Вы находитесь на странице: 1из 64

SODR@INA

PEREWE PARI
NOV ZAKON ZA SPRE^UVAWE NA PEREWE PARI I DRUGI
PRINOSI OD KAZNIVO DELO I FINANSIRAWE NA TERORIZAM..........83
PLATI
NADOMEST NA PLATA ZA VREME NA PRIVREMENA
SPRE^ENOST ZA RABOTA - BOLEDUVAWE .............................................................88
FISKALIZACIJA
PROMET OD MAKEDONSKI PROIZVODI
- NOV ELEMENT NA FISKALNITE SMETKI ..........................................................97
ZA[TITNI DRU[TVA
ZA[TITNITE DRU[TVA KAKO
SPECIFI^EN STOPANSKI SUBJEKT ....................................................................100
BUXETI I BUXETSKI KORISNICI
NADOMESTOCI NA VRABOTENITE KAJ
BUXETSKITE KORISNICI SOGLASNO ZAKONOT
ZA IZVR[UVAWE NA BUXETOT ZA 2008 GODINA..............................................108
HARTII OD VREDNOST

3
BROKERSKI KU]I KAKO ALKA VO SINXIROT
NA PAZAROT NA HARTII OD VREDNOST ..............................................................111
EVROPSKO PRAVO
REGULATIVA NA SOVETOT NA EVROPSKATA
UNIJA ZA VOSPOSTAVUVAWE NA INSTRUMENTOT
ZA PRISTAPNA POMO[ (IPA) .................................................................................116
CONTENTS AND ENGLISH SUMMARIES ...............................................................................120 DANO^EN PRAKTIKUM
DDV
PEREWE PARI FISKALIZACIJA ODANO^UVAWE SO DDV PRI
NOV ZAKON ZA PROMET OD
83 SPRE^UVAWE NA MAKEDONSKI
97 PRODA@BA NA ZALO@ENI PREDMETI
PEREWE PARI I DRUGI PROIZVODI - NOV Spored Zakonot za dogovoren zalog, "so
PRINOSI OD KAZNIVO ELEMENT NA zalogot se obezbeduvaat pari~ni i drug
DELO I FINANSIRAWE FISKALNITE SMETKI vid pobaruvawa, ~ija vrednost e izrazli-
TERORIZAM So cel pottiknuvawe na svesta na va vo pari, {to doveritelot gi ima vo
Neophodnosta od donesuvaweto na makedonskite potro{uva~i za odnos na svojot dol`nik od odreden obli-
nov zakon koj }e ja regulira preven- va`nosta od kupuvawe na gacionen odnos. Toga{, koga obezbeduva-
cijata na pereweto na pari i drugite makedonski proizvodi vrz weto se izvr{uva so podvi`ni predmeti,
prinosi od kaznivo delo i finansira- vkupnata doma{na ekonomija
pobaruvawa i prava stanuva zbor za
weto na terorizmot proizleguva od doneseni se novi podzakonski akti
zna~eweto na ovie globalni fenome- so koi se nametnuvaat novi obvrski ra~en zalog, a toga{ koga obezbeduvawe-
ni koi gi potkopuvaat temelite na vrz trgovcite vo odnos na to se izvr{uva so nedvi`nosti, stanuva
vladeeweto na pravoto i na finansi- fiskalnoto rabotewe po~nuvaj}i zbor za hipoteka. ........................................ 2
skiot sistem na dr`avite. Donesuva- od 1 April 2008 godina.
DANOCI
weto na ovoj zakon se nametna kako
prioritet so ogled na potrebata da ZA[TITNI DRU[TVA DANO^EN TRETMAN NA DIVIDENDA
se reguliraat odredeni odnosi koi ZA[TITNITE Po odobruvaweto na godi{nata smetka i
ne bea regulirani so stariot Zakon. DRU[TVA KAKO 100 na finansiskite izve{tai i
SPECIFI^EN utvrduvaweto na postoeweto dobivka
PLATI STOPANSKI SUBJEKT za raspredelba, sobirot na
NADOMEST NA So Zakonot za vrabotuvawe na
sodru`nicite, odnosno sobranieto na
PLATA ZA VREME NA invalidni lica, definirani se pra-
88 PRIVREMENA vilata vo odnos na: poimot na in- akcioneri go opredeluvaat delot
SPRE^ENOST ZA validno lice; poimot na za{titno koj{to im se dodeluva na sodru`nicite,
RABOTA - BOLEDUVAWE dru{tvo; gubeweto na statusot na odnosno na akcionerite vo forma
Za denovite koga rabotnikot za{titno dru{tvo; odano~uvawe na na dividenda. ................................................ 7
e na boleduvawe ima pravo na primawata na licata vraboteni vo UPATSTVO NA UJP ZA NA^INOT
nadomestok na plata. Koga za{titnite dru{tva; formirawe
I POSTAPKATA ZA VRA]AWE NA
boleduvaweto e do 21 den, toga{ na poseben fond za podobruvawe na
DANOKOT NA DODADENA VREDNOST
nadomestokot na plata pa|a na tovar uslovite za vrabotuvawe i rabote-
na rabotodava~ot, dodeka nad 21 den we na invalidnite lica; I AKCIZITE NA POSEBNI
isplatata na nadomestokot ja vr{i formiraweto na zaednica na za- SUBJEKTI - DDV 104 .................................... 12
Fondot za zdravstveno osiguruvawe. {titni dru{tva. PRA[AWA I ODGOVORI ........................ 21

82 REPREZENT MART 3/2008 2


PO^ITUVANI KOMITENTI!

Mnogu sme blisku kalendarski do proletta, vo koja


vlegovme predvreme so ogled na dosega{nata temperatura
vo Republika Makedonija. Povtorno se soo~uvame so
turbulentno vreme. Sekoj den ne bombardiraat so infor-
macii koi se odnesuvaat na se osven na na{iot sekojdneven
`ivot i na na~inot na koj istiot da se podobri.
Po~ituvani komitenti, nie barem vo ramkite
na na{eto spisanie ne Ve zanimavame so informacii
nadvor od domenot za koi sme stru~ni, a naedno i ne
Ve zamoruvame bespotrebno. Go sledime toa {to e
isklu~ivo vo Va{ interes, toa {to Vi pomaga vo
sekojdnevnoto rabotewe i Vi gi re{ava problemite,
ako ne site, barem del od niv. Vo mno{tvoto temi,
kako prva ja zemame onaa {to se odnesuva na noviot
Zakon za spre~uvawe na perewe pari, ~ija neophod- otvoreni kon Republika Makedonija i koga }e bidat
nost od negovo donesuvawe i primenuvawe e edna od podgotveni za koristewe.
osnovnite poraki {to ni gi ispra}a svetskata Danokot e sekoga{ centralna tema na sekoe
zaednica i Brisel. So ovoj zakon se postavuvaat spisanie Reprezent. Imame pove}e temi me|u koi se
novi standardi okolu vrednostite pribaveni so odano~uvaweto so DDV pri proda`ba na zalo`eni
kaznivo delo, pri kupuvawe, primawe vo zalog ili pak predmeti kako realizacija na dolg, dano~niot tret-
na poinakov na~in na pribavuvawe. man na dividendata i sli~no. Ovoj pat vo celost Vi
Nadomestokot na plata za vreme na privremena go davame Upatstvoto na Upravata za javni prihodi,
spre~enost za rabota - boleduvawe e tema koja sme ja za na~inot i postapkata za vra}awe na danokot na
obrabotuvale pove}e pati, pa i ovoj pat se navra}ame dodadena vrednost i akcizite na t.n. posebni subjek-
na istata i so prakti~ni primeri se obiduvame da Vi ti. Se trudime vo {to pogolema merka da Vi odgovo-
uka`eme na sostojbite koi nastanuvaat od istata. rime na site nejasnotii i problemi so koi se sudirate,
Ima izmeni i vo Zakonot za izdavaweto na fisk- pa poradi toa vo ovoj broj Vi davame i odgovori na
alnite smetki so noviot Pravilnik koj }e se prime- pra{awa {to Vie naj~esto gi postavuvate. Ova go
nuva od 1 April 2008 godina, kade {to se dodavaat pravime za da Vi ja dobli`ime problematikata so
mno{tvo elementi koi dosega{nata fis kal na koja {to i Vie i nie sekojdnevno se sudirame.
smetka ne gi sodr`e{e. Da si posakame prekrasna prolet i {to postabil-
Ovoj pat davame i regulativa na sovetot na no i pouspe{no rabotewe vo noviot kvartal {to ni
Evropskata Unija so koja se vospostavuva instrumen- sleduva. Da si posakame priem vo Nato i zadr`uvawe
tot za pristapna pomo{. Ova e pove}e edukativen na sopstveniot identitet. Ednostavno da si posa-
napis so koj treba da gi osoznaete mo`nostite koi kame podobar `ivot.
}e mo`e da gi koristite od pristapnite fondovi
na Evropskata Unija, dodeka za istite aplikativno So po~it,
}e govorime toga{ koga }e bidat site vistinski M-r Goran Rafajlovski

Izdava~ Rafajlovski konsalting


Smetka 210-0522737201-81, vo NLB Tutunska banka AD - Skopje
Dano~en broj MK 4030998343900,
Glaven i odgovoren urednik M-r Goran Rafajlovski
Urednik Jasmina Rafajlovska
Izdava~ki sovet D-r Elena Gradi{ka, M-r Trajan Nikoloski, M-r Goran Rafajlovski,
Jan~e Lekovski, D-r Bor~e Davitkovski
Redakciski odbor Vojko Rafajlovski, Sezair Rexepagi}, Jasmina Rafajlovska, Stojko Paunovski,
@arko Mihajlovski, M-r Etem Iseni, Sofija Jan~eva Bel~eva, Mirka Aleksandrova
Tehni~ki urednik Leopoldina Ga}eva
Adresa ul. Orce Nikolov br. 190, P. fah 710 Skopje,
www.rafajlovski.com.mk; e-mail adresa: reprezent@rafajlovski.com.mk
Telefoni Soveti i pretplata: 02/3088-900; Faks: 02/3088-912
Pe~ati

Nositel na materijalnite prava na napisite e izdava~ot. Zabraneto e prepe~atuvawe, kopirawe


i umno`uvawe na napisite ili nivni delovi bez prethodno obezbedena soglasnost od izdava~ot.

1 Rafajlovski konsalting 81
PEREWE PARI

M-r Goran RAFAJLOVSKI

na nivnata lokacija, dvi`ewe i


Sobranieto na Republika Makedonija na 3 Januari 2008 godina
sopstvenost."
donese nov Zakon za spre~uvawe na perewe na pari i drugi prinosi
od kaznivo delo i finansirawe na terorizam. Zakonot e objaven
KOJ E NADLE@EN ORGAN ZA
vo "Slu`ben vesnik na RM", broj 4/08 i istiot stapi na sila na
SPRE^UVAWE NA PEREWE
11.01.2008 godina. Neophodnosta od donesuvaweto na nov zakon koj
PARI I FINANSIRAWE
}e ja regulira prevencijata na pereweto na pari i drugite prinosi
NA TERORIZAM?
od kaznivo delo i finansiraweto na terorizmot proizleguva od
zna~eweto na ovie globalni fenomeni koi gi potkopuvaat temelite
Zakonsko re{enie i ponatamu
na vladeeweto na pravoto i na finansiskiot sistem na dr`avite.
opredeluva deka Upravata za spre-
Donesuvaweto na ovoj zakon se nametna kako prioritet so ogled na
~uvawe na perewe na pari i finan-
potrebata da se reguliraat odredeni odnosi koi ne bea regulirani
sirawe na terorizam kako organ
so stariot Zakon za spre~uvawe na perewe na pari i drugi prinosi
vo sostav na Ministerstvoto za
od kaznivo delo ("Slu`ben vesnik na RM", broj 46/04). Praktikata
finansii e nadle`na za pribira-
poka`a deka stariot Zakon za spre~uvawe na perewe pari i drugi
we, obrabotuvawe, analiza, ~uvawe
prinosi od kaznivo delo ima nedostatoci. Od druga strana, negovata
i dostavuvawe na podatocite dobi-
neusoglasenost so me|unarodnata regulativa, ja nametna neophodno-
eni od subjektite koi se obvrzani
sta od negovo usoglasuvawe so propisite sodr`ani vo relevantnite
za prezemawe merki i dejstvija za
me|unarodni dokumenti.
otkrivawe i spre~uvawe na perewe
pari i finansirawe na terorizam.
Zaradi sozdavawe kompletna sli-
[TO E PEREWE PARI? verzija ili prenos na drug na~in ka na efikasnosta na sistemot za
se prikriva deka poteknuvaat spre~uvawe na perewe pari, me|u
Za raz li ka od do se ga{ no to od takov izvor ili se prikriva drugoto se propi{uva zakonska
zakonsko re{enie noviot Zakon nivnata lokacija, dvi`ewe ili obvrska za dr`avnite organi i Jav-
za spre~uvawe na perewe na pari, sopstvenost. niot obvinitel da ja izvestat Upra-
definicijata za perewe na pari ja Perewe na pari pretstavuva i vata za sekoja povedena postapka za
povrzuva so odredbite od Krivi~- proda`bata, podaruvaweto ili krivi~noto delo perewe pari ili
niot zakonik na RM i definira- pu{taweto vo drug vid promet finansirawe na terorizam. Za sta-
weto na takvoto kaznivoto delo. imot ili predmeti od pogolema tisti~ki celi se voveduva obvrska
Soglasno ~len 273 od Krivi~niot vrednost pribaveni so kaznivo za sudovite da gi dostavuvaat do
zakonik ("Slu`ben vesnik na RM" delo, ili kupuvaweto, primawe- Upravata site pravosilni presudi
broj 37/96...7/08) pereweto na pari to vo zalog, ili na drug na~in za krivi~nite dela perewe pari
pret sta vu va kri vi~ no de lo koe pri ba vu va we, pri kri va we ili ili finansirawe na terorizam. Za
opfa}a: proturuvawe imot ili predmeti izvr{uvawe na svoite nadle`no-
"Pu{tawe vo optek, prima- za koi znae deka se pribaveni so sti Upravata mo`e da bara podato-
we, prezemawe, zamenuvawe ili izvr{uvawe na kaznivo delo ili ci i dokumentacija od dr`avnite
rasitnuvawe na pari od pogolema so falsifikuvawe na ispravi, ne- organi, finansiskite institucii
vrednost pribaveni so kaznivo prijavuvawe na fakti ili na drug ili drugi pravni i fizi~ki lica.
delo ili za koi se znae deka se pri- na~in prikrivawe deka poteknu- Me|u drugoto edna od osnovnite
baveni so kaznivo delo, ili so kon- vaat od takov izvor, prikrivawe funkcii na Upravata e da izgotvi

3 Rafajlovski konsalting 83
PEREWE PARI

i podnese izve{taj do nadle`nite gi prezemaat merkite propi{ani sledewe na odredeni trans-


dr`avni organi (Ministerstvo za so Zakonot za spre~uvawe na pere- akcii;
vnatre{ni raboti, Finansiska Po- we pari i finansirawe na terori- sobirawe, ~uvawe i dostavu-
licija ili Javno obvinitelstvo) zam. Toa se slednite subjekti: vawe na podatoci za transakciite
sekoga{ koga postojat osnovi na
somnenie za storeno krivi~no de-
lo perewe pari ili finansirawe
1 Fi nan si ski te in sti tu cii i
slu`benite i odgovornite lica
vo niv vklu~uvaj}i i:
i klientite koi gi vr{at i
 voveduvawe na vnatre{ni
programi za implementacija na
na terorizam. pretstavni{tva, podru`ni- merkite za spre~uvawe na perewe
Upra va ta za spre ~u va we na ci, filijali i delovi na stranski pari.
perewe pari i finansirawe na finansiski institucii koi sog- Ob vr ska ta za pre ze ma we na
terorizam kako organ, vo sostav lasno propisite vr{at dejnost vo merkite i dejstvijata ostanuvaat i
na Ministerstvoto za finansii, Makedonija; vo slu~aite koga subjektite se vo
e od go vor na za re a li zi ra we na pretstavni{tva, podru`ni- postapka na ste~aj i likvidacija
prevencijata od pereweto pari i ci, filijali i delovi na stranski kade {to obvrskata ja izvr{uva ste-
drugite prinosi od kaznivo delo finansiski institucii so sedi- ~ajniot upravnik do zavr{uvawe
kako i za finansirawe na tero- {te vo Republika Makedonija, koi na likvidacionata postapka.
rizmot. Spored preporakite na soglasno propisite vr{at dejnost
me|unarodnite eksperti dadeni po vo druga dejnost; UTVRDUVAWE NA
evaluacijata na sistemot za spre-
~uvawe na perewe pari na RM (vo
periodot od 26.03-31.03.2007 godi-
2 Pravnite i fizi~kite lica koi
gi vr{at slednive aktivnosti:
 dejnost na promet so nedvi`-
IDENTITETOT
NA SUBJEKTOT

na), kako i spored me|unarodnata nosti, Finansiskite institucii (Ban-


praktika se predlaga Upravata da revizija i smetkovodstvo, ki, [tedilnici, Dru{tvata koi
go transformira svojot status vo notarski, advokatski i drugi vr {at eko nom sko-fi nan si ski
samostojno pravno lice vo sostav pravni uslugi {to se odnesuvaat konsalting, finansiski lizing,
na Ministerstvoto za finansii. na: kupoproda`ba na nedvi`nosti faktoring, raboti vo vrska so osi-
Ova re{enie se predlaga zaradi ili firmi, trguvawe ili upravu- guruvawe, raboti so hartii od vred-
namaluvawe na eventualnite po- vawe so pari i hartii od vrednost, nost za svoja smetka i za smetka na
liti~ki vlijanija i za postignu- otvorawe i raspolagawe so bankar- komintentot, ~uvawe i upravuvawe
va we na po go le ma sa mo stoj nost ski smetki, sefovi i drugi smetki, so pari, hartii od vrednost i pred-
i ne za vis nost vo kre i ra we to i osnovawe ili u~estvo vo upravuva- meti od blagorodni metali i drugi
izvr{uvaweto na postavenite ra- weto ili raboteweto na pravni finansiski aktivnosti utvrdeni
botni zada~i i ispolnuvaweto na lica, zastapuvawe na klienti vo so zakon) se dol`ni da go utvrdu-
zakonskite nadle`nosti. finansiski transakcii i promet vaat identitetot i adresite na niv-
so nedvi`nosti, nite klienti pred otvoraweto na
SUBJEKTI KOI SE DOL@NI
DA PREZEMAAT MERKI I 3 Dru{tvo za prireduvawe igri na
sre}a vo igra~nica (kazino);
smetka ili {tedna kni{ka; priem
na ~uvawe na akcii, obvrznici ili
DEJSTVA ZA OTKRIVAWE I
SPRE^UVAWE NA PEREWE 4 Davateli na uslugi na pravni
lica i
drugi hartii od vrednost; ovozmo-
`uvawe na koristewe na sefovite;
PARI I FINANSIRAWE 5Zdru`enija na gra|ani. upravuvaweto so imotot ili efe-
TERORIZAM ktuirawe ili priem na uplata vo
MERKI ZA SPRE^UVAWE ime na treto lice.
Noviot zakon go propi{uva op- NA PEREWE PARI I Me nu va~ ni ci te isto ta ka se
fatot i mnogu poprecizno gi defi- FINANSIRAWE TERORIZAM dol`ni da go utvrdat identitetot
nira subjektite koi se dol`ni da na klientot pred sekoja transak-
No vi ot za kon na iden ti ~en cija koja vklu~uva suma pogolema
na ~in ka ko i sta ri ot za kon gi od 2.500 EVRA vo denarska protiv-
definira merkite i dejstvijata vrednost. Podatocite se zabele-
za otkri va we i spre ~u va we na `uvaat po hronolo{ki redosled
perewe pari, koi e potrebno da gi vo numeriran registar potpi{an
prezemaat prethodno navedenite od ovlasteniot menuva~ na menu-
subjekti i toa: va~nicata.
 identifikacija na klienti Carinskata uprava e dol`na da
(zapoznaj go svojot klient); go evidentira sekoe vnesuvawe i

84 REPREZENT MART 3/2008 4


PEREWE PARI

iznesuvawe na gotovi pari ili har- gi zabele`uvaat vo numeriran re- meto i mestoto na transakcijata,
tii od vrednost preku carinskata gistar koj se dol`ni da go ~uvaat iznosot, vidot i na~inot na trans-
linija na Republika Makedonija, najmalku 10 godini od poslednata akcijata i vidot na sredstvata na
ako iznosot na parite ili na har- zavedena transakcija. pla}awe.
tiite od vrednost go nadminuva
iznosot od 10.000 evra vo denarska NA^IN NA UTVRDUVAWE ZABRANA ZA VR[EWE NA
protivvrednost. Carinskata upra- NA IDENTITETOT GOTOVINSKI PLA]AWA
va zadol`itelno pismeno go prija-
vuva do Direkcijata vnesuvaweto i Identitetot na fizi~koto li- So Noviot zakon za spre~uvawe
iznesuvaweto na gotovi pari ili ce se utvrduva so podnesuvawe na na perewe pari i finansirawe te-
hartii od vrednost nad 10.000 EV- originalen, oficijalen i va`e~ki rorizam se zabranuva vr{ewe na
RA vo denarska protivvrednost, dokument (li~ni ispravi) ili zave- gotovinski pla}awa, odnosno isp-
najdocna vo rok od tri rabotni ren prepis kaj notar, koj sodr`i lata ili primawe na gotovi pari
dena, od denot na evidentiraweto. fotografija na liceto. vo iznos od 15.000 EVRA ili pove-
Koga postoi osnova za somnevawe Identitetot na stranskoto fi- }e, vo denarska protivvrednost vo
za perewe pari ili finansirawe zi~ko lice se utvrduva vrz osnova vid na edna ili pove}e povrzani
na terorizam nezavisno od izno- na podatocite navedeni vo negova- transakcii, {to ne e izvr{eno
sot, Carinskata uprava e dol`na ta patna isprava vo original ili preku banka.
da ja izvesti Direkcijata najdocna zaveren prepis kaj notar. Subjektite {to so zakon se ov-
vo rok od 24 ~asa od soznanieto za Identitetot na pravnoto lice lasteni za registracija na hartii
somnitelnosta na vnesuvaweto ili se utvrduva so podnesuvawe na ori- od vrednost, drug imot ili pravni
iznesuvaweto na gotovi pari ili ginal ili zaveren prepis kaj notar raboti, ili za prijavuvawe ili
hartii od vrednost. od sudska registracija. vr{ewe na prenos na pari, hartii
Noviot Zakon za Prireduva~i- Od izvodot na sudskata regi- od vrednost ili drug imot, mo`at
te na igri na sre}a vo igra~nica stracija se utvrduva sedi{teto i da izvr{at takva registracija ili
(ka zi no), po kraj dru gi te mer ki dano~niot broj na pravnoto lice. prenos samo ako klientot podne-
propi{ani so Noviot zakon, pro- Vo slu~aj koga klientot e lice se dokaz deka prenosot na parite
pi{uva obvrska, da go identifi- koe ne podle`i na sudska regi- nad 15.000 EVRA e izvr{en preku
kuvaat klientot vedna{ po vlegu- stracija, utvrduvaweto na identi- banka.
vaweto vo kazinoto, i registrite tetot se vr{i so obezbeduvawe na Se za bra nu va fi nan si ski te
koi gi vodat da gi ~uvaat najmalku original ili zaveren prepis kaj institucii da vleguvaat ili da
10 godini, a za da se izbegnat zlo- notar od dokumentot za negovo os- go prodol`at delovniot odnos so
u po tre bi te {to mo `e da bi dat novawe ili upis na imeto, odnosno Shell bankite (bankite {kolki) i
pre diz vi ka ni so pre sta nok na nazivot, adresata ili sedi{teto i da zapo~nat ili prodol`at kores-
dru{tvoto, se voveduva obvrska dejnosta. podentski deloven odnos so banka
registarot i negovoto ~uvawe da Organot na upravuvawe, vrabo- za koja znaat deka dozvoluva otva-
se prenese na pravni naslednici tenite i pretstavnicite opolno- rawe i rabotewe so smetki na Shell
na prireduva~ot. mo{teni za vleguvawe vo deloven bankite (bankite {kolki).
Prireduva~i na igri na sre}a od nos vo ime na tre to li ce gi Se zabranuva banki {kolki na
vo igra~ ni ca (ka zi no), po kraj prilo`uvaat prethodno navedeni- bilo koj na~in da vr{at finan-
drugite merki propi{ani so ovoj te dokumenti so koi se potvrduva siski aktivnosti vo Republika
zakon, se dol`ni da go identifi- identitetot i adresata na opolno- Makedonija.
kuvaat klientot vedna{ po vlegu- mo{tuva~ot. Se zabranuva bankite da otvara-
vaweto vo kazinoto. Podatocite Soglasno odredbite na Zakonot, at i ~uvaat anonimni smetki.
treba da se vodat vo numeriran subjektite se dol`ni od dokumenti- Za isp la ti ili pri ma we na
registar potpi{an od odgovorno te so koi se vr{i utvrduvawe na pari vo gotovo koi ne se vr{at
lice na prireduva~ot na igrata na identitetot da zadr`at kopija. preku banka, Zakonot predviduva
sre}a vo igra~nica (kazino). Vo slu~aite vo koi so ovoj za- pari~na kazna za pravnoto lice vo
Subjektite koi vr{at brz trans- kon e propi{ana zadol`itelna iznos od 4.000 EVRA do 5.000 EVRA
fer na pari se dol`ni da go utvr- identifikacija na klientite, vo i za odgovornoto lice vo iznos od
dat identitetot na klientot pred spisite se vnesuvaat i podatocite 1.200 do 2.000 EVRA. Fizi~koto
transakcijata pogolema od 2.500 za izvr{enata transakcija {to se lice koe nema da pobara dokaz de-
EV RA vo de nar ska pro tiv vred- odnesuvaat na drugite u~esnici vo ka transakcijata e izvr{ena preku
nost, i negovata transakcija da transakcijata, nejzinite celi, vre- banka }e se kazni so pari~na kazna

5 Rafajlovski konsalting 85
PEREWE PARI

od 40.000 do 50.000 denari i mo`e da ~uvaat najmalku deset godini od ci, informacii i dokumenti za
mu se izre~e merka na bezbednost denot na dostavuvaweto. Podato- izvr{enite transakcii nad 15.000
zabrana za vr{ewe na profesija, cite za klient so koj e vosposta- evra, se dol`ni da gi dostavat do
dej nost ili dol` nost od 1 do 4 ven podolgotraen deloven odnos, Upravata najdocna vo rok od tri
godini. vo smisla na ovoj zakon, se ~uvaat rabotni dena od izvr{enata trans-
Napomena: "Shell bank (banka najmalku deset godini od denot na akcija.
{kolka)" e finansiska institu- prestanokot na delovniot odnos. Dokolku dostavenite podatoci
cija koja vo dr`avata kade e regi- Carinskata uprava e dol`na da po ocena na Upravata se nedovol-
strirana, nema delovni prostorii, gi ~uva site podatoci za vnesuvawe ni, taa mo`e da pobara i dopolni-
vraboteni i organi na upravuvawe ili iznesuvawe na gotovi pari ili telni informacii. Upravata isto
i koja ne e ~lenka na finansiska hartii od vrednost, preku carin- taka e dol`na redovno, a najmalku
grupacija ili organizacija formi- skata linija najmalku deset godini edna{ godi{no da gi izvestuva sub-
rana soglasno zakonski propisi. od denot na izvr{eniot prenos. jektite koi gi dostavile podatoci-
Se ograni~uvaat gotovinskite Registarot od identifikacija- te za izvr{enite proverki.
pla}awa nad odredena vrednost od ta na klienti kaj Menuva~nicite, Podatocite i izve{taite {to
15.000 EVRA. Od perspektiva na davatelite na uslugi brz transfer gi prima, analizira i obrabotuva
prevencija ovaa odredba ima isklu- na pari, Kazinata i Brokerskite Upravata imaat svojstvo na slu`-
~itelno zna~ewe, faktot {to kli- ku}i i banki so dozvola za rabota bena tajna i nejzinite slu`benici
entite }e se naso~at transakciite so hartii od vrednost, zadol`itel- ne mo`at da gi iskoristat za drugi
nad odredeni iznosi da gi vr{at no se ~uva najmalku deset godini od celi osven za celite utvrdeni so
preku banka, zna~i aktivirawe na posledniot zaveden podatok. ovoj zakon. Direkcijata e dol`na
instrumentite predvideni vo ovoj Za ne ~u va we na po da to ci te da gi ~uva podatocite ili izve{ta-
zakon (identifikacija, ~uvawe na vo propi{aniot rok zakonskite ite {to se odnesuvaat na konkret-
podatoci itn.). Te`i{teto na za- re{enija predviduvaat pari~na na transakcija, odnosno klient,
branata {to vo nea e sodr`ana ne kazna za pravnoto lice vo iznos najmalku deset godini od nivniot
pa|a vrz samata transakcija, tuku od 4.000 EVRA do 5.000 EVRA i za priem i po istekot na ovoj period
vrz aktot na nejzinata registraci- odgovornoto lice vo iznos od 1.200 mo`e da gi uni{ti.
ja odnosno legalizacija. Ottuka, do 2.000 EVRA. Fizi~koto lice Zaradi izvr{uvawe na svoite
zabranite ne se odnesuvaat samo koe nema da gi ~uva podatocite vo nadle`nosti, Upravata mo`e da
na klientite, tuku i na nadle`ni- utvrdenite rokovi }e se kazni so bara podatoci i dokumentacija od
te organi {to vr{at registracija pari~na kazna od 600 do 1.000 EV- dr`avnite organi, finansiskite
ili prenos (registarot na hartii RA i mo`e da mu se izre~e merka na institucii ili drugi pravni ili
od vrednost, upravata za javni pri- bezbednost zabrana za vr{ewe na fizi~ki lica.
hodi pri prijavuvawe na prenos na profesija, dejnost ili dol`nost Upravata mo`e po potreba da
nedvi`nosti, katastarot, MVR pri od 1 do 4 godini. razmenuva informacii so organi-
registracija na vozila itn.). te nadle`ni za sproveduvawe na
DOSTAVUVAWE NA istraga, osven koga se raboti za
^UVAWE NA PODATOCITE PODATOCI DO UPRAVATA informacii obezbedeni od strana
OD IDENTIFIKACIJATA na ovlasteni tela za borba protiv
Sobranite podatoci, informa- pereweto pari i finansiraweto
Subjektite se dol`ni podato- cii i dokumenti za izvr{enite na terorizmot na drugi dr`avi, za
cite za identitetot na klientite transakcii subjektite se dol`ni {to e potrebna nivna prethodna
i za transakciite obezbedeni vrz da gi dostavat do Upravata vo sled- soglasnost.
osnova na ovoj zakon, da gi ~uvaat nive slu~ai: Sekoga{ koga postojat osnovi
najmalku deset godini po izvr{e- a) trans ak cii za koi po stoi na somnevawe za storeno krivi~no
nata transakcija, odnosno smetano som ne va we de ka se po vr za ni so delo perewe pari ili finansira-
od poslednata transakcija koga perewe pari; we na terorizam, Upravata vedna{
se raboti za pove}e transakcii b) vo slu~aj na gotovinska trans- izgotvuva i podnesuva izve{taj so
koi so~inuvaat edna celina ili akcija vo iznos od 15.000 EVRA ili nejzino mislewe do nadle`nite
najmalku deset godini od denot pove}e i dr`avni organi koi odlu~uvaat za
na prestanokot na va`eweto na v) vo slu~aj na nekolku povrza- natamo{nite dejstvija.
dogovorite. ni gotovinski transakcii vo iznos Protiv licata ili rabotovod-
Dostavenite podatoci do Direk- od 15.000 EVRA ili pove}e. niot organ i vrabotenite vo subje-
cijata, subjektite se dol`ni da gi Subjektite sobranite podato- ktite koi dostavile informacii

86 REPREZENT MART 3/2008 6


PEREWE PARI

ili izve{tai vo vrska so somni- Nadle`niot javen obvinitel noto delo perewe na pari e predvi-
telni transakcii ne mo`e da se ja razg le du va ini ci ja ti va ta na dena kazna zatvor od 10 godini. Do
pokrene postapka na utvrduvawe na Upravata za spre~uvawe na pari kolku pereweto na pari e storeno
odgovornost za oddavawe na delov- za podnesuvawe predlog za opre- vo bankarskoto, finansiskoto ili
na ili slu`bena tajna duri i vo slu- deluvawe na privremeni merki i drugo stopansko rabotewe ili ako
~aite koga dadenite informacii i dokolku utvrdi deka e osnovana, so razdeluvawe na transakcijata
izve{tai ne dovele do utvrduvawe bez nikakvo odlagawe, a najdocna se izbegnuva dol`nosta za prija-
na odgovornost, odnosno osuda so vo rok od 24 ~asa od priemot na vuvawe na slu~aite opredeleni
pravosilna presuda. inicijativata dostavuva predlog so zakon, vo zakonot e predvidena
Ne mo`e da se pokrene postapka za opredeluvawe na privremeni kazni zatvor od najmalku tri godi-
za gra|anska ili krivi~na odgo- mer ki do istra` ni ot su di ja na ni.Pari~na kazna ili kazna zatvor
vornost protiv slu`benite ili nadle`niot osnoven sud. od tri godini mo`e da mu se izre~e
odgovornite lica, rabotovodniot Ako nadle`niot javen obvini- i na liceto koe bilo dol`no i mo-
organ i vrabotenite vo subjektite, tel utvrdi deka inicijativata od `elo da znae deka parite, imotot
zaradi nastanata materijalna ili Upravata za podnesuvawe predlog i drugata imota korist ili predme-
nematerijalna {teta kako posle- za opredeluvawe na privremeni ti se pribaveni so kaznivo delo.
dica od zadr`uvawe na transakcii merki e neosnovana, dol`en e bez Liceto koe deloto perewe na
spored odredbite na ovoj zakon, odlagawe da ja izvesti Upravata, pari }e go stori kako ~len na grupa
osven ako so takvoto zadr`uvawe a Upravata vedna{ go izvestuva ili drugo zdru`enie {to se zanima-
ne se ispolneti obele`jata na ne- subjektot. va so perewe pari, protivpravno
koe krivi~no delo. Istra`niot sudija na nadle`- pribavuvawe na imot ili imotna
niot osnoven sud e dol`en vo rok korist, ili so pomo{ na stranski
POSTAPUVAWE NA od 24 ~asa od priemot na predlogot banki, finansiski ustanovi ili
UPRAVATA ZA SPRE^UVAWE od nadle`niot javen obvinitel da lica, }e se kazni so zatvor najmal-
NA PEREWE PARI donese re{enie i bez odlagawe da ku pet godini.
go dostavi do nadle`niot javen ob- Slu`beno lice, odgovorno lice
Novite zakonski re{enija mno- vinitel, subjektot i klientot. vo banka, osiguritelno dru{tvo,
gu precizno gi definiraat rokovi- Nadle`niot javen obvinitel dru{tvo {to se zanimava so pri-
te i aktivnostite koi nadle`nite e dol`en za donesenoto re{enie reduvawe igri na sre}a, menuva~-
slu`bi treba da gi prezemat vo na istra`niot sudija vedna{ da ja nica, berza ili druga finansiska
borbata za perewe na pari. Pri izvesti Upravata. ustanova, advokat, osven koga po-
postoewe na osnovano somnevawe Protiv re{enieto na istra`- stapuva kako branitel, notar ili
za krivi~no delo perewe pari ili niot sudija, nadle`niot javen ob- drugo lice koe vr{i javni ovlastu-
finansirawe na terorizam, Upra- vinitel i klientot imaat pravo vawa ili raboti od javen interes,
vata najdocna vo rok od 24 ~asa od na `alba do krivi~niot sovet na {to }e go ovozmo`i ili nema da go
soznanieto deka transakcijata e vo nadle`niot osnoven sud vo rok od prijavi pereweto pari, imot ili
tek podnesuva do nadle`niot javen tri dena od priemot na re{enieto, imotna korist, za koe doznalo vo
obvinitel inicijativa za podnesu- koja ne go odlaga izvr{uvaweto na vr{eweto na svojata funkcija ili
vawe predlog za opredeluvawe na re{enieto. dol`nost, }e se kazni so zatvor naj-
privremeni merki {to se sostojat malku tri godini.
vo zapirawe na transakcijata i KAZNI OD KRIVI^NIOT Parite, nezakonski steknatiot
privremena zaplena na parite ili ZAKONIK ZA DELOTO imot, predmetite ili drug prinos
imotot. PEREWE PARI od kaznivoto delo }e se odzemat, a
Upra va ta vo rok od 24 ~a sa ako odzemaweto ne e mo`no od sto-
dostavuva do subjektot pismen na- Vo kri vi~ ni ot za ko nik na ritelot }e se odzeme drug imot {to
log za privremeno zadr`uvawe na Republika Makedonija, za krivi~- odgovara na nivnata vrednost.
transakcijata so koj go izvestuva
za podnesenata inicijativa za pod-
nesuvawe predlog za opredeluvawe
na privremeni merki.
Zadr`uvaweto na transakcijata
trae do donesuvaweto na re{enie
po predlogot, a najdolgo 72 ~asa od
zadr`uvaweto na transakcijata.

7 Rafajlovski konsalting 87
PLATI

@arko MIHAJLOVSKI

Za denovite koga rabotnikot e na boleduvawe PRAVO NA NADOMESTOK NA


ima pravo na nadomestok na plata. Koga boleduvawe- PLATA ZARADI BOLEDUVAWE
to e do 21 den, toga{ nadomestokot na plata pa|a na
tovar na rabotodava~ot, dodeka nad 21 den isplata- Zakonot za rabotnite odnosi, (vo natamo{niot
ta na nadomestokot ja vr{i Fondot za zdravstveno tekst: ZRO) i Op{tiot kolektiven dogovor za stopans-
osiguruvawe. tvoto, (vo natamo{niot tekst: OKDS) go definiraat
Pravoto na nadomestok na plata za vreme na bo- samo pravoto na rabotnikot na nadomestok na plata za
leduvawe i visinata na nadomestokot e utvrdena so vreme na boleduvawe. Me|utoa navedenite propisi ne
slednite propisi: go reguliraat na~inot, uslovite i postapkata za ostva-
¾ ~len 112 stav 3 od Zakonot za rabotnite odnosi ruvawe na navedenoto pravo. Ovie pra{awa se uredeni
("Slu`ben vesnik na RM", broj 62/05); so Zakonot za zdravstveno osiguruvawe i podzakonski-
¾ ~len 12 do ~len 23 od Zakonot za zdravstve- te akti koi ja reguliraat navedenata materija.
noto osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na RM", broj Odgovorot na pra{aweto "Vo koi slu~ai rabotni-
25/00...36/07); kot ima pravo na nadomestok za boleduvawe?" e daden
¾ ~len 27 stav 1 alineja 1 i ~len 30 od Op{tiot vo ~len 13 od Zakonot za zdravstveno osiguruvawe (vo
kolektiven dogovor za stopanstvoto na Republi- natamo{niot tekst: ZZO). Soglasno citiraniot ~len
ka Makedonija ("Slu`ben vesnik na RM", broj licata vo raboten odnos imaat pravo na nadomestok na
76/06); plata za vreme na boleduvawe vo slu~aj na:
¾ ~len 20 od Op{tiot kolektiven dogovor za • bolest i povreda nadvor od rabota;
javniot sektor na Republika Makedonija ("Slu`- • povreda na rabota i profesionalna bolest;
ben vesnik na RM" broj 10/08, vo sila od 16.01.2008 • lekuvawe i medicinsko ispituvawe;
godina a vo primena od 21.01. 2008 godina); • neguvawe na bolno dete do trigodi{na vozrast;
¾ Kolektivni dogovori na nivo na dejnost (gran- • neguvawe na bolen ~len na potesno semejstvo nad
ski kolektivni dogovori) i kolektivni dogovori trigodi{na vozrast, no najmnogu do 30 dena;
na nivo na rabotodava~; • neophodno pridru`uvawe na bolno lice upateno na
¾ Pravilnikot za sodr`inata i na~inot na os- pregled ili lekuvawe nadvor od mestoto na `iveewe;
tvaruvaweto na pravata i obvrskite od zadol`itel- • neophodno pridru`uvawe na bolno dete do tri-
noto zdravstveno osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na godi{na vozrast dodeka e na bolni~ko lekuvawe, no
RM", broj 111/00...132/07) i najmnogu do 30 dena;
¾ Pravilnikot za na~inot, postapkite i pob- • dobrovolno davawe na krv, tkivo ili organ i
liskite kriteriumi za utvrduvawe na privremena • izoliranost zaradi spre~uvawe na zaraza.
spre~enost za rabota poradi bolest i povreda ili Soglasno ~len 13 stav 2 od ZZO, nadomestokot na
potreba za nega na bolen ~len od potesnoto semejs- plata vo site pogore navedeni slu~ai na privremena
tvo i za vremetraeweto na privremenata spre~enost spre~enost na rabota, mu pripa|a na vrabotenoto lice
za rabota vo zavisnost od vidot na bolesta i povre- od prviot den na spre~enosta za rabota i trae celo vre-
data ("Slu`ben vesnik na RM", broj 30/06). me dodeka trae spre~enosta za rabota, a se isplatuva za

88 REPREZENT MART 3/2008 8


PLATI

denovite za koi se ostvaruva plata spored propisite vali{te vo Republika Makedonija, kako i na osigure-
za rabotni odnosi. nicite upateni na privremena rabota vo stranstvo.

Navedenoto zakonsko re{enie sodr`ano vo Koj dava ocena za privremena


~len 13 stav 2 od ZZO e osobeno va`no bidej}i de- spre~enost za rabota (boleduvawe)?
finira deka vremetraeweto na boleduvaweto se
broi kalendarski (pa taka se utvrduva i linijata Ocena za privremenata spre~enost za rabota (bo-
na 21-ot den do koja nadomestokot za boleduvawe leduvawe) dava:
go pla}a rabotodava~ot, a nad 21-iot den Fondot • za prvite 7 dena - izbraniot lekar od primarnata
za zdravstveno osiguruvawe), dodeka isplatata zdravstvena za{tita,
na nadomestokot se vr{i za denovite za koi osi- • nad 7 dena - prvostepenata lekarska komisija na
gurenikot (rabotnikot) bi ostvaril plata do Fondot, po predlog na izbraniot lekar
kolku bil na rabota (rabotni denovi i denovi na Do kolku izbraniot lekar oceni deka privremenata
praznici). Nadomestokot na plata za prvite 21 spre~enost za rabota }e trae podolgo od 7 dena go upa-
den spre~enost za rabota go utvrduva i isplatuva tuva osigurenikot na natamo{na ocena na prvostepena
rabotodava~ot od svoite sredstva, a nad 21 den lekarska komisija.
Fondot za zdravstveno osiguruvawe. Privremena spre~enost za rabota se utvrduva so:
¾ neposreden lekarski pregled na osigurenikot i
¾ uvid vo medicinskata i drugata dokumentacija.
Vo isklu~itelni slu~ai, koga osigurenikot e te{-
ko bolen, koga e ne-podvi`en ili te{ko podvi`en, a
ne e na bolni~ko lekuvawe, izbraniot lekar, odnosno
prvostepenata lekarska komisija, mo`e vrz osnova na
predlog na izbraniot lekar koj na osigurenikot mu
pru`a zdravstvena za{tita i vrz osnova na medicin-
skata i drugata dokumentacija, da utvrdi privremena
spre~enost za rabota bez prisustvo na osigurenikot.
Privremenata spre~enost za rabota se utvrduva
so datumot na poseta na osigurenikot na izbraniot
lekar, odnosno na prvostepenata lekarska komisija
Napomena: Za oddelni vidovi na boleduvawa nado- na Fondot. Ne mo`e, privremenata spre~enost za
mestokot na plata za vreme na boleduvawe se ispla}a rabota da se utvrdi retroaktivno osven vo slu~aj na
u{te od prviot den od sredstvata na Fondot za zdrav- bolni~ko lekuvawe i toa vrz osnova na izve{tajot na
stveno osiguruvawe i toa vo slu~aj na: zdravstvenata ustanova deka osigurenikot se nao|a na
¾ nega na bolno dete do trigodi{na vozrast, bolni~ko lekuvawe ili otpusnoto pismo po zavr{eno-
¾ dobrovolno davawe krv, tkivo ili organ, kako i to bolni~ko lekuvawe.
¾ otsustvo od rabota poradi bremenost, ra|awe i Izbraniot lekar zadol`itelno ja zapi{uva datata
maj~instvo. na po~etokot i krajot na privremenata spre~enost za
rabota vo zdravstveniot karton i zdravstvenata le-
UTVRDUVAWE NA PRIVREMENA gitimacija na osigurenoto lice. Evidentiraweto na
SPRE^ENOST ZA RABOTA - BOLEDUVAWE po~etniot i krajniot datum na spre~enosta za rabota,
odnosno boleduvaweto e va`no od medicinski aspekt,
Na~inot na utvrduvawe na privremenata spre~e- no i od aspekt na pravoto na nadomestok na plata bi-
nost za rabota (boleduvawe) e opredelen so Pravilni- dej}i za periodot me|u ovie dva datumi se presmetuva
kot za na~inot, postapkite i pobliskite kriteriumi nadomestok na plata.
za utvrduvawe na privremena spre~enost za rabota Do kolku izbraniot lekar, odnosno lekarskata
poradi bolest i povreda ili potreba za nega na bolen komisija pri ocenuvaweto utvrdi deka spre~enosta
~len od potesnoto semejstvo i za vremetraeweto na za rabota e predizvikana od zaboluvawe za koe nema
privremenata spre~enost za rabota vo zavisnost od mo`nost za lekuvawe, odnosno izmenetata zdravstvena
vidot na bolesta i povredata (vo natamo{niot tekst: sostojba na osigurenikot e trajna, osigurenikot ved-
Pravilnikot). Pravilnikot e podzakonski akt done- na{ go upatuva do nadle`niot organ za ocenuvawe na
sen vrz osnova na ~len 20 stav 4 od ZZO i odredbite rabotnata sposobnost spored propisite za penziskoto
na ovoj pravilnik se odnesuvaat na site osigurenici i invalidskoto osiguruvawe.
vraboteni kaj rabotodava~ite so sedi{te ili prestoju- Dokolku osigurenikot ne e zadovolen od ocenkata

9 Rafajlovski konsalting 89
PLATI

na izbraniot lekar odnosno prvostepenata lekarska pravoto na osigurenikot ne prestanuva, tuku ispla-
komisija mo`e da podnese prigovor do prvostepenata, tata na pari~niot nadomestok na tovar na Fondot za
odnosno vtorostepenata lekarska komisija. zdravstveno osiguruvawe se odlaga dodeka obvrznikot
Prigovor protiv ocenata za privremena spre~e- (rabotodava~ot) ne go uplati dostasaniot pridones.
nost za rabotata na izbran lekar i na lekarskata Po pla}aweto na pridonesot za soodvetnite meseci,
komisija, mo`e da podnese i rabotodava~ot kaj kogo osigurenikot ima pravo na naplata na pari~en nado-
osigurenikot e vraboten, odnosno Fondot. mestok za zaostanatite meseci.
Va`no: Rabotodava~ot ima pravo do kolku se somne-
va vo odnos na boleduvaweto na rabotnikot da podnese PRESMETKA NA NADOMESTOK
barawe za preispituvawe na ocenata za privremena ZA BOLEDUVAWE [TO PA\A VRZ
spre~enost za rabota do prvostepenata, odnosno vto- TOVAR NA RABOTODAVA^OT
rostepenata lekarska komisija. Navedenoto pravo
na rabotodava~ot e uredeno so ~len 86 od Pravilni- Postapkata i na~inot na presmetuvawe na boledu-
kot za sodr`inata i na~inot na ostvaruvaweto na vaweto se vr{i spored istata metodologija spored
pravata i obvrskite od zadol`itelnoto zdravstveno koja se vr{i presmetkata na platata, poradi {to isp-
osiguruvawe. Isto taka soglasno ~len 112 od ZRO, latitelot na platata (rabotodava~ot), presmetkata na
rabotodava~ot ima pravo, vo slu~aj na otvorawe na boleduvaweto ja vklu~uva vo edinstveniot obrazec za
novo boleduvawe od strana na rabotnikot vo rok od personalniot danok na dohod PDD-MP, koj se podne-
tri dena od prestanokot na prethodnoto boleduvawe, suva do UJP. Presmetkata na nadomestokot posebno
da pobara od prvostepenata lekarska komisija da go se iska`uva i vo elektronskiot obrazec MPPP za
potvrdi novoto boleduvawe ili da go prodol`i pre- pla}awe na pridones za PIO.
kratenoto staro boleduvawe.
Presmetka na nadomest za boleduvawe
Uslovi za ostvaruvawe na pravoto na rabotnici od stopanstvoto
na nadomestok za boleduvawe
Presmetka na nadomest za boleduvawe na rabotnici
Pravoto na rabotnikot na nadomestok na plata koj od stopanstvoto e uredeno so OKDS i kolektivnite
go ispla}a rabotodava~ot (do 21 den) ne e usloveno od dogovori na nivo na dejnost (granski kolektivni do-
dol`inata na sta`ot na rabotnikot nitu od redovno- govori). Soglasno ~len 30 od OKDS, za vreme na vre-
sta na pla}awe na pridonesite. Me|utoa nadomestokot mena nesposobnost za rabota rabotnikot ima pravo
na plata (nad 21 den koj go ispla}a Fondot za zdrav- na nadomestok na plata po~nuvaj}i od prviot den na
stveno osiguruvawe) e usloven od oddelni barawa boleduvaweto:
definirani vo ~len 15 od ZZO. ¾ do 7 dena vo visina od 70% od osnovica utvrdena
Imeno, soglasno citiraniot ~len rabotnikot mo- so Zakon;
`e da ostvari pravo na nadomestok na plata na tovar ¾ do 15 dena vo visina od 80% od osnovica utvrde-
na Fondot za zdravstveno osiguruvawe samo ako se na so Zakon
ispolneti slednite uslovi: ¾ i nad 15 dena za site denovi vo visina od 90% od
1) ako zdravstvenoto osiguruvawe traelo najmal- osnovica utvrdena so Zakon
ku {est meseci pred nastapuvawe na slu~ajot, osven ¾ za profesionalni zaboluvawa i povredi na ra-
vo slu~aite na povreda na rabota i profesionalno bota i za drugi slu~ai utvrdeni so zakon vo visina od
zaboluvawe; 100% od osnovica utvrdena so Zakon.
2) pridonesot za zadol`itelnoto zdravstveno osi-
guruvawe redovno da e uplatuvan ili so zadocnuvawe [to e osnovica?
od najmnogu 60 dena i
3) ocenata za privremena spre~enost za rabota da ja Pra{aweto za osnovicata od koja se utvrduva
dal izbraniot lekar, odnosno lekarskata komisija. nadomestokot za boleduvawe e uredena so slednite
Uslovot za ostvaruvawe na nadomestok spored koj propisi:
ocenata za privremena spre~enost za rabota treba da ¾ ~len 30 od OKDS
ja dade izbraniot lekar, odnosno lekarskata komisija ¾ ~len 112 stav 6 od ZRO
e uslov koj va`i i pri ostvaruvawe na nadomestok i ¾ ~len 16 od ZZO i
kaj rabotodava~ot. ¾ Granski kolektivni dogovori* (usoglaseni so
Do kolku se ispolneti ostanatite dva uslovi, a ZRO i OKDS).
pravnoto lice go upla}a pridonesot za zdravstveno *Napomena: Soglasno ~len 269 od ZRO granskite
osiguruvawe so zadocnuvawe pogolemo od 60 dena, kolektivni dogovori treba{e da se usoglasat so ZRO

90 REPREZENT MART 3/2008 10


PLATI

najdocna do 6 fevruari 2006 godina. Do ovoj moment Osnovica za pres-


usoglaseni se slednite kolektivni dogovori: Kolek- Kolektivni dogovori uso- ^len od
metka na nadomest za
glaseni so ZRO dogovorot
tiven dogovor za ugostitelstvo, Kolektiven dogovor boleduvawe
za zdravstvenata dejnost, Kolektiven dogovor za ko- Op{t kolektiven dogovor ^len 30 Osnovica utvrdena so
munalnite dejnosti, Kolektiven dogovor za socijalna za stopanstvo na Republika Zakon
za{tita, Kolektiven dogovor za kultura, Kolektiven Makedonija ("Slu`ben
vesnik na RM", broj 76/06)
dogovor za vrabotenite od tutunskoto stopanstvo,
Kolektiven dogovor za tekstilnata industrija, Kolek- Kolektiven dogovor za ^len 62 Platata {to ja
ugostitelstvo na Republika primil rabotnikot
tiven dogovor za za{titnite dru{tva i Kolektiven Makedonija ("Slu`ben prethodniot mesec
dogovor na Ministerstvoto za vnatre{ni raboti. vesnik na RM", broj 2/08)
Vo ~len 27 od OKDS vo odnos na osnovicata za Kolektiven dogovor za ^len 76 Platata {to ja
nadomestokot na boleduvawe e navedeno deka na ra- zdravstvena dejnost na primil rabotnikot
botnikot, mu pripa|a nadomestok na plata vo visina Republika Makedonija prethodniot mesec
("Slu`ben vesnik na RM",
od negovata prose~na plata od poslednite 12 meseci,
broj 60/06 i 150/07)
dokolku so zakon poinaku ne e opredeleno. Vo ~len 112
Kolektiven dogovor za ^len 61 Platata {to ja
stav 6 od ZRO e navedeno deka ako so ovoj zakon ili
komunalnite dejnosti na primil rabotnikot
drug zakon poinaku ne e odredeno, na rabotnikot mu Republika Makedonija prethodniot mesec
pripa|a nadomestok na platata vo visina od negovata ("Slu`ben vesnik na RM",
prose~na plata od poslednite 12 meseca. broj 107/06)
Va`no: Citiranite zakonski odredbi upatuvaat na Kolektiven dogovor za so- ^len 72 Platata {to ja
toa deka do kolku osnovicata za utvrduvawe na nadome- cijalna za{tita na Repub- primil rabotnikot
lika Makedonija ("Slu`ben prethodniot mesec
stok na plata za vreme na boleduvawe e uredena so dru-
vesnik na RM", broj 83/06)
go zakonsko re{enie toga{ }e se primenuva soodvet-
Kolektiven dogovor za kul- ^len 48 Platata {to ja
noto zakonsko re{enie. Vo odnos na nadomestokot za tura na Republika Make- primil rabotnikot
vreme na boleduvawe takvo zakonsko re{enie postoi donija ("Slu`ben vesnik na prethodniot mesec
i e utvrdeno vo ~len 16 od ZZO spored koe osnovica RM", broj 41/05 i 35/06)
za presmetuvawe na nadomestokot na plata pretsta- Kolektiven dogovor za ^len 77 Osnovica utvrdena so
vuva prose~niot mese~en iznos na isplatenata neto vrabotenite vo tutunskoto Zakon
plata na koja e platen pridonesot za zadol`itelnoto stopanstvo ("Slu`ben
vesnik na RM", broj 65/07)
zdravstveno osiguruvawe vo poslednite {est meseci
pred nastanuvaweto na slu~ajot poradi koj se steknuva Kolektiven dogovor za ^len 45 Osnovica utvrdena so
tekstilnata industrija Zakon
pravoto na nadomestokot. Do kolku za osigurenikot na Republika Makedonija
ne mo`e da se utvrdi osnovica za nadomestokot, toga{ ("Slu`ben vesnik na RM",
osnovicata }e se utvrdi od platata {to ja ostvaril za broj 137/07)
denovite pominati na rabota vo periodot pred nasta- Kolektiven dogovor za ^len 32 Osnovica utvrdena so
nuvawe na slu~ajot. za{titnite dru{tva na Zakon
Me|utoa, vo odnos na visinata na osnovicata mora Makedonija ("Slu`ben
vesnik na RM", broj 119/07
da se imaat vo predvid i odredbite na oddelni granski
kolektivni dogovori kade pra{aweto za osnovicata Kolektiven dogovor na Mi- ^len 84 Platata {to ja
nisterstvoto za vnatre{ni primil rabotnikot
e precizno uredeno. Taka vo kolektivniot dogovor za raboti ("Slu`ben vesnik prethodniot mesec
ugostitelstvo i kolektiven dogovor za komunalnite na RM", broj 8/98...16/06)
dejnosti, osnovica za presmetka na nadomest za vreme
na boleduvawe e platata {to ja primil rabotnikot Va`no: Vrz osnova na se napred navedenoto, za vrabo-
prethodniot mesec. No, ima i granski kolektivni tenite vo stopanstvoto vo onie dejnosti kade postojat
dogovori kako {to se kolektiven dogovor za vrabo- usoglaseni granski kolektivni dogovori so precizni
tenite od tutunskoto stopanstvo, kolektiven dogo- odredbi za osnovicata, za presmetka na nadomest za
vor za tekstilnata industrija, kolektiven dogovor boleduvawe }e se primenuva propi{anata osnovica
za za{titnite dru{tva i drugi, kaj koi osnovica za so grankoviot kolektiven dogovor. Do kolku nema usog-
presmetka na nadomest za boleduvawe e identi~na kako laseno grankov kolektiven dogovor ili ima usoglasen
kaj OKDS, odnosno upatuvaat na osnovicata utvrdena grankov kolektiven dogovor no upatuva na osnovica
so Zakon. utvrdena so Zakon, na mislewe sme deka vo takov slu~aj
Za osnovicata za presmetka na nadomest za boledu- e potrebno da se primenat odredbite na ZZO, odnosno,
vawe kaj usoglasenite kolektivni dogovori daden e prose~niot mese~en iznos na isplatenata neto plata
prikaz vo slednata tabela. na koja e platen pridonesot za zadol`itelnoto zdrav-

11 Rafajlovski konsalting 91
PLATI

stveno osiguruvawe vo poslednite {est meseci pred toa pravo, vo toj slu~aj osnovica za presmetuvawe na
nastanuvaweto na slu~ajot poradi koj se steknuva pra- nadomestokot pretstavuva prose~niot mese~en iznos
voto na nadomestokot za vreme na boleduvawe. na isplatenata neto plata na koj e platen pridonesot
za zdravstveno osiguruvawe vo periodot od poslednite
Presmetka na nadomest za boleduvawe {est meseca pred zgolemuvaweto na platata.
na rabotnici od javniot sektor Vo oddelni slu~ai soglasno ~len 17 stav 2 od ZZO
visinata na nadomestokot na plata za vreme na pri-
Na 16 Januari 2008 godina potpi{an e Op{tiot vremenata spre~enost za rabota iznesuva i 100% od
kolektiven dogovor za javniot sektor objaven vo osnovicata. Takvi slu~ai na privremenata spre~enost
("Slu`ben vesnik na RM" broj 10/08, vo primena od za rabota se slednite:
21.01.2008 godina) koj e zadol`itelen vo primenata ¾ povreda na rabota;
za organite na dr`avnata vlast, javnite ustanovi, ¾ profesionalna bolest;
zavodite, agenciite, organizaciite i drugite pravni ¾ davawe na krv, tkivo ili organ;
lica od javniot sektor koi vrabotuvaat rabotnici i ¾ bremenost, ra|awe i maj~instvo.
koi se finansiraat od Buxetot na RM. Vo ~len 20 od Za osigurenicite koi pokraj platata ostvaruvaat
ovoj kolektiven dogovor e uredeno pra{aweto za visi- prava na nadomestok na plata za skrateno rabotno
nata na nadomestokot za vreme na boleduvawe. Imeno vreme i drugi nadomestoci spored propisite za penzi-
soglasno citiraniot ~len: skoto i invalidskoto osiguruvawe, vo osnovicata za
presmetuvawe na nadomestokot na plata se zasmetuva
"Za vreme na privremena nesposobnost za ra- i nadomestokot na koj e platen pridones za zadol`i-
bota poradi bolest i povreda, soglasno so zakon, telno zdravstveno osiguruvawe.
rabotnikot ima pravo na nadomestok na plata vo Na osigurenicite kaj koi privremenata spre~enost
visina od: za rabota nastapila dodeka se nao|aat na neplateno
¾ 70% za period do 7 dena; otsustvo, im pripa|a nadomestok na plata samo po iste-
¾ 80% za period do 15 dena i kot na neplatenoto otsustvo ako vo toa vreme seu{te
¾ 90% za period do 21 den, po~nuvaj}i od prviot postoi spre~enost za rabota.
den na boleduvaweto, od prose~no isplatenata neto
plata na rabotnikot vo prethodnite tri meseci." Obrasci koi se dostavuvaat do
Fondot za zdravstveno osiguruvawe
Va`no: Vrz osnova na navedenoto, za razlika od vra-
botenite vo stopanstvoto, na vrabotenite vo javniot Presmetkata i isplatata na nadomestokot na plata
sektor visinata na nadomestokot za vreme na boledu- za vreme na boleduvawe soglasno ~len 93 od Pravilni-
vawe se utvrduva na osnovica prose~no isplatena neto kot za sodr`inata i na~inot na ostvaruvaweto na pra-
plata na rabotnikot vo prethodnite tri meseci. vata i obvrskite od zadol`itelnoto zdravstveno osi-
guruvawe se vr{i vrz osnova na slednite obrasci:
NADOMESTOK ZA BOLEDUVAWE ¾ izve{taj za privremena spre~enost za rabota
KOJ SE ISPLA]A OD FONDOT ZA izdaden od izbraniot lekar (Obrazec ISR);
ZDRAVSTVENO OSIGURUVAWE ¾ potvrda za visinata na isplatenata neto plata
na osigurenikot (Obrazec NP-1);
Visinata na nadomestokot koj go ispla}a Fondot ¾ potvrda za visinata na isplatenata neto plata
za zdravstvenoto osiguruvawe e definirana vo ~len 89 kaj rabotodava~ot (obrazec NP-2);
od Pravilnikot za sodr`inata i na~inot na ostvaruva- ¾ potvrda za dvi`eweto na platite kaj rabotoda-
weto na pravata i obvrskite od zadol`itelnoto zdrav- va~ot (Obrazec NP-3).
stveno osiguruvawe. Soglasno citiraniot ~len nadome-
stokot na plata koj go ispla}a Fondot za zdravstveno Zapirawe na isplata na
osiguruvawe iznesuva 85% od prose~niot mese~en iznos nadomestok za boleduvawe
na isplatenata neto plata na koja e platen pridonesot
za zadol`itelnoto zdravstveno osiguruvawe vo posled- Soglasno ~len 23 od Zakonot za zdravstveno osiguru-
nite {est meseci pred nastanuvaweto na slu~ajot pora- vawe, osigurenikot ne mo`e da ostvari, odnosno mo`e
di koj se steknuva pravoto na nadomestokot. da mu se zapre isplatata na nadomestokot na plata za
Napomena: Dokolku vo poslednite {est meseca pred vreme na boleduvawe do kolku:
nastanuvaweto na slu~ajot poradi koj se steknuva pravo- • neopravdano ne se javi na opredelen lekarski i
to na nadomestok na plata kaj rabotodava~ot se zgolemu- komisiski pregled i lekuvawe ili svesno ne se pridr-
va platata samo za osigurenikot koj treba da go ostvari `uva kon upatstvata na lekarot.

92 REPREZENT MART 3/2008 12


PLATI

• vo vremeto na privremenata spre~enost za rabota (9,2%) i na dopolnitelniot pridones za zadol`itelno


se utvrdi deka raboti i ostvaruva prihod i zdravstveno osiguruvawe za slu~aj na povreda na rabo-
• rabotodava~ot kaj kogo nema drugi vraboteni, vo ta i profesionalno zaboluvawe (0,5%) pretstavuva
toj period ostvaruva prihodi. nadomestokot na plata za vreme na boleduvawe. Bru-
to iznos na nadomestokot na plata soglasno zakonot
DANO^EN TRETMAN NA NADOMESTOKOT pretstavuva iznosot na nadomestokot koj se ispla}a
NA PLATA ZA VREME NA BOLEDUVAWE vo koj se sodr`ani i pridonesite i danocite {to se
pla}aat od nadomestokot na plata.
Nadomestokot na plata za vreme na boleduvawe ima
tretman na li~no primawe i na isplateniot iznos Pridones za vrabotuvawe
rabotodava~ot e dol`en da presmeta i plati persona-
len danok soglasno ~len 14-a od Zakonot za personal- Osnovica za presmetuvawe i pla}awe na pridone-
niot danok na dohod ("Slu`ben vesnik na RM", broj sot za vrabotuvawe soglasno Zakonot za vrabotuvawe
80/93..160/07) i ~len 3 stav 1 to~ka 8 od Upatstvo za i osiguruvawe vo slu~aj na nevrabotenost ("Slu`ben
na~inot na presmetuvawe i pla}awe na akontaciite vesnik na RM", broj 37/97...29/07) i Odlukata za stap-
na personalen danok na dohod po odbivka ("Slu`ben kata na pridonesot za vrabotuvawe ("Slu`ben vesnik
vesnik na RM" broj 03/07, 28/07 i 3/08). na RM", broj 50/01) pretstavuva bruto osnovicata od
Osnovica za presmetuvawe i pla}awe na persona- koja e presmetan nadomestokot na plata so primena
len danok prestavuva bruto iznosot na nadomestokot na stapka od 1,6% od navedenata osnovica. Zna~i kako
na plata za vreme na boleduvawe namaleni za pridone- i za pridonesot za PIO taka i za pridonesot za vra-
site i li~noto osloboduvawe. botuvawe, osnovica na koja se pla}a pridonesot pri
Nadomestokot na plata za vreme na boleduvawe isplata na nadomestok na plata za boleduvawe ne e
ima tretman na li~no primawe i danokot na dohod se iznosot na isplateniot nadomestok, tuku osnovicata
presmetuva i pla}a so primena na dano~na stapka vo od koj e utvrden odnosno prose~niot mese~en iznos na
visina od 10%. isplatenata neto plata na koja e platen pridonesot za
zadol`itelnoto zdravstveno osiguruvawe vo posledni-
PRESMETKA NA PRIDONESI te {est meseci pred nastanuvaweto na slu~ajot poradi
koj se steknuva pravoto na nadomestokot.
Pridones za PIO
PRAKTI^EN PRIMER ZA PRESMETKA NA
Soglasno ~len 180 stav 5 od Zakonot za penzisko- PLATA I NADOMESTOK ZA BOLEDUVAWE
to i invalidskoto osiguruvawe ("Slu`ben vesnik na
RM", broj 80/93...153/07), osnovica za presmetuvawe
i pla}awe na pridonesot za penzisko i invalidsko Primer 1:
osiguruvawe za vreme na privremena spre~enost za
rabota -prestavuva osnovicata od koja e presmetan na- Rabotnik vo mesec Fevruari 2008 godina od 29
domestokot za boleduvawe. Vrz osnova na navedenoto kalendarski dena (21 rabotni dena):
proizleguva deka pridones za PIO ne se pla}a na bru- ¾ na rabota bil od 1 do 19
to iznosot od nadomestokot koj go dobiva rabotnikot fevruari 2008 godina
tuku na bruto iznosot od osnovicata od koja e utvrden 19 kalendarski dena ..................13 rabotni dena
pari~niot nadomestok. Kako {to navedovme prethod- ¾ na boleduvawe bil od 20 do
no osnovicata e definirana so ~len 16 od Zakonot za 29 Fevruari 2007 godina
zdravstveno osiguruvawe i pretstavuva prose~niot 10 kalendarski dena ....................8 rabotni dena
mese~en iznos na isplatenata neto plata na koja e
platen pridonesot za zadol`itelnoto zdravstveno Osnovna dejnost na dru{tvoto e promet na tr-
osiguruvawe vo poslednite {est meseci pred nasta- govski dobra na malo ({ifra za dejnost - 52 - Tr-
nuvaweto na slu~ajot poradi koj se steknuva pravoto govija na malo).
na nadomestokot. Napomena: Kolektivniot dogovor za dejnosta
trgovijata se u{te ne e usoglasen so Zakonot za
Pridones za zdravstveno osiguruvawe rabotni odnosi.
Presmetkata na nadomestok na plata za vre-
Soglasno ~len 40 od Zakonot za zdravstveno osi- me na boleduvawe i na platata za denovite koga
guruvawe, osnovica za presmetuvawe i pla}awe na rabotnikot bil na rabota se vr{i vrz osnova na
pridonesot za zadol`itelno zdravstveno osiguruvawe slednite podatoci:

13 Rafajlovski konsalting 93
PLATI

1. Isplatenata neto plata vo poslednite {est Prose~en iznos


meseci pred nastanuvaweto na boleduvaweto na isplatena neto
(Avgust - Januari) e daden so slednata tabela: plata vo poslednite
^asovi na
Osnovica = {est meseci pred h = 70 h 64 = 4.480
boleduvawe
nastanuvaweto na
Ostvaren broj na boleduvaweto za 1
rabotni Isplatena neto
Mesec raboten ~as
plata
~asovi denovi
Presmetka na nadomestok na plata za
Avgust 2007 184 23 12.880 vreme na boleduvawe - 64 ~asa
Septemvri 2007 160 20 11.200
Oktomvri 2007 184 23 12.880 Nadomestok Procent
na plata za soglasno
Noemvri 2007 176 22 12.320 = Osnovica h = 4.480 h 80% = 3.584
vreme na ~len 30 od
Dekemvri 2007 168 21 11.760 boleduvawe OKDS

Januari 2008 184 23 12.880


Vkupno 1.056 132 73.920 Presmetka na plata za denovite koga
rabotnikot e na rabota (104 ~asa)
2. Vkupno rabotni ~asovi za mesec
Fevruari 2008 godina Presmetkata na platata na rabotnikot za vre-
(21 raboten den h 8 ~asa) .......................168 ~asa meto koga rabotnikot bil na rabota (104 rabotni
3. ^asovi na efektivna rabota vo ~asa) vo mesec Fevruari, }e se izvr{i vrz osnova
mesec Fevruari 2008 godina na slednite podatoci:
(13 rabotni dena h 8 ~asa) ......................104 ~asa 1. Prose~no isplatenata neto plata po
4. ^asovi na boleduvawe rabotnik vo Republika Makedonija
(8 rabotni dena h 8 ~asa) .........................64 ~asa za mesec Fevruari .....................................15.657*
2. 65% od prose~no isplatenata neto
Presmetka plata po rabotnik vo Republika
Makedonija za mesec Fevruari
Presmetkata na nadomestokot za vreme na bole- (minimalna osnovica za PIO i
duvawe i plata za mesec Fevruari 2008 godina }e vrabotuvawe) ................................................10.177
se izvr{i niz slednite ~ekori: 3. 50% od prose~no isplatenata neto
1) Presmetka na osnovica plata po rabotnik vo Republika
2) Presmetka na nadomestok na plata Makedonija za mesec Fevruari
za vreme na boleduvawe (za 64 ~asa) (minimalna osnovica za zdravstvo
3) Presmetka na plata za denovite koga i profesionalno zaboluvawe i
rabotnikot e na rabota (za 104 ~asa) povreda pri rabota).................................7.828,50
4) Presmetka na personalen danok i 4. Neto plata koja bi mu sleduvala na
pridones za zdravstvo rabotnikot za cel mesec na rabota .........11.760
5) Presmetka na pridones za PIO 5. Objavena najniska neto plata
i za vrabotuvawe za {ifra na dejnost 52 za
mesec Fevruari 2008.................................6.500**
Presmetka na osnovica
Napomena*: Podatocite se pretpostaveni.
Prose~en iznos Vkupen iznos na is- Napomena**: Objaveniot podatok za plata po
na isplatena platena neto plata vo
granka e va`en bidej}i soglasno ~len 5 (koj va`i
neto plata vo = poslednite 6 meseci = 73.920 = 70 denari
poslednite 6 Vkupno rabotni 1.056
za site rabotodava~i) od Zakonot za isplata na
meseci pred na- ~asovi vo posled- plati ("Slu`ben vesnik na RM", broj 70/94...121/07)
stanuvaweto na nite {est meseci prose~nata mese~na neto plata po rabotnik koja
boleduvaweto za pred nastanuvaweto ja isplatuva rabotodavecot ne mo`e da bide poni-
1 raboten ~as na boleduvaweto
ska od 65% od prose~nata mese~na neto plata po
rabotnik na oddelot na koj mu pripa|a raboto-
davecot objavena od Ministerstvo za trud i so-
cijalna politika za tekovniot mesec. Vrz osnova
na navedenoto prose~nata neto plata na nivo na
rabotodava~ ne smee da bide poniska od objavenata
plata po granka.

94 REPREZENT MART 3/2008 14


PLATI

Rabotni Vrz osnova na navedenite presmetki vo smetkovods-


Neto plata koja
Neto plata za bi mu sleduvala
~asovi tvoto se sproveduvaat slednive:
za mesec
eden raboten = na rabotnikot : = 11.760 : 168 = 70
Fevru-
~as za cel mesec na KNI@EWA:
ari 2008
rabota
godina
4700 - Neto plati .........................................7.280
Plata za deno-
Neto plata za
^asovi 4710 - Vkalkulirani nadomesti
vite pominati = h pominati = 70 h 104 = 7.280 za vreme na boleduvawe ..................3.584
eden raboten ~as
na rabota na rabota
4701 - Presmetani pridonesi....................5.929
4702 - Presmetani danoci .............................841
Presmetka na personalen danok 444 - Danoci, pridonesi, ~lenarina
i pridones za zdravstvo i drugi dava~ki koi ne
zavisat od rezultatot ...........................34
Presmetkata na personalniot danok na dohod i 2711 - Neto plati za redovna rabota .............7.280
pridonesot za zdravstvo se vr{i na osnovica koja 2720 - Nadomesti na plati za vreme
pretstavuva zbir od platata za denovite na rabota na boleduvawe..........................................3.584
i nadomestokot na plata za vreme na boleduvawe za 2730 - Personalen danok ......................................841
mesec Fevruari, odnosno iznosot od 10.864 (7.280 + 2740 - Pridones za zdravstveno
3.584). Presmetkata }e se izvr{i na sleden na~in: osiguruvawe .............................................1.584
2741 - Pridones za penzisko i
Red.
Opis Iznos invalidsko osiguruvawe .......................3.960
broj
Neto plata i nadomestok za vreme na boledu- 2742 - Pridones za vrabotuvawe ........................299
1.
vawe za mesec Fevruari (7.280 + 3.584) 10.864 2743 - Pridones za profesionalno
2. Li~no osloboduvawe 3.294 zaboluvawe i povreda pri rabota ............86
3. Dano~na osnova (reden broj 1 ‡ reden broj 2) 7.570 269 - Obvrski za ostanati nespomnati
4. Personalen danok od 10% (7.570 h 11,111111%) 841 danoci, pridonesi i drugi dava~ki .........34
5. Bruto 1 (10.864 + 841) 11.705
Presmetana plata i nadomest na plata
6. Bruto 2 (11.705 : 0,68) 17.214
za vreme na boleduvawe za mesec Fevruari
7. Pridones za zdravstvo (17.214 h 9,2%) 1.584
2711 - Neto plati za redovna rabota .......7.280
Dopolnitelen pridones za zdravstvo, odnosno
8. pridones za profesionalno zaboluvawe i 2720 - Nadomesti na plati za vreme
povreda na rabota (17.214 h 0,5%) 86 na boleduvawe ...................................3.584
9. Nadomest za vodi (17.214 h 0,20%) 34 1000 - Smetka .....................................................10.864
Isplatena plata i nadomest na plata
Presmetka na pridones za PIO i za vrabotuvawe za vreme na boleduvawe za mesec Fevruari
na transakciska smetka na vrabotenite
Presmetkata na pridonesot za PIO i na pri- 2730 - Personalen danok ...............................841
donesot za vrabotuvawe se vr{i na osnovica koja 2740 - Pridones za zdravstveno
prestavuva zbir od platata za denovite na rabota osiguruvawe .......................................1.584
i osnovicata od koja e presmetan nadomestokot na 2741 - Pridones za penzisko i
plata za vreme na boleduvawe za mesec Fevruari, invalidsko osiguruvawe .................3.960
odnosno iznosot od 11.760 denari (7.280 + 4.480). 2742 - Pridones za vrabotuvawe..................299
Presmetkata }e se izvr{i na sleden na~in: 2743 - Pridones za profesionalno
zaboluvawe i povreda pri rabota .....86
Red. 269 - Obvrski za ostanati nespomnati
Opis Iznos
broj
danoci, pridonesi i drugi dava~ki ...34
Neto plata i osnovica od koja e presmetan
1. nadomestok za vreme na boleduvawe za mesec 1000 - Smetka .......................................................6.804
Fevruari (7.280 + 4.480) 11.760 Platen personalen danok na dohod,
2. Li~no osloboduvawe 3.294 pridonesi od plata i nadomest za vodi
3. Dano~na osnova (reden broj 1 ‡ reden broj 2) 8.466
4. Personalen danok od 10% (8.466 h 11,111111%) 941 Pla}awe na pridones za PIO
5. Bruto 1 (11.760 + 941) 12.701
6. Bruto 2 (12.701 : 0,68) 18.678 Za pla}awe na pridonesot za PIO, obvrznicite
7. Pridones za PIO (18.678 h 21,2%) 3.960 se dol`ni da dostavat elektronski obrazec MPPP
8. Pridones za vrabotuvawe (18.678 h 1,6%) 299 najdocna do 15 vo tekovniot za prethodniot mesec. do

15 Rafajlovski konsalting 95
PLATI

podra~nata edinica na Stru~nata slu`ba na Fondot ¾ pole 3.8 - ^asovi za nadomestok ......................64
za PIOM vo elektronska forma (po meil, na disketa, ¾ pole 3.9 - Vid na nadomestok osnovica........126
CD ili USB). Obrazecot za mese~na presmetana plata ¾ pole 3.10 - Iznos na nadomestok ................3.584
i pridones vo elektronska forma (vo ponatamo{niot
¾ pole 3.11 - Osnovica .....................................4.480
tekst: Obrazec MPPP).
Popolnuvaweto na MPPP prijavata se vr{i na ¾ pole 3.13 - Neto osnovica
sledniot na~in: za presmetuvawe
¾ od pole 3.0 do pole 3.4 se popolnuvaat podato- na pridonesot od 3.7 i 3.11 .......................11.760
ci za osigurenikot i toa: MBG, Prezime Ime ¾ pole 3.14 - Bruto osnovica
i Broj na delovna edinica za presmetuvawe na pridonesot od
¾ pole 3.5 - Traewe na sta`ot vo denovi ..........29
neto osnovica (3.13) ....................................18.678
¾ pole 3.6 - Efektivna rabota - ~asovi ..........104
¾ pole 3.7 - Efektivna rabota ¾ pole 3.15 -Pridones za PIO ......................3.960
- neto plata .....................................................7.280 ¾ pole 3.16 -[ifra za vid na sta` ..................050

96 REPREZENT MART 3/2008 16


FIKSALIZACIJA

PROMET oD mAKEDONSKI PROIZVODI


- NOV eLEMENT NA FISKALNITE SMETKI -
Jasmina RAFAJLOVSKA
So cel pottiknuvawe na svesta na makedonskite postojnite elementi treba da gi sodr`at slednite
potro{uva~i za va`nosta od kupuvawe na makedon- novi elementi:
ski proizvodi vrz vkupnata doma{na ekonomija Promet od makedonski proizvodi
doneseni se novi podzakonski akti so koi se na- Presmetaniot danok od makedonski proizvodi
metnuvaat novi obvrski vrz trgovcite vo odnos (prika`an po dano~nite stapki, zaedno so dano~niot
na fiskalnoto rabotewe po~nuvaj}i od 1 April kod dokolku se koristi i
2008 godina. Imeno od strana na Ministerot za Vkupen iznos na danok od makedonski proizvodi.
finansii donesen e Pravilnik za izmenuvawe i Za taa cel trgovcite se dol`ni da se obratat do
dopolnuvawe na pravilnikot za izdavawe na do- ovlastenite distributeri na fiskalen sistem na
kument kasova smetka za storna transakcija i za oprema od kogo ja nabavile opremata za da mo`e da
funkcionalnite i tehni~kite karakteristiki koi se izvr{at navedenite izmeni, odnosno da se izvr{i
treba da gi imaat fiskalnite aparati i integri- prilagoduvawe na nivnite fiskalni kasi so barawata
raniot avtomatski sistem, vo natamo{niot tekst: na zakonodavecot.
Pravilnik za fiskalni smetki.
Navedeniot Pravilnik za fiskalni smetki e
objaven vo Slu`ben vesnik na RM broj 3 od 2008
godina i vo Slu`ben vesnik na RM broj 25 od 2008
godina i site subjekti se obvrzani da go primenu-
vaat po~nuvaj}i od 1 April 2008 godina.
So Pravilnikot za fiskalni smetki se vovedu-
vaat slednite novini:
 se dodavaat novi informacii koi treba da gi
dokumentira fiskalnata memorija na fiskalniot
aparat
 se dodavaat novi elementi koi treba da gi
sodr`i fiskalnata smetka
 se dodavaat novi elementi koi treba da gi
sodr`i storno smetkata
 se dodavaat novi elementi koi treba da gi
sodr`i Dnevniot finansiski izve{taj
 se propi{uva Nov Obrazec na Kniga za Dnev-
ni finansiski izve{tai i
 se dodavaat novi elementi koi treba da gi
sodr`i Paragon blokot i
 se propi{uva nova itna smetkovodstvena
kniga.
Vo prodol`enie se osvrnuvame na navedenite
novini.
NOVI ELEMENTI NA STORNO SMETKATA
NOVI ELEMENTI NAFISKALNATA SMETKA
Soglasno ~len 3 od Pravilnikot za fiskalna sme-
Soglasno izmenite na Pravilnikot za fiskalna tka vovedeni se slednite novi elementi na storno
smetka po~nuvaj}i od 1 April 2008 godina site trgovci smetkite i toa:
e potrebno da izdavaat fiskalni smetki koi pokraj opis i koli~ina na prometot na dobro odnosno

17 Rafajlovski konsalting 97
FISKALIZACIJA

usluga, cena i iznos, po poedine~ni dano~ni stapki; NOVI ELEMENTI VO KNIGATA ZA DNEVNI
 iznosite koi treba da bidat povrzani so to~na FINANSISKI IZVE[TAI OBRAZEC KDFI-1
dano~na stapka; dano~nata stapka mo`e da bide izra-
zena vo procent ili dano~en kod (dano~na grupa) koja So Pravilnikot za fiskalna smetka vo knigata za
e definirana na krajot na smetkata; dnevni finansiski izve{tai Obrazec KDFI-1 doda-
 eventualni podzbirovi; deni se slednite novi koloni:
 vkupen promet koj se dol`i, treba da bide iska- iznos na DDV od makedonski proizvodi 0%, 5%,
`an so tekstot "VKUPEN PROMET" i ne mo`e da se 18% i
pojavi na bilo koja druga linija vo smetkata; vkupen iznos na DDV od makedonski proizvodi
 vkupen iznos na danok; vo tekovniot den.
 presmetaniot danok prika`an po dano~nite stap- Da potsetime deka obvrskata za vodewe na kniga za
ki, zaedno so dano~niot kod dokolku se koristi; dnevni finansiski izve{tai e propi{ana vo ~len 11
 vkupen promet ostvaren od makedonski proizvo- od Zakonot za registrirawe na gotovinskite pla}awa
di koj treba da bide iska`an so tekstot "PROMET ("Slu`ben vesnik na RM" broj 31/01...123/07). Vo kniga-
OD MAKEDONSKI PROIZVODI" i ne mo`e da se ta za dnevni finansiski izve{tai Obrazec KDFI-1
pojavi na bilo koja druga linija vo smetkata; se registriraat podatocite za vkupniot promet so
 ~asot, datumot na izdavawe i progresivniot broj na vkalkuliran DDV i iznosot na DDV po:
stornata smetka; datumot treba da bide prika`an vo eden rabotni denovi
od slednite formati dd/mm/gg ili dd-mm-gg; ~asot treba zbirno za sekoj kalendarski mesec i
da se iska`e vo 24 ~asoven format: ~~-mm ili ~~:mm. vkupno za godinata.
Site subjekti koi se obvrznici za voveduvawe i upo-
treba na fiskalni aparati se dol`ni da ja vodat knigata
za dnevni finansiski izve{tai za sekoj deloven objekt
vo koj se koristat fiskalni aparati. Vo objektite kade
se koristat pove}e fiskalni aparati, dnevnite finan-
siski izve{tai vo knigata se evidentiraat zbirno. Zna-
~i, dano~nite obvrznici se dol`ni knigata za dnevni
finansiski izve{tai Obrazec KDFI-1 da ja vodat za
sekoj deloven objekt nezavisno kolku fiskalni aparati
ima vo objektot. Podatocite koi se vpi{uvaat vo kniga-
ta se od dnevniot finansiski izve{taj kade prometot e
evidentiran po tarifi i koj se generira od fiskalniot
aparat voobi~aeno na krajot na rabotniot den.

KDFI-01

REPUBLIKA MAKEDONIJA
MINISTERSTVO ZA FINANSII
UPRAVA ZA JAVNI PRIHODI

KNIGA NA DNEVNI
FINANSISKI IZVE[TAI

REPUBLIKA MAKEDONIJA
NOVI ELEMENTI VO DNEVNIOT MINISTERSTVO ZA FINANSII
FINANSISKI IZVE[TAJ UPRAVA ZA JAVNI PRIHODI

Vo dnevniot finansiski izve{taj koj prestavuva KNIGA NA DNEVNI


zbir na site dnevni transakcii dodadeni se slednite FINANSISKI IZVE[TAI
novi elementi: _____________________________ _____________________________
 vkupen promet od makedonski proizvodi od te- Naziv na dano~niot obvrznik Dano~en broj

kovniot den _____________________________ _____________________________


DDV broj
 vkupen danok od makedonski proizvodi po sekoja Sedi{te na dano~niot obvrznik

poedine~na dano~na stapka i _____________________________


 vkupen iznos na danok od makedonski proizvodi. Naziv i adresa na deloven objekt MP

98 REPREZENT MART 2/2008 18


FIKSALIZACIJA

Vkupen promet vo tekovniot den Iznos na DDV od makedonski


Iznos na DDV vo tekovniot
so vkalkuliran danok, iska`an proizvodi vo tekovniot den po Vkupen iznos Vkupen
Vkupen den po dano~ni stapki
po dano~ni stapki dano~ni stapki na DDV od iznos na
Red. promet vo
Datum makedonski DDV vo
br. tekovniot
proizvodi vo tekovniot
0% 5% 18% den 0% 5% 18% 0% 5% 18%
tekovniot den den

1.

2.

3.

4.

5.

6...

VKUPNO

NOVI ELEMENTI VO ITNA protivvrednost. Za navedenoto delo na dano~niot obvrz-


SMETKOVODSTVENA KNIGA nik-fizi~ko lice mo`e da mu se izre~e globa vo iznos
od 800 do 1.000 evra vo denarska protivvrednost.
So Pravilnikot za fiskalna smetka isto taka i
vo Itnata smetkovodstvena kniga Obrazec ISK-03
dodadeni se slednite novi koloni: ISK-03
 Iznos na DDV od makedonski proizvodi 0%,
5%, 18% i REPUBLIKA MAKEDONIJA
 Vkupen DDV od makedonski proizvodi vo tekov- MINISTERSTVO ZA FINANSII
niot den UPRAVA ZA JAVNI PRIHODI
Da potsetime deka Itnata smetkovodstvena kniga ITNA SMETKOVODSTVENA KNIGA
Obrazec ISK-03 e vovedena soglasno ~len 12 od Zakonot
za registrirawe na gotovinskite pla}awa vo slu~aite REPUBLIKA MAKEDONIJA

koga e potreben remont ili popravka na fiskalnata apa- MINISTERSTVO ZA FINANSII

ratura. Vo tie okolnosti dano~niot obvrznik e dol`en UPRAVA ZA JAVNI PRIHODI

za izvr{eniot prometot na dobra ili uslugi da izdava ITNA SMETKOVODSTVENA KNIGA


paragon blok i da vodi itna smetkovodstvena kniga za-
vereni od Upravata za javni prihodi. Za nepo~ituvawe _____________________________ _____________________________
Naziv na dano~niot obvrznik Dano~en broj
na navedenata odredba vo ~len 21 od Zakonot predvide-
na e kazna globa za dano~niot obvrznik-pravno lice vo _____________________________ _____________________________
Sedi{te na dano~niot obvrznik DDV broj
iznos od 4.000 do 5.000 evra vo denarska protivvrednost
dodeka na odgovornoto lice kaj pravnoto lice }e mu se _____________________________
Naziv i adresa na deloven objekt MP
izre~e globa vo iznos od 800 do 1.000 evra vo denarska
Datum Datum i ~as Vkupen promet vo tekov- Iznos na DDV od Vkupen
Izdadeni Iznos na DDV vo Vkupen
i ~as na na pu{tawe niot den so vkalkuli- Vkupen makedonski proizvodi DDV od
paragon tekovniot den po iznos na
prestanok vo upotreba ran danok, iska`an po promet vo vo tekovniot den po makedonski
blokovi dano~ni stapki DDV vo
na funk- po izvr{e- dano~ni stapki tekovniot dano~ni stapki proizvodi
od-do seris- tekovniot
cionirawe na inter- den vo tekov-
ki broj 0% 5% 18% 0% 5% 18% 0% 5% 18% den
na aparatot vencija niot den

19 Rafajlovski konsalting 99
ZA[TITNI DRU[TVA

ZA{TITNITE DRU{TVA KAKO


SPECIFI^EN STOPANSKI SUBJEKT
Sezair REXEPAGI]
@arko MIHAJLOVSKI
So Zakonot za vrabotuva-
we na invalidni lica ("Slu-
`ben ves nik na RM", broj INVALIDNI LICA Za {tit no dru{ tvo mo `e da se
44/00... 29/07, vo natamo{niot osnova do kolku se ispolneti sled-
tekst: Zakonot), definirani nive uslovi:
se pravilata vo odnos na: Invalidno lice, vo smisla na ako vrabotuva najmalku 5*
zakonot, e lice so o{teten vid, (pet) lica na neopredeleno vreme;
po i mot na in va lid no
o{teten sluh, so pre~ki vo gla- najmalku 40% od vkupniot
lice; sot, go vo rot i ja zi kot, te les no broj na vraboteni se invalidni
poimot na za{titno dru{- invalidno lice, lice so pre~ki vo lica; i
tvo; intelektualniot razvoj i lice so najmalku 50% od vrabotenite
gubeweto na statusot na kombinirani pre~ki i koe poradi invalidni lica se lica so o{teten
za{titno dru{tvo; stepenot na invalidnost ima speci- vid, o{teten sluh, so pre~ki vo
odano~uvawe na prima- fi~ni potrebi vo raboteweto. glasot, govorot i jazikot, telesno
wata na licata vraboteni vo Kako invalidno lice se smeta i invalidno lice, lice so pre~ki vo
invalid na trudot so preostanata intelektualniot razvoj i lice so
za{titnite dru{tva;
ili namalena rabotna sposobnost kombinirani pre~ki i koe poradi
formirawe na poseben ako se vo di vo evi den ci ja ta na stepenot na invalidnost ima speci-
fond za po do bru va we na Agencijata za vrabotuvawe na Re- fi~ni potrebi vo raboteweto.
uslovite za vrabotuvawe i publika Makedonija.
ra bo te we na in va lid ni te Invalidnosta vrz osnova na pod- GUBEWE NA STATUSOT
lica; neseno barawe od invalidno lice, NA ZA[TITNO DRU[TVO
formiraweto na zaed- negoviot roditel ili staratel ja
nica na za{titni dru{tva. utvrduva komisija za ocenka na
rabotnata sposobnost na Fondot Soglasno odredbite na ~len 9
So Zakonot se ureduvaat
za penziskoto i invalidskoto osi- stav 1 od Zakonot novoosnovano
posebnite uslovi za vrabo- guruvawe na Makedonija, osven ako za{titno dru{tvo e dol`no vo
tuvawe i rabotewe na inva- invalidnosta na liceto ne e utvrde- periodot od 90 dena da gi vrabo-
lidni lica koga samostojno na od drug nadle`en organ. ti site rabotnici smetano od
vr{at dejnost kako trgovec denot na prvoto vrabotuvawe na
poedinec, kaj rabotodavec ZA[TITNO DRU[TVO rabotnik na neopredeleno vreme
ili ima at svojs tvo na ra- vo dru{tvoto, vo sprotivno ne
bo to da vec, vo dr `av na ta go steknuva statusot na za{titno
Zaradi vrabotuvawe na inva- dru{tvo i narednite pet godini
administracija, edinicite
lidni lica se osnovaat za{titni ne mo`e da raboti kako za{titno
na lokalnata samouprava, jav- dru{tva kako trgovski dru{tva. dru{tvo, vo koj rok osnova~ot ili
nite pretprijatija, ustanovi,
agencii i fondovi i drugi *
So predlog izmenite na Zakonot za vrabotuvawe na invalidni lica, koi
dr`avni institucii. sé u{te se nao|aat vo sobraniska procedura se predviduva za{titnite
dru{tva da vrabotuvaat najmalku 10 lica na neopredeleno rabotno vreme.

100 REPREZENT MART 3/2008 PRODOL@UVA PO DANO^EN PRAKTIKUM 20


ZA[TITNI DRU[TVA

~len na negovoto potesno semejs- ima specifi~ni potrebi vo rabo- i invalidi na trudot se oslobodu-
tvo ne mo`e da osnova novo za{tit- teweto, se osloboduva od pla}awe vaat od pla}awe na personalniot
no dru{tvo. na personalen danok na dohod, a danok na dohod i za niv se obez-
Isto ta ka, ako za {tit no to sredstvata za pridones za penzisko beduvaat sredstva za pridones za
dru{tvo pove}e od tri pati vo pos- i invalidsko osiguruvawe, prido- penzisko i invalidsko osiguru-
ledovatelni dve godini go naru{i nes za zdravstveno osiguruvawe i va we od Bu xe tot na Re pub li ka
minimalniot procent na invalidni pridones za vrabotuvawe za ovie Makedonija.
lica ili padne pod minimalniot lica se obezbeduvaat od Buxetot na Napomena: Iako so Zakonot de-
broj na vkupno vraboteni rabotni- Republika Makedonija. cidno ne e uredeno, na mislewe sme
ci na neopredeleno vreme, go gubi Buxetot na Republika Makedo- deka ograni~uvaweto na osnovica-
statusot na za{titno dru{tvo i nija sredstvata za pridones za pen- ta za nadomestuvawe na sredstva-
narednite pet godini ne mo`e da zisko i invalidsko osiguruvawe, ta za pridonesot za penziskoto
raboti kako za{titno dru{tvo vo pridonesot za zdravstveno osiguru- i invalidskoto osiguruvawe od
koj rok osnova~ot ili ~len na nego- vawe i pridonesot za vrabotuvawe Buxetot na Republika Makedo-
voto potesno semejstvo ne mo`e da za invalidnite lica gi obezbeduvaa nija do dve neto prose~ni neto
osnova novo za{titno dru{tvo. najmnogu vo visina na pridonesite plati isplateni vo Republika
Ako za{titnoto dru{tvo nad na osnovicata od dve neto prose~ni Makedonija vo prethodniot mesec
90 dena ne gi ispolnuva uslovite plati isplateni vo Republikata se odnesuva i na ovaa kategorija
za steknuvawe na statusot na za- vo prethodniot mesec. Za razlika- na vra bo te ni vo za {tit no to
{titno dru{tvo go gubi statusot ta od neto platata koja go nadminuva dru{tvo.
na za{titno dru{tvo i narednite ovoj iznos, sredstvata za pridonesi Toa zna~i za{titnite dru{tva
tri godini ne mo`e da raboti kako gi pla}a rabotodavecot. se dol`ni za vrabotenite koi ne
za{titno dru{tvo vo koj rok osno- Od ovaa odredba proizleguva se invalidni lica i invalidi na
va~ot ili ~len na negovoto potes- deka pri isplatata na platata na trudot da gi platat iznosite na
no semejstvo ne mo`at da osnovaat invalidnite lica ~ij iznos na neto presmetanite pridonesi za:
za{titno dru{tvo. platata go nadminuva iznosot na zdravstveno osiguruvawe (os-
Napomena: Nadzor nad sprovedu- dve neto prose~ni plati isplateni novno i dopolnitelno); i
vaweto na odredbite na ovoj zakon vo Republikata vo prethodniot me- vrabotuvawe.
vr{i Ministerstvoto za trud i sec (bez ogled za koj mesec se vr{i Osloboduvaweto od pla}awe na
socijalna politika. isplata na plata), rabotodavecot personalen danok za invalidnite
Inspekciski nadzor nad sprove- e dol`en da izvr{i uplata na raz- lica e op{to, bez poprecizno de-
duvaweto na odredbite na ovoj za- likata na presmetanite pridonesi finirawe na vidovite na prihodi
kon koi se odnesuvaat na posebnite nad dozvoleniot iznos koj se nado- koi se osloboduvaat od odano~u-
uslovi za vrabotuvawe i rabotewe mestuva od Buxetot na Republika vawe. Vo ~len 6 stav 1 to~ka 8 od
na invalidnoto lice vr{i Dr`av- Makedonija. Zakonot za personalniot danok na
niot inspektorat za trud (~len 19 Na po me na: Ra bo to da ve cot e dohod ("Slu`ben vesnik na RM",
od Zakonot). dol`en na vrabotenoto invalidno broj 80/93...76/07) navedeno e deka
lice da mu ispla}a plata soglasno personalen danok na dohod ne se
DANO^NI so zakon, kolektiven dogovor i do- pla}a na primawata vrz osnova na
OSLOBODUVAWA I govor za vrabotuvawe. nadomest za invalidnost, plata i
OLESNUVAWA OD PLATA Platata na invalidnoto lice penzija na invalidno lice.
rabotodavecot e dol`en na vra- Tokmu zaradi vaka definira-
botenoto invalidno lice da mu ja nite zakonski odredbi logi~no se
Za invalidni lica ispla}a na tekovna smetka ili na nametnuva pra{aweto
i invalidi na trudot {tedna kni{ka, a platata mo`e da Dali osloboduvaweto se odne-
ja podigne samoto lice so invalid- su va i na dru gi te pri ma wa koi
Soglasno odredbite na ~len 7 od nost, bra~niot drugar, negoviot gi ostvaruvaat invalidnite lica
Zakonot, vrabotenoto invalidno li- ro di tel ili ne go vi ot sta ra tel (na primer: primawa od kapital,
ce so o{teten vid, o{teten sluh, so (~len 4-b od Zakonot). primawa od raboten odnos vo iz-
pre~ki vo glasot, govorot i jazikot, nosi pogolemi od opredelenite
telesno invalidno lice, lice so Za neinvalidni lica so Op{tiot Kolektiven dogovor
pre~ki vo intelektualniot razvoj i granskite kolektivni dogovori
i lice so kombinirani pre~ki i koe Vra bo te ni te vo za {tit ni te i sli~no).
poradi stepenot na invalidnost dru{tva koi ne se invalidni lica Imaj}i gi predvid citiranite

21 Rafajlovski konsalting 101


ZA[TITNI DRU[TVA

odredbi od Zakonot za vrabotuvawe na invalidni lica b) Do Fond na PIOM - Podra~na edinica:


kako i odredbite od Zakonot za personalen danok na ƒ Elektronski obrazec MPPP vo elektronska for-
dohod, mo`e da se izvede zaklu~ok deka od obvrskata za ma (po meil, na disketa, CD ili USB). Napomena:
pla}awe na personalniot danok na dohod e oslobodena Se popolnuvaat poliwata: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
samo platata na invalidnite i neinvalidnite lica, no 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24 i 3.25. Na poleto
ne i drugite li~ni primawa koi ovie lica gi ostvaruva- 3.23 - Vid na nadomestok se stava oznaka 144.
at kaj isplatitelot, kako {to se jubilejnite nagradi, ƒ Bankov izvod deka platata e isplatena
dividendite i drugite prihodi ostvareni so u~estvo vo ƒ Platen spisok na vrabotenite invalidni lica
dobivkata. Pri ova treba da se ima predvid deka na oda- od ~len 2 stav 1 od Zakonot za koi se ispla}a
no~uvawe so personalniot danok na dohod podle`at i plata;
drugite li~ni primawa na vrabotenite vo za{titnite ƒ Platen spisok na vrabotenite koi ne se invalid-
dru{tva koi se isplateni vo iznosi pogolemi od izno- ni lica i invalidite na trudot za koi se ispla}a
site propi{ani so Op{tiot, odnosno so granskite plata (se odnesuva samo za za{titni dru{tva);
kolektivni dogovori, kako {to se: nadomestocite za ƒ Potvrda od Zaednicata na za{titni dru{tva
ishrana na vrabotenite, nadomestocite za prevoz do i deka isplatuva~ot na plata poseduva potrebna
od rabota, nadomestokot za patni i dnevni tro{oci za dokumentacija deka samostojno vr{i dejnost
slu`beni patuvawa, terenski dodatok i drugi. kako trgovec poedinec, deka za vrabotenite
invalidni lica ima dokument za utvrdena in-
PRESMETKA I ISPLATA NA PLATA validnost, odnosno deka soglasno brojot i stru-
kturata na vrabotenite firmata e za{titno
dru{tvo (samo ako ima promeni vo strukturata
Za isplata na plata za{titnite dru{tva pravat dve na vraboteni).
presmetki na plata. Edna za vrabotenite invalidni v) Do Fond za zdravstveno osiguruvawe - Podra~na
lica od ~len 2 stav 1 od Zakonot i edna zaedni~ka za edinica
vrabotenite koi ne se invalidni lica i invalidite ƒ Presmetka-Obrazec PDD-MP zaverena od Upra-
na trudot. Isto taka, dve presmetki na plata pravat vata za javni prihodi za platata za vrabotenite
i isplatuva~ite na plati koi vrabotuvaat invalidni invalidni lica od ~len 2 stav 1 od Zakonot;
lica od ~len 2 stav 1 od Zakonot (edna za invalidnite ƒ Presmetka-Obrazec PDD-MP zaverena od Upra-
lica i edna za ostanatite vraboteni). vata za javni prihodi za platata za vrabotenite
Rabotodavcite koi vrabotuvaat invalidni lica od koi ne se invalidni lica i za invalidite na tru-
~len 2 stav 1 od Zakonot, invalidnite lica koi samo- dot (se odnesuva samo za za{titni dru{tva);
stojno vr{at dejnost kako trgovci poedinci i za{tit- ƒ Interen rekapitular za presmetka na plata so
nite dru{tva pri presmetkata na plata se dol`ni da Bruto platata i presmetanite pridonesi;
gi dostavat slednite dokumenti: ƒ Platen spisok na vrabotenite invalidni lica
a) Do Ministerstvo za finansii, Uprava za javni od ~len 2 stav 1 od Zakonot za koi se ispla}a
prihodi - podra~na edinica: plata;
ƒ Presmetka-Obrazec PDD-MP za plata za vrabo- ƒ Platen spisok na vrabotenite koi ne se invalid-
tenite invalidni lica od ~len 2 stav 1 od Zako- ni lica i invalidite na trudot za koi se ispla}a
not zaradi zaverka, po {to prviot primerok plata (se odnesuva samo za za{titni dru{tva);
od obrazecot ostanuva vo Upravata za javni ƒ Bankov izvod deka platata e isplatena;
prihodi; ƒ Potvrda od Zaednicata na za{titni dru{tva
ƒ Presmetka-Obrazec PDD-MP za plata za vrabo- deka isplatuva~ot na plata poseduva potrebna
tenite koi ne se invalidni lica i invalidite na dokumentacija deka samostojno vr{i dejnost
trudot zaradi zaverka, po {to prviot primerok kako trgovec poedinec, deka za vrabotenite
od obrazecot ostanuva vo Upravata za javni pri- invalidni lica ima dokument za utvrdena in-
hodi (se odnesuva samo za za{titni dru{tva); validnost, odnosno deka soglasno brojot i stru-
ƒ Potvrda od Zaednicata na za{titni dru{tva kturata na vrabotenite firmata e za{titno
deka isplatuva~ot na plata poseduva potrebna dru{tvo (samo ako ima promeni vo strukturata
dokumentacija deka samostojno vr{i dejnost kako na vraboteni).
trgovec poedinec, deka za vrabotenite invalid- g) Do Agencija za vrabotuvawe -Centar za vrabo-
ni lica ima dokument za utvrdena invalidnost, tuvawe
odnosno deka soglasno brojot i strukturata na ƒ Presmetka-Obrazec PDD-MP zaverena od Upra-
vrabotenite firmata e za{titno dru{tvo (samo vata za javni prihodi za platata za vrabotenite
ako ima promeni vo strukturata na vraboteni). invalidni lica od ~len 2 stav 1 od Zakonot;

102 REPREZENT MART 3/2008 22


ZA[TITNI DRU[TVA

ƒ Presmetka-Obrazec PDD-MP zaverena od Upra- PRESMETKA 1


vata za javni prihodi za platata za vrabotenite PLATA ZA NEINVALIDNI LICA
koi ne se invalidni lica i za invalidite na tru- Presmetka na personalen danok na
dot (se odnesuva samo za za{titni dru{tva); dohod za 3 neinvalidni lica
ƒ Platen spisok na vrabotenite invalidni lica Red.
Opis Iznos
od ~len 2 stav 1 od Zakonot za koi se ispla}a broj
plata; 1. Neto plata za isplata (3 vraboteni h 9.100) 27.300
ƒ Platen spisok na vrabotenite koi ne se inva- 2. Li~no osloboduvawe (3 vraboteni h 3.294) 9.882
lidni lica i za invalidite na trudot za koi se 3. Dano~na osnova od neto plata (27.300 ‡ 9.882) 17.418
ispla}a plata (se odnesuva samo za za{titni 4. Personalen danok od 10% (17.418 h 11,111111%) 1.935
dru{tva); Presmetka na personalen danok na
ƒ Bankov izvod deka platata e isplatena; dohod za 3 neinvalidni lica
ƒ Potvrda od Zaednicata na za{titni dru{tva Red.
Opis Iznos
deka isplatuva~ot na plata poseduva potrebna broj
dokumentacija deka samostojno vr{i dejnost 1. Bruto plata (27.300 + 1.935) : 0,68 42.993
kako trgovec poedinec, deka za vrabotenite 2. Presmetka na pridonesi
invalidni lica ima dokument za utvrdena in- PIO (42.993 h 21,2%) 9.115
validnost, odnosno deka soglasno brojot i stru- Zdravstvo (42.993 h 9,2%) 3.955
kturata na vrabotenite firmata e za{titno Vrabotuvawe (42.993 h 1,6%) 688
dru{tvo (samo ako ima promeni vo strukturata Dopolnitelen pridones za zdravstvo, odnos-
na vraboteni). no pridones za profesionalno zaboluvawe
i povreda na rabota (42.993 h 0,5%) 215
PRIMER ZA PRESMETKA NA PLATA ZA Pridones na Zaednicata na za{titni
dru{tva (42.993 h 1%) 430
INVALIDNI I NEINVALIDNI LICA
Nadomest za vodi (42.993 h 0,20%) 86

Za{titno dru{tvo Pe~atnica Zora ima 5 vrabo-


teni od koi 3 ne se invalidni lica, a 2 se invalidni Presmetka na doplata na pridonesot
lica soglasno Zakonot. Presmetkata na plata za mesec za penzisko i invalidsko osiguruvawe
Mart ja vr{i vrz osnova na slednite podatoci: i pridonesot za vrabotuvawe
Isplatena neto plata za mesecot ..............9.100
Objavena najniska neto plata plata Bidej}i, spored pretpostavenite podatoci, isplate-
za {ifra na dejnost 22 nata neto plata za mesec mart 2008 godina (9.100 dena-
za mesec Mart 2008 ...................................... 9.1001 ri) e poniska od minimalnata osnovica za PIO (65%
Prose~na isplatena mese~na od prose~no isplatenata neto plata vo RM - 10.168
neto plata po vraboten za tekovniot
denari), odnosno ispolnet e uslovot 9.100 < 10.168,
mesec (soop{tenie na DZS) ......................15.643
Minimalna osnovica za kako najniska osnovica za presmetka na pridonesot
PIO (15.643 h 65%) ....................................10.168 za PIO i za vrabotuvawe za mesec mart 2008 godina
Minimalna osnovica za se zema iznosot od 10.168 denari, odnosno za 3 lica iz-
zdravstvo (15.643 h 50%) ..........................7.821,5 nos od 30.504 denari (3 h 10.168). Za razlikata koja se
Li~no osloboduvawe za 2008 javuva vo presmetkata se vr{i doplata na pridonesite.
godina po rabotnik .......................................3.294 Presmetkata se vr{i na sleden na~in:
Presmetka na doplata na pridones za PIO
1 i pridones za vrabotuvawe
Objaveniot podatok za plata po granka e va`en bidej}i
soglasno ~len 5 (koj va`i za site rabotodava~i) od Za- Red.
Opis Iznos
broj
konot za isplata na plati ("Slu`ben vesnik na RM",
broj 70/94...121/07) prose~nata mese~na neto plata po 1. Razlika me|u minimalnata osnovica za PIO i
za vrabotuvawe (3 h 10.168 = 30.504) i na isplate-
rabotnik koja ja isplatuva rabotodavecot ne mo`e da nata plata (3 h 9.100 = 27.300) 3.204
bide poniska od 65% od prose~nata mese~na neto plata
2. Personalen danok od razlikata me|u minimal-
po rabotnik na oddelot na koj mu pripa|a rabotodav- nata osnovica za PIO i za vrabotuvawe i na
ecot objavena vo Ministerstvoto za trud i socijalna isplatenata plata (3.204 h 11,111111%) 356
politika za tekovniot mesec. Vrz osnova na navedenoto 3. Bruto iznos od razlikata me|u minimalnata
prose~nata neto plata na nivo na rabotodava~ ne smee osnovica za PIO i za vrabotuvawe i na isplate-
da bide poniska od objavenata plata po granka. nata plata (3.204 + 356) : 0,68 5.235

23 Rafajlovski konsalting 103


ZA[TITNI DRU[TVA

Presmetka na doplata na pridones za PIO 271 - Neto plati .......................................27.300


i pridones za vrabotuvawe 100 - Smetka .....................................................27.300
Red. Isplatena neto plata
Opis Iznos
broj 273 - Danoci od plata ................................1.935
4. Pridones za PIO od razlikata me|u minimalna- 274 - Pridones od plata - penzisko
ta osnovica i isplatenata plata (5.235 h 21,2%)
Doplata na pridonesot za PIO 1.110
i invalidsko osiguruvawe .............9.115
262 - Obvrski za danoci i
5. Pridones za vrabotuvawe od razlikata
me|u minimalnata osnovica i isplatenata pridonesi od plata i na
plata (5.235 h 1,6%) plati kako i na dobivkata
Doplata na pridonesot za vrabotuvawe 84 i na drugi primawa ..........................1.110
774 - Prihodi od otpis na obvrski.............12.160
Ne se vr{i doplatata na pridonesot Presmetan personalen danok i
za zdravstveno osiguruvawe i pridones za penzisko i invalidsko
profesionalno zaboluvawe osiguruvawe koi ne se upla}aat
274 - Pridones od plata
Ne se vr{i doplata na pridonesot za zdravstveno - zdravstveno osiguruvawe .............3.955
osiguruvawe i profesionalno zaboluvawe, bidej}i 274 - Pridones od plata
spored pretpostavenite podatoci, isplatenata neto - vrabotuvawe .......................................688
plata za mesec mart 2008 godina za 3 neinvalidni lica 262 - Obvrski za danoci i pridonesi
vo iznos od 27.300 (3 h 9.100 denari) e povisoka od mi- od plata i na plati kako i na
nimalna osnovica za presmetuvawe na pridonesot za dobivkata i na drugi primawa .........299
zdravstveno osiguruvawe (3 h 7.821,50) = 23.464,50. 2691 - Obvrski za ostanati nespomnati
danoci, pridonesi i drugi dava~ki
KNI@EWE (zaednica na za{titni dru{tva) .....430
2692 - Obvrski za ostanati nespomnati
470 - Vkalkulirani plati ......................42.993 danoci, pridonesi i drugi
270 - Obvrski za plata i dava~ki (nadomest za vodi) .................86
nadomesti na plati...............................42.993 100 - Smetka .......................................................5.458
Presmetka za bruto plata Plateni pridonesi od plata i ~lenarini
270 - Obvrski za plata i
nadomesti na plati ........................42.993 PRESMETKA 2
271 - Neto plati .............................................27.300 PLATA ZA INVALIDNI LICA
273 - Danoci od plati ......................................1.935
274 - Pridones od plata - penzisko Presmetka na personalen danok na
dohod za 2 invalidni lica
i invalidsko osiguruvawe ....................9.115
Red.
274 - Pridones od plata Opis Iznos
broj
- zdravstveno osiguruvawe ....................3.955 1. Neto plata za isplata (2 vraboteni h 9.100) 18.200
274 - Pridones od plata - vrabotuvawe ..........688
2. Li~no osloboduvawe (2 vraboteni h 3.294) 6.588
Presmetka na plata i pridonesi
3. Dano~na osnova od neto plata (18.200 ‡ 6.588) 11.612
444 - Danoci, pridonesi i
4. Personalen danok od 10% (11.612 h 11,111111%) 1.290
~lenarina i drugi dava~ki
Presmetka na personalen danok na dohod za 2 invalidni lica
koi ne zavisat od rezultatot .........1.925
Red.
262 - Obvrski za danoci i pridonesi Opis Iznos
broj
od plata i na plati kako i na
1. Bruto plata (18.200 + 1.290) : 0,68 28.662
dobivkata i na drugi primawa.............1.409
2. Presmetka na pridonesi
2691 - Obvrski za ostanati
PIO (28.662 h 21,2%) 6.076
nespomenati danoci (zaednica na
Zdravstvo (28.662 h 9,2%) 2.637
za{titni dru{tva) ....................................430
2692 - Obvrski za ostanati nespomnati Vrabotuvawe (28.662 h 1,6%) 459
danoci, pridonesi i drugi Dopolnitelen pridones za zdravstvo, odnos-
no pridones za profesionalno zaboluvawe
dava~ki (nadomest za vodi) ........................86 i povreda na rabota (28.662 h 0,5%) 143
Presmetka na doplata na pridones za PIO, Pridones na Zaednicata na za{titni
vrabotuvawe, profesionalno zaboluvawe, dru{tva (28.662 h 1%) 287
pridones za Zaednicata i nadomest za vodi Nadomest za vodi (28.662 h 0,20%) 57

104 REPREZENT MART 3/2008 24


ZA[TITNI DRU[TVA

Presmetka na doplata na pridonesot 444 - Danoci, pridonesi i ~lenarina


za penzisko i invalidsko osiguruvawe i drugi dava~ki koi ne
i pridonesot za vrabotuvawe zavisat od rezultatot ......................1.283
262 - Obvrski za danoci i
pridonesi od plata i na
Presmetka na doplata na pridones za PIO
i pridones za vrabotuvawe
plati kako i na dobivkata
i na drugi primawa ...................................939
Red.
Opis Iznos 2691 - Obvrski za ostanati
broj
1. Razlika me|u minimalnata osnovica za PIO i nespomenati danoci,
za vrabotuvawe (2 h 10.168 = 20.336) i na isplate- pridonesi i drugi
nata plata (2 h 9.100 = 18.200) 2.136 dava~ki (zaednica
2. Personalen danok od razlikata me|u minimal- na za{titni dru{tva) ..............................287
nata osnovica za PIO i za vrabotuvawe i na 2692 - Obvrski za ostanati
isplatenata plata (2.136 h 11,111111%) 237 nespomnati danoci,
3. Bruto iznos od razlikata me|u minimalnata pridonesi i drugi
osnovica za PIO i za vrabotuvawe i na isplate-
dava~ki (nadomest za vodi) ........................57
nata plata (2.136 + 237) : 0,68 3.490
Presmetka na doplata na pridones za PIO,
4. Pridones za PIO od razlikata me|u minimalna-
ta osnovica i isplatenata plata (3.490 h 21,2%) vrabotuvawe, profesionalno zaboluvawe,
Doplata na pridonesot za PIO 740 pridones za Zaednicata i nadomest za vodi
5. Pridones za vrabotuvawe od razlikata 271 - Neto plati .......................................18.200
me|u minimalnata osnovica i isplatenata 100 - Smetka .....................................................18.200
plata (3.490 h 1,6%) Isplatena neto plata
Doplata na pridonesot za vrabotuvawe 56 273 - Danoci od plata ................................1.290
274 - Pridones od plata
Ne se vr{i doplatata na pridonesot - penzisko i invalidsko
za zdravstveno osiguruvawe i osiguruvawe .......................................6.076
profesionalno zaboluvawe 274 - Pridones od plata
- zdravstveno osiguruvawe .............2.637
Ne se vr{i doplata na pridonesot za zdravstveno 274 - Pridones od plata
osiguruvawe i profesionalno zaboluvawe, bidej}i - vrabotuvawe .......................................459
spored pretpostavenite podatoci, isplatenata neto 262 - Obvrski za danoci i pridonesi
plata za mesec mart 2008 godina za dve invalidni lica od plata i na plati kako i na
18.200 denari (2 h 9.100) e povisoka od minimalna os- dobivkata i na drugi primawa .........939
novica za presmetuvawe na pridonesot za zdravstveno 2692 - Obvrski za ostanati nespomnati
osiguruvawe 15.643 denari (2 h 7.821,50). danoci, pridonesi i drugi
dava~ki (nadomest za vodi) .................57
KNI@EWE 774 - Prihodi od
otpis na obvrski ...................................11.458
470 - Vkalkulirani plati ......................28.662 Presmetan personalen danok i
270 - Obvrski za plata i pridonesi koi ne se upla}aat
nadomesti na plati...............................28.662 2691 - Obvrski za ostanati
Presmetka za bruto plata nespomnati danoci, pridonesi
270 - Obvrski za plata i i drugi dava~ki (zaednica
nadomesti na plati ........................28.662 na za{titni dru{tva) ........................287
271 - Neto plati .............................................18.200 100 - @iro smetka ...............................................287
273 - Danoci od plati ......................................1.290 Platen pridones od Za{titna zaednica
274 - Pridonesi od plati
- penzisko i invalidsko
osiguruvawe .............................................6.076
274 - Pridonesi od plati
- zdravstveno osiguruvawe ....................2.637
274 - Pridonesi od plati
- vrabotuvawe .............................................459
Presmetka na plata i pridonesi od plata

25 Rafajlovski konsalting 105


ZA[TITNI DRU[TVA

PRESMETKA NA DOPLATA NA PRIDONESITE ZA Presmetka na pridonesi na osnovata od 2 prose~ni plati vo RM


ISPLATA NA PLATA ZA 3 INVALIDNI LICA Red.
Opis Iznos
^IJA NETO PLATA GO NADMINUVA IZNOSOT OD broj
DVE PROSE^NI NETO PLATI ISPLATENI 1. Bruto osnova (93.858 + 9.331) : 0,68 151.748
VO RM VO PRETHODNIOT MESEC 2. Presmetka na pridonesi
PIO (151.748 h 21,2%) 32.171
Isplatena neto plata za mesecot.. ..........35.000 Zdravstvo (151.748 h 9,2%) 13.961
Prose~na isplatena mese~na neto Vrabotuvawe (151.748 h 1,6%) 2.428
plata po vraboten za tekovniot
Dopolnitelen pridones za zdravstvo, odnos-
mesec (soop{tenie na DZS) ......................15.643 no pridones za profesionalno zaboluvawe
Minimalna osnovica za PIO i povreda na rabota (151.748 h 0,5%) 759
(15.643 h 65%) ..............................................10.168
Minimalna osnovica za zdravstvo Iznos za koj se vr{i doplata na pridonesi
(15.643 h 50%) .............................................7.821,5 Profe-
Li~no osloboduvawe za PIO
Zdrav- Vrabo- sionalno
stvo tuvawe zabolu-
2008 godina po rabotnik ..............................3.294 vawe
Isplatena plata
PRESMETKA NA (105.000) A 36.030 15.636 2.719 850
PLATA ZA INVALIDNI LICA Osnovica od dve prose~ni
plati vo RM (93.858) B 32.171 13.961 2.428 759
Presmetka na personalen danok na
Razlika za doplata (A-B) 3.859 1.675 291 91
dohod za 3 invalidni lica
Red.
Opis Iznos
broj
1. Neto plata za isplata (3 vraboteni h 35.000) 105.000 KNI@EWE
2. Li~no osloboduvawe (3 vraboteni h 3.294) 9.882
470 - Vkalkulirani plati ....................169.954
3. Dano~na osnova od neto plata (105.000 ‡ 9.882) 95.118
270 - Obvrski za plata i
4. Personalen danok od 10% (95.118 h 11,111111%) 10.569
nadomesti na plati.............................169.954
Presmetka na pridonesi od plata za 3 invalidni lica Presmetka za bruto plata
Red. 270 - Obvrski za plata i
Opis Iznos
broj nadomesti na plati ......................169.954
1. Bruto plata (105.000 + 10.569) : 0,68 169.954 271 - Neto plati ...........................................105.000
2. Presmetka na pridonesi 273 - Danoci od plati ....................................10.569
PIO (169.954 h 21,2%) 36.030 274 - Pridonesi od plati
Zdravstvo (169.954 h 9,2%) 15.636
- penzisko i invalidsko
osiguruvawe ...........................................36.030
Vrabotuvawe (169.954 h 1,6%) 2.719
274 - Pridonesi od plati
Dopolnitelen pridones za zdravstvo, odnos- - zdravstveno osiguruvawe ..................15.636
no pridones za profesionalno zaboluvawe
i povreda na rabota (169.954 h 0,5%) 850
274 - Pridonesi od plati - vrabotuvawe ....2.719
Presmetka na plata i pridonesi od plata
Pridones na Zaednicata na za{titni
dru{tva (169.954 h 1%) 1.700 444 - Danoci, pridonesi i
~lenarina i drugi dava~ki
Nadomest za vodi (169.954 h 0,20%) 340
koi ne zavisat od rezultatot .........2.890
262 - Obvrski za danoci i
Presmetka na pridonesi na osnovata od pridonesi od plata i na
dve neto prose~ni plati isplateni vo plati kako i na dobivkata
Republika Makedonija vo prethodniot mesec i na drugi primawa ...................................850
2691 - Obvrski za ostanati
Presmetka na osnovata od dve prose~ni plati vo RM nespomenati danoci (zaednica
Red. na za{titni dru{tva) ...........................1.700
Opis Iznos
broj 2692 - Obvrski za ostanati nespomnati
1. Neto plata na osnovata od dve prose~ni plati danoci, pridonesi i drugi
vo RM (3 vraboteni h 15.643 h 2) 93.858
dava~ki (nadomest za vodi) ......................340
2. Li~no osloboduvawe (3 vraboteni h 3.294) 9.882
Presmetka na profesionalno
3. Dano~na osnova (93.858 ‡ 9.882) 83.976 zaboluvawe, pridones za Zaednicata
4. Personalen danok od 10% (83.976 h 11,111111%) 9.331 i nadomest za vodi

106 REPREZENT MART 3/2008 26


ZA[TITNI DRU[TVA

271 - Neto plati .....................................105.000 So Zakonot za danokot na dobivka pravoto na oslo-


100 - Smetka ...................................................105.000 boduvawe od danok na dobivka ne e usloveno so barawe
Isplatena neto plata i dobivawe na re{enie od UJP. Toa prakti~no zna~i
273 - Danoci od plata ..............................10.569 deka za ostvaruvawe na ova pravo se gri`i samiot sub-
274 - Pridones od plata - penzisko jekt, pri {to osnovata za osloboduvaweto, UJP }e ja
i invalidsko osiguruvawe ...........32.171 utvrduva po pat na eksterna kontrola, a vrz osnova na
274 - Pridones od plata raspolo`ivata dokumentacija.
- zdravstveno osiguruvawe ...........13.961 Pri ova treba da se ima predvid deka osloboduva-
274 - Pridones od plata weto od danokot na dobivka }e zavisi od postojano
- vrabotuvawe ....................................2.428 ispolnuvawe na uslovite za steknuvawe i zadr`uvawe
262 - Obvrski za danoci i pridonesi na statusot na za{titnoto dru{tvo.
od plata i na plati kako i na Da potsetime deka so Zakonot se propi{ani dva us-
dobivkata i na drugi primawa .........759 lova za gubewe na statusot na za{titnoto dru{tvo.
774 - Prihodi od otpis na obvrski.............59.888 1) Ako dru{tvoto pove}e od tri pati vo posledo-
Presmetan personalen danok i vatelni dve godini go naru{i minimalniot procent
pridonesi koi ne se upla}aat na invalidni lica (se namali brojot na vraboteni
274 - Pridones od plata - penzisko invalidizirani lica pod 40% od vkupniot broj vra-
i invalidsko osiguruvawe .............3.859 boteni) ili padne pod minimalniot broj na vkupno
274 - Pridones od plata vraboteni rabotnici na neopredeleno vreme (najmal-
- zdravstveno osiguruvawe .............1.675 ku 5 lica na neopredeleno vreme), go gubi statusot na
274 - Pridones od plata za{titno dru{tvo.
- vrabotuvawe .......................................291 Vo ovoj slu~aj obvrskata za pla}awe na danokot na
262 - Obvrski za danoci i pridonesi dobivka po~nuva od narednata godina od koja go izgu-
od plata i na plati kako i na bil statusot na za{titno dru{tvo.
dobivkata i na drugi primawa ...........91 Pla}aweto na akontaciite na danokot na dobivka
100 - @iro smetka ............................................5.916 za godinata za koja stanuva dano~en obvrznik, za{tit-
Doplata na pridonesi noto dru{tvo }e go vr{i spored osnovata na danokot
2691 - Obvrski za ostanati nespomnati utvrdena za prethodnata godina (Obrazec DB koj e
danoci (zaednica na dostaven do UJP so godi{nata presmetka za prethod-
za{titni dru{tva) ..........................1.700 nata godina).
2692 - Obvrski za ostanati nespomnati 2) Ako za{titnoto dru{tvo nad 90 dena (nepre-
danoci (nadomest za vodi) .................340 kinato) ne gi ispolnuva uslovite za minimalniot
100 - @iro smetka ............................................2.040 procent na invalidizirani lica, odnosno padne pod
Platen pridones od Za{titna zaednica minimalniot broj na vkupno vraboteni rabotnici na
neopredeleno vreme, go gubi statusot na za{titnoto
Napomena: Na ist na~in }e se presmeta iznosot na dru{tvo.
doplatata na pridonesot za penziskoto i invalid-
skoto osiguruvawe za vrabotenite vo za{titnoto
dru{tvo koi ne se invalidni lica i invalidi na tru- Primer: Presmetuvawe i pla}awe na
dot, do kolku vr{at isplata na neto plata vo iznos danokot na dobivka koga
pogolem od iznosot na dve neto prose~ni plati vo statusot na za{titnoto dru{tvo
Republika Makedonija vo prethodniot mesec. se gubi vo tekot na godinata

DANO^NI OSLOBODUVAWA OD DOBIVKATA Dru{tvoto za vrabotuvawe na invalidni lica


Pe~atnica Zora koe vrabotuva 5 lica (3 neinva-
lidni i 2 invalidni lica) poradi zaminuvawe na
Spored odredbite na ~len 10 stav 2 od Zakonot, 2-te invalidni lica vo penzija od mesec mart 2008
za{titnite dru{tva, koi gi ispolnuvaat propi{ani- godina ne go ispolnuva pove}e uslovot od 40%
te uslovi, se osloboduvaat od pla}awe na danokot od vraboteni invalidi. Za 2008 godina, Dru{tvoto
dobivka i site dava~ki od dobivkata. e dol`no danokot na dobivka da go presmeta i
Vo Zakonot za danokot na dobivka ne e vnesena odred- plati so primena na prose~na presmetana stapka
ba za osloboduvawe od danokot na dobivka za za{titni- od 8,3333%:
te dru{tva. Me|utoa, ovie dru{tva osloboduvaweto go
koristat vrz osnova na nivniot osnoven Zakon. 2 mes. h 0% + 10 mes. h 10% = 100% : 12 = 8,3333%

27 Rafajlovski konsalting 107


BUXETI I BUXETSKI KORISNICI

NADOMESTOCI NA VRABOTENITE Jasmina RAFAJLOVSKA

KAJ BUXETSKITE KORISNICI SOGLASNO ZAKONOT


ZA IZVR[UVAWE NA BUXETOT ZA 2008 GODINA
smetki, programi, potprogrami i stavki, vo ramkite
Na sednicata na Sobranieto na Republika na iznosite odobreni za dadeniot kvartal.
Makedonija odr`ana na 29 Dekemvri 2007 godina Soglasno odredbite od Zakonot za izvr{uvawe na
be{e donesen Buxetot na Republika Makedonija za Buxetot za 2008 godina, buxetskiot korisnik mo`e da
2008 godina. Vo Buxetot se opfateni i definira- vr{i preraspredelba me|u rashodnite stavki, progra-
ni prihodite i rashodite na Centralniot Buxet, mi i potprogrami, no samo po prethodna soglasnost od
vklu~uvaj}i gi i soodvetnite prihodni i rashodni Ministerstvoto za finansii. Vo vrska so preraspre-
stavki na korisnicite i edinkite korisnici na delbata postoi ograni~uvawe, spored koe ne mo`at da
sredstva na Buxetot. Na~inot na izvr{uvawe na bidat preraspredeleni sredstvata od drugi rashodni
buxetot }e se vr{i soglasno odredbite od Zakonot kategorii vo rashodnata kategorija plati, kako i da se
za izvr{uvawe na Buxetot na Republika Makedo- preraspredeluvaat utvrdenite iznosi od kapitalnite
nija za 2008 godina objaven vo "Slu`ben vesnik rashodi vo drugi rashodni kategorii.
na RM", broj 160/07.
ISPLATA NA PLATI KAJ
BUXETSKI KORISNICI
IZVR[UVAWE NA BUXETOT
I vo tekot na 2008 godina, isplatata na plati na
Soglasno ~len 6 od Zakonot, edinkite korisnici site buxetski korisnici i edinki korisnici }e ja kon-
vrz osnova na godi{niot finansiski plan izgotvuva- trolira i odobruva Ministerstvoto za finansii. Bu-
at svoj finansiski plan po kvartali, programi, pot- xetskite korisnici i edinkite korisnici se dol`ni
programi i stavki, koj go dostavuvaat do nadle`noto dva dena pred isplatata na plati da dostavat barawe
ministerstvo (korisnik na Buxet), a nadle`noto mini- za odobruvawe na sredstva za plati so prilo`uvawe
sterstvo izgotvuva konsolidiran finansiski plan koj na obrascite PDD-MP i MP-1, kopija od rekapitula-
go dostavuva do Ministerstvoto za finansii vo rok cija za presmetani neto i bruto plati, obrazec F-1 za
od 25 dena od denot na donesuvawe na Buxetot. brojot na vrabotenite po ime i prezime, bruto i neto
Buxetskiot korisnik vo tekot na godinata mo`e plata, kako i drugi podatoci vo pi{ana i elektronska
da dostavi barawe za izmena na godi{niot finansi- verzija (CD, disketa, e-mail i drugo) za mesecot za koj
ski plan, prosledeno so obrazlo`enie i revidiran se odnesuva isplatata.
godi{en finansiski plan po kvartali, samo dokolku
stanuva zbor za rashodi koi ne mo`ele navremeno da ISPLATA NA NADOMESTOCI
bidat planirani.
Vo tekot na godinata, za realizacija na mese~nite Pravata na isplata na nadomestoci na vrabotenite
tro{oci, sekoj buxetski korisnik vo soglasnost so vo Buxetite, korisnicite i edinkite korisnici na sreds-
godi{niot finansiski plan, izgotvuva predlog finan- tvata na Buxetot se opredeleni so oddelnite kolektivni
siski plan za daden kvartal po meseci, po smetki, po dogovori na nivo na granka. Sepak vo odnos na iznosot
programi, potprogrami i po stavki koj go dostavuva na nadomesti koi im se isplatuvaat na vrabotenite se
do Ministerstvoto za finansii - Sektor trezor, naj- primenuvaat iznosite, odnosno opredelenite ograni~u-
docna pet dena pred po~etokot na kvartalot za koj e vawa utvrdeni so Zakonot za izvr{uvawe na Buxetot na
izgotven planot zaradi negovo odobruvawe. Buxetski- RM. Po ova pra{awe vo odnos na pravata i obvrskite na
te korisnici koi imaat edinki korisnici se dol`ni vrabotenite kaj buxetite direktno vlijanie ima Na~el-
do Trezorot da dostavat i zbiren kvartalen plan po noto pravno mislewe usvoeno na Op{tata sednica na
meseci. Isto taka, mo`e da se dostavi barawe za iz- Vrhovniot sud na Republika Makedonija na 15.06.1998
mena na kvartalniot finansiski plan po meseci, po godina, spored koe do kolku za vreme na va`ewe na ko-

108 REPREZENT MART 3/2008 28


BUXETI I BUXETSKI KORISNICI

lektiven dogovor se donese Zakon za zakupnina na stan me|usebno se Na vra bo te ni te na koi vrz
so koj se ograni~uvaat opredeleni isklu~uvaat. osnova na oficijalno odobrenie
prava od kolektivniot dogovor, Na do me sto kot za se lid be ni im e dozvoleno da koristat slu`-
toga{ vo odnos na toa pravo }e se tro{oci, na lica na koi im sledu- beni vozila za li~en prevoz do i
primenuva Zakonot. va pravo na koristewe na slu`ben od rabotnoto mesto ne im sleduva
Od tie pri~ini so Zakonot za stan, se isplatuva vo visina na nadomestok za prevoz.
izvr{uvawe na Buxetot za 2008 go- vistinskite tro{oci za prevoz na
dina za vrabotenite vo buxetite i poku}ninata. NADOMESTOK ZA
korisnicite na sredstva od buxeti- Nadomestokot za selidbeni tro- ISHRANA
te opredeleni se slednive prava: {oci ne sleduva dokolku na vrabo-
teniot mu se isplatuva nadomestok Vra bo te ni te kaj bu xet ski te
NADOMEST NA TRO[OCI za odvoen `ivot. korisnici od centralnata vlast i
ZA ODVOEN @IVOT Zabele{ka: Soglasno ~len 11 od edinkite korisnici imaat pravo
Zakonot odredbite na ovoj Zakon na nadomestok za ishrana (dokolku
Na izbranite i imenuvanite koi se odnesuvaat na nadomestokot ishranata ne e organizirana) vo pa-
funkcioneri kaj buxetskite ko- za odvoen `ivot i nadomestokot za ri~en iznos od 2.300 denari mese~-
risnici od centralnata vlast i zakupnina na stan, se primenuvaat no, koj se isplatuva po prethodno
edinkite korisnici od denot na i na licata na slu`ba vo Armijata dostaveni spisoci do Ministers-
nivnoto imenuvawe zaklu~no so na Republika Makedo nija i vo tvoto za finansii od strana na
denot na nivnoto razre{uvawe, Ministerstvoto za vnat re{ni korisnicite i edinkite korisnici
im sleduva nadomestok na tro{o- raboti, na koi im sleduvaat ovie na sredstva od Buxetot.
ci za odvoen `ivot od semejstvoto prava soglasno so Zakon. Zabele{ka: Za denovite koga
vo visina od 40% od prose~nata vraboteniot e na slu`ben pat, bo-
mese~na neto plata isplatena vo NADOMESTOK leduvawe, godi{en odmor i otsus-
Republika Makedonija vo prethod- ZA PREVOZ tvo od rabota po koja bilo druga
nite tri meseca. Do kolku mestoto os no va, na do me sto kot za hra na,
na `iveewe na imenuvanite funk- Nadomestok za prevoz do i od prevoz, odvoen `ivot i pau{al, ne
cioneri e oddale~eno pomalku od rabotnoto mesto, po prethodno da- mu se isplatuva.
100 km od mestoto na rabotewe, dena pismena izjava se isplatuva za
nadomestokot za odvoen `ivot ne vrabotenite i izbranite i imenuva- NADOMEST ZA
im se ispla}a. nite funkcioneri kaj buxetskite DNEVNICA ZA
Na izbranite i imenuvanite korisnici od centralnata vlast i SLU@BENO PATUVAWE
funkcioneri kaj buxetskite ko- edinkite korisnici ~ie mesto na VO ZEMJATA
risnici od centralnata vlast i `iveewe e oddale~eno nad 2,5 km
edinkite korisnici koi koristat od rabotnoto mesto, no ne pove}e Na vrabotenite kaj buxetskite
nadomestok za odvoen `ivot od od 900 denari mese~no. korisnici im sleduva dnevnica
semejstvoto ne im sleduva nadome- Na vrabotenite koi od orga- za slu`beno patuvawe vo Republi-
stok za tro{ocite za prevoz zaradi not vo koj se vraboteni, vremeno kata bez tro{oci za no}evawe vo
poseta na potesnoto semejstvo. se rasporedeni za izvr{uvawe na iznos od 800 denari.
raboti i zada~i nadvor od mestoto Dokolku patuvaweto traelo po-
NADOMEST NA TRO[OCI na redovno vr{ewe na rabotite i ve}e od 12 ~asa se isplatuva cela
ZA ZAKUPNINA NA STAN zada~ite, im pripa|a nadomestok dnevnica.
I ZA SELIDBENI za prevoz do i od rabotnoto mesto Za patuvawe vo traewe od 8 do
TRO[OCI vo visina na vistinskite tro{oci 12 ~asa se isplatuva 50% od utvrde-
za javen prevoz, a dokolku takov ne niot iznos, odnosno 400 denari, a
Na licata na koi soglasno so postoi, nadomestok za prevoz vo dokolku na vraboteniot mu se obez-
zakon im sleduva pravo na kori- visina na vistinskite tro{oci za
stewe na slu`ben stan, a istiot najevtinoto prevozno sredstvo.
ne im e obezbeden, imaat pravo na Nadomestokot se isplatuva po
nadomestok za zakupnina na stan vo prethodno dostaveni spisoci do
visina koja ja opredeluva Vladata Ministerstvoto za finansii od
na Republika Makedonija. strana na buxetskite korisnici
Nadomestokot na tro{ocite od centralnata vlast i edinkite
za odvoen `ivot i nadomestokot korisnici.

29 Rafajlovski konsalting 109


BUXETI I BUXETSKI KORISNICI

bedeni no}evawe i ishrana mu sledu- Nadomestok Iznos


vaat 20% od utvrdeniot iznos.
Nadomestok na tro{oci za odvoen 40% od prose~nata mese~na neto plata is-
`ivot platena vo RM vo prethodnite tri meseci
PARI^NA POMO[ PRI
(dokolku mestoto na `iveewe od mestoto
PODOLGO BOLEDUVAWE
na rabotewe e nad 100 km)
Vo slu~aj na boleduvawe podol- Nadomestok na tro{oci za za- Iznos opredelen so odluka od strana na
go od {est meseca i vo slu~aj na kupnina na stan Vladata na RM
pote{ki posledici od elementar- Nadomestok na tro{oci za Vo visina na vistinskite tro{oci za
ni nepogodi vo smisla na Zakonot selidba prevoz na poku}ninata
za za{tita i spasuvawe, na vrabo- Nadomestok za prevoz Ne pogolem od 900 denari (koga mestoto
teniot mu se isplatuva pomo{ vo na `iveewe e oddale~eno nad 2,5 km)
visina od edna posledna isplatena
Nadomestok za dnevnica za 800 denari bez tro{oci za no}evawe
prose~na mese~na plata vo organot
slu`beno patuvawe vo zemjata
kade {to e vraboten.
Nadomestok za ishrana 2.300 denari
PARI^NA POMO[ Pari~na pomo{ pri podolgo Edna posledna isplatena prose~na
VO SLU^AJ NA SMRT boleduvawe mese~na plata vo organot kade {to e
vraboten
Vo slu~aj na smrt na vrabote- Pari~na pomo{ vo slu~aj na smrt Dve posledni isplateni prose~ni mese~ni
ni ot, na ne go vo to se mejs tvo mu plati vo organot kade {to bil vraboten
pripa|a pari~na pomo{ vo iznos rabotnikot, no ne pove}e od 30.000 denari
od dve posledni isplateni prose~-
Pari~na pomo{ vo slu~aj na smrt Edna posledna isplatena prose~na
ni mese~ni plati vo organot kade
na ~len na potesnoto semejstvo na mese~na plata vo organot kade {to e
{to bil vraboten rabotnikot, no
rabotnikot vraboten, no ne pove}e od 15.000 denari
ne pove}e od 30.000 denari.
Vo slu~aj na smrt na ~len na po-
tesnoto semejstvo na rabotnikot Napomena: Na isplatenite iz- Buxetot na RM, javnite pretpri-
(roditel, bra~en drugar, deca rodeni nosi koi go nadminuvaat najviso- jatija i javno-pravnite subjekti
vo brak ili von brak, posinocite, kiot propi{an iznos za napred osnovani od centralnata vlast,
posvoenite deca i decata zemeni na navedenite nadomestoci, soglasno kako i trgov skite dru{tva os-
izdr`uvawe) dokolku `iveel vo zaed- odredbite na ~len 6 od Zakonot novani od Republika Makedonija,
nica, mu pripa|a pari~na pomo{ vo za personalniot danok na dohod mo`at da vrabotuvaat rabotnici
visina na edna posledna isplatena ("Slu`ben vesnik na RM", broj na opredeleno vreme i da sklu-
prose~na mese~na plata vo organot 80/93...160/07), se presmetuva i ~uvaat dogovori za otstapuvawe na
kade {to e vraboten, no ne pove}e od pla}a personalen danok na dohod. rabotnik za privremeni vrabotu-
15.000 denari po semejstvo. Bruto iznosot (neto iznosot vawa, za vr{ewe privremeni ra-
zgolemen so soodvetniot iznos na boti samo pod uslov ako za toa se
ISPLATA NA personalniot danok od prethodniot obezbedeni finansiski sredstva
NADOMESTOCITE stav) na nadomestocite na tro{ocite vo Buxetot na RM, odnosno vo fi-
od raboten odnos koj go nadminuva nansiskite planovi za tekovnata
Soglasno ~len 20 od Zakonot za propi{aniot iznos, soglasno ~len fiskalna godina.
izvr{uvawe na Buxetot, buxetski- 14 i 14-a od Zakonot za danokot na Ministerstvoto za finansii vo
te korisnici koi se finansiraat dobivka ("Slu`ben vesnik na RM", rok od 15 dena od denot na priemot
isklu~ivo od samofinansira~ki broj 80/93...160/07) ne se priznava na baraweto za vrabotuvawe novi
aktivnosti nadomestocite gi isp- kako rashod, odnosno za istiot se rabotnici, pismeno gi izvestuva
la}aat edinstveno od vaka ostva- zgolemuva dano~nata osnova. prethodno navedenite institucii
renite prihodi. za obezbedenite finansiski sred-
Vo prodol`enie vi davame pre- VRABOTUVAWE NOVI stva za baranite vrabotuvawa.
gled na nadomestocite i iznosite RABOTNICI NA
koi soglasno ovoj zakon im se ispla- OPREDELENO VREME
}aat na vrabotenite kaj Buxetski-
te korisnici i edinki korisnici Buxetskite korisnici i edin-
na sredstva od buxet. kite korisnici na sredstva od

109 REPREZENT MART 3/2008 30


HARTII OD VREDNOST

Aco DIMITROVSKI

BROKERSKI KU}I KAKO ALKA


VO SINXIROT NA PAZAROT
NA HARTII OD VREDNOST
fa }a at: ak ci i te na tr gov ski te
Brokerskite ku}i se akcionerski dru{tva osnovani od barem dve
dru{ tva; ak ci i te i ude li te vo
fizi~ki ili pravni lica (osven koga kako osnova~ se javuva banka
investicionite fondovi (spored
ili osiguritelno dru{tvo) so najmalku dvajca vraboteni brokeri
Zakonot za investicioni fondo-
ili investicioni sovetnici (so polo`en stru~en ispit i so dozvola
vi); obvrznicite; instrumentite
za rabota od Komisijata za hartii od vrednost). Brokerskite ku}i
na pazarot na pari; derivativnite
pretstavuvaat ovlasteni u~esnici na pazarot na hartii od vrednost
finansiski instrumenti, potvrdi-
zadol`eni da gi izvr{uvaat nalozite na klientite i da im davaat
te za stranski hartii od vrednost
informacii za kupoproda`ba na hartiite od vrednost. Raboteweto
i drugite finansiski instrumenti
na brokerskite ku}i e regulirano soglasno odredbite na Zakonot
{to spored Komisijata za hartii
za hartii od vrednost ("Slu`ben vesnik na RM", broj 95/05, 25/07,
od vrednost se smetaat za hartii
146/07 i 7/08).
od vrednost.

Brokerskite ku}i se eden od hartii od vrednost potrebni za OSNOVNA GLAVNINA


ovlastenite u~esnici na pazarot uspe{na javna ponuda na hartiite
na har tii od vred nost (po kraj od vred nost, bez za dol `i te len Osnovnata glavnina, odnosno
depozitarite, berzite, bankite, otkup na neprodadenite hartii od vkupniot iznos na vlogovite na
brokerite i investicionite sovet- vrednost; akcionerite vo brokerskata ku}a
nici), {to vr{at uslugi so hartii d) vr{ewe transakcii i aktiv- mo`e da iznesuva od 75.000 - 500.000
od vred nost, od nos no tr gov ski nosti za smetka na izdava~ot na EVRA vo denarska protivvrednost
transakcii so koi se vr{i prome- hartii od vrednost, potrebni za presmetana po sredniot kurs na
na na sopstvenosta na hartiite od uspe{na javna ponuda na hartii- Narodnata banka na Republika Ma-
vrednost na sekundarniot pazar. te od vrednost, so zadol`itelen kedonija. Visinata na osnovnata
Po konkretno, gi vr{at slednite otkup na neprodadenite hartii od glavnina e vo zavisnost od toa za
uslugi: vrednost; koi uslugi e registrirana broker-
a) kupuvawe i prodavawe na har- |) dejstvuvawe kako pokrovitel ska ku}a, pa taka:
tii od vrednost po nalog za smetka pri kotacija;
na klientot; e) investiciono sovetuvawe; i
b) ku pu va we i pro da va we na `) izvr{uvawe transakcii i
hartii od vrednost vo svoe ime i aktivnosti za smetka na treti li-
za svoja smetka; ca potrebni za prezemawe na edno
v) upravuvawe so portfolio na akcionersko dru{tvo (soglasno
hartii od vrednost po nalog i za Zakonot za prezemawe akcioner-
smetka na individualen klient; ski dru{tva).
g) vr{ewe transakcii i aktiv- Hartiite od vrednost predmet
nosti za smetka na izdava~ot na na trgovskite transakcii gi op-

31 Rafajlovski konsalting 111


HARTII OD VREDNOST

Visina na osnovnata Uslugi za koi e registrirana brokerskata ku}a klientite i istite im se vra}aat
glavnina vo Evra (spored prethodno navedenite to~ki) na sopstvenicite.
75.000 a), |), e)
SKLU^UVAWE DOGOVOR
150.000 a), v), |), e)
I IZVR[UVAWE NA
500.000 a), b), v), g), d), |), e), `)
NALOGOT OD KLIENTOT
Zabele{ka: Baraweto za mini- vidot na uslugite {to gi vr{i
malna osnova glavnina ne se odne- brokerskata ku}a i od rizicite na Op{to zemeno odnosite me|u
suva na podru`nica na stranska koi e izlo`ena pritoa. brokerskata ku}a i klientot se
brokerska ku}a osnovana na terito- Komisijata za hartii od vred- regulirani so Zakonot za obligaci-
rijata na Republika Makedonija. nost gi propi{uva koeficientite onite odnosi iako nekoi specifi~-
Osnovnata glav ni na mo ra da na izlo`enost na oddelni rizici, nosti pokonkretno se regulirani
se poseduva vo sekoe vreme po~- {to brokerskata ku}a ne smee da gi so Zakonot za hartii od vrednost.
nuvaj}i od denot na steknuvawe nadmine i so toa da vleze vo rizik Do go vo rot so kli en tot {to
na dozvolata za rabota, (duri ne i da se stane nelikvidna. se odnesuva na kupoproda`ba na
e mo`no da se vr{i raspredelba Komisijata za hartii od vred- hartii od vrednost, se sklu~uva vo
na dobivkata na del za dividenda nost go pro pi {u va i iz no sot, pismena forma i toa pred da se pri-
ako so toa brokerskata ku}a se vidot, odr`uvaweto i na~inot na fati bilo kakov nalog od klientot.
doveduva vo sostojba da nemo`e presmetka i kontrola na likvidni- Dogovorot gi sodr`i op{tite uslo-
da go odr`uva potrebnoto nivo na te sredstva kaj brokerskite ku}i. vi za rabota na brokerskata ku}a i
glavninata). izjava na klientot deka e zapoznat
Za promenata na sopstveni~ka- POSEBNA SMETKA ZA so istite, kako i so sodr`inata
ta struktura na osnovnata glavnina PARI^NITE SREDSTVA na dogovorot. Dogovorot vo nikoj
se izvestuva Komisijata za hartii NA KLIENTOT slu~aj ne smee da sodr`i odredba
(vo rok od 8 kalendarski dena). so koja klientot bi se odrekol od
Klientite imaat svoi pari~ni nekoe svoe pravo, predvideno so
AKTI NA sredstva vo brokerskite ku}i vrz zakon, me|u koi i ograni~uvawe na
BROKERSKATA KU]A dve osnovi i toa: pravoto na sudska za{tita vo slu~aj
a) Koga na brokerskata ku}a i na spor, nitu pak da i dava pravo na
Vo rabotnite prostorii na bro- davaat pari, istata da kupi hartii brokerskata ku}a da naplati i drug
kerskata ku}a i toa na vidno mesto od vrednost vo nivno ime i za nivna nadomest osven predvideniot za iz-
se istaknuvaat op{tite uslovi za smetka, i vr{uvawe na trgovski transakcii
rabota {to mu se davaat na uvid na b) Koga brokerskata ku}a proda- (ako realiziranata cena e popovol-
klientot pri sklu~uvawe na bilo va hartii od vrednost na klientite na za klientot od onaa utvrdena vo
kakov dogovor za uslugi so hartii (ovie sredstva najdocna sledniot negoviot nalog).
od vrednost. Vo niv se utvrdeni den po priemot, t.e. otkako e izvr- So klientot mo`e da se sklu~i
zaemnite prava i obvrski so kli- {ena proda`ba na hartii od vred- i t.n. dogovor za portfolio-menax-
entite; na~inot na re{avawe na nost, se naso~uvaat na smetkite na ment so koj{to brokerskata ku}a
sporovite; rizicite na koi se na- klientite). se obvrzuva za utvrden nadomestok,
iduva pri rabotewe so hartii od Pari~nite sredstva na klien- soglasno politikata za vlo`uvawe
vrednost; ~lenstvoto vo samoregu- tite brokerskata ku}a gi vodi na utvrdena vo dogovorot vo ime i za
lira~ka organizacija i sl. Pokraj posebna smetka otvorena vo banka smetka na klientot da gi vlo`uva
toa, se donesuva i tarifnik na i so niv postapuva isklu~ivo vo negovite pari~ni sredstva vo har-
uslugite so hartii od vrednost. soglasnost so instrukciite dade- tii od vrednost so cel raspredelu-
ni od klientite. Ovie sredstva vawe na rizikot. Ovoj dogovor se
UPRAVUVAWE brokerskata ku}a ne smee da gi sklu~uva vo pismena forma i vo
SO RIZICI koristi za bilo {to, ako toa ne nego se utvrdeni iznosot na pari~-
go pobara klientot bidejki toa se nite sredstva {to klientot i gi
Bro ker ska ta ku }a e dol` na negovi sredstva, a ne sredstva na doveril na brokerskata ku}a, poli-
navremeno da gi ispolnuva pristig- brokerskata ku}a. tikata na vlo`uvawa na klientot,
natite obvrski i da bide likvidna Vo slu~aj na otvorawe ste~ajna visinata na nadomestokot i na~i-
vo sekoe vreme. postapka nad brokerskata ku}a, se not na negovoto presmetuvawe.
Visinata na likvidnite sreds- zatvoraat posebnite smetki vo ban- Nalogot so koj klientot i nalo-
tva se vo zavisnost od obemot i kite na koi se vodat sredstvata na `uva na brokerskata ku}a za negova

112 REPREZENT MART 3/2008 32


HARTII OD VREDNOST

smetka da izvr{i opredelena transakcija so hartii od hartii od vrednost i za rizicite vo vrska so vlo`uva-
vrednost, mo`e da se dade usno, pismeno ili vo elektron- wata vo hartii od vrednost.
ska forma, {to zavisi od me|usebniot dogovor. Brokerskata ku}a gi izvestuva klientite i za
Prifateniot nalog od strana na brokerskata ku}a mo`ni sudiri na interesi so brokerskata ku}a i vra-
vedna{ se evidentira vo kniga na nalozi {to se vodi botenite vo ku}ata.
vo elektronska forma i vo nea se evidentirani site Za {tetata {to }e se predizvika kaj klientot so
kupoproda`ni transakcii i toa posebno: ~inewe ili ne~inewe na dejstvijata od strana na bro-
 Kupoproda`ni transakcii vo ime i za smetka kerot ili investicioniot sovetnik vraboten vo bro-
na klientot; kerskata ku}a, odgovornost snosi brokerskata ku}a.
 Kupoproda`ni transakcii vo ime i za smetka na
samata brokerska ku}a; VODEWE NA SMETKOVODSTVO I
 Kupoproda`ni transakcii izvr{eni vrz osnova IZGOTVUVAWE NA GODI[NI SMETKI
na dogovor za upravuvawe so portfolio na hartii od
vrednost. Brokerskite ku}i se osnovaat i rabotat soglasno
Zaradi verodostojnost na podatocite navedeni vo Zakonot za hartii od vrednost, no vo delot na vodeweto
knigata, zabraneto e sekoe podocne`no prepravawe na na trgovskite knigi gi promenuvaat odredbite na Zako-
vnesenite podatoci i istata se ~uva trajno. not za trgovskite dru{tva (~len 469, 471, 473, 474, 476 i
Prifateniot nalog od komitentot se izvr{uva 477). Toa zna~i deka trgovskite knigi (dnevnik, glavna
po pat na ponuda na berza, vedna{ {tom uslovite na kniga i analiti~kite evidencii) se vodat po principot
pazarot na hartii od vrednost go dozvoluvaat toa i vo na dvojno knigovodstvo spored smetkite propi{ani
soglasnost so prioritetot vo knigata za nalozi. Pri vo Uredbata za smetkovniot plan za bankite, {tedil-
ova brokerskata ku}a ne smee da kupuva ili da prodava nicite i drugite finansiski organizacii ("Slu`ben
hartii od vrednost za svoja smetka ili za smetka na vra- vesnik na RM", broj 51/95...79/02), a godi{nite smetki i
botenite lica vo nea, ako so toa se onevozmo`uva spro- finansiskite izve{tai se izgotvuvaat i se dostavuvaat
veduvawe na nalogot od klientot, odnosno ako poradi do Centralniot registar najdocna do 28 Fevruari vo
toa istiot bi se realiziral po ponepovolni uslovi. tekovnata za izminatata delovna godina.
Godi{nite smetki se sostavuvaat na obrascite
IZVESTUVAWE NA KLIENTOT bilans na uspeh i bilans na sostojba, dodeka finan-
ZA IZVR[ENITE TRANSAKCII siskite izve{tai pokraj prednoto gi sodr`at u{te
SO HARTII OD VREDNOST i izve{taite za promeni vo glavninata i izve{taite
za pari~nite tekovi i primenetata smetkovodstvena
Po 2 dena od poramnuvaweto (izvr{uvawe na pla}a- politika.
weto od strana na kupuva~ot i prenos na sopstvenosta na Vo prodol`enie davame prakti~en primer za smetko-
hartiite od vrednost od strana na prodava~ot) broker- vodstveno evidentirawe na trgovska transakcija so har-
skata ku}a e dol`na da mu dostavi na klientot izve{taj tii od vrednost izvr{eno preku brokerskata ku}a:
za sklu~uvawe i poramnuvawe so hartii od vrednost i
da go ~uva dokazot za uredno dostavuvawe na istiot. Iz- Primer:
ve{tajot sodr`i podatoci za: izdava~ot na hartiite od
vrednost, vidot, redot i klasata na hartii od vrednost so 1. Fizi~ko lice poseduva obvrznici od zaem za
koi e trguvano; vid na nalogot (kupoven ili proda`en); pati{ta vo iznos od 100.000 denari, a {to dospeva-
koli~ina na hartiite od vrednost so koi e trguvano, cena- at za naplata vo 2009 godina;
ta na kupoproda`bata na hartiite od vrednost; nadomest 2. Na den 6.01.2008 godina liceto odlu~ilo da gi
za transakcijata; data na priem na nalogot za trguvawe; prodade obvrznicite po diskontna cena od 80.000 de-
data na poramnuvawe na transakcijata. nari i za taa cel se obratilo do brokerskata ku}a
"Hors" - Skopje, so koja slu~ilo dogovor za baranata
ZA[TITA NA INTERESOT NA KLIENTITE transakcija pri {to soglasno tarifata, za izvr{e-
nata transakcija brokerskata ku}a }e naplati 2% od
Za da mo`e {to e mo`no podobro da go za{titi postignatata cena t.e. 1.600 denari (80.000 h 2%);
interesot na svoite klienti, brokerskata ku}a se 3. Na den 31.01.2008 godina obvrznicite se pro-
trudi da ja osoznae {to e mo`no podobro nivnata fi- dadeni za iznos od 80.000 denari;
nansiskata sostojba, celta i iskustvoto na klientite 4. Brokerskata ku}a go izvestila liceto za nas-
vo vlo`uvawata vo hartii od vrednost, a duri potoa gi tanatata transakcija i mu gi prefrlila sredstvata
izvestuva za site bitni okolnosti koi }e vlijaat vrz vo iznos od 78.400 denari (namaleno za 2% provizi-
nivnite kone~ni odluki za kupuvawe ili proda`ba na ja) na negovata tekovna smetka vo banka.

33 Rafajlovski konsalting 113


HARTII OD VREDNOST

Vrz osnova na navedenata transakcija vo brokerska-


ta ku}a "Hors" - Skopje , sprovedeni se slednive:

KNI@EWA:

990 - Aktivni vonbilansni


knigovodstveni evidencii ...........80.000
995 - Pasivni vonbilansni
knigovodstveni evidencii .................80.000
Za primeni obvrznici od
fizi~ko lice za proda`ba
1082 - Pari~ni sredstva za
vr{ewe raboti vo ime i za
smetka na naselenie.......................80.000
2549 - Ostanati obvrski
po drugi osnovi .....................................78.400
688 - Drugi prihodi .........................................1.600
Prodadeni obvrznici od fizi~koto
lice soglasno dogovorot
2549 - Ostanati obvrski
po drugi osnovi ...............................78.400 finansiskite izve{tai izgotveni soglasno MSFI i
1082 - Primeni sredstva za potvrdeni od ovlasten revizor (ova se odnesuva i na
vr{ewe raboti vo ime i podru`nica na stranska brokerska ku}a)
za smetka na naselenie ........................78.400 Obrascite na koi se podnesuvaat izve{taite gi
Prefrlawe na pari~nite sredstva izgotvuva Komisijata za hartii od vrednost.
na tekovna smetka na fizi~koto lice
100 - @iro smetka ......................................1.600 KONTROLA NA BROKERSKITE KU]I
1082 - Pari~ni sredstva za
vr{ewe raboti vo ime i Kontrola vrz rabotata na brokerskite ku}i vr{i
za smetka na naselenie ..........................1.600 Komisijata za hartii od vrednost i toa preku:
Naplatena provizija 2% po izdavawe i poni{tuvawe na dozvolite za redov-
dogovor so fizi~koto lice no rabotewe kako i pri spojuvawe na 2 ili pove}e
995 - Pasivni vonbilansni brokerski ku}i (dodeka za ekspoziturite na doma{-
smetkovodstveni evidencii .........80.000 nite brokerski ku}i na teritorijata na RM istite
990 - Aktivni vonbilansni ne se potrebni - dovolno e samo da se informira
smetkovodstveni evidencii ...............80.000 Komisijata);
Za prodadeni obvrznici primeni izdavawe dozvola za rabota na podru`nica na
od fizi~ko lice soglasno dogovor stranska brokerska ku}a;
 propi{uvawe na iznosot, vidot, odr`uvaweto
IZVE[TAI [TO GI PODNESUVA i na~inot na presmetka i kontrola na likvidnite
BROKERSKATA KU]A DO KOMISIJATA sredstva;
ZA HARTII OD VREDNOST vodewe registar na brokerski ku}i i nivni eks-
pozituri;
Brokerskite ku}i dostavuvaat do Komisijata za izdavawe dozvoli za ~lenstvo vo samoregulira~-
hartii od vrednost: ka organizacija (depozitarot na hartii od vrednost
a) Izvestuvawe za nemo`nost od navremeno ispol- i berzata);
nuvawe na pristignatite obvrski koi klientite i za donesuvawe re{enie za ispolnetost na uslovite
promena vo podatocite od dozvolata za rabota; za otvorawe na likvidacija, odnosno davawe predlog
b) Mese~en izve{taj (do 15-ti sledniot mesec) za za otvorawe ste~ajna postapka;
presmetka na osnovnata glavnina; za pravnite prome- soglasnost za imenuvawe direktor;
ni; za promeni vo sopstveni~kata struktura i za izjava propi{uvawe na na~inot na potvrduvawe na pri-
deka osnovnata glavnina bila na potrebnoto nivo; fa}awe nalog na klientot od strana na brokerskata
v) Godi{en izve{taj za svoeto rabotewe (se pod- ku}a, kako i na~inot na vodewe i sodr`ina na knigata
nesuva do 31 maj tekovnata za izminatata godina) so na nalozi i ~uvawe na dokazi i sli~no.

114 REPREZENT MART 3/2008 34


HARTII OD VREDNOST

PRESTANOK NA BROKERSKATA KU]A zemji i e pod kontrola na centralniot depozitar, a


sredstvata vo nego se pribiraat so deponirawe odrede-
Brokerskata ku}a prestanuva so rabota dokolku doj- na suma od strana na u~esnicite na pazarot na kapital
de do likvidacija ili se otvori ste~ajna postapka. ili so strana na u~esnicite na pazarot na kapital ili
Predlog za otvorawe likvidacija do nadle`niot so povlekuvawe od nivnite smetki vo ste~aj na potreb-
sud podnesuva Komisijata za hartii od vrednost do- na ({to e nepovolno bidejki taka mnogu pari stojat
kolku se ispolneti odredeni preduslovi (toa go bara zarobeni namesto da se investiraat na berzite).
Sobranieto na akcioneri; trajno i e odzemena dozvo- Fondot bi go formirale ovlastenite u~esnici
lata za rabota ili ne zapo~nala so rabota vo rok od 6 na pazarot na hartii od vrednost (brokerskite ku}i,
meseci od dobivaweto na dozvola za rabota). Po ova Centralniot depozitor i Makedonskata berza) vo
so re{enieto za likvidacija se povikuvaat doverite- koj slu~aj tovarot bi padnal vrz gra|anite, bidejki
lite da gi prijavat svoite pobaruvawa od brokerskata }e se izdvojuva kako provizija od sekoja berzanska
ku}a (najdocna vo rok od 30 dena), a dol`nicite da gi transakcija.
namirat svoite obvrski koi istata i po vpari~uvawe Vo momentov brokerskite ku}i garantiraat so toa
na imotot se donesuva re{enie za raspredelba na li- {to vo sekoj moment dr`at gotovi pari vo visina od
kvidacionata masa na doveritelite ~ie pobaruvawe 5% od obvrskite. Ova zna~i deka sega za berzanska
e utvrdeno. Po namiruvaweto na obvrskite, imotot transakcija e dovolen samo potpi{an nalog, pri {to
{to }e preostane se raspredeluva na akcionerite i brokerite nemaat 100% garancija deka parite }e bi-
potoa se donesuva re{enie za zaklu~uvawe na likvi- dat uplateni. Zatoa vo momentot nivnata reakcija
dacionata postapka {to se dostavuva do komisijata, kon novata ideja e namesto da se formira fond, podo-
likvidatorot, bankite i nositelot na platniot pro- bro e so zakonot da se zabrani da se vr{at berzanski
met (kade brokerskata ku}a imala svoja smetka) i do transakcii dokolku nema pari na smetkata. Toa zna~i
Centralniot registar na RM (koj go vodi trgovskiot deka brokerite ne bi smeele da kupuvaat i prodavaat
registar) koj ja bri{e brokerskata ku}a od trgovski- akcii dodeka nalogodava~ot ne prilo`i dokaz deka
ot registar. ima pari na smetkata.
Dokolku vo postapkata na likvidacija se utvrdi Mislewata za i protiv ovoj fond se podeleni a vo
deka sredstvata na brokerskata ku}a ne se dovolni za momentov ne bi mo`ele da se obe{tetat investitorite
namiruvawe na site obvrski ili dokolku ne e mo`no vo slu~aj da ne bide platena nekoja berzanska trans-
vparu~uvawe na sredstvata, se dava predlog za zapi- akcija i se e ostaveno na kontrolata na bonitetot na
rawe na otvorenata likvidacija i istovremeno se brokerite od Centralniot depozitar na hartii od
podnesuva predlog za otvorawe ste~ajna postapka do vrednost.
nadle`niot sud.
Ste~ajna postapka se otvora dokolku ako pokraj
nedovolnosta na pari~nite sredstva za namiruvawe na
obvrskite koi doveritelite, se konstatira deka ne se
podobrila ni finansiskata sostojba na ku}ata i taa
ne e vo sostojba da gi namiruva vtasanite obvrski vo
rok od 45 kalendarski dena od nivnoto vtasuvawe ili
ako e prezadol`ena.
Vodeweto na ste~ajnata postapka kaj brokerskite
ku}i se vr{i soglasno Zakonot za ste~aj (osven vo
delot za sproveduvawe na planot za reorganizacija;
li~noto upravuvawe; osloboduvaweto od drugi obvr-
ski; posebnite vidovi ste~ajna postapka za poedinci
so status na trgovci; ste~ajna postapka so stranski
elementi i odbor i sobranie na doveriteli).

ZAGOVARAWE NA IDEJA ZA FORMIRAWE


GARANTEN FOND ZA AKCII

Vo posledno vreme od strana na Komisijata za har-


tii od vrednost se predlaga formirawe garanten fond
kako dopolnitelna za{tita na tie {to vlo`uvaat
na Makedonskata berza. Takov fond postoi vo nekoi

35 Rafajlovski konsalting 115


EVROPSKO PRAVO

Sovetot na Evropskata unija (EU) vo 2006 godi- demokratskite institucii i na vladeeweto


na go vospostavi Instrumentot za pretpristapna na pravoto,
pomo{ na zemjite kandidatki za ~lenstvo vo EU i za reforma na javnata administracija,
zemjite potencijalni kandidati za ~lenstvo vo EU sproveduvawe na ekonomskite reformi,
(Regulativa broj 1085/2006). po~ituvawe na ~ovekovite i na malcinskite
Regulativata e donesena so cel da se podobri prava,
efikasnosta na nadvore{nata pomo{ na Zaednica- promovirawe na polovata ednakvost,
ta. So ovaa regulativa predvidena e nova ramka za poddr`uvawe na razvojot na gra|anskoto
programirawe i za ispora~uvawe na pomo{ta na op{testvo i unapreduvawe na regionalnata
zemjite kandidati za ~lenstvo vo EU i zemjite po- sorabotka, kako i za pomiruvawe i rekon-
tencijalni kandidati za ~lenstvo vo EU. Sega{niot strukcija, i da pridonese za odr`liv razvoj
instrument pretstavuva eden od op{tite instru- i za namaluvawe na siroma{tijata vo ovie
menti koi direktno gi poddr`uvaat politikite na dr`avi.
evropskata nadvore{na pomo{. Za spro ve du va we na Re gu la ti va ta (EZ) br.
Soglasno regulativata, pomo{ta za zemjite-kan- 1085/2006 na Sovetot za vospostavuvawe instrument
didatki, kako i za potencijalnite zemji-kandidatki za pretpristapna pomo{ (IPA), Komisijata na
treba da bide naso~ena kon poddr{ka na nivnite evropskite zaednici na 12 juni 2007 godina ja donese
napori za zajaknuvawe na: Regulativata br. 718/2007.

РЕГУЛАТИВА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА


УНИЈА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ
ЗА ПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА) Nata[a MISOVSKA

KORISNICI KOMPONENTI

Regulativata se odnesuva na zemjite kandidatki Pomo{ta se programira i se sproveduva vo soglas-


- Hrvatska, Turcija i Republika Makedonija, i na po- nost so slednive komponenti:
tencijalnite zemji kandidatki- Albanija, Bosna, Crna I - Pomo{ za tranzicija i institucionalna nad-
Gora, Srbija, vklu~uvaj}i go i Kosovo. gradba;
Zaednicata im pomaga na zemjite vo nivnoto usog- II - Prekugrani~na sorabotka;
lasuvawe so standardite i politikite na Evropskata III - Regionalen razvoj;
unija preku dodeluvawe na sredstva od EU fondovite IV - Razvoj na ~ove~ki resursi, i
soglasno IPA. V - Ruralen razvoj.
Komponentata za pomo{ta za tranzicija i institu-
ZEMJI KANDIDATKI cionalna nadgradba i komponentata za prekugrani~na
sorabotka se dostapni na site zemji-korisni~ki, so
 HRVATSKA - na 17 i 18 juni 2004 godina Evrop- cel da im se pomogne vo procesite na tranzicija i vo
skiot sovet od Brisel prepora~a zapo~nuvawe na nivnoto pribli`uvawe kon EU, kako i za da se pottik-
pregovorite so Hrvatska za pristapuvawe kon EU. ne regionalnata sorabotka me|u niv.
 TURCIJA - aplikacijata za ~lenstvo vo EU Komponentite za regionalen razvoj, za razvoj na
e prifatena od Evropskiot sovet vo Helsinki ~ove~ki resursi i za ruralen razvoj se dostapni samo
vo 1999 godina. Na 16 i 17 dekemvri 2004 godina na zemjite-kandidatki koi se akreditirani za upravu-
Evropskiot sovet vo Brisel go prepora~uva zapo~- vawe so fondovite na decentraliziran na~in, za da
nuvaweto na pregovorite so Turcija za pristapu- im pomognat da se podgotvat za periodot po pristapu-
vawe kon EU. vaweto, osobeno za sproveduvaweto na politikite na
 MAKEDONIJA - na 15 i 16 dekemvri 2005 godi- Zaednicata za kohezija i za ruralen razvoj, odnosno za
na Evropskiot sovet vo Brisel re{i na Republika koristewe na sredstvata od Kohezioniot fond, Evrop-
Makedonija da i dade status na zemja-kandidatka skiot socijalen fond i Evropskiot zemjodelski fond
za ~lenstvo vo EU. za ruralen razvoj (EAFRD).

116 REPREZENT MART 3/2008 36


EVROPSKO PRAVO

Komponentata za ruralen razvoj gi poddr`uva zem- Vo soglasnost so ovaa Regulativa, pomo{ta se obez-
jite kandidatki za ~lenstvo vo EU pri razvivaweto beduva preku pove}egodi{ni ili godi{ni programi
na politiki, kako i pri podgotovkite za sproveduvawe spored prioritetite definirani vo pove}egodi{nite
i za upravuvawe so zaedni~kata zemjodelska politika indikativni planira~ki dokumenti.
na Zaednicata. Programite gi utvrduvaat posakuvanite celi,
poliwata na intervencija, o~ekuvanite rezultati,
INFORMACII ZA PREDLOG-INDIKATIVNI upravnite postapki i vkupniot iznos na planirano-
FINANSISKI ALOKACII to finansirawe. Tie sodr`at rezime ili opis na
vidovite operacii {to se finansiraat, indikacii za
Zaradi poddr{ka na strategiskoto planirawe, iznosite raspredeleni po sekoj vid operacija, kako i
Komisijata (na godi{na osnova) gi iznesuva pred indikativen raspored za sproveduvaweto. Onamu kade
Evropskiot parlament i pred Sovetot svoite name- {to e zna~ajno, tie gi vklu~uvaat i rezultatite od seto
ri za finansiskite alokacii {to }e gi predlaga za steknato iskustvo od prethodnata pomo{. Celite se
pretstojnite tri godini, vo forma na pove}egodi{na konkretni, relevantni i merlivi i imaat vremenski
indikativna finansiska ramka. utvrdeni reperi.
Komisijata gi donesuva pove}egodi{nite i godi{-
POVE]EGODI[NA INDIKATIVNA FINANSISKA nite programi, kako i site nivni izmeni.
RAMKA 2007-2009 ZA REPUBLIKA MAKEDONIJA
UPRAVUVAWE SO POMO[, IZVE[TAI
Komponenta 2007 2008 2009 Vkupno
I ‡ Pomo{ za tranzi- Komisijata e odgovorna za sproveduvaweto na
cija i institucio-
nalna nadgradba 41.6 39.9 38.1 119.6 Regulativata za IPA. Spored ovaa Regulativa aktiv-
nostite se upravuvaat, sledat, procenuvaat i se pi-
II ‡ Prekugrani~na
sorabotka 4.2 5.3 5.3 15.1 {uvaat izve{tai vo soglasnost so Regulativata (EZ,
Evroatom) br. 1605/2002, koja pretstavuva finansiska
III ‡ Regionalen razvoj 7.4 12.3 20.8 40.5
regulativa na EZ.
IV ‡ Razvoj na ~ove~ki Soglasno finansiskata regulativa upravuvaweto
resursi 3.2 6.0 7.1 16.3
so pomo{ta (IPA) mo`e da bide sprovedeno preku:
V ‡ Ruralen razvoj 2.1 6.7 10.2 19
 centralizirano upravuvawe,
Vkupno 58.5 70.2 81.8 210.5 podeleno upravuvawe ili decentralizirano
*Iznosite se iska`ani vo milioni evra upravuvawe,
 zaedni~ko upravuvawe so me|unarodni organi-
zacii.
Finansiraweto na Zaednicata mo`e da se ostvaru-
va preku finansiski spogodbi pome|u Komisijata i
zemjata-korisni~ka, dogovori za nabavki ili dogovori
za grant so nacionalni ili so me|unarodni tela od jav-
niot sektor ili so fizi~ki i pravni lica odgovorni
za sproveduvaweto na aktivnosta ili, pak, preku dogo-
vori za vrabotuvawe. Za prekugrani~nite programi so
zemjite-~lenki zada~ite za sproveduvawe mo`at da im
se delegiraat na zemjite-~lenki i vo toj slu~aj tie se
sproveduvaat preku zaedni~ko/podeleno upravuvawe.
Ovaa pove}egodi{na indikativna finansiska ram- Sekoja godina Komisijata dostavuva izve{taj do
ka uka`uva na namerite na Komisijata za raspredelba- Evropskiot parlament i do Sovetot na Evropa za spro-
ta na sredstva po komponenti. Taa e elaborirana vrz veduvawe na pomo{ta vo koj se sodr`ani informacii
osnova na grupa objektivni i transparentni kriteriu- za aktivnostite finansirani vo tekot na godinata i
mi, vklu~uvaj}i gi i analizata na potrebite, apsorpci- za naodite od sledeweto pri {to dava procenka za po-
oniot kapacitet na zemjata korisni~ka, po~ituvaweto stignatite rezultati pri koristewe na sredstvata.
na uslovite i kapacitetot za upravuvawe.
Pove}egodi{nata indikativna finansiska ramka KOMITETI
e sostaven del od godi{niot paket za pro{iruvawe
na Komisijata, odr`uvaj}i go pritoa trigodi{noto Soglasno IPA regulativata se osnova IPA Ko-
planirawe. mitet sostaven od pretstavnici na zemjite-~lenki

37 Rafajlovski konsalting 117


EVROPSKO PRAVO

i so nego pretsedava pretstavnik MERKI ZA PODDR[KA op{tite pravila za finansi-


na Komisijata. Toj i pomaga na ska pomo{ od Zaednicata,
Komisijata vo nejzinata zada~a Pomo{ta mo`e, isto taka, da se vospostavuvaweto na stru-
da obezbedi koordinacija i kohe- koristi za pokrivawe na tro{oci- kturite i organite potrebni za
rentnost na pomo{ta dadena po te za aktivnosti povrzani so podgo- upravuvawe,
razli~nite komponenti, odnosno i tovki, posledovatelni aktivnosti, zaedni~kite odgovornosti
pomaga vo donesuvaweto na pove}e- kontroli, revizii i procenki koi na go res po me na ti te stru ktu ri,
godi{nite indikativni planira~- se ne op hod ni za ra ko vo de we so organi i tela,
ki dokumenti i nivnite godi{ni programata i za postignuvawe na barawa za kontrola i uslo-
re vi zii, ka ko i pro gra mi te za nejzinite celi, osobeno za studii, vi za:
pomo{ta. sredbi, informacii i publicitet, akreditacijata i sledeweto
Isto taka, Komisijata gi do- kako i za drugi tro{oci za admi- na akreditacijata na nacionalni-
nesuva programite za regionalen nistrativna i za tehni~ka pomo{ ot koordinator za avtorizacija
razvoj so pomo{ i na Koordina- od koi Komisijata mo`e da ima od nad le` ni ot ko or di na tor za
tivniot komitet na fondovite. korist pri rakovodeweto so pro- akreditacija,
Za donesuvawe na programite od gramata. akreditacijata i sledeweto
komponentata za ruralen razvoj na na akreditacijata na operativnata
Komisijata i pomaga Komitetot za SPROVEDUVAWE NA POMO[TA struktura od nacionalniot koordi-
ruralen razvoj. nator za avtorizacija,
Programite (pove}egodi{ni Komisijata i zemjite-korisni~- prenesuvaweto na ovlastuva-
i go di{ ni pro gra mi) mo `e da ki sklu~uvaat ramkovni spogodbi wata za upravuvawe od strana na
pretrpat izmeni dokolku tie ne za sproveduvawe na pomo{ta. Komisijata,
zna~at su{tinski promeni na pri- Vladata na Republika Makedo- pod go tvu va we na go di{ na
rodata na prvobitnite programi nija na 30.10.2007 godina ja sklu~i izjava za garancija od strana na
i aktivnosti i, {to se odnesuva Ramkovnata spogodba so Evropska- nacionalniot koordinator za avto-
na finansiskiot element, onamu ta komisija koja vo mesec januari rizacija,
kade {to tie ne nadminuvaat 20% 2008 go di na e ra ti fi ku va na od propisi za nabavka,2)
od vkupniot iznos predviden za strana na Sobranieto na RM. So zatvorawe na programite,
programata ili za spomenatata Ramkovnata spogodba se utvrduvaat definiciite za nepravilnost,
aktivnost, najmnogu do 4 milioni pravilata za sorabotka vo vrska za izmama kako i onie za aktivna i
evra. Komitetot {to go dava misle- so finansiskata pomo{ na EZ vo pasivna korupcija, zaedno so onie
weto za prvobitnata programa ili ramkite na sproveduvaweto na po- od zakonodavstvoto na Zaednicata;
aktivnost e informiran za site mo{ta spored IPA. obvrskata na zemjata-korisni~ka
odluki vo vrska so izmenite. Dopolnitelni spogodbi vo vr- za prezemawe soodvetni za{titni
ska so sproveduvaweto na pomo{ta, merki protiv aktivna i pasivna
VIDOVI POMO[ }e se sklu~uvaat me|u Komisijata korupcija, merki protiv izmami i
i zemjata-korisni~ka (sektorska korektivni aktivnosti; propisite
Pomo{ta, vo soglasnost so ovaa spogodba). za povrat na sredstvata vo slu~aj na
Regulativa, mo`e, me|u drugoto, da Pomo{ta spored IPA regulati- nepravilnosti ili izmami,
finansira investicii, dogovori vata mo`e da se koristi od zemjata povrati na sredstva i finansi-
za nabavki, grantovi, vklu~uvaj}i korisni~ka otkako }e se sklu~i i ski korekcii i prisposobuvawa,
i subvencii za kamatni stapki, vleze vo sila ramkovnata spogodba pravilata za nadzor, kon-
posebni krediti, garancii za kre- i dokolku e sklu~ena, sektorskata trola i revizija od Komisijata i
diti i finansiska pomo{, da bide spogodba za komponentata.1) Evropskiot sud na revizori;
poddr{ka na buxetot i na drugite Ramkovnata spogodba koja Re- propisite za danoci, carin-
specifi~ni formi na buxetska po- publika Makedonija ja sklu~i so ski da va~ ki i dru gi fi skal ni
mo{ i da dava pridones kon kapita- Evropskata komisija gi utvrduva: tro{oci,
lot na me|unarodnite finansiski
institucii ili na regionalnite 1)
Soglasno Regulativata (EZ) br.718/2007 od 12 juni 2007 godina za
razvojni banki. sproveduvawe na Regulativata (EZ) br.1085/2006 na Sovetot za
Sredstvata od IPA fondovi- vospostavuvawe na IPA
2)
Vo soglasnost so Regulativata (EZ, Evroatom) br. 1605/2002 na
te nema da se koristat za pla}a- Sovetot i Regulativata (EZ, Evroatom) br. 2342/2002 na Sovetot za
we danoci, carini ili dava~ki vo utvrduvawe detalni propisi za sproveduvawe na Regulativata (EZ,
zemjite-korisni~ki. Evroatom) br. 1605/2002 na Sovetot

118 REPREZENT MART 3/2008 38


EVROPSKO PRAVO

 barawa za davawe informa- bi so koi se garantiraat finansiski- godbite sklu~eni me|u Zaednicata
cii i javnost. te interesi na Zaednicata, osobeno i nejzinite zemji-~lenki so zem-
Za pettata komponenta na IPA, vo odnos na izmamite, korupcijata jite-korisni~ki i gi po~ituvaat
odnosno Komponentata za ruralen i koi bilo drugi nepravilnosti. obvrskite od multilateralnite
razvoj se o~ekuva Republika Make- Istragite za izmami gi pravi Evrop- spogodbi {to tie gi potpi{ale.
donija da sklu~i Sektorska spogod- skoto biro za borba protiv izmama Komisijata i zemjite-~lenki
ba za realizacija na Programata za (OLAF). Terenskite proverki i ins- garantiraat koherentnost i koordi-
razvoj na zemjodelstvoto i ruralen pekciite se sproveduvaat od Komisi- nacija me|u pomo{ta na Zaednicata
razvoj (IPARD3) programata) vrz jata zaradi za{tita na finansiskite obezbedena spored ovaa Regulativa
osnova na decentralizirano upra- interesi na Zaednicite od izmama i i finansiskata pomo{ obezbedena
vuvawe bez ex ante kontrola. od drugi nepravilnosti. od Zaednicata i od zemjite-~lenki
Spogodbite predviduvaat Ko- preku drugi vnatre{ni i nadvo-
KRITERIUMI ZA misijata i Sudot na revizorite da re{ni finansiski instrumenti i
AKREDITACIJA imaat ovlastuvawe da vr{at revi- pomo{ta obezbedena od Evropskata
zija, vrz osnova na dokumentite i na investiciska banka.
Pred da se do ne se od lu ka za samoto mesto, na site dogovara~i i
prenesuvaweto na ovlastuvawata pod dogovara~i koi imaat dobieno PREKINUVAWE NA POMO[TA
za upravuvawe (decentralizirano sredstva od Zaednicata. Tie, isto
upravuvawe) koi se odnesuvaat za taka, predviduvaat Komisijata da Po~ituvaweto na:
komponenta, programa ili merka dobie iten pristap za vr{ewe teren- principite na demokrati-
na zemjata-korisni~ka, Komisija- ski proverki, kako i inspekcii. jata,
ta osiguruva deka dadenata zemja vla de e we to na pra vo to i
gi ispolnuva baranite uslovi vo PRAVILA ZA U^ESTVO I ~ovekovite i malcinskite prava,
pogled na vospostavenite sistemi POTEKLO, KVALIFIKUVANOST kako i osnovnite slobodi,
za upravuvawe i za kontrola. ZA DOBIVAWE GRANTOVI e osnoven element za primenata
Za taa cel, strukturite, organi- na ovaa Regulativa i za davaweto
te i telata treba da vospostavat Site fizi~ki lica koi se dr- pomo{ vo soglasnost so istata.
efektivni kontroli vo slednite `avjani na zemjite-~lenki ili site Dokolku zemjata-korisni~ka ne-
oblasti kako osnovni kriteriumi pravni lica koi se formirani vo ma da gi po~ituva ovie principi ili
za akreditacija: zemjite-~lenki, zemjata-korisni~- obvrskite sodr`ani vo odnosnite
1) Kontrola na opkru`uvaweto ka na ovaa Regulativa, zemjata ko- partnerstva so EU, ili napredokot
(osnovawe i rakovodewe na organi- risni~ka na instrumentot "Evrop- vo ispolnuvaweto na kriteriumite
zacijata i personalot) sko sosedstvo i partnerstvo" ili za pristapuvawe e nezadovolitelen,
2) Planirawe/upravuvawe so zemjata-~lenka na Evropskiot eko- Sovetot po predlog na Komisijata,
rizik nomski prostor imaat pravo na u~es- mo`e da prezeme soodvetni ~ekori
3) Kontrolni aktivnosti tvo vo nabavkite ili vo dogovorite vo odnos na koja bilo pomo{ dadena
4) Monitoring aktivnosti za dobivawe grantovi finansirani vo soglasnost so ovaa Regulativa.
5) Komunikacija (razmena na in- spored ovaa Regulativa. Evropskiot parlament e celosno i
formacii pome|u site u~esnici). Vo soglasnost so ~len 114 od itno informiran za koja bilo odlu-
Vo 2008 godina se o~ekuva akre- Regulativata (EZ, Evroatom) br. ka {to e donesena vo toj kontekst.
di ta ci ja na stru ktu ri te i pre- 1605/2002, fizi~kite lica mo`at
nesuvaweto na ovlastuvawata za da dobivaat grantovi. PROCENKA
decentralizirano upravuvawe so
IPA fondovite od strana na Komi- KOHERENTNOST, Komisijata redovno }e gi proce-
sijata na Republika Makedonija. KOMPATIBILNOST I nuva rezultatite i efikasnosta na
KOORDINACIJA politikite i na programite i efe-
ZA[TITA NA FINANSISKITE ktivnosta na programiraweto, za
INTERESI NA ZAEDNICATA Programite i proektite finan- da utvrdi dali se ispolneti celite
sirani vo soglasnost so ovaa Regula- i za da ovozmo`i formulirawe na
Koja bilo spogodba {to proizle- tiva se konzistentni so politikite preporaki vo pogled na podobru-
guva od ovaa Regulativa sodr`i odred- na EU. Tie se vo soglasnost so spo- vaweto na idnite operacii. Od
ovie rezultati }e zavisi dizajnot
3)
Instrument for pre-accession for Rural Development - Agriculture and Rural na programata i raspredelbata na
Development Programme resursite/sredstvata.

39 Rafajlovski konsalting 119


CONTENT AND SUMARIES

MONEY LAUNDERING
Goran Rafajlovski
NEW LAW ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING
AND OTHER CRIMINAL PROCEEDS AND FINANCING TERRORISM ..............................83
SALARIES
Zarko Mihajlovski
COMPENSATION FOR SALARY DURING THE TEMPORARY
REVENTION FOR WORKING - ILLNESS ................................................................................88
FISKALIZATION
Jasmina Rafajlovska
TURNOVER FROM MACEDONIAN PRODUCTS
- NEW ELEMENT ON FISCAL BILLS .......................................................................................97
SAFEGUARDS COMPANIES
Sezair Redzepagic
Zarko Mihajlovski
SAFEGUARDS COMPANIES AS SPECIFIC TRADE ENTITIES ...........................................100
BUDGET AND BUDGETS' BENEFICIARIES

3
Jasmina Rafajlovska
COMPENSATIONS FOR THE BUDGET'S EMPLOYEES ACCORDING TO
THE LAW ON ACCOMPLISHMENT OF BUDGET FOR THE YEAR 2008 ..........................108
SECURITIES
Aco Dimitrovski
BROKER COMPANIES AS LINK OF THE SECURITIES MARKET .....................................111
EUROPEAN LAW TAX PRACTICUM
Natasha Misovska VAT
REGULATION OF THE COUNCIL OF THE EU FOR ESTABLISHMENT
THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION INSTRUMENTS OF SUPPORT .....................116 Jasmina Rafajlovska
VAT TAXATION IN SELLING COLLATERAL
MONEY LAUNDERING FISKALIZATION According the Law for contracted lien, with
83 NEW LAW ON THE TURNOVER FROM 97 the lien are provided finance and other
PREVENTION OF MONEY MACEDONIAN PRODUCTS receivables value whose is expressed in
LAUNDERING AND OTHER - NEW ELEMENT ON
terms of money which the creditor has
CRIMINAL PROCEEDS AND FISCAL BILLS
FINANCING TERRORISM In order to motivate the a attitude with the debtor in certain
The need for promulgation of the new Law conscience of the Macedonian contractual relations when the provision is
which will prevent the money laundering customers for the importance of buying perform with movable property, assets and
and other criminal proceeds and financing Macedonian products, in the rights, it is a meter of collateral, and when the
terrorism result the meaning of this global domestic economy are brought provision is performed with immovable
phenomenon which is undermining the new regulations with which are property it is a meter of mortgage. ................. 2
essential region of the Law and financial imposed new liabilities for the
system in the state. Promulgation of this Law commercial entities regarding the fiscal TAXES
was imposed as a priority for requirement dealing starting from 1 April 2008. Zarko Mihajlovski
regulation of the certain relations that were TAX TREATMENT OF THE DIVIDEND
not regulated with the previous Law. SAFEGUARDS After taxation of the annual account and
COMPANIES financial statement and determination of profit
SALARIES SAFEGUARDS 100 for distribution, member's meeting respectively
COMPENSATION FOR COMPANIES AS SPECIFIC
88 SALARY DURING THE general meeting of shareholders are defineing
TRADE ENTITIES
TEMPORARY REVENTION With the Law for employment the the participation in the part which is
FOR WORKING - ILLNESS disabled persons are defined alloting to the member's or shareholders
For the days when the employee regulations in the meter of: the in the form of dividend. .................................. 7
is on illness has right for compensation concept of disabled persons; the DIRECTION OF THE PUBLIC REVENUE
for salary. When illness is not over concept for safeguard companies; OFFICE FOR THE WAY OR REINSTATEMENT
21 days then the compensation for losing the status of the safeguard
OF THE VAT AND EXCISE TAX FOR
salary is on load of the employer, companies; taxation of the
SPECIAL ENTITIES INSTRUCTION
and when illness is over 21 days receipts of the personnel; forming
the compensation for salary is on the special fund and forming the FROM THE PUBLIC REVENUE ..................... 12
load of the insurance. union of the safeguard companies. QUESTIONS AND ANSWERS ........................ 21

120 REPREZENT MARCH 3/2008 40


ODANO^UVAWE SO DDV
PRI PRODA@BA NA
ZALO@ENI PREDMETI

DANO^EN TRETMAN
NA DIVIDENDA

UPATSTVO NA UJP ZA
NA^INOT I POSTAPKATA ZA
VRA]AWE NA DDV I AKCIZITE
NA POSEBNI SUBJEKTI - DDV 104

PRA[AWA I ODGOVORI
Danok na Dodadena Vrednost

Јасмина РАФАЈЛОВСКА

Н О Ч У В А Њ Е С О Д Д В П Р И П Р ОД А Ж БА Н А З А Л О Ж Е Н И П Р ЕД М Е Т И
ДО А Во услови на се поефикасна наплата на побарувањата, едно од
најчестите поставувани прашања е прашањето за оданочување со ДДВ на прометот кој се остварува при
реализација на залог - хипотека. За таа цел, накратко ќе ги изнесеме основните одредби од
Законот за договорен залог, а потоа ќе дадеме неколку примери на извршување на реализација на залози.

S
pored Zakonot za dogovo- postoi pismen dogovor za zalog vo Ako dogovorot za zalog svoj-
ren zalog ("Slu`ben ves- koj }e bide popi{ana i opi{ana stvoto na izvr{na isprava go
nik na RM", broj 5/03 i 87/07, zalo`nata stvar, a istiot }e bide steknal pred upisot na zalogot
vo natamo{niot tekst: Zako- vpi{an vo Zalo`niot registar vo zalo`niot registar, odnosno
not), "so zalogot se obezbeduvaat (~len 14 od Zakonot). Vo slu~aite vo javna kniga, a toj upis ne dojde,
pari~ni i drug vid pobaruvawa, koga predmet na zalogot e nedvi`- dogovorot vo toj slu~aj go gubi
~ija vrednost e izrazliva vo pari, nost, toga{ zadol`itelno e zapi- svojstvoto na izvr{na isprava.
{to doveritelot gi ima vo odnos {uvawe na zalogot (hipotekata) Dogovorot za zalog sodr`i:
na svojot dol`nik od odreden obli- vo javna kniga. Za celite na Zako- podatoci za dogovornite stra-
gacionen odnos. not za zalog pod "javna kniga" se ni: ime i prezime, `iveali{te ili
Toga{, koga obezbeduvaweto se podrazbira: "knigata vo koja se prestojuvali{te i edinstveniot ma-
izvr{uva so podvi`ni predmeti, vr{i zapi{uvaweto na pravoto ti~en broj na gra|aninot (EMBG),
pobaruvawa i prava stanuva zbor na sopstvenost vrz nedvi`nostite odnosno naziv ili firma, sedi{-
za ra~en zalog, a toga{ koga obezbe- i na drugite stvarni prava vrz tie te i edinstven mati~en broj na
duvaweto se izvr{uva so nedvi`no- nedvi`nosti, kako i knigata vo ko- subjektot (EMBS);
sti, stanuva zbor za hipoteka. ja se vr{i zapi{uvawe na pravoto podatoci za dogovornite
Pobaruvawata obezbedeni so na sopstvenost i drugi stvarni strani koi se stranski lica: za
zalog, ako ne bidat ispolneti vo prava vrz stvari izedna~eni so fi zi~ko lice - ime i prezime,
rokot na nivnata pristignatost, za- nedvi`nostite spored ovoj i drug adresa, broj na patnata isprava i
lo`niot doveritel niv mo`e da gi zakon" (~len 17 od Zakonot). dr`avata koja ja izdala patnata
namiri od vrednosta na predmetot Dogovorot za zalog se sklu~uva isprava, a za stransko pravno
na zalogot ili pod uslovi i na~ini vo pismena forma, osven dogovorot lice - naziv ili firma, sedi{te,
predvideni so ovoj zakon za da se za vladetelski zalog koj mo`e da identifikacionen broj koj se vodi
stekne so pravo na sopstvenost vrz bide sklu~en vo koja bilo forma. vo stranskiot registar na pravni
predmetot na zalogot (lex commisso- Dogovorot za nevladetelski lica i ime na dr`avata vo koja se
ria)." (~len 2 od Zakonot). zalog {to ne e sklu~en vo pismena nao|a negovoto sedi{te;
Predmetot na zalogot mora da forma, ne predizvikuva pravno opis na predmetot na zalog so
bide vo pravniot promet i sopstve- dejstvo (~len 21 od Zakonot). dovolna specifikacija da mo`e da
nost na zalo`niot dol`nik. Po Dogovorot za zalog ima svoj- se identifikuva;
isklu~ok mo`no e predmetot da stvo na izvr{na isprava dokolku pravna osnova na pobaruva-
ne bide sopstvenost na zalo`niot e potvrden ili sostaven od notar i weto {to se obezbeduva so zalog i
dol`nik, no vo toj slu~aj toj mora dokolku sodr`i izjava od dogovor- negoviot iznos;
da ima steknato zalo`no pravo vrz nite strani deka se soglas ni rokot na pristignatost na
istiot (nadzalog). nivniot dogovor za zalog da ima pobaruvaweto;
Dokolku stanuva zbor za nev- svojstvo na izvr{na isprava (~len vreme i mesto na sklu~uvawe
ladetelski zalog, toga{ mora da 22 od Zakonot). na dogovorot;

2 REPREZENT MART 3/2008 DANO^EN PRAKTIKUM BROJ 3


Danok na Dodadena Vrednost

 soglasnost na zalo`niot da`ba na zalo`eniot predmet za ne mo`e da bide poniska od pobaru-


dol`nik, zalo`niot doveritel da realizacija na zalo`noto pravo. vaweto zgolemeno za tro{ocite i
bara da se izvr{i zapi{uvawe na Kaj nevladetelskiot zalog, koj kamatite koi }e nastanat, odnosno
pravoto na zalog, vo zalo`niot e sklu~en vo pismena forma i so koi }e pristignat do istekot na
registar, odnosno vo javnata kniga svojstvo na izvr{na isprava, vo rokot vo koj treba da se prodade
(klauzula intabulandi); zavisnost od odredbite koi se so- zalo`eniot predmet.
 identifikacija na dol`ni- dr`at vo dogovorot i vo zavisnost Do kol ku vo pis me ni ot do go-
kot ako ne e zalo`en, odnosno od predmetot na zalo`uvawe: pod- vor za zasnovawe na zalogot ne e
hipotekaren dol`nik; vi`ni stvari, hartii od vrednost, opredelen na~inot na proda`ba
 koj bilo drug relevanten pobaruvawa i drugi prava ili pak vo toj slu~aj, notarot e obvrzan
fakt, vklu~uvaj}i kakvo bilo ogra- nedvi`nost, mo`ni se razli~ni proda`bata da ja izvr{i so usno
ni~uvawe na pravoto na prenos na na~ini na realizacija na zalogot. javno naddavawe vo mesto i vreme
zalogot ili pravoto na upotreba Izvr{uvaweto na realizaci- koi }e gi objavi vo oglas.
ili otu|uvawe na predmetot na jata preku notar i izvr{itel, se Za izvr{enata proda`ba nota-
zalogot; sproveduva so primena na odredbi- rot sostavuva zapisnik vo koj zadol-
 pravoto na zalo`niot dove- te od Zakonot za dogovoren zalog. `itelno gi zabele`uva i predmetot
ritel vo slu~aj na docnewe od Realizacijata preku drugite subje- i cenata na proda`ba. Dokolku
strana na zalo`niot dol`nik da kti se vr{i soglasno so zakonite proda`bata ne uspee, vo toj slu~aj
mo`e da prezema za{titni merki koi go reguliraat nivnoto osnova- notarot e toj koj go potpi{uva va-
vo odnos na zalogot, so cel da se we i Zakonot za dogovoren zalog. kviot zapisnik - vo sprotivno, koga
za~uva, odr`i ili zgolemi pro- Me|utoa, za da se zapo~ne postap- proda`bata e izvr{ena pokraj nota-
da`nata vrednost na predmetot kata za realizacija na zalo`eniot rot potpi{uva i kupuva~ot.
na zalog, no so vlo`enite sredstva predmet, mora dano~niot dol`nik Vo slu~ai koga proda`bata ne
da ne se steknuva sopstvenost vrz da zadocnil so izvr{uvaweto na uspeala ili prodava~ot ne ja platil
zasnovaniot zalog; i svo ja ta ob vr ska i do govo rot za dogovorenata cena (za koe mora da
 klauzula spored koja zalo`- zalog da ima svojstvo na izvr{na se sostavi nov zapisnik), toga{ se
niot doveritel, vo slu~aj na neis- isprava (~len 61 od Zakonot). pristapuva kon novo oglasuvawe za
polnuvawe na obvrskata od dol`- Vo uslovi koga e zasnovan nevla- proda`ba. Me|utoa, koga se nema vre-
nikot, ima pravo pri docnewe na detelski zalog vrz osnova na pismen me vakvata proda`ba da se realizira
zalo`niot dol`nik, a so cel da se dogovor so svojstvo na izvr{na is- (vo ramkite na trimese~niot period)
za~uva, odr`i ili prodade zalogot, prava, a zalo`niot dol`nik ne gi ili istata povtorno ne uspeala, vo
da go zeme predmetot na zalog ispolnuva obvrskite od takviot do- toj slu~aj se pristapuva kon proda`-
vo vladenie, dokolku e zasnovan govor, dano~niot doveritel mo`e ba so neposredno spogoduvawe (po
so dogovor koj ima svojstvo na da pobara realizacija na zalogot. prethodna soglasnost na zalo`niot
izvr{na isprava. Po iste kot na osum de na od dol`nik i zalo`niot doveritel).
Dokolku ne e ispolneta obvrs- dostavenoto izvestuvawe vo koe e Pri neuspe{na proda`ba so ne-
kata od strana na zalo`niot dol`- opredelen i notarot, zalo`niot posredno spogoduvawe vo rok od tri
nik, a so toa i pre sta na to po- dol`nik treba da ja opredeli naj- meseci od denot na ovlastuvaweto
ba ru va we to, a ne e pre sta na to niskata po~etna cena za javnoto na notarot, se smeta deka zalo`niot
zalo`noto pravo i na nekoj drug naddavawe kako i soglasnosta za doveritel stanal sopstvenik na zalo-
na~in: otka`uvawe od sredstvoto avansirawe na tro{ocite za pro- `eniot predmet za cena koja odgova-
za obezbeduvawe, soedinuvawe na da`ba. Dokolku toa ne go izvr{i ra na iznosot na obezbedenoto poba-
zalo`niot dol`nik i zalo`niot zalo`niot dol`nik, vo toj slu~aj, ruvawe, zgolemeno so tro{ocite i
doveritel vo edno lice, propa÷awe vo negovo ime e ovlasten istoto da kamatite (~len 65 od Zakonot).
na za lo `e ni ot pred met po ra di go napravi zalo`niot doveritel. Pri re a li za ci ja na va kva ta
vi{a sila (osven ako predmetot Po istekot na osumte dena od do- odredba od Zakonot za dogovoren za-
na zalog e osiguran), ednostrano bivaweto na izjavata za po~etnata log, ne se izvr{uva osnovnata funk-
raskinuvawe na dogovorot za zalog cena i za proda`ba na zalo`eniot cija na bankite - tie odobruvaweto
soglasno uslovite predvideni vo predmet, kako i izjavata za finan- na krediti go vr{at so cel naplata
nego, spogodbeno raskinuvawe na sirawe na tro{ocite na proda`ba- na nadomestok za uslugata (kamata)
dogovorot, prestanok na pravnoto ta, zalo`niot doveritel e dol`en so istovremeno vra}awe na sredstva-
lice koe e zalo`en doveritel, a ne- da go izvesti izbraniot notar za ta, a ne steknuvawe so imot.
ma svoj praven sledbenik i istek na zapo~nuvawe so proda`bata. Cena- Vo Zakonot za bankite ("Slu`-
vremeto, vo toj slu~aj doa|a do pro- ta vo izvestuvaweto vo nikoj slu~aj ben vesnik na RM", broj 67/07) po-

DANO^EN PRAKTIKUM BROJ 3 Rafajlovski konsalting 3


Danok na Dodadena Vrednost

stoi ograni~uvawe na bankite za steknuvawe so imot Vo ovoj primer nastanati se dva prometa: eden od
vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa. Imeno, vo trgovskoto dru{tvo "Skopje" kon "Alfa Banka" i
~lenot 78 stav 2 se veli: vtor od "Alfa Banka" kon gra|aninot kupuva~.
"Bankata ne smee da vlo`uva i da se stekne so zemji- Realizacijata na dvata prometa e vo isto vreme, to-
{te, zgradi i oprema koi ne gi koristi za izvr{uvawe ga{ koga du}anot so delovnite prostorii e prodaden
na finansiskite aktivnosti, osven onie steknati vrz na gra|aninot. Denot koga e izvr{ena proda`bata i e
osnova na nenaplateni pobaruvawa. sostaven zapisnikot od strana na notarot S.S. se smeta
Imotot na bankata vo zemji{te, zgradi, oprema i za vreme na nastanuvawe na dvata prometa. Ova zna~i de-
kapitalni delovi vo nefinansiski institucii ne smee ka nastanuvaweto na danokot e vo isto vreme. Dvajcata
da nadmine 60% od sopstvenite sredstva na bankata. izvr{iteli na prometot (trgovskoto dru{tvo i Alfa
Agregatniot iznos na kapitalnite delovi vo ne- Banka) }e moraat vo istiot dano~en period da go pres-
finansiski institucii ne smee da nadmine 30% od metaat i prijavat danokot na dodadena vrednost.
sopstvenite sredstva na bankata. Dano~na osnova i za dvata prometa e proda`na-
Poedine~en kapitalen del na bankata vo nefinan- ta cena na du}anot bez DDV. Postignatata cena od
siska institucija ne smee da nadmine 15% od sopstve- 2.000.000 denari e bruto iznos (~len 19 stav 1 to~ka 4
nite sredstva na banka. od Zakonot za DDV).
Banka ne smee da ostvaruva kontrola vo nefinan- Trgovskoto dru{tvo koe e zalo`en dol`nik (hipo-
siska institucija. tekaren) treba da ja izdade slednata faktura:
Vo ramkite na limitite od stavovite 2, 3, 4 i 5 od
ovoj ~len ne se vklu~uva imotot vo zemji{te, zgradi i Proda`ba na du}an so
oprema steknat vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa, administrativni prostorii ..............1.694.915
a koi bankata ne gi koristi za izvr{uvawe na finan- + DDV od 18% ..............................................305.085
siskite aktivnosti i kapitalnite delovi steknati Vkupno ....................................................2.000.000
vrz osnova na nenaplateni pobaruvawa.
Imotot i kapitalnite delovi steknati vrz osnova Sosema istovetna faktura treba da izdade i Alfa
na nenaplateni pobaruvawa bankata e dol`na da gi Banka kon gra|aninot koj go kupuva du}anot. Toa {to
prodade vo rok od tri godini od nivnoto steknuvawe, bankata pobaruva samo 1.400.000 denari ne ja menuva
vo sprotivno istite se vklu~uvaat vo limitot utvrden dano~nata osnova za prodadeniot du}an.
vo stavovite 2, 3, 4 i 5 od ovoj ~len." Notarot koj go prodal du}anot za svojata usluga
So cel za pojasno sogleduvawe na odano~uvaweto naplatil nadomestok od 40.000 denari. Uslugata na
so danokot na dodadena vrednost pri realizacija na notarot e za Alfa Banka (hipotekarniot doveritel)
zalogot, vo prodol`enie davame nekolku primeri: Voop{to ne e bitno, dali parite kako nadomestok mu
gi isplatil hipotekarniot doveritel ili pak toj gi
Primer 1: zadr`al od naplatenata proda`na cena na imotot.
Notarot izvr{il promet - no toj promet ne e pro-
Trgovsko dru{tvo "Skopje" - registrirano za ce- met na zalo`eniot imot, tuku usluga kon doveritelot.
lite na DDV, sklu~ilo dogovor za kredit so "Alfa Vo su{tina notarot prometot na zalo`eniot du}an go
banka" - Skopje. Za kredit vo iznos od 1.000.000 dena- vr{el vo ime i za smetka na bankata.
ri zasnovano e zalo`no pravo - hipoteka (so pismen Obvrska na notarot e i vodeweto na smetka za
dogovor so svojstvo na izvr{na isprava) vrz eden de- raspredelba na dobienite sredstva. Vo ovoj slu~aj,
loven objekt (du}an so administrativni prostori). notarot }e gi zadr`i 40.000 denari kako nadomestok
Delovniot objekt e procenet na 2.000.000 denari. za izvr{enata rabota, }e mu gi vrati avansiranite
Poradi ne namiruvawe na dolgot, a soglasno sredstva vo iznos od 60.000 denari na "Skopje", }e mu
dogovorot za hipoteka, izvr{ena e naplata na gi isplati na doveritelot (Alfa Banka) 1.400.000
pobaruvaweto so realizacija na hipotekata od denari i na kraj ostatokot od 500.000 denari }e mu gi
strana na notarot "S.S." od Skopje. Tro{ocite za vrati na dol`nikot "Skopje".
proda`ba na delovniot objekt vo iznos od 60.000
denari, soglasno so dogovorot se avansirani od Primer 2:
strana na trgovecot "Skopje". Delovniot objekt
na javno naddavawe e prodaden za cena od 2.000.000 Trgovsko dru{tvo "Skopje" - registrirano za
denari, a nadomestokot na notarot iznesuval 40.000 celite na DDV, sklu~ilo dogovor za kredit so "Al-
denari. Iznosot na osnovniot dolg so kamatata fa Banka" - Skopje. Za kredit vo iznos od 1.000.000
iznesuva 1.400.000 denari. Kupuva~ na delovniot denari zasnovano e zalo`no pravo - hipoteka (so
objekt e fizi~ko lice - gra|anin. pismen dogovor so svojstvo na izvr{na isprava)

4 REPREZENT MART 3/2008 DANO^EN PRAKTIKUM BROJ 3


Danok na Dodadena Vrednost

vrz eden deloven objekt (du}an so administrativ- bezuspe{na) soglasno ~len 65 od Zakonot za dogo-
ni prostori). Delovniot objekt e procenet na voren zalog, du}anot preminuva vo sopstvenost na
2.000.000 denari. "Alfa Banka". Pred istekot na 3 godini, Bankata
Poradi ne namiruvawe na dolgot, a soglasno na javno naddavawe, go prodava du}anot za iznos od
dogovorot za hipoteka, izdaden e nalog za realiza- 2.300.000 denari.
cija na hipotekata od strana na "Alfa Banka" na
notarot "S.S." od Skopje. Tro{ocite za proda`ba I vo ovoj primer, od pri~ina na poednostavuvawe,
na delovniot objekt, soglasno so dogovorot se avan- }e gi zanemarime tro{ocite, odnosno nadomestokot
sirani od strana na trgovecot "Skopje". Delovni- za notarot.
ot objekt ne e prodaden na javnoto naddavawe. Ban- Sostojbata sega celosno se menuva. Iako i ovde
kata odlu~uva da go zadr`i za sopstveni potrebi nastanuvaat dva prometa, sepak ovoj primer bitno se
- prostor za ekspozitura. Iznosot na osnovniot razlikuva od situacijata vo prviot primer.
dolg so kamatata iznesuva 1.400.000 denari. Gledano od aspekt na Trgovskoto dru{tvo "Skopje",
prometot e nastanat vo momentot koga notarot zapis-
Vo ovoj slu~aj nastanuva eden promet so delovniot ni~ki konstatiral deka proda`bata e bezuspe{na i
prostor. I vo ovoj slu~aj dano~nata osnova }e bide deka soglasno ~len 65 od Zakonot za dogovoren zalog,
kako vo prviot primer (1.694.915 denari) i istiot dol- Alfa Banka e sopstvenik na du}anot. Vo toj moment
guvan danok (305.085 denari). Me|utoa, vo ovoj slu~aj du}anot e staven na raspolagawe na Bankata. Bankata
Bankata nema pravo na odbivka na danokot iska`an raspolaga kako sopstvenik so du}anot.
vo fakturata od trgovskoto dru{tvo "Skopje". Ban- Koja e dano~nata osnova na koja }e se presmeta
kata ja izvr{ila nabavkata za izvr{uvawe na svojata danokot na dodadena vrednost?
funkcija, odnosno ostvaruvawe na finansiski promet Na prv pogled, izgleda deka dano~nata osnova
(~len 23 to~ka 5 od Zakonot za DDV), koj soglasno so treba da bide ista kako i vo vtoriot slu~aj, me|utoa,
~len 35 to~ka 1 alineja a) nema pravo na odbivka na Zakonot za dogovoren zalog sosema jasno ka`uva deka
prethodnite danoci. cenata e onaa "koja odgovara na iznosot na obezbedeno-
Gledano od aspekt na trgovskoto dru{tvo "Skop- to pobaruvawe, zgolemeno so tro{ocite i kamatite"
je", nema nikakva razlika. Toa ostvarilo promet koj (~len 65 stav 5 od Zakonot za DDV). Ova zna~i deka,
e predmet na odano~uvawe i e odano~iv, pa spored toa vo konkretniov slu~aj dano~nata osnova e 1.400.000
}e mora da izvr{i izdavawe na faktura so posebno denari. Vo ovoj iznos ne vleguva danokot na dodadena
iska`an danok, no i da go presmeta i prijavi takviot vrednost, pa zatoa fakturata }e izgleda vaka:
danok.
Proda`ba na du}an so
Primer 3: administrativni prostorii ..............1.400.000
+ DDV od 18% ..............................................252.000
Trgovsko dru{tvo "Skopje" - registrirano za Vkupno ....................................................1.652.000
celite na DDV, sklu~ilo dogovor za kredit so "Al-
fa Banka" - Skopje. Za kredit vo iznos od 1.000.000 Se postavuva pra{aweto:
denari zasnovano e zalo`no pravo - hipoteka (so Dali "Alfa Banka" ima pravo na odbivka na
pismen dogovor so svojstvo na izvr{na isprava) prethodniot danok?
vrz eden deloven objekt (du}an so administrativ- Odgovorot e potvrden: da. Bankata vo ovoj slu~aj
ni prostori). Delovniot objekt e procenet na nabavkata ne ja izvr{ila za izvr{uvawe na svojata dej-
2.000.000 denari. nost na finansiski uslugi. Taa du}anot so delovnite
Poradi ne namiruvawe na dolgot, a soglasno prostorii nitu ima namera, nitu pak }e go koristi
dogovorot za hipoteka, izdaden e nalog za reali- za izvr{uvawe na svojata funkcija - naprotiv, taa e
zacija na hipotekata od strana na "Alfa Banka" prinudena da go realizira zalogot.
na notarot "S.S." od Skopje. Dolgot so kamatata Bankata }e izvr{i odbivka vo istiot dano~en
iznesuva 1.400.000 denari. Tro{ocite za proda`ba period (sekako dokolku se ispolneti site uslovi za
na delovniot objekt, soglasno so dogovorot se avan- odbivka), koga dano~niot obvrznik "Skopje" }e go
sirani od strana na trgovecot "Skopje". Delovni- dolguva danokot.
ot objekt ne e prodaden na javnoto naddavawe. Po
istekot na rokot od tri meseci i po soglasnost Dali bankata }e dolguva danok?
na zalo`niot dol`nik ("Skopje") i zalo`niot
doveritel ("Alfa Banka") i napraveniot obid za Odgovorot e potvrden: da. "Alfa Banka" }e dolgu-
proda`ba so neposredna spogodba (proda`bata e va danok vrz osnova na izvr{enata proda`ba posle 3

DANO^EN PRAKTIKUM BROJ 3 Rafajlovski konsalting 5


Danok na Dodadena Vrednost

godini. Toga{ Bankata izvr{ila promet koj podle`i na delovniot objekt, soglasno so dogovorot se avan-
na odano~uvawe i e odano~iv. sirani od strana na trgovecot "Skopje". Delovni-
Dano~nata osnova, so ogled na toa {to e izvr{ena ot objekt ne e prodaden na javnoto naddavawe. Po
proda`ba so licitacija, }e bide krajnata postignata istekot na rokot od tri meseci i po soglasnost na
cena bez danokot na dodadena vrednost. zalo`niot dol`nik (Skopje") i zalo`niot dove-
Fakturata {to }e ja izdade "Alfa Banka" }e izg- ritel ("Skopska Banka") i napraveniot obid za
leda vaka: proda`ba so neposredna spogodba ( proda`bata
e bezuspe{na) soglasno ~len 65 od Zakonot za do-
Proda`ba na du}an so govoren zalog, du}anot preminuva vo sopstvenost
administrativni prostorii ..............1.949.153 na "Skopska Banka". Po istekot na dve godini od
+ DDV od 18% ..............................................350.847 prevzemaweto na du}anot vovedena e ste~ajna po-
Vkupno ....................................................2.300.000 stapka za Bankata, a po istekot na tri meseca od
voveduvaweto na ste~ajot izvr{ena e proda`ba na
Se postavuva pra{aweto: du}anot po cena od 2.300.000 denari.
[to }e se slu~e{e ako bankata i po istekot na
trite godini ne go otu|e{e du}anot? I vo ovoj primer situacijata }e bide kako i vo
Vo vakov slu~aj, celosno se menuva situacijata. primerot broj 3. Vo odnos na odano~uvaweto voop{to
Bankata go odbila prethodniot danok pri nabavkata na ne nastanuva nikakva promena. "Skopska Banka" ima
du}anot od trgovecot "Skopje" kon nea, bidej}i istiot pravo da go odbie prethodniot danok za izvr{enata
bil namenet za proda`ba, odnosno ostvaruvawe na pro- nabavka od trgovecot "Skopje", no i za podocne`nata
met koj dava pravo na odbivka, no sega istiot du}an go proda`bata na du}anot }e dolguva danok. Nastanuvawe-
prenamenuva za izvr{uvawe na svojata funkcija kako to i dolguvaweto zavisi od izvr{eniot promet, a ne
finansiska institucija. Zadr`uvaweto na du}anot, od toa dali Bankata redovno raboti ili e vo ste~ajna
koj }e se koristi za bankarskoto rabotewe ne dava postapka.
pravo na povrat na prethodniot danok. Vo ovoj slu~aj
"Alfa Banka" mora da izvr{i ispravka na odbivka- Primer 5:
ta na prethodniot danok. Bidej}i Bankata vo celost
go odbila prethodniot danok, taa }e mora da izvr{i Vo "Skopska Banka" e vovedena likvidaciona
ispravka na celiot iznos. Iako promenata nastanala postapka. Vo tekot na postapkata, likvidatorot
podocna, koristeweto na du}anot za promet koj dava vr{i proda`ba na patni~ko vozilo i kompjuter.
pravo na odbivka voop{to ne e ostvaren. Cenata za patni~koto vozilo iznesuva 350.000 de-
Odlo`uvaweto na proda`bata na predmetite, od- nari, a za kompjuterot 15.000 denari.
nosno nedvi`nostite koi se predmet na zalo`uvawe,
a so toa i na nastanuvaweto i dolguvaweto na danokot Vo ovoj slu~aj ne stanuva zbor za promet so predmet
i pravoto na odbivka na prethodniot danok za dvata na zalog, tuku promet so del od imotot na samata Ban-
prometa i za dvete nabavki, sozdava opredeleni prob- ka. Vo ovoj slu~aj ne nastanuva promet koj podle`i na
lemi kaj bankata, no toa ne ja menuva su{tinata na odano~uvawe i koj e odano~iv. Patni~koto vozilo i
ostvareniot promet. kompjuterot bile koristeni za izvr{uvawe na funk-
cijata na Bankata. Pri nivnata nabavka ne e odbien
Primer 4: prethodniot danok, pa spored toa nemo`e da stane zbor
za presmetuvawe na dolguvan danok. Soglasno ~len 23
Trgovsko dru{tvo "Skopje" - registrirano to~ka 20 od Zakonot za DDV, ovoj promet e osloboden
za celite na DDV, sklu~ilo dogovor za kredit so od danok na dodadena vrednost. Dokolku i na ovoj pro-
"Skopska Banka" - Skopje. Za kredit vo iznos od met bi se presmetuval danok na dodadena vrednost, vo
1.000.000 denari zasnovano e zalo`no pravo - hi- toj slu~aj }e dojde do kumulirawe na danokot.
poteka (so pismen dogovor so svojstvo na izvr{na
isprava) vrz eden deloven objekt (du}an so admini-
strativni prostori). Delovniot objekt e procenet
na 2.000.000 denari.
Poradi ne namiruvawe na dolgot, a soglasno
dogovorot za hipoteka, izdaden e nalog za realiza-
cija na hipotekata od strana na "Skopska Banka"
na notarot "S.S." od Skopje. Dolgot so kamatata
iznesuva 1.400.000 denari. Tro{ocite za proda`ba

6 REPREZENT MART 3/2008 DANO^EN PRAKTIKUM BROJ 3


Danoci

DANO^EN TRETMAN NA DIVIDENDA


Жарко
Ж ар ко М
МИХАЈ
ИХАЈЛОВСКИ
ЛОВСКИ

Po odobruvaweto na godi{- pravo na u~estvo vo dobivkata, os- se odnesuva na dru{tvata koi{to


nata smetka i na finansiski- ven ako, spored odlukata na sobra- do upisot na odlukata za namalu-
te izve{tai i utvrduvaweto nieto za upotreba na dobivkata, vaweto na osnovnata glavnina vo
na postoeweto dobivka za ras- donesena vrz osnova na zakon ili trgovskiot registar gi namirile
predelba, sobirot na sodru`- na statutot, dobivkata e izostave- pobaruvawata na doveritelite ili
nicite, odnosno sobranieto na od raspredelbata me|u akcione- dale soodvetni obezbeduvawa za
na akcioneri go opredeluvaat rite. U~estvoto na akcionerite nivnite pobaruvawa. Dru{tvoto
delot koj{to im se dodeluva vo dobivkata se opredeluva spored kaj koe imalo doneseno odluka za
na sodru`nicite, odnosno rodot i klasata na akciite. Divi- namaluvawe na osnovnata glavnina
na akcionerite vo forma na dendata za sekoj rod ili klasa na i koe{to ima namera da isplati
dividenda. Dividenda e del akcii se pla}a srazmerno na sops- dividenda mora da go objavi go-
od dobivkata na dru{tvoto tvenicite od toj rod ili klasa na di{niot finansiski izve{taj. Vo
koja{to se raspredeluva na akcii. Ako vlogovite vo osnovnata objavata treba da gi izvesti dove-
sodru`nicite, odnosno na glavnina ne se plateni vo celost ritelite za namerata da izvr{i
akcionerite na dru{tvoto vo ili ne se plateni site akcii vo ist isplata na dividenda i za nivnoto
soglasnost so pravata opre- soodnos, akcionerite koi navreme- pravo da baraat namiruvawe na
deleni vo udelite, odnosno no gi izvr{uvaat svoite obvrski, svoite pobaruvawa ili da baraat
vo sekoj rod i klasa na akcii. u~estvuvaat vo raspredelbata na da im se da de za toa so od vet no
Pravoto na isplata na del od dobivkata srazmerno na uplateni- obezbeduvawe. Obezbeduvawe ne
dobivkata (dividenda) e pra- ot del od akciite. Izvr{enite up- mo`at da baraat doveritelite koi
vo sodr`ano od poseduvaweto lati vo tekot na delovnata godina imaat prvenstveno pravo na nami-
na udeli ili akcii pri {to se zemaat predvid spored vremeto ruvawe na pobaruvawata vo slu~aj
imatelite na obi~ni akcii na uplatata. Pred prestanuvaweto na ste~aj.
imaat uslovno pravo na divi- na dru{tvoto, na akcionerite mo-
denda do kolku sobranieto na `e da im se podeli samo dobivka ODLUKA ZA ISPLATA
akcioneri, odnosno sobirot koja{to proizleguva od bilansot NA DIVIDENDA
na sodru`nici donese takva na uspeh.
odluka, dodeka imatelite na Soglasno ~len 483 od ZTD, so-
prioritetni akcii imaat pra- OGRANI^UVAWE ZA birot na sodru`nicite kaj Dru{-
vo na dividenda vo odnapred ISPLATA NA DIVIDENDA tvata so ograni~ena odgovornost,
utvrden pari~en iznos ili vo odnosno sobranieto na akcioneri
procent od nominalniot iz- Odredbite na ~len 448 od ZTD kaj Akcionerskite Dru{tva od-
nos na akcijata kako i pravo ja ograni~uvaat visinata na divi- lu ~u va at za ras po re du va we na
na prvenstvo pri isplata na dendata koja Dru{tvoto mo`e da dobivkata.
dividenda. ja isplati vo slu~ite koga imalo Raspredelbata na dobivkata se