Вы находитесь на странице: 1из 13

ОНДОО РОТАСЫНЫН

КЕЧКИ ТАКТОО

КИТЕБИ

Башталды: «___» ________ 20__ж.

Аяктады: «___» _________ 20__ж.


УЧЕТ ЛИЧНОГО СОСТОВА ДОЛЖЕН ВЕСТИСЬ
ПОСТОЯННО, ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИСК
Каждый командир обязан иметь достоверные сведение по численности
личного состава по штату, по списку, на лицо, о количество отсутствующих с
указанием причин.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЧЕРНЕЙ ПРОВЕРКИ


Для построении роты на вечернюю проверку дежурный по роте подает команду

«РОТА, на вечернюю проверку становись ». По этой команде заместители командира взвода

(командиры отделении) выстраивают свои подразделения для проверки.

Дежурный по роте выстраивают роту и докладывает старшине роты о готовности роты к


вечерней проверки.

Старшина роты или лицо его заменяющие, подает команду «СМИРНО» и приступает к
проверки личного состава роты. В начале проверки называется воинское звание, фамилия, имя,
отчество военнослужащих, навечно зачисленных в списке подразделения, при назывании фамилии
заместитель командира взвода докладывает «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА лейтенант
ПЕТРОВ А. И. СОЦИАЛИЧЕСКИЙ РЕСПУБЛИК» или «ПОЧЕТНЫЙ СОЛДАТ РОТЫ»
(звания и фамилия) находиться в запасе ». После этого старшина роты проверяет личный состав
именному списку. Услышав свою фамилию, каждый отвечает «Я» За отсутствующих командир
отделения: «ОТПУСК», «КАРАУЛ» и т. д. при нахождении в роте командира роты или одного из
офицера роты во время вечерней проверке старшина роты докладывают ему о результатах
проверки.

После вечерней проверки дежурный по роте является с рапортом к дежурному по полку и


представляет сведения об отсутствующих, а при наличии самовольно отлучившихся, их фамилии.

В установленном час подает сигнал «ОТБОЙ»


20___-жылдын____________
Ондоо ротасынын өздүк курамынын
№ Аскер
Ф. А. А. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
к/б Наамы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кечки Текшерүүнү
Өткɵргɵн адамдын колу

К жана ККББ:________________________________________________________________________________
айынын
кечки текшерүү үчүн тизмеси
№ Аскер
Ф. А. А. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
к/б Наамы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
Кечки текшерүүнү
өткɵргɵн адамдын колу
Оңдоо ротасынын командиринин МУА_____________________________________________________

оңдоо ротасынынайгай боюнча күжүрмɵн даярдыгын


жогорку деӊгээлге келтирүү учурундагы күжүрмɵн эсеби.
1. Жашыруу.
№ Жашыруудагы иш Ким аткарат Аткаруучу
к/н чаралар Негизги Запастагы моонот
1.
2.
3.
4.
2. Кабарлоо.
чабармандар убактысы
№ кимге жеткир
жашаган уй дареги
к/н жеткирилет негизги запастагы кетуу ууну
аяктоо
1.
2.
3.
4.
5.

3.Курал-жарактарды,буюм-мүлктѳрдү жана жабдууларды алуу кезеги


Аткарулучуу иш-чаралар 1-кезек 2-кезек
Курал-жарактарды алуу
Буюм-мүлтѳрдү жана жабдууларды алуу

4. Ок-даарылардын кутучаларын алып чыгуучулар.


эмнени алып чыгат алып чыгуучулар кайсыл жака алып
жана кезеги. Негизги запастагы чыгат

5. Техникалардын чыгуусу.
штата турган ким алып чыгат
№ машинанын аскер айдоочунун фамилиясы жоктунгунун айдоочу жок болгон
к/н номери наамы аты-жɵнү себеби
учурда.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
. Бѳлунгѳн командалар:

а). Ок-даарыларды жүктɵчү топ.


Мулкторду
Канча Иштин
Командан Команданын оздук Кайсыл жака жана жукточу учун
аягында
качан кимдин келуучу моонотто
ын номери курамы жана башчысы кайсыл жака
кармагында болот машинанын жуктойт бару тартиби
номери
б).Азык-түлүк жүктɵɵчү топ.
Канча Иштин
Командан Команданын оздук Кайсыл жака жана
Муаткаруучу моонотто аягында
качан кимдин
ын номери курамы жана башчысы ишин колому кайсыл жака
кармагында болот жуктойт бару тартиби

Коменданттык взводунун командири


старшина З.Т.Максутов

Оңдоо ротасынын террордук коркунуч боюнча күжүрмɵн эсеби.

КӨК АБАЛЫНДА.

1.Кабарлоо.
Кимдерге кабарланат Чабармандар
Убактысы Yй дареги
(аскер наамы, аты жɵнү) Негизги Запастагы

2.Тапшырмалар.
Тапшырмасы Кимдер аткарат Убактысы

САРЫ АБАЛЫНДА.
3.Кабарлоо.
Кимдерге кабарланат Чабармандар
Убактысы Yй дареги
(аскер наамы, аты жɵнү) Негизги Запастагы

КЫЗЫЛ АБАЛЫНДА.

4.Кабарлоо.
Кимдерге кабарланат Чабармандар
Убактысы Yй дареги
(аскер наамы, аты жɵнү) Негизги Запастагы

Оңдоо ротасынын командиринин МУА


улук прапорщик Э.Д. Джолдошов

ӨРТ ӨЧYРYYЧY ЭСЕП.


Өрт ɵчүрүүчү эсептин башчысы____________________________________________
Офицерди «ЖЫЙЫН» чакырыгында чогултуу: _____________
Өрт ɵчүрүү буюмдарын алуу жана ɵрт ɵчүрүүчү топтун саптык плацта тизилүүсү:____________
Өрт ɵчүрүүчү топ келгенге чейинки ɵрт ɵчүрүүнү уюштуруу: _____________
Өрт чыккан жерге жакын жайгашкан обьектилердеги курал-жарак, ок-даарыларды жана
буюм-мүлктɵрдү кɵптү жерге алып чыгуу: _____________

Күч эсептерди бɵлүштүрүү;


Өрт ɵчүрүүчү эсептин башчысы: ____________________________________________

№ Аскердик Колдонуучу
Фамилиясы аты-жɵнү Убактысы
к/н наамы каражаттар
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

КYЖYРМӨН ЭСЕП ЖЕТКИРYY.


№ Аскердик
Фамилиясы аты-жɵнү Күнү Колу
к/н наамы
КYЖYРМӨН ЭСЕП ЖЕТКИРYY.
№ Аскердик
Фамилиясы аты-жɵнү Күнү Колу
к/н наамы
КЕЧКИ ТЕКШЕРҮҮНҮ ƟТКƟРҮҮНҮН ТАРТИБИ:

Сейилдɵɵдɵн кийин рота боюнча нɵɵмɵтчүнүн «Рота кечки текшерүү үчүн


катарга тур» деген командасы боюнча взводдордун саркерлеринин орун басарлары
(бɵлүмчɵлɵрдүн саркерлери) ɵздɵрүнүн бɵлүкчɵлɵрүн текшерүү үчүн катарга
түргузат. Рота боюнча нɵɵмɵтчү ротаны катарга тургузгандан кийин, ротаны кечки
текшерүүгɵ тизилгендиги жɵнүндɵ старшинага же анын ордунадагы адамга
билдирет.

Ротанын старшинасы же анын ордундагы адам «ТҮЗ ТУР» деген команда


берип, текшерүүгɵ киришет. Текшерүүнүн башталышында ал ротанын тизмесине
кɵрсɵткɵн каармандыгы үчүн түбɵлүк киргизилген аскер кызматчыларын же
ардактуу жоокерлердин аскердик наамын аты жɵнүн айтат. Аталган аскер
кызматчыларынын аты – жɵнү аталганда, биринчи взводдун саркеринин орун
басары: «Баланча (аскердик наамы жана аты жɵнү) ата мекендин эркиндиги
жана кɵз карандысыздыгы үчүн согушта баатырларча курман болгон» же
«ротанын ардактуу жоокери (аскердик наамы жана аты жɵнү) запаста» деп
билдирет.

Мындан кийин ротанын старшинасы ротанын ɵздүк курамынын аты жɵнү


жазылган тизме боюнча текшерет. Ɵзүнүн аты жɵнүн уккан ар бир аскер
кызматчысы «МЕН» деп жооп берет. Жок болгондор үчүн бɵлүмчɵлɵрдүн
саркерлери жооп берет.

Мисалы: «Кароолдо», «Ɵргүүдɵ».

Текшерүү аяктагандан кийин ротанын старшинасы «ЭРКИН ТУР» деген


команда берип, баардык аскер кызматчыларына белгилүү болууга тийиш болгон
буйруктарды жана буйруктамаларды. Кийинки күнгɵ нɵɵмɵттү жарыялайт жана
айгай, ɵрт болгон учурдагы күжүрмɵн эсепти аттайт (тактайт). Взводдордун
саркерлеринин орун басарлары кийинки күнгɵ кезектеги тазалоочуларды
дайындашат. Белгиленген саатта «Жай ал» деген кабар берилип, нɵɵмɵттүк жарык
күйгүзүлɵт жана толук тынчык ɵкүм сүрɵт.

Вам также может понравиться