Вы находитесь на странице: 1из 9

Контракт № _________ на оказание услуг UGOVOR br.

________ O PRUŽANJU USLUGA

г. Москва « » ________ г. grad Moskva, ________________ .g.

Публичное Акционерное Общество «Белспецтехника» Javno dioničkotrgovačko društvo „Belspectehnika“


(ПАО «БСТ»), именуемое далее по тексту «Заказчик», (d.d.j.t.d. „BST“) (dalje u tekstu: „Naručitelj“), koje
в лице Генерального директора Андреева Вячеслава zastupa generalni direktor Andrejev Vjačeslav
Ивановича, действующего на основании Устава, с Ivanovič, ovlašten statutom, s jedne strane
одной стороны
i
и

Завод-разработчик OOO „MARTING“, именуемое Građevinska tvrtka d.o.o. „MARTING“ (dalje u tekstu:
далее по тексту «Поставщик услуг», в лице Izvršitelj usluga), koje zastupa predsjednik uprave g.
председателя правления г-на Ивана Марича, Ivan Marić, ovlašten statutom, s druge strane,
действующего на основании Устава, с другой
стороны,

именуемые по отдельности «Сторона» и вместе u daljnjem tekstu nazvane pojedinačno: “Ugovorna


«Стороны», strana”, a zajedno: “Ugovorne strane”,

заключили настоящий Контракт о нижеследующем: sklopili su sljedeći/ovaj Ugovor:

javno dioničko drustvo Belspectehnika (bez


1. Предмет Контракта navodnika ,BST), u daljnjem tekstu/dalje u tekstu
nazivan Naručitelj, zastupano po kome/koje zastupa
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик услуг принимает generalnom direktoru Vjačeslavu Andrejevu (samo
на себя обязанности оказать следующие Услуги: ime i prezime ili moze i otchestvo) koji obavlja svoju
предоставление 1-й (одной) единицы (Спецификация и dužnost na temelju statuta, s druge strane uvijek
техническое описание в Приложении №1) погрузочно- ista formula, uvijek se može koristiti
доставочной машины (далее по тексту ПДМ) для 1. Predmet Ugovora
проведения промышленных испытаний в ПАО «БСТ»,
руднике № 8 с целью определения эффективности 1.1. Naručitelj nalaže/naručuje, a Izvršitelj/Pružatelj se
применения. usluga se obvezuje pružiti/isporučiti sljedeće Usluge:
Ustupanje 1 (jednejednoga) komadjedinice
1.2. Для работы и обслуживания ПДМ Поставщик (Specifikacije i tehnički opis u Prilogu br. 1) utovarno-
услуг обязуется откомандировать в распоряжение transportnog LHDpo1 vozila (dalje u tekstu utovarivač)
Заказчика опытного оператора-механика сроком на 1 radi provedbe industrijskih ispitivanjad/testiranja u
(один) календарный месяц. industrijskim uvjetima u j.t.d.d.d. „BST“, u rudniku br.
8 s ciljem utvrđivanja efektivnosti uporabe/učinkovitost
1.3. ПДМ должен быть представлен Заказчику в primjene.
течении 1 (одного) месяца с момента отгрузки U svrhu ispitivanja performansi/tehničkih karakteristika
Поставщиком Услуг, кроме условий, обозначенных в stroja u rudniku… u cilju ispitivanja učinkovitosti
статье 9 «Форс Мажор» настоящего контракта. О дате primjene
отгрузки Поставщик Услуг извещает Заказчика по
следующей электронной почте: __________________ 1.2. Za rad i upravljanje LHD vozilomutovarivačem
Сроки оказания Услуг – 1 (один) календарный месяц, Izvršitelj Pružatelj usluga obvezuje se Naručitelju
без учета времени доставки ПДМ до места испытаний. izaslatit/poslati na rok od jednoga mjeseca i staviti ga
na raspolagnje naručiteljuu ispomoć iskusnog strojara
obučenog za rukovanje utovarivačem LHD
2. Ответственность Поставщика услуг vozilom/LHD-om na razdoblje od 1 (jednog) mjeseca.

2.1. После подписания настоящего Контракта 1.3. Utovarivač LHD vozilo je potrebno dostaviti
отправить в адрес Заказчика ПДМ с необходимым Naručitelju u roku od 1 (jednog)mjeseca dana od
ЗИП и расходными материалами (Список ЗИП и trenutka kada ga Izvršitelj Pružatelj usluge otpremi,
расходных материалов в Приложении №2) для его osim u slučajevima predviđenima člankom 9 „Viša
эксплуатации в соответствии с условиями, sila“ ovog Ugovora.
определенными в статье 1. Profa: nakon sto pruzatlej usluga otpremi LHD on mora
biti dostavljen naručitelju u roku od 1 (jednog) mjeseca,
2.2. По требованию Заказчика Поставщик услуг uz iznimku uvjeta navedenih u članku 9 Viša sila ovog
предоставит ему необходимую документацию по Ugovora
1
od eng. Load-Haul-Dump u značenju Utovar-Transport-Istresanje (op.prev.)
техническим характеристикам и техническому Izvršitelj Pružatelj usluga obavještava Naručitelja o
обслуживанию ПДМ на русском языке с целью datumu otpreme putem elektroničke pošte/e-pošte na
согласования испытаний в Росгостехнадзоре. sljedeću adresu: ____________________
Rok za pružanja usluga je 1 (jedan) mjesec, ne
2.3. После получения письменного уведомления от uključujući vrijeme dostave utovarivača LHD-a do
Заказчика о прибытии ПДМ в пункт назначения в mjesta ispitivanja.
кратчайшие сроки, но не позднее 5 (пяти)
календарных дней, отправить оператора-механика 2. Odgovornost Izvršitelja Pružatelja/Izvođač usluga
ПДМ в Республику Беларусь на основании
оформленной деловой визы. 2.1. Nakon popisivanja ovog Ugovora utovarivač LHD
zajedno s dodatnim materijalima, koji uključuju
2.4. По прибытии к месту испытаний оператор- rezervne dijelove, alate i dodatke (kompletan popis
механик Поставщика услуг будет напрямую materijala nalazi se u Prilogu 2) poslati na adresu
подчинен заместителю главного инженера Naručitelja radi rukovanja utovarivačem LHD-om u
Заказчика, указанного в п.12.2 настоящего skladu/sukladno s čime/sukloadno čemu s uvjetima,
Контракта, по всем общим вопросам, и opisanima člankom 1.
начальнику смены /руководителю работ по всем
оперативным вопросам. 2.2. Na zahtjev Naručitelja Izvršitelj Pružatelj usluga
dužan je dostaviti mu nužnu dokumentaciju s tehničkim
2.5. Оператор-механик Поставщика услуг участвует в specifikacijama i planskim održavanjem utovarivača
разработке планов выполнения работ во время LHD-a na ruskom jeziku kako bi ispitivanje prošlo u
испытаний вместе с представителями Заказчика, skladu s odredbama Ruske federalne službe za tehnički
предоставляя ему профессиональное мнение по nadzor „Rosgostehnadzor“. navodnici smao ono dok je
наиболее эффективному и безопасному naziv u nominativu OŠ „Braća Radic“ al ako nije N
применению ПДМ. onda ne

2.6. Оператор-механик Поставщика услуг будет 2.3. Poslije zaprimanja pismene potvrde o pristizanju
работать в соответствии с рабочим графиком, а utovarivača LHD-a na odredište u što bržem roku ne
также внутренним распорядком и правилами duljem od 5 (pet) dana, poslati strojara obučenog za
Заказчика, но не более 7 часов 20 минут в день, 5 upravljanje utovarivačemrukovatelja LHD-om u
дней в неделю, 22 дня в месяц. Republiku Bjelorusiju s izdanom radnom vizom.
Nakon što od naručitelja dobije pismenu obavijest da je
2.7. Только квалифицированный оператор-механик lhd stigao na odrediste pruzatelj usluga ce u najkracem
будет управлять ПДМ во время всего периода roku, no najkasnije u roku od pet kalendarskih dana, na
испытаний. temelju dobivene/ishođene poslovne vize poslati
mehaničara operatera LHD-a u Republiku Bjelorusiju
2.8. Оператор-механик Поставщика услуг должен
быть оснащен специальной одеждой, обувью, 2.4. Prilikom Nakon dolaska na mjesto ispitivanja
головными уборами и СИЗ (средствами rukovatelj operater Izvršitelja Pružatelja usluga postaje
индивидуальной защиты) на протяжении всего izravno podčinjen zamjeniku glavnog inženjera
рабочего цикла испытаний, согласно требованиям Naručitelja, imenovanog stavkom 12.2. ovog Ugovora,
нормативных и организационно- u vezi sa svim općim pitanjima, i voditelju
распорядительных документов Заказчика. smjene/voditelju poslova za sva operativna pitanja.
Оснащение производится силами и за счет Nakon ston je mehanicar operater pruzatelja usluga
Заказчика. stigao na mjesto na kojem se provode ispitivanja njehov
direktni nadredeni za sva opce pitanja bit ce zamjenik
2.9. Поставщик услуг обеспечит оператора-механика glavnog inzenjera narucitelja navedenog u tocki 12.2.
ПДМ достаточным денежным довольствием для ovog ugovoroa a za sva opca pitanja, voditelj
оплаты личных расходов в соответствии с smjene/voditelj radova.
действующими хорватскими требованиями.

2.10. Оператор-механик Поставщика услуг должен 2.5. Rukovatelj Operater Izvršitelja Pružatelja usluga
быть обеспечен необходимым страхованием от sudjeluje u razradi planova provedbi poslova za vrijeme
несчастных случаев, включая медицинское ispitivanja zajedno s predstavnicima Naručitelja,
страхование. Страхование производится силами и iznoseći mu svoje stručno mišljenje o
за счет Поставщика услуг. najefektivnijoj/najučinkovitijoj i najsigurnijoj upotrebi
utovarivačaLHD-a.
2.11. По завершении испытаний Поставщик услуг
осуществит демобилизацию ПДМ, всего 2.6. Rukovatelj Izvršitelja Pružatelja usluga će raditi će
оборудования, оставшихся запасных частей, u skladu s rasporedom radnog vremena i unutarnjim
расходных материалов и своего оператора- planom radnog vremena te pravilima Naručitelja, no ne
механика в Хорватию. više od 7 sati i 20 minuta dnevno, 5 dana tjedno, 22
dana mjesečno.
2.12. Обеспечить в ходе оказания услуг на объекте Dinamičkim planom i internim propisima naručitelja
Заказчика соблюдение требований охраны труда,
правил промышленной и пожарной безопасности, 2.7. Samo kvalificirani rukovatelj će upravljati
электробезопасности, требований по охране utovarivačem LHD-om tijekom cijelog perioda
окружающей среды в соответствии с provedbi ispitivanja.
Приложением № 3 «Соглашение в области Za cijelo ce vrijeme trajanja ispitivanja LHD-om
промышленной и пожарной безопасности, охраны rukovati kvalificirani mehaničar-operater
труда и окружающей среды».

2.8. Rukovatelj Izvršitelja usluga dužan je biti


3. Ответственность Заказчика opremljen specijalnom odjećom, obućom, pokrivalima
za glavu te osobnim zaštitnim sredstvima tijekom
3.1. Заказчик должен в течение 2-х (двух) рабочих cijelog radnog perioda ispitivanja, u skladu s
дней в письменном виде проинформировать odredbama normativnih i organizacijsko-upravnih
Поставщика услуг о прибытии ПДМ в пункт dokumenata Naručitelja. Opskrbu opremom provodi
назначения. Naručitelj na vlastiti račun.Opremu osigurava naručitelj
za svoj račun.
3.2. В случае отказа таможенных органов РФ в праве SIZ – OSZO
временного ввоза/вывоза ПДМ и его ЗИП по Normativni dokumenti i organizacijsko-pravni akti
Карнет АТА Заказчик берет на себя (organizacijsko-pravnih akta)
ответственность за оформление временного
ввоза/вывоза ПДМ через таможенного брокера.

3.3. Заказчик своими силами обеспечивает оператора- 2.9. Izvršitelj usluga osigurava rukovatelju
механика Поставщика услуг визовой поддержкой, utovarivačem dovoljnu novčanu opskrbu za plaćanje
разрешительными документами на право его osobnih troškova sukladno s važećim hrvatskim
нахождения и работы вместе с ПДМ на zahtjevima.
территории Заказчика, а также всеми другими
необходимыми административными, 2.10. Rukovatelju Izvršitelja usluga potrebno je jamčiti
юридическими и логистическими вопросами, obvezno osiguranje od nezgoda na radu, uključujući
связанными с прибытием и работой представителя zdravstveno osiguranje. Prijavu na osiguranje podnosi
и техники Поставщика услуг в месте проведения Izvršitelj usluga na vlastiti račun.
испытаний.
2.11. Nakon završetka ispitivanja Izvršitelj usluga
3.4. Заказчик встретит оператора-механика provodi otpremit će. poslat će demobilizaciju
Поставщика услуг на Терминале Е Аэропорта utovarivača, sve opreme, preostalih rezervnih dijelova,
Минск по прибытию в Минск из Хорватии и potrošnih materijala i svojeg rukovatelja u Hrvatsku.
сопроводит до места проведения испытаний.

3.5. По прибытию на место испытаний Заказчик


обеспечивает интеграцию оператора-механика 2.12. Tijekom pružanja usluga na objektu Naručitelja
Поставщика услуг в свою операционную osigurati poštivanje mjera zaštite na radu, pravila
структуру, включая прохождение курса обучения procesne industrijske sigurnosti i protupožarne zaštite,
по промышленной безопасности, предоставление električne sigurnosti, zahtjeva zaštite okoliša u skladu s
русско-английского переводчика на 1 (один) Prilogom br. 3 „Sporazum o procesnoj sigurnosti i
календарный месяц и специальной защитной protupožarnoj zaštiti, zaštiti na radu i zaštiti okoliša“.
одежды, согласно условиям п. 2.8 настоящего Ili budućnost ili dužan je ili osigurava
Контракта. - al dobro da bude ujednačeno i konzistentno

3.6. Заказчик своими силами за счет Поставщика


услуг окажет необходимую помощь в
приобретении местного телефонного номера и
доступа к Интернету сроком на 1 (один) 3. Odgovornost/Obveze Naručitelja
календарный месяц с целью регулярной и
бесперебойной связи с Хорватией вне рабочего 3.1. Naručitelj je dužan u roku od 2 (dva) radna dana u
времени. pismenom obliku/pismenim pute/pismeno informirati
Izvršitelja usluga o pristizanju utovarivača na odredište.
3.7. Заказчик организует специальную площадку
размером не менее 8х5 метров для размещения
ПДМ вне рабочего времени, его обслуживания и 3.2. U slučaju da Carinska uprava Ruske federacije
текущего ремонта, а при необходимости - и odbije zahtjev zane dozvole/dopuste privremeni
охрану вышеуказанного оборудования, а также uvoz/izvoz utovarivača i odgovarajućih dodatnih
ежедневное опломбирование ПДМ в присутствии materijala na temelju ATA karneta isprave, Naručitelj
оператора-механика Поставщика услуг. snosi odgovornostse obezuje ishoditi dozvole za
privremeni uvoz/izvoz LHD-a preko carinskog
3.8. На протяжении всего срока испытаний Заказчик zastupnika/posrednika za izvršenje privremenog
обеспечит ПДМ достаточным количеством uvoza/izvoza utovarivača preko carinskog posrednika.
горюче-смазочных материалов для его
ежедневной эксплуатации, включая дизельное
топливо, согласно Приложения № 4 настоящего 3.3.Naručitelj na vlastitu inicijativu osigurava
Контракта («Список ГСМ для ПДМ»), а также rukovatelju Izvršitelja usluga podršku pri izvođenju
окажет необходимую техническую поддержку во vizeizdavanje vize, dozvolu za boravak i rad zajedno s
время проведения обслуживания и текущего utovarivačem na lokaciji Naručitelja, te takođerkao i
ремонта. sve druge administrativne, pravne i logističke obveze
pitanja vezane uz dolazak i rad predstavnika i opreme
3.9. Заказчик разместит за свой счет с момента Izvršitelja usluga na mjesto provedbe ispitivanja.
прибытия оператора-механика Поставщика услуг
на весь период его подготовки, получения
разрешения на работы, проведения испытаний и
до полной демобилизации и убытия в Хорватию в 3.4. Naručitelj dočekuje rukovatelja Izvršitelja usluga
своей гостинице, организует его ежедневную na Terminalu E zračne luke Minsk prilikom nakon
перевозку к месту испытаний и назад и обеспечит njegovog dolaska u Minsk iz Hrvatske te ga otpraća do
2-х разовым горячим питанием (завтрак и обед) в lokacije provedbe ispitivanja.
столовой Заказчика.
3.5. Prilikom Nakon dolaska na mjesto ispitivanja
3.10. Во время испытаний Заказчик обеспечит Naručitelj
оператору-механику Поставщика услуг полный osigurava izravno uključenje rukovatelja Izvršitelja
доступ к телефону/Интернету для usluga u svoju radnu strukturu, uključujući i pohađanje
информирования его главного офиса в Загребе о obuke o procesne sigurnosti na radu, te osigurava
ходе работ (еженедельно и во всех срочных rusko-engleskog prevoditelja s ruskog na engleski
случаях). jezik/za ruski i engleski jezik na razdoblje od na 1
(jedan) kalendarskog mjesec i posebnu zaštitnu odjeću,
3.11. По завершении испытаний Заказчик за свой u skladu s uvjetima opisanima stavkom točkom 2.8
счет организует решение всех административных, ovog Ugovora.
юридических и логистических вопросов,
относящихся к быстрому отбытию ПДМ и
оператора-механика Поставщика услуг из района
проведения испытаний в Хорватию. 3.6. Naručitelj na vlastitu inicijativu te o računu
Izvršitelja usluga pruža neophodnu pomoć u
informiranju o lokalnom telefonskom broju i pristupu
4. Стоимость Услуг Internetu u roku od (1) jednog mjeseca kako bi se
osigurala stabilna besprekidna Internetska veza s
4.1 Стоимость оказания Услуг по настоящему Hrvatskom izvan radnog vremena.
Контракту составляет 126334 (сто двадцать шесть Period<<<<rok, trajanje
тысяч триста тридцать четыре) долларов США и Kalendarski!!! treba
25 (двадцать пять) центов. Kako bi se osigurala redovita i ne smetana veza s
Hrvatskom izvan radnog vremena, narucitelj ce
4.2 В данную стоимость включены: pruzatelju usluga za njegov racun pruziti potrebnu
- расходы Поставщика услуг на упаковку, таможенное piomoc u pribavljanju lokalnog telefonskog broja… u
оформление на временный вывоз ПДМ и ЗИП из roku od jednog kalendarskog mjeseca.
Хорватии, грузовую доставку ПДМ и ЗИП до пункта
назначения и назад, страхование оборудования на 3.7. Naručitelj organizira specijalni prostor površine
период перевозки и испытаний; minimalno 8x5 metara u svrhu skladištenja utovarivača
- ФОТ оператора-механика Поставщика услуг, его LHD-a nakon službenog radnog vremena i redovnog
страхование и транспортные расходы. popravka, a u slučaju potrebepo potrebi – i
ЗИП к ПДМ Заказчиком не оплачивается. čuvanjezaštitu već spomenute, gore navedene opreme
te također svakodnevno plombiranje utovarivača u
4.3 Стоимость контракта является твердой и не nazočnostiprisutnosti rukovatelja Izvršitelja usluga.
подлежит изменению. Tekući remont

4.4 Стоимость контракта не включает в себя 3.8. Tijekom cijelog perioda ispitivanja Naručitelj
стоимость оформления временного ввоза/вывоза opskrbljuje utovarivač dovoljnom količinom goriva i
ПДМ через таможенного брокера на территории maziva potrebnih za svakodnevnu upotrebu vozila,
РБ и другие дополнительные расходы, несущиеся uključujući dizel gorivo, u skladu s Prilogom br. 4 ovog
Заказчиком по месту проведения испытаний. Ugovora („Popis goriva i maziva za LHD“) te će pružiti
također pruža tehničku podršku tijekom servisa i
redovnih tekućeg popravaka.
5. Порядок расчетов

5.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере 50%


(пятидесяти процентов) стоимости оказания услуг, 3.9. Naručitelj osigurava o za vlastiti trošak ačun/o
указанной в п. 4.1. настоящего Контракта, а именно svom trošku smještaj u svojem hotelu rukovatelju
63167 долларов США и 12 (двенадцать) центов в operateru Izvršitelja Pružatelj usluga od trenutka
течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания njegova dolaska, tijekom cijelog perioda razdoblje
контракта на основании счета Поставщика услуг на njegove pripravepripreme, dobivanja dozvole za rad,
оплату аванса. provedbe ispitivanja te sve do završetka posla i
povratka u Hrvatsku, te organizira svakodnevni
5.2. 25% (двадцать пять процентов) стоимости prijevoz s povratkom na do mjesto ispitivanja i natrag
оказания услуг, указанной в п. 4.1. настоящего te osigurava 2 topla obroka (doručak i ručak) u
Контракта, а именно 31583 (тридцать одна тысяча restoranu Naručitelja.
пятьсот восемьдесят три) долларов США и 56
(пятьдесят шесть) центов, оплачивается Заказчиком 3.10. Tijekom ispitivanja Naručitelj osigurava
в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения rukovatelju operateru Izvršitelja Pružatelja usluga
ПДМ от перевозчика в месте нахождения Заказчика slobodan/neograničen pristup
(грузополучателя). telefonu/Internetu radi informiranja glavnog ureda u
Zagrebu o tijeku rada (na tjednoj bazi te u hitnim
5.3. 25% (двадцать пять процентов) стоимости slučajevima).
оказания услуг, указанной в п. 4.1. настоящего slati informacije o tijeku radova
Контракта, а именно 31583 (тридцать одна тысяча
пятьсот восемьдесят три) долларов США и 56
(пятьдесят шесть) центов, оплачивается Заказчиком
в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания 3.11. Nakon završetka ispitivanja Naručitelj o vlastiti
Акта приема-передачи оказанных услуг račun trošak organizira rješavanje svih
(Приложение № 6 к настоящему Контракту). administrativnih, pravnih i logističkih poslova, koja se
odnose na brz povratak utovarivača i rukovatelja
5.4. Оплата производится путем перечисления Izvršitelja usluga iz okruga provedbe ispitivanja u
денежных средств на счет Поставщика услуг, Hrvatsku.
указанный в статье 14 настоящего Контракта. Za brzu otpremu stroja i povratak mehanicara
Расчеты по настоящему Контракту производятся в
долларах США. Форма расчетов – банковский
перевод против открытого счета. Счета на оплату 4. Cijena Usluga
выставляются на русском языке. Датой оплаты
считается дата зачисления денежных средств на 4.1. Cijena pružanja Usluga opisanih ovim Ugovorom
счет Поставщик услуг. iznosi 126334 (sto dvadeset šest tisuća tristo trideset
četiri) američkih dolara i 25 (dvadeset pet) centi.
5.5. Банковские расходы на территории Беларуси
несет Заказчик, на территории Поставщика услуг –
Поставщик услуг.
4.2. Cijena uključuje:
- troškove pakiranja Izvršitelja usluga, plaćanje carine
6. Обязательства Сторон za privremeni izvoz utovarivača i dodatnih materijala iz
Hrvatske, teretni prijevoz utovarivača i dodatnih
6.1. Поставщик услуг: materijala do odredišta i nazad, osiguranje opreme za
6.1.1. Обязуется оказать Услуги в надлежащие сроки и vrijeme prijevoza i ispitivanja:
в полном объеме. - obračunatu plaću rada rukovatelja Izvršitelja usluga,
6.1.2. Не имеет права привлекать соисполнителей. osiguranje istoga te troškove prijevoza.
6.2. Заказчик: Dodatni materijali i utovarivač ne plaća Naručitelj.
6.2.1. Обязуется оплатить оказанные Услуги в объеме
и порядке, предусмотренными положениями 4.3. Cijena ugovora je fiksna te nije podložna
настоящего Контракта. izmjenama.
6.2.2. Обязуется передать Поставщику услуг
информацию, необходимую для выполнения им своих 4.4. Cijena ugovora ne uključuje cijenu privremenog
обязательств по настоящему Контракту. uvoza/izvoza utovarivača preko carinskog posrednika
na teritoriju Republike Bjelorusije i ostale dodatne
6.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий troškove koje snosi Naručitelj na mjestu provedbe
Контракт в одностороннем порядке, с обязательным ispitivanja.
уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 10
(десять) дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Контракта.
6.4. Стороны обязуются сохранять
конфиденциальность сведений, полученных
вследствие оказания Услуг по настоящему Контракту.
К конфиденциальным сведениям относятся: предмет,
стоимость, оказание и результат оказанных Услуг по
настоящему Контракту, а также любые сведения,
полученные Сторонами друг от друга вследствие
исполнения ими своих обязательств и
классифицированные как конфиденциальные
сведения.

7. Порядок сдачи и приемки Услуг

7.1. По результатам оказанных Услуг (испытаний


ПДМ) по настоящему Контракту Сторонами
подписывается Акт приема-передачи оказанных услуг.

7.2. Услуги Поставщика считаются оказанными в


полном объеме после подписания Сторонами
документа, указанного в п. 7.1.

4. 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение


обязательств по настоящему Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.

8.2. Наступление последствий полного или


частичного неисполнения Сторонами своих
обязательств и применение мер ответственности не
освобождает Стороны от своих обязательств по
настоящему Контракту.

8.3. Сторона, не выполнившая свои обязательства по


вине другой Стороны или вследствие наступления и
действия обстоятельств непреодолимой силы,
освобождается от ответственности за такое
неисполнение.

9. Форс-Мажор

9.1. Обстоятельства форс-мажора, которые стороны не


могли предвидеть или предотвратить, и которые
непосредственно повлияли на возможность
исполнения сторонами своих обязательств, в том
числе: пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия, забастовки, - соразмерно отодвигают сроки
поставки.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств


непреодолимой силы, обязана в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения
указанных обстоятельств предоставить другой
стороне следующий документ:
- Поставщик услуг - соответствующий сертификат
Хозяйственной Палаты страны Поставщика услуг или
Посольства Республики Беларусь в Хорватии,
- Заказчик - документ, выданный Торгово-
промышленной палатой либо уполномоченным
государственным органом.

9.3. Если указанные обстоятельства будут длиться


более 3-х (трех) месяцев, Заказчик вправе
аннулировать невыполненную часть контракта без
возмещения Поставщику услуг возможных убытков.

10. Урегулирование споров

10.1. В случае возникновения споров и/или


разногласий между Заказчиком и Поставщиком услуг
в отношении выполнения настоящего Контракта,
Стороны будут стремиться урегулировать их
посредством переговоров.

10.2. В случае, если споры не урегулированы


Сторонами с помощью переговоров, то они
передаются заинтересованной Стороной в
Арбитражный суд города Москвы. Подлежащее
применению право для рассмотрения споров и/или
разногласий Сторон настоящего Контракта –
материальное и процессуальное право Российской
Федерации.

11. Вступление в силу, срок действия, прекращение

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его


подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Срок действия и условия настоящего Контракта


могут быть изменены, только если обе Стороны
согласуют это в письменной форме.

11.3. Действие настоящего Контракта может быть


прекращено досрочно, если Стороны договорятся об
этом. При наступлении обстоятельств, упомянутых в
ст. 9 настоящего Контракта, и препятствующих
выполнению обеими Сторонами своих обязательств
по настоящему Контракту, его действие может быть
приостановлено или досрочно прекращено по
взаимному согласию Сторон.

12. Переписка и уведомления

12.1. В ходе переписки для целей настоящего


Контракта Стороны будут признавать
действительными документы, направляемые по
следующей электронной почте:

Поставщик услуг:
Заказчик: ___________________

Все направляемые по электронной почте документы


должны быть подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

12.2. Для целей переписки по настоящему Контракту,


Стороны используют следующие адреса:

Заказчик - Публичное Акционерное Общество


«Белспецтехника» (ПАО «БСТ»)

Юридический адрес :
Республика Беларусь,
220103, Минск, ул. Калиновского, 8
Почтовый адрес:
674674, Минск, ул. Энгельса, б/н
Тел: +7 (30-245) 2-53-05, 2-56-83,
Факс: +7 (30-245) 4-69-11, 2-51-21.
E-mail: info@bst.ru

Контактное лицо:
Зам. Главного инженера Иван А. Киселев
Тел: +7 (30-245) 3-53-17
E-mail: KiselevIA@bst.ru

Поставщик услуг «MARTING» d.o.o.

Юридический и почтовый адрес:


Ilica 186, 10000 Zagreb, Croatia

Тел: +385 1 35 44 323


Факс: +385 1 35 44 324
E-mail: info@marting.hr

Обе Стороны обязуются сообщать друг другу об


изменениях в информации, указанной выше в п.12.2.

13. Изменения. Общие положения

13.1. Любые изменения и приложения к настоящему


Контракту должны совершаться в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями
обеих Сторон.

13.2. Настоящий Контракт не может быть


аннулирован любой из Сторон без письменного
согласия на это другой Стороны.

13.3. Настоящий Контракт составлен на русском и


хорватском языках в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон. Нотариальное заверение перевода
текста Контракта на хорватский язык осуществляется
за счет Поставщика услуг.

13.4. Настоящий Контракт содержит 14 статей и 7


Приложений.

14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
Юридический адрес : Республика Беларусь,
220103, Минск, ул. Калиновского, 8
Почтовый адрес: 674674, Минск, ул. Энгельса, б/н
Тел: +7 (30-245) 2-53-05, 2-56-83,
Факс: +7 (30-245) 4-69-11, 2-51-21.
E-mail: info@bst.ru
ИНН 7530000048, КПП 753001001, р/с
40702810974000102890 в ОАО «АСБ Беларусбанк»
код 795 р/с 30101810500000000637 БИК 047601637
ОКПО 07621060 ОКВЭД 23.30
Отгрузочные реквизиты: Ст. Минск, Белорусской ж/д,
код станции 94308
Получатель ПАО «Белспецтехника»
код получателя 9705.

Поставщик услуг:

Подписи представителей Сторон :

Поставщик услуг / Заказчик /

_____________________________ ______________________________
/

М.П. / M.P. М.П. / M.P.

Вам также может понравиться