Вы находитесь на странице: 1из 357

МИРЗО

УЛУГБЕК
ТУРТ УЛУС ТАРИХИ

ТОШКЕНТ
ЧУЛПОН Н А Ш Р И ЁТ И
Узбекист он Ф А М ух б и р аъзоси Б у р и б о й А % м е д о в н и н г
кириш сузи, изох,лари ва т щ р ир и ост ида
ф о р с тилидан Б у р и в о й А Х М Е Д О В , Н а и м Н О Р Ц У Л О В ва
Махмуд X, А С А Н И Й л а р таржимаси.

Нашриёт директоры
Н УРАЛИ КОБУЛ
Бош мууаррир
АНВАР ОБИД Ж ОН
Та^ририят мудири
АЪЗАМ У КТ AM
М\\\арркр
ТУ Л К .И Н А Л И М О В

М ухтарам укувчи, м аълумингизким, халкимизда хар ким етти отасинииг исм-ш арифини
билиши керак, деган акида бор. Зеро, инсон боласи уз падари бузрукворига караб кдд ростлайди.
Бобокалонларим издан бири М ирзо У лугбек н и н г номини, м унаж ж им булганини, нари борса
уз у гли томонидан улдирилганини биламиз, х о ло с. К,улингиздаги китоб эса М и рзо Улугбек
истеъдодининг яна бир клрраси — тарихчилик сохасидаги ф аолиятининг махсулидир. Уни мутолаа
кялганлар нафакат етти аждодини, балки бутун шажарасипи билиб олади, десак заррача м уболага
булмайди.

4803620101—24
V ____________________ 1 Q___Q 4
-эсг» / п /1 \ пл С ) Б " А * меД °в Н. Н оркулов М.
360(04) - 9 4 Хасаний, 1994

ISBN 5-8250-0315-5
МИРЗО УЛУГБЕК ВА УНИНГ «ТАРИХ-И АРБАЪ УЛУС»
(«ТУРТ УЛУС ТАРИХИ») АСАРИ ХДКВДА

Тарихда утган ш ахслар хусуси д а ф икр-м уло^аза юритганда уазрат


Низомиддин Алишер Навоийнинг мана бу сатрлари беихтиёр хогирга келади:

Бу гулилан ичраки йуцдир бак,о гулига сабот,


Ажаб саодат э р у р цолса яхш илик била от.

J\а> «яхши от» jgap цандай ш ахснинг %аёти ва фаолиятига ба%о бериш да
аник, хрмда тугри м езон. Л екин б у ш арафга %амма бирдай м уяссар
булавермас экан. Ф еодал синф нам ояндаси, тожу тахт сохиби М и рзо
У л угб ек (1 3 9 4 — 1449) оламш умул илмий муваффациятлари туфайли
ш ундай бахтга эриш ган у л у г ш ахслардандир.
М и рзо У л угб ек фаннинг жуда куп сох,алариу хусусан математика,
фалакиёту м у си^ашу нос лик ва тарих илмлари буйича забардаст олим, илм-
фану маданиятнинг улкан %омийси сифатида абад ул-абад тарихда цолди.
О лимнинг мероси X V II асрдан бери бутун д ун ё илмий жамоатчилиги-
нинг дщцат-эътиборини узига. царатиб келяпти. М и рзо У л угб ек ва
у цолдирган меросни урганиш да бизнинг мамлакатимизда х,ам, хориж ий
юргсларда %ам анчагина асарлар яратилди. М ен бу ерда Ж о н Гривс, Томас
Хайд, Ф ренсис Бейли, Л . Седийо, В. В. Бартолд, В. Л. Вяткин, Е. К нобл,
Т. Н. К,ориниёзий, F. Ж ал ол ов ва бошца бир цатор олимларни назарда
тутаётирман. Ш ундай б ул са-да , У лугбекн инг бетакрор илмий м ероси ,
у таъсис этган ва раэднамолик цилган Самарканд мунажжимлик мактаби
уацидаги тасаввуримизни эуали етарли деб булмайди, М асалан олимнинг
куп йиллик илмий изланиш ларининг асосий ма^сули булмиш «Зижи
жадиди К урагоний» («У лугбек К урагонийнинг астрономик ж адвали»)
асари %анузгача бирон тилга тула таржима цилиниб чоп этилганича
йуц. Олимнинг м азкур рисоласи хусусида X V — X V II аерларда битилган
жуда куп ш арцлар %ам урганилм аган. Умуман олганда Амир Т ем ур %амда
темурийлар даврида яратилган тарихий ва бошца м авзудаги асарларни
урганиш , уларни чоп этиш борасида у^ам а увол шундай.
Xyjuiacu калом, М и рзо У лугбекнинг куп к,иррали фаолияти узининг
%аг$и!$ий тадцицотчисини кутиб ётибди.
М и рзо У лугбек риёзиёт, фалакиёт, мусицаш унослик ва тарих илмлари
с орасида цалам тебратган олим. « fa p u x -u арбаъ улус» эса, у яратган
асарлар орасида ало^ида урин тутади.
Авваламбор шуни айтиш керакки, «Тарих-и арбаъ улус» М ирзо
У лугбекнинг илмий раубарлиги ва шахеан иштирокида яратилган. Асар
1425 йили ёзиб тамомланган.

3
Мазкур асарнинг умумий мазмунига утишдан олдин дастлаб унинг
номланиш тарихи, яратилишида Мирзо Улугбекнинг киссаси, шунингдек,
урганиш жараёнининг кандай кечаётганига кискача тухталиб утамиз.
Асар «Улус-а арбаъ-йи Чингизий» («Чингизийларнинг турт улуси») ва
«Тарих-и арбаъ улус» («Турт улус тарихи») номлари билан машхур. Лекин,
Оврупо шаркшунослари орасида ушбу асарни биринчилар катори урганган
ва унинг кискартирилган инглизча таржимасини эълон килган полковник
Майлс, етарли асоси булмагани холда бу китобни «Ш ажарат ул-атрок»
(«Турк (хокон)ларининг шажараси») деб атайди. 1 Чуцур ва атрофлича
урганиш натижалари шуни курсатадики, асарнинг фацат Ё ф ас углон ва
унинг угли Туркхон урмда фарзандлари (в. 116 — 1 5 6 ), татар-мугул билан
турк табацалари, ш унингдек, уларнинг под шо лари гина (1 5 6 — 266)
«Шажарат ул-атрок» асосида ёзилган, холос. Асарнинг Ч ингизхоннинг
ул уг аждоди Бузунжор цоондан ва М овароуина^рни X III — X IV асрнинг
биринчи ярмида идора к,илган Чигатойхон авлоди тарихини у з ичига олган
к,исми «Улус-и арбаъ-йи Чингизий» ёки «Тарих-и арбъа улус» деб аталади,
Бу цисм М ирзо У лугбек ва унинг ёрдамчилари тарафидан ёзилган.
Фикримизни асарнинг узида келтирилган айрим цайдлар у^ам тасдицлайди.
К,айдлардан бирида мана буларни щ ий м и з. «Муътабар тарихларда
ёзилишича, унинг (Соинхоннинг, Боту эмас — Б. А .) наслу насаби х,аммага
маълум ва Ж учихонга бориб тацалади. Аммо «Шажарат ул-атрок»
китобида унинг х,ацида х,еч нарса назарга кирмагани учун уш а китобнинг
сайланмаси булган бу китобда ( «Тарих-и арб 7уа улус»да —- Б. А .) %ам унинг
уацида хеч нарса ёзилмади. Бирок,, хотирда цолгани ш уки, у ул угв о р
подишох, булиб, инъоми бе^исоб эди. (в. 1 2 1 а )2». М а зк ур цайддан
англашиладики, биринчидан «Шажарат ул-атрок» билан «Т арих-и арбаъ
улус» бошца-бошк,а асарлардир. Иккинчидан, «Тарих-и а р баъ улус» м аъ-
• лум даражада «Шажарат ул-атрок»га асосланган. Я на бир жойда
эса бундай дейилган: «Чингизхоннинг турт улуси тарихи» номли уш бу
мажмуъада Туркхон ибн Ёфас ибн Нух, алайхиссалом авлодидан булмиш
подишо^лар номи зикр этилади. М азкур рисолада келтирилган Т урки -
стонзамин х,ок,онларининг номлари Султон ас-С аъид У л угб ек м ирзойи
шах,ид,— Оллох, унинг цабрини нурга тулдирсин,— тарафидан битилган
tjy p T улус %оцонлари %ацидаги мажмуъадан олинди ».3 Б у к,айдлар, айницса
сунггиси биринчидан, асарнинг аник, номи «Улус-и арбаъйи Чингизий»
эканлигини, иккинчидан унинг бутунлай^Мирзо У л угб екн и н г цаламига
мансублигини курсатиб турибди. Ш у уринда асар %at$uda Бартольд айтган
айрим фикрлар х^м эътиборга моликдир. А ввалам бор ш уни айтиш
керакки, олим узининг бир цатор илмий рисолалари («Туркистон
мугул босцинчилиги даврида», «Улугбек ва унинг даври» ва бош калар)
да Улугбекнинг мазкур асаридан манба сифатида ф ойдаланган. Лекин
нима сабабдандир уни мух,им тарихий манбалар цаторига цуш майди,
тугрироги, асарнинг к,имматини бир к,адар пасайтирмоцчи булади. Чунон-
Ч
м а1 ёзади: «Шох,рух,нинг угли ва тахт вориси У лугбек
( 449 й. улдирилган) «Турт улус тарихи»ни битган. Асар у з ном ига кура
мугуллар империясининг тулиц тарихини у з ичига олади. У лугбек-
ямнг оу асари бизгача етиб келмаган, лекин баъзи м ан баларда, хусусан
он амирнинг «Х,абиб ус-сияр»ида ундан олинган парчалар учрайди. Бу

1• The Shajarat ul-Atrak, or Genealogical T ree o f the Turks and


talars, transl and-abrid. By Glonel Milles, London, 1832, b. 182й.
T a p u x -и а р б а ъ у л у с . Британия м узейи (А н гл и я ) цулёз-
маси.ина. № А Д Д 26190, в. 121 а.
ус и ар б а ъ- й и Ч и н г и з и й . Британия м узейи цулёз-
маси, инв. № АД Д 26190, в. 182 а.
4
парчалардан куриниб турибдики, м угуллар давлати тарихи муаллиф
(Х ондам ир — Б. А .) яшаган давргача баён цилинган. Аммо муаллиф
уша подиш щ ликлар jgaiguda тула маълумот бермайди, аксинча, хонлар-
нинг номинигина igaiid этиш билан кифоялапган, холос. Ш у сабабдан удам
бу^ асарнинг бизгача етиб кеуимаганидан ортшдча цайгуриб утиришга асос
йукд, деса удам булади». 1 Олимнинг бошгда бир асарида эса мана бу гапни
угдиймиз: «Улугбек гдаламига тааллуцли деб х^собланган тарихий асар
эудтимол, адабий манба ва тарихни тантдидий урганиш учун материал сифа-
тида бирмунча ьдизшдиш уйготиши мумкин} лекин м азкур асар нусхаси
м абодо топилганда удам м угуллар империяси ва унинг ингдирозидан сунг
ташкил топган давлатлар тарихига оид булган мавжуд маълумотларни
бойитадиу деб айтиш шубудалидир». 2 Н азарим да, «Тарих-и арбаъ
улус»га бундай муносабатда булиш нинг сабаби иккита. Биринчидан,
жахдон кутубхоналарида м азкур асар тулиц-нусхасининг сакдланмаганлигиJ
ва иккинчидан, X V — X V II асрларга оид тарихий гдулёзма асарларнинг
хдозир удам цонигдарли даражада урганилмаётганлигидир. Лекин, iga/gutgaT
фагдат маълум м авзуга багиш ланган асарларни бир-бирига муцояса
цилиб синчиклаб урганиш ва улар келтирган маълумотларни дигдцат
билан текшириш ор/далигина аникдланади. Биз буни 1дуйидаги асарларни
урганиш асосида топилган фактларда курамиз. Масалан, темурийлар
даврининг кузга куринган м уаррихларидан бири Хондамир (8 8 0 ( 1475) —
— 941 (1 5 3 4 — 35) узининг «Хулосатул ахбор» ва «Х^абиб ус-сияр» асарла-
ларида «Тарих-и арбаъ улус»дан кенг ф ойдаланганлиги аншд-равшан к у­
риниб турибди. Масалан, «Х,абиб ус-сияр»нинг Туркистон хонлари, Чингиз­
хон ва унинг Чигатой улуси тепасида турган авлоди тарихига багиш ­
ланган биринчи ж узининг тущизинчи мацоласи ва учинчи ж узининг
биринчи щ ем и тула равиш да «Тарих-и арбаъ улус»га асосланган.
X V I — X V II аерларда яш аб ижод этган м уаррихлар учун удам У лугбек-
нинг бу асари биринчи манба булиб хизмат цилган. Чунончй, муаллифи
номаълум «Таворих-и гу зи д э , нусратнома» асари (X V I аср бошида ёзил-
ган) удам «Тарих-и арб а 7> улус»га таянган асарлар ж умласидандир.
«Зубдат ул-осор» (X V I аернинг биринчи ярмида ёзилган) китобининг
муалифи турк-мугул халгдлари тарихини баён этар экан, «М ирзо У л уг­
беки и нг номи билан зийнатланган «Тарих-и хоний» аса рига таянган-
дим», деб айтади. 1 Буерда гап шубудасиз «Тарих-и арбаъ улус», аникдроги,
унинг биринчи ьдисми ygaiguda бораётганга ухш айди. X V II аерда утган йирик
гдомусий олим Маудмуд ибн Валининг «Баудр ул-асрор» («Сирлар денги-
зи») номли катта асари ни, 5 анигдроги унинг м угуллар империяси ва Чингиз-
хоннинг улимидан кейин империя урнида сашкил топган У л уг юрт, яъни

1Бартольд В . В . Туркестан в эпоху монгольского нашествия.


Соч. т. I, М осква, 1963, с . 105.
1 Б а р т о л ь д , В . В . У лугбек и его врем я. Соч. т. II, часть 2, М оск­
ва, 1964, с. 142.
J Машудур ишркдшунос Ш. Ш ефернинг тахмин гдилишича (Letters...
Journal Asiatique'*, Serie 4, vol. XVII, p. 591) 591, «Тарих-и арбаъ улус»нинг
иккита тулшд нусхаси Т урки я кутубхоналарида саьдланади. Лекин, бу маълу-
мотни аншдлаш борисида цилган ударакатларимиздан .дозкрча бирон натижа
чюдмади.
1Зубдат ул-осор, Узбекистан ФА Шар^дшунослик институты
кутубхонасшшнг /дулезмаси, инв. № 608 86 а.
Бу асар .gatguda биз у з eatgruda фикр билдирганмиз.
Мугулистон, Олтин Урда, Чигатой ул уси , ш унингдек, Ч ингизхоннинг
набираси Х^алокухон асос солган Элхонийлар давлати (Эрон, О зарбойж он)
тарихини у з ичига олган олтинчи жилди мундариж аси х,амда мазмуни
жи^атидан У лугбекнинг «Тарих-и арбаъ улус»ига ухш аб кетади.
Асарнинг яратилишида Улугбекнинг иштирок этганлигига %еч бир
шуб%а ёки иккиланишга урин йук,. Ю цорида асарнинг сунгги цисмидан шу
фикрни тасдщловчи бир парча келтирган эдик. Буни бошца тарихчилар хр.м
тасдицлайди. X V I асрнинг маш хур тарихчиларидан бири М и рзо М ухам м ад
Х^айдар (1 5 0 0 — 1551) щ м Улугбекнинг тарих илми cojgacuda %ам самарали
ме%нат цилганлигини айтади. М асалан, унинг «Тарих-и Рашидий» номли
йирик китобида бу %ацда мана буларни уциймиз: «Дониш манд подишо%
М ирзо У лугбек бир тарихий асар ёзди ва унга «Улус-и арбаъ» деб ном
к,уйди»} Улугбекнинг шундай асар ёзганлигини Хондам ир билан М ахм уд
ибн Вали (X V II аср) %ам тасдицлайдилар.
Ю цорида келтирилган маълумотларга таяниб айтиш м ум кинки ,
«Тарих-и арбаъ улус» Раш идуддининг м аш хур «Ж ам иъ ут-таварих» асари
сингари тарихчи олимлар жамоаси тарафидан, М и рзо У лугбекн и н г
бевосита иштироки ва ра^барлиги остида ёзилган.
«Тарих-и арбаъ улус»нинг нусхалари жуда кам. Б из юцорида айтиб
утдик, асарнинг тулик, нусхаси зухли топилганича йуц. Б угунги кунда унинг
цисцартирилган (маж муъа) туртта нусхаси сацланган б ул и б , унинг
иккитаси Англияда, бир нусхаси Хиндистоннинг Б анкипур ша%ри
кутубхонасида, туртинчи нусхаси АЬЦПнинг Х арвард университет ид а
сацланади.
Асар бир талай тарихий, ж угрофий манбалар ва маноциблар асосида
ёзилган. М уаллиф куп х,олларда у з манбаларини аник, курсатмайди ва
«айтишларича», «цисса ва тарих китобларда» ёзилишича, «Чигатой улуси
уламоларининг китобларида келтирилишича,» «бир гурух, одил, хрцицатгуй
тарих арбобларининг айтишича» каби ум умий иборалар билан чекланади.
Лекин, айрим уринларда узи ф ойдаланган баъзи асарлар ва уларнинг
муаллифлари номини %ам тилга олади. Булар орасида м аш хур астроном
А бу М аъш ар Балхий (886 йили вафот этган), йирик олим, ш оир %амда
сайёх, Рашидуддин Вотвот (1 0 8 8— 1 182), маш хур тарихчи-ю, давлат
арбоблари Алоуддин Отамалик Ж увайний (1 2 2 6 — 1283), Раш идуддин
Фазлуллох, Х^амадоний (тахм. 1247— 1318), \а м д ул л о х , Мустовфийи
Казвиний (1 2 8 1 — 1349) ва бошцаларнинг номлари тилга олинади. Олим
тафсир ва %адис китоблар, ривоятлардан фойдаланганлигини у;ам айтади.
Рашидуддин Вотвот, Хуж андий ва Низомийдан олинган ш еърий парчалар
хрм учрайди. Ш унга цараганда У лугбек м азкур асарини ёзиш да жуда куп,
мазмун жихртдан хилма-хил (тарих, ж угрофия, астрономия, назмий)
китоблардан кенг фойдаланган.
Асарнинг мазмуни %ацида икки огиз суз. Аввало шуни айтиш керакки,
муаллифнинг узи м азкур асарини цисм ёки бобларга булмаган. Б из
«Тарих-и арбаъ улус» хусусидаги бундан бир неча йил м у 1$аддам чоп этган
кичик бир мацоламизда2 м азкур асарни турт ул ус тарихини у з ичига
олганлигидан келиб чициб, турт цисмдан иборат деб айтган эд и к . Асарни
синчиклаб урганиш ва таржима цилиш жараёнида унинг мундариж аси
%ацидаги фикримиз узгарди. У ни тахминан муцаддима ва етти бобга булиш
мумкин, деган хулосага келдик.
М у ц а д д и м а (в. 1 б 7 6 ) да, урта аср тарих илмида х,укм сурган

Т а р и х - и Р а ш и д и й , У збекистон ФА Ш арцш унослик институти


цулёзмаси, № 1430, в 85 а.
Ахмедов Б. А . Улугбек и его исторический труд «Т арих-и арбаъ
улус» — в Сборнике «Из истории науки эпохи У лугбека», Ташкент 1979 с,
29— 36.
6
анъанага кура, Тангри таоло, унинг элчиси, пайгамбаримиз М ухамм ад
соллаллоху алайуи ва-с-саллам ва авлодлари шаънига айтилган мацтовлар,
Одам Атонинг яратилиши щ м да исломиятдан аввал утган пайгамбарлар
(Ш ис, К^айнон, М ахлойил ва бош ц а), Нух, алайхиссалом, ш унингдек, унинг
ф арзандлари тарихи цисцача баён цилинади.
Б и р и н ч и б о б д а (в. 156 — 306) Т уркхон ибн Ёфас %амда унинг
Туркистон заминда подшолик цилган авлоди ( Абулж ауон, Д и бокуй хон,
К ую кхон ва бошца) татар-мугул ва турк к,авмларию подшолари (М угулхон ,
К^орахон, У ги зхон каби) тарихи баён этилган. К уп нарсалар бошца
асарлардан-да м аълум у лекин яна айрим мухим маълумотларни х/хм
учратамиз. У гизхон даврида (муаллиф нинг сузларига Караганда У гизхон ва
авлоди к,адимги Эронда хукмронлик цилгап Пеш додийлар билан замондош
булганлар) амалда булган сарой цабул маросимлари тартиби (в. 19аб), турк
цуш инининг тузилиши (в. 196 — 2 0 а ), ул ус системаси («У гизхон хаР
шацзодани бир улкага таъйин цйлди, уларга лацаб хрмда тамголар
белгилади», в . 2 3 6 ), турк цуш инининг тузилиши, усмонли турк султонлари-
нинг шажараси (в. 2 5 6 — 26а) ш улар жумласидандир. М азкур бобда
келтирилган турклар ва м угул к,авмлари хацидаги маълумотлардан
куринишича улар бир-бирига шу цадар яцин даражада истщомат
цилганларки, %атто шажаралари хам аралаш -цуралаш булиб кетган. Б у
Холни биз Раш идуддиннинг юцорида тилга олинган асари ( биринчи жилди)
да ва маш хур немис ш арцшуноси Герхард Д оёрф ернинг «Янги ф орс
адабиётида турк-мугул элемент лари» деган турт жилдлик изохли лугатида1
Хам яццол ку рамиз.
И к к и н ч и б о б (в. 306 — 376) турк-мугул халцларининг афсонавий
онаси Аланкува ва ундан тар^алган авлод, яъни подш олар ( Бузунж ор к,оон,
Букохон, Дутуминхон, К^обулхон, Бойсунгурхон, Бортон баходир, Я сугай
баходир) тарихи баёнини у з ичига олган. Бу бобда хам илм-фан учун м ухим
маълумотлар учрайди. Т урк-м угул цавмларининг биргаликда, аралаш иб
яш аб келганлиги Т урк диёри ва унинг бошкр. цавмлари орасида тутган
мавцеъи (в. 3 0 6 ), оддий халцнинг ерга, аницроги, у з хУкм^°Рига
бириктирилганлиги (яъни крепостной ХУЪУЧ) * ( в> 3 1 6 .), VIII асрда жалоир
цавми б о шли %ларинин г кучайиб кетиши (в. 32а) ха 1ь11^аги маълумотлар
ш улар ж умласидандир.
« Т а р и х - и а р б а ъ у л у с » н и н г у ч и н ч и б о б и д а (в. 376 —
1016) бую к ж ахонгир Чингизхон тарихи баён этилган. Бу ерда келтирилган
маълумотлар ичида эътиборга моликларидан м угул к;ушинларининг тузили­
ши (в. 436 — 4 4 а ), Чингизхоннинг ок, рангдаги тущиз пояли туги (в. 4 7 6 ),
к,урултой ва боища цабул маросимларида амалда булган тартиб-цоидалар,
(в. 4 8 а ), турк эли, яъни найшанлар, царликлар, уйеурлар (в. 49а — 526,
5 76) ёсо хамда юсун ха^идаги маълумотлар (в. 556 — 57а) мухим ах/амият
касб этади. Яна шуни хр.м айтиш керакки, Чингизхон замонида турк-
м угул крвмлари даха (ун л и к ), сада (ю зл и к ), хазоРа (м инглик) ва
тумон (ун м инглик)ларга булинган. Чингизхон замонида «хеч ким,—
деб айтилади «Тарих-и арбаъ улус»да,— у з дахаси, садаси ва хазоРа ~
сидан бошца жойга кета олмагай ва бошцанинг панохига ута олма­
гай... Бунга хилоф иш тутганларни халц олдида к,атл этадилар, токи
бошцаларга ибрат булсин» (в. 5 7 а ). Бу хусусда «Тарих-и арбаъ улус»
муаллифи келтирган мана бу факт хам диццатга сазовордир. Асарнинг
туртинчи бобида айтилишича, Ч ингизхоннинг 1225 йили Х оразм ш охлар
давлатига царши цилган катта харбий юришдан цайтишида, Сирдарёнинг

1 G erhard D oerfer, Turkische unci M ongolische clemente im N euperschen


Jiterature, W iesbaden, 1963— 1975.

1
ун г социлида, катта ов уюштирди, Ушанда хон тарафидан буйрук, булдики,
«аркони давлат ва бошца аскарлар уларнинг х,ар бири у з цадри ва мавцеъига
мувофик, ов майдонида бирон улжани цулга кирита олсиплар: тирик овларга
у з тамгаларини босиб, сунг цуииб юборсинлар» (в. 1036). Б у факт М угул
империясида нафацат ер-сув, балки ов цилинадиган цурицхоналар ва ундаги
жониворлар %ам ф еодалларга бириктириб цуйилганлигини курсатади,
ш унингдек, турк-мугул жамиятида мавжуд булган ф еодал муносабатлар
%ацидаги тасаввуримизни бир цадар кенгайтиришга ёрдам беради. Ёки
Чингизхоннинг шу цадар тез вацт ичида куп мамлакатлар, хусусан, уша
замоннинг энг цудратли давлатларидан Х оразм империяси устидан
галабасини таъминлаган сиёсатини характерловчи мана бу мисол %ам
дищатга сазовордир. «Со^ибцирони аъзам Чингизхони м уа зза м ,— деб
уциймиз уш бу асарда,— бирор дину миллатга ён босмаган. Бир миллатнинг
иккинчи бир миллат устидан устунлиги таасубидан узини нари тутарди,
мусулмонлар тоифасининг уламо ва зох,идларини э ъ зо з курарди» (в. 5 6 а ).
Яна бир му^им мисол: «Одам Ато замонидан бугунги кунгача бирон
подишо^нинг сипохи туркларникидан м уф ассал булмаган» (в. 5 6 6 ). Фацат
туркларнинг бир узидан тузилган катта-катта %арбий цислиьар Ч ингизхон­
нинг М овароуннахр, Афгонистон, Х^индистон, Эрон, Озарбойж он ва бошца
мамлакатлар устига цилган юришларида фаол иштирок этганлар. Асарда
учраган «Чингизхон Ж учихонни Барчин (Барчинлипсент) ш ахррини олиш
учун бир туман туркий лаш кар билан жунатди». (в. 7 4 а ). «Т урклар билан
булган жангу жадалда Т уркон Хотун авлоди билан асир олинган эди»
(в. 105а), «Кошин юртининг танцутларини турк отлари нинг оёги остига
ташладилар» (в. 1066), «Х^индистоннинг обуавоси туркларнинг миж озига
тугри келмай, купчилик касалга чалинди» (в. 103а) каби парчаларни
учратамиз бу асарда. Ёки уша тангут уруш и х,икоясида келтирилган мана бу
ш еърга эътибор беринг:

Камондори туркон ба тири хаданг,


Зири^ро куш ода зи х>ам чашми танг.

М аъноси:

Т урк камондорлар хаданг уци билан


Совутнинг тор кузини очдилар.

М азкур бобда яна бошца диццатга сазовор маълумотлар б о р . У ларнинг


Xаммасини келтирмай бир нечтасини шунчаки эслатиб утиш билангина
кифояланамиз. Булар: цорахитойлар тарафидан Эмил дарёси буйида бунёд
этилган шахрр ва унга теварак-атрофдан кучириб келтирилган 40 минг
хонадон турклар (в. 5 7 6 ), Х оразм ш ох Алоуддин М ууам мад билан Тоёнцу
бош булган цорахитой цушини уртасида х,ижрий 607 йил ради ул-аввал
ойининг 8 — куни (милодий 1210 йил 30 август куни) Ила дарёси ё/^асида
булиб утган катта уруш нинг тафсилоти (в. 5 9 а б ), м угуллар истилоси
арафасида Хоразмшох, Алоуддин М у^аммаднинг Самарканд ни муста-
%камлаш борасида олиб борган ишлари ( в. 6 9 а ), Балх ша^рининг м угуллар
тарафидан цамал этилиши (в. 83а) ва м угул армияси гаркибида
Чингизхоннинг бошца мамлакатларни босиб олишида фаол иштирок этган
турк цушинлари %амда уларнинг сардорлари х;ацидаги маълумотлардир
(в. 74а, 956, 99а, 103а, 105а). Характерли икки мисол. «Тарих-и арбаъ
улус»да келтирилган маълумотларга кура, мугуллар хуруж и араф асида
хоразмш охнинг фармони а илап 300 минг одам Сама рца ид н ин г деворлари,
цалъаси ва бошца мудофаа исте^комларини муста %камла ш иши га саф арбар
цилинган (в. 69а), ушанда %ацицатан х,ам шахарни мустацкамлаш, уни
камил жангларига %озирлаш борасида катта ишлир олив борилган экан.

8
«Тарих-и арбаъ улус»да келтирилган бу маълумот 1960 йиллари
Аф росиёбда олиб борилган археологик кузатиш ва цазиш ишларининг
натижалари билан х,ам тасдицланди. 1 Иккинчи мисол. М аълум ки,
1221 йилнинг бацорида м угуллар Х^уросоннинг цадимги ицтисодий-сиёсий
ва маданий марказларидан бири булмиш Балх татарина шигол цилиб уни
вайронага айлантирдилар. Ибн ал-А сирнинг (1 1 6 0 — 1232-33) гувоулик
беришича, шах,ар у з ихтиёри билан душ манга таслим булган, ш унинг учун
х,ам Чингизхон Балх халцига мех,ру шафцат курсатган х?амда иии$ар ва
унинг халцини омон цолдирган. 2 Яна бошца бир катта тарихчи Алоуддин
Отамалик Ж увай ни й (1 2 2 6 — 1273)нинг сузларига цараганда, цудратли хон,
яъни Чингизхон аввал ша%ар ва унинг халцига омонлик ваъда цилган, лекин
сузида турмай шахррни вайрон цилган. 3 М ирзо У л угбек бу х,ак,да тамоман
боища маълумот келтиради. Унинг сузларига цараганда, Чингизхон
балхликлар сунгги хоразмшох, Ж алолиддин (617 (12 2 0 ) — 628 (1 2 3 1 ) нинг
одамларига бошпана берганликлари учун uiaqap ва унинг халцини
ж азолаган. Унинг амри билан Б алхоб дарёсига цурилган Банди амир
тугонини бузи б ташлаганлар. уш анда Балх ва унинг туманлари олти ой
мобайнида сув остида цолиб кетган (в. 8 4 6 ).
А с а р н и н г т у р т и н ч и б о б и (в. 1016 — 1 14а) Чингизхон-
нинг У л уг юрт, яъни Мугулистон билан Ш имолий Хитойни идора цилган
бевосита. ворислари тарихига багиш ланади ва Уцтой цоон (624 (1 2 2 7 -3 9 —
1241) замонидан то Арик, Буцо (7 2 8 (1 3 2 8 ) авлоди У рдой цоонгача булган
даврни у з ичига олади. Айницса, Чингизхон вафотидан кейин то Ам ир
Тем ур замонигача Мугулистонда %укмронлик цилган 21 %укмдордан
17 гасининг тарихи цисцача баён этилган. М у^ими ш ундаки, Раш идуддин
улардан фацат бештаси (Уцтой, Чигатой, Гую кхон, М ангу хон, Х^убилой
цоон) нинг номини, 4 «М уцаддима-йи Зафарнома» муаллифи Ш араф уд-
дин Али Я здий (8 5 8 (1 4 5 4 ) йилда вафот этган) улардан фацат 14 таси-
нинг номини келтирган, холос. 5
Бешинчи б о б . (в. f l 7 6 — 128а) Чингизхон нинг тунтич угли
Ж учихон наслидан булган 33 хон зам онида Дашти К,ипчоц (%озирги
К,озог истои, Рарбий Сибирь ва Волгабуйи ерлари)ни нг тарихидан х,икоя
цилади. Воцеалар бу бобда %ам жуда цисца тарзда баён этилган. Лекин
шундай булса у^ам, диццатга сазовор айрим маълумотларни учратиш
мумкин. Ш улардан айримларини келтириб утмоцчиман.
1. Дашти ципчоцда, умуман м угул цабилаш ри орасйда исломнинг
тарцатилиши масаласи. М аълум ки, бир вацтлар К^орахонийлар тасарруфи­
да булган ерларда хусусан Олтойу Ила водийси, Еттисув ва К,ошгарда
истицомат цилувчи халцлар орасйда ислом дини X асрдаёц Сотук, Б у^рохон
(3 4 4 — 955— 56 йили вафот этган) даврида тарцала бошлаган. Чингизхон
М овароуннацрни фатх, этгандаи кейин уша юртларда ислом асосини

1 Ш и ш к и н В . А . К а л ъ а - и Аф расиаб, в книге «Афрасиаб» вып.


I. Ташкент, 1969, с. 136— 141.
2 Тарих ал-ком ил, Т орнберг нашри, X II — жилд, Л ейден, 1853,
255- бет.
: Тарих-и ж а ^ о н к у ш о й . М и рзо М ухаммад хон Казвиний
нашри, 1-цисм, Л ейден-Л ондон, 1912, 103— 104 бетлар.
1 С б о р н и к л е т о п и с е й , Т. II. М осква — Л енинград, I960,
с. 7 — 6 4. 1 1 4 - 1 2 2 : 1 2 8 - 148, 152— 213.
М у ц а д д и м а й и 3 а ф а р н о м а , Узбекистан ФА Ш аркшу-
нослик инсгигутининг цулезм аси» инв. № 1520— 1. в 596 — 62а .

9
мустаукамлаш уч ун, Бухородан бир zypyx, йирик мусулм он рух,онийларни
кучириб олиб кетганлиги м аълум, цолаверсау Чингизхон ва унинг
авлодлари, то У збекхон ( 7 1 2 ( 1 3 1 2 ) — 7 4 2 (1 3 4 1 ) гача яздонпараст
булганликлари х^олда мусулмон ах,олига %аму мусулм он рух,онийларига
нисбатан %ам яхши муносабатда булиб келганлару уларни таъциб остига
олмаганлар. Бу х,ак,да Ж увайнийнинг юцорида тилга олинган асарида %аму
Раш идуддиннинг «Ж ом иъ ут-таварих»ида %ам, мусулмон руэдонийларининг
маноцибларида х,ам, «Тарих-и-арбаъ улус»да х,ам айрим му%им м аълу-
мотлар келтирилган. Дашти ципчоцда целом динининг тар^атилиши
масаласига келсак, х,озирга цадар бу мух,им ижтимоий-сиёсий воцеа
X IV аср бошида, яъни У збекхон даврида булганлиги та7?кидланади. Л еки н,
«Тарих-и арбаъ улус» да бу жараён Ботухон (624 (1 2 2 7 ) — 6 5 3 (1 2 5 5 ) ва
Баракахон (Б еркахон) подшолиги даврида (6 5 5 (1 2 5 7 ) — 6 6 5 (1 2 6 7 )
бошлангани хрцида маълумотлар учратамиз. М асалан, Баракахоннинг
мусулмон аёлни эмиб катта булгани, яъни мусулм он киши эканлигиу
Бухорода маш хур илох,иёт олими Сайфиддин Бохарзий (X II асрнинг
иккинчи ярми — 6 5 9 (1 2 6 1 ) дан таълим олганлиги %ак,ида гапирилади.
(в. 1206). Бошца бир жойда, У збекхон подшолиги тарихи баён этилган
ерда, х,ижрий 720 (милодий 1320) йилда ана шу под ш оппинг саъйи
%аракати билан Занги Ота ва унинг халфаси Сайид Оталар кумагида Дашти
ципчоцда кучиб юрган турк-мурул к,авмлари м усулм онлик ш арафига
муяссар булганликлари хрцида х,икоя цилинади ( 122 а ) .
М азкур бобда келтирилган «узбек» этнонимининг келиб чициишга оид
ута мух,им маълумотлар ало^ида а^амият касб этади. М аълум ки, узб ек
халцининг келиб чициши масаласи х,анузгача илмий жих^атдан тула щ л
цилинмаган бир муаммо булиб турибди. И лм-фанда бу масалага х^ар хил
ёндошишлар ва царашлар мавжуд. Н. А. Аристову А. Ю. Я кубовски й ,
П. П. Иванов %амда чет эллик олимлардан М. А. Чапличка ва X,.
Х,уккемларнинг фикрига кура, «узбек», этномими Олтин У рда хони
У збекхоннинг номи билан борлиц. Бошцача айтганда узб ек номи уша
хоннинг исмидан олинган. В. В. Григорьев ва А. А. Семёновлар эса Дашти
ципчоцнинг шаркий цисми, яъни Оц урдада уша замонларда истикомат
цилган турк-мурул цавмларини узбеклар деб атайдилар. Г. Вам бери,
Г. ХоворСу П елльоларнинг фикрича, Дашти ципчоцда кучиб юрган
турк-мурул цабилалари узларини эркин тутганликлари сабабли узб екла р
(уз-узи га беклар) деб аталган булишлари мумкин . 1 Бир к,атор мух,им
тарихий манбалар (Гардизий, Раш идуддин, Х,амдулло% К азвини й , «Искан-
дар аноними», Х ондам иру «Таворих-и гузи дэ нусратнома»у «М е^моннома-
йи Б ухоро», «Тарих-и Абулхайрхоний» каби асарлар)ни чу^ур урганиш
шуни курсатдикиу «узбек» этноними хусусида билдирилган сунгги ф икр
фи$ицатга бир цадар яцин. «Узбек» этноними X IX асрнинг 60-йилларида
пайдо булган, «узбеклар» деганда X IV аср бошида Олтин урдадан ажралиб
чщ цан Дашти ципчо^нинг шаркий цисмида, яъни %озирги К^озогистои ва
Рарбий Сибирда кучиб юрган турк-мурул цавмлари назарда тутилган.
Л екину шундан келиб чициб узбеклар халц сифатида X IV аср урталаридан
маълуму деган хулоса чицариш асло мумкин эмас. У збеклар цозоцлар,
г$орацалпог$лар ва бошк^а туркийзабон хал^ларнинг аждодлири цадимдан
Xf03upda истикомат ь^илиб келаётган х,удудларда кун кечирганлар, аммо уша
замонларда улар, узбеклар, ^озо^лар, цораг$алпоцлар деб аталмаганлар.
Улар умуман турк деб, ёки узлари мансуб булган цабилаларнинг (буркуту
наиману дурм ону к,унрирот, манрит ва х,оказо) номи билан аталиб келганлар.
Бу хусусда «Тарих-и арбаъ улус»да ута му%им маълумотлар келти-

С. И — Г7РаНг: А*медов Б- А- Государство кочевых узбеков. М осква, 1965,

10
рилганким, уларнинг илм-фан, хусусан у зб е к халцининг этник тарихи ва
келиб чицишини урганиш учун ах;амияти бенихоят каттадир. Асарда мана
буларни уциймиз: «... Туцтойхоннинг давлати поекига етгандан кейин,
Хазрат Султон М ухамм ад У збекхон... тахтга утирди. У з б е к улусини унга
нисбат берадилар... Х,ижрий 712 йилда (м елодий 1312— 13 йилда) салтанат
тахтидан жой олди. Айтишларича... тахтга у тиргандан саккиз йил утгач,
маш ойихлар ва м усулм онлар ш айхи, авлиёлар цутби %азрат Занги
Отанинг,— О ллох унинг цабрини м унаввар цилсин,— ишорати билан
жаноби саййидзодалару О лло^нинг upodacii билан, йулдан адаш увчиларни
тугри йулга солувчиу м уридларнинг пиру м урщ иди, толибларнинг йулловчи-
си хрзрати Сайид Ота,— О ллох унинг сирини м ущ дда с цилсин,— яъни
Занги Отанинг халф аси орцали,— хаР цккалаларига хам О лло^нинг
рахмати ёгилсин... хижрий 720 йили (м елодий 1320 йили) ислом динини
цабул цилиш ш арафига м уяссар булдилар». Б у ц и сщ баёнотнинг тафсилоти
«Мацомот-и х,азрати Сайид Ота» китобида ёзилган ва зи кр этилган.
Султон М ухамм ад У збекхон узининг элгулуси билан и л о щ й саодат ва
фазилатга етишгач, х,азрати Сайид Отанинг гайб ишорати ва О ллохнинг
инояти билан уларнинг барчасини М овароуннахр диёри сари олиб келди.
Х^азрати Сайид Отагау унга О ллохнинг рахмати ва ризолиги булсину т$уло%
солиш дан буйин товлаганлару бу саодатдан бебахра:холдау у ерда (Дашти
ц и п ч а ф а ) цолдилар ва «х^алмок,» деган номга м ансуб булдиларки, бунинг
маъноси «долган» демакдир. Х^азрати Сайид Отау— унга О ллохнинг
рахмати ва ризолиги булсин,— %амда Султон М ухаммад У збекхон билан
хамрохликда М овароуннахр га келган кишилардан: «Бу келган ким?» — деб
сурардилар. Уларнинг сардори ва подш охи У збекхон булгани учун уларни
«узбек» деб атадилар. Ш у сабабдан уша зам ондан бошлаб М овароуннахрга
келган кишилар «узбек» деб атала бошланди. Дашти ципчоцда к,олиб кетган
кишилар эса «цалмоц» булдилар» (в. 1 2 1 6 — 122 а ).
Ю цорида келтирилган парчадан икки мухим хулоса чицарса булади:
1. Дашти ципчоцнинг Ш арций цисми ва Рарбий Сибир У збекхон Олтин
урда тахтига ултирмасдан бирмунча илгари хам «У збек улуси» деб аталган.
Д ем а к, шу катта маконда кучиб юрган турк-мугул цавмлари «узбек» деган
битта у мумий ном билан аталган.
2. Ш у пайтгача фанда «узбек» халц номи сифатидау X V аср охири —
X V I аср бошида Дашти ципчоцдан кучиб утган деган ф икр хукмрон эди.
«Тарих-и арбаъ улус»да келтирилган бу мйълумотдан «узбек» халк, номи
сифатидау М овароуннахрга X IV асрнинг биринчи ярм идау балким ундан
Хам олдин (Ботухон билан Баракахон тарихида келтирилган баъзи
маълумотларни эътиборга олганда) кириб кёлганлиги м аълум булади. Б у
маълумот, ш убхасиз, узб ек халцининг этник тарихини урганиш да мухим
ахамият касб этади.
«Т а р и х - и а р б а ъ у л у с » н и н г о л т и н ч и б о б и (в. 128а —
164а) Эрон билан Озарбойж он устидан к,арийб бир аср мобайнида
(6 5 4 (1 2 5 6 ) — 7 5 4 (1 3 5 3 ) хУкмР°нлик цилган Э лхонийлар давлати, ш у-
нингдек, Арпахон даврида (1 3 3 5 — 1336) нуф узи орта бощлаган Чупоний-
лар (Ш айх Х,асан кучак) ва Ж алоирийлар. (ш айх Х>асан Б узур г) тарихини
у з ичига олади. Б у бобда Э лхонийлар давлатининг ички ахволи ва ташци
сиёсатига оид бир талай цимматли маълумотлар б ор. М арога расадхонаси
(Х алокухон даврида бино эт илган)у Розонхон (694(1295/) — 703 (1 3 0 4 ) з а ­
мон ида утказилган молиявий ва маъмурий ислохртлар ва Султония
ш ахарининг бино к,илинишиу Кайхотухон хукм дорлигининг сунгги йилла-
рида (6 9 3 (1 2 9 4 ) Э ронзаминда хитойларга тацлид %илиб ц огоз п ул (ч о в)
чицарилиши, Улжойтухон хУкмРонлиги йиллари (7 0 3 (1 3 0 4 ) —
7 1 7 (1 3 1 7 ) ун икки имом номи билан зарб этилган тангалар чицарилиши
ш улар жумласидан. Элхонийлар давлатининг М и ср, Щ ом (С ур и я ), Олтин
Урда хам^а Чигатой улуси билан булган сйёсий муйосабати xatbu^a ха^
эътиборга молик маълумотлар учратамиз.
И
«Тарих-и арбаъ ул ус т и н г Халокуийлар тарихини урганиш даги яна бир
му^им тарафи %ам бор. Унда. М усохондан кейин 736 (1336 754 (1 3 5 3 ) йил-
лар орасйда улус тахтида ултирган бир неча хон: Тукой Т ем ур Ибн Сурий
(в. 1556), Социбегим бинти Улжойту Султон (в. 1 5 6 6 — 159а), Ж а $ о н
Темурхон ибн ал-Аф ранг (А вранг) ибн Кайхотухон (1 5 9 а ), Сулаймонхон
(1596) jgaquda %ам эътиборга сазовор маълумотлар келтирилган. Яна бир
мух,им нарса — бу Чингизхон амакиваччасининг авлоди А бу Ш айх Али
К овун %ацидаги маълумот (в. 1596— 1606) дир. Асарда бу uiaxc зущида
хусусан бундай дейилган: А бу Ш айх Алинин г бобоси 7 0 5 (1 3 0 5 —
1306) йили 10 минг хонадон хеш у ацрабоси билан Клайду хон ибн Р ози угил
ибн Уцтой цоондан ю з уги риб, Х оразм ва унинг теварагидаги сар^адларга
кучиб келган эди . Эл булиб келганда уни Улжойтухон улдирди, авлоди эса
Ж урж он теварагида яилаб цолди (в. 1 5 9 6 — 160а). Вацти келиб,
X IV аернинг 50-йилларида мауаллий ф еодаллар ана шу А бу Ш айх Али
Ковунни Ж урж ондан излаб топиб тахтга уткрзганлар. Бундан кури над ики 9
Чигатой улусида булган и каби Эронда %ам Ъгк,той цоон авлоди х;окимият
учун кураш олиб борган экан.
А с а р н и н г э н г м у х, и м ц и с м и — у н и н г е тт и н ч и б о -
б и д u p . Унда Чигатой улусининг Чингизхон замонидан (1227 й.) то Амир
Темурнинг %окимият тепасига келиши (1370 и.) гачо, булган тарихи у^икоя
цилинади.
М аълумки, Чигатой улусининг царийб 150 йиллик (6 2 4 (1 2 2 7 ) —
7 7 1(1 3 7 0 ) тарихи урганилм аган. Бу х,ацда цулёзма м анбаларда етарлц
маълумот булмаслиги бунга асосий сабабдир. Турри, Чигатой улусида
х,укмфармолик цилган хонлар х,ацида жуда цисца маълумотлар Ш ара- \
фуддин Али Яздийнинг «Муцаддимайи заф арном а»сида, М ахм уд ибн
Валининг «Бах,р ул-асрор»ида х,ам келтирилган. Лекин «Тарих-и арбаъ
улус» уларга нисбатан бир цадар тулароц. Унда улусда эдукмронлик цилган
Чигатой ва Уцтой цоон наслидан (А ли султон, Дониш м андчахон,
Суюргатхон ва Султон М ахмуд хон ) булган 33 хоннинг тарихи цисца тарзда
баён этилган.
Б у бобда щ м эътиборга молик маълумотлар куп. Б улар орасйда
Чигатой улусининг у рами (в. 1646), 636 (1 2 3 8 ) йили Б ухорода булиб утган
М ахмуд Торобий бошлиц халк; цузголони (в. 1656 — 166а), Чигатой улуси
билан Элхонийлар давлати уртасидаги сиёсий муносабатлар (в. 171а —
1726), Чигатой улусининг ижтимоий-сиёсий х,аётида барлос амирларининг,
хусусан К^орачор нуён, И жил нуён, Алангиз нуёнларнинг тутган урни ва
роли, Д увахон (тахминан 6 9 0 (1 2 9 1 ) — 7 0 6 (1 3 0 6 ) ва К епакхон
(7 0 9 (1 3 0 9 ), иккинчи бор 7 1 8 ( 1 3 1 8 ) — 7 2 6 (1 3 2 6 ) даврида юртни обод
цилиш йулида олиб борилган катта ишлар (масалан, Балх ва Андижон
ша^арларининг цайтадан тикланиши, маъмурий ва молиявий исло^отлар),
Тормоширин (7 2 6 (1 3 2 6 ) — 7 3 4 (1 3 3 4 ) нинг Х^индистонга цилган юриши
(в. 1766 — 177а), Чигатой улусининг X IV аернинг 4 0 — 50-йиллардаги
сиёсий а^воли уамда амир К^озогоннинг хуруж и ( 1 7 8 6 — 180а) шулар
жумласидандир.
Чингизхон вафоти олдидан (1227 й.) у з тасарруфига кирган
мамлакатларни угилларига тацеимлаганда, иккинчи угил Чигатойхонга
К,ошгар, Еттисув вох^аси ва М овароунна^рни, Х оразм нинг бир цисми билан
инъом этгани, %озирги Афгонистон ва Шимолий Х^иидистон ерлари эса
Чигатойлар тасарруфига кейинча утган и %ацида гапирилар эди. «Та­
рих-и арбаъ улус»да келтирилишича Афгонистон билан Ш имолий
Х^индистон ерлари щ м Чингизхоннинг %аёт чогидаец Чигатойхонга хат
цилиб берилган. Бу хусусда асарда цуйидагиларни уциймиз: «Чингизхон
уронзамин мамлакати %окимлигини, Кош гар саруидларидан уй гур ла р ери
чегарасигача; Ж аи^ун дарёси адогигача ястанган ерлар: Эрон билан Турон
оралигидоги Балх, Бадах/ион, К обу л, Fa:;nun, Синд дарёсигача булган

12
срларнинг куп /$исмини шу суюкли фарзандига (Чигатойхонга) берди»
(в. 1646).
Т ормоширипнинг Х^индистон устига цилган юриши натижасида
мамлакат пойтахти Дех,ли ишгол цилинди. Чигатой цушини ушанда
ГужораТу Сумнот ва Сурат ша^арларины х,ам ишгол цилдилар. Тугри,
босцинчилар Х,индистонни узил-кесил буйсундиролмадилару лекин бе^исоб
улжа олиб к,айтдилар. (в. 1766— 177а).
Чигатой улусида X I V аернинг биринчи ярмида кучайиб кетган феодал
тарщщлик цацидаги маълумотлар х/хм дицщтга сазовордир. «Тарих-и ар­
баъ улус» да ёзилишича, бу тарцоцлик Есу Темурхондан кейин бирмунча
кучайиб кетди. Тахминан 743(1342) йили бир гурух, феодаллар Есу
Темурхонни тахтдан тушириб, урнига Уцтойхоннинг авлоди Али Султонни
тахтга утцаздилар. Али Султон Есу Темур тарафдорларини таъцибга олди,
хазииани талон-тарож цилди. Энг да^шатлиси шулки, у Туминахон ва Амир
Темурнинг бобокалони К^очули бах,одир замонидан бери хон хонадони
билан барлослар хонадони уртасидаги тожу тахт хон авлодига, мамлакат
мадорлик, яъни амир ул-умаролик мансаби эса барлос бекларидан К,очули
бацодир хонадонига абад ул-абад тегишли булиши %ацидаги а^дномани
йиртиб ташлади (в. 1776 — 17На). X I V аернинг 50-йилларига келиб, давлат
жилови яна бир нуфузли феодал — амир К^азагон ?$улига утиб i<,олди. Лекин
Алангиз нуён барлоснинг авлоди: Сайфиддин Х,ожи барлос ва унинг
салоциятли жияни Амир Темур буш келмадилар — мамлакатмадор'лик
мансаби учун амир К&загон уамда унинг авлоди билан муросасиз кураш
олиб бордилар ва охири галаба цозондилар.
Чигатой к,ушинининг тузилиши, айни^са рарбий булинмалар номи
уацидаги маълумотлар ута му^имдир. Масалан, цоровул цисм уша
вак,тларда булунгор, ировул (илгор цисм орцасидан борувчи булинма) —
бурунгор, маймана (ун г цанот) — авангор (%озирги авангард шундан
олинган булиши керак), соца (арьергард) — укчунгор деб аталган
(в. 177аб) ва %оказо.
«Тарих-и арбаъ улус»да бу ва бунга ухшаш мух;им маълумотлар куп.
Шунга царамай, асар айрим камчиликлардан х,ам холи эмас. Ш у
уриндау агар таъбир жоиз булсау хотирга келган бир гапни айтиб
утмоцчиман. Одатда китобда бирон хато-камчилик топи б олгудай булсалар
купинча муаллифни маломат а;иладилар. Бу — китобнинг катта ё кичикли-
гидан к,атъий назар, не машащат билан яратилишини билмаслик
аломатидир. Маълумкиу китоб у цулёзмами ёки босмами, бундан ь^атъий
назар уцувчига етгунча муаллифдан ташцари яна бир неча одамнинг
к,улидан утади. К^улёзма китобни олсак, у бир ёки бир неча хаттотнинг
ме.^нати эвазига бунёд булади. Куп гап котибга хрм боглиц. Асарнинг
мукаммал хато ва камчиликларидан ма7улум даражада холи булиши куп
жи^атдан хаттотнинг билими, малакаси, %атто интизомига %ам боглиц.
Лекин, %ар цандай булмасин, китоб умуман маълум хаго-камчиликлардан
холи булолмайди. «Тарих-и арбаъ улус», хусусан, унинг бизгача етиб келган
нусхалари х,ам айрим хатолардан халос эмаслиги шу сабабдандир
Асарда кузга ташланган энг катта %амда куп хато — бу мугулча ва
хитойча номларнинг (атоцли, жугрофий ва этник номларнинг) баъзи
уринларда тугри ёзилмаганидир. Масалан, Ангур бовурчи урнига — Кунгур,
Дутум Мэнэп — Дутиминхону Гью-Гин — Кевкик, Кутуму нуён — Хатоция
нуён, Жому^о — Шомуцо, К,ора Субэчу урнига Куро — Субонсу, Дайду
урнига — Д иду, Манзи — Мискин, Сацсин — Со^ийн, Нангяс — Тарное,
Т а й су — Туйкайх, Ханжин — Хурбахт, Дули Ш инг ( Д яо-ю й-ш ань) —
Чацанду; жожират урнига — жонжират, тойжуит — госчут, ^унцутон
урнига — 1 0 нгон ва бошцача куринишларда ёзилган.
Айрим %олларда во^еаларнинг саналари бузиб курсатилган. Масалан,
элхонийлардан Гозонхоннинг Миср билан булган уруиш вак,ти уч ерда — уч

13
хил: ^ ж р и й 699 (в. 1436), 7 0 8 (1 4 4 а ) ва 7 0 3 (1 4 4 6 ) деб курсатилган.
Баъзи уринларда эса , масалан элхоний хонларнинг хукм ронлик
навбати чалкаштириб ю борилган.
Асарда ошириб юбориш холлари хам учрайди. М асалан, м угул цушини
Урганчни етти ой к,амалдан сунг истило цилгандан кейин 100 м инг одамни
улдирган, 100 минг ахли хунар ва ахли санъатни Мугулистон тарафларга
Хайдаб кетган, Ниш опур к^атли ом цилинганида 747 минг одам улди рилган,
деб айтилади (в. 866 , 87 6 ); Чингизхон истилоси араф асида М арв ахолиси
1 миллион 300 минг, нишопур халци 1 млн, 747 минг деб курсатилган (89а).
Лекин асарда учрайдиган шу ва шунга ухитил камчиликлар унинг
илмий цимматига мутлацо путур етказмайди. У л угбекн инг «Тарих-и арбаъ
улус» асари М арказий ва $ рта Осиёнинг X III — X IV асрнинг биринчи
ярмидаги ижтимоий-сиёсий тарихини урганиш да мухим урин эгаллаш и
ш убхасиз.
Ю цорида айтилганидек, биз Чигатой улуси тарихини яхш и билмай-
миз. Мамлакатнинг Чингизхон истилосидан то Амир Т ем урнинг хокимият
тепасига келганига цадар кечган тарихи биз учун цоронгу. «Тарих-и арбаъ
улус»да келтирилган маълумотларни Ш араф уддин Али Я здий ни нг «М у-
к,аддима-йи Зафарнома» ва М ахм уд ибн Валининг «Бахр ул-асрор»ига
Хамда археология фани цулга киритган маълумотларга цуш иб урган илса,
ш убхасиз, фандаги бу оц догни ювиш мумкин.
«Тарих-и арбаъ улус» нинг м азкур узбекча нашри асарнинг Британия
музейи (А нгли я) да сат^ланаётган А Д Д 26190 раца^ллик цулёзм а нусхаси
асосида амалга оширилди.
Ш убхасиз, «Тарих-и арбаъ улус»нинг уш бу нашрида, ун ин г таржима-
сида хам> тадцицот цисмларида хам айрим ж узъий хатолар утиб кетган
булиши турган гап. Ш унинг учун х&м мутахассис олимларнинг холисона
ф икр-мулохазаларига мухтожмиз. Х олисона маслахат асарнинг янгиу
пухтарон; нашрини тайёрлашда ёрдам беради, албатта.

Бурибой АХМЕДОВ,
УзФА мухбир аъзоси.
(В. 1б) Бисмиллахир рохманир рохим ва бихи настаъин.
Алхамду лиллахил-хабир ва хува ала кулли шайин кодир
вас-салату вас-саламу ала хойри холк,их,и Мухаммадин ил-
мухтар ва ала алихи ва асхабихил-ахйар. («Барча нарсани
билгувчи, хар нарсага кодир Тангрига хамду санолар булсин.
Узи халк килган инсонлар ичидан сараланган Мухаммадга,
унинг оиласи ва якин сахобаларига Тангри саломи ва
саловоти булсин»). Хулласи, хабарларда келтирилганки,
Тангри таоло оламни бино килгач, олам яратилишининг
ибтидосида, (уни) яратиш аввалида хазрати вожиб ул-
вужуддан ташкари. Хабардор килинган х;азрати (Тангри),
хабар берган одамлар узи вокиф эмасдир, истадики башар
отаси, х,азрати Одамни, Оллох, уни софий килсин, (Оллох,-
нинг саловати булсин), тупрокдан яратмокчи булди-ю,
узининг халифалик хилкатини унинг устига ёпди. Инни,
жаилун филарзи халифатан, («Ер юзида буйрукдаримни
ижро этувчи одамнинг яратувчисиман») экан, шу муъжаз
сузлар адолатининг шох;иди булганидек, дастлаб Жаброил
алайх,иссаломни юбордики, Одам алайх,иссаломнинг пок
тийнатини ясаш учун х,озир муаззам Каъба иморати бино
булган жойдан бироз намрок тупрок келтиришни буюрди.
Жаброил алайх#ссалом ерга тушгач, бир каф тупрок
олмокчи булди. Замин фалаклар ва малакларни яратган
Раббимга касамёд килиб, дедики, унга бир каф х,ам тупрок
бермагай: мендан бир халк вужудга келгусидирки, сендан
вужудга келмагай. Сен туфайли мен Оллох,и таоло хузурига
бормаганим булсин.
Жаброил а л а й х и с с а л о м кайтиб бориб, заминдан эшит-
ганларини зор йиглаб Тангри таолога арз килди. Оллохнинг
рахми келиб унинг касамини кабул килган эди. Сабабларини
15
сураганда рад килди. Кейин бу ишни х , а з р а т и Мекойил
алайхиссалом адо этиши учун фармон булди. Ер унга хам
касам билан бир каф тупрокни олмаслигини утинди. У хам
кайтиб кетди. Ундан кейин Оллохи таоло амри билан
Исрофил алайхиссалом келди. Замин уни хам кайтарди.
Туртинчи маротаба хазрати Зулжалол Тангри таоло олий
карамли Азройил алайхиссаломни жунатди. У хам замин
касамини кабул килмай, деди: «Худойи таоло амри сенинг
касамингдан устунрокдир».
Сунг бутун ер юзидан турли навъ куругу хул, оку кора,
кизилу (в. 2а) сарик, аччигу шур, нордону ширин ерларидан
бир сикимдан олди. Инсон синфлари саногига караб олди.
Кайсисининг кабри каерда булса, уша жойдан тупрок олди.
Чунончи, хазрати пайгамбар соллаллохи алайхи вассалам
фи оллохи ва асхобахи хокларини хам онхазратнинг озода
ва шаходатли мунаввар кабрлари узлари яшаган шахарлари-
да муанбару муаттардир, уша жойдан олди. Хуллас, унга
бир каф тупрокни саккиз бехиштга келтириб, тасним сувида
кордилар ва барча якин малойикаларга ва бехишт ахлига
буюрдиларки: «Барчангиз Одам алайхиссалом хоки тийнати-
да тасним суви билан кориб, Мухаммадий нурини омонат
куйиб, суркангизлар. Шуни билиб олингларки, оламни
яратишдан асл максад Одам эди. Одамни яратишдан мурод
онхазратнинг вужуди туфайлидир. Фарки мубораклари:
«Лавлокалама холактил-афлок» (Сен булмаганингда мен
фалакларни яратмаган булардим) тожи билан зийнатли,.
истикоматли коматлари ва «моирсилнакул-рохматилилала-
мин» («Биз сени рахмат ёгдирувчи килиб бутун оламга
юбордик») ташрифи билан мушарраф булди. Хазрати
Азройил алайхиссалом парвардигор амрини барча ишлар
билан жойига куйди. Хазрати хак таоло арвох кабзини унга
хавола килди. Хак таоло субхона амри билан ил охи й кудрат
туфайли кирк кеча-кундуз Одам алайхиссалом хокига
рахмат ёмгири ёгди.
«Хумрати тийнати одам би ядийи арбаин сайёхан»
мазмунига кура Тангри таоло кудрати кули билан инсоният
сурати либосини унга кийгизди ва калбига рух уфурдики «фи
нафахти мин рухи» («Мен унга рухимдан юбордим»)дан уни
хабардор этдилар. Салафларнинг китобларида батафсил
кайд этилганки, тарих ахли ёзадиларки, халк килинган куни
Одам алайхиссалом ердан булутларгача кутарилдилар.
Айтишларича, Одам алайхиссаломнинг камтарин куняси
Абулбашар шариф лакаби Сафиюллохдир. Шунинг учун
Одам дейилганки, муборак жисмлари ер юзасидан олиб
(адими. замин) яратилган. Шу сабабли унга Одам деб исм
16
куйишди. Баъзилар фикрича (Одам алайхиссаломнинг)
покиза баданлари бугдойранг булган. Шунинг учун Одам
деганлар, Дастлабки фикрга кура, Одам сузи адим — пуст
сузидан олинган (в. 26); лугатда уни «руйи замин пусти»
дейилган. Иккинчи ривоятга кура, Одам «одама» (сузи­
дан) дан олинган. Ал-адама (мим ва дол фатхали, х,о —
сокин) деб бурдой ранглини айтилган. Бошка бировларнинг
айтишича, сув билан тупрок, аралашмаси Одам дейилган.
Х,ар к,алай хазрати ха к таолонинг Одамни яратишида куп
х,икматлар ва турли-туман сирлар саноксиздир. Шу жи-
хатдан исм куйиш илмининг барча кийлу колини бевосита
унга ургатди. «Аллама Адам аласмаа куллах,а>> («Одамга
исмларнинг хаммасини ургатди») бунга шохиддир. Барча
малойика унинг илмига якин, хос фазилатига икрор ва
эътироф этувчи булдилар. Худойи таоло фармони билан
унга сажда килдилар. Факат Иблис бу ишдан ибо килди ва
Одамга сажда кдлмади. «Усжуду ли-Адама фасажаду ли
Иблиса ва ка-на мин ал-жинни, фа фасака» («Одамга сажда
килинглар, аммо Иблисга сажда килдилар, у жинлардан
булиб, Парвардигор амрига итоат этмаган эди»). «Ан амри
раббихи фасаждал малойикату куллухум (ажмайна)илла
иблис» — («Малоикаларнинг хаммаси хам сажда килдилар,
иблисдан ташкари») сузи бунинг адолати шохидидир.
Муътабар китобларда ёзилишича, «Одам» лафзи ибрийча-
дир. Одам алайхиссаломнинг яратилишини мухаррам ул
эхром ошуро ойи унинчи куни, жумаъ куни соат 11 да;
биринчи толеъ буйича Жади ва Зухал даражасида,
Муштарий Хутда, Миррих Х,амалда, К,амар Саратонда,
Шаме Асадда, Аторуд Сумбулада, Зухро Мезонда пайтида
бугдойранг киши чехрасида баланд коматли ва жингала
сочли килиб яратади. Яратган Тангри хазрати Одамга
бехиштдан жой берди. Х,аввони у уйкусираб турганда унинг
чап бикинидан яратди. Аксарий уламо фикрича, уларга
бугдой ейишликни манъ килди. Абдуллох ибн Аббоснинг,
Оллох ундан рози булсин, ривоят килишича, узум ейишни,
баъзиларнинг айтишича, ояти Сарихдагидек, анжир ейишни
(ман килган). Айтишларича, Одам алайхиссаломга сажда
килмасликни (даъватэтган) Иблис «Ва инна алайка лаънати
ила йавмиддин» («Сенга менинг лаънатим киёматгача»)
тавки лаънатини буйнида курди. Жуда куп ибодат
килганидан (Худо) фармонига бир буйсунмагани учун хеч
фойда топмади. Одам алайхиссалом билан адоват килиб
шумликлар килишга интилди. Одам алайхиссалом жаннатда
ЭДИ. Иблис ХарГИЗ унга Йул тппрчы лпи т п б и р 1гуни v y R n j w
ансорий хийласи бирлан кисса(ват;1ф?й|^сКйт<б^Ле{¥ЗДЧ№шу
2 -4 1 5 6
нарса машхурки, жаннатга кириб олди. Бомдодда товусни
курди. У бехишт кунгурасй эди (в. За) Илон ёрдами билан
бехишт дарбонлигини олди. Аввал ёлгондакам сах,обаликни
олди. Уни истеъмол килмасдан, Одамга хам едирмай дархол
бехиштий кийимларини улардан ечтириб олди. Улар ялангоч
колдилар. Кейин хар бири бир нечтадан анжир дарахтининг
баргидан олиб авротларини беркитдилар. Х,ар бешаласи хам
хазрати иззат Тангриси амри билан жаннатдан чикиб
кетдилар. Одам алайхиссалом айтишларича Х,авво билан
бирга уч соатдан зиёд яшамаганлар. Яна дейдиларки, найсон
(ойи) бешинчисида, одина куни, бошка бир (ривоят) га кура
тукдизинчи найсон кунида, соат еттида Х,индистон замини-
га, Сарандаб тоги га Одам алайхиссалом хубут килди. Х,авво
розиёллохи анха Жиддага, Маккаи муаззама худудидаги
дарё лабига, товус Х,индистонга, илон эса Исфахонга, Иблис
Симнонга (тушдилар). Айтишларича, Одам алайхиссалом
дунёга хубут этиши билан соколи чикди ва юз йил Сарандиб
тогида тоатда, зорликда, оху фи гонда истикомат килди-
ларки, куп йиглаганидан муборак куз ёшларидан усимлик-
лар, мисли филфил ва калампир, долчин, сумбул ва бошка
(усимликлар) униб чикдики, бугунги кунда муборак кузлари
баракотидан унинг авлодлари орасида доривордир. Юз йил
утгач, ошуро куни унинг тавбаси кабул килинди. Ошуро
кунининг бундан ташкари хам фазилатлари купдир.
Масалан, Идрис алайхиссалом ва Исо алайхиссаломнинг
осмонга кутарилиши, Нух алайхиссалом кемасининг Жудий
тогида тургун булиши, хазрати Иброхим алайхиссаломнинг
тугилищи ва пайгамбарлиги, унинг Намруд оташидан халос
булиши, Мусо алайхумуссаломнинг тугилиши, Довуд алай­
хиссалом тавбасининг кабул килиниши, Сулаймон алай­
хиссаломнинг уз Малики билан кайтиб келиши, Айюб
алайхиссаломнинг кирмон ранжидан сиххат топиши, Мусо
саловатуллохнинг дарёдан кутулиши, Юнус алайхисса­
ломнинг балик корнидан чикиб келиши, Од кавми бошидан
балони даф килган Яъкуб алайхиссалом кузининг равшан
булиши, Юсуф алайхиссаломнинг Канъон чохидан чика-
рилгани, Зикриё алайхиссаломнинг фарзанд талаб килгани,
унинг Яхё алайхиссалом хакига укиган дуосининг мустажоб
булиши, Мусо алайхиссаломнинг Фиръавн мажбурий
мехнати устидан галабаси ва хоказолар шу куни содир
булган. Бу табаррук кундир. Одам алайхиссалом тавбаси­
нинг (В. 36) кабул килиниши билан куникиши учун
оайтулмаъмурни бехиштдан ерга олиб тушдилар, бугунги
кунда Каъба харами жойлашган мавзеъга (урнатдилар).
У тамоман кизил ёкутдан ясалган эди. Хуллас, хазрати
18
Иззати Жалли жалола рухулкуддусга Одам алайхиссаломга
х,аж расм-русумлари ургатмокни буюрди. Одам алай-
х,иссалом х;ажни утказиб, х,аж асносида Арафот мавзеъида
Хаввони топди. Уша маконда улар бир-бирларини танишди.
Шу сабабдан бу жойга Арафот номини бердилар.
Бу мавзеъни Мазулфа дейдилар. Монийлик таманноси
инояти ижобати учун дуо килганларки, ул мавзеъни
мутаарраф (ошно булинган жой) Арафот маъносида х,осила
килганлар. Хуллас, Х,авво розиёллох# ан^у ва Одам
алайх#ссаломдан бир киз ва бир угил тугилди. Х,ак таоло
амри билан Одам алайхиссалом кориндаги кизни кориндаги
угил билан берди. Токи икки уртада фарк булсин. К,обил ва
опалари тугилди. Хуснисурат юзасидан К,обилнинг майли
булмайди. Уз эгизини х,охламайди. Одам алайхиссалом
эгизини К,обилга берди. Шу сабаб улар уртасида келишмов-
чилик пайдо булди. Одам алайхиссалом уларга курбонлик
килишларини буюрди, кимнинг курбонлиги кабул булса,
шунинг икдимосини берурман. Хуллас, х,ар бири бит-
тадан куйни тог тепасига олиб чикдилар. Оташ келиб
К,обилнинг курбонлик куйини пиширгани учун Одам алай-
х,иссалом иклимони К,обилга берди. К,обил шу сабабдан
Х,обилга душман булиб колди. Тушида тош билан унинг
бошига урди ва х;алок килди. Айтишларича, бир муддат
Х,обил мурдасини кутариб юрган ва уни нима килишини
билмаган. Бир куни бир юртга борган, караса, бир карга
карга билан жанг килмокда. Бири улдирилди, тирик колган
карга улик каргани тупрок остига беркитди. К,обил уша
каргадан дафн килишни урганди. Кейин Хобилни дафн
этди. Одам алайхиссалом шунгача улимни курмаган эди.
Бу вокеадан вокиф булгач, сурёний тилда бир неча байт
укиди. Уламо уни тозий (тилига) таржима килган.
Назм (мазмуни):
Диёр улмишдурур бу дам мугаййар, ки ер юзи кабих,
улди-ю мугаййир, уланнинг таъми рангидир ташаййир,
фарогат булмади бир хубманзар. Дариго, кани Х,обилим-ки,
бу дам, ер жисминда ётур то рузи мах,шар.
Кейин Иблис (В. 4а.) Кобилга игвогарона деди: олов
сендан ранжиди. Нега сен унга сажда килмадинг? Оташга
сажда килганингда сендан хушнуд буларди. Шундан кейин
курбонингни инобатга оларди. Бу сузлар К,обилни та-
раддудга солиб куйди. Иблис васвасаси унинг дилига кучди.
Оташга сажда килди ва Х,акдан булакка катл этиш,
оташпарастлик расми Кобилдан колган. Бу бидъат танасига
унинг кули билан асос солинди. Киёмат кунигача кимки
какдан ташкари катл этса, оташга сажда килса, бир жазо
тарикасида масалан бу корани хак таоло амр килади. Кобил
19
номаи аъмолига сабт киладилар. Чунончи, бу кора жазо
мисли бир омил номаи аъмолига бу икки феъл ёзиб
куйиладики, жазо кунида хдр кайсисига злохида-алохида
жазо ижросини буюрадилар. Аласт даврида булганидек,
х,азрати йззати жалли жалола Одам алайхиссалом зурриётини
унинг пуштидан жудо килдилар. Уша ал-Мисок замонидан
талаб килинадики, «ва из ахаза Роббу ка мин бани Адама мин
зухурихум зуррийатахум ва ашх,адахум ала анфусихдм
аласту би раббикум колу бала». («Агар парвардигоринг Одам
болаларидан уларнинг зурриётларини олиб узларига курсат-
са, мен Парвардигорингиз эмасманми? Х,а, шундай!»)
Алохдда даражалар унинг жами авлодларини унга карши
куйдилар. Улар орасидан бирини курса йиглаб турибди, сунг
сурди: Бу ким? Жавоб бердики, сенинг фарзандларингдан-
ман. Мусодара вахимасидан жарима йиглайсан. Сен йиглаб
турган экансан, у хам йиглайди. Одамнинг унга рахми келиб
сурдики, сенинг ёшинг нечада? Жавоб бердиларки, олтмиш
ёш. Одам алайхиссалом бу солих фарзанд умрининг
калталигини куриб, акронларидан унга рахмат айтди. Деди:
уз умримдан унга кирк йилини багишладим. Х,ак субхона ва
таоло у фарзандларга розилик берди. Одам алайхиссалом
уз умри кискалигидан сураган ва узининг умри минг йил
булади, деб маълум килган эди. Одам алайхиссалом умри
туккиз юз олтмишга етганда Малакулмавт хазрати иззати
жалли жалола «хуллика» валлаху йадъу ила Даруссалом»
(«Оллох Доруссаломга чакдради») «Кулли нафсин зойика
тул-мавти» («Х,ар бир тирик жон улим мазасини тотиб
курувчидир») (оят) эшигини кокди.
Узоквакт ултирган шундай кишики, янги келадиганларга
жой пардоз этур.
Одам алайхиссалом жавоб бердики, яна умримдан кирк
йил колган. Малакулмавт деди: Довуд алайхиссаломга
бахшида этгандинг. Одам алайхиссалом инкор килиб деди:
мен качон умримни багишладим? Балки, бандалик одоби ва
хазрати иззат илохийлик карам хазинасидан (В. 46) илтижо
килгандурман, зероки, мен уз сохибим ва маликимдан бирор
нарса сурамок булгандирман. Шундай ибодат билан баён
килинадиган одоб шундайки, фалонсиз ёр менга бир нарсани
фазл килди. Мен сенинг фалон бандангга лойик кураман.
Фалон бандангни эса бу фазилатдан махрум этаман. Магар
у вохиб ул-атойа карамига шундай (банда) лойик ва
сазоворки, хар икки банда ул фазлдан махрум булмаса.
Малакулмавт хазрати иззати жалли жалола амри билан
кайтиб кетди. Х,азрати бори инфиоли ва бакуддус олий
карами билан Довудга кирк йил умр багишлади. Одам
20
алайхиссаломга хам кирк йил мухлат берди, то минг йил
тулиши учун. Ружуъи хаба шариатда жоиздир, уни бу ердан
олдилар.
Шундан кейин Шис алайхиссалом даври келди. Х,азрати
хак, жалли жалола унга элчи юборди, буюрдики, бани одам
бир-бири билан ахд килган ёки муомала урнатганларида
икки одил гувох хозир булмоги лозим. Шундан тазкира
излашлари лозимки, сунг уни инкор килиш мумкин
булмасин. Алкисса, Одам алайхиссаломнинг умрига минг
йил тулгач, Малакулмавт уз вазифасига киришди. Айтишла­
рича, Одам алайхиссаломга дастлаб сажда килган малоика-
лардан Исрофил ва Жаброил (алайхиссалом) булдилар.
Иблисга тааллукдор малойикаларки, иблис лафзи ажамий
булиб, Одам алайхиссалом шариати худопарастлик, салавот,
савм ва курбон эди. Касрали коф (билан укиладиган)
Кирбон (лафзи) аёлга якинлик килмокликдир. Май ва чучка
тухумидан хазар килмок. Барча одамлари миллати бир хил
булиб, бугдойранг булган. Машхурдирки, Жаброил алай­
хиссалом ерга нозил этилиши билан Одам алайхиссаломни
дастлаб темирчилик санъатига ургатдики, уйин олатларини
ясагай, зироат эккай, нассожлик асбобларини тарошлагай,
бофанда санъатини хосил килгай ва уз авлоди орасидан
онасининг ёлгиз фарзанди Шисни нассожлик санъатига
ургатди. Одаму Х,авво алайхумуссаломдан кирк бир фарзанд
вужудга келдилар. Йигирма битта кориндан йигирма бир
нафар угил ва йигирма нафар киз хамда минг нафар набира
кургани аникланган. «Ахсан ул-кисас» сохибининг ёзишича,
хазрати Одам алайхиссалом бир мингу кирк ёшга кирганлар.
Тарих (фани) арбобларининг баъзи ривоятига кура, минг
йил, сир ахлидан булган гурухнинг сузига Караганда —
937 йил умр курган булади. Ул жаноб касал булган
кунларини ун бир кун ёки йигирма бир кун деб ёзадилар
(в. 5а).
Одам алайхиссаломнинг охиратга сафар хангоми тулган-
да Шис алайхиссаломни Хаввонинг васийи килиб колдирди
ва унинг ахволининг хифзи борасида васият килди.
Одам алайхиссаломнинг равшан пешоналарига сабт
килинган ва Одам алайхиссаломдан Шис алайхиссаломга
утган нури Мухаммадий бобида хам кушиш килди. Санаи
мукаддас мухаррам ойининг унинчи, жумъа кунида Маккаи
муаззамада таворих ахли баъзисининг сузига Караганда,
Оллох рахматига муваффак булди. Купчилик фикрича, Абу
К,абис тогида, ривоятга кура Сарандиб тогида, баъзилар
фикрича Нажафда Муртазо Али карамуллохи важуху ёнида
дафн этилди. Х,азрати Абулбашар алайхиссалом вафотидан
21
йил ёки етти йил утгач, Хазрати Х,авво розиоллоху анху
борлик кучини оламдан йигиштирди. Жидда шахрида дафн
этилган. Таворих арбоби сузига Караганда Одам алайх,исса-
лом мукаддас ёнидан жой олди. Чунончи, Нух, алайх,иссалом
Туфон вактида уларнинг суякларини Хак амри билан кемага
олди. Туфон тамом булгач, Байтул мукаддасда тупрокка
топширганлар. Бир юз йигирма йил муддатда, баъзилар
фикрича, олтмиш йилда йигирма саккиз сах,ифа, бошка
фикрга Караганда, йигирма сах;ифа унга нозил булган.
Уммулкитобнинг абжад, х,авваз, хутти, каламан, саъфас,
карашат, сахаз, зазаг Одам алайх,иссалом сурасидирки,
Одам алайх;иссалом бу сах,ифаларини Сифри Одам деб
атайдилар. Уларни Афлотуни Илох# юнон тилига тафсир
этганди. Хазрати амирулмуъминин Али, карамуллох#
важуху, унинг тафсирини араб тилига таржима килган
эдилар. Айтишларича, Одам алайх,иссалом Шис алайхисса-
ломни засий ва узига уринбосар килиб колдириб дорулбако-
га сафар килганда, Хак таоло амри билан Жаброил
алайх,иссалом келиб x,a3paTH Шис алайх,иссаломга Хак
пайгомини етказди. Хазрати Одам алайхдссаломни ювиб,
кафанга ураб, унга жаноза укидилар. Маккаи муаззамада
Иброх#м ери билан Хажар ул асвад ва замзам мобайнида,
Имом Шофеъий ёнигаки, бу ерни Хатим деб атайдилар,
Одам алайх,иссаломни дафн килдилар. Айтишларича, Хазра­
ти Одам алайхиссаломнинг авлоди К,обил ва Хобил
улдирилган вактда К,обил наслидан минг эркагу аёл колган
эди. Хобил наслидан кирк минг эру аёл колганди. Оллох;
аникрок билувчидир. (в. 56.)

ШИС АЛАЙХИССАЛОМ ИБН ОДАМ АЛАЙХИССАЛОМ


ВАССАЛАВОТУ АЛАЙХУМ АЖМАЪИН ЗИКРИ

Шис Сурайёдир ва Оллох, муродифидир. У шериксиз


тугилган. Авлоди турбатининг мах,буби булган. Хазрати
Одам алайх,иссаломга хулкда ва хулк турбатга монанддир,
бошка биродарларига Караганда купрок (отасига) ухшарди.
Баъзиларнинг айтишича, улардан катта эди. Хобилни катл
этиш вокеасидан беш йил утгач, К,обилнинг синглиси унга
кушилди. Унинг умри бир юз элликка етганда унга вах#й
нозил булди: у х,икматдан таълим ва илмлардан дарслар
олган дастлабки одамдир. Шу жих,атдан х,акимлар уни
биринчи Уриё деб атадилар. Сурёний тилида Уриёнинг
маъноси муаллимдир. Насорийлар ривоятича, икки юз уттиз
ёшида тошу гилдан Каъба хонасини курди. Хос ашёлар
22
билан таъминладики, уни Рознимун дейдилар. Баъзиларнинг
айтишича, Малжоъ ибн Одамнинг углидир. Бу гапга асос
йук. Шис хайъат, нужум, х,исоб илмларида уз нуктаи назари
хукмларига эга булган биринчи одамдир. Уз ота-онаси учун
намоз укиган дастлабки одамдир ва уз отаси амру
васиятларини адо этишга бел боглагандир. Одамлар уни
фарзандлари орасида хат ёзиш таълими, хайётлик ва карбос
кийишни одат килган биринчи одамдир, дейишади. Банди-
лик ва бандалик расмини жорий килган биринчи одам хам
шудир. Худо йулида жиход килмокни касб айлаган биринчи
одамдир. Оташпарастлик йулидан кетган К,обил фарзандла­
ри билан аксар жангга кетардилар. Насихатга кулок
солдилар. Аммо оталарини банд килиб, келтириб, танбех
берди. Ул сох,ибу саодатга карашли одамларни кеча-кундуз
соатларини ибодатда утказишни (таъкидлади). Унинг
шариати отасининг шариати эди. Эллик сахифа кирк йил
муддатда унга нозил булди. Саксон йил халкни шу тугри
йулдан устивор бошлади. Бир минг ун икки ёшлигида
дунёдан утди. Баъзилар фикрича, тукдиз юз уттиз икки йил,
бошкалар сузича эса туккиз юз йил умр курган. Кейин
жаннат томон йул олди.

АНУШ ИБН ШИС АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ


Анушнинг маъноси содикдир. Ануш Шис ибн Одамнинг
васий угли булди. Баъзиларнинг сузига Караганда, у пайгам-
бар булмаган, аммо васий оулган. К,авмини Одам алайхисса­
лом динига даъват этган. Подшолик, салтанат ва фармонра-
волик даъвосини куйган биринчи одам шу эди. Хурмо
дарахтини экиш унинг ихтироларидандир. (в. 6а). Еши
туккиз юз олтмиш бешга етганда, бошка ривоят буйича
туккиз юз эллик йиллигида угли Кайнон ибн Ануш ибн Шис
ибн Одам алайх,иссаломни узига васий ва халифа килиб
тайинлади. Кейин оламдан утДи-
К.АЙНОН ИБН АНУШ ИБН ШИС
АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ

Кдйноннинг сурёнийча маъноси зобитдир. К,авмга юз йил


бошчилик килди. 900 йил, бошка фикр буйича 910 йил,
(учинчи) бир ривоятга Караганда 840 йил умр курган.
Ихтилофли ривоятлардан катъий назар, у Бино шахрини
кургани маълум. Иморатлар, богу бустонлар тархини чекиш
унинг ихтироларидандир. Угли Махлоилни узига коиммаком
этиб тайинлади.
23
МАХ,ЛОЙИЛ ИБН К.АЙНОН ИБН АНУШ ИБН ШИС
ИБН ОДАМ АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ
Махлойил Мамдух муродифидир. Махлойил отаси урнига
коиммаком булгач, 300 йил подшохлик килди. Фарзандлари
куп эди. 895 ёшга етганда, бошка бир фикр буйича 926 йил
умр курди, фикрлар ихтилофидан_катъий назар, Суси Аксо
шах,ри у курган бинолардандир. Угли Барвин Махлойилни
узига васий ва койиммакомликка тайинлади. Баъзилар
унинг исмини Борид дейишади. Бориднинг маъноси
Зобитдир. Борид баъзилар сузича 967 ёшга етганда улган.
Бошка ривоят буйича 960 ёшга кирган. Дарё ва анхорларни
у пайдо килган. «Нафойис-ул-фунун» сох,иби сузига
Караганда фарзандлари сони купая бошлагач, атроф
заминни эгаллаб, хукмронлик килганлар. Шайтон игвосига
учиб бутпарастликни бошлаганлар.

АХНУХ ИБН БОРИД ИБН МАХЛОЙИЛ ИБН К.АЙТОН


ИБН АНУШ ИБН ШИС ИБН ОДАМ АЛАЙХИССАЛОМ
ЗИКРИ

Баъзилар таъкидича, «Хунух» х,амзасиздир. Сабоги


куплигидан Идрис хам деб атаганлар. Унга салавоту
саломлар булсин, Ул хазратни Урёйи солис деб атаганлар.
Хурмус ул-Харомиса деганлар, Волидул-хукамо атаганлар.
Мусалласун-наъм вар-раёса х,ам деганлар. Айтишларича,
пайгамбар, подшох ва хаким булган. Хурмус Уторудга
муродиф эди. Абулмаъшар Балхийнинг ёзишича, ХаРомиса
(Хурмуслар) куп булган. Лекин фазилатлилари уч киши
булган, деб айтадилар. Бири Хурмус ун-наби булиб, Идрис
алайхиссаломдир. Иккинчиси, Хурмус Бобилий Роййон
анбиёси жумласидан. Лакаби Боворёйи соний булиб, Хаким
(в. 66) Фисогурш унинг шогирдидир. Илмлар йуколиб,
Туфонни кайта бошдан тузди. Учинчиси Хурмус Мисрий.
Исфилунснинг устоди. Жамеъи илмларда хусусан тиб
илмида ва кимё илмида махорат хосил килади. Баъзилар
ёзадики, Идрис алайхиссалом Одам алайхиссалом вактида
100 яшар ёки 363 яшар булган. Бошка бир ривоятга кура,
Армурхон сунгги пайгамбар ва улуг хашаматли булган.
Гарчанд уламо наздида улувул-азимлиги тасдикланмаган
булса хам, пайгамбар булганига хеч ким шак келтиролмай-
д^, зероки Идрис алайхиссалом хитоби Куръонда зикр
этилгандир. Хар набики, сохиби китоб экан, уни расул деб
атайдилар. Гарчи, барча илмларни унга нисбат берсалар хэм,
24
алайхиссалом. Аммо, илми хдйъат буйича машхур кишилар
фикрича нужум ва юлдузшунослик унинг муъжизалари-
дандир. Ёзув, ип йигирмок, тукувчилик, тикувчилик санъ-
атлари шул жанобларига мансуб, деб биладилар. Миср
эхромларини у к,урган деб айтадилар ва у ердаги шакллар,
суратлар жамий санъатлар суратларини хамда асбобларини
ихтиро килган, дейишади. Айтадиларки, Туфон х,олидан
у хабар берган. Даъват муддати давомида 120 йил ичида
30 сахифа ул жанобга ташрифи нузул булган. Миср ва унинг
худудида булган. Бир гурух; одамлар айтишича, Х,индистон
саводи аъзамида яшаган. Лекин ул х;азрат кадамлари асари
Мисрдаги Дамиёт шахрида,тош тахта устида ултирганлари
маълум. Хазрати Жаброил алайх;иссалом келганда уз кано-
тида кутариб осмонга олиб чикиб кетган. Эхтимол, оёги
ушанда Х,индистонга х;ам куйилган булиши мумкин.
Айтадиларки, офтобнинг бир бурждан иккинчи буржга
утишини Оллох, неъматларининг зохир булиши деб билган ва
(шу муносабат билан) ажиб бир байрам ташкил этган.
Юлдузларнинг шараф буржига етишларини карамли деб
билган. Хорут билан Морут киссаси хам уша замонда келиб
чикди. Бир ривоятга кура, 365 ёшида Х,ак таоло Идрисни
туртинчи осмонга олиб чикдан. Бошка бир ривоятга
Караганда туртинчи осмонда унинг рухини олган. Баъзи-
ларнинг айтишича, бехиштга олиб бориб, х,акикатга якин
ривоят шулки, Хак жалла ва аъло фазли ва иноятидан
камолот, илму амалидан малойикалар орасйда гулгула пайдо
булганмиш. Малакул-Мавтда у билан сухбат иштиёки пайдо
булган (в. 7а). Х,азрати Роббул-иззат ижозати билан Идрис
алайхиссалом билан хамсухбат булган. Натижада хамма
билан дустлик иттифоки вужудга келган. Умри 365 ёшга
етганда Идрис алайз^ссалом илтимоси билан Азроил
алайхиссалом Хакдан ижозат олиб, унинг рухини олган ва
жаханнамнинг жамеъи каърларини ва азобларини курсат-
ган, жаннат тамошасига олиб келган. Икки дуст сухбат
чогида Идрис Азроилга шарт килган эдики, жаннатни
томоша килдиргандан с^нг чикишиб, иккинчи бор, Тубо
дарахти остида наълларимни эсдан чикариб колдирибман,
деган бахонани килиб, яна кайтиб жаннатда урнашди,
У ердан чикмади, жаннат ичида ултириб Азроил алайхисса­
лом сурокларига жавоб берди.
Матушулх ибн Ахнух, яъни Идрис алайхиссалом ибн
Бардин ибн Махдойил ибн К,айтон ибн Ануш ибн Шис алай­
хиссалом ибн Одам сафиюллоху саловутоллохи алайхум
ажмаъин, катта кавмга айланди ва отаси динида устивор
хамда одамлар орасйда адлу эхсон сифатлари билан шухрат
25
топди. Умри узун булди, вафот этгач, угли Ламик ибн
Матушулх ибн Ахнух ибн Бардин ибн Махлойил ибн К,айтон
ибн Ануш ибн Шис ибн Одам саловатуллох алайхуму
ажмаъин, отаси урнига ултирди. Баъзилар унинг номини
Ламакон, бошкалари Ломисак дейишади. Ломис фиркаси ва
Ломих гурухи ва зумрайи Лом дейдилар, Алилму Индаллох.
Айтишларича, Ламик ибн Матушулх ёлгиз утган. Унинг
замонида бутпарастлик залолати шух;рат топди. Хабар
беришларича, Х,азрати Идрис алайхиссаломнинг осмонга
кутарилишидан кейин умматлар орасида бутпарастлик кенг
ёйилди. Лекин аслида унинг пайдо булиши Махлойил ибн
К,айнон ибн Ануш ибни Шис алайхиссалом вафотидан кейин
юз берган. Айтишларича, шу нарса хакикат эдики, Махлойил
шакли айни Одам алайхиссаломга ухшарди. Ул хазратни
курганлар' хам, Х,азрати Сафиюллохни курмаганлар хам
келиб Махлойилни зиёрат килишдан хушнудлик изхор этар
эдилар. Одам алайхиссаломга канча назрлар олиб келган
булсалар, Махлойилга хам шунча берардилар. Махло-
йилнинг вакти-соати етгач ва Х,ак рахматига етишгач, улкан
бир кофила узокдан (в. 7б) катта назрлар билан Махло­
йилни кургани келаётганди. Махдойилнинг авлоду сахобала-
ри хайрон булдиларки, улар гапирганда «хийла киляпсиз-
лар», дедиларки: олиб келган бу микдордаги олтинларни
чикарманглар, Махлойил жамъ килиб хазина килган шу
микдор олтинлар бунинг олдида хечдир. «Сиз ахли олам
омийлари орасида азизу мукаррам эрурсиз», деб Махло-
йилнинг ясалаётган суратининг бир кисмини курсатдилар.
Суратни Махлойилдан харгиз фарк килолмадилар. Окибатда
савобга асли бу сураткаш кули биланки, аслида Шайтон эди,
етишди. Махлойил пардасини узининг юзига ташлаб
ултирганди. Уни уша сурат устига ташлаб, гулому якинлари
уша сурат олдида мулозаматда манзари олийда турдилар,
Куп микдорда ол<гинни назрга олиб келганлар узокдан
катта эхтиром билан мулозаматига топширдилар. Бу
Махлойилми ёки Махлойилнинг суратими эканлигини
тушунмаган жамоат шу тарика бир оз муддат одамлар
олтинини олиб хазиналарига тупладилар. Бир пушт утгандан
кейин хакикатдан вокиф булмаган фарзандлар уз шайтонла-
рини курсатиб, маъкул килдиларки, аждодларингиз шу
суратга сажда килганлар, сигинганлар. Сиз хам сажда
килсангиз, улар нима курган булишса, сизлар хам шуни
курасизлар, дедилар. Вакт утиши билан бу суратга
Махлойил авлоди сажда килганлар. Бу хол Ламк ибн
атуц^лх замонигача маш хур булиб кетди. М ашрикдан
агри гача Мак када "Худоси булган бир кием халкда бу одат
26
йук, эди. Бутун ер юзида халк, бутпарастликка юз тутди.
Айтишларича, Ламк ибн Матушулх ибн Ахнух 770 йил умр
курган, У бутун оламга нидо килдики, урнига Сакиб ибн
Ламк ибн Матушулх ултиради.

НУХ БАХ,ОУЛЛОХ, АЛАЙХИССАЛОМ ИБН


МАТУШУЛХ ИБН АХНУХ ИБН БАРД ИБН
МАХЛОЙИЛ ИБН КДЙТОН ИБН АНУШ ИБН ШИС
ИБН ОДАМ АЛАЙХИССАЛОМ САЛАВОТУВАССАЛОМ
ЗИКРИ

Нух, алайхиссаломнинг исми мубораклари Сакибдир.


Баъзилар Масокиб дейдилар. Баъзилар эса Сокиб деб
укиганлар. (в. 8а). Бошка бир гурух, (олимлар) Мискар деб
ёзишган. Хар х,олда мурод Нух, алайх,иссаломдир. Х,адис
хукмича, «Ма х,айлу у лавалазм даввам» дир ва уни Одами
соний атайдилар ва Шайхул-анбиё ва Ба^оуллох; унинг
лакабидир. Купчилик карих одамлар уни Нух, дейдилар.
Умри узун булгани учун Шайхуланбиё дейишган. Айтишла­
рича, кирк ёшидан кейин Мабъус — пайгамбар булди.
Баъзилар фикрича, 200 йилдан кейин набилик давлатига
мушарраф булган. Бошка рйвоятга кура, 480 ёшиДа вах^йга
уни (худо) мумтоз килган. Ихтилофли фикрлардан катъий
назар, у биринчи булиб носи^олар шариатини кавми орасига
ёйган эди. Киёматнинг келишини бир кун олдин Хазрати
пайгамбаримиздан, саллоллохи алайх^и вассалом, хабар
берган биринчи киши шу жаноби алайхиссалом эди.
Пайгамбар юлдузи, яъни кавм унинг дуоси билан х,алок
булганлар, Салавотуллох^ алайх;. Умри 1400 га етганда
туфон вокеаси юз берди. Хазрати Нух, алайх,иссалом х,озир
х,ам Куфада мавжуд булган Тануридан бошланДи. Шайху­
ланбиё алайх,иссалом 20 ражабул-муражжабда 80 киши
билан 920 йил унинг гаровида булдилар. Узи ясаган
узунлиги 80 зироъ, «Жахоноро>> сох,ибининг фикрича,
узунлиги 300 зироъ ва эни.50 зироъ, баландлиги 30 зироъ,
«Нафойисул-фунун» сохиби сузича, узунлиги 1200 ареш,
кенглиги 600 ареш, бошка бир фикрга кура тасаввур килиш
мумкинки, кема курилиши жараёнида кофирлар масхара
юзасидан ул жанобга: «Пайгамбарликдан кейин дурудгор
буласан» (дедилар), Кема уч табакалик килиб курилиб
булгач, биринчи табакаси уй х,айвон (даввоб)лари учун,
иккинчиси инсон ва яна кушлар учун эди. Бу кемани узининг
уч фарзанди Ёфас, Сом, Хом ёрдами ва кумаги билан курди.
27
Нух танурининг суви, ки унга Одам алайх,иссаломдан
Нух,га мерос колган эди. Бу танур темирдан ясалган булиб,
Жаброил алайхиссалом Одам алайхиссалом учун келтирган
эди, кайнаган куни, уша 80 одам ва унга тобеъ уч угли жамъ
булган 20 ражаб ул-муражжаб куни Туфон бошланганидан
бир кеча-кундуз утгач, кемага тушдилар. Осмондан (в. 86)
кайнок ёмгир ёвди, ердан совук, сув кайнаб тошди. 168 кун
давомида кемада булдилар. Панжшанба куни 9 мухаррамул-
харомда кемадан тушдилар. Бу туфоннинг суви тамоми
рубъи маскунни коплаган эди ва дунёда бир тогки, ундан
баландрок тог йук, эди, туфон суви шу тогдан кирк газ
баландрок кутарилган эди. Худой таоло фармони билан
Хазрати Нух алайхиссалом кемаси Магрибдан Машриккача
ва Машрикдан Магрибгача икки марта бориб келди. Кейин
Хазрати Субхон амри билан Нух алайхиссалом кемаси
Мусул жазираси тогларидан Жуди тоги чуккисига келиб
тухтади. Нух алайхиссалом пайшанба куни Мухаррам ул-
харомнинг унинчи куни уз авлоди ва асхоби билан кемадан
тушдилар,кейин шу ерда «Мадинатул-самонин» деган шахар
курдилар. Баъзиларнинг фикрича, бу шахар «Сухи Само-
нин» дейилган. Бир неча кун утгач, уша 80 нафар одамнинг
7 нафаридан бошка хаммаси улди, Онхазрати Нух алай­
хиссалом ва у кишининг уч фарзанди: Ёфас, Сом, Х,°м> Нух
алайхиссалом угилларининг хотинларидан ташкари хеч ким
колмади. Айтишларича, бу етти нафардан ташкари яна икки
киши хам колган, лекин булардан наел йук. Бу одамларки
хозир хаёт кечирмокдалар Хазрати Нух алайхиссалом
авлодларидандир. Уша икки нафарининг бири Авж ибн Унук
бинти Одам алайхиссалом, иккинчиси бир кампирнинг
набираси эдики, Нух алайхиссалом билан дуст эди ва хануз
кофир эди ва хар кун Нух алайхиссалом учун бир нон ва бир
коса катик олиб келарди ва айтардики, эй Нух, мену
кофиримга уз чубин уйингга албатта йул бергинки, мен
сендан хеч бир ёлгон суз эшитмаганман. Сенинг туфон булади,
деганинг албатта рост булиб чикди.
Хазрати Нух алайхиссалом унга хурмат юзасидан ваъда
бердилар. Туфон турган кунлар Худойи таоло уша кампир ва
Хазрати Нух алайхиссалом хар иккисини бир-биридан
ажратиб, хижобга солиб куйди. Бутун кофирларнинг ишини
туфоннинг бир мавжи билан хал килди. Кемадан ерга
тушган кунлари бир куни барча кампирлар коида буйича
(в. 9а) олдин бир арпа нони ва бир коса катикни Хазрати
Нух алайхиссаломга келтирган ва куп маъзиратлар килган
эдиларки, «ё Нух, мана олти ой булибдики, мен уша суви
куриган дарё буйидаги чайлада хеч сув колмаганидан, илло
28
озгина сув машкнинг бир бурчида колган эдики, найда олти
ой мен ва менинг сигиримга кифоя килди. Сув важидан куп
танглик чекдим. Етишмовчилик важидан хизмат маъзурида
камчилик булди. Умидворманки, камчиликларимни афв
этурсан». Хазрати Нух, алайхиссалом кампирни куришидан
таажжубда колиб бошини саждага куйди: бир сир инкишо-
фига дойр илми вокеъ булди. Дарх;ол Хазрати Жаброил
Хазрати Раббул-жалил амри билан нозил булиб баён этдики:
«Ё Нух,, Хазрати х;актаоло дейдиларки, бу пиразол холисона
сенинг мух,аббатингда яшади. Гарчанд, миллатда сендан
бегона булса х,ам. Сенга булган мух,аббати туфайли бизнинг
дустимиз булишини истадик, нах,отки душманларимизга
кушилиб дустимиз гарк булса. Яна у билан шундай муомала
Килдикки, х;аргиз ках,ру газабимиз вах,ми унга маълум
булмасин, токи унинг хотири ташвишда утмасин». Шундан
кейин хдзрати Нух, алайхиссалом пиразол борасидаги
хдкикдтдан огох, булди ва шу пайтдаёк мусулмон булди ва
узи калимаи тавхидни наъра тортиб. укиди: Ла илах,а
илоллоху, ва жонини х,акка таслим килди. Азизим, худо
дустларининг мух,аббатини кургинки, кофирларга • кандай
асар ва натижа берди. Биз ва сиз мусулмончиликдан лоф
урамиз ва чандон бах,рага эга эмасмиз. Бу шундан далолат
берадики, дустликда садокатли эмасмиз.
Агар ихлосимизда бирор фатво булмаса, хар эх,тимолда
ишлар бошкача булурди. Доимо Худой таоло бизнинг ва
сизнинг ихлосингизни камол мартабасида тутади ва.
нуксонларимиз билан кабул килур. Хазрати Мух;аммад
расулуллох, соллаллох;и алайхи ва алаихи ва сах,оба ва саллом,
дустликда Хазрати Нуз^ алайхиссаломдекдир. У кишининг
Сом, Хом ва Ёфас деган уч угли бор эди ва Хазрати Одами
Соний угилларининг уч хотини, у кишининг Канъон деган
туртинчи угли ва унинг онаси Хазрати Нух; алайхиссаломга
иймон келтирмаган эдилар. Ложарам, Хазрати Хак жалла ва
ало уларни «Йаталатаму амважун аннуху лайса мин ахдака»
(«гапларга Караганда у сенинг ахлингдан эмас») гирдобига
(в. 9б) гарк килди. Уларнинг бесаодатлик вокеасидан хабар
бериб, то олам инкирозигача мех,робу, масжидлару, мадраса-
ларда кироат килмокни буюрганлар. Шундай накл борки,
хазрати Нух, алайхиссалом дунёники, рубъи маскун х,ам
дейдилар, узининг уч углига таксим килиб берганда, х,ар
кайсисини маъмур килинган тарафга жунатди. Бу авлод
узининг мукаррар томонига йул солиш максадида бир неча
кун оталари хузурида колдилар. Бир куни Нух, алайхиссалом
уйкуда чогида баногох Хазрати Нух; алайхиссалом жомаси-
нинг этаги очилиб, авротлари куриниб колади. Шу вактда
•J9
Хомнинг назари отаси авротига тушади ва уринсиз ханда
отиб кулиб юборади. Бу Хомнинг беадаблигидан Сом жуда
х^жолат тортди-да, кечирим сураш ниятида, ёпиб куйиш учун
интилди. Аммо Ёфас Хомнинг кирдоридан вокиф булиб
унинг адабини берди. Х,ом Ёфасга ёпишганди. Хазрати Нух;
алайхиссалом буларнинг гавгосидан уйгониб кетди. Кдраса,
Хом билан Ёфас бир-бири билан олишмокда, Ёфас Хомнинг
адабини бермокда, Сомдан улар жанжали хдкикатини
суради. Сом гояти уялганидан жавоб бера олмади. Охир —
улар, жанг сабаби, Ёфас алайхиссалом билан Х<>м орасидаги
жанжал сабабидан Хазрати Нух, алайхиссалом вокиф булди
ва Сом хдкига дуо укиди: «Хак таоло сени ва фарзандла-
рингни соликлар, набилар ва авлиёларга айлантирсин!» Х°м
хдккига дуо укидиларки, Хакки субх,она ва таоло, сенинг
авлодингдан коралар яратилгай. Ёфас борасида дуо
килдиларки, Хак таоло сени ва фарзандларингни азиз ва
мукаррам тутиб, фазлу ах,сонинг барокотидан наслингизда
баракот булгай.
Таворих ах^и киборларидан баъзиси бу накднинг
таъсирини йукотишга тиришиб, Хом х,акида килинган дуо
сабабини бошкача тушунтирадилар: Булса бордир. Хар
такдирда хдм бу уч ака-ука хдр кайсиси уз хизматларини адо
этмокка киришади. Оталари туфайли ва дуосидан учга
булиниб кетдилар, дейдиларки, ризк турличадир.
Хазрати Нух, алайхиссалом бугдойранг эдилар. Багоят
рах,м-шафкатли, оёк-кулли, (в. 10а) йирик-йирик кузли,
баланд коматли, камсукум айни пайтда них,оятда шиддатли
ва газабли булганлар. Дейдиларки, Туфон аввалидан то
мукаддас х,ижратгача 3984 йил утган.
Хомнинг «Жах,оннамо» рисоласида Туфон бошланиши
жумъасидан то х^жратнинг пайшанбасигача Абурайх,он ва
унинг шогирдлари тах,кйкотига кура, 3725 йилу 348 кун
утгани курилган.
Аловуддин ибн аш-Шотир Димишкий узининг «Китоби
нузхдтун-нозйр» (асари) да Туфоннинг бошланишини
пайшанба куни деб ёзган. Туфон бошланган кун пайшанба-
дан то xjoKpaT бошланган пайшанбагача 3725 йил ва
350 кундир. Бу йилларнинг кунлари 13 лак 59 975 кун
булади. Утган йиллар харасдир. Бир гурух, (олимлар) нинг
ёзишича, Одам алайхиссаломнинг ерга нозил булишидан
Нух, алайхиссаломнинг Туфон кунигача 2242 йил утган.
«Жах,оноро» (китоби) сохибининг ёзишича, 2200 йил.
Баъзилар Зах;х,окни уша Даврда утган, дейДилар. Бу
галатди^р. Зероки, муътабар тарих китобларйда Закх,окни
Мархдсп ибн Тоз ибн Арам ибн Сом ибн Нух, алай^исса-
30
ломнинг угли деб ёзилган. Захдокнинг Нух, алайхиссалом
асрига як,ин булгани (хакикатга) хилофдир. Алкдсса, Нух,
алайхиссалом бу оламни тарк этганда у кишидан мазкур уч
угилдан бошка авлод колмаган.

СОМ ИБН ЛУХ.СОМ ИБН НУХ АЛАЙХИССАЛОМ


ЗИКРИ

Илгари баъзи таворих сохиблариданки, пайгамбар унинг


расулидир, аксар анбиё, ахли эрон ва араб ва ажам унинг
наслидандир, шундай ёзадилар, Хазрати Нух алайхиссалом
уз авлодига рубъи маскунни таксим килганда Шом, Жазира,
Ирок, Форс, Хуросон, Озарбойжон аксар Васатия маъмур
мамлакатларини Сомга берган эди. Сомни валиахд тайинла-
ганди. Айтишларича, Сомнинг 9 угли булган. Биринчиси
Хуршид, иккинчиси (в. 10б) Арфахшад, учинчиси Каюмарс,
туртинчиси Усвад, бешинчиси Тураж, олтинчиси Лавуд,
еттинчиси Алим, саккизинчиси Арам, туккизинчиси Навард.
Баъзиларнинг айтишича, Хуршидни Сомнинг фарзандлари
каторига кушмаганлар. Сомнинг фарзандларини саккиз
нафар хисоблаганлар. Арфахшад ибн Сом Абуламбиё деб
аташган. Зеро, купчилик анбиёлар алайхумуссалом, унинг
наслидандир. Чунончи, унинг наслидан турт пуштдан кейин
К,ахтон ва Койеъ келадилар.
Айри кавми Койеъ уругидандир. Аксар араблар Кахтон
уругидан. Учинчи пушт Сабога етади. Арабларнинг хам иди,
Тамми, аъони, казоъи, ашъари, урви, тойи (уруглари) Сабо
наслидандир. Алим ибн Сомки, уни Олим ёки Махлим хам
деб атайдилар, Хуристонни таъмир килди. Хуросон ва Хакёл
унинг угилларидир. Ирок Хуросоннинг углидир. Кирмон,
Кач, Мукрон мазкур Хакёл угилларидир.
Каюмарс ибн Сомки, Ахвоз ва Пахлу унинг угилларидир
ва Форс Пахлунинг углидир. Навард ибн Сомки Озарбой­
жон, Орон, Арман, Мугон, Казъон, Фаръон унинг угиллари­
дир. Айтишларича, 300 йил умр курган. Арам ибн Сом Соъ
тузуклари уникидир. Од, Самуд кдвмлари унинг уругидан­
дир. «Низомут-таворих» сохиби ривоятига кура, Арамнинг
етти угли булган. Од, Самуд, Заххор, Тасам, Жадис, Жосим,
Тозиъо (Арам), Яман заминига кетган. Унинг авлоди
купайганлар ва уша диёрда макон тутганлар. Уларнинг
мехтари Ямлик ибн Од ибн Арам ибн Сом ибн Нух
алайхиссалом эди. У улгач, Шадид ва Шаддод уларга
шаханшох булди.
Самуд Хижоз ва Шом оралигини ватан килган.
31
Тасам Уммон ва Бахрайнга тушди. Жабдош Ямома
ерларига тушганди. Заххор Тай ерларини, Жосим Х,арам ва
Санавон оралигини, Тоз бувайх,ийларга мансуб ерларни
ватан килди.
Асуд ибн Сом ибн Нух, алайхиссалом Нетуйи шахрини
бунёд этган. Ажаса, Аклама, Мадойин. Яман, Шом ва Рум
унинг авлодидир. Тураж ибн Сомки, отасидан олдин
оламдан утди (в. 11а).
Лоуд ибн Сомки, баъзилар уни Лоду, бошкалари эса
Лавоза деб атаганлар, у аксар Миср фиръавнларининг
бобоси хисобланади.

ХОМ ИБН НУХ, АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ

Тарих китобларида унинг оиласи ахли мазкур ва


мастурдир. Х,ом ибн Нух; алайхиссалом пайгамбари мурсал-
дур ва бу йулда собиткадам булди. Аммо тамоми Сипох,он
унинг наслидандир. Айтишларича, ерларни таксимлаш
даврида замину мулк маъмур булган. Магриб диёри ва
Хдбаша шахарлари, Занах, Хиндустон ороллари, Х,инду
Синд ва Судон Хом хиссасига тушган эди. Х,ак таоло унга
туккиз карамли угил берди. Уларнинг исмлари бундай: Х,инд,
Синд, Занч, Нубах, Канъон, Куш, Каъсо, Барбар, Хабас. Хар
кайсисининг номи билан бир вилоят аталди. Хомнинг
урнини унинг олти угли баён этади. Синднинг угли Хинд,
Нубонинг угли Хабаш, Канъоннинг угли Барбар деб
айтадилар. Баъзи тафсирларда ёзилишича, Нух алайхисса­
лом фарзандлари ва бошкаларга амр килганки, кемада хеч
ким (бир-бирига) якинлик килмасинлар. Одамлар орасидан
Хом фармонга хилоф равишда уз жуфти халоли билан
жимоъ килди. Унга эргашиб ёввойи хайвонлар: ит,
шунингдек, мушук уз жуфти билан кушилдилар. Чунончи, ит
ва мушук бир-бири хакидаги шаходати киссаси машхур.
Маъруф Х°мни Х,ак таоло пайгамбарликни икки сабабга
к УРа , унинг наслидан узиб куйди, бири пайгамбари мурсал
улувалазм сузига, иккинчиси отаси амрига хилоф иш
кдлгани учун. Бу вокеадан кейин Хом пуштидан унинг
хотинлари корнида хосил булган хомилалар хамманинг
(юзини) кора килди. Баъзилар фикрича, Хазрати Нух
алайхиссалом дуоси буйича булган. Ит мушук билан
жуфтлик килганда, Хазрати Нух алайхиссаломга игво
килади. Ит шарманда булиб, Хак субхона ва таолога нола
килдики, хак таоло мушукни хам розини фош, ит ва кема
ахли устидан маълум килгай. Хазрати Нух алайхиссалом
32
мушукка итоб килди ки нега бундай килик, килдинг? Жавоб
берди: «Сенинг углинг Хомга эргашдимки, у биринчи булиб
бу ишни килди». Бу жавоб буйича ахволни тахклк килди.
Билди ва уни дуои бад килди. Юкорида айтилганидек,
пайгамбарлик унинг наслидан бекор килинди (в. 11б).

ЁФАС ИБН НУХ АЛАЙХИССАЛОМ ИБН ЛАМК ИБН


МАТУЛУХ ИБН АХНУХ ИБН БАРД ИБН МАХЛОЙИЛ
ИБН К.АЙТОН ИБН АНУШ ИБН ОДАМ САФИЮЛЛОХУ
САЛОВОТУЛЛОХ АЛАЙХИ ВА АЛО АЖМИЪ
АЛ-АНБИЁ АЛ МУЪМИНИН АЖМАЪИН ЗИКРИ

Ёфас ибн Нух, алайх,иссаломни баъзилар хилоф (таъ-


риф) килганлар. Аксар уламо ва кибор машойих ривоятла-
рига Караганда Пайгамбар мурсал сахобалари сузига
Караганда, Хак, Субхон ва таоло унга 9 угил ато килган:
биринчиси Турк, иккинчиси Хиброз, учинчиси Саклоб,
туртинчиси Рус, бешинчиси Мунсак, олтинчиси Чин,
еттинчиси Гумори, саккизинчи Кимол, туккизинчи Мозух.
Баъзилар Ёфас алайхиссалом саккиз угилнинг отаси
булганини ёзадилар: Кемол ва Киморини бир шахе деб
биладиларки, икки ном билан машхур булган. Айтадиларки,
бу ихтилофли ривоятдан катъи назар, Хазрати Нух
алайхиссалом хар уччала угли барча уз авлодлари билан
миллатнинг дастлабки ахволи даврида бир неча йил Бобил
шахрида ва биргаликда умрбасарлик килганлар. Хар бир
угилдан хар тарафда шуъбалар ва тоифалар хосил булди.
Улар билан ожизроклари уртасида ихтилофлар келиб чикди.
Окибатда Хазрати Хак, субхона кечаларнинг бирида хар
шуъба учун каромат килди. Тонг отганда (уйкудан)
турганларида хар шуъба бир-бирларининг тил лугатларидан
кутулган эдилар. Иложсиз хдр бири отаси ва бобоси ишорат
килган томонга таркалганлар. Хар бир шуъба узи бир жойда
карор топдилар ва (у ерларни) обод килишга харакат
килдилар. Токи бугунги кунда уларнинг хар бири бу
шаъндан бир шахар, кишлок мавжуд эди. Унинг ахли ва
авлоди булган. Шундан кейин маълум муддатгача К,одир ул-
иттилок иродаси билан уз обу хуреши кисмати халклар,
турли сабаблар билан, бир жойдан иккинчи жойга кучиб,
сокин булганлар. Наслда келишмовчиликлар хам пайдо
булди.
Бошка бир ривоят шундайки, бутун ер юзи Хазрати
Нухники булгандан кейин алайхиссалом жахонни уч киемга
3—4156
булди. Чунончи, Машрикдан Магрибгача булган ерларни,
хатти устуводан шимол томон ерлар: Бир булак маъмур
оролларки, хатти устувоннинг жанубида эди ва Чин бах;ри
билан Хинд бах;ри оралигидаги ерлар, оламнинг рубъики,
х,озир Бабри Х,абаша номи билан машхурдир, билан
тугаганди, Бахри Чин сохилларидан, (в. 12а) учинчи иклим
учдан биригача чузилган ерлар, кенглиги то Магрибнинг
Холидот оролларигача, узунлиги бешинчи иклим 1/3 гача,
одамлар яшайдиган урталик,нинг кенглигича (ерлар) Сомга
берилган эди.
Ёфас алайхиссаломга Чин Мащрикининг бошк,а му-
хитлари, К,омарун тоглари ва рус ерлари охиригача чузилган
ок, чукдилар ва бешинчи иклимнинг к,олган 1/3 к;исми то
маъмур ерларнинг охиригача ва Шимолнинг зулуммотигача
ерлар бахш этилганди. Шуниси равшандирки, бу барча
халойик, х,озир оламда мавжуддирлар. Бу Хазрати Нух,
алайхиссаломнинг уч углону авлодидандирлар. Айтади­
ларки, Туронзамин ва Туркистонни Ёфас алайх,иссалом
узига асраб куйганди. Шу сабабли уни Абут-турк дейишган.
Эронзамии ерлари ва Ажам ерлари, Ох,воз Сом алайх,исса-
лом улушига тушганди. Шу жих,атдан уни Абулажам деб
атаганлар. Хиндустон нох,иялари, Судан мамлакати Хом
ихтиёрида эди. Уни Абулх,инд атаганлар. Хазрати Нух;нинг
тунгач угли Ёфас эди, алайхумуссалом. Хак таоло уни
расуллик ташрифига мушарраф к,илди. Ва ушбу мусаввада-
ки, «Шажаратул-атрок» аталур, у икки биродар зикридан
зиёда булмагай. Ва биллох, тавфик, ва алайхи ут-таколон ал-
ахдаталар-рови. Замонанинг ахбор ровийлари ва таворих
арбоблари шундай ёзадиларки, руй-замин Нух, алайх,иссалом
авлоди ва ахфоди томонидан эгалланиши билан, улар
зурриёди х,амда х,ешларининг х,ар бири ^фтасида ибратли
тартиблар, эътиборга лойик, к,оидалар курина бошлади.
Хазрати Раббулъиззати Жалли Жалола улар дилини ил^ом
билан бойитди. То мамлакат пешволиги расму русумлари
бунёдини этарлар.
Ёфас ибн Нух, алайхиссалом Жуди тогйдан нузул этгач,
Хазрати х,ак, Жалли ало амри билан Машрик, томон жунади.
Уз падари бузрукворидан рухсат олиш х,ангомида, ундан дуо
ургатишларини суради. То Хазрати К,одир ало алатлокдан
ёмгир ёгишни сурагай. Нух, алайхиссалом унга исми аъзамни
ургатди. У исми аъзамни бир тошга накдн килиб Ёфас
алайхиссаломга топширди. Ёфас (в. 126) алайхиссалом ул
исми аъзам баракоти ва сирларин уша Хазрати бори
таолонинг буюк номи нак,ш килинган тошни х,ар чок, ёмгар
ёгишини истаганларида келтирар эдилар. Бугунги кунда х,ам
34
турклар орасида ёмгир ёгдирувчи тош мавжуд. Ул тошни
Жада тоши, Яда тоши деб атайдилар. У арабчасига Хажарул-
мутур дейилади. Х,озир ундай тошларни хайвон корнидан
оладилар. Баъзи х,айвонларнинг ошкозонидан, баъзилари-
нинг юраги, жигари ва гуштидан, киндиги хамда пусти
остидан, хулласи жамики аъзоларидан топишади. К,айсиси
х,ак,ик,атлиги номаълум. Аммо халойик, орасида жуда куп
накллар юради. Баъзиларнинг айтишича, Хазрати Ёфас
алайхиссалом уз падари бузрукворидан Хазрати Нух
бохиюллох ало набийино ва алайхумуссаломдан рухсат
олганлари хангомида илтимос килган эдиларки, мени
шундай жойга амр килингки, у ерда хайвонот билан
яшашим лозим булсин, хайвонларни ботиний ишлар вакили
килсангиз, ёмгирдан хабар берувчи.
Хуллас, мехрибонлик дуосини айтдиларки, качон ёмгир
ёгишига хожат пайдо булса, хазрати кодири зулжалол
юборур.
Хазрати Нух алайхиссалом дуо килдиларки, то хакки
субхона ва таоло хабар берурки, ё Нух, Одам алайхиссалом
яратилмасдан бурун мавжудотни яратилгани такдир килин­
ган. Тош махлукдирки, кору ёмгир ёгдириш, шамол эсдириш,
туман тушириш, булут пайдо килдириш, у билан боглик
булгай: уни олам ашёлари орасида мухтафи килган эдик.
Илгарирок уни хайвонот аъзосига ва вактга (богладик).
Унинг зухури сенинг дуойингга боглик эди. Энди ушал
тошни олгин ва уз фарзандларингга бергин. К,ачон ёмгир
ё кор исташса, бизнинг исми аъзамни укийдилар ва у тошга
дам урадилар, сувга ташлаб амал киладилар. Худованд
кудрати хазинасидан канча хохласалар бахравар килинг.
Хуллас, Хазрати Нух алайхиссалом ёмгир дуосини Ёфас
алайхиссаломга таълим бердилар ва уша тошни курсатди-
лар.
Машойихлар жумхури кибор таворих арбобларига
кура, ривоят килишича, Хазрати Ёфас алайхиссалом
пайгамбари мурсал булдилар (в. 13 а). Ул хазратга нозил
булган китобларда уша орада яда илми хам зикр этилган
эди. Чунонки, Хазрати Одам алайхиссалом сифрида
Харфлар, Хазрати Идрис алайхиссалом мукаддас китоби­
да илми нужум, Х,азарати Иброхим алайхиссалом китобида
санок илми (илми аъдод), Мусо алайхиссалом Тавротида
илми санъат ва тиб, Х,азрати Дониёл алайхиссалом мукаддас
китобида илми рамали ало хиндул-киёс (битилгандир). Бу
энг кудратли суздир. Х,ар такдирда хам илми Яда моддасида
Хазрати Ёфас ибн Нух алайхиссалом Машрик мамлакатла-
рида шитоб килгандир. Сахронишинлар тарикида сокит
35
булди. Тахсинга лойик хусну коида русумларини уз фар­
зандлари орасида колдирди. Ажали мавхуди етишгач, бу
маршаладан куп офатлар йуколди ва вафот этди. Унинг
бузруквор авлодики, х,ар бири саййид кавм ва мех,тар бир
гурух эдилар, хар бири падари амри ва васиятига кура, тахти
тасарруфларида булган томонларга таркалиб кетдилар ва
мамлакатдорлик асосини куйдиларки, бугунги кунда хар
бири хушсийрат уша халк номи билан бир вилоятга
мансуб булдилар. Ота жанозасини угил ва набиралар
иззат-икром билан тупрокка топширишлари билан кичик
биродарлар уз улуг акалари Турк ибн Ёфас алайхиссалом»
уйига келиб таъзиятни охирига етказдилар. Х,аммалари
иттифоклик кургизиб, Турк ибн Ёфасни узларига угил
санадилар ва Ёфас углон деб атадилар.

ТУРК ИБН ЁФАС ИБН НУХ, АЛАЙХИССАЛОМ


СУЛТОНЛИГИ ЗИКРИ

Туркни унинг тамоми халки Ёфас углон деб атай


бошлагач, узларига мехтар ва сардор килиб сайладилар.
Турк отаси урнига коиммаком булди. Хуш расм-
русумлар, тахсинга лойик тартибларни уз кавми уртасида
урнатди. Айтадиларки, Турк ибн Ёфас алайхиссалом
Каюмарс замондоши булган. Каюмарс форс мамлакатла-
ри биринчи султони булганидек, инчунин Турк Машрик
диёри хоконларининг биринчи коонидир.
Накл килишларича, багоят окил ва боадаб ва хунарманд
чбулган. Кейин (узининг) бутун вилоятларини сайр килиб,
кезиб чиккан. Багоят хуш жойни топдики, уни Жоилгон
дейдилар. У ерда бир кичик дарё булган, унинг суви иликк
атрофида гузал тогликлар куп булган. Ширин сувли
чашмаларга мул булиб, Турк нинг табъига жуда хуш ёккан.
Шу ерда яшай бошлаган. Худойи таоло асосдорлик
(в. 13 б) кургизиб, Х,акка ибодат килишни тарк этмади,
хайру эхсон кулини халойикка очди. Хонлик расм-русуми ва
жахондорлик коидаларини биринчи булиб Машрик мамла-
катларида ижро этди. Айтадиларки, Чин мамлакати
сархадиданки, уни Хонжу деб атайдилар, асосий ерлар,
масалан, Туркистон замин мамлакати чегараларигача унинг
хукумати кули остида эди. Х,иргох удуми унинг ихтиролари-
дандир. Жамиъи турклар орасида инъом килиш (одатини)
урнатди. Одил ва комил, кунгилчан подшох булган,
дейишади. Раъият борасида куп риоят килган. Чунончи, шу
нарса хакикатки, Худойи таоло бандалари унинг замонида
36
айни осойишталикда ва тинчликда яшаганлар. Унинг беш
угли булган. Биринчиси Абилча, иккинчиси Тунг, учинчиси
Чигил, туртинчиси Барсхор, бешинчиси Атлок,. Таомга туз
солмок Туркхон ибн Ёфас алайхиссалом даврида пайдо
булди. Шундай хикоя киладиларки, бир куни шикоргохда
алом кулидан иссик кабоб
маъдани эди,. Шур ерда
иссик кабобга туз ёпишади. Тунг у лукмани огзига солганда
бошкача лаззат берди. Энди бутун кабобни уша тузга
олуда килиб еди. Инилари ва отасини, аркони давлат ва
Хамма ни бу лаззатдан хабардор килди. Шундан кейин
Хамма таомга кадрулкифоя туз соладиган булдилар.
Шунингдек, чорва ва вахший хайвонлар терисидан либос
тикиб кийиш х,ам Турк хукмронлиги даврида пайдо булди.
240 йил умр кургач, уз отаси ва аждодидан ажралиб
охират шахристонига кетди. Аммо, Х,арз ибн Ёфас
алайхиссалом халим ва камгап эди. Х,амма жойларни
айланиб чикдач, Атал нахри буйини узига манзилгох
танлади ва ёз ойлари сахрога кетарди. Томошо ва сайр
киларди. К,ишда шахарда яшарди. (Шу зайл яшаб)
оламдан утди. Унинг авлоди уша диёрда яшаб колдилар.
Аммо, Саклоб ибн Ёфас алайхиссалом хаёсизрок одам
эди. Бир жойда карори йук эди. Инилари ва узи орасида
вокеъ булган хусумат туфайли биродарларига якин жойдан
макон тутмади-да, бир мулк чеккасидан манзил хилди. Яргу
сураш одатини у чикарган. Руслар одати шундай эдики, агар
бир киши улса-ю, ундан (в. 14а) угил ва киз холса, бутун
молу мулкни кизга бериб, угил га шамширдан булак хеч
нарса(мерос) берилмасди. Бу унинг авлоди орасида раем
булиб колди.
Аммо Мунсик ибн Ёфас алайхиссалом маккор ва
хийлагар одам эди. Булгор нахри буйида яшади. Уша
сарзамин (одамлари) асосан шундан турагандирлар. Барча
кекканганлар шунинг наслидандир. Улар турк кавмларининг
бадтарла рида ндир.
Айтишларича, Fap ибн Мунсик ибн Ёфас алайхисса­
лом унинг бобосидан колган ёмгир тси и устида амакиси
Туркхон билан низоъ килган. Ипчуниы шундай булдики,
Ёфас алайхиссалом вафотидан кейин тош Мунсик кулига
тушди. Мунсикдан олифта ва ман-ман Байгур деган угли
бор эдики, хозирги туркманлар уз шажараларини шу
Байгур ибн Fapra боглайдилар. Турк лашкарлари кулида
Хало к булди. Чунки, Рардан ёмгир тошини талаб килганида
Fap узр сураб ёмгир тошини бермаган, урнига бошка бир
юмалок гошни алдаш учун ясаб жунатганди. Рарнинг
л
алдагани маълум булгандан кейин Турк лашкар туплаб
уртада уруш булди. Байгур улдирилди. Шу кундан
эътиборан туркманларнинг туркларга нисбатан душман-
лиги сакланиб колган.
Баъзиларнинг айтишича, Ёфас алайхиссалом Мунсик-
ка барча каллакесарларнинг, Яъжук-Маъжуж авлодининг
бобосисан, деган. Аммо, Чин ибн Ёфас алайхиссалом
хунарманд, хуштабиат, фаросатли ва мутафаккир одам
булган. Бугунги кунда Чин номи билан машхур юртда
яшади. Шахар курилишига асос солди. Суратгарлик, ипак
етиштириш, кийим тикиш хунарларини у бошлаб берди.
Купчилик санъатларки бугунги кунда Чин ахли машгул-
дир, унинг ихтиросидир. Унинг бир угли бор эди. Уни
Мочин деб атадилар. Мочин ибн Чин ибн Ёфас алайхисса-
ломни гоятда окил ва доно, бокифоят булган, деб ёзадилар.
Унинг кавмлари купая бошлагач, отасига деди: «Агар
ижозат берсангиз, узимга ёккан мавзеъда яшамок учун бир
бино курмокчиман». Ижозат олгач, бир шахар курдики,
хозир уни Мочин дейдилар. Яшма тоши Мочин маъданидан
олинади. Бу тошнинг хосиятини халкка тушунтирди. Мочин
охусидан мушк олишни бошлаган.
Мочиндан бир угил тугилди. Уни бир кавм макри
билан хон (в. 146) атадилар. У Навмисхон, ки Усмон ибн
Атгарал ибн Сулаймонхоннинг энг обрули боболаридан
эди. Х,озир у Рум мамоликида Хункорол Усмон номи
билан шухрат топ га н.
Аммо Гуморий ибн Ёфас ибн Нух алайхиссалом айёр,
шикор дуст одам эди. Гуморий замонида синжоб, самур
ва кокум пустидан пустин тикиладиган булди. Бартос ибн
Гуморий унинг асосчисидир. Мазкур нарсалар унинг
ихтироларидан хисобланади. Унинг икки у г л и бор эди.
Бирининг номи Бартос, иккинчисини Булгор аташарди.
Бартос ва Булгор иккаласи Адил киргогида ва Булгорда
жойлашдилар. Улар зурриёди уша жойда яшаб колган.
Кимиёл ибн Ёфас алайхиссалом ибн Нух алайхисса­
лом зариф, латиф табъ одам эди. К,аердаки кунгли
хушласа, уша жойни гашт килган. Унинг авлоди турк
кавмлари орасида мирзотабиатликлари ва хушчакчакли-
ги билан машхур эди.
Аммо Монеъ ибн Ёфас ибн Нух алайхиссалом хушхулк
ва очиккунгил одам эди. Уз инилари орасида инсофлилик
хислати билан шухрат топган эди. К,омарун диёрида Чин
мамлакати якинида бино килди. Авлоди уша жойда
таркалишган. Олло таоло буларни тузукрок билувчидир.
Уларнинг насаблари, ки бу жамоанинг барчаси Абутурк
38
Ёфас алайх,иссалом атрофида жамлашгандир ва лекин улар
авлоди орасйда фарк, купдир. Чунончй, х.адду сифатдан
ташкаридир. Баъзи тарихчилар тадкикотларидан шу нарса
аникланганки, Ёфас углони, Туркхон ибн Ёфас алайхисса­
лом Каюмарс ибн Сом ибн Нух; алайхиссаломнинг хамасри
эди. У Ажам маликларининг бириичиси тза Каюмарси Одам
номи билан машхурдир. Каюмарс одам аталишининг сабаби
шулки, ёзишларича Х а з р а т и Абул башар Одам халифа-
туллоху васаловотуллоху алайх,га ухшашликда хеч ким
Каюмарсчалик мушобахат булмас экан. Шунинг учун хам
уни Каюмарси Одам дейишаркан. Буни х,амма тан оларкан.
Ёфас углон Туркхон хонлик расму одатларини ва Жа-
хондорликда зобитликлари коидаларини Машрик шахарла-
рида урнатАи* Бутун Туркистон заминда бир муддат
фармонраволик ва мамлакатни бошкаришни амалгаоширди.
(в. 15а) 240 ёшга етганда унинг тунгич угли Абулчахонни
халк маслахати ва савоб усуллари юзасидан тахтга утказди.
Узи бутун халк билан видолашиб оламдан утди.

АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХОН ИБН ЁФАС


АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ
Абулчахон ибн Туркхон салтанат тахтига ултиргач ва
хос мулкка мушарраф булгач,' отаси русуми ва коидалари
буйича халк манфаатлари йулида бир кадар тадбир курди.
Чунончй, улусларни ямин ва ясор (канотларга) белгила-
ди. Унг канот одамларини авангор, сул канот одамларини
жаванрор деб атадилар, Ва амр килдики, авангор халки
харгиз чап томонга утмагай, жавангор халки хеч вакт унг
канотга келмаслйклари зарур; качон булмасин подшох
хузурида ва унинг суворийси булсалар. Турмушни шундай
туздики, унинг замонида барча раият, акобир халк
хизматида, унинг эхтиёжиии кондирмок, хотирини шод
килмок пайидан булгайлар. Ёши улуглашганда ва (худо
даргохига) жунашдан узга чора колмагач, салтанат тахтини,
отаси сингари тунгич угли Дибадкуйга топширди. Узи дунё
билан хайрлашди. К,олган умрини тоату хак ибодатида сарф
Килди. Узлатнишинликни узига шиор килиб олди. Х,ак
субхона ва таолодан узгани демади.

39
ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХОН
ИБН ЁФАС АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ

Дибадкуйхон жахонбонлик ва хоконлик саририга ултир-


гач, Туркистон салтанати тахтига чикди, адлу додни
уз сиёсатида зиёда килди. Яхши расм-русумлар жорий
этди. У умридан барака топгач, омонатни топшириш
вактида мамлакатни уз угли Куюкхонга топширди.

КУЮКХОН ИБН ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН


ИБН ТУРКХОН ИБН ЁФАС ИБН НУХ
АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ

Куюкхон салтанат саририга кадам куйгач, подшолик


юмушларига бел боглади. Отаси русуми йулидан заррача
хам четга чикмади. (в. 15б) Ва адлу инсоф шох;рохдцан
четга чикмади. Вафот этаётган чогида меросий вилоятни
угилларининг тунгичига — Алмужаннахонга колдирди.

АЛМУЖАННАХОН ИБН КУЮКХОН ИБН


АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХОН ИБН ЁФАС
АЛАЙХИССАЛОМ ЗИКРИ

Алмужаннахон мамлакат тахтига карор топди ва


жахондорлик маросими ва мамлакаткушойлик вазифала-
рини бажаришга киришди. Унинг замонида нозу неъмат
туркларда мул-кул эди. Молу мулк гурури ва бойлик
оханги туфайли саркашлик ва куфрони неъмат килдилар
хамда тугри йулдан кайтдилар. Дину миллатни тарк
этдилар. Залолат ва гумрохлик йулини тутдилар. Чу-
нончи, уларнинг барчаси кофир булдилар. Шу зайлда
бироз муддат утгач, Алмужаннахон хонадонида бир
кориндан икки угил тугилди. Бирини Тотор деб атади,
иккинчисига Мугул деб ном берди. Иккала угил хам катта
булишди ва хукуматни бошкариш даражасига етдилар.
Алмужаннахон кариганида хар икки угил ни салтанатга
кобил курди. Меросий мамлакатини угилларига булиб
берди. Ярмини Тоторга ва ярмини Мугулга топширди. Бу
иккала угил оталари вафотидан сунг бир-бирлари билан
ахилликда уз кавмлари ва тобеъларини бошкардилар.
Шундан бироз муддат утгач, улар икки шуъбага айландилар.
Бирини тоторлар, иккинчисини мугуллар деб атай бошлади-
лар.

40
ТОТОР ТАБАК,АСИ ЗИКРИ

Тарих мухдррирларининг тахририга кура, тоторлар


саккиз шуъбага булинадилар. Бири Тоторхон булиб,
тотор маликларининг биринчиси эди. Иккинчиси Буко­
хон Тоторхоннинг угли булиб, отасининг жойига ултирди
ва тотор кавмлари хукуматини бошкарди. Оталар улушига
эгалик килди. Учинчиси Алмужаннахон ибн Букохон
ибн Тоторхон ибн Алмужаннахон ибн Куюкхон ибн
Дибадкуйхон ибн Абулчахон ибн Туркхон ибн Ёфас
алайхиссалом булиб, отасидан кейин мамлакатни бошка-
риш ишига мутасадди булди. Алмужаннахон ибн Букохон
вафот топгач, угли Ансилхонки, баъзилар уни Алайлихон
х;ам дейишадики, аммо бу туртинчисидир. Ансилхон ибн
Алмужаннахон ибн Букохон мамлакатга хукмдор булди.
Хаёти муддати поёнига етгач, борлик оламидан йукдик
оламига жунади (в. 16а). Бешинчиси Этсизхон ибн
Айсилхон подшох булди. Олтинчиси Одухон ибн Этсиз­
хон булиб, отасидан кейин Тотор улусига эгалик килди.
Еттинчиси Бойдухон ибн Одухон уз тоифасига малик
булгач, оталаридан кувватлирок ва шавкатлирок булгани
сабабидан Мугул улуси чегаралари томон лашкар тортди.
Улар уртасида мухолифат пайдо булди. Саккизинчиси
Севинчхон ибн Бойдухон булиб, Тотор маликларининг
сунггиси эди. Х,укмдорлик унга етганда фитнаву адоват
ути чунон аланга олдики, аслига ислох, хожати йук эди.

м Ур у л ТАБАКДСИ ЗИКРИ
Ёзишларича, мугул шуъбаси туккиз нафардир. Улар-
нинг дастлабкиси Мугулхон, уларнинг охири Элхон ва
туккиз разами га эътибор мугул фиркаси орасида шу
важхдан ривож топади. Мугулларнинг бундай эътибори
тах;кикга кура, хар мартабада туккиз саногидан ор-
тигини лозим курмайдилар.

МУРУЛХОН ИБН АЛМУЖАННАХОН ИБН


КУЮКХОН ИБН ДИБАДК,УЙХОН ИБН ЁФАС
ИБН НУХ, АЛАЙХИССАЛОМ ПОДШОХЛИГИНИНГ
ЗИКРИ
Мугулхон уз мулклари хиссасида истиклол ва тамлик
билан яшай бошлагач, салтанат ишлари вазиятида 6pip
навъ киришди. Раият эътикоди ва ризоси буйича иш
41
тутди. Бу фоний оламни тарк этганда ундан турт угил
колган эди. Биринчиси Корахон, иккинчиси Урхон, учинчиси
К у з х о н , туртинчиси А Бурда хон. Оталари вафотидан кейин
Х,ар турт ога-ини салтанат ишларини бир-бирларига муроот
килдилар. Окибатуламр, х;ар уччала ука иттифок булищиб,
уз катта акалари Корахонни хонлик тахтига утказдилар.

КОРАХОН ИБН МУ РУЛ ХОН ИБН


АЛМУЖАННАХОН ИБН КУЮ КХОН ИБН
ДИБАДК.УЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХОН
ИБН ЁФАС ИБН НУК АЛ АЙХ.ИСС АЛОМ
ПОДШОЛИГИ ЗИКРИ

Корахон Мугулхон фарзандлари нинг тунгичи эди.


Отаси урнига ултирди ва мугул юрти (хукмдори) булди.
Ва Коракурумда икки тог оралигини, ки уларни Арток ва
Карток дейдилар, узи йул, тобелари билан яйлок ва
кишлок тайин килди (в. 166). Назм (мазмуни):
Корахон аркони давлати билан юртини жойлаштириш
учун жой кидириб йулга тушди. Халкни авангор ва
жувонгорга ажратди. Узи манглайда от сурди. Канча
кидиришмасин кунгилдагидек жой топилмади. Келурон
(шахри) якинидаги Току Турумга ва Коракурумга якинлаш-
дилар. Тоифага Коракурум ёкди. Гарток ва Арток деб
аталувчи икки тог оралигида тухтадилар. Шу ерда яйлов ва
кишлок курдилар.
Айтишларича, мугул фиркаси Корахон замонида куфру
ширкатда чунон мустах,кам эдиларки, масалан, алар бирор
фарзанд миллатга куфр иш билан нуксон етказса, бу ишида
собит ва росих булмас эдилар. Отаси уни шу даражада кахр
килар эдики, катл этишгача борар эдилар. Фарзандига ота
шафкати инобатга олинмасди. Иттифокан, Корахон
хукмронлиги ва жах,ондорлиги даврида мансабдор бир
хотундан бир угил тугилди. У гоятда чиройли ва муйлари
ёклмли. Аммо, уч кеча-кундуз онаси сутини олмади. Х,ар кун
ул хотун (куюнарди), окибат бахтли бир кечада туш
курдики, (тушида) гудак деди: «Эй она, то сен мусулмон
булмас экансан ва худойи таоло ягоналигига имон
келтирмас экансан, х,акдараст булмас экансан, мен сенинг
сутингни эммасман». Тугри йулни курсатган бу саодатни
туш икрор килгандан кейин хотири майли худопарастлик
сари тортди ва тавх,ид сах;боси лиммо-лим согарни идишида
татиб курди. Аммо эридан куркканидан ботинида уз имони-
42
ни беркитди, зохирга хилоф тарзда уз имонй изхорини айта
олмади. Ва лекин, хуфияда худопарастлик нули накднларига
интилди. Уша дамда ул гудак унинг кукрагини эма бошлади.
Тугилганидан бир неча кун утган ва. умри муддати бир ёшга
етганда гоят хушсурат булди. Мунки унинг зохирий хусни
ботиний жамоли каби камолот авжи даражасини эгаллади.
Назм (мазмуни): * -
Хусни рухига сен бокканинр чок, кузлари ичра хордир
мехру мох- Ер юзи шундайдард'ан.^оросТадир, худо мехри
дилида пийростадир. - :
Уша даврдаги мугуллар одатйга кура, фарзанд бир
яшар булмагунча унга ном берилмасди. Алкисса, К,орахон
она-бола хилватгохига кирди. Угйлни курди: хусни ой
парчаси мисоли бешикда нур таратарДи. Жамоли партави
офтобдек офтобнинг ойга нур бахш^эТганидек эди.
К,орахон гояти шодлигидан туй бошлаб юборди. Уша
базмда аркони давлат, мугул К,авми амирлари хузурида
фармон бердики, акобирлар жамъ булгач, уз хотинига
деди: «Углимиз бир яшар булди. Унга кандай исм
куямиз?» Дархол халиги бир яшар. гудак бешикдан
фасихзабонлик билан тилга кириб деди: <<Менинг номим
Угуздир». Назм. (мазмуни):
Бир яшар бола тилга кирди ва менга Угуз деб ном
беринглар, деди. Одамлар унинг сузини эшитиб, бу ишдан
таажжубда колдилар. Дунёда бундай ажойибни, бир ёшли
боланинг гапираётганини энди куришаётган эди.
Хозир булганлар бу маънидан гоятда таажжубда
колган эдилар. Шундан кейин уни мазкур ном билан
аташга карор килдилар. Угузхон балогат ёшига етгач,
К,орахон унинг учун укаси Урхоннинг кизини никохлаб
берди. Бинобарин, у кизнинг холи жамоли имон хулёсида
юз курсатмаган эди. Баркамол жамоли туфайлидан у билан
ошнолик даражасида муомила килди. Бовужуди якинлик ва
хешлигидан бегоналик изхорини килди. Илтифот назарини
унга ташламади. Хар кун ов ва сайр бахонасида узини ул
жамила суратли ва маънавий ноладаги (киздан) узок
тутарди.
Аслан ва катъан уз хотирини унинг томонида билмади.
Отаси К,орахонга урли Угузнинг ул сафо кизга майли
йуклигини хабар килганларида гоятда жахлга минганла-
ридан Угузхонни К,орахон хузурига етакладилар ва у иккин­
чи амакиси Кузхоннинг кизини суратди ва Угузхонга олиб
берди. Бу киз хам дини исломдан хориж эди. Бунинг билан
Хам иродат килмади. Шу сабабли К,орахон малулу гамнок
Холга тушди. Бехад андешалар билан истадики, Угузхоннинг
43
учинчи амакиси Урхоннинг к,изини Угузхоннинг ризолиги-
сиз (в. 17б) (олиб беришга) ботина олмади. Шу асно юз
кургузгунча бир куни Угузхон шикордан кдйтар эди. Йули
учинчи амакиси Урхон махдлласидан тушди. Унинг кдази
кдраса, Хиромон ариги тарафга жомашуйларни томоша
килмокка кетарди. Угузхоннинг кузи уша к,изга тушди.
Куриниши унчалик сох^бжамол булмаса х,ам ботиний
сафолиги, аклдаси сидкдда шохлддар ахли назарида бир оят
намоён буларди. Кузлар бу к,из рухсорида очилар, рамз
билан имо кдлардики, агар сен Х,ак, субх,она таоло
ягоналигига гаров булсанг, мен сени уз никохдмга олурман
ва ширин жонимдан х,ам ортикрок, севарман. Назм
(мазмуни):
Фаррух сузларини ул к,из эшитди, ибо билан секин
жавобин деди. Ахду паймонингдан буйин товламам,
сеники булганда фармонингдаман.
Угузхон уз амакиси клзидан бу изх,ори итоатни ва
итоатгуйликни фах>1лагач, дедики, Назм (мазмуни).
Сен никох#мга кирадиган булсанг, дунё ва дин номидан
севишлик х;имматим бордир. Мехрим билан юзинг куёшини
(нурга) тулдирурман. Ойникидек лаъл (тиш)ингни дур
килурман. К,улимдан келганча сени бошга кутараман, доимо
хотинлар сарвари булиб колурсан.
Угузхон билан амакиси кизи уртасида имову ишора-
лар билан ахду паймонлар уРтага куйилгач, Угузхон
отаси томон шошилди. Латифликлар билан майл кургу-
зиб, учинчи амакиси кизига уйланиш учун рухсат олди. Ул
бону к,из Угузхон тиззига бош куйганидан бошлаб улар
уртасида чунон улфатлик пайдо булдики, Угузхонни
одамлар собик бонулар хоналарида камдан-кам куради-
ган булдилар. Бу к,из билан бирга мужомиати куп
булганидан балки бошкдларга илтифот к#лмай куйган-
дир. Бундан илгариги хотинларининг дил рашклари тандур
оташидек тобланди. Райирликларидан кийна темири х,ар
иккиси дил оташида тоб бера олмай к,олди. Уларнинг
мух,аббати ва мувофакат» бегоналар ва хешлар уртасида
дилрешлар зарбулмасалига айланди. Бул тулин ой сиймоси
хуршидлик,олар мех,ри офтоб нуридан (нури сабабли)
уз к,ийр монанд тундек к,ора дилларида сурати хусни
йуклигидан, бу маънавий зиё нурини К,орахон (в. 18а) кура
олмади.
Уларнинг тотув турмуши вок,еасини эшитганда та-
ажжуби орта борди. То бир куни Угузхон шикорга
кетганда, К,орахон туй тантанасини уюштирди ва Угузхон-
нинг барча хотинларини зиёфат к,илди. Сух,бат асносида
44
улар х,оли кайфиятидан суради. Хотинларидан биринчиси
Урузхон холи сурати ва унинг мусулмончилигидан, уларни
мусулмонлик динига даъват этиб, узи кдбул килмаслик
йулидан боргани, унинг эътибори назаридан колгани,
Урхоннинг к,изи учинчи хотини ривожи ва эътиборини
ихтиёр килгани хзмма-хаммасини К,орахонга батафсил
миридан-сиригача сузлаб берди. Назм (мазмуни):
Корахон хузурида Урузхон хотинлари кузлари ёшга
тулиб (дедилар): «Эй шох, умринг фузун булгай, душманинг
халкуми конга тулгай. Хуш кунларингда душман булмасин.
Умрингни берсин. Сен билан кдриндош буладиган булсак,
сендан булак бизга шох керак эмас. Дунёда сенинг
динингдан бошкасини тан олмагаймиз. Сенинг тутумингдан
бошкасини килмаймиз. Угуз бошка динни ихтиёр килди.
Унинг дини билан ишимиз йук,. У динини бизга таклиф
к,илганда, гамдан дилимиз тилинди. Унга эргашмадик, шу
боис бизга душман булди. Учинчи хотинга севиб уйланди.
Уша унга х,амроз, хамрох,, хамдин булди». К,орахон бу
сузларни эшитиб, хайратда к,олди. Кафча илондек тулганди.
Ичи ёниб сузлади: «Отаси динидан кечган угулнинг дилини
кийна тиги билан тилмок, лозим. Урузхон жонимдан азиз
булса хам, уткир шамшир билан ишини к,илурман. Дину
урфимдан кдйтган экан, ханжар билан бошини кесмок,
лозим». Кейин лашкар жамлашни буюрди. Миллат газаби-
дан жон деб бу ишга бел боглади.
Корахон уз келинларидан бу сузларни эшитгач, ут пур-
ковчи равзан унинг димоги касридан дуд чикдрди, кахру
газабининг совук сарсар шамолидан калтирай бошладй. Уз
к,ариндошлари ва (в. 186) аркони давлатигаки, хозир эдилар,
углини койий бошладй ва дедики, лашкар ва сипох жамъ
булсинлар, токи нахчиргохгача бори шеи н, Уруз канорига
сазо куюрманки, бошкаларга ибрат булгай. Лашкар жамъ
килмок, жанг жихозларини хозирламок учун хабар берди-
лар. Жарчилар жар солдилар. Токи одамлар тайёргарлик
курсинлар. Шу вактда Урузхоннинг ул муслима хотини бу
маънидан хабар топиб, жадаллик билан тезда эрини
шикоргохда огох килди. Х,акикатдан вокиф булгач, Урузхон,
бу иш тадбири фикрида эдики, бирдан К,орахон лашкари хар
тарафдан ураб олдилар. Урузхон иложеиз колиб, узи
билан хамрох булган бир неча одамлари билан парварди-
гор зоти покига таваккул кллиб жангга кирди. Корахон
уз нафеи билан саваш гирдобига етишди. Бу томонлар
учрашувида икки лашкарнинг темир пачокловчилари кули
зарбидан жанг оташи аланга олди. Назм (мазмуни):
Отлар жанг куни елишидан, осмонга кора гард кута-
45
рилди. Симобранг шамшир селпинишидан жаранглаб
фигон билан дилларни чок этарди. Шикордагидек бир-
бирларига ташланишди. Угузхоннинг жангга киришдан
булак чораси колмади. Жангарилик уни етаклади, Чочий
камонидан наъра билан ота бошлади. Ёнидаги ботирлар
кулда шамшир билан унга кумак берардилар. Йикилган-
лар жонидан умид узиб, ботирлар кони деб тиглар
ботарди. Икки лашкар чунон бир-бирига аралашиб кетдики,
оташ пулодидан тиркирашарди. Корахон ибн Мугул
ПОДШОХ.И гул билан Угуз сари хужум килди: отини
никтаб к,амчи босиб, адоват кули да табар дастасин тутиб,
Угуз пешонасини мулжалга олмок истади. Улкан тогни
гардун судраганидек, ногахон кадар камондори шастидан
учган ук К,арохон жонига келиб кадалди. Офтоб шу куни
газаб сочарди.
Корахон икки лашкар уртасида нобуд булиб, тупрок
билан баробар булди. Лашкарларининг барчаси кочишга
юз тутиб, ер бирла яксон булдилар. (в. 19а) Бошка
(колган) аъёнлари ва улус атрофлари дарх,ол Угузхон
зу?зурига келдилар ва камонларни бандаликнинг кулок
х;алк,асига айлантирдилар. Итоат камарини жон беллари-
га богладилар. Барча халк, каттадан кичиккача барча элу
улус мусулмон булдилар. Угузхонга касам келтириб,
унинг подшох^игидан фахрланишларини изх,ор этдилар.

УРУЗХОН ИБН КОРАХОН ИБН МУРУЛХОН


ИБН АЛМУЖАННАХОН ИБН КУЮКХОН ИБН
ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХОН
ИБН ЁФАС АЛАЙХ,ИССАЛОМ ИБН НУХ,
АЛАЙХИССАЛОМ ПОДШОХЛИГИ ЗИКРИ

Оллох, иноятй билан Угузхон подшохлик тожини


кийгач, жах,онгирлик илми ва мамлакат бошкарувчилиги
байрогини кутарди. Олий х,иммати ва жах,онбонлик шавкати,
х,оконлик шукухдадан них,оний лутфлар ва эх,соний илти-
фотларидан улуснинг барча хайлу хдшамини ва барча элни
тикка, уз ходимларини х,ак динига ва мусулмончиликка
киргизди. 73 йил давомида у3 кариндош-уруглари ва
уларнинг тобеъларига фаровон бегорлар х,адя этди,
Ахируламр, тобеълардан худопарастлик диниии кабул
килган бир гурух,ини эъзозу икром билан сийлаб, гарданини
итоатдан ва х,ак динидан товлаганларини эса жангу жадал
маъразида катлу каттолга киришдилар. Хаммани душман-
46
лик уз х,аётларидан «.айтарди. Барча уларнинг тупланганла-
рини тиркиратиб кувди. Улар Туркистон сархддидан кочиб,
бир тудаси Хитой томон кетди,
Сох,иби куввату шавкат булган уларнинг купчилиги
Хитойдан хдм^утиб Чин томон кетдилар. Ул жамоанинг
бир тудалари Угузхондан кочиб, Тотор маликига илтижо
килдиларки, то Тотор малики уларга мадад килсалар.
Уларнинг^ саноксиз лашкари Угузхон устига (юриш
килди). Угузхон бундан хабар топиб, лашкарини х,озир-
лашга киришди. Лашкарини тартиб этишда мустах,камлик
чораларини курди. Шундай сахий подшох, булган Угузхон
устидан бу каби фиску фужурга карамай уз юришларида
рона лашкарини ораста килган эди. Мархум Абулчахон
таксимотидан тамоми эл-улуснинг ярми авангор халкла-
ри ва яна ярми бужунгор тудасига тайин килинган эдики,
х,ар кайсиси уз х,окони хизматига етишдилар. Авангор
халкидан булганлар подшох,нинг унг кул томонига ултирган-
лар. (в. 196). Улар уз бошликлари ва бузурглари
билан булганлар. Йигитлар ва ёшлар подшох, хузурида
уз томонларининг пойгак томонидан оёкда турганлар.
Худди шунингдек. Жавонгор тоифасидан булган одамлар
£з подшох/гарининг чап кул томонидан (жой олганлар).
Ултиришга амр килинган одамлар ултирганлар. Оёкда тик
туришга маъмур этилганлар тик турганлар. Ушбу сафарда-
ки, барча мугуллар тоторий аскарлари билан кочганлари
эшитилгач, Угузхон устига бостириб келдилар. Угузхон х,ам
узининг барча лашкар ва одамларини жамлаб, халойикни
етти кисмга булди: Биринчи кисмини бужунгор деб агаб
лашкарининг пешрави олдидан куйдики, уни гуркийда
каровул дейдилар. Иккинчи кисмига бурангар деб ном берди
ва бужунгор ортидан юришни буюрди, Токи, булар
оралигида бирор кора куринадиган булса, бири ахволини
иккинчисига етказадиган булсин. Бу бурангарни туркийда
яровул дейдилар, яна манклай х,ам дейишадики, уни
арабчада мукаддиматул-жайш деб тушунишади. Зеро, бу
кисмда сергайрат ва жангчи ёшлар булиб, айни шижоатла-
рини намойиш этувчилар куйилган эди. Учинчи кисмники,
мархум Абулчахон авангор деб атаган эди, шу номда
колдирилди. У лашкарнинг унг кул томонидан отилган
камон уки масофасида яккаоёк йулда юриши мукаррар
килинди. У туркийда унг кул дейиладики, арабчада маймана
дейилур. Туртинчи кисминики, Абулчахон жавонгор деб
атаган эди, бу кам шу номда колдирилди. (Лашкарнинг)
сул кули томондан (унг кул) юрадиган масофада мукаррар
килинди. Яъни, бир камон уки етарлик яккатоз йулдан
47
бориши белгиланди. Уни туркийда сул кул дейдиларки,
арабчада майсара тушунилади. Бешинчи кисмки, айни
лашкар ва халк, гулувгохдедир, узи уртада жойлашиб,
уни гул дейдилар. Шуни мукаррар килиндики, гул албатта
йул уртасидан юрмоги лозимки, авангор ва жавонгор айни
ясорда жойлашади. Узи гул >фтасида туг ва асоба остида
жой олади (в. 20а) Бу гулни туркийда ясов дейдилар ва
арабийда калбул-жайш аталади.
Олтинчи кисмни укжунгор деб атайдилар. Шунга
келишилдики, гул ёнидан шундай микдорда ён томондан
юрадики, уларнинг кадам ташлаганларида чиккан чангни,
уларнинг корасини гулдаги одам куриб турмоги керак.
Улар хдм гул юрадиган йул чангини ёки гул корасини
куриб туриши лозим. Бу укжунгор туркийда жангдорул
дейилади, арабийда у сока деб аталади. Туркларнинг
баъзилари уни укча дейдилар. Еттинчи кисмни бустонгор
дейдиларки, улар унг жавонгордан кейинда маймана билан
ясор оралигича келадиган масофада жойлашади. Улар шу
тарзда йул босадиларки, душман улар кораси ва чангидан
огох, булмасликлари лозим. Ва бу бустонгорни туркийда
бухтарма дейдилар ва форсийда камингохдир. Булжангор ва
бустонгорнинг арабийси йукдир. Зероки, араблар аскарида
беш кисмдан ортигига эътибор. килмаганлар.
Угузхон уз лашкарини шу тартибда етти кисмга булиб,
х,ар к,исмида уша диловар ва коригар ёшлар, муътабар
сардорларидан ва муборизларидан мавк,еига караб куйиб,
тайинлаб чикди. Мугул ва тотор лашкари истикболига
чикди. Узаро жангга киришдилар. Бу тартибда лашкар ва
бу йусин мустахдам аскар (сафлари)ки, аслан ва катъан
олдин эшитилмаган эди. К,аердан х,ам курардиларки,
мугул ва тотор катта-кичиги кулогига етган эди. Улар
аскарларининг кордонлари бу ихтиро тартибидан уйга ва
х;айратга тушдилар. Бу х,олатдан кутулмок учун х,ар бири
уз райини курсатиб, х,ар жой-х;ар жойда дупчин дусчин
ултиришиб маслах,ат килдилар. Баъзи беистеъдод одам­
лар дилидан хавф чанги урин олди. Хар бирининг диллари
санавбар дилларидек пора-пора булди. Бундайлар х,ам
х;ар жой-х,ар жойда утириб уз х,оллари фикрида булдилар.
Ногох,, совук шамол Угузхон чегараси томондан эсиб,
замин чангу тузонини осмонга кутарди. Шу васваса
х,ангомида мугул ва тотор аскари юраксизлари дилида
куркув ва вах#ма йул топди. (в. 20 б) Ярмичаси пароканда
булиб кетди. К,олганларининг барчаси улар йулини тусмок
булиб, оркасидан кувдилар. Лашкар одамлари, бирор ходиса
булган, шунинг учун булар бунчалик чопмокдалар, деб гумон
48
килдилар. Шу галат гумонда шиддат билан ул лашкарга
карши йуналдилар. Окибатда мугул ва тотор лашкарининг
барчаси тумтаракай коча бошлашди. Тамоми аскарлар
таркалиб кочишди. Мугул ва тотор кушини енгилгани хабари
Угузхонга етишгач, мазкур булган коида, хакикат буйича,
харгиз шитоб ва шошилинчлик курсатмай, улар ортидан
от куйдилар. Мугул ва тотор лашкарининг кай бирига
етиб олсалар, жангга киришганини улдирдилар, кул
кутармаганини асир олдилар. Шу тартибда х,ар икки
лашкар Чин чегарасигача етдилар. Ул мамлакатни хам
забт этдилар. Бу мамлакатларни хам истило килдилар.
Чунончй, элу улуси, мугулу тотор барчаси ноилож ва
ночор Угузхонга эл булдилар. Угузхон тамоми Чин, Хито,
Туркистон, Саклоб мамлакатларига хокиму муставло
булди. Талотин, Талош, Салоси, Сайрам шахарлари
чегараларидан то Бухоро, Самарканд сархадларигача
ерларни тахти тасарруфига киритди. Барча кофир кавмлари­
ни мусулмон ва худопарастларга айлантирди. Х,ар бир шахар
ва нох,ияга бир амир ва хоким жунатди. Бир хиргохни
жавохирлар билан безатиб хисровона базм ва подшохона
туй ташкил этди. Жамъи бузурглар, амирларга яхши
навозиш ва сийловлар кургузди. Назм (мазмуни):
Султонлар сулоласини Угузхон бошлаб берди. Мугул-
хон тожидан нажот топди. У олтин хиргох, куришни ва
уни жавохир билан безашни буюрди. Элу улусга сувулголар
тайин килди. Заррин нагоралар чалдирди. Шохона базм
уюштирди. Ота Махшару, она жаннат булди. Унда Чину
чигил (кавми) хурзодЛари гуломлардек жону дилдан хизмат
Килдилар. Кулларига асал тула косалар олиб, шира билан
сутни аралаштирдилар. Ундан хосу авомга кетма-кет
улашдилар. Ултириб туришлари ута одобли эди. Бошларига
дурра ташлаб олишган. Ёнма-ён туриб саф тортгандилар:
раият, сипох, ЭЛУ улус. Келганларнинг каттадан кичигигача
Ус дарёсидек кайнарди. Кашук топиб барча тиз чукишди;
хон хушёр сувулгосига хурмат юзасидан, ботиру бошлик,
шоху шахриёр, хокони аъзам Угуз инъомидан якину узок
соврунга эришди. Вилоят шахарларига хам, туда-туда эл-
улус ботиру бошлигига, лашкарга олтин, жома, (май)
жоми берди. Ошуфта дилларга ором багишлади. Хар
бир шахриёрга шахар берди. Хамма унинг сулгосидан
бахра топди. Улусни лакаблари билан ёд килди. Хар йул
билан хар кишини шод килди. Элу улус лакаблари ундан
колди. Чин сархадидан то Рус денгизигача.
Алкисса, Угузхон, наввороллоху маркада, Чину Мочин
мамлакатлари сархадидан то Рус денгизигача, Олтой ва
4—4156 49
К,онкойдан Жайх,ун дарёси буйигача уз забти доирасига ва
уз тасарруфига олгач, барчани худопарастлик динига
киритишга ^аракат килган эди. Бу диёрлар уртасида ислом
ривожига ва турклар х,олининг баркарорлиги ва улар
турмуши шароитининг койимлигига сабаб булган бир неча
конунлар ишла.б чикди. Айтадиларки, Угузхон турк ма-
ликлари орасида мисли Жамшед эди. Ажам маликлари
орасида х;ам.

УРУЗХОННИНГ ТУРК КДВМЛАРИГА ЛАК.АБ


К^ЙГАНИ ЗИКРИ

Мазкур тарихда Угузхон туркларнинг кавмларига


лакаблар куйдики, улар то х,ануз уша исму лакаблар
билан машхурдирлар. Жумладан, бир неча кдвмнинг
лакдблари куйидагича: мисли уйгур, конкли, кибчок,,
к,орлук„ халаж, чиюглар ва х,оказо. Аммо, уйгурнинг
маъноси (кушмок,) богламок,, бири-бири билан ахду
паймон богламогдир. Бу тоифа ^гузхонга бир жангда
бесабаб мадад берганди. Шу боисдан уларга уйгур деб
ном к^йди. Аммо, к,онк,ли акллилик, фаросатлилик маъноси-
дир. Узи бир нарсадан бир маъно чикармокдир. Чунончи,
бир жангда Угузхон кулига жуда куп бойлик улжа тушган
эди. Еанимдан х,ушёр улжа (в. 21 б) олиб, унинг кулфини оча
олмаганди. Лашкардагиларнинг тугри фикр юритувчи бир
тудаси уриниб куришди. Батартиб килдилар ул улжани
осонликча очиб ташиб, олдилар. Уз аклу фаросати билан
дунё мушкулларини еча олганликлари сабабидан уларга
конкли деб ном куйди.' ' .
Аммо кибчок (номи) кабук сузидан олинган. К,абук
бир дарахтнинг номидир. У дарахт танаси ичи ковак
булади. Пустидан ташкарисида куклик йукдир. Ёгочининг-
ичи чириган, rojBaK.булган булади. Айтадиларки, жанглар-
нинг бирида Угузхон лашкари шикает ейди. Угузхон
одамларининг купчилиги катл этилади. Угузхонда душ-
манга карши зарба бериш куввати колмайди. Ночор
ах,волда колиб, чекинишга юз тутади. Сахрода икки дарё
оралигида отдан тушади. Лашкарда бир хотиннинг корнида
х,омиласи бор эди. Ул хотиннинг эри ва отаси Угузхон кузи
унгида Угузхон душмани билан булган жангда улдирилган
эдилар. Ул хотиннинг дарди кузгаб колди. Иложсиз колган
хотин ёнидаги бир дарахтнинг ковагига бир пана жой
тополмай кирди. У ерда ундан бир угил тугилди. Угузхон бу
вокеадан хабар топгач, улар х,олига рах,му шафкат килиб,
50
деди: отаси вабобосини, ва^отаси ва эриники биз туфайли
улдиришди. У етим колди. Уша угил болани фарзандликка
кабул к,илди ва К,ибчок деб ном берди. Назм (мазмуни):
Бугунги кундаги кибчок кавмини унинг бир угли
наслидан деб биладилар.
Айтишларича, Угузхоннинг уша жангида Эрон волий-
си Этбарок х,амрох; эди. 17 йил утгач Этбарок устидан
голиб келди ва Эронни истило килди. Бир неча муддат
утиб Угузхон Туронга кайтганда эшитдики, яна унинг
душманлари бош кутарибди. Фарзандим деб атаган Кдб-
чокка буюрдики, узига якин тобеъ одамлари билан
улар устига боргай ва Момок нох;ияларида чегара мух,офаза-
си билан шугуллангай. Угузхон фармонига биноан у йулга
тушди ва айтилган жойга урнашди ва яшаб колди,
К,орлик. Угузхон Fyp сархдцидан Турон замин томон
йулга чикканда (в. 22 а) киш жуда совук келган эди.
Дашту сах;рони кор тамоман коплаб олганди. У буюрдики,
х,еч ким лашкардан оркада колиб кетмасин. Аммо, кор
куплиги ва совукдан баъзилар лашкардан оркада колиб
кетдилар. Угузхонга бу маълум булгач, яна фармон берди.
Уларни топиб келдилар. Сурокдаганлари билан, барибир
колиб кетганлар булди. Суриштириб, колганларга корлик
деб ном берди.
Назм (мазмуни):
Энди корлик нажодини улар наслидан деб биладилар.
Аммо Халаж (тугрисида) дейдиларки, Угузхон мамла-
катлар тасхири учун лашкар тортганда х;укм килдики, х;еч
ким лашкардан колиб кетмасин. Уша уртада бир киши булиб
хотини х,омиласидан кутулган эди-ю; камкувватликдан сути
йук эди. Сахрода бир шаголни курдики, товукни овлаб
турганди. Сути йук хотиннинг эри уша одам бир калтакни
олиб шаголга отди. Тустовукни ундан куткариш ва уни
хотинига кабоб килиб бериш максади эди. То ул хотинда сут
пайдо булгай ва фарзандини сутдан туйдиргай. Уша хотин
тустовук кабобидан егач, сути купайди ва фарзандини
сутдан туйдирди. Угузхон улар ах;волидан вокиф булиб, йул
азобини тортган маъносида булган Халаж номини ул
угилга куйди. Назм (мазмуни):
Шу юмушдан юпаниб бир неча одам, Угузхон эшитди
улардан шул дам. Аччигланди, дедики кимнинг хотини,
турса нечун ортга тортар отини. Шоки замон унга куйди
Халаж ном, маъноси шул: колиб кетма, опажон.
Аммо, Чиюрга. Айтадиларки, Угузхон сафарларининг
бирида шабгирлик юз берди. Бир ерга етгач, отдан т у ш д и
ва караса, бир туда одамлари лашкардан ажраб оркада
51
колиб кетганлар. К,атор оркасидан кела бошлаганлар.
Шу сабабдан ул одамларни Чиюргонлар деб атади. Назм
(мазмуни):
Чиюргон туркийда к,атор маъносини беради. Шахриёр
шундай деб хитоб килди. Угузхон туркийнажод к,авмла-
рига шу тарзда ном куйди. Сен уларнинг барчасини турк
деб бил, факат номлари турлича булди.

У р у з х о н н и н г а р а б д и ё р и в а ЭРОНДАН
ТУРОН ПОЙТАХТИГА
КДЙТИШИ ЗИКРИДА (В. 22 б)

Угузхони Розий олдинрок олам мамлакатларини уз та-


сарруфи остига киритгач, кофирларнинг олимларини кириб
ташлади. Араб диёридан асл юртларики, Карток ва
Арток эди. К,оракурум ва Келурон нохияларига кайтиб
келдилар ва бу ерда ажойиб базм ва гаройиб жашн
ташкил этдиларки, х,еч бир подшох, унакасини тартиб
килмаган эди. Назм (мазмуни).
Олтиндан шундай хиргох, тикдики, узунлигию кенгли-
ги узундан-узун булиб, осмону ер билан баробар эди.
Унда шох;она базм тузди. Унинг инъомидан халк шод
булди.
Чун заррин хиргох,ни ва байрам анжомларини мухдйё
килгач, атроф (мамлакатлар)нинг бузургу сардорлари,
Турон замини маликларини чорлаб келтирдилар. Туккиз
минг куй, туккиз юз от суйилди, туккиз минг кимиз меши,
ва бошка муносиб асбобларни мух;айё килдилар. Уша
куни катта. шира ихтиро килдиларки, илгари бундайини
х,еч ким курмаганди. Узи ул шира устига узига муддао
ва матлуб булган кишилар билан бирга чикиб ултУР_
ди. Жумладан, Угузхоннинг олти нафар углики, уч на­
фар каттасининг бирини Кун, иккинчисини Ой, учинчи-
сини Юлдуз (атардилар), уч нафар кичигини, яъни тур-
тинчиси Кук, бешинчиси Ток, олтинчиси Тенгиз бу­
либ, х,ар кайсисининг хос сиюргоси бор эди. Назм (маз­
муни):
Базмда Угуз кургомиши уюштирди. Уша олти углини
суюргол тайинлади. Улар мардлик ва лашкаркашликда,
мамлакатларни забт этишда, душманни суришда, жангда
отасига мадад берарди. Х,ар бири ажаб ёварлик (мадад)
кургизарди.
52
У г у з х о н н и н г Уз Уг и л л а р и г а У р и н
БЕЛГИЛАГАНИ ЗИКРИ

Айтишларича, бир куни Угузхон угиллари билан


биргаликда шикорга борган эдилар. Шикор пайтида х,ар
бири бир ов кетидан кувдилар. Ногох,, х,ар олти нафар
угил бир булиб шикоргохда биргаликда бир жойга
етишдилар ва бир камон билан уч заррин ук, топиб
олдилар. Оталари хузурига мух,окамага келтирдилар. Угуз­
хон улуг угилларига камонни ва уч кичик углига укларни
берди. Катта угиллари камонни (в. 23 а) уч кисмга булиб
олдилар. Шунинг учун х,ам уларни бузук деб атайдиган
булдилар. Кичик угилларни уч ук дейишадиган булишди.
Йулда бузукилар уч укидан куп буладилар. У к элчи хукмини,
камон подшох; хукмини келтирарди. Назм (мазмуни):
Ук — элчи, камон — подшох; булди. Йулда элчи шохдан
камтардир. У авангордан юришни бузукларга буюрди,
жавонгордан уч ук кетганди. Лекин уз ихтиёрини бузукка
берди. Уч ук учун иморат солди.
Бузукларга дедики, суворийлар учун ва кур уринини унг
томонданки, унгор дерлар, тайинласинлар ва ултирсинлар.
Уч укларга буюрдики, чап кул томонданки, уни жунгор дер­
лар суворийларга ва пиёдаларга урин тайёрлаб ултирсин-
синлар. Уринларига кайтсинлар. Шунингдек, бузукларга ва-
лиахдлик амрини килдилар. Уч урукка амирлик фармони бер-
дилар. Шу байрамдан ва сух,батдан бироз вакт утгач, у х,ак
рах,матига етди. Унга Оллох, рах,мати булсин.

Уг у з х о н и б н к ,о р а х о н
кун хо н ибн
ИБН МУГУЛХОН ИБН АЛМУЖАННАХОН ИБН
КУЮКХОН ИБН ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН
ИБН ТУРКХОН ИБН ЁФАС АЛАЙХИССАЛОМ
ИБН НУХ, АЛАЙХИССАЛОМ ПОДШОХЛИГИ ЗИКРИ

Кунхон ибн Угузхон отаси васияти ижобати ва


салтанат акобиру арконлари савоби учун отаси урнига
тахтга ултирди, салтанат ва фармондехлик ишига киришди.
Раиятга нисбатан адолат ва тадбир йулини тутди. Отаси
кули остида булган Аркил хожа тадбир билан иш куришни
максад килди. Аркил хожа хилватда Кунхонга деди: «Угуз­
хон олиймикдор ва жалилулкадр подшох эди. Мамлакат-
ларни кудла тутиб, лашкарини купайтирди, шунингдек,
ундан куплаб хазиналар колди». Назм (мазмуни):
Шунча молу чорва бу ерда сизлар учун колди. У кетди,
53
узининг молу мулкини сиз олти угилга колдирди. Сизлар-
нинг х;ар олтовингиздан турттадан шахзода тугилди ва
24 нафар булди.
Сизларнинг (олтовингиздан) хар бирингиздан турт
нафардан фарзанд дунёга келади. Чунончй 24 шахзода
булади. Мабодо (в. 23 б) молу мулк туфайли улар
уртасида мухолифат пайдо булмагай. Уларнинг хар бирига
яраша йул-йурик, ва расму русум курсатганим авлодир.
Назм (мазмуни):
«Олтин, нозу неъматлар, куй сурувларини уларга бахши-
да этаман. Х,ар бирига биттадан нишон, ном, лакаб ва тамго
тайинлайман. Токи хар бири узига тегишли (неъмату
одамлар) дан огох булсинлар, жанжаллашиб юрмасинлар.
Улардан тугилган хар бир зод биз белгилаган русумга риоя
килгай». Аркилдан буни эшитиб, кекса киши айтганларига
ишонди. Донолар йуригидан суз очиб шох деди: «Эй ройи
покинг ойдан хам равшан булган, сенинг ишларингдан хато
топа олмадим. Энди хеч тортинмасдан шундай яшагин».
Аркил хожадан отаси дастурини эшитгач, бу аник
тадбирни бажаришга киришди. «Неки сенинг мунаввар
хотирингдан нур таралибди, замирим хонасининг ойнаси-
ни равшан кдлур. Лозимдирки, бу тадбирни амалга
беку сур оширмок лозим. То бу ишни охирига етказмагай-
сиз, бир дам хам рохат сувини ичмагайсанки, пайсалга
солиш офатдир. («Таъхир офат аст») тадбирда рохат».
Аркил хожа уз вожиб коонзодасидан шундай ижозат
олгач, хизмат камарини махкам боглаб, мухим ишларни
саранжомлашга киришди. Назм (мазмуни):
Аркил Кунхон фармонини эшитгач, хизматга бел
боглаб, елиб-югурди. Чапу унг кул фаркига борди, улар
кимга тааллуклиги муайянку. Хар шахзодани бир улкага
тайинлади ва уларга лакаб ва тамгалар белгилади. Хамма
шоду хуррам, бир-бирлари билан дусту бегам булдилар.
Равшанзамир Кунхон фармонига биноан вазир Аркилхо-
жа шахзодалар нишони ва лакаби, ултирар жойлар ва
тамголарини тайин килгач, беман шу маъно улар уртасида
дустлик ва тотувлик пайдо булди. Улфат ва садокатлилик
урнатилди. Адоват ва гап-суз йули беркилди. Чунончй,
мажлисда, туйда, шулонда хар бири уз муча ва соврунларини
биладиган буладилар. Таом ейиш пайтида хар бирига
куйнинг бир кисми муайян эди. Бир-бирига кичик ва катта
одобига риоя килар эдилар. Беман ушбу тотувлик салтанат
бу сулолада узок йиллар сакланди. Кунхон (в. 24 а) 70 йил
муддат салтанат сурди. Бу дунёдан куз юмаётганда уз иниси
Ойхонни валиахд тайинлади.
54
ОЙХОН ИБН УРУЗХОН ИБН КОРАХОНИБН-.
м У р у л х о н и б н а л м у ж а н н а х о н ИБН
КУЮКХОН ИБН ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН
ЙБН ТУРК ХО Н ИБН ЁФАС ИБН НУХ,
АЛАЙХИССАЛОМ ПОДШОХДШГИ ЗИКРИ

Ойхои ибн Угузхон карамли, муборакруй, хушфеъл ва


хушхуй хон эди. Биродари вафотидан кейин салтанат
маснади ва адолат тахтига ултирди. Хосу авом хузурида
эх,сон курсатарди. Отаси ва бобосининг тах,синга лойик,
расму русумида устивор турди. Раиятга риоя ва ёрдам
кулини чузди. Лашкарига бобоси ва отаси ясоги буйича
таълим берди ва тузди. Бир муддат хонлик тахтига
кадам куйиб, куп муддат комронлик йуригида турди.
Тепасига ажал фариштаси ётишганда тунгич угли Юл-
дузхонни урнига койиммакон тайинлади. Узи эса олам-
нинг барча халкидан оламнинг яратувчиси томон юз угир-
ди.

ЮЛДУЗХОН ИБН ОЙХОН ИБН УРУЗХОН ИБН


КОРАХОН ИБН М УРУЛХОН ИБН
АЛМ УЖ АННАХОН ИБН КУЮКХОН ИБН
ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХО Н
ИБН ЁФАС ИБН НУХ, АЛАЙХИССАЛОМ
ПОДШОХЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Юлдуз ибн Ойхон отаси урнини эгаллаб, меросий мулк


эгалигини кила бошлагач, яхши русум ва одатлар касб
этди. Бир навъ Мугулистон подшолигини юритди. Унинг
замонида халк фарогатда ва форугболлик билан х;аёт-
кечирдилар. Адлу ицсоф у 40™ муболагасиз бех,иштга
тенглашадиган замонасида ва салтанат экинзорида фармон-
раволик уругини кулга Киритди. Вах,има чумчуги кайтди.
Окибат омил уни амалдан маъзул этиб, казо кули
Кадар калами билан>унинг умри сижилига х,ам тавке
битди. Унинг угиллари орасидан Менглихон отаси урнини
эгаллади.
МЕНГЛИХОН ИБН ЮЛДУЗХОН ИБН ОЙХОН
ИБН УРУЗХОН ИБН КОРАХОН ИБН МУРУЛХОН
ИБН АЛМУЖАННАХОН ИБН КУЮКХОН ИБН
ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХОН
ИБН ЁФАС ИБН НУХ, АЛАЙХИССАЛОМ
ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ (В. 24 б)
Менглихон ибн Юлдузхон отаси урнига салтанат
тахтига ултиргач, бир навъ подшох;лик ва фармондехдик
русумини юритди. Унинг замонида барча халойик, ва
раият оммаси фаровон ва хотиржам яшадилар. Ажал
к,озиси унинг тепасига етишгач, Тенгизхон деган уз ^ л и ­
ни узига валиахд тайинлади.

ТЕНГИЗХОН ИБН МЕНГЛИХОН ИБН ЮЛДУЗХОН


ИБН ОЙХОН ИБН УРУЗХОН ИБН КОРАХОН
ИБН МУРУЛХОН ИБН АЛМУЖАННАХОН ИБН
КУЮКХОН ИБН ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН
ИБН ТУРКХОН ИБН ЁФАС ИБН НУХ,
АЛЛАЙХ.ИССАЛОМ ПОДШОХ,ЛИГИНИНГ ЗИКРИ
Тенгизхон салтанат ишларига мутасадди булгач, бобоси
ва отаси й^фигидан четга чикмади. 110 йил Мугулистонда
хонлик сарири ва жах,онбонлик тахтида ултирди. Кексайиб,
н о т э б о н булгач, угли Элхонники, одил за комил подшох, ва

шавкат сохиби эди, уз урнига тайинлади. Узи узлат гушасига


жунащл. Колган умрини гафлат айёмининг узрходлиги ва
колганининг тадорикини куллик жодасида утказмокка
тутинди. Ажали якинлашганда барчадан розичилик ва
хушлик тилаб, окибат чамани томон равона булди.

ЭЛХОН ИБН ТЕНГИЗХОН ИБН МЕНГЛИХОН


ИБН ЮЛДУЗХОН ИБН ОЙХОН ИБН У р у з х о н
ИБН КОРАХОН ИБН МУРУЛХОН ИБН
АЛМУЖАННАХОН ИБН КУЮКХОН ИБН
ДИБАДКУЙХОН ИБН АБУЛЧАХОН ИБН ТУРКХОН
ИБН ЁФАС ИБН НУХ, АЛАЙХИССАЛОМ
ПОДШОХЛИГИ ЗИКРИ

Таърих фани арбоблари китобларида зикр этилмиш ва


битилмишки, Элхон ута калим ва комкор подшох,, карамли
ва матонатли коон эди. Айтадиларки, Элхон давлати
56
замонида унинг иккинчи угли булган шох, Офаридун Тур ибн
Фаридунни саноксиз лашкару улкан, х,исобсиз сипох, билан
Мовароуннахр ва Туркистон заминга жунатди. Тур ибн
Фаридун Жайх,ундан утиб, Мовароуннахрга етди ва ул ерда
туриб колмай, Туркистон диёрига отлакди. Севинчхонки,
Тотор маликларининг саккизинчиси эди, фурсатни ганимат
х,исоблаб, уч олмок булди. Угузхоннинг узаро муносабатла-
ридаги х,ам иллатликдан Тур ибн Фаридун билан ошнолик
пайдо килганди. Тур ибн Фаридун билан Элхон Мугул
подшох,и уртасида (в. 25 а) мухолифлик пайдо булди. Тур
ибн Фаридун Тотор хони Севинчхон билан иттифокликда
Элхон мугулнинг элу улуси устига юриш килганди.

ТУР ИБН ФАРИДУН БИЛАН ЭЛХОН ИБН


ТЕНГИЗХОН МУГУЛ УРТАСИДАГИ ЖАНГ ЗИКРИ

Тур ибн Фаридун Элхон устига лашкар тортганда


мугул кавмлари Элхондан хушдил ва хушнуд булганлик-
ларидан у билан мардона жанг килдилар. Туркларнинг,
уйгуру тоторларнинг купчилигини катл этдилар. Шу
аснода Тур ибн Фаридун билан Севинчхон тотор х,ийла
ишлатиб, коча бошладилар.
Сунг кайтиб, икки фарсанг мугулларга якинлашиб
тухтадилар. Иккинчи куни гафлатда куйиб мугуллар
устига ёпирилдилар. Назм (мазмуни):
Карнай ноласи хурушга келди. Руйин (биринжий)
нойу руйин ногора. Замин отлар наълидан жушга келиб,
тиглару хуруш унга кушилди.
Алкисса, хазрати вожибул-вужуд такдири билан Элхон
ва мугул халки устидан голиб келдилар. Мугул халки еган
тузларини халоллаш йулида уша куни шу даражада жахд
билан жанг килдиларки, барчалари х,алок булдилар.
Айтишларича, К,аён ибн Элхон ва унинг асранди угли Нукуз,
икки аёл, шу иккисининг хдмширасидан ташкари бошка
бирор киши бу жангдан тирик колмади. Бу вокеа,
айтишларича, Угузхондан минг йил утгач, содир булган.
Баъзиларнинг ривоятича маглубият жанги пайтида кирк
нафар к,из бир тарафга караб кочиб кетганлар. Уттиз нафар
йигит бошка тарафга кочишган. Уша кирк нафар киз
наслидан кирккизлар пайдо булган. Уттиз угил наслидан
уттиз угул. Алахдат алоар-ровий.
К,аён ва Нукуз хотинлари билан бирга узларининг
улдирган одамлари орасида колдирилдилар. Куёш ботиб,
жанг булган жойда кош корайганда уринларидан туриб,
57
асир олинганлар отлари уларга я раб колди, миндилар ва
Коча бошладилар. Тонг чогида туртталаси бир жойга
етишдилар. Назм (мазмуни):
К,аичалар тоглар бир-бирига уланган булади, уларга
кириш йули банддир. Бир тог х,айкалдек ажралиб турарди.
Гуё фалакдан ажралган парча дейсан. Тишини худо
шундай яратган эди. Ичи эса жаннатдек суву ут-уланга
бой эди. Бир ер эдики, осмондан афзал. Лекин йули тогу
камарлар билан беркитилганди.
Хар турт нафари тонг ёришгач, у ерга етганларида
жон хдвлида зах,мату машаккат билан узларини унга
ташладилар. Уша жойда утлок булиб, суву ут-улан ва
чашмалар, дарахтлар мул-кул эди. Уша нох,ияни айланиб
чикиб, бир калъага ухшаш баланд тогни курдилар. Уша
тог этагига бордилар. Ул тогнинг зох,ири tof тошидан
булиб, тог ичкариси мевали дарахтларга, овланадиган
х,айвонларга мул эди. Турклар бу тогнинг номини Арканакун
дерлар. Яъни Тунд Камар дегани.
Алкисса, куп машаккат билан х,ар туртови уша тог
тепасига чикдилар. Узларини у тогдан пастга Олдилар.
Шу ерда макон курдилар. Бир неча муддат шу алпозда
кунлар утди. Молу фарзандлари, асбобу чорваларини
жамлаб купайтирдилар. Улар наслидан бир неча шуъба
вужудга келди. Хар шуъбадан кабилалар пайдо булди.
Назм (мазмуни):
Уша жойда узок йиллар колиб кетишди. Шу орада
асбоб-ускуна, фарзандлар, мол-х;ол х,осил булди. Наслла-
ридан жуда куп шуъбалар вужудга келгач, улардан
кабилалар пайдо булди.
Хар кабиланинг уз исми муайян булди. Бу кабила-
лардан К,аён наслидан х,осил булганини киёт дейишади.
Нукуз наслидан пайдо булган кабилани дарлакин деб
атайдилар.

БУГУНГИ КУНДА РУС ВА ЗАНГ


МАМЛАКАТЛАРИДА ХУНКОР НОМИ БИЛАН
ШУХРАТ ТОПТАН ОЛИ УСМОН СУЛТОНЛАРИНИНГ
АЖДОДЛАРИ БАЁНИ ЗИКРИДАКИ, УРУЗХОН
НАСЛИДАН ХИСОБЛАЙДИЛАР

Тарих ва хабарлар мухдккиклари наздида шул му-


каррарки, Угузхон Султон Усмонхоннинг ун бешинчи
бобосидир. У охирги султонлардан булиб, Чин ибн Ёфас
58
алайхиссалом авлодларидандйр. Юкорида мазкур булган
Угузхон кадимги бобоси ..булйб, Турк ибн Ёфас алай­
хиссалом авлодидандир. Усмон хон аждодлари исмлари
Хазрати Ёфас алайхиссаломгача тубандагича тартибда-
дир:
УсмонхоН ибн Эртугрул йбн Сулаймонхон ибн Киё
Алпхон ибн К,изил бурохой ибн Бойиндурхон ибн Ойкут-
лугхон ибн Тургорхон ибн Туктемурхон ибн Босукхон ибн
Кук албхон ибн Урузхон ибн.Бойсубхбн ибн Ялвожхон ибн
Бойбукхон ибн Туррулхон ибн Ойтурмйшхон (в. 26 а) ибн
Кужангхон ибн Ортукхон ибн Касорихон ибн Бектемирхон
ибн Туримхон йбн. ЯмокхОн ибн Кизил бугохон ибн
Ямокхон ибн Бошбурохон ибн Туррулхон ибн Койихон ибн
Жамумхон ибн Бойсурхон ибн Турралхон ибн Севинчхон
ибн Куртилмишхон ибн Жорсурохон ибн Карожорхон ибн
Бойчукдон ибн Амудхон ибн Кумошхон ибн К ° Р а УРЛОНХОН
ибн Сулаймонхон ибн Курчулхон ибн Курбугон ибн
Бойтемурхон ибн Куйхон ибн Макри Юманишхон ибн
Макри Куйхон ибн Мочинхон ибн Ёфас алайх,иссалом ибн
Нух, алайхиссалом.
Оли Усмон султонлари аждоди баёни шундан иборатки,
55 воситадан кейин хазрати Нух алайхиссаломга етадилар.
Ал илму индоллохи валахда ало ар-рови.

АРКАНАКУН ТОРИДАН КИЁТ ВА ДАРЛАКИН


КАВМИНИНГ КЕЛИБ чикиши ЗИКРИ

Киёт ва дарлакин к,абила ва кавмлари купайгач,


Арканак,ун мак,оми уларга танглик к,ила бошлади. Ташк,ари-
га чиклшга харакат к,илдилар. Улар бу ердан чик,мок,чи
булган чокларида тогнинг бир к,исми темир маъданидан
эканлигидан йул-йул к,илиб олинди. Барча к,авм тупланишиб,
жуда куп утин ва кумир туда килдилар. Кийик, Оху
терисидан туккиз юз дам ясадилар. Хар бири эллик ман
келадиган кумир оташини ёкдилар ва дамларни ишга
солдилар. Назм (мазмуни).
Узларидаги утга дам бердилар, у kjoc чархини корайтириб
юборди. Олов кучая боргач, тобига келди ва дархол темир
сувдек ока бошлади.
Куп харакатлар билан тогнинг баъзи жойларини
эритиб, йул очдилар ва ташкари чикдилар. У ердан кучиб
яна Мугул диёригаки, або ва аждодлари ватани эди, кириб
келдилар. Уларнинг асл ватанларига кириб олиб, эгалла-
ган тотор ва бошка кавмлар билан жанг килдилар. Ул
59
мавзеларни уларнинг кулидан озод килдилар. У з ерлари-
ни эгаллагач, ташкарида колган бир гурух, Хитойга бориб,
жойлашган эдилар. Улар бу ердан чикиб, мугул элига
келиб кушилдилар. Аммо мугул халки шу икки наслдан
бошкасини эътиборга олмайдилар.
Назм (мазмуни):
Мугуллар наздида шу нарса аникки, j i k k h кавмнинг
келиб чикиши айни шу тартибдадир. Узини айланма
йуллар билан уларга нисбат берувчилар эътиборга олинмай-
ди.
Тарих китобларида Мугул замини худуди ва томонла-
ри муайян килинганидек, куйидагичадир: унинг шаркий
чегараси Чину Хитой оралиги сархддига етади. Чунонки,
жанубда шаркий сархдди Чин гарби-шимолий чегараси
охиригача, шимолда шаркий сархдди Хитой шаркд-
жануби чегараси охирига ва Мугул замини гарбий
чегараси уйгур заминигача, шимоли Коракурум ва Салангой
заминигача ва жануби то Тибатга етади.
Айтадиларки, уларнинг ов ва минилмайдиган хдйвонлар
гуштидан бошка овкати йук. Зеро, ул диёрда экин экилмай-
ди. Ул халкнинг барчаси молдор булганидан экин экилади-
ган ерларда мол бокиш мушкулдир. Агар ах,ёнан экин экил-
са, ёки экин ери булса, уни х,исобга ва эътиборга олмайди­
лар. Улар либосининг аксари вах,ший ва уй х,айвонлари тери-
сидандир. Чунонки, Синжоб, Самур, К,окум, Олтойи ва бун-
дан ташкари уларнинг киймати оламда маълумдир.

К.АЁН Н АС ЛИ Д АН Б У Л ГА Н Ю Л Д У ЗХ О Н ИБН
М Е Н ГЛ И Х О Ж А Х О Н ИБН Т Е М У Р Т О Ш Х О Н
ДОСТОНИ ЗИ К РИ

К,аён ибн Элхон ибн Тенгизхон ибн Менглихон ибн


Юлдузхон ибн Ой хон ибн Угузхон ибн К,орахон ибн
Мугулхон ибн Алмужаннахон ибн Куюкхон ибн Дибад-
Куйхон ибн Абулчахон ибн Туркхон ибн Ёфас ибн НуК
алайхиссалом наслидан Юлдузхон ибн Менглихожахон
ибн Терлуртош мугул х,окими ва пешвоси булди. Мугул элу
улусини х,усни тадбири билан маъмур килди. Х,ар тарафга
тиркираган ва бехонумон мугулларни жамлади. Шу са­
бабдан унинг иши юришди ва мугуллар наздида х,ар
кимки Кзён насаби ва наслига оид булса, унга эътибор
к^фсатди. Зеро, К,аён наслининг мугул авлоди эканлигига
х,еч ким шак-шубх,а килмайди. Бошкалар назарида «яхтама-
60
лас-сидк, валлах,и рабо»дир. Нима нажибу сах;их, булди. К;аён
авлоди мугул га дойр булди.
Х,ар йил улар аждоди Арганакун тогига ут куйиб,
(в. 27 а) дам куйиб, унинг тошларини эритиб, темир
олганлар, узлари эса у ердан чикиб кетган эдилар. У л
кавмнинг аксари батамом кетиб, тошларни эритардилар
ва темир х,осил к,илардилар ва тог йулини келиб-кетиш
учун очиб куйдилар. Уша диёрда яшайдиган халклар
бугунги кунда х,ар йили уша ерда ^амъ буладилар. Назм
(мазмуни):
Темирчилик асбобларидан дам, олов, Kjfrvmp, огир
болга келтириб, то кизиганча ва юмшагунча урадилар.
К,изиган тошдан оташ ёрдамида темир оладидар. Уша
кечаси барчаси айшу ишрат киладилар. Худога зорланиб
илтижо киладилар. Мех,тарлик йулини тутганлари те-
мирчиликни касб килмоги лозим. Олов дамидан тошни
утказиб, темир х,осил кила оладилар. Темир купайгач,
жанг ва шикор асбобларини ясайдилар. Мугулнинг одату
йули шулдирки, яхшилар расму русумини тутгайлар.

К,АЁН ИБН ЭЛХОН Н АСЛИ Д АН Б У Л ГА Н


Б У З А Н Ж А РХ О Н ИБН АЛАНК.УВА БИНТИ
Ч У М А Н А Х О Н ИБН Ю ЛД УЗХО Н ИБН
М Е Н ГЛ И Х О Ж А Х О Н ИБН ТЕ М У Р ТО Ш Х О Н
Д А В Л А ТИ З У ^ У Р И ВА У Н И Н Г КЕЛИБ ЧИК^ИШ
К А Й Ф И Я Т И ЗИ КРИ

Бузанжар Аланкуванинг углидир. Аланкува Чуйма-


нахон ибн Юлдузхоннинг кизидир. К,урлос эли ва К,иёт
Кавмидан. Туркларнинг тарих китобларида закий тах;кик-
ларда зикр ва мастур килинганки, Юлдузхон фано
магрибида гуруб этди. Ундан икки угил колди. Бирининг
номи Уйманахон, иккинчисининг номи Чуйманахон. Уйма-
нахондан бир угил тугилди, исми Дибун Баён. Чуймана-
хондан бир киз адам мулкидан кадам юзига етишцики, хусни
х,асани камоли ах,саниятга, хусн ах,санга х,авохох, чех;ралари-
га ва рухсори партавидан офтоб нурёб ой монанд ва у х,ам
хуршид ичидаги билан, осмон манзари тизи Аланкувага
Назм (мазмуни):
Аланкува хусни бехтарлигини у замон Парвинию Ойи
курмаган. Келиб чикиши Курлос кавмидан, чех;раси
ойдек, турар жойи баландда. Гузаллиги шу даражада
эдики, курганлар х,айрат бармогини тишларди. Лаблари
61
сузга келганда сузлаётган жонга, юзи сафоликда куз
унгингиздаги рух,га айланарди. Икки хиндуси бир-бирига
ноошно, икки чашми фитна, сех,ру уйкуга тула. Гули
сумбулдан тароват олган. Сумбули гулдан зиёнат топган.
Юзини курган х,ар киши, илох,ий вужуд деярди уни.
К,омати олдида сарв турган жойида котиб коларди.
Ултиролмади хам оёкда коларди. Исмат (покизалик,
бокиралик) да дунёда навбахор айёмидаги гунча рангига
ухшарди. Бошликлар Аланкува оёги тупроги буларди-
лар. Ундан илхом олиб наво килардилар. Етти осмоннинг
яратувчиси тангри такдири Дланкувани Дибун Баённинг
жуфти халоли этди.- Чуймана гулшанидаги гул эди,
уймана жужаси унинг булбули булди.
Аланкува ёши ун туртга етганда ун турт тун ойи
(кунлик) унинг рухсораеи аксидан тоб оларди. Гули
сурий вараклари барглари равшан пешонаси исматойин
терлари мавжи рангидан сув ичарди. Байт (мазмуни):
Сардорлар боши унинг висоли хавосининг барбоди,
шахриёрлар думог пардаси унинг хаёли накшидан тула
(мусаввар).
Мукаддар дорулказо козиси хукми. казову кддар
гувохлигида ул юлдуз кизлар (иштирокида) ой бокира
уз амакисининг угли, ушанда.мугуллар сардори ва хокими
Дибун Баён ибн Уймана ибн Юлдузхон никохи шодасига
мунтазам булди. Дибун Баён хиймаси Аланкува висоли
жамолидан тулин ой холасидек мунаввар булгандан
кейин, Аланкува Дибун Баёндан икки 5^ил курди.
Бирига Билкадо деб ном берди. Иккинчисига Билжадо.
Улар никохидан уч йил муддат утгач, Дибун Баён вафот
этди. Аланкува сийба кодди. Дибун Баён вафотидан
кейин Аланкува Дибун Баён хукумати коидалари дастурига
мувофик мугул кавму кабиласининг мехтари ва элу улус
сардори булди. Бу салтанат хангомида аксар ва купрок
мазкур угилларини парвариш ва тарбия килиш билан
машгул булди. Дибун Баён вафотидан етти йил утгандан
кейин кечаларнинг бирида (в. 28 а) Дибун Баённинг кадим
мухаббат савдоси Аланкува дилидан кайнаб тошди, унинг
фирок шиддатининг харорати Аланкува димоги калъасидан
кук томон урлади. Жисму чашмида орому уйку урни
колмади. Дибун Баён хижрони оташи иссигида узининг
истирохат бистарида ул хиргох тулин ойи баликдек
(тулгониб), мехвар офтобидек юзи кабобдек кизиб, гирёну
бирён була бошлади. У ёнидан бу ёнига агдарилар, кузи
корачуги нигохи беморлик ёстигидаги бош га бош куйиб,
шахар кезиш иштиёки асосига сехр килиб, гох-гох хона
62
тобадони томон бокар, гох,и хона шифтига нигох, кадаб,
гох,ида «Келакол, Дибун Баён!» дея ох, чекарди. Баногох,,
хиргох, туйнугидан бир нур тулин ой партавидек нозил
булиб, хонани тамоман равшан ва мунаввар килди.
Аланкувага якин келиб, ул мохдико суратидек мусаввар
булди ва Аланкува туши хонасига кирди. Ул бону ва иффат
х,ижланешинига интилди. Уни пардайи исмат остидан
чикариб, Аланкува бирла сух;бат курди. Аланкува унга тан
бермасликка, узини унинг кулидан халос килишга х,арчанд
уринмасин, муяссар була олмади. Них,оний сух,бат туга-
гандан кейин Алданкува караса ул нурли мусаввар йигит
рангсиз бир бедана суратига кириб, хона эшигидан ташкари
чикиб кетди. Уша ондан бошлаб муайян муддатгача х,ар кеча
шу тартибда келиб Алданкува билан х,амсух,бат булди.
Алданкувада пинх,оний сухбатлардан кетма-кет сарга-
ронлик юз берди. Х,омилали булди. Бу х,омиладан куту-
лишнинг х,еч бир имконини топа олмади. Уни пинх,он
тутиш имкони х,ам булмади. Окибатуламр, Аланкува
х,омиладорлиги тогораси томдан тушди. Одамлар, кавму
хешлар унинг корнида боласи борлигидан хабардор були-
шиб, лаънат тилини Алданкува таъии учун очиб, улдирш ва
маломат билан тахдид солдилар. Охири, Аланкува ночор
х,олда мугул акобир (в. 28 б) ва ашрофларини жамъ килиб
уларнинг барчасини хотирини жаъм килмок ниятида изох,
бермок билан уз зиммасидан сокит килмокка киришди ва
узи билан булган вокеанинг х;акикатини бирма-бир, кандай
булган булса шундай сузлаб берди. «Бу вокеа хусусида
дилингизда дагдага урин олган булса, бир неча кун кечаси
х,иргох,им атрофида булинг. Токи бу яширин сир «кашшамс
филажо вал-бадри физ-захо» («куз унгингизда равшан ва
хувайдо булур»). Йигилган кабилалар аъёнлари ва мугул
зодагонлари Аланкува сузи чин ёки ёлгонлигини маълум
килмок касдида уч-турт кеча кузатдилар. Ул жамоанинг х,ар
бири мушох;адасига шу нарса аён булдики, ун турт кунлик
тулин ой равшанлигига ухшаган бир нур х,ар кечаси
хиргох, хонаси туйнугидан кириб, васфини Аланкувадан
эшитганларидек бир суратда муайян курдиларки, одамлар
шаклига кириб ёстикдошлик киларди. Кейин хуруж
х;ангоми тугаши билан бедана суратига кириб, эшикдан
чикиб кетарди. Бу манзарани мушох;ада этганларидан
кейин догдага килганлари хотирга келиб, хижолат терига
ботдилар. Маслах,ат килдиларки, агар минбаъд одатдаги-
дек келса, уша ахволда уни ким курса, хиргох, нох,иясида
мунтазир турганлар, хуруж пайтида кулидаги дашна ёки
тиг билан уша НУР суратидаги одамни захмдор килиб,
63
уришлари лозим. Кундуз султони магриб хилватхонасига
нузул этиб, тулин ой миршаби равшан машъалини
машрик, пойтугида ёк,иб, юлдуз кандилларини даврон
Кахкашони ипига унгу сулда осганда, кечадан бир пас
утган эдики, уша мазкур нур одатий йули билан, хар
кечаги одатича хиргох хонаси туйнугидан тунги кийимда-
ги ул сиймин габгаб тулин ой ёиига кунди ва хар тунгидек
Хузурбахш сухбат тузишга киришди. Х,алиги жамоанинг
токати ток, булди ва айни сухбат кизиган чогда адоват
ханжарларини хамият кинидан чикариб, дуд зулматидек
узлари курган вужуди нурга хужум килдилар. Х,арбири-
нинг кулидаги дашна нуки (в. 29 а) ва тиги ул шахе
аъзосининг хар узвига улдирмок, касдида санчилди. Шу
холатда уша одамлар наздида муайян булдики, ул шахенинг
хар бир аъзосига тортилган тигдан узларини мажрух
курдилар ва шу фурсатда бу суратдан ожиз булдилар,
кулларини ул суратдан тортдилар. У л жамоанинг барчаси
коронгу кечадаги бул ажойиб вокеа хайрати девор накшидек
махв этди. Нуроний ул шахе уша вакт зулматида сухбатдан
фору? булди, бедана суратига кириб хиргох эшигидан чикиб
кочди. Эл акобирлари ва улус ашрофлари уз кирдикорлари-
дан барчаси маъюс булиб, шунда ул сохибжамол бону
сузларининг чинлиги манзур нуридек равшан ва нуроний
булди. Бадгуйларнинг таъна тиллари огизлари комида
хомуш пусиб колди. Бу кисса мазмунини хар ким уз акли
даражасига кисман фахмлади, уз матлубини бир навъ
тушунди. Пурфитна рулрула то киёмат киёмигача бу уммат
орасйда мажхулулхакикатлигича колди. Назм (мазмуни):
Бу яширин сир халкка ошкор булгач, унинг таъна
тиллари харакатга келди. Лекин, замонлар улуси орасйда
бу вокеадан фитналар зохир булди. Бу гапдан улус
орасидан окиллар бош кутарди. Бу сир фош булган
кечадан бошлаб халойик уртасида гап-суз купайди. Бири
деди: девор булмас берубор, одам унинг бу холатидан
пурсамар. Яна бири деди: рухоний шахедир. Жисми
шаклларидан ул ердан жой олмаган. Бири деди: малакдан
бошкд зод эрмас бундай холати ва куриниши шубха-
сиздир. Бири деди: бу бир гурух кишиларнинг ишидар.
Куриниши сифатининг яхшилигидандир. Бири деди: пок
нури бор булсин. У тупрокдан сизиб чикк,ан сув каби.
Унинг хасис палид жисмлари шундай у^илди. Улуглик
аслига олиб келинди. Бири деди: бу бир мутлак шуъладир.
У хак нурига йугрилгандир. Марям хикоятларини эшитгудек
булсанг, Аланкувага хам шундай такдир берасан. Бири деди:
кимдан хабар берурсан, ки Аланкува Марямга ухшабдир.
64
Пайгамбарлардан инсонлар фахри булганларга Одам ато
замонидан бирор хабар келиб етмаганки, Марямдан булак
оллох, рух,идан х,омиладор булган бирор аёл утмаган.
Марямга Аланкувани к,иёс этмагин, эй угил; агар х,ак,шунос
булсанг. Лекин, шуни билгилки, буларнинг кай бири
жинсияти ва унси бу муъжизага як,ин булди. Шу байт билан
сузни киска кдлурман. Тангрига х,авола килурмиз. Иш
сирридан х,акдан булак ким хам вокиф буларди. Кел,
хак сиррини унинг узига куйиб к,уй. Одам тили узундан-узок,
сузлардан бу кдвму элни, нималарга гирифтор келмади. Бу
туданинг узи бешинчи йули эди. Уни учинчи эътикод этиб
курсатдилар. Улуснинг эру аёл, каттаю кичиги Аланкува-
га бош эгиб келдилар.
Алкисса, к,авм иштибохл уринсиз эканлиги аникдангач,
таъна килувчилар тили тийилгандан кейин Аланкува
х,омиласи муддати етишди. Бир кориндан уч угил адам
оламидан вужуд оламига кадам куйишди. Биринчи угилни
Буркун (баъзилар Буртак х,ам деганлар) деб аташди,
иккинчи угилга Бусунгур, учинчи Бузанжар деб ном
бердилар. Дейдиларки, бу уч авлоднинг тугилиши хижрат-
дан кейинги 115-санада эди. Уша йили кирони улуввин
булди. Яъни Амир Абумуслим Марвазий хуружи шу йилда
содир булди. Таворих ахли бу табака маликларининг аввали
Бузанжарни сохдбкирон деб атайдилар. Дейдиларки, Бур-
кундан икки угил тугилган. Бирининг номики К,абакай деб
атаганларки, кабокин кавми унинг наслидандир. Бошкасига
К,аттагон деб ном берганларки, катагон кавми ундан.
Бусунгурдан икки угил тугилган. Бирининг номини Собих#
дейишганки, мугул кавмининг падари калонидир. Иккинчи-
сини Солжиют деганларки, салжиют кавми унга мансубдир.
Бузанжир икки угил курган. Бирининг номи Буко булиб,
тамоми Туркистон замин султонларининг бобосидир. Ик-
кинчисининг номини Тукто деб аташган. Нуроний шахе
пуштидан тугилган, Аланкувага нисбатан бор авлодни
найирун деб атайдилар. Нисбати Аланкувага булиб Дибун
Баён пуштидан булган наелларни дулкан деб аташган. Улар
аждоди Уйманахонга бориб такалгани сабабидан Дулкан
авлодини уймоут дейишган. Таворих арбоби таэфир килган-
ларки, бу уч ота Аланкуводан тугилганлари сабабидан, уша
пайтдаги хукамолар жамъ булишиб, улар тугилиши муддати
толеъини мулохаза килганлар ва хукм чикарганларки, бу
авлоднинг хар биридан жуда куп фарзандлар тугилажак ва
уларнинг аксари ва купчилиги (В 30 а) муаззиз ва мукаррам
булурлар. Хусусан, учинчи угил толеъи моддасидаки, уни
Бузанжар дейишган, давр сохибкирони деб хукм чика-
ришган. Айтадиларки, Бузанжар андак замон ичида жамеъи
акрону акраболарининг улуги, эътиборлиси булиб олган.
У уз билагининг зури ва куввати билан салтанат тахтини
эгаллайди. Мугул кавмининг барча саркашларини уз итоати
сардарахтидан утказиб, барча турк хоконлари унга бандалик
халкасини жон кулокларига таки б юрдилар. Даётлиги
чогида х,оконлик тожини бошидан куймади, токи улмас
хоконлик саририда мутамаккиндир. Адам йули сафарини
ихтиёр этгандан кейин авлоди ва урущошлари оламга
шохлик ногорасини чалиб, салтанатдорликнинг борлик
яловини бошда кутардиларки, олам инкдрозигача хон,
султон ва подшох булсалар. Шунингдек, тарих китобларида
зикр ва мансур этилганки, биргина Аланкуво корнидан
тугилган уч угилнинг хар кайсисининг уз ялови буларди.
Лекин Буркун билан Бусунгур иккисининг ялови кулокла-
ригача тушиб турарди. Бузанжар ялови унинг боши фаркига
тугри келарди. Бу якин шуни аломатидан эдики, уша аср
мунажжимлари унинг салтанатини курсатган эдилар.
Бузанжарнинг бошкача аломати бор эди. Эмизикли чакалок-
лиги чогида уни оркасини ерга килиб ёткизганла-
рида, куп утмай корнига угирилиб оларди. Харгиз юзинй
^чиб ухламас эди. Бу хам унинг бир сохибкиронлигининг
аломатларидан, тахамтанлик белгиси деб хисобладилар.
Шунингдек, баъзи тарих китобларида зикр этилишича,
Бузанжар буйин томирлари жуда якин эдики, гояти
якинлигидан унгу сулга гавдасини харакатга келтирмай
карай олмасди. Одамлар унинг гарданини бир лахза
шундай гумон киодиларки, Бузанжар кооннинг суяклари
кушилиб кетган эди. Х,ар икки аломатини тахамтанлик
белгиларидан санар эдилар. Яна уша давр мунажжимлари
айтган эдиларки, парчам Бузанжар боши фаркига тугри
келиши салтанатидан, Буркун ва Бусунгур парчамининг
улар баногушига тугри келиши уларнинг хизматкор булиши­
га далолатдир. Бу икки биродарнинг авлоди Бузанжар
авлоди хизматига нисбатан итоат камарини боглаб, салтанат
конунларига буйин эгажаклар (в. 30 б ). ^

Б УЗАН Ж АР К,ООН ИБН АЛАНК,УВА БИ Н ТИ


Ч УЙ М АН АХ О Н ИБН М Е Н ГЛ И Х О Ж А Х О Н ИБН
ТЕ М УРТО Ш Х О Н С А Л Т А Н А Т И Н И Н Г З И К РИ

Бузанжар Темучин — Чингизхоннинг туккизинчи бо-


боси ва Амир Темур курагоннинг ун туртинчи бобоси
Каён ибн Элхон наслидандир. Тарих китобларининг
сахифалари ровийлари шундай ривоят килурларки, Бу-
66
занжар уз кдриндошу акробалари орасида успиринли-
гида хар ерда сайру шикор кдларди. Узининг хар хатти-
харакатида барча авлоди ва боболаридан фаркланиб
турарди. У к, отиш, курашиш, шикор килмок, отда чопмок,
ук кесмак, иргитмок ва умуман сипохигарликнинг барча
сохасида у3 атрофидагиларидан ёши кичиклигига кара-
май замонаси етукларидан кули устунлиги бор эди. Аввал
бошданок шижоат ва диловарликда уша диёрда дахр
рузгори ахлидек эди. Паланг ва шер унинг жахонгирлик
назарида тулкидан хам забунрок келарди. Аждахо ва
наханг унинг укидан захмдор булгани равшан. Улар
чувалчанг ва кискичбакадек мазорот томонга кийшайиб
кетади. Балогат ёшига етганда кавм ашрофлари ва улус
аъёнлари билан иттифокликда рабиулаввал ойи бошлари-
да санаи 130 да салтанат тахтида ултирди. Шахриёрлик
мамлакатларида танхолик ногорасини урди. Турклар диёри
улкасида адолат расм-русуми, шафкат коидаси, эхсон
конуни билан шугулланди. Халойикка дилосолик бахш этди.
Тарих китобларида мазкурдирки, Бузанжар Амир Абу-
муслим Марвазийнинг хамасри эди. Айтишларича, Амир
Абумуслим таваллуди хазрати наби салиоллохи алайх#
васаллам хижратининг юзинчи санасига тугри келади.
Яна тарих китобларида мазкур ва мастурдирки, йуколиб
бораётган мугул султонлари хонадони кайта дунёга келиши-
нинг сабабчиси булди. Тотор халки ва бошка кавмлар турли
тоифаларга тобеъликда таркок яшар эдилар. Андак давр
ичида уша тоифаларнинг хонлари хизмат камарини
тобеълик белига боглаб, буйсундилар ва унинг коонлик
хитобига мунтазирлик билдирдиларки, (в. 31 б) азимуш-
шаън подшох макомида эди. Мукаррардирки, мугуллар
лакаб белгилашда купсузликни жойиз топмайдилар, мубо-
лага ва такаллуф кургузмайдилар. Хонлик тахтига ултирган
Хар бир киши исмига бир исм кушиб айтадилар. Масалан,
хон, коон, ва хокон. Мугул лашкари хам нозу неъматда
борига шукр килувчи, мехнатда собир (сабру токатли)
буладилар. Улар фармонбардорликда шу даражадаки, агар
бирор амирнинг юз минг лашкари булиб, у билан хон
оралигидаги масофа белгилангандек булса, улардан бири
бирор гунох иш килган такдирда хон унга биргина
суворий юбориб олиб келтириши мумкин, токи уни
фармонга биноан бошидан жудо кила оладилар. Токи
бошкалар бундай кусурни кайтармасинлар. Х,еч ким
уз хазораси, садаси, дахчаси жойлашган жойдан кетмас-
лиги лозим. Бошка жойга кетишга хаккл булмаган.
Бошкалар хам уларни уз ораларига келиб кушилишларига
67
йул к,уй.масликлари лозим булган. К,аерда булишларидан
кдтъий назар, бирор кишини узларига сардор килиб
сайлаганлар ва узларига амир ва сиповдор килганлар.
Унга сузсиз ran кайтармай таъзим килганлар. У кандай
хукму фармон килмасин, тобеъликни лозим билдилар. Уз
сардори наслидан ташкари бирор кишига буйсунмайди-
лар. Шох Бузанжар коон бир муддат мамлакат ва мугул
подшолигида турди ва мугуллар расму одатларини урнига
куйиб адо этди, адлу эхсон маросимини урнатди. Х,аёт
тахти тепасидан мамот сафарига отланмокчи булганда
ундан икки угил колди. Бирининг номи Буко булиб,
Чингизхон ва К,арочор нуённинг еттинчи бобоси хисобла-
нади. Иккинчиси Туктодир. Ундан Мочин деган бир угил
колди. Назм (мазмуни):
Туктодан эътиборли Мочин деган угил тугилди, унинг
наслидан бундан бошкаси унутилди.

БУК.ОХОН ИБН Б У З А Н Ж А Р КООН ИБН А Л А Н К У ВА


БИНТИ Ч У Й М А Н А Х О Н П О Д Ш О Х ^ И ГИ З И К РИ

Отаси вафотидан кейин Букохон хашамат оёгини


салтанат тахтига куйди. Подшохлик расму русумида раият
ва сипохийлар ахролидан хабардорликни урнига куйди.
Адолат ва карамда олийкадр отаси йулини тутди. Жа-
хонбонлик расми асосларини мустахкам адолат коидалари
ва инсофнинг собит конунларига асослаб тузди (в. 316). Ик-
кала кул вазирларини хам рози ва хушнуд килди. Улими
якинлашаётганини сезгач, угли Дутуминхонни узининг
салтанат тахтига валиахд тайинлади. Узи эса тахту
рахтидан тамоман воз кечди. Назм (мазмуни):
Буко жахондан умид узганда, уз тахтига фарзандини
куйди. Бокий умрли угилнинг номи Дутумин эди. Замона-
нинг шохликка сазовор кишиси эди.

Д У Т У М И Н Х О Н ИБН БУК,ОХОН ИБН Б У З А Н Ж А Р


К,ООН ИБН А Л А Н К У В А БИНТИ Ч У Й М А Н А Х О Н
П О Д Ш О ^Л И ГИ ЗИ К РИ

Дутуминхон отаси волийлигидан кейин салтанат тахти­


ни уз вужуди билан музайян килди. Унинг отаси Букохон
дарулкарор сафарини ихтиёр этгандан кейин Дутум инхон
отаси жасадини илгари белгилаб куйилган жойга куйди.
Обову аждодлари расмига кура адлу инсоф ишларига кушиш

68
килди. Х,алойик,нинг авому хосига эх,сон улашди. Ажал
сокийси кул идан шарбат ичгунга кадар бу йулдан кайтмади.
Айтишларича, Дутуминхоннинг бир х,усну жамолда
ягона хотини булган. У з асри хотинларидан мумтоз ва
аклу фаросатда мартабаси х,аддан зиёда ва баркамол эди.
Ул олия окила хотин номини Манулун дер эдилар.
Дутуминхон вафотидан кейин Манулун Ануш Арки деган
бир токда кучиб утди. Адади фалаклар ададига мувофик
туккиз нафар булган угиллари учун х,ар бир мугул
кабиласидан киз суратди. Моли мулки, гала ва сурувлари-
нинг куплигидан Ануш Арки тогини узига макон ва ороста
этган эди. Гала ва сурувларининг куплигидан сону-
саногига ета олмасди. Сурувлари ва галалари хисобининг
тугрилигини конуний саклаш ниятида шундай килган
эдики, улар х;ар гох, уша Ануш Арки тогининг киялиги,
баландли клари ни тула эгаллаганда маълум килар эдики,
барча гала ва сурувлар уз жойида жобажодир. Молларни
куриклаш учун амир ёки мулозимларини тайинларди.
Назм (мазмуни):
Манулун Дутуминдан кейин Ануш Арки тогидан жой
эгаллади. У тогда сурувлар куп эди, саногига етиш кийин
эди. Ким уша тогда туриб колса, туёклилари билан
тухтарди. Бутун сурувлари куз унгида буларди. К,иёсан
шундай санарди уларни. Тог дараси жонивордан тулмай
Колса, чупондан сурарди. Манулун номдор аёл эди.
Неъмату моли сероб эди.

Д А Р Л А К И Н Н АС ЛИ Д АН Б УЛ ГА Н Ж А Л О Й И Р
К.АВМИНИНГ ХИ ТО Й АХ,ЛИ БИЛАН Ж А Н Г И ВА
Д У Т У М И Н Х О Н Н И Н Г САККИ З Н А Ф А Р У Г Л И Н И Н Г
Ж А Л О Й И Р К,АВМИ Д АС ТИ Д А Н У Л Д И Р И Л И Ш И ВА
К Д Й Д УХ О Н Н И Н Г Ж А Л О Й И Р Л А Р Д А Н ИНТИК.ОМ
О ЛГАН И ЗИ КРИ

Ушанда дарлакин наслидан жалойир кавми жуда '


купайиб кетган эди. Ул Кулурон дарёси киргокларида
етмиш курун жалойир тупланганди. Харбир курунда минг
хона буларди. Мугул ва хитой ахли уртасида душманлик
булиб, х,ар вакт узаро жангу -жадаллар вокеъ буларди.
Ногох, хитой ахли жалойирлар устига ёпирилиб, Кулурон
дарёси киргокларига етишдилар. Сув куп булганидан
ундан кечиб утиш имкони булмади. Зарурат юзасидан
уша ерда жойлашдилар ва жалойирларга бу хусусда
69
ишора килдилар. Назм (мазмуни):
Ки эй шермардлар жасорат айланг, бу томон утингу сиз
горат айланг, Чимрилди кошлари хитой ахлин таънадан жон-
ларига тушди кийн. Дарё устидан куприк курдилар, хору
хашак ташиб сувга сурдилар. Тулган эди диллар кийну газаб­
га, куприкдан утдилар коронгу кеча, жалойир кавмига таш-
ландилар, хоку конларига беладилар. Биридан учиб кетарди
жон куши, конларидан окди бошкд бир дарё. Бир гурух# улим-
дан кутулиб кочди, ватанларин ташлаб шошилиб. Манулун
диёри томон кетдилар, бахти кайтиб ифлосига ботдилар.
Шабихундан хитой ахли билан жалойир кавмининг
купчилиги кирилиб, озгина тудаси жалойи ватани булди.
К,очиб Ануш Арки диёрига ва Манулун яшаш жойи га
етишдилар ва камкувватлик сабабидан, тог пиёзи сункунни
кавлаб едилар. Кунларини ан£ шундай тангликда утказа
бошладилар. Пиёз казиб олинаверганидан ер юзаси уйдим-
чукур булди. Манулун уларга тог пиёзини кавлаб ейишнй
манъ килди. Назм (мазмуни):
Жалойир халки егулик топа олмай ночор сункун
томирини кавладилар. Сункун томирини кавлайвериб, тог
замини оёк ости кдлинди. Манулун ва Дутумин сайр
Килиб юриб, жалойирларни бу ишдан манъ килмок,
булдилар. Туккиз нафар кимматли ёдгорим, менинг Машхур
фарзандларимдир. Бу даштда доим улар уйнар эдилар;
кунгил очиш кунлари пойга чопар эдилар. Улар майдони
казиб ташланди, энди уларнинг отлари ах,воли нима кечади.
Бу заминни бошка хароб кдлманглар, акс х,олда сизларнинг
х,олингизни хароб килурман.
Жалойир кавми бу сузларни эшитиб, батамом Манулунга
нисбатан душманлик х,иссини дилга туйиб гафлат чогида
унинг урДУс ига хужум килдилар. Манулун ва унинг
яклнларини катл этдилар. Уларнинг моли мулкини горат
КилГанлари сабабли жалойир кабиласи купчилиги уз килми-
шидан хавфу андешага бориб, Манулуннинг Дутумин пушти
камаридан булган ва шикорга кетган саккиз нафар урли
ортидан сайдгох,га йуналдилар. Шербаччаларнинг х,ар
бирини куён ва тулкиларни эрмак килгандек, охуларни
суйгандек суйдилар ва йул тупроги устига ташладилар. Назм
(мазмуни):
Жалойир улуси х,айрон эди, Манулун сузидан паришон
булдилар. Барчаси иттифок булиб уни улдирмокда бел
богладилар. Барча фарзандларини катл этдилар. Молу
мулкини горат килдилар. Фитна Манулунни гафлатда
колдирди. Уни улдирдилар. Унинг молини таладилар, элу
улуси бундан бехабар колди. Лекин, туккиз нафар углидан
70
андеша килдилар ва улардан эмин кол масли кларини
билардилар. Биз галати иш килиб куйдик. Мабодо улар бу
х,акда эшитарлар. Сиримиздан огох; булмасларидан ва
бизга карши чикмасларидан олдин, утадиган йулларига
пистирмада туриб, конларини тукайлик. Шошилинч шу
уйинни бошладилар. Х,ар саккизи ортидан тушдилар.
У гурух; ов килаётган чоги келдилар. Тог этагидан сел
каби от суриб, ёй укладилар. Махдиар кунидан нишона
курсатдилар. Паланг болаларидек юрганларини куриб,
мумга тиккандек баданларига найза санчдилар. Чоч
камонидан ажал уки уч бошли найзадек х;айкириб учарди.
Душман кулидан катлга жаад килиб учарди. Камон
тортиб ук отилганда осмоний х,одисалар нола чекдилар.
Фалак деди: «Балли!» Малак деди: «Ж уда соз!» К,азо деди:
«Банд кил», кадар деди: «Бер!» Судрашиб, чапу унгдан
хужум килдилар. Тадбирлар такдирга тутри келмади.
К,азо кадар калами билан хат битганда, торткилашлар,
хужумлар фойда бермади. Йул бошидаги девлар кунгил-
даги истакларига етдилар. Ул кенг- даштда жалойирлар
Кулида туккиз нафар угилдан саккиз нафари улди. Бири
тирик колди, саккизи шах#д булди. Лекин унга х;ам умр
мураббийлик килмади.
Бир туда жалойир улусидан булганлар Дутуминхон
авлоди устидан зафар козонгач, жалойир халки Манулун
ва унинг авлодини кулга туширганлари вактида Дуту-
минхоннинг туккизинчи угли К,ойдухон каниют кавмидан
булган бир кишининг кизига хосткорликка, отасининг
амакиваччаси хешларидан булган Мочинхон хузурига
кетган эди. Мочинхон бу хабарни эшитганда, жалойир
кабиласининг разил хатти-х,аракатидан вокиф булди.
К,ойдухонни х,имоя килиб, уни хузурида саклади ва
жалойир бузургларига элчи жунатди, катта хурмат курсатиб,
уларни чорлади. Жалойир кавми катталари узр сураш учун
келдилар ва дедиларки, бу носавоб дара кат биздан
бемаслах,ат ва фотих;амизсиз килинган. Биз ва халки-
мизнинг аслан ва катъан бу ишдан хабаримиз йук. Узимиз
х,аммамиз хитой жанги билан машгул эдик. Бу ишни килган
жаоматнинг улуси боёнлари биздан узокда эдилар ва
сизларга нисоатан бу разилона густохликни курсатганлар.
Жалойир сардорлари унинг жазоси ва мукофоти учун
фурсат топиб, Манулун ва авлодининг улимига боис ва сабаб
булган 70 нафар кишига сиёсат кургузиб, ул нобакорларнинг
хотину фарзандларини асир тарикасида К,ойдухон ва
Мочинхон хузурига ж^жатгайлар. Токи улар авлод-аждоди
билан уларнинг *улому канизлари булурлар. Шундан сунг
К,ойдухон ва Мочинхон Арбун нах,ри буйларини узларига
71
ватан килдилар. Хотиржам ва айшу ишратда яшай
бошлайдилар.

КОЙДУХОН ИБН Д У Т У М И Н Х О Н ИБН БУК,ОХОН


ИБН Б УЗАН Ж АР К,ООН ИБН А Л А Н К У В А БИ Н ТИ
Ч УЙ М АН АХ О Н П О Д Ш О Х Л И ГИ Н И Н Г З И К РИ

Чингизхон ва Карочор нуёнларнинг олтинчи бобоси


булган Койдухон Мочинхон, отасининг ама.киваччаси
саъйи (в. 33 б) хдракати билан элу улус сардори булди.
Отаси урнига шохдик тахти ва шахдншохдик сариридан
урин олди. Жалойир улуси Дутуминхон авлоди устидан
зафар топганда, жалойир халки Манулун ва унинг авлоди
устига хужум килган чогда Койдухон, Дутуминхоннинг
туккизинчи угли кайнут кавмидан отасининг амакиси
Мочинхон хешларидан бирининг кизи хосткорлиги учун
кетган эди. J>y хабар Мочинхон кулогига етиши билан,
жалойир кавмининг бу машъум х,аракатидан нафратла-
ниб, Койдухонни х^моя килишга узида кувват топди. Уни
узи хузурида саклади ва жалойир улугларига элчи
жунатди. Узрхохдиклар килди. Жалойир кавмининг улугла-
ри узр сураш учун келиб дедилар: «Бу носавоб иш
биз билан маслахдтсиз ва номакбул тарзда килинган.
Халкимиз асло ва катъан бу ишдан бехабардир. Биз
х,аммамиз хитой тахдикаси билан машгул эдик. У л жамоа
улусу ахдюми мазкур килгиликни килиб, биздан узок
эдилар. Бу булмагур густохдикни сизга нисбатан кили-
шибди». Жалойир сардорлари жазо ва мукофот учун
фурсат топиб, Манулун ва унинг авлодини у д д и р и ш д а
айбдор топилган 70 нафарни сиёсат килиб, у ноба-
корларнинг хотину фарзандларини асир тарикасида Койду­
хон ва Мочинхон хузурига жунатдиларки, улар бутун
авлодлари билан уларнинг гулому канизаклари булиб
колдилар. Шундан сунг Койдухон ва Мочинхон Арбун нахри
буйларини узларига ватан килдилар. Фарогатда айшу ишрат
билан кун кечирдилар.

КОЙ Д УХО Н ИБН Д У Т У М И Н Х О Н ИБН БУКО ХО Н


ИБН Б УЗАН Ж А Р КООН ИБН А Л А Н К У В А БИНТИ
Ч УЙ М АН АХ О Н П О Д Ш О Х Л И ГИ Н И Н Г ЗИ К РИ

Чингизхон ва Корачор нуённинг олтинчи бобоси


булмиш Койдухон амакиваччаси Мочинхон саъйи-х,аракати

72
билан элу улуси сардори булди, отаси урнига шохлик тахти
ва шахриёрлик сариридан жой олди. Уз кору кирдорини адлу
эхсон конуни асосида юритди. Дарёдан нахр каздириб, унга
Жаролум деб ном берди. Ул вилоятни шу асосда маъмур
к,илди, хисобсиз мол ва фаровон нозу неъматлар хосил
килди. Назм (мазмуни):
Дарёдан бир анхор чикарди ва ул утлокда К,ойид сув
окизди. К,ойду унга Жаролум деб ном берди. Уша дашту
утлокда иккинчи бир жаннат яратди.
Унинг атрофига жуда куп хонлар, хайлу сипох жамъ
булдилар, жалойирлар билан жанг килиб, мустакил ва
эркин хонлик ва хукмронлик килди. У оламдан утганда
ундан уч угил колди. Биринчисининг номи Бойсунгур,
иккинчисиники Чаракаленгум, учинчиси номи Жорчин,
эди. Жорчиндан бир угил тугилдики, номи Сужайют эди:
У сижит кавми бобосидир. Чаракаленгумнинг фар-
зандлари куп эди. Тунгичи Сурувкад булиб, отасининг
урнига койим-маком булди. У сурувкад кавми бобосидир.
Иккинчи углининг номи Тосчут булиб, тосчут кавми
бобоси хисобланади. Сурувкад угилларидан бирининг
номи Х,амако булиб, успиринлигида бир куни тотор кавми
унга учраб колиб, уни асир олишади ва Олтонхон Хитойи
Хузурига элтадилар. Олтонхон унга нисбатан дилида
адоват сакларди. Интиком тарикасида уни ёгоч эшакка
темир михлар билан михлаб ташлайдилар. Назм (мазму­
ни):
Ёгоч эшакка чунон уни михладики, Пулод михлар дил
уртади. У л хар устида зорланиб, хорликда улди, Жахон
жафоси дастидан жони узилди.
Койдухон давлати айёми поёнига етгач, умри йургаси
фоний олам 'жонкохи томон хиром этди, Комронлик гуйи
майдонда, хаёли чавгони такдирлар сарпанжасида оси-
либ, вужуди кора йуклик тупроги бирла баробар булди.
Тунгич угли Бойсунгурхон гуйини майдон узра отиб,
отаси урнига койиммаком булди.

БО Й СУН ГУРХО Н ИБН К^ОЙДУХОН ИБН


Д У Т У М И Н Х О Н ИБН БУКОХОН ИБН Б УЗАН Ж А Р
КООН ИБН А Л А Н К У В А БИНТИ ЧУЙ М АН АХО Н
П О Д Ш О ^Л И ГИ Н И Н Г ЗИКРИ

Койдухоннинг катта угли Бойсунгур (в. 34 а) отаси


урнига ултирди ва Мугул мамлакатига подшох булди.
Унинг куплаб улугвор сардорлари бор эди. Бир неча
73
муддат ул улкани бошкарди. Ажали якинлашганда, сохлби
давлат угли Туминага мулку давлатни топширди. Узи эса
охират саройига кетди.

ТУ М И Н А Х О Н ИБН Б О Й С УН РУРХ О Н ИБН


КОЙДУХОН ИБН Д У Т У М И Н Х О Н ИБН БУКО ХО Н
ИБН Б УЗАН Ж АР КООН ИБН А Л А Н К У В А БИ Н ТИ
ЧУЙ М АН АХ О Н ПОДШ ОХ,ЛИГИ З И К РИ

Туминахон отаси салтанати тахтига ултириб, коонлик


тожини кийгандан кейин жахонбонлик расму... русуми ва
тартибларини янгилади. Салтанати ва комронлиги овоза-
си, сарварлик ва хонлиги бонги оламнинг барча мамлакатла-
рига кетди. Назм (мазмуни):
Бахтли тахт сохлби булгач, отаси адолатини ва
сиёсатини тиклади. Угилликни урнига куйиб, отаси номи
овозас^ни Кайвонга етказди.
Туминахон хукмдорлик яловини баланд кутариши
билан Туркистон улкасининг баъзи унга тобеъ булмаган
шах,арлари устига юриш кллди. У л мамлакатни кулга
киритгандан кейин узининг меросий юртига кушиб олди.
Айтишларича, унинг даврида Туркистон улкаси шахдрла-
рида Туминахондан шавкатлирок подшох, булмади. Унинг
икки хотини бор эди. Биридан етти угил, иккинчисидан
икки эгиз угил тугилди. Мардоналикда баркамолликда
барча биродарларидан улар мумтоз ва зиёда эдилар.
Эгизакларнинг бирига Куйлу, иккинчисига Кочуйи деб
ном бердилар. Куйлу Чингизхоннинг учинчи бобоси ва
Амир Темур Курагонийнинг саккизинчи бобоси эди.

КО Ч У Й И Н И Н Г Т У Ш К У Р Г А Н И в а
ТУМ И Н А Х О Н Н И Н Г УН И Т А Ъ Б И Р К И Л Г А Н И
ЗИ КРИ

Ул угиллар тугилганидан бир канча вакт утди. Уларнинг


умрлари балогат ёшига етган эди. Бир кечаси Кочуйи
тушида кодаки, Куйлухон ёкасидан уч юлдуз кетма-кет
чикиб фалакка кутарилди ва ботиб кетди. Туртинчи булиб
них,оятда равшан ва нуроний бир юлдуз Куйлу гирибони-
дан чикдики, бутун дунё китъаларини унинг шуъласи ва
зиёси мунаввар кллди. Бу юлдуздан бир неча бошка
юлдузлар ажралиб чиклб, х,ар бири жах,оннинг бир
74
нохиясида нур тарата бошлади. Ул улкан ва нуроний
юлдуз гойиб булгандан кейин (в. 34 б) хам жахоннинг
барча атрофи илгаригидек равшан булиб колаверди.
Уйкудан бедор булгандан кейин эхтиётлик билан караса,
кечанинг хали олди нда туртдан уч кисми колгани маълум
булди. Бу туш таъбирини бир лах,за уйлаб курди. Уйга
толди, токи уйку яна уни элтса. Уйкусида шундай хол
содир булди: узининг гирибонидан хам ушандок етти
юлдуз пайдар-пай чикиб, гойиб булдилар. Саккизинчи
навбатда катта юлдуз чикиб, олам атрофу теварагини
мунаввар айлади. Ундан хам бир неча юлдуз ажралиб, хар
бири бир улкага нур соча бошлади. Улкан сайёра -ботганда
шуълалари ушандек равшанлик касб этди. Шул чогда
Кочуйи бедор булди. Субхи содик тулуъи вакти эди. Уша
куни отасини хилватда куриб колди. Биринчи туши
холатини, иккинчи туши тархдни бирма-бир отасига
гапириб берди. Туминахон бу тушЛарни эшитиб булиб,
кувониб, масрур булди. Куйлу хонни чорлаб келтиришга
фармон берди. К,уйлухон отаси куринишига мушарраф
булгач, уни уз ёнига чакирди ва уша тушларини Кочуйидан
яна бир бор суради. Токи, яна хар икки туш суратини кандай
курган булса шундай укаси ва отаси хузурида сузлаб бергай.
«Арбаб уд-дували мухиммуна бил-амри» («Давлат
арбоблари бу масалага кизикадилар») ояти хукмига кура,
Туминахон хар икки тушни таъбир килди ва деди:
«Биринчи тушнинг таъбири шулки, Куйлу пушти камари-
дан батартиб уч шахзода тугилиб, авлоди билан хонлик
тахтида хоким булгуси. Туртинчи маротабада шундай
буладики, бу уч нафар кетидан бир подшох вужудга
келадики, олам мамлакатларини тахти тасарруфига кири-
тиб, рубъи маскуннинг купгина маъмур ерларини кулга
киритади. Ундан фарзандлар тугилгувсики, хар бири
шойистайи салтанат ва подшохлик булгусидир. Жахоннинг
теварак атрофини уларга булиб беради. Х,ар бирини бир
мамлакат подшохи ва хони килур. Ул шавкатли хон дунёдан
утгач, бир муддат салтанат унинг авлоди ихтиёрида колади.
Иккинчи тушнинг таъбири шулки, сендан бирин-кетин етти
фарзанд тугилгуси. ХукУмат ва пешволикни бир восита
билан киладилар. Саккизинчи навбатда тулуъ килган улкан
юлдуз шулки, сенинг наслингдан бири жахонгирлик килур ва
аксар мамлакатларга эга булур. Ундан фарзандлар тугилур.
Х,ар бири (в. 35 а) бир мулк хони, бир мамлакат подшохи
булурлар. Кейин ворисли ва мамлакат волийси булурлар.
Туминахон туш таъбирини очиб бергач, ва узининг уша
икки икрорини шу икки фарзандига муборакбод этгач,
75
Куйлу ва К,очувли оталари хузурида х,ар иккиси бир-
бирига к,асамёд килишди ва ахд бойлашдики, хонлик
тахти Куйлуники булсин. К,очувлининг шамшир сохлби
булганидан шунга карор килишдики, Куйлу тахтга подшох;
булгуси, К,очувли пойтахт пахдавони булур. Бу васият
килинган конун булади. Авлодларга ва наслларга, улар
авлоддан-авлодга х;ар кишики, туги л гай шу йурикка
риоят к,илмоги лозим. Шу мазмунда бир фаслни уйгур
хати билан у борада ракам килдилар. Х,ам шах,зода
уз имзосини унга куйишди. Уни Туминахон сулоласи
тамгаси билан муашшах, этилиб, хазиначига топширди-
лар. Туминахон умри муддати тугагач, К,уйлухон подшо­
лик тахтига ултирди. К,очувли унга иттифок ва карам
булди. Унга х,амдам булди.

К,УЙЛУХОН ИБН ТУ М И Н А Х О Н ИБН


БО Й С УН РУРХ О Н ИБН К,ОЙДУХОН ИБН
Д У Т У М И Н Х О Н ИБН БУКО ХО Н ИБН
Б У З АН Ж А РХ О Н ИБН АЛАН К,УВА БИ Н ТИ
Ч У Й М А Н А Х О Н ПОДШ ОХ,ЛИГИ ЗИ К РИ

К,уйлухон гардуншукух, подшох; ва жах,онга доврук


таратган хон эди. Чингизхоннинг саккизинчи бобосидир.
Бошда айтилганидек, отаси вафотидан кейин хонлик
тахтига ултирди. К,очувли нуёнлик мансабини эгаллади.
Турклари К,уйлухонни Олинчанхон дейишарди. Яъни
раиятпарвар дегани. Барча мугул кушинлари унга буйсунар
ва биртан эдилар. Назм (мазмуни):
У кудратлилар синфи мех;тари эди, х;ам кайон кавмининг
шоху сардори эди.
Хитой хони унинг фатх,у нусрат овозаси, адлу шавкати
шухратидан андешага бориб, элчи жунатди. Ва уни
дустлик юзасидан хузурига чорлади. Назм (мазмуни):
Истаги шул эрдики, мех;ру вафо йулида, урталарида
дустлигу сафо булса.
К,уйлухон унинг сузларини кабул килиб, уз биродари
К,очувлиники, К,орачор нуённинг учинчи бобосидир, узига
койиммаком этиб тайинлади. Узи эса Хитой томон равона
булди. У ерга етиб олганда Олтинхон Хитойи уни азизу
мух;тарам тутди (в. 35 б). Ва уз ёнидан жой берди. Туй
Килиб, унга шароб ичирди. Куйлухон шаробда бирор
нарса йукмикин, деган андешада эди. Аммо, бирор чора
кура олмагандан кейин, вакти-вакти билан мажлисдан
чикиб, уша якинда булган дарё лабига борар, чумилиш
76
бах,онасида боши билан сувга шунгиб, яна жойига бориб
ултирар эди. Одамлар бу х,олни кузатиб таажжубда
колдиларки, бу к,андай мизож булдики, шунча куп шароб
ичгани билан мает булмаса, Бир куни Куйлухон мастлигида,
Олтинхон х,ушёр кириб келди. Олтиннинг соколидан тутиб,
дашном берди. Олтин унинг бу килигидан газабга келДи.
Куйлухон бу ишидан х,ижолат булди ва узрхохдик кила
бошлади. Олтинхон них,оятда зийрак ва о кил одам
булганидан, узини босди ва унга хурмат кургузди. Назм
(мазмуни):
Олтин (хон)_ хирадманду хушёр булганидан газабини
ичига ютди. Узини тезда тутиб олиб, яхшилик ва
одамгарчилик килди. Унга шунчалик куп олтину гав-
х,арларидан совга килдики, унинг хизматкори у огир
юкдан азобда колди.

К У Й Л У Х О Н Н И Н Г КАЙ ТИ Б КЕЛГАН И .
О ЛТИ Н Н И Н Г У Н И Н Г О РТИ Д АН ЭЛЧИ
Ж У Н А Т Г А Н И ЗИ КРИ

Айтишларича, Олтинхон Куйлухонга кимматбах,о тош-


лар кадалган тож ва камар х,адя килиб, кетишга рухеат
берган. Куйлухон рухеат олиб, йулга равона булди
ва уз юрти сари йуналди. Хитой амирлари Олтинхон
х,узурида бадгуйлик килдилар. Назм (мазмуни):
Кимнинг Куйлухондек душмани булур агар у тирик
Колса, пушаймон булур. Уни нега тирик куйиб юбордим,
аждах;одан яхшилик тамаъ килдимми?
Олтинхон мизожи юзига уриб, узгарди ва ортидан
элчи жунатди: Кайтинг, «Мен хон ижозати билан кайтиб
кетмокдаман, оркага кайтишни яхшиликка йуяолмай-
ман», деб жавоб берди. Элчи кайтиб келгандан кейин
Олтин кахрнок булди. Унинг ортидан лашкар юборди.
Лашкар Куйлухонга якинлашганда, уларга фириб берди.
Йул асносида дустлашган Салжукий деган кишининг
уйига кирди ва оркага кайтмокчи булганини айтди.
Салжукий унга деди: «Хеч бир оркага кайтишингга
маслах,ат бермайман. Чунки, сендан Олтинда дустлик
хотири бор. У ерга кайтишинг муносиб булмайди. (в
36 а). Агар ярогинг булганда, менда бир от бор эрдики,
йуртишда шамолдан, чопишда булутдан сабок олган.
Назм (мазмуни):
Бу йурга ок уйгур оти-да, йуртишда шамол билан
гаров боглайди. Бир тог монанд, Хомун чулини кезувчи,
йулда унинг чакмоги юрганда гард курмагай.
77
Уни мендан олгин-да, узингни бу ха л о кат гирдобидан
олиб чик, Куйлухон унинг деганларини кабул килиб,
дархол отга минди ва кочмокка юз куйди. Суворийлар
унинг ортидан кува бошладилар. У уз уйига келиб туш-
ганда оркасидан улар хам етиб келдилар. Куйлухон
уларга мехрибюнлик кургузиб, хиргохга олиб кириш-
ларини буюрди. Олтинхон хддя килган мурассаъ камарни
уз биродари Крчувли бах,одирга берди. У умаролари
билан кенгашиб, уни кувиб келганларнинг барчасини катл
эттирди.
Айтишларича, Куйлухоннинг кунгирот кавмидан бир
хотини булиб, номи Кувокарок эди. Ундан уч угил
курганди. Тунгичини улардан Уках,тан Таркок, иккинчи-
сини Кубилайхон, учинчисини Буртой баходир деб атади.
Укахтан Таркок багоят хушсурат ва марруб хусн сохиби
эди. Назм (мазмуни):
Хурлар парчасидек эди рухсори, яна биллурдек дудоги
бор эди.
Бир куни Укахтан Таркокки, таркок кавмининг бобоси-
дир, уша вактда, уйланганига бир неча кун булганда,
ташкарига чикмок булди. Фалак гардиши билан унга ёмон
куз тегди. Унинг хонадони асл душмани булган тотор кавми
унга дучор булдилар. Уни тутиб, Олтинхон хузурига
келтирдилар. Олтинхон интиком юзасидан уни ёгоч эшакка
боглаб куйишни буюради ва зору хорликда х,алок этадилар.
Назм (мазмуни):
Осмон бошида хирад оз эрур. Ёмонлик куп, лекин яхши-
лик х,ар иккисида бир меъёрда. Жах,онни кузлаган подшох,-
лар, сухангуй офтоблар бисёр. Фалак гардиши уларни х;алок
килди. Уларьшнг хеч кимдан шарму хддиги йук эди.

к ^ б и л а й х о н и б н к;Уйлихон ИБН
ТУ М И Н А Х О Н ИБН Б О Й С УН РУ РХ О Н ИБН
КО Й Д УХО Н ИБН Д У Т У М И Н Х О Н ИБН БУК,ОХОН
ИБН Б УЗАН Ж АР К.ООН ИБН АЛАН К.УВА БИ Н ТИ
Ч УЙ М АН АХ О Н ПОДШ О Х,ЛИ ГИ Н И Н Г З И К РИ

К,уйлихон оламдан у т т а ч Кубилайхон (в. 36 б) отаси


урнига ултирди. Акасининг интикоми учун мугул лашкари
жамъи ва тартибига киришди. Назм (мазмуни):
Лашкар тузишдан бушагач, жангу адоватга бел боглади.
Узининг хар лашкарига шундай деди: ёмонларни качонгача
кечираман. Хитой ва тотор шоху сипохини мардлик билан
78
йукотмок, истайман. Улар Таркокни улдирдилар, дунё шох#
тахдикаларини *ам.
Кейин Олтинхон хитойи ва тоторлар, зирёнийлар
кдвмининг барчаси билан жанг килди ва Олтинхон
лашкари тор-мор келтирилди. Купгина улжа кулга кири-
тишди. Назм (мазмуни):
Олтиннинг барча молу асбоби мугул кавми кулига
тушди. Бир-бирига улжани бахш этганларидан кейин
шодон булиб бу ерлардан жунадилар.
Айтадиларки, К,убилайхон багоят бакувват ва пурзур
булган. Унинг овози шу даражада баланд эдики, наъраси
садоси етти кирдан нарига эшитилган. Уткир овози билан
танилган уша давр одамлари К,убилай алп дейишган.
Пилтан пахдавонларни алп деганлар. Билагининг кучи,
айтадиларки, хдркандай бакувват одамки, билагининг
кучи ва улкан гавдаси билан машхуру маъруф булса х,ам,
уни икки кули билан тутиб, эгилиб колган камон укини
х,ам ва рост килиб тобини олганларидек ёки тоб берганлари-
дек, ушандок бураб уша одамнинг умуртка суякларини
синдирар экан. Яна айтишларича, зимистон кечалари улкан
ёгочларни баландлатиб ёкиб куйиб, ёнида ухлар экан. Агар
уша оташдан учкунлар, чуглар сачраб юзига келиб
ёпишадиган булса, хаёлида пашша чаккандек буларкан.
Гох,о узини камтар тутиб, ухлаганда ёстикдай тош куйган.
Бутун гавдасидан куч ёгилиб турган шижоатли булган.
Чунончи, Олтинхон билан жангда ёлгиз узи Олтинхоннинг
гулига хужум килиб, Олтинхон тавки ва телпагини
тилимлаган. Шу сабаб х,ам Олтинхон лашкари шикает еган.
Мугул элу улуси орасида унинг шижоати, мардоналиги,
пахлавонлиги маъруф ва машхур эди. У х,ам фано
дорулмулкига томон йуналганда укаси Бартон ба^одир акаси
ва отасининг урнига салтанат тахтига ултирди.

БАРТОН Б АХД Ц И Р ИБН К,¥ЙЛИХОН ИБН


ТУ М И Н А Х О Н (В 37 а ) ИБН Б О Й С УН РУ РХ О Н
ИБН К,ОЙДУХОН ИБН Д У Т У М И Н Х О Н ИБН
БУКОХОН ИБН Б У З А Н Ж А Р К,ООН ИБН АЛАНК^УВА
БИНТИ Ч У Й М А Н А Х О Н П О Д Ш О ^ Л И Г И З И К РИ

Бартон бах,одир ибн Куйлихон мулк аъёнлари маслах,ати


билан хонлик тахтига ултиргандан кейин, отаси К,уйлихон
ясокини кайтадан куллай бошлади. Элу улус уртасида адлу
эх,сон асосини баркарор этди. Х,аётдан давлати душманлари-
нинг илдизини куритди. Айтишларича, у давлат хонасо^иби
79
ва басавлат подшох, булган. Уша замонада мардоналикда,
жалодату фарзоналикда, тадбиркорликда унга тенг келади­
ган кимсани топишолмаган. Шу сабабдан унинг хонлик
лакабини бахддирлик деб атаганлар. У тахтга ултиргандан
кейин амакиси К,очувли баходир вафот топди. Бартон
баходир амакиси К,очувли вафотидан сунг сипох, ва лашкар
сардорлиги мансаби билан амакиваччаси Эрдумчини так,-
дирлади. Уни барлос деб атади. Кейин унинг барча
одамларини Эрдумчи барлос дейишарди. Айтадиларки,
барча барлослар унинг наслидандир. Бартон баходирнинг
бир неча фарзанди бор эди. Аммо, Ясугай баходир камоли
шижоатда, мардоналик ва фатонату фарзоналик чуккисига
етишда ягона эди. Назм (мазмуни):
Гарчи Бартоннинг угли куп булса хам, маншури
булган бахтга эга бир угли бор эди. Художуй Бартон
шохдан кейин Ясугай баходир шохлик тахтига ултирди.

Я С УГАЙ БАХО Д И Р ИБН БАРТО Н Б АХ О Д И РХ О Н


ИБН К.УЙЛИХОН ИБН Т У М И Н А Х О Н ИБН
Б О Й С УН ГУРХ О Н ИБН К.ОЙДУХОН ИБН
Д У Т У М И Н Х О Н ИБН Б У З А Н Ж А Р К,ООН ИБН
АЛАНК,УВО БИ Н ТИ Ч У Й М А Н А Х О Н
П О Д Ш О Х Л И ГИ Н И Н Г З И К РИ

Ясугай баходир подшохлик тахтига кадам куйиши


бйлан салтанат диёрини адолат унсурлари, хазина, эхсон
билан зийнатлади. Унинг давлати айёмида Эрумчи нуён
барлос фано уйидан дорулбакога сафар килди. Ундан
29 угил колди. Шулардан Эсан, Угял, Улатон, Сугук
Чечанлар. Айтишларича, Эрумчи барлоснинг окилу баркамол
угли Сугук Чечан булган. Сугук Чечан мардоналиги ва
фарзоналиги халойик орасида машхуру маъруф булган
(в. 37 б). Чечан сузининг маъноси фасохатли ва донодир.
Сугук чечан уз кавми орасида заковатда ва фатонатда
замонасининг мумтози ва сараси булганидан Ясугай
баходир унга таъзиму эхтиром кургизган. Отаси Эрумчи
барлос урнига уни баходирлик мансабига куйди ва
сипохсолор килиб тайинлади. Мулк юмушлари ва хонлик
тадбирлари унинг савобли ишларидан равнак ва интизом
топди. Уша 28 ака-укадан бошкаси ва музкур Сугук нуён
Чечандан жуда куп наел колди. Ясугай баходир билан тотор
кавми уртасида кину адоват булганидан Сугук чечан билан
маслахдт кенгаши килиб, катта кушин тупладилар ва тотор
кавми устига хужум уюштирдилар. Назм (мазмуни):
80
Тангри ёрдами, бахт кудрати билан тотор устига
каттик, х,ужум килдилар.
Уларнинг хону мони ва молу инъомини горат килдилар.
Айникса, Темучин ука ва Кора Буконики, иккаласи хам
тотор волийлари эдилар, асир кдлишиб, банд этдилар. Назм
(мазмуни):
Пахлавон шох, Ясугай баходир, бакувват кули, навкирон
бахти билан Темучин укани ва Корабуконики, бу иккиси
нари аждахо эдилар, бу икки сардорни мардлик билан бирга
олиб, Тотор иклимини истило килди. У л кавмнинг бузургла-
рини кичик одам сиёкига келтирди (яъни таслим килди).
Хонумонини горат килди.

С О Х И БКИ РО Н И АЪЗАМ ТЕ М УЧ И Н К.ООНИ


М УАЗЗАМ Н И Н Г Т У Г И Л И Ш И ЗИ КРИ

Тотор кавми устидан зафар топгач, катта шавкат ва


тантана билан Елун Яйлок томон юрди. Йул асносида
Чобкунчи доно баланд мартабали урдудан етишиб, суюнчи
талаб килди ва дедики, Улун янга хотун угил курди, висоли
зимистон булиб, мугул фиркасига баходир келди. Назм
(мазмуни):
Ясугай баходир Тангри фазилати билан тотор сипохи
устидан галаба козонгач, илонлар сардорининг Юхоси
булган тотор хони Темучин Ясугай кушинининг кулига
тушди. Шох, каби икки-уч пиёдадан мот булди. Ясугай
зафар ногорасини чалди. Тотор улусини горат килди. Ов
улжаси ва зафар шов-шувлари билан Елун Яйлов сари
юрди. Дилун Яйлок юртига якинлашганларида мубо-
ширнинг хушхабари етиб келди. Ясугай элчиси хабар
етказди. У Улун Янга хотун авлодидан эди. Угил дема,
бир шох авлодидан. Унинг миели дунёга арзийди, тилга
камтар олинади. Онадан тугиларкан, кулу мушти конли
эди. Замон донолари: бу бола сохибкирон булиб тугилган
дейишди. Яна шуки, муштида бир кафт котиб колган кон
бор эди. Бу шундан далилки, вакт утиши билан замон
ахдини катл этур; куплаб подшоларни оёк ости килади.
Худодан бошка х,амма унинг кули остида хор булади.
Худди шундай, нима деган булсалар далилдир. Тангридан
ташкари, кафтидаги хам далил булди.
Айтишларича, санаи 9-зулхижжатул-харом 549-хиж-
рийда туркийларда Х,ук йили бошка бир накл буйича
20-зулкаъда туркларнинг тунгиз йилига мувофик санаи
589-йил хижрий, мезон бошларида Сабъаи сайёр юлдузлари
6 — 4156 81
варос толеъида, 3-жавзода ва занаби 3-кавсдан, Ясугай
бах,одир бу кувончли хабарни эшитиб уз аркони давлатига
маълум килди ва бу фарзанднинг кадамларини муборак ва
саодатли хисоблаб, мугул фиркаси бузургларидан унга ном
куйишларини суради. Сугу чечан Ясугай баходир хузурида
тиз чукиб, дедики, бу шундай юлдуздирки, унинг зиёси
нуридан олам маъмуроти равшан булгуси. Унинг кадам -
ларига тарих китоблари билимдонлари мунтазирдирлар.
Ш ул нарса муносиб булур эдики, олий-шаън подшох,-
лардан бирининг номини бу гудакка куйсалар. Акобир^
лар учун улуг ном куйилиши жойиздир. Султонлар ав-
лодига подшохлар бошка кимсалар исмидан куймок
нолойикдир. Сугук Чечаннинг бу сузлари Ясугай бахо-
дирга маъкул тушди. Узининг аркони давлатини мас-
лахатга чакирди ва Сугук Чечандан маслахат суради.
Барча аркони давлат ва Сугук Чечан иттифок булиб
Темучин деб ном куйишга келишдилар. Зероки, ул за-
монда тоторлар подшохл Темучин укадан ки, уша кезлар-
да унинг давлатига путур етган эди, (в. 38 б) баланд
мартабалирок подшох йук эди. Кейин, бутун халк катта-
дан кичигигача иттифок булдилар ва Ясугай баходирга
айтиб, ул угилнинг номини Темучин куйдилар. Назм
(мазмуни):
Саодатли угилнинг тугилган йили Темучин йили булди.
Хайриятки фоли очилганидан ул угилга Темучин деб ном
куйилди.
Ясугай баходирнинг шу хотинидан Темучиндан булак
яна турт урли бор эди: Жужи, К,асор, К,очгун, Упчи.
Жахонда уларнинг наели жуда куп таркалган. Бошка
хотинидан бир угил тугилиб, номи Малкуни эди; разму
базмда Темучиннинг мулозими эди. Ундан хеч бир
ажралмас эди. Яна бир неча угил хам курдики, уларнинг
номи куйидагичадир: Уткин Нуён, Элчо нуён, Текут,
Ракой.

Я С УГА Й БАХД Ц И РН И Н Г ВАФ О ТИ ВА Т Е М У Ч И Н


БОШ ИГА Т У Ш Г А Н Д А С ТЛ А Б К И ЗАХ,М АТЛАР
ЗИ КРИ

Ясугай баходир махфуз кулугина йили 562-йил хижрий-


да оламдан утди. Темучин 13 ёшда эди. М амлакатнинг
мадори лашкарлар кумондони булган Сугук, Чечан х,ам
ушандан бир неча кун утгач дорулфанодан дорулбак,о
томон кетди. Унинг бошк,а фарзандлари Ю сум ва Корачор

82
нуён х,али ёш эдилар. К,авмлари хам ундан юз угирдилар.
Сипох, ва Су гай баходир хаммаси гуру х- гуру х булиб
тойжиют кавмларига юз угирдилар. Уша вактда мугул ва
тотор кавмлари бир хокимга буйсунмаган эдилар. Х^ар
кабила ёки икки кабиланинг алохида хони бор эди. Улар
уртасида доимо урушу жанжал булиб турарди. Темучин
гудакликдан йигитлик ёшига етди. Куп захматлар чекди.
Бандга, огир кунларга тушди. Унга улкан давлатлар
мукдррар эдики, уша тахликалардан халос булди. Жомука,
яъни Жожирот, Тойчиют, К,унгирот, Жалойир кдбилалари
ва Сувчибек билан тинимсиз жанглар олиб борди. Эрумчига
к,арашли барлос кдвми хам уюшиб, мухолифлик кила
бошладилар. Назм (мазмуни):
Тойчуит, кунгирот, барлос, урхон, жожирот кавмлари-
дан булган мехтарлар бир тан, бир жон булиб Темучин
жангига бел богладилар.
Шу муносабат билан у энг якин кишиси хисобланмиш
Унгхон хузурига жунади. Барлос кавмидан. Назм (мазму­
ни) :
Сугук Чечандан шундай хайрли иш содир булади:
жахонгир, фармондех ва яхши хулклилар бир булишиб,
кахрлари туккизга турт булди. Икболидан келиб чикиб
К,орачор деган ном берилганди.
Темучин билан хамкорлик килди. Ясугай баходирнинг
Унгхон билан дустлиги юзасидан биргалашиб, Унгхон
хузурига бордилар. У керойит кавмининг хокими эди ва
шавкатли бир хон, хашаматли бир подшох эди. Олтинхон
хитойи у билан иттифок ва хамкор бир вазиятда эди.
Назм (мазмуни):
Бу ишда ундан утадигани йук эди, хеч кимнинг
бунчалик куп ганжи ва лашкари йук эди.
Темучин унга мулозамат курсатиш билан машгул
булди. Унгхонга унинг раъйи ва кабул килиши, улугворли-
ги макбул булди. Кундан-кун унинг ишлари юришиб
кетди. Чунончи, хон мулк ишларини у билан бамаслахат
киларди. Аста-секин шу даражага бориб етдики, уни
фарзандим, деб атай бошлади. Жумхуриятнинг барча
мухим ишлари унга топширилди. Унгхон хузурида хар иш
бошида булди, уддабуронлик курсатди. Жумладан, Унгхон-
нинг биродари Эркакаро билан адоватда булган, макрит
кавми пешвоси Уркин ва Туктобеги билан жанг килиб
барчаси устидан голиб келган.

83
КД ВМ ЛАРН И Н Г У Н ГХ О Н БИ ЛАН Ж А Н Г
К И Л И Ш ГА А З Д К.И ЛГАН ЛАРИ З И К РИ

Тойжуит, салжуит, КУНГИР0Т> бахрин, дурмон, макрит,


жожирот, жалойир, тотор, уйрот, буркин, кайкин кдвмла-
ри Унгхон ва Темучин жанги хусусида касамёд килди-
ларки, назм (мазмуни):
Уз динларига кдсам ичдилар, уз урфларича ахду
паймон килдилар. От, хукиз, ит келтирдилар ва суйдилар.
Дедиларки, агар ахдимизга хилоф иш килсак, айни
шулардек улдирайлик. Назм (мазмуни):
Бу жанжалкаш кавм олдида бундан каттик касам
ичмагин.
Унгхон билан Темучин бу холдан хабар топганлари-
дан сунг, лашкар тортиб, Шухури нодириён макомида
улар билан жанг килдилар ва улар устидан галаба
козондилар, узларига буйсундириб, итоат эттирдилар.

Д У Ш М А Н Л А Р Н И Н Г У Н ГХ О Н ВА Т Е М У Ч И Н Н И
Ж О Д У К И Л Г А Н Л А Р И З И К РИ

Буйрук, Тойонхон найман, найман кавми хокими


Нангхон улар билан душманлик муносабатида эди. Улар
билан жанг килмок ниятида лашкар туплади. Жадачи-
ларга жада килмокни буюрди. Турклар жада килмокни
«ёй этар» дейишади. Назм (мазмуни):
Ёмон ниятли такдирдан хабарсиз булганидан иши
макру хийла булганди.
Шундай найранглар тузган эдиларки, тошларни дарёга
ташлагандилар. Унинг хосияти кор билан бурон; шох
лашкарининг макри халок булгуси. Улар макридан шамолу
кор пайдо булди. Сахро кордан тубсиз денгизга айланди.
Лекин кимки маккор булган булса, узининг ёмон феълидан
гирйфтор булган. Само, кор, буронлар утди. Зеро, булар
устидан найранглар килган эдилар. Номдор Буйрук билан
бирга булган сипохийлар уша жангда унга хамрох эдилар.
Шамол, кор, бурон коронгулигидан хамма саросима ва
хайрон эдилар. Худонинг газаби булган кавмдан оёк-
кулларини совукка олдирганлар етиб келди. Уша гурухдан
куп киши алданиб, тигу тогдан халок булдилар. Тан бор эди,
жанг майдони; ёмон ниятлининг иши шундай жанжалдир,
дегил, тирик булганлар жойида колдилар, кейин оёк-кулини
совук уриб жунашди. Бирор киши жанг килмай кочиб
кетишди. Улардан хеч ким хабар топмади.
84
Ж О Ж И Р О Т КДВМ ИНИНГ САРДОРИ
Ж О М У К А Н И Н Г ТЕ М УЧ И Н К.АСДИДА
У Н ГХ О Н Н И Н Г Угли Ш И Н Г У Н УСТИ Д АН
Б А Д ГУ Й Л И К К.ИЛГАНИ

Темучин Унгхон хузурида 18 йил турли хизматларда


умр утказди. Шу муддатда улкан ишлар уддасидан чикди.
Унгхоннинг куплаб душманларини шамширу ук, курби
билан йукдик шахристонига жунатди. Унгхон Темучинни
манзур кури б, тарбият ва отифат к^лгани туфайлидан
мулку мол тадбирларини юритишда у билан бамаслах,ат
иш кдларди. К,обилияти ва ботирлигидан доимо ёнида
фарзандидек эътибор ва хурматда олиб юрарди. Унгхон
уни фарзандим деб юрарди. Аммо, амирлар, унинг
хешлари х,асад билан к,араб, унинг борлик накшини
тупрок лавхддан пок килмок, ниятида булдилар. (в.40 а)
Чайлаларида макр камандини фурсатнинг кечиши томон
ташладилар. Узр ипларини унинг суратини кабихдашти-
ришда деб билдилар. Охируламр, жожирот к,авми мех;тари
Жамукд Темучинга нисбатан кина адовати булганидан Унг­
хоннинг угли Шингун хузурида уни ёмонлади. Дедики, «Т е ­
мучин тузимни еган, Тойонгхон билан дуст тутинган ва ун­
дан мадад олмокчи, мамлакатни кулингиздан тортиб олмок,-
чи». Шингун бу сузларни дилидан чик,ариб ташлади. Унгхон
унга ишонмади. Иккинчи бор, иззат-нафсига кдттик, текка-
нини xjic кдлиб, бу гапни унга етказди. Назм (мазмуни):
Ясугайнинг углидан андеша к,илгил, унинг андешасидан
жафопеша бул. Ундан кутулиш чорасини тезда курмасанг, у
хонадонингдан тутун чик,арур. Бу сузларни эшитиб Унгхон
к,урк,иб кетди, куркувдан юзларининг ранги учди.
Унгхон амирлари билан кенгашиб курди. Темучин
билан иттифок, булиб чикдилар. Амирлардан бири бу х,ол
суратини хилватда хотинига айтди. Икки гудак ташкари-
да эдилар. Бирининг номи Бодой булиб, бодой кабиласи-
нинг бобосидир. Иккинчисиники К,ишлик булиб, кишлик,
к,авмининг бобосидир. Бу икки гудак чодир ташк,арисида
бу гапларни эшитдилар ва дарх;ол Темучин хузурига
бориб, эшитганларини сузлаб бердилар. Назм (мазмуни):
Икки бахти уйгок, икки омад излаган, бири Бодой, бири-
си К,ишлик номли. Дили ва кунгли пок булганидан унинг бе-
гунох, ногох, х,алок булишини истамадилар. Чопиб Темучин
хузурига бориб, эшитганларини сузлаб бердилар.
85
Темучин бу сузларни эшитиб тушкун х,олга тушди.
Корачор нуён билан маслахат килгач, бир кеча барча
чодирларни бир жойга йигиб ташлаб тобеълари ва
якинлари билан бир тог ёнбагрига кетди. Назм (мазму­
ни):
Темучин жах,онга шох, булмокли истовчи эди. Бахти
кулганидан иши унгидан келаверарди. Лашкарлар панохи
Темучин сипох,ни бошкд жойга кучирди. Тог этагидаги
саодатли бир жойни ул гурухга курсатди.
Унгхон уша кечаси катта лашкар билан Темучин
чодирлари сари етишди. Жуда куп ёк,илган гулханларни
курди. Назм (мазмуни):
У к, ёгдириб. хавони бахор булутига айлантиришни
уларга буюрди.
Одамлар овозини эшитгач, чодирларга кирдилар (в. 40 б )
хеч кимни тополмадилар. Орк,аларига к,араб к,оча бошлади­
лар. Темучиннинг коровули Унгхон етиб келгани хабарини
етказади. Назм (мазмуни):
Темучин шундан газабга тулди: уз лашкарини кам
сонли кзфди. Уз кордонларига шундай деди: шуни айтмок,чи-
манки, улар купчилик, биз озмиз. Уларнинг куплиги
(дахшати) дан (гуё) уларнинг юзидан биримиз.

СОХИБКИРО Н И А Ъ ЗА М Т Е М У Ч И Н КО О Н И
М УА ЗЗА М Н И Н Г К Е РО Й И Т П О Д Ш О С И У Н ГХ О Н
БИЛАН Ж А Н Г И З И К РИ

Унгхон лашкари етиб келиши билан К,уйлор нуён


Темучинга дедики, душман ортида бир пушта бор. Вазифа
шундан иборатки, тугни шу пушта устига чик,ариб тиксак,
душман енгилажак. Назм (мазмуни):
Шундай деди-ю, жанг отини к,узгади, туг кутариб, уша
пушта сари йуналди. Зафар тугини унинг тепасига
келтириб, оламни ёритувчи машъалдек тугни тутказди.
Пушта тепасига чикиб, мана жахон шохи Темучин, деб
наъра тортди.
Айтишларича, Темучин уша куни шижоати нихоятда
жушганидан ва гайрати тулиб-тошганидан узини фидойи-
лардек туйиб, душманларнинг куплигини писанд килмай,
Калочин мавзесида душман устига хужум к,илди. Назм
(мазмуни):
Булут билан хавони шундай кориштириб юборди-
ларки, танларидан (терни) ёмгирдек тукардилар. Ш ундай

86
жанг килдиларки, кекса дунё бу каби киргинни эсла-
ёлмайди.
Унгхоннинг угли Шингун ярадор булиб, кероит кдвмидан
жуда куп киши улдирилди. Назм (мазмуни):
Кероит кдвмининг ноласи кутарилдики, Шингуннинг
юзига ук, тегиб, яраланди. Душман лашкари шундай
тушкун холда колдики, Унгхон маглуб булиш х,олга
келди. Улар каттик турдилар, Темучин уларга жой
бушатиб курсатди. Балхуна чашмаси ёнига шошилди ва
уша куни бироз ором олди.
Темучин лашкари пароканда булгани сабабли хар
тарафдан уша чашма бошига жамъ булдилар. У л ш>ф
сувли чашма суви оз микдорда эди. Назм (мазмуни):
К,ийин кунда к,олиб, лойдан сув сикиб чикардилар. На
чашмада сув, на кузларда уйку булди.

Уш а ж а н г д а б у л г а н к д в м г а т е м у ч и н
КОО Н Н И Н Г СУЮ РРО М И Ш И ВА МАНСАБ ТА Й И Н
К.ИЛГАНИ ЗИ КРИ

Уша холда К,арочор нуён Темучинга дедики, (в. 41 а)


бу жангда биз билан бирга булган хар бир киши каттадан-
кичигигача улар номини дафтарга сабт килмок лозим.
Х,ар бирини бир мансабга тайин килмок керак. Темучин
коонга К,арочор нуён тадбири савоб туюлди. Шу йусунга
амал килди ва улар билан бирга жангда булган одамлар
исмини дафтарга ёзиб куймокни буюрди. Дар бирига йул
ва расмини тайин килдилар, токи авангор ва жавангорда
12 кур хосил булгай. Хар курда булган хар бир кишининг
урнини мукаррар килдилар. Аввал икки кур унгу сулда,
Темучин хузурида уларни ултиришга буйрук бердики,
улар кавмларнинг эътиборли ва зодагонлари, сохиби
дониши эдилар. Иккинчидан, Темучин хузуридаги дархо-
на якинида унг ва сулда икки кавмни куйишди. Уларни
оёкда туришга амр килдилар. Уларга ахолининг кирими
ва чикимини бошкаришни топширдилар. Шу билан турт
Кур булдилар. Учинчи, Темучин шамшир боглаб ултирган
хиргохнинг ташкарисида ямину ясорида турган ясорда
Хар кимнинг мартабаси ва даражасига кура тайин килдилар
ва ултиришни буюрдилар. Бу икки кур тамоман жанг ва
шижоат сохиблари, жасорат арбоби, кахрамонлик курсат-
ганлардан иборат эди. Туртинчи, ултирган учинчи бу икки
кур ямину ясори ортидан яна икки кур ултиришга буюрилди.
Бешинчи, ямину ясорда ултирган бу туртинчи икки
87
К$ф ортидан яна икки кур ултиришга буюрилди. Олтинчи,
ямину ясорда ултирган бешинчи кур ортидан яна икки
кур тайинланиб ултиришга буюрилди. Хар бир хаштгона бу
курларнинг кар бири ёнида ясовуллар тайин килдики,
халкни жо-бажо тайинлаб, улар ахволидан хабардор булиши
лозим эди. Бу ун икки КУР К,арочор нуён тасдики билан
тайинландики, олтитаси Темучиннинг авангорда ва яна
олтитаси жавонгорида ултиришга ва суворий булиб базму
жангу жадалда, шу тартибда мукаррар булди. Уларнинг
исмларини дафтарга сабт килди. Назм (мазмуни):
К,ийин кунда ш ох ёнида булганлар учун бошкаларга
Караганда баланд мартаба булмади. У н ин г номини даф­
тарга ёзиб куйишди. Токи ш ох унинг барча ишларини адо
этгай.
Унгхон томонидан касд килинганидан огох килган
икки гудакни тархон килдилар. Тархон шундай одамки,
барча жарималардан озод ва эркин, кай лашкарда булмасин,
кандай улжани кулга киритмасин, хеч ким ундан бирор
нарса ола олмайди, унга тегишли булади ва буюрдики, ка-
чон хохласа даргохга ижозатсиз ва дастурсиз кира олур.
Туккиз бор гунох улардан содир булганда хам бирор киши
уни Сазо бера олмайди. Яна тайинладики, унинг нажоди
дан туккиз авлод бошка таклифлардан эминдирлар. Назм
(мазмуни):
Окил ва хуш юлдузли икки угил душман макридан
хабар бердилар. Шундай фармон бердики, туккиз пуштигача
булганларнинг гунохидан утарлар бизнинг одамлар, бизнинг
жойда тургун булурлар.
Хозирги давр тархонлари уларнинг наслидандир. Тар-
хонларнинг купчилиги бодой кавмидан. Чигатой улусидаги
тархонлар К,ишлик наслидандир.
Хар кимники исми ва расмини мукаррар килдилар,
холига мувофик ярлиг ва ёбиза бериб, ул мавзедан
к^лшриб Хитой сархадида булган уронга, дарё буйи ва тог
этагида жойлаштирди. Назм (мазмуни):
У л тог ва дарё Хитой сархадида эди. 1600 нафар
эдилар. У ердан кучиб, Нору мавзеъига келиб тушдилар.
Назм (мазмуни):
Йулда мазкур жойга етишдилар, бир лашкар бу ерга
келиб урнашди. Темучин унга элчи жунатдики, бизга
айтадиган нима сирринг бор эди, эй номи баланд;
яхшилик истайсанми, ё ёмонлик? Гап нимада эканлигини
билишимиз лозим, айтгил. Сипохдор к у н п ф о т лашкари
билан эл булди-ю шохдан жони омон топди. Нору атрофи
утзор эди, шу ерда келиб тухтадилар.
СОХИБКИРО Н И А Ъ З А М ТЕ М УЧ И Н КООНИ
М УАЗЗАМ Н И Н Г У Н Г Х О Н Г А ЭЛЧИ Ж У Н А ТГА Н И
ВА УЗИ ЭЛЧИ О Р Т И Д А Н РАВО Н А БУЛГАН И ВА
У Н ГХ О Н Н И Н Г М А Г Л У Б Б У Л ГАН И ЗИКРИ

Т е м у ч и н н и н г лашкари жамъ булгандан ва кувват


олгандан кейин Унгхонга чопар жунатди. Икки уртада
бир неча бор элчилар бориб келишди. Муомала сулх
тузиш билан якунланди. Учинчи навбатда узининг (в. 42 а),
одамини Унгхон элчисига к,ушиб юборди. Узи эса улар
ортидан лашкари билан йулга чикди. Назм (мазмуни):
Сохибкирон Темучин Норудан Унгхон мулкигача (лаш-
карини) елдирди. Лашкари устига шундай хужум килдики,
курукликдаги ва мамлакатидаги обод ерлар вайрон булди.
Купини улдирди, купини асир олди. Ок,ил киши бу ишдан
а«ли шошди.
Темучин коон уз лашкари билан Унгхон устига
ёпирилганда, ажойиб бир жанг зохир булиб утди. Уша
жангда Корачор нуён Унгхон билан рубару келиб,
Унгхоннинг отига карата ук. узди. Унинг оти йикилгач,
одамлари унга бошка от келтирдилар. У отга миниб угли
Шингун билан кочишга тутинди. Назм (мазмуни):
Керойит (кдвми)нинг сипохи куп эди. Лекин, хеч ким
фалакка тенг кела олмайди. Тангри фармони билан бу
сарварнинг лашкари м}фу малахдек купайди. Темучин
коондан ажралиб чикдики, сен бу ишларни Тангри
иноятидан ташк,ари булмокда дема. Яна хабар келди:
Унгхоннинг у * л и Шингун Найман мамлакатига бориб
етди. Унинг лашкарини кдргин килди. Кизи ва хотини
асир тушишди. Керойит кавмидан бир киши кочиб
кутулиб, Темучин коон кулига айланди.
Унгхон шикает топиб, кочганда угли Шингун ва бир
неча бошка одамдан ташкари хеч ким ёнида йук эди. Кизи
ва хотинини душмани кулига асир топшириб, гурбат
йулидан кочишга юз тутди. Ота ва у г а л х,ар иккиси
Найман диёригача, унинг хони Тойонг найман хузури-
гача етиб ббрдилар. Айтадиларки, Унгхон Тойонгхон
найман умароси кулида катл этилган. Назм (мазмуни):
Тойонг амирлари унинг у юрт лашкарининг кочаётга-
нини куриб, ортидан тушишди. Ул шохни, якинларини
улдирдилар. Уларга каршилик киладиганлар колмади.
Отасини улдирдилар, угли улар кулидан кочиб кутулди.
Тибатни ташлаб, йул юриб, Кошгар томонга кетди. У ерда
бир номдор купол Мурод деган (хон) ни кулга тушириб,
89
зор как,шатиб улдирди. У ернинг сувидан ичиб курмасдан
тупрогини йуклик шамолига совурди. Ота лашкарни
хароб айлади. Угли дарвозаси оловини тупроккд айлан-
тирди (ёндириб кул килди). Бу пасткаш дунё Золимнинг
иши шу: гох, сенга сут тутади, гохида — кон. Подшох, ёки
лашкар булмагин, ажалдан кутулолмайсан.
Унгхон Тобонхон амирлари кулида катл этилгандан
кейин урли Шингун бу мусибатдан кочиб, Тибат диёрига
келиб тушди. У ердан Кошгар томонга кетди. У л диёрга
етишгандан кейин, ул мулк сувидан ичишга хдм улгурмасдан
кечиб турган айём тамоман хорликда обу тупрогидан ул
мамлакат подшохининг кахри оташидан кузлари уйилиб,
замон хокдони билан яксон килинди. Керойит эли ва
кавмининг колган-кутгани сохибкирони аъзам Темучин
коони муаззам фармони хаттига итоат бошларини куйиб,
итоат гарданини итоат амрига куйдилар. Бу зафар асарли
фатх содир булгач мугул кавмларининг сохиби лашкар
купчилиги хар мамлакатдан унинг мулозаматига шошилди-
лар. У л мавзеъда бир неча кун хотиржамликда айшу шикор,
истирохат билан машгул булдилар. Шундан сунг уз асл
юртларига кайтиб келиб жойлашдилар. Назм (мазмуни):
Темучин керойит юртини олиб, мардлик билан хам
сипохи, хам вилоятини кулга киритди. К,аттик жангдан
холи булгандан кейин, у ерда бироз ов килди. Уша
атрофни кезиб, уз юртига кайтди. Шухратли галаба ва
улкан бахтга эришиб, улуг Тангри иноятига сано укиди,
Бу вокеа хижрий йилнинг 599 санаси, туркча тунгиз
йилида вокеъ булди. Темучин коон ул вактда 49 ёшда эди.

СОХИБКИРОНИ АЪ ЗАМ Т Е М У Ч И Н КООНИ


М УАЗЗАМ Н И Н Г М У К А Р Р А М С А Л Т А Н А Т Т А Х Т И Г А
Ч И К И Ш И З И К РИ

Сохибкирон аъзам музаффар ва мансур булиб уз асл


юртига кайтганда хак таолонинг сохибкирони аъзамга
каромат килганидек, улкан фатх салобати теварак-атрофга
тез ёйилди. Уша диёрда булган мугул кавмлари, элу
улусининг купчилиги тоат халкасини итоат кулогига
илиб, Найман мавзеъида урнатган сохибкирони аъзам
тахти поясига келдилар. Барча мугул сардорлари ва
хонлари (в. 43 а) сохибкирони аъзам Темучин коони
муаззамнинг тахти каршисига келиб, тиз чукиб, хонлик
муборакбоди ва жахонбонлик олкишини бажо келтирди-
лар. Назм (мазмуни):

90
У лур сохибкирон Темучин, турк авлоди подшохдари-
нинг шохи саодатли галаба йилида, хокимлар катл
этилган йили шозушк тахтига чикди. Тангри лутфи ва
тавфики ила тахтга ултирди. Шох; булган чогда бири кам
эллик ёшда эди.

Н А Й М А Н ПО Д Ш О СИ Н АЙ М АН ХО Н Н И Н Г
СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ТЕМ УЧИ Н КДОНИ
М У А ЗЗ А М BHJIAJH АДО ВАТИ ЗИКРИ

Найман х,окими Найманхон Темучин кооннинг исти-


лосидан хабар топгач, жанг асбоби ва мугул лашкарига
кдрши хозирлигини кура бошлади. Уйрот (тотор, дакик,
макрит ва жомука кавмлари, Назм (мазмуни):
Темучин коон Хизмати учун найманлар билан х,амма
ёр булди.
Найман хон анкит хони Олокуш Сакин хузурига чопар
жунатиб, уни хабардор килди. Назм (мазмуни):
Шуни билгинки, заминимизда бир сарв шох/шк мак,оми-
дан лашкари билан жой олди. Сен нодон бир мулкда икки
подшо булишини раво курмайди, деб уйлайсанми. Бугун
Олокуш ёрдам берадиган булса, Темучин каерда подшолик
килади. Мендан мададни дариг тутмаслик лозим. Узим тиг
воситаси билан чора курурман.
Олокуш хушманд ва ишбилармон бир хон булганидан,
бу хабар унга етиши билан Нуридош деган бир амирини
Темучин хузурига жунатди ва уни бу маънидан хабардор
этди. Назм (мазмуни):
Вафодорлик к,илиб Олокуш Темучин хузурига Нури-
дошни жунатди. Нуридош Темучин хузурига борди.
Куринишга бир чулок той олиб борди. Олокуш ёнидан
элчи булиб, тилини курол килди. Найман айтган яширин
гапларни Темучинга бирма-бир сузлади. чин уРтасиДа
ахду омонлик пайдо булди. Олокуш ундан кунгли тусаганча
мадад олди. Кейин анкит (кавми) сипох билан келди.
К,искаси, найман шохга эл булди. Олдин шох Най-
манхоннинг макридан огох булган булса хам, узук-
юлук гапларидан, унинг ишини хал килишга шошилди.
Бу бобда Темучин коон фарзандлари ва амирлари
билан маслахатлашди. Уша махалда К,арочор нуён тиз
чукди. Назм (мазмуни):
Жангда шохнинг кули устун булганда билгилки,
душманга шикает етгуси. Пок тангри галабадан сенга
нишона берибдими, душман сипохидан курк,ма. Бир танга
91
тангри мададкор экан, юз мингидан андеша килма.
Карочор бу гапларни деди, коон эшитди ва унинг раъйини
кабул килди.

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ Т Е М У Ч И Н КООНИ


М УАЗЗАМ Н И Н Г Н АЙ М АН КАВМ И П О Д Ш О Х И
Н АЙ М АН ХО Н ИБН И Н ОНЧХОН Б И ЛАН К И Л Г А Н
Ж А Н Г И З И К РИ

Жумодус-соний ойи урталари, санаи 600 йил хижрий-


да, туркийчада сичкон йил сохибкирони аъзам Темучин
Коони муаззам найман подшох,и Найманхонга карши
жангга киришди. Уша уртада ута шиддатли жанг булиб
утди. Уша жангда Найманхон ибн Инончхон лашкари
купчилик сардорлари билан бирга катл этилди. Назм
(мазмуни):
Олийнажод жахонгир Темучин Найманхон билан жангга
киришди. Ой бошларигача уз уринларида турдилар, Калта-
кайда. Уктой, ул номдом углон, шу ердан ясов тузиб жангга
киришди. Ясовул авангору жавонгорга хужум килди.
Булинсин, лашкар, деб буюрди. Хар кисмига мехтар
тайинланди. BypoHFopra дабдаба билан Кубилой, Нуён ва
Жабани, авангорга Чигатойни тайинлади. Жавонгорни эса
Уктойга берди. Гулнинг туги ва сипохини Жужи га берди.
Тулини букжавон горига тайинлади. Карочорга бустунгори-
ни берди. Укчунгорга сипохи билан узи келди. Барча
кушинлар кунгур (рангда) урушга шай турди. Шу тартибда
огир ясов х;аракатга келди. Сийнани кавловчи (найза)
тиккан балик сингари эди.
Калтакай мавзеидан Найманхон ибн Инончхон найман
билан жангга отланганда сохибкирон лашкари Корачор
нуённинг маъкуллаши ва ишбилармон оксоколлар маслахд-
ти билан (в. 44 а) етти кисмга булиниб, сохибкирони аъзам
амри билан шахзода Тулини барча сергайрат ёшлар, кахРУ
газабга тулиб- тошган баходирларга бош килиб булчунгорга
куйилди. Кубилай нуён ва Жаба нуённи лашкар буронгори-
га: унга хамрох килиб тажрибали баходирларни, лашкарлар-
га шикает етказувчи кишиларни манглойга ировул учун
тайин килди. Шахзода Жужини уз урнига сохибкирони
аъзам Чингизхон муаззам туг ва алам остига, лашкарнинг
калби хисобланмиш гулга тайинлади. Чап кул булган ва уни
майсара хам дейдилар, авангор сардорлигини шахзода
Уктойга мукаррар килинди. Форсийда камингох Де^
аталувчи бустунгор сардорлигига Корачор нуён куйилди.

92
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг узи барча
кунгур сафдарлари ва сока деб аталувчи укчунгор баходир
диловарлари билан бирга тухтовсиз равишда жангга
равона булди. Назм (мазмуни):
Булчунгорга шахзода Тули, тепаликка караб ойнадек
равон булди. Юзи аксидан, лашкар пайкари жавхар
сингари пулат (совут)лидек эди. Фалак мартабали шох
фармони билан Кубилой ва Жаба нуён сарафроз булди.
Улар одатдагидек манглайда келишарди. Чигатой шох
авангорда келарди. Уктойнинг йули булжунгор эди. Шахзо­
да Жужи рулда тур остида унгу сулига караб келарди.
Шундай дабдаба билан лашкар равона булди. У томонда
Найманхон бундан хабар топди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам сон-санок-
сиз лашкари гарду рубори найман подшохи Найманхон
кузига узокдан курингач, амирлари билан маслахат килиб,
деди: Яхшиси, биз бир неча манзил чекинамиз. Чунки
уларнинг отлари оригдир. Х,ар холда пайдар-пай чопсалар
ортимиздан йулда холдан тоядилар, отлари йулдан озиб,
таркаб кетади. Шунда биз улар билан жанг бошлаймиз.
Албатта, маглуб буладилар ва кочадилар. Назм (мазмуни):
Унинг тадбири турри булгани билан такдирнинг хохлага-
ни булди.
Найманхоннинг Кузи Субож номли бир амири булиб,
ёшлигидан Найманхон хузурида улгайган эди. У деди
Найманхонгаки: «О танг— Инончхон». Назм (мазмуни):
Бир кун хам жангдан бушамасди. Бирор кишини хам
ортидан таниб булмасди. Хотинни дилинг тортгани билан,
сендан эрлик буйи келмасди.
Разабли кишидан буни эшитиши билан, сузамоллик
билан жангга киришди. Ботирларни кузгади, сафни кутарди,
денгиздек жушиб кафини лабга босди (ва деди): бугун бир
жанг килайки, жахонда мендан ёдгор булиб колсин! Бутун
улуснинг жам булишини буюрди. Жангга чорлаб бургу ва
ногора чалди. Шу пайт булжунгордан сипох чикиб келди.
Тули колганлар ичида оймонанд эди. Найман хони
булчунгорга дуч келди. Шох, шох, деган овоз билан отлар
юлдуздек чопа кетишди. Булчунгорга мадад учун най-
манлардан К,узи буронгордан газаб билан чикиб келди.
Кутилмаганда манглайда дабдаба билан Кубулой ва Жаба
нуёнлар пайдо булишди. Аррумокни уйнатиб жойларидан
кузгалдилар, кулларида ажалдек ялангочланган килич,
отлар туёгидан замин чок-чок булди. Чанг-тузон осмон
фаркигача етди. Икки манглай бир-бири билан тукнашди.
Бир-бирига тенг румиёна уруш килдилар. Кубулой Кузи
93
булди, мардларнинг марди. Fop ташкарисида уруш килди.
Кубилай нуён мадади билан Жаба юз дабадаба билан етиб
келди. Номдор ботир Кузи нарра шердир. Икки ботир мард
устида гулу в кутарди. Хар икки томон жанг мардлари
хайрихохлари жон фидо килишда гулув кутардилар. Жанг
майдонида куплар йикилиб колди: кул-бош, оёк, тан бир-
биридан жудо. Шу вакт гул уз кучини курсатди: Авангор ва
жавонгорга бош булди. Чигатой авангордан от суриб, Уктой
Жавонгордан тулпор уйнатиб, калбда Жужи дек шахриёр
сипохи улкан соябон остидан жой олди. Лашкар ортини
КЗфикдади. Бу хайриятлик иш эди. Шу лахзада Кушлук от
чоптириб, Кишасп олови сингари киличини ялов килиб,
кутариб келди. Бошга, елкага, кулга, белга килич тортиб, х,ар
жойдан дарича очарди. Ботирнинг бошида ялов булма-
ганда эди, икки бора унинг отини калам киларди. Баногох,
Юсубуко майдонда пайдо булди. Х амма уни олкишлар
билан кутиб олди. Магрур ботир К,орачор нуён бу-
стунгордан яшиндек от чоптириб келди. Унинг тиги
дамини курган хар киши хаётидан умид узарди. У найманлар
фарёдини чикарди. Палангдек сакраб, укириб, ул базмда
ботирларни ёриб ташларди. Мисли шер хукизни ёргандек.
Нуёндан бу каби жангни куриб, Найманхон узи билан узи
булиб колди. У з отини елдириб, нар аждахддек майдонга
кирди. Кийикни курган йирткич сингари найзадек кахридан
ёлкин чикарди. Шамшир ялангочлаб, кафида тутиб, янги ой
сингари фитна тугдирувчи (шамширни). Уруш дашти томон
сурон солди. Одамлар танасидан кули, боши, оёгини жудо
Килиб, боши, бели, оркаси, корни демай (килич солиб), ёриб
ташлар, гам емасди. Шу вакт сохибкирон Чингиз чексиз
укчунгорга кутарилди. Тухтамай тулпорини йурттирди.
Уруш денгизида нахангдек, рикобида Кунгур жиловма-
жилов (келарди). Найзаси чупига яловини ураб олганди.
Чумоли ва илон кузини тикувчига, тулки овловчи шер
намояндасига, барча бош рикоб хизматига, барча киличкаш-
лар офтоб юзига чанг солишга — от солдилар, барчаси,
сохибкиронга жон фидо килишга кодир эдилар. Тухта-
масдан шовкин солиб етиб келдилар, фидокорлардек жангга
кирдилар. Жужига деди: «Сен туг остида каттик тур; ногора
ва бугни чалдириб тур. Ман бугун бир гурух лашкар билан
жанг килуримни кургин. Найман шохининг додини бе-
рурман, бугун у мендан омон кутила олмайди!» Шуни деб
отини йурттиради ва Найманни таъкиб этди. Хар икки
томондан жанггохда икки дарё сипох кайнарди. Бири килич
урган, бири найзадор. Бошкаси бонг билан калконга табар
Уради. Бири отилган укни шона килур, гуё калбда тош
94
ботгандек. Бири балорагдан бош копкогин 0чар, Сулаймон
бошига мигфар кийгандек. Бири тугри ни — хам, унгни чап
килди. Куздан говсар ясамок булди. Бири уриб кузин
чикармок булди. Зеро, у эндигина дунё тугрисида эшитди
Ботирдек жанг килиб, бири жигарин чок этди. Бири
баданига ханжар кадалди. Бирининг кулида олтин-'тишли
хашна. Куз мижаси каби мулжали аён. Бири жон холатда
наъра тортди. Уз осойишини деб узини бир четга тортди.
Бири бошкасининг жавшонин олди. Узи жон холатда
титраб-калтираб. Бирини зувпин билан корнини ёрди.
Жангдан бурун жони чикиб, бири Худдек бошини олди.
Тани, кони тупрокда корилди. Бири душмани камандига бош
берди. Бири тилкаланиб жон берди. Бирининг бошидан кон
селоби пишкириб окди. Найман ибн Инончхон газабли
шердек чопарди. Хафтонидан бир этагини чикариб, сипох
калбига от солди. К,иличу найза, уку табардан душман гох
арраланар, гох, пораланарди. Бу майдонда шундай саваш
булдики, кук гумбази кузидан конлар окди, шер ва
коплондек икки ботир жанг килди. Тигидан хам улик, хам
тириклар устида Кушаспдек олов сочди. Х,авони тосдек
кора, замин кутос гажигандек булди. Тузонидан кундуз
коронгу булди. Жангда Найман яраланди. Тани жонсиз-
дек заиф булиб холсизланди. Отининг куйругига икки
кули билан суяниб, жисмдан рух чиккандек жангдан
чикиб кетди.
Лашкарлар хар икки томондан саф тортиб, адоват
киличларини ялов килиб, бир-бирларига (в. 46 а) етишди-
лар. Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам тунгич угли
шахзода Жужини лашкар калби булган Гулда уз урнига туг
ва ялов остига куйиб, узи лашкарлари ортидан жанг
майдонига йуналди. Иккала лашкар тарафидан куркалар
урилиб, бургу тортилганда жангга кирилди. Гуё киёмати
сагир бошланди, дейсиз. Ботирларнинг хой-хуйи, жангчи-
лар ур-йикит овозлари осмони фалакка кутарилди. Каллалар
гуйдек, куллар чавгондек диловарлар майдонида юмалаб
ётарди. Бу маглуба жангда Найманхон ададсиз жавлонлар,
мардона хамлалар килди, уликлардан пушталар хосил
Килди. Охир-окибатда укУ табар, тигу ханжар баданга
Халокат фатрокида умид камандидан юз чок гул боглади.
Куплаб кон оккани ва заифлик шиддатидан бадан забун бу­
либ, таковар ёлини жон огушига тортди. Майдондан юз уги-
риб, уз амирлари билан бирга тог тепасига чикиб кетди.
Назм (мазмуни):
Найман t o f тепасига ялов кадаганда аъзойи бадани
ором олгандай булдц. Унинг ^мирлари дедилар. «Ае

•95
саодатли донгдор шох.имиз, сен булут каби тогда урнашдинг,
m05yiap тошдан булагига яширинмайдилар. Сен ток,к,а килич
солмок булсанг, нега тог тигига хобго* ясадинг?» Най-
манхон куб жойдан яраланган эди. Жавоб бергудек х,олатда
эмас эди. Шунда К,узи мех,тарларга карата деди: «Эй,
олийжаноб номдорлар, шох, жафолар зах;мидан улмокда.
Унга вафо килмокчи булсак, ^аммамиз бир булиб, ёвга
ташланайлик. Найманхонни тинч куяйлик. Улар пастга
тушдилар. Нарра шердек жангга кирдилар. Улар жангда
хдлок булдилар. Шох; уларга караб: офарин айтарди. Ким
шулар каби мех,тарларга эга булса, сонсиз душман унга
х,ечдир. Найманхон тирик колганлар жонидан умидини
узади. Уша тун мугул сипохи барчасининг тириклик дарахти
йикитилди. Дунёдан бехабар Найманхонни ташлаб кетгач,
яраларидан кон кетавериб, х,олдан тойди. Яраси куплиги ва
куп кон кетганидан Найманхон танидан жони чикиб кетди.
Бу дирамгох;(очкуз) танидан жон чикиб кетди. Лекин,
шохдар каби якинлар ва сипох^га Наймандек гамх^ф шох,
булмади. Дунёдан элини ташлаб хон улмаганди. Х,ар икки
шох, сипохда х,ашами билан, оламдан куз юмдилар. Най­
манхон сипохд томонидан улдирилгач, Кушлук майдонни
ташлаб йулга тушди. Бунга парво килмай, яшиндек
уз амакиси томон жунади. Амакисига отаси улимидан хабар
берди. Руссадан сайрни йигиштириб куйдилар.
Найманхон уша жангда куп жойдан огир зах,мдор
булиб, танидан кон куп кетиши туфайли бархдм еди.
Унинг амирлари иттифок булиб унинг сипох,солори Кузи
бахддир барчаси жангда улдирилди. Кушлик, Найманхон-
нинг угли елиб амакиси Буйрук хузурига борди ва
вокеадан уни хабардор этди.

СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ТЕ М УЧ И Н КООНИ


МУАЗЗАМ НИНГ М А К РИ Т КАВМ И ПОДШОХ,И
ТУКТОБЕКИ БИЛАН К И Л ГА Н Ж А Н Г И З И К РИ

Сохибкирони аъзам Темучин коони муаззам Най­


манхон билан булган жангдан фориг булиб, найман
кабилалари ва кавмлари, Найманхонга тобеъ (халк)
ларни узига мутеъ ва фармонбардор килди. Уша кезлар
макрит хони Туктобеки саркашлик ва гардантоблик
курсатиб, мухолифлик изх,ор этди. Шу сабабли сох,ибки-
рони аъзам Темучин коони муаззам унинг диёри томон
юрди ва бир х,амла билан макрит подшох,и Туктобеки
лашкарини тор-мор келтирди. Назм (мазмуни):
96
Уруш бонги бир нави тиндики, Кухи К,офдан семург
учиб кетди. Жанг майдонига тулпорини сурдики, унинг
гарди ой рухсоридан буса олди. Ботирлар жилавни куйиб
бердилар: Туктобекини гаровга чорладилар. Найза ниши
ва к,илич селпиш билан баданларга ник,тай бошладилар.
Отилган у к чийиллаши ботирлар кулогида ювилиб, рангсиз
холда колди. «Ж ар-жар» садолари сарсари уйнаб, лашкар
бошига келиб сингарди. Ботирлар этаги, ёк,а ва зирехидан
юзлаб чок(гирех,)лар жонда очиларди. Каманд х,алк,алари
сикуви саф бузувчи девлар каби бандга туширарди. Мает
пахлавонлар кули дан оёгигача Туктобек сарпанжасидан
шикает топарди. Жангдан умид кулини ювиб, лоф
майдонидан пушаймон булиб чикишарди. Уз бошини олиб
бир чеккага судраларди. Уни бу маъракада бошка курмас-
дингиз. Сабабсиз булмаган бу х,амласида Темучин жанг
майдонида Туктобекининг эсини олди, гардини чикарди.
Макрит кавмининг барчасини узига эл килди.
Туктобеки Темучин жангидан дил олдириб куйгач,
кочиб, угли ни олиб Найманхоннинг биродари Буюрук
хузурига келтирди. Сохибкирони аъзам Темучин коони
муаззам ул ердан тангит мамлакатлари сари йуналди. Ул
мамлакатни К,ошин хам дер эдилар. Назм (мазмуни):
Ш ох Макрит (кавми) ишидан тинчигач, тангит (кавми)
улкасига кушин тортди.
Йул ас носи да сохибкирон аскарлари калъада берки-
ниб ётган Тойир Осунни кулга олиб, сохибкирони аъзам
хузурига келтирдилар. К,ошин (шахри) га етганда унинг
калъасини кахран буйсундириб, ер билан яксон килдилар.
Назм (мазмуни):
К,ошин вилоятини босиб, горат килди, куплаб молу
мулкни кулга киритди.
Темучин коон эл булган кавмлаРни лашкарига кушиб
олди. К,аттикчилик ва захматдан уларни осонликка ва
неъматга етказди. Саркашлик килган хар бир кимсани
Кавми билан тигдан зп'казди. Токи шу йул билан турку
мугул кавмлари ва улусини узига эл килгай. Уларга эл
олдида ёрлиг ва пойза бериб, уларни нуён, хазора, сада,
панжа унвонларига к^арди. Х,ануз уша насак, барча
муносиб дастури билан улар авлоди ва зурриёди уртасида
бокийдир.

7 -4 1 5 6 97
СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ТЕ М У Ч И Н К,ООНИ
МУАЗЗАМНИНГ К У Р У Л Т О Й Ч А К И Р Г А Н И ВА
ЧИНГИЗХОН ЛАКДБИНИ О ЛГАН И З И К РИ

Муборак ражаб ойи (в.48 б.) сана 602 хджрий, мутобики


боре йилида Жамшед наййири аъзами Офтоб шарофатли ва
ожизлар бошига х,ашамат байроги ва азамат яловини
кутарган бир вактда ва табиат султони мансуб кувватларини
бог-рогларга оройиш бериш учун фармон берганда. Назм
(мазмуни):
Тогу тошда бахор хуррамлигидан гулу лола буй ва ранг
таратарди. Чашма лаби ва утлок юзи севгили ёр юзи ва
лабидек булган эди. Тогу даралар гулу лола билан копланган
эди. Гулу лола дах,ани шудринг (ж ола)га тулганди. Замин
кум-кук, замон хуррам эди. Жах,он сохибкирони буюрди:
ок байрок тикишеин; сипох Тангри икболидан зафарга майл
кургуздилар. Хар чеккадан курултойга йигилишеин. К,охину
улуглар саройга келишеин. Соввун келтириб соврун ейиша-
ди; суюргол к}фурлар, урун олурлар.
Сохибкирони аъзам Темучин коони муаззам курултойга
тайёрлик куришга фармон бергандан кейин, хар томонга, элу
улусларга эвундовчиларни жунатди. Аммо, мугул лугатида
улкан жамъият ва азим тантанани курултой дейилганидан,
шундай килинди. Сохибкирон амри билан унинг барча
фарзандлари, амиру нуёнлари ва жамеъи аркОни давлати
туккиз пояли ок тугни гардунга соя солиб турган пойтахти
даргохига кададилар. Атроф-теваракнинг барча халклари
тумон, хазора, сада, панжалар хар бири уз рутбасига биноан
соввун келтиришди ва соврунлар олишди. Сохибкирони аъ­
зам суюрголларидан уз микдорларига яраша 12 курда урин-
ларига ултирдилар. Шул вактда Хусрави гетиситон р о я т и
бахтиёр ва комронлигидан жахонбонлик тахтига ултириб,
шахриёрлик тожини комкорлик бошига куйди. Хонлик сари-
ри, хоконлик тахтига урнашди. Мажлис хозирлари, мугул
элу улуси, огаю ини, ота ва угил, кичигу улуг мартабаларига
мувофик тиз чукиб, улжомиш ва тобуг кургуздилар. Барча-
нинг тили дуою сано учун очилиб, таъзим коидаси, иззат-
икром йзфигини бажо келтирдилар. Назм (мазмуни):
Сохибкирони Темучин амри билан унинг даргохига
кохину аелзодалар йигилди. Шох курултойига келдилар..
Хар томонда сипохийлар саф тортишди. Курага сози ва
бугчи дамидан, тугчи кафидан (туг) тушиб кетди. Ок ТУГ
туккиз поя юкори кутарилди. У нур сочувчи офтобдек
дарвозадан товланади. Бахти бедор Темучин саодатли тож
98
кийиб тахтга ултирди. Х,ар томондан бурчи ва улжорчилар
келиб гиз чукдилар. Жарчи устига жарчи (чак,ирарди).
Мугул элу улуси кавмларидан ога-ини, отаю уриллар хосу
авом саройга келишди. Издих,ом (куп одам йигалгани)дан
кичикрок мах,шар булди, деярли. Ясовул халкни х,ар тарафга
уткизиб, саф торттирди. Халк, курултойига х;ар тарафдан
жой олди. Авангору жавонгорга ун икки катордан саф
тортишди. Ясовул х;ар бир сафни курларга ажратди. Унинг
ишига окиллар тах,син укиди ва маъкуллади. Бу саф тортган
юлдузлар шох; учун эди. Олам мах;тоби (ёруглиги) ой
туфайли булганидек, Акл кучидан офаринга суз очдилар ва
халк унга таъзим килди. Келганларнинг барчаси унга дуо ва
сано укирди.
Сохибкирони аъзам Темучин коони муаззам хонлик
тахтига ултиргач, даргох, халки ва сарой ах,ли 12 кур уринда
саф богладилар. Халойик издих,оми ралаёнидан уз уринлари-
га ултирдилар. Айтишларича, уша кезларда ул нох^яларда
бир киши булган, аср бадлойларидан, уни мугуллар тибб
тангри деб атаганлар. Узбак улуси Ялангоч ота дейишарди.
Унинг огзидан чиккан х,ар бир суз шу ондаёк вокеъ буларди.
Унинг х,акида айтишадики, тогу тош дараларда ялангоч
кезаркан ва совук шиддатидан ва иссик х,ароратидан асло ва
катъан ибо килмаскан. Х,еч ким билан алока килмасди.
Турли лах,жаларда сузларди. Халкка тушунарли булган х;ар
бир сузи, албатта шу зах,отиёк амалга ошарди. Шу бир
лах,занинг узида х,ам йигларди, х,ам куларди. Баногох» ул
хдзрати оллох, жолиси мах;зуби наъра урганча ва йиглаганча
ва уйинга тушганча уша тупланганларга якинлашиб, ёнидан
утган х,ар бир кишига кадимий одат буйича (в 486) узича
нималардир деб сох^бкирон дарбори эшигидан кириб,
сохибкирони аъзам Темучин коони муаззам тахтига
якинлашар, айтардики, х,акки субх;она ва таоло бу кеча мени
хабардор килдики, руйи заминнинг аксарини Темучин ва
унинг фарзандлари ва хешларига топширурмиз. К^шлаб
азимуш-шаън подшохларни унинг поймоли ва забуни
киладурмиз. Барча улкан маликлар ва муаззам султонларни
унга мутеъ ва карам килажакмиз. Энди унга Чингизхон деб
ном куярмиз. Минбаъд сен узингни Темучин демасдан,
мазлумлар додини золимлардан асрагайсан. Назм (мазму­
ни):
Бор эди бир хушхулк келиб чикиши мугулдан Тиб тангри
деган. Ялангоч, макони тог эди. Совугу иссигдан тани
чиниккан. Х,еч ким унда тун курмаган. Шохд 1 И, гадоми ёнида
булганини билмайди. Гох; йиглаб, гох, кулиб юмуши билан
банд буларди. Узук-юлук гаплар айтарди. Тутган йули

99
зохирда тескаридек. Лекин деганлари казо одамлариникига
ухшайди. Сохибкирони бузург, барча турк саодатлилари
бошлиги Темучин курултойга чорлаган бир вактда, м угуллар
тезда тупландилар.
Суюргол совруни ва курдан урин олиш учун сардорлар
баланддан урун олдилар.
Ясовул дар го хда ясов ясаб, урин учун нишон талош эди.
Халк КУР тортиб булгач, пишкирганча кандайдир Тиб тангри
етишди. Уйнаб, кимга якинлашса, бир суз деб, боргохдан
чикиб, шох хузурига кирди. Деди: «Кеча Тангри менга хабар
бердики, жахонга янги насок килурман, жахон мулкини
Темучинга бергум. Унга Чингизхон номини берамиз. Олам
подшохларини унга тобеъ килурмиз. Кур тузган вактингдаН
бошлаб, шуни билки, тангри сенга адолат килиб, купчилик
мулкларни сенга берди. Энди сен яловингни баланд кутариб,
одил кадам ташла. Золимлардан мазлумлар додини кутказ.
Келиб чикишинг гадо булса хам жахонни нопоклардан
тозала, фосикларни йукот. Айш ахли косасига тупрок ташла,
хашакка тортинмай газаб утини куй. Саркашларнинг
бошини кум, жахонни нопок жинслардан тозала, Подшолар
боши оёгинг тупроги булур. Худо жойингни подшолар
тожида белгилайди. Тангри номидан айтаман сенга бу
розни, Х,ак амридан чикмагин, сени Чингизхон деб атайман.
Энди Темучин эмассан». Бу гапни эшитганлар эгилиб, ер
упдилар. Х,акка илтижо килиб, пешоналарини ерга теккизди-
лар. Мадх этишга бошладилар, гулгула кутардилар. Х,амма
уни шундай (Чингизхон) атай бошлади. Шу янги ном билан
табрикладилар. Гумон ахлидек суз угриси булма. Шуни бил
сохибкирон Темучин. Осмону замин тангриси хукми билан
шу дамдан Чингизхонсан. Шу жихатданки «Чингизхон»нинг
маъноси туркийда шохлар шохи деганидир.

СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИ Н ГИ ЗХО Н И


МУАЗЗАМ НИНГ НАЙМ АН ПОДШОХ,И
НАЙМАНХОННИНГ БИРОДАРИ Б У Й РУ К Х О Н
УС ТИ ГА Л А Ш К А Р ТО РТИ Ш И ЗИ КРИ

Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам курултойдан


фориг булгач, дархол найман подшохи Найманхоннинг
биродари Буйрукхон томон харакат килиб, илгор томон
шошилди. Уз хослари билан Буйрукхон шикор
килувчиларни томоша килиш билан машгул, замона ходи-
саларидан гофил булган пайтда сохибкирони аъзам лаш­
кари уша сахрода унга якинлашди. Шикордорларини

100
ураб олиб, кумарга ташлаб, ажал домига асир килдилар.
Назм: (мазмуни):
Яшин чакнаши тангри хукмидан, шикор жойида хослар
учун хукизларга тогу дарада хужум килди. Йирткдч шер кдли-
гидан бехабар шерлар чангалига тушди. Кузи очилгач, у ер­
да кийикдек суйилди. Жони чикиб, тани гурсиллаб ерга
тушди.
Буйрукхон катл этилгач, барча хотину болалари, гала ва
сурувлари горатга кетди. Бу вокеадан хабар топгандан кейин
Кушлукхон дили амакиси гамига тулиб, Туктобеки, макрит
к,авми подшохи хузурига жунади. Туктобеки сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззамга кдрши уруххшшдан кочишга карор
килган ва Буйрукхонга якин жойларда яшаб юрарди. Кушлук­
хон Т^тобеки билан бирга кочдилар. Уша кезларда тангут ах-
ли яна мухолифлик кила бошлади. Сохибкирони аъзам бундан
хабар топиб, улар диёри томон йуналди. Назм (мазмуни):
Хамма адоват киличини ялангочлади. Яна Тангут
(кавми) ахилликка хилоф иш тутди. Бу ran сохибкиронга
етдики, тангутлар сенга карши кузголибди. Сохибкирон
Чингиз шу лахзадаёк тангутларга карши хисобсиз лашкар
тортди. К,иска вакт ичида уларнинг ишини саранжом килди.
Уни Валихон чорлаган эди. Тангутлар улкаси бутунлай
таслим булди. Ундаги барча чупонлар, подалар унинг кулига
утди. Газаб билан хунрезлик килди. Киргиз номдорлари
Чингизхонга буйин эгиб, пешкашлар билан келдилар ва шох
итоатига шай турдилар. Шох киргизу тангут устига
юришдан кайтгач, унинг сипохи саногига етиб булмас
даражада купайиб кетди.
Сохибкирони аъзам Тангут мамлакати ишларини са­
ранжом килгандан сунг киргиз диёри сархади сари йуналди.
Ул ерга етишгандан кейин киргиз кабилалари бузурглари
барчаси пешкаш ва соврунлар торгиб, тобеълик кадамлари-
ни итоат жодасига куйдилар.
СОХИБКИ РО Н И АЪЗАМ ЧИНГИЗХОН
М УАЗЗАМ Н И Н Г М А К Р И Т КАВМИ ПОДШ ОХИ
Т У К Т О Б Е К И ВА Н АЙМ АН ПОДШОХИ
Н АЙ М АН ХО Н Н И Н Г У ГЛ И К У Ш Л У К Х О Н УСТИ ГА
Ю РИШ И ВА УЙ РО Т, КО РЛИ Г в а У Й ГУ Р
К А В М Л А РИ Н И Н Г БУЙ СУН Д И РИ ЛИ Ш И
ТУГРИ СИ ДА
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам тангут ва
Киргиз ташвишларидан кдйтди. Унинг сипохи сому санокдан
ташкари купайди. К,иш фаслида барча ясов ва лашкарларини

101
туфондек Туктобеки ва Куш лук томон тортди. Назм
(мазмуни):
Макрит кавми шох,и Туктобеки шердил киши эди.
Ботирлар хунидан эди чогари. Самур терисидан эди
лашкарининг кийгани. Улкаларда фитна кузгарди. Хийла
килиб жангдан кочарди. Бу борада Кушлукдек илдам эди.
Ардиш сархадида хавфсираб кезарди. Шаханшох жим, муру
малахдек сипохининг у билан иши йук эди. У кузголиб,
Туктобеки ортидан равон булди. Йул асносида ким олдин
етиб келса, уни укдек яширарди. Бу юришда зафарли шох;
уйрот кавмидан куловуз танлаган эди.
Урушлар билан тула бу юришда йул асносида баланд
марта'бали шох; сипохининг гарди уйрот кавми устига
етишди. Уйрот кабилаларининг барча сардорлари <в 50а)
итоат камарини белларига боглаб, сохибкирон ках,ри
камонидан тугри укдек кочиб, уз нусрат фавжлари кешига
етишдилар. Сохибкирон зафарасар лашкарига йул курсатиб
Макрит кавми подшохи Туктобеки урдуси сари етдилар.
Лашкар дарёси Гаравгох ва Говсар мавжидан жушга келди.
Тиг зарбининг суви мавжи ва найза тиги талотуми шундай
баходирлар томирин киркардики, куз ёши конини ноком
диловарлар мужгонидин окизарди. Уша мавзеъда бир «,азо
ва кадар хонаси камонидан ук чикиб, Макрит подшохи
Туктобекига етди. Жисмидан рух куши учди. Назм
(мазмуни):
Икки лашкар денгизи тулкинланиб, Гаравгох мавжини
авжга миндирдилар. Ботирларни баркуба ва говсарлар билан
тулкин каби киргокка сурдилар. Симоб рангли шамширлар
селпинишидан бошлар кошга кадар конга гарк булди. Уша
жанг куни камонлардан отилган кахр каби ук/шр учиб,
калкон сиртидан юзларга бориб санчиларди. К,ора лашкар
сафини бузарди. Туктобеки ботирлари орасида мардликда
бири узини курсатди. Тепаликлар оша от сурди хар томонга.
Лекин бу ажал билан уйнашиш эди. К,алконингга ук. агар
тегса, билки жигарингга хам тегади. Агар тешиб утиб
юракка тегса, бир кула ишингни хал килади. К^азо кунгурли-
ги у жанг майдонкда белак билан жонларга чукур казиди.
Ногох Туктобеки камоннинг икки зогига дучор булди. Ки-
йикни курган паланг каби, уз оти унинг заволи булди. Чочий
камони икки кулогини сийпаб, бармогини елкасига тиради.
К,азо уки шастидан бир йула чикиб, Туктобекини бако дун-
ёсига жунатди. У ерга кулади, кон пишкирарди. Макрит кав­
ми хаммаси фигон тортди. Элу улусидан фарёд кутарилди.
Жанг майдонида кадарни казо дейишди. Шер билан оху
олишганидек, ясовул узини дардга дучор килди.
102
Йилон йилига мувофик келувчи 605 йилда Туктобеки эли
(в50б) аксар лашкари диловарлари хамрохлигида катл
этилди. Макрит кавмининг колган-кутгани Сохибкирони
аъзам лашкари томонидан ураб олинди. Найман кавми
подшохи Найманхоннинг угли Кушлукхон уз улуси булган
Макрит кавми Туктобеки ва баъзи диловарлари билан бирга
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам муборизлари
майдонидан адам диёрига юз куйганларини куриб ноиложу
ночор кочишга карор берди. Бешболиг йулига карохитой
подшохи Гурхон хузурига жунади. Чарчаган кавмлари эса
таркалиб кетдилар. Назм (мазмуни):
Туктобеки йуклик дунёсига кетди. Лашкари тамоман
катл этилди. Ундан баъзи ярадорларигина омон колди.
Баъзи бирлари эса кочиб колишди. Катта бир кисми асир
тушди. Улар орасида амиру вазирлар хам бор эди. Макрит
кавми туда-туда булишиб, Сохибкиронга эл булди. Бу ах,вол
хакида Кушлукка хабар етди, у эса ночор кочишга мажбур
булди. Омон колиш ёки жони ширинлик килиб, Гурхонга
(ёрдам сураб) илтижо килди. Гурхон куринишига бо-
ришнинг иложини килди. Купгина тухфалар эвазига панох,
топди. Уз совгаси туфайли шохона суюрголга эга булди.
Икболи куёши чехрасида барк урарди. Уни Гурхон
уз фарзандидек кабул килди. Уз кариндошининг мартабаси-
ни кутарди. Ойдек кизи билан унинг дилини хуррам килди.
Шу билан уни бошка одамлардан ажратиб, узиники килди.
Куёвлик билан уни сарфароз этди. Бунга ухшаганларни
истаганича кунглини очди.
Найман подшох# Найманхоннинг угли Кушлукхон
К,орахитой диёрига етгандан кейин Гурхон к}финишига
савго кутариб борди, Гурхон мархаматли кулидан суюргол
(ёрлигини) олди. Гурхон Кушлукхонни эъзоз-икром билан
уз урдуси томон бошлади, хурсандчилик изхор этиб,
уз кизини унга узатди. Кушлук Гурхоннинг куёвлигига
мушарраф булди ва Гурхон давлати соясида бир неча кун
осудаликда булди. Назм (мазмуни):
Кушлук уз хослари билан кочиб, Бешбалиг томон
йуналди. Найман халкидан булган Макрит элининг бир
гурухи Чингизхонга эл булди. Шу икболли фатхдан бутун
турк кавмлари авлода ларзага келди. Х,ар тарафдан эл-эл
булиб кела бошладилар; улус ва кабилалар селдек окиб
денгизга куш ила бошладилар. К,орлуг кабиласи бошлиги
Арслонхон биринчи булиб, Сохибкирон даргохига келди.
Кейин дилгут ва дайфур улуслари келди ва Чингизхон
Хузурида пойбуслик килди. К,олган кабилалар хам ул шохга
мойил булдилар. Саноксиз улус сардорлари аждахо ва

103
илондек сарой томон соврунлар билан кела бошлади. Токи
^оконга манзур булиб, унинг панохлда хавф-хатарсиз панох;
топгайлар. Идикут биринчи булиб хон хизматига бел
боглади.
Кушлук кочгандан ва найман элу улуси батамом
мутафаррик булгандан кейин, уларнинг баъзилари сох,ибки-
рони аъзам Чингизхони муаззамга кушилдилар. Бир дастаси
уз х;ийлалари латифлигидан узларини х,ар тарафга уриб,
катлдан кутулиб колдилар.
Шу орада турк авлодининг азимушшаън х,ок,онларидан
корлуг кавми подшох^ Арслонхон уз кавму кабиласи, сонсиз
лашкари билан эл булиб Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам хузурига келди. Бу улкан галабалар Чингизхонга
муяссар булганидан сипох, сардорлари ва кавм бошликдари-
нинг *ар бирига суюргол бериб, уринлар таъйин килди,
эътиборли совринлар куйди. Уйгур кавмининг подшоси
Идикут эди. Уйгур халки ушанда уларга подшо булган
кишини Идикут деб аташган. :
Идикутнинг маъноси туркий-уйгурий лугатида давлат
сох^би (худованди :давлат) дир. Уша вактда Идикут
Гурхонга мол тулаган. унга тобеъ ва карам булган.
Сох;ибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг корахитой
Гурхони билан мухолиф булгани овозасини эшитган
(Идикут) номи Шовугум булган Гурхон доругасини
К,орахожа мавзеъида катл этиб, Сох,ибкирони аъзам
Чингизхони муаззамга келиб кушилди. Назм (мазмуни):
Идикут шох, булса хам, Гурхон ундан хирож оларди.
Уртада . турган доругаси Шовугум деган киши эди.
У-уйгурлардан куй сурувлари учун хирож йигарди ва Гурхон
хузурига элтарди. Идикут ва унинг кавми чор-ночор
Шовугумга буйсунарди. Бошка бир илож килолмасдилар, шу
тарзда кун кечиришарди. Бу Чингизхони Сохдбкироннинг
Найман лашкари устидан галабасигача бу х,ол давом этди.
Уйрот, Макрит ва бошка улуслар уз подшолари билан ногора
чалганча, корлуг сипох,и, туглари мах,часини ою-куёшгача
кутарганча келарди. Жомуко, солжуют, чуют, орлот, барлос,
тойчуит, дурмон, бах,рин, кунгирот, тотор, кунгон, жожирот,
дарёту, копкин, юргин, жалойир, кунгургин подшохлари
уз сипохдари билан Сох,ибкиронга келиб кушилдилар.
Икболли бу фатху зафардан давлат ногорасининг овозаси
янада баланд булди. Курка садолари х,ар ерга етарди. Уйгур
Идикут балорагини тортиб, Гурхонга газабидан, Сох,ибки-
ронга мех,ридан жушиб, дилидан интиком сузларини
чикарди. «Адоват киличини гилофидан сугуриб, К,орахожа
ерларида кахри тигидан Шовугум бошини олиб дах,р
104
тупрогига иргитди. Хитой одатига хилоф равишда ногора-
сурнай чалишни буюрди. Бур руруллаши ва ногора овозидан,
хар жойнинг элу улуси харакатга келди. Чопишиб Идикут
дарвозасига келдилар. Бу иш Керувтут хохиши билан булди.
Сипох бошликлари бирлашиб ёпирилиб кирдилар ва
Идикутдан шундай сузларни эшитдилар: «Кимки Чингиз-
хонга ёв экан, мендан омон кутула олмайди. Энди мен унинг
йулидан бораман, хизматини килурман. Ким унга карши
экан, жанг куни мену кили чу майдонни кургуси. Саркашлар
бошини тупрокка отгум, кузларин уйгум. Найзадек унинг
хизматига бел боглагайман. Душман жигарини тиламан.
Мен Темучин коон хайрихохи, уни Чингизхон дейишади.
Идикут Шовугум бошини олди, барча томонга хабар килди.
Сохибкирон бу хабарни эшитиб, дили гам-руссадан фориг
булди.
Уйгур подшохи Идикутнинг корахитой Гурхони билан
Сохибкирони аъзамга мухаббати туфайли мухолифлиги ва
Гурхон доругаси Шовугумни улдиргани овозаси Чингизхони
муаззам кулогига етгач, Сохибкирон элчиларига тезда
манзилу мархалаларини утиб Идикутни олий даргохга
келтиришларини амр килди. Назм (мазмуни):
Уйгур юртига бир кишини инъому эхсонлар билан элчи
килиб жунатди. У билан шундай хабар йуллади. «Эй
саодатли, сени бахтли куриш ниятим. Биз томонга дуст
сифатида кадам ранжида килгин. Сени куриш иштиёкида-
ман». Ш ох фармони билан элчи жунади. Дархол йулга
равона булди.
Элчи Сохибкирони аъзамдан рухсат олиб, уйрур юрти
сари Идикут хузурига (В52а) елди. Йул босиб, етгач,
Сохибкирони аъзам иноятномасини Идикутга етказди. Назм
(мазмуни):
Элчи Идикутга номани бергач, уни упиб бошига
кистирди. Номанинг ёзилишидан мехр накши гулини терди.
Хатининг хушбуйидан мехри мухаббат туйди. Номани очиб
укиди. Суюргол берилгани хабарини билиб, хамду сано
укиди. Шохнинг йуклаганидан Идикут шод булди. Уйгур
заминидан шох хузурига жунади. Шохга лойик курган
хазинасидаги ганжларни олди. Заржома, харир, гавхар
кадалган кулох ва тожни, минг бош юк оти ва този ит,
саноксиз гулом ва канизак, шункор, тайгур, лочин,
кимматбахо зеварлар хисобсиз, офтоб нуридаги зарралардек
эди. Жубба, жавшан, кийим, калкон хисобсиз ва зар билан
безатилган эди. Денгизу кон каъридагича жавохир, Яман
омборидан хисобсиз синжоби, олтойи, коким, самурий
жуббалар беш юз мингдан ортик, туялар катори 50 минг эди.
105
Хитойи дебо дасга-даста, Хитой мушки ортилган табла
иккита эди. Ортилган лаъл огирлигидан юк хайвонлари оёги
эгиларди. Ана шу нарсаларни у тортик, килди ва хондан
илтифотлар курди. Сохибкирон фармони билан туксабо
Идикутни урнига утказди. У зфунгурдан жой олгани учун
суюргол улушига сазовор булди. Шохона инъомдан са-
рафроз булди ва узок йул ранжидан ариди.
Сохибкирон элчиси уйгур диёрига етгач, Идикут билан
куришди ва Сохибкирон номасини Идикутнинг кулига
топширди. Идикут Сохибкирони аъзам Чингизхони му-
аззамга булган ихлос одоби ва мувофиклик иззат шароитини
бажо келтирди. Турли хадя ва тухфалар кутариб Сохибки­
рони аъзам мулозаматига жунади. Йул юриб, олий урдуга
етди. Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам куринишига
сазовор булиб, бисёр пешкаш ва саноксиз совринлар
улжамиши кургузди.
Сохибкироний к5ф урнига ултириб, уз меросий улусини
суюргол тарзида олди. Иккинчи бор куринишда кабул
килинганда уйгур хони Идикутдан Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам йул ранжи ва хаёт машаккати хакида
суради. Якин кишиларига подшохона инъому эхсондан
имтиёзлар багишлади ва (йиллик) моли-даромадидан савол
сурди. Гурхон билан мухолифлик ва Сохибкирон дустлари
билан мувофиклик килганига тахсинлар укиди (в.52б).
Навозишлар килди. К,имматли ташрифоти хисравонага
лойик топди. Яхши подшохлар орасйда хос хилъат билан
эъзозлади. Назм (мазмуни):
Дутминга куриниш навбати етганда Идикут хитой
туркларига ухшаб, зафарли шохга таъзим учун улжомиши
тарикида бошини эгди. Гуломлар тудаси билан бирга
хизматга бел боглади. Биринчилардан булиб икки бор
соврин тортди. Сохибкирон Чингизхон даргохида гуё адаб
доирасидан чикди. Турк авлоди хукмдорларининг бошлиги
буюк подшох Темучин коондир. Рангин мева ва мохитоб
сингари хисобсиз суюрголлар инъом этди. Хос ташрифи
билан йигилганларни хушнуд этди. Уларнданг холини сурди.
Шохона лутфлар билан каради. Гапимга хох, инон, хох
инонма шунда Идикут ер утщи. Шохни улугловчи мадхлар
укиди: жахон шахриёри номига дуо укиди. Савсандек тилини
бурро килиб, деди: «Эй магрур шох, мехринг тортиб узок йул
босдим, Х,узурингга узокдан келдим. Сенга рахматлар
булсин сурнайдек уртангандан рахмат. Сенга хайрихохнинг
умиди шу. Углимни шох номига топширурман. Карам
юзасидан углимдек билурман. Бошка борада тугишгандек
булурман. Ботирлар орасйда максадга етсам, кулдек
106
кунглим тук, к,илиб югурарман. К,улларингдан бири урнида
курсанг, одамларингга чокарлик килурман!» Шох, унинг
нима деётганини тушунди. Дедики, менга жуфт изламокда.
Уни углим деди-ю, жуфтини берди. Узига куёв килди ва шод
килди. Идикут курагоний кабо кийиб, шох,га куллук килди.
Чингиз, мугул тартиби буйича катта тантана уюштирилди.
Одамлар огзида Идикут Чингизга курагон булди, деган ran.
К,ирк кун карнай-сурнай билан туй килдилар. Узок-
якиндан халк келарди. Турт улкан учок казишди. Турт
тавила куй суйишди. Уша атрофдан ким утаётган булса
Чингиз зиёфатидан бахраманд булди. Халкка турли мол
беришди ва танга сочишди. Токи икки -шах,зода никохини
укиганларича.
Уйгур кавмининг подшохи Идикут адабу ихлоси
зиёдалигидан Сохибкирони аъзам назарида манзур булди.
Иккинчи бор куринишга келган да Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам курагонлиги, яъни куёвлиги шаро-
фатли хилъатига мушарраф булди ва якинлари орасида
имтиёз топди.

СОХ,ИБК,ИРОНИ А Ъ ЗА М ЧИ Н ГИ ЗХ О Н И
М УАЗЗА М Н И Н Г ХИ ТО Й П О Д Ш О Х *! О Л ТО Н Х О Н Н И
Й У К О Т М О К К А К И Р И Ш Г А Н И ЗИ К РИ <В.53а)
ВА ХИ ТО Й М А М Л А К А Т И Н И Б У Й С У Н Д И Р ГА Н И
К А Й Ф И Я Т И Н И Н Г БАЁНИ

Хитой подшоси Олтонхон киска вокеаси шундан


иборатки, Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам давла­
тининг юлдузи зухуридан аввал, аждоди давлати даврида
кудратли шахзодалардан Х,амука ибн Саркад ибн Хирка-
лингум ибн К,ойдухон ибн Дутминхон ва Угин таркок ибн
К,уйлухон ибн Туминахон ибн Бойсунгурхон ибн К,ойдухон
ибн Дутуминхонни авфу узрларига карамай олиб келтирган
эди. Х,ар бири уз жойида ибо топди.
Шул вактда Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
ишлари юришиб кетди, лашкари бехадду андоза булди.
Яхши куролланган бир фавж сипохини узининг аъло
мартабали урдусининг мухофазаси учун тайин килди.
Чексиз лашкари кохираси билан Хитой мамлакати сари
йуналди. Назм (мазмуни):
Сохибкирон Чингизхон фатху зафар кучган дамда,
рикобида унинг шарафига икболу нусрат каби зафар
гуломлик килиб турганда хар тарафдан лашкарлар келиб
107
(кушила) бошлади ва унинг хизматига хозир турди. Бахти
зафар умиди бериб турганда Хитой мулки сари юз бурди.
Сохибкирони аъзам у ерга етгач, андак замонда етмиш
тумандан ташкил топган Хурбахт вилоятини мусаххар этди.
Миекин шахрини хам тасарруфига киритди. У л мамла-
катнинг муаззам шахарларидан булган Туйкайк шахрини
хароб килиб, амирлари ва лашкарларини Хитой шахарлари­
ни тасхир килиш учун хар тарафга равона килди. Назм
(мазмуни):
Унинг сипохи хар шахарга йуналди, уларнинг ери ва
атрофи чангини чикарди, бир неча шахарни амиру
шахзодалар кахр билан эгаллаб, вайрон килдилар. Икки
юзга якин калъа ва шахарни оёкости килдилар (вайрон
килдилар).
У ердан Хитой тахтгохи Чингду шахри томон караб
юрди. Зероки, Олтонхон хитойи ул ерда эди. Олтонхон
Чингизхон таважжухидан огох булгач, уз амирлари Кевкик,
Баркек, Туншох ва вазири Жингшонг билан машварат
килди. Назм (мазмуни):
Чингизхон юртни хароб килди, биз билан савашмокка
шитоб билан келмокда. Биз не килдик энди: сулх
сурайликми ё жанг килайлик?
Олтонхонга Жингшонг деди: Назм (мазмуни):
Энди жангдан кура сулх афзал. Замона сирларини билиб
булмайди. Бу дунё жанг кунида бизга душманлик киладими,
ё мехр кургизишини ким билади?
Биз бу борада сулх тузсак, савоб буларди, бошка
фикрдан кайтмогимиз лозим. Хитой подшохи Олтонхонга
унинг бу раъйи мувофик келди. Сулх тузиш учун Чингизхон
Хузурига элчи жунатди. Уз кизи Ганжурни Сохибкирон
Чингизхони муаззамга берди. Сохибкирони аъзам Олтонхон
хитойининг кизини (никохлаб) олди. У ердан кайтиб келди.
Олтонхон уз мамлакатини нотинч ва паришон куриб,
уз углини Чангдугаки, мугуллар уни Хонбалиг дерлар,
хисобсиз лашкар билан жунатди. Уз отаси курган Дуртмак-
ка кетди. Уни Интишойи хам дейдилар. Назм (мазмуни):
Атрофини кирк фарсангли (девор) билан )фаб, атрофига
яна уч бору курди. Дарё тарафдан асосини курди. У ерда
сермева дарахтлар куп эди.
Ушал дарёни Чангху дердилар. Кенглиги чандон эдики,
тонгдан шомгача кема бор харакати билан бу сохилдан
нарисига бир навбат бориб келарди. Ул шахарда мевалар,
сарви сайрий, токзорлар бор.
Олтонхон Д5фтмакка жунаганда, йул асносида лашкар-
ларидан баъзилари оркага кайтиб Чингизхонга бориб
108
кушилдилар. Чингизхон Олтонхоннинг кетганидан хабар
топиб, уз тумон амирларидан Мекон менгли ва Шомукани
улкан лашкар ва юлдуз сонли сипох, билан Хонбалигни кулга
киритиш учун жунатди. Токи камал килгайлар. Бир оз
муддат утгач, уларнинг иши танг булди. Уларда кувват
колмади. Назм (мазмуни):
Чангду учун озука шу даражада камчил булдики, жон
эвазига хам нон топиш амри махол эди.
Олтонхон бундан гам-гуссада зах,ар ичиб улди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг амирлари ул
шахарни забт этдилар. Назм (мазмуни):
Хитойнинг бу пойтахти забт этилди. Кадхудо жах,он
шохи истикболига карвон чопкунчисини жунатди. Сохибки-
ронга дедиларки, бу шахар молу зарга тулуг бир хазинадир,
шу муносабат билан тождор нима деб фармон бераДилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Хонбалиг
фатхи хабарини эшитгач, уч амири К,унгур, Уйгур ва
Хатокиёни жунатди. Токи молу хазиналарини кучириб
келтирсинлар. У л ерга етганларида Олтонхоннинг хазинадо-
ри уларга жамъи молу захираларини таслим к,илди. Уч тахт
х,арири зарбафти чинийни амирларга пешкаш кллди. К,унгур
олмади. К,олган икки амир олди. Х^ар уччала амир хазинадор
билан бирга моллар ва хазинани ортиб, Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам хизматига жунадилар. Назм (мазму­
ни):
Бор гапни шохга етказишгач, шах,аншох Кунгурдан
жавоб беришини суради: Додинг унга х,ечми, айтгил?
Хушмуомала амир шундай жавоб берди: нимадир берса х,ам
мен олмадим. Бир лукма хам овк,атидан кабул килмадим.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам унинг олмага-
ни сабабидан суради. Кунгур деди: агар шахар жангсиз ва
камалсиз эгалланганда ва ундаги молу мулк Олтонхонга
тааллук топганда, нима берса олган булардим. Назм
(мазмуни):
Лекин Сохибкирон фармони билан ул улуг/iap пойтахти-
ни кулга киритдилар. Уни хунрезлик ва уткир шамшир
гирдобига ташлади. У л нохиядан киёмат купди. Бир дамда
Хамма асир буладилар. Хамма нарса сузсиз шохники
булгуси. Ким арпадек нарсани тасарруф килгудек булса, ёки
бирор кишини бунга ундаса,ким олса,ким берса, шариат
Хукмида гунохдир. Чингизхон буни эшитиб: «Жуда соз, хеч
ким бу даражада соз гапирмаган», деди. Кунгурга илтифот
курсатди. Килган хизматига икки карра хак тулади. Колган
икки амир гунохларини буйинларига олиб, хатолари учун
узр сурадилар. Бир эксирзода эгилиб, Сохибкиронга пешкаш
109
келтирди. Бадномлик билан танилганларни шох, озод килди.
У подшо даргохини тарк этди. Бахшиш малол келмаганларга
хам шох олтин ва мол бахш этди.
Чингизхон икки йил давомида (в.54б) Хитой шахарла­
рини забт этди. Кейин уз }фдуси томон кайтди. Савойид
баходирни Макрит хокими Туктобекининг биродари Кудвай
баходир булган ва найман заминида турган макрит кавми
устига (кушин билан) жунатди. У ерга етиб, кейин мухораба
юз берди ва К,удвай бой, Туктобекининг уч угли ва макрит
кавмининг купчилиги улдирилди. Ул кавмни горат килдилар.
У ерлардан кайтиб келиб, Сохибкирони аъзам зфдусига
кушилди.
Баргул нуённи тумот кавми устига жунатди. Нуён ул
ерга етгач, тумот кавмини тиг остига олди. Жанг охирида
улдирилди. Назм (мазмуни):
Сардори Баргул нуённи тумот (кавми) лашкари устига
жунатди. Сохибкирон Баргул — нуённи узига якин тутарди.
Шу туфайли у узок, йул босди; Тумот кавмини боскин килди.
Бир жангдаёк, уларни буйсундирди. Лекин, жанг охирида ул­
дирилди. Бу холдан хабар топган шохнинг дили танг булди.
Шундан кейин Ягли Куёнг деганни катта лашкар билан
Хитой мамлакатининг мухофазаси учун жунатди, Назм
(мазмуни):
Шох фармони билан Ягли жунади, у билан сипохнинг
купи кетди. У бекиёс лашкар билан кетардики, гуё чарх
харосда эди. Ягли Хитойга етганда, унинг ерини кезиб, бу
ерни анча сипох билан эгаллади. Унинг гардидан кеча-
кундузнинг фарки булмай колди. Хитой халкддан хатолик
утганди. Унинг куясидан Хитой юзи каро булди.

СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИН ГИ ЗХО Н И


М УАЗЗАМ Х О ТИ Н У Ф А РЗ А Н Д Л А Р И Н И Н Г
БАЁНИ ЗИ КРИ

Тарихларда битилганким, хони Сохибкирони аъзам


Чингизхони муаззам урдуйи муаллосида номдор хотинлар
ва куплаб нуёнлар бор эди. Назм (мазмуни):
Хушнуд булиб ички урдага кирди. Унда беш юздан ортик
хотини ва суррияти бор эди. Барчаси хонлар жуфти, шох
кизлари, хублигда жахонга ном таратган эдилар.
Аммо, беш нафари уларнинг саромади эди. Биринчиси
Кунгирот подшохининг кизи Бурта К,учин, тунгич углининг
онаси. Иккинчиси Олтонхон хитойининг кизи Ганжур
ПО
(в.55а). УчиНчиси найман подшохи Найманхоннинг кйзи
Гутари Сузун. Туртинчиси Човуктунинг к,изи Бесулун.
Бешинчиси Тойир Усуннинг кизи Кулон, Назм (мазмуни):
Тожли ва саройли бу беш хотиндан мансабда Бурта
Кучин ортик, эди. Шохдан куп фарзанд курди: беш киздан
ташкари яна турт угил.
Сохибкирони аъзамнинг жумла угиллари: биринчиси
хаммасидан каттаси Жужихон: иккинчи Чигатойхон,
учинчиси Уктойхон, туртинчиси Тулихон. Шу турт угилдан
Хар бирига бир баланд мартаба тайинланган ва бир ишга
белгиланган эди. Жужихон базму шикорни тартиб этишга
Чигатой ясов ва бургу чалмок,, олмок ва лашкар иши
насагига белгиланганди. Назм (мазмуни):
Унинг дастурхони билан жанговарлик Куввати. Бу хол
(гуё) сув билан сут аралашмаси эди.
Юксак кобилият эгаси ва замон ягонаси булган Уктойни
мамлакат тадбирларига тайинлади. Болиг нуён лакабли
Тулини сарой ахли ва амалдорларининг мухофазасига
белгилади. Бу турт фарзандидан ташкари яна беш угли бор
эди. Улар бошка хотинларидан эди.
Хитой мамлакати ва Шаркий Хитойни Мочин чегараси-
гача тасарруфи остига киритгач, барча ерларини барча мугул
кабила ва кавмлари, фарзандлари, набираларидан булган
Корачор нуён ва бошкаларига, хешларига булиб берди.
Х,ар бир хешини фарзанди махсус килди. Кейин
хамкорлик биносини мустахкамлашга, угиллари ва хешлари
уртасида улфатлик коидаларини урнатишга чорлади. Шу-
нингдек, улар сийналари экинзорига мухаббат ва бир-бирига
садокат тухмини экди. Чунончи, Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам бир куни уриллари ва хешларини
жамлади. Таркашидан бир ук чикариб, уни синдирди. Яна
икки укни олиб уни хам синдирди. Сунг биттадан укни
олавериб, бир канчасини туплади. К,анча уринмасин уларни
синдиролмади. Уларни хозир булган кишиларга берди. Хеч
ким уларни (в55б) синдиролмади. Шу кундан бошлаб
зуравонлар ожиз колдилар. Кейин угиллари ва хешларига
караб деди: «Бу уклар мисли сизларнинг хар бирингиз. Агар
сизлар хам иттифок, бир-бирингизга суянчик булсангиз, хеч
кимнинг кули сизлардан устун була олмайди ва енга
олмайди. Яна сизлардан бирингизни подшохликка тайинла-
мокчиман. Унга хаммангиз якдиллик, бирсузлик, якжи-
хатлик билан фармонбардор ва тобеълик курсатмогингиз
лозим. Токи орангизда душманлик йул топмагай, душманлар
устингиздан зафар топа олмагай. Ким подшохингиз
булишига келганда, хар бирингиз була оласиз. Х,акикат
Ш
юзасидан барча фарзандлар ва хешлар молу мулкига шерик
булмайди».

М У Г У Л КДБИ ЛАЛАРИ РА С М -РУС УМ И БУН ЁДИ


ВА СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИ Н ГИ ЗХО Н И
М УАЗЗАМ НИНГ ЭЛУ У Л У С Г А ЯСОСИ БАЁНИ
ВА ЗИ КРИ

Тангри таоло Чингизхонга дину дунёвий тадбирларда


шундай аклу фаросат берган эдики, турк сулоласининг бирор
султонига насиб этмаган эди. Шу жих,атдан у ясо бунёд этди.
Бир неча коидага ас ос солди. Уз раъйидан келиб чикиб, хар
тадбирга конун, х;ар бир гунохга жазо муайян килди. Шу
жумладан мусулмонни катл этгани касосга кирк болиш зар
таъйин килди. Бу йулдаги хатоликка бир куён. Мугул
кавмларининг хати булмагани учун, уларнинг фарзандлари
уйгурлардан хат урганишсин, деди. Бу Ясо ва конунларни
дафтарларга сабт этди. Унга шабашуб деб ном куйдилар.
Яна Ясономайи бузург дейдилар. Уни хазинага топширди.
Улар уни азиз тутдилар. Мазмунидан тажовуз килмадилар.
Аввалларики, кабилалар кавмлари у билан мунтазам
топдилар, расму русум ва одатлари шул масаллик эди. Улар
орасида мавжуд булган угирлик ва бошкалар мазкур
коидалар билан йукотилди. Малик ва султонларга тааллу-
клик ёзилган хукмлар ва масалалар хар гох, чунончи собик
султонларнинг расму русуми тахрир этила борди. Лашкари-
нинг куплиги ва унинг салтанати истеъдодидан вахм
килмади. Балки иши саранжоми окибати шундан иборат
эдики, агар бизга эл ва мойил булсангиз, жон билан (в56а)
омонлик топасизлар. Агар унга хилоф иш тутсангиз, худойи
кадим билганини биз не биламиз? Бу мутавакиллар сузидир.
Сузсиз нима топса шундан топади.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам бирор дину
миллатга тобеъ булм^ган. Бир миллатнинг иккинчи бир
миллат устидан устунлиги таассубидан пархез киларди.
Балки, хар тоифанинг уламо ва зохидларини эъзоз этарди.
Уни хазрати наздида иззат ва хурматини лозим биларди.
Унинг мамлакати майдони кенгайиб ва улгайиб кетганидан
мушкилликлар хам нозил булди. Ахволни очик айтишдан
бошка чора йук эди. Ёмлар тартиб этилди. Х,ар ёмнинг
харажатини чорва, ходимлар, озука ва бошкалардан тартиб
берилди. Улар туманларга беркитилди ва олиб чикилди. Хар
мархалада ём курдилар, токи элчилар хабарни тез етказгай-
лар. Муруллар расми-русуми ва ^одатлари шундай эдики,
112
уларга чикдрилган хон ясок, ва фармонини хеч ким буйин
товламасдан адо этмоги лозим, жони борича мутеълик ва
итоатда булардилар. Х,ар гох маншур ёки мактуб ёзсалар
муболагали иборалар таклифи булмай, балки максад сузини
ёзиб куя коладилар. Ортикча лакаблар ва иборатларни тан
олмайдилар. Ов килишни ёктирадилар. Балки уни хаётнинг
энг олий машгулоти деб биладилар. Аввал, сайёдни тафаххус
учун шикорнинг куп ёки озлигини билиб келиш учун
жунатадилар. Тахкик этилгач, лашкарга фармон берадилар.
Токи у атроф-теваракдан жангда кулланадиган конун
буйича Маймана ва майсара, калб ва жанохга булиниб
тартиб тузадилар ва хар ким уз атрофида айланиб юрадилар.
20 кунлик, бир ойлик ёки ундан зиёда кунлик сахро ва тогни
айланиб уртага оладилар. Уларнинг подшохи узи тобеълари,
хотинлари ва турли озукаси билан шикорга равона булади.
Ов жониворларини аста-секин, тадрижий равишда хайдай-
дилар ва мухофаза киладилар. Токи, утлок, яйловдан чикиб
кетмагайлар. Агар ногох бирор ов ораликдан чикиб кочса,
унинг сабабларини минидан-синигача суриштирадилар.
Тумон, хазора* сада, дахча амири бирор камчиликка йул
куйиб, утл°кда охуни ташкарига чикариб юборгани ани-
кланса, уни калтаклайдилар. Купчилик булса, уни ясокка
етказадилар. Жаргох деб аталувчи сафни агар турри
сакламасалар, бирор кадам вобаста боссалар, уларни
жазолаш муболагали туе олади. Бир-бирларига якднлашган-
ларида, бир-бирлари билан кул ушлашадилар. Ундан хам
якинрок, келаверганларида елкама-елка, тиззама-тизза
буладилар ва шу холда турадилар. Х,алка уртасида турли-
туман ёввойи ва вахдшй жониворлар хурушга келадилар.
Биринчи булиб хон бир неча хос одамлари билан уртага от
солиб, бирор соат камон уки билан ов киладилар. Шундан
кейин шахзодалар ва амирлар тартиб билан уртага тушади-
лар. Х,ар бири шикор килади. Хон оркага кайтганда, овни
лашкарга колдирадилар. Бундай тартиб-интизомни каттик ту-
тишдан максад факат овнинг узигина булмай, шуни назарда ту-
тадики, хар бир лашкар ёки сипох суворийлик ва ук отишни
узига одат килсин ва хаки кий жанг куни узларини эркин ва эх-
тиёт килгайлар, гафлатда колмагайлар, хушёр тургайлар. Бу-
гунги кунгача шу тарика мугуллар орасйда бу нарса бокийдир.
Аммо, лашкар тартиби шундай тузилганки, Одам (ато)
замонидан бугунги кунгача бирор подшохнинг хам сипохи
туркникидек муяссар булмаган. Сабру бардош шиддатида ва
маълум муддатгача шокирликда яширин ва ошкора уз
хокимларига жону дилдан махкумлик ва мутеълик килурлар.
Бу на унинг жоху мансаби, на кули узунлиги ва баландлиги-
8— 4156 113
дан эди. Жанг пайтида каттадан кичигигача барчаси
киличбозлару ёйандоз.
Назм (мазмуни):
Барча жангчилар жавшан йиртувчи ва ёйандоз, хаммаси
камонкаш, жангжуй, оламни ёндирувчи, шамолдек х,амла
килувчи, тогдек келбатли, чакмокдек бонг урувчи, яшин
таратувчи киличдек эдилар.
Хакикатда хам улар тутган йулнинг хар биридан маълум
булган уша йулни максад киладилар. Жангдан ёки сулхдан
кайтганда ва хар кандай бошка тадбирга киришар эканлар,
уз ишлари бошини шу иш деб биладилар. К,урол-ярог, хар
бир майда-чуйдаки, душман касдига жангга жунар эканлар,
уша маслахатда зарурати бор булган хар бир нарсани турли
курол ва асбоблардан тортиб то игна ва бигизгача узлари
билан олиб оладилар. Купинча шундай буладики, агар санаб
утилган нарсаларни бирортасидан топилмаса, агар бирор
кишидан (в.57а) бир камчилик борлиги аникланса, каттик
жазолайдилар. Яна шундайки, жанг пайтида, чунончи,
уларнинг бирортаси туфайли эрининг мадади зарурати
булиб колса, олдинрок унга халакит бермайдилар. Уни
кутадилар. Агар келишилган кун эр етиб келмаса уни
хисобдан чикарадилар. Уз накши билан эрининг ясоги
кифоя килади. Бирор ташвиш юз берса улус тавочилари
тумон амирига бу ишни хавола киладилар. Тумон амирлари,
хазора амирлари, сада амирлари, дахача амирлари ул ишни
ижро этадилар. Хар ким уз ясоки билан келади. Лашкарга
эхтиёж сезилса, шунча минг киши фалон вактда, фалон
жойда хозир булмоклари лозим деб хукм киладилар.
Килчалик хам бунга хилоф иш килишлари мумкин эмас.
Лашкар билан хон уртасида касамга хилоф иш содир
булса жону дил билан фармонни урнига куйишга харакат
киладилар. Бирор киши бу борада камчиликка йул куйса ёки
унутса, бир суворийни жунатадилар, токи унга нисбатан
чикарилган фармон буйича унга жазо бергуси. Агар фармон
булса, унинг бошини оладилар. Яна шуни (таъкидлаш)
лозимки, хеч ким уз дахаси, садаси, хазорасидан бошка
жойга кета олмагай ва бошканинг панохига ута олмагай.
Хеч ким узини йулдан уришларига йул куймаслиги лозим.
Бунга хилоф иш тутганларни халойик хузурида катл этади­
лар, токи бошкаларга ибрат булгай. Конунни бузган кишини
билиб, билмасликка олиб юрган кишини азобу укубатга
мустахик килурлар, токи бу укубатдан куркиб, бирор киши
бу йулга кирмагай. Шу жихатдан хам бирор кимса узидан
катталарга кул кутара олмайди.

114
К.ОРАХИТОЙ ПОДШ ОХИ ГУРХО Н ВА
Н АЙ М АН ПОДШ ОХИ К У Ш Л У К тойонгхон
Угли ДОСТОНИ ЗИКРИ

Улар уртасида муносабатлар вокеаси муддатини турлича


курсатадилар. Гурхон корахитойлар султонларининг лакд-
бидир. Улар уз подшохларини Гурхон деб атайдилар. Яъни,
хонлар хони демакдир. Уларнинг асли хитойликлардандир.
(Хитой) да улар машхур ва муътабар кишилар жумласидан
булганлар (в.57б). Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
тугилмасдан бир муддат олдин бир х;одиса руй берган эди.
Хитойдан ах,оли ва кдбиланинг 80 нафари, бошка бир ривоят
буйича катта бир гурух; кучиб чикдан. Киргиз худудига
етганларидан кейин улар билан у ернинг кдвмлари уртасида
мух;ораба ва мунокаша юз берди: бир-бирларига х,ужум
килдилар. Сунг у ердан утиб Эмилга кириб келдилар. Бу ерда
бир шах,ар бино килдилар. У л ерга жуда куплаб турклар ва
бошка кавмлар жамъ булдилар. Чунончи, кирк минг
хонадонга якинлашдилар. Балосогун шахридаки, мугуллар
уни Болигхон, яъни яхши шах;ар деб атайдилар, Афросиёб
наслидан бир хон булган. Унчалик кудратга эга эмасди. Турк
кабилаларидан корлуг, канглилар кули ундан бироз баланд
келди. Улар унинг молу мулкига дахл кила бошлади.
Корахитойлар галабаси ва шавкатидан хабар топгандан
кейин Гурхонга элчи жунатди: унинг олдида камтаринлик
изх,ор этиб, уз пойтахти Балосогунга таклиф килди, токи
уз мамлакатини унинг кулига топширгай, душманлари
корлуг ва кангли дастидан шу билан кутулмок истади.
Гурхон унинг илтимосига кура Эмилдан чикиб Балосогунга
келди ва унинг х,иммати билан хонлик тахтига ултирди.
Хонлик номини Афросиёб набирасидан олди, узини эса
туркларга ухшаб атай бошлади. Гурхон Балосогунда
хукмрон булиб олгач, кангли кавмини узига буйсундирди;
Кошгар ва Хутанга лашкар жунатди. У ерларни истило
килди. У билан мухолиф булган Бешбалиг ва киргизларни
х,ам у3 тасарруфига киритди. Кейин Мовароунназф ва
Фаргонага лашкар тортди. Уларни х,ам забт этди. Узига
мутеъ ва эл килди. Або ва аждоди усмон султонларининг
султони булиб келган Мовароуннахр султонлари унинг амри
фармонига бош эгдилар.
Султон Санжари мозий билан 536 санадаки, ит йилига
мувофикдир, Самарканд дарвозаси ёнида жанг килди.
Султон маглуб булди. Султон Санжар шикает топиб, Балхга
кетди. Шу туфайлидан х,икоятлар ва тарихлар айтилган.
Кейин (в58а) Туркистон ва Мовароуннахрда купчилик
115
мамлакатлар истило этилди. Лашкарида Азбар деган одам
булганидан уни лашкар билан Хоразм томон жангга
жунатди ва ул вилоятни горат ва киргин килди. Асирларни
жунатди. Итоат ва к,уллик изх,орини килди. Яна мол ва
бойлик, минг динор келишув буйича кабул килиб олди.
Йилма-йил шу микдорда жунатиб туриши мажбуриятини
олди, Азбар сулх, тузиб кайтиб келди. Бироз муддатдан
кейин Гурхон вафот этди. Хотини Карник эри урнига койим-
маком булди. Бир неча вактдан кейин Гурхоннинг укаси уни
уртадан олиб ташлаб, узи х,окимиятни кулга олди. Гурхон
лакабини кабул килди. Шу аснода Хоразмшох; Эларслон ибн
Ашпар вафот топган эди. Унинг урнига Эларслоннинг угли
Султоншох; ултирди. Султоншохдинг биродари Текёш
у билан мухолифлик килди. Кейин кочиб, Корахитойга
илтижо килди. Гурхон ёрдамида мамлакатни кулга киритди.
Султоншох; кочиб кетди. Текеш санаи 568 йил яъни Луй
йили саодатли 22 рабиуссоний куни тахтга ултирди.
Шоирлар унинг шаънига касидалар укиди. Жумладан,
Рашидиддин Ватвотнингки, унинг аждоди хузурида хизмат
килиб, ёши 80 дан ошган эди ва мухтасарда келтиришларича
бу рубоийни укиган. Рубоий: Назм (мазмуни):
Порсо бобонг (кулини) зулмдан тортди. Тулин ойинг
адли шикастларни тузатди. Шохдик кабоси буйинга
ярашган эй шох,, сенинг давлатинг навбати келди, нима
килсанг сенинг давринг.
Найман подшох# Кушлук ибн Тойонгхон.отасини катл
этгач, Гурхон панох^га келган эди. Бироз муддат шу ерда
яшагач, унга Машрик томонда Гурхон амирлари оёкларини
тобеълик йулидан тортганликларини маълум килди. Шу-
нингдёк, Самарканд х,окими Султон Усмоннинг х;ам унга
нисбатан ганимлигини айтди. Назм (мазмуни):
Бир куни у Гурхонга шундай деди: Эй номдор, мех,рибон
шох;, бугун шундай кун келдики, сенинг кавминг, менга на
бегона, на узимники. Энди Бешбалиг меники, у Киялиг
худуди х,ам меники, Чингизхондан барча юз угиРДи-
Сардорсиз колиб, саргаштадирлар.
Хозир Чингизхон Хитойда эканлигида уларнинг масала-
сини х,ал килмок лозим. Шох, бандасига фармон берса,
таркок лашкарни туплашим мумкин. Гурхон келиб, хизмат
камарини боглагайман, отамга килгандек. Лозим булса
найман лашкарини олиб кетурман, бу юрт эмин булгуси.
Соддадилликдан Гурхон, сенга айтаётирман. Эшитгин
узоклашишдан саклан.
Гурхон унга хонлик лакабини бериб, рухсат берди.
Кушлук кетгандан кейин пароканда кавмини туплади. Унинг
116
овозаси хдр томонга ёйилди. К,орахитой лашкари уртасида
унга тааллукли булган бор ran унинг кузи унгида руй берди.
Назм (мазмуни):
Унда найман лашкари тупланди. Унинг х,ар бири бир
жойда пистирмага куйилган эди.
У каболик эли ху дуди га етганда макрит (кабиласи)
амири Тук,тагон унга к,ушилди. У хам Чингизхон савлати
овозасидан кочиб юрган эди. Назм (мазмуни):
Бу юртнинг вилоятлари магора монанд, куриниши шунга
ухшайди. Зору таваллоси турк икл ими га тушган. Хунрезлик
ва дахшатли бедодли эди.
Унинг ишлари юришиб кетгач, «иннал инсана лайтаги ан
раха истигно». Мазмунига монанд исён йулини тутди ва
Гурхонга нисбатан мухолифлик бошлади. Отаси Текеш
вафотидан кейин бичи йилига мувофик 596 йил хижрий
шаввол ойининг 25 куни Хоразмга келиб тахтга ултирган
Хоразмшох Султон Мухаммаднинг обо ва аждоди Гурхонга
хирож тулаб турган. Уни купинча Кушлук етказарди. Уша
тартиб буйича (хирож) талаб килди. Унинг нафсига бу огир
ботди, буни узига ор билди: Хоразмшох ким булдики, ундан
Гурхон бож олса. У Кушлукхон хузурига одам юбориб,
дедики: «Сен у тарафдан Гурхон устига лашкар торт. Мен бу
томондан харакат килурман». Назм (мазмуни):
Сен Машрик томондан, мен эса Гарбдан: таъна-дашном
бошлайман энди. Гурхон газаби бизни таъкиб этмайди. Эл
орасидан хеч ким урнимизни ололмайди.
Шу асосда ахд боглашдики, агар Султон улгурса, Гур-
хонни маглуб (в59а) килади. Кошгардан Чингача уники бу­
лади. Агар Кушлук олдинрок етиб келса-ю, Гурхонни енгса,
Фанокас дарёси лабигача булган ерлар уники булади. Шу ах-
ду паймон буйича корахитойлар томон юрдилар. Кушлук ол­
динрок етиб келди ва жанг бошланди. Назм: (мазмуни):
Кушлук биринчи булиб жангга кирди. Гурхон лашкари
билан жанг килмокчи. Жанг бошланиши билан Кушлук
лашкари шикает еди ва тор-мор келтирилди.

ХОРАЗМШОХ, СУЛТОН М УХАМ М АД Н И Н Г


К,ОРАХИТОЙ ПОДШ ОХИ ГУРХ О Н ТОМОН
Л А Ш К А Р ТО РТИ Ш И

Хоразмшох Султон Мухаммад Хоразмнинг саноксиз


лашкари билан Гурхонга карши жангга отланди. Хоразмдан
Бухорога келиб етди. Бухоро ахолиси буйсундирилди.
117
У ердан Самаркдндга етишди. Самарканд волийси, Султон
Усмон булиб, уни султонлар султони дейишарди. У Бугра-
хон ва Иликхон наслидан эди. Улар эса Мовароуннахрнинг
хонларидан эдилар. Улар хуружи ва истилоси харакати
такдирдаги оллох, иродаси эди. У Гурхоннинг кизини
с}фаттирган эди. Унинг ижобатидан к,айтди. Султон
Мухаммад истикболига чикди. Унинг номига хутба укитиб,
танга зарб этди. Султон Мухаммаднинг Хонсултон исмли
кизи бор эди. Унга фотиха укитиб куйди. Онасининг
якинларидан булган амир бор эди. Номи Турбатур эди. Уни
Самарканд шихналигига тайинлади, Султон Усмон билан
•бирга Гурхон томон жунади. Гурхон уларнинг келаётгани-
дан хабардор булгани учун лашкари сардори Тоянгу
хузурига, унинг макоми Тарозга одам жунатиб, жангга
хозир туришини тайинлади. Султон Мухаммад Сайхун
дарёси устидан куприк курдириб, утиб олди. Сунг куприкни
бузиб ташлашни буюрди, токи лашкар кочиш андешасини
килмагай, иш обрусини кеткизмагайлар. Улар Илош
сахросига етганларидан кейин Тоянгу саноксиз лашкар
билан гурур ва кибр бошини кутарганча карши чикди. Ва
рабиюл-аввал ойининг 8 куни санайи 607 хижрийда хар икки
лашкар бир-бирларига дуч келиб, карама-«,арши турдилар.
Султон зафарли аскарларига каттик туришни буюрди.
Ислом хитобларини минбарлардан айтингиз, дуога тил
очинг: «Оллохумма жуюш ал-муслимин (в.59б) ва сиррин
ибохум».
Шунда хар тарафдан хамла килингиз. Зеро, ислом
хитобининг даъвати ва мусулмонларнинг райратига хазрати
Х,ак зафар багишлайди. Фармонга кура, буйрукни кутдилар.
Намоз вакти якинлашганда ислом сафларидан такбир
садоси янгради. Теварак атрофдан хужум бошладилар.
Жанг бошланди. Байт (мазмуни):
Ногора хуруши, най бонги кутарилди, замин осмондек
жойидан кузголди.
Ул адашган фирканинг аксари шамшир т и р и остида
нобуд булди. Лашкар сардори Тоянгу яраланиб йикилди.
Уни Султон хузурига элтишди. Фатх насими «Инно фатахна
Лака» («Дархакикат, сенга биз очдик») дахшатидан ислом
яловига уфура бошлади. «Инна мин ал-мужримина мунтаки-
мун» («Биз мужримлардан интиком олажакмиз») мазмуни
кофирлар холи суратидан намоён булди. «Валхамду
лиллахир-раббилоламин» Султон Тоянгуни фатхнома билан
Хоразмга жунатди. К,орахитойлардан булган Барок хожиб-
ки, унинг зикри «Таърихи Еозон» да муфассал сабт
этилгандир, биродари Х,амид ибн Пур билан бирга бу жангда
118
асир олинди. Уни Султон хузурига келтиришди. Аста-секин
Хамид ибн Пур амирлик даражасига эришди. Барок, Хожиб
хожиблиги билан танилди ва Барок. х,ожи номи билан
шухрат топди. Шу зафардан кейин Султон Мухаммадни
Искандари Соний лакаби билан атай бошладилар. Султон
Мухаммад у ердан Утрорга жунади. Унинг хокими у билан
мукобил була олмаслигини билиб, ожизлик манзилидан жой
олиб, омонлик тилади. Султон Мухаммад унинг жони ва
молига омонлик берди. Одамлари ва ахли аёли билан
кучириб, Насога бориб яшашига карор килди. У ернинг
Хоки ми ни Насога жунатиб, Утрор вохасини (аёлот) онаси
кариндошларидан Инончукка топширди. У ердан музаффа-
ру мансур булиб, оти жиловини Самарканд томон бурди ва
Самарканддан Хоразмга етди, айшу ишрат билан машгул
булди. Тоянгуни катл этишни буюрди. Уни улдириб,
Жайхунга ташладилар.

СУЛТО Н М У Х А М М А Д ХО РАЗМ Ш О ХН И Н Г
Ж А Н Д У М ТОМОН Ю РИШ И ВА У ЕРДАН
С А М А РК А Н Д ГА БОРИШ И ЗИКРИ

Жандум х,удудида Султон Мухаммад Хоразмшох


йуклигида К,одирхон накиб ва асхобидан бир жамоа исён
кутарган эди. Шу сабабли Султон Мухаммад Хоразмда
ортик тура олмади. Уларни дафъ килмок учун Жандум
томон равона булди. Султон Усмон исённи тугатиш
максадида Хоразмшох кизини чакириб олди. Султон
Хоразмда туриб колди. Султон Мухаммад ул фитначи
жамоанинг холини танг килгандан кейин, шу аснода
корахитой лашкарининг Самарканд дарвозаси ёнига келиб,
Самаркандни камал килгани хабари етиб келди. Султон
Жандумдан уша томонга харакат килди. Мамлакатнинг
Хамма томонларига элчилар жунатди. Атрофда булган барча
лашкарларнинг жамъ булишини буюрди. Сунг Самарканд
томон йуналди. Корахитой лашкари дарё атрофини бир неча
муддат лашкаргох килиб турди. Ун етти бор Самарканд
дарвозасига хужум килиб, жанг булди. Бир навбатдан
ташкари голиб келиб, Самарканд лашкарини шахарга камаб
эдилар. Олтмиш туккиз навбат кахру газабда жанг
килдилар. Ислом лашкари голиб келди, корахитой лашкари
устидан. Чунки, улар мухорабасидан хеч бир фойда
йуклигини курдилар. Шахар чеккасига ураб олдилар ва
рухи тушиб, танг холда колди. Шунда бир томондан
119
Султоннинг келаётгани овозасини эшитдилар, иккинчи
томондан Кушлукхон истилоси хабари етди, Шунинг учун
шошилинч равишда оркага кайтишди.

СУЛТОН МУХАММАД ХОРАЗМШ ОХНИНГ


КОРАХИТОЙЛАР БИЛАН Ж АНГГА ИККИНЧИ
БОШ ЛАШ КАР ТОРТИШ И

Султон Мухдммад Самаркандга етганда, атроф-тева-


ракдан лашкарлар жамъ булдилар. Кейин Самарканддан
йулга равона булдилар. Назм (мазмуни): Султон Мух,аммад
сипо^ини кузгади, Самарканд шох,и Усмон билан бирга.
Аксари мусулмон булган Сигнок шахрининг шох,и нифок
солиш майлида эди. Султон Мух,аммад узининг куп сонли
лашкарларидан бир тудасини дарёнинг к,ах,рли тулкинидек
жунатди. Улар етиб келганда шу зах;отиёк Сигнок х,окимини
калъадан пастга олиб тушдилар. Буйнига занжир солиб
Султон хузурига келтирдилар. Султон улардан Кушлукхон-
нинг енгилгани овозасини эшитиб, янада очкузлиги кузгаб,
йулга тушди. Бундан Гурхон хабар топиб, жангга х,озир
булиб турди (в.606) Икки лашкар бир-бирига дуч келганда
Кобуджома Испах,беди ва Самарканд ших;наси Буртана бир-
бири билан иттифок булиб, Султонга карши ахд килдилар.
Гурхон хузурига яширин равишда элчи жунатиб, биз
тамоман лашкарлар оилан жанг куни султондан юз
угирурмиз, деб хабар бердилар. Гурхон голиб келадиган
булса Хоразм Буртанага, Хуросонни Испах,бедга беришга
карор килинди. Гурхон яна уларнинг якинларига х,ам турли
имтиёзлар беришга ахд килди. Сафлар тузилиб, оир-
бирларига якинлашганларида, узлуксиз х,амлалар давом
этди. К°рахитойлар майсараси унинг майманаси устидан
голиб келди. Султон лашкарининг майманаси маглуб булиб,
чекина бошлади. Хар иккала сипох, калби бир-бирини кириб
ташлади. Лашкардан бирор киши х,ам бирор бошка киши
устидан голиб ёки маглуб булганини билмас эдилар. Хар
икки томондан жангчилар талон-тарож ва горат килиб
кочишди. Султоннинг жанг кетаётган пайтда душман
либосини кийиб ва курол-ярогини такиб олиш одати бор эди.
Унинг хос одамлари ва якинлари х,ам либосларини
узгартириб, корахитой лашкари орасига тушиб колганлари-
да султонни таниган эдилар. Кейин уни топа олмадилар.
Султон бир неча кун ул кавм орасида бегона булиб юрди.
Кейин кулай фурсат топиб, чикиб кочди. Сайхун дарёсигача
от чоптириб келди. У етиб келиши билан лашкар бехдд янги
120
pyx, ва нишот топдилар. Султон хабари атроф-теваракка
кетгани учун х,ар ким х,ар хаёлда эди. Баъзилар у бегона
лашкар орасйда кулга тушган, баъзилар улдирилган, деб
гумон килиб, аник бир хабар топа олмай юрган эдилар. Шу
сабабли мунширлар юбориб, атроф-теваракка хабар берди-
лар. Султон Мухаммад Хоразмга келди. К,орахитой лашкари
хам уз вилоятларини горат килиб, кайтиб кетдилар.
Балосогунга етганларида у ер ахолиси корахитойлардан
холлари батанг булганидан султонга зафар ёр булишини
умид килиб, унинг шу нохияларни корахитойлардан халос
этишига ишониб, дарвозаларни беркитдилар ва Гурхонга
йулга бермадилар ва уни жанг билан карши олдилар. Ун
олти кун давомида (в61а) жанг давом этди. Султоннинг оркд
томондан хужум килиш эхтимолидан курк,иб, окибатда кора-
хитойлар лашкари хар тарафдан, Гурхон хузурига туплан-
дилар. Султондан юз угирган элатлар билан бирга Балосо-
гун дарвозаларига хужум килдилар. Теварак-атрофдан улар­
га кувват бердилар ва шахарга кирдйлар. Уч кечаю кундуз
катли ом билан машгул булдилар. Муътабар машхур киши-
лардан етти минг нафари катл этилганлар сонига кирди.
Лашкар хозирлаш воситасида ва Гурхондан колган
хазиналарни горат килиш натижасида Мухаммад уз молини
мухофаза этиш борабида К,орун даражасига етган эди.
У уз раъйини билдирдики, хазинани талашда лашкар кулга
киритган ганиматлар алмаштирилиши лозим. Бу гапни
шундайлигича (лашкарийларга) маълум килганларидан
кейин улар таркалиб кетиб, турён ва буисунмаслик йулига
тушиб олдилар. Х,ар ким уз жойига жунади. Кушлук бу
вокеадан вокиф булиб, боскин уюштириб, бехабар Гурхонни
кулга.туширди. Назм (мазмуни):
Шарк томондан сипох билан шундай келдики, яшин
уйидан олов келарди гуё. Кушлук найман етиб келганда
Гурхондан юз угирганди. Осмондан казо келиб, балодек
Гурхон бошига тушганди. Унинг бутун олтину, молу мулкини
эгаллаДи: айём газабга келгандек эди. Гурхоннинг дусти
кирда утов :Тикиб, бошига тож куйди ва унинг тахтига
ултирди. Кушлук жонига омонлик берган булса хам, унинг
хонумонини тортиб олган эди.
Бу пайтда Гурхон хазина, зару молларини жамъ килмок
билан машгул эди. Шунда Кушлук фурсатни ранимат билиб,
уз тобеълари билан бирга Гурхон устига ёпирилди. Бутун
молу мулкини эгаллаб, узининг жонига омонлик берди.
Аммо узи унинг тахтига ултирди. Шу вокеадан кейин Гурхон
яна икки йил яшади. Умри муддати 95 га етганда дунёдан
утди. Назм (мазмуни):-/
121
Умринг минг, икки юз йил булса х,ам, бошинг бир куни
лахддга кумилгуси. Умр юз йил, гар кунинг бир кунликдир.
Марг уни бир кунда бушатгуси. Кишининг умри йил х,исоби
минггача борар. Бир кун келиб «бас» дейилади, албатта. Хох,
подшох, булгин, хох, гадо булгин, бир кун танинг жондан
жудо булгуси. Сенинг урнингни бошкалар эгаллайди. Сенинг
х,асратингда бир угил колгуси.

НАЙМАН ПОДШ ОСИ К У Ш Л У К ИБН


ТОЙОНГХОННИНГ К О РА Х И ТО Й подшохи
Урнида корахи той м ам лак ати д а
ПОДШ ОХЛИГИ ВА У Л Л А Ъ И Н И Б Е ДИ Н Н И Н Г
БЕДОДЛИГИ Ш А Р Х И З И К РИ Д А

Корахитой подшохл Гурхон оламдан утгач, ул вилоят


подшохлиги лаънати Кушлукхонга мукаррар ва мустакил
булди. Унинг узи бутпараст булиб, хотини насорий динида
эди. Назм (мазмуни):
Кушлук ибн Тойонгхон аслида найман фирКасидан эди.
Узи бутпараст, хотини тарсо булиб, ундан ислом дини
шикает топган эди. Дин арбобидан кимни учратмасин, уша
лаънати х,аракат килардики: «Дини Ах,маддан юз угирингиз,
х;аммангиз бутпарастсизлар, тарсо булинглар». Унинг
айтганини килмаганларни шамшир билан бошини оларди.
Ким унинг одатини билса, кудратли булган такдирда у билан
бах;слашарди.
Узи муттасил мусулмонларни узининг бутпарастлик
динигй даъват килди. Ким унинг динини кабул килмаса,
албатта катл этарди. Шу сабабли куплаб мусулмонлар
шах,одат даражасига етказилдилар. Шу ах,вол асносида
макрит кавми подшох,и Тукбугохон ибн Туктобеги Кушлук­
хон ибн Тойонгхондан ажралиб, Хумкечик томонга кетди.
Кушлук уч-гурт йил давомида К,ошгарга лашкар жунатди.
Ул ерларнинг галласини еб битирдилар, ут куйдилар.
Кошгарда ках,атчилик ва танглик шу даражага етдики, халки
х,алолни харомдан ажратолмай колдилар. Назм (мазмуни):
Ёмгир томчиларидек найман лашкари (куп) Кошгар
х,удудига етдилар. К,Ушини ва шум хдйвони куплигидан ул
ерларда экин униб чикмади. Уша мулкда шундай танглик
вужудга келдики, унда кушлару баликлар яшаши кийинлаш-
ди.
Охируламр лаънати Кушлукхоннинг узи саноксиз бедин
лашкар билан Кошгар мамлакатига карши юрди (в.62а).
122
У ер ахоли ва мавлолари ожиз колдилар. Шахарни унга
топширдилар. Найман лашкарлари шахарга кириб, хона-
ларга кириб олдилар. Назм (мазмуни):
Лашкар шахар ахолиси уйларини зурлик ва кдхр билан
тортиб олдилар. Бу улка жабру фиску фасодга тулди.
Таслим булмокдан узга илож колмади.
Кушлук Кошгарни забт этгач, у ердан Хутан томон
юрди. Уни хам босиб олди. У ернинг халкини хам
бутпарастликка даъват ва мажбур килди. Барча имомлар ва
донишмандлар ташкари чикиб, уз динларидан кайтганлари-
ни таъкидласинлар, деб фармон берди. Жамъи уч мингдан
ортик имом ва донишманд, фозил ташкари чикди. Кушлук-
хон уларга карата деди: сизлардан хеч ким кЗФКмайди,
хак сузини кайта олмайди. Мувофик шайх Аловуддин
Мухаммад Хутаний наввораллоху маркада илгари чикиб,
унинг ёнидан жой олди. Ростгуйлик камарини белига боглаб,
дини Мухаммадий ва миллати Ахма.ч^йни бех билишда
далиллар ва хужжатлар келтирди. .Кушлук мулзам булган-
дан кейин, лом-мим дея олмай колди (айтадигани огзида
колди). Назм (мазмуни):
У л беадаб жавоб беришдан ожиз келганда, пайгамбари-
ни эслашдан узга иложи колмади.
Диндор имом хамиятининг кучлилигидан узини тута
олмай, деди: «Огзингга тупрок сенинг!» У л баддин лаънати
Кушлукнинг, ул кибрли, хаёсиз кофир кулогига бу сузлар
етгач, имомни тутишга ишорат килди ва уни исломдан
кайтармокка касам ичди: «Х,айхот, хайхот, лимма тубдуна
махбити нури илахий». (Хайхот, хайхот! Сизларга илохий
нур тушадиган жой ваъда килинганди») Йукса девлар
макони уйим. Бир неча кеча-кундуз уни бул бузургнинг узи
бино килган Мадраса дарвозасида сакдаб, чормихга солиб,
азоб бердилар. У эса тинмай калимайи шаходат укдди ва
халкка насихат килдики, Ахмадий динини охират даражаси-
ни оширишга сабаб булувчи дунёвий укубатлар воситаси
билан барбод этиб булмайди. Дустларидан уни Оройин деб
накл килади. Назм (мазмуни):
Оройин уни иккиланмай даре укиб турган мадрасада
улдирди. «Онааллох ваанаоллоху рожеъун».
Кейин вилоятдан намоз бонги ва икомати кутарилди.
Назм (мазмуни):
Кушлук Хутан мулкида зафар топди. У мулкда фитна-
фасод кучайди, Ислом имомлари унинг томонидан катл
этилди. Улар кони Нил дарёсидек окди. Мусулмончилик
асослари унинг дастидан хароб булди. Бутпарастлар
у туфайли максадга етдилар. Унинг жабридан бир дунё
оёкости булди. Эру аёл унинг дастидан фигонга келдилар.
123
БИР К.ОТИЛНИНГ ИСЁН К У ТА РИ Б , У Н И Н Г
Л А Ъ Н А ТИ К У Ш Л У К Х О Н К У Л И Д А Н У Л Д И Р И Л И Ш И
ЗИКРИ

Айтадиларки, лаънати Кушлукхон Хутон мамлакатини


истило килган кунларда Олмолиг худудида бир диловар ва
ута шижоатли ва пахлавон У роз номли бир шахе булиб,
конкли кабиласидан эди. Доимо йултусарлик килар ва х,ар
бир вакт гала-гала отларни угирлар, ярамас кирдикорлар
кургазур эрди. Шу жидатдан хам куплаб авбошлар,
бебоклар унга келиб кушилар эрдилар. У кувват олиб,
Олмолиг нохияларида горатгарлик килиб юрди. Охири
Олмолигни кулга киритди, унинг хокими булди. Лашкар
туплаб, уша ерларнинг муаззам шахарларидан Фулодсумга
караб юрди. Уни босиб олди. Х,ар вакт Кушлукхон бехисоб
лашкар билан унга карши юрганда унинг лашкарини тор-мор
келтирарди, вилоятини хароб киларди. Уроз конкли Кушлук­
хон наймандан батанг булганидан кизини элчи билан Со-
х,ибк,ирони аъзам Чингизхони муаззам хузурига жунатди.
Унга хизматкорлик изх,орини килди. Лаънати Кушлукхон
зулми бедодли кларидан халос килишини утиниб с^фади.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам уни суюргоми-
ши килди. Унинг кизини эса тунгич угли Жужи учун
сзфаттирди. Дустлик истехкоми ва хизматкорлик коидала-
ридан сунг Уроз конкли Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам пойтахти остонаси сари йуналди. Хусравона
шафкат ва мурувватига сазовор булди. Оркага кайтиш
вактида турли навъ шафкат ва шарафига мумтоз булди.
Сохибкирони (в.бЗа) аъзам Чингизхони муаззам Уроз
конклига деди: «Шикордан узингни тийгилки, ногох душман
томонидан сайд килинмагайсан!» Шикор эвазига У роз
конклига минг куй суюргол килди. Сунг Олмоликка
кайтишга рухеат берди. Шу кунлари Кушлукхон собик одат
буйича Уроз устига лашкар тортди. Олмалиг нохияларидаги
Уроз конкли кавмларининг молу мулкларини талади. Уроз
одамларини Олмолиг дарвозасигача таъкиб этиб, кувиб
келди. Ахоли шахар дарвозасини махкамладилар ва жангга
киришдилар. Шу аснода Кушлукхон лашкари орасида
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг чексиз кушин
билан етиб келгани хабари таркалди. Бу хабар хосу авом
кулогига етгач, Кушлукхон лашкари батамом Олмолиг
дарвозасидан кайтиб кетдилар. Шикор килишни одат килган
Уроз конклининг Кушлукхон лашкаридан хабари йук эди.
Сохибкирони аъзам насихдти унинг шикорга булган ут&
124
мехридан фаромуш булиб, йул асносида озгина суворийлар
билан куп сонлик лашкар томонидан ураб олиниб, ов чоги
улдирилди. Шундан сунг Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам унинг угли Шикног текинни суюргомиши килди.
Отасининг урнини унга топширди. Жужининг кдзларидан
бирини унга никохдаб берди ва Олмоликда жунатди. У уша
ерда ^финлашди. Яна айтишларича, корлуг кавмининг хони
шу вак,тгача Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг
мулозими булган Арслонга бир кизини фотиха килиб, уни
К,иёлиг шах,рига хоким килиб жунатди.

СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


МУАЗЗАМНИНГ ХОРАЗМШ ОХДАН МУСУЛМОНЛАР
Х УН И К,АСОСИ ИНТИЦОМИ УЧУН ЭРОН
М АМ ЛАКАТИ ТОМОН ЮРИШИ ЗИКРИДА

Муътабар тарихларда битилган ва зикр этилмишким,


Султон Мухаммад Хоразмшохнинг замонида Мовароуннахр
мамлакати истило килинди. Эрон ва Турон давлати багоят
осойишталикда ва солим эди. Чунончи, агар кузи ожиз
кампир кизил олтин тула таштни бошига куйиб Машрикдан
Магрибга жунайдиган булса (в.636) бирор жонзод унга дахл
килмаган. Назм (мазмуни):
Шох, шу даражада (кучайдики), мамлакатида бирорта
х,ам угри колмади.
Мугуллар яшайдиган ерларда бирор машх;ур ва маъруф
шах;ар булмаганки, ул шах,ри азимда замоннинг (аламзада-
лари)ичи куйганлари дунёнинг алвон товланувчи матолари-
ни узгартирсалар. Шу сабабли Султон Мухаммад Хо­
размшох мамлакати тожирлари кунгил тилаган манфаатлар
умидида хар хил кийим, тушак, буюм ва матолардан улар
урдуси томон элтиб, куп судманд ва фойда олганлар. Шу
тахлит хавасда йирик савдогарлардан бир неча киши, жуда
куп газлама, буюм ва матоларни Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам урдусига келтирдилар. Сохибкирони
аъзам уларнинг бирини чорлади ва молларидан олиб
келишни буюрди. Хар бир матосининг кийматини сураганла-
рида бирга-ун, йигирма бахо куйди. Сохибкирони аъзам
хони муаззамга бу ёлгон огир ботди. Дедилар: «Бу одам
бизни бу хил матони курмаган гумон килмокда!» Якиндаги
мулозимига хазинадан мато келтиришни ва бозоргонларга
курсатишни буюрди. Назм (мазмуни):
Сохибкирон фармони билан хазинадор сандикда минг
жома келтирди. Улар зарбофт ва дурлар кадалган эдики, у

125
каби нарсани х,еч ким курмаган эди. Бу буюмлардан
хазинада борини келтириб бозоргонларга курсатди. Токи
улар буларни куриб, уз тансик молларини унутсинлар.
Кейин Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам бо-
зоргонларнинг матоларини хат килишга буюрди. Сунг амр
килдики, барча матоларни булишиб олинглар! Матолар
эгасини тутиб туришди. Шунда бошка саркорни келти-
ришни буюрди, Бозиргонлар орасйда Омад Хужандий исмли
одам бор эди. У Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
хузурига келди. Назм (мазмуни):
Ундан матонинг бахосини суради. У з диллари розини
билдирмадилар. У дедики, бу тушаклик, у шох тахти олдида
кадрли. Агар жахонгир шох хохласа, хуш кабул этади. Уни
биз пешкаш тарзида Эрондан шерюрак шох хузурига
келтирдик. Шоханшох унинг деганларини маъкул топди.
Узича улар юкига бахо берди. Зарнигор бир жоманинг
бахосини шахриёр тикилган жома огирлигича зар билан
бахолади.
Хар бир харир жомани бир кизил олтин болишдан,
зарпеч карбос жомадорга бир ок кумуш болишдан берди.
Айтишларича бир болиш беш юз мисколга тенг. Бозоргонлар
учун хайма ва гиргохлар тиклашни буюрди. Х,ар кун кетиш
вакхларигача улар харажатини бериб, иззат ва хурмат
курсатдилар. Ул жамоатнинг пойи кадамларини багоят
муборак тутдилар. Назм (мазмуни):
Хушхулк ул шох мусулмонларнинг шу ерда булишини
яхшиликка йуйди.
Уларнинг кайтиб кетиши хангомида навозишу махсус
мархаматлар кургузиб, саноксиз инъому эхсон килдилар.
К,орачор нуён, фарзандлари, хешу акробаларига карата
дедилар: «Хар бирингиз, сиз мусулмонлар бир аминни молу
бизоат билан бу савдогарларга хамрох килиб жунатингиз.
Зеро, ул мамлакатдан тухфаю табаррукотлар олиб ке-
лишгай. Амри Сохибкирони аъзамга мувофик беш юз нафар
мусулмон аминни хамрох килиб тижоратга жунатдилар.
Назм (мазмуни):
Юклари мушк, зар, дирамлардан иборат булган беш юз
мусулмон бир булиб олишди. Уч нафар покиза мусулмон
у ердан элчи килиб жунатилди. Бирининг (исми) Мухаммад,
иккинчисиники Умар, учинчиси покдин Юсуф эди. Уч
элчи-ю беш юз савдогар булиб, мол лари мушки тотор эди.
Бичак билан элчилар йулга тушди, шох хузурига эл
булишни изхор килиш ниятида. Бичак ёрлйг мазмунга тула
эди: «Тангри жахонни сену менга берган. Сену мендан
бошка бунга сазовор булмайдики, биз одамлар осойишини
126
хохдаймиз. Сенинг мулкингдан бизга савдогарлар етиб
келди. Биз томондан улар неларга сазовор этилгани
борасида сенга етказурлар. Биздан олганларини сенга
колдирурлар. Биз тарафдан хам савдогарлар уз моллари
билан уша томонга борурлар. Сенинг мулкингга кириб
боришлари билан савдонинг талабгори булурлар. У диёрда
сенинг хузурингда улар ёлгиз. Бизга зарур нарсаларни сотиб
оладилар. Сен менга фарзанддек саналгунг. Эронда сен
мехтарлардан хам улугсан. Тангри жахонни икки баликка
топширди. Уни эхсону адолат билан безади. Биз яхши
ишларга машгул булган чогда сен бизга мададкор ва таянч
булганинг яхши. Биз бир-биримизга дустмиз. Шунда йуллар
бадниятлардан тозаланади. Заляин адолатдан обод булгани-
да, барча халк бизга офарин айтар.
Беш юз нафар мусулмон савдогар уч нафар элчи
хамрохлигида жунатилди. Элчиларнинг бири Мухаммад
Хоразмий, иккинчиси Умар, учинчиси Юсуф эди. Элчилик
мактубининг мазмуни шундай эди: «У л тарафдан бо-
зоргонлар бу диёрга келишди. Уларга кай тарзда эъзоз-
икром курсатилганини узлари айтиши мумкин. Улар нимани
мушохада килган булсалар, баён килсалар керак. Бу
томондан хам бир мусулмон жамоаси турли молу газлама,
мушку чиний тансик буюмлар, зару нукра, куплаб жун
кийимлар, жавохиру тансукот билан ул диёр сари йуналди-
лар. Бу ахду паймонда осмону замин эгаси р)^йи замин
мамлакатларини бизга ва сенга тортик килди. Худо
бандалари бориб келишиб, ободончилик билан машгул
булмокликлари лозим. Бизу сенинг, улар даври султонлари­
нинг саховатидан хурсанд ва бахравор булурларки, замон
мардуми бизу сенинг дуойи жонимизни килиб яшайдилар».
Бу жамоат Утрор диёрига етганларида, Султон Му­
хаммад Хоразмшох томонидан куйилган Утрор хокими
Инолчук хузурида жанжалга дуч келдилар. У Султон
Мухаммад Хоразмшохнинг онаси Туркон хотунга кариндош
булганидан Ройирхон лакабини олган эди. Савдогарлар
жамоасидан бири хинди булиб, илгари жуда машхур экан.
Уни танир эди. Илгариги одатича ул Х,инди уни Инолчук деб
атади. Бу маъни ул сохиби давлат хотирига огир ботибди.
Даргазаб булиб, бозоргонлар моли тамаъида тожирлар
жонига касд килди. Ул бегунохдарни хибсга олди. Назм
(мазмуни):
Утрорда савдогарларни тутиб колди, бу ишни дев курса
Хам лол коларди.

127
СУЛТОН М УХ А М М А Д ХОРАЗМШОК, М У Л К И Н И Н Г
ХАРОБ Б УЛ И Ш И ГА САБАБ б У л г а н НОМАК^БУЛ
Х А Р А К А Т Л А Р СОДИР ЭТИ ЛИ Ш И З И К РИ Д А

Султон Мудаммад Хоразмшох томонидан содир булган


носавоб харакатлардан бири шу булдики, тухмат воситасида
Хазрати Шайх валитарош Шайх Нажму ддин Кубро кдддаса
сиррахумо муриди Шайх Маждиддин Багдодийга Султон
Мухаммад Хоразмшохнинг онаси Туркон хотун билан бир
кечаси Султон мастлигида касд килдилар. Мает холатида ул
дин бузурги катлига рухеат берди. Эрта тонгда хушёр
тортгач, килмишидан пушаймон булди. Жавохир тула бир
табак, ва олтин тула таштни Хазрати Шайх Нажмуддин
Кубро, кдддаса сирруху хонакохи дарвешлари жамоаси
Хузурига жунатиб, «буни дарвешлар суфра килсунлар.
Беихтиёр юз берган бу гунох учун афв эгсунлар», деди.
Шайх дедилар: «Унинг хунбахоси зару жавохир эмас, балки
унинг калласидир, яъни Султон ва бир неча минг халойик,».
Мовароуннахр мамлакати Афноку Утроргача Султон
Мухаммадга карор топгач, муборак сана — 613 йил хижрий-
да азим халифаликка, амирал-муьминин ан-Носир биллох
Абулаббос Ахмад дорулхилофасига касд килди. Булар ичида
вахшатли вокеалар хам булди. Бири шулки, исломга таклид
килган кофир Жалолуддин Хасан сабил яловини Хижоз
сари йуналтирди. Унинг яловини Султон яловидан илгор деб
билдилар. Султон сахобаларини хакорат килдилар. Иккин-
чиси шуки, уша даврда Еазнинни босиб олди ва Дорулхило-
фа мутаассири Малик Шахобиддин гурий хазинадан чикди.
Ёурийларни бу Хоразм ва Хоразмшох касдига ундади.
Рурийларнинг касд килиши Дорулхилофага карши хара-
катдан олдинрок бошланди. Шу жихатдан Султон ута
маъюс, шикаста булди. Шу сабабли мамлакат имомларидан
фатво олдики, Бани Фотима саодатлари турганда халифалик
Аббосийлар сулоласига насиб этмаслиги лозим. Улар бу иш
мустахики эмаслар. Яна, улар Ажам подшолари йулидан
бордилар. Ана шу бахоналарни рукач килиб, халифа номини
барча мулкларида хутбадан чикариб ташлади. Чин содоти-
дан бир саййид Алоулмулк Термизий номли бузургни
халифаликка (в.65б) номзод тайинлади. Саноксиз лашкар
билан халифага карши юрди. Аббосийларни агдариб
ташламокчи булди. Домгонга етганда Отабек Саъднинг
Ирокни босиб олиш ниятида Шероздан Райга келгани
хабарини эшитди. Султон саноксиз лашкари билан шоши-
линч равишда кайтди. Султон у ерга етганда Отабек форс ва
ирок лашкари билан унга карши чикди. Жанг бошланганда
128
дастлабки хдмладаёк, Отабек лашкари шикает топди.
Отабекни асир олдилар. Султон Отабекни улдирмокчи
булди. Отабек Саъд малик Насузандга илтижо килди. Уни
васила килди. Султон унинг илтимосини кондирди. Лекин
х,ар йили Форс х,осилидан турт донг хазинага етказиш,
Истахр билан Ашканун калъасини Султон гумашталарига
топшириш, Отабекнинг угли Абубакрни гаровга топшириш
ва уни Ашканун калъасида бандиликда сакдашга карор
килинди. У бу карорларга вафо килди. Султон мавкаби
Райдан чикиб кетиб, Дамадонга етганида Ирокни тасхир
этмок, ниятида Табриздан Отабек Авранг Х,амадонга келиб,
жангга шай турарди. Лашкар ах;ли у билан жанг килмокни
истади. Султон деди: «Бир йилда икки подшохдикни олмок
яхшиликка олиб келмайди. Уни утказиб юборинг, утиб
кетаверсин». Отабек Авранг эсон-омон Озарбайжонга
кайтиб кетди. Султон Мух;аммад Х,амадондан Астробод
томон утмокчи булди.. Йул давомида уйдим-чукурларнинг
куплиги, корнинг калин ёкканидан йул топа олмади. Совук
шиддатидан ва ёгингарчиликнинг з^флигидан лашкар отла-
рининг купчилиги нобуд булди. Зарурат юзасидан Х,ама-
донга кайтди. Унинг х,ашамати диллардан арий бошлади.
Дорулхилофага касд килгани унга обру келтирмади.
Шундай бир ахрол асносида яшиндек Инолчук элчиси етиб
келди ва куп сонли жамоа куплаб мол ва саноксиз совгалар
билан Чингизхон урдусидан келгани ва Эрон томонга
бормокчи эканликларини хабар килди. Мамлакат мадохили
ва махорижидан уларнинг вокифлиги яхшими? Назм
(мазмуни):
Душман уз оёги билан келиб тумшугидан тузокка
илинганда, бузулган молининг кони х,аромлигини тушунди.
Султон бу борада мулох,аза килиб ултирмай, уларнинг
касди жони ва моли торожига рухеат берди. Илончук
дейилувчи Еойирхоннинг элчиси кайтиб келгач, Ройирхон
шу номакбул (в.бба) ишни амалга оширишга киришди.
Чингизхон элчисини бозоргонлар жамоаси билан бирга,
гунох,сиз булсалар х;ам, катл этди. Улар келтирган барча
нарсани уз тасарруфига олди. Назм (мазмуни):
Сербахтлилик заволга юз тутади. Бирор нарсага
интилса, увол улгуси.
Шу сабабли вайрона бир олам, бехонумон бир жах;онга
мубаддал булдилар. Хуннинг хар катраси Жайх,ун каби
окди. Х,ар бошидаги тори муйича айлана гуйга айланди.
Назм (мазмуни): ^
Бегунок бошнинг кар тор сочига минглаб сарварлар
боши фидо булди. Уз конинг ярим жав нукра фоидаси

9—4156 129
булмаса б у л м а с и н , заргарларнинг канчадан-канча хйрмани
совурилди.
Шу ходиса вукуъидан олдин ул жамоатдан бир нафари
бандцан кочган эди. Уз дустлари вокеасидан вокдф булгач,
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам даргохи томон
шошилди. Х,амрохлари саргузашти сурати уни гуссага
солганди. Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам бу
хатарли хабарни эшитиб, газаб оташи шу даражада аланга
олдики, унинг тобиши устига дарё ва конни агдарди. Назм
(мазмуни):
Унинг газаб оташи шундай аланга олдики, тобига куругу
кул куярди. Дастидан катта-кичикнинг гуссаси ошди. Дилу
кузлар кону сувга тулди.
У урнидан дархол туриб, як.инида ёлгиз турган пушта
устига чикиб, кулохини бошидан олди ва камарини белидан
ечиб, ниёзли юзини тупрокка сурта бошлади. Уртанган
дилидан бениёз тангри даргохига нола кила бошлади.
Тамомила ожизу шикасталик билан козилюлхожот ва олам
ус-ситрул-хаккиётга муножот килиш билан машгул булди.
Байт (мазмуни):
Замонлар лавхида номи биринчи булиб ёзилганлар, эй
худо! Бу эзид, бу эса тангридир! Назм (мазмуни):
Йулида исломни изларкан, бу (пайгамбарлар) охири, бу
шериксиз (тангри) дегани-деган. Назм (мазмуни):
Сохибкирон пушта тепасида камарини ечиб, кулохини
олиб, юзини тупрокка суртганча зорланди: «Эй пок Тангрим,
сен арзидод килувчиларни кукларга кутарувчисан, бу
бегунохларга шафкат кузи билан бок. Г арчи, кийнахох
булсанг хам, бегунох улганларга шундай назаринг муно-
сибдир». Уч кечаю кундуз шундай илтижо килди. Раму
андухидан кузу лаби хулу курук булиб турди. Ногох унинг
фарёдига гойибдан етиб келдилар. Етти юз чодирли куриндй.
Хотири урнига тушди.
Агар Оллохга рахмат укиса хам уч кеча-кундуз утгач,
унинг куплиги мулку малакутга гулгула солди. Нариги дунё
сокинлари кул кафтларини «омин!» га очдилар. Ложарам
унинг дуоси уки ижобат нишонига етди. Райб оламидан
келган овози мисол муддаосига муносиб. Души кулогига
етдики, хеч бир шаку шубхасиз хотири лавхи ва замири
лавхига накдиланди. Зеро, бу интикомнинг ишга солиниши ва
Султону унинг тобеълари устидан голиб чикиши албатта
шубхасиздир. Назм (мазмуни):
Тангри даргохидан хеч ким ноумид булмади. Шикаста
дил бул кулфга калид булди.
Максади хосилига мос тушувчи гайб овози кулогига
130
етгач, Сохлбклрони аъзам Чингизхони муаззам ул пуштадин
урдасига хуррам ва хушдил кайтиб келди. Назм (мазмуни):
Марди-майдонларга шундай хушхабар берди: Тангри
гамли дилларни шод килди. Энди лашкар тузмок, белга
камар боглаб, (душманга) адоват бошламок лозимдир.
Бегунохлар боши касоси учун минглаб кишиларнинг боши
йулларга узилиб тушди.
Шундан сунг лашкар тартиб бериш ва х;озирлашга
фармон берди. Тавочиларни лашкарлар йуклови учун х;ар
тарафга жунатди. Султон Мух;аммад Хоразмшох; х,узурига:
«Эккан уруглар униб чикди. Билмаймизки, х;осили не булур»,
деган мазмунда хат битиб элчи жунатди. Назм (мазмуни):
Султонга шундай хабар жунатди: «Разаб тигини
гилофдан олгин, зеро сен жабру зулм тухмини экдинг.
Олганинг юзи коралик, уткир килич захми. Сени уз юри-
шимдан огох, килмокчиман. Сен х,ам жанг асбобини
ростлагин. Шуни билгинки, мен етиб борурман, кейин гофил
колибман, деб айтмагин».
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг Эрон
мамлакати томон азми мукаррар булгач, жах,онкушойлик
тадбиридан келиб чикиб, уз мамлакати теварак-атрофларида
бирор киши бундан саркашлик киладиган булса, уни дафъ
килмокка саъй килди. Чунончи, найман подшох# Кушлук­
хон ибн Тойонгхон ва Макрит подшох# Тукбугон ибн
Туктобеки (в.67а) бошка мухолифлар билан бирга колган
эдилар ва йул атрофларида фитна ва фасод кутариш билан
шугулландилар. Аввал Кушлукхоннинг дафъи тадбирини
килиб, Жаба нуённи шу тадбир чорасига тайин этди.

КУШ ЛУКХОН К.ИССАСИНИНГ ОК.ИБАТИ

Кушлукхон Хутан ва Кошгарда зулму бедодликни


хдццидан оширди, ислом биносини вайрон килмок, му-
сулмонларга азоб бермокка касд килди. Назм (махмуни):
Ул носазони дафъ килмок учун менинг гардим билан
сахрода етишмовчилик аникланди. Зулму бедод х,аддидан
ошди. Ситамдийдалар дуоси асар килди. Бир оз фурсат
орадан у т г а ч , мазлум дуоси кабул булди.
Сохлбкирон фармонига биноан Жаба нуён чексиз
лашкар билан Кушлукхон дафъи учун отланди ва Кошгар
мамлакатига йуналди. Сох,ибкироннинг ках,рли лашкари
овозасини эшитиб, Кушлукхон Кошгарни ташлаб кочди.
Назм (мазмуни):
Бадахшон томонда яланг отда найма^тар бошлиги
131
Кушлук ибн Тойонг жахонгир сипохи гардини куриб,
оромини йукотди. Куркданидан у шахардан к,очди. Жаба
Кошгарга лашкар киритди.
Жаба нуён Кошгар мулкига дохил булгач, шахарга жар
солдирдики: назм (мазмуни):
Кошгарда уз дину миллатингиздан кайтмангиз, уз одат-
ларингизда колингиз.
Кушлукхон лашкаридан булган найманлардан кимни
топсалар, катл этдилар. Лашкар Кушлук ортидан х,ар
тарафга чопди. Назм (мазмуни):
Девзод Кушлук ортидан Жаба елдек лашкар тортди.
Бадахшон тарафдан оёгини тортиб, сахрода майдек елди.
Кушлукхон жон куркинчида узини Бадахшон сархдди-
даги К}Ь£;истонга урди. Нихоятда хайрат ва изтиробда бир
дара томон кетдики, чикадиган йули йук, эди. У ерда бир туда
Бадахшон (в.67б) вилояти овчилари ул тогда шикор килар
эдилар. Уларни курган мугуллар дедилар: «Биздан кочган бу
жамоани тутиб бизга топширсангиз, бажонидил сизга
амонлик берурмиз». Улар Кушлукхон ва унинг тобеълари
гирдини ураб олиб, хаммасини тутиб олдилар ва мугуллар
сари судрадилар. Улар уни катл этдилар. Бошини олиб,
йулларига кдйтдилар. Ул кдсабада Бадахшонлилар кулига
жуда куп улжа ва жавохир тушди. Назм (мазмуни):
Курдики, хонадон душмани билан хорликдан гайбдон
тангри не кила оларди. Худо бир кишига таквият беради.
Исломни йулга куяди.
Шу сабабли Хутан ва Кошгар шахарларидан Оби
фасокатки, уни Сайхун дерлар, Сохибкирони аъзам Чингиз­
хони муаззам мулкларига кушиб олинди. Тукбагон ибн
Туктобеки, Макрит подшох,и Кушлукхон истилоси замонида
Кошгар ва Хутан устида ундан ажралиб кетган эди ва Хум
Кечик томонга бориб, хон Жужи углонни саноксиз лашкар
билан унинг дафъи учун жунатади.

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИ Н ГИ ЗХО Н И


М УАЗЗАМ Х У Ж У М И Д А Н С УЛТО Н М У Х А М М А Д
ХОРАЗМ Ш О ХН И Н Г ОГОХ б У л г а н и ЗИ КРИ

Чингизхон элчиси Султон Мух,аммад Хоразмшох хузури­


га етгач, унинг харакатидан огох булди. Угли Султон Рук­
ниддинни Ирокда колдирди. Имодулмаликзодани молу мулк
забти ва мулк тадбирлари учун унга мулозим тайинлади.
Узи эса Мовароуннахрга жунади. Назм (мазмуни):
132
Хоразмшох, бу ах,волдан хабар топиб, шох, - билан
урушмокда хозирлик курди. Ироки Ажам мулкидан кайтиб,
Хуросон шахарлари томон шошилди.
Султонмухаммад Нишопурга етганда, шу ерда бир ой
туриб колди. Момоси чулидан адашиб, х,азилу хузул хатари
билан кунглини чог килди. У ердан Бухорога жунади.
Шаъбон саккизидан то т^ккизинчи шавволгача шу ерда
яшади. Бахор мавсуми етиб, замонасозлик килиб йигитлиги
тутди, йулдан озди. Тинмай (в.68а) аргувоний шароб ичиш
билан машгул булди. Сунг уша ХУДУД ва нохиялар
лашкарларини туплаб, Самаркандга йуналди. Бу ерни
пойтахт килмок истади. Султон Усмон Гурхон билан ёгий
булиб юрган кезларда у Султон Мухаммад Хоразмшохга
тобеълик изхор килиб, Султон Мухаммад номига пул зарб
Килди ва хутба укиттирди. Султон Мухаммад унга кизи
Хондсултонни берди. Кейин Султон Усмон мухолифлик
курсата бошлади. Номуносиб харакатлар килди. Султон уни
катл этиб, Самаркандни узига пойтахт килди. У ерда
масжиди жомеъ бино килди. Самаркандга етиб келиши
билан бир кадар яна узига бино куйганиданми, балки гафлат
босганиданми, айшу тараб бисотини ёйди. Уша аснода
Тукбугоннинг макрит кабилалари билан келаётгани хаба-
ри Султон Мухаммад Хоразмшох кулогига етди. Шунинг
учун Жанд томон кетди. Жандга етгандан кейин Жужининг
лашкар билан таъкиб килиб келаётганидан хабар келди.
Султон ихтиёр жиловини Самаркандга кайтарди. Эхтиёт
чораларини куриб, Самаркандга келиб етди. К,олган-кутган
лашкарни туплади ва яна Жандга йуналди. Бу ердан уларга
караб юрди. Назм (мазмуни):
Жанд тарафга шундайин сипох тортдики, мухосиб унинг
саногига ета олмасди. У ердан турклар сархадига кириб
борди. Унинг улкан сипохи залвор оёкди тошдек жиларди.
Мансабу сипохи билан шу даражада магрур эдики, офтоб
унинг куз унгида заррадек.
Икки дарё оралигидаги катлу ких уйига етгач, хисобсиз
улдирилган одамларни курди, хали котиб улгурмаган
конларни курди. Улдирилганлар орасидан бир ярадорни
топдилар. Ундан бор гапни билиб олдилар. Маълум
булишича, Жужи углон лашкари булиб, Макрит подшохи
Тукбугон ибн Т^тобеки билан жанг килган ва голиб келган.
Уша куниёк Султон Жужи лашкари ортидан равон оулди ва
кейинги куни у билан рубару келди.

133
СУЛТОН МУХАММАД ХОРАЗМШ ОХНИНГ
МУГУЛ ЖАМОАСИ БИЛАН Ж АНГИ ДОСТОНИ

Султон Мухаммад Хоразмшох мугул лашкари ортидан


етиб, жанг бошлаб юборди. Назм (в.68б) (мазмуни):
Султон (сипох) гули билан шундай хужум килдики,
мугул сипохи куз олдингизга келарди. Етиб келгач, буг
чалдилар. Хоразмшох туг остидан урин олди. Лашкарни
жанг сахросига олиб кирди. Лекин мугулни Чочий чанг банд
этганди.
Султон сипохи жанг килишдан мугул лашкари мукотила
ва мукобаладан кочишарди. Шу нарса урф эдики, айтишади.
Назм (мазмуни):
Эй шахриёр, ёшлик этиб, муллога ишониб, комронлик
килмагин. Эй шахриёр, дилимизни гамга солма, уз жонингга
касдимизни кузгама. Чингизхон бу диёрга бизни бошка иш
билан жунатган. Лашкарпанох у шохдан Хоразмшох билан
урушмок, ижозатини олмаганмиз. Уларнинг бу гапидан
султон газабга келди. Лашкарини уларга карши ташлади.
Мугуллар тахминича, Султон Мухаммад Хоразмшох
улар томон келарди, зарурат тугилганда жанг килишади.
Назм (мазмуни):
Мугул сипохи оз эди, лекин юз ёмон жангчидан бир
яхши ботир афзал. Улар султон сари дев каби шундай хужум
килдиларки, (лашкари) кдлбини сурон билан ёриб утдилар.
Осмон мартабали султон уша куни яраланиб, асирга туи'я?"
деди.
Султон Жалолиддин ибн Султон Мухаммад хоразмшох
лашкар к,алби тукнашганини куриб, хамла килди. Уша кун
кечгача каттик, туриб мардона жанг килдилар. Назм
(мазмуни):
Уша куни у жангда каттик турди. Кузголганда темир
тогдек огир жиларди.
К,оронги тушгач, мугул лашкари Чингизхон тарафга
равона булди. У ерга етганларидан кейин, булган вокеаларни
арз килдилар. Назм (мазмуни):
Ул сипох шох хузурида Хоразмшох ахволининг яхши-
ёмонини сузлаб бердилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам бу хабарни
эшитиб, кахр оташи алангаланди. Назм (мазмуни):
^ Мамлакат панохи шох бу сузни эшитди ва сипох
туплансин, деб фармон берди.

134
СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ
М УАЗЗАМ Н И Н Г СУЛТОН М УХД М М АД
ХО РАЗМ Ш О Х БИЛАН МУК.ОБАЛА ВА МУК,ОТИЛА
АСБОБИНИ ХО ЗИ РЛАГАН И ЗИКРИ

Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам харакати


(в.69а) якинлашганда, озгина мугул сипохидан талон-тарож
курган Султон Мухаммад Хоразмшохнинг дилини хавфу
харос эгаллади. У ердан кайтиб, Самаркандга келди.
Мунажжимлар дейишди: «Суъуд ватадлар даражаларидан
чикди ва Ошир сокитдир. Нозир нахслар чандонки, Толе
Ошира сояси зулмлар даражасини утказур. Кириб келган
душманлар каршисида бирор иш бошлаш ихтиёрини кила
олмагай». Бу сузлар унинг вахму хайратининг ошувига сабаб
булди. Назм (мазмуни):
Ёмон бахти уйгонган киши кузига рохат уйкуси ярашади-
ми? Кимдан бойлик юз угирган булса, ишининг равнаки йули-
ни хеч бир тополмайди. Султон Мухаммад бу сузни эшитиб,
бутунлай хайрат дарёсига чумди. Энди унга савоб иш йули бог-
ланди: офтобдан ой нури насиб булмайди. Узи килган ишлар
дан пушаймон булди. Лекин унга хеч ким надомат килмади.
Айтишларича, ушанда Султон Мухаммад Хоразмшох
ихтиёрида саноксиз аскар, купгина лашкар булган. Мухо-
сиблар унинг сони 400 мингдан кам булмаганини айтганлар.
Аммо, мугул лашкари юришидан кейин К,орача Хожибни
ун минг киши билан Утрорга Гойирхонга мадад учун
жунатди. Токи, у Утрор мухофазасини уюштиргай. 30 минг
кишини Бухоро мудофааси учун тайинлади. 110 минг
кишини Самаркандца колдирди. Шу жумладан, 60 минги
турклар эди. Уларнинг сардорлари Султон ашрофу аъёнла-
ридан булган хонлар булиб, хар бири уз даври Асфандиёрла-
ридан эди. 50 минг киши тожик муфридларидан булиб, хар
бири бир Рустам эди. 40 минг кишига калъалар ва хисорлар
куришга фармон берди. Хандокдан бог четигача етказдилар.
Эртаси куни султон харакат килиб, унинг устидан зЬ'ди ва
дедики: «Бизга касд килган лашкар, агар хар бири биттадан
бу сандикка тозиёна ташласа тулгусидир». Назм (мазмуни):
Гапу суз, шахар, лашкар ва жондан бир йула карз
олдилар.
Султон Мухаммад Хоразмшох У ердан Нахшаб йулига
равона булди. К,аерга бормасин халкка (в69б) васият
киларди ва дер эдики: «Чорангизни куринг, нажот ерларини
кулга киритинг». Бир кишини Хоразмга жунатиб, онаси
Туркон хотунга бошка хотунлар ва болалар билан жамеъи
135
хазина ва захираю, кимматбахо матоларни, нафис буюмлар
хамда жавохлрларни олиб Мозандаронга кетиши лозимли-
гини айтди.
Хабар Туркон хотунга етгандан кейин атрофдан
келганлардан болаларгача вокиф булдилар. Амирлар ва
аъёнларни лашкар билан Хоразм мухофазаси учун колдир-
ди. Бошкд угиллар ва унинг хонадонидан булган болалар ва
султон х,арамидагиларни олиб, Мозандарон томон жунади-
лар. Назм (мазмуни):
Чексиз дабдаба билан Хоразмдан Мозандарон сари
йуналдилар.
Султон бу вокеа тадбири не натижага муяссар булур, деб
аркони давлатдан ким билан маслахдт килмасин, хар ким
уз акли андозасича суз деди ва маслахат курди. Курикчи-
ликда айём тажрибали ва тадбирда нихоятда мулохазали ва
фикрловчи кишиларидан бир жамоа дедики, Мовароуннахр
киссаси уни бу холда саклаб колиш мумкин булган
чегарадан утгандир. Энди Хуросон ва Ирокдинг кулдан
кетмаслиги чораларини курмок, зарур. Бугунги кунда хар
шахар ва тарафга жунатилган лашкарларни кайтармок
лозим. Ёппасига хужум килиб Жайхун дарёсини кулга
киритиб, мудофаа билан машгул булмок лозим. Мугул
лашкарининг дарёдан утишига ва бу тарафга келишига йул
куймасликка саъй килмок керак. Яна бир туда одамлар
Х,индистон ва Разнин томонларга кетиш лозимлигини
айтишди. Султон Мухаммад Хоразмшох шу истакка
мойиллик билдирди ва иккинчи таклифни ихтиёр килди.
Йулга чикиб, Балхга етиб келди. Бу вактда Султон
Мухаммад Хоразмшохнинг угли Султон Рукниддин Ирокда
эди. Имодулмулк Совожини тухфа ва хадялар билан отаси
Хузурига жунатди. Султон Мухаммад Хоразмшох хузурида
Имодулмулкнинг фириб йуллари куп булди. Султон Му­
хаммад Хоразмшох дилига ватанга мехр хиссини солди: Бу
жамоат куп тортишувлардан кейин узни ундан узокрокка
тортишимиз ва Ирок томон кетишимиз лозим, деган карорга
келди. У ерда лашкар туплаяжакмиз ва сунг ишга
киришурмиз, дедилар. Султон (в70а) Жалолиддин Султон
Мухаммад Хоразмшох угли бу вактда отаси билан бирга эди
ва отасининг раъйини инкор этди ва деди: «Агар Султон
Ирокка кетадигаи булса, лашкарларини менга колдирсин.
Мен эса Жайхун дарёси буйида тургум. Дарёнинг у томони-
ни (мугуллар) эгаллайдиган булса, бу томонга утказмагай-
ман, монеълик килурмен. Энг тугри йул шул». Назм
(мазмуни):
Кетиб Жайхун томонга чодир тикаман: ду 1»манлар
136
жонига касд килурман. Бу сипох, билан у ерга бориб етсам,
дарёнинг у томонига ганим бормагай. Аммо, биздан сенга
зиён-зах,мат етгудек булса халк, бизга таъна ran айтмайди.
Султон Мух,аммад Хоразмшох чехрасида калкиб турган
хавф шиддати ва галабасидан угли Султон Жалолиддин
сузига илтифот килмади. Назм (мазмуни):
Ёш йигитнинг кексалардек сузларини укувсиз Султон
эшитмади. Унга деди: «Толеим ёр булмаганидан бирор ишга
хам кул урмайман!» Унинг вояга етганини тушунмади. Бу
сустлиги унга хам утишини билмади. Тангри бир кимсани
хор килса, тугри йулдан боришга буйни ёр бермайди.
Окибатда, Султон Мухаммад Хоразмшох Имодулмулк
фикрини маъкул топди. Ирок томон азимат килмокка
ихтиёр айлади. Захардан аччикрок айш билан Балх
шахридан чикиб кетди. У ердан Панжобга мактуб йуллаб,
Хаводиси ахволдан хабардор булишни топширди. Уша
кезларда баногох хабар келдики, Бухоро олинибди, деб.
Султон дархол уз салтанати фаноси учун турт бор такбир
укиди ва мамлакат келинига уч талок айтиб, чодир гушасига
боглади. Ражъат (кайтиш)ни чунончи, бундай богламади.
Юзини захга бериб ётди. Унинг лашкарининг купчилиги
туркман жамоасидан, онасининг хайлу хешларидан. Уларни
каъдалилар, шунингдек, урониёнлар хам дейишган. Бу
безовталик асносида Султон Мухаммад Хоразмшохни
улдирмокка касд килдилар. Бунга сабаб шул эрдики,
Хоразмшох девони ахлидан булган Бадриддин Амид Султон
Мухаммад Хоразмшохдан куркканидан кочиб, Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам панохига бориш учун унга
ихлосу садокат изхори билан нома юборди (в. 70 б). Сохиб­
кирони аъзам Чингизхони муаззам тилидан хам оркасидан
дустона маваддатнома ёзиб, жосус кулига юборди. Бу
мактублар Султон хизматчиларидан бирининг кулига тушди.
У буларни Султонга етказди. Султон Мухаммад Хоразмшох
уз амирларидан бадгумон булиб, буни баъзи хос кишиларга
изхор этди. Шу булди-ю, бу вокеа овозаси кенг ёйилди.
Амирларнинг баъзиси хдм Султон Мухаммад ^оразмшох-
дан куркишиб, вахимада бир туда амирлар ва сипохийлар
Султон хобгохи томон юрдилар. Султон бундан вокиф эди.
Хобгохни ташлаб холи жойда хиргох тиккан эди. Х,алиги
туда ярим кечада кулларига ук олдилар. Эрта тонгда отилган
уклардан хиргохни гарболдек илма-тешик курдилар. Султон
Мухаммад Хоразмшохнинг сог-саломат колгани маълум
булгандан кейин, халиги жамоа разил хатти-харакатлари
туфайли жон вахмида кочиб колдилар ва Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам хузурига жунадилар. Султон
137
Мухаммад Хоразмшохнинг колган амирларига хам ишончи
колмади. Шу сабабли хар бир амирини бир шахарга
жунатди. Узи вахимада Нишопур томон йуналди, 617 сана
туркий илон йилида музаффар сафар ойининг 12 сида,
Нишопурга етиб келди. Роят гамгинлигидан, айшу ишратга
машгул булди.

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


МУАЗЗАМ НИНГ ЭРОН М У Л К И САРИ Ю РИШ И
БАЁНИ ЗИКРИ

Муътабар тарихларда ракам ва зикр килинганки,


615 сана, тавушкон йилида Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам уз мамлакатлари аскарларидан лашкар тартиб
бериб, Эрон сари равона булди. Назм (мазмуни):
Жахон мулки шахриёрларининг шохи Сохибкирон
Чингизхон Темучин Султон билан жанг килмокка адоват
дилини куйди. Амирларига мукофотлар берди.
Йул асносида теварак-атрофдан лашкарлар келиб унга
кушилишди. Назм (мазмуни):
Бахор чоги атрофдан сел йигилиб дарё булганидек, майл
хам жушади.
У ердан корлуг кавми хокими Арслонхон (в. 71 а) уз ка-
биласи билан К,ийолигдан чикиб лашкаргох сари йуналди ва
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам урдусига келиб ку­
шилди. Бешбалиг уйгурларидан Идикут уз кавми билан кел­
ди. Олмалигдан Шайкунок Тегин укаси билан конгли ишби-
лармон одамлари билан хизматга келди. Назм (мазмуни):
Теварак-атрофдан к)шлаб сардорлар саноксиз лашкарла-
ри билан етиб келдилар. Хизматга бел боглаб, мадхияга o f h 3
очдилар.
Аммо, киргиз лашкари мухолифлик килиб, уй-уйларига
кайтган эдилар. Шу сабабли Сохибкирони аъзам Чингизхо­
ни муаззам Жужини саноксиз лашкар билан улар устига
юборди. Назм (мазмуни):
Шох шахзода Жужига деди: «Хуган томон киргизлар
устига лашкар тортгин. У улкани босиб олгин. Шум ёгийлар
саркашлигини синдир!» К,оон фармонига кура угил улкан
мугул лашкари билан йулга тушди. К,иргиз дарёсининг юзи
яхлаган эди. Ундан шох лашкари зудлик билан утиб олди.
Жужихон дарёдан утиб, ул жамоатнинг маскани булган
урмонга етишди ва хужум килди. У л кавмнинг барчаси эллик
тоати халкасига итоат гарданини куйдилар. Шахзода Жужи
138
. у ердан кайтиб, Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамга
келиб кушилди. Назм (мазмуни):
Эрон йули кийик, ёки тугри булса хам Туронда хеч кимда
шубха колмади. Жахонгир хар томонга сипох тупланиши ха-
барини жунатди. Султон билан уруш килмок ниятини айтди.
Уз максадидан уни хам огох килди. Урдуддан бир кишини ол-
динга жунатди (ва султонга етказди): «Эй бегунох савдогар-
ларни улдирган. Улар касосини сандан мен олувчиман!».

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


М УАЗЗАМ УКТО Й ХО Н ВА ЧИ ГАТОЙХОННИ
ГОЙИРХОН У С Т И Г А У Т Р О Р ТОМОН РАВОНА КИ ЛДИ

Уктойхон ва Чигатойга тобеъ, хисобсиз лашкар бир-бир


узларини дарёга ташлаб, сузиб сувдан утиб олдилар. Хазил-
Хузул билан Утрор сари йуналдилар. Манзилу мархалалар
кезиб, ул ерга етдилар. Назм (мазмуни):
Калъа олдида шох бахти пайидан булиб, сарой тепасига
чикди арава устидан.
Гойирхон ва К,орача Х,ожиб хисор тепасига чикдилар ва
калъа мухофазаси билан машгул булдилар. Инолчук лашкар
эну буйини куздан кечирди. Назм (мазмуни):
Офтобдек нур сочиб турган бир ойни к)фди. Бехисоб
лашкар зарралардек уни ураб олган эдилар. Куркканидан
жонидан умидини узди. Х,аросда тол баргидек титрарди. Узи
эккан уруг униб чикиб, унга салом бераётган эди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Жужихон,
уйгур кабиласи подшохи Идикутни улкан лашкар билан
Жанд томонга равона килди. Улок нуён ва Сангтур ва
Букойни беш минг жасур конхур суворий билан Фасокат
сари йуллади. Назм (мазмуни):
Кетма-кет хар улка, хар томонга мавкиби билан
амирларини жунатди.

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


М УАЗЗАМ Н И Н Г КУББАТУЛИ СЛО М БУХОРО САРИ
Ю РИШ И ЗИ КРИ

Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг узи


Тулихон билан колган лашкарни олиб Бухорога хдракат
килдилар. Айтадиларки, Бухоро лафзи «Бух оро» сузларидан
келиб чиккан булиб, муруллар тилида «илм мажмаъи»
139
демакдир. Бу лафз уйгур ва хитой бутпарастлари тилида
улар ибодатхонаси (маъбади)га якиндирки, бутлар мавзеъ-
идирки, Бухор демишлар. Йул асносида Зарнукка етдилар.
У ер ахолиси уларнинг истикболига чикиб, молу бошлари
учун омонлик топдилар. Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам Зарнукни Болиг деб атадилар, яъни Шахри
Муборак. У ернинг ёшларини ажратиб олиб Бухорога элтди-
лар. Крлганини колдирдилар. Зарнукка етганларида Нур ахо­
лиси хам бошликлари билан келдилар ва бир йиллик моли му-
каррарийни адо килдилар ва бошлари учун омон топдилар. Би­
рор киши хам уларга дахл килмади. Ул ердан Бухоро сари йул­
га чикиб, 617 санайи хижрий, туркий илон йилида Бухорога
етиб, шахар ташкарисида нузул килдилар. Шох боргохи куб-
басини ой авжигача кутардилар. Назм (мазмуни):
Хунхор дарё жуда чукур булганидан калъа дарвозасига
келиб тушди. Кейин шох саропардасини калъа якинидаги
даштда урнатдилар.
Кечкурун булгач, Бухоро амирларидан Кукхон ва Х,амид
ва Севинчхон, Лашкархон уч минг киши билан шабихун
касдида чикиб келдилар. Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам сипохининг чингдовулики, талоядан иборат эди,
улардан хабар топиб, устига хужум килдилар. Тун сингари
улар бошига каро кун солдилар. Назм (мазмуни):
Шабихун ясамок касдида Бухоро калъасидан уч минг
сипох чикди. Бундан чингдовул хабар топиб, уларга
узларини довулдек урдилар. Бечораларни тупрокка корди-
лар. Пахлавонлар юрагию корнини ёрдилар. Кейинги куни
юлдузлар панохи булган шох (яъни куёш) уз нурлари билан
ой рухсорини ёпганда бухороликлардан чикиб сайр килган-
лари тогора тула кону(кесик) кулни курдилар.
Х,ар икки лашкар шабихун тадбиридан уз кургуликлари-
ни курдилар. Эртаси куни шахар имому уламоси ва
аъёнлари, Бухоронинг барча бузурглари ташкари чикиб,
таслим ва эл булиш маросимидагидек коматлари билан
халкни тундбод( бурон) балосидан ва кахридан саклаб
колдилар. Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам томоша
учун шахар ичкарисига кирди. Масжиди жомеъга етганда,
олий иморатни куриб, ичкарига шошилди. Максура олдида
турди. Кейин суради: «Султоннинг саройи шулми?» Жавоб
бердилар: «Сураманг». Кимники ахир? Дедилар: «Бу осмону
замин холикининг уйидир». У отидан тушди ва иккинчи
минбарнинг поясига чикди ва ултирди. Лашкарига деди:
сахрода ут йукки, отларни туйдирсангиз. Уша ердаги
сандикларни нарсасидан тозалаб, арпага тулдирдилар ва
отларга охур килдилар. Жиловларини уламога тутказдилар.
140
Сунгра майхурлик билан машгул булдилар ва мугул ашуласи
охангини бошладилар. Назм (мазмуни):
Шуни билки, Тангри арбоб биландир. Улар курна-
макликларини намоён этадилар. Х,адис айтиш жойидир,
хомуш булгин, тилингни тийгилу, бор-йугинг кулокка
айлансин.
У ердан отга миниб, ийд мусаллосига караб хайдади.
Минбарга чикиб, ултириб олди ва шахар одамларини
туплади. Назм (мазмуни): (в. 72 б).
Шундай деди: «Эй худонинг газаби булган кавм, у мени
сизларнинг бошингизга юборди. Сизлар кибрли сипох
эдингиз ва худо газабини узларингиз чакириб олдингиз.
Таржимон турган эди. Мугул лафзида нима деган булса,
форсийга таржима килиб турди. Шу тарзда бирнеча суз
айтгандан кейин буюрдики: шахарда нимаики зохирда
турган булса, келтиришнинг хожати йук. Махфий саклана-
ётган нарсаларни бизга топширишларингиз зарур. Бойлар ва
амалдорлар иттифок булишиб, уз бошларини олтин эвазига
сотиб олдилар. Назм (мазмуни):
Бухоронинг барча давлатманд кишилари тотор сипохи
бошликлари дастидан омбордаги моли, харвор-харвор
тиллаларини бериб, хондан уз бошларини сотиб олдилар.
Хоразмшох сипохидан башарти уз уйларида ултирмай,
шахардан ташкари чикканлари булса, кахрдан бошка
нарсани топмадилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг шундай
ёрлиги эълон килиндики, «Хоразмшохийларни шахардан
кувиб чикаринг, ёпик ва пинхон колмасинким, кимки
Сохибкироний ёрлигига хилоф иш килса улимга мах-
кумдир». Айтишларича, шундай одамлардан купчилигига
шахарликлар жой берганлар. Хоразмшохийлар лашкари-
нинг аксарини уз уйларига яширганлар. Тожик ва Бухоро
ахлидан бир неча киши баъзиларнинг бир-бирига булган
хусумати, яъни конида булган уз хислатига мувофик, бу
холдан Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамни ха-
бардор килдилар. Шу сабабли хукм шартига мувофик катли
ом содир булди. Назм (мазмуни):
К,азою кадар амри билан тоторлар Бухор.ода ажаб
котилликлар килдилар. Замон сохибкирони саркардалар
шохи Чингизхоннинг ёрлигига кура шартни бузиб, халкка
Карши тадбир курганлар. Х,оконнинг газаби кайнади, шох
кахридан оташ чикарди. Шахар ахолиси ундан ёниб адо
булди. Бир кунда хулу курук ёниб битди: на жонсиз нарса
колди, на жонли. Шахарда бирорта хам сипох колмади.
Улар урнида факат кора тутун бурксирди.
141
Шахар батамом ёниб булгандан сунг, атроф-теваракда
яшайдиганларни туплаб, калъа пойига хдйдаб келдилар,
калъа хандакининг тулдирилмаган жойларини кумдирдилар.
Тез кунда калъани хам кулга киритиб, ут куйдилар. Унинг
хокими Куюкхонни, уша калъадагилар билан бирга (в. 73 а)
сиёсатга етказдилар. Х,исорни ер билан яксон килдилар.
Назм (мазмуни):
Шахру бору, дарвозадан колмади нишон; бундайин
дардга ким топар дармон. Бухоро такдирин килиб омода,
бошини фахрдан курди самода.

УТРОР МУХОСАРАСИ ДОСТОНИНИНГ ТУГАШ И

Утрор мухосарасига тайинланган Уктойхон ва Чигатой­


хон пайкор ва Утрор калъаси жанги асбобига тартиб бериш
билан машгул булдилар. Назм (мазмуни):
Шахзодалар Утрорда беш ой ул сипох билан жанг
килдилар. Одамлар саранжомлиги жонни уртарди, улар
бечораликдан фигон чекар эдилар. К,орачор эл булишга
мойиллик курсатди. Аммо Ройир куркувдан рози булмади.
Еойирхоннинг асл номи Инолчук эди. Дедики, агар
Султон Мухаммаддан юз угириб, шахарни топширгудек
булсак куфрони неъмат булур. Коронгу тушгандан кейин
К,орачор Х,ожл б лашкари билан Суфихона дарвозасидан
ташкари чикди ва мугулларга эл булди. Уша тунда мугул
сипохи шу дарвозадан кириб, шахарни олдилар. Тонг отгач,
К,орачорни тамоми лашкари билан тигдан утказдилар. Назм
(мазмуни)Г
Шахзодаларни зор какднатиб улдирдилар. Зеро, жангдан
кейин эл булишликнинг фойдаси йук эди.
Утрорнинг бутун ахолисини сахрога хайдаб чикдилар ва
катли ом килдилар. Гойирхон йигирма минг киши билан
калъага кириб олишди. Барчаси жонидан умид узиб, улим
юзига тик бокиб, карию ёш улимни замирлари лавхига
чекиб, бир ой давомида жанг килдилар. Бу орада мугул
лашкарининг купчилиги калъага кириб олишди. Назм
(мазмуни):
От, ярог, сипохи колмаганидан уйи ва томидан булак
панохи колмади. Мугул сипохи уларни кулга олди. Бу гулдек
нозикларни от ёлига босдилар.
Утрор хисорини кулга киритиб, ер билан баробар
килдилар. Тирик колганлардан, раъият ва хунармандларнинг
баъзиларини хибсга олдилар, баъзиларини эса кул килиб
хайдадилар. Шу вактда Сохибкирони аъзам Чингизхони
142
муаззам Самаркдндга етиб келганди. Улар хам Самаркандга
йуналдилар. Ройирхон га Куксаройда ажал шаробини ичир-
дилар. (в. 73 б ).

Ж АН Д ВОК.ЕАСИ ДОСТОНИНИНГ ОХИРИ.


Ж У Ж И Х О Н Н И Н Г Ж А Н Д ШАХ,РИ ХАЛК.И У С ТИ ГА
Ю РИШ И

Жужихон фармонга биноан йулга чиккан эди. Йул асно­


сида Шик,нокд,а якинлашганда шу шахардан булган Хасан
Хожини у томон элчи килиб жунатди ва эл булишни таклиф
килди. Ул шахарнинг авом халки калта уйловлик килиб, уни
улдирдилар. Жужихон бу хабарни эшитиб, номакбул ишдан
газабланди ва шахар томон юрди. Назм (мазмуни):
Шик,нок,ни камал килдилар. Турмуш кийинчилигидан
икки кун ичида шахар вайрон килинди. Ахолиси газаб билан
кириб ташланди.
Хасан Х о ж и н и н г уЛ шах,арда Хожи Макбул деган угли
бор эди. Уни хоким тайинладилар. У ердан утиб, Юзгандга
етдилар. Назм (мазмуни):
Сипох; Юзганд сари йуналиб, бир кечада уни забт этди ва
бир кунда вайрон килди. У ердан Ашносга караб юрди. Бу
ша^ар муштумзур ва авбошларга тулиг эди. Улар шухлик
килиб зурликларини курсатмокчи булдилар. Лекин бир
дамда енгилдилар.
Бу хабар Жанд хокими амир Хутлукка бориб етгандан
кейин дилини вахму куркув чулгади, шахарни ташлаб,
кочмокка юз тутди ва биёбон оркали Хоразмга кетди.
Жужихон Жаймурни Жандга элчи килиб жунатди. Токи
шахар ахдига насихат килиб, эл килгай. Жаймур у ерга
боргандан кейин караса уларнинг бирорта пешвоси йукдир.
Авом галва килиб, уни улдирмокка чогландилар. Жаймур
узининг хусни тадбири ва эпчиллиги билан улардан халос
булиб, Жужихон хузурига келди ва бор гапни етказди.
Жужихон харакатга келиб, Жандга етди. Шахар ахолиси
дарвозаларни махкамлашдан ва хисорга кириб олишдан
булак жасорат к^фсатмадилар. Мугул лашкарлари нардбон-
лар ясаб, калъа деворига куйдилар ва хисор тепасига чикиб
олиб, шахарни кулга киритдилар. Назм (мазмуни):
Халк Жандда жанг килди. Мугуллар чанг солишиб
улдирдилар. Икки-уч шурбахт кишидан ташкари улдирилма-
ган одам колмади. Жаймурга каттик гапирган эдилар.
Сахрога кучиб чикиб, уйларни бегоналарга фармон буйича
топширдилар.
143
Мугуллар Жанд калъасини эгаллаб, бир х,афта давомида
ул ернинг халкини горат айладилар. Шахар боруларини ер
билан баробар килдилар. Бухоронинг Еиждувонидан булган
Алихожани унинг хокими этиб куйдилар.
Барчин шахрини олиш учун бир амирни, бир туман
туркий лашкар билан жунатди. Шахарни мусаххар килиб, ул
ерга доруга колдирди ва бу ердан Сохибкирони аъзам
урдусига келиб кушилди.

AJIOK, НУЁН ДОСТОНИНИНГ ОХИРИ. ФАНОКАТ


ВА ХУЖ АНД ВОК,ЕАСИ

Алок нуён Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам


фармонига кура Фанокат ва Хужанд томон йул олган эди.
У ерга етишгач, Фанокат ташкарисида жойлашди. Фанокат
волийси Ингу Малик хисобсиз лашкар билан ул хисорга
кириб, мудофаа жангини бошладилар. Назм (мазмуни):
Алок нуён Фанокатга етганда Ингу Малик калъани кулга
олди. Алок Нуён маликни хар томондан жазога тортиш
лозим деб харакат килди. К,илич тортишди, ук отишди, икки
уртада жанг бошланди. Икки-уч кун олдин дусту ёр булиб
юрганлар энди йукдик сари йул тутдилар. К,алъа йули,
буржларида Ингу Малик уз ишининг ботирлари билан уч кун
жанг килдилар. Туртинчи куни эса омонлик сурадилар. Алок
нуённинг муштумзурлари тазйики билан Фанокат шахридан
аёлу эр, болалар, катта-кичик ташкари чикдилар. Барчаси
кон мавжига гарк килинди. Не жангни куйдилар, не ошнони.
Фанокат охдцан фано чикарди. Бир неча кишидан булак
тирик жон колмади. Улар киёмат денгизини танлаган
эдилар.
Шахар одамлари ожиз булиб колган туртинчи куни
барчаси омонлик тилаб ташкари чикдилар. Мугуллар ул
одамларнинг барчасини катл этдилар, шахар молини горат
килдилар.
Фанокатда ишларини (в. 74 б) саранжомлагандан кейин
Алок нуён, Хужанд шахри томон лашкар тортди. Назм
(мазмуни):
Фанокатнинг иши саранжом топгач, Алок оти жиловини
Хужанд томон бурди. Хужанд сари юзланганда рахму
шафкат, шарму хаёни йигиштириб куйди. Хужанд шахрига
якинлашганда Темур Малик уларга тускинлик килди. Киши
гарданида булса юз Зол. Тангри уйини бу: хам канот, хам
ёл. Унинг замонида Сом булганида, уз эълонномасида унинг
номини ёзган буларди. Унинг толеъида дастлабки ривож
144
булди. Лекин дунё унинг ишига безак беролмади. Малик
шитоб билан калъага кирди. У калъа сув уртасида эди.
Тоторларга калъа дарвозасини беркитди. Бир муддат улар
билан жанг килди. Сайхундан чикиб жанг киларди: Алок
палангу Темур наханг эди. Бир муддат улар жанг килдилар.
Жангдан Темурнинг холи танг булди. Малик уз якинлари
билан кутулиб кетиш учун Сайхунга хос кемаларни
туширди.
Алок нуён Фанокат ишидан кейин Хужанд шахрига
келди. Шахар арбоби хисорда эмас эдилар. Шахар волийси
Темур Малик эди. Шижоатда шундай мартабада эдики,
Рустаму Зол тирик булганда унинг савлатидан фахрланган
буларди. Агар Соми сувор хдётдан бахрадор булганда унга
булган бандалиги халкасидан боши осмонга етарди. Лекин,
давр толеъи инкилобидан ночору ноилож колди ва Сайхун
номи билан маълум Хужанд дарёси уртасидаги Хисорда, сув
икки шохга булиниб окадиган жойда, бир олий калъа бино
Килган эдилар. Муьтамид ул-истеъдод минг нафар киши
билан у ерда урнашиб олиб, тезлик билан хисорни
мустахдсамлаш ва жангга тайёргарлик билан машгул булди.
Назм (мазмуни):
Душманлар билан тинмай жанг килди,
Шахру калъа гирдини душман хдлкд килиб ураб олганди.
Манжаник уклари у ерга етмагани сабабли хужандлик
ёшларнн туплаб, ул жойга х,айдаб келтирдилар. Х,ар кулга
киритилган вилоятдан мададга одамларни келтирдилар.
Тахминан 50 минг нафар одам ва 20 минг мугул (в. 75 а)
туплашди. Уларнинг мажмуъини дах,ча, садаларга булдилар.
18 нафар тожик тепасига бир мугул куйилди. Тожиклар
дарёга хашак келтириб ташлайдиган булдилар.
Темур Малик ун икки курур, усти ёпилган кема
курдиради. Намад устини лой ва сиркани кориб сувашди.
Чунонкн, ук хам, оташ хам унга кор килмайдиган булади.
Унда даричалар колдирилганди. Хар кун тонгда хар икки
томонга олтитадан кема билан келиб, каттик жанг киларди.
Ахвол танг булавергач, усти ёпик 80 кема куриб, устини лой
ва сирка коришмаси сувалган намад билан ёпдилар ва кочиш
учун хозирлаб куйдилар. Юклари, куч ва бола-чакаларини
унга ортдилар. Узи жанговар йигитлар билан бир курурга
ултирди. Сунг яшин ва шамолдек елиб дарёда сузиб
кетдилар. Мугул лашкари огох булиб колди. Жанг кила-кила
уларга эргашиб, дарё киргоги буйлаб чопдилар. К,айси
томонда мугул лашкари зурайса жангчилар ултирган
курурлар шу томон елиб, казо укидек камондан ук отишарди
ва хато килмас эдилар ва уларни хайдашарди. Кемаларни
Ю — 4156 145
дарё буйлаб елдириб, Фанокатгача етдилар. Бу ерда дарё
уртасидан занжир тортилган эди. Сув юзасидан хёзлаб
келаётган кемаларни шу билан тухтатмокчи булган эдилар.
Бир зарб билан (занжир) ни икки булак килдилар.
Белгиланган ерга сахрога келганларида уз кемаларини
сохилга як,ин суриб, дарёдан ташкдри чикдилар. Биёбон сари
йуналдилар. Мугул лашкари Темур Малик ва унинг
одамлари ортидан тушдилар. Темур Малик хар соатда
уз дустлари билан елкама-елка туриб жанг киларди, токи
дустлари узокрок, кетгайлар. Яна уз дустлари ортидан
югуришарди. Бир неча кечаю кундузда шу тарзда лашкари-
нинг аксари нобуд булди, баъзилари ярадор булдилар. Молу
мулкларини душманлар талаб олди. Темур Малик бир гурух
баркарор одамлари билан шошилмай, душман йулини тусди.
Ёнидагилар хам нобуд булгандан кейин, унинг курол-яроги
колмади. Факат уч уки колганди. Уларни хам бири синган ва
пайконсиз эди (в. 75 б) Уч мугул некомиш билан елиб
келарди. Темур Малик халиги синик, пайконсиз ук билан бир
мугулнинг кузини чоглаб отди. У кур булиб к,олди.
К,олган иккисига деди: «Бу икки ук, бирла сизларга жавоб
бера олурман десам булади; кайтингларки, сизнинг такди-
рингиз шу укларда».
Ул икки мугул Темур Малик кулидан келган, куз
унгларида булган ишларни куриб, унинг сузини тасдиклади-
лар ва кайтиб кетдилар. Темур Малик сог-саломат колди.
У Хоразмга жунади ва халк ишига аралашди. Бир жамоа
билан Касба шахри томон кетдилар. У ердан Султон
Мухаммад Хоразмшох хузурига жунадилар, Назм (мазму­
ни):
От чоптириб Султонга етди. Унга етгач мугул сипохи
хакида дедики: «Селдек чексиз лашкар х,ар калъа ва
шахарни забт этиб келмокда. Худ кийиб олган ёки темир
дарвозаси булса хам, булмагандек булди. Билгилки, газабга
минган кун бу сипох х,ар мамлакатда хам шундай жанг кила
олади! Дунёда м^улдан бошка хеч ким колмади». Пахла-
вондан султон эшитган гаплар унинг танидан мадорини
олди. Еамдан бедил, бетадбир булиб колди. Ёш эди бахти,
аммо кексайди.
Алок нуён Хужанд ишидан форуг булгандан кейин,
Кайтиб Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам ри-
коббуслиги учун жунади. Самарканд фатхидан сунг
Сохибкирон урдусига кушилди.

146
СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ
МУАЗЗАМНИНГ САМАРКАНД ТОМОН ЮРИШИ
ЗИКРИ

Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Самарканд


сифати, унинг мустахдамлиги, майдонининг кенглиги,
халкининг куплиги ва сипохининг бисёрлигини эшитган эди.
Назм (мазмуни):
Сохибкирон жосусдан Самарканд ва унинг мустахдамли-
ги, ободликда • бунга ухшаш макон ер юзида йзлушги,
урдасининг асоси чарх гумбазидан х,ам олийлиги васфини
эшитди. Бу бахтли шах;арнинг забти узгача эди.
Саноксиз лашкарга Мовароуннахр мамлакатини босиб
олиш учун фармон берди. Кейин уша томонга караб хдракат
бошлади. Назм (мазмуни)
У л нох,ияга келгандан сунг атрофни душмандан тозала-
ди. Самаркандга караб юрганда Малик киличини кайради.
Бухоро ва унинг атрофи ах,олисидан катта кушин
жамлади. Йул асносида уларнинг бир тудасини Дах;бус ва
Сарипул калъасининг мукосараси учун колдирди. Узи катта
жадаллик билан йулга тушди. Назм (мазмуни):
Муру малахдек саноксиз сипох, ногох, калъа этагига етиб
келдилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Самарканд
шахри зохирида, Куксаройда тухтади. Бир-икки кун суралар,
поралар ва фасиллар мзгголааси билан машгул булди. Дарвоза-
сини тавоф килди. Самарканд калъаси буржу боруларини куз-
дан кечирди. Учинчи куни, офтоб забонасининг машъали кир-
вон кеча тутуни зулматида ёкилганда ва кора кеча сипохи ка-
мингох; кунжида ундан панох, топганда Имтиёзхон, Шайххон,
Дех^охон ва сардорлардан Олатхон ва бошкдлар саноксиз
лашкар билан жасорат курсатиб, хисордан чикиб от солдилар
ва ажиб жанг бошладилар. Назм (мазмуни):
Уз ишининг мардлари Самарканд даштидаги жангда
жасорат к)фсатдилар.
Султон Мух;аммад Хоразмшох; лашкари шу куни
них,оятда зур жасорат курсатдилар. Х,ар икки томондан
жуда куп халк катл этилди. Уша куни бир туда мутулни асир
Килдилар ва шах;арга олиб кириб кетдилар. Назм (мазмуни):
Гохида ёниб, гох; учадиган чирок сингари аламлар
гуриллаб кутариларди.
Кейинги куни Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
мугул лашкарига дарвоза якинидаги хандак сари кужум
килишни буюрди, токи суворийларнинг ичкаридан чикишла-
147
рига йул бермагайлар. Шу куни кечгача х,исор тепасидан
туриб жангу жадал билан машгул булдилар ва катоъ,
манжаник,, камон, тошлардан укка тутдилар. Уларнинг
жасорати ва диловарликлари синди. Дилларини хавфу хдрос
эгаллади. Шахар халки икки гурухга булинди. Уларнинг бир
гурухи шахардан ташкари чикиб, (Чингизхон) кахридан
омон тиламокни афзал билдилар; бошка бир жамоа жангу
жадал хароратини ихтиёр килди. Назм (мазмуни):
Офтоби тобондек нур жушади, осмон зогининг коралиги
бархам топди.
Мугул сипохи хира ва ботир, шахар ахолиси музтар,
раъй ва тадбирсиз жанг килардилар. Самарканд козиси ва
шайхулисломи дасторбандлар билан ташкари чикиб, Сохиб­
кирони аъзам Чингизхони муаззам хузурига шошилдилар,
ундан иноят ва истимолат зиёсини топдилар. Уша куни
унинг ижозати билан шахарга кирдилар Намоз вактида
Намозгох дарвозаси очилди ва мугул лашкари ичкари
кирдилар. Шу куни ва кечаси шахарни хароб килиб, барча
халойикни-эру аёлни, кози хамда шайхул исломга тобеъ
кишилардан бошка барчани шахардан сахрога хайдаб
чикардилар. Одатлари горат булган лашкар шахарни горат
ва талаш билан машгул булдилар. Бурчак ва магоратлардан
кимни топсалар катл этдилар. У л икки дин арбоби шарофати
туфайли эллик минг нафардан ортик киши саломат
колдилар. Назм (мазмуни):
Ким саодат арбоби соясидан жой олса, Фалак унга
ситами билан озор бера олмайди.
К,оронгу тушганда мугул лашкари шахардан чикди.
К,алъа ахли хароси вахмда, шикаста дил, на бошини
кутаради, на ерга карайди. Эртаси тонг отиши билан
Олатжон — Султон Мухаммад Хоразмшох сардорларидан
бири жасорат кургузиб, жонидан умид узиб, минг йигити
билан мугул лашкари миёнасига зарба бериб, бадар кетди.
Султонига бориб кушилди. Кейинги куни мугул лашкари
Самарканд хисорига караб йуналди. Девори, боруларини
вайрон килиб, саловатлар оралигида дарвозани кулга
киритдилар. Шахарга кирдилар, эътиборли пешволари
Барсумосхон, Тугойхон, Иложхон булган конкди улуси
туркларини, «Жахонкушойи»да айтилганидек, 20 мингдан
ортик Султон Мухаммад Хоразмшох сардорларидан булган
амирни у ерда турган барча лашкари билан катл этдилар.
Самарканд ахлидан уттиз минг эркакни олдин ажратиб
олиб, уз фарзандлари ва кариндошларига булиб берди.
К,олган одамларнинг ёрдам олганларидан икки юз минг
динор омонлик пули олдилар. Бу вокеа санаи 617 да, йилон
йили (вокеъ булди.) (в. 77 а).

148
СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ
М УАЗЗАМ НИНГ СУЛТОН М УХДМ М АД ХОРАЗМШОХ^
О РТИДАН ЭРОН ТО М О Н ГА Л А Ш К А Р ЮБОРГАНИ
ЗИКРИ

Чингизхони муаззам Самаркандга етгандан кейин


лашкар уни мухосара килганда, Султон Мухаммад Хо-
размшохнинг Жайхун дарёсидан Термиз кечимидан утгани
ва ундан олдин лашкарини мавзеъу кдлъаларга пароканда
килгани хабарини эшитди. Сохибкдрони аъзам амирлари
билан кенгашиб, Султон Мухаммад Хоразмшох ёнида
ортикча одам йуклиги сабабли, атрофига одамлар жамъла-
ниб, теваракдан унга кушилмасларидан, ишлари юришмас-
дан унинг масаласини хал килмок ва кунгилни хотиржам
килмок лозимлигини маъкул топишди.
Кенгашдан кейин тумон амирларидан уч нафарини,
жумладан Жаба нуён, Субудой баходир, Тукичор нуённи
унинг ортидан жунатишга к,арор килдилар. Токи уни кулга
киритмасдан тинчиш билмасинлар. Улар уттиз минг нафар
киши билан жунадилар. Назм (мазмуни):
Ш ох юриш олдидан ул лашкарлар панохи булган
сардорларга к,араб шундай деди: «Дилингизни Султонга
нисбатан адоватга тулдиринг, бугундан бошлаб Эронга
юринг. Унинг боши ва тожи кулга кирмагунча Эронда ором
билманг. Агар у кохину улуглар кузи олдидан парилардек
гойиб булса, сиз унинг бутун мулкини кезинг, шахру
кишлокларига ут куйинг. Кимки бизнинг фармонимизга
буйсунса, (султон) озоридан уни сакламок, лозим. Ким сизга
саркашлик к,илса, к,аламдек бошини кесмок, лозим. Уч йил
ичида ул улкани сиз зеру забар килмокларингиз лозим. Мен
учун хам бундан буён хаётда бугундан бошлаб карор
булмайди. Ундан роз доносини келтирурсиз, мен эса бахтиёр
булиб урдага борурман. Сиз Дашти Кипчок, йули билан
уйларингизга бориб, хордик; чик,арурсиз!» Амирлар шох
сузини эшитиб, шу захотиёк йулга тушдилар. Х,ар уччаласи
ун мингдан лашкар билан жунади. Улар жанговар, ханжар
уриш устаси булган суворийлар эди. Бу юришда бир тумон
лашкар билан Жаба коравулда олдинда борарди. Колган
икки амир ботир сипохийлар билан унинг ортидан нарра
шердек борарди.
Рабиюлаввал ойи охирлари сана 607, мувофики йилон
йили ул уч нафар нахс юлдузли кофир уттиз минг
к,иёматасар лашкар билан к,айси шахарга дучор булма-
синлар, уша шахар халкини к,ахри газаб билан дахр
тупрогига баробар килдилар. Кайси диёргаки, кадам
149
куймасинлар, у ер дайёрларидан асар х,ам колдирмадилар.
Жайхун дарёсидан утиб, Балхга якинлашганларидан кейин,
Хуросоннинг баъзи вилоятларини, Ирок,, Озарбойжон ва
Ширвоннинг аксар шах;арларини азобу укубатларга ги-
рифтор килиб, Дарбанд йули оркали кайтиб, Дашти К,ипчок
мулкларидан утиб, уз асл юртларига, Сох,ибкирони аъзам
Чингизхони муаззам урдусига етиб келдилар. Мазкур
юришнинг киска тафсилоти шулки, ул сардорлар Балхга
етганларида, бу ердан суриштириб, куловуз олдилар ва
Хирот сари йуналдилар. У ерга етганларида Хирот малиги
Бохулий элчисини чикарган эди. Шу сабабли Жаба нуён ва
Субудой бах,одир унга тахдид курсатмадилар. Султон
Мух;аммад Хоразмшох, изидан тушдилар. Тукчор нуён унинг
ортидан етиб, жанг бошлади. Эл булиш х;акидаги таклифига
кулок солмади, жанг килишга ташланди: Назм (мазмуни):
Малик деди: «Мен х,ам фармонбардирман. Дарвозамдан
яхшиликча сипох;ингни х,айдагин!» У палангдек бу сузларга
кулок олмади. Разабдан лашкарини жангга бошлади.
Малик булса зарурат юзасидан улар билан савашди.
Тукчор нуён такдир казосидан жанг асносида ук тегиб улди.
У билан келган лашкар колган икки амир лашкарига
кушилдилар. Уша юриш билан Жаба нуён ва Субудой
бах,одир Зовага етдилар. Зова ах,олиси илтифот курсатмади.
Дарвозани махдамлаб олдилар. Жаба нуён ва Субудой
бах,одир (в. 78 а) Султон Мух;аммад Хоразмшох, изидан
тушганлар туфайли улар билан жанг килиб ултирмадилар ва
утиб кетдилар. Шунда Зова ах,олиси калтафах;млик килиб
(аз камхиради) дарвозани очдилар ва куркаларни гумбурла-
тиб ура бошладилар. Сунг афсус нолаву афгонини кутарди-
лар. Назм (мазмуни):
Эл кайтмади, бирор нарса бермади х,ам. Дашном бера
бошладилар. Уларнинг сипахдори шу даражада газабланди-
ки, кайтиб келиб яна жанг бошлаган. Уч кунлик жангдан
кейин шах,ар борулари вайрон килинди; ках,р билан унинг
кексаю ёшини улдирдилар. Зовада тупрогу тузондан булак
нарса колмади. Лаънатлар булсин уша ногорага. Уша ногора
ва бепарволикнинг шумлигидан Зовадаги ах;оли кирилди.
Кейин бу икки номдор лашкар Нишопур томон йуналдилар.
Бирор жойда кам тухтамай, кеча-кундуз йул юрдилар. Куз
шамоли билан бах,ор булутида ором булмаганидек, бу
сипохда х,ам сабру кдрор йук эди. Нишопурда султон
Найсондан Эронга сипох, келаётганини эшитди. У х,еч ким
билан жанг килишни истамас эмиш, фа кат Хоразмшох^и
излар эканлар. Куркиб тол баргидек титради ва шохдик
тахтидан умидини узди. Тождор куркувдан саргашта эди,
150
хабар келиб етгач, янада талвасага тушди. Яширинмок, учун
жой излай бошлади, токи у жойда тану жонини омон
сакласа. Аввал х,арамини мустахкам К,орун , кдлъасига
жунатди. Узи улкан сипохни дафъ килмок чораларини кура
бошлади. Бу ишни мехтарларига буюрди: дарё ва тоглардаги
узи билган жойлар,Турон лашкари булмаган жойларга одам
тайинлади. Денгиздаги орол ва кдлъаларга хам лашкар
тайинлади. Замин каъридан осмон чархигача бирор жойни
узига эп билмади. Катта-кичик мен х,ак,имда нима демокда;
калъалардаги турк жангчилари-чи? Фалакдан юлдузни олиб,
денгиз каъридан балик, олиб беришадими? Шу уйловда
Хоразмшох турганда, сипох чанги куринди. Мугул сипохи
хали узокда булса хам гарди Нишопурда эди. Куркувдан
султон к,очмок, истади ва Хуросондан Ирок, томон кетди.
Сулх музокараларини олиб бориш учун Фахрулмулк
Низомиддин Абулмаоли-котиби Жомий, Зиё ва Зиёъулмул-
ки кофи Умар Рожийни Нишопурда колдирди. Узи шоши-
линч равишда жунади.
Султон Мухаммад Хоразмшох Рай худудига келиб
тухтаганда, мугул лашкари якинлашиб колганини эщитди.
Ирок, томон келаётганидан пушаймон булиб, К,азвин
к,алъаси томон йуналди. Угли Султон Зайниддин Ирок,
лашкарининг уттиз минги билан (Казвин) остонасида
турган эди. Султоннинг овозасини эшитиб, пешвоз чикди ва
у билан бирлашди. Уша куни угли Султон Риёсиддин ва
онаси Туркон хотунни тобеълари билан бирга К,орундеж
к,алъасига, Тожиддин Тугон хузурига жунатди. К,адим
маликлар авлодидан булган Малик Насриддин Хазораспий-
га элчи юборди.
Жаба нуён билан Субудой баходир хисобсиз лашкар
хамрохлигида Нишопурга етганларида кимга дучор булма-
синлар, укубат исканжасига олиб Султон ахволидан
суриштирдилар.
Шу вактда Маждулмулк Кофий элчиси Фаридиддин
ва Зиёул мулк Равзанийлар, Хуросон малиги садрла-
ридан ва Султон вазири Рашидларни Сохибкирони аъ­
зам Чингизхони муаззам элчилиги учун даъват килди.
Уччаласини пешкашлар билан ташкари чикардилар ва
таслиму тобеълик изхорини килдилар. Маждулмулк арз
килдики, «Мен кекса одамман, молу мулким йук деярлик,
сиз Султон изидан боринг. Султон устидан галаба килгудек
булсангиз, мулк сизники булгуси. Мен хам сизларга банда
булурман: Султон буладими, нуён буладими?» Шул вак,т
уларнинг нуёнига ишонч билдириб, уйгур хатти бирла. нома
битди. Назм (мазмуни):

Чингизхон фармони нусхасини Нишопур ахлига берди:
Эрон ва Туроннинг узок, якини, каттаю кичиги, Шаркдан
Рарбгача ерларни пок Тангри менга берди. Кимки менга
душманлик килса дунёда асло омонлик топмагай; якину
туккани халок булади; хотунию болалари улдирилади. Ким
менга буйсунса, уз бошида тожни куради.
Шундан кейин куловуз олишиб, суръат билан Хо-
размшох изидан Ирок томон юзландилар. Назм (мазмуни):
Жаба Мозандаронга жунади, Субудой Тусга келиб,
осонлик билан кулга киритди.
Жаба Мозандаронга етгандан кейин, узини курсатишга
харакат килди. Хусусан, авом халкни катли ом килишни
буюрди. Субудой Исфаройин йулидан равона булди. Йул
асносида куплаб халкни кириб юборди. Ким эл булишни
ният килиб келса, гунохидан кечди. Саркашлик килиб, овора
килганларни душман деб билиб, молу мулкини олди.
Султон Мухаммад Хоразмшохнинг онаси ва харами
жойлашган Илол калъасида Жаба нуёнга атрофдан куплаб
одамлар келиб кушилишди. Рай шахрини ер билан баробар
килиб, ахолисини батамом катл эттирди. Назм (мазмуни):
Бу вактда Хоразмшох хануз узига панох буладиган жой
излар эди.
Бу борада дилидагини биладиган Малик Носиридцин
^азораспий Курдистондан етиб келди. Етти бор ер упиб
таъзим бажо келтирди. Х,амцу санога лаб очиб, Султоннинг
олий ташрифига эришди. Уз юртига кайтгандан кейин
Имодулмулк ва Дархонни тадорук, мушкул ишлар ва
дахшатли вокеалар борасида маслахат учун унинг хузурига
жунатди. Малик жавоб бердики, «Ш у соатдаёк кучиб кетиш
лозим. Jlyp ва Форс оралигида мустахкам бир тог бор. Уни
Бунгсук дейишади. Уни айланиб утилганда ортида бир
пурнеъмат вилоят бордир. Шу ерни узимиз учун панох
этурмиз. Форснинг Лор ва Сук (шахар)ларидан юз минг
пиёда жамъ килурмиз. Тог дараларига жангчи кишиларни
тайинлаймиз. Мугул лашкари етиб келиши билан зур куч
билан уларга хужум килиб, яхши жанг килурмиз».
Бу маслахат Султонга етгандан кейин у деди: «Унинг бу
фикридан максади Форс отабегига фош этишдир. Унинг
истилоси дафъини уердан Казвин хисори этагигача тушиб,
(в. 79 б.) мазкур Малик маслахатича иш куришии уйлаб
курса булади». Шу вактда Жаба нуён томонидан Рай
шахрининг олингани ва зеру забар килингани хабарини
эшитди. Назм (мазмуни):
Райдан келган хабарчи шу фикрда эди. Бехад жадаллик
билан лашкар ортидан келди: Жаба Рай (шахри) ни ер
билан яксон килганини Султон Мухаммадга хабар килди.
152
Султон бу ташвишли хабарни эшитиб, бир лах;за бошини куйи
солди. У К,азвиндан К,орундежга караб юрди. Тилида хдйё-хуй
булса х,ам, дили гамга тулур эди. Йул асносида бир гурух; шох,-
ни излаб келаётган эди. Улар узининг надиму якин хос киши-
ларидан юзу кузсиз эдилар. Берган нону тузи хдкдца уйламай,
итдан бадтар булиб ажралиб чиккан эди бу кавм.
Султон Мух,аммад Хоразмшох, бу вах;шатасар хабарни
эшитгандан кейин вахдемада угиллари билан бирга кочишга
тутиниб, К,орундеж томон х,аракат килди. Йул асносида
Султон Мух,аммад Хоразмшох, мулозимлари ва надимлари-
дан купчилиги уни ташлаб кетишди. Бунинг устига йулда
туркман лашкаридан бири тудаси Султонга йуликиб, жанг
килди. Султон минган отга ук тегиб йикилди. Султон-
ни таниб колганларидан кейин жангдан узларини тий-
дилар ва Султонга бир неча одамлари билан уртадан
чикиб кетишга имкон бердилар. К,орундежга етганларидан
кейин, бу ерда тухтамасдан Рил он томон юзландилар. Мугул
лашкари Султон изидан К,орундежга етиб келди ва каттик
жанг килдилар. Султоннинг Корундежда т)Ьстамаганини
маълум килганларидан кейин, бир кушинни К,орундежни
камал килиш учун колдирдилар. К,олганлар Султон Му-
х,аммад Хоразмшох; ортидан равона булдилар. Назм
(мазмуни):
Султоннинг йули каердан тушмасин уша ерда турклар
сипохига дуч келарди. Улар дастидан юз кийлалар билан
омон коларди. Йук эса улар кулига тушиши аник эди. Макру
х,ийлалар билан Рилонга етиб келди. Бу ерда етти кундан
ортик ором топа олмади. Сунг Астробод томон кетди. Эл
эъмоли кутарган ерда тухтаб утди. У ерда х,ам ором ола
олмасди. Обескун оролларидан бирида панох, топиш
х,аракатида булди.
Султон Мух,аммад Хоразмшох, Рилонга етиб боргандан
кейин, Рилон амирларидан Тулгук унинг истикболига чикди.
Султонни Рилонда яшаб колишга таргиб этди. Аммо
корчалонлар кирдикоридан хавфсираб, бу ерда кола
олмасди. Етти кундан кейин Астробод сари йулга чикди.
У ерга етиб боргандан кейин узи билан олиб келаётган
хазинани талаб килди. Бу ердан калъаси булган тог этагига
авом эъмолидан куркиб жунади. Ул ердан Мозандароннинг
Кулзум дарёсига, Таслун оролларидан бирига тушди.
Султон Мух,аммад Хоразмшох;нинг уша ерда оролда
яшаётгани маълум булгач, эх,тиёт юзасидан Обескун оролига
кучиб утди. Унинг хдракати Жаба нуён Райдан Султон
Мух,аммад Хоразмшох, изидан жунатган мугуллар тудаси
етиб келиши олди дам булди. Ул жамоа Султонни у мавзеъда
153
топа олмаганларидан кейин, кайтиб, К,орундеж калъасига
йуналдилар. Зотан, Султон Мухаммад Хоразмшохнинг
баъзи хотину фарзандлари уша калъада эдилар. К,алъа ахли
жанг килиш га киришдилар. Х,ар икки томондан жуда куп
одам улди. Охири мугуллар калъайи Дежни кахран ва
жабран босиб олдилар хамда ер билан баробар килдилар;
Назм (мазмуни):
К,алъа ер билан яксон килингач, шахзодалар доду фарёд
кутардилар.
Султон Мухаммад Хоразмшохнинг хотини ва кичик
фарзанди, Султон Мухаммаднинг харамлари, барчасини щу
ерда деб уйлаб мугул аскарлари Илол калъасини камал
килишга киришдилар. Зулинтиком жаббор, такдир такозоси
билан ушанда Туркон хотун Илол калъасида яшаб турганда
ёмгир суви тухтаб колди. Бирор вакт булмаганки ва хеч ким
эслай олмайдики, ул калъа сувга эхтиёж сезган булса.
(в. 80 б) К,анчадан-канча бурклар тиккан эдиларки, ёмгир
сувидан йиллар давомида тулатилган турарди. Х,еч бир сувга
эхтиёж булмасди. Лашкар камални бошлаши билан ундан
олдин ёмгир тухтади. Давлат улардан юз угиргани шу
булдики, 15 кун сув булмади. Туркон хотун, вазир
Носириддин ва у ерда булган хар бир киши пастга тушишга
мажбур булдилар. Улар калъадан ташкари чикишлари ва
калъа этагига етишлари билан каттик сел куя бошлади.
Ёмгир шу даражада шиддат билан куяр эдики, сув калъа
остонасидан ташкари ока бошлади. Туркон хотун, вазир
Носириддин билан ул калъада булган барча хазиналар,
жавохирлар ва кимматбахо матолар батамом ва бутунлай
мугуллар кулига тушди. Жумладан, жавохирлардан ун минг
мискол, кизил олтиндан минг харвар, кимматбахо ипак мато,
бошка молларни хам шундан киёс килса булади. Шуларнинг
барчасини забт этиб, Султон Мухаммад Хоразмшохнинг
онаси, унга карашли одамлар, фарзандлари ва фармонбар-
дорларининг барчасини бирма-бир вазир Носириддин билан
Самарканд томонга, Сохибкирони аъзам хузурига етказган-
ларида, азиз фарзандлари канчалик ёш булишмасин,
барчасини катл этдилар.
Султон Мухаммад Хоразмшох К,орундеж ва Илол
калъаларининг босиб олингани, онаси, хотину фарзандлари-
нинг улимга гирифтор булганидан вокиф булгач, хайрати-
нингдудибошини чулгаб, бехуш йикилди. Назм (мазмуни):
Юракни хуркитувчи бу дахшатли холатдан ошуфта дил
Султон хабар топди. Жонидан фарёд овози чикди, зорланиб
йикилди ва хушдан кетди. Яна узига келганда, хаста танидан
муйларини юла бошлади. Рам кули жони халкумидан
154
шундай олган эдики, мисли курилмаган бу дармонсиз
дарддан улди.
Султон Мухаммад Хоразмшох,нинг хизматидаги колган
мулозимлари намакандешлик килиб, унга хамрох булдилар.
К,анча уринишмасин кафан топа олмадилар. Бинобарин
(в. 81 а), Султон Мухаммад Хоразмшох,ни узининг кийиб
юрган кийимида дафн келдилар. Бу вокеа 617 йил хртжрий
санада, мувофики илон йили Обескун оролида содир булди.
Султон Мухаммад Хоразмшох,нинг салтанати муддати,
айтишларича 21 йил булган. Х,амдуллох Муставфий,
«Таърихи гузида» сохибининг айтишича, Султон Мух,аммад
Хоразмшохдан етти угил колган. Султон Жалолиддин,
Султон Риёсидцин, Султон Рукнидцин шулар жумласидан
булиб, муаррихлар тилида машхурдир.

СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


МУАЗЗАМНИНГ БИРИНЧИ, ИККИНЧИ ВА УЧИНЧИ
УРИЛЛАРИ Ж УЖ ИХОН, ЧИРАТОЙХОН ВА
УКТОЙХОННИ ХОРАЗМШ ОХИЙЛАРНИНГ
ИШИНИ Х.АЛ К,ИЛИШ УЧ УН ХОРАЗМГА
Ж У Н АТГАН И ЗИКРИ

Сохибклрони аъзам Чингизхони муаззам Самарканд


истилосидан форуг булгач, Мовароуннахрнинг барча м^мла-
катлари унга таслим булди. Жужихон, Чигатойхон ва
Уктойхонни мукаррар килдики, бир-бири билан иттифок-
ликда саноксиз лашкарлари билан Султон Мухаммад
Хоразмшох лашкари аъёнлари кулидан Хоразмни тортиб
олиш максадида азму жазм килсунлар. Кудратлари етгунча
ул диёр дайёрлари устидан тартиб урнатгайлар. Шахзодалар
сонсиз лашкар билан Бухоро йули билан Хоразм томон
равона булдилар. Хоразмни Султон Мухаммад Хоразмшох
лашкари аъёну волий Хумортегин, Султон Мухаммад
Хоразмшохнинг онаси Туркон хотун акраболаридан халос
килмок касдида эдилар. Хоразмни аслида Журжония
дейдилар. У ернинг арбоби уни Урганж дейишади. Хоразм
уша нохиядадир. Айтишларича^ Хоразм волийси Хуморте­
гин булиб турган уша вактда Хоразмшох амирларидан
Конкли хожиб, сардорларидан Пахлавон Али Даргамийга
ухшаганлар булганлар. Шахарнинг эътиборли кишилари,
Дахр фозиллари кднчалик куп булишига карамай, шахдр
ахолиси шарму хаёлидир. Шу улкан улкада бани одам
мажмуъи хаёт тасодифлари тушганда, жумхур тадбирлари-
155
ни х,ал килишда мурожаат килса буладиган (в. 816) х,еч бир
сарвар шах,зодалардан йук эдики, Замона ах^ли унинг
воситасида гофил колмаса. Хумортегинни салтанат номидан
ноибликка тайин этдилар. Дунё айёми вокеаларидан гофил
эди. Ногох, бир неча суворий дарвозага якинлашиб, чорвани
х;айдаш билан машгул булдилар. Бир туда калтафах;млар
бор-йуги шу бир неча нафар отлик келибди, деб гумон
килганлар. Билмаганларки, бир кишидан х,ам балолар,
ортидан азоблар келгай. Дарвозалардан куп халк, пиёда ва
отлик уларга караб ёпирилдилар. Гох,о, овдек кочиб, гохдда
ортларидан назар ташлар эдилар. Шах;ардан бир фарсанг
ерга, Бога Хуррамга етганларида, мугуллар суронига,
мукаррар бурунгор булиб, сунг манкдойга сурилиб эдилар,
баногох; учган чакмокдек, ёвуз раъддек камингохдан чикиб
келган хужумига дуч келдилар. Уларни олдидан ва ортидан
ураб олиб, завол х,ангомигача х,арбу каттоллик билан машгул
булдилар. Уку шамшир зарби билан Хоразм ва Хо-
размшох;ийлар одамларидан юз минг нафарга якини катл
этилди. Шу жушу хурушда улар ортидан Амонилон
дарвозасидан равона булдилар ва шах.арга кириб олдилар.
Шура деб аталувчи мах,алласига уг-оловдек доридилар.
Офтоб ботиши билан мугул лашкари инсофга келиб, кайтди.
Шах,ардан чикиб кетди.
Эртанги куни фалакнинг тигзан турки уфк макманидан
бош чикариб, туркларнинг тийг урувчилари отлар наълидан
чиккан барк шарораларидан улим майдонини кизитдилар.
Шахар сари юзландилар. Хоразмшох; сипох,и бошликлари-
дан Фаридун удий беш юз ботир йигити билан дарвоза олди-
да улар йулини тусди. Мугул лашкари шу куни коронги
тушгунча шах,ар мукобилида турди. Кейинги куни Жужихон
ва Чигатойхон ва Уктойхон лашкарлари билан селдек етиб
келдилар. Кунгил очиш ниятида шах,ар атрофини айланиб
чикдилар. Шах;ар ах;олиси х,амда мавлоларига одам юбориб
э'л ва таслим булишга чакирдилар. Бутун лашкар шах,арни
доирадек ураб олдилар (в. 82 а ) . Ажалдек шах,арнинг гирд-
гирдига куна бошладилар. Жанг тартиби, манжаник ёгочи ва
тош х,озирлаш билан машгул булдилар. У л нох;ияда тош
булмагани сабабли баланд дарахтлардан тишли кундалар
тарашладилар.
Улар удуми шундай эдики, кундан-кунга шах,ар ах,олисй-
га ваъда, пуписа, умид ва тахдид килиш билан машгул
буладилар. Ах,ёнан бир-бирларига ук, отишиб куйганлар.
Жангу жадал ва уруш анжомларини тайёр килганларидан
кейин шах;арнинг х;ар томонидан жанг ва киргинга
тутинадилар, етти ойгача шах;арни камал килиш билан
шугулланганлар.

156
СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ
М УАЗЗАМ Н И Н Г М А Д И Н А ТУРРИ Ж О Л ТЕРМИЗ
ТОМОН Ю РИШ И ЗИКРИ

Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Мовароуннахр


шахарларини озод килгандан кейин, фарзандларини Хоразм
томон жунатди. Уша йилнинг бахорида Самаркандца туриб
к,олди. Кейин Нахшабга етиб келди. Хушкор дарёси буйлари-
дан утлокларда отларни туйдирди ва семиртирди. Ёз адокдари-
да у ердан Термиз сари харакат килди. Элчи жунатиб: «Эл
булинг! Мухолифлик килмангиз», деди. Назм (мазмуни):
Акс холда, бошу танингиз билан видолашинг, барчангиз
бугун узингиз йиглангиз. Эртага Термизда х,еч ким
колмагай. Хонумонингиз зор какшайди. Дард учун дилингиз
пулат тиг булгуси кимки, бизга карщи жанг килгудек булса.
Шахру х,исор кулининг паст келганидан Жайхун уни айла-
ниб окарди. Фармонбардорликка х;еч ким келмадики, шох,
билан жанговарлик килса.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам мадинатур-
рижол Термизга якинлашганда, Дабдаба мавзеига тушди.
Х,ар кун лашкар ахли жанг анжомини ва тадорикини
хозирлаш билан машгул булди. Саваш ишига бугундан
эртанги куни купрок тайёрландилар. Сунг уни камал
килишга киришдилар ва манжаник куришга берилиб
кетдилар. Термиз ахолиси хам жангу жадал ишларидан
узларини бир дакика хам тиймадилар. Ун кунгача хар икки
томондан жанг оташи ёкилиб турди. Термиз халки
мудофаада беркилиб колганлари сабабли, ташкари чикиб
жанг килардилар. Ун кундан кейин .(в. 82 б.) Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам Дабдаба мавзеидан дабдаба
билан кахран ва жабран Термиз калъаси устига сурон солди.
Халкига буюрдики, кочинглар. Факат султон амри, сохибки-
рон фармони билан мугул лашкари одамларни ота-онадан
угулгача чопдилар. К,анча одам йикилган булса, колиб кетди.
Тирик колганлари узларини Термиз калъасига урди. Бир
хамла билан Термиз калъасини олдилар. К,алъа буржу
боруларини Жайхун дарёсига иргитдилар. Айтадиларки,
шу кадар улкан калъаси булишига карамай, Термизни ун кун
ичида харобага айлантирдилар. Назм (мазмуни):
Ун кун ичида Термизни хароб килдилар. Боруларини
дарёга иргитдилар. Тоторлар к)фсатган бу ун кунлик ишни
осон билмагин. Термиз шахри маъмур эди, вактида Искан-
дар уни забт эта олмаган, уни олиш учун минглаб хийлалар
ишлатганлар, бошлиги уни бермаган. Бу калъанинг етти
157
дарбанди бор эди. Садди Искандар шунга келиб туташарди.
Х,акдараст Искандар уни олти йилда пастки шахардан
булагини ола билмади.
У калъага к,араб, хандакдан нарига ута олмаслигини
биларди. К,аерга оёк босса, уердан хдйдаларди, хар майса
уткир т и р булиб кддаларди. Унинг хар буржига дамдама
курди. Арк,онини чархдан утказиб отди. К,араса, к,алъанинг
тупроги кургошиндан экан. Риштлари тошдан экан. Узори
хам асабни кийнар. Гуё гилу гишт орасидаги дона. Асоси
сувда, ер тупрокка айланган. Боши эса кунгирда (фалакда)
баликни курсатади. Х,ожилардек етти бор хандакди тавоф
килгандек, Жайхун атрофини айланиб утади. Ночор
ишбилармон Искандар сулх; тузишга рози булиб, ундан утди.
Жабр килувчи тангрининг кдхри келдими, шундай к,алъа
тоторларнинг поймоли булди. У к,алъани хаммолсиз олдилар
ва каттикрок, жанг килдилар. Унинг боруларини йук,отди-
лар, ахолини эса к,атли ом килдилар. Термиз халки эру аёли
фармон буйича сахрода тупланди. Каттаю кичик, бою фак,ир
к,илич ва ук, билан улдирилди.
Уларга эслатилдики, Термиз ахолиси ва мавлолари
кичигидан улугигача, обрулисидан хакиригача урф булган
одатга кура, мот ва улутларга булиниши лозим. Уларнинг
барчасини шамширу ук, зарби билан оламдан утказдилар
(в. 83 а ). Хунхор аскарлар ва харб ахли. Назм (мазмуни):
Шахру сахрода шундай улдирдиларки, бошк,а бир дарё бу­
либ к,он окди. К,авмнинг аёлу к,ариси фарёд чекди: жоним гар-
дини чик,арманг. Мен сизга бир гавхар берайинки, фалакдаги
юлдуз каби товланади. Унинг ёнини титкиладилар. У деди: каф-
тимда сув ичаётиб ютиб юбордим. Садафдек унинг сийнаси
ни чок килдилар. Унинг ичидан у бебахо дурни топдилар. Ул-
дирилганларнинг барчасини гавхар умидида ёриб курдилар.
Термиз кдтли омидан сунг Кангурт ва Сомонга жунади.
Уша к,ишни шу ерда утказди. У л нохияларни хам киргину
бос кин, ёндиришу ковлаш билан горат килдилар.

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИ Н ГИ ЗХ О Н И
М УАЗЗАМ Н И Н Г Ж АЙ Х.УН Д АН УТИБ,
Т У Р Т И Н Ч И ШАХ,ЗОДА Т У Л И Х О Н Н И М АРВ САРИ
Ж У Н А Т Г А Н И ЗИ К РИ

Зимистон охирлаганда йилон йилига мувофик 617 сана-


нинг зулхижжасида Сохибкирони аъзам Чингизхони му­
аззам Термиз маъбари оркали Жайхундан утиб, Балхга етиб
келди. Назм (мазмуни):

158
Балхнинг аслзодалари илгари чопиб, куплаб пещкашлар
келтирдилар.
Ул Бахром х,ашаматли Кайвон посибонли подшох, хукми
билан саноксиз хуношом лашкар Термиз гузаргохдцан
пайх,он-пайх,он утиб, Балх остоналарига якинлашдилар. Ул
диёрнинг акобиру ашрофлари унинг истикболига пешвоз
чикканликлари, эл ва таслим булиш изх,орини килсалар х,ам
урнига тушмади.
Султон Жалолиддин ибн Султон Мух,аммад Хоразмшох,
х;аёт булиб, исён килиб юргани сабабли Сох,ибк,ирони аъзам
Чингизхони муаззам кайсарлик отини ужарлик майдони
сари сурди. Уларнинг таслим булганларига эътимод
килмади. Ажал уларга домангир булгандан эл булиш
дастгирлик килмади. Назм (мазмуни):
Жах,онгир кишиларни санокдан утказмокчимиз, х;амма
уз уйидан ташк,ари чик,син, деб буюрди. Со^ибкирон Чингиз
фармони билан балхликлар (шах,ар) таищарисига чикдилар.
Шах,ардан барчаси чик,иб булгач, х,аммаси к,онига боти-
рилди. Каттаю кичикни катл этдилар, уларнинг хотину
к,изларини асир олдилар. Муруллар сипохи шах,ар бошлиги
ва. миргазаблар мулкини талаш учун буйрук, олди. Бутун
Балхни талаб, унинг олий иморатларини вайрон килди.
Балх аъёнлари одамларидан канчасини улдиришмасин,
баъзи кисми тирик колган эди. Тожик одатий хислати
борасида Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам муло-
зимлари кулорига етказган эдилар. Шах,ар улуглари ва
аъёнлари, султон Мух,аммад Хоразмшох, одамлари ер ости
хоналари эшиклари оркали пинх,он килиб, шох; истикболига
шошилганлар. Душманлик хумори билан иттифок изх,орини
килиб топганларича топганлар. Шу сузларга Караганда
маслах,ат тамом булгандан кейин Х,алокухон аъёнларига бир
туда мугул сипохи билан К,ашамшамгар гуломлари
тусикларига хужум килиш х,акида фармон берди: токи, уша
деворлардан бир кисмини хароб килиб, орасида жамъ
булганларни Балх шахри устига олиб чиксинлар. Уша
деворлардан бир булаги х,озиргача сакланиб колган. Х,азрати
Амирулм^минин Али каррам важхуга мансуб банддан
иборат улкан саддан кейин, айтишларича олти ой давомида
тамоми Балх вилояти бир кием музофоти билан сув остида
колди. Уша сув доглари к о л д и р и Х,азрати Хожа Каъбу-
лахбор, разиоллоху онхуга карашли бир маежид деворида
сакланиб колган. Уша одамлар ер остида хоналар куриб
эдилар. Уларнинг барчасига уг куйидди. Купчилиги сув ва
тупрок остида колди. Умрларини йуклик шамолига топшир-
дилар. Бу ахвол жараёнида Сохибкирони аъзам Чингизхони

159
муаззам Султон Рукнидцин ибн Султон Мухаммад Хо-
размшохнинг Сафахон тарафдан от суриб, Рай йули билан
Х,уросоннинг Фирузкух калъасига келиб, мустахкамланиб
олгани ва узининг лозим тадбирларини бунёд этиши
хабарини эшитди.
Шу муносабат билан Халокухон ибн Тулихонга чексиз
лашкар хамрохлигида Пасокух ва Чахчарон йули оркали
Х,уросоннинг Фирузкух калъаси устига юриши тугрисида
буюрди.

ХДЛОКУХОН ИБН ТУЛИ Х О Н ИБН СОХИБКИРОНИ


АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ МУАЗЗАМНИНГ СУЛТОН
РУКНИДДИН ИБН СУЛТОН МУХДММАД
ХОРАЗМШОХ, УСТИ ГА Ю РИШ И ЗИКРИ ДА

Тарих китобларида битилганки, Султон Рукниддин


Рурсонжий ибн Султон Мухаммад Хоразмшох отасининг
Обескун оролига кетганидан кейин Кирмон сари шошилди.
Малик Равзан хазиналарини кулга киритди. У ердан
Исфахонга йуналди. У л шахар ахолиси унга карши чикди.
Султон Рукниддин Рурсонжий билан Исфахон ахли
уртасида катлу каттол, жангу жадал булиб утди. Х^ар икки
томондан минг нафарга якин одам улди. Султон Рукниддин
иложсиз колиб, харакат жиловини бушатиб, Рай йули
оркали Хуросоннинг Ферузкух калъаси томон кетди.
У л калъада урнашди. У калъада бир неча кун яшагандан
кейин, Пасокух ва Валишон тоги сархадлари оркали
Чахчарон жилгаси йули билан Хдлокухон ибн Тулихон ибн
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг бехдду бекиёс
лашкари хамрохлигида келаётгани хабари етди. Султон
Рукниддин ион Султон Мухаммад Хоразмшох Ферузкух
Хисорида мудофаа чораларини курди. Х,ар кун икки бор
мугул ва тотор лашкари билан жанг килди. У л бехисобу
саноксиз сипох Ферузкух хисорини олти ой давомида камал
килди. Айтишларича, Х,алокухон ибн Тулихон ибн Сохибки­
рони аъзам Чингизхони муаззам узининг катта бобоси
рухсатини олиб, Пасокух йули билан Хуросон сари жунаган
эди. Йул давомида тошу харсангларнинг куплиги дан
уларнинг отларидан анчасининг оёклари шилинди, юришга
мажоли колмади. Ночор у отларни уша сарзаминга
колдирдилар. Х,ар фиркадан бир неча нафар одам ажратиб
отларни курикдашга колдирди. Сунг оуюрдики, кайтиб
келгунимизгача бу манзилдан бошка жойга силжимай-
сизлар. Олти ойдан кейин Ферузкух кальасини фатх этдилар
160
ва Султон Рукниддин ибн Султон Мухаммад Хоразмшох,
лашкари устидан галаба козондилар. Уша вак,тда Тулихон
ибн Сохибк,ирони аъзам (в. 84 б) Чингизхони муаззам
Хуросон малики устига хужум килиб келган эди. Х,алокухон
Чешт, Уба ва Софлон йули билан Хуросонга бориб, отаси
лашкарига кушилди. У одамларни эсламади хам. Шу
сабабли ул жамоа ёрликка хилоф равишда жангсиз, уша
жойда яшаб колишди. Уша худудлардан, хазоралардан аёлу
кизлар олиб келиб, асирликда сакладилар. К,иск,а бир давр
ичида улардан кугшаб фарзандлар тугилди. Уша сарзамин
бугунги кунда Мурийи сутургой номи билан машхур булди.
Мугул тилида отни Мури деб аташади. Сутургой ок,сок,-
ланган дегани. Зероки, аслида у одамлар отлар оксай
бошлагани сабабидан уша жойда колиб кетдилар. Шу
жихатдан ул мавзеъни шу ном билан атаганлар. Х,алокухон
ибн Тулихон лашкари Султон Рукниддин Рурсонжий валади
Султон Мухаммад Хоразмшох, лашкари устидан голиб
келгандан сунг Султон Рукниддинни асир олиб, Хуросон
мулкига жунади ва Тулихон лашкарига бориб кушилди.
Султон Рукниддинни Тулихон хузурига олиб келганларидан
кейин лашкар сардори Тулихон олдида тиз чуктиришга, унга
таъзим бажо келтирмокка канчалик уринмасинлар, у бундан
бош тортди. Шу ишни таклиф килган одамларнинг барча
уринишлари бекор кетди. Султон Рукниддин хар кандай
такдирда х,ам уни улим кутаётганига тушуниб етди, шу
сабабдан х,ам уз душмани олдида бош эггиси келмади.
619 йил х;ижрий, туркий куй йилига мувофик йил
келгунга кадар бандиликда булди. Мазкур йилда узига
тааллукли барча одамлари билан бирга шахддат даражасига
етказилди.

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


МУАЗЗАМНИНГ ТУЛИХО Н ВА ТАРОЧОР НУЁН
ГУРГОННИ ХУРОСОН Ю РТИНИ БУЙСУНДИРИШ
УЧ УН Ж УН АТГАН И ЗИКРИ

Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Балх халки


билан килган муомаласидан фориг булгандан кейин
Тулихонни Тагочор нуён Гурхон билан бирга Хуросон
истилоси учун юборди. Ёнидаги лашкарнинг кар ун нафари-
дан бирини жунатди, жами 80 минг нафар жангчи булди.
Улар Хуросон томон йулга чикиб, у ерга етганларидан кейин
лашкар Нукракух, номи билан машхур тог ёнбагрига
(в. 85 а) келиб урнашди ва жанг асбобини х;озирлаш билан
машгул булди. Манжаникларни ишга солдилар ва х,ар икки
томон мардона жанг килди. Кечаю кундуз жанг килишдан
тухтамадилар. К,алъа гоятда мустах,кам булганидан етти ой
унинг тасхири учун овора булдилар.

Ж УЖ И ХО Н , Ч И ГА ТО Й Х О Н ВА У К Т О Й Х О Н
ДО СТО Н И Н И Н Г О Х И РИ

Мазкур муддатда Жужихон, Чигатой ва Уктойхон х,ам


Хоразм камали билан машгул эдилар. Жужихон билан
Чигатой уртасида булиб утган ихтилоф туфайли Хо-
размнинг олиниши етти ойга чузилди. Шах,зодалар уртаси­
да, яъни Жужихон билан Чигатойхон уртасида адоват содир
булгани хдкида Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамга
етказдилар. Харгох, бири газабга минганда иккинчиси паст
келарди. Шу туфайлидан х,ам Хоразм тадбири чузилди.
Назм (мазмуни):
Замон Сохибкирони фармонига мувофик Хоразмга
лашкар жунатилди. Сипох, бошликлари Жужию Чигатой
булиб, буларнинг учинчиси Уктой эди. Улар Хоразмга етиб
келиб, Барзину Гаразмдек жангга киришдилар. Х аР икки
томон жангчилари бир-бирига ташланиб, уку найза отишди-
лар. Мугуллар хужуми х,аддидан ошиб, Хоразм ботирлари
забун булди. К,алъа дарвозаларини кутариб, мулчарларида
юкдек чукдилар. Чигатой билан Жужи уртасида айтиб
булмас адоват пайдо булди. Х аР икки шах,зода орасидагй
душманлик бир-бирига шикает етказмок буларди. Таассуб
алангаси кутарилиб, калъа дарвозаси фатх,и мумкин
булмади. Бу х,ол етти ойга чузилди, сипох, ишини оркага
сурди. Бошдан-оёк зйёндан иборат булган бу машмаша
хабари Сох;ибкирон Чингизга етди: икки сара угил
уртасидаги зиддият Хоразм ишини пайсалга солмокда.
Мугул сипох,ининг купи улди. Гуё у конга айланди. Жах,он
шохи буни эшитиб, Ж ужи ва Чигатойдан ранжиди. Газабга
келиб буюрди (в. 85 б) ёрлиг сипох,га ёзилсин. Севимли
углим Уктой янги шох,, у сипох^а бош булгуси. Сузини икки
кйлмай, унинг фармони билан хужумга утинг. Ёрлигни элчи
билан жунатди: «Тезда Хоразмга етиб боргил, сипоху
уччаласини фармонимдан хабардор эт. Адоватни тухтатиб,
иттифок булишеин. Жужию Чигатой кушинга бош эди, энди
бу икки сарварга бош Уктой булади. Х еч ким унинг амру
фармонидан чикмасин. Жони хор булмасин. Бунга хилоф

162
иш курувчилар булса жон тигани гилофидан сугурарман.
Ким Жужию Чигатой х,олига кулок, солгудек булса,
жазолангуси». Шохдан лашкарга жарчи етиб келди. Сипохи
ул туртовидан эшитмаганини ундан эшитди. Х,амма камон
укидек Уктой эшигига етиб келди. Бошларини эгиб унга
таъзим килдилар, юзу кузларини оёгига сурдилар. Элчи
сузича: укамиз Уктой шохликка сазовор курилибди.
Сохибкирон фармонини эшитиши билан у акаси сари
юзланди ва отасининг гапини айтди. Окдунгил Уктой дам
униси, дам буниси олдига югурарди. Дар бири уни таъзим
билан табрик этарди, бу хам муборак бошини эгарди. Дерди:
шахзодага сахийлик ва софлик ярашади. Мардлар иыш
хусумату хасад эмас. Х^ар кандай юмалок, кора нарса дона
булавермайди. Кимнинг йулбошчиси акл булса, хусумат ва
Хасаддан кочади. Рарази бор одамларга кулок берманг,
мехру мухаббат йулидан бирга юринг. Отаю отабек иккингиз
менга, сиз не сабаб бир-бирингизга дагаллик киласиз.
Шохлар акддан бегона булмас, бегона фарзандига фарзона
мехр булмас. Шахриёр дили ором билмайди. Душм^нлар
сузига нега парво киласиз? Бу баланд-парвоз сузлардан
тийилинг. X.OKOH фармонига буйсунинг. Сохибкирондан
ёрлиг келди. Сизу бизгаГ жон ташвиши у. Келинглар,
нифокни дилдан кувайлик, иттифоклик учун бел боглайлик.
Бирдамлик билан жанг килайлик, то калъани кулга
киритгунча хар икки угил ёрлигни эшитди. Ота хитобидан
юракларига вахима тушди. Уктой сузида бу ога-ини, дил
оташларини пасайтирдилар. Сийналаридан адоватни суриб
чикариб, ойнадек тоза килдилар. Чигатой ва Жужи сафга
туришиб жангта киришди (в. 86 а). Уктойдек зафар байроги
булган хокон туга остида турмок лозим. Кийну нифокни
четга суриб, бир лашкарга иттифок булдилар. Тиру укни
Кулга олиб, сафдан жанг мардлари олга ташландилар.
Бошлигу ботирлар уз тумогалари сингари жангда кизишди-
Х,ар икки тарафдан чопилдилар. Факат хоразмликлар бу
борада ягона булдилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони'муаззам бу хабарни
эшитиб, гамга ботди. Бир кишини алчиликка тайинлаб, деди:
«Тезда хоразмликлар мамлакатига бормок лозим. Барча
лашкарга ёрлиг етказурсан. Барча Уктой фармонида булсин.
Жужи ва Чигатой сузига амал килмасинлар. Агар Уктой
амрига хилоф иш килишса, аник билгилки, уларнинг боши
харгиз танасида булмагай. Жужи ва Чигатой сардор
булганлари билан V ктойни сардорлар хокони санасинлар.
Тезлик билан иттифок булиб, Хоразмни фатх этиш
тадбирини бирёклик килишсин». Элчи кахрли лашкарга етиб
163
келгач, Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам ёрлигини
курсатди. Барча сипох диловарлари ва аскар саромадлари
Уктой даргохига йигилдилар. Жон белларига итоат камари-
ни богладилар. Уктой коон акалари ёнига бориб, улар
уртасида булган кудуратни латифалар айтиб аритди.
Иттифок ахдини тузиб, нифокни дафъ этди. Сунгра
аскарлар зфтасида сулх тартиб берди ва барча иттифок,
булиб, жангу жадалга киришдилар. Созлаб куйилган
манжаникларни очиб, (шахарни) укка тутдилар. Уктой коон
лашкар ва бошка кули остидаги халкка сув солинган
хандакни хору хашак билан тулдиришни буюрди. (Буйрук
бажарилгач) мугул лашкари ботирлари Хоразм хисорига
ташланиб, калъа кунгираларига арконлар ташладилар.
Нарвонлар куйиб, шахар деворига чикиб олдилар. У з
сардорлари яловларини кутардилар. Уронлари бонгу жуши-
дан ер калбини хурушга келтирдилар. Назм (мазмуни):
Жанг оташини кизитганларида, Хоразм кулини паст
этдилар. Тотор сипохи калъага кириб олиб, Хоразм
азизларини хору зор этдилар.
Шахар ичкарисидаги ахоли танг ахволда колди. Х,ар бир
ховлига тусатдан хуж ум кила бошладилар. Найза ва укдар
билан одамни бир-бирига михлай, сихлай бошладилар.
Оёклари етмаган баланд (кошохоналар) га коруралар отиб
ёндирдилар. Шу тартибда бир неча кун давомида харб
маросими тинмади. Бу хол шу даражага етдики, улди-
рилганлар сони-саногига етиб булмасди. Юз минг нафар
санъат ва хунар арбобини ажратиб олиб, аёлу болаларни
асир олдилар. К,олган одамларни сахрога хайдаб чикиб,
аскарларга булишиб бердилар. Айтишларича, хар бир
котилга йигирма турт мактул тугри келган. Ёзишларича,
котиллар сони юз мингдан зиёда эди. Назм (мазмуни):
Бир хафта ичида кон дарёси пайдо булди. Одамларни
шахардан хайдаб чиКдилар. Аёлу. гудагу хунармандлардан '
юз мингини узлари билан олиб кетдилар. К,олганларининг
халкумини кесдилар. Улар кони дарё булиб окди. Х^исобчи
Хисобига кзфа хар бир отлик йигирма турт нафар
хоразмликни улдирган экан. У сипохнинг сони юз минг
нафардан ошарди. Улар Хоразмни яксон килдилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Хоразм томон
лашкар жунатган вактда Х,азрати Шайх Нажмиддин Кубро
Хузурига менинг лашкарим уша ёкка юриш килмокда деб
хабар юборди. «Ш ояд Хоразм ахволи горату катл билан
бартараф булгуси. Маслахатим шулки, сиз у ердан ташкари
чиксангизлар. Дарвешларингизга зиён-захмат етказилма-
гай».

164
Хазрати Шайх Валитарош, Оллох; унинг арвохини
мукддцас тутсин, дедилар: «Мана, етмиш йилдирки, Хоразм
халки билан яшаб келмокдаман. Бугунги кунда казойи
илохий бало жазосини юборди. Уларнинг калласида
мурувват деган нарса булмайдики, орасидан к,очиб узимни
бир чеккага олсам. Балки, улар билан бирга бегамона ягмога
дучор булганим тузукрок, булар. Балоларга х;ам улар билан
ёр булсам!» Назм (мазмуни):
Бир кекса умри охирлашиб к,олганди. Шу сабабдан унга
суз кор килмади. Куйидагича жавоб берди: Етмиш йилдирки
Хоразмда хушх,ол яшайман. Такдир муруввати шуни так>озо
киладики, келган балога тан бергум гох;о. К,онимни шу ерда
тукадиган булишса, тангри фармонидан к,очмагум. Кийна
олови ёнган экан, Урганжда х;улу к,урук, ёнди. Шох, лашкари
уку т и р билан банд, доною нодон х,оли билан иши йук. Унинг
бошини кесмасанг яхши буларди, деган пандни мурулнинг
эшитгиси йук;. К,азо теги такдир туфайли уткирлашган экан,
кексаю ёшнинг боши кесилгуси.
Алкисса, Хоразм шах,ри озод этилгандан кейин халой-
икни сах;рога х;айдаб чик,иб, к,атл этдилар. Х,азрати Шайх
Нажмиддин Кубро, унга Оллохнинг рахдеати булсин, уша
шахид этилганлар жумласидан эдилар. Машхурдирки, к,атл
ч о р и х;азрати Шайх бузургвор бир кули билан катл этаётган

кофир яловининг учини ушлаб турдилар. Кейин к,анчалик


уринишмасин, кофирнинг яловини ул кишининг кулидан
чик,ариб ола олмади. Охири ул кофир яловини киркиб
олдилар. Яловнинг учи Х,азрати Шайхи шах,иднинг муборак
кулльрида к,олди. Бу Х^азрати Шайхнинг минг-минглаб
райри-табиий одатларидан биридир. Уз куллари билан
тутган ялов учи — «сари парчам» уз вафотлари санаси
таъмияси эканини аникдашди. Ундаги х;арфлар к,иймати
мажмуи 618 га тенг экан.
Х,азрати Шайхи бузургворнинг Хоразм к,атли омидаги
к,атли муборак туркий юнд йилига мувофик, келадиган
618-хижрийда содир булди. Х,азрати Шайхи Валитарош
Шайх Нажмиддин Кубро, тангри унинг рухини мукдцдас
тутсин (вафотига битилган) тарихда шундай дейиладй.
Назм (мазмуни):
Муршиди аъзам Шайх Нажмиддин Кубро худо амри
билан Хоразм учун бошини тикди. Бошини топширишда
к,отил яловига ёгшшди. Дини х,ак, шушмининг шохи. У л
пийр сарпанжасидан ун забардаст йигит яловни чикариб ола
олмадилар. Сайидлар шайхи сарпанжасида кофир яловини
куриб х,айратда к,олган окиллар бу х,олни шархладилар: Ялов
учини Шайх тутиб, таърих айтдики, вафотим санасй «шохи
шух,адо» («Шах;идлар шох;и») дир.
165

L
Жамеи мусулмонлар аълосига Оллохи таоло разуйати
ёгилсин. Яна, дейдиларки, Х,азрати мавлоно Жалолиддин
Румий, унинг сири мукаддас килинсин, Х,азрати Шайхи
бузругвор Нажмиддин Кубро Аллох, унинг сирини мукаддас
тутсин, яловни тутганига ишорат килганлар. Назм (мазму­
ни):
Биз шундай улугларданмизки, гавх,ар тутамиз; орик, эчки
тутган пасткаш эмасмиз. Имон кадахидан бир кулимиз
билан май ичсак, иккинчи кулимиз билан кофир яловидан
тутамиз.

БИР Г У Р У Х А М И Р Л А Р Б И ЛАН Х У РО С О Н ГА
Ж У Н А Г А Н ТУ Л И Х О Н ВА ТА ГО Ч О Р Г У Р Г О Н
Д О С ТО Н И Н И Н Г О Х И РИ
Тулихон Хуросон сари жунаганда Тагочор Гургон бир
туда олийнасаб амирлар ва ун минг нафар жангчи
хамрохлигида Нишопур томон йулга чикди. У ерда Маждул
мулки Кофий Умар Рожий ва бошка жамоа бор булиб,
жангга жуда катти к хозирлик куриб куйган эдилар.
Жумладан, уч минг дона тир-и чархий, уч юз аррода ва
манжаникни боруларда урнатиб куйган эдилар.
Рамазон ойининг чахоршанба куни фалаклар шохи
Гарбий айвондан Шаркий майдонга кириб келганда, оташ
сочувчи найза захми билан кора рангдаги (сипох) ни тор-
мор келтириб, жангнинг сабухий косасини кулига олди. Уч
кун муттасил жанг килдилар. Жума намози вакти казойи
осмоний туфайли К,оракуш буржидан тийри чархий Тагочор
Гургонга етиб, унинг зарби билан халок булди.
Улуг амир Хужандий «Мухтасар» ида зикр этилганки,
Тагочор Гургон К,орачор нуённинг укаси ва Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззамнинг куеви эди.
Тагочор Гургон улдирилгандан кейин лашкарнинг ярми
камалдан кул тортдилар. Туркор нуён (колган) лашкарни
икки кисмга булиб, ярмига саркарда (булиб), Сабзавор
томон юрди. Уч кеча-кундуз (Сабзавор учун) жанг билан
машгул булди. Куч билан жанг килиб шахарни кулга
киритди ва катли ом килишни буюрди. 70000 киши
улдирилди. (Лашкарнинг) ярми Тус томон кетганди. Уша
атрофдаги мудофаачиларнинг бир канчасини енгиб, (ша­
хар) ахолисини катли ом килди.
Тулихон Марв шахри томон йуналганда, эл (таслим)
булган вилоятлардан Сарахс, Абивард ва бошкалардан куп
сонли ахолини ташкари (хайдаб) чикартирди. 70000 нафар
166
киши камондорлар каршисида тупланди. Марв атрофидаги
калъалардан баъзилари хам вайрон килингач, у ерлардан
Хам (ахоли) келтирилди. Улар билан бирга турт юз мугул
отлиги к д л р и л и р и ахволи маълум эди, улардан олдинрок,
етиб келдилар. Салжук, туркманларидан ун икки минг нафар
киши хам уз моллари, юртларидан жудо (в. 88 а) булиб,
ташк,арида колган эдилар. Субх чогида шахарни горат
Килиш учун дарвозаларига хужум килдилар. Очиздан-очик
риёкорлик эди бу. Уларнинг туда-туда булиб келганларини,
бир-бирларини танимаганлари сабабидан, мугуллар уларни
йуклик шамолига совурдилар. Уларнинг бели синдирилгач,
куй сурувидаги буридек улар тудасига ташландилар. Етмиш
мингдан ортик туркман озгина кишилар томонидан улди-
рилди. Аламзада холда колганлари узларини Марварруд
(дарёси)га ташладилар ва гарк булдилар. Куй ва чорвадан
тупланганлари мугуллар кулига тушди. Иккинчи мукаддас
мухаррам ойининг биринчисида, 618 санада. Назм (мазму­
ни):
Хуршид тепага караб, каманд ташлаганда, осмонга караб
ёлкини кутарилганда.
Тулихон ибн Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
500 нафар отлик билан (Марвнинг) Ферузий дарвозасига
хужум килди. Шахар маркази устида доирадек тавоф килиб,
калъа деворлари, бору, хандак ва дарвозани кузатиб ургана
бошладилар. Шу тарика олти кун давомида (камал
килдилар) ва эхтиёт чораларини курдилар. Мозандароннинг
Кулзум оролларидан, Султон Мухаммад Хоразмшохдан
ажралиб чиккан Мухбирулмулк Марвга келиб, бу ернинг
Хокими булган эди. Унинг гунохкор онаси султон харамидан
булиб, отасини мушриф дер эдилар. Таслим булиш чогида
хомилали эди. Узини вазирлик мартабасидан хам баланд
оларди. Унинг бемагз думогида сарварлик даражаси ва
мехтарлик мартабаси хавоси бор эди. Еттинчи куни, Назм
(мазмуни):
Офтоби тобон баланд осмондан нурли камандини
ташламокчи булганда, лашкарлар жамъ булиб, Шахристон
дарвозасига келиб тухтадилар ва жанг бошладилар.
Икки юзга якин жангчи дарвозадан чикиб, хамла килди.
Тулихон уз нафсича пиёда булди ва ботирлик кадамини
жанг майдони сари ташлади. Назм (мазмуни):
Бири мает филнинг хурушга келганидек, калконини
бошга тутиб, жангга киришди.
Мугуллар оркадан хамла килдилар. Ук ёгдириб, са-
рафшон шамшир зарби билан барчани шахар ичига кочиб
киришга мажбур этдилар. Дарвозадан бошка бир туда
167
ташкарига (в. 88 б) отилди. Мук,обил булган жамоа, уларга
килинган хамла туфайли деч бир томондан нажот йуклиги-
дан иложсиз колдилар. Х,еч кимнинг дарвозадан энди бош
чикаришга юраги дов бермай к,олди. Назм (мазмуни):
Замона румий вахшийларини ташлаганда фалак хиндий
тегини бошга кутарди. Уфк, шафак, к,онига ботганда кайнок,
тутунидан тутук, коплади. Х,аво чарх соясидек анбарин
чодир этагини тушади. Шу дамда барча тотор сипохийлари
хисор атрофини тамоман ураб олдилар.
Хуршиди тобон магриб уфкидан пастга тушиб, ой чодири
машрик, кунуги учун намоён булганда мугул лашкари к,алъа
атрофини бир неча х,алк,а к,илиб ураб олган эдилар. Бутун тун
давомида эрта тонггача камал килдилар. Бирор жонзоднинг
к,очиш мажоли ва кочиш жойи намоён булмади. Кейинги
куни субх; шамширининг тиги тун фаркдни ёрганда ва
туннинг х;абаш сипохи надорнинг румий лашкарини тор-мор
келтирганда Мухбирулмулк эл булишу таслимдан бошк,а
чора топмади. Марв киборлари ва имомларидан Имом
Жамолиддинни ташкарига чикариб, жонига омон тилатти.
Раз;му шафкат ва учрашув х,акида келишиб олишгач, хавфу
хатар билан тахдиддан эмин булингач, накдина пул,
Кимматбах,о буюмлар, туя, атриёт х;амда бак,к,оллик моллари-
дан иборат жуда куп пешкаш тартиб бериб, (Т ули ) хузурига
жунатди. Тулихон шах,ар ах,волини ундан суриштириб билиб
олди. Мулкдор бойлар ва олимлар х;ак,ида батафсил сузлаб
беришни суради. Мухбирулмулк икки юз киши руйхатини
берди. Фармонга кура, мухлислар мол йигишга киришдилар.
Хосу авому камбагалларни сахрога хайдаб чикдилар. Турт
кун давомида муттасил халойикни шахардан хайдаб чикиш
билан машгул булдилар. Танур, хисор, бору ва деворларни
теп-текис к,илиб бузишга фармон берилди. Асир олинган
турт юз нафардан ортик, хунарманд, баъзи шахзода ва
маликалардан ташкари халк,ки, гудак хамда к,из-жу-
вонларни лашкарга булишиб бердилар, токи уларни катл
килгайлар. Бирор жонзодни тирик колдирмадилар. Берилган
киск,а хабарларга кура, уша лашкарнинг хар бир нафарига
(в. 89 а) 400— 500 кишидан хисса тугри келган. Чунончи,
Иззиддин Насоий котиблар жамоаси билан бирга ун У4
кечаю кундуз улдирилганлар сонини хисоблаб чиккан.
Шахар ахолисини хисоблаб чик,к,анларида сони бир миллион
уч юз минг нафар булган. Х,айрат ва таажжуб тили Умар
Дайёмнинг ушбу рубоийси тараннумига майл к)фгузди.
Рубоий (мазмуни):
Пиёладаги нарса унинг ярашигидир, уни синдирмоклик
мастга равоми? К,анчалар нозанинлар боши, кулини — мехр
туфайли кули билан яратган, газабидан синдирган.
168
I

Лашкар киргину горатдан фориг булгач, шах,зода


Тулихон томонидан фармон берилдики, Марв акобирлари-
дан Амир Зиёвуддин танх,олик ва узлатда ётганидан саломат
колдирилди. У уз вазифасини адо этиб, Марв шах,рига етиб
келди. Зовиядаги ва (худо) дустлари жамъ булишсин.
У шуларга хоким булруси. Бормосни доруга килиб колдирди
ва бу ердан йулга чикди.
Мугул лашкари Марвдан кетиши билан халос булганлар-
нинг х;ар бири бекинган жойлари ва букьалардан чикиб кела
бошлади. Яна беш минг нафар киши жамъ булди. Оркада
колиб келаётган мурулларнинг бир жамоаси одам улди-
ришда уз х,иссаларини олмок истадилар. Омонлик тилаган
х;ар бир киши туфайли олий мартабали сипохдан кувончлар-
га эришган бир туда киши бало чох;ига ташланди. Бу ердан
Нишопур йулига тушдилар. Йулда кимни топсалар улдирди-
лар. Бир киши Жаба нуёндан кайтиб келаётган эди, етиб
келди. У х;ам жарох,атлар бошига малх;ам куйиб, кимки
топса йуклик дунёсига жунатарди. Шу пайт хабар келдики,
Пахдавон Абубакр девона валади Шамсиддин Мух,аммад
Сарахсда фитна бошлабди. Амир Зиёвуддин бир туда
(лашкар) билан уни дафъ килмок учун жунади. Бормос
Марв ах,олиси билан бирга К,ах,рафа ва бошкалар билан
Бухоро сари йуналди. Шах;р якинида тухтадилар. Тирик
колганлар Султон Мух,аммад Хоразмшохдан Бормосга
бирор хабар келган гумон килиб, нафрат утида енгилади.
Кейинчалик иродаларини кулга олиб, ногораларини чала
бошладилар, ва ёгий (в. 89 б) булдилар. Бормос шах,ар
дарвозаси ёнига келиб бир жамоани илтимос ва тушунтириш
учун шахдрга жунатди. Х,еч ким руйхушлик ва эътибор
бермади. Бормос шу сабабли уларнинг купидан интиком
олиш учун шах,ар ташкарисидан топганларини катл зттирди.
У билан х;амсух;бат булган жамоани олиб Бухоро сари
йуналди.
Амир Зиёвуддин Марвга кайтиб келгандан кейин яна
х,исор, боруларини иморат килди. Унинг атрофига тупланган
жамоа (шах,арни мустах,камлаш билан машгул булди).
Султон Мух,аммад Хоразмшох; мулозимларидан Кусте-
гин бир жамоа ва куп сонли одамлар билан келиб, шах,ар
мух,осараси билан машгул булдилар. Амир Зиёвуддин учун
шах,ар торлик килиб колди. Бир туда ёнидаги муруллар
билан Марога калъаси сари равона булдилар. Кустегин
шах,ар ичкарисига кириб, экинчилик ва курувчилик билан
машгул булди. Бир туда одамлар шах,ардан Амир Зиё-
вуддинга мактуб йуллади ва шах,арга кайтиб келишга рагбат
килдилар. Илтимосга кура, х,аракатга тушиб, шах,ар
169
дарвозаси ёнига келиб урнашди. Кустегин унинг келгани
хабарини эшитиб, бир жамоани Амир Зиёвуддинни тутиб
келтириш учун жунатди. У з хаётини унинг катли га боглик,
деб билди, унинг фаносини уз мулки ликосида деб тасаввур
килди ва унинг катл ига фармон берди. Сунг бахузур зироат
ва иморат ишлари билан машгул булди.
Уч-турт кун икки юз нафар суворий К,айку томон
юрдилар. К,олганлар уз урнида колди ва тезлик билан
Нахшабга Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам амирла-
ри Турмой ва К,убой хузурига одам жунатдилар. Уларга яна
бир бор одамларнинг тупланганини эълон килдилар, Бир
неча кундан сунг Турмой ва Окмалик беш минг нафар одам
билан етиб келдилар. Шу захотиёк шах,арни кулга
киритдилар ва юз минг нафардан купрок, одамни улдирди-
лар. Хароб килиш учун махаллаларни лашкарга булишиб
бердилар. Турмой кайтиб кетди. Бир туда одам билан
Окмаликни колдирди. Шамшир каргаси тумшугидан кочиб
кутилган бир туда одамни кидиртириб, фано лочинига
насиба этдилар. Турлича тафтишу кидирувлар ташкил
килиб, имкони борича бажо келтирдилар. Амалга оширилма-
ган бирор хийла колмади. Нахшабдан уларга бир киши
хамрох булган эди (в. 90а). Х,ийлагарлик килиб, баланд
овозда намоз укий бошладилар. Саловат ниходи ва суратини
ухшатдилар. Бу овоздан одамлар ёрук ва накблардан чикиб
кела бошладилар. Уларни х,ам х,алок кила бошладилар. Шу
даражада катл этиш билан шугул ландил арки, Марвда турт
нафардан булак бирор киши колмади.
Нишопурга йуналган Тулихон лашкарининг аввалида
жуда куп куроллар ва манжаникларни жунатди. Нишопур
тошлок жойда жойлашганидан, бир неча манзил йулдан тош
олиб келишган. Хирман каби; чарчашган. Тошларнинг ундан
бири даркор булмади. Шах,ар ах,олиси ах^вол чатоклигини
куриб, келган кавм олдин курганларига ухшамасди. Уч-турт
минг чарх (шахар) девору боруларида иш бериб турганди.
Уч юз манжаник ва аррода хам к,ушдилар. Аслах,а ва
лафзлар узгачалигига ургандилар. Нишопурнинг барча
ахолиск оёклари мадорсизланди (тарвузи култигидан
тушди). Ихтиёрлари кулдан кетди. Ах^волларининг хайрли
тугашига кузлари етмади. Факат мамлакат козиси Рукнид-
дин Али ибн Иброхим ал-Муганнийни Тулихон хузурига
жунатдилар. Ул киши бориб етгач, Нишопур ахли омонлик
тилаб, мол тулашга рози булдилар. Коидани билмади. У хам
ижозат ола олмади.
Сафар ойининг ун иккинчи — чахоршанба куни тонг
билан жанг ногорасини чалиб, одина куни тушгача уруш
килдилар. Бир неча мавзеъдаги хандак сувини боглаб куйган
170
эдилар. Девордан рахна очиб, шафкатсиз жанг килдилар.
Жанг ахли найзадек яловларини бошга кутариб, девор
устига кутарилдилар ва мардоналик курсатдилар. Буржу
боруларда мулчардорлик килиб турган ёшлар кахру жахд
билан жанг килишарди. Шахар дарвозасидан пастдаги
лашкар уша куни то кечгача калъа деворига чикиб олди.
Халкни девор тепасига катор килиб куйиб чикдилар. Шанба
кечаси шахар девору борулари мугулларга тулиб кетди.
Шанба куни Тулихон балогат ёшига (в. 906.) етган эди.
Лашкарлар шахар дарвозаларидан кириб, катлу горат билан
машгул булдилар. Халкни хайдаб кувиб, бурчагу пана
жойларда катл этарди. Мухбирулмулкни тутиб беришни
талаб килдилар. Уни маъзул холда топдилар. Ниятлари
тезрок улдирмок эканлар, огзидан огир гаплар чикарди.
Охири уни хор килиб улдирдилар. К,олган халкнинг аёлу
эркак барчасини сахрога хайдаб чикиб, К,орачор нуённинг
акаси Тогочор гургон интикоми учун фармон булди,
хаммасини катл этдилар. Замон харобаликларининг давоми
тарзида, Нишопур заминига экин экдилар. Айтишларича,
Нишопурнинг иту мушугигача улдиришга фармон берилган
экан.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг кизи
Тогочор гургоннинг хамшираси узининг хайлу ходимлари
билан Нишопур шахрига кириб, кимни учратмасинлар катл
этдилар. К,ирк нафарга якин хунар ахлини шахардан олиб
чиккан эдилар. Уларни Туркистонга олиб кетдилар. К,олган-
ларини катли ом этдилар. Ул диёрда бирор жондорни хам
тирик колдирмадилар. Ул шахарнинг буржу бору ва бошка
олий иморатларини ер билан яксон айладилар. Етти кечаю
етти кундуз сув куйиб, урнига арпа экдилар. «Хуросон
тарихи»да битилганки, Нишопурда улдирилган халойикни
ун икки кун давомида санаб чикканлар. Аёлу гудаклардан
ташкари бир миллион етти юз кирк етти минг нафари калам-
га киритилган.

ТУ Л И Х О Н Н И Н Г Х.ИРОТ Д О РУС С АЛТАН АТИ ТОМОН


Ю РИШИ ЗИКРИ

Нишопурдаги катли ом ишлари тамом булгандан кейин


Тулихон Х,ирот сари йулга чикди. У ерда бир амир ва турт
тожикни колдириб, колганларини каерда топишса, шу ерда
катл этдилар. Хиротга якинлашиб, бир утлокда тухтадилар.
Занбур деган кишини элчи (в. 91а.) килиб Х,иротга жунатди
ва буюрди: «Х,ирот малиги, амиру козиси, хатибу маъруфу
171
машхурлари бизнинг хумоюн раияларимизга пешвоз чи-
к,ишсин. Токи, жахонсуз газабимиз ва захросо кахримиздан
солим колгайлар!»
Ушанда (Х,иротда) Малик Шамсиддин Мухаммад
Журжоний Султон Жалолиддин ибн Султон Мухаммад
Хоразмшох, томонидан хокимлик киларди. Шахзода Тули-
хоннинг келаётганини эшитгач, у карши жанг тайёргарлиги-
ни к)фа бошлади. Шах,арнинг х,амма томонларини мухофаза
этди.
Хабар беришларича, ушанда Х,иротда 190 минг нафарга
як,ин сипох,ий булган. Элчилар Х,иротга кириб, шахзоданинг
гапини Маликка етказганларида, уша захотиёк уларни катл
этди ва деди: Кофирларни улдирган уша куннинг булмагани
я^ши эди. Кейинги куни бу хабар Тулихонга етгач, даргазаб
булиб буюрдики, лашкар атрофдан шахарга хужум к,илиш-
син, курган хар бир тожикни к,атл этишсин. Малик
Шамсиддин жанг к,илишга уринди. Шахзода сипохи
ташкаридан хамла к,илди. Ушанда бир неча кун ичида
жаннат хузури ва дузах жаханнамидан жой олдилар. Етти
кун мобайнида мухорабайи азим вокеъ булди. Шахзода
муътабарларидан бир мингу беш юз баходир к,атл булди.
Малик Шамсиддинга ук тегиб яраланди ва улди. Шу
муносабат билан Х,ирот шахри ахолиси икки гурухга булинди.
Маъруф шахар козилари ва бузургларидан иборат бир туда
сулхга мойиллик билдирди. Шахзода Тулихон Ферузобод
дарвозаси каршисида саф тортиб турган аснода, Шамсиддин
ук. захми туфайли бехишти баринга равон булганда
саккизинчи кун эди. Шахзода Тулихон 200 сипохи билан
дарвозага якинлашиб, хандак лабига етганда тухтади ва
отдан тушиб деди: «Эй одамлар, билингизким, мен Тулихон
(в. 916.) ибн Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамдур-
ман! Жонингиз омонлик топсин, хотину фарзандлари нгиз
муруллар кулига тушмасин десангиз жанг килишдан
кул тортинг, муборазадан оёкларингизни тийинг. Итоат ва
таслим сари юз буринг.
Шу вилоятдан Султон Жалолиддин омилларига хар йили
тулайдиган мол ва жих,отнинг ярмисини наввобимизга
топширинг, Шохона тарбияту подшохона карамлардан
бахраманд булгайсиз». Шу сузларни таъкиддаб, каттик
касамлар ёд килди. Шахар ахли Тулихондан бу сузларни
эшитиб, эл булди, дарвозаларни очдилар. Султон Жало­
лиддин хукми асосида жомабофлар хокими булган Амир
Азизиддин Мукаддам Бурдий юз жома кутариб, хар
бирида туккизтадан кимматбахо жома булган бурчал ар
билан биринчи булиб шахзода Тулихонни карши олди.

172
Кейин барча шахар аъёнлару акобирлари, ашрофу ахолиси,
муллою сардорлари, коргарлари ташкдрига чикдилар ва
мархаматли назаридан бахраманд булдилар.
Шахзода Тулихон фармони эълон килинди. Унга кура,
Султон Жалолиддинга карашли булган 12 минг кишининг
барчаси катл этилди. К,олганларга зиён-захмат ва алам
етказилмади. Малик Абубакр Мурсафийни Хиротда х,оким
килиб куйдилар. Даргох мукаррибларидан Мункатой деган
к и ш и ни шихналикка тайинладилар. Саноксиз ганиматларни
йигиб олгач, азимат яловини Сохибкирони аъзам Чингизхо­
ни муаззам урдуси томон кутарди ва кайтиб келди. Малик
Абубакр хукумат тахтида ва Мункатой шихналик макомида
амал мезони буйича адолат ва раиятпарварлик билан машгул
булдилар. Халк зироат ва иморат ишларида банд булди.
Такдир калами бу диёрни хароб этишни жорий этди.
Малик Абубакр хукумати ва Мингтой шихналигидан бир
неча кун утгач, Хуросонга Султон Жалолиддин Еазнин
оралигида жойлашган Парвон мавзеида (в. 92а.) Сохибки­
рони аъзам Чингизхони муаззамнинг лашкарини тор-мор
келтириб, мугул амирларидан баъзиларини енгибди, деган
хабар етиб келди. Бу овоза Хуросонга етиб келиши билан
Сох;ибкирони аъзам Чингизхони муаззам томонидан куйил­
ган малик, шихна, омил борми, барчасини уз урнида катл
этдилар. Уларнинг бундай килишларидан умидлари шу
эдики, Чингизхон Султон Жалолиддин ибн Султон Му­
хаммад Хоразмшох; билан бошка жанг кила олмайди. Х,ирот
ахолисидан хам бир жамоа уюшиб, Мункатой шихна билан
Малик Абубакрни катл этдилар. Кимни уларнинг киличи
билан курсалар — улдирдилар.
Малик Муборизиддин Сабзаворий Ферузкух, тогларидан
Х,исорга келган эди. Шуни шахар малиги этиб тайинладилар.
Вилоят раислигини анча ишбилармон булган Хожа Фахрид-
дин Абдурахдоон Ирокийга топширдилар. Барча иттифок-
ликда якдил, гапни бир жойга куйиб Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззамга карши чикишга дил боглади. Бунинг
хабари Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамга етгач,
у даргазаб булди. Шахзода Тулихонга деди: Сен уларни
улдирмадинг. Шу сабабдан бундай фитна вокеъ булди. Сен
бу юрт одамларини киличдан утказганингда бундай фасод
юзага чикмас эди. Кейин итобу хитобла Элчигдой номи
билан машхур булган Элчигадойни 80 минглик кУшинига
кушиб Х,ирот томон жунатди ва дедики, бирор жондорни
куймагайсан, хатто мушугию итигача тирик колмасин.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам фармонига муво­
фик Элчи гадой нуён 618 йил санаси шавол ойида йулга
173
чикди; у ерга етиб Дарот дарёси буйида карор топди.
У дедики, бутун лашкар шу бир ой муддатда жанг
асбобларини тартибга келтирсин. Чингизхон хукмида булган
мавзеълардан жанг хозирлигини куришни талаб килсинлар.
Киска муддатда Хуросон худуди ва унинг нохияларидан
карийб эллик минг нафар пиёда хамда отлик, жамланиб
лашкарга кушиб олинди. Хирот шахрида малик Мубори-
зиддин ва Хожа Фахриддин Абдурахмон каби аъёну
акобирлар жанг хозирлигини курардилар. Каттаю кичик
барчаси иттифок, булиб, (в. 92б.) токи рамакда жонлари бор
экан, илгаригидек иккиланишу субутеизлик килмасликка
онт ичдилар. Элчигадой нуён бир ой давомида жанг асбоби
ва саваш хозирлигини куриб булгандан кейин, хар бири бир
амирга топширилган шахар дарвозаларини мугул сипохи
сардорларига таксим килиб берди. Шахарнинг хар тарафига
уттиз минг нафар жангчини жунатиб, ким жангда хатоликка
йул куйса улдирилади, ким гайрат кургузса иноят топади,
деб фармон берди. Турт томондан (лашкар) келиб,
Кушилишди, Шахар халки уз улимини буйнига олиб тацщари
чикди, жангга жидду жахд ва камоли саъй кургузди.
Ташкаридан кийнахох сипох манжаник тошлари билан олий
ва кичик иморатлар холини танг ва ер билан баробар килди.
Чарх ва новаклардан кетма-кет ук отиб буржларнинг
шарафаларини то тобадонларигача яксон килдилар. Кетма-
кет отилган нафт оташлари ёмгир томчиларидек (шахар
устига) ёгилди. Хулга тушса хам, курукка тушса хам
ёндирарди. Шахарнинг унгу сули, олдию ортида тинимсиз
жанг кетарди. Шу тарика олти-етти ой чузилди. Токи,
619 санаи муборакда Элчигадой нуён катта жанг бошлагун-
ча. У бир неча кун муттасил жанг килди. Хар бир хужумда
унинг беш минг нафар аскари катл этиларди. Захирадаги
саноксиз манжаник ва арродалардан тусатдан эллик
газлилари чикиб келди. Хар бири бир харакда эди. Турт юз
нафар номдор мугул унинг ортида туришарди. Шу холда уч
кун утди. Шахарда икки гурух пайдо булди. Бу зохира ва
одамларнинг куплигидан одамларнинг холи танг булди.
Кундан-кун Элчигадой бераётган мадад орта борди. Санайи
619 да, жумадулаввал ойининг жумъа куни тонгда осмоний
ва раббоний казоси билан Элчигадой нуён Хокистар буржи
томондан (хужум килиб) шахарни кулга киритди. Сунг
эркагу аёл, карию ёш, каттаю-кичикни катл этишга буюрди.
Конлар дарё булиб окди. Унинг иморатларини вайрон,
буржу боруларини хароб килдилар. Хандакини эса тулдир-
дилар. Етти кун давомида улдиришу ёндириш, кавлашу кон
окизишдан куллари бушамади.

174
Х,ирот халкининг бир милён олти юз минг нафардан
купрори шах,ид булди.
Элчигадой нуён Х,ирот сах,нини (в. 93а.) шундай
покладики, бирорта х;ам хонадор колмади. Саккиз кундан
кейин у К,ошгар томонга равона булди. Улжалардан нимани
лойик, топса Сох,ибк,ирони аъзам Чингизхони муаззам
хузурига жунатди. У бах; касабасига якинлашганда минг
отлик,ни Х,иротга к,айтариб юбордилар. Токи, кочган ва
беркинганларни топсалар катл этгайлар. Иккинчи навбатда
муруллар шу юришда яна уч минг нафарга як,ин кишини
топиб катл этдилар.
Накл килишларича, мавлоно Шарафуддин хатиб Чигир-
тон ва яна ун беш нафардан булак тирик жон колмаган.
Кейин 24 нафар киши яна (шах;ар) булукларидан келиб уша
16 нафар кишига келиб кушилди. Ун беш йил давомида
шулардан бошка бирор жонзод уша жаннатнишон шах;арда
яшамаган.
Марв, Нишопур ва Х,ирот сингари шах,арлар, Туе,
Сабзавор, Жожарм, Насо, Абивард, Сарахс, К,оф вилоятла-
ри ва Хуросоннинг бошк,а шах,арлари шу мамлакатни
тасхир'этиш буюрилган санок,сиз мугул лашкарининг отлари
туёги остида к,олди.
Уй ой давомида улар Хуросоннинг барча худуди, то
Сейстон мулкигача булган ерларни кора тупрок билан
баробар килдилар ва кайтдилар. Назм (мазмуни):
Жах,онгир Тули уч ой ичида Сейстонгача чузилган
ерларни кулга киритди. Ковлади, улдирди, талаб кетди.
Каттаю кичикдан х;еч ким колмади. Бу урушк,ок кайси
шах,ардан утмасин, уша ер албатта даштга айланиб коларди.
Тули шах;ару сах,рода шундай ишлар килди. У ерлар икки
бойуглининг маконига айланди.
Шах,зода Тули Хуросон мамлакатини тасхир ва тах,риб
этгандан кейин Сохдбк,ирони аъзам Чингизхони муаззам
фармонига мувофик,, Толк,он, кейинрок Бадахшон вилоятла-
ри сари йуналди х,амда отаси урдусига келиб кушилди. Назм
(мазмуни):
Тули Сох,ибк,ирон урдусига келди. Жарчилар унинг
келганини хабар килдилар. Угил улжомишга кирганда, ота
уни суюргомиш билан сийлади.
Ушанда бир неча кунда шахзода Тулихон Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам лашкари билан Тол кон калъаси-
ни забт этдилар. (в. 936.) Унинг шах,ри ва калъасини
олдилар, у ерларнинг а^олиси х,амда муллалари эса бошка
жойларга кучиб кетдилар.

175
СУЛТОН Ж А Л О Л У Д Д И Н ИБН С У Л ТО Н М УХД М М АД
ХОРАЗМШОХ, АХ.ВОЛИ ВА СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ
ЧИНГИЗХОНИ М УАЗЗАМ Л А Ш К А Р И БИЛАН
(Ж А Н Г И ) З И К РИ Д А

Султон Мух,аммад Хоразмшох бу фано манзилидан


дорулбакога кучганда Султон Жалолуддин ва унинг укалари
узларининг бир туда одамлари билан Обескун оролидан
кайтиб келдилар. Султон Жалолуддин мардоналик майдони-
да жавлон килмок истади ва замон гардиши навосига жур
булиб, мухолифлик шуъбасини чалмокликни ихтиёр айлади.
Токи, отасига ухшаб халкнинг маломати укига нишон
булиб, башарият суннийлари таънасига колмагай. У Хо­
размга келиб, хукму насак ижро килса, ушанда мугул
лашкарининг кадами ул диёрга етмагай эди. К,абаклилардан
туксон минг нафар киши Хоразм ахолиси орасида яшар эди.
Султон Жалолуддин келгандан кейин уларнинг баъзиси
унинг фармони чизигига буйинсунди. Бошкалари эса адоват
йулига тушиб олдилар. Шу сабабли Султон Жалолуддин ул
фитначи мунофик кавм билан учрашишдан ташвишга тушди.
Ирок томонда мугул хабарини эшитди. Ёлог деган кишини
Хоразм даштига инилари Узлок султон, Гурхон, Хумортегин
ва Темур мулки сохиби У гул хузурига жунатди. У ерда
туксон минг каттол жангчи турарди. Узи Нисо йули билан
Шодимог сари йуналди. Устиворга етгач, бир туда мугул
лашкарига дучор булди. Шом тушгунча жанг килдилар.
К,оронгу тун чарх узра этагини тортганда Султон Жало­
луддин шошилинч равишда Шодимог томонга жунади. Назм
(мазмуни):
Куёш жахондан яширинганда, коронгу тун кун устига
этагини ёпганда Султон уртадан камондан отилган укдек
жадал чикиб кетди.
Султон Жалолуддин мугул лашкари орасидан уша
кечаси гулдек чикиб кетганда У злок султон акаси билан
мугул лашкарининг узлари томонга келаётгани хабарини
эшитдилар. Тухтаб туришни узларига муносиб билмай, сул­
тон ортидан равона булдилар. Йул асносида Султонга дучор
булган лашкарга учрадилар. Учрашишгач, (в. 94а.) улар би­
лан жанг килишга кодир эмасликларини мулохаза килиб,
бир хамладан кейин кочишга юз тутдилар. Мугуллар улар
кетидан равона булдилар. Улардан бир тудани кулга олиб ул-
дирдилар. Султон Жалолуддин Шодимогга етгандан кейин
уч кун шу ерда туриб колди. Курол-аслах;аларини хозирлаш
билан машгул булди. Ногох ярим кечада: Назм (мазмуни):
176
Айланиб турган фалак тухтаб колди, куёшнинг оёк-кули
сустлашди.
Бу ердан султон Жалолуддин таваккал отига миниб,
санаи 617 да зулхижжа ойининг 11-куни Парвон йули билан
отаси унга багишлаган Разнин томонга равона булди. Бирор
соат утгандан кейин лашкар Шодмох,га етди. Маълум
килишларича, султон Жалолуддин у ерда тухтамасдан
йулида давом этди. Токи, Хирот музофотидан беш кунлик
йулни босиб утдилар, аммо етиб ола олмадилар. К,айтиб
кетдилар. Султон Жалолуддин ибн Султон Мухаммад
Хоразмшох Разнинга етгач, таркалиб кетган Султон
Мухаммад Хоразмшохнинг лашкари унинг атрофига келиб
тупландилар. Назм (мазмуни):
Хар томондан лашкар унинг атрофига келиб тупландики,
унингдек мехтар Эронда йук эди.
Хирот малиги хам шахзода Тулихоннинг юришидан
енгилган эди. Уз кавми гурийлар ва лашкари билан Султонга
келиб кушилдилар. К,абаклиён кавмидан кирк минг нафар
киши Хоразм тарафдан етиб келди. Назм (мазмуни):
Лашкар суворийлари енгилиб, илтижо билан хар
томондан султонга анжуман булдилар.
Бахор етиб келганидан султон Жалолуддин Разниндан
чикди ва Бозонга йуналди. У ерга етиб тухтагач, хабар етиб
келдики, Бекчак ва Тимкур чексиз мугул лашкари билан
Волиён калъаси мухосарасига машгул булдилар. Волиён
калъасини тасхир килишларига якин колди. Шижоат асарли
султон бу хабарни эшитгач, юклари ва бойлигини уша ерда
колдириб узи ута жасоратли катта лашкари билан ул
бадкирдор кавм устига илгор уюштирди. Булжор куни
Хужумлар уюштириб зур саваш кургизди. Мугул тотор
лашкари мукаддимасидан карийб туккиз минг суворийни
дорулбаворга жунатди. Султон Жалолуддин ибн Мухаммад
Хоразмшох лашкарининг сони зиёда булгач, (в. 94б.)
дарёдан кечиб утиб, трстадилар. Волиён калъасини мухосара
килмок учун бораётган мугул лашкарининг гул кисмини
хароб килдилар. К,оронгу тушгач, мугул лашкари кочишга
юз тутдилар. Султон Жалолуддин катта улжани кулга
киритиб, кайтди ва Бозонга етиб келди.
Султон Жалолуддиннинг мугул лашкари устидан галаба
Килгани, Бекчак, Тимкур ва уларнинг лашкари таслим
булгани хабари Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамга,
Толконга етиб келди. Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам бу хабарни эшитиб, К,айкур нуённи ва яна бир
амирни уттиз минг нафар лашкар билан султон Жалолуддин
ибн Султон Мухаммад Хоразмшохни дафъ килмок учун

•2 — 4156 177
жунатди. Узи хам унинг ортидан йулга тушди. Кайкур нуён
киёмат асарли лашкар билан султон Жалолуддин кароргохи
Бозон мавзеига етиб келди. Султон Жалолуддин жанг
килишга мойиллик билдириб ботирлик яловини наррашер
думидек бошига соябон килди. Назм (мазмуни):
Куркмай лашкарни жангга киритди. Гуё паланг билан
жанг бошловчи шер каби. Унг ва сул кулларни тартибга
келтирди. К,алб уртасида уз урнини ростлади. Йирткич шер
каби пиёда булиб, газаб билан бел боглаб жанг килди. Икки
саф уртасида кахрамон ботирлар адоват камонини кулга
олди. Укни тортиб шастни очиб юбордилар. Мардлик билан
душманга ташландилар. Уша куни шомгача Чину Х,абаш,
Руму Занг ботирлари сингари жанг килдилар. Жанггохда
халойик кузи унгида хаво сипох, чикарган чанг сингари коп-
кора булди. Нур сочиб турган куёш ботгач, коронгу тун
фалак узра уз этагини ёпди.
Куни буйи ботирлар жанг майдонида шеру паланг каби
бир-бирлари билан олишдилар. Икки томоннинг хам
бирортасига зафар ёр булмади. Х,ар бир жангчи адоват тула
дил билан майдондан кайтди ва уз марказларида карор
топди. К,айкур нуён султон Жалолуддин олиб борган жанг
шидцатининг зуридан яна танг ахволда колганлигидан,
бунинг олдини олиш учун ясо тартиб берди ва дедики, хар
бир суворий уз фалокатлари (бахтсизликлари) тимсоли
тарзида намад ва чубларини урнатгайлар. Назм (мазмуни):
Чин хокони — ярим кун шох,и Шаркдан Нимруз сари
равон булганда, тоторлардан хабашлар шикает топдилар.
Зангилар румликлар лашкаридан енгилганидек. Х,аР икки
томондан наъра кутарилди, жангталаблар икки сафга
тизилдилар.
Тонг отгач, х,ар икки тараф саф тортдилар. Султон
Жалолуддин лашкари мугуллар сафи ортидан сафланган-
ларни курди. Уларга мадад етиб келмокда, деб тасаввур
килдилар. Хавфга тушдилар. Чекинмокка жазм килдилар.
Султон Жалолуддин уз- лашкарини бу паст ниятдан
кайтарди. Иккинчи марта мугуллар пиёда булиб жангга
кирдилар. Султон Жалолуддин лашкари бу тадбирдан хабар
топиб, барчаси отга миниб мугул лашкари устига хужум
килди. Мугул лашкари ажиб бир х,олатда шикает еди,
уларнинг аксари улдирилди. Султон Жалолуддин лашкари
катта улжани кулга киритди.
Х,ар икки нуён озгина одамлари билан Сох,ибкирони
аъзам хузурига етиб келди. Шу зах,отиёк Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам уз одамлари билан Толкон,
Бадахшон вилоятларидан Султон Жалолуддин ибн Султон
178
Мухаммад Хоразмшохни дафъ килмок, ниятида йулга чикди.
Шу уртада улжага тушган бир от устида Хоразмшохнинг
муътабар амирларидан Сайфуддин Угрок билан Х,азора
малиги уртасида бошланган тортишув охир-окдбат низога
бориб етди. Х,азора малиги Сайфуддин оти устига тозиёна
урди. Султон Жалолуддин бу (низо)ни бартараф этмади.
Сайфуддин хафа булиб колди. К,оронгу тушгач, Сайфуддин
Угрок 30 минг нафар кишиси билан Синкирон тоглари томон
кетиб колди. К,абакли туркман ва халаж сипохлари "х,ам
(султондан) юз угирдилар. Шу сабабли олиймакон Султон
ахволи батамом заифликка юз бурди. Султон Жалолуддин
томонга Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг
юриши тайин булди. Йул асносида у Бадахшон Андаробига
якинлашди. Бу диёр ахолиси унга каршилик курсатдилар.
Шу муносабат билан бу ерда бир ой колиб кетди. Бу калъа
забт этилгач, Бомиён калъасига етди (в. 956.). Бу ернинг
халки х,ам жангга отланди. Х,ар икки томондан ук ва
манжаник отишмалар булди. Сохибкирони аъзам Чингизхо­
ни муаззам учун жуда севимли булган Монмакон ибн
Чигатойхонга Бомиён калъасидан отилган чарх уки келиб
тегиб х,алок булди. Назм (мазмуни):
Пурдил шохнинг дили гамга тулди. Зеро, энг сукжли
набираси х,алок булди. Разаб билан у шундай жангга
киришдики, тобидан тошнинг дили танг булди. Турклар нар
аждаходек бир х;амла килиб, у калъани осонликча кулга
киритдилар.
К,алъа забт этилгач, Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам у калъанинг барча ах;олисини аёлу эркак, кичигидан
каттасигача битта куймай катл этишга буюрди. Бирор
жонзодни колдирмадилар. Х,атто ёввойи х,айвон, ва joiia
нохиядаги кушларгача барчасини улдирдилар. Бомиён
калъасини вайрон килдилар. Назм (мазмуни):
Бирдан дил тутунидан оташ алангаланди. Бутун калъа
ах;олиси билан ёниб кул булди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам ул калъани
«боди болиг» деди. Яъни ярамас шах;ар, минбаъд унда хеч
ким яшамаслиги керак. Бу мусибатли вокеа туркий ит
йилига мувофик булган санаи 619 хижрийда содир булди.

179
СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИ Н ГИ ЗХО Н И
МУАЗЗАМНИНГ ХДР И ККИ С УЛТО Н -С УЛТО Н
Ж АЛО ЛУД Д И Н ВА СУЛТО Н М У Х А М М А Д (В. 95б)
ХОРАЗМШ ОХ У С ТИ ГА Ю РИШ И Х А К И Д А Х И К О Я

Сохибкирони аъзам, Чингизхони муаззам Кайкур нуён


билан булган лашкарнинг енгилгани х,ак,ида хабар топди.
Хоразм мамлакатига кетган лашкар унинг одамларини
катли ом килишидан бушади ва Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззамнинг фармонига мувофик сохибкирон
авлодининг улуги Жужихонга берилган Дашти Кипчок
томонга жунади. Сохибкирони аъзам Чингизхони му­
аззамнинг иккинчи ва учинчи угиллари Чигатойхон ва
Уктойхон Жайхун дарёсининг тепасидан хадсиз-хисобсиз
лашкар билан йулга тушдилар ва Хоразм мамлакатининг
шахарларини батамом ва тулик кулга киритиб, Кот ва Киёт
шахарларини вайрон килдилар (в. 96а.). У ернинг ахолисига
шахидлик шарбатининг кадахларини ичирдиларким, бу
шарбатдан хоразмликлар мает булиб, (абадий) уйкуга
кетдилар.
У ердан Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг
узангисини упиш учун йулга равона булдилар. Йул давомида
кайси шахар ва кишлокка етиб борсалар, (эл) агар итоат
килиб, Султон Мухаммад Хоразмшохнинг одамларини тутиб
берсалар, уларнинг жонларига касд килмас эдилар. Агар
бунга хилоф иш тутсалар ва жангга киришеалар, уша
шахару кишлокни вайрон, халкини катли ом килардилар.
Шундай килиб, Бомиён мавзеига келиб Сохибкирони аъзам
. Чингизхони муаззамнинг бекарон лашкарига кушилдилар ва
хар икки угил ота хизматига тиз чукиб, хисобсиз хадяларни
такдим этдилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамдан фармон
булган эдики, Бомакон бин Чигатойхоннинг улими хабарини
Чигатойхонга айтмасинлар, бинобарин буйрукка мувофик
кимки бу во^еани изхор килишга кудрат топган булса, бир
неча кундан сунг Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
жазосини бергай. Назм (мазмуни):
Гинадан кошини чимирди-ю, кузини газаб билан
Чигатойга каратди ва деди: «Нега фармонга кулок
солмадинг, нега кайсарлик отига миндинг?» Чигатой
куркувдан тиз чукди ва деди: «Хакни таниган шаханшох, иш
бундай: сен жахон шохисан, биз эса кулинг. Энди, албатта,
фармонингдамиз. Биз сенинг хизматкоринг, сен эса подшох-
Бизнинг узимизда ихтиёр йук. Сенинг розилигинг дилимизга
180
мададдир. Бунингсиз бизга яшаш мушкул. Агар лутф
килсанг ёки жонимизга кахр килсанг хам, нимаики фармон
килсанг, биз унга мутеъмиз. Буюргил, биз сенинг камтарин
кулларинг. Сенинг амринг йулида жон фидо киламиз». Улуг
сохибкирон шоханшох, Чигатойнинг каддига курк кийдира-
ди. Подшох унга шундай деди: «Углинг жангда халок булди,
унинг улимидан сен к,айгу чекма. Жимликни ихтиёр кил, хар
хил сузларга кулок, солма!» Чигатой буни эшитиб, хушсиз
к,олди, саросималик ичида куркувдан жим турди. У на
ёрлигни буза олар эди, ва на фарёд уриб, жигарини хон кила
олар эди. На сабру токат уни ушлаб тура олар, юраги ёнса
Хам, на оху фарёд чикар эди. Узок вакт узини шундай тутиб
турди. Узи улдию бирок (шундай) деди: «Эй улуг шох,
Бомакон жангда улган булса, шубхасиз, у подшох учун
садака булди. Подшох ишига бел боглаган кул, лашкар
ичида ботирлиги билан фахр этади. Бизга ухшаганлардан
юзтасининг жисму жони йук булса-да, Сохибкиронимизнинг
умри бокий булсин!» Бирпас бу наво нагмасини чалгандан
сунг, улугвор холда шох олдидан ташкарига чикди. Хилват
жойга бориб, бир бурчакка утди-ю, икки кузидан Жайхун ва
Сайхун ёшларини тукди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам узининг
иккинчи угли булмиш Чигатойхонга катта угли Жужихон
билан Хоразмда низо килгани ва бу низо туфайли Хоразм
калъаси тезда кулга кирмагани учун, таънага огиз очиб,
(Чигатойхонга) сиёсат сузларини айтди. Чигатойхон куркув
ва вахимадан тобуг холатида тиз чукиб, итоаткорона
жавоблар билан узининг узрини баён килиб, айбини тан
олди, розилик оёгини тобелик жойига куйди.
Шундан сунг, Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
мархамат жуббасини Чигатойхоннинг елкасига кийдирди ва
набираси Бомаконнинг улими муносабати билан унга таъзия
изхор этиб, йиги-сиги килишни катъиян таъкиклади.
Чигатойхон бу хабарни эшитиб дахшатга тушганини
мардлик билан енгиб, Сохибкирони аъзам раъйига мувофик
сузларни айтиб, яхшилик билан ташкарига чикиб, хилватга
бориб, туйиб йиглади ва фарзандининг хижрон оташини
сундириб, яна отасининг хизматига кайтиб кирди. Унда
гамгинликдан заррача белги йук эди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам хисобсиз
лашкар билан Султон Мухаммад Хоразмшохнинг валиахди,
яъни Султон Жалолуддин ибн Султон Мухаммад Хо­
размшохнинг касдида Кобул йули оркали зудлик билан
Разнин сари йулга тушди. Назм (мазмуни):
Чингизхон уз лашкари билан Хоразмшох валиахдининг
касдига тушди.
181
У кдттик, шошилганидан икки манзилни бир киларди,
чунончи, таом х;ам ейиша олмасдилар. Шундай килиб,
Разнинга етиб келдилар. Бу ерда маълум булдики, (в, 97а.)
Султон Жалолуддин ибн Султон Мухаммад Хоразмшох
бундан ун беш кун аввал Чингизхоннинг кайтаётганини
эшитиб, Х,индистон томонга кетибди. Fазнинда эса Ялавоч
нуённи доруга килиб колдирибди. (Чингизхон) тухтамасдан
Султон Жалолуддин ибн Султон Мухаммад Хоразмшох
оркасидан равона булди. Назм (мазмуни):
Унинг нишонини излабу кидириб, Сохибкирон султон
оркасидан чопарди.
Тонггача ёруглик кундуз юзидан ёгилиб, субхнинг
ок сути уфклар сийнасидан тошиб чиккан пайтда, мугироб
(сув маъносида) етиб келиб, Султон Жалолуддин бин
Султон Мухаммад Хоразмшох оркасидан етишди ва тухтов-
сиз жангга киришди. Назм (мазмуни):
У уз атрофига шундай лашкар йигдики, дарё ук, аскарлар
эса камон эди. Лашкар ёнига лашкар кушиб, эронийлар
йулини тусдилар.
Султон Жалолуддин бин султон Мухаммад Хоразмшох
узини суву олов уртасида курди, чунончи, бир тарафида
кескир киличлар олов сочарди, бошка тарафида эса конх^ф
дарё турарди. Х^ч бир томондан чикиб кетишнинг иложи
йук эди. Ноилож жангга киришди. Баходирлик отини кураш
майдонига солиб, тотор кофирлардан купини хал окат
тупрогига корди ва хеч бир кулфатсиз жанг килдики, агар
Рустами достон тирик булганда, унга булган мухаббат
ёпигини уз елкасига солган буларди. Агар кумуштан
Исфандиёр бу жангни мушохада килганда, унинг хизматида
куллик лавозимини жону дил билан кабул килган буларди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг лашкари
сардорй Султонхон Малик булмиш султон Жалолуддин
лашкарининг унг канотига хамла килдилар ва жойларидан
кузгатиб, пароканда айладилар. Султон Жалолуддин лаш ­
карнинг калбида етти юзта мард билан бирга мардоналик
оёгини ерга махдам куйиб, тонгдан то туш пайтигача
каршилик курсатиб, уларни чапдан унгга, унгдан чапга кувди
ва хар бир хамлада канчалаб кишини кулатди. Назм
(мазмуни):
К,айси томонга от чоптирмасин, тупрокни конга буяр эди.
Агар бу жангни Золнинг угли курса эди, у султон Жалол
(уддин) нинг кулини упган буларди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг лашкари
бехисоб эди, улар соатма-соат купайиб боришарди ва гох-
гох кураш майдонини султон Жалолуддин учун танг килар
182
эдилар. Мугуллар султон Жалолуддинни к,улга туширай деб
колганларидан кейин Хонсултоннинг угли Ахос Малик
султон Жалолуддин отининг жиловидан тутиб, оркага олиб
чикди. Султон юраги гирён, кузлари нигорон булиб,
болалари ва улуглари билан минглаб дарду фирог ила
видолашиб, кора тури к отина миниб, мугулларнинг бехисоб
лашкарига яна хамла килди. Уларни оркага суриб ташлаб,
сунг жиловни оркага тортди. Совутини елкадан ташлаб,
чатрини кулга олди, чубини ерга отиб, отига камчи босди.
Синд дарёси киргогидан то узан (сув)гача ун газдан
ортикрок эди. У отни дарёга х,айдади. Лашкардан бир тудаси
унга эргашган эди, мугулларнинг укидан йуклик денгизига
гарк булди. Бу фириб дарёсининг наханги Х,ак субханаху ва
таолонинг мархамати билан отнинг сузишига назарини
солди, Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам дарё
киргогидан х;еч кимса ук отмаслигига амр килган эди.
Айтишларича, сувда катл этилган мурдаларнинг купчили-
гига шу даражада ук теккан эдики, сув уликларнинг кони
билан кип-кизил булиб ке.тган эди. Султон Жалолуддин
сувдан омон утиб, уша й^Ьушк денгизининг гаркобидан
халослик топди. У киргок буйлаб юриб, уз лашкаргохи тур-
ган жойга, душман каршисига етиб келиб, урдусини, хази-
наю хонумонини хамда узига тааллукли (хотинлар) ни душ­
ман кандай талон-тарож этаётганини мушохдда килди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам дарё киргогида
турар экан, султон Жалолуддин унинг рупарасига етиб
келиб, сувнинг у киргогида кора турик отидан тушди ва эгар-
жабдукпарини отнинг ингичка белидан олиб, уз чопони ва
уклари билан бирга офтобга куйиб куритишга бошлали.
Чатрини эса (в. 98а.) найзага илиб, узи унинг соясида ёлгиз
утирди. Намози асргача еттита киши сувдан чикиб ке либ,
султон Жалолуддинга кушилди. Кун ботмасдан авчил бу
етти киши йулга равона булиб, Х,арк чулига кириб, бу
тукайдан олга силжидилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам султон Жало­
луддин ибн султон Мух,аммад Хоразмшохдан бу ахволни
мушохада килгач, либосининг ёкасини таажжуб бармоклари
билан тутди. Назм (мазмуни):
Олий нишонли султоннинг бу холи Сохибкирон (Чингиз­
хон) га манзур булди. Унга офарин айтди-ю, деди: «Отадан
дунёда хали бундай угил тугилмаган. У сахрода шер каби
голиб жангчи, дарёда эса наханг (акула) каби ботир. К,андак
килсинки, хали хеч ким такдир билан, хеч бир можарода
тенг келолмаган. Лекин у мардликнинг додини берди.
К,азойи кадар каршисида кудрат кулини (мардона) очди.
183
Мардлик билан ундан (казо) кутулиб булмайди. Нима
килсйн ;— килмасин бу улуг худо ишидир.»
Султоннинг барча феълу х;аракати Сох;ибкирон (Чингиз­
хон) га манзур булиб, тах,син огзини очиб, угилларига
юзланди ва деди: «Отага шундай угил зарурки, у икки
гирдоб — олов ва сув гирдобидан озодлик майдонига чик,а
олди!»
Бу султондан куп ишлар ва хисобсиз киссалар вужудга
келди ва унинг ишларидан х,ар кандай окил угил гофил
колмаслиги керак!
Шундай килиб, султон Жалолуддиннинг сувда чукмаган
лашкаридан колганлари Сох,ибкирони аъзам Чингизхони
муаззам фармонининг тиги остида улдирилди. Султон
Жалолуддиннинг хотин ва фарзандларини х,ам х;озир
килдилар, эркакларини улдириб, эмизикли болаларини х,ам
катл этиб, кузгунлар учун насиба килдилар. Султон
Жалолуддин узи билан булган хазинани Синд дарёсининг
сувига туккан эди. Бундан хабар топишгач, Сох,ибкирони
аъзам Чингизхони муаззамнинг ёрлиги билан гаввослар
кулидан келганича топганларини сувдан чикариб олдилар.
Назм (мазмуни):
Бу дарёдан садафдан х,еч бир ранжсиз, тоза дурлар кафт-
га чикди. Шох, фармонига амал килиб, дурларни йигиш учун
лашкар дарёга тушди, Бир неча кун бу ерда турдилар ва Со-
х,ибкирони аъзам шу жойга суфа куришни буюрди. Бу вокеа
юнд йилига мувофик 618 йил ражаб ойида юз берган эди.

СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


МУАЗЗАМ НИНГ КО Н ХУР А М И РЛ А РИ Д А Н БУЛМ И Ш
И ККИ САРДОР — ДУЗМ О Н БАХШ (? ) ВА
БАЛОНУЁННИНГ (? ) Х,ИНДИСТОН Х,АМДА СИНД
Ю РТЛАРИ ГА СУЛТОН Ж А Л О Л УД Д И Н ИБН С У Л ТО Н
М УХДМ М АД ХОРАЗМ Ш ОХНИ ТАЪК,ИБ ЭТИ Ш У Ч У Н
Ю БОРИЛГАНИ Х А К И Д А ГИ ДОСТОН

Тарих арбобларининг ёзишларича, султон Жалолуддин


бин Султон Мух,аммад Хоразмшох, Синд дарёси киргогида
каттик шикает топиб, урдусидаги асоси ва дабдабалари,
хазиналари х,амда якинлари мугул лашкарлари кулида
талон-торож этилиб, у фарзандларию хотинларидан баъзи-
ларини улдирилган, баъзиларни кулга тушган х,олда кургач,
узи бир неча одамлари билан дарёдан отда сузиб утиб, кочиб
кетгани юкорида кискача зикр этилган эди. Шундай килиб,
184
султон Жалолуддин бин Султон Мухаммад Хоразмшо*
шикает еб, Синд дарёсидан утиб, уз урдусининг рупарасига
келиб, чатр остида бироз танх,о, кейин эса етти нафар
мулозим ва лашкарлари билан топишиб, то намози шомгача
утирдилар. Х,ар томондан битта-битта, иккита-иккита булиб
султоннинг одамлари ва хизматкорлари келавериб, окибатда
эллик нафарча одам йигилди. Шом ва хуфтондан сунг
оламни зулмат коплаганда, Султон узига келиб кушилган бу
одамлар билан кдйсидир томонга йуналди ва чегарасиз
чангалзорлар ичидан йулга равона булдилар. Улардан х,еч
кимса к,аёк,кд кетаётганларини билмас эди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам галабага
эришгач, (в. 99а.) султон Жалолуддинни излаш учун
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам салтанатида турк
кабилаларининг сардорларидан х,амда улуг амирлар жумла-
сидан булган Дузманбахш ва Балонуённи хисобсиз лашкар
билан султон Жалолуддин кетгандан сунг бир кун уггач,
мабодо у Х,индистонга кетган булмасин, деган гумонда Синд
дарёсидан утиб, Х,индистон томон боришни, кайси жойдаки
султон Жалолуддин ва Хоразмшохнинг одамларидан асар
топсалар йукотишларини амр этди.
Дузманбахш ва Балонуён ногох,он Синд дарёсидан утиб,
Х,индистон мамлакатига юз куйдилар. Улар кайси ерга
етсалар, одамлар итоат килишеа ёки Хоразмшох,ийлардан
у ерда х,еч ким булмаса, уша диёр одамлари улимдан кутулиб
колардилар. Бирок уларнинг ерга экилган зироат уруглари-
дан бошка х;еч кандай бойлиги колмасди. Агар итоат
килмасалар ёки итоат килсалару, бирок у ерда Хо-
размшох,ийлар борлиги маълум булиб колса борми, бари бир
уларни катли ом килардилар, калъаю кургонларини ер билан
яксон этардилар. Мултон мамлакатининг иморатлари ва
Бах,одурнинг обод жойлари то Х,индистон мамлакатига
карашли Шур дарёга тобеъ сархдцларга етиб бориб, шу
ораларда яшайдиган кузга учраган эркакларни угиллари
билан бирга катл этдилар, хотин ва гудакларни асирга олиб,
барча бойликларини уларнинг х,айвонларига юкладилар.
Султон Жалолуддин бин Султон Мухаммад Хоразмшоздан
эса кеч кандай дарак тополмай оркага кайтдилар. Назм
(мазмуни):
Шохнинг фармони билан амирлар жунадилар. Ва
Мултоннинг сувидан кечиб утдилар. Лаховур сархадидан то
Хур мулкигача ва Дарёйи Шур якинидаги вилоятларгача,
тотор отликлари газабга миниб кидирдилар. Халкнинг
бойлигини олиб кетдилар, калъаларни йикитдилар. Бирок,
уша куни султон кулга тушмади, улар хулу курукликда от
185
чоптириб, охири хон томонга караб йулга ошикдилар.
Дузманбахш ва Балонуён то Маликпур шахригача етиб,
лашкарнинг мукаддима кисми Дарёйи Шургача бориб, хар
томонни агдар-тунтар килиб кидирдилар, бирок султон
Жалолуддиндан хеч кандай хабар топмадилар. Ноилож
оркага кайтдилар. Айтишларича, Балх шахрига, Сохибкиро-
ни аъзам Чингизхони муаззам урдусига келиб, унинг
мулозаматига етишдилар.

СУЛТО К Ж А Л О Л УД Д И Н Н И Н Г Л А Ш К А Р И
ЕН ГИЛГАНДАН С У Н ГГИ ВОКДАЛАРИ, М А М Л А К А Т
ТАСХИРИ, ИРО К САРИ Ю РИ Ш И Х Д М Д А К О Л ГА Н
АДВОЛИ Х Д К И Д А ГИ ДОСТОН

Тарих китобларида зикр килинишича, султон Ж ало­


луддин бин Султон Мухаммад Хоразмшох; Синд дарёсининг
сувидан утиб, етти киши хамрохлигида коронги тушгунча
у ерда утириб, тунда уша жойга якин ердаги тукайга кириб,
-гухтаб турди. Эллик нафар аскарлари унга келиб кушилгач,
jhua чангалзордаги ёгочлардан киркиб, улардан найзалар
ясаб, Татта ва Бикр томон равона булдилар. Бир неча кундан
кейин уша нохияларда фитнаю фасод билан машгул булган
хиндулару кофирлар жамоати устига тунги хужум уюштир-
дилар ва уларнинг аксарйятини катл этдилар. Султон
Жалолуддин уша одамларнинг отлари ва курол-яроЕларини
уз мулозимларига таксим килиб берди. Кундан-кунга эса
лашкарларнинг сони ортиб борди. Шахриёри шижоат шиор
икки йилга якин бу мамлакатда кофирларни катл у горат
килиш билан машгул булди ва бу машгулликда бир канча
муътабар шахарларни кулга киритди, кофирлардан кулини
эса жаханнамга равона килди. Шундан с^нг Ирокни тасхир
килиш хаваси бу жахонгир султоннинг кунглига тушиб,
отланиш байрогини кутарди ва Каж ва Мукрон йулидан уша
томон йуналди.
Олти юз йигирма биринчи йилда Кирмон чегарасига етиб
келди. Барок хожиб уни пешкашлар билан кутиб олиб,
хизматига бел боглаб турди. Султон Жалолуддин Барок-
хоннинг кизини уз никохига олиб, Кирмон калъасида
кайлик ишлари билан банд булди. Икки кундан сунг Султон
Жалолуддин ов килиш ниятида сахро ва яйловларга жунади.
Барок хожиб оёги огриётганини бахона айлаб, (в. 100а.)
боришга каршилик килди ва шахарда колди. Султон унинг
каршилик килиш хаели борлиги ва узи ни касалга солаётга-
нини билиб, уз якинларидан бирини Барок хожибнинг
186
олдига юборди ва Ирок томон юришга к,арор килингани ва
у тажрибали киши экани, шу сабабли бу ерга келиши
заРУРлиги х,амда у билан бу борада маслах,атлашиш
кераклиги х,акида хабар берди. Барок, х,ожиб эса: «Тугри йул
шуки, султон зудлик билан уша томонга кетаверсин, бу
вилоятнинг майдони унинг назарига лойик, эмас. Агар яна
к,айтиб бу калъага кирса, мухлатни кулдан берган булади!»
деб жавоб айтди.
Султоннинг элчиси кайтиб кетгач, Барок х;ожиб султон­
нинг бошка одамларини Кирмондан кувиб чикарди ва
дарвозаларни махдсам ёпди. Султон Жалолуддиннинг уч
олишга куввати булмагани учун Шероз йули оркали Ирок
томонга жунади. Уша пайтда Форснинг хокими булган Саид
ибн Зангий уз авлодларидан бирини муносиб совгалар билан
унинг хизматига юборди. Атобекнинг покдоман кизлардан
бирини султоннинг никох,ига киргиздилар.
Султон Жалолуддин Форсдан Исфах;он сари ошикди ва
бу шах,ардан Рай сари жунади. Унинг биродари султон
Еиёсуддин салтанат ишларини хохдаса х,ам, хохламаса х;ам
унга топширди. Султон Жалолуддин илтифот нурини,
подшолик ишларини тартибга солиш, халк ва аскарлар
ах,волини яхшилашга каратди. Шундан сунг олга юриб,
кишлаб, у ердан мадад тилаш х,аёлида дорус-салом Багдод
сари х,аракатга тушди.
Носир халифа хоразмшокийларга нисбатан кунглига
тугиб олган адоватга биноан К,аршатмурни йигирма минг
кишига бошлик килиб, султонни Багдод атрофидан кувиб
юборишга амр килди. Султон Жалолуддин К,аршатмурнинг
келаётганидан хабар топиб, бах,одирлик оёгини ерга тираб,
озгина аскарлари билан купгина лашкарни енгди ва Табриз
томонга йуналди. Атобек узбек валади Жах,онпах^авон
Мух,аммад уша пайтда бу диёрнинг х;окими эди. У шах,арни
салжукийлардан булган Мулкил номли хотинга топшириб,
узи олчак олиб кочди, Султон Жалолуддин (в. 1006.) олти
юз йигирма иккинчи йили Табриз чеккасига тушиб, шах,арни
камал килишга киришди. Уша пайтда кунлардан бир кун
Мулкил боруга чикиб, ногох, кузи султон Жалолуддинга
тушди ва ошик булиб колиб, эрим мени талок килган, деб
даъво килди. Натижада кози Иззуддин К,азвинийнинг
х,аракати билан уртада никох, юз берди. Атобек Авранг бу
хабарни эшитиб, мол-мулки устидан турди-ю, узга олам сари
равона булди.
Бу вокеалардан сунг бах,одир шах;риёр (султон Ж ало­
луддин) икки бор гуржилар устига лашкар тортди.
Тифлисда турган вактида Барок х,ожибнинг Ирокка хужум
187
килмокчи булгани х,акида хабар эшитди. Султон Ж ало­
луддин ноилож шамолу чакин каби харакат килиб, чаккон
кадамлар билан етти кунда Тифлисдан Кирмон чегарасига
етиб келди. Барок хожиб султоннинг етиб келганидан хабар
топиб, подшохона хадялар юборди, узр ва тавба маросимини
адо этишга киришди.
Шахриёри олиймикдор (Жалолуддин) дорул-мулк Ис-
фахонга жунади ва у ерда бир неча кун дам олиб бисотини
ёйди. Шу орада Жалолуддин Малик Ашраф Шохожи Али
исмли кишини Ахлотга юборгани, у бир неча кун
мамлакатнинг баъзи хотинларига таарруз килиш ва малик
эса Табриздан Ахлотга бориб, Х,ожи билан муносабатда
экани хакдда хабар топди. Султон Жалолуддин бу суз-
ларни эшитгач, сабри тугади ва зафар байрогини уч олиш
максадида кутариб, Ахлот нох,ияларида катлу горат ма­
росимини амалга оширди. Шахар дарвозаси якинига
келганда мугул аскарлари Ирок томон келаётгани хакдда
эшитди, ноилож оркага кайтди. У билан мугуллар орасида
жанг юз бериб, султон енгилди ва Исфахон томон ошикди.
У жангда сустлик килган х,ар бир кимсага маъжар кийдириб,
шарманда килди ва ботирлардан бир тудасини амирлик
даражасига кутарди хамда уд йилига тугри келадиган олти
юз йигирма бешинчи йил ойларида (в. 101а.) султон
Жалолуддин яна бир бор узининг зафарли лашкари билан
Гуржистон сари отланди, бедин кофирлардан купини катл
килди. Согу голиб холда Ахлот сари кетди ва бу шахарни
камал килиш билан машгул булди. Бир неча кундан сунг х,ам
кахр, хам жабр билан Ахлот шахрини олиб, газаб юзасидан
голиб лашкарга душманга завол вакти хисобланган куёш
чикишидан то чаштгохгача катлу горат билан машгул
булишини буюрди. Сунг афв ракамини киличдан омон
колганларнинг гунох, сахифаларига тортиб, оммага умумий
мархамат эълон килди.
Тун осмоннинг келинчаклари чехраларидан парда
никобини кутарган вактларида олийжаноб султон Дожи
Алининг хотини Мулкилга мукофот сифатида у билан
хилватга кирди. Бу улуг галаба юз берганидан сунг яна
янгидан фалак кадрли султон шону шавкатининг овозаси
каттаю кичикнинг кулогига куйилди.
Ахлот мавзеи хануз Хумоюн (султон) нинг кароргохи
экан, бу жалолий (улугвор) кароргохга Рум подшоси ва
Шом малики узаро иттифок тузиб, мухолифлик ва
бадбахтлик йулини тутганлари хакида хабар келди. Султон
Жалолуддин касал булишига карамай, мухолифлар жангига
равона булди ва Мус биёбонида шомликларнинг олти минг
188
кишилик одамларига дуч келди ва улардан х,еч кимса
мамлакатлар фоти^и лашкарининг найзасидан жонини
куткариб кетолмади, Султон билан Рум подшоси уртасида
жанг борар экан, уруш майдонида султон Жалолуддин
михдффа (кажава) дан ташкари чикиб, зин хонасига утирди.
Заифлик истило килгани сабабли ихтиёр жилови кулидан
кетиб, бир неча кадар оркага босди. Аъёнлар арз килишиб,
султоннинг бир лах,за истирохдт килиши муносиб эканини
айтдилар. Султон буни тугри деб топиб, якинлари билан бир
чеккага юзланди. Аълам хожа шахриёри олиймикдор
(Жалолуддин) ни кочяпти, деб тасаввур килдилар. Натижа-
да оркаларини душманга угириб, юзларини кочиш водийси
томон бурдилар. Султон х,ам зарурат туфайли Ахлот томон
х;аракатга тушди. Бирок румийлар султон х;ийла ишлатиб,
бизни пистирмага туширмокчи, деб гумон килдилар
(в. 1016.) ва ноилож уз мавзеларидан кадамларини юкори
куйдилар.
Султон Жалолуддин Ахлотга етиб келганда Уктой
кооннинг амри билан Чирмогун кучли лашкар ила Амул
сувидан утиб, Ирок томон келаётганини эшитди. Шу сабабли
у Озарбойжон томонга юра бошлади. Аъёнлардан бирини
айгокчи сифатида олдинга юборди. У киши Табризга етиб
бориб, яхши текшириб курмасдан Ирок ва Озарбойжонда
мугуллардан х,еч кандай асар йук, деб хабар келтирди.
Султон Жалолуддин бу хабарни эшитиб, шоду хуррам
булди ва айшу ишрат мажлисини бошлаб юборди. Аркони
давлатдан купчилиги унга эргашган х,олда пайдарпай шароб
| ичишга машгул булдилар. Уша пайтда улуг шоирлардан
бири мана бу рубоийни айтган эди: Назм (мазмуни):
Эй шох,, бех;исоб майдан, чеки йук мастликдан нима
*осил булади? Шох, мает, жах,он хароб, душман эса оркаю
олдинда турибди. Айт-чи, уртада нима ишлар х,осил булади?!
Шундай килиб, бу давлатманд тоифа мастлик ва гафлат
. уйкусига ботганларидан бир неча кун утгач, 628 йилнинг
ойларида,— бу туркийлар оуйича Луй йилига тугри кела-
ди,— Чирмогун ёмгир томчиларидан х,ам куп булган
х,исобсиз тотор лашкари билан етиб келди. Султон
Жалолуддиннинг амирлари ва якинлари каторида булган
Озархон вокеадан огох; булиб, султон Жалолуддиннинг
ёнига ошикди х;амда уни катта кийинчиликдан сунг уйгота
олди, булаётган вокеадан огох, килди. Султон Жалолуддин
ортикча мастлиги туфайли бошга совук сув куйиб, юзини
кочиш водийси томон бурди. Озархон эса фармонга мувофик
бироз вакт сабот оёгини маркам тираб, султон билан душман
уртасида озгина масофа х;осил килиш учун ожизона хатти-
х,аракатни ишга солди. Шундан сунг узи х,ам кочишга тушди.
189
Мугул баходирлари Озархонни султон Жалолуддин деб
гумон к,илдилар ва уни тутиш учун кувиш байрогини
кутардилар. Асл вокеани билганларидан кейин эса султон
Жалолуддин бин Султон Мух,аммад (в. 102а.) Хоразмшохни
тутиб улдиришга ошикдилар ва Хоразмшох,га дахлдор
булган х,ар кандай одамни улдиравердилар. Охири султон
Жалолуддин бин султон Мухаммад Хоразмшохни кувлаб
етдилар ва уни хам уз тарафдорлари ортидан султон
Мухаммад Хоразмшохга еткиздилар. Шундай килиб, хо-
размшохийларнинг давлат ва икбол куёши фано маррибига
ботди. Мугулларнинг хашамат ва улуглик ойи эса голиблик
ва мустакиллик уфкидан етуклик чуккиси сари тулуъ килиб
чикди, яъни хоразмшохийларнинг наслини иззат бисотининг
юзидан супуриб, хорлик тупрогига кумдилар.
Тарих арбоблари султон Жалолуддин бин султон
Мухаммад Хоразмшохнинг молу холи хакида карама-карши
фикр билдирдилар. Чунончи, баъзиларнинг сузича, юкорида
айтилгандек, муруллар кулида катл этилган. Баъзиларнинг
фикрича, султон Жалолуддин мугуллардан кочиб, тоглар-
нинг орасига келган ва отда куп юргани учун султон катти к
чарчаган, отдан тушиб тог орасида уйкуга кетган. Айтишла­
рича, бир гурух одамлар от ва (султон) хилъати тамаъида
чарна захми билан уйкудаги султонни халок килганлар.
Бошка бир гурухнинг ривоят килишича, тасаввуф ахлининг
либосини кийиб, саёхатни ихтиёр килган ва сулук йули
буйича нажот йулини топишга машгул булган. Худо
билувчирок!
Айтишларича, бу вокеа 628 йил ойлари, тугри суз буйича;
туркийча товушкон йилда юз берган. Билим Оллохга хосдир!

СОХ.ИБК.ИРОНИ АЪЗАМ ЧИ Н ГИ ЗХО Н И


МУАЗЗАМ НИНГ Т У Р К И С Т О Н Г А К Д Й ТИ Ш Ф И К Р И
БОРАСИДА К И ЛГАН МАСЛАХ.АТИНИНГ ДОСТОНИ
ЗИ КРИ ДА

Тарих китобларидан маълумки, Сохибкирони аъзам


Чингизхони муаззам хоразмшохийлар давлатини синдириб,
уларнинг мамлакатини остин-устин килди ва Султон
Мухаммад Хоразмшох салтанати айёми охирига етди,
улимдан колганларни эса Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззамнинг савлати сарсон-саргардонликка дучор этди.
Назм (мазмуни):
Шундай килиб, ота бечоралик билан улди. Бола эса
190
овораликдан кулади. Эрон мамлакати тамоман кулга кирди.
Жахон шохларининг бари кул булди.
Султон Мухаммад Хоразмшохдан етган кунгилдаги
аламу озорлар тинди, интик,ом шуъласини ёк,аётган ва шу
билан ер юзининг аксариятини ёндираётган газаб олови
пасайди. Эронга жунаётган вактда К,орачор нуёнга берган
башорати ва уша пайтда бир-бирови билан айтишган
сирлари ёдига тушди. Назм (мазмуни):
Бизнинг кидираётган максадимизни тутиб берди. Вафо
йули оркали ваъдалар эшигини очди. Ралаба байрокли икбол
юборди. Бизнинг фикру тадбиримизни кувватли килди. Х,ар
бири фикрда х,амфикр булган. Тоза фикрли дустлар мадади
билан максад маъшуганинг зулфини кулга олиб, Х,индда саф
тортиб, Чинни кулга киритдик.
Уша пайтда хоннинг узок вакт гойибдалиги сабабли Эл
Тунгутнинг мажол них,оли димогининг тукайзоридан буй
чузиб, исён ва каршилик андишасининг тикони бадбахтлик
этагига санчилгани хакида Машрик тарафдан хабар
шуъласи етиб келди. Уларга нисбатан шундай карор
килдики, аркони давлат ва салтанат ёрдамчиларининг бир
гурухини султон Жалолуддинни кидиришга юборсин, чунки
у вахимада омон колса, кимки бундан хабар топса, купчилик
унинг ёнига йигилади, эх;тиёткорлик билан иш тутсин, киш
тугаши билан улуг урду Турон мамлакати сари юз тутсин,
дейилди. Бу тугри фикрга мувофик Чигатойхон х,адду
х;исобсиз лашкар билан Х,индистон ^мамлакатлари сари
бориши тайинланди ва жунаб кетди. Укгой коон эса Синд
дарёсининг этагидан кийнахох, аскарлар дарёси билан
(иш)дан бушаб, Разнинга кайтиб бориш учун кетди. Назм
(мазмуни):
Борди-ю, уша вилоятларни олди, байрокни Разнинга
келтирди.
Уша ернинг ах;олиси зарурат юзасидан канчалик
буйинсиниб, эгилган булсалар х,ам, султон Жалолуддин
фитнасининг эх^гимоли борлиги туфайли, шах,ар ва ша-
х,арликларни бир туда тупрокка айлантирдилар. Кувгин
хунар ва санъат ах,лларидан узга х;еч кимни нафас олишга
хам куймадилар. Назм (мазмуни):
Хунарманд кексаю ёшлардан бошка бу шах,арда хеч ким
асир булмади, Оёкда турган хар бир киши катл этилди.
Жойида турган хар бир нарса таланди.
Уктойхон Синддан то Разнингача хароб килиб булгандан
сунг, Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг ёрлигига
мувофик Х,иротнинг Гармсери оркали Мовароуннахрга
караб йуналди. Назм (мазмуни):
191
Саодат икболдан хушхабар берди, барча ишларни
тартибга солди.
Чигатойхон кисобсиз лашкар билан Мукрон сари
отланиб, уша диёрни ва унинг атрофидаги нох,ияларни то
Каж мамлакатларигача бутунлай эгаллади. К,ишни Синд
дарёси киргогидаги Лабх,ур вилоятида утказди. У ернинг
хокими Солор Ахдоад итоат камарини жон белига боглаб,
лашкар озик-овкатини мух,айё килишни иложи борича
жойига куйди. Аммо, туркларнинг мижозига мос булмаган
Х,инднинг сассТиклиги сабабли мугул аскарларининг купчи­
лиги касалга чалиндилар. Уша худудда кулга олинган ва
лашкар озик-овкати билан машгул булган Х,ИНД бандалари-
нинг купчилигига подшох^ик саройида «Х,ар бир асир
лашкар учун турт юз манндан гуручни тезлик билан
топшириши керак», деган кахр ёрлиги содир булди.
Улдириш билан машгул булинмаган бир х,афта муддатдан
сунг бир кечаси барча асирлар катл этилсин, деган ёрлиг
булди. Кундузи асирлардан асар х;ам колмади. Чигатойхон
уша нох^яларда булган х,ар бир вилоятга Мукрон сархдди-
дан элчи юборди. Саркач, Каж ва Сурат Бандарининг х,амма-
сини буйсундирди. Аввалида таслим булиб, итоат изх;ор кил-
ганлар такдирга тан бермай, яна каршилик килишни бошлаб
юбордилар. Бир гурух, лашкар уларни дафъ этиш ва кириб
ташлашга буюрилди.
Лашкар сих,х,ат томон юз куйди ва кувват топди. Султон
ЖалолуддинДан асар топилмагач, кайтишга карор килиб,
Турон заминга йуналдилар.

СОХИБКИРОНИ АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


М УАЗЗАМ НИНГ ТУРО Н ЗАМ И Н ГА К А Й ТИ Ш И

Бах,ор айёмида сайёрлар шох,и киш лашкарини маглуб


этиб, кайтиш жиловини узининг шараф хонаси томон
йуналтириб (в. 1036.) султонлар султони жиддий киёфадаги
ботир сипох,и билан асл жунаб чиккан жойлари булмиш
бустонларни упиш ниятида эди. Ва Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам маслах,ат вактида кайтишга килган
карорига имзо чеккач, келган йуллари буйлаб оркага
кайтдилар. Назм (мазмуни):
Эронда барча максадларга етилгач, саломат ва хурсанд
х,олда Туронга ошикдилар.
Баклон шах;рида колдирилган угрук унга келиб кушилди.
Ёзда уша нох^яларнинг яйловларида турди. Эрон шахдрла-
ридан х,ар бир шах,арни бошкариб туриш учун доругалар
192
тайинланди ва куз фаслининг аввалида у ердан кучди.
Жайхундан кечиб утиб, Самаркандга юзланди ва бу
дилкушони туриш учун узига макон этди. Назм (мазмуни):
Шох; Самарканд ерини ёкимли деб топгач, бир кишни бу
тахтгохда утказди. Бу ердан уз ватанига кайтмокчи,
жумлажах,онни узи билан х,амрох, килмокчи булди.
У ердан узининг севимли угли Жужихон тарафга дикдат
этди. У х,ам Дашти К,ипчок, тарафдан х,аракат кдлсин, деб
элчи юборди. Купчилик лашкарни камурга учун ажратди,
катта гурух; билан биёбон сах;нини эгаллаб, овни кувлатди ва
ёввойи х,айвонлару кушлардан нимаики булса, уртага
туплашни буюрди.
Яна шу кишда Чигатойхон ва Уктойхон Бухоро тарафга
юрдилар ва бу фаслни у ерда ов овлашу кушлашиш билан
утказдилар. Ва х;ар х,афта шу муносабат билан Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззамга минг харвор овнинг гуштидан
кушсаройга юборардилар.
К,иш охирига етиб, бах,ор сабзаси кумуштан лолаузорлар
Коши каби униб чиккач, Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззам х^собсиз лашкар билан Самарканддан йулга тушди.
Султон Мух;аммад Хоразмшох,нинг онаси Туркон хотунни ва
Хоразмшох,нинг хотинларини лашкар олдига олиб чикишни
буюрди. Назм (мазмуни):
Султону тожу тахт мулозимлари (куллари) баланд овоз
билан йиги-зори килганлар. Султоннинг хотинлари ва
Туркон бирга, яна Турконнинг якинлари йул давомида
султон ва унинг куллари баланд овоз билан ох;у фарёд
лабини юма олмадилар.
Сох,ибкирони аъзам Чингизхони муаззам йулни босиб
утиб, асл юртига етиб келганда, Чигатойхон ва Уктойхон
Сайх,ун дарёси киргогида Сох;ибкирони аъзам Чингизхони
муаззам у р д у с и г а юзландилар. Сайхундан угиб, Баклонга
етганларида Жужихон хдособсиз лашкар билан Дашти
К,ипчок томондан язик (авангард) килиб етиб келди. Бу
тарафдан эса Сох,ибкирони аъзам Чингизхони муаззам х;ам
мукаррам фарзандлари, улуг лашкар сох,иблари булган
амирлар жарга ташладилар (кенгаш килдилар).
Бир неча муддатдин сунг атрофларидан Уфо мавзеида
язик бир-бири билан учрашгач, Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам овнинг шодлик отига миниб, х,ар ёнга
чопди ва жуда куп овни оёкдан кулатди. Сунг аркони давлат
ва бошка аскарларга рух;сат берди, токи уларнинг х,ар бири
уз кадри, истеъдодига мувофик ов майдонида бирорта
улжани кулга кирита олсинлар, тирик колган овларга
уз тамгаларини босиб, куйиб юборсинлар.

13— 4156 193


Жужихон етиб келиб, Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззамга мулозимлик курсатди, туккиз бор тиз чукиб,
улжамиш килиб, куриниш берди ва шу куни х,адду х,исобсиз
хадялар тортик этди, чунончи юз минг аргумок от булиб,
улар.чан йигирма мингтаси бир хил рангда эди. Бошка
ашёларни шунга киёс килиш керак.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Жужихонни
барча ака-укаларидан азиз тутди, подшохона мархамат ва
иноятлар билан шоду хуррам этди. Шу ёзни ма'зкур
мавзеъда утказиб, кундан-кунга Жужихон учун мехри-
бонликни зиёда килди. Барча фарзандлари ва амирлари бу
ерга йигилгач, улуг курултой утказди. Уйгур амирлардан бир
гурухини ясокка еткиздилар ва Жужихонни улуг иззату
сунгсиз шафкат билан уёк томонга, Дашти К,ипчокка
кайтишга рухсат берди. Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззамнинг узи эса аркони давлат билан жунаш байрогини
асл юрти томон кутарди ва (в. 1046.) олти юз йигирма
биринчи хижрий йилнинг мукаддас зулхижжа ойида,
туркларнинг сичкон йилида узининг тахтгохи булган
Хонбалиг урдусига (етиб келди), Назм (мазмуни):
Эрон ва Турон ерларининг хокимига, жахоннинг яра-
тувчиси бу жахонни берган эди. У жахонни олган эди, хатто
нур сочувчи куёш, Х,умоюннинг бахтиёр кунларида унинг
табаррук урдусига кириб келган эди, кум-кук чарх хам унинг
хохишига асир булган эди., Турон хонимлари ва амирлари
унинг багрида халка тортиб, ён-верига тупланган эди. Чин,
Чигил ёки Хитонинг гузаллари хар ёнда завку сафо билан
утиришарди. Х^ар бир кафтида лиммолим кадахларни,
кооннинг айши учун шароб билан тулдириб ушлаб турарди.
Тироз ва Хутаннинг пари пайкарлари, хар биттаси бу ерга
йигилиб келиб, тотли лабдан лаззатли май нисор киларди.
Бундай айшни хатто Жамшид, Кай хам килмаган эди. Турон
ва Эрон юртининг гуландомлари, хар томонга гузаллик бахш
этиб, жуфт-жуфт булиб ишрат сурнайини чалиб, хаммаси
ноз кадахларини сипкориб, гуё ой куёшга якинлашган каби,
шохга ниёз ва шодлик кадахини сунишиб, шахару кишлок-
ларнинг барча дилраболари, Х,индистоннинг нозикбеллари
каби шахриёр(хон)нинг юрак захмига туз сепишиб, ишрат
асносида бахор тонгига ухшатиб, шундай килиб, Чингизхон
бир неча' муддат гулрухлар билан вактини шодпикда
утказди.

194
Ж А Б А Н УЁН ВА СУВИДОЙ БАХДЦУРНИНГ
СУЛТО Н М УХД М М АД ХОРАЗМШОХ, ОРК.АСИДАН
ЭРОН Ю Р Т Л А Р И Г А БОРГАНЛИГИ ХДК,ИДАГИ
ДОСТОННИНГ ДАВОМИ

Тарих фани арбобларининг ёзишларича, Жаба нуён ва


Сувидой бах,одурхон Эрон юртларига бориб, К,орун Деж
калъасига етиб келган пайтларида, юкорида ишора килиб
утилганидек, Мухаммад Хоразмшох;нинг онаси узининг
баъзи якинлари билан бирга шу калъага камаб куйилган эди.
Улар калъани кулга олдилар. Сунг у ердан К,ум сари жунаш
жиловини буш куйдиларки, бу вокеа куйидаги байтдан
маълум булади. Назм (мазмуни):
Эрон мамлакатининг икки фитнабошиси, ках;р ва гинага
тула Жаба ва Сувидой, жабр ва кахр билан К,орундежни
олдилар. Унинг ахдига тиг билан зах;ар ичирдилар. Турклар
билан булган жангу жадалда, Туркон (хотун) уз авлодлари
билан асир булган эди. Турк султони уз угли, якинлари
билан калъа ичида эди. Угилнинг шум килмишларига бок,
онанинг бошига нима келди-ю, углига нима булди? Дунё
мукофотида шундай раем бор, бир одамнинг шумлигидан
бир шах,ар ёнади. Улдирдилар, богладилар, асирга олдилар,
ногораларини уруш билан унга навозиш курсатдилар.
У ердан шошганча Кумга жунадилар. К,умнинг барча халки
кирилди. Х,амадон х,амда Сихдс шах,арларига ва К,азвин
билан Наконга вах^ма билан кетдилар.
К,орундеж калъасини олганларидан сунг Жаба нуён
Х,амадон томонга Сувидой бах,одур К,азвин сари равона
булдилар.
Жаба нуён Х,амадонга етиб келгач, Алоуддин Хамадо-
ний таслим булди ва х,ад-х,ис6бсиз пешкаш юборди, аслида
у ерга ших;на тайинлашни суради. Сунг авангарди Биликте-
гин ва Кучбукахон бош булган Мухдммад Хоразмшох,
лашкарларидан бир тудаси Чошда йигилибди, деган хабар
келгач, улар томонга юзландилар ва уларни х,ам таркатиб,
йук этдилар. У ердан Ардабилга кетдилар ва куршовга олиб,
фатх, килдилар, катл этиб, вах,има солдилар.К,иш келгач,
Му гонга кетдилар ва у кишни уша ерда утказдилар.
Жамолуддин Абих ва бошка бир гуру^ Ирокда фитнаю
фасод бошлаб, исён кутариб, Хамадонга куйилган доругани
тутиб олиб улдирдилар, Алоуддинни ушлаб, таслим булгани
учун Карбит калъасига камаб куйдилар. Бах;ор келгач,
Жаба нуён доругалар катли учун интиком олиш максадида
Ирокка борди. Жамолуддин Абих, канчалик таслим булиб,
195
пешвоз чикмасин ва итоат килмасин, фойдаси булмади.
Марога, Нахчувон ва Озарбойжоннинг барча юртларини
бутунлай хароб килдилар, факат Табризгина омон колди.
Назм (мазмуни):
Эронзаминни кезди, нонфурушни тополмади; ул сипох,
кажлари дуд чикармади. Миртуманлар уч мамлакат одамла-
ридан холи килинганига кафил булурлар.
Атобекка ёрлиг билан унинг тахтини тамга килиб берди
ва у ердан Эрон томонга кетдилар ва Байлаконни хам вайрон
килдилар. Ганжа ва Бурда ахолисига хам уша шарбатдан
ичирдилар. У ердан Ширвонга келдилар ва Дарбанд хамда
Дашти К,ипчок йулидан хон урдусига (в. 1056.) етиш учун
Шамохадан ажарчини талаб килдилар. Ширвон хокими
уларнинг хузурига унта ажарчини юборди. Назм (мазмуни):
Бизга биёбон йулини осон курсатсин, деб унтадан бирини
дархол улдирдилар. Уз бошларидан куркканлари учун
ширвонликлар уларга йулни курсатдилар.
Дарбанддан утганларида Олонийлар кипчокдар ёрдами
билан уларнинг йулини тусиб куйдилар. Назм (мазмуни) :
Сувидой кипчокка шундай хабар берди: «Биз ва сизнинг
келиб чикишимиз бир, шубхасиз сизлар бизнинг кариндош-
ларимизсизлар, лекин хозирда бизга ёмонликни раво
курувчисизлар. Негаки, сизлар уз якинларингизни паришон
килмокчисизлар. Уз душманларингизга эса мадад килмокчи-
сизлар. Шундай экан, биз жангу жадал килсак, сизлар
душманга ёрдам килмасликларингиз керак!» Улар бу хабар
билан бирга хисобсиз хадялар, дуову саломлар юбордилар.
К,ипчокларни бу алдов йулдан урди. (Олганларни ташлаб)
кетдилар ва бу хавфдан омон колдилар. Олонийларнинг
суянадиган хеч кими булмагач, мугул аскарлари уларнинг
хаммасини улдирди. Сунг бу жигилдон бандаси кийначи
лашкар, кипчок билан жанг килишга юз бурди. К,ипчок-
ларнинг купини улдиришди, берган ваъдаларни эса
унутишди. М>туллар хадяларни юборишган эди. Гуёки
салафлар фойдаси учун тугилган эди. К,ипчокларга аввал
берган хадяларига нисбатан юз марта купрок нарсани улжа
Килиб олиб кетдилар. К,ипчокларни роса овора килишди,
кишлокларини булса кишлов жойига айлантиришди.
Тиг зарбасидан омон колган кипчок кавми уруслар
томонга кетдилар ва $фуслардан ёрдам сурадилар. (Улар)
катта лашкарни хозирлаб, мугул устига келдилар. Улар хам
жангга хозир булдилар ва бирга жанг сари отландилар. Х,ар
икки лашкар бир-бирига якин келганда мугуллар хийла
килиб, киска жанг килдилар. Назм (мазмуни):
Биздан мугуллар каттик куркяпти деб, кипчоклар ва
196
руслар гумон килдилар. Уларнинг оркасидан ун кун-
лик йулни босиб утдилар. Мугул лашкари бу кавмни
кургач, зудлик билан оркага кайтиб, жангга киришди-
лар.
Бакирик-кичкирик осмонга урлади. Бу кавм билан бир
хдфта жанг булди. Охири мугуллар галаба килдилар. К,ипчок
уруслардан шунча куп одам улдирилдики, ер юзи к,ондан
хурознинг кузидек (кип-кизил) булди. (в 106а.) У ердан
Чингизхоннинг хузурига, хушдил ва шодон х;олда йулга
тушдилар.
Сох,ибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг хизматига
етишгач, кулга тушган бойликлардан унинг олдига хддялар
куйдилар. Назм (мазмуни):
Улугвор султоннинг фармонига мувофик, уч йил
муддатга кетдилар ва яна кайтдилар. Сен Чингизхон айтган
каби булди, дединг. Аслида такдир калами шундай ёзган
эди.
С О Х И Б К И Р О Н И АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ МУАЗЗАМ
Т А Н Г У Т К,АВМИНИНГ ХОКИМ И Ш И Й ДАРКУН И Н Г
БУЙИН ТО ВЛАШ И Х А Л И Д А ХАБАР
ТО П ГА Н Л И ГИ ЗИКРИДА

К,иш фасли келгач, Сохибкирони аъзам, Чингизхони


муаззамга Еошин х;окими Шийдаркунинг буйин товлаётга-
ни, исён йулини тутаётгани ва катта лашкар туплагани
хдкида яна хабар келади. Назм (мазмуни):
Лашкарни максад сари равон килиб, уша шер мисол
шах,ни базм пайти олди. Номдор Шийдаркунинг жанговор
лашкарининг микдори беш юз мингдан ошар эди. Х аР икки
томондан лашкар юзма-юз келганда, хдво ер остига кириб
йук булди. Сахро, дашт, тог ва даранинг барчаси, лашкар
билан лиммо-лим тулган эди. Туда-туда лашкар дарёси
мавж уриб, Замин пешонасига тиглардан чин (чизиклар)
тушган эди. Гурух,-гурух, лашкарлар бир-бири билан
тукнашганда икки томонда тог-тог лашкар йикилиб ётарди.
Мугуллар ва танкутлар саф тортганларида икки тарафдан
хдйкириклар кутарилди. Жанг майдони йигирма фарсанг
булса х;ам, х;ар икки томрн учун бу жой тор эди. Шох,нинг
фармони билан обгир устига камонлардан уклар ёгдирилди.
Ях устига уклар ёгилиб, лашкар чумоли ва чигиртка каби
кирилди. Кух,и К,оф (К,оф тоги) даги жанговар девлар каби
ботирлар майдонда узаро жангга тушардилар. Ботирлар
касос киличини байрок килиб, пешона ажинлари каби
курсатиб, турк камончилари камон уки билан совутнинг тор
197
кузини очдилар. Тах;амтан ботирлар огир гурзи билан
уз бошини разабланган *олда курсатди. Балораг сипарнинг
жигарини ёрди. Шери нардек мардлар сарпанжаси билан
ханжар ч а р а к д а ш и кекиртакларни кесарди. Кучли куллар
туфайли ажинлар чеккасидан кон окарди. Гуё гилофда
турган найза учи каби руиндан чотлар илма-тешик булди.
Найза учлари кон ялаган о р и з каби эди. Гуё Биржис каби
Чингизхонга ёрдамчи эди, у лашкарда улдирилиб, йикилган-
лар, уч мурдадан иборат эди. Шу нарса бегумондирки,
ун туман (киши) жон берган эди. Мугулларнинг эътикоди
шундай эди. Улар бундай сузларга ишонар эдилар. Номдор
Шийдарку лашкаридан муруллар уч юз мингини улдирдилар.
Бундан Шийдаркуга шикает етди. Табарзин унинг пешона-
сига тугри текканди. Лашкарининг х,аммаси кочиб кетди.
Шийдаркуни мамлакатидан х;айдадилар. К,ошин лашкарбо-
шиси х,ам кочиб кетди. Мугул аскарлари эса уларнинг
бойликларини эгаллади. Шийдарку шох, олдидан кочиб,
Уртокиёдан бошпана тилади. У номдор туфайли бу комёб
лашкар К,ошин вилоятини хароб килди. К,ошин юртининг
танкутларини турк отларининг оёги остига ташладилар.
К,ошин ва бошка шахдрларнинг ичини жанг билан остин-
устун килдилар. Бу юрт худди Хуросон каби харобага айлан-
ди. Унинг тупрогини сувга окиздилар. Шох, танкутдан Хитой
сари кетди. Аммо хато орзуга дил куйган эди. Алкисса, икки
томоннинг учрашуви юз берди ва катта киррин булди.
Шийдарку томон кочишга тушди. Танкут мамлакати, К,ошин
ва уша нох,иялардаги бошка шах,арларнинг х,аммаси
Хуросон мамлакатининг ах;волига тушди. Шийдарку лашка­
рининг уликларидан тепаликлар х,осил булган ва х,еч ким
курбонларнинг х,исобини билмас х,амда, юз минг одам
улдирилган бир мамлакатда бир одамнинг от устида кимир
этмай кузатиб турганини х,ечким курмас эди.’ Айтишларича,
сох,ибкирони аъзам Чингизхони муаззам Танкут ва К,ошин
подшоси Шийдарку билан булган уч кирринда от устида
худди шундай х;олатда утирган эди.

ШИЙДАРК,У ЕН ГИ ЛГАН И Д АН С УН Г СОХ,ИБК,ИРОНИ


АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ М УАЗЗАМ Н И Н Г Х У Р Ч А ВА
ТЕКЁС ТОМ О Н ГА Ж У Н А ГА Н И ВА БУЙ С УН ГАН И Н И
БИЛДИРИШ У Ч У Н Ш ИЙДАРК,У ТОМ ОНИДАН ЭЛЧИ
КЕЛГАН И ХДК,ИДАГИ ДОСТОН
Бах,ор келиб, лолазорлар яшнаётган бир пайтда, Cox>i6-
кдрони аъзам Чингизхони муззам Хурча ва Текёс томон
йулга тушиб, отланиш жиловини (в. 107а) уша томонга
198
бурди. Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Хурчага
чодир тиккач, у ернинг халки бу вокеадан хабар топиб,
буйин эгдилар. Илтижо ва хожатмандлик юзасидан пешвоз
чикиб, турли хил совгавд хадялар жунатдилар ва шохона
тухФалаРни ^адя этдилар. Назм (мазмуни):
Тунни ёритадиган бир кути тула тансик дурларни
юборган эди. Хукмдор бу бебахо гавхарлар билан барча
амалдорларнинг кулогини безади.
Хурча хокими итоат ва буйин эгганини билдириш учун
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам мулозимларининг
хузурига келган ва улар келтирган турли тухфаю дурлар
турк хонлари томонидан кабул килиниб, шодликлар юз
берган пайтда, Уртокиёга бекиниб олган Шийдарку хам
хисобсиз хадяю зебу зийнатлар билан бирга Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам хизматига уз элчисини юборди.
Ахду паймон талаб килиб, агар Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам унга омонлик бахш этса, куйидаги
маънода ахду паймон килажагини айтди. Назм (мазмуни):
Бир ой ичида тухфаю совгалар билан уша боргохга шоду
хуррамлик билан чопаман. Хизматга бораман ва: белимга
хизмат камарини боглайман. К,алам каби шох хатига
бошимни куяман. Жахонни; кидирувчи шундай касамлар
ичди, у хакда ёмон уйловчини шод килиб, ишонч хосил
килди. Танкут элчиси эшикдан узоклашиши билан шохнинг
чиройли кузига касаллик юзланди.

СОХИБКИ РО Н И АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ


М УАЗЗАМ Н И Н Г УЗ Ф А РЗ А Н Д Л А РИ ГА ХДМДА
КОРАЧОР Н У Е Н ГА (Д А В Л А Т ) И Ш ЛАРИ БОРАСИДА
ВАСИЯТ Э Т ГА Н Л И ГИ ХАК,ИДАГИ ДОСТОН
Муътабар тарихий китобларда ёзилишича, Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам Танкут элчисига шохона
илтифотлар курсатиб, ишончга эга килиб, кетишига рухсат
бергач, худди Машрик гузалларининг кузлари каби бемор
булиб, касалликнинг кучидан озгина вакт ичида нотавонлик
сари юз куйди ва хаёт китобининг сахифасидаги харфлар
шаклининг улим тахтасидаги шаклларга якинлашганини
Хамда салтанат куёши икбол чуккисидан огаётганини сезиб,
янги ойнинг чикиши (в 1076) хакида васият килишга
ошикди. Хозир булганлар ака-укалар ва К,°рачор нуёнга
фармон бериб деди: «Касалликнинг зури хаддан ошди ва
нариги дунёга кетиш ваъдаси якинлашди, менинг урним-
га кимни куйишни маслахат берасизлар, шуни билмокчи-
ман!»

199
Жужихон сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг
вафотидан олти ой аввал Дашти К,ипчовда вафот этган эди*
Бу ерда х;озир булган бошка фарзандлар: Чигайтойхон,
Уктойхон ва Тулихонлар тиз чукиб дейишди. Назм
(мазмуни):
Эшик олдида шох,-у, биз унга кулмиз.
Унинг фармони ва хох;иши олида б.ош эгадурмиз.
Шунда сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам деди:
«Барча ишда К,орачор нуённинг донолиги ва ботирлигига
ишонаман! Бокий давлат ва барча якинларимизнинг турри
раъйи К,орачор нуён билан х;осилдир! Агар менинг дил
розилигимни мулохдза килсангиз, х,еч бирингиз унинг
равшан раъю фикридан чикмангиз ва у айтган хдр бир
фикрга катъий амал килингиз!» Назм (мазмуни):
Узингиз турри деб топган ёкимли фармонга х,еч бир
борада каршилик килманг. У райх,он хатида ёзилган, ки,
жонга шерик ва якин булсин деб.
Сунг деди: «Туминахон ол там гаси га етадиган К,уйлухон
ва К,очули Бах,одурга оталаримиз таргиб бериб уз хатини
унда колдирган ахдномани хазинадан олиб келинглар!»
Буйрукка мувофик уни олиб келдилар. Угилларига сузлаб
деди: «Мен ва бизнинг оталаримиз шу хилда ахд килган
эдик, энди мен Уктойхонни уз урнимга хонликка тайин
килдим ва салтанатим тахтини унга топширдим. Сизлар хам
узаро уша коидага амал килингиз ва Уктойхоннинг
фармонидан чикмаймиз, унинг курултойида х,озир буламиз,
деб имзо чекинглар!» Угиллар х,ам шу йусинда унга имзо
чекиб ол тамгани Сох;ибкирони аъзам Чингизхони му-
аззамга туткиздилар.
Мовароуннахр ва унга ёндош бошка вилоятларни аввал
Чигатойхонга берган эди, бунинг сабаби — эронийлар билан
туронийлар орасида кадимдан душманлик мавжуд эди.
Султон Жалолуддин ва унинг ака-укалари х;ануз (В 108а)
тирик эдилар. Шу сабабли Чигатойхонни К,орачор нуёнга
топшириб: «Менинг тириклик пайтимда мамлакат ва лашкар
ишида кандай макомга эга булсанг, мендан кейин Чигатой­
хон учун хдм шу йулни тутасан!» деди. Уларнинг орасига
ота-болалик ахдини солди ва икки томон бу ахдномага имзо
чекдилар. Ота-боболар ахдномасини Чиратойхонга топ-
ширди. Угилларнинг ахдномасини эса Уктойхонга берди.
Сунг нуёнларнинг авлодларига юзланиб, янгидан уларга хдм
таъкидини такрорлади. Ундан кейин эса авлод ва акробо-
ларнинг барчасига юзланди. Назм (мазмуни):
Узининг авлоди ва барча нуёнларга бу — замон сох,ибки-
ронининг фармони эди (Айтдики), «яшашдан умид уздим.
200
Бундан буён, шубхасиз, тирик колмайман. Сизлар узаро
тадбир билан иш килишингиз ва менинг сузларимга эътибор
беришингиз керак. Мен учун яшаш муддати колмади, аммо
менинг вафотимни пинх,он тутмок, зарур. Х,еч кимдан йиги
овози чикмаслиги керак. Барчанинг жим булиши яхширок-
дир. Агар Шийдарку шахардан чикса, уша онда унинг
конини тукинглар. Мамлакат кулингизда баркарор колиши
учун унинг лашкарини йукотинглар!» Шуларни айтди-ю,
кузларини юмди. Сен Чингизхонни аслзода дер эдинг,
подшоликни деб канчалаб шоху, сипохларни кириб ташлади.
Одам фарзандидан х,еч ким колмади. Охирида эса унинг узи
х,ам колмади. Шохнинг барча авлоди ва дустлари лашкар
ичида узларини шод курсатиб утирарди. Унинг васиятига
амал килиб, х,еч ерда улганини айтмадилар. Хар куни нима
иш килсалар шуни килиб, эзилган юракда улимни пинх,он
тутдилар. Гарчи унинг улими х;акида тил жим турса х,ам,
бирок сийнадаги оташ кайнаб тошарди.
Бу вокеа 624- йили муборак рамазон ойининг туртинчи
куни, туркларнинг такури йилида юз берган булиб, бу йил
унинг х;ам тугилган, х,ам салтанат тахтига утирган йили эди.
Муътабар тарих китобларида ёзилишича, Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззам етмиш уч йил умр курган. К,ирк
туккиз ёшида тахтга (в. 1086) утирган ва йигирма беш йил
подшолик килган. Зикр этилган йилда эса вафот этган.
Угиллари ичида турттаси маълум ва машхур эди. Жужи-
хоннинг Дашти кипчокда улганига олти ой булган эди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг хузурида
Чигайтойхон, Уктойхон, Тулихон, К,орачор нуён ва хизматга
кетган турт нуёндан бошка барча улуг нуёнлар х,озир эдилар.
Сохибкирон аъзам Чингизхони муаззамнинг вафотидан
кейин унинг васиятига амал килиб, Шийдарку Сох,ибкирони
аъзам Чингизхони муаззамнинг куринишига етиб келмагун-
ча таъзияхонлик ва йиги зоридан катъиян тийилиб турди-
лар. Назм (мазмуни):
Танкут шох;и шах,ар томон чикканда, кахр билан уни
лашкар билан бирга улдирдилар. Уларнинг бирортаси х;аёт
колмади. Барчасига улим шарбатини ичирдилар. Подшо неча
марталаб айтган эди деб, улардан бирортасини хам тирик
куйиб юбормадилар. Шох ва аскарлариникг х,аммаси
улдирилгач, шохликнинг хаммаси Чингизхонга колди.
К,иргин ишидан бушаганларидан кейин бу шахарнинг
молини улжага олдилар. Шундан сунг узларининг асл
юртларига отлари билан кайтдилар. Ажаб подшохки, узи
улган булса хам, бирок, яна мамлакатларни олаверарди!
Улиги кон тукадиган хар бир подшонинг тирикликда
201

L
нималар килишига бок!
Шийдарку Уртокиё шах,аридан ваъдага умид боглаб
чиккач, уни Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам билан
учраштириш учун барча амирлар ва нуёнлар хадсиз ва
хисобсиз икром билан уртага олиб йулга тушдилар. Олий
урдага якинлашганларида Шийдаркуни улдиришга тайин-
ланган туда етиб келиб, тезлик ва зудлик билан Со­
хибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг оркасидан
«куринишга» еткиздилар ва унинг барча лашкарини бир
оннинг узида Шийдаркунинг оркасидан «саф тортишга»
ёки «жанг килишга» жунатдилар. Уртокиё шах,арининг
ахолисида нимаики булса х,аммасини улжага олдилар. Сунг
узларининг асл юртлари томон кайтдилар.
Шундан сунг Сохибкирони аъзам Чингизхони му­
аззамнинг жасадини (в. 109а.) бир дарахтнинг остига олиб
келдиларки, у бир куни ов пайтида шу дарахт таги га тушган
ва: «Бу мавзеъ менинг макбарам учун мос экан вактим
етганда бу ерга ох,анрабодан бир гумбаз бино килиб,
жасадимни пулат тобутга солиб, уша хона ичига куйинглар!»
деб тайин килган эди. Унинг фарзандлари ва якинлари
буйрукка амал килдилар. Пулат тобутни олти томондан
оханрабога ёпиштириб куйдилар. Тобут гумбаз ичида
муаллак х,олда колди. Атрофига эса курук килдилар. Гумбаз
х,озир атрофини ураб олган чангалзор ичида колган.
Айтилишича, х;озирги пайтда гумбаз сари бир бор йулак
килишиб, бир неча кофирлар у ерга маскан куриб олишган.
Шайтоний бир сехргар тобут ичига кирио, кандайдир
сузларни овоз чикариб, айтади, одамлар бу овозни эшитио,
маъно кидирадилар. У ерда ин курган кофирлар топинишга
келганларга уша сузу жумлалардан амри маъруф ва нах,и
мункир х,укмларини чикариб, бу шайтоний игволарни
бажартиришга каттик хдракат киладилар. Бу гумбазни уша
кофирлар узларининг каъбаси деб биладилар. Уша битта тор
йулакдан бошка ердан гумбазга бориб булмайди, негаки
унинг х,ар тарафи калин чангалзор билан копланган булиб,
утишнинг сира иложи йук.
Кейин утган баъзи (олим)ларнинг айтишига Караганда,
Сох;ибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг тугилиш
толеъи мезон буржи эди. Мезон эса ёви буржи билан бирга,
шу сабабли Сох,ибкирони аъзамнинг жасадини монавийлар
мазх,аби хукмича х,авода котириб куйдилар. Шах,зодалар эса
уз оталарининг жасадини котиришга рози булмадилар.
Шунга биноан, уларнинг олимлари олти томондан ох,анраоо
билан ураб турувчи гумбаз биносини куришга харакат килиб,
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг жасадини
пулат тобутга солиб, гумбаз ичига куйдилар, бу эса барча
202
шахзодалар ва нуёнларнинг хохишига мос келди, негаки бу
янгилик бундан аввалги асру замонларда мавжуд булмаган,
хеч кимга бундай килиш насиб этмаган эди.
Замонлар утиши билан шайтоний игво туфайли
(в. 1096.) бир ажина тобут ичига кириб олиб, овоз беради,
йулдан адашганларнинг купгина жамоаси уша гумбазга
бориб, адашув боткогига ботадилар.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг маслуба
кабри курилиб булгач, унинг ' фарзандлари, кариндош-
уруглари, нуёнлар амирлар ва аёллар узларининг урфу
одатлари буйича таъзия ишлари билан машгул булдилар.
Назм (мазмуни):
Хотинлар, у гилл ар-,—амирлар ва вазирлар шох учун
барчаси йиги-зори килдилар. Таъзия маросими муносабати
билан барча бир-бирига таскин сузларини айтишарди.
Таъзия маросими тугаб, Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззамнинг рухига-ош берилгач, шахзодалар, амирлар ва
нуёнлар салтанат хакида гаплашиш урнига хар бирлари
уз юртларига караб йулга равона булдилар. Назм (мазму­
ни):
К,иёмат кунини эслатадиган таъзия маросими ва коидаси
тугагандан сунг икбол, галаба, бахт хамда салтанат хакида
сузлашишмасдан, нуёнлар, шах,зодаларнинг х;ар бир уз
юртлари сари жунаб кетдилар.
Сох,ибкирони аъзам Чингизхони муаззам вафотидан
аввал валиах,длик ишини узининг учинчи угли Уктойхонга
топширгани учун, унинг зикри катта акасидан аввал баён
килинади.
Улуг юртда хонлик маскани ва жах;онбонлик тахтида
утирган подшохларнинг номлари муътабар тарихий ки-
тобларда баён этилйб, кайд килинган. Сох,ибкирони аъзам
Чингизхони муаззамнинг Келурон ва К^оракурумдан иборат
улуг юрти Урдуболиг деган ном билан шухрат топган булиб,
унда йигирма бир киши подшолик килган эдилар. Уларнинг
энг биринчиси Чингизхон, яъни Сохибкирони аъзамнинг
угли Уктой КООНДИр.

УК,ТОЙ К,ООН ИБН ЧИНГИЗХОННИНГ УРДУБОЛИГ,


ЯЪНИ КЕЛУРО Н ВА К,АРОК,УРУМДАН ИБОРАТ
БУЛМ И Ш У Л У Г Ю РТ Т А Х Т И Д А ПОДШОЛИК
К.ИЛГАНИНИНГ ЗИКРИ
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам бу фоний
оламдан бок,ий саройга жунагач, таъзия маросимини адо
Килиб, барча шах,зодалар, амирлару нуёнлар, жамоатининг
203
Хар биттаси Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам
(в. 110а) тириклик пайтида булиб берган уз юртларига
равона булдилар. Узларига тегишли мамлакатларни тартиб-
га солганларидан сунг мазкур йилнинг аввал бахорида
йигилдилар. Назм (мазмуни):
Замин сабзадан атлас либос кийди. Шамид гулидан
хаво муаттар булди. Оташин гули рангу чирой касб этди,
бахор булути мусаффолашди. Заминга табиий усиш келиб
Хар бир тикон багрига гулгунча солди.
(625 йил аввали бахорда) шахзодалар ва амирларнинг
хаммаси, нуёнларнинг барчаси узларининг юртларидан
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг урдаси
булмиш Урдуболиг сари, Курултойга йул олдилар. Дашти
К,ипчок, томондан Жужихон ибн Чингизхоннинг угиллари —
Монуй ибн Жужи, Шайбон ибн Жужи, Чумёй ибн Жужи,
Тангут ибн Жужи, Барака ибн Жужи, Баракача ибн Жужи,
Тимоугул ибн Жужи, Урда ибн Жужи, Сикнок, ибн
Жужилар ва Урдуболигнинг Шарк, тарафидан Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззамнинг биродарлари Уткин ибн
Ясукой, Ракой ибн Ясукой, Талкути ибн Ясукой, Нуён ибн
Ясукой ва Бешболиг томондан Чигатойхон хамда уз урдаси-
дан Кдрачор нуён ибн Сурусчан ибн Эрумчи ибн Барлос ибн
Кдчули Баходур ибн Туминахон, шунингдек, яна хар хил
томондан амирлар, нуёнлару улур нуён деб ном олган
шахзода Тули хам Сохибкирони аъзам Чингизхони му­
аззамнинг угиллари булган уз инилари билан бирма-бир
етиб келишдилар. Уларнинг хар бирлари узларига ажра-
тилган жойларни эгалладилар. Йигинда тантана бошланди,
айшу ишрат килдилар, орада мамлакат ишлари ва Сохибки­
рони аъзам Чингизхони муаззамнинг васиятлари хакида
сузлашдилар. Угиллар берган (тил)хатлар (имзолар)
Хакида барча лашкарга маълум килдилар ва (тил) хатнинг
мазмунидан хамма одамларни хабардор килиб, салтанатни
Уктойхонга топширдилар. Уктойхонга: «Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззамнинг васияти буйича подшолик тахтига
утиришинг керак!» дедилар. Уктойхон куп узрлар (в. 1106.)
айтиб: «Бу ерда мендан катталар борки, уларнинг хар бири
хонликка лойик ва хукмдорликка сазовордурлар, улар
турган холда менинг тахтга утиришим муносиб к^финмайди.
Агар менинг розилигимни тиласангиз катта амаким Уткин
Баходур ё Талкут Баходур ёки катта акам Чигатойхон
тахтга утирсин, мен эса уларнинг хизматида итоат камарини
жонимнинг белига боглай, хизматда шай турай!» деди.
Шу тарзда хар куни хонлик хакида суз очишса,
Уктойхон уша жавобни берарди. К,ирк кунгача хар куни
204
янгидан базм куришарди ва шароб тулдирилган кадахларни
сипкоришарди. Дар гал димоглари чог булганда яна шу
хакда суз очишарди. Уктойхон эса узр айтарди. Охири кирк
биринчи куни шундай булди. Назм (мазмуни):
Икболли тонг уз байрогини кутариб, баландцан узининг
кизгиш конини курсатди. Чин (яъни тонг) сипохи хабаш
(яъни тун) лашкарига, пешона чизиги каби касос киличини
урди. Кофур (яъни тонг) юзидан куш каби кочди. Ож
сандиги (яъни кундуз)нинг боши ( к о п к о р и ) очилди, гуё шох
(филнинг ок тиши) дан килинган идиш парчаланиш нур каби
сочилди. Ож (кундуз) тахтидан жах,он оро топди. Ёруглик
гуё коронгуликдан хирож ундирди.
Олам ни ёритувчи куёш Малик ва Вахдоб фармони
денгизининг даричасидан бошини чикарган пайтда барча
шахзодалар, нуёнлару олиймакон хотинларнинг хаммаси
тупланиб келдилар ва унга: «Сохибкирони аъзам Чингизхо­
ни муаззам уз инилари ва фарзандлари сени лойик топиб, бу
юмушни сенга топширган эди, унинг васиятини кандай
узгартириш мумкин? Унинг фармонига хилоф иш тутиш
х,аргиз раво булмайди ва унинг ризолигини узгартирищга
кандай йул бериш мумкин?!» дедилар. Назм (мазмуни): ;
Х,еч бир асоссиз Сохибкироннинг буйругига кдрши
туришга кимда кудрат бор?
Шундан кейин х,амма бир карорга келиб, мурулларнинг
одати буйича косаларни кутардилар ва камарларни бушатди-
лар. Чигатойхон унг кулини ва Уткин Бахддур чап кулини
олиб, мунажжимлар ва руккомлар ихтиёри буйича шундай
килдилар. Назм (мазмуни):
Уктой ва Уткинлар кулини тутиб, шохлик тахтини кабул
килиб утирди. Уни «бахтиёр хон»деб атадилар. Бошидан
олтину гавх,ар сочдилар.
Тулихон Уктойхонга коса кутарди (в. 111а.). Барча
шах,зодалар, хурсанд кишилар, улуг нуён К,орачор, номдор
амирлардан х,ар бири туккиз мартадан тиз чукдилар. Назм
(мазмуни):
Шохдинг х,узурида булган х,ар бир шах,зода, саройдан
ташкарида булган х,ар бир киши туккиз мартадан тиз
чукдилар. Ёмон фикрдагиларни шундай ерга урдилар. ^
Уктойхон отасининг вафотидан икки йил кейин 626- йил-
да уд йили га мувофик амакилари, ога-инилари, нуёнлар,
катта-кичик амирлар келишувида жахондорлик тахтига
утирди. Уни уша замоннинг барча одамлари коон, яъни ях-
ши ва тугри подшох,, подшоларнинг энг азизи, деб атадилар.
Салтанат ишида хеч ким унга карши иш тутишга хадди
сирмас эди. Шу жихатдан хам у коон лакабини олди.
205
У Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг угли булса
хам, куп аклли, комил; ишбилармон киши булиб, олийжа-
ноблик ва саховат хислатлари билан безанган эди. Барча
тоифаларга, хусусан, ислом ахлига куп яхшиликлар килди.
У Мустафо (Мухаммад) миллатига тобеъ булмаса хам,
худди отаси каби мусулмонлик динини бошка динлардан
устун куйди.
Чунончи, мугул мамлакатидан булмаган, мугул тилини
билмаган ва узи исломда булмаган киши кунлардан бир кун
Уктой кооннинг олдига келиб: «Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззамни тушимда курдим, у: «Углим Уктой
коонга айт, агар у мусулмонларни катл этмаса, м^нгуйдан
рози эмасман, чунки улар ёмон халк ва улдириш лозим
булган фирка!» деди», деб айтди. Унинг бу сузига давлат
арконларидан бир кисми ишониб, шояд бу суз ростдир, деб
уйладилар. Аълохазрат коон бироз уйлаб туриб деди: «Бу
сузда хеч кандай хакикат йук, шаксиз, бу суз бориб турган
ёлгон, мен бу сузга шубхаланмасдан иложим йук, чунки
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам мугул тилидан
бошка хеч кандай тилни билмас эди, бу киши эса мугул
тилини бутунлай билмайди. Бу сузнинг ёлгонлигига шубха
йук!» (в. 1116.). Уша ондаёк уша одамникатл этишга амр
килди. У узининг давлати айёмида мусулмонларни куп
Хурмат килди. Уктой коон узининг сахийлиги, карам ва
адолатпарварлиги билан бошка ака-укаларидан бутунлай
устун турарди, шунинг учун хам отаси улими олдидан уни
валиахдликка тайинлаган эди. Айтишларича, Уктой сузи-
нинг маъноси мугул тилида «Олийликка кутарилувчи»
демакдир.
Тарих китобларида ёзилишича, хисоб-китоб дафтаридан
унинг совгаю хадяларини жамлаб куришса, мугул тумани
буйича 60 милён тумандан ошибди. Билиб куйган зарурки,
туманнинг икки маъноси бор: биринчиси, 18 минг бир
туманни билдиради, бу мугул тумани булиб, уни туркий
тилда «со» дейилади. Эллик донани бир туман дейилганда
эса, бу туманни (туркий тилда) гарлбой дейилади.
Тарих арбоблариниНг ёзишларига Караганда, Сохибки­
рони аъзам Чингизхони муаззамнинг вафотидан кейин
мамлакатнинг хар хил томонларига етган оз арзимас
нуксонларнинг хаммасини Уктой коон яхшилик ва созгар-
лик билан изига солди. Назм (мазмуни):
Кипчок, Соклайн, Булгор, Чин, Хитой мулки, шунингдек,
Хутанга жахонни курувчи (шох) кайгаки хохласа уша ерга
хисобсиз лашкар юборар эди.
Шу жумладан, у Чирмогунни уч туман лашкар билан
206
бирга уз отасининг валиавди булган Султон Мухаммад
хоразмшохни йукотиш учун юборар экан, Чирмогун билан
кетаётган амирлар олдида Тоймасга юзланиб: «Ш у кета-
ётган хамма одамлар ичида Султон Жалолуддиннинг иши
сенинг кулингда тамом булади!» — деди. Айтганидек булди.
Султон Жалолуддин ибн султон Мухаммад Хоразмшох,
Хиндистон томонидан келаётиб, К,аж, Мукрон, Кирмон ва
Шероз оркали Озарбайжон сари кетган эди. Табризни
Отабекдан тортиб олган булиб, бу вокеа юкорида кискача
баён этилган эди, тулиги эса унинг тарихларида мавжудцир.
Чирмогун Исфахонга етиб келганда, Тоймас мугуллар-
дан бир гурухини олдинрок, юборди. Султон Жалолуддин
ибн Султон Мухаммад Хоразмшох, (Хдндистон томонидан
келаётиб, Каж) билан улар уртасида жанг юз берди ва
у енгилиб, Диёрбакр х,амда Курдистон мамлакатининг
Худудларида куздан гойиб булди. Чунончи назмда айтилади:
Назм (мазмуни):
Дунёда султондан нишон хам к,олмайди. Унинг х,ак;ида
х,еч кимса бирорта достон х,ам ук,имади. Унинг иккита
машхур биродари бор эди. Бу икки султон ганжу хазиналар
билан эди. Бири — Риёс, иккинчиси — Зайниддин. У х,ам, .бу
х,ам тахт ва лашкар билан эди. Бирини Кирмонда гур
куртлари еди. Куёшу Ой х,ам унинг изини тополмади.
Иккинчисини Ферузкух, сах;росида бир гурух, мугул отликла-
ри к,атл этди. Хоразмшох;нинг уругидан на Эронда, на
Туронда бирор фарзанд к,олди.
Айтишларича, м)тул лашкаридан к,очиб урмонга кирган
Султон Жалолуддиннинг устидаги подшох,она либосини
олиш тамаъида улдиришган. Баъзиларнинг айтишича,
у дарвишлик йулини ихтиёр к,илган. Баъзилар эса жангда
Тоймас кули билан улдирилган дейдилар. Х,ар бир ишнинг
х,ак,ик,атини Аллохуина билгувчидир! НаЗм (мазмуни):
Эй х,аким, бу достондан асосий мак,сад, факат жангу
жадални баён килиш деб уйлама. Балки, фикр кил,
Хоразмшохдек бир подшох туфайл и, жах,он бошдан-оёк
панохда эди. Улуглик ва кудратда осмонга тенг эди.
Сипохлари эса юлдузлардан хам зиёда эди. Х,ар бир
мамлакатда фармонлари амалда эди. ХаР бир манзилда
лашкарининг хисоби йук эди. К,искаси, уша нарсалардан хеч
бир нарса колмади. Жахонда номидан бирорта танга хам
колмади. К,анча улуглари ва уч бахтиёр угли булиб, бири-
биридан сунг подшох булиб эдилар. Уларнинг наслидан
бирор киши хам колмади, бехисоб хазинадан эса бир ози
Хам колмади. Ахвол шудай экан, (бу достондан) маълум
буладики, дунёда хар нимаики булса йуклик сари кетади.
207
Дунёда п о к парвардигордан бошка, х,еч бир нарса бокий
колмагай. Хар бир подшо бу сирдан огох; булар экан, шох/гик
тахтида керилиб утирмаслиги керак. Хоразмшохдан х;ико-
ятга х;еч нарса колмагач, энди шох, Уктойдан кисса айтишга
бошлайман.

УКТОЙ КООН, ЧИР АТО Й КООН Х А М Д А


ТУЛИХО Н Н И Н Г ХИ ТО Й ТОМ ОН Л А Ш К А Р
ТОРТИШ ЛАРИ, У Л М А М Л А К А ТН И Э ГА Л Л А Ш Л А РИ ,
КАЙТИШ ДА Т У Л И Х О Н Н И Н Г ВАФ О Т ЭТИ Ш И
Х А К И Д А ГИ Х И К О Я Т

Уктой коон хукмдорлик тахтига ултиргач, хавфу хатар


мавжуд булган мамлакатларнинг х;ар бирига лашкар тайин
килиб, сардорлар юборгач, узи Чигатойхон ва Тулихон
х,амда х,исобсиз лашкар билан Хитой мамлакати томон
юзландилар, дастлаб Бино шахрини озод килдилар. Хитой­
нинг Олтинхони (в. 1126.) мугул лашкарининг х,ужумидан
кочиб, сирли х,олатда гойиб булдики, х,еч бир одамзод унинг
хабарини тополмади. Баъзиларнинг айтишича, олов ёкиб,
узини, хотини ва болаларини ёйдириб юборди. Уктой коон
у ерни идора килишни (Мах,муд) Ялавочга колдириб, узи
оркага кайтди. 627 йили (туркча барс йили) Сох,ибкирони
аъзам Чингизхони муаззамнинг туртинчи угли Болиг нуён
исми билан шух,рат козонган Тулихон оламдан куз юмди.
Айтишларича, Тулихон шижоатининг куплиги, бах,одирлиги,
фикру тадбирининг комиллиги, лашкар тортиш ва мамла-
катни бошкаришдаги мах;орати жих,атдан бошка биродарла-
рига Караганда катта имтиёзга эга эди. Лашкар тортиш, юрт
ва зфдани бошкариш, отлару хазинани асраш ишлари отаси
х,амда биродари замонида унга юклатилган эди. Мамлакат,
мол-мулк, х,исобсиз аскар ишлари билан машгул булишга
карамай, у риёзиёт илмлари билан жиддий шугулланарди.
Сох*ибкирони аъзам Чингизхони муаззам Тулихоннинг
юртини Уктой коон юрти ёнига тайин килган эди.
Айтишларича, Тулихондан саккиз угил колган эди. Чунончи,
улардан турт угил Манку коон, Кублай коон, Арикбуко коон
ва Халокухон бир онадан эдилар. Мука, Тучик, Шукр ва
Марилтой бошка хотинларидан эди.
Уктой коон уз урдусига кайтиб, Коракурумда бир каср
бунёд килди, турклар уни Карши деб атайдилар.
Ботуй ибн Жужи, Манку ибн Тулихон, Тулкон ибн
Чигатой, Бузар ибн Чигатой, Пойдор ибн Чигатойни уз угли
Куйук билан бирга катта лашкарни У рис, Черкас, Такас,
208
Булгор, Бошкирд ва унинг атрофидаги вилоятларни фатх,
килишга юборди. Улар етти йил ичида куп жанглардан сунг
уша мамлакатларни кулга киритдилар. Туркларнинг сичи
йилига мувофик, булган 633 йилда Уйрот кавмидан булган
Амир Аргунни бахшигарликни ургангандан (в. 1136.) ва
битикчилар каторидан жой олгандан сунг, Каргар х;олини
билиб келиш учун Хуросонга юборди, у ернинг хукуматини
унга х,авола килди. Х^ирот мулкининг мах,аллалари вайрон
булганини эшитгандан сунг Тулихон одамлари сафида
узининг юз нафар хунармандлари билан Туркистонга
юборилган Амир Иззуддин Х,аравийни бу муборак шах;арни
таъмирлашга жунатди. К,арик номли кишини эса доруга
сифатида у билан х,амрох; килиб юборди. Амир Иззуддин
Х,аравий доруга х;амда Х,ирот асирлари билан бирга
туркларнинг танкури йилига мувофик булган 636 хджрий
йилда асли ватани Х,иротга етиб келиб, зироату иморат
ишларида катта гайрат ва х;аракатни ишга солди.
Туркларнинг барс йилига мувофик булган 639 х,ижрий
йили ортикча шароб ичиши сабабли Уктой коон дунё
манзилини тарк этди. Унинг подшолик муддат ун турт йил
булиб, унга боглик булган бошка хабарлар ва вокеалар тарих
китобларида муфассал битилган.
Иккинчи хон Куйук ибн Уктой ибн Чингиздир.

К,УЙУКХОН ИБН УКТО Й КООН ИБН


ЧИНГИ ЗХО Н Н И Н Г ПОДШ ОЛИГИ ЗИКРИДА

Муътабар тарих китоблардан машхурки, чингизий-


ларнинг Улуг юрти султонларидан иккинчиси К,уйукхон ибн
Уктой коондир. Айтишларича, К,уйукхоннинг онаси Ну-
раксон, Уктой коон вафотидан сунг угли Куйукхон уз отаси
мулозаматида булмагани учун, унинг х,имоясини буйнига
олиб, Уктой коон вафоти даврида мамлакатни бошкариш,
х,укумат ва лашкар ишлари билан машгул булди. Куйукхон
отасининг урдасига етиб келгач, катта курултой ташкил
булиб, барча шах;зодалар, амирлар, нуёнлар х,ар томондан
келиб, курултой учун жам булдилар. Назм (мазмуни):
Фармонга мувофик х,ар бир мамлакатдан бир улуг киши
лашкар билан саройга етиб келди. Лекин Дашти кипчок
томонда Боту ибн Жужи, курултойга шахсан узи келмади.
Бирок, ака-укаларини юборса х,ам, узи уз оёги билан бу ерга
келмади.
Тарих китобларида мавжудки, шах;зодаларнинг барчаси
Куйукхоннинг курултойига йигилдилар. Ботухон ибн
14— 4156 209

Жужихон эса Дашти К,ипчокдан биродарларини юборган


булиб, узи оёк, бгририни бах,она килган эди. У Куйукхоннинг
подшо булишига рози эмас эди, чунки Уктой к,оОн
валиахдликни набираси Шеромун ибн Кучуйга тайин килган
эди. Аммо у х,али кичик булиб, Куйукхоннинг онаси Нурак-
сон хотун ва унинг тарафдори булган бошка шах,зодалар
узаро келишиб, туркларнинг ит йилига мувофик булган
641 х,ижрий йилнинг рабиул-аввал ойида Куйукхонни
хонлик тахтига утказдилар.
Айтишларича, Куйукхон ибн Уктой коон х,ам худди
уз отаси каби сах,оватли хон ва неъматлар бахш этувчи
инсон эди. К,ишни мазкур пойтахтда утказгандан сунг, бах,ор
фаслида х,исобсиз лашкар билан ерни дам танг килган х;олда
Эрон сари йулга чикди ва теварак-атрофдаги мамлакатларга,
чунончи, Хитой, Дашти К,ипчок каби юртларга одам юбориб,
лашкар талаб килди х,амда барча шах,зодаларга фармонлар
юборди. Самарканд х,удудига етиб келганда ажал кули
умрининг ёкасини то этагигача пора килди ва бундан ортик
кадам босишга имкон бермади. Боту ибн Жужихон ва бошка
шах,зодаларнинг х,ар бири келган ерларидан оркага кайтди-
лар. Подшолик муддати бир йил булди. Учинчи подшо Мангу
ибн Тулихон эди.

М АН ГУ К,ООН ИБН Т У Л И Х О Н ИБН ЧИ Н ГИ ЗХО Н


ПО ДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

У Куйукхондан уч йил кейин х,укмдорлик тахтига утирди.


Муфассал тарихнинг мухтасар баёни шуки, К,уйукхон
Самарканд х;удудида оламдан утгач, мамлакат ишлари
пароканда булди ва шах;зодаларнинг х,ар бири узича иш
тутиб, х,ар хил фитналар барпо килдилар. Мангу ибн
Тулихон уз биродарлари билан Дашти К,ипчокка, Боту ибн
Жужи олдига кетдилар. У пайтда Сох,ибкирони аъзам
Чингизхони муаззамнинг набиралари ичида ундан улугрок
киши йук эди. Ботухон у ерда Мангукоонни хонликка
утказди ва тиз чукиб, коса кутарди. Биродари Барака ибн
Жужини Мангу коонга (в. 114а.) х,амрох, килиб, Сох^бкиро-
ни аъзам Чингизхони муаззамнинг Улуг юрт пойтахтига
юборди.
Купчилик шахзодалар унинг (яъни Мангу кооннинг) хон
булишига рози булмадилар, бунга унинг Уктойкоон авлоди­
дан эмаслиги сабаб эди. Уларнинг кар бири бир бах,она
топиб Мангу кооннинг курултойига келмас эдилар. Шундай
килиб, унинг тахтга утириши турт йил оркага сурилди.
210
Барака угил ибн Жужихон бу х,акда биродари Ботухон бин
Жужихонга яна хабар килди. Ботухон киши юбориб,
жамоатни йигишни, агар йигилмаса х;ам Мангу ибн Тулини
хонлик тахти ва коонлик маснадига утказишни буюрди.
Ботухон ибн Жужихон ибн Чингизхоннинг фармонига
мувофик, Барака угил ибн Жужихон туркларнинг товуцщон
йилига мувофик, булган 645- х;иЖрий йилининг раби ул аввал
ойида, бах;ор фаслида Мангу коонни салтанат тахтига
уткизди ва узи тиз чукиб, коса кутарди. Назм (мазмуни):
Барака тиз чукиб, коса кутарди. кдцахдцан фалак х;ам
х;айратда колди.
Мангу к,ооннинг хонлигига ик,рор булмаган ша^зода-
лар — Ясунгой ибн Чигатойхон, Шеромун ибн Кукужуй ибн
Уктой коон, Боту угил ибн К,уйукхон ибн Уктой К.ООН
эдилар. Мангу коон подшолик тахтига утиргач, кунглида х,ар
хил узрларни жо килган мухолифлар ошкор булди. Мангу
коон шах,зодаларнинг узларини кабул килди. Аммо шах,зо-
дани бу х,олга солган амирлардан, чунончй, Куйукхоннинг
улуг амири К,адок кабилар бошка амирлар билан бирга ясокка
тортилдилар. Мангу коон мулки карор топгач, кичик укаси Х,а-
локу угилни Эрон хонлигини эгаллаш учун номзод килди.

Х А Л О К У Х О Н УЗИ Н И Н Г АКАСИ М АН ГУ К.ООН


ИБН Т У Л И Х О Н ИБН ЧИНГИЗХОННИНГ АМРИ
БИЛАН ЭРОН М А М Л А К А ТИ Н И ЗАБТ ЭТИШ УЧУН
Б О РГАН ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИКРИ

Тарих арбобларининг ёзишича, Мангу коон ибн Тулихон


Урду-Бол иг тахтига утириб, мухолифлардан баъзиларни
жазога тортиб, (в. 1146.) баъзиларини кечириб, иккинчи
марта лутфу эх,сонидан бах;раманд килди. Шулардан бири
энг кичик укаси Х,алоку угил булиб, унга Эрон хонлигини
берди. Хар ун кишидан иккитаси у билан Эронга борсин, деб
ёрлиг чикарди. Коонлик ёрлигига мувофик 120 минг
атрофида аскар тупланди. Шулар жумласидан унинг энг
кичик укаси Иси угил ибн Тулихон; Жужи улусидан Ботухон
ибн Жужихон тарафидан Сикнок ибн Жужихон урли
Булгтой, Тумо угил ибн Жужихон уз лашкарлари билан;
Чахкояки тарафдан Тагой Темур бех,исоб турк лашкари
билан х,амда бошка улуг нуёнлар куч-куронини олиб,
Халокухон ибн Тулихон х,амрохлигида Эрон сари йулга
равона булдилар. У ерни кулга олиб, Озарбойжонни
салтанат тахтига айлантирдилар, чунончй, бунинг тафсило-
211
тини хожа Шамсуддин Мух;аммад Жувайнийнинг биродари
Ота Малик узининг «Тарихи жах,онгушой» китобида ёзган.
Бу муфассал тафсилотнинг мухтасари мазкур китобнинг
керакли жойида зикр этилади.
Мангу коон салтанати айёмида уйгур х,окими Идикут
мусулмонларга касд килиб, Бешбалигда, жумъа намози
вактида халкни катли ом килмокчи булди. Ислом ботини
голиб келди ва улардан бири мусулмон булди. Мангу коон
лашкар юбориб, хоинлариинг х,аммасини кулга олди ва уни
х,ам кулга туширди. Намоз вактида Бешбалигда уни
шармандаларча улдирди. Ислом дини унинг замонида тула
равнак топди. У узининг кичик укаси Туко ибн Тулихонни
Улуг юртда узига уринбосар килиб, биродари К,убилой билан
бах,амжих,ат олти юз минг киши билан Такнос устига юриш
бошлаб, у ерни тулик ва батамом кулга киритди. Яна бу
ернинг бузук хдвоси сабабли касал булиб, туркларнинг илон
йилига мувофик булган 658 хджрий йилда оламдан утДи-
Салтанатининг муддати 14 йил эди. Ундан Шараки номли
бир угил колди. (Подшолардан) туртинчиси К,убилой ибн
Тулихондир.

К.УБИЛОЙ К.ООН ИБН ТУ Л И Х О Н ИБН чингизхон


ПОДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Тарих китобларининг сах,ифаларида мавжудки, Кубилой


коон маслах,атга мувофик Такнос юришидан (в. 115а.)
оркага кайтиб, Хитой пойтахти Чакандуга етганда, отаси­
нинг вафот килганини эшитди. У Чакандуда туркларнинг
илон йилига мувофик булган 658 х,ижрий йилда хонлик
тахтига утирди. Мангу коон Такносга юриш килган пайтида
К,оракурум тахтига куйиб кетган укаси Арикбуко ибн Тули
хон унга нисбатан мухолифлик байрогини кутарди ва Улуг
урдага хонлик тахтига жойлашиб олди. Улар уртасида бир
неча марта жанг юз берди. Охири Арикбукодан бахт юз
угириб, ёмон х;олга тушгач, акасининг олдига борди ва буйин
эгди. Кубилой коон амирлар билан маслах,атлашгандан сунг
Арикбукони мугийлон тиконидан курилган турт девор
орасига камаб куйди ва уни куриклаб, кузатиб туриш учун
бир гурух, одамни вакил килди. Арикбуко бу дах,шат ичида
бир йил хдёт кечириб, шу ерда куз юмди ва гур зиндонига
кучди.
Уктой кооннинг набираси булмиш К,ойду К,убилой
коонга мухолиф булиб, куп марта жангга кадам куйди. К,ой-
ду Уктой коон амирларининг улуги булмиш арлот Агок х;ам-
да Чингизхоннинг чупонлари булиб, Чурос улуси атрофида
212
яшаган, Чигатойхон улуси теграсидан урин олган Улуг
юртдаги бошка кавмлару кабил ал ар билан бирга етиб
келдилар ва бу ерга урнашдилар. К,убилой коон бир неча
марта кучли лашкар ва х,исобсиз аскарни уларнинг устига
юборди. Бирок, х;ар гал х;ам зафар К,ойдуга насиб этди.
Чин ва Мочин халкининг каршилигини енгиш учун
К,убилой коон яна бир марта 800 минг аскарни Хитой
Чакандусига ва Такносга юборди. У ерни яна кулга киритиб,
Хитой мамлакатининг кадимий пойтахти булмиш Чаканду
шахрининг ёнига бир шах,ар бунёд килди. Назм (мазмуни):
К,убилой тез фурсат ичида Ултон шахрида тухташни
лозим куриб, Чаканду ёнида бир (бинога) асос куйди. Бу
жойга Диду деган ном берди. У ерда тахтгох, учун бир каср
курди. Унинг тупрогидан х,атто осмонлар х;ам ёруг булди. Бу
тахт одамларни каршига чорларди. Унда Кубилой осмону ой
каби эрди. Бу хислатли жой фирдавс жаннати каби булиб, бу
машх,ур подшох, фармони билан унинг чор атрофига девор
тортдилар. Деворнинг бири биридан бир ук етадиган
масофада узок эди. Биринчи девори Кирёс деб аталарди.
Иккинчиси эса амирлар жойи эди. Учинчиси коровуллар
жойи булиб, туртинчиси подшох,нинг турадиган жойи эди.
Мугуллар бу шах,арга Хонболиг деб ном куйдилар. Яна
ундан колган ёдгорликлардан бири катта дарё булиб,
у Зайтун дарёсидан сув олиб, Х,индистон бандаридан тортиб
кнрк кунлик йул эди ва Хонболиг шах,арининг кок уртасидан
окиб утарди. Унинг кенглиги шундай эдики, одамлар ундан
кема оркали утишар, савдогарлар бу дарёдан савдо-сотики
учун юкори ва паст томонларга борардилар. Айтишларича,
айлана узунлиги турт фарсанг экан. Баъзилар эса шах;ар
кенглиги ни турт фарсанг дейдилар. Ал-илму индаллох;и
(билим Худо хузурида»).
К,убилой коон 35 йил давлату икбол билан кун утказди.
Туркларнинг илон йилига мувофик булган 693 х;ижрий
йилида улим аждах;осининг дамидан жонини куткаролмади.
Хаётининг муддати эса етмиш уч йил булди.
Бешинчи подшо Темур ибн Жамкин ибн Кубилой ибн
Тулихон ибн Чингизхондир.

ТЕ М У Р К.ООН ИБН Ж АМ КИ Н ИБН К.УБИЛОЙ


К,ООН ИБН ТУЛ И Х О Н ИБН ЧИНГИЗХОН
ПОДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ
К,убилой коон салтанат тахтидан тургач, унинг набираси
Темуркоон ибн Жамкин ибн Кубилой коон уз бобосининг
жойига у т и р д и . у подшолик тахтидан УРИН о-^ган вак,тида
213
халк уни Улжойтухон деб атади. Улжойтухон Улуг юрт
подшолигида утган ун икки йиллик хдётида мамлакатнинг
зарурий ишларини эътиборсиз колдирмади ва подшолик
вожиботларидан (в. 116а.) ^исобланган «адлу эх,сон»
калимасининг мазмунига амал килишни узига фарз деб
билди. Тахтга утирганидан ун икки йил утгач, салтанат
тахтини тобут тахтаси билан алмашди.
Олтинчи подшо Улжойтухоннинг амакиваччаси Ойид
ибн Муклой ибн К,убилойк,оон ибн Тулихондир.

о й и д и б н м у л л о й и б н к;у б и л о й и к ,о о н ИБН
ТУЛИ ХО Н ИБН ЧИ Н ГИ ЗХО Н Н И Н Г
ПОДШ ОЛИК ЗИ К РИ

Улжойту Темур к,ооннинг х,аёт муддати тугагач, амаки-


сининг угли Ойид ибн Муклой салтанат тахтига утирди ва
жах,ондорлик коидасини мусулмонликни зох,ир килиш билан
ривожлантирди. Мурулларнинг аксарият фирк,алари ислом-
ни кабул к,илишга мушарраф булдилар. Салтанатининг
муддати охиригача етгач, еттинчи хон булмиш К,убилой к,оон
ибн Борлой Чамким унинг урнига утирди.

К.УБИЛОЙ К,ООН ИБН БАРЛОЙ ИБН ЧАМ КИ М


ИБН К,УБИЛОЙ К,ОН ИБН Т У Л И Х О Н ИБН
ЧИНГИЗХОН П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Айтишларича, К,убилой к,оон бин Барлой салтанат


тахтидан жой олиб, подшолик тахти узра утирди, аммо олий
хон ва Хусрави замон насоро динида булиб, у х;ам салтанат
тахтини узгага к,олдирди. Саккизинчи хон К,ушбилой ибн
Жанг ибн Тарма ибн Чамким ибн К,убилой коон эди.

К.УШБИЛОЙ К.ООН ИБН Ж А Н Г ИБН Т А Р М А ИБН


ЧАМ КИН БИНЛОЙ К,ООН ИБН Т У Л И Х О Н ИБН
ЧИНГИЗХОН П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Тарих китобларида мавжудки, К,убилой ибн Барлой


салтанатининг муддати охирига етгач, К,ушбилой к,оон ибн
Жанг хукмдорлик тахтига к,адам куйди.
Муддати охирига етган пайтда урнига утирган тукки-
зинчи хон Тук,той ибн Кушбилой коон эди.
214
ТУКТОЙ К,ООН ИБН К,УШБИЛОЙ К.ООН ИБН ЖАНГ
ИБН ТАРМА ИБН К^УБИЛОЙ КООН ИБН ТУЛИХОН
и б н ч и н г и з х о н п о д ш о л и г и н и н г ЗИКРИ

Фалакнинг гардиши К,ушбилой коон даврини охирига


етказгач, Тук,той коон отасининг салтанат тахтидан жой
(в. 1666.) олди ва х,окимлик даврини суриб, хонлик
конунларини ота-боболарининг коидаси буйича мах;кам
тутди х,амда салтанат навбатини таадир такозоси буйича
тугатиб, мамлакатни бошка кишига колдирди. Унинчи хон
Баррой ибн Тулак эди.

БАРРОЙ К,ООН ИБН ТУЛАКНИНГ


ПОДШОЛИК ЗИКРИ

Тук,той к,ооннинг х,аёти охирига етгач, Баррой коон ибн


Тулак подшолик тахтига кадам куйди. Баррой кооннинг
салтанати даврида халк уни Билкуту коон деб атардилар.
Билкуту коон давлатининг айёми охирига етгач, ун биринчи
хон булмиш Ануширвон ибн Доро коон салтанатининг
офтоби давлат уфкидан тулуъ килди.

АНУШИРВОН ИБН ДОРО K.OOH


ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

У чиройли хулклар билан ораста эмас эди, шу туфайли


унинг замонида коонлик ишига путур етди. Ануширвон ибн
Доро коон давлатининг даврони утгач, урнига ун иккинчи
подшо булмиш Даку Темур салтанат тахтига чикди.

ДАК.У ТЕМУР КООН ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Уни Туктемурхон х,ам дейишади. Ануширвон коон


салтанатининг сунгида у салтанат тахтига утирди. Унинг
х;ам подшолик даври охирига етиб, ун учинчи хон (Ясурдор
коон) шохлик тахтига утирди.

ЯСУРДОР КООН п о д ш о л и г и н и н г ЗИКРИ

Ясурдор коон Тук Темур коондан сунг шохлик тахтига


чикди. Давлатининг айёми охирига етиб, жах,он коонлик
215
мансабининг эшигини юзига ёпгач, ун туртинчи хон булиб
угли Аника коон унинг урнига утирди.

А Н И К А K.OOH ИБН Я С У РД О Р КООН


П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ К РИ

Ясурдор коон салтанатининг муддати тугагач, унинг угли


Аника коон подшолик майдонида шохдик соясининг сохдби
деб эълон к,илинди. Унинг давлати х,ам охирига етгач,
ун бешинчи подшо булмиш Аланг коон салтанат тахтига
чикди.

А Л А Н Г КООН П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г З И К РИ

Аника кооннинг подшолик навбати тугаб, салтанатининг


муддати охирига етганда ун олтинчи хон булмиш Турон
Темур коон салтанат тахтига уз кддамини (в. 117а.) куйди.

ТУРОН ТЕ М УР КООН П О Д Ш О Л И ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Турон Темур к,ооннинг х,ам салтанат муддати поёнига


етиб, ун еттинчи хон булмиш Уктемур к,оон унинг урнини
эгаллади.

У К ТЕ М У Р КООН НУБИХ, ИБН К А Р О К ^ Г У Л ИБН


УКТОЙКООН ИБН ЧИНГИЗХОН
ПОДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Уктемурк,оон куч билан к,оонлик тахтига оёк, ку^иб,


унинг давлат муддати л;ам охирига етгач, ун саккизинчи хон
булмиш Элчи Темуркоон унинг урнига чикди.

ЭЛЧИ ТЕ М УР КООН П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Уктемур коон оламдан куз юмгач, ундан кейин Элчи


Темур коон салтанат байрогини кутарди. Айтишларича,
Элчи Темур коон х,али салтанат тахтига кадам куймай туриб,
улуг Сокибкирон, х,азрат Музаффар Амир Темур Кура-
гоннинг мулозаматига муяссар булган экан. Улуг Сох,ибки-
216
роя (Амир Темур)нинг вафотидан сунг Со^ибкдрони аъзам
Чингизхони муаззамнинг Болиг юртига бориб, коонлик
тахтига утиРаДи- Салтанатнинг ахди охирига етгач, ун
туккизинчи хон булмиш Тобзи коонлик курпасини салтанат
тахти усти сари судради.

ТОБЗИ К,ООН ПОДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

У ни Арик Бука ибн Тулихон ибн Чингизхон наслидан


дейдилар. Эдчи Темур коондан сунг салтанат тахтига
утирди. Айтишларича, улуг Сох^бкирон, музаффар Амир
Темур Курагон салтанати даврида Улуг юрт султонларидан
кочиб, онх,азратнинг хизматига келган ва ислом шарафига
муяссар булган эди. У луг Сох,ибкирон, музаффар Амир
Темур Курагон вафотидан кейин хонлик тахтига утиради.
Бир неча кундан сунг уни шункор киладилар. Тобзи коон
салтанатидан аввалрок тангутлар хуруж килиб, Хитой
тахтини Элчи Темуркоон кулидан тортиб олган эдилар. Асли
юртлари булган Келурон ва К,оракурумгина уларнинг кулида
колган эди. У ернинг халки Тобзи коонни шункор
килганларидан кейин йигирманчи хон булмиш Урдой коон
хукмдорлик тахтига утирди.

У р д о й к ,о о н и б н т е м у р х о н
П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г з и к р и

Тобзи коонни (в. 1176.) шункор килганларидан сунг,


х,ийлаю найранг килишиб, Арик буко ибн Тулихон ибн
Чингизхон наслидан булган Дурдор коон ибн Малик
Темурхонни унинг урнига утказдилар. Унинг подшолиги
айёмида Уйрот кавмидан чиккан сох,иб тадбир ва гаддор
умаролар буйин товлаш билан каршилик барпо килдилар.
Илох,ий тадбир сабабли Урдой ибн Малик Темур салтанати­
нинг муддати тамом булиб, йигирма биринчи хон булмиш
Удойкоон ибн Ариктемур коон унинг урнини эгаллади.

У д о й К.ООН ИБН АРИК,ТЕМУР К,ООН ИБН Н УБИ ^


ИБН К,АРОК,УГУЛ ИБН УК.ТОЙ К,ООН ИБН
ЧИНГИЗХОН ПОДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Урдой кооннинг подшолик муддати поёнига етгач, Уктой


коон наслидан булган Удой коон ибн Ариктемур коон
лик тахтида карор топди. У асрда уйрот амирлари кучайиб
217
кетдилар. Уларнинг кулида колган асли юртлари Келурон ва
Коракурумни боскинчилик ва зурлик билан кулга киритдиг
лар х,амда уша диёрни бир неча муддат кулда тутиб
турдилар. «Х,ак,ик,ий билим Худога хос, х,ак,ик,атни Худодан
узга киши билмайди!»

СОХ,ИБК,ИРОНИ АЪЗАМ ЧИ Н ГИ ЗХО Н И М УАЗЗАМ


НАСЛИДАН БУЛИБ, Д А Ш Т И К И П Ч О К Д А
ПОДШ ОЛИК КИ Л ГА Н Х О Н Л А РН И Н Г ЗИ КРИ

Муътабар тарих китобларида мавжудки, Сохдбкирони


аъзам Чингизхони муаззам наслидан булиб, бизнинг
кунларгача Дашти К^ипчокда подшолик калган хонлар уттиз
учта булиб, уларнинг биринчиси Жучихон ибн Чингизхон-
дир.

Ж УЧИХОН ИБН ЧИНГИЗХОН ИБН с о х и б к и р о н и


АЪЗАМ ЧИНГИЗХОНИ М УАЗЗАМ
ПО ДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г К,ИСК,АЧА ЗИ К РИ

Мр>табар тарих арбобларининг ёзишларича, Сох,ибк,иро-


ни аъзам Чингизхони муаззамнинг йуклигида ва унинг
урдасида кунгирот подшосининг к,изи, Сох,ибк,ирони аъзам
Чингизхони муаззамнинг катта хотини ва бузруквор
авлодининг онаси Бурта К,учинга як,инлиги булган бир неча
кишидан бошка х,еч ким булмаган бир пайтда макрит кавми
фурсатни ганимат билиб (в. 118а.) ажаб х,ужум уюштирди-
ларки, натижада журъат ва ор-номус эгаси булган
кишиларнинг барчаси катл этилди. Сох,ибкирони аъзам
Чингизхони муаззамнинг урдасини куриклаш билан машгул
булган бир кием одамлар узаро бир фикрга келишиб,
Сох,ибкироннинг урдасини кучириб кетдилар. Уша пайтда
Жучихон Бурта Кучин корнида олти ойлик эдилар. Макрит
кавми Бурта Кучинни олиб кетаётганларида Сох,ибк,ирони
аъзам Чингизхони муаззам билан ота-бола тутинган кероит
подшоси Унгхон бу хабарни эшитиб, катта лашкар билан
Макрит кавмининг йулини тусиб, Бурта Кучинни барча
тобеълари ва нарсалари билан кулга олди х,амда Сох;ибкиро-
ни аъзам Чингизхони муаззамнинг х,узурига равона килди.
Шу аснода йулда Бурта Кучин угил тугди. «Й ул машаккати
ва уриниш-суринишлардан х,оли булсин», деб уни олиб
кетаётганлар тадбир куллаб, чакалокни юмшок хамир ичига
218
олдилар ва этакларига солган х,олда эх,тиёткорлик билан
Сох,ибк,ирони аъзам Чингизхони муаззам хузурига олиб
келдилар. У мазкур жамоатни «нойрин-бойрин» деб атаб,
«тузни х,алоллаган»лар каторига кушди ва углига Жучихон’
яъни «Йулдан келган медмон», деб ном куйди. Шу сабабли
бу вокеа Жучихонга таъна булиб тушди, Чигатой ва Уктой
доимо Жучихонга нисбатан бух,тон сузларини Сохибкирони
аъзам Чингизхони муаззамга айтар эдилар, чунончи, бу улуг
бухтоннинг тафсилоти чигатой уламоларининг тарих ки-
тобларида уз баёнини топган.
Аммо бир гурух одил, хакикатгуй тарих арбобларининг
фикрича, Бурта К,учиннинг макрит кавми орасидаги асирлик
муддати ва Чингизхон пойини упишгача булган давр турт
ойга хам етмайди. Бундан ташкари, Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззамнинг Жучихонга нисбатан катта му-
хаббатидан агар бу хакда гапирилса ran чузилиб кетади,
маълум буладики, бу аник бухтондир. Чунки, фарзанд
канчалик яхши булса хам, хакикий ота билан (в. 1186.)
хакикий булмаган отанинг фарзандга мухаббати осмон
билан ерча фарк килади. Бундан ташкари, бировнинг
фарзандини уз фарзандидан кура, айникса, салтанат ишида
Хурмат килиш ва яхши куриш хеч бир одил кишининг аклига
тугри келмайди. Хакикатгуй тарих ахлининг фикрича,
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг Жучихонга
нисбатан шафкат ва мехрибонлиги хаддан ортик, мухаббати
багоят даражада улуг булгани сабабли Чигатой ва Уктой
унга хасад килишиб, улуг бухтонни юклаган эдилар. Шу
нарса туфайли Жучихон ва унинг биродарлари, яъни
Чигатой ва Уктой урталарида дилхиралик, мавжуд эди.
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Жз^ихонни эркак
ва аёл фарзандларнинг барчасидан яхши курарди, хатто,
Жучихонни ёмонлик билан тилга олган хар бир киши
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг назарида
макбул булмас эди. Жучихоннинг вафоти хакидаги хабар
урдага етиб келган вактда, Сохибкирони аъзам Чингизхони
муаззамнинг кулогига бу хабарни етказиш учун хеч кимда
журъат булмади. Охири барча амирлар узаро бир карорга ке­
либ хам надим, хам улуг амирлардан булмиш Улуг Жарчи Чин­
гизхон яхши холатда турганда (бу хабарни) етказишни сура-
дилар. Шундан сунг Улуг Жарчи Сохибкирони аъзам Чингиз­
хони муаззам ищга машгул вактда фурсат топиб деди.
(Туркийча жир):

Т е н ги з бош дан булгонди, ким тиндуруро, хоним?


Терак тубтун ж игилди, ким тургузуро , хоним?

219
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам Жарчининг
жавобига деди (туркийча жир):

Т ен ги з боштин булгонса тиндурур улум Ж у ч и д и р ,


Т е рак тубтин жигилса тургузур улум Ж у ч и д и р .

Жарчи сузларининг маъноси шу эдики: «Дарё бошидан


лойкаланди, уни ким тозалайди, эй подшох,им? Терак
илдизидан кулади, уни ким тургизади, эй менинг подшо-
х,им?» Сох,ибкирони аъзам Чингизхони муаззам Жарчига
шундай деди: «Агар дарё бошидан лойкдланса, уни
тиндирувчи менинг фарзандим (в. 119а.) Жучидир. Агар
терак ёгочи тубдан куласа, уни тургизувчи менинг углим
Жучидир!»
Улуг Жарчи сузларини кдйта-кдйта такрорлаб, кузлари-
дан ёшлари шашкатор окар экан, Сох,ибк,ирони аъзам
Чингизхони муаззам деди: туркийча жир:

К у зу н г ёшин чунгур турлу л и ц -л и ц тулди булгайм и?


Ж и р и н г кунгул уркутур Ж у ч и улди булгайми?

Сох,ибк,ирони аъзам Чингизхони муаззамнинг жавобида


Жарчи деди. Туркийча жир:

Суйламакка эрким йуц, сен суйладинг, о хоним,


У з яр л и г лиц озарга ж авобди уйладинг, о хоним.

Жарчи уз жирини такрорлар экан, унинг кузидан ёш


доналари окдр эди. Буни курган Сохибкирони аъзам
Чингизхони муаззам шундай деди: «Кузларинг уз ёшларини
думалатмокда, нах;отки кунглинг тулиб кетган булса?!
Сузларинг юракларни уртади, нах>отки Жучи улган булса?»
Уша пайтда сохдебкироннинг хукми содир булиб, унда
кимки Жучихоннинг улимини тилга олса, Сох^бкирон
сиёсатига дучор булиши айтилган эди. Шу сабабли Жарчи
Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззамга жавобида
шундай деди: «Бу х,акда гапиришга кудрат ва ихтиёрим йук,
узинг шундай буюргансан, эй менинг подшох^им! Уз хукминг
узинг учун булсин, тугри фикр килдинг, эй менинг
подшохдш!»
Шунда Сохибкирони аъзам Чингизхони муаззам деди.
Туркийча жир:

К,улон олгон цувланди, цулунимдан айрилдим,


Айрилиш цон анцуди эр улумдан айрилдим !

220
Яъни: «Ов килиш учун ов майдонида кувланаётган
кулоига ухшайман, кулон узи кочади, аммо боласи колади,
мен х,ам худди кулон каби боламдан жудо булдим! Мен бир
соддадил одамга ухшайман, соддадил киши дуст деб
фах,млаб, душман уртасида колиб, хдмрохларидан айрилади,
мен эса уз мардона фарзандимдан жудо булдим!»
Сох,ибк,ирони аъзам Чингизхони муаззамдан шу хилдаги
сузлар отилиб чикар экан, барча амиру нуёнлар оёкда туриб,
таъзия билдириш расмини адо килдилар ва жир айтдилар.
Жучихон вафотидан олти ой кейин Со^ибкирони аъзам
Чингизхони муаззам (в. 1196.) олам билан видолашди.
Муътабар тарих китобларида зикр килинишича, Хоразм
фатх, килингандан сунг Сох,ибкирони аъзам Чингизхони
муаззамнинг амрига мувофик Жучихонга Хоразм вйлояти
ва Дашти К,ипчокни то Руиёлик сархддидан Соксин, Жарар,
Булгор, Ал он, Бошкирд. У рус, Черкасгача ва каергаки тотор
отларининг туёги етса, уша ергача берилган эди. У мазкур
диёрда хонлик тахти узра карор топган эди. Сох^ибкирони
аъзам Чингизхони муаззам вафотидан олти ой аввал Дашти
К,ипчокда оламдан куз юмганда унинг авлодларй Даи1ти
К,ипчокда х;укмдорлик тахтига утирдилар. Унинг наслидан
булиб, Дашти К,ипчокда х,укм сурган султонлардан уттиз
туккиз нафари бу китобда баён этилади. Улардан биринчиси
Боту ибн Жучидир.

БОТУХОН ИБН Ж УЧИ ХО Н ИБН ЧИНГИЗХОН


П ОДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИКРИ

Ботухон ибн Жучихон отасининг вафотидан сунг улуг


бобоси Сох;ибкирони аъзам Чингизхони муаззамнинг хукми
билан оёгини Дашти К,ипчок салтанатининг тахтига куйди.
Ботухон у3 отасининг кул остида булган, аммо унинг
улимидан сунг Сох,ибкирони аъзам Чингизхони муаззам
авлодига нисбатан буйин товлаган Олон, Урус, Рус, Булгор,
Черкас, К,рим, Ардок юртларини амакиси Уктой коон
ёрдами билан яна кул остига киритди. Бу тафсилотнинг
мухтасари шуки, Уктой коон Улуг юрт тахтига утиргач,
Дашти К,ипчок х,амда Жучихон тасарруфида булган бошка
юртлар буйин товлаб, Ботухон ибн Жучихонга буйсунма-
ётганини эшитди. Шунга биноан уз угли К,уйукхонни, Мангу
ибн Тулихон, Булка ибн Чигатойхон, Нури ибн Чигатойхон,
Пойдор ибн Чигатойхонларии катта лашкар билан Жучихон
тасарруфида булган барча вилоятларни яна кайтадан
Ботухон ибн Жучихон кул остига тамоман киритиш учун
221
юборди. Бир канча муддатдан сунг, огир жанглардан кейин,
у вилоятларни куЛга киритдилар. Чангалзорларнинг куплиги
туфайли утиш кийин булган Макс шахри атрофида
шах,зодалар х;ар тарафдан (в. 120а.) дарахтларни кесиб,
карши томон юриш мумкин булган тусикдар ясаб, шах;арни
ураб олдилар. Шах,арни олиб, халкни катл и омга буюрдилар.
Улдирилганларнинг унг кулогини кесиб, санашга бую-
рилганда икки юз етмиш минг экани маълум булди.
Бах,ор келиб, шах>зодалар Рус* К,ипчок, ва Олон ишидан
бушаганларидан кейин фаранг юртлари билан чегарадош
булиб, одамлари насоралардан иборат булган К^лох, ва
Бошкирд юртларини кулга киритиш учун Ботухон шах;зода-
лар ва х,исобсиз лашкар билан йулга чикди. Узларининг
адолати ва шавкатига магрур булган бу ернинг халки Боту­
хон ибн Жучихон лашкарининг х,аракатидан хабар топиб,
лашкар йигишга киришдилар, кочишни узларига ор деб
хисоблаган турт юз минг ном чикарган отлик, к,ушин
х,озирлаб, юзма-юз турдилар. Ботухон биродари Шик,нок,
ибн Жучихонни ун минг киши билан душман сонини
аниклаш ва бу жамоатнинг х,олидан хабар келтириш учун
булжунгор сифатида олдинга юборган эди. Улар бир
х,афтадан кейин к,айтиб, душман сон жих;атдан мугул
лашкаридан ортик, экани х,акида хабар келтирдилар. Барча
мардона жангчилар бир-бирларига якинлашиб келганда
Ботухон мусулмонларга к,арата барчаси йигилиб, дуо укишга
машгул булишни буюрди. Узи эса бир тепалик устига чик,иб,
бир кеча-кундуз х,еч ким билан сузлашмай, ёлбориш юзини
тупрокда суртиб, оху зорини ишга солиб, галаба талаб
к,илди. Эртасига эса барча киши жангга машгул булди.
Айтишларича, душман билан уларнинг уртасида катта
сув булиб, Шивдок, ибн Жучихонни катта лашкар билан
кечаси сувдан утишга буюрди. Кундузи булгач, Ботухон х,ам
узи отланиб жанг майдонига кирди ва каттик, хамлалар
Килди. Душман кучли булишига карамай, жилишга мажбур
булдилар. Сувдан у т г а н лашкар эса уларнинг томонидан
кириб келди. Шик,нок, ибн Жучихон барча лашкари билан
бирданига х,амла. килиб, чодиру чайлаларнинг ипларини
шамщир билан чопиб ташладилар ва барчасини ер билан
яксон килдилар. Душман лашкари (в.120б.) бу х,олдан
дилшикаста булиб (енгилдилар), Ботухон лашкари уларнинг
барчасини катл этди. Бу вилоятларни х,ам бутунлай кулга
киритди. Шунда.н кейин Уктой кооннинг фармонига
мувофик Ботухон ии кайтадан Дашти К,ипчок вилоятининг
тахтига уткиздилар.
Сарой шах,арини Ботухон ибн Жучихон курган эди. У х,еч
222
бир ДИН ёки мазх,абга амал кдлмас эди. Яздонпарастликдан
узга *еч бир ишни кдбул этмас эди. Аммо, мусулмонларни
тулик, иззат киларди. Адолат ва инсофда мукаммал даража
эгаси эди. Айтишларича, сахийлик бобида унинг тенги
йук эди. У туркларнинг луй йилига мувофик булган
654 йилда вафот этган.
Иккинчи хон Барака ибн Жучихондир.

БАРАКАХОН ИБН Ж У Ч И Х О Н ИБН ЧИНГИЗХОН


ПО Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИКРИ

Тарих китобларида ёзилганким, Ботухон вафот килгач,


унинг урнига биродари Баракахон ибн Жучихон утирди.
Баракахон мусулмон киши эди. Баъзи тарихларда ёзилйши-
ча, Баракахон мусулмон аёлдан тугилган эди. У тугилган
пайтда, уз онасини асло эммаган, охири мусулмон аёллардан
бири эмизиб, парвариш килган. Катта булгандан сунг,
уз биродарининг фармони билан х;ар томонга сайр килиб
юриб, бир вак,т куббат ул-ислом Бухорога келиб колади ва
уша давр машойихларидан бирининг хузурига боради. Ул
хдзратдан талк,ин олиш шарафига муяссар булади. Бу
бузруквор шайх х;азрати Шайх Сайфиддин Бохарзий булиб,
улар Шайх Нажмиддин Кубронинг (унга Аллох,нинг
рах;мати булсин) улуг халфаларидан эдилар. У бир неча вак,т
уларнинг кутлуг остонасини упиш билан машгул булди.
Хазрати бузруквор шайхнинг амри билан Х °жи тархон
йули орк,али Дашти К,ипчок,к,а равона булиб, озгина лашкар
билан Идил дарёси к,иргогида Халокухон ибн Тулихон ибн
Чингизхоннинг бе^исоб лашкарига дуч келди. Икки орада
ажиб жанг юз берди. Аъло э^азрат дарвишларининг
ботинларидан етган мадад туфайли Халокухон лашкари
шикает топди. Дашти к,иггчок томон кетаётган Халокухон
уз йулини узгартириб, орк,асига к,айтди ва Озарбойжон
(в. 121а) томонга к,араб кетди. К,аттик иллатга чалиниб,
Табризда вафот этди. Баъзилар эса уша жангда улдирилган,
дейдилар, бу сузнинг исботи йук,.
Баракахон ибн Жучи музаффар х;олда, кунгли тула нур
билан К,одир ва Халлок, (Аллох,) амрига мувофик Дашти
К,ипчок тахтига утирди. Одамларни эса ислом динига даъват
этди. Ва Худо халкини х,идоят йулига чакириш билан
машгул булди. Етти йил муддат подшолик килди. Сунг
туркларнинг луй йилига мувофик булган 654 х;ижрий йили
салтанат тахтига чикди ва туркларнинг сичкон йилига
мувофик булган 661 х,ижрий йили куланж касалига чалиниб,

223
«Иржиъи» («кайт») нидосига «лаббайка» деб жавоб берди.
«Албатта биз х,аммамиз Аллох;нинг бандаларимиз ва албатта
х;аммамиз унга томон кдйтувчилармиз» (К,уръон ояти).
Учинчи хон Сойиндир.

СОЙИНХОННИНГ П О ДШ О ЛИ К ЗИ К РИ

Муътабар тарихларда ёзилишича, унинг наслу насаби


х;аммага машх,ур ва маълум Жучихонга бориб такалади.
Аммо, «Шажарат ул-атрок» китобида у х,акда х;еч нарса
назарга кирмагани учун мазкур китобнинг сайланмаси
булган бу китобда х,ам у х,акда х,еч нарса ёзилмади. Бирок,,
хотирада колгани шуки, у улугвор подшо булиб, инъоми
бех;исоб эди. «Барча билимлар Аллох,га хосдир».
Туртинчи хон Мунко Темур ибн Тугон ибн Боту ибн
Жучи ибн Чингизхондир.

М УНКО ТЕМ УРХО Н ИБН Т У Г О Н ИБН Б О ТУРХ О Н


ИБН Ж У Ч И Х О Н ИБН ЧИ Н ГИ ЗХО Н
П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Муътабар тарихий китобларда кайд этилганки, Саройчик


х;ам дейиладиган Сарой ша^арида Сайинхон подшолигининг
муддати тамом топгач, унинг урнига Мунко Темурхон ибн
Тугон ибн Ботухон ибн Жучихон ибн Чингизхон утирди.
У уз подшолиги даврида Каликхон деб лакаб олган эди.
Каликхон адолатли, аклли ва эх,сонли подшох; эди.
У уз салтанати давомида хонлик коидасини ва х,укмдорлик
русумини адолат ва инсоф билан юргизди, чунончи, мазлум
кишилар унинг борлиги учун шукр айтувчи, золимлар эса
шикоят килувчилар эдилар.
Бешинчи хон Ясу Мунко ибн Тугон эди.

ЯСУ М УНКОХОН ИБН Т У Г О Н ИБН Б О ТУХО Н ИБН


Ж УЧ И Х О Н ИБН ЧИНГИЗХОН
П О ДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Хабарлар ва тарих китобларида ёзилишича, Мунко


Темур ибн TyFOH салтанатининг айёми утгач, Ясу Мункохон,
(в. 1216.) уни баъзи одамлар Тукоки дер эдилар,
биродарининг урнига салтанат тахтига утирди ва хонлик
224
хукмларининг ижросига хамда хукмдорлик ишларининг
амалига машгул булди* Унинг хам хает даври охирига етгач
олтинчи хон — Туктой ибн Каликхон булди.

Т У ^ Т О Й Х О Н ИБН М У Н К О ТЕ М УР КАЛИК ИБН


ТУРО Н ИБН Б О ТУХО Н ИБН Ж УЧИХОН ИБН
ЧИНГИЗХО Н П О ДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИКРИ
Ривоятларнииг ровийлари ёзадиларки, Ясу Мунко ибн
Тугон салтанатининг ишлари тамом топгач, Каликхон, яъни
Мунко Темурхон угли Туктойхон амакисининг урнига
тахтга чикди ва Дашти К,ипчок мамлакатларида карор
топиб, шохлик ногорасини кокди, хонлик коидаси, хукмдор-
лик силсиласига тароват бахш этди. Иззат оёгини салтанат
тахтидан кутарганда эса Узбак ибн Туграл ибн Калик ибн
Тугон еттинчи хон булди.

УЗБАКХОН ИБН Т У Г Р А Л ИБН КАЛИ К ИБН ТУГОН


ИБН БОТУХОН ИБН Ж У Ч И Х О Н ИБН ЧИНГИЗХОН
П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИКРИ

Донолик арбобларининг ва билим сохибларининг


кунгилларидан урин олсинки, Туктойхон давлати поёнига
етгач, хазрати Султон Мухаммад Узбакхон ибн Туграл ибн
Каликхон ибн Тугон ибн Ботухон ибн Жучихон ибн
Чингизхон тахтга утирди. Узбек улусини унга нисбат
берадилар. Х,ак субхонаху ва таоло уни хонлик хилъати
билан безаб, хукмдорлик ташрифига муяссарликка якин-
лаштирган эди. Туркларнинг уто йилига мувофик бул­
ган 712 хижрий йилда салтанат тахтидан жой олди.
Айтишларича, хонлик тахтига утиргандан сунг, саккиз йил
давомида Дашти К,ипчок мамлакатларининг об-хавоси
ёккани, овининг сероблиги сабабли, узининг элу улуси билан
бирга бу ерда кун кечирди. Тахтга утиргандан саккиз йил
утгач, машойихлар ва мусулмонларнинг шайхи, авлиё-
ларнинг кутби, хазрати Занги Ота (Аллох унинг кабрини
мунаввар килсин) ишорати билан жаноби саййидзода,
(в. 122в.) Аллохнинг иродаси билан йулдан адашувчиларни
тугри йулга солувчи, муридларнинг пиру муршиди, то-
либларнинг кулловчиси хазрати Саййид Ота (Аллох унинг
сирини мукаддас килсин), яъни, Занги Отанинг халфалари
оркали (хар икковларига хам Оллохнинг рахмати ёгилсин)
туркларнинг дакук йилига мувофик булган 720 хижрий йили
15— 4156 225
исломни к,абул кдлиш шарафига муяссар булди. Бу к,искд
баённинг тафсилоти «Мак,омоти х,азрати Саййид Ота
алайх,ир рахдоа ва-р-ризо» («Х,азрати Саййид Ота мак,омоти
унга Аллох;нинг рах,мати ва ризолиги булсин») китобида
ёзилган ва зикр этилган.
Султон Мух,аммад Узбакхон узининг элу улуси билан
илох,ий саодат ва фазилатга етишгач, х,азрати Саййид Ота
Райб ишорати ва Оллох, инояти сабабли, уларнинг барчасини
Мовароуннахр диёри сари олиб келди. Дазрати Саййид
Отага (унга Аллох,нинг рах,мати ва ризолиги булсин) кулок,
солишдан буйин товлаганлар бу саодатдан бебахра х;олда
у ерда к,олдилар ва кдлмок, деган номга мансуб булдиларки,
бунинг маъноси «к,олган» демакдир. Хдзрати Саййид Ота
уларга (Аллох,нинг рах^ати ва ризолиги булсин) х,амда
Султон Мух,аммад Узбакхон билан х,амрох^1икда келган
кишилардан: «Бу келган ким?» деб сурардилар. Уларнинг
сардорлари ва подшох^ари Узбакхон булгани учун уларни
узбек деб атардилар. Шу сабабли уша замондан бошлаб
келган кишилар узбек деб атала бошланди. Ьуолиб кетган
кишилар эса «кдлмок,» булдилар.
Туркистон диёрининг ерига етганда, давр утиши билан,
бу сарзаминда яшаган турк кишилар аслида улар билан
як,инликка эга булганликлари сабабли узбек улусига
кушилиб кетдилар, Узбакхон билан бирга Саййид Ота (унга
Аллох,нинг рах,мати ва ризолиги булсин) х;амрохдигида
келган элнинг нишонаси шу эдики, улар Саййид Отанинг
(унга Аллох,нинг рах;мати ва ризолиги булсин) муридлари
эдилар. Баъзи кишиларнинг Саййид Отага мурид эмаслик-
ларининг сабаби шуки, улар илгари келиб колганлар ёки
кейин келганлар эди.
Султон Мух,аммад Узбакхоннинг (в. 1226.) исломдан
аввалги подшолигининг муддати саккиз йил, исломдан
кейингиси эса у г г а з йил эди. Вафоти туркларнинг боре
йилига мувофик, булган 750 х,ижрий йилда юз берди (унга
Аллоадинг рах,мати ва жаннати насиб этсин).
Саккизинчи хон Жонибек ибн Узбакхондир.

ЖОНИБЕКХОН ИБН СУЛТОН МУХАММАД


УЗБАКХОН ИБН ТУРРАЛ ИБН ТУК,ТОЙХОН ИБН
ТУРОН ИБН БОТУХОН ИБН ЖУЧИХОН ИБН
ЧИНГИЗХОН ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ
Х,азрати Султон Мух,аммад Узбакхон давлатининг айёми
тамом топгач, «Иржаъи» нидосини розилик кулоги билан
эшитгач, урнига аржуманд угли Жонибек хонлик тахти ва
226
хукмронлик маснадига утирди. Уз эл ва улусини эплаб,
тартибга солиб булгандан кейин, катта лашкар билан
Дарбанд оркали Табризга равона булди. У пайтда Сох,ибки-
рони аъзам Чингизхони муаззам наслидан Эрон тахтида
бирорта подшо йук, эди. Табриз тахтига сулдуз (кдбиласи)
хонларининг наслидан булган Ашраф ибн Темуртош ибн
Чупон Сулдуз утирган эди. У одамларга куп жабр ва ортикча
зулм утказарди. Жонибекхон Табризга етиб келгач Малик
Ашрафда Узбак улусига кдршилик курсатишга куч булмага-
ни учун, Нахчивон томонга жунаб кетди. Жонибекхон эса
Ашрафни то Озарбайжонгача таъкиб килиб бориб, уни кулга
туширди. Жонибекхон мусулмон хдмда адолатли подшох,
булиб, к,илган жабр ва зулми учун касос сифатида Ашраф
Сулдузни катл этди ва Табриз халкини Ашрафи хар
лашкарининг жабру жафосидан халос этди. Бех,исоб лашкар
ва саноксиз аскари булишига карамай, у х,еч качон Табриз
халкига бирор зарар-зах,мат етказмади. Малик Ашраф умри
давомиДа туплаган хазинани уз саркорига утказди, чунончи,
фозиллардан бири бу х;акда шундай демиш. Байт (мазмуни):
Курдингми, Ашрафи хар (эшак) нималар килди, у узига
зулм олди-ю, Жонибек эса зар.
Жумъа намози учун (Жонибекхон) хожа Алишох,
масжидида х;озир булди.
Жонибекхон Озарбойжон мамлакатини озод килиб,
(в. 123а.) адлу эх;сон ижросини Оллох, халки устидан
юргизган х,олда, фазл ва камолот арбобларини куп
тарбиятлар килди.
Мавлоно Саъдуддин Тафтозоний 756 йилда «Мухтасари
Талхис» китобини унинг улуг номига багишлади.
Айтишларича, Жонибекхон Худодан гоятда куркувчи
х,амда фазилатни яхши курувчи эди. У Табризда салтанат
ишларини жойига куйиб булгач, угли Бердибек Султонни
Табриз тахтига уткизди. Узи Дашти К,ипчок сари равона
булиб, Дашти К,ипчокнинг пойтахти булган Сарой тахтини
уз кадами билан сарафроз килди. Бироз замондан сунг олий
х;иммати туфайли тожу тахтдан кечиб, уни бех^ммат
кишиларга колдирди.
Туккизинчи хон Бердибекхон ибн Жонибекхон эди.

227
БЕРДИБЕК ИБН ЖОНИБЕКХОН ИБН СУЛТОН
МУХДММАД УЗБАКХОН ИБН ТУГРАЛ ИБН
ТУФТОЙ ИБН ТУРОН ИБН БОТУХОН ИБН ЖУЧИХОН
ИБН ЧИНГИЗХОН ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ
Жонибекхон салтанат тахтидан кечиб, охират бустонига
йул олган пайтда, Бердибекхон Табриз салтанатининг
тахтида айшу ишрат билан машгул эди. Отасининг
вафотидан хабар топиб, Табриз мамлакатини ташлаб,
Дашти К,ипчок сари ошикди. Хонлик тахтига утириб, то бу
дунёдан куз юмгунча подшолик ишларини юргизди.
Унинчи хон Келдибек эди.

КЕЛДИБЕКХОН ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Бердибекхон бу фоний оламдан бок,ий бустон сари сафар


килгач, Келдибекхон унинг урнига утирди. Салтанат
мулкига узининг адлу эх,сони билан равнак, багишлади.
Аллох^инг лойик ва сазовор булган барча халк^ни, то
одамлар ичадиган ажал сокдйсининг шарбатидан сипк,орма-
гунча шох,она инъомлар билан хурсанд этиб турди.
Ун биринчи хон Наврузхон эди.

н а в р Уз х о н ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Тарих арбобларининг ёзишларича, Келдибекхон ибн


Жонибекхон олам билан видолашгач, Наврузхон узини
Жонибекхон авлодларидан санаб, кадамини Дашти К,ипчок
салтанатининг тахтига к,уйди ва бок,ий булмаган х,аёт уни
тарк этмагунча тахтда ултирди.
Ун иккинчи хон Черкасхон эди.

ЧЕРКАСХОН ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Наврузхон давлатининг айёми икбол бах,оридан куз заво-


ли томон кучиб утгач, Черкасхон салтанатининг куёши то-
леъ чукдисидан нур сочиб чик,иб, Дашти К,ипчок салтанати­
нинг тахтига кадам куйди ва хонликка равнак,, хукмдорлик
гулшанига тароват бахшида к,илди. Айтишларича, улуг
амирлар' узаро маслах,ат ва так,озога увофик, уни Жони­
бекхон фарзандларининг к,аторига мансуб килдилар. Унинг
бисот мух,рининг навбати давроннинг тери палосидан
кутарилгач, ун учинчи хон Хизрхон эди.
228
ХИЗРХОН ПОДШОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Тарих ах^и уламоларининг фикрларича, Черкасхон


давлатининг дафтари охиригача тулиб, салтанатининг
сунгги варагига мух;р урилгач, хонлик фармонларининг
бошига Хизрхоннинг номини ёздилар. Хирхон подшолик
тахтидан урин олиб, хукмдорлик к,оидаларига тароват бахш
этди, боклй булмаган бу х,аёт борлигининг хирмонини
шамолга совурмагунча саройининг эшигини одамлар юзига
адолат ва эх,сон билан очиб турди.
Ун туртинчи хон Марду ибн Хизрхон эди.

М А Р Д У ИБН ХИЗРХОН ПОДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Хизрхон давлатининг айёми охирига етиб, подшолик


тахтидан йуклик оламининг пойтахтига к,адам куйгач,
урнига аржуманд фарзанди Марду ибн Хизрхон хонлик
тахтига зийнат берувчи булди. У х,ам к,иладиган ишларини
к,илиб булгач, оёгини салтанат тахти оёги остидан тортди.
Ун бешинчи хон Бозорчихон эди.

БОЗОРЧИХОН ПОДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Нопойдор х;аёт Марду ибн Хизрхон салтанатини х,ам


саранжомлагач, Бозорчихон хонлик равнак,ининг бозорида
дукон очди ва то давлатининг бозори к,изгин экан, адлу
эх,сонининг савдо-сотиги зиёда булаверди (в. 125а.). Умр
бозорининг охири етиб келганда эса барча молу матоси
касод булди.
Ун олтинчи хон Тукой ибн Хон ибн Шох,и эди.

ТУК.ОЙХОН ИБН ШОХ,И ПОДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Бозорчихон давлатининг дуконини ажал бозорининг


амалдорлари ёпиб куйгач, салтанат тахтида унинг урнига
Тук,ойхон ибн Ш охл утирди ва мамлакатни инсофу адолат
билан безатди. Х,аёт тахтидан к,оматини кутаргунча подшо-
лик ишларида бирор дакик,ани мух,мал утказмади.
Ун еттинчи хон Тукойхоннинг жияни Туглук, Темур эди.

229
ТУКОЙХОНН И Н Г БИРОДАРИ ТУ ГЛ УК , ТЕ М УРХ О Н
ПОДШ О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Муътабар тарих китобларида ёзилишича, Тук,ойхон ибн


IIIoxji давлатининг тугаши билан х;ияни Туглук Темурхон
амакисининг жойига утириб, хонлик тахтига оро берувчи ва
хукмдорлик маснадини зийнатловчи булди. Тарих арбобла-
рининг фикрича, Туглук Темурхон уз давлатининг айёмида
Мовароуннахрни эгаллаш учун (икки) мартаба юриш килди.
- ' Салтанатининг муддати охирига етгач, ажал чоповуллари
унинг х,аёт мулкини осонликча олиб кетдилар.
Ун саккизинчи хон Туглук Темурхоннинг биродари
Муродхожа эди.

ТУГЛУК, ТЕМ УРХО Н Н И Н Г БИ РО Д АРИ М У РО Д Х О Ж А


П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ К РИ

Турк хонларининг хабарларини ривоят килувчиларнинг


фикрларига Караганда, Туглук Темурхон х,аёти х,ам остин-
устин булгач, Дашти К,ипчокда салтанат пардаси Туглук
Темурхоннинг биродари Муродхожа бошига ёпилди ва
у хонлик тахти, хукмдорлик маснадининг устида манзил
тутди. Салтанат ишларининг энг мухим томонларидан
булган адлу эх,сон коидасига каттик амал килди ва Оллох;
халкининг ишларига киришди. Унинг давлати х,ам охирига
етгач, йуклик шахристонидан бокийлик мамлакатига уз тах-
тини урнатди.
Ун туккизинчи хон К^тлугхожа ибн Шох;и.

ТУК,ОЙХОННИНГ БИРОДАРИ ^УТЛУК^ХО Ж АХО Н


ИБН Ш ОХИ П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Барча муаррихлар бир фикрдаларки, Муродхожахоннинг


айёми поёнига етгач, Кутлукхожахон ибн Шохи унинг
урнига салтанат тахтига утирди (в. 1246.). У адлу эх,сон ва
яхши ном учун какчалик уринмасин, ажал сокийси барибир
унга х;ам омонлик бермади. Охири хонлик тахти ва
х,укмдорлик маснадини бошка кишига колдирди.

У РУС Х О Н П О Д Ш О ЛИ ГИ Н И Н Г ЗИ КРИ

Ишончли тарих китобларда ёзиб колдирилишича, Хут-


лукдожахон хонлик тахти ва хукмронлик маснадидан куз-
230
голгач, Дашти К,ипчок, мамлакатининг хонлик тахтидан
Урусхон жой олди,ва уз даврини адлу инсоф билан шоду
хурсанд утказди. Ок,ибатда боищалар ичган нарсани у х;ам
ичди.
Йигирма биринчи хон Туктобой ибн У русхон эди.

ТУ^ТО Б О Й Х О Н ИБН УРУСХОН


ПО ДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Турк хонлари хабарларини ривоят к,илувчиларнинг


ривоятича, Урусхон салтанати тугаш чегарасига бориб,
хонлигининг боши саранжом топишга етгач, Урусхоннинг
угли булган Тукдюбойхон хонлик тахти ва хукмронлик
маснадига утирди х,амда узидан олдинги хонларнинг расму
одатига тароват бахш этди. Чиройли хулк, ва бех,исоб
шафк,ати билан х,азрати Халлок, бандаларининг каттасини
х,ам, кичигининг х,ам бошини марх,амат кули билан силади.
Охири у х;ам ажал сокдйсининг кулидан номуродлик
жомини сипкорди.
Йигирма иккинчи хон Темур Тилак ибн Урусхон эди.

ТИ Л А К Х О Н ИБН УРУСХОН
ПО ДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ
Ах/ш тарихнинг барчаси шу фикрдаки, Тук,тойбрйхон
ибн Урусхон салтанатининг муддати тамом топгач, Урус-
хоннинг угли булган Teivjyp Тилакхон хонлик тахтига оро
берувчи ва х,укмдорлик маснадига равнак, багишловчи булди.
У давлатининг айёмида 5'3 даврида яшаган халойик,ни куп
рози кил/щ. Аммо, ажал сокийси уни х,ам улим к,адах;и билан
мает этди.
Йигирма учинчи хон Туктамишхон эди.

ТУК.ТАМ ИЩ ХОН ПОДШ ОЛИГИНИНГ ЗИКРИ

Тарих арбобларининг гурух,й ва хабарларни ривоят


к,илувчиларнинг барчаси бир фикрдаларки, Темур Ти-
лакхоннинг давлат айёми тамом булгач, Сох,ибк,ирони акбар
Амир Темур Курагбни' Музаффарнйнг мадади билан
Тук,тамишхон (в. 125а.) ота-боболарининг мансабига
етишиб, хонлик тахтига чикди. Аввалида С о х ,и б к ,и р о н и
акбар Амир Темур Курагони музаффарнйнг илтифоти
231
Туктамишхон учун х,адду х,исобсиз булса-да, охирида
гаразгуйларнинг сузларига биноан орага совуклик тушиб,
Сохибкирони акбар Амир Темур Курагони музаффарнинг
шафкати Туктамишхонга нисбатан адоват ва душманликка
айланди, х,атто, бир неча марта жанг х,ам юз берди. ;
Айтишларича, жанг килганларида х,ар гал маглуби-
ятсизлик Туктамишхон томонидан булар эди, хусусан,
охирги жангда бироз чузилиш юз бериб, жанг майдонида
бир неча кунгача уруш булиб турди. Айтишларича, (вокеа)
шундай эди: