учебно посо­
сто ян и е на х о р ат а и особено на подрастващ и­ бие ще й помогне за то в а .
т е (за к р а т к о време м о г а т да се диагностици­
И ЗП О ЛЗВА Н И СЪКРАЩ ЕНИЯ
И СИМВОЛИ

БАТ - биологичпо активна то ч ка А - изход


БАЗ - биологичпо активна зона
АТ
КТМ
- акупунктурна то ч ка
- китайска традиционна медицина
V - вход

ЕП - електропроводим ост
ЕС
ЕПД
- електросъпротивление
- слектропунктурна диагностика
О - седативна

ЕМД - слектромеридианна диагностика


ЕАП
ЛТ
- електроакупунктура
- локализация на то ч к а
® - тонизираща

ТУ
ТИ
- то ч к а за указание
- то ч к а за измерване Ф - помощна
КТИ - контролна т о ч к а за измерване
ОСТИ
СТИ
- обща сумарна т о ч к а за изследване
- сумарна то ч к а за изследване
Ф - то ч ка на съединение на меридианите

ЧСТИ - частн а сумарна то ч к а за изследване


РТ
Ly
- репрезен тативн а то ч к а
- лимф атичен меридиан 3 - съчувствена („Ю“ пункт)

Р - меридиан на бели дробове


GI
Nd
- меридиан на дебело черво
- меридиан на н ервната дегенерация
о - стабилизираща („Ло“ пункт)

МС - меридиан на перикарда,
кръвообращ ението - групова („Ло“ пункт)
А1 - меридиан на алергиите /съдова
дегенерация/
Pd - меридиан на епи телиарната и © - противоболестна (източник)
п аренхи м атозн ата дегенерация
TR - меридиан на ендокринната система, - контролна точ ка (репрезентативна)
тр о е н енергизатор ф по акад. Н акатани
С - меридиан на сърцето
IG
RP
- меридиан на т ъ н к о т о черво
- меридиан на далак-панкреас
• - тревога, глаш атай („Мо“ пункт)

F - меридиан на черен дроб - точки, кои то не се виждат


Ad - меридиан на с т а в н а т а дегенерация
Е - меридиан на стом аха
Sd - меридиан на съединително-
т ъ к а н н а т а дегенерация
S - меридиан на к о ж а та
Fd - меридиан на м а с т н а т а дегенерация
VB - меридиан на жлъчния мехур
V - меридиан на пикочен мехур
R - меридиан на бъбреците
VC - преден среден меридиан
VG - заден среден меридиан

8
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА РЕфЛЕКСОТЕРАПИЯТА
РАЗДЕЯ

1. ОСНОВИ НА ИЗТОЧНАТА гийни центрове - чакрите; учението за общ ото


МЕДИЦИНА енергийно поле - аурата.

И зто ч н ата медицина Възниква в К итай


преди 3000 години, но се оформя к а т о наука 2. ЕНЕРГИЯТА НА Ж ИВОТА ЧИ
след 200 г. о т н.е. В и зточните страни т я
процъфтява, върху нейните принципи се разви­ Н ейните корени се к р и ят далече в
в а т нови, съвременни м етоди за лечение, а в ев­ д р е в н о с тта . К н и гата „Хуанди Ней Дзин“
ропейските страни т я придобива все по-голяма (Т р а к т а т за въ тр еш н о то или за природата на
популярност к а т о алтернати вн а форма на ж ивота) е един о т първите документи, дошли
лечение. П рилагат се няколко основни форми на до нас, и излязла в К и тай около 221 година до
терапия - природосъобразно хранене, физичес­ н.е. П осветен а е на и гл о тер ап и ята и се
ки упражнения (Тай чи чуан и други бойни изкус­ твърди, че изложеното в нея е о т над 2000 го­
тва/, акупунктура, масаж, мануална терапия, дини оп и т в лечението.
билкови чайове и др. У нас, в България, може да се каже, че в
К и тай ската традиционна медицина е син- светогледа на българина също присъства фило­
дромологична медицина. Синдромите в нея не софската концепция за произхода на ж ивите
са списък о т симптоми и признаци, а чрез тя х същества. Н аш ите деди са вярвали, че същ ест­
се о т р а зя в а т патогенезата, природата и ха­ вува свръхнеобикновена сила, отварящ а всичко
р ак тер и сти к ата на причините, патологични­ живо, пронизваща ц ял ата Вселена и преминава­
т е ф актори, с т а д и я т на развитие на ща о т човек в животно, растение или камък и
заболяването, локализацията му, способност­ обратно.
т а на съпротивляемост на организма. При т о ­ Н о в о о т к р и т и т е тракийски гробници
ва клиничната картина на сим птом ите обеди­ доказват, че древните тр аки са познавали т а ­
нява проявите на всички органи и системи, зи философия, и зто ч н а т а медицина, прилагали
свързани със заболелия орган чрез анатомични, са нейните м етоди при лечение - иглоубождане
функционални и енергийни връзки и и други.
зависимости. Затова никак не е лесно да бъдат Според древноизточната философия та зи
разграничени и класифицирани отд елн и те синд­ универсална движеща сила има различни
роми и симптоми. имена. В древнокитайската култура т я се на­
Основните ръководни принципи при класи­ рича чи - жизнена енергия; според древноиндийс-
фикация на си м п том и те и синдромите са: „Ин- к а т а философия т я е прана - първородно жи-
Ян“; „повърхностен-вътреш ен“ (и зразяват вотворно дихание, основополагаща универсална
ст еп е н та на развитие и проникване на болест­ енергия. Нарича се още горещ п о то к ,
т а ); „студ-горещина“ (за определяне характера кундалини, ш акти , дъх, сила, въздух,
на б о л естта); „празен-пълен“ (за изразяване на електромагнетизъм , биоплазма и т.н . Тази ос­
съотнош ението на силите на външния болес- новополагаща жизнена енергия, по древноиз-
т о т в о р е н ф актор и функционалната субстан­ т о ч н и т е представи, същ ествува к а к т о в
ция (вродената енергия) на организма). макрокосмоса, т а к а и в микрокосмоса - човека.
Ч е ти р и те основни диагностични м етода Чи същ ествува к а т о външна - в природата, и
в КТМ са: преглед, прослушване (на звуковете к а т о вътреш на - в човека.
на т я л о т о ), разпитване и палпация (в т.ч. и Това понятие много трудно би могло да се
пулсова диагностика). Те о т г о в а р я т на основ­ приеме и адаптира о т класическата европейска
н и те м етоди в съвременната европейска меди­ медицина, къд ето Чи най-общо може да се пред­
цина. стави к а т о жизнен тонус, функционална ак­
Най-използваните м етоди в КТМ за разг­ т и в н о с т на организма и т.н . С о тк р и в а н ето на
раничаване на синдромите по т я х н а т а патоло­ биополето т о може би ще ст ан е по-приемливо,
гия и приложението им в лечебната практика т ъ й к а т о 1це се о т к р и в а т все повече о бек ти в­
са според: учението за ж изнената енергия; т е ­ ни (апаратурни) м атери алн и изм ерители-
о ри ята за п е т т е първоелемента „Усин“; т е ­ еквиваленти.
орията на меридианите и колатерали те; т е ­ Д у м ата ,,gi“ (чи) означава и вещ ество, и
орията Д зян-фу (плътни - кухи органи); 8 ос­ функция. Е нергията може да бъде м атериална
новни принципа; учението за основните енер- (ч и с т а т а Чи, зам ърсен ата и Чи о т хранителни

2. Съвременни м етод и ...


9
Вещества) и функционални (па сърцето, черния стаВ а свръхусилване на другата. В к
дроб, слсзката, бъбреците, стом аха и др.), Чи „Су-Веи“ пише, че Ин се бори Вътре Т а "13
о т каналите и чакритс, Чи о т аурата. навън, т.с . Ин управлява Вътреш ната’с '
Ж изнената енергия е В тяс н а Връзка и за­ Ян - Външните прояви. П остоянната e1^ 93’ 3
висимост о т космическите енергии, к ои то чо­ с т р е м е ж ъ т към изтласкване един о т °Рб3 U
веш кият организъм приема и адаптира. Гака явява движеща сила за изменение и пя,й 9РУг **
например: храната и Въздухът (различни Вибра­ нещ ата. РМНитие На
ции и ч е с т о т и ), постъпващ и о т окръжаващ а­ В с ъ о т в е т с т в и е с традиционните апм>
т а екологично чи ста среда, сс превръщ ат В ор­ п р едстави Ян означава горе, лява с и
ганизма В хранителни и защ итни ф актори - горещина, препълване, свръхфункция- Ин"'93113’
хранителният ф а к то р циркулира В съдовете, а дясна стран а, студ, недостиг, хипофункш.Гт?’
за щ и тн и ят - по п о въ р х н о стта на т я л о т о и и Ян служ ат един за друг к ато произВоп
мускулите. А под Влияние на ж изнената енер­ начало, т.е . Взаимно се пораж дат един qDWТ °
гия се формира ц я л о с т н а т а ж и знед еятелн ост не е В състояние да се произведе, нужен му е я
на организма. и обратно. 3 лн>
Съгласно КТМ, Чи цирку­ По отнош ение на стр у кту р и те и функш
лира 6 организма, излизайки и т е на човешкия организъм Ин означава ма
о т съ р ц ето и връщайки се в риалните съставки на т я л о т о , а Ян - негови"16
него, к а т о преминава през функции. Д е й н о с т т а на организма се отнаТ
всички органи и систем и в ор­ към Ян, а хранителните вещ ества - към Ин- И*
ганизма през определено вре­ се съхранява в ъ тр е и се явява материална осно"
ме и извършва пълен кръгов­ ва за Ян, а Ян функционира външно като проява
р а т за 24 часа. О сновните на д е й н о с т та на Ин. В съ о тветств и е с предс­
К и т ай ска м о н а д а съ ставящ и я сили Ин (о т р и ­ т а в и т е на съвременната западна медицина
ц ател ен заряд) и Ян (положи­ с т р у к т у р и т е на органите, намиращи се вътре
те л ен заряд) са във вечна борба и единство, в организма, образуват м атериалната основа
чи й то символ е к и т а й с к а т а монада (фиг.2). на различните функции, к о ето в КТМ се изразя­
ва с думите: „Ин се явява пазач на Ян“.
Ин и Ян никога не се намират В покой; те
3. ТЕ О Р И Я Т А И Н -Я Н постоянно се допълват и изменят един друг.
Според и зт о ч н и т е представи действа
О сновополагащо в КТМ е учението за две­ правилото: „Ако Ян о тс тъ п в а , се увеличава
т е противополож ни начала Ин и Ян. О тначало Ин, а ако о т с т ъ п в а Ин, ст ав а увеличаване на
йероглифите, с к о и т о са записвани, са означава­ Ян“, ф ункцията на органите /Ян/ възниква за
ли явления о т всекидневния ж и в о т, например, см ет к а на потребление на продукти за хранене
Ин означава затъм н ен ата страна на /Ин/, при к о ето с т а в а увеличаване на Ян и отс­
п р ед м ета , Ян - о с в е т е н а т а . По-късно Ин и Ян лабване на Ин. В същ ото време обменът на
за п о ч в а т да се разгл еж д ат к а т о „сили“ или вещ ества, получени е хранителните продукти
„енергии“, или к а т о м атериални взаимнодопъл- /Ин/, изисква разход на известно количество
енергия /Ян/ - Ин се усилва и отслабба Ян. В
ващи се явления /с тр ан и / на предм етния с в я т и
нормални условия те зи процеси се намират в
всяко явление, съ щ ество, състояние може да се
равновесие. Ако обаче отслабването или усил­
о т н е с е към една о т д в е т е форми. Ян е всичко,
ван ето прехвърлят известни граници, това
к о е т о м ож е да се о т н е с е към силното,
състояние на равновесие може да се наруши -
г о р е щ о т о , т в ъ р д о т о , т е ж к о т о , ви сокото,
получава се излишък на Ин или Ян, което води
б л е с т я щ о т о , а всичко противополож но - към
към възникване на различни патологии.
Ин. А к т и в н о с т т а и покоя, с в е т л и н а т а и т ъ м ­
Ин и Ян м о га т да се превръщат в собст­
н и н ат а и много други двойки взаимопротивопо-
в е н ата си противополож ност - Ин може да се
ложни явления, пред м ети и свойства м о га т да
превърне в Ян, а Ян - в Ин. Ако процесите на
б ъ д а т възп ри ети според концепцията Ин-Ян увеличаване и отслабване на Ин и Ян представ­
к а т о ед и н ство и борба на противополож ности л я в а т количествени изменения, т о процесът
или „полярни сили“ - Ян /акти вн а сила/ и Ин /па- на превръщане на Ин в Ян и обратно представ­
сивна/, к а т о т е не м о г а т да съ щ е с тв у в а т изо­ лява изменение на кач ество то .
лирано една о т друга. Д иалектическият модел Ин-Ян трябва да
Основополагащ о в концепцията Ин-Ян е се разглежда в единство на елементите си, ка­
т в ъ р д е н и е т о , че т е з и две сили се нам и рат в т о се има предвид в ъ тр еш н ата им зависимост
съ стоян и е на п р о ти в о б о р ст в о и се огранича­ и взаимно влияние, а също и то ва, че двата по­
ват една друга. А ко едната стран а люса - Ин и Ян, м о га т да б ъ д ат както причина,
преобладава, възниква недости г о т д р угата и т а к а и следствие.
о б р а тн о , при отсл аб ван е на е д н а т а с т р ан а

10
4. ТЕОРИЯ ЗА П Е ТТЕ ЕЛЕМЕНТА У -СИ Н т и р а н е т о й в п р о с т р а н с т в о т о , к а т о четири­
т е краища на ф игурата с ъ о т в е т с т в а т на че­
Това понятие обикновено се превежда ка­ т и р и т е посоки па св ета: на и зто к - дърво, на
т о „ п е т т е първослсм снта“, но наименовани­ юг - огън, на запад - м ета л , на север - вода. По-
е т о се явява условио, т ъ й к а т о к и тай ски я т късно е добавен п ети ел ем ен т - земя, доколко­
оригинал /У-син/ изразява две основни идеи: 1. т о всички циклични изменения с т а в а т на
Й ероглифът „син“, дословно преведен, означаВа з е м я т а (фиг.З). Всеки о т п е т т е първоелемен-
„дВижение“. З а т о в а п о н я т и е т о „у-син“ буквал- т а е символ на ж изнените процеси, протичащи
но означаВа 5 движения, двигателни сили и изра­ к а к т о в природата, т а к а и в човека, к о и то се
зява не и д еята за „елем ента“ к а т о някаква нам и рат в зависим ост о т пасивните (Ин) и ак­
с т а т и ч н а единица, а к а т о движение. 2. т и в н и т е (Ям) сили. „Д ъ р в о то “ е символ на
Д аденият йероглиф има още един вариант на раждане, р а с т е ж (преход о т Ин към Ян); огъ­
п р очи т - „хан“, к о й т о означава „ред“. н я т - символ на максимална жизнена ак т и в ­
И значалната форма на т о зи йероглиф има вид н о с т /максимално изражение на а к т и в н а т а си­
на кръст. Е ти м ол оги ч н ото му значение е - сме­ ла Ян/; м е т а л ъ т - символ на започващия упадък
нящи се редици, к р ъ с т о п ъ т , к о е т о означава, че ( о т Ям към Ин); в о д а т а - символ на минимална
ст а в а въпрос за двумерен модел. И д е я та за т а ­ а к т и в н о с т (на п асивната сила Ин); зе м я т а -
кава кръстообразна фигура предполага ориен­ ц ен тъ р и ос на цикличните изменения в света.

ф и г. 3
С х ем ат и ч н о и зображ ение н а Връзкит е на п ет т е п ървоелем ен п ш с м ер и д и а н и т е д зя н и фу и гл а в н и т е т о ч к и
п ъ р во ел ем ен т и т е (у-ш у)

11
Между nemme ел ем ен та съ щ е с тв у в а т не­
разривни Връзки - продуктивни и д с стр у кти в-
ии. С м исълът на продукти вн и те връзки е в
следното: „ в о д а та“ помага за р ас те ж а на „дър­
в о т о “, „д ъ рвото“ може да произведе „огън“,
„о гъ н ят“ дава „земя“ (пепел), „ з е м я т а “ произ­
вежда „м е т а л “, „ м е т а л ъ т “ се превръща Във
„вода“ (втечн ява се). Д е с т р у к т и в н о с т т а се
проявява в т о в а , че „ в о д а т а “ може да угаси
„огъня“, „о гъ н ят“ може да разтоп и „ м е т а л а “,
„ м е т а л ъ т “ може да срсжс „д ъ р во то “, „дърво­
т о “ пронизва „ з е м я т а “ и се храни о т нея, „зе­
м я т а “ попива „ в о д а т а “. Н яма елем ен т, к ой то
да се определя к а т о по-силен или по-слаб. Тях ги
свързва вери гата на ж и в о та и т е не се б о р я т
за надмощие. Всеки си има м я с т о и роля. В ус­
лови ята на равновесие на с и с т е м а т а Ин-Ян
всеки о т п е т т е първоелемента не може н и то
да се разруши напълно, н и т о да н ар а ст в а
безпределно. В човеш кото т я л о т е зи елем енти
зап азват с ъ о т в е т н и т е връзки и зависимости.
Например, увреден ли е панкреасът („земя“),
б е л и те дробове („ м е т а л “) сигурно са
о тслаб ени, ако б ъ б р ец и те („ в о д а т а “) са
увредени, т о в а се о тр а зяв а на черния дроб
(„д ъ р в о то “), к о й т о също може да заболее.
П о с т о я н н а т а р а б о т а на съ рц ето („огън“) изис­
ква енергия, к о я т о във вид на кислород постъ п­
ва о т белите дробове („м ета л “), к о и то поглъ­
щ а т енергия във вид на захари о т черния дроб С хем ат и ч но изображ ение н а У-син, прилож ено към
ч о веш к о т о т я л о
(„дърво“), при необходимост в него се натруп­
ва допълнително количество кръв, депонирано първоелемента и с ъ о т в е т н о главните точки.
в далака („земя“). О т позициите на съвремен­ К а к т о се вижда о т фиг.4, линиите на първоеле-
н а т а физиология т а к ъ в подход към изследване м е н т и т е на Ян и И н-меридианите се разпола­
на взаи м од ей стви ята и взаим овръзките на г а т не в еднаква п оследователност. В числото
въ тр еш н и те органи може да бъде отнесен към на т о ч к и т е на п ъ р во елем ен ти те /у-шу/ влизат
системния подход, при к ой то изучаването на тонизиращ а, седативна, помагач и стабилизи­
д е й н о с т та на организма на човека се извършва ращ ло-пункт.
в цялост, а не на отделни негови структури, Д ревн и те лекари са използвали то ч ки те у-
функциониращи независимо една о т друга. шу за лечение в зависим ост о т годишното вре­
Приложена към човеш кото тял о , концеп­ м е и са давали сл ед н и те препоръки: през
ц и я та У-син намира с в о е т о изражение в п р о л е т т а , к о га т о въ зн и кват повърхностните
т о ч к и т е , разположени на крайниците, доколко­ синдроми, е нужно да се въздейства на ло-
т о се счита, че ж изнената енергия най-силно е п ункт и т о ч к а шу 2; през л я т о т о бод ат кожа­
изразена между л а к т и т е и върховете на пръс­ т а в т о ч к и т е шу 3; през ес е н т а на първо мяс­
т и т е на ръ ц ете и между коленете и върховете т о в ъ зд е й с т в а т на т о ч к и т е шу 5 /к ак то и през
на п р ъ ст и те на краката. Д истално на л ак ъ тя п р о л е т т а б о д а т повърхностно при лека форма
и коляното се разп олагат линиите на п е т т е на процеса, малко по-дълбоко при теж ко про­
ф иг. 5 И зползване т очкит е на пет т е първоелем ент а (3)

i Синдром на излишък || Синдром на недостиг S


Меридиан
Седиране Тонизиране Тонизиране Седиране
Бял дроб Р 5, R 10 Р 10, С 8 Р 9. RP 3 Р 10. С 8
Дебело черво GI 2, V 66 GI 5, IG 5 GI11.E36 GI 5. IG 5
Стомах Е 45, G11 Е 43, VB41 E41.IG5 Е 43, VB 41
Далак - панкреас RP 5, Р 8 RP1.F1 RP 2, С 8 RP 1, F 1
Сърце С 7. RP 3 СЗ. R10 С 9, F 1 СЗ, R 10
Тънко черво IG 8, Е 36 IG 2, V 66 IG 3, VB41 IG 2. V 66
Пикочен мехур V 65, VB41 V 40, Е 36 V 67. G11 V 40, Е 36
Бъбреци R 1.F1 R 3, RP 3 R 7. Р 8 R3, RP 3
Перикард МС 7, RP 3 МС 3, R10 МС 9, F 1 МС 3, R 10
Троен нагревател TR 10, Е 36 TR 2, V 66 TR 3, VB 41 TR 2, V 66
Жлъчен мехур VB 38, IG 5 VB 44, G11
Черен дроб VB 43, V 66 VB 44, G11
F 2, С 8 F 4, Р 8 F8, R 10 F 4, Р 8

12
тичане/; през зи м ата е нужно да се пунктират явява функционална система, регулираща заед­
шу 1 и шу 3, а също юй то ч к и т е /съчуВстВени/, но със сърцето кръвообращението, дишането,
които се б о д ат дълбоко, иглите о с т а в а т половите функции).
дълго. (фиг. 5) О рганите ф у сс характеризират с това,
По отношение на използването на главни­ че т е са кухи, служ ат за възприемане на храна­
т е точки на първоелементите при синдроми т а - за храносмилане и всмукване, наричат се
Ян и Ин сс д а в а т , например, следните работни органи, ф у органите се о т н а с я т към
препоръки: При синдром Ян /повърхностни на­ си с те м а та Ян: т о в а са стомах, дебело черво,
рушения - в меридианите и кож ата/ се използ­ тън ко черво, жлъчен мехур, пикочен мехур. Към
в а т точки шу 2 и шу 3, разположени Ян-органите е отнесен също друг условен орган
повърхностно; а при синдром Ин /дълбоки нару­ - „три нагревателя“, също нямащ морфологич-
шения - в органите дзян и фу/ се използват т о ч ­ на основа, а явяващ се функционална система,
ки шу 5 -те са точки Lo, разположени на голяма обединяваща функциите на органите на корем­
дълбочина. При т о в а се указва, че те зи точки н а т а и гръдната кухини, а също кухината на
може да се използват не само на своя меридиан, малкия та з.
но и на свързания. Например, доколкото същес­ С и м п том и те на заболяванията дзян и фу
твува тясна връзка между меридианите на де­ се разделят по следния начин: Органи-хранили-
белото черво, т ъ н к о т о черво и стомаха, при ща дзян се о т н а с я т към Ин, а Ин управлява
синдром Ин /заболявания на органите дебело всичко, к о е т о пребивава в неподвижност.
черво, тънко черво/ може да се използват Lo- Затова си м п то м и те на заболяванията на орга­
т о ч к и т е о т меридиана на стомаха. ните дзян с т о я т на м я ст о и не се п р ем естват.
Днес концепцията У-син се включва в кон­ Ч е р то зи т е фу се о т н а с я т към Ян, а Ян управ­
цепцията Ин-Ян: първоелементите „м етал“ и лява всичко, к о е т о пребивава в движение.
„вода“ се о т н а с я т към Ин, „дървото“ и „огъ­ З ато ва си м п то м и те на т е х н и т е болести т у се
н я т “ - към Ян, а „зем ята“ е повратна точка вдигат нагоре, т у се спускат надолу; прем ест­
между Ин и Ян. в а т се и н ям ат постоянно месторазположение.
К а т о основна взаимовръзка между части­ В Нанцзин се казва, че „ако болният иска хлад и
т е на целия организъм служи жизнената енер­ иска да види хора, значи б о л е с т т а се намира в
гия Чи, възникваща в процеса на взаимодейст­ органите чертози-фу. Ако болният иска топло
вие на организма с околната среда. Една о т и не иска никого да види, значи б о л е с т т а се на­
формите на проява на тази жизнена енергия се мира в органи-хранилища дзян“.
явява ед и нството и борбата между противо­ В заключение на беглото разглеждане на
положните начала Ин и Ян. функциите дзян и фу ще отбележ а, че к а т о
цяло, в к и тай ск ата медицина о т д е л я т несрав­
нимо по-голямо значение на р о л ята на плътни­
5. ТЕОРИЯ Д З Я Н -ф У т е органи дзян в т я л о т о на човека и в регула­
ц и ята на всички негови функции, о т к о л к о т о
Правилното представяне на принципите свързаните с т я х органи-чертози фу.
на традиционната диагностика и лечение, на
т е о р и я та на меридианите е невъзможно без
п р ед ставата за т а к а наречените главни органи 6. ОСНОВНИ ПРАВИЛА В К Т М
/теория Дзян-фу/. О тчитайки, че основите на
древната медицинска теория се базират на 6.1. П равило ,^найка - си н“
п р е д с т а в а т а за функциите на цялостния
организъм, проявленията на които се поддават
Това правило установява избора на то ч к и ­
на наблюдение, ние разбираме, че „орган“ е не
т е за тонизиране или седатиране и произтича
само ограничена структура, но и цяла функци-
о т изграж дащ ите връзки на цикъла У-син.
онална система, намираща се в тясно единство
с психичните функции на организма, т.е. „ор­ Основа на п р акти ч еското приложение на пра­
вилото „майка-син“ се явява т о в а , че всеки
ган“ следва да се разбира к а т о „функция“. Така
например, о т древните мислители били о т н е ­ първоелемент е „син“ на първоелемента, пред­
сени към добавъчните органи главният и гръб­ ш естващ го в цикъла на п роти ч ан е на
начният мозък. енергията, и „майка“ на първоелемента, к о й то
О ргани те Дзян се х ар ак тер и зи р ат с го следва. Тази връзка се асоциира и с
п л ъ тн о ст, наричат се органи на натрупване м еридианите, к о и т о съответстват на
първоелементите.
(резерви на енергия на организма), о т н а с я т се
към с и с т е м а т а Ин; т о в а са сърце, бели Така например, черн и ят дроб (“дърво“) е
дробове, далак, бъбреци, черен дроб. Към та зи „майка“ на сърц ето (“огън“) и „син“ на бъбреци­
група се о тнася също условен орган-перикард (в т е (“вода“); перикард (“огън“) - „майка“ на да-
т е о р и я т а на органичните функции перикард се лака (“земя“) и „син“ на черния дроб (“дърво“);
т р и т е обгревателя (“огън“) - „майка“ на с т о ­
маха (“земя“) и „сии“ на жлъчния мехур (“дър­ енергия, т о се въздейства на тонизиращата
во“). С други думи, „м айката" е първоелемент, точка на меридиана „син“ или на седативната
способен да премине В захранваща енергия, а точ ка на меридиана „майка“; в случай на недос­
„синът“ е реципиент, поглъщащ енергия. т а т ъ ч н о с т на енергия - на тонизиращ ата то ч­
Използвайки правилото „майка-син“, може ка на меридиана „майка“ или на седативната
да се зам енят ссд ати вн ата и тонизиращ ата точка на меридиана „син“.
точки на нарушения меридиан е то ч к и т е на съ­ Ако излишъкът или н ед ости гъ т на енер­
седните меридиани в цикъла У-син, ако непос­ гия не се ликвидира, т о може допълнително да
р едствен ото въздействие на дадения меридиан се тонизира началната то ч к а на меридиана с
е нежелателно. За да се въздейства правилно на недостиг на енергия или да се затормозява на­
т о ч к и т е „майка“ и „син“, е нужно да се о т ч и т а чалната то ч ка на меридиана е излишък на
напраВлснието на циркулацията на енергията и енергия; или пък да се Въздейства на ло-
врем ето на нейния прилив и отлив. За опреде­ пунктовете.
ляне на т о ч к и т е на въздействие се разглежда
връзката на т р и т е първоелемента в цикъла У-
син: 1) първоелемент, т.е . с ъ о т в е т с т в а щ и я т 6.2. П равило „мъж - жена“
му меридиан, в кой то е станало нарушението;
2) първоелемент, предш естващ нарушения; Това правило е подчинено на правилото на
3) първоелемент, следващ след нарушения. Ако разпределяне на меридианите в т о ч к и т е цун-
в нарушения меридиан е проявен излишък на коу на дясната и л явата китка: на всяка точка
Ф иг.6 Най-важ ните точки за съединяване на м еридианит е (вт орични връзки) в класическит е предст ави (3)

Меридиан Точка на съединяване функционално значение на точката Съединяеми меридиани

Вели дробове Р1 Глашатай Р Р, RP


Р7 Ло-пункт към GI. изходна точка на меридиана Р Р, GI.VC
Дебело черво GI6 Ло-пункт към Р P. GI, Е. VC.
GI 20
Стомах Е1 Точка вход на меридиана Е. съединение на Е. V. VG
светлия ян (ян-иин)
Е6 Е. GI
Е8 Е. GI, Ю. TR
Е 12 - Е, Р, GI, TR, VB
Е 40 Ло-пункт към RP Е. RP
Далак, панкреас RP4 Ло-пункт към Е, ключ (управител) RP, Е
RP6 Групов ло-пункт: RP, R, F RP, R. F
RP 13 - RP, R, F
Тьнки черва IG3 Тонизираща IG. ключ (управител) IG, P. GI, Е, TR, VB, VG. VC
IG7 Ло-пункт към С IG. С
IG 12 - IG. GI, TR. VB
IG 19 - IG. TR, VB
Пикочен мехур V1 Точка вход на меридиана V, съединение на V. Е. IG, RP, VB
големия ян (тай-ян)
V11 V, Р, RP, VB
V33 V, VB, F
V 58 Ло-пункт към R V, R
Бъбреци R4 Ло-пункт към V R. V
R 25 R, МС
Перикард МС 1 Глашатай МС МС. TR, VB, F
МС 5 Групов ло-пункт: Р, С, МС МС. Р. С
МС 6 Ло-пункт към TR MC.TR
Троен нагревател TR5 Ло-пункт към МС TR, МС
TR8 Групов ло-пункт: GI, IG, TR TR, GI. IG
TR 15 TR. VB
TR 17 TR, VB
TR21 Съединение на малкия ян ( шао-ян) TR, VB
TR 22 TR. GI. VB. IG
Жлъчен мехур VB 1 Точка вход на меридиана VB VB. IG, TR
VB3 VB. GI, Е. IG. TR
VB4 VB. GI. Е. TR
VB5 и
VB6 п
VB7 - VB. V
VB 10 VB. GI. Е. TR
VB 15 - VB, V. TR
VB 18
VB20 VB, TR
VB 21
VB. Е. TR
VB 24 Глашатай VB VB, RP, V. F
VB30 VB, V
VB 37 Ло-пункт към F VB, F
VB39 Групов ло-пункт: Е, V, VB VB. Е, V
Черен дроб F5 Ло-пункт към VB F, VB
F 13 Обединява енергията на органите дзян F. VB
F 14
F, RP. VB

14
Фиг. 7 Тонизиране на м еридианит е (3)

Точки и метод на въздействие Използване на точките


по правилото „майка - син“

Меридиан Ло-пункт Ло-пункт


Тонизираща - Източник - на собствения на сдвоения Глашатай - „Майка“ - „Син“ -
възбуждане възбуждане меридиан - меридиан - възбуждане възбуждане седиране
възбуждане седиране

Бял дроб Р9 Р9 Р7 GI 6 Р1 F8 GI 2, GI 3
Дебело черво G111 GI4 GI6 Р7 Е 25 Р9 Е 45
Стомах Е 41 Е 42 Е 40 RP4 VC 12 G111 RP5
Далак - панкреас RP2 RP3 RP4 Е 40 F 13 Е 41 С7
Сърце С9 С7 С5 IG7 VC 14 RP2 IG8
Тънко черво IG3 IG4 IG 7 С5 VC4 С9 V 65
Пикочен мехур V 67 V 64 V 58 R4 VC3 IG3 R 1 .R 2
Бъбреци R7 R3 R4 V 58 VB 25 V 67 МС 7
Перикард МС 9 МС 7 МС 6 TR5 МС 1 R7 TR 10
Троен нагревател TR3 TR4 TR5 МС 6 VC5 МС 9 VB 38
Жлъчен мехур VB43 VB40 VB 37 F5 VB 24 TR3 F2
Черен дроб F8 F3 F5 VB 37 F 14 VB43 Р5

Ф иг. 8 Седиране на м еридианит е (3)

Точки Използване на точките по правилата

Меридиан Ло-пункт на Ло-пункт Съчувствени „Мъж - „Полуден -


Седативна - Източник - собствения на сдвоения точки - „Майка“ - „Син" - жена" полунощ"
възбуждане седиране меридиан - меридиан - седиране седиране възбуждане възбуждане възбуждане
седиране възбуждане
Бял дроб Р5 Р9 Р7 GI6 V13 F2 G111 С9 V 67
Дебело черво GI 2, GI3 GI4 GI6 Р7 V 25 Р5 Е 41 IG3 R7
Стомах Е 45 Е 42 Е 40 RP4 V 21 GI 2, GI 3 RP2 VB43 МС 6
Далак - панкреас RP5 RP3 RP4 Е 40 V 20 Е 45 С9 F8 TR3
Сърце С7 С7 С5 IG7 V 15 RP5 IG5 Р9 VB 43
Тънко черво IG8 IG4 IG7 С5 V 27 С7 V 67 GI 11 F8
Пикочен мехур V 65 V 64 V 58 R4 V 28 IG8 R7 TR3 Р9
Бъбреци R 1 .R 2 R3 R4 V 58 V 23 V 65 МС 9 МС 9 GI 11
Перикард МС 7 МС 7 МС 6 TR5 V 14 R 1 .R 2 TR3 R7 Е 41
Троен нагревател TR 10 TR4 TR5 МС 5 V 22 МС 7 VB43 V 67 RP2
Жлъчен мехур VB 38 VB 40 VB 37 F5 V 19 TR10 F8 Е 41 С9
Черен дроб F2 F3 F5 VB37 V 18 VB 38 Р9 RP2 IG3

на пулса с ъ о т в е т с т в а един орган дзян (Ин-ме- 6.3. П рави ло п о л у д е н - полунощ “


ридиан) и един орган фу (Ян-меридиан).
Меридиан Ин се опипва дълбоко, а меридиан Ян Това правило е основано на р и тъ м а на цир­
- повърхностно. С д во ен и те в една т о ч к а мери­ кулация на енергия в меридианите. Всичките
диани са обединени със стаб и л изи ращ и те ло- Ин меридиани най-добре се п о д д ав ат на лечеб­
п у н к то ве (фиг. 6). В случай на излишък на цир­ но въздействие о т 12 до 24 ч. на денонощ ието
к улац и ята в меридиана се използва въ зд ей ст­ (Ин време), а всичките Ян меридиани - в пери­
вие на л о -п ун к т (фиг.7,8). ода о т 0 до 12 ч. на денонощ ието (Ян време).
П о п р ав и л о то „мъж -ж ена“ м еридианите, Свързано е с т о в а , че периодите на д е я т е л ­
к о и т о се п р о е к т и р а т на пулса на л я в а т а ръка, н о с т и ч у в с т в и т е л н о с т на м еридианите са
се я в я в а т меридиани „м ъж “ и п о д т и с к а т т е з и противополож ни по време на денонощ ието.
меридиани („ж ена“), к о и т о се п р о е к т и р а т на Т онизирането на Ин меридиана в И н време за­
пулса на д я с н а т а ръка (за мъже). При т о в а се бавя противополож ния по време Ян меридиан.
изхожда о т ф а к т а , че л я в а т а ръка е Ян, а дяс­ Така например по п роти во п о л о ж н о ст във
н а т а ръка е И н (“м ъ ж “ - Ян, „жена“ - Ин). в р е м е т о на циркулация на енергия м ери диан ът
Н ар у ш ен и ята в м еридианите, проектиращ и се на съ р ц е то (Ин) е свързан с меридиана на жлъч­
на л е в и т е пулсове, „зап л аш в а т“ м еридианите, ния мехур (Ян), м ер и д и ан ъ т на далака и за д сто -
к о и т о се п р о е к т и р а т на едноим енните то ч к и м а ш н а т а жлеза (И н) е свързан с меридиана на
на д е сн и т е пулсове. Съгласно т о в а правило, при т р и т е о б гр евател я (Ян), м ери д иан ъ т на бели­
лечебно въ зд ей стви е е нужно да се о т ч и т а , че т е дробове (Ин) - с меридиана на пикочния м е­
нарушение в меридиана на с ъ р ц е т о п одтиска хур (Ян), м ери д иан ъ т на бъ б р ец и те (И н) - с м е­
меридиана на белия дроб, на т ъ н к о т о черво - на ридиана на д еб ел о то черво (Ян), м ери диан ът на
д е б е л о т о черво, на черния дроб - на далака и перикарда (И н) - с меридиана на с т о м а х а (Ян),
панкреаса, на жлъчния мехур - на с т о м а х а, на м ери д иан ъ т на черния дроб (Ин) - с меридиана
б ъ б р ец и т е - на перикарда, на пикочния мехур - на т ъ н к о т о черво (Ян). О т т у к прои зти ча
на т р и т е о б гр е в ат ел я . Т ова позволява да се из­ и звод ът, че отчитайки врем ето на
бере подходящ а р е ц е п т а при наличие на съ­ въздей стви е, м ож е да се и зб я гн ат странични
п ъ т с т в а щ и заболявания. явления или о б р а тн о , полож и телн о да се въз­
д е й с т в а на с ъ п ъ т с т в а щ и т е п ато л о ги ч н и
процеси.
15
чрез линии-меридиани, и с разполож ените Върху
6.4. Правило ,х азя и н - гост “
т я х специални (акупунктурни) точки. При т о ­
С ъ щ н остта па правилото се съ стои в
ва на всеки Вътрешен орган съ о т В ет ст В а опре­
делена линия с то ч н о фиксиран брой точки, ле­
т о в а , че т у к сс о т ч и т а р и т м и ч н а т а циркула­
ция на Ч и В ч о в еш к и я о р г а н и зъ м , н а м и р а щ а с с в
жащи Върху нея. (Знаем, че човеш кият органи­
зъм е изграден о т атомно-молскулни системи.
пряка з а в и с и м о с т о т п р и р о д н и т е цикли.
Но проф.Юшин и н его ви те сътрудници са
Под терм ина „хазяин“ (чжу) следва да се
разбира ри тъ м на природата или организма, доказали, че 6 него има и систем и о т IV съ с то ­
яние - биоплазма - свободни ел ектрон и и
нспроменящ се през годините, сезон и те и
протони. Б иоплазм ата е среда, в к о я т о се фор­
дните. Терм инът „г о с т “ (ке) означава ритъм ,
мира биополето. В нея има биологично актиВни
който за разлика о т ри тъ м а „хазяин“ е подло­
зони, к о и то са разположени по к о ж а та, чрез ко­
жен на изменения. Това м о га т да бъ д ат, в
я т о се осъщестВяВа биообм енът с околната
ч а ст н о ст, кли м атични те особености на всяка
среда. Тези зони се н ар и ч ат още биоенергетич-
година, изпреварване или закъсняване в н астъ п­
ни акти вн и т о ч к и , к о и т о с ъ в п ад ат с
ван ето на сезоните.
акупунктурните или акупресурните точки.)
В чжен-цзю т е р а п и я т а т о в а може да се
Биологичните то ч к и и м а т размери 0.12-0.5 мм
наблюдава в примера на циркулацията на Чи в
до 1 см. К о г а т о о р ган и зм ъ т се намира в болес­
големия денонощен кръг. Например, ако е болен
т н о състояние, т е м о г а т да се у голем ят до 5
меридианът на белите дробове, т о именно на
см и повече. В т я х к о ж н о то съпротивление е
то зи меридиан следва да се въздейства на пър­
во м ясто, а след т о в а на сдвоения с него много слабо, повишена е т е л е с н а т а тем п ер а­
ту р а и ел е к тр о п р о в о д и м о стта, 6 т я х можем
меридиан, к ой то следва зад него по големия
кръг на циркулация на Чи - меридиана на дебело­ лесно да предаваме енергия, з а щ о т о в другите
т о черво. П ървият меридиан в КТМ се обозна­ части съп роти влен и ето е по-голямо (фиг. 9).
чава к а т о „хазяин“, а в т о р и я т - к а т о „го с т“.
При лечение отначало въ зд ей стват с м етод а
„се“ на точ ка „ло“ на меридиана „хазяин“, а след
т о в а с м етода въ зд ей стват на то ч к а „юан“ на
меридиана „го ст“.

6.5. Правило ,fiy-ce “

Правилото „бу-се“ означава да се прибави -


да се отнем е (синоними „бу“ - да се изпълни, да
се възбуди, да се тонизира; синоними „се“ - да се
изпусне, да се забави, да се седатира, да се раз­
сее). Изхождайки о т принципа „лечението
тр яб ва да започва о т противополож ното“, при
Ян синдром (пълнота) следва да се въздейства
успокояващо, при Ин синдром (празнота) е не­
обходимо да се възбужда. З а т о в а при
патология, съпровождаща се с понижение на
функцията (н е д о с т а т ъ ч н о с т на енергия в ме­
ридиана), следва да се проведе „бу“, т .е . да се
прибави енергия, да се окаже възбуждащо
действие; при патология е повишена функция
(излишък о т енергия в меридиана) е нужно да се Ф иг. 9
проведе „се“, т .е . да се о тн ем е енергия, да се А Т в ъ в ф о р м а н а вд л ъ б н а т и н а (20)
окаже заторм озяващ о действие.
В ъзд ей ствай ки върху ак у п у н к ту р н и те
то ч к и на даден меридиан чрез иглоубождане,
7. УЧЕНИЕ ЗА М Е Р И Д И А Н И Т Е масаж или обгаряне, д р е вн и те леч и тели са мог­
ли да и зм ен я т и н о р м ал и зи р ат функциите на
Още о т в р е м е то на дъл б оката древност в с ъ о т в е т с т в а щ и я му в ъ т р е ш е н орган или
м едицината на и з т о ч н и т е народи е същ еству­ си стем а. По т а к ъ в начин, в продължение на
вало учението „Ц зин-Ло“ - учение за ж изнените много векове, и з т о ч н и т е народи са изучавали
канали (меридиани). дълж ината, н ап равлен и ята и многобройните
Съгласно него всички вътреш ни органи на св о й ств а на „ж изн ен и те канали“ на човека.
човека са свързани с п о в ъ р х н о с тта на т я л о т о Всичко т о в а намира подробно описание в текс-

16
ф и г. 10 Г о л я м (пълен) к ръг па диркулади я па Чи в м ери диан и т е (часовет е па биологичп ат а акт ивност
н а м ери д и ан и т е (I-т а група) съвп адат е часовет е на р еак т и вн ост е l l -т а група и обрат но)

Часове на Часове на Реактивно Активност на


N? Меридиан минимална максимална време на меридиана през
активност активност активност месец от годината
1. бели дробове 1 - 3 3 - 5 15 17 февруари
2. дебело черво 3 - 5 5 - 7 17 19 март
3 стомах 5 - 7 7 - 9 19 21 април
4. далак, панкреас 7 - 9 9 - 11 21 23 май
5. сьрце 9 - 11 11 - 13 23 1 ЮНИ
6. тънки черва 11 - 13 13 - 15 1 3 ЮЛИ
7. пикочен мехур 13 - 15 15 - 17 3 5 август
8. бьбреии 15 - 17 17 - 19 5 7 септември
9. перикард 17 - 19 19 • 21 7 9 октомври
10. троен нагревател 19 - 21 21 - 23 9 11 ноември
11. жлъчен мехур 21 - 23 23 - 1 11 13 декември
12. черен дроб 23 - 1 1 • 3 13 15 януари

глобете на т а к а наречените китайски канони преминава по в ъ т р е ш н а т а стр ан а на р ъ к а та и


на м ед и ц и н ата „Хуан-Ди Нейцзин Линшу завършва на края на палеца. Има 11 акупунк-
Субен“ ( Ж ъ л т и я т им п ератор - 2697 г.пр.н.е.). турни точки. Най-висока а к т и в н о с т има меж­
Макар и видоизменено б неголяма степен, уче­ ду 3 и 5 часа. И ма 4 основни функции:
н и ето за Ч ж ен -ц зю -терап и ята (акупунктура и - Ръководи въздуш ната Чи енергия за нор-
мокса) д о сти га и намира широко приложение 6 мално дишане и освежаване на всички тъкан и в
съ врем енната физикална терапия, и по-точно б човеш кото т я л о чрез правилно оксидиране.
съврем ен ната рефлексотерапия. - Регулира водно-солевата обмяна чрез
Основно положение 6 концепцията за ме­ промяна ч е с т о т а т а на диш ането или к а т о
ридианите се явява тв ъ р д ен и е то , че т о в а не е улеснява о т т о к а на т е ч н о с т и т е към бъбреци­
п р о сто въображ аема линия, свързваща редица т е и пикочния мехур.
то ч ки върху к о ж а т а , характеризиращ и се е по­ - К онтролира к о ж а т а и к осм ен ата пок­
вишена ч у в с т в и т е л н о с т при възникването на ривка - улеснява о т д е л я н е т о на н атри ев хлорид
органически или функционални разстр о й ства. и други е к с тр ем ен т и чрез к о ж а та, а о т друга
Съгласно п р е д с т а в и т е о т трад и ц и о н н ата из- стр ан а осигурява ел а сти ч н ат а, гладка и краси­
то ч н а медицина т о в а са реално същ ествуващ и ва кожа и нормално окосмяване.
„пъти щ а за циркулация на ен ерги ята“ (фиг. 10).
И т а к а , о б щ а т а енергия, даваща ж и в о т на
т я л о т о и активизиращ а всички органи или
систем и, циркулира именно по т е з и т а к а добре
п озн ати о т д р е в н о с т т а канали.
В европейските езици и първоначално в ан­
глийския език т е з и канали се н ар и ч ат
меридиани, к а т о д у м а т а е заи м стван а о т геог­
р аф и ята и означава въображ аема линия, съеди­
няваща редица то ч к и . Е т о защо д у м а т а мери­
диан е подходящ те р м и н в ак уп ун к турата (за
нас, европейците), т ъ й к а т о подобно на геог­
р аф ски те меридиани, акупунктурн ите мериди­
ани с ъ щ е с т в у в а т не к а т о непрекъснати линии,
а по-скоро к а т о серия о т то ч к и , разположени в
линейна п осл ед о вател н о ст.

7.1. О писание и т опограф ия


на м еридиан ит е

I. Меридиан на бел и те дробове (Р). На


фиг. 11 с п л ъ т н а линия е определена о сн овн ата
ч а с т на меридиана със с ъ о т в е т н и т е акупунк-
ту р н и т о ч к и , а с п ун ктир - з а ч а т ъ ч н и т е и ко-
л атер ал н и ч а ст и . Със символи (виж с т р .8) са
означени п о-важ н и те т о ч к и о т меридиана. Той
е Ин меридиан - ц ен тробеж ен. Е н ер ги ята към
него идва о т меридиана на черния дроб. Започва ф и г. II
о т т р е т о междуребрие, върви по клю чицата, Меридиан на белите дробове (Р)

3. С ъврем енн и м е т о д и ...


17
Н а м и р а се на 1 цун над н а п р е ч н а т а гънка на к и т к а т а
- Осигурява пормалпо функциониране па
по В о л а р н а т а U с т р а н а , в д е п р е с и я т а , к ъ д е т о с е палпира
горните дихателни п ъ ти щ а. Н о с ъ т е Входната a.radialis.
В рата за диш ането. П о к а за н и я : каш лица, а с т м а , в ъ зп а л ен о гърло, болка В
Индикации: С ети В но-м оторн и смущения гръдния кош и в к и т к а т а .

на горн и те крайници и на л и ц ето , мигрена, 9. Т а й -ю а н (Р9) "м ного го л я м а п р о п а с т " ("шу-поток" и


"ян-извор" т о ч к а ) .
главоболие, к о стн о -ст ав н и смущения в горка­ Н а м и р а се в н а п р е ч н а т а гънка на к и т к а т а , във вдлъб­
т а ч а с т на т я л о т о (т е н д и н и т на р а м о т о , на н а т и н а т а о т к ъ м р а д и а л н а т а с т р а н а на a.radialis.
гърба, на л а к ъ т а ), фациални невралгии, церВи- П о к а за н и я : а с т м а , каш лица, х е м о п т о с , болк а в гръдния
ко-брахиални и и н тс р к о с тал н и невралгии. кош и в м е д и а л н а т а с т р а н а на п р ед м и ш н и ц а т а .
10. Ю й-цзи (Р10) "среда на р и б и т е " ("ин-извор" т о ч к а ).
П ат о л о ги ч ен синдром: за т р у д н е н о
Н а м и р а се по радиалния р ъ б на палеца, върху с р е д а т а на
дишане, сдем на Квинке, с т я г а н е В гръдния кош, п ъ р в а т а м е т а к а р п а л н а к о с т (н а г р а н и ц а т а м еж д у воларна
кашлица, диепнея, а с т м а , тонзи л о-ф ари н ги ти , и д о р за л н а п о в ъ р х н о с т на д л а н т а ) .
студени крайници, болки по с т а в и т е и гръбнач­ П о к а за н и я : каш лица, х е м о п т о е , в ъ зп а л ен о гърло, т р е с ­
ка.
ния ст ъ л б , заболявания на к о ж а т а и к о с м е н а т а
11. Ш а о -ш а н ( Р 1 1 ) " др еб н а т ъ р г о в и я " ("жин-извор"
покривка, болки по хода на меридиана. то ч к а ).
ЛО КАЛ И ЗАЦ И Я НА Т О Ч К И Т Е Н а л ш р а се въ рху радиалния р ъ б на палеца на 2 м м над ра­
1. Ч ж ун-ф у (Р 1 ) " ц ен т р а л н о полож ение". "Мо" - п у н к т , диалния ъгъл на н о к ъ т н а т а л о ж а .
"глаш атай" на м ер и д и ан а на б е л и т е д р о б о в е . П о к а за н и я : каш лица, в ъ зп а л е н о гъ р л о, т р е с к а , зам ъгле­
Н а м и р а се п од акр ом иалния край на к л а в и к у л а т а , на 1 но съ зн а н и е, някои психични за б о л я в а н и я , бронхиална а с т ­
цун под т . ю н -м ъ н (Р 2 ) и на 6 ц уна в с т р а н и о т п р е д н а т а м а , к о н т р а к т у р а и б о л к а на п р ъ с т и т е на р ъ к а т а , еп и ст а к ­
ср еди н н а линия в п ъ р в о т о м еж д у р е б р и е .
сис.
П ок азан и я : каш лица, а с т м а , болк и в гръдния кош , р а м о ­
т о и гъ р ба, т я ж е с т и с т я г а н е в гръдния кош .
2. Ю н-м ън (Р2) " в р а т а на облака". II. М еридиан на д е б е л о т о черво (GI
Н а м и р а се т о ч н о п од акр ом иалния край н а к л а в и к ул ат а, (ф иг. 12). Той е Ян м еридиан - ц е н т р о с т р е м и ­
в д е п р е с и я т а на т р и ъ г ъ л н и к а на гръдния м ускул, на 6 цуна те л ен . П олучава енергия о т меридиана на бели­
л а т е р а л н о о т п р е д н а т а ср ед и н н а линия.
т е дробове и я п р ед ав а на меридиана на
П о к а за н и я : к а к т о на т .ч ж у н -ф у .
3. Т и ен -ф у (РЗ) " п л одор одн а земя". сто м а х а. Започва о т края на палеца, върви по
Н а м и р а се върху м е д и а л н а т а с т р а н а на м и ш н и ц а т а , на в ъ н ш н ат а с т р а н а на р ъ к а т а и завърш ва в гор-
3 цуна п од а к с и л а р н а т а ям ка, по радиалния ръб на m .b iceps н а т а ч а с т на н о с н о -у с т н а т а гънка на лицето.
brachii, и н а 6 цуна над т .ч ъ -ц з ъ (Р 5 ).
И м а 20 то ч к и . Н ай-висока а к т и в н о с т - 5-7
П о к а за н и я : а с т м а , е п и с т а к с и с , болка В м е д и а л н а т а
с т р а н а на р а м о т о . часа. В ъ зд ей ства върху с л и з е с т и т е обвивки и
4 .С я-бай (Р4) "общ а бледнина" о т д е л и т е л н а т а с и с те м а . О с н о в н а т а му функ­
Н а м и р а се върху м е д и а л н а т а с т р а н а на м и ш н и ц а т а на ция е да приеме о т п а д ъ ч н и т е м а т е р и и о т хра­
1 цун п од т .т и е н - ф у (Р З ) и п о радиалния р ъ б на m .b iceps
brachii.
ни о т т ъ н к о т о черво, за да ги експорти ра до
П о к а за н и я : каш лица, с т я г а н е в гръдния кош , бол к а по ануса и да абсорбира о б р а т н о ч а с т о т течн о с­
м ед и а л н а т а ст р а н а на м иш ниц ата. т и т е и да ек с к р е ти р а ф екали и те.
5. Ч ъ -ц зъ (P S ) "друсане на м а т к а т а " Индикации: невралгии и цервико-брахиални
Т о в а е "хе-море" т о ч к а т а , в к о я т о сп ор ед К Т М изоби л­
с т в а е н е р г и я т а "чи".
и фациални н ев р и ти , мигрена, т е н д и н и т и на
Н а м и р а се в к у б и т а л н а т а я м ка, п о радиалния р ъ б на су­ г о р н а т а ч а с т на т я л о т о .
х о ж и л и е т о на m .b icep s b rach ii. П ал пир а с е при л ек о с в и т а П ат о л о ги ч ен синдром: болки в корема,
лакътна став а.
м ете о р и зъ м , борборигми, диария или запек, въз-
П о к а за н и я : каш л ица, а с т м а , с т я г а н е В гръдния кош ,
в ъ зп а л ен о гъ р л о, с л е д о б е д е н ф е б р и л и т е т при бел о д р о б н и
за б о л яв ан и я , б о л к а в л а к ъ т а и м и ш н и ц а т а .
6. К ун -ц зю й (Р6) " н ай -м ал к и я т о т в о р " . "Си-разцепващ а"
т о ч к а на м ер и д и а н а , в к о я т о , сп о р ед К Т М , е н е р г и я т а "чи"
прави д ъ л б о к а к он в ер ген ц и я .
Н а м и р а се н а в о л а р н а т а с т р а н а на п р ед м и ш н и ц а т а ,
въ р ху л и н и я т а , с в ъ р зв а щ а т .т а й - я н (Р 9 ) и ч ъ -ц зъ (Р 5 ), на 7
цуна н ад т .т а й - я н .
П ок а за н и я - к а к т о т .Р 5 .
7. Л и е -ц ю е (Р7) "безредие" ("До" - п у н к т , "свързваща"
т о ч к а ).
Н а м и р а се п р о к си м а л н о о т p ro ce ssu s stylloid er radii, на
1.5 ц ун а н ад н а п р е ч н а т а гън ка н а к и т к а т а . П р и к р ъ с т о с в а ­
н е н а п а л ц и т е и п о к а з а л ц и т е на д л а н и т е на лекаря и паци­
е н т а в ъ р х ъ т на п о к а з а л е ц а н а лек аря соч и т .л и е - ц ю е н а па­
ц и е н т а в м ал к а д еп р еси я н а д с т и л о и д н и я и з р а с т ъ к на р ади ­
уса.
П о к а з а н и я : гл а в о б о л и е, б о л к а и р и г и д н о с т във в р а т а ,
п а р к и н с о н о в р и г и д и т е т н а гор н и кр айници , каш лица, а с т ­
м а , в ъ зп а л е н о гъ р л о , л и ц ев а пар ал и за, т р и з м у с , р ади ал н а па-
р е з а на к и т к а т а .
8. Ц з ю н -ц ю й (Р8) " н адл ъ ж ен канал", "ин-река", в к о я т о
с п о р е д т р а д и ц и о н н а т а м е д и ц и н а " е н е р г и я т а "чи" н а р а с т в а
д о изобилие". Ф иг. 12
М еридиан на дебелот о черво (G I)

18
палено гърло, зъбобол, ринорея, спистаксис, 11. Ц ю й-чъ (GI 11) " л ъ к атуш ещ о е зе р о “ (гор на "хе-море"
болки по хода на меридиана. т о ч к а ).
Н алш ра се в д е п р е с и я т а на л атср ал н и н край на нап­
Л О К А Л И ЗА Ц И Я ИЛ Т О Ч К И Т Е
р е ч н а т а л п к ъ т н а гънка, о б р азув ан а при с в и т л а к ъ т , по ср е­
1. Ш аи-ян (G I 1) "жин-извор" т о ч к а .
д а т а м еж д у т .ч ъ -ц з ъ (Р 5 ) и л а т ер а л н и я спикондил на хумс-
Н а м и р а се па радиалния р ъ б на Върха ни п оказалеца, ни
руса.
около 2 м м В ст р а н и и над радиалния ъгъл на н о к ъ т н а т а л о ­
П ок азан и я : болка в л а к ъ т а и м и ш н и ц а т а , д в и га тел н и
жа.
наруш ения ни горния крайник, у р ти к а р и я , болки в к ор ем а,
П ок азан и я : з ъ б о б о л , В ъзпалено гърло, о т о к В субм ан ди -
повръщ ане, диария, т р е с к а в и с ъ с т о я н и я , Възпалено гърло.
б у л а р н а т а о б л а с т , "схващане" на п р ъ с т и т е , т р е с к а в и съ с­
К а к т о веч е сп о м ен а х , м е р и д и а н ъ т на д е б е л о т о черво
т о я н и я , загуба на съ зн ан и е.
и м а и долн а "хе-море" т о ч к а - т .ш а н -ц з ю й (Е 3 7 ), т р е т и р а ­
2. Ъ р -ц зи ен (G I 2) "ин-изВор" т о ч к а ( т о ч к а на "дВ ата
н е т о на к о я т о е п о к азан о съ щ о при заболявания на д еб ел о ­
п р о м еж д у т ъ к а " ).
т о черво.
Н а м и р а се на радиалния р ъ б на п ок азал ец а, на н и в о т о на
12. Ч ж оу-ляо (GI 12) (" ъ гъ л ъ т на р ъ ката").
м с т а к а р п о - ф а л а н г с а л н а т а с т а в и ч к а , т о ч н о на г р а н и ц а т а
При с в и т л а к ъ т т о ч к а т а е над л а т е р а л н и я епикондил
на В о л а р н а т а и д о р за л н а п о в ъ р х н о с т на к о ж а т а на д л а н т а .
на х ум ер уса, на 1 цун над т .ц ю й -ч ъ , по медиалния ръ б на
П о к а зан и я : "зам ъглено" зр ен и е, с п и с т а к с и с , зъ б о б о л ,
п р ед м и ш н и ц а т а .
в ъ зпалено гъ рло, ф ебр илн и с ъ с т о я н и я .
П о к а за н и я : болка, к о н т р а к т у р а , о т о к и с м у т е н и дви­
3. С ан-цзисн (G I 3 ) " т р и т е п р о м е ж д у т ъ к а " ("uiy-nomok"
ж ения в л а к ъ т а и м и ш н и ц а т а .
т о ч к а ).
13. Ш оу-у-ли (GI 13) " п е т т е п р о м еж д у т ъ к а " ("ръка-у-
П ри леко с в и т и в ю м р у к п р ъ с т и на р ъ к а т а , п о р ади ал­
ли", за разлика о т цзу-у-ли - "крак" - у-ли, к о я т о е д е с е т а т а
ния р ъ б на п ок азал ец а, в д е п р е с и я т а над гл а в и ч к а т а на В т о ­
т о ч к а о т м ер идиана на черния д р о б ).
р а т а м е т а к а р п а л н а к о с т , с е н ам и р а т .с а н -ц з и е н .
Н а м и р а се над л а т е р а л н и я епи кондил на хум еруса, на 3
П о к а зан и я : очни забол я в ан и я , з ъ б о б о л , в ъ зп ал ен о гърло,
цуна над т .ц ю й -ч ъ , п о л и н и я т а , св ъ р зв ащ а т .ц ю й -ч ъ и
зач ер в я ван е и о т о к н а п о к азал ец а и гъ р ба на д л а н т а .
т .ц зи е н -ю й (G I 15).
4. Х ъ -гу ( G I 4 ) " з а т в о р е н а т а долина" ("ян-извор" т о ч к а ).
П ок азан и я : к о н т р а к т у р а и б о л к а на л а к ъ т а и рам енни-
Н а м и р а се м е ж д у пър ва и в т о р а м е т а к а р п а л н и к о с т и ,
цата.
по р а д и а л н а т а с т р а н а , п р ок си м ал н о о т с р е д а т а на в т о р а ­
14. Б и-н ао (GI 14) "м и ш н и ц а т а на р ъ ката".
т а м е т а к а р п а л н а к о с т . А к о п о с т а в и м с г ъ в к а т а м еж д у
Р азполага се на радиалния р ъ б на р а м е н н и ц а т а , м алко
п р о к си м а л н а т а и д и с т а л н а ф алан га на палеца на н и в о т о на
над з а л а в н о т о м я с т о на с у х о ж и л и е т о на m .d eltoideus, на ли­
и з р е з к а т а м е ж д у п ал ец а и п ок азал ец а, т а м , к ъ д е т о сочи
н и я т а , св ъ р зв ащ а т .ц ю й -ч ъ и т .ц зи е н -ю й .
в ъ р х ъ т на п алеца, с е н ам и р а т .х ъ -г у .
П о к а за н и я : болки в р а м е н н и ц а т а .
П о к а за н и я : зъ б о б о л , за ч ер в я в ан е, о т о к и бол к а в о ч и т е ,
15. Ц зи ен -ю й (GI 15) "легло на р а м о т о " .
с п и с т а к с и с , гл а в о б о л и е, о т о к н а л и ц е т о , в ъ зп ал ен о гърло,
Н а м и р а се т о ч н о п р ед и п од а к р ом и он а, в с р е д а т а на
к о н т р а к т у р а на п р ъ с т и т е на р ъ ц е т е , т р и з м у с , болки в р а ­
д о л н а т а ч а с т на m .d elto id eu s. К о г а т о р а м о т о е в пълна аб-
м о т о , л иц ева п а р еза и п ар али за, ф ебрилн и забол яв ан и я, ан-
дукация, т о ч к а т а е в п р е д н а т а о т д в е т е депреси и, о б р а зу ­
хи др оза, х и д р о за , а м е н о р е я , за б а в е н о р а ж д а н е, болк а в к о р е­
ващи се по п р е д н а т а ч а с т на а к р о м и о к л а в и к у л а р н а та с т а ­
м а, к о н с т и п а ц и я , диария и др.
ва.
З а б ел еж к а: и гл ол еч ен и е и м о к са на т а з и т о ч к а са п р о­
П о к а за н и я : б о л к а на р а м о т о и р а м е н н и ц а т а , д в и г а т е л ­
т и в о п о к а зн и при б р е м е н н о с т .
ни наруш ения на горния крайник, р у б ео л а , л и м ф а д е н и т и и
5. Я н-си (G I 5) " о с в е т е н и я т о т с л ъ н ц е т о ручей" ("жин-
9Р-
река" т о ч к а ).
16. Ц зю й -гу (GI 16) "голяма к о ст " .
Н а м и р а се на ради алния р ъ б на к и т к а т а при леко абду-
Н а м и р а се на г о р н а т а п о в ъ р х н о с т на р а м е н н а т а с т а в а ,
циран палец, в д е п р е с и я т а м е ж д у с у х о ж и л и я т а на т . т . е х -
В д е п р е с и я т а м е ж д у акром иалния край на к л а в и к у л а т а и
ten so rcs p olicis lon gu s e t b revis.
spina scap ulae.
П о к а за н и я : гл а в о б о л и е, за ч ер в я в а н е, о т о к и бол к а 6 кле­
П о к а за н и я : болки в р а м о т о , д в и г а т е л н и наруш ения на
п а ч и т е и о ч и т е , з ъ б о б о л , в ъ зп ал ен о гърло, бол к а в к и т к а ­
горния крайник.
та. 17. Т иен -дин (GI 17) " небесен т р и н о ж н и к ”.
6. П иен-ли (G I 6) " п о с т е п е н н и я т наклон" ("ло-свързва-
Н а м и р а се на в ъ н ш н а т а с т р а н а на ш и я т а , м алко над
ща" т о ч к а ). т о ч к а т а в с р е д а т а н а су п р а к л а в и к у л а р н а т а я м к а (ц ю е-п ъ н ,
Н а м и р а се на 3 цуна н ад т .я н -с и , на л и н и я т а , св ъ р зв ащ а
Е 1 2 ), на о к о л о 1 цун п од т."ш ия" ф у - т у (G1 18), п од задния
т .я н -с и и т .ц ю й -ч ъ (G I 11). М е ж д у т е з и д в е т о ч к и им а 12
р ъ б на m .stem o cle id o m a sto id e u s.
цуна д и с т а н ц и я . П о к а за н и я : в ъ зп а л ен о гъ р л о, д р е зга в глас, л а р и н г и т и ,
П о к а за н и я : е п и с т а к с и с , г л у х о т а , бол к а и о т о к в р ъ к а т а .
л и м ф а д ен и т и .
7. У ъ н -л ю (G 1 7) "спокойно изливане" ("си-разцепващ а"
18 .Ф у - т у ("тоу" ф у - т у (GI 18) " п одд ъ р ж ащ а изп ък на­
т о ч к а ). л о с т " ).
Н а 5 цуна н ад т .я н -с и , п о л и н и я т а , св ъ р зв а щ а т .я н -с и с
П о л а т е р а л н а т а с т р а н а на ш и я т а , на н и в о т о на А д а ­
т .ц ю й -ч ъ , с е н а м и р а т .у ъ н -л ю . м о в а т а ябълка, м е ж д у с т е р н а л н а т а и клавикуларна гла­
П о к а за н и я : гл а в о б о л и е, о т о к н а л и ц е т о , в ъ зп ал ен о гър ­
вички на m .stem o cle id o m a sto id e u s, с е н а м и р а т .ф у - т у .
ло, б о р б о р и г м и , б о л к а в к о р ем а , в р а м о т о и р ъ к а т а .
П о к а за н и я : каш лица, а с т м а , в ъ зп а л ен о гъ рло, д р езга в
8 .С я -ли ен (G I 8 ) "малка цена". глас, л а р и н г и т и , л и м ф а д е н и т и на ш и я т а . И зп о л зв а се за
Н а м и р а се н а 4 ц ун а п о д т .ц ю й -ч ъ , п о л и н и я т а , св ъ р зв а ­ а к у п у н к т у р н а а н е с т е з и я при с т р у м е к т о м и и .
щ а т .ц ю й -ч ъ с т .я н -с и . За б ел еж к а : т."ш ия" ( т о у ) ф у - т у с е р а зл и ч ав а о т т .ц з у
П о к а за н и я : бол к и в л а к ъ т а , р ъ к а т а и к о р ем а .
(к р ак ) - ф у - т у (Е 3 2 ) ( т о у - гл ав а, ш о у - ръка, ц зу - крак).
9. Ш ан-лиен (G I 9 ) "голям а цена". 19. Х ъ -л я о (G1 19) " л е г л о т о на т р е в и т е " .
Н а м и р а се н а 3 ц ун а п о д т .ц ю й -ч ъ , п о л и н и я т а , св ъ р зв а ­
Н а м и р а се т о ч н о п о д с т р а н и ч н и я ъ гъ л на н о з д р а т а , на
щ а т .ц ю й -ч ъ с т .я н -с и . н и в о т о на т .ж ъ н -ч ж у н ( V G 2 6 ) и с е у т о ч н я в а к а т о т."нос"
П о к а за н и я : бол к и и о т о к в р ъ к а т а , д в и г а т е л н и н ар уш е­
хъ -ля о (G I 19), за р азли к а о т т."ухо" хъ -ля о (T R 2 2 ).
ния на с ъ щ а т а , б о р б о р и г м и , болк и в к о р ем а .
П о к а за н и я : р и н и т и , е п и с т а к с и с , л иц ева пар ализа и др.
10. Ш оу-сан -л и (G I 10) " т р и п р о м е ж д у т ъ к а на р ъ к ат а" .
20. И н -ся н (GI 20) "прием на б л а г о у х а н и ет о " .
Н а м и р а се на 2 ц ун а п од т .ц ю й -ч ъ , н а л и н и я т а , св ъ р зв а ­
Н а м и р а се в н а з о л а б и а л н а т а гъ н ка, на н и в о т о на с р е д а ­
щ а т .ц ю й -ч ъ с т .я н -с и . т а на л а т е р а л н и я р ъ б на ala nasi.
П о к а за н и я : бол к и в к о р е м а , п о в р ъ щ ан е, диар ия, болки в
П о к а за н и я : р и н и т и , е п и с т а к с и с , с ъ р б е ж , о т о к и п а р еза
р а м о т о , д в и г а т е л н и и в е г е т о с ъ д о в и н ар уш ен ия 8 горния
на л и ц е т о .
крайник.

19
III. М еридиан на с т о м а х а (Е) (фиг. 13).корема, въ н ш н ата с т р а н а на б ед р о то , подбед­
Той е Ян меридиан - центробеж ен. Получава р и ц ат а и завърш ва на гърба на с т ъ п а л о т о при
енергия о т то зи на дебелото черво и я предава II п р ъ ст. Н ай -акти вен е между 7-9 часа.
на меридиана на далака и з а д с т о м а и ш а т а В ъздей ства върху психиката, кръвообра
жлеза. Има 45 точки. Започва о т ср е д а та на щ ен и ето и храносм илането. Според традици
долния край на о р б и т а т а , върви по предно- о п н ат а к и тай ска медицина с т о м а х ъ т функци
в ъ н ш н ата с т р а н а на ш и я т а , по гъ р д и те, онира нормално, к о г а т о п р о т и ч а щ а т а през не
го Чи енергия е десцендираща. При асцендент
но п ротичане на ен е р ги ята н а с т ъ п в а т п атоло
гични прояви о т с т р а н а на меридиана. Според
т а з и те о р и я с т о м а х ъ т и далак-панкреас са ос­
новни органи, „осигуряващи извор на здраве“.
Индикации: лицеви невралгии, невралгии на
троичния нерв, изкривяване на ш и я т а , артрищ
на те м п о р о -м а к си л ар н а та с т а в а , болки в бед­
р а т а и подбедриците, нервно-психични, с т о ­
машно-чревни и пикочно-полови смущения.
П ат о л о ги ч ен синдром: диспептични
явления, борборигми, болки в с т о м а х а , подуване
на корема, повръщане, лицева парализа, възпа­
лено гърло, епистаксис, болки в гръдния кош,
колен ете, тр еск ав и съ сто ян и я, болки по хода
на меридиана.
Л О К АЛ И ЗАЦ И Я НА Т О Ч К И Т Е
1. Чън-ци (Е 1 ) " ц ен т ъ р на съ л за т а " .
Н а м и р а се м е ж д у о ч н а т а ябъ лка и с р е д а т а на инфраор-
б и т а л н и я ръб.
П оказан ия: зач ер в я ван е, о т о к и б о л к а в к л еп а ч и т е и
о ч и т е , с ъ л зо т е ч е н и е , н ощ н о къ р в ен е о т к л е п а ч и т е, лицева
парализа, лицев х ем и сп а зъ м , о ф т а л м и ч н а м и гр ен а и др.
М окса (ц зю ) е п р о т и в о п о к а зн о , пор ади б л и з о с т т а с
окото.
2.С ъй-бай (Е 2 ) " ч е т и р и т е бел и п ет н а " .
Н а м и р а се на п ер п е н д и к у л я р н а т а линия, преминаваща
през з е н и ц а т а (н а т а з и линия л е ж а т п ъ р в и т е четири
т о ч к и о т с т о м а ш н и я м ер и ди ан и т .я н -б а й (V B 14), в депре­
с и я т а на и н ф р а о р б и т а л н и я о т в о р .
П ок а за н и я : зач ер в я ван е и б о л к а в о к о т о , лицева парали­
за и лицев х ем и сп а зъ м , т р и г е м и н а л н а невралгия (о со б ен о на
м аксиларния клон) и др.
М окса (ц зю ) е п р о т и в о п о к а зн о !
3 .(6 ).Ц зю -л я о (Е З ) " го л я м а т а к о ст " .
Н а м и р а се т о ч н о п од т .с ъ й -б а й ( Е 2 ), на н и в о т о на дол­
ния ръб на ala nasi, върху н а зо л а б и а л н а т а гънка.
(Т ази т . "нос" ц зю -л я о д а с е р азли ч ав а о т т."крак" цзю-
ляо (V B 2 9 ).)
П оказан ия: лицева пар ализа и лиц ев хем и сп а зъ м , т и к о ­
ве, е п и ст а к си с , зъ б о б о л , о т о к н а у с т н и т е и б у з и т е .
М окса (ц зю ) е п р о т и в о п о к а зн о .
4 .(7 .) Д и -ц а н (Е 4 ) "зем ен склад".
Н а м и р а се т о ч н о п од т .ц з ю -л я о , на н а ч о л о т о на устния
ъгъл. П оняк ога м о ж е д а се види к р ъ го в о п о д р еж д а н е на кож ­
н и т е линии о к о л о у с т н и я ъгъл - в ц е н т ъ р а н а т о в а окръгле-
ние леж и т .д и -ц а н .
П о казан ия: лицева пар ализа, лицев х ем и сп а зъ м , т и к о в е,
усилена саливация и др.
М окса (ц зю ) м о ж е д а с е прилага.
5 .(8 .) Д а -и н (Е 5 ) "голям прием".
т Л Л Л “ 06 П*5С® м а н 9 ц буларния ъгъ л, п о предния ръб на
"ри ° ‘п о 9 ° б н а т а деп р еси я , обр азув ащ а се
при издуване на б у з а т а .

оа л и зя ^ л п !" 1» т р и з м Ус ’ изк ри в я в ан е на у с т а т а (лицева па-


н о з а зъби ня Х ем испазъ м - ° т ( Л н а б у з а т а , зъ б о б о л (о со б е­
но за зъби на д о л н а т а ч е л ю с т ) .
6 .(3 .) Ц зя-ч ъ (E S ) "ос на б у за т а " .

л а т т я ^ ь г ъ л ^ т " 2 b9UH П р ъ ст ш ир оч ина п р ед и над мандибу-


л о с т на Mvck М ъ 9®т о m m a sse ter о ч е р т а в а лека изпъкна­
л о с т на м ускула при с т и с к а н е на зъ б и т е " .
Фиг. 13
Меридиан на ст омаха (Е)

20
П оказания: г л у х о т а , лицева парализа, зъ б о б о л , двига­ Л еж и на 3 цуна над пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т т .ц зи -
тел н и см ущ ения па д о л н а т а ч е л ю с т , невралгия на долния сн-ли (V C 11).
клон на т р о и ч н и я нерв. П оказания: га стр а л ги я , с л а б о с т на к о р ем н а т а преса,
7.(2.) С я-гуан (Е 7 ) " д о л н о т о прикритие". бор бори гм и, диария, анорексия, т е ж е с т в корем а и други
На^иира се под и пр ед гл а в и ч к а т а на м ан д и б у л а р н а т а ди сп еп ти чн и смущ ения.
става. 23. Таи-и (Е 23) "много голям подарък".
П оказания: З ъ б о б о л , невралгия на т р о и ч н и я нерв, пара­ Наунира се на 2 цуна над пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т
лиза на л и ц е в а т а м у ск у л а т у р а , с в е т о в ъ р т е ж , ш ум в уши­ т .ся -у а н (V C 10).
т е , г л у х о т а , т и к и к о н т р а к т у р а на л и ц е в а т а м уск ул атур а, П ок азан и я : п си х а ст сн и я , н ев р а ст ен и я , н е в р о в е г е т а -
х и стер и ч ен т р и з м у с и др. ти в н и см ущ ения, р а зд р а з н и т е л н о с т , об щ а о т п а д н а л о с т ,
8 .(1.) Т оу-уъй (Е 8 ) "пазач на гл авата". н е с п о к о й ст в о , н а п р е г н а т о с т , с т р а х , гастрал ги я и други
П о л и р а се на горния ъгъл м еж д у ч е л о т о и н о р м а л н а т а ди сп еп ти чн и см ущ ения.
ивица на капилициума, на 0.5 цуна пред т а з и ивица и на 4.5 24.Х уа-ж оу-м ъ н (Е 24) " вр ата за изглаж дане на хастара".
индивидуални цуна в с т р а н и о т предния ср единен м еридиан. Наунира се на 1 цун над пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т
П оказания: гл авоболие, с м у т е н о зрени е, болка в очница- т.ш уй -ф ъ н (V C 9).
т а , съ л зо т с ч е н и е , невралгия на тр о и ч н и я нерв и др. П оказания: н ев р о ти ч н и р а з с т р о й с т в а , повръщ ане, гас­
М окса е п р о т и в о п о к а зн а (п ор ад и б л и з о с т е к о с м е н а т а т р а л ги я и други ди сп еп ти чн и р а з с т р о й с т в а .
покривка). 25. Т иен-ш у (Е 2 5 ) "небесно криволичене".
9 .Ж сн - 11н (Е 9) "приема на човека". Наунира се на 2 цуна в ст р а н и о т ц е н т ъ р а на пъпа.
Л еж и по предния р ъ б на m .stern ocleid om astoid eu s, над П оказания: болки в к ор ем а, диария, д и зен т ер и я , запек,
a.carotis com m unis, на н и в о т о на върха на А д а м о в а т а ябъл­ борбори гм и, с л а б о с т на к о р е м н а т а преса, нередовен м ензис
ка. и други.
П оказания: въ зпалено гърло, л ар и н ги т и , а с т м а , с в е т о ­ Тази т о ч к а е "мо"-пункт за м еридиана на д е б е л о т о чер­
в ъ р т е ж , зач ервяван е на л и ц е т о . во.
10.Ш уй -ту (Е 10) "водопровод". 26. Уай-лин (Е 26) "външно хълмче".
Н а л и р а се по предния р ъб на m .sternocleidom astoideus, по П о л и р а се на 1 цун под пъпа, на 2 цуна в ст р а н и о т
с р е д а т а м еж д у т .ж е н -и н и т .ц и -ш ъ (Е 1 1 ). т."корем" ин-цзяо (V C 7) и на 1 цун под т .т и е н -ш у .
П оказания: ф ар и н г и т и , л ар и н ги ти , а с т м а . П оказания: болки в корем а, корем на херния.
И .Ц ъ -ш ъ (Е 1 1 ) "жилище на въздуха". 27. Д а-ц зю й (Е 2 7 ) "голямо явление".
Н а л и р а се на горния р ъ б на ст ер н а л н и я край на clavicu- Н а л и р а се на 2 цуна под пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т
1а, м еж д у с т е р н а л н о т о и к л а в и к у л а р н о т о к р а ч е т а на т .ш ъ -м ъ н (V C 5).
m .sternocleidom astoideus. П оказания: с л а б о с т в д о л н а т а корем на преса, херния,
П оказания: ф ар и н ги т и , л ар и н ги ти , а с т м а . дизурия, семинална емисия, п р еж дев р ем ен н а еякулация.
12.Ц ю е-пън (Е 12) " В д л ъ б н а т и н а т а на чаш чицата". 28. Ш уй-дао (Е 28) "воден път".
Н а л и р а се в с р е д а т а на клав и к улар н ата ямка, на 4 цуна Н а л и р а се на 3 цуна под пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т
ст р а н и ч н о о т с а г и т а л н а т а линия. т .гу а н -ю а н (V C 4).
П оказан ия: каш лица, а с т м а , ф ар и н ги т и , л ар ингити, П оказания: с л а б о с т на д о л н а т а корем на м уск ул атур а,
болка в супр акл ави кулар ната ямка. корем на и ингвинална херния, р ет ен ц и я на ур и н а т а .
13. Ци-ху (Е 1 3 ) " о гн и щ ет о на въздуха". 29. Гуй-лай (Е 29) " пъ т на в ъ зр а с т т а " .
Л еж и на долния р ъ б на с р е д а т а на clavicula, т о ч н о на Н а м и р а се на 4 цуна под пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т
м а м и л а р н ат а линия. т.ч ж у н -ц зи (V C 3).
П оказания: каш лица, а с т м а , с т я г а н е в гръдния кош. П оказания: болки в к ор ем а, херния, ам енорея, пролапс на
14.Ку-фън (Е 14) " с т а я т а на съкр овищ ата" , 15. У-и (Е 15) у т ер у са .
"параван на с т а я т а " , 16. И н-чуан (Е 16) л е ж а т т о ч н о на м а ­ 30. Ц и-гун (ЕЗО) "извикване на енергията".
м и л а р н а т а линия, с ъ о т в е т н о в първо, в т о р о и т р е т о м еж - Н а л и р а се на 5 цуна под пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т
дуребрия. т .ц ю й -гу (V C 2 ) на горния ръб на ингвиналната гънка, о т
П о к а за н и я т а са общ и: с т я г а н е и болки в гръдния кош и в ъ т р е ш н а т а с т р а н а на ф ем о р а л н а т а а р т ер и я .
хипохондриума, задух, кашлица. П оказания: болки и о т о к във в ъ н ш н и т е ген и тали и , инг­
17.Ж у-чж ун (Е 1 7 ) " ц ен т ъ р на г р ъ д н о т о зърно". винална херния, нередовен м ензис.
Л еж и т о ч н о в ц е н т ъ р а на г р ъ д н о т о зърно. Забележ ка: к а к т о вече б е описано, п р ед х о д н и т е т о ч к и
П р о т и в о п о к а зн о е т р е т и р а н е т о на т а з и т о ч к а - да не Е 19-Е 30 о т с т о я т на 2 цуна в с т р а н и о т с а г и т а л н а т а линия
се прави к а к т о ч ж ен, т а к а и цзю ! И зп олзв а с е сам о к а т о на предния среден м еридиан, с ъ о т в е т н о на 6,5,4,3,2,1 цуна
а н а т о м и ч ен о р и е н т и р .Р а з с т о я н и е т о м еж д у ед н о и м ен н и т е над пъпа, на н и в о т о на пъпа и на 1, 2, 3, 4 и 5 цуна под пъпа.
т о ч к и д в у с т р а н н о е 3 цуна. Т о е с т , к а т о разделим л и н и я т а м еж д у Е 19 и ЕЗО на 11 рав­
18.Ж у-гън (Е 1 8 ) "Основа на г р ъ д н а т а жлеза". ни ч а с т и , м о ж е да се о з н а ч а т м е с т а т а на т е з и т о ч к и , вся­
Н а л и р а се в и н т е р к о с т а л н о т о п р о с т р а н с т в о , на едно ка о т к о и т о лежи на н и в о т о с ъ о т в е т н о на V C 14- V C 2.
р ебр о под г р ъ д н о т о зърно. 31. Би-гуан (Е 31) "бариера на б ед р о т о " .
П оказан ия: каш лица, а с т м а , м а с т и т , хиполактация, Н а м и р а се т о ч н о под spina iliaca anterior superior, в деп­
болки в гръдния кош . р е с и я т а на л а т е р а л н а т а с т р а н а на m .sartorius (gracillis), о б ­
19.Бу-жун (Е 19) " о т с ъ с т в и е на въздух". разувана при флексирано бедр о.
Н а л и р а се на 6 цуна над пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т П оказания: болки в б е д р о т о , в т а з о б е д р е н а т а с т а в а ,
т .ц зю й -ц ю е (V C 1 4 ). с л а б о с т , д в и га т ел н и нарушения, м ускулна а т р о ф и я в долни
П оказан ия: с л а б о с т на к о р е м н а т а преса, анорексия, крайници.
повръщ ане, болки в с т о м а х а и други ди сп еп т и ч н и прояви. 32. "Бедро" ф у -т у (Е 32) " п о д д ъ р ж а щ а т а изпъкналост".
20.Ч ъ н-м ън (Е 20) " въ зп ри я ти е за дебелина". К а к т о вече спом ен ах, т а з и т о ч к а да се различава о т
Н а л и р а се на 5 цуна над пъпа и на 2 цуна в ст р а н и о т т .ф у - т у на ш и я т а (G I1 8 ).
т .ш а н -у а н (V C 13), или на 1 цун под т .б у -ж у н . Н а м и р а се на ли н и я т а , св ъ р зващ а spina iliaca anterior su ­
П оказан ия: га с т р а л ги я , с л а б о с т на к о р е м н а т а преса, perior и горния ръб на patella на 6 цуна над горн остран и чн и я
повръщ ане, анорексия, д и сп еп т и ч н и прояви. ръб на п а т е л а т а .
21. Л иен-м ъ н (Е 2 1 ) " в р а т а на прек ъ сван ето". П оказания: болки в л у м б а л н а т а , ил и а ч н а та , т а з о б е д р е ­
Н а л и р а се на 4 цуна над пъпа и на 2 цуна ст р а н и ч н о о т н а т а о б л а с т , се т и в н и и д в и га т ел н и нарушения в д о л н и т е
т.ч ж у н -у а н (V C 12). крайници - п ол и н ев р и ти , мускулни а т р о ф и и , вяли парези и
П о казан ия: га с т р а л ги я , повръ щ ане, анорексия, диария. парализи, б о л е с т т а бери-бери, заболявания на к о л я н н а т а
22.Г уан-м ъ н (Е 2 2 ) " за т в о р е н а врата". с т а в а ( а р т р и т и , а р т р о з и , р у п т у р а на м енискуса) и други.
33. И н-ш ъ (Е ЗЗ) " н е и зв е с т н и я т път".

21
Н а м и р а се пя 3 цуна н ад гор н о с т р а н и ч н и я ръ б па п а т с - П о к а за н и я : лицева парализа, м ускулни а т р о ф и и и двига­
л а т а , на п о с о ч е н а т а при п р е д х о д н а т а т о ч к а линия. т е л н и наруш ения на с т ъ п а л о т о , за ч ер в я в а н е и о т о к на гър­
П ок азан и я : с е т и в н и и д в и г а т е л н и см ущ ения В долни б а на с т ъ п а л о т о .
крайници, м о т о р н и пар ези , м ускулни а т р о ф и и и други. 43. С иен-гу (Е43) " я м к а т а на д о л и н а т а " .
34. Л я н -ц ю (IC34) "връх на хълма". Н а м и р а се Във в д л ъ б н а т и н а т а п од с т а в и ч к и т е на В т о ­
Н а м и р а се на 2 цуна над г о р н о с т р а н и ч н и я р ъ б на patella, ра и т р е т а м с т а т а р з а л н и к о с т и ч к и .
на п о с о ч е н а т а при п р е д х о д н и т е т о ч к и линия. П ок азан и я : парализа и о т о к на с т ъ п а л о т о , фибуларна
П ок азан и я : болки и о т о к в к о л я н о т о , д в и г а т е л н и см у ­ п ар еза, б о р б о р и гм и , а б д о м и н а л н а п а р еза , болки и о т о к на
щения в долни крайници, с т о м а ш н и болки, м а с т и т . гъ р ба ни с т ъ п а л о т о .
35. Д у -б и (Е 3 5 ), о щ е п о з н а т а к а т о "въниша си-ян" т о ч к а 44. Н ъ й -т и н (Е44) " д о л н а т а зал а ( ин-изВор т о ч к а ).
("нос на т ел ен ц е" ). Н а я ш р а се пр ок си м алп о о т р ъ б а на с в ъ р з в а щ а т а в т о р а
При с г ъ н а т о коля н о в д е п р е с и я т а под п а т с л а т а и и т р е т а м с т а т а р з а л н и к о с т и т ъ к а н , във в д л ъ б н а т и н а т а
с т р а н и ч н о о т ligam en tum p a tella e с с нам ира т .д у -б и . Д и с ­ д и с т а л н о и л а т е р а л н о о т в т о р а т а м с т а т а р зо ф а л а н г с а л н а
т а н ц и я т а о т т .д у - б и д о върха на външ ния м алсол с с и зм ер ­ ст а в и ч к а .
ва в 16 цуна. П о к а за н и я : зъ б о б о л , л иц ева пар ализа, еп и ст а к си с , ко­
П ок азан и я : болка, о т о к и ограни чен и движ ения в колян- р ем н а болка или с л а б о с т на к о р е м н а т а п р еса , диария, болка
и о т о к на гъ р ба на с т ъ п а л о т о , ф ебр илн и с ъ с т о я н и я .
н а т а с т а в а , п ол и н еВ р и ти на д о л н и т е крайници, б о л е с т т а
б ер и -бер и и др. 45. Л и-дуй (Е45) " с т р о г о в и д о и зм ен ен и е” ("жин-извор"
36. Ц зу-сан -ли (Е 3 6 ) "хе-море" т о ч к а ( " т р и т е п р о м еж д у ­ т о ч к а ).
тъ к а " ). Н а п и р а се на с т р а н и ч н а т а ч а с т на в т о р и п р ъ с т на
с т ъ п а л о т о , о к о л о 0.1 цун за д к о р ен а на н о к ъ т а .
Н а м и р а се на 3 цуна под т .д у - б и и на 1 п р ъ с т ширина
П о к а за н и я : о т о к и пар ализа на л и ц е т о , зъ б о б о л , епис­
в с т р а н и о т предния р ъ б на т и б и я т а . При плъзгане на пале­
т а к с и с , ч у в с т в о на р а зп ъ в а н е на гръ дния кош и корем а, из­
ца върху m .tibialis anterior се п а л п и р а т 3 инсерционни в д л ъ б­
н а т и н и . В т р е т а т а в д л ъ б н а т и н а се п ун к ти р а т .ц зу-сан -л и . т р ъ п в а н е и с л а б о с т в к о л я н о т о и с т ъ п а л о т о , трескави
съ с т о я н и я , п ер о н еа л н а пар ализа, психични см ущ ения.
П ок азан и я : г а с т р а л г и я , п овръщ ане, к ор ем н а мускулна
с л а б о с т , за б а в ен а п е р и с т а л т и к а на с т о м а х а , анорсксия, ди­
ария или запек, м а с т и т и , с в е т о в ъ р т е ж , психични забол я в а­ IV. Меридиан на далака и задстомаш на
ния, н ев р ози , н с в р а с т е н о п о д о б н и с ъ с т о я н и я , хемиплегии, жлеза (RP) (фиг. 14). Той е меридиан Ин -
п о л и н ев р и т и , бер и -бер и , болки в к о л я н о т о и крака.
37. Ш ан-цзю й-сю й (Е 37) "долна хе-м оре" т о ч к а на м ер и ­
ц е н т р о с т р е м и т е л е н . П олучава енергия о т ме­
диана на д е б е л о ч ер во (" го р н а т а ямка"). ридиана на с т о м а х а и я предава на меридиана на
Н а м и р а се на 6 цуна под т .д у -б и и на един п р ъ с т шири­ съ р ц ето . И м а 21 т о ч к и . Започва о т вътреш на­
на в с т р а н и о т предния ръ б на т и б и я т а .
т а с т р а н а на палеца на крака, върви по в ъ т ­
П оказан ия: га стр а л ги я , д и сп еп т и ч н и см ущ ения, б о р б о -
ригм и, диария или запек, хем иплегия, п ол и н ев р и ти , бер и -бе- р еш н а та с т р а н а на с т ъ п а л о т о , подбедрицата
ри. и б ед р о то , по с т р а н и ч н а т а ч а с т на корема и
38. T u co-k oy (Е 38) " н ач ал от о на клон чето" . гръдния кош до к л ю ч и ц ата и завърш ва в ш есто
Н ам и ра се на 8 цуна под т .д у -б и и на 2 цуна под т .ш а н -
цзюй по с р е д а т а м еж д у т .д у -б и и т .ц з е -с и (Е 4 1 ).
междуребрие. Н ай -ак ти вен е меж ду 9-11 часа.
П оказания: д в и га т ел н и наруш ения, мускулни а т р о ф и и и Д е й с т в а на с ъ е д и н и т е л н а т а т ъ к а н .
болки В д о л н и т е крайници, болки в р а м о т о . И м а 4 основни функции:
39. С я-цзю й-сю й (Е 39) " д о л н а т а ямка".
- Осигурява п р и ем ан е то и тр а н сп о р ти р а­
Т ов а е д о л н а т а "хе-море" т о ч к а за м еридиана на т ъ н к о ­
т о черво. н е т о на х р а н а т а по храносм илателния п ъ т,
Н ам и ра се на 9 цуна под т .д у -б и , на 3 цуна под т .ш а н - н е й н о т о см илане, абсорбция на гл авн и те
цзю й, на около един п р ъ с т ширина в с т р а н и о т предния ръб съ ставки . Кореспондира с м ери д иан и те на сър­
на т и б и я т а .
ц е т о и б е л и те дробове, к а т о осигурява д о с т а в ­
П оказан ия: болки в д о л н а т а к ор ем н а половина, болки в
к р ъ с т а , излъчващи се към т е с т и с и т е , м а с т и т и , мускулна к а т а на хранителни в е щ е с т в а до ц я л о т о тял о .
а т р о ф и я , д в и га тел н и наруш ения, болки и парализи на д о л ­ Завърш ва основния си ход в у с т н а т а кухина -
н и т е крайници, заболявания на т ъ н к о т о черво. главен с е т и в е н о р ган за регулиране на
40. ф ъ н -л ун (Е 4 0 ) " гр ац и озн ат а изп ък налост".
Т ов а е "ло-свързващ ата" т о ч к а на с т о м а х а .
възп ри ем ан ето, т р а н с п о р т и р а н е т о и усвоява­
Н а м и р а се на 8 цуна над външния м алеол , на ок ол о един н е т о на хран и те.
п р ъ с т ширина зад m .m u eo-k oy (Е 38). - У правлява м у ск у л н ата а к т и в н о с т - нор-
П ок азан и я : болки в гръдния кош , а с т м а , усилена експек-
мално храносмилане и т ъ к а н н о хранене за здра­
т о р а ц и я , въ зпалено гърло, мускулна а т р о ф и я , д в и га т ел н и
наруш ения, болки и парализи, о т о к в долни крайници, главо­
ви и силни мускули.
болие, с в е т о в ъ р т е ж , психични р а з с т р о й с т в а , е п и л еп т и - • П оддърж а н о р м а л н а т а позиция на всички
ф ор м ен и гърчове. въ тр еш н и органи на ц я л о т о т я л о .
41. Ц зи-си (Е 4 1 ) " св о б о д н а т а падина".
Т ов а е "жин-река" т о ч к а .
И ндикации: Всички костн о-м ускулн и
Н а м и р а се на г л е з е н н а т а с т а в а , на гърба на с т ъ п а л о т о , смущения. Свързан е с ц и р к у л а то р н и те , с т о ­
м е ж д у с у х о ж и л и е т о на m .m .exten sores dig. longus и halucis м аш н о-чревн и те и п и к о чн и те смущения.
longus, на н и в о т о на външ ния м алеол.
П а т о л о г и ч е н синдром: Н ад еб ел яван е и
П о к азан и я : о т о к на г л а в а т а и л и ц е т о , гл авоболие, с в е­
т о в ъ р т е ж , с т о м а ш н о р а з с т р о й с т в о , запек, м ускулна а т ­
болка в езика, болка в с т о м а х а , диспептични
роф ия, м о т о р н и см ущ ения, парализи и болки В долни край­ прояви, анорексия, гадене, повръщ ане, т е ж е с т
ници, психични р а з с т р о й с т в а о т д еп р еси вен т и п . в корема, ж ъ л те н и ц а, общ а с л а б о с т , колапени
42. Чун-ян (Е 4 2 ) "наплив на с л ъ н ц е т о “. Т ов а е "ян-извор"
точка.
съ сто ян и я, о т с л а б в а н е на т я л о т о , мускулни
Н а м и р а се д и с т а л н о о т т .ц з и -с и , на н а й -в и со к а т а дистроф ии, болки по хода на меридиана.
т о ч к а на гъ р ба на с т ъ п а л о т о , във в д л ъ б н а т и н а т а м еж д у ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ТОЧКИТЕ
в т о р а и т р е т а м с т а т а р з а л н и к о с т и и o s cu n eiform e. 1. И н -б а й (R P 1) "прикрита ясн ост" ("ж ин-извор"
т о ч к а ). 4 у
Н а я ш р а се въ рху м е д и а л н а т а с т р а н а на гол ем и я п р ъ с т
на крака, на 2 -2 .5 с м за д н о к ъ т н и я к о р ен .

22
5. Ш ан-цю (R P 5) " хъ лм ъ т на съ вещ анията" ("жин-река"
т о ч к а ).
Н а м и р а се в п р с д н о д и с т а л н а т а в д л ъ б н а т и н а над в ъ т ­
решния м алсол, в с р е д а т а м еж д у л а д и св и д н а т а к о с т и вър­
ха на медиалния епикондил.
П оказан ия: бор бори гм и , абдом инални болки, и зт р ъ п в а ­
не, парене и болки в езика, запек и диария, болка в с т ъ п а л о ­
т о и глезена.
6. С ан-ин-цзяо (R P 6) " т о ч к а на с р е щ а т а на т р и т е "ин".
Н а м и р а се на 3 цуна над върха на в ъ т р еш н и я малсол, по
задния ръ б на т и б и я т а , на л и н и я т а , свързващ а в ъ треш ния
м алсол с т.и н -л и н -ц ю ан (R P 9).
П оказан ия: бор бори гм и , ди сп еп т и ч н и см ущ ения, запек,
м с т р о р а г и я , леукорея, пролапс на у т е р у с а , а м енор ся, с т е ­
р и л и т е т , за б а в ен о р аж да н е, пр еж дев р ем ен н а еякулация,
болка във в ъ н ш н и т е ге н и т а л и и , херния, дизурия, енуреза,
м ускулна а т р о ф и я , м о т о р н и см ущ ения, парализи и болки в
д о л н и т е крайници и б езсъ ние.
Т .сан-и н-цзяо е "ло-пункт", свъ рзващ т р и т е ин канали
на крака: далак-панкреас, бъ бр еци и черен дроб.
А б с о л ю т н о п р о т и в о п о к а зн о е п у н к т и р а н е т о на т а з и
т о ч к а при б р е м е н н о с т !
7. Л оу-гу (R P 7) " о т к р и т хълм".
Н а м и р а се на 6 цуна над в ъ т р еш н и я м алеол на подбедри-
ц а т а и на 3 цуна над т .са н -и н -ц зя о , т о е с т на с р е д а т а на ли­
н и я т а , свъ рзващ а в ъ т р еш н и я м алеол с т.ин-л ин-цю ан.
П оказан ия: д и сп еп т и ч н и см ущ ения, бор бори гм и, о т о к ,
с т у д е н и н а и парализа в к о л я н н а т а с т а в а и п о д б ед р и ц а т а .
8. Д и -ц зи (R P 8) " б о ж ест в ен а сила" ("си-разцепваща"
т о ч к а ).
Н а м и р а се на 3 цуна под медиалния кондил на т и б и я т а ,
върху л и н и я т а , свъ рзващ а в ъ т р еш н и я м алеол на по д б ед р и ­
ц а т а с т.и н -л и н -ц ю ан .
П оказан ия: д и сп еп т и ч н и см ущ ения, анорексия, диария,
н ер ед о в ен м ен зи с, дизурия, п р еж д ев р ем ен н а еякулация,
о т о к в к о л я н о т о и п о д б ед р и ц а т а .
9. И н-лин-цю ан (R P 9) "извор на хълма" ("хе-море"
т о ч к а ).
Върху долния ръ б на медиалния кондил на т и б и я т а , във
в д л ъ б н а т и н а т а м еж д у задния р ъ б на т и б и я т а и m .gastroc-
nem ius се нам ира т.и н -л и н -ц ю ан .
П ок азан и я : д и сп еп т и ч н и см ущ ения, ж ъ л т ен и ц а , диария,
дизурия, и н к он ти н ен ц и я на у р и н а т а , болки във в ъ н ш н и т е
ген и т а л и и , п р еж д ев р ем ен н а еякулация, болки в к о л я н о т о .
10. С ю е-хай (R P 10) "море о т кръв".
Н а м и р а се на 2 цуна над м едиоспиналния ръ б на п а т е л а -
т а (при с в и т о колян о), на и з п ъ к н а л о с т т а на м ед и а л н а т а
ч а с т на т . quadriceps fem oris. П алпира се, к а т о се обхване
к о л я н о т о на п а ц и е н т а с р а зн о и м е н н а т а длан на лекаря, ка­
т о м ед и а л н и я т ръ б на палеца на същ ия сочи т .с ю е -х а й .
П о казан ия: н ер ед о в ен м ен зи с, д и зм ен ор ея , ам ен ор ея ,
ф и г . 14
м ет р о р а г и я , болка по в ъ т р е ш н а т а с т р а н а на к о л я н о т о и
М ери ди ан н а д а л а к а и з а д с т о м а ш н а т а ж л еза (RP)
б е д р о т о , ек зем а , ур тикар ия .
11. Ц зи-м ъ н (R P 11) "седм а в р ата" .
П о к а зан и я : д и с п е п т и ч н и см ущ ения, к р ъ в о т е ч е н и е о т
Н а м и р а се на 6 цуна над т .с ю е -х а й , на л и н и я т а , св ъ р зв а­
у т е р у с а , психични см ущ ен и я , см ущ ения в съня, конвулсии.
щ а т .с ю е -х а й с т .ч у н -м ъ н (R P 12) и равна на 18 цуна.
2. Д а -д у (R P 2) "големия град" ("ин-извор" т о ч к а ).
П ок а за н и я : задр ъ ж к а на у р и н а т а , ен ур еза, болки и о т о к
Н а м и р а се на м еди алн и я р ъ б на палеца на крака, м алко
в и н гв и н а л н а т а о б л а с т .
под м е т а т а р з о ф а л а н г е а л н а т а ст а в и ч к а .
12. Чун-м ън (R P 12) " в р а т а т а на а т а к а т а " .
П о к а за н и я : г а с т р а л г и я , д и сп е п т и ч н и см ущ ения, хипоа-
Т оч но над л а т ер а л н и я край на и н гв и н а л н а т а гънка, на
цидни с ъ с т о я н и я на с т о м а х а , ф е б р и л и т е т .
л а т е р а л н а т а с т р а н а на б е д р е н а т а а р т е р и я , на н и в о т о на
3. Т ай -бай (R P 3 ) "голям а я с н о с т " (" ш у-поток" и "ян-из-
горния р ъ б на с и м ф и з а т а и на 3.5 цуна в с т р а н и о т т .ц ю й -
вор" т . ) .
гу (V C 2 ) се нам ира т .ч у н -м ъ н .
Р азп олага се п од п р оксим алн ия край на г л а в и ч к а т а на
П оказан ия: болки в к о р ем а , херния, за д р ъ ж к а на урина­
п ъ р в а т а м е т а т а р з а л н а к о с т и ч к а , т о ч н о на гр а н и ц а т а
та.
м еж д у п л а н т а р н а т а и д о р за л н а к о ж н а п о в ъ р х н о с т на с т ъ ­
13. Ф у-ш ъ (R P 13) "районен дом".
палото.
Н а м и р а се на 0.8 цуна над т .ч у н -м ъ н , на 4 цуна в с т р а н и
П о к а за н и я : д и с е п т и ч н и см ущ ен и я , зап ек и диария, п ов ­
о т с р е д и н н а т а линия.
ръщ ане, п о л и н св р и т и , б ер и -б ер и и др.
П ок азан и я : кор ем ни болки, херния, о б е з и т а с , пр едим но
4. Гун-сун (R P 4) "внук на княза" ("ло-свързващ а" т о ч к а ).
на к ор ем а.
Н а м и р а се в д и с т а л н а т а в д л ъ б н а т и н а на о с н о в н а т а на
14. ф у -ц зи (R P 14) " ш ев ъ т на корема".
п ъ р в а т а м е т а т а р з а л н а к о с т , на г р а н и ц а т а м е ж д у план­
Н а м и р а се на 3 цуна над п р е д х о д н а т а т о ч к а и на 1.3 ц у ­
т а р н а т а и д о р за л н а п о в ъ р х н о с т на с т ъ п а л о т о .
на под с л е д в а щ а т а (т .д а - х ъ н ) , на ст р а н и ч н и я р ъ б на правия
П о к а за н и я : г а с т р а л г и я , п ов р ъ щ ан е, б о р б о р и гм и , к о р ем ­
к о р ем ен м ускул.
ни болки, диария.
Най-активен е между 11 и 13 часа. Изразено
Показания: коремна болка, особено около пъпа, херния,
действие върху психичната дейност.
диария.
15. Да-хън (RP 15) "Великият поврат" Той е тясн о свързан с меридиана на фу-ор-
Н амира се на 4 цуна встрани о т ц ен тъ р а на пъпа, на ма- гана тъ н ко черво и с един сетивен орган - езика.
миларната линия, встрани о т правия коремен мускул.
Показания: дизентерия, запек, болка в д ол н ата ч а ст на
Има 3 основни функции:
корема.
- Контролира кръвообращ ението - при
16. Фу-ай (RP 16) "коремно страдание". нормална кръвна циркулация се осъществяВа
Намира се на 3 цуна над предходната точ ка. правилно тъканно хранене на целия организъм.
Показания: коремна болка, диспептични смущения, за­
- Осигурява у м ств ен ат а дейност. Волята,
пек, диария.
17. Шъ-доу (RP 17) "хранителен отвор". емоциите, съзнанието, п а м е т т а , мисленето и
Намира се на 6 цуна встрани о т срединната линия, на 2 сънят са правилно регулирани при нормално
цуна встрани о т м ам иларната линия, в п е т о т о междуреб-
функциониране на то зи меридиан.
рие.
18. Тиен-си (RP 18) "небесно дефиле", в ч е т в ъ р т о меж- - „Н ачалото е в езика“ - т а зи сентенция
дуребрие, 19.Сюн-сиен (RP 19) "район на гръдта", в т р е т о означава, че гореописаните две функции на ме­
междуребрие, 20.Чжоу-жун (RP 20) "навсякъде блясък", във ридиана на съ р ц ето с ъ о т в е т с т в а т на
в т о р о т о междуребрие, т о ч н о под т.чжун-фу (Р 1) и т .ю н -
мън (Р 2), всичките на една и съща линия, на 2 цуна в ст р а ­
ф ормата, ц вета, м о т и л и т е т а и вкусовото усе­
ни о т м амиларната линия.- щане в езика. Това се изразява и в афоризма:
Така избр оен и те точ к и RP 17 - RP 20, к а к т о и т . „Езикът е огледало на съ рц ето“.
21. Д а-бао (RP 21) и м а т общи показания: стя ган е и бол­ Индикации: костно-ставни смущения на
ки в гръдния кош, в хипохондриума, кашлица, м а с т и т , хипо-
галактия, а с т м а , общ а о т п а д н а л о с т . горните крайници, брахиални невралгии, функ­
Да-бао ("велик развивател") е гол ям ата "ло-свързваща" ционални смущения (сърцебиене и др.), нервни
то ч к а на меридиана далак-панкреас и се намира на 6 цуна заболявания (неврастения) и др.
под аксилата, в ср ед н а т а аксиларна линия, в ср ед а т а м еж ­
ду акси лата и свободния ръб на е д и н а д е с е т о т о ребро.
Патологичен синдром: сухота в гърлото,
болка в хипохондриума, жажда, повишена т е м ­
V. Меридиан на сърцето (С) (фиг. 15). Тозипература и п о тл и во ст на к о ж а та и дланите,
меридиан е Ин - центробежен. Получава енер­ понякога жълтеница, болезненост по хода на
гия о т меридиана на далака и я предава на ме­ меридиана.
Л О К АЛ И ЗАЦ И Я НА Т О Ч К И Т Е
ридиана на т ъ н к и т е черва. Има 9 точки.
1. Цзи-цюан (С 1) "най-горния извор".
Започва о т подмишничната ямка, върви по Н ам ира се в ц ен тъ р а на ак си лата, по медиалния ръб на
въ тр еш н ата страна на ръ ката и завършва о т аксиларната ар тер и я . О т нея д о н ап р еч н ата кубитална
въ тр еш н ата страна на края на малкия пръст. гънка се и зм ер в а т 9 цуна.
Показания: м еж дуребрена невралгия, болки в сърдечна­
т а о б л а с т , шиен ли м ф аден и т, болка и о т о к в л а к ъ т а и ра-
менницата.
2. Цин-лин (С 2) "млада душа".
При св и т л а к ъ т т о ч к а т а се намира на 3 цуна над меди­
алния край на нап р еч н ата к уби тал н а гънка, о т м едиалната
ст р ан а на m.biceps brachii.
Показания: болки в р а м о т о и р а м ен ен и ц а та , в гръдния
кош и п о д р еб р и ет о , хронични и о с т р и к е р а т и т и .
3. Ш ао-хай (СЗ) "малко море" ("хе-море" точка").
При с в и т л а к ъ т т о ч к а т а се намира в медиалния край
на напречната кубитал на гънка, в д еп р еси я т а пред медиал­
ния епикондил на humerus.
Показания: болки в с ъ р д еч н а т а о б л а с т , изтр ъ п в ан е на
р ъ ката, т р е м о р , к о н т р а к т у р а в л а к ъ т а , болка в акси лата
и п од р еб р и ет о , л им ф аденит.
4. Л ин-дао (С 4) " п ъ т я т на душ ата" ("жин-река" т о ч к а ).
Н ам ира се на радиалния ръб на су х о ж и л и ет о на т . flexor
capri ulnaris на 1.5 цуна над н а п р еч н а т а гънка на к и т к а т а .
П оказания: болки в съ р д еч н а т а о б л а с т , функционална
дисфония, к о н т р а к т у р а на л а к ъ т а и р ъ к а т а , конвулсии.
5. Тун-ли (С 5) "съединение към в ъ т р е ш н о т о " ("ло-свър­
зваща" т о ч к а ).
При и зп ъ н а т а к и т к а т о ч к а т а се намира на радиалния
ръ на су хож и л и ето на т . flexor carpi ulnaris, на 1 цун над нап­
реч н а т а гънка на к и т к а т а .
П оказания: болки в съ р д еч н а т а о б л а с т и палпитации,
с в е т о в ъ р т е ж , възпалено гърло, к о н ю н к т и в и т и , функцио­
нална афония с и зт р ъ п в а н е на езика, болки в к и т к а т а и ръ-

6. Ин-си (С 6) "ин-границата".
Н ам ира се по радиалния ръб на су х о ж и л и ет о на т flexor
carpi ulnaris, на 0.5 цуна над н а п р еч н а т а гънка на к и т к а т а .
о азания. болки в с ъ р д еч н а т а о б л а с т , х и стсри я , нощ-
но п о т е н е . v
фиг. 15
7. Ш ън-мън (С 7) " б о ж ест в ен а В рата" ("ш у-поток" и "ян-
Меридиан на сърцето (С) извоо т о ч к и ! 3

24
Н ам ира се па н ап р еч н ат а гънка на к и т к а т а м еж ду os прояви, глухота, възпалено гърло, болки по хода
pisiform e и ulna, В д еп р еси я т а на р ади алн ата ст р а н и на су­
хо ж и л и ет о на т . flexor carpi ulnaris.
на меридиана.
П оказания: болки В с ъ р д еч н а т а о б л а с т , В хипохондриу- ЛО К А Л И ЗА Ц И Я НА Т О Ч К И Т Е
ма, общ а р а зд р а з н и т е л н о с т , психистсния, епилепсия, пал- 1. Ш ао-цзъ (IG 1) "малкият път" ("жип-извор" точ к а).
питации В съ р д еч н а т а о б л а с т , хи ст ср и я , безсъние, конюнк­ Н ам ира се на 2 мм над улнарния край на корена на нокъ-
т а на малкия п р ъ ст .
ти в и ти и к ер атити.
8. LLlao-фу (С 8) "малкият район" ("ин-извор" т о ч к а ). Показания: трсскаВ и заболявания, загуба на съзнание,
На.иира се на п л а н т а р н а т а с т р а н а на д л а н т а , м еж ду намалена лактация, възпалено гърло, потъм няване на кор-
н ея т а .
ч е т в ъ р т а и п е т а м етак ар п ал н и к о с т и . При с в и т и В юмрук
п р ъ сти в ъ р х ъ т на малкия п р ъ с т сочи т .ш ао-ф у. 2. Цисм-гу (1G2) "предната долина" ("ин-извор" то ч к а ).
П оказания: палп итации и болки в гръдния кош и сър­ При изп ъ н ати п р ъ сти на р ъ к а т а т о ч к а т а е д исталн о
д е ч н а т а о б л а с т , спазъм и к о н т р а к т у р а на малкия п р ъ ст , о т м ет а к ар п о-ф ал ан геал н ата став и ч к а на п ет и пр ъ ст, на
гр ан и ц ата м еж ду в о л а р н а т а и д о р за л н а т а ст р а н а на кожа­
сърбеж на д л а н и т е , п о т е н е в с ъ щ и т е , дизурия, енуреза.
та.
9. Ш ао-чун (С 9) "м ал к ата т о ч к а на а т а к а т а " ("жин-из-
Показания: о т о к в п р ъ с т и т е , тр еск ав и състояния.
Вор" т о ч к а ).
3. Хоу-си (IG 3) "заден проход" ("шу-поток" то ч к а ).
Н ам ира се на р а д и а л н а т а с т р а н а на малкия п р ъ с т , на
При изп ъ н ати п р ъ ст и на р ъ к а т а т о ч к а т а лежи прокси-
около 2 м м зад корена на н о к ъ т н а т а ложа.
м ално о т гл авичк ата на п е т а т а м етакарпална к о с т , по ул­
П оказания: п лап итации 6 с ъ р д е ч н а т а о б л а с т , болки В
нарния й ръб, във в д л ъ б н а т и н а т а на ст а в и ч к а т а , на грани­
гръдния кош, хипохондриум а, х и ст ер и я , п си хастения, загуба
ц а т а м еж ду в о л а р н а та и д о р за л н а т а ч а с т на к о ж а т а .
на съзнание, ф е б р и л и т е т .
П оказания: главоболие, в р а т н а р и ги дн ост и т о р т и к о -
лис, възпаление на о ч и т е , гл у х о т а , к о н т р а к т у р а и спазъм
VI. Меридиан на т ъ н к и т е черва (IG) на л ак ъ та, р ам ен н и ц а т а и п р ъ с т и т е , т р еск а в и състояния,
(фиг. 16). Меридиан Ян, ц ен трострем и тел ен . нощ но п о т е н е , епилепсия.
Т ова е една о т о с е м т е конфлуиращи т о ч к и , свързани
Получава енергия о т меридиана на сърцето и я
със задния срединен меридиан.
предава на меридиана на пикочния мехур. Има 4. Уан-гу (IG 4) " к ост на гр и в ен а т а ставичка" ("ян-из-
19 точки. Започва о т външ ната стр ан а о т вор" т о ч к а ).
края на малкия п р ъ ст, върви по външ ната Н амира се на у лн ар н ата с т р а н а на д л а н т а , във вдлъбна­
т и н а т а м еж ду о с н о в а т а на п е т а т а м етак ар п алн а к о с т и
стр ан а на р ъ к а т а , по ш и я та и завършва пред
тригонал ната к о ст.
ух о то . Н ай -ак ти в е н е между 13-15 часа. П оказания: главоболие, в р а т н а р и ги дн ост и т о р т и к о -
О сн овн ата му функция е да приема и преработ­ лис, п о м ъ тн я в ан е на л е щ а т а и к о р н ея т а , болка в хипохонд­
ва х р ан ата и да абсорбира важни хранителни риума, фебрилни съ стоя ни я .
5. Ян-гу (IG 5) "слънчевата долина" ("жин-река" т о ч к а ).
съставки, а други да елиминира и да изпраща в Н ам ира се на у л н а р н а та с т р а н а на к и т к а т а във вдлъб­
дебелото черво. Д е й с тв а върху лигавицата и н а т и н а т а м еж ду procc.styloidei ulnae и os tTigonum.
спазм атични състояния. Показания: о т о к в ш и я т а и су бм ан ди булар н ата о б л а с т ,
Индикации: Всички невралгии и по-специал­ болка в к и т к а т а и в ъ н ш н а т а ч а с т на р ъ к а т а , фебрилни
съ стоя ни я .
но т е з и на г о р н а т а ч а с т на т я л о т о , ишиас. 6. Ян-ляо (IG 6) " ухаж ван ето на стареца" ("си-разцепва-
П атологичен синдром: болки в долната ща" т о ч к а ).
ч а с т на корем а, ж ъ л тен и ц а, диспептични Н ам ира се дорзално до гл авичк ата на ulna и се палпира
при с в и т ю мрук във в д л ъ б н а т и н а т а м еж д у радиалния ръб
на ulna и нейния procc.styloideus.
П оказания: възпаление на о ч и т е , болки в р а м о т о , гърба,
л а к ъ т а и р ъ к а та .
7. Ч ж ъ-дж ън (IG 7) "правилното звено" ("ло-свързваща"
т о ч к а ).
Н ам ира се на 5 цуна проксимално о т к и т к а т а по лини­
я т а , свързващ а т .я н -г у (IG 5) и т .ся о -х а й (IG 8), к о я т о е рав-
на на 12 цуна.
П оказания: в р а т н а р и ги д н о с т и т о р т и к о л и с , к о н т р а к ­
т у р а и гърч в л а к ъ т а , болка в п р ъ с т и т е , фебрилни с ъ с т о я ­
ния, психични смущения.
8. Сяо-хай (1G8) "малко море" ("хе-море" т о ч к а ).
Н а м и р а се м еж д у олекранона на у л н а т а и медиалния
епикондил на hum erus. Т о ч к а т а с е нам ира н ай-добр е при
св и т лакът.
П оказания: о т о к и и зт р ъ п в а н е в б у з а т а , болка в задно-
с т р а н и ч н а т а ч а с т на р а м о т о и р ъ к а т а , еп и леп ти ф ор м ен и
IG« припадъци.
Забележ ка: Т ов а е т .н . "горна "хе-море" т о ч к а на м ери­
диана на т ъ н к о т о черво, за разлика о т т .н . "Долна "хе-мо­
ig7
ре" т о ч к а - т .ся -ц зю й -с ю й (Е 3 9 ).
9. Ц зиен-чж ън (IG 9) " ч и с т о т а т а на р а м о т о " .
'G6 Н а м и р а се зад и под р а м е н н а т а с т а в а . При аддукция на
м и ш н и ц а т а т о ч к а т а е на един цун над задния край на акси-
'< ц ® л а р н а т а ямка.
П оказан ия: болка в ск а п у л а р н а т а о б л а с т и д в и га т ел н и
наруш ения в р ъ к а т а .
«3 10. Н ао-ш у (IG 1 0 ) " т о ч к а на р а м о т о " .
При аддукция на р а м о т о т о ч к а т а е т о ч н о над пр едход­
н а т а (IG 9 ) във в д л ъ б н а т и н а т а , о б р азув ан а под долно-
ф и г . 16 стр ам ич ния р ъ б на ск а п у л а т а и н е й н а т а spina scapulae.
М ери ди ан н а т ъ н к и т е черва (IG )

4. С ъврем енн и м е т о д и ... 25


П ок азан и я : б о л к а и о т о к В р а м о т о и м и ш н и ц а т а .
И . Т и ен -ц зун (IG 1 1 ) " небесни прадеди"
Н а м и р а се В и н ф р а с к а п у л а р н а т а я м к а на
м еж д у г о р н а т а и ср ед н а т р е т а на р а з с т о я н и е т о м е ж д у
долния р ъ б на spin a sca p u la e и д ол н и я ъ гъ л ни sca p u la .
П окаГания: 'б о л к а В с к а п у л а р н а т а о б л а с т и В за д н о -
с т р а н и ч н а т а ч а с т на м и ш н и ц а т а и л а к ъ т а . ^
12 Б и-ф ън (1 G 12) " п ъ т у в а н е т о на В я т ъ р а .
Н а м и р а се В ц е н т ъ р а на fo ssa sup rascap u laris, т о ч н о н ад
т .т и е н - ц з у н (1G 11). П ри п о в д и г н а т а р ъка т о ч к а т а е о т
с т р а н а т а на д е п р е с и я т а .
П о к азан и я : бол к а В с к а п у л а р н а т а о б л а с т , о т о к , и з т ­
ръпване и бол к а В г о р н и т е крайници.
13. Ц ю й -ю ан (IG 1 3 ) " п р е г ъ н а т а ст е н а " .
Н а м и р а се във fo ssa sup rascap u laris, о к о л о с р е д а т а м е ж ­
ду т .н а о -uiy (IG 1 0 ) и p ro cc .sp in o su s на В т о р и я гр ъ д ен п р еш ­
лен.
П ок азан и я : бол к а и о т о к 6 с к а п у л а р н а т а о б л а с т .
14. Ц зи ен -уай -ш у (1G 14) "наблизо д о р а м о т о " . vc3#
Н а м и р а се на 3 ц уна о т долния р ъ б на p ro cc .sp in o su s на
първия гр ъ ден п р еш л ен, п о В е р т и к а л а т а , я в яващ а с е п р о ­
дъ л ж ен и е на в е р т е б р а л н и я р ъ б на с к а п у л а т а .
П ок азан и я : болки В ш и я т а и гъ р ба, р а м о т о , р и г и д н о с т
на ш и я т а , т о р т и к о л и с .
15. Ц зи сн -ч ж ун -ш у (IG 1 5 ) " с р е д а т а на р а м о т о " .
Н а м и р а се на 2 ц ун а В с т р а н и о т д ол н и я р ъ б на
p rocc.sp in osus на се д м и я гр ъ д ен п р еш л ен, Върху к о й т о с е р а з ­
полага т .д а -ч ж у й (V G 1 4 ).
П ок азан и я : каш лица, а с т м а , бол к а В р а м о т о и гъ рба.
16. Т иен -чуан (IG X 6) " н ебесн о око".
Н а м и р а се В с т р а н и ч н а т а ч а с т н а ш и я т а , на задния р ъб
на m .stem o cle id o m a sto id e u s, над и зад ш и й н а т а т о ч к а ф у -т у
(IG 18).
П ок азан и я : г л у х о т а , в ъ зп ал ен и е на с р е д н о т о ухо и гъ р ­
л о т о , ч у в с т в о на ч у ж д о т я л о В г ъ р л о т о , о т о к на б у з а т а ,
лицева парализа.
17. Т иен -ж ун (IG 1 7 ) "небесна фигура".
Н а м и р а се зад м андибуларния ъгъл Във В д л ъ б н а т и н а т а
пред предния ръб на m .stem o cle id o m a sto id e u s.
П ок азан и я : к а к т о на п р е д х о д н а т а т о ч к а и невралгия на V67 Д ®
ези к о гъ л та ч н и я нерв.
18. Ц ю ан-ляо (IG 1 8 ) "ямка на с к у л о в а т а к ост" .
Т оч н о над външния ръ б на б у з а т а , във в д л ъ б н а т и н а т а ,
обр азув ан а под долния ръ б на o s zygom aticu s, е т .ц ю а н -л я о .
П оказан ия: лицева пареза, т и к о в е на к л е п а ч и т е и лицев Ф и г. 1 7
хем исп азъ м , зъ бобол , т р и ге м и н а л н а невралгия, к е р а т и т . М е р и д и а н н а п и к о ч н и я м е х у р (V )
19. Тин-гун (1G 19) "Д ворец на слуха".
Н ам и ра се т о ч н о пред tragus и зад м а н д и б у л а р н а т а с т а - и мигрена, свързани с нервни или пикочо-полов
вичка. к ъ д е т о с е обр азув а в д л ъ б н а т и н а при леко о т в о р е н а
уста.
заболявания.
П ок азан и я : г л у х о т а , с в е т о в ъ р т е ж , а р т р и т на слуховия П атологичен си н д р о м : зад р ъ ж к а н
нерв. у р и н ат а, енуреза, главоболие, заболявания н
о ч и т е , м ания, болки по хода на канала и врат;
VII. Меридиан на пикочния мехур (V) гърба, л у м б о с а к р а л н а т а о б л а с т и долнит
(фиг. 17). Ян меридиан, центробеж ен . Той е най- крайници.
дъ лгият меридиан - 67 то ч к и , получава енергия ЛО К АЛ И ЗАЦ И Я НА Т О Ч К И Т Е
о т меридиана на т ъ н к и т е черва и я предава на 1. Ц зи н -м и н ( V I ) "блясък на о ч н а т а ябълка"
меридиана на бъбреците. Започва о т в ъ т р е ш ­ Н а м и р а се на 2 м м н а д в ъ т р е ш н и я ъ гъ л на очницат;
При т р е т и р а н е на т о ч к а т а п а ц и е н т ъ т т р я б в а д а бъде сь
ния ъгъл на о к о т о , върви през ч е л о то , т е ­
з а т в о р е н и оч и , з а д а с е и з б е г н е е в е н т у л а н а п си хотр аВ м а.
м е т о , ш и я та и се разклонява на две успоредни П о к а за н и я : за ч е р в я в а н е , б о л к а в о ч и т е , о т о к на кл(
на гръбначния с т ъ л б линии, к о и т о се съединя­ п а ч и т е , с ъ л з о т е ч е н и е , н о щ н о к ъ р в е н е н а к л е п а ч и т е и др.
в а т в о б л а с т т а на седали щ ната гънка, а о т ­ 2. Ц у а н -ч ж у (V 2 ) " съ б и р а н е на б а м б у к а "
Н а м и р а се н ад м ед и а л н и я кр ай н а В е ж д а т а .
т а м продължава по за д н а т а с т р а н а на крака,
П о к а за н и я : г л а в о б о л и е, к е р а т и т и , к о н ю н к т и в и т и , с ъ
к а т о завърш ва при малкия п р ъ с т по в ъ н ш н ат а з о т е ч е н и е , бо л к и в о ч н а т а я б ъ л к а , к ъ с о г л е д с т в о , т и к о в е н
стр ан а . А к т и в ен в 15-17 часа. О сн о в н а та му к л е п а ч и т е и ли ц ев х е м и с п а зъ м .
функция е да складира и ек ск р ети р а произведе­ X М еи-чун (V 3 ) "проход н а в е ж д а т а "
н а т а В бъ б реците урина. а л ш р а се т а м , к ъ д е т о в е р т и к а л а т а о т вътреш ни
ръ на е ж д а т а п р еси ч а л и н и я т а на о к о с м я в а н е т о на чел(
Индикации: к о с т н о -с т а в н и смущения (бол­ т о (н а 1.3 с м в к о с а т а ) , п о с р е д а т а м е ж д у т .ц ю й -ч а й (V*
ки във в р а т а , изкривяване на ш и я та , болки в и т .ш ъ н - т и н (V G 2 4 ) .
гърба, лумбаго, ишиас), всякакъв вид главоболие П о к а за н и я : г л а в о б о л и е , с в е т о в ъ р т е ж , психогенни npt
лош аван ия.
4. Ц ю й -ч ай (V 4 ) "криволичещ и о т к л о н е н и я "

26
Намира се па 1.5 цуна о т с а г и т а л и а т а линия, т о ч н о л а с т , ст о м а ш н о -ч р ев н и р а з с т р о й с т в а , гадене, повръщ ане,
м еж ду в ъ т р е ш н а т а и ср ед н а т р е т и н а на р а з с т о я н и е т о о т диария, а с ц и т , болки в сп и га ст р и у м а и корем а, при и н т е р ­
ъгъла на к о с м е н а т а линия ( т .т о у - у ъ й , Е 8 ) и т .ш ъ н -т и н к о с т а л н а невралгия, лум баго и др.
(V G 24). 23. Ш ън-шу (V23) " то ч к а на съгласие на бъ бр ец и те" - на­
Следващ ата т о ч к а мира сс на 1.5 цуна в ст р а н и о т външния ръб на processus
5 У-чу (V5) " п е т о м я с т о " с с нам ира на 1 цун зад к о см е­ spinosus на в т о р и я пояссн прешлен.
н а т а линия, т о ч н о зад п р е д х о д н а т а т о ч к а , а всяка о т сл ед ­ 24. Ци-хай-ш у (V24) " т о ч к а на м о р е т о на диш ането" - на
в ащ ите. н и в о т о на processus spinosus на н и в о т о на т р е т и я поясен
6 Чън-гуан (V 6) "увеличение на блясъка", прешлен.
? т у н -т и е н (V 7) "небесен пасаж" и 25. Д а-чан-ш у (V25) " то ч к а на съгласие на д е б е л о т о чер­
8. Л о-ц ю с (V 8) " гр ан и ц ата ло", с е р а зп о л а г а т на 1.5 цу­ во" - на н и в о т о на processus spinosus на ч е т в ъ р т и я поясен
на зад п р е д х о д н а т а т о ч к а . прешлен.
П о к а за н и я т а за с п о м е н а т и т е т о ч к и са сходни: главо­ 26. Гуан-ю ан-ш у (V26) " то ч к а на гр а н и ц а т а и възниква­
болие. с в е т о в ъ р т е ж , забол явани я на о ч и т е и носа, пси­ н ет о " - на н и в о т о на processus spinosus на п ет и я лумбален
хически заболявания и др. преш лен.
9 . Ю й-чжън (V 9) "подлож ка п од огъня" И ч е т и р и т е т о ч к и , о т V 23 g o V 26, са показани за
Н ам ира се го р н о -с т р а н и ч н о о т protuberantia occip italis лечение при болка в лум босакралния о т д е л на гръбначния
externa, на 1.3 цуна в с т р а н и о т т .н а о -х у (V G 1 7 ). с т ъ л б - лум баго, л у м б о р а д и к у л и ти , а съ щ о заболявания на
10. Т иен-чж у (V 10) " с т ъ л б ъ т на н е б е т о " сто м а ш н о -ч р ев н и я т р а к т (га д ен е, повръщ ане, борборигм и,
На външния ръб на m .trapezius, на 1.3 цуна в с т р а н и о т диария и други) и на п и к о ч о -п о л о в а т а с и с т е м а (х ем а т у р и я ,
т.я -м ъ н (V G 1 5 ) с е нам ира т .т и е н - ч ж у . левкорея, п р еж д ев р ем ен н а еякулация, полова и м п о тен ц и я ,
И д в е т е т о ч к и , V 9 и V 1 0 , са показани за т р е т и р а н е нощ на ен у р еза ) и др.
при: главоболие, забол явани я на о ч и т е и носа, а съ щ о при С л ед в а щ и т е ч е т и р и т о ч к и , о т V 2 7 g o V 30, същ о л е ж а т
torticolis spastica, при болки в р а м о т о и гърба. на ли н и я т а , о т с т о я щ а на д в а напречни п р ъ с т а в ст р а н и о т
И . Д а -ч ж у ( V I I ) " го л я м а т а совалка" задния срединен м еридиан, но с ъ о т в е т н о на първия, в т о ­
Н ам ира се на 1.5 цуна в с т р а н и о т горния ръб на p roces­ рия, т р е т и я и ч е т в ъ р т и я за д ен сакрален о т в о р :
sus spinosus на първия т о р а к а л е н преш лен, на ок оло 2 пръс­ 27. С яо-чан-ш у (V27) " то ч к а на съгласие на т ъ н к о т о
т а в ст р а н и о т задния ср ед и н ен м еридиан. черво
П оказания: каш лица, т р е с к а , бронхиална а с т м а , гл аво­ 28. П ан-гуан-ш у (V28) " то ч к а на съгласие на пикочния
болие и болкови си н др ом и на в р а т а , р а м о т о , ск а п у л а та , мехур";
в р а т н а р и г и д н о с т и пр. 29. Ч ж ун-люи-ш у (V29) " т о ч к а на съгласие на средния
Всички следващ и т о ч к и п о м ер и ди ан а на пикочния м е ­ гръбначен ст ъ л б " и
хур, д о т о ч к а 26 (гуан -ю ан -щ у) в к л ю ч и т ел н о , л е ж а т на е д ­ 30. Бай-хуан-ш у (V30) " то ч к а на сф инктера".
на права линия, усп о р ед н а на гръбначния с т ъ л б , о т с т о я щ а Т ези т о ч к и са показани за т р е т и р а н е при болка в гръб­
на 1.5 цуна в с т р а н и о т външ ния р ъб на p rocc.sp in osus на съ ­ начния с т ъ л б - сакралния о т д е л (р ади к ул и ти , дискогенен
о т в е т н и т е преш лени, или на 2 напречни п р ъ с т а о т линия­ иш иас