Вы находитесь на странице: 1из 4

www.FGWilson.

com

P2500-1/P2500-1E
.

, : Perkins® 4016-61TRG3

400V, 50 Hz 2250,0 / 1800,0 2500,0 / 2000,0


Leroy Somer
FG Wilson:
- / - - / -
: LL9324P
0,8 : PowerWizard 1.1+
:
, ,
. : 3-полюсный автоматический
воздушный прерыватель цепи
: 50 60

1500 -
: /

( ) :
. -
( )
. 10-
: /
1 12 .
( / )
( 100- ) - 470,6 (124,3) -

( ) - 528,4 (139,6) -
.
.
( ISO
8528-3). FG Wilson
.
:
: : 
25°C (77°F), 100 (328 ), 30%. 
. 
0,85 BS2869: 1998, A2.

www.FGWilson.com.

-
, , , ,
( ) ( ) ( ) ( ) ,
( )

6038 (237,7) 2180 (85,8) 2900 (114,2) 12980 (28616) 13380 (29498)

=
=

ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, BS5000 NEMA


MG-1.22.
, .
ɺʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ ɩʥʞʛʪʯʤʲʜ ʨʟʨʩʜʣʲ 50 ɪʭ 60 ɪʭ

ɿʟʨʢʥ / ʧʖʨʦʥʢʥʝʜʤʟʜ ʭʟʢʟʤʛʧʥʘ: 16 / 60Deg Vee ɺʟʦ ʘʥʞʛʪʯʤʥʙʥ ʫʟʢʳʩʧʖ: Со сменным элементом
ɾʟʡʢ: 4-тактный ɷʥʩʥʡ ʘʥʞʛʪʬʖ ʙʥʧʜʤʟʶ:
ʣ³/ʣʟʤ (ʡʪʗ. ʫʩ/ʣʟʤ)
ɬʟʖʣʜʩʧ ʭʟʢʟʤʛʧʖ / ʬʥʛ ʦʥʧʯʤʶ: - ɶʨʤʥʘʤʥʠ 160,0 (5650) -
ʣʣ (ʛʵʠʣ)
160,0 (6,3)
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 175,0 (6180) -
Водовоздушное охлаждение
ɹʟʨʩʜʣʖ ʘʦʪʨʡʖ: ɴʖʡʨ. ʥʙʧʖʤʟʮʜʤʟʜ ʞʖʗʥʧʖ ʘʥʞʛʪʬʖ
наддувочного воздуха 3,7 (14,9) -
ʙʥʧʜʤʟʶ: ʡɷʖ (ʛ.ʘʥʛ.ʨʩ.)
ɹʟʨʩʜʣʖ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ: Вода
ɺʟʦ ʪʦʧʖʘʢʜʤʟʶ: Электронный
ɲʢʖʨʨ ʪʦʧʖʘʢʜʤʟʶ: ISO 8528
ɹʟʨʩʜʣʖ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ 50 ɪʭ 60 ɪʭ
ɹʩʜʦʜʤʳ ʨʝʖʩʟʶ: 13.0:1
ɭʣʡʥʨʩʳ ʨʟʨʩʜʣʲ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ: 400,0 (105,7) -
ɸʖʗʥʮʟʠ ʥʗʱʜʣ: ʢ (ʡʪʗ. ʛʵʠʣ) 61,1 (3730,0) ʢ (ʙʖʢʢʥʤʲ ɹʀɧ)

ɴʥʣʜʤʩ ʟʤʜʧʭʟʟ: ʡʙ/ʣ² (ʫʪʤʩ/ʛʵʠʣ²) 20,72 (70803) ɺʟʦ ʤʖʨʥʨʖ ʨʟʨʩʜʣʲ ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ: Центробежный

ʅʢʜʡʩʧʥʥʗʥʧʪʛʥʘʖʤʟʜ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ: ɷʜʧʜʛʖʮʖ ʩʜʦʢʖ ʥʬʢʖʝʛʖʵʰʜʠ ʝʟʛʡʥʨʩʟ ʟ ʣʖʨʢʪ:


ʡɩʩ (ʗʧʟʩʖʤʨʡʖʶ ʩʜʦʢʥʘʖʶ ʜʛʟʤʟʭʖ/ʣʟʤ)
ɵʖʦʧʶʝʜʤʟʜ / ʞʖʞʜʣʢʜʤʟʜ 24/Отрицательный - ɶʨʤʥʘʤʥʠ 757,0 (43050) -

ɯʖʧʶʛʤʥʜ ʪʨʩʧʥʠʨʩʘʥ ʛʢʶ - ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 830,0 (47201) -


55
ʖʡʡʪʣʪʢʶʩʥʧʖ, ɧ
ɷʜʧʜʛʖʮʖ ʩʜʦʢʖ ʘ ʣʥʩʥʧʤʲʠ ʥʩʨʜʡ: ʦʜʧʜʛʖʮʖ ʩʜʦʢʖ ʥʩ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ
ɴʖʨʨʖ: ʡʙ (ʫʪʤʩ) - ɹʪʬʖʶ ʣʖʨʨʖ 5570 (12280) ʟ ʙʜʤʜʧʖʩʥʧʖ, ʡɩʩ (ʗʧʟʩʖʤʨʡʖʶ ʩʜʦʢʥʘʖʶ ʜʛʟʤʟʭʖ/ʣʟʤ)
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ 206,1 (11721)
- ɴʖʨʨʖ ʨ ʴʡʨʦʢʪʖʩʖʭʟʥʤʤʲʣʟ
5847 (12890) - ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 236,0 (13421)
ʝʟʛʡʥʨʩʶʣʟ
ɵʖʙʧʪʞʡʖ ʤʖ ʘʜʤʩʟʢʶʩʥʧ ʨʟʨʩʜʣʲ 77,0 (103,3) -
ʥʬʢʖʝʛʜʤʟʶ: ʡɩʩ (ʢ.ʨ.)
ɶʬʢʖʝʛʖʵʰʟʠ ʦʥʩʥʡ ʘʥʞʛʪʬʖ, ʦʧʥʬʥʛʶʰʟʠ
ʮʜʧʜʞ ʧʖʛʟʖʩʥʧ: ʣ³/ʣʟʤ (ʡʪʗ. ʫʪʩ/ʣʟʤ) 2184,0 (77127) -
ɺʜʬʤʟʮʜʨʡʟʜ ʬʖʧʖʡʩʜʧʟʨʩʟʡʟ 50 ɪʭ 60 ɪʭ ɩʤʜʯʤʜʜ ʥʙʧʖʤʟʮʜʤʟʜ ʥʬʢʖʝʛʖʵʰʜʙʥ
ɿʖʨʩʥʩʖ ʘʧʖʰʜʤʟʶ ʡʥʢʜʤʮʖʩʥʙʥ ʘʖʢʖ: ʦʥʩʥʡʖ ʘʥʞʛʪʬʖ: ɷʖ (ʘ H2O) 250 (1,0) -
ʥʗ/ʣʟʤ
1500 -
ɷʥʢʤʖʶ ʣʥʰʤʥʨʩʳ ʛʘʟʙʖʩʜʢʶ: ʡɩʩ (ʢ.ʨ.) Ваттшйуаоемё сабпуь рсй ужнржсауфсжплсфзаяъжгп впиефцаеп 50°C (122°F).
Јоашжойёопнйоамэопк нпъоптуй рсй прсжежмжооьцфтмпвйёцнпзоп
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ 1975,0 (2648,5) - фупшойуэф еймжса FG Wilson в Ђащжктусаож.

- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 2183,0 (2927,4) -


ɹʧʜʛʤʜʜ ʴʫʫʜʡʩʟʘʤʥʜ ʩʥʧʣʥʞʤʥʜ ɹʟʨʩʜʣʖ ʨʣʖʞʡʟ
ʛʖʘʢʜʤʟʜ: ʡɷʖ (ʫʪʤʩ/ʡʘ. ʛʵʠʣ)
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ 2584,8 (374,9) - ɺʟʦ ʣʖʨʢʶʤʥʙʥ ʫʟʢʳʩʧʖ: С загонкой примеси, полнопоточный
ɭʣʡʥʨʩʳ ʨʟʨʩʜʣʲ ʨʣʖʞʡʟ: 238,0 (62,9)
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 2857,2 (414,4) - ʢ (ʙʖʢʢʥʤ ɹʀɧ)
ɷʥʛʛʥʤ ʡʖʧʩʜʧʖ: ʢ (ʙʖʢʢʥʤ ɹʀɧ) 213,0 (56,3)
ɺʟʦ ʣʖʨʢʖ: API CG 15W-40 CH4

ɺʥʦʢʟʘʤʖʶ ʨʟʨʩʜʣʖ ɶʬʢʖʝʛʜʤʟʜ ʣʖʨʢʖ: Вода

ɺʟʦ ʩʥʦʢʟʘʤʥʙʥ ʫʟʢʳʩʧʖ: Со сменным элементом


ɸʜʡʥʣʜʤʛʪʜʣʲʠ ʘʟʛ ʩʥʦʢʟʘʖ: Class A2 Diesel ймй BSEN590
ɸʖʨʬʥʛ ʩʥʦʢʟʘʖ, ʢ/ʮ (ʙʖʢʢʥʤʥʘ ɹʀɧ/ʮʖʨ) ɩʲʬʢʥʦʤʖʶ ʨʟʨʩʜʣʖ 50 ɪʭ 60 ɪʭ

ɶʨʤʥʘʤʥʠ 110% 100% 75% 50% ɴʖʡʨ. ʛʥʦʪʨʩʟʣʥʜ ʦʧʥʩʟʘʥʛʖʘʢʜʤʟʜ:


4,0 (1,2) -
ʡɷʖ (ʘ Hg)
Џагсфила Џагсфила Џагсфила Џагсфила
ɷʥʩʥʡ ʘʲʬʢʥʦʤʲʬ ʙʖʞʥʘ:
50 ɪʭ 528,4 (139,6) 470,6 (124,3) 350,8 (92,7) 244,5 (64,6) ʣ³/ʣʟʤ (ʡʪʗ. ʫʩ/ʣʟʤ)
- ɶʨʤʥʘʤʥʠ 477,0 (16845) -
60 ɪʭ - - - -
- ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 525,0 (18540) -
ɺʜʣʦʜʧʖʩʪʧʖ ʘʲʬʢʥʦʤʲʬ ʙʖʞʥʘ: °C (°F)
ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 100% 75% 50%
Џагсфила Џагсфила Џагсфила - ɶʨʤʥʘʤʥʠ 475 (887) -

50 ɪʭ 528,4 (139,6) 389,2 (102,8) 266,9 (70,5) - ɸʜʞʜʧʘʤʲʠ 560 (1040) -

60 ɪʭ - - -

(рсй йтрпмэипваоййейижмэопгпупрмйват фежмэопкрмпуоптуэя 0,85,


тппувжутувфяъжгптуаоеасуф BS2869, лматт A2)
FG Wilson: Leroy Somer : / 2250
: LL9324P : +/- 0,5%
( )
: 1 NEMA = TIF: 50
: H IEC = THF: 2,0%
: 2/3 - 6S LL/LN: 3,5%
: 6 : EN61000-6
: IP23 : ( / )

: AREP ( - 50 76,0 (4322)

: D510 - 60 -

50 60
:
415/240V 400/230V 380/220V

8870 8266 7491


*

300 300 300


** %

:
Xd 3,057 3,291 3,646
X'd 0,235 0,253 0,280
X"d 0,118 0,127 0,140

.
* 30%- .
** .

50 60
: : : :

415/240V 2250,0 1800,0 2500,0 2000,0

400/230V 2250,0 1800,0 2500,0 2000,0

380/220V 2250,0 1800,0 2496,9 1997,6


.

: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

FG Wilson ISO 9001.

Гарантия
На все оборудование, предназначенное для работы в основном режиме, распространяется гарантия производителя сроком в один год с

неограниченным количеством часов работы или сроком в два года с ограничением до 6000 часов работы. Гарантия на оборудование, которое

эксплуатируется в резервном режиме и длительность работы которого ограничено 500 часами в год, составляет три года.

FG Wilson :
• • • •
FG Wilson ( - ) .
FG Wilson www.FGWilson.com.
FG Wilson Caterpillar (NI) Limited.
P2500-1 / P2500-1E/4PP/0715/RU
.

Вам также может понравиться