Вы находитесь на странице: 1из 7

1. Основные услуги “IMMO” 1.

Servicii de bază “IMMO”

 Название услуги:„Odnoklassniki.ru”  Denumire Serviciu:„Odnoklassniki.ru”


Web сайт: www.Odnoklassniki.ru Web-site: www.Odnoklassniki.ru
http//m.ok.ru (мобильная http//m.ok.ru (versiune mobil)
версия)

Описание услуги: Descriere serviciu:


Odnoklassniki.ruэто социальная сеть, Odnoklassniki.ru este o rețea de socializare,
которая предоставляет возможность care oferă posibilitatea abonaților de a
Абонентам воспользоваться utiliza servicii suplimentare pe pagina
дополнительными услугами на своем personală si anume:
сайте, а именно:
- Купить "OK" ; - Cumpărare “OK”-uri ;
- "Закрыть профиль"; - “Închide profilul”;
- Включить " Режим Невидимка"; - Activare “Regim Invizibil”;
- "Сделать подарок" и др - “Oferă un cadou” . etc.
Для того чтобы воспользоваться одной Pentru a beneficia de una sau mai multe
или несколькими опциями абоненту opţiuni a site-ului, utilizatorului i se propune
предлагается отправить смс сообщение с sa transmită un sms cu un cod unic la unul
уникальным кодом, на короткие номера, din numerele scurte conform cantității de
в зависимости от выбранного количества monede „OK” selectate.
«Ок-ов». В ответ абонент получает смс Ca răspuns abonatul primește sms “Spasibo
“Spasibo usluga oplachena”, а на сайте Uslyga oplacena” iar pe site i se oferă valuta
экаунт Абонента пополняется virtuala “OK” .
виртуальной валютой - “OK”
Фиг.6 веб-интерфейс страницы Fig. 6 Interfaţă web-site (achitare serviciu
(оплата услуг на odnoklassniki.ru) pe odnoklassniki.ru)


 Denumire Serviciu: „Mamba.ru „

Web-site: www.mamba.ru
www.love.mail.ru

Descriere serviciu:
Ambele site-uri mamba.ru cit si love.mail.ru
sunt site-uri matrimoniale, ce includ
urmatoarele opțiuni:

Название услуги: „Mamba.ru „ - “Vip - Статус”


- ” Ridicare ancheta”
Web-site: www.mamba.ru - “Fii Lider”
www.love.mail.ru
Pentru a beneficia de una sau mai multe
Описание услуги: opţiuni abonatului i se propune sa transmită
Оба сайта mamba.ru и love.mail.ru un sms cu un cod la numărul scurt indicat.
являются сайтами знакомств, и
включают следующие опций:
Fig. 7 Interfaţă web-site (achitare servicii pe
- “Статус VIP” mamba.ru)
- “Поднять Анкету”
- “Стать лидером”

Для того чтобы воспользоваться одной


или несколькими опциями абоненту
предлагается отправить смс сообщение
на указанный короткий номер.

Фиг.7 веб-интерфейс страницы


(оплата услуги на mamba.ru)
2. Я отправил смс на сайт 2. Am transmis sms pentru site-ul
Одноклассники, но в ответ пришло Odnoklassniki dar am primit răspuns
“Vy oshiblis'. Pojaluista, proverite “Vy oshiblis'. Pojaluista, proverite
kod i poprobuite eshe raz” что kod i poprobuite eshe raz” ce
означает? semnifică?

Это означает, что SMS был отправлен Semnifică că sms-ul a fost expediat incorect,
неправильно, и необходимо проверить si trebuie să verificaţi corectitudinea
его точность. acestuia.

Возможные ошибки: Posibile erori:


 Абонент написал в смс другой код,  Abonatul a introdus in mesaj un alt
вместо указанного на странице. cod decât cel indicat pe profil.
 Кроме кода были введены и  In afara codului au fost introduse
другие дополнительные simboluri adăugătoare (spaţii, semene
элементы (пробелы, знаки de punctuaţie, specificări….etc.)
препинания, тексты ... и. т.д.).
 В место цифры 3 написали “з”  In loc de cifra 3 s-a introdus litera “З”
русскую. din rusa.
Действия оператора: Acţiunile operatorului:
 Проверяем в суппорте номер  Verificăm numărul abonatului in
абонента suport.
 Просим абонента продиктовать код  Rugăm abonatul să dicteze codul de
с сайта и проверяем его pe site, si îl verificăm concomitent.
одновременно
 Как только ошибка была  Odată ce sa depistat eroarea,
обнаружена, информируем informam abonatul despre aceasta.
абонента об этом.
 можем отправить уникальный код  Putem activa noi serviciul in locul
вместо Абонента abonatului.

3. Я отправил смс для 3. Am transmis sms pentru site-ul


одноклассники в ответ пришло odnoklassniki am primit răspuns
sms “spasibo usluga oplachena”, но “Spasibo, usluga oplachena.” Dar
услугу на сайте не получил. serviciul pe site nu l-am primit.

Действия оператора: Acțiunile operatorului:


 Проверяем в суппорте номер  verificăm numărul abonatului in
абонента suport.
 Просим абонента обратиться в  Ii sugerăm abonatului sa se adreseze
“службу поддержки” сайта. (В cu un e-mail către “suportul tehnic” al
самом низу странице необходимо site-ului (in josul paginii, tasteza
нажать кнопку “ Регламент” а butonul “Acord de licenta” dupa care
потом “Обратиться в службу “Apeleaza la serviciul de sustinere”)
поддержки” ).

4. Я отправил смс на короткий 4. Am transmis sms la un număr scurt


номер, но в ответ пришло dar am primit „Mesajul are format
сообщение „Vashe soobshenie v greșit sau serviciul nu este accesibil
nevernom formate ili usluga pentru Moldova” ce semnifica?
nedostupna dlia Moldovy.” что
означает?

Означает, что это услуга не доступна для Înseamnă ca serviciul nu este disponibil
Молдовы либо неверно отправлен смс. pentru R. Moldova sau sms-ul a fost
expediat in format gresit.
Действия оператора: Acțiunile operatorului:
 Проверяем в суппорте номер  verificăm numărul abonatului in
абонента suport.
 Проверяем на сайте доступна или  Verificăm pe site dacă serviciul dat
нет услуга для Молдовы. este sau nu disponibil pentru R.
 Просим абонента продиктовать код Moldova.
с сайта и проверяем его  Rugăm abonatul să dicteze codul de
одновременно. pe site, si verificăm concomitent
 Отправляем письмо в corectitudinea.
коммерческий отдел о каждом  Expediem o scrisoare catre sectia
таком случае. comerciala.
5. Я получил смс с кодом, но когда 12. Am primit un sms cu un cod de acces,
ввожу данный код на сайте, пишет dar când îl introduc pe site îmi scrie „Cod
– “Неверный код” почему? greșit” de ce?

Действия оператора: Acțiunile operatorului:


 Проверяем в суппорте номер  verificăm numărul abonatului in
абонента suport.
 Просим абонента продиктовать  Rugăm abonatul să ne dicteze codul
код, введённый им на сайт, и introdus şi verificăm concomitent
проверяем его одновременно. corectitudinea.
 Если убедились что абонент  Dacă ne-am asigurat că abonatul
вводил на сайт правильный код но introduce codul corect, întocmim o
услугу не получил – пишем письмо scrisoare către serviciul tehnic.
техническому отделу.

6. Я получил смс с Wap адресом как 1 . Am primit in sms un wap-link


перейти по ссылке? (adresa de internet), cum să-l
accesez?
 Откройте смс с wap’ адресом  Deschideţi sms-ul ce conține wap-
 Нажимайте кнопку “Опции” оттуда link’ul (adresa de internet)
выберите опцию “Изъять адрес”  tastaţi butonul “Opțiuni” de unde
или “переходить по URL” selecţi opțiunea “extragere adresa”
 производится автоматически sau “treceți la URL”
подключение к Интернету  Se face in regim automat conexiunea
 На странице интернета нажмите cu internetul
кнопку “Скачать”  Pe pagina de internet tastați butonul
“descarcă"
7. Что означает если в суппорте, 1. Ce semnifică dacă sms-ul expediat de
транзакция с отправленным către abonat în suport este evidenţiat
Абонентом SMS выделена cu roșu,?
красным цветом?
Означает отсутствие ответа от Semnifică lipsa de răspuns din partea
провайдера (партнера) на этапе provider-ului ( partenerului ) la etapa de
получения информации. obținere a informației.

Действия оператора: Acțiunile operatorului:


 Нажимаем кнопку “Дослать  Tastam butonul „ Дослать запрос”
запрос”
 Абонента попросить не отправлять  Rugam abonatul sa nu mai expedieze
еще раз смс сообщение, подождать mesaje repetate, sa aștepte timp de
в течении 10 минут. Если в ответ 10 minute. Daca intre timp nu
ничего не получит, перезвонить primește nici un răspuns, sa apeleze
еще раз на информационную din nou la info-line .
службу.
 Если в течение максимум 10-ти  Dacă in decurs de maxim 10 minute
минут абонент не получил второе abonatul nu a primit al doilea sms ,
смс, необходимо написать письмо expediem o scrisoare către serviciul
техническому отделу.. tehnic.

8. В каких случаях необходимо 2. In ce situație ne adresam cu o


отправлять письмо техническому scrisoare către serviciul tehnic?
отделу?
Необходимо написать письмо Este necesar sa transmitem o scrisoare către
техническому отделу только в случае serviciul tehnic doar în următoarele cazuri:
если:
 В суппорте транзакция выделена  In suport tranzacția este evidențiată
красным цветом, и при нажатии cu roșu, iar după tastarea butonului
кнопки “Дослать Запрос” ответ от „Дослать Запрос” răspuns de la
партнера не пришёл parteneri nu a venit.
 Абонент получил код доступа, но  Abonatul primește cod de acces, iar
при вводе кода на сайте - пишет о când îl introduce pe site scrie - cod
том что код неверный. greşit.
 Абонент отправляет правильные  Abonatul expediază tranzacția corect,
запросы, но получает в ответ iar serviciul nu-l primește
следующие ответы: recepționând următoarele răspunsuri:
"Oshibka servisa. Voprosy, vozvraty: 88005057175, "Oshibka servisa. Voprosy, vozvraty: 88005057175,
www.payhelp.ru" www.payhelp.ru"
Dannyj servis ne aktiven! Podderzhka: Dannyj servis ne aktiven! Podderzhka:
88005057175, 247help.ru 88005057175, 247help.ru
Также и другие подобные ответы со La fel si alte răspunsuri similare din partea
стороны партнера. partenerului.

Вам также может понравиться