Вы находитесь на странице: 1из 1

СПИСАК ПИТАЊА ЗА ТЕСТ ИЗ ЕЛЕКРОНИКЕ 1

08.05.2020.

1. Нацртати слику која показује како изгледа један двостепени појачавач


и написати чему је једнако напонско појачање Аu=? овог појачавача.
2. На слици је дат један вишестепени појачавач. Одередити непознате
величине на слици:

3. Које типове повратних спрега имамо код појачавача?. Нацртати


основну шему појачавача са повратном спрегом, и написати основну
формулу за појачање појачавача са реакцијом Аr=?
4. Нацртати појачавач са негативном повратном спрегом. Написати
формулом израз за појачање појачавач са негативном повратном
спрегом. Да ли је ово појачање позитивно или негативно? Набројати
особине негативне повратне спреге?
5. Колико класе рада појачавача постоје?. Нацртати и обележити све
класе рада на дијаграму. Објаснити класу рада транзистора “B”.
6. Нацртати Грецов усмерач. Затим рећи шта је то “Комплементарни
Дарлингтонов спој”?. Израчунати параметар h21E”=? еквивалентног
транзистора у Дарлингтоновом споју ако су параметри h21u=300kΩ , a
параметар h21E’=60.

Вам также может понравиться