Вы находитесь на странице: 1из 48

МОЛДАВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ — МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

idem. Întemeirea Moldovei: Probleme contro- Beguni M. Relaia biserică-coală n principa- зовьями рек Дунай и Милков, на за-
versate. Iai, 2014 2; idem. Anastasie (Crimca) // tele române: Rolul i nsemnătatea seminarului паде — Вост. Карпатами, верховьями
Dragomirna: Istorie, tezaur, ctitori. Putna, 2014. de la Socola (1800–1848) // Codrul Cosminului.
Vol. 2. P. 103–105; idem. Anastasie (Crimca): Noi Suceava, 2006. N. 12. P. 71–91; Maleon B.-P. Cle- рек Милков, Путна, Тротуш, Бистри-
contribuii // Ibid. Р. 107–128; idem. Din nou rul de mir din Moldova secolelor XIV–XVI. Iai, ца, Молдова, на севере — р. Черемош
despre ctitorii Dragomirnei: Observaii, nelămu- 2007; idem. Cercetări privind ideologia puterii (выше совр. г. Черновцы). В 1408–
riri, precizări // Dragomirna: Ctitori i restau- i organizarea ecleziastică n Moldova Medie- 1412 гг. в состав М. к. был включен
ratori. Putna, 2015. Vol. 1. P. 7–15; Papacostea . vală. Iai, 2015; Pelin V. Manuscrisele din domnia
Întemeierea mitropoliei Moldovei: Implicaii lui tefan cel Mare // Analele Putnei. Putna,
порт Килия на Дунае, при господа-
Central- i Sud-Est Europene // Românii n 2007. Vol. 3. Pt. 2. P. 249–326; 2008. Vol. 4. Pt. 2. ре св. Стефане III Великом (1457–
istoria universală. Iai, 1988. Vol. 3. Pt. 1. P. 525– P. 105–122; Vicovan I., preot. Educaia n gân- 1504) — уезд Путна на границе с Ва-
542; Porcescu Sc. Sinodul de la Iai, 1642 // direa i lucrarea mitropoliilor Moldovei Iacob лашским княжеством. В 1484 г. М. к.
Ibid.; Theodorescu R. Implicaii balcanice ale Putneanul, Iaob Stamati i Veniamin Costachi лишилось портовых городов Чета-
nceputurilor mitropoliei Moldovei: O ipoteză // Teologie i Viaă. Iai, 2007. Vol. 17. N 1/6.
// Ibid. 1988. P. 543–566; Păcurariu M., preot. P. 5–22; Pilat L. Între Roma i Bizan: Societate тя-Албэ (ныне Белгород-Днестров-
Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Bucur., 1992. i putere n Moldova (sec. XIV–XVI). Iai, 2008; ский) и Килия, захваченных осма-
Vol. 1; 1994. Vol. 2; 1997. Vol. 3; idem. Istoria idem. Studii privind relaiile Moldovei cu Sfân- нами. Cо времени правления св. Сте-
Bisericii Ortodoxe Române. Chiinău, 1993; idem. tul Scaun i Patriarhia Ecumenică (secolele XV– фана III молдав. господари получи-
Dicionarul teologilor români. Bucur., 1996; Fen- XVI). Iai, 2012; Constantinov V. Documentul
nell J. A History of the Russian Church to 1448. original de la Alexandru cel Bun pentru Epi-
ли от венгерского короля домены в
L., 1995; Andreescu . Mitropolia de Halici i scopia din Rădăui (6 iulie 1413) // Archiva Трансильвании: Родна, Чичеу и Че-
episcopia de Asprokastron: Câteva observaii // Moldaviae. Chiinău, 2009. Vol. 1. Р. 145–149; татя-де-Балтэ. Договором от 1499 г.
Naional i universal n istoria românilor: Studii Falangas A. Presences grecques dans les Pays была установлена граница с Поль-
oferite prof. dr. . Papacostea cu ocazia mplinirii roumains (XIVe–XVIe siècle): Le témoignage шей по р. Черемош, в кон. 1502 г. св.
a 70 de ani. Bucur., 1998. P. 125–136; Gona A. I. des sources narratives roumaines. Bucur., 2009;
Mitropolia i episcopiile ortodoxe moldoveneti Feodorov I. The Romanian Contribution to Ara- Стефан III вступил во владение обл.
n secolul al XV-lea // Idem. Studii de istorie me- bic Printing // Impact de l’imprimerie et rayon- Покутье (утрачено в качестве сва-
dievală. Iai, 1998. P. 183–196; Cazacu M. Saint nement intellectuel des Pays Roumaines. Bucur., дебного дара несостоявшегося брака
Jean le Nouveau, son martyre, ses reliques et leur 2009. P. 41–62; Luca (Diaconu), arhim. Icoana Богдана III; при господаре Петру IV
translation à Suceava (1415) // L’empereur hagio- bizantină a Maicii Domnului de la Mănăstirea
graphe: Culte des saints et monarchie byzantine Neam. Iai, 2010; Marcu (Petcu), ierom., Pinti-
Рареше попытки вернуть Покутье не
et post-byzantines / Ed. P. Guran, B. Flusin. Bu- lie A. etc. Pagini din istoria monahismului orto- увенчались успехом). В 1538 г. в ре-
carest, 2001. P. 137–158; Parous…a /Ieraj Mon¾j dox n revistele teologice din România. Bucur.; зультате похода османского султана
Doceiar…ou. AgiÒn /Oroj. 2001; Parasca P. La Putna, 2011. Vol. 1: Personalităi; Vol. 2: Aeză- Сулеймана I Великолепного М. к.
obâria mitropoliei ării Moldovei. Chiinău, minte monahale; Vol. 3: Cultură, artă, documen- потеряло крепость Тигину, затем
2002; Elian A. Bizanul, Biserica i cultura ro- te; Iacob O. Reformele religioase ale lui Ale-
mâneascâ: Studii i articole de istorie. Iai, 2003; xandru Ioan Cuza // Anuarul Institutului de юго-вост. часть Пруто-Днестровско-
Cotovanu L. «Alexis de Kiev et de toute la Rus- istorie «George Bariiu». Ser.: Historica. Cluj- го междуречья, которое заселили
sie» — «Hyachinthe de toute la Hongrovala- Napoca, 2014. Vol. 53. P. 19–29; Pascal A. Surse вассальные Порте татары. В 1713 г.
chie»: Deux cas parallèles? Quelques précisions noi, descoperite recent, privind viaa i activita- Османской империей был аннекси-
autour des relations ecclésiastiques des Russes tea mitropolitului Anastasie (Crimca) // Dra-
et des Roumaines avec Byzance crépusculaire gomirna: Ctitori i restauratori. Putna, 2015.
рован Хотинский у. Значительные
(XIV s.) // Închinare lui P. S. Năsturel la 80 de Vol. 1. P. 133–152. территориальные потери М. к. по-
ani. Brăila, 2003. P. 531–554; eadem. Deux cas Э. Драгнев несло в посл. четв. XVIII — первых
parallèles d’oikonomia byzantine appliquée aux десятилетиях XIX в., когда Букови-
métropolites Anthim (Kritopopulos) de Sévérin МОЛДАŒВСКОЕ КНЯŒЖЕСТВО на (1775) и Бессарабия (1812) во-
et Cyprien de Kiev, de Petite-Russie et des Li- [румын. ara Moldovei] (сер. XIV в.—
tuaniens (deuxième moitié du XIVe siècle) // шли в состав Габсбургской монар-
Revue Roumaine d’Histoire. 2003. Vol. 42. P. 20– 1862), включало часть территории хии и Российской империи. После
59; 2004. Vol. 43. P. 12–55; Solomon F. Politică совр. Румынии и большую часть тер- Крымской войны, с 1856 по 1878 г.
i confesiune la nceput de ev mediu moldo- ритории совр. Молдавии. Столицы — (Берлинский конгресс), М. к. (в 1859
venesc. Iai, 2004; Boldur A. V. tefan cel Mare, Бая (1359–1365), Сирет (1365–1385),
voievod al Moldovei (1457–1504): Studiu de
объединенное княжество Молдовы
istorie socială i politică. Iai, 2004 2; tefan cel
Сучава (1385–1572), Яссы (1572– и Валахии, в 1862 Румыния) времен-
Mare i Sfânt, 1504–2004: Biserica o lecie de 1862). Название М. к. происходит но были возвращены южные уезды
istorie. Suceava, 2004; Murean D. I. De l’Intro- от наименования р. Молдовы, в до- Бессарабии.
nisation du métropolite Théoctiste I-er au sacre лине к-рой оно возникло. В основе Население. По приблизительным
d’Étienne le Grand // tefan cel Mare i Sfânt: этимологии, по мнению ряда ученых,
Atlet al credinei cretine. Suceava, 2004. P. 337– подсчетам, население М. к. состав-
374; idem. Girolamo Lando, titulaire du Patriar- находятся гот. слово mulda, обозна- ляло к кон. XV в. ок. 220–250 тыс.
cat de Constantinople (1474–1497) et son rôle чающее «песок», «измельченный», чел., к 1800 г.— 900 тыс. чел. (в т. ч.
dans la politique orientale du Saint-Siège // An- или тайфальское muldah(u)a — «ре- 190 тыс.— на территории Буковины,
nuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricer- ка с пологими берегами», перенятое
ca Umanistica di Venezia. Bucur., 2006. Vol. 8.
включенной в состав Габсбургской
P. 153–258; idem. Teoctist I i ungerea domneas-
и незначительно видоизмененное монархии в 1775) (История нар. хо-
că a lui tefan cel Mare // Românii n Europa саксон. колонистами (ср. саксон. зяйства Молдавской ССР. 1976. С. 93;
Medievală: Studii n onoarea prof. V. Spinei. название Влтавы в Чехии, которое Murgescu. 2010. Р. 51). В М. к. наря-
Brăila, 2008. P. 303–406; idem. Patriarhia de встречается в лат. транскрипции как ду с основным румын. населением
Constantinopol i tefan cel Mare // În memo- Muldavia или Moldavia). Эта же эти-
riam A. Elian. Timioara, 2008. P. 87–180; idem.
(во внешних источниках — влахи,
Notes critiques sur l’histoire de l’Eglise de Mol- мология заложена в основанном го- волохи, олахи), называвшим себя и
dovalachie au XVe siècle // Extincta est lucerna тами городе на р. Молдове — Civitas молдаванами по названию страны,
orbis: John Hunyadi and His Time. Cluj-Napoca, Moldaviae (ныне Бая) (Spinei. 1982. проживали также этнические мень-
2009. Р. 115–142; Gorovei . S., Székely M. M. P. 56–57). География. В кон. XIV в. шинства: русины (в основном в сев.
Princeps omni laude maior: O istorie a lui te- М. к. занимало территорию, огра-
fan cel Mare. Suceava, 2005; Суляк С. Миссия части М. к.), болгары, сербы (в юж.
митр. Гедеона: Неосуществленный геополит. ниченную на востоке р. Днестр, на части М. к.), греки, армяне, немцы
проект // Русин. Киш., 2006. № 2. С. 19–29; юге и юго-западе — Чёрным м. и ни- (саксы), венгры, поляки и др. (в ос-

422
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

В канцелярской культуре (грамоты


правителей) в 1-й четв. XV в. прои-
зошла переориентация в отношении
и языка и графики с галицких образ-
цов на болгарские. В письменности
на долгое время практически в неиз-
менном виде закрепился среднеболг.
извод евфимианской (великотыр-
новской) орфографической редак-
ции. С сер. XVII в. началось постепен-
ное замещение слав. языка румын-
ским, но первый сохранил довольно
значительные позиции в церковных
текстах и богослужебной практике
до XIX в.
Согласно различным определени-
ям, предлагаемым лингвистами, наи-
более распространенным разговор-
ным языком на территории М. к. был
молдав. субдиалект северодунайско-
го диалекта румын. языка, или мол-
дав. диалект (говор) румын. языка.
В славянской письменности в ка-
честве лингвонима для него исполь-
зовались названия «волошский»,
«влашский». С появлением письмен-
ности на данном языке (XVI в.) мол-
дав. книжники (митр. Молдавский
свт. Варлаам (Моцок), летописец Ми-
рон Костин, молдавский господарь
Дмитрий Кантемир) использовали
при его обозначении глоттоним «ру-
мынский язык», а также, в значении
диалекта или говора, название «мол-
давский язык»: напр., Костин и Кан-
темир, рассуждая об общности ру-
мынского языка, выделяли некото-
рые фонетические особенности мол-
дав. говора. Разработка румынского
литературного языка прошла ряд
этапов. В XVII–XVIII вв. началось
становление литературной нормы
языка, наиболее значительным яв-
лением стал перевод Библии на ру-
мынский язык, выполненный мол-
давскими (Н. Г. Спафарий и др.) и ва-
лашскими книжниками (Бухарест-
новном в городах). До сер. XIX в. на евреев (иудеев) в результате их мас- ская Библия. 1688). В конце данного
положении рабов господаря, бояр и сового переселения из Галиции. Тог- периода, когда язык называли также
мон-рей находились семьи цыган да же в М. к. возник ряд поселений старорумынским, трансильванские
(ромов). В конфессиональном плане староверов (липован), переехавших просветители разработали первые
румыны (молдаване), греки, болгары, из России (Bălan C. Instituiile ari- грамматики. В процессе модерниза-
сербы, русины, цыгане относились lor Române. Biserica // Istoria români- ции румынского языка столкнулись
к правосл. Церкви (с XVIII в. часть lor. 2002. Vol. 6. P. 348–351). 2 противоборствующих течения (ла-
русинов приняла унию и отошла к Язык и письменность. Первые ве- тинизирующее язык и основываю-
греко-католической Церкви), армя- ка существования М. к. деловым язы- щееся на разговорном языке с уче-
не — в основном к Восточной григо- ком канцелярии молдав. господаря, том письменной традиции); в 1840–
рианской Церкви (частично — к ка- администрации православной Мол- 1860 гг. прошла 1-я фаза становления
толической), поляки — к католичес- давской митрополии и языком бо- современного лит. языка, в это вре-
кой, немцы — к лютеранской, венг- гослужения был славянский. Слав. мя на территории М. к. лингвоним
ры — к кальвинист. церкви (с XVI в.). культура, в т. ч. письменность М. к. «румынский язык» прочно закре-
Часть немцев и венгров после XVI в. и прежде всего монастырская, бы- пился за понятием лит. нормы, а по-
были католиками. В XVIII–XIX вв. ла сформирована под устойчивым нятие «молдавский язык» использо-
значительно возросла численность влиянием Тырнова 2-й пол. XIV в. вали для обозначения разговорного

423
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

диалекта (говора). В письменности нической зависимости от власти


применялся кириллический алфа- темника. На этих территориях бы-
вит, переход на латиницу был осу- ли назначены адм. лица — баскаки,
ществлен в 30-х гг. XIX в., прошел к-рые собирали с населения дань.
через фазу т. н. смешанного алфави- С монголами сотрудничали аланы
та (30–40-е гг. XIX в.) и завершился (осетины), к-рые образовали соб-
в 1860–1862 гг., когда на территории ственное формирование к северу от
объединенных М. к. и Унгро-Влахий- дельты Дуная.
ского княжества были созданы еди- Начиная с XIII в. источники отме-
ные правила орфографии румын. чают существование в сев.-зап. час-
языка (Калужняцкий. 1915. С. 2; Лухт, ти Восточно-Карпатского региона,
Нарумов. 2001. С. 576–579; Турилов. находящегося лишь в даннических
2005). отношениях с монголами, у грани-
История. Образование М. к. Воз- цы с Галицкой Русью, в области т. н.
никновению М. к. предшествовали Шепеницкой земли, более крупного
эволюция гето-дакийского общест- воеводства. В 1276–1277 гг. итал. ле-
ва на карпато-дунайско-днестров- тописец Томмазо Туски (Фома Тос-
ских землях в античную эпоху с его канский) сообщал, что кор. Богемии
дохрист. верованиями, последующая Пржемысл Оттокар II не смог полу-
романизация и христианизация, ус- Воевода Басараб I (?) с супругой. чить помощь от русинов в борьбе с
тановление связей со славянами, что Ктиторская композиция Рудольфом Габсбургом, потому что
привело к формированию этноса, в ц. свт. Николая они находились в конфликте с «бла-
говорящего на румын. языке. В IX– г. Куртя-де-Арджеш. 1364–1369 гг. хами» у границы княжества. Польск.
XIV вв. в карпато-дунайско-черно- летописец Ян Длугош писал, что в
морском пространстве возникли по- переворот бежал в Галицкую Русь, но 1326 г. те же «блахи» вместе с русина-
литические формирования, назван- на границе с княжеством был схва- ми и литовцами участвовали в поль-
ные землями (цара, ara, мн. ч.— чен влахами и «возвращен визан- ской экспедиции против Бранден-
цэри, ări), воеводствами, княжест- тийцам» (FHDR. 1975. Vol. 3. P. 251), бургского маркграфства, а в 1301 г.
вами и др. Первые политические что свидетельствует о наличии по- о «стране влахов» по соседству со
формирования местного населения литической структуры к востоку от «страной русинов» рассказывает
(в иностранных источниках «влахи», Карпат, к-рая поддерживала связи араб. хроника (Spinei. 1982. P. 190–
«валахи», «волохи», «олахи», «блахи» с Византией. 196).
и т. д.) возникли в IX–X вв. в истори- Др. политическое образование рас- К сер. XIV в. на первый план сре-
ческой области Трансильвания, затем полагалось у Карпатского прогиба, ди политических структур на севе-
к югу от Карпат, где в результате объ- в юго-зап. части Вост. Прикарпатья. ро-западе Вост. Прикарпатья вышло
единения воеводств Олтения и Ар- В ходе экспансии Венгерского коро- гос. образование, сформировавшее-
джеш завершился процесс образо- левства к востоку от Карпат в 1228 г. ся в долине р. Молдовы, с центром
вания Валашского княжества (авто- была создана Половецкая (Куман- в г. Бая (Civitas Moldaviae). Его воз-
хтонное название: Цара Ромыняскэ, ская) епископия. Наследник венг. пре- никновение тесно связано со стрем-
ara Românească) во главе с воево- стола Бела писал в 1234 г. Римскому лением Польши и Венгрии расши-
дой Басарабом I (ок. 1324–1351/52). папе Григорию IX о том, что валахи, рить господство над территориями,
В IX–XIII вв. на землях, располо- проживающие на территории епи- находящимися под властью Золотой
женных между Карпатами и Днест- скопии, не только не слушают епи- Орды, и тем самым взять под свой
ром, развернулись процессы, иден- скопа, присланного папой, но и при- контроль торговые пути, идущие из
тичные происходившим на террито- влекают на свою сторону венгров и Центр. Европы к Чёрному м. Польск.
рии между Карпатами и Дунаем и немцев из Трансильвании, а также наступление началось в 1340–1349 гг.
обусловившие образование полити- имеют собственных «псевдоеписко- и завершилось аннексией Галицкой
ческих предгос. формирований. Ар- пов», т. е. правосл. архиереев (Hur- Руси. Воспользовавшись тем, что
хеологические исследования позво- muzaki. 1887. Vol. 1. P. 132–133). Нали- Польша была занята Галицией, венг.
ляют проследить концентрацию на- чие церковной иерархии подразу- кор. Людовик I Анжуйский предпри-
селения вокруг неск. пунктов, защи- мевает присутствие здесь автохтон- нял наступательную операцию к вос-
щенных укреплениями, по нижнему ного политического формирования, току от Южно-Карпатского проги-
течению рек Жижия, Бахлуй, Прут, к-рое предшествовало образованию ба, оттеснив монголов к юго-востоку.
Днестр, в долине р. Чухур, в районе католич. епископии. В 1347–1349 гг. Венгерское королев-
Кодр (Кодру) (Postică. 2007. P. 223– Монгольское нашествие 1241– ство основало в долине р. Молдовы
228). Сведения о существовании в 1242 гг. приостановило расширение военную марку (приграничная адм.
XII–XIII вв. в Восточно-Карпатском влияния Венгрии к востоку от Кар- единица, созданная на опасном на-
регионе политических формирова- пат. Во 2-й пол. XIII в. у дельты Ду- правлении границ или как плацдарм
ний содержатся также в письменных ная установил свое господство монг. для дальнейшей экспансии), кото-
источниках. Так, в 1164 г. Андроник темник Ногай, к-рый держал в не- рую возглавил королевский капитан
Комнин (двоюродный брат визант. посредственном подчинении южные Драгош из трансильванской пров.
имп. Мануила I Комнина, впосл. ви- и центральные области Восточно- Мараморош (Марамуреш). Интер-
зант. имп. Андроник I ) в результате Карпатского региона. Другие облас- полятор молдав. летописи Григоре
неудачной попытки организовать гос. ти этого региона находились в дан- Уреке М. Кэлугэру называл это об-

424
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

разование «капитанством» (Leto- В 1365 г. король писал: «Молдавская по имени матери Мушат, положил
piseul ării Moldovei. 1990. P. 29). земля стала государством (regnum)» начало новой династии молдав. гос-
Согласно молдав. летописям, после (Spinei. 1994. P. 366). Обретение не- подарей, которые правили до посл.
Драгоша воеводством правил Сас. зависимости позволило Молдавско- четв. XVI в. В начале своего правле-
Молдав. летописи связывают обра- му воеводству возглавить процесс ния Петру I в религ. отношении ори-
зование воеводства Молдова (осно- объединения карпато-днестровских ентировался на Рим. Однако религи-
вание «Молдавской страны») с ле- земель в единое гос-во. Этот процесс озно-политические изменения, про-
гендой о том, как во время охоты Дра- завершился в XV в. При Богдане I исшедшие в Европе во 2-й пол. 80-х гг.
гош со своими людьми прискакал из М. к. охватывало лишь Прикарпатье XIV в. (смерть кор. Людовика I Ан-
Марамороша в долину р. Молдовы в с долинами рек Молдова и Сирет до жуйского 10 сент. 1382, Польско-ли-
погоне за туром (Cronicile slavo-ro- Южно-Карпатского прогиба и р. Тро- товская уния 1385 г., схизма в ка-
mâne. 1959. P. 6, 14). Эта легенда на- туш. Источники не позволяют уста- толической Церкви), подтолкнули и
шла отражение в гербе М. к., на к-ром новить характер церковной иерар- Петру I к смене религиозно-поли-
изображена голова тура и происхож- хии при Богдане I, который умер ок. тических предпочтений. В 1387 г. во
дение которого связано с личной ге- 1367 г. и был похоронен в ц. свт. Ни- Львове молдав. господарь принял
ральдикой основателей княжества, колая в Рэдэуци, ставшей усыпаль- вассальную присягу польск. кор.
Драгоша или Богдана I. ницей молдав. князей того времени. Владиславу (Ягайло) в присутствии
В 1359 г. местная молдав. знать, Политическое становление М. к. митр. Киевского и всея Руси свт. Ки-
недовольная зависимостью от венг. до сер. XV в. В первые десятилетия приана с целованием креста соглас-
короны, подняла восстание против после обретения политической са- но правосл. обряду (Documente mol-
преемника Саса — Балка. Прибыв- мостоятельности М. к. столкнулось doveneti. 1932. Vol. 2. P. 600). При-
ший из Марамороша королевский с давлением со стороны Венгрии и сутствие на церемонии свт. Киприа-
капитан, также по имени Драгош, Польши, к-рые стремились устано- на как высшего духовного правосл.
подавил восстание: в 1360 г. венг. вить в нем свою власть. Наследник авторитета в Вост. Европе придава-
кор. Людовик I Анжуйский писал, Богдана I Лацко (Лацку) (1367– ло М. к. особый статус в польско-ли-
что Драгош помог «восстановлению 1375), добиваясь признания леги- тов. политической и религ. системе,
нашей Молдавской земли» и вернул тимности княжества как политиче- а также давало право на учреждение
к верности венг. короне мн. взбунто- ского образования в составе запад- собственной правосл. митрополии.
вавшихся олахов (olahorum) (DRH. нохрист. мира, вступил в контакт По просьбе Петру I Мушата К-поль-
D. Relaii ntre Tările Române. 1977. с Римским папой. В результате в ский патриарх основал в М. к. в юрис-
Vol. 1. P. 77). 1370 г. в М. к. в г. Сирет была учреж- дикции К-польского Патриархата
Новый этап в формировании не- дена католич. епископия, подчиняв- митрополию Мавровлахии (греч.
зависимого М. к. связан с именем шаяся непосредственно папе. Т. о. Mauroblac…a). Еп. Иосиф I (Мушат),
мараморошского воеводы Богдана I, княжество было выведено из-под возглавлявший Аспрокастронскую
к-рый, находясь в конфликте с венг. любого др. политико-религиозного епископию (по мнению мн. истори-
королем, между 1362 и 1364 гг. пе- авторитета. Сиретскому епископу- ков, так называлась Белгород-Днест-
реехал вместе со своим окружением минориту Андрею Васило Ястрабцу ровская епископия), подчиненную
к востоку от Карпат в Рэдэуци, где из Кракова папа Григорий XI дове- Галицкой митрополии, был переве-
правил воевода Костя, женатый на рил также руководство Галицкой дио- ден в столицу М. к. Сучаву (см. в ст.
цезией (до 1375) (Bulla- Молдавская митрополия).
rum franciscanum. R., 1902. Ориентация молдав. господаря на
Vol. 6. P. 444, 467). Лацко Польско-Литовское гос-во была за-
устроил свою резиден- креплена также и тем, что польск.
цию в г. Сирет и расши- кор. Владиславу (Ягайло) был пре-
рил владения М. к. в сев.- доставлен долг в размере 3 тыс. р.
вост. направлении, под- серебром (538 кг серебра или 52 кг
золота). В качестве залога польск.
Крепость Нямц
корона предоставила обл. Покутье
на юге Галиции, что впосл. вызвало
чинив себе местных пра- длительные молдо-польские конф-
вителей и поддерживая ликты и взаимные претензии на эти
мирные отношения с зо- земли. Во внутренней политике Пет-
лотоордынскими эмира- ру I Мушат поддерживал развитие
ми центра и юга Пруто- торговых связей; выпустил первые
Днестровья. Он умер в молдавские серебряные монеты (не
1375 г. и был похоронен позднее 1377) — гроши; укрепил гос.
дочери Богдана I Мушате (известной по православному чину в ц. свт. Ни- аппарат: заложил основы господар-
после крещения в католичестве как колая в Рэдэуци, рядом с могилой ской канцелярии, издававшей гра-
Маргарита) (Bătrâna L., Bătrâna A. своего отца. моты на слав. языке, создал госпо-
2012. P. 278). Богдан I атаковал фор- Поскольку Лацко не имел детей, дарский совет, построил ряд крепо-
мирование с центром в г. Сирет, ко- престол занял его племянник Петр стей, в т. ч. в столице Сучаве, начал
торым руководил Балк, и одержал (Петру) — сын его сестры Мушаты строительство каменных церквей,
над ним полную победу: Балк был (Маргариты) и воеводы Кости. Но- в т. ч. ц. Мирэуци в Сучаве, где со-
вынужден удалиться в Мараморош. вый господарь Петру I, прозванный вершался обряд помазания князей

425
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

жения в стране Алексан- вовали в противостоянии Польши и


дру I продолжил совер- рыцарей Тевтонского ордена в Грюн-
шенствование гос. аппа- вальдской битве (1410) и в битве под
рата, учредив ряд выс- Мариенбургом (1422) (Panaitescu.
ших адм. должностей и 1960. P. 225–238). В 1410 г. кор. Венг-
закрепив за ними власть рии Сигизмунд I Люксембург, став
императором Свящ. Римской импе-
Крепость в Сучаве рии, представлял серьезную опас-
ность для Польши. Польский ко-
в городах и крепостях, а роль, идя навстречу Сигизмунду I,
также во вновь создан- заключил с ним в Лублау (ныне
ных уездах (цинутах). Стара-Любовно, Словакия) дого-
Князь привлекал бояр- вор (1412) о разделе М. к. в случае,
ство на свою сторону: на- если Александру I откажется участ-
значал его представите- вовать в войне против османов.
на царство, перестроил господар- лей на высшие должности и жаловал Польше должна была отойти «Верх-
скую усыпальницу — ц. свт. Нико- их большими земельными владени- няя страна», Венгрии — «Нижняя
лая в Рэдэуци. При Петру I произо- ями. В 1408 г. он даровал львовским страна». Однако Александру I ис-
шло дальнейшее территориальное купцам (позже — купцам из г. Бра- полнил свои обязательства, а поль-
расширение М. к. После ухода татар шова) торговые привилегии, гаран- ско-венгерские противоречия не
в 1368 г. из южной области Кар- тируя им свое покровительство на позволили обеим сторонам пред-
пато-Днестровского региона часть дорогах страны. Поскольку такие же принять совместные действия про-
этой территории южнее р. Тротуш, привилегии имели в Валахии купцы тив М. к. (Constantiniu, Papacostea.
г. Бырлада и г. Васлуя находилась из Польши и Трансильвании, это ре- 1964. P. 1129–1140). В 1420 г. Алек-
под властью Валашского княжест- шение способствовало созданию об- сандру I отбил атаку турок на кре-
ва, а юг Пруто-Днестровского меж- щего торгового пространства ру- пость Четатя-Албэ. В конце правле-
дуречья — под властью Литовского мынских княжеств. Как и его пред- ния он поддержал Литовского вел.
княжества. По мнению одних истори- шественники, Александру I чеканил кн. Свидригайло (Болеслава) Ольгер-
ков, здесь правил воевода Констан- собственную монету. Во внешней по- довича, выступавшего за разрыв унии
тин (Костя), упомянутый в докумен- литике князь стремился к лавирова- с Польшей. Войдя в союз с Литвой,
те в 1386 г., согласно другим — в дан- нию в отношениях между Польшей и Александру I попытался возвратить
ном документе имелся в виду литов. Венгрией. В начале своего правления М. к. обл. Покутье. Однако молдо-
кн. Константин Кориатович. После он заключил союзнический договор литов. коалиция потерпела пора-
1387 г. эта территория была включе- с господарем Валахии Мирчей I Ста- жение.
на в состав М. к., а преемник Петру I рым, что позволило ему разрешить В интересах упрочения М. к. раз-
Роман I (1392–1394) стал именовать- проблему границ с Валахией, в т. ч. вивались и отношения Александру I
ся «Великий, самодержавный, Бо- вопрос о включении в состав М. к. с Церковью. Разрешение конфликта
жией милостью Ио Роман воевода, дунайской крепости Килия (1408– с К-польским Патриархатом и при-
владетель Земли Молдавской от гор 1412) — важного торгового порта и знание им митр. Молдавского Иоси-
до моря» (DRH. A. Moldova. 1975. стратегического центра, к-рый полу- фа I (Мушата) создали благопри-
Vol. 1. P. 3). Включение в состав М. к. чил особое значение в связи с воз- ятные условия для развития цер-
юж. карпато-днестровских земель, росшей османской опасностью. Стре- ковной иерархии: наряду с Сучав-
названных «Нижняя страна» (ara мясь противостоять экспансионист- ской митрополией были образованы
de Jos, Цара-де-Жос) (сев. часть М. к. 2 епископии — Рэдэуцкая и Роман-
стала именоваться «Верхняя стра- ская. Важным событием в истории
на» — ara de Sus, Цара-де-Сус), Православия в М. к. стало решение
превратило его в приморскую стра- Александру I о торжественном пе-
ну, через к-рую проходил торговый реносе из Четатя-Албэ в Сучаву в
путь из Центр. Европы к Чёрному м., 1415 г. мощей вмч. Иоанна Нового
названный «молдавским». (Сочавского), принявшего мучени-
В 1394 г. Роман I вслед. конфлик- ческую смерть ок. 1330 г. в г. Вос-
та с Польшей был отстранен от вла- поро (ныне Керчь). Его мощи были
сти, а трон занял Штефан I (1394– упокоены в ц. Мирэуци в Сучаве,
1399). В 1395 г. он отразил нападе- он был признан св. покровителем
ние кор. Венгрии Cигизмунда I Люк- М. к. (Literatura română veche. 1969.
сембурга возле мест. Гиндэоани (близ Монета Vol. 1. P. 24–25). Этот акт подтверж-
совр. Тыргу-Нямц). В 1399 г. князем господаря Александру I Доброго. дал окончательное установление
М. к. стал Юга, к-рого вскоре отстра- XV в. Аверс митрополии в М. к. На одной из фре-
нил от власти валашский кн. Мир- сок мон-ря Сучевица запечатлена
ча I Старый (чел Бэтрын). С военной ским планам венгерского короля в встреча Александру I мощей вмч.
помощью последнего взошел на пре- отношении М. к., Александру I начи- Иоанна Нового.
стол сын Романа I Александру I ная с 1402 г. заключил ряд вассаль- Молдав. митрополит как глава
Добрый (чел Бун) (1400–1432). В ных договоров с польским кор. Вла- Церкви был 2-м после князя лицом
целях упрочения внутреннего поло- диславом. Молдавские войска участ- в гос-ве. Он принимал участие в вы-

426
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

боре господаря и его коронации (по- предоставляли мон-рям судебный выплатить дань Османской империи
мазании), а также в осуществлении податной иммунитет. Проявляя ло- в сумме 2 тыс. золотых в качестве
законодательной и судебной влас- яльность в области веры, Александ- «выкупа мира», М. к. стало данни-
ти. После митр. Иосифа I К-поль- ру I поддерживал также живших в ком Порты.
ская Патриархия назначала в М. к. стране католиков, которые основа- М. к. в период правления свято-
митрополитов-греков, занимавших ли 2-ю епископию в г. Бая (наряду го Стефана III Великого. Период
до этого другие митрополичьи ка- с уже существовавшей в г. Сирет), княжения св. Стефана III Великого
федры. Поскольку митрополиты, и армян — грамотой от 30 июля (Штефан чел Маре ши Сфынт) счи-
особенно в условиях готовящегося 1401 г. он официально признал еп. тается наиболее ярким в средневе-
Ферраро-Флорентийского Собора, ковой истории М. к., кульминацией
больше внимания уделяли проб- в движении за обретение независи-
лемам К-поля, чем М. к., главную мости, в утверждении М. к. в общем
роль в развитии Церкви и мона- контексте христ. Европы. Первый
шества в молдавском обществе иг- этап его правления (1457–1473) озна-
рал господарь. Самым древним из- менован внутренним укреплением
вестным в М. к. является Нямецкий княжества, борьбой за сохранение
в честь Вознесения Господня монас- его самостоятельности в отноше-
тырь (Нямц), построенный митр. ниях с Польшей и Венгрией. Второй
Иосифом I во время правления Пет- этап (1473–1486) характеризуется
ру I Мушата. К 1398 г. относятся све- отказом от уплаты дани Османской
дения о мон-ре Пробота (Пояна), империи и противоборством с ней.
а к 1402 г.— о мон-ре Молдовица. Третий этап (1486–1504) — время
В первые годы правления Александ- «новой политики» М. к. после «вы-
ру I был построен муж. мон-рь Бист- купа мира» у турок путем выплаты
рица — буд. некрополь господаря. Крепость Хотин новой дани Порте, период ориен-
В период правления Александру I тации на систему межгосударствен-
были также основаны мон-ри Хумор, Оханеса главой армянской религ. ных политических союзов, в первую
Кэприана, Вэрзэрештский во имя ве- общины с центром в г. Сучава; после очередь с Венгрией, в целях проти-
ликомученика Димитрия Солунского 1415 г. Александру I разрешил по- водействия давлению Польши и ту-
и др., ставшие главными духовными селиться в М. к. бежавшим из Венг- рецкой экспансии в Европу. Св. Сте-
и культурными центрами страны. рии гуситам. фан III вступил на престол 14 апр.
Широкое распространение в М. к. После кончины Александру I 1457 г. при поддержке Валашского
того периода получила разножанро- (1 янв. 1432, похоронен в монастыре княжества и был помазан на царство
вая письменная культура на слав. Бистрица) в М. к. начались внутрен- митр. Молдавским Феоктистом I.
языке. При Александру I крупным ние распри, которые усложнили со- До 1473 г. М. к. не могло присоеди-
культурно-духовным центром стал циально-политическую обстановку ниться к общему антиосманскому
Нямецкий мон-рь. В монастырском в стране. С 1432 по 1457 г. на мол- фронту христианских государств Ев-
скриптории переписывались рели- ропы. Главными задача-
гиозные, юридические, историчес- ми страны, руководимой
кие тексты; рукописное искусство
развивалось в нескольких аспектах Битва у Баи в 1467 г.
(каллиграфия, декоративное искус- Гравюра из «Хроники венгров»
ство — оформление фронтисписов, Яноша Туроци.
1488 г.
виньеток, инициалов, изобразитель-
ное искусство — миниатюры). Из-
вестен каллиграф мон. Нямецкого св. Стефаном III, были
мон-ря Гавриил Урик, ставший ос- преодоление последствий
нователем школы каллиграфов, со- внутренних войн, консо-
зданной при мон-ре. В 1412–1413 гг. давском престоле произошло 16 лидация общества, развитие эконо-
он переписал Слова свт. Григория смен господарей. В 1436–1442 гг. мики и обороноспособности М. к.
Богослова (РГАДА. Ф. 196. Д. 1494. была установлена диархия господа- Одновременно господарь готовился
Л. 149 об.— 355 об.), в 1429 г.— Чет- рей Ильяша I — Штефана II. Кня- к войне с османами, укрепляя свое
вероевангелие (Bodl. Gr. 122), рабо- жество было разделено на «Верх- военно-экономическое присутствие
тал по меньшей мере до кон. 40-х гг. нюю страну» и «Нижнюю страну», у дельты Дуная. В этот контекст
XV в. Также в эту эпоху в мон-рях, каждая со своей канцелярией и гос- вписывается завоевание им у Ва-
в частности в женских, развитие по- подарским советом. Этим восполь- лахии крепости Килия (1465), что
лучило лицевое шитье, благодаря зовались соседние государства: Венг- повлекло за собой ряд враждебных
высоким художественным качест- рия заняла крепость Килию, а Поль- действий со стороны Венгрии, завер-
вам завоевавшее признание во всем ша — обл. Покутье и крепость Хо- шившихся походом кор. Матьяша I
православном мире. Господари под- тин. Романская епископия получила Хуньяди на восток от Карпат. 15 дек.
держивали клир Церкви, одаривали статус митрополии «Нижней стра- 1467 г. св. Стефан III одержал у
храмы и мон-ри недвижимостью ны». В 1456 г. молдавский господарь г. Бая победу над венг. войском, что
(земли, села), жертвовали драго- Петру III Арон (1451–1457 с пере- подняло престиж М. к. на междуна-
ценные предметы утвари и книги, рывами) был вынужден согласиться родной арене.

427
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Одновременно путем консолида- в антиосманской борьбе, он писал:


ции общества посредством религии «Не дай Бог, если эти ворота хрис-
молдавский господарь позициони- тианского мира, коими является на-
ровал себя как православный пра- ша страна, падут, тогда все христи-
витель Юго-Вост. Европы, способ- анство будет в большой опасности»
ный одержать победу над неверны- (цит. по: Neagoe. 1977. P. 128–130). Од-
ми. Строительство мон-ря Путна нако европейские державы, занятые
(1466), задуманного как символиче- междоусобными войнами, остались
ское замещение Св. Софии в К-поле, равнодушными к его призывам. Ос-
оказавшейся под властью турок, маны подчинили Крымское ханст-
должно было продемонстрировать, во и Мангупское княжество, летом
что центр Православия переместился 1476 г. султан Мехмед II во главе
в М. к. Эта идея проводилась по- 100–150-тысячного войска вторгся
средством установления тесных свя- Царский Деисус
в М. к. Его поддержали крымские
зей господаря с монашеским сооб- и ктиторский портрет татары и валашский господарь. Св.
ществом горы Афон, поддержка ко- св. Стефана III и его семьи. Стефан III противостоял им «малым
торого считалась одной из обязан- Роспись ц. вмч. Георгия в мон-ре Воронец. войском», состоявшим из служилых
ностей визант. императоров (см. Ок. 1492–1493 г. людей, ибо крестьяне «большого вой-
подробнее в ст. Афон). Господарь ода- ска» с согласия господаря остались
ривал деньгами монастыри Зограф, даря, но и последующие господари защищать свои дома от татар. Бой
Ватопед, Хиландар и Григория пре- под давлением турок неизменно пе- состоялся 26 июля 1476 г. у М. Ва-
подобного монастырь. Зограф по- реходили на их сторону. В то же вре- ля-Албэ, названном Рэзбоени (от
лучал также церковные книги и ут- мя тур. султан потребовал от св. Сте- război — война, битва). Войско св.
варь, а для Ватопеда была построе- фана III уступить ему крепости Ки- Стефана III понесло большие потери
на пристань (1472) (Andreescu. 1982. лия и Четатя-Албэ. Св. Стефан III и было вынуждено отступить, стра-
P. 653). В молдавских летописях то- перестал платить Порте дань, что на была разорена. Ценой больших
го времени, а также в Четвероеван- привело к молдо-османской войне усилий господарь восстановил ар-
гелии из Хумора господарь назван (Gorovei. 2003. P. 389–394). Султан мию и, постоянно атакуя турок, ко-
царем (Repertoriul monumentelor. Мехмед II направил в М. к. армию торым не удалось взять ни одну из
1958. P. 388). По мнению историков, (100–120 тыс. чел.) во главе с Су- крепостей княжества, добился их
этот титул позволял св. Стефану III лейман-пашой против 40-тысячной ухода из страны. Св. Стефан III за-
утвердиться в качестве полновласт- молдав. армии и неск. тысяч поля- ключил с османами мир (1476), на-
ного правителя своей страны, рав- ков, секеев, венгров. 10 янв. 1475 г. деясь т. о. на передышку в военных
ного в правах с титулованными со- у г. Васлуй св. Стефан III одержал действиях. Одновременно он пред-
седними правителями, готового ук- победу над тур. войском, после чего принял попытку организовать ан-
реплять границы М. к. и защищать обратился к своим союзникам — тиосманский «крестовый поход»,
северодунайское пространство (Pip- Венгрии, Венеции и Св. Престолу — призывая Венецию к освобождению
pidi. 2001. P. 209). с призывом совместно выступить венецианских владений в Крыму.
В 1473–1486 гг. св. Стефан III во- против османов. В письме св. Сте- В письме сенату Венеции он указы-
евал с турками. В 1472 г., после смер- фан III сообщал об опасности для вал на стратегически важное поло-
ти супруги Евдокии, киевской княж- Польши и Венгрии, для к-рых М. к. жение М. к., сдерживающего натиск
ны из рода Олельковичей (1467), турок в Европу (Iorga.
господарь женился на Марии Ман- Studii i documente. 1914.
гупской из византийской династии Vol. 29. P. 70). В 1481 г. он
Асанов-Палеологов, что позволило обратился с этим предло-
создать антиосманский союз, к-рый жением к Римскому папе
включал пространство от юж. крепо-
Ктиторский портрет семьи
стей М. к. до Каламиты (порт крым-
св. Стефана III Великого.
ского Мангупского княжества), да-
Роспись церкви в честь
лее по кавказскому побережью Чёр- Воздвижения Креста Господня
ного м. к владениям царя Имерети в с. Пэтрэуци. 1487–1488 гг.
Баграта II и к владениям Узун-Ха-
сана, правителя туркманского гос.
образования Ак-Коюнлу, женатого Сиксту IV. Однако его
на Феодоре, сестре трапезундского усилия остались безус-
имп. Иоанна IV Калояна Великого пешными. Венеция (1479)
Комнина. Союз был поддержан Рим- и Венгрия (1483) заклю-
ским папой Сикстом IV. В 1473 г. св. чили с Портой мирный
Стефан III, намереваясь втянуть договор. Пользуясь вы-
Валахию в антиосманскую борьбу, служило щитом, готовящегося тур- годной международной обстанов-
предпринял военные действия про- ками нового похода; также он рас- кой, султан Баязид II (1481–1512)
тив вассала султана валашского гос- считывал на помощь Валашского в 1484 г. захватил у М. к. крепости Че-
подаря Раду III Красивого (чел Фру- княжества, которое назвал «другой татя-Албэ (тур. Аккерман) и Килия.
мос). Св. Стефан III сместил госпо- Валахией». Указывая на роль М. к. Рассчитывая на помощь Польши,

428
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

св. Стефан III 15 сент. 1485 г. в г. Ко- связано возникновение молдавско- dan. 1907). Св. Стефан III умер 2 июля
ломыя принес присягу на вассаль- го летописания. Первоначальный 1504 г. и был похоронен в господар-
ную верность польскому королю. текст 1-й молдавской летописи, ус- ской усыпальнице в мон-ре Путна.
При помощи поляков он разбил ос- ловно названной «Анналы двора Еще при жизни он получил про-
манское войско у оз. Кэтлэбуга (Кат- Стефана Великого», утрачен. Сохра- звища Добрый, Великий, Святой.
лабух) на юге М. к., но подкрепле- нились ее варианты: «Анонимная В 1992 г. он был причислен Румын-
ние, на которое он рассчитывал для хроника Молдовы» (Бистрицкая ле- ской Православной Церковью к ли-
возвращения Килии и Четатя-Албэ, топись), 2 редакции «Путнянской ку святых.
не прибыло, что заставило его пере- летописи»; часть редакций первона- М. к. в период усиления влияния
смотреть внешнюю политику кня- чальной хроники получила распро- Османской империи в XVI в. В 1-й
жества. Он добился мира с Портой странение за рубежом под назва- пол. XVI в. борьба М. к., как и Вала-
путем возобновления уплаты дани ниями «Хроника молдавско-немец- хии, за сохранение государственно-
в размере 5 тыс. дукатов. В 1489 г. кая», «Хроника молдавско-польская», сти продолжалась в неблагоприят-
св. Стефан III стал вассалом венг. «Хроника молдавско-русская» (так- ной политической обстановке, свя-
короля, улучшил отношения с Ва- же «Славяно-молдавская летопись»), занной с усилением давления Ос-
лахией, установил связи с Москов- включенная в летописный свод «Вос- манской империи к северу от Дуная,
ской Русью, выдав замуж свою дочь кресенская летопись» (Славяно-мол- особенно в направлении Венгерско-
Елену за Иоанна, сына московского давские летописи. 1976). С эпохой св. го королевства. Чтобы сохранить мир-
кн. Иоанна III Васильевича. Одно- Стефана III также связан период рас- ные отношения с Портой, преемник
временно он отдалился от Польши, цвета и зрелости церковного искус- св. Стефана III Богдан III Слепой
а в 1497 г. в Козминском лесу одер- ства. В церковной архитектуре был (чел Орб) (1504–1517) был вынужден
жал победу над войском польского окончательно сформирован ориги- после 1510 г. увеличить сумму дани
кор. Яна I Ольбрахта, к-рое вторг- нальный стиль, получивший назва- с 5 до 8 тыс. золотых. Богдан III по-
лось в М. к. под предлогом отвоева- ние молдавского. Серьезным архи- пытался наладить отношения с Поль-
ния у турок Килии и Четатя-Албэ. тектурным достижением стали мол- шей, попросив у польск. короля руки
В 1502 г. св. Стефану III удалось вер- дав. оборонительные сооружения. его дочери и возвратив Польше По-
нуть Покутье. Древние крепости (Сучава, Нямц, кутье (свадьба так и не состоялась).
В борьбе за сохранение самостоя- Четатя-Албэ, Роман, Хотин, Соро- Переросшее в военный конфликт
тельности своего государства св. Сте- ка и др.) были расширены и рекон- противостояние между молдав. гос-
фан III нашел опору в правосл. Цер- струированы согласно новым тре- подарем и валашским господарем
кви, которой он оказывал покрови- бованиям, связанным с распрост- Раду Великим (чел Маре) было ула-
тельство. Господарь развернул бес- ранением огнестрельного оружия. жено благодаря посредничеству серб.
прецедентную по масштабам работу Ансамбли настенных росписей, со- митр. Белградского и Сремского свт.
по строительству церквей и мон-рей хранившихся в церквах Пэтрэуци, Максима (Бранковича) (История Ру-
в М. к., стал также ктитором ряда Воронца, Хырлэу, Ботошани, Бэлэ- мынии. 2005. С. 272). Во время прав-
обителей в Трансильвании, Вала- нешти и др., свидетельствуют о со- ления сына Богдана Штефана IV
хии и на Афоне. По утверждению здании художественного стиля, на- Молодого (Штефэницэ, Штефан чел
молдав. летописца Григоре Уреке, следовавшего поздневизантийское Тынэр) (1517–1527) политическое
св. Стефан III построил 44 церкви и искусство Балкан. Иконографиче- положение М. к. оставалось напря-
мон-ря (исследователи идентифи- ская живописная традиция была женным: во внутреннем плане гос-
цировали 34) (Grigore Ureche. 1958. приспособлена к особенностям мол- подарю противостояла боярская оп-
P. 121). Св. Стефан III выступал за дав. архитектуры и нередко отража- позиция, а во внешнем возросла ос-
солидарность всего правосл. мира ла местные реалии. Так, фреска «Ка- манская угроза после победы турок
в противостоянии натиску Осман- валькада святых воинов» в Кресто- над венг. армией при Мохаче (1526).
ской империи. В связи с этим ак- воздвиженской ц. в Пэтрэуци яви- В сложной международной обста-
тивизировались церковные отноше- лась откликом на антиосманское новке вступил в княжение Петру IV
ния со странами Балканского п-ова. объединение христ. Европы во гла- Рареш (1527–1538, 1541–1546), не-
Книги, переписанные в скрипториях ве со св. Стефаном III (tefănescu. законнорожденный сын св. Стефа-
М. к. и Валахии, имели определен- 1928. Vol. 2. Pl. XXIII; Idem. 1973). на III Великого. Он попытался вер-
ное распространение к югу от Дуная, Высоким графическим мастерством нуть Покутье, но потерпел поражение
однако более сильное влияние мол- отличались книги, выполненные в от польской армии при Обертыне.
дав. скрипториев в письме и оформ- скрипториях при мон-рях Нямецком Также господарь намеревался сбли-
лении заметно начиная с посл. четв. и Путна, послужившие образцом для зиться с Великим княжеством Мос-
XV в. на территории укр. и белорус. каллиграфов Валахии, Трансильва- ковским и Габсбургской империей.
земель в составе Великого княжест- нии и России. Самые ценные про- Однако летом 1538 г. тур. султан Су-
ва Литовского и Польского королев- изведения миниатюристики были лейман I Великолепный, недоволь-
ства (Речи Посполитой), в т. ч. в кра- созданы в Нямецкой обители к ру- ный вмешательством Петру IV Раре-
ковских изданиях Фиоля Швайполь- кописям Тудора Маришеску. Высо- ша в политическую жизнь Трансиль-
та 90-х гг. XV в. (Турилов. 2005). Т. о., ким художественным исполнением вании, возглавил 200-тысячное вой-
М. к. и Валахия играли роль покро- отличаются работы Никодима из ско и выступил против М. к. С целью
вителей Православия в Юго-Вост. монастыря Хумор. В его Четверо- сохранения автономии гос-ва бояре
Европе. Период правления св. Сте- евангелии (1473), вложенном гос- предложили заключить соглашение
фана III характеризуется расцветом подарем в монастырь Путна, поме- с султаном. Покинутый боярами, Ра-
средневек. культуры, с его именем щен портрет св. Стефана III (Bog- реш был вынужден бежать в свои

429
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

трансильванские владения (Чичеу, объединившись с Валахией, однако


Четатя-де-Балтэ, г. Бистрица и кре- недовольные внутренней политикой
пость Родна), полученные еще его от- Деспота бояре не поддержали его и,
цом от венг. короля в качестве ком- организовав заговор, убили (Iorga.
пенсации за потерю Килии и Чета- 1931. P. 209–210). Порта вновь воз-
тя-Албэ (Grigore Ureche. 1958. P. 154). вела на престол Александру III Лэ-
Османы вошли в столицу княжест- пушняну. Он попытался укрепить
ва Сучаву и разграбили господар- центральную власть, приняв жест-
скую казну. Крепость Тигина, на- кие меры по отношению к боярам.
званная османами Бендер (также Перенес столицу М. к. из укреплен-
Бендереабаси), и ее окрестности во- ного г. Сучава в г. Яссы, лишенный
шли в подчинение непосредственно укреплений. Господарь также при-
султану и были превращены в тур. нял меры по защите православной
владение — райя. Княжество возгла- Церкви. В 1561 г. он вместе с митр.
вил ставленник султана Штефан V Молдавским Григорием II Нямецким
Лэкустэ (1538–1540) (Gorovei. 1980. и высшим духовенством встретил
P. 661–662). В 1541 г. Рареш поки- прибывшего в М. к. К-польского пат-
нул трансильванскую крепость Чи- риарха Иоасафа II, восстановив тем
чеу и уехал в Стамбул, где вернул самым связи Молдавской Церкви
себе престол М. к., обязавшись пла- Царский Деисус
с метрополией (Pungă. 1994. P. 187).
тить дань султану в размере 12 тыс. и ктиторский портрет Петру IV Рареша. По словам кард. Дж. Ф. Коммендо-
золотых и направить своего сына в Роспись церкви в честь не, молдав. господарь сумел сохра-
Стамбул в качестве заложника. Гос- Успения Пресв. Богородицы нить «конфессию христианской ве-
подарь, став ставленником султана, мон-ря Хумор. 1535 г. ры в той форме, в которой унаследо-
стремился при этом наладить отно- вал от греков» (Călători străini. 1970.
шения с антиосманскими христи- силистрийским пашой (Grigore Ure- Vol. 2. P. 382). Александру III Лэпуш-
анскими силами. Вместе с тем по che. 1958. Р. 168). Штефан VI Рареш няну был ктитором мон-рей Сла-
приказу султана он был вынужден безуспешно пытался вернуть тран- тина и Пынгэраци, оказывал мате-
участвовать в тур. военной кампа- сильванские владения своего отца, риальную поддержку многим оби-
нии в Трансильвании (Corfus. 1979. выступил против пропаганды идей телям внутри страны и за рубежом;
P. 11–14). В области церковной по- Реформации в М. к., защитив пра- был ктитором ц. Успения Пресв. Бо-
литики Петру IV Рареш продолжал восл. Церковь. Однако конфискация городицы, принадлежавшей Львов-
покровительствовать Православию. имущества арм. купцов и преследо- скому Успенскому братству, с к-рым
По его поручению Романский еп. Ма- вание боярских группировок приве- поддерживал постоянные церков-
карий составил летопись, охватив- ли к заговору против него великих ные связи. Господарь также покро-
шую историю М. к. за 1504–1556 гг. бояр и к убийству господаря (1552) вительствовал мон-рям Афона, где
Также по распоряжению господаря (Cronicile slavo-române. 1959. Р. 129, и поныне сохраняется память о нем,
были отреставрированы монасты- 139–140). сербскому мон-рю Милешева и др.
ри Молдовица и Бистрица, пере- Внутриполитическая неустойчи- Его деятельность была описана Рэ-
строен монастырь Кэприана (Eanu. вость была характерна для М. к. и дэуцким еп. Евфимием (Pungă. 1988.
2003. P. 13–14). В период правления в период правления Александру III P. 275–280).
Петру IV Рареша наблюдался рас- Лэпушняну (1552–1561, 1563–1568) После смерти Лэпушняну (11 мар-
цвет наружной церковной настен- и Деспота Водэ (1561–1563). Пер- та 1568) господарем в возрасте 15 лет
ной живописи, которая стала из- вый добился престола при помощи при регентстве матери Роксандры и
вестна далеко за пределами страны Польши, но вскоре, обеспокоенный неск. бояр стал его сын Богдан. До-
(фрески мон-ря Пробота, ц. вмч. возросшими претензиями польск. стигнув совершеннолетия, он при
Георгия в Сучаве, мон-рей Хумор, короля в качестве сюзерена, сменил помощи Польши попытался осво-
Воронец, Молдовица, ц. вмч. Димит- курс в сторону отношений с Пор- бодиться от опеки бояр, к-рые обра-
рия в Сучаве, церкви в Кошуле и той. Его авторитарное правление тились к Порте, и султан посадил на
др.). Внешняя живопись не только привело к заговору бояр, к-рые при престол М. к. Иоана Водэ Лютого
была носительницей художествен- помощи Польши и Габсбургской мо- (1572–1774), а Богдан Лэпушняну
ных и духовных ценностей, но и нархии отстранили его от власти и нашел убежище в Московском кня-
имела патриотическую направлен- возвели на престол Деспота Водэ — жестве. Иоан Водэ вступил в конф-
ность в борьбе за преодоление ос- грека-авантюриста и сторонника Ре- ликт с пропольски настроенными
манского сюзеренитета (Ulea. 1963. формации. Он покровительствовал боярами и конфисковал их имения,
Vol. 10. N 1. P. 57–92; 1972. Vol. 19. протестантам, нашедшим убежище а также с высшим духовенством, каз-
N 1. P. 37–53). Петру IV Рареш умер в М. к., основал в г. Котнари лат. кол- нил нек-рых иерархов (бывш. митр.
3 сент. 1546 г. и был похоронен в легию, конфисковал в православных Георгия Нямецкого, игумена мон-ря
мон-ре Пробота. После него прави- мон-рях золотую и серебряную цер- Слатина, и др.) и конфисковал ряд
ли его дети Ильяш II (1546–1551) ковную утварь, переплавил ее на мо- монастырских сел и церковную ут-
и Штефан VI (1551–1552). Первый неты, чтобы расплачиваться с на- варь (Iorga. Istoria românilor. 1996.
окончательно отказался от претен- емными солдатами. Деспот Водэ об- Vol. 4. P. 465). Остро нуждаясь в день-
зий на Покутье. Покинув престол, ратился к жителям страны с призы- гах (особенно после морского пора-
он принял мусульманство и стал вом начать борьбу за независимость, жения у Лепанто в 1571 в противо-

430
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

борстве с Испанией и итал. респуб- ру VI Хромой (Ibid. P. 109). Он за- М. к. в XVII — нач. XVIII в.
ликами), Порта решила увеличить ключил 1-й торговый договор с Анг- В XVII в. произошла постепенная
объем дани с М. к. до 35 тыс. золо- лией, предоставив купцам Леван- синхронизация внутренних истори-
тых. Иоан Водэ отклонил требова- тийской компании право торговать ческих процессов М. к. с общеевроп.
ние Порты и собрал 30-тысячное в М. к. при уплате 3% пошлины (Hur- процессами. Под влиянием модер-
крестьянское войско, к к-рому при- muzaki. 1880. Vol. 3. Pt. 1. P. 108. N 114). низации Зап. Европы в Дунайских
соединились 1200 казаков. Иоану Петру VI поддерживал тесную связь княжествах появились политичес-
Водэ удалось выиграть у турок ряд с христ. Востоком. Он снабжал день- кие деятели новой формации, вос-
сражений, затем он потерпел пора- гами мон-ри Афона — Зограф, Дио- питанные под влиянием гуманис-
жение в битве у оз. Кагул (Кахул) нисиат, Великую Лавру, Хиландар, тических идей. Среди них выделя-
(10 июня 1574) и сдался османам, а также Иоанна Богослова апостола лись профессиональные дипломаты,
которые, хотя и обещали сохранить монастырь на Патмосе. Был ктито- полиглоты, известные за пределами
ему жизнь, казнили его. Личность ром мон-ря Галата (Istoria românilor. княжеств (Н. Г. Спафарий (Николае
Иоана Водэ получила различные 2001. Vol. 4. P. 477). Господарь пода- Спэтару Милеску), братья Корбя и
оценки в совр. историографии: од- рил К-польскому патриарху Иере- др.), в культуре утвердилось гума-
ни историки прозвали его Храбрым, мии II (Траносу) свои дома в Стамбу- нистическое направление Позднего
другие — Лютым (Giurescu. 1966; Pas- ле (Călători străini. 1972. Vol. 4. P. 540). Возрождения, возрос интерес к ан-
lariuc. 2006. P. 62–82). В 1591 г., когда Порта потребовала тичной культуре, происхождению
Еще в начале восстания Иоана увеличения размера дани, Петру VI народа и др. Наряду со светскими
Водэ Порта назначила на престол Хромой покинул престол и ушел в культурными деятелями (Евстрати-
М. к. Петру VI Хромого (Шкьопу- Тироль, в г. Боцен (ныне Больцано ем Логофетом, Григоре Уреке, Миро-
ла) (1574 — нояб. 1578, 1582–1591) — в Сев. Италии), где умер в 1594 г. ном Костиным, Константином Кан-
1-го молдав. господаря, происходив- Его правление было описано мол- такузино и др.) в этот процесс были
шего из правящей валашской дина- давским мон. Азарием (Cronica lui включены и церковные деятели: мит-
стии Басарабов. С его назначением Azarie // Cronicile slavo-române. 1959. рополиты Анастасий (Кримка), Вар-
закончился переходный период от P. 138, 151). лаам (Моцок), Досифей, сщмч. Ан-
формального османского сюзерени- В сент. 1592 г. Порта назначила гос- тим Ивиряну и др. Стараниями вид-
тета к эффективному принудитель- подарем М. к. Арона Тирана, к-рый ных богословов Молдавии и Вала-
ному сюзеренитету. Порта все чаще выдавал себя за сына Александру III хии были переведены, составлены
стала назначать на трон господарей Лэпушняну. Он возложил на страну и опубликованы выдающиеся цер-
без их предварительного избрания выплату своих огромных затрат по ковные произведения. В богослуже-
боярами и высшим духовенством, приобретению трона, за что и был нии был осуществлен переход с цер-
с назначением господарей из рода прозван Тираном. В 1592 г. имп. Свящ. ковнослав. языка на румынский.
Мушатов была прекращена динас- Римской империи Рудольф II вмес- Во внешней политике в кон. XVI —
тическая традиция страны. В гос. те с Римским папой Климентом VIII нач. XVII в. молдав. господари при-
учреждения проникло большое чис- пытался основать Христианскую лагали усилия к сохранению авто-
ло бояр-греков, находившихся в тес- лигу, к ним в авг. 1594 г. присоеди- номии гос-ва и (при благоприятных
ной связи с левантийскими ком- нились трансильванский кн. Сигиз- условиях) к обретению независимо-
мерческими кругами и вступивших мунд Баторий, валашский господарь сти с помощью европ. великих дер-
в конкуренцию с местным боярст- Михай Храбрый (Витязул) и Арон жав, входивших в антиосманскую
вом. Престол занимали поперемен- Тиран. Сигизмунд Баторий, подо- Христианскую лигу (Габсбургская
но молдавские и валашские госпо- зревая Арона Тирана в неверности монархия, Испания, североитал. рес-
дари; то же происходило и на адм. лиге, заменил его на престоле Ште- публики). В период антиосманской
постах в М. к. и Валашском княже- фаном VIII Рэзваном. Его полное войны Христианской лиги (1592–
стве, которые занимали бояре (Stoi- 1606) Польша заняла по-
cescu. 1971). Правление Петру VI зицию благоприятного
Хромого было расстроено частыми Порте нейтралитета и по-
атаками казаков, предводители ко- могла своему ставленни-
торых, выдавая себя за родственни-
ков Иоана Водэ, стремились занять Господарь Иеремия Мовилэ
молдав. престол (в 1577 — Иван Под- с семьей.
Роспись кафоликона
кова, в 1578 — его брат Александр
мон-ря Сучевица. Ок. 1601 г.
Подкова и др.) (David. 1984. P. 98).
Непрерывная борьба за престол за-
ставила Порту назначить нового гос- ку Иеремии Мовилэ за-
подаря — Янку Сасула (1578–1582), нять престол М. к. Поль-
воспитанного в лютеранской среде ско-тур. соглашение поз-
Трансильвании. Высокий налог на волило господарям из ди-
скот, установленный им, вызвал не- настии Мовилэ управлять
довольство населения, чем восполь- подчинение Трансильвании вызвало М. к. полтора десятилетия. Господарь
зовалась группировка бояр из рода недовольство Польши, к-рая в 1595 г. Иеремия (1595–1600, 1600–1606)
Мовилэ (в рус. традиции — Могила), помогла Иеремии Мовилэ занять вмешался в польско-австр. полити-
обратившаяся с жалобой к Порте. трон М. к. (Domnii ării Moldovei. ческое соперничество и поддержал
На престол вновь был назначен Пет- 2005. P. 94). стремление своего брата Симеона

431
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

занять господарский трон Валахии. лы миниатюры при мон-ре Драго- писатель В. Гюго отметил, что Бар-
Враждебная политика Иеремии по мирна. новский «был больше, чем человек,—
отношению к валашскому господа- После смерти Иеремии Мовилэ он был эпохой» (Golima. 1980. P. 238).
рю Михаю Храброму спровоцирова- (1606) в М. к. развернулась борьба После ряда смутных лет, в течение
ла поход последнего в М. к. и приве- за престол между его сыном Кон- к-рых происходили частые смены
ла к отстранению Иеремии от влас- стантином и Михаилом, сыном его господарей, на престол М. к. вступил
ти. Уже в 1599 г. Михай с согласия брата Симеона Мовилэ. Констан- Василе Лупу (1634–1653). Господарь,
австр. имп. Рудольфа II отстранил от тин занял престол княжества (1607– желая стать продолжателем тради-
власти трансильванского кн. Андра- 1611), но Порта, воспользовавшись ций визант. императоров, ввел при
ша Батори, стал наместником импе- войной Польши с Россией, назна- своем дворе имперский церемониал.
ратора в этом княжестве, а затем, чила господарем М. к. Штефана IX Он вошел в доверие Порты после то-
вступив в М. к., 6 июля 1600 г. про- Томшу (Штефан Томша II) (1611– го, как удачно действовал в качестве
возгласил себя «господарем Цэрий 1615), к-рый вел антипольск. по- посредника в русско-тур. конфлик-
[земель] Ромынешти [Валахии], Ар- литику. Его преемник Раду Михня те (1637–1642), вызванном взятием
дяла [Трансильвании] и всей страны (1616–1619) стабилизировал отно- рус. казаками крепости Азов. В 1642–
Молдавской». Вступление Михая на шения с Польшей. Участие Польши 1643 гг. в течение 10 месяцев при его
престол М. к. было освящено Собо- в 30-летней войне привело к разме- дворе с секретной миссией находил-
ром церковнослужителей во главе щению в М. к. тур. и татар. войск. ся рус. дипломат А. Л. Ордин-Нащо-
с митр. Дионисием (Ралли-Палеоло- Попытка поставленного Портой на кин, который информировал Моск-
гом). Новый господарь выдал гра- престол М. к. хорвата Гаспара Грациа- ву о событиях в Османской империи.
моты на ряд владений мон-рям Ага- ни выступить против османов с при- В господарском совете Лупу опи-
пия, Бистрица и Нямецкому (DRH. влечением войска польск. гетмана рался на бояр греко-левантийского
B. Tara Românească 1975. Vol. 11. С. Жолкевского закончилась пора- происхождения. Молдав. господарь
P. 529). Политические события в жением у с. Цуцора (1620) и назна- стремился стать господарем Вала-
Трансильвании заставили Михая чением господарем Александру IV хии, а на престоле М. к. оставить
покинуть М. к., оставив своего на- Ильяша (1620–1621). Турецко-поль- своего сына Иоана. В 1639 г. Лупу
меcтника, к-рый в сент. того же года ское противостояние привело к за- предпринял попытку сместить с ва-
был изгнан войсками Иеремии Мо- ключению мирного договора, подпи- лашского престола Матея Басараба
вилэ. Действия Михая Храброго в санного в Хотине (1621). После сле- (1632–1654), который был в союзе с
историографии оценены по-разно- дующего краткого правления Ште- трансильванским господарем Дьёр-
му. Временное объединение Валахии, фана IX Томши (1621–1623) Порта дем I Ракоци (1630–1648). Однако
Трансильвании и Молдавии имело вернула на престол Раду Михню войска Василе Лупу, вторгшиеся в
в своей основе, по мнению большин- (1623–1626), к-рый до этого зани- Валахию, потерпели поражение на
ства историков, идею христ. соли- мал трон Валахии. Оставив в Вала- р. Прахова. Впосл. Лупу сблизился
дарности местного населения в борь- хии господарем своего сына Алек- с Польско-Литовским государством,
бе с османами, что создало прецедент сандру V Князька (Коконула), он присоединился вместе с валашским
буд. объединения княжеств (Domnii осуществил династическое объеди- и трансильванским господарями к
ării Moldovei. 2005. Р. 156). Вернув- нение княжеств (Domnii ării Mol- антиосманской лиге, руководимой
шись на престол М. к. при помощи dovei. 2005. Р. 167). Его сменили гос- Польшей. Но лига не перешла к ак-
Польши, Иеремия Мовилэ вел по- подари из рода Мовилэ, среди ко- тивным действиям, и после 1648 г.
литику равновесия между поляками торых наиболее известным был Ми- Лупу оказался втянутым в полити-
и османами. Он приобрел известность рон Барновский (1626–1629, 1633). ческие манипуляции, связанные с
как покровитель правосл. Церкви в Он уделял большое внимание мо- войной запорожских казаков под
княжестве и за его пределами, послал ральному облику служителей Церк- рук. Б. М. Хмельницкого против поль-
во Львов мастеров для обновления ви. В 1626 г. в Яссах был созван Си- ских властей. С целью привлечения
ц. в честь Успения Пресв. Богороди- нод, решением к-рого мон-рям было господаря на свою сторону Хмель-
цы, стал ктитором мон-ря Сучевица. запрещено давать убежище бегле- ницкий в 1650 г. вместе с татарами
После преобразования Московской цам-еретикам из Трансильвании, совершил военный поход в М. к. Он
митрополии в Патриархию (1589) к-рые представляли опасность для заставил Лупу заключить с ним
Иеремия обратился к К-польскому Православия в М. к. Запрещалось союз, закрепленный женитьбой сына
патриарху с аналогичной просьбой. размещать в муж. мон-рях женщин, гетмана Тимофея на дочери Лупу
Однако патриарх даровал Молдав- монахи не имели права заниматься Руксандре (1652). Недовольные мол-
скому митрополиту лишь дополни- торговлей и владеть частной собст- даво-казацким союзом, молдавские
тельный сан архиепископа по образ- венностью (Xénopol. 1928. Vol. 6. P. 80). бояре при помощи Матея Басараба
цу Охридской Архиепископии, об- Барновский был известным ктито- и Дьёрдя II Ракоци (1648–1660)
ладающего достоинством, подобным ром обителей в Яссах и Топорэуци, организовали в 1653 г. заговор. Не-
патриаршему (Pilat. 2012. P. 277–278). мон-рей Бырнова и Хангу, ставро- смотря на помощь казаков, Лупу
В период правления Иеремии в М. к. пигиальной Успенской ц. во Львове был смещен с престола, а на его мес-
составлялись рукописи по примеру (Domnii ării Moldovei. 2005. Р. 172). то поставлен бывш. великий логофет
визант. манускриптов, в частности Тесные связи господаря с Польшей Георге Штефан (1653–1658).
Сучавское Четвероевангелие. Эта послужили поводом для его казни в Лупу известен как покровитель
работа легла в основу создания при Стамбуле по приказу султана (1633), Православия, в его правление в М. к.
содействии каллиграфа митр. Мол- что имело резонанс среди европ. об- действовали 40 мон-рей и неск. сот
давского Анастасия (Кримки) шко- щественности. Спустя 2 века франц. церквей. Он ремонтировал и строил

432
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

обители, в т. ч. ясские мон-ри Трех баном (1654–1658) Георге Штефан находившегося в Москве на диплома-
святителей и Голия. Одновременно поддержал стремление их 3-го со- тической службе в Посольском при-
он оказывал финансовую поддержку юзника, трансильванского господа- казе. В этой типографии св. Досифей
К-польской, Александрийской и Ан- ря Дьёрдя II Ракоци, занять польск. издал на румын. языке Жития свя-
тиохийской Церквам (Domnii ării престол. В ответ Порта сместила обо- тых в 4 томах (1682–1686), в Унев-
Moldovei. 2005. Р. 176–177). В 1641 г. их господарей с престола. ском мон-ре — «Псалтирь в стихах»
по инициативе Лупу в Яссах был со- Начиная с 60-х гг. XVII в. в М. к. (1673) и «Служебник» (1678), имев-
зван Собор, на к-ром было принято ожесточился османский сюзерени- шие значение для введения богослу-
«Православное вероисповедание» — тет, назначаемые Портой господари жения на румынском языке (Futei.
догматическое произведение Киев- стали марионетками представителей 2008).
ского митр. Петра (Могилы) из рода крупного боярства. Летом 1672 г. Деятельность выдающихся цер-
Мовилэ. В ответ на кальвинист. и султан Мехмед IV совершил поход ковных деятелей М. к. наряду с твор-
католич. пропаганду был напечатан против Польши. В результате она по- чеством молдавских летописцев того
декрет Собора. В 1645 г. был издан теряла крепость Каменец, а в 1673 г., времени — Григоре Уреке, Мирона
«Ответ на кальвинистский катехи- Костина, Николая Кости-
зис» (Rezachevici. 1996. P. 78). При на, валашского летопис-
поддержке митр. Петра и мастеров- ца Константина Канта-
типографов из Киева в 1642 г. в М. к. кузино — положила на-
было начато книгопечатание. При чало развитию культуры
мон-ре Трех святителей в 1643 г. бы- в Дунайских княжествах.
ли изданы на румынском языке соч.
«Казания» митр. Молдавского Вар- Крепость Тигина в Бендерах
лаама (Моцока) (Cartea românească
de nvăătură — Румынская книга по- В поствизант. культур-
учений) и др. книги религ. характера. но-духовном простран-
В 1646 г. при покровительстве Лупу стве путем акцентирова-
была выпущена «Румынская книга ния национальных черт,
наставлений от царских правил и в особенности благода-
других судебников» (Carte româneas- ря утверждению румын.
că de nvăătură de la pravilele m- во время битвы у Хотина, молдав. языка и усвоению западноевроп. гу-
părăteti i de la alte giudeae, или господарь Штефан Петричейку пе- манистических идей, культура М. к.
«Правила», «Уложение» — кодекс решел на сторону поляков. В ответ и Валахии, а также населения Тран-
законов, составленных великим ло- в 1673–1685 гг. Порта стала назначать сильвании все более индивидуализи-
гофетом Евстафием и переведенных на престол М. к. греков из К-поля: Ди- ровалась. В последние десятилетия
с греч. языка). Эти книги положили митрия Кантакузина (Думитрашку XVII — нач. XVIII в. в отличие от
начало офиц. введению румын. язы- Кантакузино) (1673–1675 с переры- Валахии, где при господаре мч. Кон-
ка в гос. учреждениях и Церкви М. к. вом), Антона Росетти (Антоние Ру- стантине Брынковяну (1688–1714)
(окончательно румын. язык был вве- сета) (1675–1678), Георге (Георгия) стабилизировалось политическое по-
ден в церковное богослужение М. к. Дуку (1678–1683). В военные дейст- ложение, в М. к. развернулась борьба
в XVIII в.). Также при поддержке вия с османами была втянута и Рос- за власть между 2 боярскими рода-
митрополитов Варлаама и Петра (Мо- сия. После столкновений у Чигири- ми — Костин (ориентировавшимся
гилы), приславшего известных пре- на был заключен русско-тур. мир- на Польшу) и Русет (выступавшим за
подавателей, Лупу открыл в 1640 г. ный договор (1681), в переговорах продолжение сотрудничества с Пор-
в Яссах Василианскую коллегию во 1679 г. участвовал и молдавский гос- той). Противоречия между ними при-
главе с бывш. ректором Киево-Мо- подарь Георге Дука. Россия призна- вели к физическому устранению пер-
гилянской коллегии иером. Софро- ла протекторат Порты над терри- вых молдавским господарем Кон-
нием Почаским (Un veac de aur n торией между Днестром и Днепром, стантином Кантемиром (1685–1693),
Moldova. 1996). к-рую уступила ей Польша (1676). в качестве вассала Порты воевав-
Георге Штефан, вступив на пре- Султан назначил гетманом этих зе- шим с польск. кор. Яном Собеским.
стол, отправил в 1656 г. в Москву «Ве- мель Георге Дуку, который стал име- Во внутренней политике господаря
ликое посольство» во главе с митр. новаться «господарь земли Молдав- Кантемира значительную роль игра-
Молдавским Гедеоном, к-рое обра- ской и земли Украинской» (Eremia. ли церковные иерархи, к-рые участ-
тилось к царю Алексею Михайлови- 1994. P. 20–29). Однако поражение вовали в судебных процессах в ди-
чу с просьбой о покровительстве Рос- тур. войска под Веной в 1683 г. по- ване, выступали в качестве свидете-
сии над М. к. Был составлен проект ложило конец правлению Георге лей, подтверждали офиц. документы
договора, который из-за осложнив- Дуки как на Украине, так и в М. к. (Bălan C. Biserica in ara Româneasca
шейся международной обстановки Важным культурным событием, со- i Moldova // Istoria românilor. 2003.
не имел конкретных результатов стоявшимся благодаря усилиям Ге- Vol. 5. P. 755). Константин Канте-
(Relaiile externe. 2014. P. 454). Геор- орге Дуки и митр. свт. Досифея, мир умер в 1693 г. и был похоронен
ге Штефан стремился заручиться было возобновление в 1679 г. в М. к. в ц. во имя свт. Николая в Яссах в
благосклонностью Церкви, к-рую ос- печатного дела. Типографское обо- присутствии высоких иерархов Вос-
вободил от ряда податей, был ктито- рудование было привезено из Рос- точной Церкви, находившихся в то
ром мон-ря Кашин. В союзе с госпо- сии при содействии патриарха Мос- время в столице М. к. (Ibid. Р. 302).
дарем Валахии Константином Шер- ковского Иоакима и Н. Г. Спафария, Бояре выдвинули на престол его

433
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

сына Дмитрия Кантемира, однако зы, стремились ввести новые рег-


Порта не дала своего согласия и на- ламентации в социальной, админи-
значила господарем М. к. Констан- стративной и фискальной деятель-
тина Дуку (1693–1695, 1700–1703), ности княжеств. На престоле М. к.
к-рый правил попеременно с Антио- чередовались господари из родов
хом Кантемиром (1696–1700, 1705– Маврокордат, Гика, Каллимаки (по-
1707) и Михаем Раковицэ (1703– следние 2 — грецизированные мол-
1705, 1707–1709, 1715–1726). даване). Во 2-й период (1774–1821),
После короткого правления Нико- пользуясь ослаблением мощи Ос-
лая Маврокордата (с 1709) в нояб. манской империи, ряд господарей
1710 г. Порта назначила господарем стали отделять свою судьбу от судь-
М. к. Дмитрия Кантемира в надеж- бы империи. Они оказывали секрет-
де, что он будет противостоять поли- ные услуги Габсбургской империи,
тическому и военному натиску Рос- России, Франции, Пруссии. Княже-
сии. Однако Дмитрий был уверен, ствами управляли господари из греч.
что Османская империя находится родов Ипсиланти, Суцу, Караджа,
в упадке, и вел переговоры с россий- Морузи, Хангерли, Маврогени. В это
ским имп. Петром I в Луцке через же время противоречия господарей
своего представителя Штефана Луку. с местным боярством обострились.
13 апр. 1711 г. Петр I выдал на имя Дмитрий Кантемир. Бояре самостоятельно включались
Кантемира диплом, основные поло- Гравюра в переговоры с великими держава-
жения которого были выработаны И. Ф. Зубова и Г. П. Тепчегорского. ми, обращались к ним с просьбами,
самим молдав. господарем. Диплом 1712 г. добиваясь расширения автономии
предусматривал покровительство княжеств в составе Османской им-
России над М. к. с обязательством манской империи), «Cartea — siste- перии или перехода под покрови-
сохранения древних привилегий и ma religiei mahomedane» (Книга — тельство России. Господари более
прав страны, а также гарантировал система магометанской религии), не обладали собственной армией,
целостность княжества и возвраще- а также ряд этико-моральных и фи- ограничивались наличием господар-
ние оккупированных османами тер- лософских трудов (Panaitescu. 1958; ской гвардии и отрядов служилых
риторий (Четатя-Албэ (Аккерман), aralungă. 1989; Dinastia Cantemi- людей с полицейскими функциями.
Тигина (Бендер), Измаил, Килия и retilor. 2008). Порта все сильнее эксплуатировала
Рени). Прутский поход Петра I, в ко- М. к. в период правления госпо- природные богатства княжеств, вы-
тором участвовала и армия Канте- дарей-фанариотов (1711–1821). росли поставки продовольствия в
мира, закончился неудачно. Молдав. Поражения Османской империи в пользу тур. войск и крепостей (Dom-
господарь вместе со своими сторон- борьбе со Священной Лигой (1683– nii ării Moldovei. 2005. Р. 228–231;
никами переехал в Россию, где бла- 1699), закончившиеся потерей Тран- История Румынии. 2005. С. 376–382).
годаря выдающимся трудам обрел сильвании в пользу Габсбургской Во время русско-тур. войны (1768–
европ. известность, в частности стал империи, и переход Дмитрия Кан- 1774) на территории М. к. были раз-
в 1714 г. членом Берлинской АН. темира на сторону России во время вернуты военные действия, страной
Еще будучи в М. к., он написал тео- Прутского похода Петра I в 1711 г. управляла российская военная ад-
логическое произведение «Divanul вынудили Порту изменить свою министрация. Население было обя-
sau Gâlceava neleptului cu lumea политику в отношении Дунайских зано обеспечивать армию продоволь-
sau Giudeul sufletului cu trupul» княжеств. Начиная с 1711 г. в М. к. ствием, в русской армии участвова-
(Диван, или Спор мудреца с миром, и с 1716 г. в Валахии Порта стала ли местные добровольцы, которые
или Тяжба души с телом; изд. на назначать на престол на краткий освобождались от гос. повинностей.
румын. и греч. языках в 1698), а так- срок (3 года) лиц из числа фанарио- В ходе войны возник т. н. румын.
же сочинения «Metafizica» и «Logica». тов (по названию квартала Фанар вопрос, ставший частью «восточно-
В 1703 г., находясь в К-поле, он на- в К-поле, где жили греч. купцы) — го вопроса» — о дальнейшей судьбе
писал трактат по тур. музыке «Ev- в большинстве своем греков или гре- Дунайских княжеств. Кючюк-Кай-
dar-i Musiki» (Книга науки музы- цизированных представителей Ду- нарджийский русско-тур. мирный
ки). Дмитрию Кантемиру принадле- найских княжеств. Был установлен договор (1774) сохранил автономию
жит также заслуга создания перво- политический режим, основанный княжеств, ограничил тур. сюзерени-
го в румынской литературе романа на усиленном экономическом, поли- тет. Россия стала покровительницей
«Istoria ieroglifelor» (Иероглифичес- тическом и стратегическом контро- правосл. народов Османской импе-
кая история, 1705). В России он со- ле Порты над княжествами. В 1711– рии. В 1775 г. в благодарность за ее
здал знаменитые труды по истории, 1821 гг. в М. к. правили 19 чел., боль- поддержку во время войны Порта ус-
литературе, этнографии, теологии, шинство из к-рых занимали трон по тупила Габсбургам сев. часть М. к.—
философии, логике, ориенталисти- неск. раз. Буковину (с бывш. столицей кня-
ке, картографии и др., в т. ч. «Dis- Процесс эволюции фанариотско- жества Сучавой и мон-рем Путна,
criptio Moldaviae» (Описание Мол- го режима делят на 2 периода, меж- усыпальницей св. Стефана III Вели-
давии), «Hronicul vechimii a româno- ду к-рыми была русско-тур. война кого). В период русско-австро-тур.
moldo-vlahilor» (Хроника стародав- (1768–1774). В 1-й период господа- войны (1787–1791) княжества вновь
ности романо-молдо-влахов), «Istoria ри-фанариоты в целом верно слу- стали театром военных действий, на-
Imperiului Otoman» (История Ос- жили Порте: выполняли ее прика- селение несло тяготы военных поста-

434
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

вок для армий воюющих сторон. Си- на судебная система М. к.: были на- ления монашества, начатый в Рос-
туация повторилась и во время рус- значены специальные судьи из чис- сии, был продолжен в М. к. усилия-
ско-тур. войны (1806–1812). По Бу- ла отставных бояр, получавшие жа- ми прп. Паисия Величковского.
харестскому миру (1812) территория лованье из казны, к-рые представ- Высшие иерархи Церкви М. к. мит-
М. к., расположенная между Прутом ляли судебные споры в диване; бы- рополиты Лев (Леон) (Геукэ) (1786–
и Днестром, была включена в состав ла отменена устная форма ведения 1788), Иаков II (Стамати) (1792–
Российской империи (см. в ст. Мол- судебных процессов, которые стали 1803), Вениамин (Костаки) (1803–
давия). проводиться на основании визан- 1808, 1812–1821, 1823–1842) актив-
Внутриполитическое положение тийских судебных кодексов и госпо- но участвовали в общественной и
М. к. во время фанариотского ре- дарских установлений (Dragnev D. культурной жизни княжества: под-
жима характеризовалось стремле- 1999. P. 64–88). Политика реформ держивали протесты против злоупо-
нием ряда господарей улучшить со- была продолжена господарем Алек- треблений фанариотских чиновни-
циально-экономическую жизнь пу- сандром Ипсиланти (правил пооче- ков (восстание 1760 г.), заботились
тем реформ. В целях предупрежде- редно в Валахии и М. к. в 1774–1797), о печатании книг, их создании или
ния разорения налогоплательщиков к-рый издал кодекс законов (1780), переводе на румын. язык, о развитии
от многочисленных гос. податей гос- представлявший собой синтез ви- образования, обновлении монасты-
подари приняли ряд законодатель- зантийского письменного права и рей, знакомили население с граж-
ных мер по урегулированию систе- местного обычного права. Одновре- данскими и уголовными законами,
мы налогообложения населения. Во менно он отделил в судах граждан- выступали за национальные инте-
время 1-го своего правления в М. к. ские дела от уголовных (Iorga. 1938. ресы местного населения и против
Николай Маврокордат (1709–1710) Vol. 7. P. 330). «растворения своего государства в
ввел единый стабильный налог руп- Реформы господарей-фанариотов административной системе Осман-
та, уплачиваемый 4 раза в год (1-ю коснулись и Церкви. Многочислен- ской империи» (Papacostea. 1983.
попытку ввести рупту предпринял ные пошлины и платежи, к-рыми P. 205–206).
господарь Антиох Кантемир в 1700). облагалось ее имущество, привели В XVIII в. в М. к. получила разви-
Николай Маврокордат освободил к обеднению мон-рей. Они в боль- тие система образования. В 1707 г.
также священников от уплаты по- шом количестве переходили под уп- была основана и в 1714 г. окончатель-
душного налога в 2 золотых. В 1715 г. равление обителей в Иерусалиме, на но организована Господарская ака-
с целью предотвращения злоупо- Афоне, на Синае и в др. св. местах демия в Яссах, где преподавали из-
треблений при управлении имуще- и получали статус преклоненных. вестные греч. педагоги. В нач. XIX в.
ством мон-рей господарь потребо- К нач. XIX в. 11 мон-рей М. к. были по настоянию митр. Вениамина (Ко-
вал от игуменов мон-рей предоста- подчинены храму Гроба Господня, стаки) в академии как предмет был
вить годовые отчеты о доходах и рас- 26 — мон-рям Афона (Bălan C. Bise- введен румын. язык. Одновремен-
ходах (Bălan C. Instituiile arilor rica // Istoria românilor. 2002. Vol. 6. но действовали школы при мон-рях.
Române. Biserica // Istoria românilor. P. 342). В 1742 г. Константин Мав- В 1766 г. господарь Григоре III Гика
2002. Vol. 6. P. 342). В сер. XVIII в. рокордат освободил от ряда податей основал господарские школы в уезд-
сын Николая Маврокордата Кон- местные молдав. мон-ри с условием ных центрах страны. Во время его
стантин, к-рый правил поочередно их финансовой поддержки учебных правления была создана т. н. эпитро-
в М. к. и Валахии в 1730–1769 гг., заведений, находящихся под наблю- пия школ, в функции к-рой входили
провел в обоих княжествах ряд со- дением митрополита, а также боль- сбор средств и управление финан-
циальных, административных, юри- ниц в периоды эпидемий. Одновре- совыми фондами, предназначенны-
дических и церковных реформ, ко- менно духовенству предоставлялось ми для школ. В 1803–1804 гг. наря-
торые затронули все стороны жизни определенное число зависимых кре- ду со школами, открытыми в Яссах,
общества, открыв путь к его модер- стьян, которые освобождались от усилиями господаря Александру Му-
низации в духе просвещенного аб- налогов взамен оказания хозяйст- рузи и митр. Вениамина была откры-
солютизма. Начало реформ было по- венных услуг этим лицам (т. н. ску- та ДС при мон-ре Сокола, где препо-
ложено изданием в 1740 г. хартии тельники); кроме того, отдельным давали на румын. языке грамматику,
«Марелуй хрисов» (Великая грамо- церквам и мон-рям разрешалось со- риторику, арифметику, логику, бого-
та) господаря, в которой была на- бирать торговые пошлины, особенно словие, а с 1808 г.— всеобщую исто-
мечена программа преобразований. в городах. Константин Маврокордат рию. В 1805 г. при ДС для сыновей
В 1741 г. Константин Маврокордат издал ряд грамот, согласно к-рым за- священников были открыты курсы
вернулся к системе уплаты каждым прещалось возводить в церковный церковного пения (Bobulescu. 1939;
податным двором единого налога — сан безграмотных лиц; протоиереям, Bălan C. Biserica // Istoria românilor.
рупты, вносимого 4 раза в год, но при настоятелям храмов в уездных горо- 2002. Vol. 6. P. 749).
этом отменил систему ответственно- дах запрещалось иметь собственные С кон. XVIII в. развивалась свет-
сти сельских общин за каждого на- тюрьмы, ибо они брали деньги с за- ская лит-ра Нового времени. Наря-
логоплательщика. В 1746 г. в Вала- ключенных. Учитывая недовольство ду с многочисленными переводами
хии и в 1749 г. в М. к. он отменил монахов деятельностью игуменов- народных повестей появились пер-
крепостное право. Бывш. крепост- греков, назначенных митрополией, вые произведения оригинальной ху-
ные («румыны» в Валахии и «вечи- Константин Маврокордат распоря- дожественной лит-ры (авторы Ни-
ны» («соседи») в М. к.) впредь при- дился, чтобы настоятелей избирали колае Димаки, Костаке Конаки и др.).
креплялись к месту уплаты нало- пожизненно из числа местных мо- Значительно возросло число книг, из-
гов, а не к личности землевладельца. нахов (Domnii ării Moldovei. 2005. данных на румынском языке. В этот
В сер. XVIII в. была реформирова- Р. 244). В кон. XVIII в. процесс обнов- же период в Дунайских княжествах

435
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

распространились идеи Просвеще- тами Скарлатом Каллимаки (1812– гали политические изменения, про-
ния. Их особенностью была ориен- 1819) и Михаилом Суцу (1819–1821). исходившие в княжестве, и требова-
тация на национальные ценности, Упадок Османской империи сопро- ли вмешательства России и Габсбург-
усиление антиосманской борьбы. вождался ростом платежей и обя- ской империи (Platon. 1998. P. 142–
В отличие от Зап. Европы в Дунай- зательными поставками сельскохо- 156).
ских княжествах просвещение не зяйственных товаров из М. к. на тур. Дальнейшее ослабление Осман-
носило характер антиклерикальной рынок по фиксированным низким ской империи после 1821 г. позво-
направленности. Напротив, здесь ценам, а нападения военных отря- лило России консолидировать свой
церковные деятели вели активную дов тур. пашей с правого берега Ду- протекторат над Дунайскими кня-
культурно-просветительскую рабо- ная еще больше усугубляли внут- жествами. 25 сент. 1826 г., после
ту, открывали школы, создавали ди- реннее нестабильное положение Ду- 5-летних русско-тур. переговоров,
дактические материалы и др. Напр., найских княжеств. В янв. 1821 г. в в Аккермане (ныне Белгород-Днес-
в Четьи-Минеи, переведенные на М. к. вступили из-за Прута отряды тровский) было подписано соглаше-
румынский язык еп. Рымникским сформировавшегося в России тайно- ние (конвенция), в к-ром М. к. и Ва-
Кесарием (1774–1780), были включе- го об-ва «Этерия», имевшего целью лахия объявлялись самостоятель-
ны тексты из энциклопедии Д. Дид- освобождение Греции от османского ными политическими образования-
ро и Ж. Лерона д’Аламбера, где го- господства. К восстанию примкнул ми под сюзеренитетом Османской
ворилось о древних обычаях рим- и молдав. господарь Михаил Суцу. империи и под протекторатом Рос-
лян (Dragnev D. 1999. P. 139). В кон. По согласованию с «Этерией» в Ва- сии. Диваны княжеств получили
XVIII — нач. XIX в. в М. к. проникли лашском княжестве (в обл. Олте- право избирать из местных бояр
также просветительские идеи, рас- ния) вспыхнуло восстание под рук. господарей, которые утверждались
пространенные трансильванскими Тудора Владимиреску, к-рое обрело Россией и Турцией. Княжествам
культурными деятелями, объединив- характер социальной революции. предоставлялось право свободной
шимися вокруг национально-куль- Восставшие рассчитывали на под- торговли зерном после выполнения
турного движения «Ардяльская шко- держку России, однако она, будучи поставок для нужд Порты. После
ла». Они напоминали о латинском связанной обязательствами по Свя- подписания Аккерманской конвен-
происхождении представителей Ду- щенному союзу перед монархами Ев- ции греч. монахам было разрешено
найских княжеств и их языка, что ропы, не смогла оказать открытую вернуться в мон-ри на территории
способствовало пробуждению на- военную помощь, это обрекло пов- княжеств. Однако жалобы местных
ционального самосознания. станцев на поражение. Вслед. собы- властей на их многочисленные зло-
Идеи Нового времени на терри- тий 1821 г. и под давлением европ. употребления привели к вмешатель-
тории княжества распространяли держав Порта была вынуждена со- ству российского правительства, ко-
также офицеры рус. и австр. армий гласиться с восстановлением прав- торое поставило мон-рям 3 условия:
во время войн с Османской импе- ления местных господарей в Дунай- аренду землевладений совершать
рией. Одновременно в М. к. стали ских княжествах. с помощью публичных торгов под
проникать идеи Французской рево- В сент. 1821 г. султанским фирма- наблюдением российского консула;
люции, проводниками которых бы- ном господарем М. к. был назначен произвести ремонт монастырских
ли представители мелкой и средней Иоан Санду Стурдза. Султан издал строений (в период до 9 лет); еже-
буржуазии. Они создавали тайные также фирманы об отстранении фа- годно перечислять миллион лей бла-
об-ва, писали памфлеты в защиту нариотов от работы в гос. структу- готворительным и публичным ин-
«прав народа». В кон. XVIII — нач. рах и о переводе мон-рей под адми- ститутам, в т. ч. школам (Xénopol.
XIX в., особенно в период наполео- нистрацию господаря. Новый госпо- 1930. Vol. 11. P. 185–186).
новских войн, отдельные группи- дарь опирался на поддержку средних В апр. 1828 г. русско-тур. полити-
ровки бояр и духовенства состав- и мелких слоев боярства, стремив- ческие противоречия привели к но-
ляли проекты буд. устройства Ду- шихся превратить вост. деспотиче- вому военному конфликту. В резуль-
найских княжеств, которые направ- ский режим в «просвещенный аб- тате Дунайские княжества были за-
ляли в адрес правителей Франции, солютизм», при к-ром все категории няты российской армией до 1834 г.
России и Габсбургской монархии. боярства имели бы равные права. Их Адрианопольский мирный договор
В основу этих меморандумов были требования были изложены в проек- (2 сент. 1829), заключенный вслед.
положены требования о восстанов- те «Конституции карбонариев», ис- русско-турецкой войны (1828–1829),
лении независимости княжеств под пользовавшей название радикаль- предусматривал административную
управлением местных господарей ного движения итал. революционе- и судебную автономию Дунайских
(Georgescu. 1970; Mischevca. 1999). ров и составленной Ионицэ Тэуту княжеств. До уплаты Портой боль-
М. к. в период 1821–1859 гг. По- в 1822 г. (Agavrilioairei. 1966. P. 223– шой военной контрибуции сохра-
сле включения в состав Российской 229). Господарь добился обложения нялась оккупация княжеств. Каж-
империи по Бухарестскому мирному налогами всех категорий населения. дое княжество администрировал
договору (1812) территорий между Тем же правилам были подчинены свой диван. Председателем обоих
реками Прут и Днестр (Бессараб- и преклоненные мон-ри, перешедшие диванов с нояб. 1829 г. стал рус. ген.
ская обл.) в М. к. остались земли, под управление местной админист- П. Д. Киселёв. Были созданы 2 ко-
расположенные между Вост. Карпа- рации. Были приняты суровые меры миссии, состоящие из бояр каждо-
тами, Буковиной, реками Прут и Ду- по отношению к служащим, допус- го из княжеств, для выработки за-
най. Страна по-прежнему находи- кавшим злоупотребления. Мн. круп- конодательных актов Органических
лась под тур. сюзеренитетом и уп- ные бояре, эмигрировавшие во вре- регламентов, составление которых
равлялась господарями-фанарио- мя событий 1821 г. за границу, отвер- завершилось в М. к. 13 июля 1831 г.,

436
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

в Валахии — 1 янв. 1832 г. Согласно время правления Михаила Стурдзы. того времени стремилась способст-
этим актам, исполнительная власть В этот период продолжилась дея- вовать национальной эмансипации
принадлежала господарю, избирае- тельность по модернизации инфра- народа (проза К. Негруцци, А. Рус-
мому пожизненно, и главам (мини- структуры княжества. В 1835 г. был со, стихи и комедии В. Александри
страм) 6 департаментов; законода- принят закон о монастырях, соглас- и др.). Развитие театрального и муз.
тельная власть принадлежала Об- но к-рому вводился контроль госпо- искусства также связано с именем
щественному собранию (Adunarea дарской администрации над управ- Асаки. В 1834 г. под его руководст-
obtească), избранному крупным бо- лением монастырским имуществом. вом в Яссах была открыта консер-
ярством и высшим духовенством; Господарским актом от 11 апр. 1839 г. ватория.
судебная власть осуществлялась си- была создана дикастерия для управ- В процессе социально-экономи-
стемой судебных учреждений. Были ления всем церковным имуществом, ческого развития и национально-
введены адвокатура и прокуратура, что привело к конфликту господаря культурного возрождения большую
созданы уездные трибуналы и су- с митр. Вениамином (Костаки), по- роль играла пресса: газ. «Румынская
дебные инстанции. Высшей судеб- давшим в отставку в 1842 г. В марте пчела» (Albina românească), изда-
ной инстанцией являлся Высокий 1844 г. был принят «Закон об управ- ваемая в Яссах Асаки (1829), газе-
господарский диван. В княжествах лении церковным имуществом и о ты и журналы «Румынская лютня»
была также введена новая система правах церковного ворника (адми- (Alauta românească), «Сельский ли-
налогообложения путем установле- нистратора на правах министра куль- сток» (Foaia sătească), «Образ мира»
ния единого подушного налога, от- тов)». Под контроль государства бы- (Icoana lumii), «Румынский курьер»
менялись внутренние таможни, обес- ли поставлены доходы митрополии (Curierul româneasc), «Литературная
печивалась свобода внешней торгов- и епископств. Однако попытка гос- Дакия» (Dacia literară), «Историчес-
ли, были введены школьные регла- подаря контролировать имущество кий журнал» (Revista istorică), «Ру-
менты, была создана национальная иностранных мон-рей, находящихся мынский архив» (Arhiva româneas-
милиция как основа будущей на- на территории княжеств, вызвала că), издаваемый Когэлничану, и др.
циональной армии. Одновременно несогласие России, заинтересован- (Berindei D. Dezvoltarea culturala in
были сохранены привилегии бояр- ной в поддержке ее политики на Бал- perioada 1821–1848 // Ibid. P. 329–
ства и высшего духовенства, вырос канах Восточными православными 375).
объем барщинных работ, увеличи- Церквами (Platon Gh. Domniile regle- В 1848–1849 гг. в Дунайских кня-
лось число зависимых крестьян. Рег- mentare, 1834–1848/1849 // Istoria ro- жествах и Трансильвании произо-
ламенты имели секретный пункт, mânilor. 2003. Vol. 6. Pt. 1. P. 123). шла революция, ставшая составной
согласно которому любое изменение В период действия Органических частью европейской. Главными тре-
в их содержание вносилось с одоб- регламентов в Дунайских княжест- бованиями организаторов были ре-
рения сюзеренной (Порта) и про- вах были достигнуты значительные шение аграрного вопроса, ликвида-
текторной (Россия) властей. Орга- успехи в области образования, худо- ция прежних политических струк-
нические регламенты способствова- жественной лит-ры, музыки, театра, тур, установление демократического
ли модернизации общества и свои- печати. В М. к. была создана гос. режима и демократических свобод.
ми идентичными положениями для школьная комиссия во главе с пи- Возглавили революцию либераль-
обоих княжеств создавали предпо- сателем и общественным деятелем ное боярство и образованная моло-
сылки для их объединения (Cum s-a Г. Асаки. Был принят школьный рег- дежь, обучавшаяся на Западе. Она
nfăptuit. 1993). ламент, открыты городские школы началась в М. к. 27 марта 1848 г. со-
В апр. 1834 г. Россия и Турция в со- искусства и ремесла в Яссах, созда- зывом в Яссах Великого собрания,
ответствии с Органическими регла- ны сельские школы и др. В 1835 г. к-рое выработало «Петицию — Про-
ментами назначили новых господа- Господарская академия была реор- кламацию» — программу требова-
рей: в Валахии — Александру Гику, ганизована в Михайлянскую ака- ний, выдвинутых господарю Миха-
в М. к.— Михаила Стурдзу (1834– демию, включавшую лицей и 3 сек- илу Стурдзе. Программа предусмат-
1848). Во время правления этих гос- ции высшего образования: богосло- ривала роспуск Общественного со-
подарей произошли существенные вия, философии и права. В 1842 г. брания и проведение новых выборов
изменения в экономической, соци- в академии были открыты Агроно- на основе более широкой базы из-
альной и административно-хозяйст- мические курсы, а в 1843 г.— курс по бирателей; отмену цензуры; свобо-
венной жизни, улучшилось демогра- национальной истории М. Когэлни- ду личности; создание гражданской
фическое состояние княжеств. По дан- чану. Продолжала действовать ДС, гвардии; освобождение политзаклю-
ным Н. Шуцу, если в 1832 г. населе- открытая митр. Вениамином (Кос- ченных и др. Умеренный характер
ние М. к. составляло 1 млн 993 тыс. таки) в Соколе. В 1848 г. она имела требований объясняется стремле-
чел., то в 1849 г.— 2 млн 500 тыс. чел. 5 классов; кроме религ. предметов нием участников движения не вы-
Наряду с компактно проживавшими здесь преподавали математику, ис- звать противодействия со стороны
правосл. румынами в М. к. в 1838 г. торию, логику, риторику и народ- России. Господарь арестовал отдель-
были зарегистрированы 55 280 евре- ную медицину. В развитии культуры ных руководителей движения и ус-
ев и ок. 12 тыс. цыган. В то же время и науки значительное место зани- тановил в стране репрессивный ре-
в обоих княжествах проживали 6 тыс. мали различные об-ва: «Литератур- жим. Часть революционеров скры-
армян, 8 тыс. русских старообряд- ное общество» (1844), «Общество лись в Трансильвании и Валахии,
цев, неск. тысяч болгар и сербов (Ис- медицины и истории природы» (Со- где революционное движение при-
тория Румынии. 2005. С. 488). чиетатя де медичинэ ши историе на- няло более радикальный характер.
Положения Органических регла- туралэ), созданное в 1833 г. Асаки в Одним из требований революцио-
ментов были внедрены в М. к. во Яссах, и др. Художественная лит-ра неров в Валахии было объединение

437
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Дунайских княжеств. Эта же идея Они включали провозглашение ав-


выдвигалась в «Проекте конститу- токефалии Румынской Церкви и
ции для Молдовы», составленном принятие закона о секуляризации
Когэлничану (Bodea. 1982. Vol. 1. монастырского имущества (13 дек.
P. 548; Varta. 1998. P. 14–51). 1863) (см. в ст. Румыния).
С самого начала революции и сю- Правители М. к. Господари: Драгош
зеренная, и протекторская силы со- (ок. 1347–1354); Сас (ок. 1354–1359);
средоточили войска у границ кня- Богдан I (ок. 1363 — ок. 1367); Лацко
жеств. Летом 1848 г. в М. к. были вве- (Лацку) (ок. 1367 — ок. 1375); Петру I
дены российские войска, 13 сент. Мушат (ок. 1375 — ок. 1391); Роман I
(1392–1394); Штефан I (1394–1399); Юга
османские части оккупировали Бу-
(1399–1400); Александру I Добрый (чел
харест. 19 апр. 1849 г. Россия и Ос- Бун) (1400–1432); Ильяш I (1432–1433,
манская империя заключили Бал- 1435–1436); Штефан II (1433–1435,
та-Лиманскую конвенцию, по кото- 1442–1447); Ильяш I и Штефан II
рой господари назначались султа- (1436–1442); Роман II (1447, 1448); Пет-
ном на 7 лет с согласия российского ру II (1447–1448); Александру II (Алек-
императора. Общественные собра- сэндрел) (1448–1449, 1452, 1454–1455);
ния были заменены диванами аd-hoc Богдан II (1449–1451); Петру III Арон
(чрезвычайными собраниями), со- (1451–1452, 1455–1457); св. Стефан III
стоящими из бояр и представителей Великий (Штефан чел Маре ши Сфынт)
высшего духовенства, назначенных (1457–1504); Богдан III (1504–1517);
господарем. Военная оккупация бы- Штефан (Штефэницэ) IV Молодой (чел
ла продлена до 1851 г. Тынэр) (1517–1527); Петру IV Рареш
(1527–1538, 1541–1546); Штефан V Лэ-
После революции 1848–1849 гг.
кустэ (1538–1540); Александру Корня
унионистское движение в Дунай- (1540–1541); Ильяш II Рареш (1546–
ских княжествах продолжало рас- Памятник Александру Иоану Кузе 1551); Штефан VI Рареш (1551–1552);
ширяться. В 1855 г. на Венской кон- в Яссах. 1859 г. Иоан Жолдя (1552); Александру III Лэ-
ференции, где обсуждались условия пушняну (1552–1561, 1563–1568); Дес-
прекращения военных действий в нием великих держав отменила их пот Водэ (1561–1563); Штефан VII Том-
Крымской войне (1853–1856), впер- результаты. На выборах в окт. 1857 г. ша (Штефан Томша I) (1563–1564); Бог-
вые на международном уровне бы- победили унионисты. дан IV Лэпушняну (1568–1572); Иоан
ла поднята проблема объединения На Парижской конференции 7 авг. Водэ Лютый (чел Кумплит) (1572–1574);
княжеств. На Парижской мирной 1858 г. был определен международ- Петру VI Хромой (Шкьопу) (1574–1578,
конференции (13 февр.— 18 марта ный статус княжеств. Им было да- 1582–1591); Янку Сасул (1578–1582);
1856) Франция предложила объеди- но название «Объединенные (со- претенденты на престол — казацкие
предводители: Иван Подкова (1577);
нить М. к. и Валахию под властью единенные) княжества Молдовы и
Александр Подкова (1578); Петр Казак
иностранного наследного принца. Валахии», каждое со своими госпо- (1592); господари: Арон Тиран (1592–
Предложение было поддержано Рос- дарем, правительством и столицей. 1595); Штефан VIII Рэзван (1595); Иере-
сией, Пруссией, Сардинией, против Для их постепенного сближения мия Мовилэ (1595–1600, 1600–1606);
были Габсбургская монархия и Тур- в г. Фокшаны была организована Михай Храбрый (Витязул) (1600); Кон-
ция, а Великобритания заняла не- Центральная комиссия из 8 предста- стантин Мовилэ (1606, 1607–1611); Си-
определенную позицию. Предлага- вителей М. к. и 8 — Валахии, кото- меон Мовилэ (1606–1607); Штефан IX
лось через собрания (диваны ad-hoc) рая должна была выработать общую Томша (Штефан Томша II) (1611–1615,
организовать плебисцит для уста- судебную систему и создать общую 1621–1623); Александру Мовилэ (1615–
новления статуса княжеств. В то же армию под руководством единого 1616); Раду Михня (1616–1619, 1623–
время российский протекторат над командующего. 5 янв. 1859 г. Изби- 1626); Гаспар Грациани (1619–1620);
княжествами был заменен коллек- рательное собрание (Адунаря елек- Александру IV Ильяш (1620–1621, 1631–
1633); Мирон Барновский (1626–1629,
тивным протекторатом 7 стран — тивэ) М. к. единогласно избрало
1633); Александру V Князёк (Коконул)
участниц конференции (Boicu. 1984). Александру Йоана Кузу господарем (1629–1630); Мойсе Мовилэ (1630–
В период подготовки выборов в ди- М. к., а 24 янв. 1859 г. собрание Вала- 1631, 1633–1634); Василе Лупу (1634–
ване ad-hoc в М. к. развернулась борь- хии избрало его же господарем Ва- 1653); Георге Штефан (1653–1658); Геор-
ба между унионистами и антиунио- лахии. 25 авг. 1859 г. представители ге Гика (1658–1659); Константин Шер-
нистами. Во главе антиунионистов стран-гарантов, будучи поставлен- бан (1659, 1661); Штефан (Штефэницэ)
находились каймаканы (заместите- ными перед совершившимся фак- Лупу (1659–1661); Еустратие Дабижа
ли господаря) Т. Балш (1856–1857) том, признали Кузу господарем объ- (1661–1665); Георге Дука (1665–1666,
и Н. Вогориде (1857–1858), назначен- единенных княжеств (1859–1866). 1668–1672, 1678–1683); Штефан Пет-
ные в связи с истечением срока на- 24 янв. 1862 г. в Бухаресте было со- ричейку (1672–1673, 1674, 1683–1684);
хождения на престоле Григоре Алек- здано единое правительство и созва- Думитрашку Кантакузино (1673–1674,
1674–1675, 1683–1685); Антон Росетти
сандру Гики (1849–1853, 1854–1856). но представительное собрание (пар-
(Антоние Русет) (1675–1678); Констан-
После первых выборов в диван ad- ламент). Это заложило основы еди- тин Кантемир (1685–1693); Константин
hoc в М. к. (июль 1857) была объяв- ного национального гос-ва, получив- Дука (1693–1695, 1700–1703); Антиох
лена победа антиунионистов. Унио- шего офиц. название Румыния. Куза Кантемир (1696–1700, 1705–1707); Михай
нисты заявили, что выборы сфаль- провел ряд реформ, направленных Раковицэ (1703–1705, 1707–1709, 1715–
сифицированы, и Турция под давле- на модернизацию молодого гос-ва. 1726); Николай Маврокордат (1709–

438
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

1710, 1711–1715); Дмитрий Кантемир Bucur., 1969–2001. 10 vol.; Literatura română 1962; Ulea S. Originea i semnificaia ideologi-
(1693, 1710–1711); Григоре II Гика (1726– veche. Bucur., 1969. Vol. 1: 1402–1647; Docu- că a picturii exterioare moldoveneti // Studii
1733, 1735–1741, 1747–1748); Констан- menta Romaniae Historica. A. Moldova. Bu- i cercetări de istoria artei. Ser. Artă plastică.
cur., 1975–[2003]. Vol. 1–3, 19, 21–23, 25, 26; Bucur., 1963. Vol. 10. N 1. P. 57–92; 1972. Vol. 19.
тин Маврокордат (1733–1735, 1741–
B. ara Românească. Bucur., 1966–[2013]. N 1. P. 37–53; Constantiniu F., Papacostea .
1743, 1748–1749, 1769); Иоанн Мавро- Vol. 1–8, 11, 21–25, 27, 30–40; C. Transilvania. Tratatul de la Lublau (15 martie 1412) i situa-
кордат (1743–1747); Константин Ра- Bucur., 1977–[2014]. Vol. 10–16; D. Relaii ntre ia internaională a Moldovei la nceputul vea-
ковицэ (1749–1753, 1756–1757); Матей ările Române. Bucur. 1977. Vol. 1 (далее DRH); cului al XV-lea // Studii: Revista de istorie.
Гика (1753–1756); Скарлат Гика (1757– Fontes Historiae Daco-Romanae = Izvoare pri- Bucur., 1964. Vol. 17. N. 5. P. 1129–1140; Гро-
1758); Иоанн Теодор Каллимаки (1758– vind istoria României / Ed. V. Iliescu. Bucur., сул В. Я. Реформы в Дунайских княжествах
1761); Григоре Каллимаки (1761–1764, 1975. Vol. 3: Scriitori bizantini (sec. XI–XIV) и Россия (20–30-е гг. XIX в.). М., 1966; Двой-
1767–1769); Григоре III Гика (1764–1767, (далее FHDR); Славяно-молдавские летопи- ченко-Маркова Е. М. Из истории русско-ру-
си XV–XVI вв. / Сост.: Ф. А. Грекул. М., 1976; мын. культ. связей XVI в. // Древнерусская
1775–1777); российское военное управ- Corfus I. Documente privitoare la istoria Ro- лит-ра и ее связи с Новым временем. М.,
ление: фельдм. П. А. Румянцев (1769– mâniei culese din arhivele polone, secolul al 1967. С. 102–123; Agavrilioarei Gh. Ionică Tău-
1775); господари: Константин Мурузи XVI-lea. Bucur., 1979; idem. Documente privi- tul (1795–1830) // Analele tiinifice ale Uni-
(1777–1782); Александр Маврокордат toare la istoria României culese din arhivele versitaii din Iai. Ser. novă. Iai, 1966. Vol. 12.
(Дели-бей) (1782–1785); Александр Мав- polone, secolul al XVII-lea. Bucur., 1983; Jon N 2. P. 223–229; Onciul D. Scrieri alese. Bucur.,
рокордат (Фирарис) (1785–1786); Алек- Neculce. Opere: Letopiseul ării Moldovei i 1968. Vol. 1; Georgescu V. Mémoires et projets
сандр Ипсиланти (1787–1788); Маноле O samă de cuvinte / Ed. G. trempel. Bucur., de réforme dans les principautés roumaines,
1982; Veliman V. Relaiile româno-otomane 1769–1830. Bucur., 1970; Stoicescu N. Dicionar
(Эманойл) Джани-Pyceт (1788–1789);
(1711–1821): Documente turce ti. Bucur., al marilor dregători din ara Românească i
российское военное управление юго- 1984; Letopiseul ării Moldovei. Chiinau, Moldova, sec. XIV–XVII. Bucur., 1971; Исто-
вост. части М. к. (1788–1792); австрий- 1990; Varta I. Unirea Moldovei cu ara Ro- рия народного хозяйства Молдавской ССР
ское военное управление сев.-зап. части mânească (1855–1859) // Varta I., Varta T. Mol- с древнейших времен до 1812 г. Киш., 1976;
М. к. (1789–1791); господари: Александ- dova i ara Românească n timpul domniilor Neagoe M. Războieni: Cinci sute de ani de la
ру Мурузи (1792–1793, 1802–1806); Скар- regulamentare: Documente inedite din arhive- campania din 1476. Bucur., 1977; Grigora N.
лат Каллимаки (1812–1819); господарь le din Federaia Rusă, Ucraina i Republica ăra Românească a Moldovei de la ntemeirea
Молдавии и Валахии под российским Moldova. Chiinau, 2002; Dimitrie Cantemir. statului până la tefan cel Mare (1359–1457).
Descrierea stării de odinioară i de astăzi a Mol- Iai, 1978; Brătianu Gh. Tradiia istorică despre
управлением: Константин Ипсиланти dovei. Bucur., 2007. Vol. 2 / Ed. D. Sluanschi, ntemeierea statelor româneti. Bucur., 1980;
(1806–1807); российское военное уп- V. Eanu, A. Eanu; Relaiile externe ale ării Golima A. H. Un domnitor o epocă: Vremea lui
равление (1807–1812); господари: Ми- Moldovei n documente i materiale (1360– Miron Barnovschi Moghilă, voievod al Mol-
хаил Суцу (1819–1821); Иоан Санду Стур- 1858) / Selecia documentelor i studiu int- dovei. Bucur., 1980; Gorovei . S. Moldova n
дза (1821–1828); российское военное roductiv I. Eremia. Chiinau, 2014; Documente «Casa păcii»: Pe marginea izvoarelor privind
управление: ген. Ф. П. Пален (1828– privitoare la Istoria ării Moldovei n perioada primul secol de relaii moldo-otomane // Anua-
1829); ген. П. Д. Киселёв (1829–1834); Războiului ruso-turc, 1806–1812 / Ed. D. Drag- rul Institutului de istorie i arheologie. 1980.
nev, L. Svetlicinai. Chiinau, 2016. Vol. 1: Nov. Vol. 17. P. 629–677; idem. Muatinii. Chiinău,
господари: Михаил Стурдза (1834–
1806 — iulie 1808. 1991; idem. 1473 — un an-cheie al domniei lui
1848); Григоре Александру Гика (1849– Лит.: Курганов Ф. А. Наброски и очерки из tefan cel Mare i Sfânt // tefan cel Mare i
1853, 1854–1856); российское военное новейшей истории Румынской Церкви: К ис- Sfânt, 1504–2004. Suceava, 2003. P. 389–394;
управление (1853–1854); каймакамы: тории низложения румын. митр.-примата Ген- idem. Întemeierea Moldovei: Probleme contro-
Теодор Балш (1856–1857); Николае Во- надия (Петреско). Каз., 1899; Bogdan I. Evan- versate. Iai, 2014 2; Bodea C. 1848 la români:
гориде (1857–1858); господарь объеди- gheliile de la Humor i Vorone din 1473 i 1550 O istorie n date i mărturii. Bucur., 1982. Vol. 1;
ненных княжеств Молдовы и Вала- // Analele Academiei Române. Memoriile sec- Османская империя и страны Центральной,
хии (с 1862 — Румынии): Александру iunii istorice. Ser. 2. 1907. Vol. 29. N 16; Iorga N. Восточной и Юго-Восточной Европы в XV–
Veneia n Marea Neagră // Ibid. Ser. 2. 1914. XVI вв. М., 1984. С. 118–135, 186–200; Andrees-
Йоан Куза (1859–1866) (Domnii ării Vol. 36. P. 1043–1118; idem. Istoria Bisericii cu . tefan cel Mare — protector al Muntelui
Moldovei. 2005. P. 318–320). Româneti i a Vieii religioase a românilor. Bu- Athos // Anuarul Institutului de istorie i arheo-
Ист.: Dlugossius J. Historiae Poloniсae. Lpz., cur., 1929–1932. 2 vol.; idem. Scrisori de boieri, logie. 1982. Vol. 19. P. 653–656; idem. Restitutio
1711. Vol. 1. Lib. 11; Bielski M. Kronica polska Scrisori de domni. Valenii de Munte, 1931; idem. Daciae. Bucur., 1989. Vol. 2; Spinei V. Moldo-
/ Ed. J. Turowski. Sanok, 1856; АЮЗР. 1868. Istoria lui Mihai Viteazul. Bucur., 1935. 2 vol.; va n secolele XI–XIV. Bucur., 1982. Chiinău,
Т. 1; Hurmuzaki E. Documente privitoare la is- idem. Istoria românilor. Bucur., 1938. Vol. 7. 1994 2; Ешану А. Школа и просвещение в Мол-
toria românilor. Bucur., 1887–1922. 19 vol. in 31 P. 330; idem. Istoria românilor. Bucur., 1992– давии (XV — нач. XVIII в.). Киш., 1983; он же
parti. 2 Suppl. in 9 parti; Erbiceanu C. Cronicarii 1996 2. Vol. 2–4; Калужняцкий Е. Кириллов- (Eanu A.). Contribuii la istoria culturii româ-
greci, care au scris despre români n epoca ское письмо у румын. Пг., 1915. (ЭСФ; neti: Moldova medievală. Bucur., 1997; idem.
fanarioilor. Bucur., 1888; Iorga N. Acte i frag- Вып. 4. 2); Xénopol A. D. Istoria românilor din Mănăstirea Căpriana: Sec. XV–XX. Chiinău,
mente cu privitoare la istoria românilor. Bucur., Dacia Traiană. Bucur., 1925–1930 3. 14 vol.; te- 2003; Papacostea V. Civilizaie românească i
1895–1897. 3 vol.; idem. Studii i documente cu fănescu I. D. L’évolution de la peinture religieuse civilizaie balcanica. Bucur., 1983; Berindei D.
privire la istoria românilor. Bucur., 1901–1916. en Bucovine et en Moldavie: Depuis les origi- 1848 n ările Române. Bucur., 1984; Boicu L.
31 vol.; Acte i documente relative la istoria nes jusqu’au XIX-e siecle. P., 1928. 2 vol.; idem. Unirea Principatelor române n dezbaterea
renaterii României. Bucur., 1900–1909. 10 vol.; Iconografia artei bizantine i a picturii feudale forurilor internaionale (1855–1859) // Uni-
Documente privitoare la istoria Ardealului, Mol- româneti. Bucur., 1973; Bal G. Bisericile i mă- rea Principatelor i puterile europene. Bucur.,
dovei i ării Româneti / Еd.: E. Veress. Bucur., năstirile moldoveneti din veacul al XVII-lea 1984. P. 126–136; Cihodaru C. Alexandru cel
1929–1939. 11 vol.; Documente moldoveneti i al XVIII-lea. Bucur., 1933; Bobulescu C. Noi Bun (23 apr. 1399 — 1 ian. 1432). Iai, 1984;
nainte de tefan cel Mare / Еd. M. Costăches- contribuii la biografia mitropolitului Veniamin David Gh. Petru chiopul (1574–1577, 1578–
cu. Iai, 1931–1932. 2 vol.; Bogdan D. P. Pomel- Costachi // BOR. 1939. An. 57. N 7/8. P. 397– 1579, 1582–1591). Bucur., 1984; Очерки внеш-
nicul mănăstirei Bistria. Bucur., 1941; Сostin M. 414; Giurescu C. Istoria românilor. Bucur., 1942– неполит. истории Молдавского княжества:
Opere / Ed. P. P. Panaitescu. Bucur., 1958; Gri- 1944. 3 vol.; idem. Ion Vodă Viteaz. Bucur., 1966; Посл. треть XIV — нач. XIX в. / П. Ф. Параска
gore Ureche. Letopiseul ării Moldovei / Ed. Panaitescu Р. Р. Dimitrie Cantemir: Viaa i ope- и др.; ред.: Д. М. Драгнев. Киш., 1987; Theo-
P. P. Panaitescu. Bucur., 1958 2; Cronicile slavo- ra. Bucur., 1958; idem. Lupta comună a Moldo- dorescu R. Civilizaia românilor ntre medieval
române din sec. XV–XVI / Publ. I. Bogdan; ed. vei i Poloniei mpotriva cavalerilor teutoni // i modern: Orizontul imaginii (1550–1800).
P. P. Panaitescu. Bucur., 1959; Исторические Romanoslavica. Bucur., 1960. N 4. P. 225–238; Bucur., 1987. 2 vol.; Бобынэ Г. Гуманизм в фи-
связи народов СССР и Румынии. М., 1965– Repertoriul monumentelor i obiectelor de лос. и обществ. мысли Молдавии в XVII —
1970. 3 т.; Cronici turceti privind ările Ro- arta din timpul lui tefan cel Mare / Ed. M. нач. XVIII в. Киш., 1988; Pungă Gh. Adevăra-
mâne: Extrase I (sec. XV — mijlocul sec. XVII) Berza. Bucur., 1958; Bezviconi G. Contribuii la ta identitate a cronicarului Eftimie // Anua-
/ Intocmite de M. Guboglu i M. Mehmed. Bu- istoria relaiilor româno-ruse: Din cele mai vechi rul Institutului de istorie i arheologie. 1988.
cur., 1966; Călători străini despre ările Române. trimpuri până la mijlocul sec. al XIX-lea. Bucur., Vol. 25. N 1. P. 275–280; idem. ăra Moldovei

439
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

n vremea Alexandru Lăpuneanu. Iai, 1994; Chiinău, 2008; Murgescu B. C. România i Euro- во (наподобие хора), строительную
aralungă E. Dimitrie Cantemir. Bucur., 1989; pa: Acumularea decalajelor economice, 1500– технику, включающую использова-
Рогов А. И. Культурные связи России с бал- 2010. Bucur., 2010; Rădvan L. Oraele din ă-
канскими странами в 1-й пол. XVI в. // Свя- rile Române n Evul Mediu: Sfâritul sec. al
ние нетесаного камня, контрфорсы,
зи России с народами Балканского п-ова: 1-я XIII-lea — nceputul sec. al XVI-lea. Iai, 2011; очертания и профили порталов и
пол. XVII в. М., 1990. С. 114–137; Gona Gh. Bătrâna L., Bătrâna A. Biserica sf. Nicolae din оконных наличников; церковь была
ăra Moldovei i Imperiul Otoman (sec. XV– Rădăui: Cercetări arheologice i interpretări приспособлена к правосл. богослу-
XVI). Chiinău, 1990; Păcurariu M. Istoria Bi- istorice asupra nceputurilor ării Moldovei. жению посредством поперечного раз-
sericii Ortodoxe Române. Bucur., 1991–1994 2. Piatra Neam, 2012; Pilat L. Studii privind re-
3 vol.; Cum s-a infaptuit România moderna / laiile Moldovei cu Sfântul Scaun i Patriar-
деления внутреннего пространства на
Ed. Gh. Platon et al. Iai, 1993; Eremia I. Hăt- hia Ecumenică. Iai, 2012; Jarcuchi I., Mischev- алтарь, неф и нартекс (притвор до-
mănia domnilor Moldovei la est de Nistru (1681– ca V. Pacea de la Bucureti. Chiinău, 2015 2; Зу-
1703) // Revista de istorie a Moldovei. Chiinau, бов Д. В. Влияние Молдавии и Валахии на
1994. N 1. P. 20–29; idem. Statutul juridic in- Россикон в период XVIII–XIX вв. // Афон и
ternaional al ării Moldovei: De la origini славянский мир. Афон, 2016. Вып. 3. С. 108–
până la nceputul secolului al XVI-lea. Chii- 118; Мискевка В. Помощь молдав. господаря
nau, 2010; Un veac de aur n Moldova, 1643– Стефана Великого Зографскому мон-рю на
1743: Contribuii la studiul culturii i literatu- Афоне // Там же. С. 194–213.
rii române vechi / Ed. P. Balmu, V. Cantea.
Д. Драгнев, Э. Драгнев
Bucur., 1996; Rezachevici C. Petru Movilă (1596–
1647), un reprezentant de seamă al culturii or- Архитектура. Первые памятники
todoxe n Ucraina i ările Române // Arhiva церковной молдав. архитектуры воз-
Românească. Bucur., 1996. Vol. 2. N 1. P. 62–79; никли после образования М. к. Боль-
idem. Cronologia critică a domnilor din ara шинство церквей строили из дере-
Românească i Moldova. Bucur., 2001. Vol. 1:
Secolele XIV–XVI; Османская империя и ва, и до нашего времени они не до-
страны Центральной, Восточной и Юго-Вос- шли. Традиция называет основате-
точной Европы в XVII в. М., 1998. Ч. 1. С. 118– лем наиболее ранней деревянной
135, 186–200; М., 2001. Ч. 2. С. 202–213, 343– церкви, в Воловэце, воеводу Драго-
356; Platon Gh. Principatele Române de la 1821
la 1828: Restaurarea domniilor naionale //
ша, но, т. к. со временем все строи- Церковь свт. Николая Чудотворца
Analele Universitaii cretine «Dimitrie Can- тельные элементы были заменены, в Рэдэуци. Кон. XIV в.
temir». Ser. istorie. 1998. Vol. 2/2. P. 142–156; подтвердить это не представляется
Varta I. Revoluia de la 1848 n ările Române: возможным. Тем не менее уже в XV в. бавлен в XVI в.). Во 2-й сохранив-
Documente inedite din arhivele ruseti. Chii- эта атрибуция была известна, и гос- шейся церкви того же периода, во
nău, 1998; Mischevca V. Moldova n politica
marilor puteri la nceputul secolului al XIX-lea. подарь св. Стефан III Великий пе- имя Св. Троицы в Сирете, впервые
Chiinău, 1999; Dragnev D. ăra Moldovei n ренес церковь во вновь основанный в М. к. появляется 3-конховый план.
epoca luminilor: Aspecte din istoria socio-eco- им мон-рь Путна. Ввиду того что Несмотря на то что строительная тех-
nomică, politicii interne i culturii n secolul al иерархия мон-рей в М. к. определя- ника, как и некоторые профильные
XVIII-lea. Chiinău, 1999; idem. Istorie i civi-
лась по древности основания пре- элементы (в частности, консоли),
lizaie medievală i modernă timpurie n ările
Române: Studii i materiale. Chiinău, 2012; Pa- стола, он стремился т. о. «удревнить» по-прежнему готические, появились
pacostea . Geneza statului n evul mediu româ- Путну и выдвинуть ее на 1-е место и элементы балканской архитекту-
nesc. Bucur., 1999; Лухт Л. И., Нарумов Б. П. в иерархии. ры визант. времени, близкие, напр.,
Румынский язык // Языки мира. Романские Зарождение и развитие каменно- к памятникам серб. архитектуры до-
языки. М., 2001. С. 574–635; Istoria Românilor.
Bucur., 2001–2013. 10 vol.; Pippidi A. Tradiia го церковного зодчества происходи- лины р. Моравы: купольное покры-
politică bizantină n arile române n secolele ли в М. к. в довольно специфических тие, декор из эмалированных раз-
XVI–XVIII. Bucur., 2001; Dragnev D., Cau I. условиях. Новое гос-во находилось ноцветных дисков и кирпичей.
et al. tefan cel Mare i Sfânt n contextul epocii далеко от расположенных южнее От эпохи Александру I Доброго
sale i al posterităii. Chiinău, 2004; Dragnev E.
O capodoperă a miniaturii din Moldova medie-
Дуная правосл. культурных центров, (1400–1432) не сохранился ни один
vală: Tetraevanghelul de la Elizavetgrad i manu- с к-рыми была непосредственно свя- памятник, однако археологические
scrisele grupului Parisinus Graecus 74. Chiinău, зана Валахия, и было изолировано раскопки свидетельствуют об ак-
2004; Eanu A., Eanu V. Epoca lui tefan cel от них татар. владениями. В то же тивной строительной деятельности
Mare: Oameni, destine i fapte. Bucur., 2004; время М. к. соседствовало с 2 круп- в этот период. При создании церк-
История Румынии / Сост.: C. Андя, И. А. Поп,
И. Болован и др. М., 2005; Турилов А. А. Крите- ными католич. державами — Поль- вей использовались разные типы
рии определения славяно-молдав. рукописей шей и Венгрией. Эти обстоятельства планов: прямоугольный (церкви в
XV–XVI вв. // Хризограф. М., 2005. Вып. 2. наложили особый отпечаток на эво- Джулешти, Четатя-Албэ (ныне Бел-
С. 139–168; Domnii ării Moldovei: Studii / люцию средневек. церковной архи- город-Днестровский)), 3-конховый
Ed. D. Dragnev et al. Chiinău, 2005; Gorovei .,
тектуры в М. к. По выражению 1-го (старые церкви мон-рей Молдови-
Székely M. M. Princeps omni laude maior: O is-
torie a lui tefan cel Mare. Sucheava, 2005; Се- историка молдавской архитектуры ца, Хумор, Кэприана и Нямецкого
мёнова Л. Е. Княжества Валахия и Молда- Г. Балша, «в Молдове православные в честь Вознесения Господня, церк-
вия, кон. XIV — нач. XIX в.: Очерки внешне- церкви были воздвигнуты готичес- ви в Воловэце, Ворничений-Мари,
полит. истории. М., 2006; Paslariuc V. Un tiran кими руками». Самой ранней со- Фынтына-Маре), греч. вписанный
tradat — Ioan Vodă cel Cumplit // Civilizaia
medievală i moderna n Moldova: În honorem
хранившейся церковью, основан- крест (1-я митрополичья церковь
Demir Dragnev: Studii. Chiinău, 2006. P. 62– ной при господаре Петру I Мушате Мирэуци в Сучаве). Раскопки ста-
82; Postică Gh. Civilizaia medievală timpurie (ок. 1375 — ок. 1391), является ка- рой церкви мон-ря Бистрица вы-
din spaiul pruto-nistrean, secolele V–XIII. федральная епископская Николь- явили особый тип плана. Между
Bucur., 2007; Dinastia Cantemiretilor: Secole- ская ц. в Рэдэуци. В плане эта 3-неф- расширенным прямоугольным не-
le XVII–XVIII / Ed. A. Eanu et al. Chiinău,
2008; Futei N. Opera mitropolitului Dosoftei
ная базилика имеет много деталей, фом c вырезанными в толще стен
n contextul culturii spirituale Sud-Est i Est восходящих к готическим образцам: боковыми апсидами, с купольным
Europene (a doua jumătate a sec. al XVII-lea). увеличенное алтарное пространст- перекрытием, поддержанным 4 уг-

440
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ловыми контрфорсами, с полукруг- ми. Фасады украшают глухие арки, (1496). Нек-рые церкви имели пря-
лой алтарной апсидой и почти квад- а в архитектурном декоре использу- моугольный план: Успенская ц. в Бор-
ратным нартексом (также имел ку- ются глазурованные разноцветные зешти (1493–1494), Михайловская ц.
польное перекрытие) появилось по- диски (керамика) и кирпич. Главная в Рэзбоени (1496), Крестовоздвижен-
мещение усыпальницы с поперечным архитектурная особенность данно- ская ц. в Воловэце (1500–1502). Из-
коробовым сводом, в которой были го стиля — особая система возведе- вестен и смешанный тип плана, пря-
захоронения Александру I Доброго ния свода и главы, размещенной над моугольный снаружи и 3-конховый
и членов его семьи, позже здесь нефом. Свод возводился на основе внутри (боковые апсиды прореза-
похоронен старший сын св. Стефа- арок боковых апсид, а также восточ- ны в толще стены): напр., в ц. во имя
на III Александру. От периода меж- ной (триумфальной) и западной, бла- св. Иоанна Предтечи в Пьятра-Ням-
ду правлениями Александру I Доб- годаря к-рым верхнее пространство це (1497–1498), в ц. в честь Сошест-
рого и св. Стефана III (1457–1504) обретало квадратный план. Простран- вия Св. Духа в монастыре Добровэц
сохранилась только церковь в пос. ство между этими арками застраива- (1503–1504), в ц. в честь Усекновения
Лужаны (Черновицкая обл., Украи- лось парусами. На арки накладыва- главы св. Иоанна Предтечи в Реуше-
на). Прямоугольная в плане, с по- лась дополнительная арочная систе- ни (1503–1504). Венцом молдав. сти-
лукруглой алтарной апсидой и нар- ма, которая значительно суживала ля по праву считается Вознесенская
тексом, покрыта коробовым сводом. диаметр главы. Ее арки были рас- ц. Нямецкого мон-ря (1497), которая
Подобный тип плана был использо- положены наклонно по отношению послужила образцом для наиболее
ван и в ц. во имя вмц. Параскевы в к основным осям храма, поэтому в значительных господарских церквей
Долхештий-Мари, построенной до специальной лит-ре они получили XVI в.
1481 г. название косых. Между ними также Сохранились церкви высших са-
В первые 13 лет правления св. Сте- возводились паруса, к-рые обозна- новников господаря, такие как Ни-
фана III было возведено очень мало чаются как малые. На косые арки кольская в Бэлинешти, построенная
церквей. Господарь, постоянно вое- опирался барабан главы, покрытой великим логофетом Йоном Тэуту,
вавший, больше внимания уделял куполом. Данная система получила прямоугольная в плане с полиго-
крепостным сооружениям. В то вре- название молдав. свода. Хотя в ар- нальными вовне алтарной апсидой
мя были возведены кафоликон мо- хитектурной практике других наро- и зап. стеной. С юж. стороны здесь
настыря Путна и, возможно, т. н. Бе- дов известны случаи использования был пристроен открытый притвор
лая церковь в Бае. Однако они были сходных решений (напр., в арм. зод- с готическим нервюрным сводом.
честве или в романской Церковь в честь Усекновения главы
архитектуре Испании), св. Иоанна Предтечи, возведенная
в М. к. подобный тип пе- в 1502 г. гетманом Лукой Арборе при
рекрытий оказался до- его дворе в с. Арборе, имеет смешан-
минирующим. Известны ный план, выделяется (так же как
и церковь в Реушени) глубокой ни-
Крестовоздвиженская ц.
шей на зап. стене, используемой в
в с. Пэтрэуци. 1487 г.
качестве колокольни.
В церковной архитектуре XVI в.
и вариации данной систе- в основном сохранялись особенно-
мы, когда в более круп- сти архитектуры предыдущего века.
ных церквах возводился В первые десятилетия строительная
дополнительный ряд арок активность была существенно сниже-
и парусов (сложный мол- на. Начатое при Богдане III, в 1514 г.,
дав. свод), иногда систе- строительство новой митрополичьей
перестроены в XVII в. Последние ма таких арок приобретала форму ц. во имя вмч. Георгия в Сучаве по
17 лет правления господаря отме- 8-угольной звезды. неизвестным причинам было пре-
чены повышенной активностью в В храмах эпохи св. Стефана III в рвано, когда здание было доведено
сооружении церквей (в среднем по планах церквей применялся в основ- до уровня выше окон и достроено по
1–2 церкви в год). Так, в 1487 г. были ном триконх: напр., в Георгиевской образцу Вознесенской ц. Нямецкого
возведены церкви в Пэтрэуци и Ми- ц. в Хырлэу (1492), в церкви мон-ря мон-ря лишь в 1522 г., при Штефане
лишэуци, а в 1488 г.— Ильинская ц. в честь Рождества Пресв. Богороди- IV Молодом. Основные изменения
близ Сучавы и кафоликон мон-ря цы в Тазлэу (1496–1497), в ц. во имя происходят в эволюции притвора.
Воронец. Именно в данных церквах св. Иоанна Предтечи в Васлуе (1490). В ц. во имя Всех святых в Пэрхэуци
проявились основные характерис- К церквам с расширенным нартексом (1522) и в Успенской ц. в Бае (1535–
тики молдав. архитектурного стиля: относятся ц. в честь Успения Пресв. 1538) притвор был дополнен 2-м
3-конховый план с внутренним раз- Богородицы в Бакэу (1491), Николь- этажом, на котором устроены коло-
делением на алтарь, неф и нартекс, ская ц. в Яссах (1491–1492, отстрое- кольни. В Никольской ц. монастыря
строительная техника с применени- на заново по старому плану в кон. Пробота (1530) окна притвора были
ем нетесаного камня и с использова- XIX в.), Никольская ц. в Дорохое вытянуты на значительную высоту.
нием тесаного камня на углах и в про- (1495), Петропавловская кафедраль- В Успенской ц. мон-ря Хумор (1530)
фильных элементах. Порталы, окон- ная епископская церковь в Хуши притвор стал открытым, вместо зап.
ные наличники, цоколь и внутрен- (1495, перестроена на основе ста- стены появились 3 столба, объеди-
ние консоли — с характерными для рого фундамента в XVIII в.), Николь- ненные арками. В мон-ре Молдовица
готической архитектуры элемента- ская ц. в Попэуци близ Ботошани (1532–1537) их стало 4, с 3 арочными

441
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

проемами. В сходной конструкции хитектуру церквей стало характер- в Яссах (1669–1672), который вос-
Димитриевской ц. в Сучаве (1534– ной чертой XVII в. (Димитриевская производит основные архитектур-
1535) в проемы были вставлены ок- ц. в Оргееве (1632–1636), Предте- ные формы церкви мон-ря Трех свя-
на, и притвор снова приобрел вид, ченская ц. в Сучаве (1643) и др.). тителей.
похожий на притвор церкви в Про- Наиболее значительным памят- Экономический упадок княжества
боте. При господаре Александру III ником архитектуры XVII в. являет- в посл. четв. XVII — 1-й пол. XVIII в.
Лэпушняну (1552–1561, 1563–1568) привел также к упадку в
была построена новая церковь в церковной архитектуре.
мон-ре Бистрица по образцу кафо- Только со 2-й пол. XVIII в.
ликона Проботы, а также основан наметился новый всплеск
монастырь Слатина с церковью, в церковного зодчества: бы-
которой ощущается влияние архи- ли построены митропо-
тектуры Возрождения.
С восшествием в 1574 г. на молдав. Собор мон-ря Голия.
престол господаря Петру VI Хромо- 1650–1653 гг.
го, происходившего из валашской
правящей династии, в молдав. цер- личья кафедральная ц. во
ковную архитектуру был внесен ряд имя вмч. Георгия и ряд др.
элементов, характерных для валаш- церквей в Яссах, а также
ского зодчества. Напр., в кафолико- на средства ремесленных
не мон-ря Галата была возведена цехов — церкви Курела-
2-я глава над нартексом, фасадная ри и Тэлпэлари в Яссах и
пластика разделена на 2 регистра в других городах княже-
кирпичным поясом, арочная колон- ся церковь мон-ря Трех святителей ства (храм в Берзунци, церковь Го-
нада отделила неф от усыпальни- в Яссах (1637–1639), построенная реча в Черновцах и др.), в декоре ко-
цы. Из валашского зодчества (напр., господарем Василе Лупу. В ней на торых проявилось влияние барокко
церковь Ароняну близ Ясс, 1594) был основе архитектурной концепции стамбульского происхождения. К нач.
заимствован тип открытого притво- кафоликона Галаты была разрабо- XIX в. в церковной архитектуре рас-
ра на колоннах, который встречает- тана уникальная пластика фасадов, пространилось влияние классициз-
ся также в церквах мон-рей Хлин- состоящая из сплошного скульп- ма (напр., Круглая церковь во имя
ча (1587) и Секу (1602). Однако при турного декора из элементов в ос- свт. Спиридона в Лецкани, 1802).
строительстве кафоликона мон-ря новном вост. происхождения. Васи- Влияние средневековой архитекту-
Сучевица (1582–1586) братьями Мо- ле Лупу был ктитором и другого яс- ры сохранялось в памятниках 2-й
вилэ наблюдался временный воз- ского храма — кафоликона монас- пол. XVIII в.
врат к архитектурной концепции тыря Голия (1650–1653), который Монументальная живопись. В пе-
молдав. стиля. Особенно в тот пе- благодаря размерам оставался са- риод средневековья наибольшего
риод выделяется ц. в честь Сошест- мым крупным храмом М. к. до кон. развития в М. к. достигла настенная
вия Св. Духа мон-ря Драгомирна. XIX в., когда в Яссах был выстроен живопись. Среди гос-в Юго-Вост.
Она имеет необычную форму благо- новый митрополичий собор. Плас- Европы в XV–XVI вв. М. к. стало од-
даря ярко выраженному вертикаль- тический декор фасадов церкви вы- ним из крупнейших центров пра-
ному акценту, кульминацией ее де- держан в стиле польского барокко. вославного искусства, в связи с чем
кора, который усложняется снизу Под влиянием архитектуры кафо- в монументальной живописи этого
вверх, является глава, полностью по- ликона Голии был построен и кафо- периода можно проследить влия-
крытая скульптурными розетками. ние мастеров различного
В декоре интерьера и фасадов ис- происхождения. При раз-
пользован мотив скрученного жгу- нообразии стилистичес-
та, к-рый разделяет фасады по гори- ких особенностей мол-
зонтали, а в интерьере этот мотив ис- дав. росписей следует от-
пользован для акцентировки про- метить и относительное
фильных элементов. Исследователи
Собор мон-ря Четэцуя
усматривают в декоре церкви Дра-
в Яссах. 1669–1672 гг.
гомирны влияние принципов архи-
тектуры маньеризма. Ее облик за-
метно повлиял на архитектуру цер- единство иконографиче-
квей мон-рей Солка (1612–1620) ских типов и программ,
и Бырнова (1626–1629). Последняя по крайней мере в опреде-
представляет также новую тенден- ленные периоды, что вмес-
цию в архитектуре XVII в.: над при- те с нек-рыми характер-
твором возводилась колокольня, ос- ными только для молдав.
нащенная бойницами. Самым из- ликон мон-ря Кашин (1655), осно- памятников данного времени ико-
вестным памятником фортифици- ванного господарем Георге Штефа- нографическими решениями указы-
рованной церковной архитектуры ном. Последним значительным цер- вает на сложившуюся местную тра-
является Успенская ц. в Галаце (1645). ковным памятником XVII в. явля- дицию и наличие конкретных требо-
Включение башни-колокольни в ар- ется кафоликон монастыря Четэцуя ваний заказчиков.

442
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Ранняя живопись. Роспись Воз- Чудотворец, Нектарий, еп. К-поль-


несенской церкви в пос. Лужаны. ский, Иаков, брат Господень, Ста-
В наст. время ничего не известно хий и Игнатий Богоносец). От подпи-
о памятниках настенной живописи си 7-го изображения сохранились
до XV в.— кроме того, что от XIV в. только начальные буквы имени —
в княжестве сохранилось только «Хрис...», однако идентификация за-
2 церкви, одна из к-рых никогда не труднена, поскольку святителя, чье
была расписана (Троицкая ц. в Си- имя начиналось бы с этих букв, нет.
рете), а другая расписана в более Некоторые исследователи отожде-
позднее время (Никольская ц. в Рэ- ствляли его с апостолом от 70 Крис-
дэуци). Археологические исследо- пом. Следующие 2 регистра отделе-
вания не выявили следов настен- ны от предыдущего орнаменталь-
ной живописи XIV в., отсутствуют ным поясом, состоят из сцен Ми-
и документальные свидетельства. нология (Минеи) (наиболее ранний
В первой трети XV в. (время прав- Смерть праведника. из известных в М. к. примеров). Ил-
ления господаря Александру I Доб- Роспись ц. в честь Вознесения Господня люминирование Минеи проведено
рого) наблюдается довольно интен- в Лужанах. 1456 г. по выборочному принципу, ввиду
сивное строительство церквей, ко- того что площади поверхности стен
торые, согласно археологическим притвором. Высказывалось предпо- не хватало для изображения полно-
и документальным данным, были ложение о том, что имена иконопис- го Месяцеслова. Подобный тип ил-
расписаны, но не сохранились. В ре- цев свидетельствуют скорее всего об люстрирования использован в ц. во
зультате раскопок были обнаруже- их южнослав. происхождении и по- имя вмч. Георгия мон-ря Воронец,
ны фрагменты расписанной шту- добная форма оплаты объяснялась однако принцип подбора изображе-
катурки в руинах старых церквей стремлением господаря оставить их ний различнается. В Воронце это ре-
мон-рей Молдовица (в больших ко- в княжестве. Второй документ от презентативный тип, т. к. для каж-
личествах в алтаре и нефе, датиру- 30 янв. 1425 г. сообщает об иконопис- дого месяца выбраны по 3–4 сцены.
ются нач. XV в.) и Бистрица. Это це Штефане, к-рый за верную служ- В Лужанах выбор сцен был вызван
фрагменты штукатурки малых раз- бу был наделен 4 селами. необходимостью вывести определен-
меров; роспись белого, черного, крас- Самые ранние из сохранившихся ные сцены на зап. и сев. стены. На сев.
ного, вишневого, зеленого, светло- росписей на территории М. к. отно- стене последовательно проиллюстри-
голубого, пепельного и др. цветов, сятся к концу периода между прав- рованы памяти святых с 1 по 6 сент.
нек-рые фрагменты сохранили ос- лениями Александру I и св. Стефа- (восстанавливаются по фрагментам:
татки геометрического разноцвет- на III. Датировка фресок в Возне- св. Симеон Столпник (1 сент.), муче-
ного декора. Фрагменты расписан- сенской ц. в пос. Лужаны основана ничество св. Маманта (2 сент.) и му-
ной штукатурки были обнаружены на документах: в 1452 г. село купил ченичество св. Анфима (3 сент.), да-
и в старой митрополичьей церкви боярин Феодор Витольд — соглас- лее фрески не сохранились, однако
Мирэуци в Сучаве. Исследования но надписи, сопровождающей над- места достаточно для иллюстрации
подтвердили, что церковь была ук- гробный портрет ктитора, основа- памятей 4 и 5 сент., а следующий
рашена фресковой росписью высо- тель церкви; в документе 1456 г. об фрагмент позволяет атрибутиро-
кого качества. Подобные находки уплате дани туркам его имя отсут- вать сцену как «Чудо арх. Михаила
имели место также при раскопках ствует, что скорее всего свидетельст- в Хонех» (6 сент.)). На зап. стене про-
1-й Димитриевской ц. в Сучаве (по- вует о его кончине к этому году. Наи- должаются памяти 7–10 сент.: муче-
кинутой к 1410, что позволяет дати- более полно росписи сохранились ничество св. Созонта (7 сент.), Рож-
ровать роспись ранее этого времени), в нефе (за исключением коробово- дество Пресв. Богородицы (8 сент.),
а также в руинах боярской церкви го свода), в верхней части северной святые Иоаким и Анна (9 сент.), му-
в с. Джулешти (жудец Сучава), раз- и южной стен, а также в нижней час- ченичество святых Минодоры, Мит-
рушенной в период военного похо- ти западной, где в позднее время, по- родоры и Нимфодоры (10 сент.).
да в М. к. в 1467 г. венг. кор. Матья- сле сооружения притвора, вход был Далее росписи продолжают компо-
ша Хуньяди (Матвея Корвина). расширен и продлен до полукруглой зиции «Воздвижение Честного Кре-
Сохранились 2 документа, касаю- арки. Тем не менее основные иконо- ста» и «Мученичество св. Никиты»
щиеся живописных работ этого пе- графические циклы можно восста- (14 и 15 сент.). Последняя сцена на
риода. Согласно жалованной грамо- новить. Верхний регистр росписей западной стене — «Мученичество
те (между 1414 и 1419), к-рая по со- составлял цикл Страстей Христовых, св. Евстафия Плакиды и его семьи»
ставу господарского совета считает- от к-рого сохранились только 2 сце- (20 сент.), однако на сев. стене цикл
ся по сути подрядным контрактом, ны в тимпане зап. стены («Иуда воз- продолжается (16 сент.). Наруше-
иконописцы Никита и Добре в ка- вращает сребреники» и «Иисус пе- ние последовательности изложения
честве вознаграждения за роспись ред синедрионом»). Второй регистр можно объяснить ошибкой в рас-
2 церквей должны были получить состоял из поясных изображений свя- чете, ибо изначально, по всей види-
от господаря Александру I 2 села. тых, роспись сохранилась на зап. сте- мости, предполагалось, что на сев.
Одна церковь названа — это храм не, где помещено 8 изображений свя- стене первой будет именно иллюст-
в г. Романе на Нижнем торге, дру- тителей (одно полностью утрачено, рация к 16 сент. с изображением сце-
гая еще не определена, но уточняет- из остальных идентифицированы ны мученичества св. Евфимии. Далее
ся, что это не одна из рэдэуцких цер- с достаточной точностью 6: святите- следуют сцены с продолжительны-
квей, но может быть и домом, и ли Аверкий Иерапольский, Григорий ми купюрами (на сев. стене следы

443
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

для идентификации в данном реги- ских трапезных Великой Лавры и мо-


стре не сохранились, а в следующем настыря Ставроникита, в нартексе
регистре, начиная с южной стены, церкви в Пэтрэуци. На сев. стене
могут быть атрибутированы сцены помещены изображения 4 мучениц,
мучений св. Пелагии девы (8 окт.), из которых идентифицируется по
св. Лукиана в темнице (15 окт.) и св. надписи только мц. Кириакия. За
Иакова Персянина (27 нояб.)), с рас- ними следует надпись, к-рая отно-
четом расположить на зап. стене во сится к портрету ктитора, располо-
2-м регистре Минология иллюстра- женному далее. Изображение кти-
цию к 23 апр. (на зап. стене этой па- тора, уникальное для молдавского
мяти предшествуют мученичества искусства, редко и в общеправослав-
св. Варвары (4 дек.) и св. архидиак. ном искусстве: верхом на коне, с ко-
Стефана (27 дек.)). На этот день в пьем и со щитом в руках. В данном
лужанских росписях предусмотрен Свт. Николай
контексте можно только упомянуть
небольшой цикл (из 5 сцен), посвя- избавляет трех мужей от казни. изображение в виде всадника Вла-
щенный мученичеству вмч. Георгия Роспись дислава (Ягайло) в Троицкой капел-
(«Колесование вмч. Георгия», «Вос- ц. в честь Вознесения Господня ле в Люблине (1418). Можно встре-
крешение мертвого во гробе», «Вмч. в Лужанах. 1456 г. тить подобные конные изображения
Георгий в темнице», «Вмч. Георгий и в Валахии, но не в росписях, а в ви-
ниспровергает идолов» и «Усечение XIX в., здесь были изображены обе де скульптур, рельефов на могиль-
главы вмч. Георгия»). Учитывая то, сцены, однако совр. состояние фре- ных плитах господаря Раду де ла
что в люнете над входом в неф так- сок не позволяет с точностью дока- Афумаци († 1529) и его родствен-
же изображен вмч. Георгий, пора- зать, какая из них частично сохр.), ника Албу Голеску († 1574), а также
жающий змия, можно предполо- на сев. стене помещена сцена «Свт. Строе Бузеску († 1602) в момент бит-
жить первоначальное посвящение Николай спасает от казни 3 страти- вы с татарином Гиреем. Знамена-
церкви именно этому святому. На гов (воевод)». В XIX в. между ними тельно и то, что ктиторский портрет
сев. стене расположен еще один цикл, на зап. стене были и др. сцены (при- в Лужанах расположен в непосред-
посвященный вмч. Феодору Страти- мерно от 2 до 4), однако уже в то вре- ственной близости от сцены «Лоно
лату (8 июня), по фрагментам чита- мя они с трудом поддавались атри- Авраамово» («Рай») из композиции
ются 1-я и последняя сцены: «Муче- буции. Другие сцены данного ре- «Страшный Суд».
ничество вмч. Феодора на кресте» гистра, на юж. и сев. стенах, связаны В нефе были расчищены только
и «Побиение дракона». Поскольку с изображением на вост. стене сце- росписи зап. стены, можно иденти-
именно в нижнем регистре сев. сте- ны «Страшный Суд»: на южной — фицировать 5 регистров. В верхнем
ны изображен надгробный портрет композиции «Смерть праведника» регистре сохранилась нижняя часть
основателя церкви, Феодора Витоль- и «Смерть грешника», на сев. стене — неизвестной сцены. Во 2-м содер-
да, можно предположить, что распо- «Прор. Илия в пещере». В молдав. жатся 3 сцены из Страстного цик-
ложение сцен из Минология, посвя- росписях последующего времени обе ла: «Поцелуй Иуды», «Иисус перед
щенных вмч. Феодору Стратилату и эти композиции будут интегрирова- Пилатом» и «Бичевание Христа».
мц. Евфимии, связано с захоронени- ны в состав композиции «Страшный Также 3 сцены сохранились в 3-м ре-
ями, расположенными у сев. стены, Суд». гистре: «Снятие с Креста», «Поло-
а указанные святые являлись покро- В нижнем регистре церкви в Лу- жение во гроб» и «Сошествие во ад».
вителями основателя церкви и его жанах представлены святые в рост. Следующий регистр состоит из изоб-
супруги. Среди других особенностей На сев. стене изображены св. муче- ражений святителей в медальонах
иллюстрации Минология в лужан- ники Сергий и Вакх, Вонифатий, (Василий, Агапит (?) и Серапион).
ских фресках следует отметить раз- Пров, Тарах и Андроник, на запад- В нижнем регистре справа от входа
мещение в одном обрамлении 2 или ной, по более ранним свидетельст- изображен св. воин, по иконогра-
3 сцен, что отличает их от последу- вам, было 6 фигур преподобных. Со- фическому типу скорее всего вмч.
ющих изображений Месяцеслова в поставляя данные этих свидетельств Георгий, слева сохранился фрагмент
молдав. памятниках, но этот прием с сохранившимися фрагментами, вотивного изображения, муж. и жен.
был хорошо известен в более ран- можно идентифицировать препо- лики, возможно Феодора Витольда
них памятниках Балкан, откуда он добных Варлаама и Иоасафа, а так- и его супруги. На юж. стене фрагмен-
и был, очевидно, заимствован. Од- же предположительно свт. Василия ты фресок не были отреставриро-
нако включение его в состав житий- Великого в монашеском облачении. ваны, но можно предположить, что
ных циклов не имеет аналогов. Последнее изображение необычно описанные регистры зап. стены име-
Нижний регистр лужанских роспи- как по типу представления, так и по ют здесь продолжение (святители
сей более разнороден. На западной месту расположения, однако подоб- в медальонах, в нижнем регистре
и частично сев. стенах представлен ные изображения святителей встре- св. воины, рядом с иконостасом раз-
сокращенный цикл Жития свт. Ни- чаются: в нартексе Троицкой ц. мо- личимы фигуры святых Констан-
колая, архиеп. Мирликийского. На настыря свт. Иоанна Златоуста близ тина и Елены). В верхнем регистре
зап. стене фрагментарно сохрани- Куцовендиса на Кипре; в нартексе предположительно находятся сце-
лись сцены «Свт. Николай втайне Преображенской ц. мон-ря Зрзе в ны Страстного цикла и двунадеся-
раздает золото» и «Явление свт. Ни- Македонии; а в поствизант. период тых праздников. Стенопись коро-
колая во сне Евлавию или имп. Кон- изображения святителей в монаше- бового свода и сев. стены почти пол-
стантину» (по свидетельству кон. ских облачениях известны в афон- ностью утрачена. Анализ стилисти-

444
МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО

ческих особенностей данных роспи- сей последних 2 десятилетий прав- на все могилы были положены но-
сей произведен не был, можно лишь ления господаря. В нее входят ряд вые надгробные плиты, произведены
предварительно отметить их бли- церквей, построенных в кон. 80-х гг. определенные перестройки и роспись
зость к росписям коллегиата Рож- XV в., а также некоторые ранее по- церкви. Перед господарем изобра-
дества Пресв. Богородицы в польск. строенные церкви. Не сохранились жен отрок в господарском облаче-
Вислице (между 1397–1400), выпол- росписи кафоликона мон-ря Путна, нии и короне, за св. Стефаном III сле-
ненным мастером Гайлем, правосл. которому господарь уделял особое дует взрослый персонаж также в гос-
иконописцем из Перемышля. внимание (летописец XVIII в. Ион подарском облачении, за ним — одна
Роспись 1-й группы церквей при Некулче упоминает, что кафоликон из дочерей св. Стефана III (Мария
святом Стефане III Великом. Дан- был расписан внутри и снаружи, ис- или Анна) и супруга господаря Ма-
ные о росписях, сделанных в первые пользовано много золота) и к-рый рия Войкица. Отрока идентифици-
3 десятилетия правления св. Сте- скорее всего был расписан (впервые руют как Богдана III, сына госпо-
фана III Великого, достаточно скуд- или заново) после пожара 15 марта даря от брака с Марией. За госпо-
ны. К ним можно отнести росписи 1484 г. Возможно, именно в этом ан- дарем, видимо, следует Александру,
аркосолия ц. во имя св. Параскевы самбле были определены основные сын от его 1-го брака с Евдокией Ки-
в с. Долхештий-Мари (до 1481, го- характеристики иконографической евской. Учитывая возраст младше-
да гибели основателя церкви гет- программы, которой следовали как го сына и факт женитьбы в 1489 г.
мана Шендри). Несмотря на плохое своеобразному monumentum princeps Александру, можно предположить,
состояние, иконографическую про- иконописцы, расписывавшие другие что церковь была расписана незадол-
грамму росписи можно восстано- церкви. го до 1489 г. В росписи алтаря сохра-
вить. В вершине арки изображен На данный момент в поисках ис- нилась первоначальная живопись
Престол уготованный, на склонах — токов программы, известной по ряду в сценах «Тайная вечеря» и «Омове-
по 5 пророков в медальонах (иденти- памятников, расписанных на рубеже ние ног». Исследователи отметили
фицированы Гедеон и Даниил). Сте- 80 и 90-х гг. XV в., трудно опереться стилистическую и иконографичес-
на ниши разделена на 5 регистров: и на др. авторитетный памятник, кую близость этих фресок к роспи-
в 1-м — Ветхий денми и Иисус Хрис- расписанный при св. Стефане III,— сям в алтаре ц. во имя вмч. Георгия
тос в композиции Деисус (Пресв. Бо- кафедральную епископскую Николь- мон-ря Воронец. Следует также от-
городица и св. Иоанн Предтеча пред- скую ц. в Рэдэуци, к-рая также слу- метить и их расположение: «Тайная
ставлены в медальонах по обе сторо- жила усыпальницей молдав. госпо- вечеря» — в сев. части конхи алтар-
ны центральных фигур); во 2-м — ной апсиды, «Омовение ног» — в юж-
четыре евангелиста; в 3-м с обеих ной. Это расположение, а также по-
сторон оконной прорези изображе- мещение «Царского Деисуса» («Пред-
ны по одному апостолу и по 2 свя- ста Царица одесную Тебе…» (Пс 44.
тителя; в 4-м — четверо мучеников; 10)) напротив ктиторского портре-
в 5-м — надгробная композиция: та представляют 2 немаловажных
слева — Деисус, по сторонам Спаси- элемента, связывающие рэдэуцкие
теля, сидящего на троне, распола- росписи с монументальными про-
гаются фигуры Пресв. Богородицы изведениями более позднего вре-
и свт. Николая, справа изображены мени.
гетман Шендря с семьей (супруга Рэдэуцким фрескам наследуют
и трое детей). Очевидно, что иконо- 4 ансамбля росписей в церквах, по-
графическая программа погребаль- строенных в 1487–1488 гг.: в Пэт-
ного пространства связана с темой рэуци, Милишэуци, близ Сучавы и
Страшного Суда и предстательства в Воронце. Росписи Крестовоздви-
Пресв. Богородицы и святых. женской ц. в Пэтрэуци были осуще-
После 1487 г., с началом церковно- ствлены греч. мастерами, о чем сви-
го строительства св. Стефана III, ста- детельствует греч. эпиграфика. Вви-
ли активно расписывать вновь по- Имп. Константин Великий
ду того что эта церковь — 1-й сохра-
строенные церкви, а также нек-рые перед Христом. нившийся памятник молдав. стиля,
старые. Хотя даты строительства из- Роспись следует отметить ряд особенностей
вестны довольно хорошо, нет ни од- ц. в честь Воздвижения Креста Господня ее иконографической программы,
ного письменного свидетельства о в Пэтрэуци. 1487–1488 гг. многие из которых будут воспро-
датах росписей. Частично проблема изведены в последующих памятни-
датировки решается с помощью ана- дарей до св. Стефана III (с некоторы- ках. Несмотря на то что от изобра-
лиза ктиторских портретов, однако ми исключениями). Росписи здесь жения Пантократора в куполе нефа
нек-рые из них были немного или сильно пострадали от более поздни