Вы находитесь на странице: 1из 4

Științe Medicale 89

CZU: 616.24-002-07+616-0.79
https://doi.org/10.52692/1857-0011.2021.1-69.18

SINDROAMELE RADIOLOGICE: PRINCIPII DE DIAGNOSTICARE


A PATOLOGIEI PULMONARE ÎN CADRUL EXAMINĂRILOR
RADIOLOGICE DIGITALE PROFILACTICE
Nicolai NALIVAICO, dr. în șt .med., conf. univ.

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ,,Chiril Draganiuc”, Chișinău, R. Moldova


e-mail: nalivaico@yahoo.com

Rezumat
Au fost analizate rezultatele examinărilor radiologice digitale profilactice efectuate la 54893 persoane din grupele de
risc și vigilență sporită de îmbolnăvire cu tuberculoză. Interpretarea simptomelor radiologice au fost efectuate cu progra-
mul ”ProGraf – RP” asociat cu sistemul operațional Windows 2000/XP/7 pentru stabilirea sindromului de bază, care ă
permis să se cunoască caracteristica integrală a proceselor patologice pulmonare depistate.
Cuvinte-cheie: profilaxie, screening, sindroame radiologice, patologia pulmonară.

Summary. Radiological syndromes: principles for diagnosing lung pathology in prophylactic digital radiolog-
ical examinations
The results of the prophylactic digital radiological examinations performed on 54893 people from the risk groups
and increased vigilance of tuberculosis were analyzed. The interpretation of the radiological symptoms was performed
with the program „ProGraf – RP” associated with the Windows 2000/XP/7 operating system for establishing the basic
syndrome, which allowed to know the integral characteristic of the detected pulmonary pathological processes.
Key-words: prophylaxis, screening, radiological syndromes, lung pathology

Резюме. Рентгенологические синдромы: принципы диагностики патологии легких при профилактиче-


ских цифровых рентгенологических обследованиях
Были проанализированы результаты профилактических цифровых рентгенологических исследований у 54893
лиц из групп риска с повышенным уровнем заболевания туберкулезом легких в различных административных
территориях Республики Молдова. Интерпретация рентгенологических симптомов была выполнена с помощью
программы «ProGraf-RP», связанной с операционной системой Windows 2000/XP/ 7, для установления основно-
го синдрома, который позволил узнать интегральную характеристику обнаруженных легочных патологических
процессов.
Ключевые слова: профилактика, скрининг, радиологические синдромы, патология легких.

Scopul. Analiza și sinteza informațiilor obți- tă a tuberculozei, colectivități unde au fost depistați
nute în baza examenului radiologic, identificarea bolnavi cu tuberculoză și altă patologie pulmonară.
sindroamelor radiologice și diagnosticarea bolilor Rezultate. Au fost analizate rezultatele examină-
pulmonare. rilor profilactice efectuate la 54893 persoane din gru-
Material şi metode. Au fost analizate rezultate- pele de risc și vigilență sporită de îmbolnăvire cu tu-
le examenelor radiologice profilactice populației la berculoză. Interpretarea simptomelor radiologice au
54893 persoane din grupele de risc sporit de îmbolnă- fost efectuate cu programul „ProGraf – RP” asociat
vire cu tuberculoză din diferite teritorii administrative cu sistemul operațional Windows 2000/XP/7 pentru
din RM. stabilirea sindromului de bază, care ă permis să se cu-
Examinările profilactice populaţiei au fost efec- noască caracteristica integrală a proceselor patologi-
tuate la complexele radiodiagnostice digitale mobile, ce pulmonare depistate.
care au o destinație pentru examinarea diagnostică În baza unei analize detaliate a topografiei, formei
radiologică a persoanelor din grupele de risc de îm- şi structurii formațiunilor patologice depistate, core-
bolnăvire cu tuberculoză, cancer şi alte maladii ale lațiile lor şi impactul lor asupra structurilor anatomice
organelor toracelui. Investigațiile radiodiagnostice adiacente a permis a identifica cu claritate termino-
digitale au fost efectuate în condiții urbane şi rurale logia alternativă simptomatologiei în descrierea ra-
orientate către depistări „ţintite” din rândurile popula- diologică caracteristicilor procesului patologic, să se
ției din grupele de risc sporit de îmbolnăvire, din fo- opereze cu termeni patomorfologici şi patofiziologici
carele cu tuberculoză, în localități cu o incidență înal- convenționali, cum ar fi „infiltrare“, „atelectazie“,
90 Buletinul AȘM

„destrucție“, „cavitate“, „faza diseminării“, etc. În Au fost depistate 2991 persoane cu sechelii după
sine, manifestările radiografice ale multor procese pa- tuberculoză pulmonară suportată, inclusiv 1231 cu
tologice pulmonare în principiu au fost convingătoa- modificări radiologice „mari”, extindere polisegmen-
re. După efectuarea examenului radiologic s-a obținut tară și la 1760 cu procese în limitele unui segment
informația despre simptomele procesului patologic, – ”mici”. Radiologic fiind manifestate prin: calcina-
următoarea etapă – sinteza tuturor semnelor radiolo- te, petrificate, cicatricii multiple, calcificări pleurale,
gice disponibile ale procesului patologic şi stabilirea pneumofibroză regională, bronșectazii tracționale.
unei concluzii diagnostice radiologice. La 494 persoane au fost depistate semne radiolo-
Integral, semiologia radiologică a proceselor gice sugestive proceselor pulmonare neoplastice. Un
patologice în plămâni este diversă, bazată pe patru sindrom radiologic deosebit frecvent întâlnit, extrem
fenomene: opacitatea și transparența câmpurilor pul- de dificil pentru diagnosticul diferențial a opacitatea
monare, modificările desenului pulmonar și hililor rotundă – o imagine în formă de sferă, uneori ova-
pulmonari. În cadrul analizei radiografiei pulmonare lă cu dimensiuni diferite – de la unul până la câțiva
au fost identificate diferite opacități, care reflectau centimetri în diametru – determinată pe radiografii și
imaginea radiologică a structurii anatomice pulmona- necesita diferențierea unui șir de formațiuni intra pul-
re normale sau unui proces patologic – normă sau pa- monare (inflamație, inclusiv tuberculoza infiltrativă,
tologie. Diagnosticul diferențial a fost posibil numai o tumoră, un chist umplut cu lichid) sau procese extra
după stabilirea opacității cauzate de un proces patolo- pulmonare asociate cu patologia organelor mediasti-
gic, apoi, imediat s-a determinat sindromul radiologic nului, scheletului toracelui, diafragmei, pleurei.
principal. Sindromul patologiei hililor pulmonari şi a gan-
Simptomele radiologice ale proceselor patologice glionilor limfatici hilari s-a manifestat prin modifică-
pulmonare sunt practic nelimitate – pot fi orice „sem- rile opacității hililor pulmonari cauzate de procesele
nale“ al devierii de la „norma“, obținută prin exame- inflamatorii şi neoplazice, edemul tisular, hipoplazie
nul radiologic integral pentru toate stările şi procesele sau, invers, congestia vasculară implicate în forma-
patologice, structurile anatomice şi organele adia- rea opacității hilare. O importanță primordială în dia-
cente ale cutiei toracice (1, 2, 5). Unele dintre aceste gnosticul bolilor pulmonare au simptomele leziunilor
simptoame s-a obținut în rezultatul modificării pozi- ganglionilor limfatici hilari şi mediastinali, care se
ției, dimensiunilor, formei, conturului şi structurilor manifestă prin hiperplazia lor în imaginea radiologi-
anatomice normale, altele sunt o reflectare a forma- că, în cadrul leziunilor neoplazice sau calcificării lor.
țiunilor patologice (infiltrate inflamatorii, modificări Cu semne radiologice sugestive bolilor nespecifi-
exudative şi cicatriciale, tumori, corpuri străine ş.a.), ce ale aparatului respirator la 2822 persoane au fost
asociate cu modificări a mecanismului respirației ex- depistate modificări pulmonare fibrotice, scleroemfi-
terne sau a hemodinamicii în circuitul mic al circula- zem generalizat – care formează cea mai mare grupă
ției sangvine (3, 6). de risc sporit de îmbolnăvire cu tuberculoză de rând
Simptomele radiologice patognomonice, adi- cu purtătorii de sechelii de tuberculoză, care alcătu-
că caracteristice a unei singure patologii, practic nu iesc aproximativ 5,1% populație matură.
există. De regulă, fiecare proces patologic determi- Modificările radiologice mai frecvent s-au ma-
nă o serie de simptome, diferite după valoarea dia- nifestat prin sindromul interstițial, caracterizate
gnosticului, dar importante în ansamblu. Prin urmare, prin: îngroșarea septurilor inter lobulare și a tecilor
pentru fiecare proces patologic este caracteristic nu peribronhovasculare; opacități interstițiale paren-
un oarecare simptom separat, dar o combinare a mai chimatoase parieto – alveolare – cu diferite aspecte,
multor simptome – sindromul radiologic al procesu- opacități în „sticla mata” opacități reticulare; opaci-
lui patologic (1, 3, 6). tăți reticulo – nodulare; aspectul de „fagure” – for-
Integral au fost depistați cu patologie pulmonară mat din travee liniare dense, într – un țesut pulmonar
6237 persoane examinate, inclusiv cu semne radiolo- fibrozat. Sindromul bronșic reprezintă îngroșarea și
gice sugestive pentru tuberculoză pulmonară evoluti- deformarea pereților, dilatarea sau îngustarea sau lu-
vă – 1714. Modificările radiologice sugestive pentru menului lor (bronșite, leziuni cicatriciale), obstruc-
tuberculoză pulmonară evolutivă s-au manifestat mai ția bronhială s-a manifestat prin hipertransparența
frecvent prin sindromul alveolar  prin semne elemen- pulmonară.
tare:  noduli acinari sau lobulari; leziuni confluente La 665 persoane au fost depistate procese pul-
întinse sistematizate: multinodulare în limitele unui monare infitrative, care s-au manifestat prin sindro-
segment sau lob; leziuni confluente întinse nesiste- mul radiologic de bază sindromul parenchimatos –
matizate: leziuni difuze, unice sau multiple, imprecis imagini parenchimatoase, opacități pulmonare mai
delimitate; mai mult sau mai puţin întinse, radiologic frecvent fiind condiționate de exsudații alveolare cu
manifestate prin: noduli lobulari: dimensiuni variabi- extindere polisegmentară asociate cu modificări infil-
le, de obicei 3 – 15 mm. trative peribronhovasculare a desenului pulmonar.
Științe Medicale 91

Discuții. În cadrul Screening-ului examinarea opace, cu intensitate variabilă, neregulate, neomo-


profilactică radiologică a populaţiei a fost orientată gene, bine delimitate.
către depistări „ţintite” a persoanelor din grupele de Sindromul mediastinal: opacitățile mediastinale
risc și vigilență sporită de îmbolnăvire cu tuberculoză cel mai adesea reprezentau expresia unor adenopatii.
şi alte maladii ale organelor toracelui (4,7 – 11). Unice sau multiple, uneori cu contur policiclic, au ca-
S-a stabilit, că practic nu există simptome radio- racterele generale ale maselor opace mediastinale: li-
logice patognomonice, adică cele caracteristice unei mita externă netă și continuă, convexă către pulmon,
singure patologii. De regulă, fiecare proces patologic iar limita internă invizibilă (ștearsă de mediastin); ra-
determină o serie de simptome, diferite după valoarea cordare în pantă lină cu mediastinul; topografie speci-
diagnosticului, dar importante în ansamblu. fică: adenopatiile pot fi latero-traheale, interbronșice,
Prin urmare, pentru fiecare proces patologic este intertraheobronhșice.
caracteristic nu un oarecare simptom separat, dar o Calcificările mediastinale sunt determinate de
combinare a mai multor simptome – sindromul radio- adenopatii tuberculoase (aspect granular, neregulate,
logic al procesului patologic. grupate în grămezi); structuri vasculare – opacitățile
Opacitățile pleuro-pulmonare mai frecvent au aspect liniar sau arciform, urmând traiectul vasu-
identificate – elemente ale semiologiei radiologice lui; calcificări valvulare sau pericardiace.
bronhopulmonare și pleurale prin adăugarea unor Sindromul alveolar reprezinta ansamblul semne-
elemente ale interstițiului pulmonar multiple sau lor radiologice consecutive înlocuirii aerului din alve-
solitare cu anumite caractere: localizare, dimensi- ole cu fluid, fapt ce se relevă radiografic prin semne
une, formă, contur, structură, intensitate (2, 5, 6). elementare: noduli acinari sau lobulari; leziuni con-
Dimensiunea opacității ne-a oferit unele informații fluente întinse sistematizate; leziuni confluente întin-
asupra naturii procesului, a localizării lui și even- se nesistematizate.
tual asupra stadiului evolutiv al acestuia. Forma Sindromul interstițial se caracteriza prin diferite
opacităților sugera substratul morfologic lezional aspecte: opacități în „sticlă mata” opacități microno-
și modul de dezvoltare dinamică a procesului pa- dulare (miliare) de 1-3 mm diametru, net conturate,
tologic. Conturul opacității un element semiolo- ce traduc diseminarea unui proces tumoral sau infla-
gic important, oferind indicații asupra substratului mator pe cale hematogenă.
morfologic al leziunii. Structura opacităților repre- Sindromul bronșic reprezenta mai multe modi-
zinta, de fapt, gradul de omogenitate sau neomoge- ficări patologice cum ar fi perturbările tranzitului și
nitate al acestora. bifurcației ramificărilor arborelui bronhial, îngroșa-
Hipertransparenţele pulmonare reprezintau as- rea și deformarea pereților, dilatarea sau îngustarea
pectul opus opacităților; imaginile apar mai transpa- lumenului lor.
rente datorită creșterii conținutului de aer de la nivelul Sindromul vascular era caracteristic pentru modi-
pulmonilor sau scăderii conținutului tisular al pulmo- ficări de calibru, situație sau număr al vaselor pulmo-
nului cu perturbarea echilibrului țesut pulmonar/aer. nare, manifestate prin mărirea localizată sau difuză a
Ținând seama de localizarea și distribuția procesului calibrului, redistribuția arterială pulmonară, diminua-
patologic, hipertransparenţele pot fi circumscrise sau rea localizată sau globală a calibrului.
difuze (1, 3, 6). Sindromul parenchimatos reprezinta ansamblul
Imaginile mixte reprezentau combinări de hiper- imaginilor parenchimatoase, care nu putea fi în-
transparență pulmonară localizată și opacitatea lichi- cadrat în sindroamele descrise anterior. Imaginile
diana cu nivel orizontal (imagine hidroaerică) cu un parenchimatoase înconjurate din toate părțile de
aspect radiologic realizat de destrucțiile pulmonare. pulmon, cu un sediu periferic, racordate în unghi
Imaginile patologice elementare descrise au fost gru- ascuțit la peretele toracic sau mediastin. În acest
pate în mai multe sindroame radiologice: parietal, cadru semiologic se determinau: opacități rotunde
pleural, mediastinal, alveolar, interstițial, bronșic, solitare sau multiple; imagini cavitare; hipertrans-
vascular şi parenchimatos. parenţe; calcificări.
Sindromul parietal reprezinta leziuni ale struc- Integral, semiologia radiologică a proceselor
turilor moi ale peretelui toracic și se manifesta prin patologice în plămâni este diversă, bazată pe patru
imagini patologice pe radiografia pulmonară. fenomene: opacitatea și transparența câmpurilor pul-
Sindromul pleural înglobează semnele ce traduc monare, modificările desenului pulmonar și hililor
prezența lichidului, aerului sau țesuturilor anormale pulmonari. Opacitatea pulmonară mai frecvent este
în pleură. Opacitățile pleurale (revărsate lichidiene, condiționată de: exsudații sau transsudații alveolare;
tumori) reprezintă revărsate lichidiene libere: opa- perturbările tranzitului bronhial; compresia pulmona-
citate omogenă la baza pulmonului, cu limita supe- ră; înlocuirea parenchimului pulmonar cu țesut pato-
rioară concavă în sus, deseori flu, ce șterge cupola logic. Transparența pulmonară este condiționată de
diafragmatică. Calcificările pleurale dau imagini micșorarea masei țesuturilor într-o unitate de volum
92 Buletinul AȘM

al plămânului, cavități aeriene, colecție de gaze în ca- gice, cunoașterea profundă a particularităților morfo-
vitatea pleurală. logice, funcționale ale organelor toracelui și imaginii
Modificările desenului pulmonar se manifestă radiologice în limitele normale.
prin: componentul interstițial; modificările circu- 3. Succesiunea diagnosticului diferențial și
lației sangvine, limfatice; malformaţii vasculare, argumentarea diagnosticării radiologice are o im-
arborelui bronhial, patologia bronhială, modifi- portantă primordială la identificarea sindromului de
cări sclerotice ale stromei pulmonare. Modifică- bază și stabilirea identității procesului patologic prin
rile radiologice ale hililor pulmonari pot fi condi- excluderea probabilităților şi trierea sindroamelor
ționate de orice leziuni ale elementelor structurii principale, apoi identificarea proceselor patologice
hililor pulmonari: vasculare, bronhiale, tisulare, pulmonare.
limfatice. 4. Fiecare sindrom acoperă un număr mai mare
sau mai puţin semnificativ de procese patologice pul-
Concluzii monare. Dar detectarea acestui sindrom radiologic
1. Analiza și sinteza informațiilor obținute în limitează imediat diagnosticul diferențial doar la pro-
baza examenului radiologic, identificarea sindroame- cesele care provoacă acest sindrom, astfel facilitând
lor radiologice și diagnosticarea bolilor pulmonare şi accelerând recunoașterea corectă a bolii.
necesită să fie supuse unui studiu metodic, care va 5. Concluzia va include în mod obligator consi-
include următoarele etape: identificarea simptomelor derații privind diagnosticul diferențial şi recomandări
radiologice, sinteza acestor simptome de pe pozițiile privind investigațiile radiologice, clinico-diagnostice
anatomiei normale și patologice. suplimentare în cazuri complicate, când nu poate fi
2. Sindromul radiologic principal poate fi sta- identificat substratul anatomic și stabilită etiologia
bilit prin detectarea simptomelor radiologice patolo- procesului patologic.

Bibliografie
1. Buruian M. Ghid practic de radiologie medicală vol. 6. Feiler A., A. Ungureanu.  Manual  de Radiologie
I, www.medtorrents.com, 2007 p. 28 – 109. și  Imagistică Medicală. v. I. Toracele. Sub coord. Prof.
2. Lange S., Walsh G., Radiology of Chest Diseases univ. dr. Păscuţ Magda. Editura V. Babeș, Timișoara 2012.
(3137407036) © 2007 Georg Thieme Verlag KG – 3rd edi- p 36 – 113.
tion, completely revised – 389 pp.: ill 7. Corbett EL, MacPherson P. Tuberculosis screening
3. Лучевая диагностика заболеваний и поврежде- în high human immunodeficiency virus prevalence set-
ний органов грудной полости (Атлас рентгено – ком- tings: turning promise into reality. The international jour-
пьютерно – томографических изображений) / Под ре- nal of tuberculosis and lung disease: 2013; 17(9): 1125-38.
дакцией проф. Труфанова Г.Е., к.м.н. Митусовой Г.М 8. Golub JE, Dowdy DW. Screening for active tuber-
– СПБ.: ЭЛБИ – СПб, 2008. – 365с.: илл. ISBN 978-5- culosis: methodological challenges în implementation and
93979-198-4 evaluation. The international journal of tuberculosis and
4. Nalivaico N., „Depistarea tuberculozei în cadrul re- lung disease: 2013; 17(7): 856-65.
formelor asistenței medicale primare”. Al IV-lea Congres 9. Uplekar M, Creswell J, Ottmani SE, Weil D, Sahu
Naţional de Ftiziopneumologie din Republica Moldova (cu S, Lönnroth K. Programmatic approaches to screening for
participare intern.) „Actualități în etiologia, patogenia, pro- active tuberculosis. The international journal of tuberculo-
filaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiu- sis and lung disease: 2013; 17(10): 1248-56.
nilor pulmonare nespecifice”, 1-2 oct. 2009: p .40. 10. World Health Organization. Chest radiography în
5. Ланге С., Уолш Д. Лучевая диагностика забо- TB detection – summary of current WHO recommenda-
леваний органов грудной полости. Руководство. Ат- tions and guidance on programmatic approaches. Geneva:
лас. Перевод с английского под ред. Акад. РАМН С.К. WHO; 2016. http://apps.who.int/iris/bitstream
Терновского, проф. А.И. Шехтера – «ГЭОТАР-Медиа» 11. Tuberculoza la adult. Protocol Clinic Naţional.
Москва, 2010 – 430 с.: 1118 илл., 35 таб. PCN – 123, 152 p. Chişinău, 2020.

Вам также может понравиться