Вы находитесь на странице: 1из 2

Anexa nr.

1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr.95 din 30 iulie 2020
Приложение № 1
к Приказу Министерство финансов № 95 от 30 июля 2020

Forma/Форма IALS21
NOTA DE INFORMARE
privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților,
precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți
ИНФОРМАЦИЯ
о заработной плате и о других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода,
отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul fiscal _____________________________________ Denumirea contribuabilului __________________


Фискальный код Наименование налогоплательщика

Serviciul Fiscal de Stat ____________________________ Perioada fiscală ____________________________


Государственная налоговая служба Налоговый период

Codul localității (CUATM)_________________________ Data prezentării ____________________________


Код местности (КАТЕМ) Дата представления

Codul genului principal de activitate________________ Numărul de înscrieri ________________________


Код основного вида деятельности Количество записей
Nr. Codul Numele şi Codul Codul Suma totală a Numărul de luni Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscală Suma totală a Suma primelor de Suma
crt. fiscal prenumele fiscal al sursei venitului în care venitul a conform codului scutirii (lei) scutirilor acordate în asigurare impozitului
№ al anga- angajatului soţului de venit îndreptată fost îndreptat Сумма освобождений, предоставленных за отчетный perioada fiscală obligatorie de pe venit
п/п jatului sau sau al altui (soţiei) anga- spre achitare spre achitare** налоговый период согласно коду освобождений de gestiune (lei) asistență medicală reţinut (lei)
al altui beneficiar jatului* în perioada (в леях) (col.8+9+10+11+ reținute în perioada Сумма
beneficiar Код fiscală de Количество +12+13) de gestiune (lei) удержан-
Фамилия и Фискальный источ- gestiune месяцев, в P M S Sm N H ного
Фис- имя код ника (lei) которых доход Общая сумма Сумма удержан- подоходного
кальный работника супруга дохода Общая сумма был направлен на освобождений, ных взносов обяза- налога
код работ- либо иного (супруги) дохода, направ- выплату** предоставленных в тельного (в леях)
ника либо получателя работника* ленная на отчетном налоговом медицинского
иного выплату в периоде (в леях) страхования в
получателя отчетном (гр.8+9+10+ отчетном налоговом
налоговом +11+12+13) периоде (в леях)
периоде
(в леях)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOTAL X X
ИТОГО

Suma de control ___________________________________________________________


Контрольная сумма ( suma totală pe Nota, col.16/Итого по Информации, гр.16)
* Codul fiscal al soţului (soţiei) se indică numai în cazul în care angajatul beneficiază de scutirea pentru soţ (soţie)/Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, если работник пользуется освобождением супруга (супруги).
** În col. 7 se indică numărul de luni în care efectiv au fost achitate veniturile /В гр. 7 указывается количество месяцев, в которых доход фактически был направлен на выплату.

Conducător/Руководитель ____________________________
Contabil şef/Главный бухгалтер _______________________
Anexă la forma IALS21
Приложение к форме IALS21
Informaţia privind persoanele întreţinute
Информация об иждивенцах

Nr. crt. Codul fiscal al angajatului Codul fiscal al persoanei întreținute pentru care se Codul fiscal al persoanei întreținute pentru care se
№ п/п Фискальный код работника acordă categoria scutirii N acordă categoria scutirii H
Фискальный код иждивенца для которого Фискальный код иждивенца для которого предоставляется
предоставляется категория освобождения N категория освобождения H
1 2 3 4

Вам также может понравиться