Вы находитесь на странице: 1из 8

dangers to life are seen.

One
through water and other through
Sukar Nadi -2 fire. Handsome complexion, if
aspected by benefics. Native and
By the parent’s belief systems will be
Saptarishis Astrology’s Team different. (OR)
Cheating mind, sorrowful heart,

M aharishi Suka1 imparted his


Jyotish knowledge to King
Parikshit for the benefit of future
generations. His teachings are also called
courageous, pitha heat body,
short height, conservative and
fair complexion, fond of good
foods, interested in sour tasty
‘Suka Nadi.’ This work was originally foods, worrying mind, discreet,
rendered in Sanskrit and later translated in likes to have ghee, curd in the
Tamil language by learned scholars. Now, morning
Saptarishi Astrology Team has made an 59 ð£ô«ù ñ¬ùMù ï‹ð£ŠHœ¬÷
effort to translate it into English so that it ð蘉F†«ì¡ ªîŒõð‚F
à¬ì«ò£ù£°‹
will be useful to all. We understand that ê£ô«õ 裙 põ¡ M˜ˆF
there can be some errors in our translation ꣟P«ù¡ ñ¬ùMõ˜‚è‹
for which we beg the pardon of scholars & ríºœ÷£¡
«è£ôºì¡ ñ£î£¾‚AQ«ò£ù£°‹
request them to submit the correct
°íñ£è ñˆFJ«ô C½° àœ÷£¡
translation. ãô«õ õ£˜ˆ¬îè¬÷ ïêñ£ŒŠ«ðC
⡪꣙«õ¡ ñ£î£‚è¬÷Š
It is believed that Sukar Rishi resided in a ¹íóõ™ô£¡
place called Nedunkunram near Vandavasi, Will not trust his wife, devoted,
North Arcot District, and Tamil Nadu. conveyance comfort, not well
There is a passage in that mountain which is with wife side people, very good
known as Sukar Nadhi (Sukar River). to mother, habit of lying, but
what to say, he will seduce
motherly woman with sweet talk
Moon for sexual pleasure
I house ê‰FóÂFˆî ô‚Aù‹ î¡Q™
ê‰Fó¡ îQˆ¶«ñ M¼‰î£™ 60 õ™ô£ù£‹ «ê£Fìƒè÷Pòõ™ô£¡
57 & 58 ܉Fóñ£è õ¼ƒè‡ì‹ õ¿ˆF«ù¡ ªð£¼œ«îì
ªó‡´Ü‚AQ üô è‡ì ñ¶õ£‹ ÜFèÞ„¬ê
²‰îóñ£è Þ¼Šð«ù Üõ‹ ²ð˜ ªê£™ðLì«ò£ù£‹ «õîˆ «î˜„C
F¼w® 𣘬õ» I¼‰î£™ ņ®«ù¡ ªð¼‹¹è›èœ
î î£òõ˜‚°‹ ü£îè¡ îù‚°‹ H¡ù£½œ÷£¡
õ‹ «õÁ÷ˆFô«î Ü™ô«ô‹ èõ¬ô»œ÷£¡ Ý»œ
«ðó«ù ô‚AùˆF™ ñFJ¼‚è ñ†´‹
«ðC«ù¡ èõ´¬ìò£¡ Ü¿ˆîºœ÷£¡ þí«è£ðºì«ù
ñùõ¼ˆî¡ ñ£Á‹
bó«ù Hˆî àwí¡ °œ÷ù£°‹ ï™ô Þõ¡ îù‚°«ñ è‡ì‹ ï£ô£‹
裙 üô‹ «ó£è‹ ¬õÅK d¬ì
ªêŠH«ù¡ Ýê£ó¡ Þ¼ CõŠð¡
Ìóíñ£Œ ÜÁ²¬õŠ HKòù£°‹ Capable, knowledge of jyotish,
¹è¡P†«ì¡ ¶õ˜ŠHL„¬ê greedy for accumulation of
ñù‚A«ôê¡ wealth, learned vedas, vak
î£óEJ™ ñùñ¿ˆî¡ ªõO‚°ˆ
«î£¡ø£¡ phalitam, acquire good name and
ÜF裬ô ªïŒîJK™ HKò¡ fame in later years, lifelong
–䔣 worried, discreet, short tempered,
If moon is alone, 2 sudden 4 dangers to life – accident
through vehicle, water, illness
1
and vaishuri fever
It is also pronounced as Sukha/Sukar
371
II è÷ƒèºFˆî ÞìˆFŸ° Þó‡ì£‹ 64 & 65 ÌIô£ð«ñ î¿M «ê˜Šð£¡
ÞìˆF«ôè õ‰¶«ñ è£E™ Ý«ñ Í¡øF«ô ñFJ¼‚è
house Ü÷ƒèõ¡ «ð£™õ£¡ ÜŸðñ£‹ ¹ˆF Ü¡ð‚° G¬ùò£î ꃬè ô‹
61 ݾ𣽜÷õù£°‹ b¬ñèÀ‹ Üμè£ñ™ õ£öõ™ô£¡
M÷ƒA´ ²‚Aôðþ ï£÷£A™ «îM²è‹ àœ÷£ù£‹ þí‹
Mõ£è«ñ Jó‡ì¶õ£°‹ ªõÁŠð¡
M÷ƒA´‹ ðF«ù› õò¶‚° «ñ½‹ ï£ñèO¡ ܼœ àœ÷£¡ êƒWîˆF™
â¿ð¶ ðKò‰îI¼Šð£¡ ïôñ£èˆ «î˜„CIè à¬ì«ò£ù£°‹
Cheap mind, will possess ÌI ºî™ Þ™ôñ¶ 膮 õ£›‰¶
animals, if birth is in sukla ÌîôˆF™
ÜFèñ£Œ‚W˜ˆFªè£œõ£¡
paksha, 2 marriages, till 17 years,
health problems and if crosses 17, Evil minded, mercurial nature,
will live upto 70 years (OR) smart, profits from land and
62 d¬ìò£‹ Þó‡ìF«ô ñFJ¼‚èŠ accumulation of money and
«ðC«ù¡ Ý›F†ì 輈¶ºœ÷£¡ wealth through the lands (OR)
ݬìò£‹ ÜEðEJ™ HKòù£°‹ Not intended things will happen,
Ü¡ªð«ñ ͈îõ¬÷„
«êóõ™ô£¡ no evils or difficulties, good wife
ݬìò£‹ ðKñ÷Š HKòù£°‹ and marital bliss, short tempered,
õ£‚°I„ê‹ blessings of saraswathi devi,
ðL÷£¡ðôMîˆF™ learned in music, possess land
«îìKò ð‡®îïŸ «ê£Fìƒèœ
F¼õ¼Q¡ ¹ó£íºî™ and will construct house, have
à¬óŠ«ð£¡ name and fame
ñ¡ù£ 66 ªè£œÀõ£¡ ðôMˆ¬î «î˜„C
Deep planning thoughts, fond ªñˆî‚
ÃP«ù¡ ªð¼ñóê˜ «ïêñ£°‹
perfumes, dresses, jewellery, will ªîœ÷Pò ñ‰Fóê‚F àœ÷£ù£°‹
marry or have sex with eldest, ªîM†ì£î ¹ˆFó˜«ñ™
prophetic words or vak phalitam, õ£…¬ê»œ÷£¡
õœ÷Lõ¡ Fò£èñ¶ M«êûeõ£¡
(vak phalitam means the words
õNˆF«ù¡ ªð¼‹ ªð£¼À‹
spoken will come true), will learn «ê˜‚èõ™ô£¡
rare jyotish texts, purans and ïòñ£è õ£˜ˆ¬î ªê£™L «ñFQJ™
teach W˜ˆFI‚è‚ ªè£œÀ‹ «è£ñ£¡
63 ñ¡ù«ù ñƒ¬èJ¡ «ñôFè «ñ£è¡ Will acquire many knowledge
ñèˆî£ù Üóê˜ºî™ õ탰‹ W˜ˆF
à¡Qîñ£ŒŠ ðôñ£¬î„ «êóõ™ô£¡
skills, high placed authorities will
àœ÷ªî£¼ ²Ÿøˆî£˜‚è£è£ù£°‹ be friendly, mantra sakthi,
ï¡ùòñ£Œ êðô ¹ˆF à¬ì«ò£ù£°‹ affectionate to his sons,
ï£î£‰î êƒWî «èœM ªñˆî
¹‡Eòƒèœ «õí„ ªêŒ»‹ philanthropist, sacrificer, will
«è£ñ£¡ accumulate huge wealth, sweet
ªð£¼÷¶î£¡ Üù£ñˆî£Œ„CˆFò£«ñ talker, will earn reputation and
Excessive attraction to woman, respect with his ways.
good name with respect from IV M„Cìˆî¶¾‹ ñFï£LL¼‰î£™
high places, keen to have ñ£î£¾‚è£Q«ò «ï¼‹
house ªñ„C«ò õ£›õ£¡
(capable) pleasure from many 67 & 68 ªõ°êù˜‚ªè™ô£‹
woman, not beneficial or good to M«ó£Fò£Œ Þ¼ŠðõQõ«ù
relatives, changing mind, «è£ñ£ù£‹ ï£ôF«ô ñFJ¼‚è
knowledgeable in music, will do °í‚«è죋 î£òõ†°Š d¬ì
lot of punya karma, will get ¶¡ð‹
î£ñîñ£ŒŠ ð£ð˜èÀ‹ 𣘈î£ó£A™
wealth by legacy or suddenly ñóí‹ Y‚AóˆF™ âù«õ
(sort of third party wealth ªê£™½
accruing to him easily) «êñºœ÷ ²ð˜ «ï£‚è‚ °Ÿø‹ «ïó£
à„C Þ‰¶ àFˆî ÞìˆFŸ° Í¡ø£‹ ªê¿¬ñ»ì¡ Mˆ¬îIè‚ èŸ°‹
III
ÞìˆF«ô»ô£M«ò Þ¼‰î£™ Ìñ£¡
house ¶˜„ê¡ ªê÷Iò¡ êñ˜ˆîù£‹ ÌIîQ™ Üó²K¬ñ »¬ì«ò£ù£è
372
¹QîQõ¡ «ðªó´Šð£¡ kataksham, profits and gains,
àˆF¬ñ‰î£
good education, will possess
Harm to mother, will live well animals, own house, massive
but with opposition from general wealth, handsome (OR)
public. (not clear why the rishi Good / beneficial to friends,
mentions general public here. growth of children, wealth from
May be u can read relatives in wife’s side, will offer food to
general) (OR) poor, proudy, will punish and
Wrong habits, harm to mother, if condition his opponents, will live
aspected by malefics, chance of well
early loss of mother. But if Ýè«ñ ðôMîñ£‹ ¹ó£íˆ «î˜„C
72
aspected by benefics, no harm. Üóê˜ ºî™ õ탰A¡ø W˜ˆF
Will learn higher education, will ªè£œõ£¡
«îèˆF™ ñˆFòˆF™ ÜŸð«ó£è‹
earn reputation and respect like a ªê™õ‚° õ‰¶«ñ Gõ˜ˆFò£°‹
king «ð£èñF™ ðôñ£¶ õLò„ «ê˜õ£œ
69 ¬ñ‰î«ù ªð¼‹ÌI Aó£ñ‹ ªð£¼œ ªè£´ˆ¶Š «ð£ŒM´õ£˜
ªè£œõ£¡ â‚è£ôˆ¶‹
ñèˆî£ù ܲõºî™ êèì‹ ¬õˆ¶ «îèñF™ ñÁ¾‡´ W˜ˆF ªè£œõ£¡
M‰¬î»ìªùõ¼«ñ «ð£Ÿø õ£›õ£¡ «îMòõœ ªê£¡ù𮠫膰‹
«õî êƒWî ñPòõ™ô£¡ «ïò¡
²‰îóŸ° Ý÷®¬ñ ðEF 惰‹
²°íñ£‹ ñƒ¬èòõœ
Expertise in purans, respectable
õLò„«ê˜õ£œ reputation, In middle age, illness
ð‰îºì¡ ¹ˆFó˜«ñ™ Þ„¬ê àœ÷£¡ will strike in the centre part of
ð蘉F†«ì¡ â‚製‹ ñƒ¬è the body and will get cured,
ì‹
many woman will have sexual
Huge lands holding, ownership of relations with him and will leave
village, all kinds of conveyances, wealth for him before going away
will live well, proficiency in permanently, mole in the body,
music, workers, beautiful and will listen and act as per his
good woman will be attracted to wife’s words (something not
him, affectionate to his sons, but going with the earlier stanza’s but
always attracted to woman one should interpret carefully
V Þ‰¶î£ù…ê£IìˆFQ L¼‰î£™
ÿèÀ‹ õ¼ ñöè¡ considering other issues)
house õ‰F´ñFô£ð Mˆ¬îèÀ‡´ VI «ê£ñÂñ£P™ ªê£‰îñ£Œ õ£›‰î£™
70 & 71 ñ£´ì¡ house
«î£Ÿð¶ H®ˆFì£îõù£‹
è¡ÁèÀ‡´ ñ£‡¬ñ ð£õ˜ ²†®«ô£˜ î¡Q™
ªê£‰îñ£Œ «þˆFó‹ «ê˜ˆF´‹
73 & 74 ÜFèñ£‹ ðíƒèÀº‡´
ªõ°ê£Œ ªê£™ô¾ñìƒAì£î¶¾‹ ñ£ñ¬ø«ò£¬ó õíƒA«ò õ£›õ£¡
C‰¬î»‹ ñA›õ£¡ Üö°÷£ùõ‹ ñùñFŸ A«ôêºI™ô£¡
FóMò ê‹ð¡ùùõ«ù î£ñî‹ ªêŒõ£¡ î˜ñõ£¡ îòõ¡
ìñ£‹ ð…êñˆF™ ñFJ¼‚è ôõªù¡øõ¼ð£ô£
ï‡ð‚° M«êûñ£‹ «ïòù£‹ ÝøF«ô ñFJ¼‚è
¹î™õ˜M¼ˆF «ï˜ˆF»ì¡ Þ¡ùõ˜‚° «ó£è‹
ˉè ñ¬ùM õ¬è ªê£ˆ¶ºœ÷£¡ ªè£…ê‹
îóEI¬ê ðCˆ«î£˜‚° è£òI™¬ô àì¡
Ü¡ùeõ£¡ Gõ˜ˆFÝ°ªñ¡«ø¡
ㆮôìƒè£Š ªð¼¬ñ à¬ì«ò£ù£°‹ èùñ£è Þ¡ùõ˜‚°Š H¶K¡
âF˜ˆ«î£¬óˆ ˆ¶‚ ªê£ˆ¶
臮ˆ«î ë£òºì¡ A¬ìˆ¶ M´‹
õ£†ìI™ô£ F¼‰¶«ñ õ£öõ™ô£¡ ï‡ð‚°‹
õ¿ˆF«ù¡ Þ¶ à‡¬ñ ñ¬ùM‚°‹ þí‹ C½è£‹
õ÷¬ñò£è °¬øèÀ‡´
ãò«õ àì¡ Gõ˜ˆF Üóê˜ «ïò¡
Good wealth, lakshmi â‚è£÷ «ò£èñ£ŒŠ ªð£¼œ

373
ªð¼‚°‹ Yñ£¡
Dislike failures, if conjoined with ï£î£‰î êƒWî ñPòõ™ô£¡
à¡Qîñ£ŒŠ H®ˆîH® ê£FŠð£ù£‹
malefics, lot of money, respect àôA¡I¬ê
and worship vedic pandits, no ñ£«îMŠªð¼‚躜÷£¡
mental worries, delayed action, ªè‡Eòñ£Œ Ý»÷¶ àœ÷ñ†´‹
charitable nature (OR) W˜ˆFò¶ I‚è«õ â´‚°‹ bó¡
Mild sickness but cured, will Will acquire vidya in many
inherit his share of ancestral ways, liberal mind, popular,
property, will be having temporal proficiency in music, adamant,
fights with wife and friends, capable of multiplying the
friendly with authorities, money wealth, will earn good name
VIII ñ¬ôñF ↮™ õöƒA«ò J¼‰î£™
will accrue always ÜŸðñ£‹ HK‰F´ ñöè¡
75 ªð¼‚èñ£‹ ðôõ¬è„ ªê£ˆ¶„ «ê¼‹ house î¬ôMFŠð®«ò îKˆFóùõ‹
Hóðôƒè ÷FèK‚° ºôè‰ î¡Q™ 79 & 80 î¼ñí‹ ªè´î¬ô H¡«ù
ܼ‚è¬ùŠ«ð£™ Hóè£ê bó«ù â†ìF«ô ñFJ¼‚è
ªñˆî‚裆´‹ «îM²è‹ A¬ìò£¶ Ἃ ²Ÿø™
Ý÷®¬ñŠ ðEFò¶ M«êûº‡´ ð£K¡ I¬ê þí‹ Cô°
༂èºì¡ ðô«ð¬ó‚ 裂°‹ «ïò¡ àì«ù«è£ð‹
à‡¬ñ»œ÷ õè£óˆF¡ ðg¬þ ð蘉F†«ì¡ «ü£Fìƒèœ
«î˜õ£¡ ÜPòõ™ô£¡
º¼‚èñô¡ ùŠ «ð£™ Hóè£ê„ Ìóíñ£ŒŠ ðôMîˆF™ Mˆ¬î
Y˜ «î˜õ£¡
ºî¡¬ñ à‡´ â¡ù«õ ¹è›ªð¼°‹ «ü£Fìƒèœ,
ªñ£N‰F†«ì«ù êƒWîˆF™
Many types of wealth will accrue, ÜŸðë£ù‹
his popularity will increase like ë£ùˆF¡ «î˜„C»œ÷£¡ ñF»‹
surya’s rays, have workers, will G¡ø
ñò£™ ÝÁ‚°
protect many people, educated, à¬ì«ò£¡î£Â‹
first in everything «ñ£ùˆF™ õ½ˆ¶ GŸ°‹
VII è¬ô»«÷£¡ ãN™ èô‰¶«ñ J¼‰î£™ è£óíˆî£™
è¡Qò˜ «ð£è«ñòFè‹ õ£†ìñ£ ºèñô˜„C °¬ø‰¶«ñ
house G¬ô»÷ ªê÷‚Aò¡ G„êòñ¶¾‹ «ó£è‹ õ‰¶
76 & 77 G¹íù£IQ¶ ò£VèÀ‹ Ýμõˆ¬î °¬øˆ¶ ¬õ‚°‹
ªñ£N‰F†«ì¡ ñF ãN™Þ¼‰î£½‰î£¡ îõø£ªî¡«ø¡
ªñ£N ñÁ‚裡 bóº‹ õ£Œ‚°‹ Üšõ÷¾ ²ð˜ «ï£‚è °Ÿø‹ «ïó£
F‡í‹ «õ‡ªð£¼œ «î®«ò õ£öõ™ô£¡
MNñò™ªè£œ ñƒ¬èò¬ó õLò„ Mˆî蘂°„ ªê£¡«ù«ù Þ‰î
«ê˜õ£¡ 裇ì‹
M÷‚èºì¡ H®õ£î GIû «è£H
ªî£NôõŸ° õ½MQ«ô õ‰¶õ£Œ‚°‹ Life is short, destined to be
ªî£™¹MJ™ «õíªð£¼œ pauper and in later part, marital
«îìõ™ô£¡
ðNJ¡P àôA¡I¬ê õ£öõ™ô£¡ disputes. (OR)
ð蘉F†«ì¡ Þ¶ à‡¬ñ ðgVˆ¶ No pleasure from wife, wanderer,
ñ¡ù£
short temper, will acquire jyotish
High sensual pleasure, stable and knowledge, acquire vidya in
expert proficiency (OR) many ways, less proficiency in
Will not interrupt, courageous, music, knowledgeable, if the lord
will try to seduce beautiful of the 6th connects, sickness will
woman’s, adamant, short temper, deprive or reduce his potency, if
job will come automatically, will benefics aspect, the bad effects
earn sufficient money, will live will be less or nil, will
without any troubles accumulate needed wealth.
78 ñ¡ù«ù ðôMîñ£‹ Mˆ¬î «î˜õ£¡ Ü‹¹L«ò£Â‹ å¡ðFL¼‰î£™
ñèˆî£ù ªè‹dó¡ àî£ó õ£‚«è£¡ IX
Üõ«ñ ò¡ð¼‚ è¡ð¡
ï¡ùòñ£ŒŠ ªð¼‹ ¹è«ö ܬ컋 house
374
81 & 82 °‹H´ƒ«è£M™ îì£èº‹ Y˜ õœ÷Lõ¡ ªð¼ñóê˜
º‡ì£‚°õ£¡ «èœM»‹ «è†è¾‹ «ïꃪ補õ£¡
õ™ô£¡ õ¿ˆF†«ì¡ Üîù£«ô
ªî¡¹œ÷ êgóˆF¡ FóMòõ£ù£‹ îùº‹«ê¼‹
«îõî£ M²õ£êºœ«÷£¡ èœ÷Iô£ù£»œ ñ†´‹ ªîŒõ ð‚F
ê‹ð¡ù¡ ªõ°õ£Œ„ ê‰îF»œ÷£«ù è£CQJ™ à‡´ âù‚ ÃP«ù«ù
î˜ñ«ñ ªêŒõF™ êñ˜ˆî¡ Demanding, (not able to get
è‡ìñ£‹ å¡ðF«ô ñFJ¼‚è‚
è£íMõ¡ î ð‚F ªîŒõð‚F
translation of “pathamaziah
̇®´õ¡ «õ‡ªð£¼œ padalam colloquially), will rise
«îìõ™ô£¡ and will travel around the world
¹Qîºì¡ àôA¡I¬ê (OR)
«ðªó´Šð£¡
ìõñ£‹ F¼õ¼O¡ Þ¼ŠHì«ñ Sudden danger to mother at 10th
îùò‚° º‡´ âù„꣈F«ù«ù day or month (I think month is
«õ‡®ò«î£˜ Þ™ôñ¶ ÌI è£E right) but will be cured if
Mˆî蟰„ CˆFªòù beneficial aspect is there,
M÷‹H«ù«ù
philanthropist, wealth through
Good to all, will repair the
friendship with high authorities,
temples, ponds, knowledge to do
speaks truth, eternal bhaktimaan
learned arguments, healthy body, ÃP«ù¡ Aó£ññ¶ CˆFò£°‹
86
devoted and religious, lot of °ñKèO¡ «ð£èñ¶ ªñˆî à‡´
children, charitable (OR) «îó«õ ªòõ󣽋 ªê£™ôªõ£‡í£„
Will worship his father, gods, ªêŠðKò CŸøóê˜ ñF‚è«õ
ñ°ì£Fðù£Œ
capable of seeking needed wealth, õ£¼ôA™ õ‰¶«ñ õíƒè õ™ô£˜
doer of good deeds, lakshmi will õ¿ˆF«ù¡ ñ£ø£î
reside in his place, will possess ªð¼‚躜÷£¡
ï£KèO¡ Þ„¬êò£‹ M«êû «ð£è‹
land and building
ï‡ð‚° à‡¬ñªòù
83 M÷‹H«ù¡ Í¡ÁMî Mˆ¬î
®«ù«ù
«î˜„C
M¬÷ò£†´ˆî¡¬ñ «ð£™ CK‚°‹ Will acquire village like property,
ñ sexual pleasure with young girls,
¶÷ðñE º°‰îQì will live like a king, good growth,
èì£þºœ«÷£¡
«î£¬èJ¡«ñ™ ÜFè Þ„¬ê woman’s attraction and pleasure,
à¬ì«ò£ù£°‹ faithful to friend
è÷ðñ£‹ ðKñ÷ƒèœÜEî™ Þ„¬ê XI ñˆFð‹ ªê£™õ£¡ñF ðFªù£¡P™
è£CQJ™ ªð¼ñóê˜ ñF‚°‹ ñÁAù£ôõ¡ ༈Fó¡ «è£H
house «è£À‚° õ™ô¡ ðôº÷ êgó¡
W˜ˆF
õ÷ƒªè£‡´ ðô×¬ó„ ²ŸPŠ 87 & 88 °ö‰¬îèœ «ï꺇죋
𣘊«ð£¡ ®«ù¡ ï‡ð‚°„ «ê£îóƒèœ
¬õòèˆF™ ôFèïŸ «ð¼œ÷£«ù ñ»œ÷
Proficient in 3 different skill sets, Y¼¬ì«ò£˜Íˆ«î£¼‡´
ˉè ªð£¼¬÷ˆî£¡ I‚èˆ «î´‹
sportive laughing, blessings of îùò‚° M«êûñ£‹ ¹ˆF à‡´
Krishna, attracted to woman folk, ņ®«ù¡ ̆ìèˆF™ â‚è£ôˆ¶‹
likes perfumes, with his wealth, îùºœ÷£¡ ªð‡ˉ˜ ªê£™
«è†A¡ø
he will see many places, will earn
°íººœ÷£¡
respect and reputation. «ï£†ìƒèœ 𣘈¶¬ó‚°ƒ
X ðˆFò «ê£ñ¡ ðˆFQL¼‰î£™ °íººœ÷£¡
ðˆîI› ¹è¡P†«ì¡
house ðìôº‹ «è†ð£¡ Üó²K¬ñà¬ì«ò£ù£«ñ
84 & 85 M˜ˆF»ºœ÷¡ «ñFQ eF¡
«ñMê…ê£ó«ñ ªêŒõ¡ Impartial and judgment capacity,
àœ÷£«ù ðˆFQ«ô ñFJ¼‚è anger, back biter, healthy body,
àŸøªî£¼ î£òõ†° ðˆî£‰Fƒèœ fond of children (OR)
êœ÷ªõ¡Á è‡ìñ£‹ ²ð¼‹ «ï£‚è Have brother, good elders, sharp
꣟P«ù¡ ܶ Gõ˜ˆFò£°‹ ÃÁ
375
and specialized knowledge, will Like to dress well, capable of
seek and accumulate wealth, attaining moksha, early part of
wealthy, will listen and attend to life, mind will be in disturbed say
woman’s word, diplomatic and sort of mental disease and later
deserve royal living cured and will rise well. Will
XII ñF ðQ󇮙 õ‰¶«ñJ¼‰î£™ live well with management of
¬ñ‰î‹ ñFŠHô£ «ê£ñ¡
house MFJ¡ îõø£™ Mò£F õ‰îμ°‹
others property (here I
89 & 90 ªõÁŠªð£´ ñù… êLŠð£°‹ mentioned as others as these days
îFòPò£î ü£îèùõ‹ there is no king whose assets
îùõ£ªùù„ ªê£™½‹ have been leased to this native
ðFªò™ô£ «ð¼‹ â¿FìŠ
ªð¼õ£¡ ð£‚AòI¶ ªõùô£«ñ and this native will make it
Ý«ñ  ðQ󇮙 ñFJ¼‚è multiplied), temporal difference
Üôƒè£ó¡ between couples.
ªîŒõ«ô£èñ¬ìòõ™ô£¡
«êñºì¡ ºî™ M¼ˆF
ñF»ƒªè†´„
ªê™õ«ñ H¡M¼ˆF
ÜFèñ£õ£¡
ÌIîQ™ °ˆî¬èò£ ñóê˜ð£L™
ªè£´ˆ¶õ¼‹ ªð¼‹ ªð£¼œèœ
ôþñ£è
î£ñîƒèO™ô£ñ™ «êóõ™ô£¡
êFðF‚° þí‹ C½°
àˆF¬ñ‰î£
His children will not respect him,
wrong doings will result in
sickness, disappointment and
frustration, still wealthy,
dhanavaan, (OR)

Publishers Notes:
1) Moon in 1H here Sukar Rishi says ‘Native and the parent’s belief systems will be
different’. Please find below chart of an American native who has Moon in the 1st house and
he is a Hare Krishna Bhakt, that his and his parents belief systems are different.

376
2) Moon in 4H here Sukar Nadi says ‘harm to mother, if aspected by malefics, chance of
early loss of mother. But if aspected by benefics, no harm. Will learn higher education,
will earn reputation and respect like a king

_____

This is the chart of Italian Industrialist Gianni, the owner of Fiat Cars, see Moon is in 4H
with Mars a malefic being the 12th lord & dispositor of Gulika, and also 12H is 12th yr, 24th
year. So we can say that in the 24th/25th year 12H effects would come in the 4H of mother
where mother karaka moon is also there and he lost his mother at a very early age of 24/25.
Sukar Rishi says such a native will gain reputation & respect like a king which is what he
Gianni had.
Other Data: Curren, Catherine, 20th Mar 1986, 6.28 am, Stoneham, MA, USA, PiAsc, Moon
in 4H aspected by Mars. American noted family, the daughter of psychiatrists Judith and
Frank Curren. Catherine was age ten when her mom became Dr. Jack Kevorkian's 38th
assisted suicide, 8/15/1996.

377
Now see 3rd example from ADB software,
American youth whose father was charged
with killing the child's mother by driving 34th Chapter of Kalaprakasika
over her twice with his SUV on February 17,
2004 in their Halifax, MA driveway. Moon
in 4H with Ketu & Rahu, Sat, Ven aspect to
Jupiter or Venus, situated in the
Moon, so as per Sukar Nadi the boy’s lagna, aspected to benefics, nullify the
mother should not live long which is what evil effects of Gulika, Ardhaprahara,
happened. It was the 14th year in boy’s life Bhujanga and Gridhra
which means 2H (14‐12), and in 2H of family
there is 8L of death so a tragic incident in the Favorable Functions of Gulika –
family of the boy in the 14th year can be buying and selling (trade), death
hinted at. anniversary, liquidation of debt,
opening ceremony, medical treatment,
initiation, gift of land, study of Vedas –
in respect to all these functions Gulika
has no evil force. It is a benefic

C handrashtama shows no evil when


the moon is on the increase, well placed
in a benefic sign and holding a benefic
Navamsa

Gulika located in the rising sign


produces no harm, when powerful Moon
occupies the rising sign holding the
Navamsa of a benefic or that of the lord
of the day in question

The aspect of or association with


Venus converts all evil into good

The Sun and the Moon located in the


3rd, 6th or 11th place from each other,
aspected to benefics, produce the same
effect if the Moon and Venus be well
dignified.

378