Вы находитесь на странице: 1из 136

Manualul a fost aprobat pentru reeditare prin ordinul Ministrului Educa\iei al Republicii Moldova nr.

674 din 9 august 2010.


Manualul este elaborat conform curriculumului disciplinar =i finan\at din sursele Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.

Acest manual este proprietatea Ministerului Educa\iei al Republicii Moldova.


Школа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Учебник №. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Год Фамилия и имя Учебный Состояние учебника


пользования ученика год в начале года в конце года

• Учитель должен проверить правильность написания фамилии и имени ученика.


• Запрещаются записи и любые пометки на страницах учебника.
• Состояние учебника в начале и в конце учебного года оценивается как: отлично, хорошо, удовлетворительно или плохо.

Comisia de evaluare:
Lucia Cotorobai, înv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic, Cobusca Nou[, Orhei
Tatiana Rusuleac, conferen\iar universitar, doctor ]n =tiin\e, UPS „Ion Creang[“, Chi=in[u
Svetlana Dragalina, înv[\[toare, grad didactic I, Liceul Teoretic „Orizont”, Chi=in[u

Toate drepturile asupra acestei edi\ii apar\in Editurii Prut Interna\ional.


Reproducerea integral[ sau par\ial[ a textului sau a ilustra\iilor din acest manual este posibil[ numai
cu acordul scris al editurii.

Traducere din rom`n[: Ludmila Ursu


Redactor: Tatiana Rusu
Corector: Larisa Nosacenco
Copert[: Sergiu Stanciu
Prezentare grafic[: Irina Oleinik
Paginare computerizat[: Marina Uraeva, Zoe Ciumac

© Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi, 2014


© Editura Prut Interna\ional, 2014

Editura Prut Interna\ional, str. Alba Iulia nr. 23, bl. 1A, Chi=in[u, MD 2051
Tel./fax: 74 93 18; tel.: 75 18 74; www.edituraprut.md; e-mail: editura@prut.ro

CZU 51(075.2)
У-72

ISBN 978-9975-54-151-0
1. Ó èñòîêîâ ìàòåìàòèêè
Ðàñïîëîæåíèå. Íàïðàâëåíèå

4
5
Îäèíàêîâûå. Ðàçíûå

6
Что одинаковое? Что разное?

Что не подходит? Что бы ещё подошло?

Felicit=ri

Сосчитай фигуры:
• одинаковой формы;
• одинакового цвета;
• одинаковой формы
и одинакового цвета.

7
Ñòîëüêî æå. Áîëüøå. Ìåíüøå

8
Сравни, затем уравняй двумя различными способами.

Нарисуй:
столько же больше меньше

9
Êòî ñ óñåðäèåì ó÷èëñÿ?

Что изменилось?

Что было раньше, а что — позже?

Исключи лишний предмет.


Назови оставшуюся группу предметов.

• В какой группе осталось больше всего предметов?


В какой — меньше всего?

10
Перерисуй. Нарисуй:
• квадрат слева;
• треугольник сверху;
• круг внутри.

Нарисуй:
столько же меньше больше

Перерисуй и продолжи.

Èãðà Перерисуй.
Дополни, чтобы получить одинаковые рисунки.

11
2. Ïòåíöîâ ïî îñåíè ñ÷èòàþò
×èñëî è öèôðà

1
1

12
×èñëî è öèôðà

1
2
1 2

13
Ñðàâíåíèå ÷èñåë

1< 2 2>1

1›1 2›2
2
1

14
1
Кто за кем шагает? Какая по счёту божья коровка?

15
×èñëî è öèôðà

2 3
3
2
1

16
1
1 2 2 1 1 1 1

2
3
3 3 3
1 2 1 1

1<2<3 3 > 2 >1

2*1 3*1 2› ›3
2*3 3*2 1< >2
1*2*3 3> <3
3*2*1 1< <3 >2>

Сосчитай и запиши, сколько грибов у каждого.

• Ежи или белки шагают в порядке возрастания чисел?

17
×èñëî è öèôðà

3 4
4
3
2
1

18
1
3 1 2 2 2 1 1

2
3
4
4 4 4
1 2 1 1

1< 2 < 3 < 4 4 > 3 > 2 >1

3*4 4*1 3< ›


2*4 4*4
›4 <
2*3*4 4> >
4*3*2 4> >2 <2<

Сосчитай фигуры, которые зайчик нанизал на верёвочку.


Перерисуй и заполни таблицу.

• Каких фигур больше всего? Каких меньше всего?

19
×èñëî è öèôðà

4 5
5
4
3
2
1

20
1
2
3
4
5
5>4> 1< 2 <

4*5 5*2 5› 4<


3*5 5*5 5> >
1*3*5 <5 <
5*3*1 2< <5 >4>
Расположи выигравшие в лото номера сначала в порядке
возрастания, затем в порядке убывания.
1 4 5

2 5 3
4
2 5 1 3
1

21
×èñëà îò 1 äî 5

2 ... .... 4
... ... 3 5

Образец:

3< 5 > › < 4 >

Рассмотри рисунок. Перерисуй и заполни таблицу.


5
4
3

Расположи записанные в таблице ч¼сла сначала в


2

порядке возрастания, затем в порядке убывания.


1

Назови соседей каждого числμ.

22
1
2
? ? 3 4 ?

3
5 ? ? 2 ?

4
5
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Èãðà В каком порядке нужно собрать детали?

23
×èñëî è öèôðà

5 6

1 2 3 4 5 6
6
5
4
3
2
1

24
1
1 3 5 5 3 1

2
4 2 2 4

3
4
5
6
6*1 6*3 6> 4< <6 >
6*6 2*6 5< <4< <

1 3 2 5 4
45 4 6 2 1

25
×èñëî è öèôðà

6 7
7
6
5

1 2 3 4 5 6 7
4
3
2
1

26
1
7 1 6
? 4 ? 2

2
? 5
? 3 ? 1

3
4
5
6
7
к
ьни
не
дел ... ... ... ... ... ...
по

7*6 7*7 7> <6< <


5*7 7*4 <7 5< <7 >

27
×èñëî è öèôðà

7 8
8
7
6

1 2 3 4 5 6 7 8
5
4
3
2
1

28
1
8 7 5 3 2 4
2 4 3 2 1 8

2
1 6

3
4
5
6
7
8
3*8 7*8 8> >4
8*2 6*8 <6 2<
8*7 8*1 5› ›8

< < < 5 2 3 8 > > >


8 7 1 4

29
×èñëî è öèôðà

8 9
9
8
7
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5
4
3
2
1

30
1 7 6 4

1
9

2
3
2 2 6 3 3

4
9

5
6
7
8
<9 ›9 9> 5< <9

9
8 7 1 3 1 4 7
65 45 25
3 7 3

31
×èñëî è öèôðà

2
9

1 0
8
7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6
5
4
3
2
1
0

32
×èñëî

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33
Êòî ñ óñåðäèåì ó÷èëñÿ?

Запиши, сколько вишен в каждом стакане.

Расположи числа сначала в порядке возрастания, затем


в порядке убывания. Назови соседей каждого числа.

1 3 5 7 9

0 2 4 6 8 10
10
9
8
7
6

3*5 10 * 2 7› ›9
5

8*6 9*7 7> >9


0*4 2*2 7< <9
4
3
2

3 2 2 6
10 10
1

4 4
0

34
0
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Èãðà Найди спрятанные цифры.

35
3. Ïòåíöû ó÷àòñÿ ëåòàòü
Äåéñòâèå ñëîæåíèÿ

4 œ 1 › 5
5

СЛАГАЕМОЕ СЛАГАЕМОЕ СУММА


0 1 2 3 4 5
4
3
2
1

36
1
2
1œ1› 2œ1› 3œ1› 4œ1›

3
Увеличь на 1.

4
5
Столько же и ещё 1.
Образец:
5œ1›6

Объясни связь между соседними числами.

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5

37
Äåéñòâèå âû÷èòàíèÿ

6  1 › 5
УМЕНЬШАЕМОЕ ВЫЧИТАЕМОЕ РАЗНОСТЬ
6

(ОСТАТОК)
5
4

0 1 2 3 4 5 6
3
2
1

38
1
2™1› 3™1› 4™1›

2
3
5™1› 6™1›

4
Уменьши на 1. Увеличь на 1.

5
Образцы:

6
Столько же без 1. Столько же и ещё 1.

3™1›2 3œ1›4

Объясни связь между соседними числами.

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6

39
Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå ñ ÷èñëîì 1

œ1 ™1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вычисли. Начерти путь каждой машинки по примерам


с одинаковыми ответами.

4œ1 1œ7 7œ1


1œ6 1œ4 1œ0
9™1 1™0 6œ1
0œ1 8™1 6™1

œ1›4 ™1›2 œ1›9 œ 1 › 10


™1›4 œ1›2 ™1›9 1 œ › 10
10

1*1›2 1*3›4 6›1*5


1*1›0 3*1›2 6›7*1
9

2*1›1 4*1›3 7›8*1


8

2*1›3 4*1›5 9›8*1


7

9 * 1 › 10 9 › 10 * 1
6
5

5 детей 6 детей
4
3
2

Èãðà
1
0

40
0
Объясни и сосчитай.
Образцы:

1
2
Столько же и ещё 1. Столько же без 1.

3
4
3œ1› 3™1›
На 1 больше На 1 меньше

5
6
7
8
9
3œ1*3 4™1*4 5*5œ1

10
3™1*3 4œ1*4 5 * 5™1

Увеличь на 1 каждое из чисел: 2 4 8 9 .


Уменьши на 1 каждое из чисел: 3 5 9 10 .
• Что можно подметить?

Как изменяются ответы в каждом столбце?


2œ1 1œ9 10 ™ 1 3™1
3œ1 1œ8 9™1 4™1
4œ1 1œ7 8™1 5™1
5œ1 1œ6 7™1 6™1

Кто быстрее посчитает, сколько дней от роду


каждому из двух приятелей?
Бобику вчера Мурочке завтра
исполнилась исполнится
неделя. неделя.

41
Ñëîæåíèå ñ ÷èñëîì 2

Слагаемое
Слагаемое

3 œ 2 Сумма

0œ2 2œ0

1œ2 2œ1

2œ2 2œ2

3œ2 2œ3

4œ2 2œ4

5œ2 2œ5

6œ2 2œ6
10

œ2 7œ2 2œ7 2 œ ...


9

8œ2 2œ8
8
7

Перепиши чјсла: 5 1 4 2 8 0 6 3 .
6

Увеличь на 2 каждое из них. Запиши полученные чјсла.


5

œ2›4 œ2›9 2 œ › 10 ™1›2


4

2œ ›8 2œ ›3 œ2› 2 1œ ›2
3
2

6œ2*8 7*2œ8 3œ2*2œ3


1

2œ5*6 9*4œ2 2œ7*7œ2


0

42
Âû÷èòàíèå ÷èñëà 2

0
Уменьшаемое

1
Вычитаемое

2
5 ™ 2 Разность

3
(Остаток)

4
10 ™ 2

5
9™2

6
8™2

7
7™2

8
6™2

9
5™2

10
4™2
™2
3™2

2™2

Перепиши ч¼сла: 3 7 9 10 5 2 4 6 .
Уменьши на 2 каждое из них.
Запиши полученные ч¼сла.
• Увеличь на 2 полученные ч¼сла. Что можно подметить?

™2›4 8™ ›6 ™2›0 ™2›2


™2›8 3™ ›1 5™ ›3 œ2›2
™2›5 8™ ›7 5™ ›4 6™ ›5

5œ2*5 7™2*7œ2 3™2*3™1


5™2*5 8œ2*8™2 9™2*8™2

43
Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå ÷èñëà 2

3™2›1 4™2›2 5™2›3


2 1 2 2 2 3
Вычисли аналогично: 6 ™ 2; 7 ™ 2; 8 ™ 2; 9 ™ 2; 10 ™ 2.

7œ2› 3œ2› ™2›6 2œ ›8


2œ7› 2œ3› œ2›6 ™2›8
9™2› 5™2› 2œ ›2 9™ ›8

Было 5 2 2 Было 5 7 2
Пришли 2 5 2 Ушли 2 2 2
Стало Осталось
10

Вычисли. Объясни размен денег.


9

œ ™ 2 лея
8
7
6

œ
5

™ 2 лея
4
3
2

4*2›2 8 * 2 › 10 7›5*2 2›0*2


4*2›6 8*2› 6 7›9*2 0›2*2
1
0

44
0
3 увеличь уменьши

1
5 на 2 на 1

2
0

3
4
2 ? 0 ? 1

5
8 6 7

6
10 8 9

7
3œ2*3™2 6œ2>6œ ™2> œ2

8
8œ2*8™2 4œ2< œ2 2œ < ™2

9
5™2*5œ2 7™1› ™2 ™2› œ1

10
Слагаемое Слагаемое Сумма Уменьшаемое 10 6 3
8 2
Вычитаемое 2 1 2
4 2
Разность
2 7

1 œ ... ... ™ 2 ... œ 3 ... ™ 2

... ™ 2 ... ™ 1 2 œ ...

4œ2 ... œ 1 ... ™ 2 ... ™ 1

45
Ñëîæåíèå ñ ÷èñëîì 3

Слагаемое 4 œ 3 Слагаемое
Сумма

0œ3 3œ0

1œ3 3œ1

2œ3 3œ2

3œ3 3œ3

4œ3 3œ4

œ3 5œ3 3œ5
10

6œ3 3œ6 3œ
9

7œ3 3œ7
8
7

Перепиши ч¼сла: 2 5 1 3 7 0 4 6 .
Увеличь на 3 каждое из них. Запиши полученные ч¼сла.
6
5

œ3›6 3› œ3 3œ ›2œ8
3œ ›9 4›3œ 1œ6› œ3
4
3
2

?
1
0

46
Âû÷èòàíèå ÷èñëà 3

0
1
Уменьшаемое 7™3 Вычитаемое

2
Разность

3
4
10 ™ 3

5
9™3

6
8™3

7
7™3

8
6™3

9
5™3

10
™3
4™3

3™3

Перепиши ч¼сла: 6 9 10 8 4 7 3 5 .
Уменьши на 3 каждое из них.
Запиши полученные ч¼сла.
• Увеличь на 3 полученные ч¼сла. Что можно подметить?

™3›1 5›8™ ™3›4™2


™3›4 0›3™ ™3›3œ3
™3›6 3›3™ ™3›2œ3

47
Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå ÷èñëà 3

4™3›1 5™3›2 6™3›


3 1 3 2 3
Вычисли аналогично: 7 ™ 3; 8 ™ 3; 9 ™ 3; 10 ™ 3.

™1›3 3œ ›3 ™3›4
™2›3 3œ ›4 ™3›5
™3›3 3œ ›5 ™3›6
3œ ›7 3œ ›3
œ3›7 œ3›3
™3›4 ™3›0

Всего
?
10
9

Осталось
?
8
7
6

4œ3 8™3 3œ3 9™2


5

9™3 2œ5 7™2 6™1


4

3œ2 10 ™ 1 10 ™ 3 2œ4
3

9œ0 8™2 2œ7 3œ6


2

5*3›8 3*3›0 4›7*3 5›3*2


1

5*3›2 3*3›6 4›1*3 5›8*3


0

48
0
10 уменьши увеличь

1
7
на 3 на 2

2
4

3
4
2 ? 5 ? 4

5
6 9 8

6
0 3 2

7
8
9
Было 10 9 8 Было 3 7 3
Подарил Получила

10
3 2 3 4 3 5
Осталось Стало

4œ3*4 5œ3*5™3 3œ >3œ1


4™3*4 7™3*7œ3 œ3< œ3
4œ0*4 3™3*3™0 ™2› ™3

Слагаемое 6 3 0 Уменьшаемое 10 8 3
Слагаемое 3 7 3 Вычитаемое 3 3 3
Сумма Разность

... ™ 3
3 œ ... ... œ 1

5œ3 ... ™ 2 ... ™ 3 ... ™ 3

49
Çàäà÷è íà íàõîæäåíèå ñóììû

На стоянке было 4 .
Сколько стало?
Приехали ещё 2 .
УСЛОВИЕ ВОПРОС
10
9

СЛАГАЕМОЕ
8

СЛАГАЕМОЕ СУММА
7
6
5

У Оли и . Сколько у Оли карандашей?


4

Повтори условие задачи. Повтори вопрос задачи.


3

Дополни краткую запись и реши задачу.


2

... к.
? к.
1

... к.
0

50
0
Реши задачи.

1
• У Ани 6 орехов. У Маши 2 ореха.
Сколько всего орехов у девочек?

2
3
•В было 7 пассажиров. Вошли ещё 3 человека.

4
Сколько стало в пассажиров?

5
Поставь вопросы и реши задачи устно.

6
7
• Во дворе было 2 и3 .

8
•В было . Положили ещё .

9
10
Составьте и решите задачи:

• по рисунку

• по краткой Больших … 3 п.
? ï.
записи Маленьких … 3 п.

• по примеру 6œ3›

œ3›9 7 › 10 ™ 3*2›5 0›2*2


™3›6 4› œ 3 3*2›1 4›2*2
3œ ›3 4› ™ 3 3*3›6 3›2*1

51
Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå ÷èñëà 4

4œ4› 8™4›

0œ4 4™4
1œ4 5™4
2œ4 6™4
3œ4 7™4
4œ4 8™4
... œ4 ™4
5œ4 9™4
6œ4 10 ™ 4

5™4›1 6™4› 7™4›


10

4 1 4 2 4
9

Вычисли аналогично: 8 ™ 4; 9 ™ 4; 10 ™ 4.
8
7

Прочитай по-разному, затем вычисли.


4œ1 7™4 6œ4 4œ5 10 ™ 4
6

2œ4 5™4 9™4 8™4 3œ4


5
4

В классе было 5 детей. Вошли ещё 4.


Сколько стало в классе детей?
3

Измените одно из числовых данных, чтобы в ответе


2

получить число:
1

• на 1 больше; • на 1 меньше.
0

52
0
4œ ›9 4 œ › 10 ™4›1 ™4›5

1
œ4›6 œ4› 8 ™4›6 ™4›3

2
4œ4*9 5œ4*8 4œ <8

3
0œ4*4 10 ™ 4 * 5 ™4>5
5*8™4 0*4™4

4
6› œ4

5
Реши задачи.
• На арене цирка 2 льва и столько же тигров.

6
Сколько всего животных на арене?

7
• На глади озера 3 лебедя и столько же уток.

8
Сколько всего птиц?

9
Дополните задачу подходящими словами.

10
Решите полученную задачу.
На тарелке 4 и столько же .
Сколько всего ?
Дополни цепочку действий.
œ2 ? ? ? ? ?
4 6 10 9 5 1 4

3 4 5 6
1 œ 0 œ 4 œ 3 œ
3 ™ œ 1 œ 3 œ 4
™ 1 6 ™ 6 ™ 7 ™
5 ™ 7 ™ ™ 2 ™ 2
™ 3 ™ 1 8 ™ ™ 3
™ 4 ™ 4 ™ 4 10 ™
53
Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå ÷èñëà 5

5œ0 5œ1 5œ2 5œ3 5œ4


0œ5 1œ5 2œ5 3œ5 4œ5

5œ5› 10 ™ 5 ›

6™5›1 7™5› 8™5›


5 1 5 2 5
Вычисли аналогично: 9 ™ 5; 10 ™ 5.

Поставь вопросы и реши задачи.


У мамы было 5 . В коробке было 2 .
Егор положил ещё 5 .
10

У бабушки — столько же .
9

œ5›6 8™ ›3 ™5›0
8

5œ ›8 ™5›1 0œ ›5
7

10 › 5 œ 2›7™ 5›5™
6

9› œ5 4› ™5 5› œ5
5

Какой сегодня день недели?


4
3

Äî ìîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïîñëå ìîåãî äíÿ ðîæäåíèÿ


îñòàëîñü 5 äíåé. ïðîøëî 5 äíåé.
2

Какой это будет Какой это был


1

день недели? день недели?


0

54
0
1
2
2 увеличь ? 3

3
5 на 5 6
4 5

4
5
1œ 7™ 3œ 9™
5 5 5 5

6
6™ 2œ 8™ 4œ

7
œ3 3œ œ3 6œ
2 œ4 4œ 5 3 œ2 5œ 4

8
œ5 5œ œ1 4œ

9
10 ™ 7™ ™3 ™5

10
9™ 5 6™ 5 10 ™ 4 7 ™4
8™ 5™ ™5 ™3

Слагаемое Слагаемое Сумма Уменьшаемое 10 6


3 5
Вычитаемое 5 5
5 7
4 9 Разность 1 0

Составь и реши задачи.

... 4 ... 5
? ?
... 5 ... 3

Составьте подобные задачи о том, чем вы любите


заниматься в свободное время.

55
Çàäà÷è íà íàõîæäåíèå îñòàòêà

На взлётной полосе было 7 . Сколько самолё-


тов осталось после того, как взлетело 2 самолёта?
Перескажи описанные в задаче события в той последо-
вательности, как они произошли.
Поясни краткую запись, решение и ответ задачи.

ÓÑËÎÂÈÅ

ÂÎÏÐÎÑ
10
9
8
7

УМЕНЬШАЕМОЕ
6

ВЫЧИТАЕМОЕ
РАЗНОСТЬ (ОСТАТОК)
5
4

Какую сдачу с 5 леев получил


3

Было ... леев


Саша, если он купил за 3 лея? Потратил ...
2

лея
Поясни и дополни краткую запись.
1

Сдача ... лея


Реши задачу.
0

56
0
Вычисли по цепочке.
Прочитай вычисления с помощью выражений

1
«увеличиваю на», «уменьшаю на».

2
œ2 œ3 œ2 ™3
3

3
4
™3 ™2 ™3 œ1
9

5
Реши задачи.

6
• В пакете было 10 пряников. Маша съела 2 пряника.

7
Сколько пряников осталось в пакете?

8
• У Егора было 7 наклеек. Он дал другу 3 наклейки.
Сколько наклеек осталось у Егора?

9
• У ёжика было 6 грибов. Мама дала ему ещё 3 гриба.

10
Сколько теперь грибов у ёжика?

Составьте и решите задачи:

• по рисунку

• по краткой Было ...


записи Потратила ... 2 лея
Сдача ... ? лея

Реши задачи.
На игровой площадке было 5 детей. Сколько детей
стало, если:
1) пришли ещё 2 ребят? 2) ушли 2 ребят?

57
Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå ÷èñåë äî 5

4œ3 1œ3 2œ5 10 ™ 4 8™4


2œ4 8™2 10 ™ 5 1œ6 9™4
8™3 10 ™ 3 6™2 7™2 3œ3
9™5 1œ4 9™3 4™0 9™2

3œ4*2œ6 4™4* 0œ4 3œ7*5œ5


5œ3*9™2 5 ™ 0 * 10 ™ 2 8™4*2œ2
8™5*6™4 10 ™ 4 * 1 œ 5 6™5*1œ1

œ 0 1 2 3 4 5 6 – 10 9 8 7 6 5 4
4 4
5 5

Исправьте задачи, составленные Незнайкой,


затем решите их.
10

• На ёлке росли 5 спелых и столько же з елёных


9

яблок. Сколько всего было яблок?


•У нас с Кнопочкой было 4 банана.
8

За ужином мы съ ели 8 бананов.


Сколько бананов осталось?
7

•У б елочки было 6 ор ехов.


6

Она угостила б ельчонка тр емя ор ехами.


Сколько всего у б елочки ор ехов?
5
4

Дополни цепочку действий.


3

Прочитай каждое действие по-разному.


2

œ3 ? ? ? ?
3 6 8 5 9 4
1

• Составь подобную цепочку для соседа по парте.


0

58
7 8 9 10

0
1 œ 6 œ 6 œ 8 œ

1
œ 3 4 œ ™ 1 œ 4

2
5 œ œ 3 œ 1 1 œ

3
™ 1 œ 1 5 œ œ 5

4
9 ™ 9 ™ œ 2 3 œ
™ 3 10 ™ 9 ™ œ 0

5
6
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

7
8
9
10
Сколько всего яблок в корзи- На блюде было 10 .
не, если в ней 7 и3 ? Сколько осталось после того,
как Аня взяла 2 яблока?
.
ч ке
Èãðà епо
Перерисуй и продолжи. ц 0
о 1

п


и

.1.0. 6

5
сл
œ


чи

... ™

1
4
Вы


... œ

3

... ™

4

... œ

5

7
œ

59
...
Çàäà÷è íà óâåëè÷åíèå ÷èñëà íà íåñêîëüêî åäèíèö

В корзине 5 ,а на 2 больше.
Сколько в корзине?

Орехов ... 5 ÓÑËÎÂÈÅ

ÂÎÏÐÎÑ Груш ... ? , на 2 больше

Решение:

Столько же и ещё 2.

5œ2› (г.)
Ответ: груш.

Реши задачи.
• У Стрелочки 6 , а у Чубчика на 4 больше.
Сколько у Чубчика?
10
9

• У Иголкина 3 , а у Колючкина на 5 боль-


ше. Сколько у Колючкина?
8

• У Пушистика 5 , у Ушастика столько же.


7

Сколько у них вместе?


6

Составьте подобные задачи.


5
4

На сколько больше? На сколько меньше?


3
2
1
0

60
0
Поставь вопросы и реши задачи.

1
• На столе 2 и5 .

2
• У Нины было 8 . Она съела 3 .

3
• У Саши 4 , а у Вани на 4 больше.

4
5
увеличь уменьши
3
1 на 5 на 5

6
4

7
• Что можно подметить?

8
9
Как изменяются 2œ5 3œ5 4œ5 5œ5
ответы в каждом

10
ряду? 10 ™ 5 9 ™ 5 8 ™ 5 7 ™ 5

Составьте и решите задачи по рисункам.

Витя построил квадрат: по одной палочке на каждую


сторону. Катя взяла на одну палочку меньше, чем Витя.
Какую фигуру может построить Катя?

Построй домик из
Èãðà палочек. Переложи
одну палочку так, чтобы
Ушастик находился по
другую сторону домика.

61
Ñëîæåíèå ñ ÷èñëàìè 6, 7, 8, 9

6œ1 1œ6 7œ1 1œ7


6œ2 2œ6
7œ2 2œ7
6œ3 3œ6
6œ4 4œ6 7œ3 3œ7

От перестановки слагаемых
„œ” сумма не меняется.

Переставь слагаемые и найди ответ:


1 œ 8; 2 œ 8; 1 œ 9; 0 œ 6; 0 œ 7; 0 œ 8; 0 œ 9.

1œ › 10 2œ › 10 3œ › 10
1œ › 9 2œ › 9 3œ › 9
10

1œ › 8 2œ › 8
1œ › 7 • Что можно подметить?
9
8

Сколько теперь у каждого ёжика?


7

У Иголкина было 3. У Колючкина было 10.


Мама дала ему ещё 6. Он дал маме 4.
6
5

Какими купюрами может расплатиться Дина,


4

а какими Дима?
3

7 леев
6 леев 3 лея
2

2 лея
1

Дина Дима
0

62
0
2
1 увеличь уменьши

1
3 на 7 на 5

2
3
5 2 10

4
3 ? 0 ? 8

5
4 1 9

6
7
Составьте и решите задачи:

8
9
• по рисунку

10
• по условию В клетке 4 и на 6 больше .

• по примеру 2œ7›

Как изменяются ответы в каждом столбце?


К
2œ8 7œ3 6œ1 4œ2
2œ7 6œ3 7œ1 4œ3
2œ6 5œ3 8œ1 4œ4
2œ5 4œ3 9œ1 4œ5

2œ6›6œ 7œ1›1œ 8œ › œ8
2œ6<6œ 7œ1>1œ 8œ <8œ
2œ6>6œ 7œ1<1œ œ9>9œ

63
Çàäà÷è íà óìåíüøåíèå ÷èñëà íà íåñêîëüêî åäèíèö

У Димы 9 , а у Тани на 2 меньше. Сколько у Тани?


Перескажи условие и вопрос задачи.
Дима … 9 к.
Таня. … ? к., на 2 меньше
Решение:

Столько же без 2.

9™2› (к.)
Ответ: каштанов.

Реши задачи.
• Маша разбила в буфете Медведя 9 кружек, а тарелок
10

на 3 меньше. Сколько тарелок разбила озорница?


9

• У Вани 4 ,а на 6 больше.
8

Сколько у него машинок?


7

ê Òåò
• Äíåâíè стҐит 10 леев. ðàäü на 5 леев дешевле.
6

Сколько стҐит тетрадь?


5

• ст¥ит 2 лея. на 7 леев


4

дороже. Сколько ст¥ит линейка?


3

Составьте подобные задачи.


2

Èãðà
1
0

64
0
На сколько больше? На сколько меньше?

1
2
3
4
5
6
7
Поставь вопросы и реши задачи.

8
9
• У Коли было 10 леев. Он купил за 4 лея.

10
• Оля купила за 2 лея и за 8 леев.

• Ире 7 лет, а Егорка на 3 года младше.

2 увеличь уменьши
4 на 6 на 4
3

8*1›9 7*2›9 œ6›8 ™5›1


8*1›7 7*2›5 6œ ›8 ™1›5
6*3›9 5*4›9 œ2›6 9™ ›5
6*3›3 5*4›1 2œ ›6 9™ ›4

65
Âû÷èòàíèå ÷èñåë 6, 7, 8, 9

7™6›1 8™6› 9™6› 10 ™6 ›


6 1 6 2 6 6
Вычисли аналогично: 8 ™ 7
9™7 9™8
10 ™ 7 10 ™ 8 10 ™ 9

9™6 9™8 9™7 7™5


8™7 10 ™ 6 10 ™ 9 6™3
10 ™ 8 8™6 8™5 8™4
9™5 10 ™ 7 7™3 7™6

™6›7™7 ™8›9™9 10 ™ › 8™8


™6›8™7 ™7›9™8 10 ™ › 7™6
9™ ›8™6 10 ™ › 9 ™ 7 9™ › 10 ™ 7
10

Реши задачи.
9

Незнайка знал 9 стихот- Ваня знал 2 загадки, но


8

ворений, но 6 из них он выучил ещё 8. Сколько за-


забыл. Сколько стихотво-
7

гадок знает теперь Ваня?


рений помнит Незнайка?
6
5

9 леев
4

8 леев
6 леев
3

Таня Дима Коля


2

Чья покупка дороже?


1

Кто получил наибольшую сдачу с ?


0

66
0
10 7 9 8 Уменьши каждое

1
число на 6; на 7.

2
Как изменяются ответы в каждом столбце?

3
10 ™ 6 9™7 10 ™ 7 8™8

4
9™6 8™7 10 ™ 8 8™7
8™6 7™7 10 ™ 9 8™6

5
6
7
Было 9 10 8 Было 7 6 2

8
Уехали 6 7 8 Приехали 2 4 8
Осталось Стало

9
10
Составьте и решите задачи:

ñò
îë
• по рисунку æå üêî

• по краткой ... 8
записи ... ?, на 6 меньше

™9 ™6 ™8

4œ6 7œ ™0
0œ œ7

67
Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå äî 10

œ1 ™1 7œ
6 œ2 6 ™2 5œ 2
œ4 ™4 8œ
10 ™ œ4 ™5 8™3
5™ 4 3 œ7 10 ™ 8
9™ œ3 ™6 2 œ ...
8œ › ™5›
œ3› 9™ › 5 ... ™ 4
4 œ › 10 ™2›
›6œ ›7™ ... œ 6
8 › ™2 7 › œ3
›4œ ›9™
1 œ ...
10

... ™ 6
9

1 3
8

5 ... ™ 4
7
6

10 8 8 œ ...
5

6
4

1 4
3

7
2
1

9 6
0

3
68
0
Увеличь на 3 каждое из чисел: 1 4 5 7 .

1
Уменьши на 3 каждое из чисел: 4 7 8 10 .

2
• Что можно подметить?

3
Как изменяются числа в каждом ряду?

4
a) 2 5 8 б) 10 5 0 в) 2 6 10

5
6
Реши задачи.
a) В коробке было 8 . Катя взяла 2 .

7
Сколько осталось?

8
б) С горки на санках катались 3 друга. Пришли ещё 3.

9
Сколько теперь ребят на горке?

10
в) На ёлке 5 и на 2 больше . Сколько на ёлке?

г) Лена смастерила 7 , а Витя — на 3 меньше.


Сколько смастерил Витя?
Измените каждую задачу так, чтобы она решалась
другим действием.

Найдите все пары чисел до десяти:


a) сумма которых равна 3 8 2 ;
б) разность которых равна 4 7 9 .

Реши любой пример. Следующий пример должен


Èãðà начинаться числом, полученным в ответе.
7™2 6œ2 5œ4
??

9™3 2œ5 8™6 ?

69
Êòî ñ óñåðäèåì ó÷èëñÿ?

4œ3 8™5 10 ™ 3 7™1™3


2œ7 9™2 0œ3 2œ8™1
9™6 1œ7 10 ™ 2 9™5œ4
2œ6 5œ4 10 ™ 1 2œ3œ2

Увеличь на 2 каждое из чисел: 8 5 2 6 .


Уменьши полученные ответы на 4.

3*2›5 6*3›9 5*3>5


6*4›2 8*2›6 7*2<7
9›7*2 0›1*1 6>6*3

Слагаемое 3 1 Уменьшаемое 9 3
Слагаемое 5 4 Вычитаемое 7 5
Сумма 10 8 Разность 5 3
10
9

Составьте и решите задачи:


8
7

a) по рисунку
6
5
4

8 лет.
б) по условию
3

на 3 года младше.
2

в) по вопросу Сколько машин осталось на стоянке?


1

г) по примеру 4œ4›
0

70
0
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

1
2
1) Запиши и вычисли:

3
сумму чисел 4 и 3; разность чисел 5 и 3;

4
разность чисел 6 и 4. сумму чисел 8 и 2.

5
2) Увеличь на 7 каждое из чисел:

6
3 1 0 2

7
3) Уменьши на 6 каждое из чисел:

8
10 6 7 9

9
10
4) Дополни числами.

œ 9 › 10 9™ ›5 œ 6 › 10 8™ ›3
6œ › 8 ™8›2 5 œ › 9 ™9›1
5) Реши задачу.
У Ани было 6 наклеек. У Ани было 6 наклеек.
Она дала Мите 2 наклейки. У Мити было на 2 наклейки
Сколько наклеек осталось больше.
у Ани? Сколько наклеек у Мити?

Èãðà 6™5œ2 5™0œ2


3œ3œ3
2œ3œ4
?
?

8™8œ10
5œ1™4 7™3™1
?
?

8™4œ2 ?
9™3œ2 10™2™3 9™8œ7
3œ7™5

71
4. Ó çèìóøêè â ãîñòÿõ

• Âçàèìîñâÿçü ñëîæåíèÿ è âû÷èòàíèÿ


20
19
18
17
16
15
14

3œ2›5 3 2 2œ3›5
13

5™2›3 5 5™3›2
12
11
10
9
8
7
6

Составь аналогичным образом 2 примера на сложение и


5

2 примера на вычитание.
4

a) 2 8 б) 3 6 в) г)
3

5 2 6 2
2

Подберите ещё 3 числμ и составьте аналогичные


1

примеры.
0

72
0
0 увеличь уменьши

1
5 на 2 íà 2

2
8

3
Возьмите на заметку! Сложение и вычитание —

4
взаимно обратные действия.

5
Вычисли, затем выполни проверку обратным действием.

6
3œ4› ™4›3 10 ™ 6 › œ 6 › 10
4œ3› ™3›4 10 ™ 4 › œ 4 › 10

7
8
4œ2› ™2›4 9™4› œ4›9
2œ4› ™4›2 9™5› œ5›9

9
5œ3› ™3›5

10
8™5› œ5›8

11
Составьте и решите задачи по примерам и рисункам.

12
a) 3 œ 7 › в) 10 ™ 3 ›

13
б) 7 œ 3 › г) 10 ™ 7 ›

14
15
Слагаемое Слагаемое Сумма Уменьшаемое 9 5
4 6
Вычитаемое 16
7 4 17
7 9
Разность 5 3
18

4 4
19

Составь и запиши все возможные примеры на


20

сложение и на вычитание с числами:


ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

6 1 7 2 6 8
73
• Ïîñëåäîâàòåëüíûå ñëîæåíèÿ è âû÷èòàíèÿ

Выполни действия в заданной последовательности.


2œ4™1 6™3œ4 5œ4™7 8™5™2
5œ2™6 9™6œ2 2œ6™8 9™4™1
20

7™2™3 10 ™ 4 ™ 5 9™3™1 4œ2œ4


19

Реши задачи.
18

a) На игровой площадке было трое ребят. Подошли ещё


шестеро, а двое ушли домой. Сколько теперь ребят
17

на площадке?
16

б) В автобусе было 10 пассажиров. На остановке вышли


15

4 и зашли 2 пассажира. Сколько теперь пассажиров


в автобусе?
14

Составьте и решите подобные задачи по примерам:


13

•6œ3™2› ; •9™6œ5› .
12

Вычисли, затем выполни проверку обратным действием.


11

4œ3 3œ6 2œ8 9œ1


8™6 9™2 10 ™ 5 7™0
10
9

Вычисли по цепочке слева направо. Проверь результаты,


выполнив обратные действия справа налево.
8

œ6 ™5 œ7 ™8 œ4 ™5
a) 2
7
6

™3 œ1 ™4 œ5 ™6 œ2
б) 10
5
4

8œ1™4 9™5œ1 7œ1™5


3

1œ3œ3 6œ4™2 6™0™1


2

10 ™ 4 ™ 3 4™1œ4 4œ3œ0
1

9™7œ6 8™2™3 10 ™ 9 œ 7
0

74
0
1
2
3
1 œ2 œ 3 1 œ2 œ 3 1 œ2 œ 3 1 œ2 œ 3

4
5
При любом сочетании слагаемых
„œ” сумма не меняется.

6
7
Вычисли, сочетая слагаемые по-разному.

8
1œ4œ5 3œ5œ2 0œ5œ3

9
2œ3œ2 5œ1œ3 6œ2œ2

10
Реши задачи.

11
a) На полке было 2 ,3 и4 .

12
Сколько всего игрушек было на полке?

13
б) У каждого из трёх поросят было по 2 .

14
Сколько всего у поросят?

15
Составьте и решите подобные задачи по примерам:
•1œ7œ2› ; •3œ3œ3› . 16
17

Вычисли сумму чисел.


18

a) 2 1 б) 5 0 в) 3 2 г) 2 2
19

4 3 1 2 1 3 1 2
20

8 * 2 * 4 › 10 4 * 3 * 3 › 10 5*2*1<4
4*3*2› 5 5*1*4› 0 4*1*5>9

75
• Íàòóðàëüíûå ÷èñëà îò 11 äî 20

десятки единицы
20
19

1 1
одиннадцать
18
17

десятки единицы
16
15
14

1 2
13

двенадцать
12

десятки единицы
11
10
9

1 3
тринадцать
8
7

Какие чјсла представлены на рисунках?


6
5
4
3
2
1
0

76
0
1
2
дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед. дес. ед.

3
16 ? ? ? ?

4
13 20

5
6
дес. ед. дес. ед.

7
8
1 дес. 1 ед. 1 дес. 4 ед. 1 дес. 0 ед.

9
1 дес. 1 ед. 1 дес. ед. 1 дес. ед. дес. 4 ед.

10
1 2 6 1

11
Что указывает каждая цифра в записи числμ?

12
13 17 19 15 11 10 20

13
14
Как можно a) б)
разменять

15
деньги?

Оля построила квадрат, а Егор — треугольник. 16


17
Каждую сторону фигур они составили из одной палочки.
Сколько палочек из 10 осталось у ребят?
18
19

Сколько ? ? ?
20

Èãðà

77
• Ñðàâíåíèå è óïîðÿäî÷èâàíèå ÷èñåë äî 20

Чјсла:
• однозначные ед.
• двузначные дес. ед.
20
19
18
17
16

1 <2 5 >3 *
15
14
13

11 < 12 15 > 13 *
12
11
10
9
8
7
6

13 * 12 10 * 14 20 * 8 3 * 13
5

16 * 9 10 * 20 20 * 14 16 * 6
4

15 * 19 18 * 10 17 * 20 17 * 11
11 * 13 12 * 17 19 * 14 12 * 19
3
2

1 > 15 17 > 1 1 > 1


1

1 < 15 17 < 1 1 < 1


0

78
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

2
9 11 17 19 10 12 12 14

3
15 13 18 16 13 11 20 18 10 8

4
12 15 19 16 14 15 10 11

5
Запиши ч¼сла в порядке возрастания: 11 1 10 0 16 6 .

6
Запиши ч¼сла в порядке убывания: 17 15 8 20 2 10 .

7
8
11 12 20 18 2 4 6

9
10
13 14 17 16 8 10

11
16 14 14

12
13
Как можно упорядочить предметы?

14
20 леев
11 леев

15
13 леев 8 леев

16
17

12 1 дес. 4 eд. 2) 18 * 16 9 * 19
18

1)
18 * 3 20 * 12
19

дес. eд.
20

3) Дополни соседними числами.


18 10 19 8
12 10
4) Запиши в порядке убывания ч¼сла: .
2 18 20

79
20
19 • Äåñ. + Åä. = Äåñ.Åä. Äåñ.Åä.  Åä. = Äåñ. Äåñ.Åä.  Äåñ. = Åä.

10 œ 3 › 13 10 3 3 œ 10 › 13
18

13 ™ 3 › 10 13 13 ™ 10 › 3
17
16
15
14

10 œ 4 9 œ 10 15 ™ 5 16 ™ 10
13

4 œ 10 10 œ 9 15 ™ 10 16 ™ 6
14 ™ 4 19 ™ 10 10 œ 5 6 œ 10
12

14 ™ 10 19 ™ 9 5 œ 10 10 œ 6
11

Запиши все возможные примеры на сложение и на


10

вычитание с числами:
9

a) 2 10 б) 111 в) 18 8
12 1 10 10
8
7

10 œ › 17 3œ › 13 15 › œ5 14 › œ 10
6

17 ™ › 10 13 ™ › 3 10 › ™5 4› ™ 10
5

Составьте
4

и решите
3

задачу по
рисунку.
2
1
0

80
0
8

1
6
уменьши увеличь
2

2
на 2 на 10

3
13 3 9

4
12 ? 2 ? 8
10 0 6

5
6
Сколько из 15 леев осталось у каждого из друзей?

7
• Сколько денег
5 леев 10 леев они потратили

8
вместе?

9
Реши задачи.

10
a) Пенал ст¥ит 19 леев. Сколько ст¥ит альбом, если он

11
на 9 леев дешевле пенала?

12
Измените задачу по примеру:
19 леев ™ 10 леев › леев.

13
б) Алина купила конверт за 3 лея и открытку за 10 леев.

14
Сколько денег она потратила?

15
Составьте подобную задачу по примеру:
10 леев œ 10 леев › леев.
16
Вычисли, затем выполни проверку обратным действием.
17

10 œ 8 7 œ 10 10 œ 9 18 ™ 10
18

11 ™ 1 12 ™ 10 14 ™ 4 5 œ 10
19
20

Слагаемое 4 10 10 Уменьшаемое 17 13 18
Слагаемое 10 9 1 Вычитаемое 7 10 8
Сумма Разность

81
• Çàäà÷è íà ðàçíîñòíîå ñðàâíåíèå

На сколько больше? На сколько меньше?


20
19
18

• Какое
17

действие
16

нужно
выполнить?
15
14

В ансамбле 12 девочек На сколько больше


и 10 мальчиков. девочек, чем мальчиков?
13
12

ÓÑ Ë Î Â È Å ÂÎÏÐÎÑ
11

Девочек ... 12
íà ?
Мальчиков ... 10
10

Ðåøåíèå:
9
8
7
6

12 ™ 10 › 2 (ä.)
5

Ответ: Девочек на 2 больше, чем мальчиков.


4
3

В сквере 19 лип и 9 елей.


2

На сколько меньше елей, чем лип?


1

• На сколько больше лип, чем елей?


0

82
0
1
2
3
Увеличь на один десяток ч¼сла: 9 0 10 6 .

4
Уменьши на одну единицу ч¼сла: 10 20 11 1 .

5
В гости к Незнайке пришли Винтик, Шпунтик

6
и Кнопочка. Для чаепития он принёс:

7
2 6 3 5

8
9
a) Каких предметов он принёс больше, чем требовалось?

10
На сколько?
б) Каких предметов он принёс меньше, чем требовалось?

11
На сколько?

12
Реши задачи. Сформулируй вопросы по-другому.

13
a) Ане 7 лет. Марине 17 лет. На сколько лет Аня младше

14
Марины?

15
б) ст¥ит 10 леев, а ст¥ит 20 леев.
На сколько зубная паста дороже щётки?
16
17
Составьте задачи, используя в вопросе выражение
«на сколько»:
18

a) по краткой Больш¼х ... 10 м.


19

на ? м.
записи Маленьких ... 20 м.
20

б) по условию В корзине 14 и 10 .

в) по примеру 15 ™ 5 ›

83
20
19
18
17 • Äåñ.Åä. + Åä. = Äåñ.Åä. Äåñ.Åä.  Åä. = Äåñ.Åä.

13 œ 2 › 15 15 ™ 2 › 13
16

2 œ 13 › 15 15 ™ 3 › 12
Складываем единицы Вычитаем единицы
15

между собой. между собой.


14
13

œ3 ™4 œ3
14 ™3 15 œ4 13 ™3
12

œ2 ™2
11

16 ™2 17 œ2
10

5 œ 12 13 œ 2 18 ™ 4 19 ™ 7
9

12 œ 5 2 œ 13 14 œ 4 12 œ 7
17 ™ 5 13 ™ 2 4 œ 14 7 œ 12
8
7

Реши задачи.
a) У Пушистика 3 морковки, а у Ушастика 16 морковок.
6

Сколько всего морковок у зайчат?


5

б) У Иголкина 3 гриба, а у Колючкина 16 грибов. У кого


4

из ежат больше грибов и на сколько?


Чем похожи и чем отличаются эти задачи?
3
2

12 16 15 19 15 16
1

13 18 11 14 18 13
0

84
0
œ4 ™6 œ3 ™ 10 œ 11
a) 14

1
™9 œ8 ™7 œ3 ™2 ™ 12

2
б) 19

3
Как изменяются ответы в каждом столбце?

4
14 œ 3 3 œ 14 18 ™ 1 15 ™ 5

5
14 œ 4 3 œ 15 18 ™ 2 16 ™ 5

6
14 œ 5 3 œ 16 18 ™ 3 17 ™ 5

7
Продолжи задачу так, чтобы она решалась действием:

8
a) сложения; á) вычитания.
Реши полученные задачи.

9
Хохол¥к слепил 15 снежков.

10
Румянушка слепила на 4 снежка

11
12 œ 3 œ 4 19 ™ 5 œ 2 4 œ 11 œ 3 18 ™ 5 ™ 10

12
15 œ 2 ™ 7 14 œ 3 ™ 2 1 œ 13 œ 5 15 ™ 4 ™ 11

13
16 ™ 3 œ 4 17 ™ 5 ™ 1 4 œ 14 ™ 2 12 œ 6 ™ 13

14
Составьте и решите задачи по кратким записям.

15
16
a) ... 4 б) Было ... 10
Вошли
17
... 6 ? ... 6
Вышли ... 3
18

... 8 Стало ... ?


19
20

13 œ 4 * 14 12 œ 4 * 10 œ 6 3 œ 13 * 18 ™ 10
18 ™ 4 * 16 15 ™ 2 * 4 œ 10 16 ™ 4 * 2 œ 12
14 œ 1 * 15 17 ™ 7 * 1 œ 11 18 ™ 6 * 19 ™ 3

85
20
19
18
17 • Äåñ.Åä.  Äåñ.Åä. = Åä.

Сначала вычитаем Затем вычитаем


15 ™ 13 › ?
16

десяток: единицы:
10 3 15 ™ 10 › 5 5™3›2
15
14

15 ™ 12 16 ™ 14 18 ™ 15
13

10 2 10
12

7™ 4 9™ 6 6™ 2 8™ 3
11

17 ™ 4 19 ™ 6 16 ™ 2 18 ™ 3
17 ™ 14 19 ™ 16 16 ™ 12 18 ™ 13
10

9™ › 4 7™ › 2 ™ 3› 3
9

19 ™ › 4 17 ™ › 2 ™ 13 › 3
8

19 ™ › 14 17 ™ › 12 ™ 3 › 13
7

У Толи 18 леев. Сколько леев у него останется после


6

покупки каждого из этих предметов?


5

a) 14 леев б) 12 леев в) 17 леев


È
ÛÅ
ÍÄÀØ
4

ÖÂÅÒÍ
ÊÀÐÀ
3

• В каком случае сдача будет большей? В каком меньшей?


2

14 ™ 12 * 16 ™ 14 19 ™ 17 * 19 ™ 10
1

18 ™ 6 * 18 ™ 16 15 ™ 11 * 17 ™ 13
0

86
0
Запиши все возможные примеры на сложение и на
вычитание с числами:

1
a) 13 4 17 б) 18 2 16 в) 12 7 19

2
3
Реши задачи.
a) На санках катались 12 девочек и 18 мальчиков.

4
На сколько было меньше девочек, чем мальчиков?

5
• Сформулируй по-другому вопрос задачи.

6
б) Арина прочла 14 страниц. Митя прочёл на 4 страницы
больше. Сколько страниц прочёл Митя?

7
• Измени одно слово в условии так, чтобы задача

8
решалась вычитанием.
в) На берегу океана было 15

9
. Пришли ещё 3,
затем ушли 11. Сколько пингвинов осталось?

10
• Измени задачу по примеру: 15 ™ 13 œ 7 › .

11
16 ™ 14 œ 11 15 œ 3 ™ 12 8 œ 11 ™ 10

12
16 ™ 14 œ 1 15 ™ 13 œ 2 18 ™ 11 œ 10

13
6 ™ 4 œ 11 5 œ 13 ™ 12 18 ™ 1 ™ 10
16 ™ 11 œ 14 15 ™ 12 œ 13 18 œ 1 ™ 11

14
15
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2
16
1) 10 œ 4 12 œ 5 1) 10 œ 8 14 œ 5
17

2 œ 10 6 œ 13 9 œ 10 3 œ 13
18

13 ™ 3 16 ™ 4 16 ™ 6 18 ™ 2
19

18 ™ 10 19 ™ 12 12 ™ 10 17 ™ 16
20

2) У было 2 и 14 . 2) У было 15 и3 .
На сколько больше морко- На сколько меньше груш,
вок, чем редисок? чем яблок?

87
• Íàõîæäåíèå íåèçâåñòíîãî ñëàãàåìîãî

12 œ 3 › 15 15 ™ 3 › 12
3 œ 12 › 15 15 ™ 12 › 3
Ñë. Ñë. Ñóì. Ñóì. Ñë. Ñë.
20
19

Если из суммы вычтем одно слагаемое,


18

то получим другое слагаемое.


17
16

Слагаемое 10 4 12 Слагаемое
15

Слагаемое Слагаемое 1 4 15
14

Сумма 15 14 19 Сумма 11 16 17
13
12
11
10
9

На подоконнике 4 вазона с фиалками и


несколько — с кактусами. Всего 15 вазонов.
8

Сколько вазонов с кактусами?


7

... 4 â. ÓÑËÎÂÈÅ
6

Ñë.
15 â. Ñóì.
5

Ñë. ... ? â.
4

ÂÎÏÐÎÑ
Решение:
3

15 ™ 4 › 11 (â.)
2

Ñóì. Ñë. Ñë.


1

Ответ: 11 .
0

88
0
Реши задачи.

1
a) Во дворе гуляли 18 ребят. Сколько девочек,
если мальчиков 16?

2
б) Вместе у Димы и Тани 19 книг. Сколько книг у Тани,

3
если у Димы 11?

4
Найди неизвестные слагаемые. Поясни.

5
œ 2 › 16 4 œ › 18
œ 11 › 18 13 œ › 17

6
Ñë. › Ñóì. ™ Ñë.
œ 5 › 17 12 œ › 19

7
œ 13 › 19 6 œ › 16

8
Составь и реши задачи:

9
... ? ëåя

10
a) по краткой
18 ëеев
записи ... 15 ëåев

11
12
В аквариуме 11 золотых рыбок
б) по условию и несколько краснопёрых.

13
Всего 14 рыбок.

14
15
Вычисли по цепочке слева направо. Проверь результаты,
выполнив обратные действия справа налево.
a) 12 œ 6 ™ 15 œ 12 ™ 10 œ5 ™5 16
17

б)
18

™ 17 œ 12 ™3 œ7 ™ 14 œ 13
19
19
20

Постройте из палочек лодку.


Èãðà Переставьте 2 палочки так,
чтобы лодка поплыла в
обратном направлении.

89
• Èçìåðåíèå ìàññû. Êèëîãðàìì

Масса предмета измеряется взвешиванием.

2 кг
20

1
кг 1 2
кг кг
19

7 кг
один килограмм
18
17
16
15

1
кг
14
13

Весы находятся в Весы не находятся В каком положе-


равновесии. в равновесии. нии весы?
12

Массы равны. Кто тяжелее? Кто тяжелее?


11

Кто легче?
На сколько?
10

Составьте и решите задачи.


9
8

a)
7

12 кг ? кг 17 кг • Назовите всех изо-


бражённых живот-
6

ных в порядке воз-


б)
5

растания масс.
4

19 кг 4 кг ? кг • Составьте и реши-
те другие задачи
3

о массах этих
в)
2

животных.
1

? кг 18 кг 16 кг
0

90
• Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå äî 20

0
10 œ 6 17 ™ 13 18 ™ 1 14 ™ 10

1
2 œ 15 3 œ 13 14 œ 2 7 œ 10

2
18 ™ 14 7 œ 10 19 ™ 15 19 ™ 3

3
Составь все возможные примеры на сложение и на

4
вычитание с числами:

5
a) 4 13 б) 15 в) 7 19
17 2 13 12

6
7
Слагаемое 2 2 Уменьшаемое 16 16 16

8
Слагаемое 14 10 Вычитаемое 3 13 16

9
Сумма 14 14 Разность

10
11
15 * 3 › 12 11 * 1 › 10 12 › 14 * 2
16 * 2 › 18 17 * 2 › 15 19 › 18 * 1

12
13
12 œ < 15 14 ™ > 10 2< ™ 15
3œ > 13 16 ™ < 6 3> ™ 11

14
15
Поставь вопросы и реши задачи.

16
a) Мама очистила 14 , а Саша — на 10 меньше.
17

б) Папа купил 3 кг и 15 кг .
18
19

14 12
20

15 уменьши ? 13
18 на 13 16

91
• Äåñ.Åä. + Åä. = 20 20 – Åä. = Äåñ.Åä. 20 – Äåñ.Åä. = Åä.

Ó ìåíÿ 1 äåñÿòîê è 6 åäèíèö.


16 œ 4
20

10 œ 6 œ 4
19

Äîïîëíÿþ åù¸ 1 äåñÿòîê.


Âñåãî стало 2 äåñÿòêà.
18

9œ1 8œ2 7œ3 6œ4 5œ 5


17

19 œ 1 18 œ 2 17 œ 3 16 œ 4 15 œ 5
16

1œ9 2œ8 3œ7 4œ6 5 œ 15


15

11 œ 9 12 œ 8 13 œ 7 14 œ 6
14

1 3 5 7 9
13

2 4 6 8 10
12
11

Ó ìåíÿ 2 äåñÿòêà.
10

20 ™ 4
9

10 œ 10 ™ 4
8

Èç îäíîãî äåñÿòêà âû÷èòàþ 4 åäèíèöû.


Îñòà¸òñÿ 1 äåñÿòîê è 6 åäèíèö.
7

10 ™ 1 10 ™ 2 10 ™ 3 10 ™ 4 10 ™ 5
6

20 ™ 1 20 ™ 2 20 ™ 3 20 ™ 4 20 ™ 5
5

10 ™ 9 10 ™ 8 10 ™ 7 10 ™ 6 10 ™ 5
4

20 ™ 9 20 ™ 8 20 ™ 7 20 ™ 6 20 ™ 5
3

20 18 16 14 12 10
2

19 17 15 13 11
1
0

92
0
Найди неизвестные слагаемые. Поясни.

1
14 œ › 20 12 œ › 20
13 œ › 20 11 œ › 20

2
Ñë. › Ñóì. ™ Ñë.
œ 5 › 20 œ 4 › 20

3
œ 2 › 20 œ 3 › 20

4
5
Найди закономерность,
затем дополни каждый

6
ряд.

7
8
Реши задачи.

9
a) Собака весит 18 кг, а кот — 2 кг.
Сколько они весят вместе?

10
11
б) ст¥ит 20 леев. на 4 лея дешевле.

12
Сколько ст¥ит ?

13
в) В классе 17 стульев и 20 детей. Сколько ещё стульев
необходимо?

14
15
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

1) 12 œ 4 14 œ 6 1) 16 œ 3 12 œ 8 16
17

3 œ 13 7 œ 13 5 œ 12 6 œ 14
18

17 ™ 5 20 ™ 2 18 ™ 4 20 ™ 5
18 ™ 16 20 ™ 12 19 ™ 17 20 ™ 15
19

2) В корзине — яблоки и 2) Во дворе — куры и утки,


20

груши, всего 20 плодов. всего 20 птиц.


Сколько груш в корзине, Сколько кур во дворе,
если яблок — 8? если уток — 11?

93
• Êòî ñ óñåðäèåì ó÷èëñÿ?

Какие чјсла изображены на рисунках?

дес. ед.
20

ед. дес. дес. ед.


19

Назови соседей каждого из этих чисел.


18

Запиши в порядке возрастания ч¼сла: 4 18 14 11 .


17

Запиши в порядке убывания ч¼сла: 10 1 0 20 .


16

Кто показывает наибольшее из чисел?


15

Кто показывает наименьшее из чисел?


6
14

19
17
13

20 12
12
11

Составь все возможные примеры на сложение и на


вычитание с числами:
10

a) 16 2 18 ; б) 3 17 14 ; в) 5 15 20 .
9

Подберите ещё 3 числа и составьте подобные


8

примеры. Прочитайте примеры различными


способами.
7
6

Найди закономерность,
5

затем дополни каждый


ряд.
4
3
2

12 œ 3 œ 4 16 ™ 3 œ 1 15 ™ 12 œ 11 3 œ 2 œ 15
4 œ 11 œ 3 13 œ 4 ™ 5 4 œ 12 ™ 16 6 œ 14 ™ 3
1

15 œ 4 œ 1 20 ™ 8 œ 4 13 œ 7 ™ 10 20 ™ 15 œ 11
0

94
0
1
Было 13 15 ? Было 16 леев 20 леев

2
Вошли 6 ? 4 Потратил 10 леев 12 леев

3
Стало ? 17 20 Осталось ? леев ? леев

4
5
Рассмотрите рисун- a) б)
ки. Что можно

6
узнать, вычислив:

7
14 œ 3 › ;
14 ™ 3 › ?

8
9
Какое число больше Какое число меньше
и на сколько: и на сколько:

10
18 или 13; 12 или 17? 16 или 12; 11 или 19?

11
• Составь по этим вопросам задачи:

12
a) про девочек и мальчиков; б) про машинки и куклы.

13
У Димы . Сколько леев у каждой девочки?

14
15
Åñëè áû ó ìåíÿ áûëî Åñëè áû ÿ ïîòðàòèëà
å
åù¸ 3 ëåÿ, òî áûëî 3 ëåÿ, òî îñòàëîñü
Таня ббы ñòîëüêî æå äåíåã, Аня á áû ñòîëüêî æå äåíåã, 16
17
ññêîëüêî ó Äèìû. ññêîëüêî ó Äèìû.
• Назови имена детей в порядке возрастания денежных
18

сумм, которыми они располагают.


19

Нарисуй следующий коврик.


20

Èãðà Найди несколько вариантов.

95
14 › 17 * 3 12 › 16 * 4 18 * 2 › 2 * 18
20 › 17 * 3 20 › 16 * 4 18 * 2 < 18 * 2
20

Исправь, затем реши задачи, составленные Незнайкой.


19

в есит 20 кг, а в есит 8 кг.


18

a)
Кто из них больше? На сколько?
17

á) Я купил книгу за 15 леев и тетрадь.


16

Всего я заплатил 12 леев. Найди


цену тетради.
15

â) Медв едь поймал 15 рыб, а Маша — на 17 мень-


14

ше. Сколько рыб поймала Маша?


13
12

œ 4 › 14 œ 3 › 15 ™ 5 › 10 15 › 17 ™
6 œ › 16 16 œ › 19 18 ™ › 8 5 › ™ 12
11

œ 10 › 20 œ 18 › 20 ™ 10 › 10 14 › 20 ™
10

Запиши и вычисли:
9

a) сумму чисел 10 и 9;
8

á) разность чисел 16 и 14.


7

Составь по полученным примерам задачи про зайцев и


морковки.
6
5

Рассмотрите расположение чисел в каждом


вагоне. Найдите пропущенные чјсла.
4
3

9 15 19 18 0 12
2

13 17 15 2 8
11 14 13 4 10
1
0

96
0
ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

1
2
1) Вычисли.

3
2 œ 16 15 ™ 12 6 œ 13 18 ™ 16

4
14 œ 3 15 ™ 2 12 œ 7 18 ™ 6

5
2) Дополни числами.

6
œ 4 › 14 5œ › 15

7
10 œ › 18 10 œ › 17

8
3) Запиши все возможные примеры на сложение

9
и на вычитание с числами:

10
4 15 19 17 3 14

11
4) Вместе у Ани и Димы — 18 .

12
Сколько ракушек у Димы, Сколько ракушек у Ани,

13
если у Ани 3 ракушки? если у Димы 6 ракушек?

14
5) У Пушистика 15 . У Ушастика 19 .

15
У кого больше морковок У кого меньше морковок
16
и на сколько? и на сколько?
17
18

Èãðà 8œ2œ5 6™2œ13


19

11œ5œ4
9™7œ16
?
?

20

15™3œ4 17™16œ10 7œ3œ5


18™15œ7
?
?

?
10œ10™12 16™11œ4 15œ2™11 20™3™10

97
5. Ðàñöâ¸ë ïîäñíåæíèê

• ×èñëà, ñîñòàâëåííûå èç äåñÿòêîâ

1 десяток 2 десятка десятка

дес. ед. дес. ед. дес. ед.

1 0 2 0 3 0
десять 10 двадцать 20 тридцать 30

десятка десятков

дес. ед. дес. ед.

сорок 40 шестьдесят 60

10 десятков

с. дес. ед.

1 0 0
ñòî 100

98
Îáðàçåö: Поясни ïî îáðàçöó.
10 * 20 80 * 100
2 <3 30 * 50 100 * 90
60 * 40 50 * 50
0 < 40 60 < 0
20 < 30 0 > 50 70 > 0
0 < 30 < 0
Расположи ч¼сла в порядке возрастания,
затем в порядке убывания:
a) 4, 5, 2, 8, 6, 10; á) 40, 50, 20, 80, 60, 100.

На каникулах дети гостили в деревне.


a) Зоя кормила птиц во дворе у бабушки.

Было 11 ,1 и8 . Сколько всего птиц?

б) Костя сыграл с дедушкой 20 шахматных партий.


Он выиграл 4 партии. Остальные партии выиграл
дедушка. Сколько раз дедушка был победителем?
• Составь и реши задачи про то, как ты провёл
каникулы.

10 20 100 90 70
40 60 60 90 30
80 40 50

Перерисуй, затем продолжи так, чтобы получить


30 треугольников. Сколько квадратов образовалось?
a) б)

• Раскрась узоры как можно красивее.


99
• Äåñ. Äåñ. Äåñ. – Äåñ.

30 œ 20 50 ™ 20
3 десятка œ 2 десятка 5 десятков – 2 десятка

äåñ. åä. äåñ. åä. äåñ. åä.

20 œ 40 2œ4 80 ™ 50 8™5 70 œ 30 7œ3


40 œ 20 4œ2 80 ™ 30 8™3 30 œ 70 3œ7
60 ™ 20 6™2 30 œ 50 3œ5 100 ™ 70 10 ™ 7
60 ™ 40 6™4 50 œ 30 5œ3 100 ™ 30 10 ™ 3

Найди неизвестные слагаемые. Поясни.


40 œ › 80 œ 20 › 50
60 œ › 90 Ñë. › Ñóì. ™ Ñë. œ 60 › 80
20 œ › 30 œ 10 › 70
10 œ › 100 œ 80 › 100

100
Было 10 30 Было 20 10 40

Расцвели 10 20 Растаяли 10 10 30

Стало 50 70 Осталось

Поставь вопросы и реши задачи.

a) весит 90 кг, а на 60 кг легче.

б) ст¥ит 50 леев, a ст¥ит 40 леев.

в) На стадионе было 100 ребят. Из них 60 мальчиков.

20 › 60 * 40 100 › 50 * 50 90 > 90 * 10
100 › 60 * 40 0 › 50 * 50 90 < 90 * 10

100 áàíîâ › 1 ëåé

Вычисли. Объясни размен денег.


a) 80 банов œ 20 банов в) 50 леев – 10 леев
б) 1 лей – 50 банов г) 100 леев – 30 леев

Составьте и решите:
• задачи по этим примерам;
• подобные примеры.

101
• Íàõîæäåíèå íåèçâåñòíîãî óìåíüøàåìîãî

15 ™ 3 › 12 12 œ 3 › 15
18 ™ 11 › 7 7 œ 11 › 18
Ум. Выч. Р. Р. Выч. Ум.

Если к разности прибавим вычитаемое,


то получим уменьшаемое.

Уменьшаемое 90 50 100 Уменьшаемое


Вычитаемое 30 10 50 Вычитаемое 60 30 20
Разность Разность 20 40 80

На телеграфном проводе сидели ласточки.


10 ласточек улетели. УСЛОВИЕ
Осталось 20 ласточек.
Сколько ласточек было вначале ВОПРОС
на проводе?

Решение:
Ум. Было ... ? ë.
20 œ 10 › 30 (л.)
В. Улетели ... 10 ë.
Р. В. Ум.
Р. Осталось ... 20 ë.
Ответ: Было 30 .

102
Реши задачи.
a) Сколько ягод было у Топтыжкина, если он съел 20 и у
него осталось 80 ягод?
б) Со стоянки отъехало 30 машин. Сколько машин было
вначале, если осталось 40?

Найди неизвестные чјсла. Поясни.


a) ™ 40 › 20 ™ 10 › 90
Ум. › Р. œ В.
™ 50 › 30 ™ 60 › 40
б) 40 œ › 90 œ 50 › 100
Ñë. › Ñóì. ™ Ñë.
20 œ › 80 œ 70 › 100

Составьте и решите примеры.


Ум. В. Р. Ñë. Ñë. Ñóì.

40 30 10 90

Реши задачи. Назови математическими терминами


искомые ч¼сла.
a) В продаже было 50 кг пряников. Сколько килограммов
осталось после того, как продали 20 кг?
б) Ваня купил книгу по цене 30 леев и получил 20 леев
сдачи. Какой купюрой он расплатился?
в) Книга и мяч вместе ст¥ят 100 леев. Сколько ст¥ит
книга, если мяч ст¥ит 40 леев?

Уменьшаемое 100 Слагаемое 10


Вычитаемое 50 40 Слагаемое 80
Разность 30 Сумма 90 100

103
• ×èñëà îò 21 äî 100

2 десятка и 1 единица 3 десятка и 6 единиц

дес. ед.
21
дес. ед.
36
двадцать один тридцать шесть

десятков и единицы

дес. ед.
63

шестьдесят три

Запиши цифрами ч¼сла, представленные на счётах.


дес. дес. дес.
ед. ед. ед.

39 8 дес. 2 ед.
71 4 дес. 8 ед.
дес. ед.
дес. ед.

3 дес. 7 ед. 9
5 дес. ед. 6 дес. 9 ед.

Что указывает каждая цифра в записи числμ?


27 72 94 49 55 80 100

104
Какие двузначные ч¼сла можно записать цифрами:
а) 5 и 3; б) 7 и 8; в) 4 и 0?

38 47 82 65
30 œ 8 7 œ 40 82 ™ 2 65 ™ 60
8 œ 30 40 œ 7 82 ™ 80 65 ™ 5
38 ™ 8 47 ™ 40 80 œ 2 5 œ 60
38 ™ 30 47 ™ 7 2 œ 80 60 œ 5
Составьте подобные примеры.

10 œ 20 œ 8 40 œ 2 œ 20 8 œ 30 œ 20
30 œ 40 œ 5 70 œ 5 œ 10 4 œ 60 œ 30
Составьте по одному из примеров задачу про
игрушки трёх видов.

36 55
2 äåñ. 4 åä. äåñ. åä. 9 äåñ. 2 åä. äåñ. åä.

5 äåñ. åä. äåñ. 7 åä.

1 8

Было 25 кг Большјх 20
Использо- 20 кг 40 кг 60 кг 4 10 7
вали Маленьких
Осталось 8 кг 40 кг Всего 30 37
Поясните, используя математическую терминологию:
Ум. Выч. Р. Ñë. Ñë. Ñóì.

105
• Ñðàâíåíèå è óïîðÿäî÷èâàíèå ÷èñåë äî 100

0 1 2 3 5 6 8 9
10 11 12 13 15 17 18
21 22 24 27 29
30 33 35 38
40 42 44 47 49
51 53 56 58
60 62 63 65 67
70 71 74 76 79
81 83 85 87
90 92 94 98 99
100
— чётные числа — нечётные числа
Чётное число может иметь цифру единиц 0, 2, 4, 6 èëè 8.
Нечётное число может иметь цифру единиц 1, 3, 5, 7 èëè 9.

Напиши все ч¼сла:


a) от 36 до 41; á) от 87 до 78;
â) содержащиеся между числами 40 и 50;
ã) содержащиеся между числами 100 и 90.

Напиши все чётные ч¼сла: a) от 0 до 20;


á) от 88 до 100; â) содержащиеся между числами 60 и 50.

Напиши все нечётные ч¼сла: a) от 43 до 23;


á) содержащиеся между числами 0 и 20;
â) содержащиеся между числами 85 и 75.

106
20 * 20 70 * 70 80 * 50 60 * 90
27 * 24 73 * 79 81 * 53 63 * 92
25 * 28 76 * 74 84 * 52 64 * 94
23 * 42 7 * 75 88 * 8 60 * 16

41 > 4 3 > 36 87 > 7 4 < 2


53 < 5 9 < 93 34 < 4 6 > 9

Запиши в порядке возрастания ч¼сла: 38


38, 31
31, 83 18, 3.
83, 18
Запиши в порядке убывания ч¼сла: 52
52, 25
25, 17
17, 70
70, 100
100.

Вычисли. Назови соседей каждого полученного числμ.


50 œ 1 24 ™ 4 2 œ 40 3 œ 50 30 œ 5
90 œ 9 53 ™ 3 44 ™ 40 9 œ 20 20 œ 20

Запиши в порядке возрастания все ч¼сла меньше 100,


у которых:
a) цифра десятков 7; â) все цифры одинаковые;
á) цифра единиц 7; ã) сумма цифр равна 4.
• Подчеркни чётные ч¼сла.

1) 24 7 дес. 8 ед. 4) Запиши в порядке


возрастания ч¼сла:
дес. ед. 32, 85
32 40, 8, 17
85, 40 17.

2) 54 * 59 72 * 39 5) 30 œ 3 ›
86 * 36 7 * 48 77 ™ 70 ›
3) Запиши соседей числμ: 4 œ 40 ›
a) 44; á) 80. 55 ™ 5 ›

107
• Äåñ.Åä. + Åä. Äåñ.Åä. – Åä.

25 œ 3 28 ™ 3
20 œ 5 œ 3 20 œ 8 ™ 3
Складываем единицы Вычитаем единицы
между собой. между собой.

6œ2 7™3 5œ2 9™3


16 œ 2 17 ™ 3 15 œ 2 29 ™ 3
26 œ 2 37 ™ 3 55 œ 2 69 ™ 3
4œ5 8™5 4œ4 7™6
14 œ 5 18 ™ 5 14 œ 4 27 ™ 6
24 œ 5 48 ™ 5 44 œ 4 67 ™ 6

88 œ 1 27 œ 2 64 œ 3 3 œ 35 35 ™ 3
88 ™ 1 27 ™ 2 64 ™ 3 4 œ 44 44 ™ 4
45 œ 4 36 œ 3 94 œ 4 73 ™ 2 33 ™ 3
45 ™ 4 36 ™ 3 94 ™ 4 73 œ 2 33 œ 3

35 * 4 › 31 65 * 3 › 68 2 * 54 > 54 * 2
35 * 4 › 39 65 * 3 › 62 86 * 3 < 86 * 3

Одна ласточка поймала 26 букашек, а вторая поймала


3 букашки. Сколько букашек они поймали вместе?
• Какая из ласточек поймала больше букашек?
На сколько?

20 22 24 0 5 10
100 98 96 50 45 40

108
2œ6 2œ8 7œ3 5œ 5
12 œ 6 12 œ 8 17 œ 3 5 œ 15
32 œ 6 22 œ 8 27 œ 3 5 œ 45
52 œ 6 72 œ 8 57 œ 3 5 œ 95
10 ™ 2 10 ™ 4 20 ™ 5 20 ™ 7
20 ™ 2 20 ™ 4 30 ™ 5 30 ™ 7
30 ™ 2 30 ™ 4 50 ™ 5 70 ™ 7
40 ™ 2 80 ™ 4 100 ™ 5 100 ™ 7
Найди неизвестные чјсла. Поясни.
a) 25 œ › 27 œ 20 › 100
Ñë. › Ñóì. ™ Ñë.
4œ › 45 œ 2 › 100
б) ™ 3 › 33 ™ 40 › 60
Ум. › Р. œ В.
™ 2 › 27 ™ 4 › 46
Реши задачи. Назови математическими терминами
искомые ч¼сла.
a) Алёша купил альбом за 9 леев. Сколько он получил
сдачи с ?
á) Юля купила открытку за 8 леев и получила 92 лея
сдачи. Какой купюрой она оплатила покупку?
â) Книга и ручка вместе ст¥ят 89 леев. Сколько ст¥ит
книга, если ручка ст¥ит 4 лея?

62 œ 5 80 ™ 1 70 ™ 6 70 ™ 3
3 œ 76 2 œ 62 4 œ 63 2 œ 77
68 ™ 4 69 ™ 2 74 œ 5 2 œ 68
77 ™ 7 65 œ 5 100 ™ 30 69 ™ 5

109
• Èçìåðåíèå ¸ìêîñòè. Ëèòð

Чем наполняется кружка, ведро, бензобак?


Какие жидкости ты ещё знаешь?
В каких сосудах можно хранить жидкость?

Количество жидкости, 1л
вмещающееся в сосуд, выражает
ёмкость сосуда. 1 литр

a) Назови сосуды в порядке возрастания ёмкостей.

10 ë 100 ë 25 ë 3ë 5ë

á) Что можно найти, вычислив:


10 л œ 5 л › л; 25 л ™ 5 л › л?

л или êã ? Приведи подобные примеры.

3 яблок 2 молока
5 подсолнечного масла 1 соли

Ёмкость бидона — 30 л.
a) Ёмкость ведра на 20 л б) Ёмкость бочки на 20 л
меньше. Сколько воды больше. Сколько воды
вмещает ведро? вмещает бочка?
• Сочини подобные задачи о других сосудах.

110
• Íàõîæäåíèå íåèçâåñòíîãî âû÷èòàåìîãî

8™5›3 8™3›5
6™4›2 6™2›4
Ум. Выч. Р
Р. Ум. Р. Выч.

Если из уменьшаемого вычтем разность,


то получим вычитаемое.

Уменьшаемое 100 90 58 100 60 76


Вычитаемое 10 2 44 9 32 20
Разность 4 5 40 70 3 21 7 50

У бельчонка было 27 орехов. Óì. Было ... 27 ор.


Сколько орехов он съел, Â. Съел ... ? ор.
если осталось 4 ореха? Ð. Осталось ... 4 ор.

Решение:
27 ™ 4 › 23 (îð.)
(
Óì. Ð. Â.
Ответ: Бельчонок съел 23 ореха.

Реши задачи и поясни.


Р
В. › Ум. ™ Р.
a) На проводе было 35 ласточек.
a
Сколько из них улетело, если осталось 3?
б) В бочке было 30 л морса. Сколько литров выпил
Обжоркин, если осталось 5 л?
в) Оксана купила пенал. Она дала продавцу и
получила сдачи. Сколько ст¥ит пенал?

111
• Íàõîæäåíèå íåèçâåñòíûõ ÷èñåë â äåéñòâèÿõ ñëîæåíèÿ è âû÷èòàíèÿ

œ8 ™2 œ4 œ40 ™6
30
? ? ? ? ?
50 70 77 72 80 0

Найди неизвестные чјсла. Поясни.


a) 2 œ › 27 Ñë. › Ñóì. ™ Ñë.
œ 8 › 100
8œ › 90 œ 30 › 60

б) ™ 30 › 50 ™ 20 › 80
Ум. › Р. œ В.
™ 5 › 95 ™ 42 › 5

в) 46 ™ ›3 90 ™ ›6
В. › Ум. ™ Р.
29 ™ ›2 40 ™ ›9

Было 20 леев ? леев 100 леев


ев
ея е ев ? ле
Потрачено 3л 7 л

Сдача ? леев 43 лея 70 леев


• Сколько ст¥ят вместе покупки ребят?
• В каких купюрах мог получить сдачу каждый из них?

a) В сквере 26 лип и б) В автобусе 35 взрослых


3 клёна. и 4 детей.
Что можно найти, вычислив:
26 œ 3 › ; 26 ™ 3 › ? 35 œ 4 › ; 35 ™ 4 › ?

112
Cоставь и реши примеры.
Ñë. Ñë. Ñóì. Óì. Â. Ð. Óì. Â. Ð.
8 80 33 3 77 7

Реши задачи. Назови математическими терминами


искомые ч¼сла.
a) В лесной школе учатся 12 ,5 и3 .
Сколько всего учеников?
б) Сколько сосисок было на столе, если стянул 4,
и осталось 26?
в) Свете осталось прочитать 30 страниц, а всего в книге
90 страниц. Сколько страниц она прочла?

Составьте и решите задачи:

Обжоркин съел 5 кг .
a) по условию
В ящике осталось 23 кг .

б) по краткой записи в)) по рисунку


Было ...
Потрачено ... ? леев 18 ë

Осталось ...
20 ë

1) Слагаемое 23 4 Уменьшаемое 69 30
Слагаемое 7 1 Вычитаемое 6 5
Сумма 95 100 Разность 3 55

2) Саша купил . У него было 26 леев, а осталось


2 лея. Сколько ст¥ит мяч?

113
• Äåñ.Åä. + Äåñ. Äåñ.Åä. – Äåñ.

23 œ 40 63 ™ 40
20 œ 3 œ 40 60 œ 3 ™ 40
6 десятков и 3 единицы 2 десятка и 3 единицы
Складываем десятки Вычитаем десятки
между собой. между собой.

45 œ 10 20 œ 32 83 ™ 30 97 – 40
45 œ 20 30 œ 32 83 ™ 60 97 – 70
45 œ 30 50 œ 32 83 ™ 80 97 – 90

a) 32 œ 5 14 œ 6 48 ™ 3 78 ™ 5
32 œ 50 14 œ 60 48 ™ 30 78 ™ 50
б) 3 œ 43 5 œ 45 65 ™ 2 99 ™ 6
30 œ 43 50 œ 45 65 ™ 20 99 ™ 60
Составьте и решите задачи о ласточках по
примерам, отмеченным зелёным цветом.

43 œ › 93 œ 20 › 87 15 › ™ 30
93 ™ › 43 87 ™ 20 › › 15 œ 30

114
Реши задачи.
a) Поезд состоит из 25 вагонов. Из них 3 вагона отпра-
вили в ремонтное депо. Сколько вагонов осталось?
б) В самолёте 87 пассажиров. Из них 10 детей. Сколько
взрослых пассажиров?
в) Сколько всего пассажиров на корабле, если на палубе
60 пассажиров, а в каютах — 30?

œ 2 œ 4 œ 3
œ 20 œ 40 œ 30
33 55 66
™ 2 ™ 4 ™ 3
™ 20 ™ 40 ™ 30

Что можно найти,


вычислив:
a) сумму масс;
40 êã 54 êã б) разность масс?

57 ™ 4 * 57 ™ 40 60 œ 39 * 69 œ 30
20 œ 44 * 20 œ 4 100 ™ 50 * 10 ™ 5
73 œ 7 * 3 œ 37 20 ™ 2 * 90 ™ 2

61 œ 5 œ 20 38 œ 50 ™ 5
Èãðà ?
?

83 ™ 40 œ 6 30 ™ 2 œ 10
?

?
?

49 œ 1 œ 11 86 ™ 60 œ 4 ?

115
• Äåñ.Åä. + Äåñ.Åä. Äåñ.Åä. – Äåñ.Åä.

дес. дес. ед. дес. дес. ед.


ед. ед.

25 œ 43 › ? 68 ™ 25 › ?

Складываем Вычитаем

десятки между собой и единицы между собой.

a) 23 œ 4 52 œ 5 79 ™ 2 36 ™ 2
23 œ 50 52 œ 20 79 ™ 40 36 ™ 10
23 œ 54 52 œ 25 79 ™ 42 36 ™ 12
б) 46 œ 2 44 œ 4 85 ™ 3 98 ™ 6
46 œ 30 44 œ 40 85 ™ 30 98 ™ 70
46 œ 32 44 œ 44 85 ™ 33 98 ™ 76

Прочитай по-разному. Вычисли в столбик.


64 œ 21; 21œ 64; 85 ™ 21; 85 ™ 64.
• Составь подобные примеры, выбрав подходящие
3 числμ.

Вычисли, затем выполни проверку обратным действием.


45 œ 18 œ 45 œ 96 ™ 43 ™ 57 ™
24 30 3 2 20 37

Вчера на клумбе цвели 37 тюльпанов. Из них 15 увяли,


но расцвели другие 26 тюльпанов. Сколько цветущих
тюльпанов радует глаз сегодня?
• Измени задачу по примеру: 45 œ 24 ™ 39 › .

116
Составь различными способами ч¼сла 35 75 90 ,
используя: a) купюры; á) монеты.

50 61 72 44 66 88
• Запиши ряд из 6 чисел, начиная с числμ 40 и считая
по 2: a) в порядке возрастания;
б) в порядке убывания.

38 œ › 79 56 œ › 88
Ñë. Ñë. Ñóì. ... 52
œ 24 › 67 99
... ?
Ñë. › Ñóì. ™ Ñë. 92 œ › 95

™ 25 › 13 ™ 12 › 34 Было ... ?
Óì. Â. Ð.
™ 41 › 23 Уехали ... 5
Óì. › Ð. œ Â. ™ 73 › 23 Осталось ... 24

64 ™ › 32 85 ™ › 42 Было ... 34
Óì. Â. Ð.
59 ™ › 31 Улетели ... ?

Â. › Óì. ™ Ð. 97 ™ › 65 Осталось ... 32

™5 ™ 32 œ 14 œ 22 ™ 98
100
? ? ? ? ?
24 39 12 76 99 100

117
• Èçìåðåíèå äëèíû. Ñàíòèìåòð. Ìåòð.

3
2
0 1

1
1 см

0
один сантиметр 0 1 2 3 4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 см › 1 м
Сто сантиметров составляют один метр.

см или м ?

•У хвост длиной 5 .

• Высота —2 .
• Расстояние между двумя столбами составляет 3 .
• Глубина — 12 .
• Ширина — 20 .
• Ствол дуба в охвате — 1 .

1 см * 1 м 3 см * 5 см 100 см * 1 м
1 м * 1 см 3 см * 3 м 100 м * 1 см
Рассмотри ручку, которой ты пишешь.
Прикинь на глаз её длину, затем измерь линейкой.
Насколько точен твой глазомер?
• Поступи так же с другими предметами.

118
Как можно упорядочить предметы по длине?

14 см 18 см 20 см 3 см 10 см

м или кг , или л ? Приведи подобные примеры.


3 конфет 2 проволоки
3 ткани 2 муки
3 сока 2 кефира

Высота робота 24 см. Кукла на 14 см выше.


Найди высоту куклы.
• Измени в условии одно слово, чтобы задача
решалась обратным действием.

Толя и Ира договорились


встретиться на мосту.
До места встречи Толя прошёл
по мосту 16 м, а Ира — на 6 м
меньше. Какое расстояние
прошла Ира до места встречи?
• Найди длину моста.

Длина ленты 45 см. Рита отрезала от неё кусок длиной


12 см. Найди длину оставшейся ленты.
Измените одно из числовых данных так,
чтобы в ответе получить длину:
a) на 2 см больше; б) на 2 см меньше.

119
• Ñëîæåíèå è âû÷èòàíèå äî 100

72 œ 26 99 ™ 3 100 ™ 6 42 œ 50
79 ™ 36 21 œ 32 30 œ 33 99 ™ 26
42 œ 55 97 ™ 11 79 ™ 4 2 œ 62
85 ™ 32 75 ™ 10 52 œ 25 2 œ 87
• Как изменяются ответы примеров в каждом ряду?
Вычисли. Составь подобные примеры.
a) 23 œ 6 29 ™ 6 б) 40 œ 51 91 ™ 51
6 œ 23 29 ™ 23 51 œ 40 91 ™ 40

В фонтане плескалось 25 голубей, а воробьёв было на


12 меньше. Сколько было воробьёв?
• Измени одно слово в условии, чтобы задача
решалась обратным действием.

Слагаемое 24 45 Уменьшаемое 76 95
Слагаемое 6 52 Вычитаемое 2 14
Сумма 85 79 Разность 35 14

Придумайте и решите задачи, в которых требуется


найти:
a) разность значений; б) сумму значений.

32 кг 12 кг 42 л 30 л 56 леев 42 лея

Найди на каждом
Èãðà рисунке 6 квадратов
и 12 треугольников.

120
В пруду жили 34 лягушки.
Сколько головастиков превратилось
в лягушек, если теперь пруд оглашает
нестройный хор из 45 лягушек?
Измените одно из числовых данных
так, чтобы в ответе получить число:
a) на 1 меньше; б) на 10 больше.

Найди закономерность и дополни каждый ряд.


a) 25 30 35
б) 80 75 70

Составьте и решите задачи по рисункам.


a) ?м б)
78 м

51 м 38 м 26 м ?м

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

Вычисли в столбик.
35 œ 42 16 œ 72 64 œ 25 13 œ 85
48 ™ 23 39 ™ 34 76 ™ 43 49 ™ 47
56 ™ 16 87 ™ 60 62 ™ 12 68 ™ 30
121
• Èçìåðåíèå âðåìåíè. ×àñû

24 От одного деления на цифербла-


23
12
13
те часов до другого:
11 1
22
10 2
14 часовая стрелка движется 1 час;
минутная стрелка движется
21 9 3 15
5 минут.
8 4
20 16
7
6
5 60 мин › 1 час
19
18
17
24 часа › 1 сутки

œ 12 ÷àñîâ
10 ÷àñîâ 22 ÷àñà 12 ÷àñîâ
äî ïîëóäíÿ ïîñëå ïîëóäíÿ ïîëäåíü

Какое на часах время: a) до полудня; á) после полудня?

1 11

3
8 4
6

Сколько времени длился путь?

a) б) 2

в) г)
3 3 9 9

122
• Èçìåðåíèå âðåìåíè. Êàëåíäàðü

a) Назови времена года и соответствующие им месяцы.


б) Каким по счёту месяцем следует в году:
сентябрь; март; февраль?
в) Назови первый, шестой, двенадцатый месяц года.

Вычисли, сколько всего дней в каждом времени года.


Какое время года самое непродолжительное?

Назови число и день недели, когда каждый


пациент был на приёме у Айболита.

Май a) была за неделю


Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
до .
1 2 4 5
6 7 8 9 10 11 12 б) была спустя неделю
13 15 16 17 18 19 после .
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31 в) был за 2 дня до .

Перечисли праздники в порядке их следования в году.


День „Мэрцишор“ „Лимба ноастрэ“ День
независимости влюблённых
Республики
Молдова

27 августа 1 марта 31 августа 14 февраля

• Рассмотри календарь текущего года и назови дни


недели, соответствующие этим праздникам.
• Какие ещё праздники ты знаешь? Когда их отмечают?

123
• Êòî ñ óñåðäèåì ó÷èëñÿ?

В I „А“ классе учатся 12 девочек и 8 мальчиков.


В I „Б“ классе учатся 10 девочек и 11 мальчиков.
Что можно найти, вычислив:
a) 12 œ 8 › ; в) 12 œ 10 › ; д) 12 ™ 10 › ;
б) 10 œ 11 › ; г) 8 œ 11 › ; е) 11 ™ 10 › ?

Реши и сравни задачи, предложенные Диной и Димой.


В школьной столовой 20 столов.

Ñòóëüåâ íà 60 áîëüøå, Ñòîëîâ íà 60 ìåíüøå,


÷åì ñòîëîâ. ÷åì ñòóëüåâ.

Сколько стульев в школьной столовой?


Придумайте подобные задачи, которые решались
бы действием вычитания.

На озере расцвели 16 жёлтых


и 12 белых кувшинок.
На сколько больше жёлтых
кувшинок, чем белых?
• Сколько всего кувшинок украшает гладь озера?

47 œ 3œ 3 œ 38 ™ 9™ 7™
2 14 2 1 34 4
68 67 57 22 35 25

После того как Незнайка вымыл 20 тарелок, осталось


всего 12 целых тарелок. Сколько тарелок пострадало от
усердия Незнайки?
• Измени условие задачи так, чтобы разбилось 11 и
осталось 15 целых тарелок.

124
Было 14 20 Было 7 10
Вышли 2 6 10 Получила 3 5 4
Вошли 5 10 10 Подарила 5 3 5
Стало 15 Стало 0

Составьте и решите задачи по рисункам.


a) б)
35 кг ?ë 8ë
на ? кг
32 кг 18 ë

в) 100 м г) 95 м

?м 70 м ?м 50 м

Рассмотри предметы и составь задачи об их


покупке. Реши устно. 50 леев

еев 25 леев
14 л

Вспомни, какое сегодня число и какой день недели.


Узнай, когда у каждого из детей день рождения.
• Вчера Олег торжественно сообщил, что завтра у него
день рождения.
• Послезавтра исполнится неделя, как Надя отметила
свой день рождения.
• Позавчера Вале оставалось 4 дня томительного
ожидания до дня своего рождения.
125
• Èñòèííî èëè ëîæíî?

И
85 œ 2 › 87 72 ™ 22 › 50 86 ™ 3 œ Л
85 ™ 20 › 83 100 ™ 30 › 70 6 24
8 54
85 ™ 22 › 63 100 ™ 7 › 30

53 œ 42 > 53 ™ 42 54 œ 31 < 54 œ 32
76 ™ 23 > 76 œ 23 62 ™ 42 › 62 ™ 43

Если ув еличить число 55 на 23, то получим:


а) 32; б) 78; в) 87.

à) Ёмкость сосуда можно измерить


дуршлагом.
á) Талию можно измерить линейкой.
â) 1 кг пуха в есит столько же, сколько 1 кг гвозд ей.

1 м < 100 см 10 м > 1 м


1 см < 1 м 15 см > 5 м

Исправь задачи, придуманные Незнайкой, затем реши их.


a) У наседки вылупилось 20 цыплят. Из них 23
цыплёнка — чёрные, а остальные — жёлтые.
Сколько жёлтых цыплят у наседки?

б) В дупле живут 35 и на 10 меньше .

Сколько живут в дупле?


в) Бабушка испекла пирожки. Внуки съ ели
12 пирожков. Осталось 15 пирожков.
С чем были пирожки?

Кто найдёт
больше
отличий?

126
6. Ïëîäû ó÷åíèÿ
•  êàêèõ ñèòóàöèÿõ ìû èñïîëüçóåì íàòóðàëüíûå ÷èñëà?

УСЛУГИ
ТЕЛЕФОН 022 77 93 18

Пожарная служба 901 Вид услуг Сумма


Полиция 902 Абонемент 24 лея
Скорая помощь 903 Местные переговоры 15 леев
Интернет 50 леев
В каких случаях надо Всего: ? леев
набирать эти номера?

97 94
Адрес
ников
Иван Мель
и, д. 2, кв. 99 96
35
ул. Радост
МД 2038
Кишинёв,
а Молдова
Республик 98
Узнай свой почтовый индекс В какие квартиры пришли
и напиши свой адрес. письма?

Машенька должна прини-


мать таблетки каждые
48
49
4 часа. Первую таблетку
она приняла в 6 часов утра.
Сколько таблеток она должна
Сегодня Дима прочёл принять до 6 часов вечера?
34 35 36 37

6 страниц и дошёл до стра- Сколько времени будет на


ницы 48. С какой страницы часах при каждом приёме
он начал сегодня читать? таблеток?

В каких других жизненных ситуациях можно


встретить натуральные чјсла?
127
• Ãäå ìû âñòðå÷àåì ãåîìåòðè÷åñêèå ôîðìû?

à) Можно построить квадрат, используя 4 палочки


одинаковой длины и 4 пластилиновых шарика.
á) Можно построить тр еугольник,
используя 3 палочки одинаковой длины
и 2 пластилиновых шарика.
И
â) Можно построить круг, Л
используя 2 палочки одинаковой длины.

a) Что получится? б) Сколько красок


понадобится?

В коробке 20 палочек одинаковой длины.


Юля взяла 4 палочки, а Юра — 3.
a) Какую геометрическую форму сможет построить
каждый из ребят?
б) Сколько пластилиновых шариков понадобится
каждому, чтобы скрепить палочки?
в) Сколько палочек осталось в коробке?

Кто найдёт больше


отличий?

128
• Êàê ìû óìååì ïðèìåíÿòü íàòóðàëüíûå ÷èñëà?

Назови ч¼сла, представленные на счётах.

дес. ед. дес. ед.


ед. дес. ед. дес.

18 a) Запиши в порядке возрастания


32 91
ч¼сла, расположенные внутри
21 квадрата.
47 10
56 б) Запиши в порядке убывания
ч¼сла, расположенные вне
100 1 круга.
• Подчеркни ч¼сла, у которых на месте десятков цифра 1.
• Обведи ч¼сла, у которых цифра 1 на месте единиц.

a) Найди сумму всех чисел, содержащихся между


числами 19 и 22.
б) Найди разность чисел, соседних числу 55.

10 21 32 43 4 6 8
66 55 44 25 20 5 0

Угадай число под маской!


а) Я — наименьшее натуральное число.
б) Я — пятое по счёту натуральное число.
в) ß — ñàìîå áîëüøîå äâóçíà÷íîå ÷èñëî ñ ñóììîé
öèôð, ðàâíîé 10.
Сочините для одноклассников подобные
загадки.

129
• Êàê ìû óìååì ïðèìåíÿòü àðèôìåòè÷åñêèå äåéñòâèÿ?

Запиши и реши примеры по таблицам.

Слагаемое Слагаемое Сумма Уменьшаемое 60 20


4 24
Вычитаемое 40 25
10 44
14 44 Разность 12 32

Составь все возможные примеры на сложение и на


вычитание с числами:

a) 4 12 16 ; б) 60 100 40 ; в) 77 42 35 .

• Подбери другие 3 числμ и составь подобные


примеры.

18 › 14 * 4 30 › 35 * 5 86 › 99 * 13
18 › 20 * 2 30 › 25 * 5 86 › 73 * 13

23 œ 45 * 45 œ 23 84 ™ 62 * 84 ™ 63
82 œ 16 * 82 œ 17 95 ™ 32 * 95 ™ 34
34 œ 43 * 43 œ 43 48 ™ 26 * 49 ™ 27

Увеличь на 25 каждое из чисел: 5 10 22 .


Уменьши полученные ответы на 1.

42 œ 15 œ 32 œ 28 ™ 84 ™ 99 ™
3 70 46 4 20 57

25 30 35 33 44 55
100 95 80 75 80 40 0

130
• Êàê ìû óìååì ñîñòàâëÿòü è ðåøàòü çàäà÷è?

Незнайка сочинил задачи. Где он ошибся?


à) Мы со Шпунтиком были на рыбалке.
Я поймал на 4 карася больше, чем Шпунтик.
Сколько карасей я поймал?
á) Длина мо его мизинца 6 см, а длина мо его
б езымянного пальца 5 см. Какой из моих
пальцев длиннее и на сколько?
â) Пер ед стиркой я нашёл в своих карманах
10 камешков и 8 гвозд ей. Гд е мой носовой
платок?

Составь
С и реши задачи:

Ï Î ÓÑ Ë Î Â È Þ

На клумбе было 14 тюль- На клумбе расцвели


панов. Ира сорвала 28 цветков. Из них
несколько из них, 14 нарциссов, а осталь-
и осталось 11 тюльпанов. ные — тюльпаны.
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ

Сколько яблок во второй Сколько всего яблок в двух


корзинке? корзинках?
ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ

34 œ 5 › (пассажиров) 38 ™ 34 › (пассажира)

Ï Î ÎÒ Â Å Ò Ó

В саду растёт на 30 яблоне- В саду растёт на 30 яблоне-


вых деревьев больше, чем вых деревьев меньше, чем
грушевых. грушевых.

131
• Câåäóùèå ëè ìû ïîêóïàòåëè?

a) Назови цену каждого продукта. 4 лея


Найди их общую стоимость.
б) Какими купюрами можно 3 лея Йогу
рт 15 леев
оплатить покупку?
в) Что можно узнать, вычислив: 5 леев
15 леев ™ 5 леев › леев;
3 лея œ 3 лея › леев?

Поездка в троллейбусе
ст¥ит 2 лея. Дважды в
день Ваня едет на трол-
20 50
Было ? лейбусе: в школу и об-
леев леев
ратно.
Потрачено 50
14 леев ? леев банов Хватит ли ему на неделю
Сдача 40 ?
? леев
леев

Хватит ли 57 леев, чтобы оплатить покупку?


в)
a) б) 50 банов
25 леев
40 леев 52 лея
32 лея
18 леев
Оцени: дорого, дёшево, приемлемо. • Что
нельзя
20леев
еев оценить
9 0л леев
10леев 100 в день-
гах?

Мальчики хотят купить машинку по цене 30 леев.


Сколько денег у каждого из них?
Саша Ìíå íå õâàòиò Егор Ó ìåíÿ îñòàнеòñÿ
5 ëååâ. 5 ëååâ.

132
• Êàê ìû ðàçáèðàåìñÿ â èçìåðåíèÿõ?

• Cколько времени было 3 часа тому


назад?
• Сколько времени будет через 3 часа?
• Чем обычно ты занимаешься в это
• В каких случаях
время?
необходимо
в производить
ее
100 леев 90 л подобные
МУКА РИС измерения?
20 кг 5 ? кг • Выполни такие
кг
же измерения.

• Какой мешок легче и на сколько?


• Какой мешок дешевле и на сколько?

на 8 л на 7 л
меньше, чем больше, чем
2ë ?ë ?ë
Сколько воды потребляет ежедневно каждый?
В каких сосудах можно хранить подобные количества?
Из каких источников каждый из персонажей задачи может
пить воду?
Почему и как нужно охранять природные источники воды?

Приведите примеры других ситуаций, когда нужно


измерить: время, длину, массу, ёмкость.

133
• Ïðîâåðü ñâîþ ñìåêàëêó!

Узнай имя каждого из детей.

У Светы не красный бант.


У Кати не жёлтый бант.
У Маши бант не зелёного и не красного цвета.

Дима сидит не посередине.


Миша сидит слева от Димы.
Андрей не сидит возле Димы.

На сколько... ?

0 лет 5 ëåò 7 ëåò 20 ëåò


3 êã 20 êã 25 êã 85 êã
50 ñì 1ì 130 ñì 2ì

Какую геометрическую фигуру можно составить?

134
1. У истоков математики
Актуализация
1. Расположение. Направление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Одинаковые. Разные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3. Столько же. Больше. Меньше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4. Кто с усердием учился?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Птенцов по осени считают


Натуральные числа 0–10
1. Число и цифра 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Число и цифра 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Сравнение чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4. Число и цифра 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5. Число и цифра 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. Число и цифра 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7. Числа от 1 до 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. Число и цифра 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
9. Число и цифра 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
10. Число и цифра 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
11. Число и цифра 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12. Число и цифра 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
13. Число 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
14. Кто с усердием учился?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3. Птенцы учатся летать


Сложение и вычитание натуральных чисел в концентре 0–10
1. Действие сложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2. Действие вычитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3. Сложение и вычитание с числом 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4. Сложение с числом 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5. Вычитание числа 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6. Сложение и вычитание числа 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7. Сложение с числом 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8. Вычитание числа 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9. Сложение и вычитание числа 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
10. Задачи на нахождение суммы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
11. Сложение и вычитание числа 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
12. Сложение и вычитание числа 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
13. Задачи на нахождение остатка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
14. Сложение и вычитание чисел до 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
15. Задачи на увеличение числа на несколько единиц . . . . . . . . . 60
16. Сложение с числами 6, 7, 8, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
17. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц . . . . . . . . . 64
18. Вычитание чисел 6, 7, 8, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
19. Сложение и вычитание до 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
20. Кто с усердием учился?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

135
4. У Зимушки в гостях
Натуральные числа 0–20. Сложение и вычитание
1. Взаимосвязь сложения и вычитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2. Последовательные сложения и вычитания . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3. Натуральные числа от 11 до 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4. Сравнение и упорядочивание чисел до 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5. Дес. œ Ед.› Дес.Ед.; Дес.Ед. ™ Ед.› Дес.; Дес.Ед. ™ Дес.› Ед. . 80
6. Задачи на разностное сравнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7. Дес.Ед. œ Ед. › Дес.Ед.; Дес.Ед. ™ Ед. › Дес.Ед. . . . . . . . . . . . . 84
8. Дес.Ед. ™ Дес.Ед. › Ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
9. Нахождение неизвестного слагаемого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
10. Измерение массы. Килограмм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11. Сложение и вычитание до 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
12. Дес.Ед. œ Ед. › 20; 20 ™ Ед. › Дес.Ед.; 20 – Дес.Ед. › Åä. . . . . 92
13. Кто с усердием учился?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5. Расцвёл подснежник
Натуральные числа 0–100. Сложение и вычитание
1. Числа, составленные из десятков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
2. Дес. œ Дес.; Дес. ™ Дес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3. Нахождение неизвестного уменьшаемого . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4. Числа от 21 до 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5. Сравнение и упорядочивание чисел до 100 . . . . . . . . . . . . . . . 106
6. Дес.Ед. œ Ед.; Дес.Ед. ™ Ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7. Измерение ёмкости. Литр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8. Нахождение неизвестного вычитаемого. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
9. Нахождение неизвестных чисел в действиях сложения
и вычитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
10. Дес.Ед. œ Дес.; Дес.Ед. ™ Дес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
11. Дес.Ед. œ Дес.Ед.; Дес.Ед. ™ Дес.Ед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
12. Измерение длины. Сантиметр. Метр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
13. Сложение и вычитание до 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
14. Измерение времени. Часы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
15. Измерение времени. Календарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
16. Кто с усердием учился?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
17. Истинно или ложно?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

6. Плоды учения
Итоговое повторение
1. В каких ситуациях мы используем натуральные числа?. . . . . . 127
2. Где мы встречаем геометрические формы?. . . . . . . . . . . . . . . 128
3. Как мы умеем применять натуральные числа?. . . . . . . . . . . . . 129
4. Как мы умеем применять арифметические действия? . . . . . . 130
5. Как мы умеем составлять и решать задачи? . . . . . . . . . . . . . . 131
6. Сведующие ли мы покупатели? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7. Как мы разбираемся в измерениях? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8. Проверь свою смекалку! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Вам также может понравиться