Вы находитесь на странице: 1из 8

I.

DOCUMENTAREA PRIMARĂ A OPERAȚIUNILOR ECONOMICE


unitatea предприятие unitatea предприятие
COD FISCAL (ФИСК. КОД) Formular interdepartamental al tipizat nr. OC-1 COD FISCAL (ФИСК. КОД)
Aprobat prin hotărirea D.S. al Republicii Moldova
nr. 08 din 12 aprilie a. 1995 CHITANŢA
Cod CDUM 030751 КВИТАНЦИЯ
Dispoziţie de încasare Nr. ____ la dispoziţia de încasare nr. _
Приходный кассовый ордер № ____ к приходному кассовому ордеру № ___
Simbol Incasat de la: _______________________________
Nr. Data Cont
evidenţă Suma Принято от
document întocmirii corespondent
analitică
Номер Дата сос- Корреспонди- Код аналити-
Сумма
документа тавления рующий счет ческого учета COD FISCAL (ФИСК. КОД)

COD FISCAL (ФИСК. КОД)


Baza:
Основание:
Incasat de la: ________________________________________________
Принято от
Baza: ________________________________________________________________ Suma: _____________ lei ______bani (_______,_____)
Основание:
Suma: _________________________ lei _________________ bani (__________,______)

__________________ 20____
Anexă: L.Ş.
Приложение М.П.

Contabil-şef
Главный бухгалтер
Contabil-sef A încasat casierul
Главный бухгалтер Получил кассир Casier
Кассир

1
Formular interdepartamental tipizat nr. OC-2
Aprobat prin hotărîrea D.S. al Republicii
Cod fiscal ___________________ Moldova nr. 08 din 12 aprilie a. 1995
Cod CDUM 030751
Фискальный код

Dispoziţie de plată de casă Nr. _________


Расходный кассовый ордер № ___________
Nr. Data Cont Simbol de evidenţă
Suma
document întocmirii corespondent analitica
Номер Дата Корреспонди- Код аналитического
Сумма
документа составления рующий счет учета

A elibera
Выдать

In baza:
Основание

Suma: ______________________________ lei ___________ bani (_________,_________)

Anexa
Приложение

Conducator Contabil-sef
Руков одитель Главный бухгалтер

Am primit:
Получил
"___" ____________ 201 __ Semnatura
Подпись
Actul de identitate : _____________________________________________
_____________________________________________
По документу

A platit casierul
Выдал кассир

2
Casa din ________________ (LEI) Casa din _______________ (LEI)
Касса за ______________ (LEI) Foaia_____ Касса за _______________ (LEI) Foaia ____
Foaie suplimentara a registrului de casa (Вкладной лист кассовой книги) Стр Darea de seama a casierului (Отчет кассира) Стр
Sold la începutul zilei (Остаток на начало дня) _______________________ LEI Sold la începutul zilei (Остаток на начало дня) ______________ LEI

№ Document Nr. De la cine s-a încasat sau cui s-a plătit Cont coresp. Încăsări Plăţi № Document Nr. De la cine s-a încasat sau cui s-a plătit Cont coresp. Încăsări Plăţi
Документ № От кого получено или кому выдано Корр. счет Приход Расход Документ № От кого получено или кому выдано Корр. счет Приход Расход
1 1

2 2

3 3
Total pe zi (Всего за день) : Total pe zi (Всего за день) :

Sold la sfîrşitul zilei (Остаток на конец дня) ________________ LEI Sold la sfîrşitul zilei (Остаток на конец дня)
0 0
Casier (Кассир) ________________ Casier (Кассир) ________________

Am verificat înscriirile în registrul de casă şi am primit documente total în număr de _________ (____________) Am verificat înscriirile în registrul de casă şi am primit documente total în număr de _______ (_____________)
Принял и проверил всего документов Принял и проверил всего документов

Documente de încasare în număr de _________(___________) Documente de încasare în număr de ____ (____________ )


Количество документов по приходу Количество документов по приходу
Documente de plată în număr de 1 (Un ) Documente de plată în număr de __________ (___________ )
Количество документов по расходу Количество документов по расходу

Contabil (Бухгалтер)_____________ Contabil (Бухгалтер)_____________

3
Codul Fiscal:

Denumirea entităţii: Codul fiscal al entităţii:


Codul IBAN al entităţii:

Denumirea emitentului*: Codul fiscal al emitentului*:

Delegaţie privind retragerea numerarului în monedă naţională nr. ______

Din
(data emiterii)

Plătiţi Dlui/Dnei
(numele, prenumele mandatarului)

Suma în cifre - Lei

Suma în litere
(se indică suma în litere şi denumirea valuteii)
Nr.
Destinaţia plăţii Suma (lei)
d/o

Total

Date referitoare la identificarea mandatarului

Actul de identitate seria nr.

Eliberat de la data

Cod personal

Specimenul semnăturii persoanei responsabile de retragere a numerarului

Autentificăm datele de identificare a mandatarului:

Semnăturile entităţii**

L.Ş. entităţii
Nume, prenume semnătura

Nume, prenume semnătura

* Este obligatoriu sa fie completat de către Ministerul Finanţelor-Trezoreria Regională


* *Este obligatoriu sa fie completată şi autentificată cu numele, prenumele şi semnătura persoanelor împuternicite conform fişei cu
specimene de semnături.

Menţiunile băncii

L.Ş. Semnăturile băncii


Pers oa na res pons a bi l ă Control or Ca s i er

Data retragerii numerarului

4
ORDIN DE PLATĂ Nr. DATA EMITERII TIP DOC. 1
PLĂTIŢI LEI

PLĂTITO R CODUL IBAN


CODUL FISCAL

PRESTATO RUL PLATITO R

BENEFICIAR(R) DATARIO SRL CODUL IBAN


CODUL FISCAL

PRESTATO RUL BENEFICIAR

DESTINAŢIA PLAŢII TIPUL TRANSFERULUI


NORMAL / URGENT
N

L.Ş.
CODUL TRANZACŢIEI DATA PRIMIRII DATA EXECUTARII _________________
001 _________________
SEMNATURILE EMITENTULUI

SEMNATURA PRESTATORULUI
L.Ş.
MOTIVUL REFUZULUI

Formular tipizat
Типовая форма
BON DE PLATĂ Seria ______ Nr. ____________ Aprobat prin Ordinul comun al Departamentului Statisticii al Republicii
Moldova
Квитанция şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova nr.24/36 din 25 martie 1998
Утверждена совместным приказом Департамента статистики и
Министерства финансов Республики Молдова № 24/36 от 25 марта 1998
Data _________________________________ г.
Дата
Unit. de Cantitatea Valoarea fără
Denumirea mărfii (lucrărilor, serviciilor)
Denumirea întreprinderii măsură Количес- TVA, lei Suma TVA, lei fiscalImpozitul pe venit
Cod Total de plată,
Наименование товара (работ, услуг) Единица тво Стоимость без Сумма НДС, леев
Наименование предприятия изм. НДС, леев Фискальный код aferent serviciilor, lei
lei Общая сумма к
Подоходный налог оплате, леев
adresa, адрес

Denumirea beneficiarului Cod fiscal с услуг, леев


Наименование заказчика numele, prenumele beneficiarului фамилия, имя заказчика Фискальный код

adresa, адрес

Total încasat_________________________________________________________________________________________________
Получено всего

L.Ş. _____________________________________________ _____________________________________________

М.П. Semnătura casierului Semnătura beneficiarului


Подпись кассира Подпись заказчика
Editura de imprimate «Statistica», a5 (355n), 11.02. t.5000×50×2

5
Aprobat____________________________
(conducător)
____________ ________________________
(cod fiscal) (întreprinderea)

ACT
de casare a bunurilor stocurilor
(materialelor, obectelor de mică valoare și scurtă durată)

Comisia în componența:

Au intocmit prezentul act cu privire la casarea _________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________
(se specifică tipul bunurilor casate ș cauza casării)
Nr. Cod Denumirea UM Cantitatea Pretul, lei Suma, lei Cont
crt.

TOTAL x

Preşedintele comisiei:

__________________________

Adjunctul Presedintelui Comisiei


___________________________
Membrii:
___________________________
___________________________

Gestionar ___________________________

6
FACTURĂ FISCALĂ Seria nr. _____________

8. Foaia de parcurs seria: numar: data


Data eliberarii /data livrarii / Путевой лист серия номер дата
Дата выписки /дата поставки 9. Transportator c.f./nr.TVA
Перевозчик ф.к./код НДС
1. Furnizor: c.f./nr.TVA

Поставщик ф.к./код НДС


2. Cumparator: c.f./nr.TVA
Покупатель ф.к./код НДС
3. Delegatie data delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct incarcare 6. Punct descarcare 7. Redirijari
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 10.10 10,11 10,12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Unitate de Cantitatea Pret unitar fara Valoarea totala fara TVA, Cota Suma totala a Valoarea marfurilor, Alta informatie Tip Numar Masa
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара masura marfurilor, volumul TVA, lei lei TVA, % TVA, lei serviciilor, lei Другая ambalaj locuri bruta, tone
Единица serviciilor Цена Общая сумма без НДС, Ставка Общая сумма Стоимость товаров информация Тип Коли- Масса
измерения Количество единицы без леев НДС, НДС, леев услуг, леев упаковки чество брутто,
объем услуг НДС, леев % мест тонн

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице) (LEI)


X X X X
12. Permis eliberarea: 14. Primit bunurile
Отпуск разрешил intermediarul (transportatorul):
Director financiar Contabil-sef Принял материальные ценности Functia, numele, prenumele si semnatura
Functia, numele, prenumele si semnatura посредник (перевозчик) Должность, фамилия, имя и подпись
Должность, фамилия, имя и подпись
15. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
13. Predat bunurile (serviciile): Functia, numele, prenumele si semnatura
Сдал материальные ценности (услуги) Sef depozit Должность, фамилия, имя и подпись
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись
L.S. 16. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: L.S.
М.П. Принял материальные ценности (услуги) покупатель Sireteanu Gheorghe М.П.
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

7
Aprobat prin Ordinul comun al Departamentului Analize Statistice şi Sociologice şi

Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.22/36 din 22 martie 1999

Утверждена совместным приказом Департамента статистических и

социологических исследований и Министерства финансов Республики Молдова

№ 22/36 от 22 марта 1999 г.

ACT DE ACHIZIŢIE A MĂRFURILOR                                      


seria Nr.
АКТ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ                                     
din ___________________ anul _______
      от                                                                   
Recepţionat în baza contractului
___________________________________________ Принято в счет договора
întreprinderea (organizaţia) предприятие (организация) nr.__________ din
____________________
__________________________________________________________________________________
adresa întreprinderii (organizaţiei) адрес предприятия (организации)

Cod fiscal _______________ Conducătorul întreprinderii (organizaţiei)


Фискальный код
______________________________
Руководитель предприятия (организации) numele, prenumele фамилия, имя

Primit marfa__________________________________________________________________________
Принял товар numele, prenumele фамилия, имя

Predat marfa__________________________________________________________________________
Сдал товар numele, prenumele фамилия, имя
_______________________________ _____________________________________________
Codul personal sau datele paşaportului viza de reşedinţă
Фискальный код или паспортные данные прописка
Unit. de Preţul unitar,
Denumirea mărfurilor măsură Cantitatea lei Suma, lei
Наименование товара Единица Количество Цена единицы, Сумма, леев
измерения леев
1 2 3 4 5

Total – Итого
Suma totală ______________________________________________________ _____________________
Итого сумма în litere прописью în cifre цифрами

Reţineri:
Удержания:
la buget __________________________________________________ ___________________
бюджету în litere прописью în cifre цифрами

avans în bani __________________________________________________ _____________________


денежный аванс în litere прописью în cifre цифрами

Total de plată ____________________________________________________ _____________________


Всего к оплате în litere прописью în cifre цифрами

Primit marfa ______________________________ Predat marfa____________________________


Принял товар semnătura подпись Сдал товар semnătura подпись

Вам также может понравиться