Вы находитесь на странице: 1из 221

Серия ПРАКТИКИ

Антисоциалното
поведение - теория
и терапия

ЦЕНГЬР ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА


Програма ФАР
„Развитие на гражданското
общество“ 2004

Проект
Н(; 2004/016.711.01.01. к*-2-041

11 а с т о я щ и я т сборник с
чист о т п р о е к т а „ И з г р а ж д а н е
ма и а р т н ь о р с т в а за р е д у ц и р а н е
па п р о т и в о б щ е с т в е н п п р о я в и ,
и и п .р н ш а н и о т д е ц а и ю н о ш и “,
финансиран от Н вропейския
11,10 1.
( ь д ъ р ж а н н е т о н а и зд ан н -
I- 1ч) с о т г о в о р н о с т е д и н с т в е н о
ма Ц с н п . р а за п с и х о с о ц и а л н а
п о д к р е п а и при н и к а к в и об-
< т я т п с т и а не м о ж е д а бъде
ш. ш р п е м а п о к а т о п о з и ц и я на
I пропСИСКПЯ С '1 )Ю З.
Серия „Практики“

ншисоциалношо
поведение -
еория и терапия
сборник

Ц ен тъ р за психосоциална подкрепа
Това и зд а н и е ст ана Възмож но с
ф инансоват а п о д к р е п а на П р о гр а м а ф А Р
„Р азвит ие на граж данскот о о б щ е с т в о “ и
р а й о н „И скър“на С т о ли ч н а общ ина, ка к т о
и с п о м о щ т а на с е р и о з н и я пр о ф еси о на лен
ангаж им ент от ст р а н а на М ест н а т а
к о м и с и я за б о р б а с п р о т и в о о б щ е с т в е н и т е
п р о я в и на м а л о л е т н и и н е п ъ л н о л е т н и к ъ м
р а й о н „И скър“, за к о е т о им б лагод арим .

А ш п и со ц и ал н о то п о в е д е н и е -
теори я и терапия
сборник
На ко р и и ата:
ри сун ки н а И вайло Коиев, 8 г.

© В аня Н едялкова, п р е в о д а ч , 2008


© Р о зал и н а Д очева, п р е в о д а ч , 2008
© З л а т к о Т еохаров, п р е в о д а ч , 2008
© М ал ен М аленов, п р е в о д а ч , 2008

© И зда т ел
Ц е н т ъ р за п си хосоц и ал н а п одкреп а, 2008

ISBN 9 7 8 -9 5 4 -9 1 5 3 2 -8 -6
Съдържание

У водни д у м и ........................................................................................ 5

М елани Клайн
К рим ин алн и т е н д е н ц и и в н о р м а л н о т о
р а з в и т и е н а д е ц а т а .................................................................... 7
- п р ев о д В аня Н ед я л к о ва

М елани Клайн
З а п р е с т ъ п н о с т т а ......................................................................28
- п р ев о д В аня Н ед ял к о ва

Д оналад У и н и к ъ т
Н якои п си х о л о ги ч еск и а а с п е к т и
н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т .................................................... 33
- п р ев о д М ал ен М аленов

Д оналад У и н и к ъ т
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я .................................................42
- п р ев о д М ал ен М аленов

За „ т е р а п е в т и ч н и т е консултации“
н а У и н и к ъ т ....................................................................................... 57
- М ален М ален ов

Д оналад У и н и к ъ т
С лучай X V I........................................................................................ 59
- п р ев о д М ал ен М аленов

З а к н и г а т а н а П а т р и к Д ел ар о ш „Трябва ли
д а се о т с т ъ п в а п р е д ю н о ш и т е “ ........................................... 83
- Р о зал и н а Д о чева
П а т р и к Д еларош
Е дно н аси л и е м ож е д а кр и е
В себ е си д р у г о ................................................................................ 85
- п р ев о д Р о зал и н а ДочеВа

П а т р и к Д еларош
Н у ж д а т а о т бащ ин а в т о р и т е т
п р е з ю н о ш е с т в о т о .....................................................................139
- п р ев о д Р о зал и н а Д о ч ев а

З л а т к о Т еохаров
з а А л ф р ед Ш ьопф........................................................................ 187

А лф ред Шьопф
С и м во л и зи р ащ а и н еси м в о л и зи р а щ а
ф а н т а з и я ..........................................................................................189
- п р ев о д З л а т к о Т еохаров
Уводни дум и
В ъ п р о с ъ т , п р е д к о й т о се и з п р а в я т с п е ц и а л и с т и т е , р а ­
б о т е щ и с д е ц а и юнош и, н ар у ш а в а щ и п р а в и л а т а и зак он и ­
т е , н а й -ч е с т о е „Защ о го п р а в я т ? " . К акво к а р а ед н о м ал к о
м о м ч е или м о м и ч е, ед и н ю нош а, д а п р и с т ъ п я т г р а н и ц и т е
н а п о з в о л е н о т о , а м н ого ч е с т о и д а п р е м и н а т къ м и зв ъ р ш ­
ван е н а п р е с т ъ п л е н и е ?
Тези, к о и т о р а б о т я т с т а к и в а случаи , з н а я т , ч е о т ­
г о в о р ъ т е слож ен, з а щ о т о вкл ю ч в а ан ал и з н а р а з в и т и е т о
н а д е т е т о , р о д и т е л с к и я к а п а ц и т е т , с е м е й н а т а и социал-
н а т а с и т у а ц и я , в л и я н и е т о и и н т е р в е н ц и и т е н а р азл и ч н и
и нституции, работещ и с д е ц а т а и т е х н и т е родители.
Подобно п о ве д е н и е се п о в л и я в а т р у д н о , ч е с т о о п и т и ­
т е н а с п е ц и а л и с т и т е д а п о м о г н а т се о к а з в а т неуспеш ни,
а п р е ж и в я в а н и я т а и м в а р и р а т о т п ълно б езси л и е и б е з н а ­
д е ж д н о с т , до в с е м о г ъ щ е с т в о и ж ел ан и е за т о т а л е н кон ­
трол.
Р о д и т е л и т е н а т е з и д е ц а същ о са в т р у д н а с и т у а ­
ция. Те са объркани, ч у в с т в а т се виновни, п р о вал ен и в о съ ­
щ е с т в я в а н е н а р о д и т е л с к и т е функции. Т ова е п р и ч и н а в
м н ого о т с л у ч а и т е д а н аб л ю д а в а м е агр е си в н о п о вед ен и е
о т т я х н а с т р а н а - къ м д е ц а т а или към с п е ц и а л и с т и т е и
и н с т и т у ц и и т е , к о и т о с и г н а л и з и р а т за п робл ем а.
Ц е н т ъ р ъ т з а п си хосоц и ал н а п о д к р еп а о т няколко го д и ­
ни р а б о т и в с ъ т р у д н и ч е с т в о с М е с т н а т а ком и си я за б ор­
б а с п р о т и в о о б щ е с т в е н и т е п рояви къ м р ай он „И скър“ н а
С т о л и ч н а общ ина. О с ъ щ е с т в я в а т се психологи чно кон сул ­
т и р а н е н а д ец а, ю нош и и р о д и т е л и , о б у ч и т е л н и се м и н а р н и
п р о гр а м и за с п е ц и а л и с т и и р о д и т е л и , гр у п о ва р а б о т а за
д е ц а и ю нош и в риск. У спеш но с а р е а л и зи р а н и няколко с ъ в ­
м естн и проекта.
Т ази п р а к т и ч е с к а р а б о т а , к а к т о и а н г а ж и м е н т ъ т
къ м и з д а т е л с к а с е р и я „ П р а к т и к и “, ни д а д е в ъ з м о ж н о с т

5
до п р ед л о ж и м н а с т о я щ и я сборник. В н его са Включени
дВе с т а т и и н а М елани К лайн - „К риминални т е н д е н ц и и В
н о р м а л н о т о р а з в и т и е н а д е ц а т а “ и „За п р е с т ъ п н о с т т а “,
т р и с т а т и и н а Д оналд У и н и к ъ т - „Някои пси хологи чески
а с п е к т и н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т " , .Д н т и с о ц и а л н а т а
т е н д е н ц и я " и „Случай XVI, П и т ъ р н а 13 години", д ве гл ав и
о т к н и г а т а н а П а т р и к Д ел ар о ш „Трябва ли д а се о т с т ъ п в а
п р ед ю н о ш а т а “ - „Едно н аси л и е м ож е д а к р и е в себ е си д р у ­
го “ и „ Н у ж д а т а о т бащ ин а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о “,
е д н а с т а т и я н а А лф ред Ш ьопф - „С и м волизи ращ а и несим -
в о л и зи р ащ а ф а н т а з и я “. П о д б о р ъ т н а т е к с т о в е т е с л е д в а
т р а д и ц и я т а и ц е л т а на серия „П рактики“ д а п р е д с т а в я
п с и х о а н а л и т и ч н и т е к с т о в е , к а сае щ и Важни въпроси, п р е д
к о и т о се и з п р а в я т р а б о т е щ и т е с д ец а, ю нош и и р о д и т е ­
ли. С б о р н и к ъ т съ д ъ р ж а к л аси ч еск и и съ в р е м ен н и т е к с т о ­
ве, о см и слящ и к а к т о т е о р е т и ч н о , т а к а и ч р е з сп о д ел ян е
н а п р а к т и ч е с к и о п и т , п р о б л е м а за а н т и с о ц и а л н о т о п о в е ­
д ен и е н а д е ц а т а .
Не н а п оследн о м я с т о , п р е д с т а в я н е т о н а к л аси ч ески
т е к с т о в е - „К риминални т е н д е н ц и и в н о р м а л н о т о р а з в и ­
т и е н а д е ц а т а “, н ап и сан о т М. К лайн п р е з 1927 г., „За п р е с ­
т ъ п н о с т т а “ - 1934г. (М. Клайн), „Някои п си хологи чески а с ­
п е к т и н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т “, н ап и сан о т Д. У и н и к ъ т
п р е з 1946 г. и .Д н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я “ - 1956 г. (Д. Уи­
н и к ъ т ), ц ел и д а в ъ в ед е и д е я т а за п р о д ъ л ж и т е л н а , с е р и о з­
н а и зад ъ л б о ч е н а р а б о т а по проблем , к о й т о е а к т у а л е н не
сам о за н а ш е т о с ъ в р е м и е или з а о б щ е с т в а В преход.
Т е к с т о в е т е са а д р е с и р а н и къ м ш и рок к р ъ г ч и т а т е л и
- с п е ц и а л и с т и , р о д и т е л и , об учаващ и се. Н а д я в а м е се т е д а
п р о в о к и р а т въпроси, к а к т о и д а д а д а т нови и д еи и подходи
в р а б о т а т а с д е ц а т а и ю нош ите.
И зк а зв а м е с в о я т а б л а г о д а р н о с т к ъ м п р е в о д а ч и т е ,
н аш и колеги , р а б о т е щ и в о б л а с т т а н а п с и х о т е р а п и я т а и
п с и х о с о ц и а л н а т а р а б о т а , к о и т о съ с св о я т а л а н т н а п р а в и ­
х а д о с т ъ п н и за б ъ л гар ск и я ч и т а т е л т е з и т р у д н и , но в аж ­
ни и п о лезн и т е к с т о в е .
Мелани Клайн

К рим инални т е н д е н ц и и
6 норм алното
р а з в и т и е на д е ц а т а
(1927)*
О сн овоп олагащ о за п с и х о а н а л и з а т а е о т к р и т и е т о на
Ф ройд, ч е п ри в ъ з р а с т н и т е н аб л ю д ав ам е п р о яв л ен и я на
с т а д и и т е н а р а н н о т о д е т с к о р а з в и т и е . О т к р и в а м е ги в
н есъ зн аван о то , к о е т о съдърж а п о т и с н а т и т е ф ан тази и и
н агл аси . К а к т о е и з в е с т н о , м е х а н и з м ъ т н а п о т и с к а н е се
у п р а в л я в а н ай -в еч е о т в ъ т р е ш н а т а ц е н зу р а н а СВръх-аза.
О чевидн о е, ч е най -дълбоко п о т и с н а т и с л е д в а д а б ъ д а т с ъ ­
д ъ р ж а н и я т а с и зя в е н асо ц и ал ен х а р а к т е р .
И ндиВ идуалното ни р а з в и т и е следва и п р е п о в т а р я р азви ­
т и е т о на ч о в е ч е с т в о т о не сам о биологически, но и по о т н о ­
ш ение на психичното. По т а з и причина в и н д и ви д уалн ото р а з ­
в и т и е о т к р и в а м е п о т и с н а т и и н е о с ъ зн а ти с т а д и и т е , к о и т о
познавам е добре о т п р и м и т и в н и т е хора, (к а т о напр. каниба­
лизма), к а к т о и р а зн о о б р ази ето о т други п р ак ти к и , свързани
с ч о век о у б и й ств о то . Тази п р и м и ти в н а ч а с т о т л и ч н о с т т а
мощ но се п р о т и в о п о с т а в я на к у л т и в и р а н а т а й ч а с т - онази,
к о я т о в съ щ н о с т пораж да и упраж нява п о т и с к а н е т о .
Д е т с к а т а ан ал и за, и особено р а н н а т а а н а л и за н а д ец а
м е ж д у т р и и ш е с т г о д и ш н а в ъ з р а с т , ни р а з к р и в а колко
р ан о зап о ч в а п р о т и в о п о с т а в я н е т о м еж д у п р и м и т и в н а т а
и к у л т и в и р а н а т а ч а с т . Р е з у л т а т и т е , п о с т и г н а т и в ана-
л и т и ч н а т а м и р а б о т а с м ал к и д ец а, д о к а з в а т ч е п р о я в л е ­
ния н а С в р ъ х -аза о т к р и в а м е ощ е п р е з в т о р а т а год и н а о т
р а з в и т и е т о на д е т е т о .

*П реводът е направен по Klein M., „Love,Guilt and


Reparation & Other Works 1921-1945, A Delta Book, c. 170
7
По т о в а в р е м е д е т е т о в е ч е е п р ем и н ал о п р е з зн ач и м и
е т а п и о т п с и х и ч н о т о си р а з в и т и е и, п о -т о ч н о , п р е з о р а л ­
н и т е ф иксации - и т у к е нуж но д а р а зг р а н и ч и м фиксаци-
и т е , п ри к о и т о д о м и н и р а с у к а н е т о , о т т е з и , при к о и т о
х а п а н е т о с т а в а особено Важно. П р е п р а т к а т а къ м каниба-
л и с т к и т е п р а к т и к и е с ъ в с е м д и р е к т н а . Това, ч е б е б е т а т а
ч е с т о х а п я т г ъ р д а т а п ри к ъ р м ен е, е ед н о о т п р о я в л е н и я ­
т а н а т а з и ф иксация.
По в р е м е н а п ъ р в а т а го д и н а з а ч е с т я в а т п р о я в л е н и я т а
и н а а н а л н о -с а д и с т и ч н и т е фиксации. П о н я т и е т о анално-
с а д и с т и ч е н е р о т и з ъ м о б о зн а ч а в а у д о в о л с т в и е т о , к о е т о
д е т е т о п о л у ч ав а о т а н а л н а т а е р о г е н н а зон а при р а з в и в а ­
н е т о н а о т д е л и т е л н а т а функция. У п о т р е б я в а се същ о д а
о зн ач и у д о в о л с т в и е т о о т ж е с т о к о с т т а , м а й с т о р с т в о т о ,
п р и т е ж а н и е т о и д р у ги п р еж и в яв ан и я , с в ъ р за н и с а н а л н о т о
у д о в о л с т в и е . О р а л н о -с а д и с т и ч н и т е и а н а л н о -с а д и с т и ч н и ­
т е и м п улси и г р а я т важ н а р о л я по о т н о ш е н и е н а т е н д е н ц и ­
и т е , к о и то с м я т а м да разгледам в т а з и с т а т и я .
В ече сп ом енах, ч е ощ е п р е з в т о р а т а го д и н а о т к р и в а м е
п р о яв л ен и я н а С връ х-аза, к о й т о п р е м и н а в а п роц ес н а р а з ­
в и т и е , п о р о ден о т р а з г р ъ щ а н е т о н а Е д и п ови я ком плекс.
П с и х о а н а л и з а т а о с в е т л и о с н о в н а т а р о л я н а Е дип овия
ко м п л екс з а ц я л о с т н о т о р а з в и т и е н а л и ч н о с т т а - роля,
ед н ак в о зн а ч и м а за р а з в и т и е т о к а к т о н а н е в р о т и ц и т е ,
т а к а и н а н о р м а л н и т е хора. П с и х о а н а л и т и ч н а т а р а б о т а
ни д а в а все п о в е ч е о сн ован и я д а с ч и т а м е , ч е ц я л о с т н о т о
и зг р а ж д а н е н а х а р а к т е р а съ щ о се корен и в Е д и п о в а т а ф аза
и че г а м а т а о т п р е д и зв и к а т е л с т в а т а на р а зв и т и е т о - о т
л еко н е в р о т и ч н и т е до о т к р о в е н о к р и м и н ал н и н агл аси - се
о п р е д е л я п ак о т него. Все ощ е п р о х о ж д ам е в и з с л е д в а н е т о
н а к р и м и н а л н и т е н агл аси , но п ъ р в и т е с т ъ п к и о б е щ а в а т
р е з у л т а т и съ с зн ач и м и п о с л е д с т в и я в б ъ д е щ е 1.
Ц е л т а н а т а з и с т а т и я е д а разкри е п р о я в л е н и я т а на кри­
м инални нагласи при д е ц а т а и д а предлож и описание на въз­
м о ж н и т е о б с т о я т е л с т в а , к о и т о о п р е д е л я т п о сл ед в ащ о то
им у т в ъ р ж д а в а н е или преодоляване в процеса на р а зв и т и е .
Р едно е с е г а д а се в ъ р н а т а м , о т к ъ д е т о започнах. Р а з в и ­
т и е т о н а Е д и п о ви я ком плекс, к о е т о сп о р ед р е з у л т а т и т е
о т р а б о т а т а ми н астъ п в а в края на п ъ р в а т а и н ач ал о то
' Вшк Freud, ‘S ome Chaiactei-Types m et with in the Psycho-Analytic
Work: III Criminals from a Sense of Guilt’ S.E. x4; and Reik (1925)
н а В т о р а т а годин а, с ъ в п а д а с Вече н ап ълно р а з г ъ р н а т и ­
т е оралн о- и а н а л н о -с а д и с т и ч н и е т а п и . Те се с в ъ р з в а т с
Е д и п о в и т е т е н д е н ц и и и се н а с о ч в а т къ м о б е к т и т е , около
к о и т о п р о р а с т в а Е д и п ови я ко м п л ек с - р о д и т е л и т е . М ал ­
к о т о м о м ч е, к о е т о м р а зи б а щ а т а -с ъ п е р н и к з а л ю б о в т а на
м а й к а т а , в с ъ щ н о с т п р еж и в я в а о м р а з а т а , а г р е с и я т а и ф ан­
т а з и и т е , т и п и ч н и з а орално- и а н а л н о -с а д и с т и ч н и т е фик-
сации. ф а н т а з и и т е з а п р о н и кв ан е в с п а л н я т а и у б и й с т в о
н а б а щ а т а с а ч е с т о ср ещ ан и в а н а л и з а т а н а м а л к и м о м ­
ч е т а , до р и и п р и д е ц а с н ор м ал н о р а з в и т и е . Бих и ск а л а д а
сп о м ен а т у к с л у ч а я с Д ж ер алд , ед н о съ в с ем зд р а в о и д обре
р а з в и т о ч е т и р и г о д и ш н о д е т е . Той е п о к а з а т е л е н в м ного
о т н о ш е н и я . Д ж е р а л д бе ж и з н е р а д о с т н о и н а п р ъ в п о гл ед
щ а с т л и в о д е т е , б ез к а к в и т о и д а е п р и зн ац и н а т р е в о ж ­
н о с т . В с ъ щ н о с т д о в е д о х а го п ри м е н о т п р о ф и л а к т и ч н и
съ ображ ен и я.
По в р е м е н а а н а л и з а т а о т к р и х , ч е д е т е т о е п р еж и в я ­
ло си л н а т р е в о г а и ощ е бе под вл и ян и е н а с т р е с а о т нея.
П о - н а т а т ъ к щ е се с п р а н а т о в а к ак е възм ож но ед н о д е т е
да прикрива т а к а у б ед и тел н о с т р а х о в е т е и т р у д н о с т и т е
си. По в р ем е н а а н а л и з а т а се о каза, ч е ед и н о т о б е к т и т е ,
п р ед и зв и к ал и т р е в о г а т а му, е з в я р - в с ъ щ н о с т по-скоро
чо век с п р и в и ч к и т е н а звяр. Т ози зв я р В дигаш е си л ен ш ум
о т с ъ с е д н а т а с т а я и В съ щ н ост, б еш е б а щ а т а н а м о м ч е ­
т о и и з т о ч н и к а н а ш у м о в е т е , и д в ащ и о т б л и з к а т а спалня.
Ж е л а н и е т о н а Д ж е р а л д д а п рони кн е в ъ т р е , д а го ослепи,
к а с т р и р а и убие го х в ъ р л я ш е в уж ас, ч е з в я р ъ т щ е м у о т ­
в ъ р н е съ с с ъ щ о т о . Н якои п о заб р ав ен и н авиц и н а м о м ч е т о ,
к а т о н ап р и м ер ед н о х а р а к т е р н о д ви ж ен и е н а р ъ ц е т е - все
ед н о п ри о п и т д а о т б л ъ с н е зв я р а , к а к т о се о к а за по в р ем е
н а а н а л и з а т а - б ях а р е з у л т а т а о т т е з и м у оп асен и я. Е д н а
о т и г р а ч к и т е н а д е т е т о бе м а л к о т и г ъ р ч е и с и л н а т а м у
п р и в ъ р з а н о с т къ м ж и в о т н о т о и д в а ш е о т ч а с т и о т н ад е ж ­
д а т а му, ч е т о щ е го з а щ и т и о т зв яр а. На м о м е н т и обаче
т и г ъ р ъ т се п р о я в я в а ш е не сам о к а т о з а щ и т н и к , но и к а т о
агр е со р . В еднъж Д ж е р а л д п ои ска д а го и з п р а т и в д р у г а т а
с т а я , к ъ д е т о т и г ъ р а д а сб ъ д н е в с и ч к и т е м у агр е си в н и ж е­
л ан и я къ м б а щ а т а . И в т о з и сл у ч ай п л а н ъ т б еш е п ен и са на
б а щ а т а да бъде о тх ап ан , с го т в е н и п о гъ л н ат, к а т о т и я
ж е л а н и я о т ч а с т и п р о и з т и ч а х а о т о р а л н и т е фиксации на
д е т е т о , а о т ч а с т и си бяха н ач и н за с п р а в я н е с в р ага. Как-

К рим инални т енд енции 8 норм алнот о р а зв и т и е на децат а <)


Во д р у го м у о с т а в а н а ед н о м а л к о д е т е , к о е т о не р а зп о л а г а
с д р у го оръж ие, осВен д а п р и б егн е до з ъ б и т е си, ед н о д о с т а
п р и м и ти В н о р еш ен и е. П р и м и т и В н а т а ч а с т н а л и ч н о с т т а
т у к б еш е п р е д с т а в е н а о т т и г ъ р ч е т о , к о е т о (по-късно р а з ­
брах) б еш е с а м и я т Д ж ер алд , и п о -т о ч н о о н ази н его в а ч а с т ,
за к о я т о би п р ед п о ч ел д а н е зн ае. Д руг п ъ т Д ж ер ал д си
п р е д с т а в я ш е к ак р а з с и ч а н а къ сове м а й к а си и б ащ а си - и
т ъ й к а т о ф а н т а з и и т е м у б яха св ъ р за н и с ан ал н и д е й с т в и я
- как р а з м а з в а по т я х ф е к а л и и т е си. ф а н т а з и и т е з а в ъ р ш ­
в ах а с у с т р о й в а н е т о н а в еч ер н о п р а з н е н с т в о , н а к о е т о
т о й и м а й к а м у д а и з я д а т б а щ а т а . Т рудно е д а се опиш е
с т р а д а н и е т о , и з п и т в а н о о т т о в а д о б р о съ р д еч н о д е т е
п о кр ай подобни ф а н т а з и и , к о и т о к у л т и в и р а н а т а м у ч а с т
сурово о съ ж д аш е. Л ю б о в т а и д о б р о т а т а , с к о и т о о б си п ва­
ш е б а щ а т а н я м а х а край, и т у к р а зб и р а м е о с н о в а н и я т а н а
д е т е т о д а п о т и с к а л ю б о в т а си към м а й к а т а , к о я т о н якак
с е о к а зв а ш е п р и ч и н а з а с т р а д а н и я т а му. Д е т е т о о с т а в а ­
ш е силно п р и в ъ р за н о к ъ м б а щ а т а , при т о в а в е д н а у д во ен а
ф иксаиия, и т о в а н а п о-късен е т а п би м огл о д а се п р ев ъ р н е
в о с н о в а т а н а т р а й н а х о м о сек су ал н а н агл аса .
А н ал о ги ч ен е с л у ч а я т н а ед н о м ал к о м ом и ч е, за к о й т о
щ е сп о м ен а н а к р а т к о . С ъ п е р н и ч е с т в о т о с м а й к а т а и ж е ­
л а н и е т о д а з а е м е м я с т о т о й в с ъ р ц е т о н а б а щ а т а са същ о
и з т о ч н и к н а с а д и с т и ч н и ф а н т а з и и о т н ай -р азн о о б р азен
х а р а к т е р . Ж е л а н и е т о д а р а зр у ш и к р а с о т а т а н а м а й к а т а ,
д а о б езо б р ази л и ц е т о и т я л о т о й, д а го п ри свои - т е з и о со ­
бено п р и м и т и в н и ф а н т а з и и , с в ъ р за н и с хап ан е, н а р я зв а н е
н а къ со ве и др. - е п ри д руж ен о о т ч у в с т в о т о н а си л н а вина,
к о е т о у к р е п в а ф и к с а ц и я т а к ъ м м а й к а т а . С илно п р и в ъ р з а ­
ни къ м м а й к и т е си м о м и ч ен ц а н а в ъ з р а с т м еж д у дВе и п е т
годин и са ч е с т о с р е щ а н а гл ед к а: о т ч а с т и т а з и п р и в ъ р за ­
н о с т се п о р аж д а о т обилн а вин а и т р е в о г а и обикновено
е п о сл ед в ан а о т о т д р ъ п в а н е о т б а щ а т а . Е т о к ак ед н а, и
б ез д р у го н е л е к а п си хичн а с и т у а ц и я , се у т е ж н я в а о т ф а­
к т а , ч е в о п и т а си д а се з а щ и т и о т т е з и ф а н т а з и и , к о и т о
С в р ъ х -а з ъ т осъж да, д е т е т о се с в ъ р за с х ом осексуал н и н а ­
гласи, у к р е п в а ги и р а з в и в а т о в а , к о е т о н а р и ч а м е о б ъ р н а т
ЕдипоВ ком плекс. З а подобно р а з в и т и е е х а р а к т е р н а м н ого
си л н а ф и ксаци я н а м о м и ч е т о къ м м а й к а т а и н а м о м ч е т о
к ъ м б а щ а т а . О щ е е д н а с т ъ п к а и с т и г а м е до м о м е н т а , при
к о й т о и т о в а в з а и м о о т н о ш е н и е не м ож е д а б ъ д е п о д д ъ р ­

10 М е.ш ии И ш ин
ж ано п о веч е и д е т е т о се о т т е г л я и о т д в а м а т а р о д и т е ­
ли. Т ова о п р ед ел ен о п о л а г а о с н о в а т а н а е д н а а с о и и а л н а т а
л и ч н о с т , т ъ й к а т о о т н о ш е н и е т о къ м м а й к а т а и б а щ а т а
о п р е д е л я всички п о сл ед в ащ и в за и м о о т н о ш е н и я . С ъ щ е с т ­
в у в а т и д р у г т и п о т н о ш е н и я о т о сн овоп ол агащ х а р а к т е р
и т е са м еж д у б р а т я т а и с е с т р и т е , к а к т о п о -г о л е м и т е ,
т а к а и п о -м а л к и т е . Д ори и у с ъ в с е м м ал к и д еи а, к о и т о
оч еви д н о не з н а я т нищ о за р а ж д а н е т о , с ъ щ е с т в у в а несъ-
з н а в а н о т о р а зб и р ан е, ч е д е ц а т а р а с т а т в у т р о б а т а на
м а й к а т а . Ч у в с т в о т о къ м и д в а щ о т о ново д е т е е н а си лн а
о м р а за , п о р о д е н а о т р е в н о с т , и по в р е м е н а б р е м е н н о с т т а
м а л к о т о д е т е и зж и в я в а х а р а к т е р н и ф а н т а з и и к а т о ж е л а ­
н и е т о д а о с а к а т и м а й ч и н а т а у т р о б а и д а о б езо б р ази б еб е­
т о с х ап ан е и д р ащ е н е .
В п о с л е д с т в и е с а д и с т и ч н и т е ж ел ан и я се н а с о ч в а т и
к ъ м н о в о р о д е н о т о . Н ещ о п овече, т е п р и с ъ с т в а т и В о т ­
н о ш е н и е т о къ м п о -г о л е м и т е б р а т я и с е с т р и , т ъ й к а т о
д е т е т о се ч у в с т в а м алоВ аж но и н е з н а ч и т е л н о в с р а в н е ­
н ие с т я х , д о р и и к о г а т о с л у ч а я т не е т а к ъ в . О м р а з а т а и
р е в н о с т т а , и зпи тван и о т д е т е т о , и зви кват и ч у в с т в о т о
н а вина, к о е т о м о ж е т р а й н о д а п о вл и яе върху в з а и м о о т ­
н о ш е н и я т а с б р а т я т а и с е с щ р и т е . Т ака н ап р и м ер м а л к и ­
я т Д ж ер а л д и м аш е кукла, за к о я т о се гр и ж еш е п р ед ан о и
ч е с т о пови ваш е. К у к л а т а б еш е за н его п о-м алк и я м у б р а т ,
к о й т о сп о р ед с т р о г и я м у С връ х-аз, Д ж ер а л д бе о с а к а т и л и
к а с т р и р а л ощ е в у т р о б а т а н а м а й к а т а .
К огато д е т е т о и зп и тв а о тр и ц а тел н и ч увства, т о ре­
а г и р а съ с с и л а т а и и н т е н з и в н о с т т а н а о м р а з а т а , х а р а к ­
т е р н а за р а н н и т е с а д и с т и ч н и е т а п и н а р а з в и т и е т о . Но
т ъ й к а т о о м р а з н и т е м у о б е к т и са заед н о с т о в а и о б е к т и
н а л ю б о в т а му, к о н ф л и к т и т е , к о и т о т а з и с и т у а ц и я п р е ­
д и зв и кв а, не сл ед д ъ л го се п р е в р ъ щ а т в н еп оси л ен т о в а р
з а к р ех к и я м у А з. Е д и н с т в е н и я т н ач и н за и з б я г в а н е т о им
е ч р е з п о т и с к а н е т о и т а к а н е р а зр е ш е н и я к о н ф л и к т о с т а ­
в а а к т и в е н в н е с ъ з н а в а н о т о . М ак ар и п с и х о л о ги я т а , и п е ­
д аго ги к ата у п о р и то да п о д д ъ р ж ат схващ ан ето, че деца­
т а са щ а с т л и в и и б езгр и ж н и съ зд а н и я, а с т р а д а н и я т а н а
в ъ зр а с тн и те п р о и зт и ч а т о т т е г о б и т е на р еа л н о ст та,
т р я б в а д а о съ зн а ем , ч е в с ъ щ н о с т е т о ч н о о б р а т н о т о . П си­
х о а н а л и з а т а н а д е ц а и в ъ з р а с т н и п оказва, ч е т р у д н о с т и ­
т е , п р е з к о и т о ч о ве к п р е м и н а в а п р е з ж и в о т а си, в го л я м а

К рим инални т енденции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 11


с т е п е н п р е п о в т а р я т т е з и о т р а н н а т а му в ъ з р а с т и че
всяко д е т е п р е м и н а в а п р е з н еи зм ер и м и с т р а д а н и я в п ъ р ­
в и т е годин и о т ж и в о т а си.
Н е м о ж ем д а о т р е ч е м , ч е п р и в и д н о с т и т е н е са в п о л за
н а т о в а т в ъ р д е н и е . М ак ар и п ри п о -в н и м а т е л н о В глеж дане
д а с е у л а в я т сл ед и о т т р у д н о с т и т е , п р е з к о и т о м и н а в а т
д е ц а т а , т е к а т о ч е ли с р а в н и т е л н о л есн о се с п р а в я т с
т я х . Н а р а з л и к и т е м еж д у п р и в и д н о с т т а и р е а л н а т а пси-
х и чн а с и т у а ц и я щ е се с п р а п о - н а т а т ъ к , п ри п р е г л е д а н а
н а ч и н и т е , по к о и т о д е т е т о се с п р а в я с т р у д н о с т и т е .
Д а се В ърнем о т н о в о к ъ м о т р и ц а т е л н и т е ч у в с т в а
н а д е т е т о к ъ м р о д и т е л я о т с ъ щ и я п ол и к ъ м д р у г и т е
д е ц а ( б р а т я т а и с е с т р и т е му). К а к т о о т б е л я з а х , с и т у а ­
ц и я т а се у с л о ж н я в а и о т т о в а , ч е д е т е т о х р а н и п одоб н и
ч у в с т в а и к ъ м р о д и т е л я о т д р у г и я пол: д о н я к ъ д е з а р а ­
д и ф р у с т р а ц и и т е , к о и т о м у п р и ч и н я в а , но съ щ о и в р е ­
з у л т а т на ж е л а н и е т о м у за и збягван е на кон ф ли кта, с
х а р а к т е р н о т о последващ о о т д р ъ п в а н е и п р ев р ъ щ а н е т о
на л ю б о в т а В ом р аза. С т о в а т р у д н о с т и т е не св ъ р ш ­
в а т : л ю б о в н о т о и з ж и в я в а н е н а д е т е т о , п одобн о н а о т ­
р и ц а т е л н и т е м у ч у в с т в а , е о б а гр е н о о т с е к с у а л н и т е
р азб и ран и я и ф ан тази и , х а р а к т е р н и за п р ед ген и тал н и -
т е с т а д и и . А н а л и з а т а на в ъ зр а с т н и р азк р и в а в зн ач и ­
т е л н а с т е п е н и н ф а н т и л н и т е с е к с у а л н и р а з б и р а н и я , но
и з у м и т е л н а т а и м п ъ с т р о т а с е р а з г р ъ щ а и м ен н о п р е д
п с и х о а н а л и т и к а , р а б о т е щ с д е ц а . Ще к а ж а н як о л к о д у м и
з а т о в а к а к д о с т и г а м е д о п о д о б ен м а т е р и а л п р и р а б о ­
т а т а с деца. К а т о п си х о ан ал и ти ц и н аб лю давам е и г р а т а
н а д е т е т о и и з п о л з в а м е сп ец и ф и ч н и т е х н и к и д а м у п о ­
м о г н е м д а п р е о д о л е е м а к с и м а л н о з а д р ъ ж к и т е си - т а к а
м о ж е м д а о т к р о и м д е т с к и т е ф а н т а з и и и р а зб и р а н и я ,
д а у с е т и м и зж и в я в а н и я т а на д е т е т о и да уловим к ак­
т о п р о я в л е н и я т а н а н е г о в и т е и м п у л си , т а к а и н а ч и н а
по к о й т о о т р е а г и р а в ъ т р е ш н а т а м у ц е н з у р а . О в л а д я в а ­
н е т о на т а з и т е х н и к а не е лесно и и зи сква сп о со б н о ст
за п ълноценна и д е н ти ф и к а ц и я с ф а н т а з и и т е на д е т е т о ,
к а к т о и о п р е д е л е н о о т н о ш е н и е к ъ м н его . Т я е и зк л ю ч и ­
т е л н о п р о д у к т и в н а и о т в е ж д а к ъ м д ъ л б и н и т е н а н есъ -
з н а в а н о т о , к о и т о б и ха и з н е н а д а л и д о р и и п с и х о а н а л и ­
т и ц и , р а б о т е щ и с в ъ зр а с т н и . К а т о и н т е р п р е т и р а пред
д е т е т о см исъла на и г р а т а , р и су н к и те и ц я л о с т н о т о му

12 Мелани /Сшин
поведение, п с и х о а н а л и т и к ъ т п о степ ен н о , и п р ез и г р а т а
н а д е т е т о , о б л е к ч а в а п о т и с н а т и т е ф а н т а з и и и ги о с­
в о б о ж д а в а . М а л к и т е кукли, м ъ ж е, ж ени , ж и в о т н и , коли и
в л ак о в е, с к о и т о и г р а е д е т е т о , м у п о м а г а т д а п р е д с т а ­
ви ф и г у р и т е н а м а й к а т а , б а щ а т а , б р а т я т а и с е с т р и т е
и, с п о м о щ т а н а ф и г у р к и т е з а и г р а , д а о т и г р а е д о р и и
д ъ л б о к о п о т и с н а т н е с ъ з н а в а н м а т е р и а л . Н е е в ъ зм о ж н о
д а о п и ш а т е х н и к а т а си п о -п о д р о б н о в р а м к и т е н а т а з и
с т а т и я . Ще се о г р а н и ч а д а к а ж а са м о , ч е т а к а п о л у ч е ­
н и я т м а т е р и а л се п о т в ъ р ж д ав а , д ор азви ва и о б о г а т я в а
в т а к о в а м н о г о о б р а з и е о т с и т у а и и и , ч е г р е ш к и т е п ри
и н т е р п р е т и р а н е т о н а с м и с ъ л а м у с а в с ъ щ н о с т и зк л ю ­
чен и. Т о в а се п о т в ъ р ж д а в а и о т о б л е к ч а в а щ и я и о св о б о ж ­
д а в а щ е ф е к т н а и н т е р п р е т а ц и и т е . Т а зи т е х н и к а п о м а г а
д а се р а з к р и я т п р о я в л е н и я т а и н а п р и м и т и в н а т а , и н а
ц е н з у р и р а щ а т а ч а с т . А ко н а п р и м е р по в р е м е н а и г р а т а
се о каж е, ч е м а л к и я т ч о в е к е н а д в и л го л е м и я , т о м н ого
ч е с т о к а т о п р о д ъ л ж е н и е н а с л у ч и л о т о се у б и т и я т г о ­
л ям човек е н а т о в а р е н в количка и о т н е с е н при м есаря,
к о й т о д а го н а с е ч е н а к ъ с о в е и д а го с г о т в и . П осле м а л ­
к и я т ч о в е к с о х о т а и з я ж д а с г о т в е н о т о м есо , к а т о д о р и
у с п я в а д а п о к ан и н а г о щ а в к а т а ж е н а и В н як о и с л у ч а и т я
п р е д с т а в л я в а м а й к а т а . Т ак а н а к р а я и зл и за , ч е м а й к а т а
е з а м е н и л а у б и т и я б а щ а с м а л к и я м у убиец. Р а з б и р а се
т у к е в ъ зм о ж н о и д р у г о р а з в и т и е . А ко е н а л и ц е х о м о с е к ­
с у а л н а ф и ксаци я, и с т о р и я т а л е с н о м о ж е д а п р е м и н е п р е з
с г о т в я н е т о н а м а й к а т а и п о д е л я н е т о й к а т о у го щ е н и е
м е ж д у д в а м а т а б р а т я . К а к т о в е ч е сп о м е н а х , и з у м и т е л ­
но е м н о г о о б р а з и е т о н а ф а н т а з и и т е , к о и т о се п р о я в я в а т
д о р и в а н а л и з а т а н а ед н о д е т е , ак о г л е д а м е о т д е л н и т е
й е т а п и . Но п о д о б н и п р о я в л е н и я н а п р и м и т и в н и т е н д е н ­
ц и и с а н еи зб е ж н о п о с л е д в а н и о т си л н а т р е в о г а и о т оп и ­
т а на д е т е т о д а н ап рави добро и д а поправи с т о р е н о т о .
П о н я к о га се о п и т в а д а п о п р а в и и г р а ч к а т а , к о я т о т о к у -
щ о е сч уп и ло. Д р у г п ъ т - п р е з ри су н ки , м о д е л и р а н е и т .н .
- се и зр а зя в а с ъ щ о т о ж елани е за в ъ зст а н о в я в а н е .
И скам д а е ясно едно: и г р и т е , к о и т о описах и ч р е з кои­
т о д е т е т о п р е д л а г а м а т е р и а л з а и зсл ед в ан е, се р а з л и ч а ­
в а т з н а ч и т е л н о о т т е з и , к о и т о см е сви кн ал и д а н аб л ю д а­
в а м е м еж д у н яколко д ец а, и гр а е щ и заед н о или п о о т д е л н о .
П р и ч и н а т а е в сп ец и ф ичн ия н ачин, по к о й т о а н а л и т и к ъ т

К рим инални т енд енции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 13


и зв л и ч а м а т е р и а л а за и зс л е д в а н е . О т н о ш е н и е т о , к о е т о
п о к азв а къ м и г р и т е и а с о ц и а ц и и т е н а д е ц а т а , е д а л е ч о т
к а к в а т о и д а е е т и ч н а или м о р а л н а о ц е н ъ ч н о с т . Д е й с т в и ­
т е л н о т о в а е ед и н о т н а ч и н и т е за п о р а ж д а н е т о н а т р а н с ­
фер, а о т т а м и з а н ач ал о н а а н а л и з а т а . Т ак а д е т е т о е г о т о ­
во д а р а з к р и е п р е д а н а л и т и к а н ещ а, к о и т о не би р азк р и л о
н и ко га п р е д м а й к а т а или д о й к а т а . И при т о в а съ в с ем осн о­
в а т е л н о - т е н а й -в е р о я т н о биха били и зу м ен и и ш окирани
п ри п ъ р в и т е п р о яви н а а г р е с и я и н а асоц и ал н и т е н д е н ц и и
в р а з в и т и е т о н а д е т е т о , ср ещ у к о и т о - по еди н или д руг
н ачин - вою ва в ъ з п и т а н и е т о . Н ещ о п овече, им ен н о анали-
т и ч н а т а р а б о т а у сп яв а д а о т к л ю ч и п о т и с н а т и с ъ д ъ р ­
ж ан и я и т а к а д а о т к р о и п р о я в л е н и я т а н а н е с ъ з н а в а н о т о .
Т ова се сл у ч в а п о с т е п е н н о , с т ъ п к а по с т ъ п к а : някои о т и г ­
р и т е , к о и т о описах, се сл у ч в а х а в т е ч е н и е н а а н а л и з а т а , а
съ в с ем не в н а ч а л о т о й. И ск ам д а добавя, ч е дори и и звъ н
ан ал и зата , д е т с к а т а и гра е д о с т а п оуч и тел н а и п редлага
д о к а з а т е л с т в а з а м н ого о т о б с ъ ж д а н и т е т у к им пулси. Но
се и зи ск в а обучен за ц е л т а н а б л ю д а т е л , с п о зн ан и я за сим-
в о л и з и р а н е т о и п с и х о а н а л и т и ч н и т е м е т о д и н а р а б о т а , за
д а б ъ д е о ц ен ен а т я по д о с т о й н с т в о .
И н ф а н т и л н и т е сексу ал н и р а зб и р а н и я са о с н о в а т а за
б о г а т а г а м а о т особено с а д и с т и ч н и фиксации. Б л а г о д а р е ­
ние н а Ф ройд зн а е м за с ъ щ е с т в у в а н е т о н а н е с ъ з н а в а н о т о
п ознани е, к о е т о д е т е т о п о л у ч ав а по ф и л о г е н е т и ч е н п ъ т .
К ъм н его с п а д а т р а з б и р а н е т о за п олови я а к т м еж д у р о д и ­
т е л и т е , р а ж д а н е т о и др., но т а к а или и н а ч е т о в а п озн ан и е
е с д о с т а н еяс ен и о б ъ ркан х а р а к т е р . П р е з о п т и к а т а на
о р а л н о -с а д и с т и ч н и я и а н а л н о -с а д и с т и ч н и я е т а п д е т е т о
в ъ зп р и е м а п олови я а к т к а т о случ ван е, п ри к о е т о основна
р о л я и г р а я т и з я ж д а н е т о , г о т в е н е т о , р а з м я н а т а н а фека-
лии и с а д и с т и ч н и д е й с т в и я о т в сяк ак ъ в т и п ( к а т о биене,
д р ащ ен е, р я з а н е и т .н .). Бих и с к а л а д а п о д ч е р т а я колко ва-
ж н а е в р ъ з к а т а м еж д у т е з и ф а н т а з и и и с е к с у а л н о с т т а за
п о -н ат ат ъ ш н и я ж и в о т на д е т е т о к а т о в ъ зр астен . Д о т о ­
г а в а н есъ м н ен о всички т е з и ф а н т а з и и с а в еч е и зч езн ал и ,
но н е с ъ з н а в а н о т о им в ъ з д е й с т в и е е о т особено зн ач ен и е
з а ф р и г и д н о с т т а , и м п о т е н т н о с т т а и з а д р у ги сексуалн и
см ущ ен и я. Д о с т а о т ч е т л и в о т о в а се н аб л ю д ав а при а н а ­
л и з а т а н а м ал к и д ец а. М а л к о т о м ом ч е, и зр а зи л о ж е л а н и ­
я т а си къ м м а й к а т а п р е з особено с а д и с т и ч н и ф а н т а з и и ,

14 Мелани К ш ин
се о п и т в а д а и з б я г а - к а т о В м е с т о м ай ч и н и я о б е к т и зби ­
р а и м а г о т о 1 н а б а щ а т а - и е г о т о в о д а се о т д р ъ п н е и о т
него, ако се окаж е, ч е о р а л н о -с а д и с т и ч н и т е м у ф а н т а з и и
са в с ъ щ н о с т н асо ч ен и къ м о б е к т а н а л ю б о в т а му. В т о В а
о т к р и в а м е о с н о в а т а н а Всички перВ ерзии, к о и т о сп о р ед
Ф ройд се к о р е н я т В р а н н о т о д е т с к о р а з в и т и е . Д обър п р и ­
м е р з а и н ф а н т и л н о т о р а зб и р а н е н а п олови я а к т са ф а н т а ­
з и и т е , п ри к о и т о б а щ а т а , или п ък с а м о т о д е т е , р а з п а р я
т я л о т о н а м а й к а т а , бие я, д р ащ и я, н а р я з в а я н а п а р ч е т а
и т .н . Тук щ е се п о зо ва н а ф а к т а , ч е подобни ф а н т а з и и п ри ­
д о б и в а т р е а л н о с т в п р е с т ъ п л е н и я т а , и зв ъ р ш ен и о т хора
к а т о Д ж ак И зкорм В ача н ап р и м ер . П ри е д н а хо м о сексу ал н а
н а г л а с а т е з и ф а н т а з и и Вече в к л ю ч в а т к а с т р и р а н е н а б а ­
щ а т а , о т х а п в а н е или о т р я з в а н е н а п ен и са и д р у го подобно
н аси ли е. Р а ж д а н е т о п ри и н ф а н т и л н и т е ф а н т а з и и ч е с т о
се с в ъ р з а с т о в а д а р а з р е ж е ш н ад л ъ ж т я л о т о н а м а й к а ­
т а и д а и зв а д и ш с к р и т и т е н а р а зн и м е с т а в ъ т р е б е б е т а .
Т ова са сам о ед и н -д в а п р и м е р а за и зо б и л и е т о о т сексуалн и
ф а н т а з и и , к о и т о и з п и т в а Всяко зд р а в о д ет е, и и ск ам на
т о в а д а о б ъ р н е т е сп ец и ал н о вни м ани е. О с н о в а н и я т а м и за
подобно т в ъ р д е н и е с а в р а б о т а т а м и със съ в с ем зд р ав и
д ец а, д о вед ен и п р и м е н о т п р о ф и л а к т и ч н и съ ображ ен и я.
О п о зн аем ли в д ъ л б о ч и н а в ъ т р е ш н и я с в я т н а д е т е т о щ е
п р и е м а м по д р у г н ач и н подобни о т б л ъ с к в а щ и а с п е к т и на
д е т с к и я ф а н т а з е н ж и в о т . Д е т е т о е н ап ълно п о д в л а с т н о
н а и м п у л с и т е си, к о и т о с ч и т а м е за ж и зн ен о Важни по о т ­
н ош ен и е на ж е л а н и т е и соц и алн о зн ач и м и т е н д е н ц и и на
р а з в и т и е т о . У с и л и е т о , с к о е т о ед н о н е в р ъ с т н о д е т е се
п р о ти в о п о став я на асоци алн и те тен ден ци и В р а зв и т и е ­
т о си, ед н о в р е м ен н о р е с п е к т и р а и т р о г в а . В п е ч а т л я в а щ и
са м о м е н т и т е , при к о и т о с т а в а м е с в и д е т е л и на р ед у ва­
н е т о н а особено с а д и с т и ч н и и м п улси с п р о я в л ен и я н а и зу ­
м и т е л н а с п о с о б н о с т за лю бов и г о т о в н о с т з а ж е р т в и , за
д а я п о л у ч а т . Н е м о ж ем д а о т в ъ р н е м н а т е з и и м п улси с
е т и ч н и съ о бр аж ен и я. Нужно е д а ги п р и е м е м т а к и в а , к а ­
к в и т о са, б ез д а к р и т и к у в а м е , д а п о м о гн ем н а д е т е т о д а
се сп р ав и с т я х , к а т о о б л е к ч а в а м е с т р а д а н и я т а му, у к р е п ­
в а м е с и л и т е и В ъ т р е ш н о т о м у р ав н о в е си е и т а к а , д о к а т о
д о в е д е м до у сп еш ен к р а й ед и н п роц ес о т о гр о м н а социал-
' имаго - въображаеми, архаични идеи за родит елскит е фи­
гури.

К рим инални т енденции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 15


н а з н а ч и м о с т . В п е ч а т л я в а щ о е как подобни д е с т р у к т и в н и
н агл аси п о д п о м а г а т с у б л и м а ц и я т а п ри п р ео д о л я в ан е н а
ф и к с а ц и и т е и к ак о с в о б о д е н и т е ф а н т а з и и з а х р а н в а т кре-
а т и в н о с т т а и г р а д и в н а т а р а б о т а . В а н а л и з а т а т о в а се
п о с т и г а и зц я л о ч р е з п с и х о а н а л и т и ч н и т е х н и к и и н и кога
- ч р е з н а с ъ р ч а в а щ и с ъ в е т и и п р еп о р ъ ки къ м д е т е т о . О пи­
т ъ т м и п о казв а, ч е п одоб ен п ед аго ги ч ес к и подход не м ож е
да бъде с ъ ч е т а н с а н а л и т и ч н а т а р а б о т а на т е р а п е в т а ,
но ч е а н а л и з а т а п о д г о т в я п о ч в а т а за м н ого п р о д у к т и в н а
п едагоги ческа р аб о т а .
В ед н о п р е д с т а в я н е п р е д Б е р л и н с к о т о а н а л и т и ч н о об­
щ е с т в о о т п р е д и няколко годин и н ап р ав и х ан ал о ги я м еж д у
н аскоро и звъ р ш ен и п р е с т ъ п л е н и я и сходни ф а н т а з и и , ко­
и т о о т к р и х п ри а н а л и з а т а н а д ец а. В ед и н о т с л у ч а и т е
с т а в а ш е въп рос по-скоро з а ком би н ац ия о т п е р в е р зи я и
п р е с т ъ п л е н и е . П р е с т ъ п н и к ъ т б еш е и з к л ю ч и т е л н о л о в ъ к и
р а з к р и в а н е т о м у о т н е п р о д ъ л ж и т е л н о Време, п р е з к о е т о
т о й , с л е д п о р ед и ц а о т кр и м и н ал н и д еян и я, п р е в ъ р н а н е м а ­
л ък брой х о р а в свои ж е р т в и . Х арм ан, к а к т о б еш е и м е т о
му, се сб л и ж ав ал с п р ед и м н о м л а д и м ъж е, к о и т о п ърво уп о­
т р е б я в а л д а зад о в о л и х о м о с е к с у а л н и т е се ж елани я, п осле
ги о б е згл а в я в а л , и з г а р я л т я л о т о или се о т ъ р в а в а л о т н его
по н як а к ъ в д р у г начин и н а к р а я д ори п р о д а в а л д р е х и т е им.
Д руг п о т р е с а в а щ п р и м е р бе ед и н мъж , убил д о с т а х о р а и
и зп о л зв ал ч а с т и т е н а т я л о т о и м к а т о п р о д у к т и , о т кои­
т о д а си п р ав и колбаси. Д е т с к и т е ф а н т а з и и , з а к о и т о в еч е
сп ом енах, с ъ д ъ р ж а т , п ри т о в а с д о с т а п о д р о б н о с т и , х а ­
р а к т е р н и т е ч е р т и н а т е з и п р е с т ъ п л е н и я . Л и ц а т а , върху
к о и т о с а „и звърш ени “ ф а н т а з и и т е , са, в т о з и случай, б а щ а ­
т а и б р а т ч е т о н а ед н о ч е т и р и - п е т годиш но м о м ч е с и з я ­
вен а с е к су а л н а ф и ксаци я къ м т я х . С л ед к а т о д а д е и з р а з н а
ж е л а н а т а о т н его в за и м н а м а с т у р б а ц и я , а п окрай т о в а и
н а д р у ги д е й с т в и я , д е т е т о о т к ъ с н а г л а в а т а н а к у к л а т а и
п р о д а д е т я л о т о н а ед и н в ъ о б р аж а ем м е сар , к о й т о т р я б в а ­
ш е д а го п р о д а д е все ед н о ч е е хран а. З а себ е си д е т е т о з а ­
п ази г л а в а т а , к о я т о м у се в и д я н а й - и з к у с и т е л н а т а ч а с т , и
п оиска д а я и з я д е сам о. С л ед т о в а си п рисвои и п р и н ад л еж ­
н о с т и т е на ж е р т в а т а .
Ще се сп ра н а т о з и случай по-подробно: по-смислено ми се
с т р у в а д а го п р е д с т а в я в дълбочина, о т к о л к о т о п р о с т о д а
нахвърлям п рим ер след прим ер. К о г а т о дойде при м ен за пръв

16 Ме. юни Ниши


п ъ т П и т ъ р - т а к а се казваш е д е т е т о - бе с много задръжки,
и зкл ю ч и тел н о неспокоен и т р у д н о се п оддаваш е н а обучение.
Беш е напълно неспособен д а и грае, с и л и т е му с т и г а х а колко­
т о д а с т р о ш и някоя и д руга и грачка. З а д р ъ ж к и т е м у по о т н о ­
ш ение н а и г р а т а и т р е в о ж н о с т т а м у бяха т я с н о свързани с
о р ал н о -сади сти ч н и и ан ал н о-сади сти ч н и фиксации. Тъй к а т о
именно ф а н т а з и я т а е д в и ж е щ а т а си ла на и г р а т а , д е т е т о се
з а т р у д н я в а ш е д а играе: ж е с т о к и т е м у ф а н т а з и и т р я б в а ш е
д а б ъ д а т н е п р е к ъ с н а т о о з а п т я в а н и и п оти скан и . Д е т е т о се
с т р а х у в а ш е о т н е с ъ зн а в а н и т е си с а д и сти ч н и ж елани я и през
ц я л о т о Време бе н ащ рек д а не м у о т в ъ р н а т със с ъ щ а т а ж ес­
т о к о с т . С а д и с т и ч н и т е м у пориви, свързани с ж е л а н и е т о му
към м а й к а т а , го кар ах а д а се о т д р ъ п н е о т н ея и в с ъ щ н о с т го
обричаха на едни д о с т а оскъдни в заи м о о тн о ш ен и я помеж ду
им. Л и б и д о то н а д е т е т о бе насочено към б а щ а т а , но с т р а ­
х ъ т о т него същ о не беш е м алъ к т а к а , ч е д е т е т о успяваш е
д а п оддърж а щ о-аоде а в т е н т и ч н и о тн о ш ен и я ед и н с тв е н о с
по-малкия си б р а т . Те, на свой ред, бяха същ о д о с т а амбива-
л е н т н и . Това, ч е д е т е т о бе п р ез ц я л о т о врем е н ащ рек д а не
бъде наказано, проли чава о т следн и я пример: веднъж се за ­
и гр а с д ве кукли, к а т о е д н а т а п р е д с т а в л я в а ш е него самия, а
д р у г а т а - б р а т му. И д в а м а т а бяха в очакване, ч е м а й к а т а щ е
ги накаж е з а д е т о с а били непослуш ни деца. Появи се м а й к а т а ,
видя, ч е са се изцапали, н ак аза ги и изчезна. Д е ц а т а пак се и з­
цапаха, после бяха о т н о в о наказан и и т .н ., и т .н . Н акрая обаче
у ж а с ъ т о т н а к а з а н и е т о н арасн а д о то л к о в а, ч е д е ц а т а реш и­
ха д а у б и я т м а й к а т а и т о г а в а П и т ъ р обезглави к у к л а т а . По­
сле д е ц а т а насякоха т я л о т о й н а п а р ч е т а и го изядоха. Тук
се появи б а щ а т а д а помогне н а м а й к а т а , д е ц а т а убиха и него,
при т о в а д о с т а ж есто к о : насякоха го и го изядоха. Най-после и
д в е т е д ец а к а т о ч е ли бяха доволни и свободни д а п р а в я т как­
в о т о си п о и с к ат . Не сл ед дълго обаче ги обзе т р е в о г а : оказа
се, ч е м еж дуврем енно у б и т и т е р о д и т е л и са оживели и пак щ е
се п о я в я т . Тук, д о с т а п р и те сн ен о , д е т е т о скри д в е т е кукли
под дивана т а к а , ч е р о д и т е л и т е д а не м о г а т д а ги о т к р и я т .
И после се случи т о в а , к о е т о д е т е т о н ареч е „в ъ зп и тав ан е“:
м а й к а т а и б а щ а т а н ам ериха к у к л и т е , б а щ а т а м у о т р я з а гл а­
в а т а , а м а й к а т а г л а в а т а н а б р а т му, после ги с г о т в и х а и и з­
ядоха.
Х а р а к т е р е н м о м е н т т у к е, ч е н е сл ед д ъ л го л о ш о т и ­
я т а се п о в т а р я , п о н я к о га с д о с т а н ео ч акв ан и п роявлен и я:

К рим инални т ен д ен ц и и в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 17


а г р е с и я т а ср е щ у р о д и т е л и т е се н а д и га о т н о в о и о т н о в о и
д е ц а т а б и в а т о т н о в о и о т н о в о н ак азван и . К р ъ г ъ т се з а т ­
варя: с м е х ан и зм а, к о й т о се п р о я в я в а в т о з и случай, щ е се
за н и м а е м по-късно.
С н яколко д ум и щ е се с п р а н а р е з у л т а т а о т р а б о т а ­
т а с д е т е т о . М акар и и зл ож ен о н а д о с т а т р у д н и ж и т е й ­
ски о б с т о я т е л с т в а (и д в а м а т а р о д и т е л и - по т о в а в р е м е
в еч е р а з в е д е н и - е д н о в р е м ен н о склю чи ха нови б р ако в е и т о
в п ер и о д н а сер и о зн и ф инансови з а т р у д н е н и я ), по в р е м е н а
т е р а п и я т а д е т е т о усп я д а п р ео д о л е е н е в р о з а т а . Т р ев о ж ­
н о с т т а м у и зч е з н а зае д н о съ с з а д р ъ ж к и т е п ри и г р а т а , д е ­
т е т о с т а н а до бъ р уч ен и к с н ел о ш а со ц и ал н а а д а п т а ц и я и
в с ъ щ н о с т се п р е в ъ р н а в ед н о доволно д е т е .
М оже би се п и т а т е защ о н ав л язо х в т а к и в а п о д р о б ­
н о с т и по с л у ч а я н а едно о п р ед ел ен о о б сес и в н о -н ев р о ти ч н о
д е т е , с л е д к а т о з а г л а в и е т о н а с т а т и я т а п р е п р а щ а към
д е ц а с н о р м ал н о р а з в и т и е . К а к т о в еч е н е к о л к о к р а т н о сп о­
м енах, п одобен м а т е р и а л щ е о т к р и е м и п ри т я х , но при
н е в р о т и ч н о т о д е т е т е н д е н ц и и т е са по-лесно о т к р о и м и
о т к о л к о т о п ри н о рм ал н о р а з в и т и т е д ец а. Т ова е особено
важ но за о п и т а ни д а р а з б е р е м к ак с ъ п о с т а в и м и психични
д а д е н о с т и м о г а т д а д о в е д а т до д о с т а р азл и ч н и р е з у л т а ­
т и . В с л у ч а я с м а л к и я П и т ъ р , орално- и а н а л н о -с а д и с т и ч -
н и т е м у ф иксации бяха т а к а и н т е н з и в н и , ч е за д ъ р ж а х а
ц я л о с т н о т о м у р а з в и т и е . Н якои о т р е а л н и т е п р е ж и в я в а ­
н и я т а н а д е т е т о същ о д о п р и н а с я т за р а з в и т и е т о н а об-
сеси вн а н ев р о за. С поред р о д и т е л и т е н а около д ве го д и ш н а
в ъ з р а с т д е т е т о се п р о м ен и л о о сезаем о , м а к а р и д а л и п с­
вало к а к в о т о й д а е об ясн ен и е за п р и ч и н и т е . По т о в а в р е ­
м е д е т е т о си въ р н ал о Вече п о за б р а в е н и я н ави к д а се изпо-
ц ап ва, о т к а з в а л о д а и гр ае, зап о ч н ал о д а т р о ш и и гр ач к и и
с т а н а л о т р у д н о у п р ав л яем о .
Ч р е з а н а л и за у с т а н о в и х , ч е л я т о т о , к о г а т о е н а с т ъ ­
п и л а п р о м я н а т а , д е т е т о сп ял о п ри р о д и т е л и т е си и с т а ­
н ал о с в и д е т е л н а полово сн ош ен и е м еж д у т я х . В ъзп риело
го к а т о м н ого о р ал ен и с а д и с т и ч е н а к т , к о е т о зас и л в а
ф и к с а ц и и т е му. По т о в а в р е м е д е т е т о е в еч е н ав л я зл о в
о р ал н и я е т а п н а р а з в и т и е , под в ъ з д е й с т в и е н а в и д я н о т о
р е г р е с и р а до п р е д г е н и т а л н и фази, к о и т о в ъ з п и р а т ц я ­
л о с т н о т о м у сексу алн о р а з в и т и е . Р а ж д а н е т о н а м а л к о т о
м у б р а т ч е ш е с т м е с е ц а по-късно д о п ъ л н и т е л н о п о д х р ан в а

18 М е.ш ни И гаип
в ъ т р е ш н и т е м у к о н ф л и к ти , о т т а м и н е в р о з а т а му. Н а­
л и ц е е о б ач е ощ е ед и н ф а к т о р о т с ъ щ е с т в е н о зн ач ен и е за
р а з в и т и е т о н а о б сеси в н а н е в р о за к а к т о при П и т ъ р , т а к а и
в д р у ги подобни сл уч аи . Това е ч у в с т в о т о за вина, п о р о д е­
но о т С връ х-аза. О щ е в съ в с ем к р е х к а в ъ з р а с т п ри П и т ъ р
се п р о я в я в а ед и н С връ х-аз, к о й т о е не п о-м алко с а д и с т и ­
ч ен о т и м п у л с и т е и ж е л а н и я т а н а д е т е т о . И н т е н з и в н а т а
б орба м еж д у С в р ъ х -а за и ж е л а н и я т а , н еп оси л н а з а ощ е с л а ­
бия Аз, води до си лн о п о т и с к а н е . И м а д ец а, за к о и т о силна-
т а т р е в о ж н о с т и ч у в с т в о т о за вин а са непоносим и. Т ака
e u e П и т ъ р : б о р б а т а м еж д у с а д и с т и ч н и т е м у и м п улси и
с а д и с т и ч н и я С вр ъ х-аз, зап л аш в а й к и го д а м у о т в ъ р н е със
с ъ щ о т о к а т о ед и н ви д н ак а зан и е , се о к а зв а н еп он оси м а за
него. Б и б л е й с к а т а п о в е л я „око з а око, зъб за зъ б “ в л а д е е не-
с ъ з н а в а н о т о . Т ова о б я с н я в а защ о у д е ц а т а о т к р и в а м е едни
и з у м и т е л н и п р е д с т а в и за т о в а к а кво т о ч н о биха искали
да и м ст о р я т р о д и т е л и т е ( к а т о н ап р и м ер д а ги у б и я т ,
с г о т в я т , к а с т р и р а т и т .н .).
К а к т о д обре зн аем , р о д и т е л и т е са и з т о ч н и к н а Свръх-
а з а при д е т е т о в см исъл, ч е з а п о в е д и т е и з а б р а н и т е им се
а б с о р б и р а т о т д е т е т о . Но С в р ъ х -а з ъ т не е и д е н т и ч е н с р о ­
д и т е л и т е и о т ч а с т и се ф орм и ра и о т с а д и с т и ч н и т е фан­
т а з и и н а д е т е т о . О собено с и л н о т о п о т и с к а н е обаче сам о
п о дклаж д а б и т к а т а , б ез д а м ож е д а я д овед е до край. Нещо
повече, с и л н о т о п о т и с к а н е б локи ра ф а н т а з и и т е н а д е т е т о
и не м у д ав а в ъ з м о ж н о с т д а ги о т и г р а е или д а ги сублим ира
по д р у г начин, к а т о т я г а т а н а т е з и фиксации го з а в ъ р т а в
п орочен кръг. К а зв а м „кръг" т ъ й к а т о , к а к т о в еч е споменах,
п о т и с к а н е т о н е м о ж е д а и зч е р п и т о з и процес. Н а свой ред,
п о т и с н а т о т о ч у В с т б о за Вина е същ о непоносимо: з а т о в а
и д е т е т о о т н о в о и о т н о в о п р о и гр а в а сходни д е й с т в и я в
о п и т а си д а и з р а з и к а к т о с о б с т в е н и т е си ж елани я, т а к а и
г о т о в н о с т т а си д а п он есе н а к а з а н и е т о за т я х . Ж е л а н и е т о
д а б ъ д е н аказан о п о р а ж д а у д е т е т о нови и нови лудории и
м ож е д а се ср авн и с ж е л а н и е т о н а п р е с т ъ п н и к а д а п реп ов­
т а р я д е я н и я т а си, к а к т о щ е се и зясн и п о - н а т а т ъ к . Ще ви
п ри п ом н я н а к р а т к о какво п р ав и П и т ъ р по в р ем е н а и г р а т а ,
при к о я т о т о й и б р а т м у са п р е д с т а в е н и о т д в е т е кукли.
Д в а м а т а се д ъ р ж а т к а т о непослуш ни деца, з а т о в а р о д и т е ­
л и т е и м ги н а к а з в а т , п осле т е у б и в а т р о д и т е л и т е , после
р о д и т е л и т е н а свой р е д ги у б и в а т и н ай -н акрая всичко з а ­

К рим инални т ен д ен ц и и в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 19


почва о т н а ч а л о . Н аб л ю д ав ам е едно ком пулсивно поведение,
б езспорно п ородено о т р азл и ч н и причини, но сериозн о по­
влияно о т ч у в с т в о т о за вина, т ъ р с е щ о облекчен ие В н а к а ­
з а н и е т о . Тук веч е п р о л и ч а в а т някои о т р а з л и к и т е м еж ду
н е в р о т и ч н о т о и н о р м а л н о т о р а з в и т и е п ри д е т е т о : и н т е н ­
з и в н о с т т а н а ф и к са ц и и те, как и ко га ф и к с а ц и и т е се с в ъ р з ­
в а т с преж ивяното, с т е п е н т а на су р о в о ст и р а з в и т и е т о
н а С вр ъ х -аза (обусловени к а к т о о т в ъ т р е ш н и , т а к а и о т
външ ни причини), с п о с о б н о с т т а н а д е т е т о д а п онася т р е ­
в о ж н о с т и ко н ф л и кти .
Н ор м ал н о р а з в и т о т о д е т е , к а к т о и д е т е т о с абнор-
м ал н о р а з в и т и е , и з п о л з в а т п о т и с к а н е т о к а т о н ачин за
с п р а в я н е с В ъ т р е ш н и т е к о н ф л и к ти , но т ъ й к а т о В п ъ р в и я
сл у ч ай и н т е н з и в н о с т т а и м н е е т о л к о в а висока, т о и в ъ з ­
м о ж н о с т т а за заи и к л ян е в к р ъ г н е е т а к а го л ям а. С ъ щ е с т ­
в у в а т и д р у ги м ех ан и зм и , и зп о л зв ан и и о т н о р м а л н и т е , и
о т н е в р о т и ч н и т е д ец а, и с т е п е н т а и м н а п р о яв л ен и е о т ­
ново е о т р е ш а в а щ о зн ач ен и е. Б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а е
ед и н т а к ъ в м ех ан и зъ м . Д е т е т о е склонно д а о т х в ъ р л я н е ­
у д о в о л с т в и е т о , к о е т о м у носи р е а л н о с т т а , и т о в д о с т а
п о -го л ям а с т е п е н о т к о л к о т о в с ъ щ н о с т и згл е ж д а, к а к т о и
д а се о п и т в а д а я п р и го д и к ъ м ф а н т а з и и т е си, а не обра-
т н о т о . И т у к е о т г о в о р ъ т н а в ъ п р о са к ак е възм ож но д е ­
т е т о т а к а д о б р е д а п р и к р и в а в ъ т р е ш н и т е си с т р а д а н и я .
Всички с м е били с в и д е т е л и н а т о в а колко л есн о се усп око­
я в а т д е ц а т а с л е д го р ъ к п лач, как се р а д в а т н а всяк акви
дреболи и , и о т т а м р е ш а в а м е , ч е всичко и м е н ар ед . Т ова се
случва, н ай -в еч е з а щ о т о н а д е т е т о м у е д ад ен о убеж ищ е,
с к о е т о м ал к о или м н ого см е се п р о с т и л и к а т о в ъ з р а с т н и
- т о в а е б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а . Д обре з а п о з н а т и т е
с д е т с к а т а и г р а р а з б и р а т , ч е и г р а т а е и зц ял о с в ъ р за н а
с и м п у лси вн и я ж и в о т и с ж е л а н и я т а н а д е т е т о , к о и т о се
о т и г р а в а т и с б ъ д в ат п рез ф а н т а зи и т е . О т р е а л н о с т т а ,
къ м к о я т о е п риви дн о д о б р е а д а п т и р а н о , д е т е т о в з е м а
сам о онова, к о е т о м у е н асъ щ н о необходим о. Н еслучайн о в
ж и в о т а н а д е т е т о в ъ з н и к в а т п о р ед и ц а о т т р у д н о с т и , ко ­
г а т о и з и с к в а н и я т а н а р е а л н о с т т а с т а н а т п о -н а с т о й ч и в и
к а т о н а п р и м е р п ри т р ъ г в а н е т о н а учили щ е.
В ече сп ом енах, ч е т о з и м е х ан и зъ м - б я г с т в о т о о т р е ­
а л н о с т т а - се п р о я в я в а п ри р а з в и т и е т о н а Всяко д е т е ,
р а з л и к и т е са о т н о в о в с т е п е н т а н а п р о явл ен и е. Ако са н а ­
л и ц е ф а к т о р и т е , и зброен и к а т о об усл авящ и р а з в и т и е т о
н а обсеси вн а н е в р о за зае д н о с д р у ги по-специф ични ф а к т о ­
ри, н аб л ю д ав ам е б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а к а т о д о м и н и ­
р а щ н ач и н н а сп р ав я н е, к о й т о д о р и м ож е д а п о д г о т в и р а з ­
в и т и е т о н а б ъ д ещ а п си хоза. П он як ога подобни т е н д е н ц и и
н аб л ю д ав ам е и у д ец а, к о и т о о с т а в я т съ в с ем „нормални"
в п е ч а т л е н и я у нас, и ч е с т о е д и н с т в е н а т а п р о я в а е п о д ч е р ­
т а н о и н т е н з и в е н ф а н т а з е н ж и в о т и с п о с о б н о с т з а и гра.
Б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а и о б р а т н о къ м ф а н т а з и я т а е
с в ъ р за н о с д р у г а д о с т а об и ч ай н а р е а к ц и я у д е т е т о - спо­
с о б н о с т т а м у д а у сп о ко ява п р е з и г р а т а ф р у с т р и р а н и т е
си ж ел ан и я к а т о си д о к а зв а о т н о в о и о т н о в о , ч е всичко е
н а р е д и всичко щ е се оправи. П одобно п о ве д е н и е о с т а в я у
в ъ з р а с т н и т е п о гр еш н о то в п еч атлен и е, че д е т е т о е дос­
т а безгри ж н о, к а к в о т о т о в с ъ щ н о с т не е.
Д а се в ъ р н ем к ъ м м а л к и я Д ж ералд . Ж и з н е н о с т т а и
б е з г р и ж и е т о м у д о н я к ъ д е п р и к р и в ах а т р е в о ж н о с т и н еу­
д о в л е т в о р е н и е к а к т о о т д р у г и т е , т а к а и о т н его сам и я.
Т ова се п р о м ен и з н а ч и т е л н о в т е ч е н и е н а а н а л и з а т а , ко ­
я т о м у п о м о гн а д а се освободи о т т р е в о ж н о с т т а и д а з а ­
м ен и е д н а л еко кам уф л аж н а с е д н а д о с т а п о -и с т и н с к а у д о ­
в л е т в о р е н о с т . И т у к , с т р у в а м и се, се о т к р и в а т сери озн и
в ъ з м о ж н о с т и п р е д а н а л и з а т а н а д е ц а с н о р м ал н о р а з в и ­
т и е . Н ям а д е т е , к о е т о д а н е и з п и т в а т р у д н о с т и , с т р а х о ­
ве и ч у в с т в о з а вина. Д ори к о г а т о т е з и ч у в с т в а са н а гл е д
м ало важ н и , с п о с о б н о с т т а им д а п р е д и з в и к в а т с т р а д а н и я ,
д о с т а п о -сер и о зн и о т к о л к о т о и зг л е ж д а о т с т р а н и , не бива
д а се п о д ц ен ява, особено к а т о и м а м е п р ед ви д , ч е м о г а т д а
с а р ан н и и н д и кац и и за д о с т а п о-сери озн и с ъ т р е с е н и я в по­
н а т а т ъ ш н и я ж и в о т на д е т е т о .
П ри с л у ч а я с П и т ъ р сп ом енах, ч е ч у в с т в о т о з а вина
е важ ен е л е м е н т о т в ъ т р е ш н а т а п р и н у д а д а се о т и г р а -
в а т з а б р а н е н и т е д е й с т в и я о т н о в о и о т н о в о , въ п реки ч е
с т е ч е н и е на в р е м е т о т е в зн а ч и т е л н а с т е п е н п р о м е н я т
х а р а к т е р а си. М ож ем д а п р и е м е м за п рави л о, ч е п ри в ся ­
ко „палаво" д е т е се п р о я в я в а ж е л а н и е т о д а б ъ д е н аказан о.
Бих и ск а л а т у к д а ц и т и р а м Н ицш е и н его в и я „блед п р е с ­
т ъ п н и к ". Н ицш е д о б р е е р а з б и р а л к ак ч у в с т в о т о за вина
зад в и ж в а п р е с т ъ п н и к а . Тук с т и г а м е до н а й - т р у д н а т а
ч а с т о т с т а т и я т а , а и м ен н о д а р а зб е р е м какв о р а з в и т и е
п р е т ъ р п я в а т т е л и ф иксации т а к а , ч е д а се п р е в ъ р н е д е т е ­
т о В п р е с т ъ п н и к . Т рудно е д а се о т г о в о р и н а т о з и въпрос,
т ъ й к а т о до м о м е н т а п с и х о а н а л и з а т а не се е за н и м а в а л а
в д ъ л б о ч и н а с п р о б л ем а. Но о п р ед ел ен и случаи , по к о и т о
съ м р а б о т и л а и к о и т о д о н я к ъ д е п р и б л и ж а в а т п р е д с т а в а ­
т а за кр и м и н ал н о п р о яв ен , м о г а т д а ни д а д а т и д еи за т о в а
как се с т и г а д о т а м . Ще ц и т и р а м еди н случай , к о й т о м и се
с т р у в а п о к а з а т е л е н в т о в а о т н о ш е н и е . Д оведоха п ри м ен
за а н а л и за м о м ч е н а 12 години, к о е т о щ я х а д а и з п р а щ а т в
п о п р а в и т е л е н дом. П р о с т ъ п к и т е м у в к л ю ч в ах а р а зб и в а н е
н а ш каф ове и с к л о н н о с т къ м краж би, но н ай -в еч е т р о ш е н е
н а чуж ди вещ и и сек су ал н и д о м о гв ан и я до м алк и м о м и ч е ­
т а . В з а и м о о т н о ш е н и я т а му, д о к о л к о т о изобщ о м о ж еш е д а
с т а в а въп р о с з а т а к и в а , и м а х а п р ед и м н о д е с т р у к т и в е н х а ­
р а к т е р , в к л ю ч и т е л н о и м о м ч е ш к и т е м у п р и я т е л с т в а . Не
се и н т е р е с у в а ш е о т нищ о к о н к р е т н о , и зг л е ж д а ш е б е з р а з ­
л и ч ен д о р и къ м н а к а за н и я и п оощ ряван е. И н т е л и г е н т н о с т ­
т а м у бе под с р е д н а т а з а в ъ з р а с т т а , но т о в а не п оп речи
особено н а а н а л и з а т а , к о я т о п о т р ъ г н а гл ад к о и к а т о ч е ли
обещ аващ о. З а съ ж ал ен и е н а в т о р и я м е с е ц о т р а б о т а т а
ни м и се налож и п о -п р о д ъ л ж и т е л н о п р ек ъ св ан е по лични
причини. П р е з п ъ р в и т е д в а м е с е ц а с д е т е т о т р я б в а ш е д а
се в и ж д ам е по т р и п ъ т и седм и ч н о, но в с ъ щ н о с т общ о се
ср е щ н ах м е 14 п ъ т и , т ъ й к а т о м а щ е х а т а м у п р а в е ш е в си ч ­
ко възм ож но д а го д ъ р ж и н а с т р а н а о т м ен. В ъпреки т е з и
п р еч ки д е т е т о н е доп усн а нови п р о ви н ен и я д о к а т о т р а е ш е
а н а л и з а т а , но н ап р ав и п р о с т ъ п к и в п е р и о д а н а п р е к ъ с в а н е ­
т о и бе в е д н а г а и з п р а т е н в п о п р а в и т е л е н дом. О п и т и т е
м и д а го в ъ р н а о б р а т н о з а а н а л и за се о к а за х а неуспеш ни.
Н я м ам ни н ай -м алки съ м н ен и я, ч е в п о с л е д с т в и е м о м ч е т о
е и зб р а л о кр и м и н ал н о поприщ е.
Ще п р о д ъ л ж а с к р а т ъ к п р е г л е д н а п р и ч и н и т е , обусло­
вили р а з в и т и е т о му, д о к о л к о т о усп ях д а ги и зс л е д в а м по
в р е м е н а а н а л и з а т а . Д е т е т о и з р а с т в а п ри д о с т а сурови
о б с т о я т е л с т в а . Той и п о -м а л к и я т м у б р а т с а били се к су ­
алн о н аси л ван и о т п о -г о л я м а т а им с е с т р а , п ри т о в а на
д о с т а к р е х к а в ъ з р а с т . По в р е м е н а в о й н а т а у м и р а б а щ а ­
т а , м а й к а т а заб о л яв а, с е с т р а т а се н а л а г а в с е м е й с т в о ­
т о и к а т о ц ял о п о л о ж е н и е т о е п лачевн о. С л ед с м ъ р т т а н а
м а й к а т а , н яколко п р и ем н и м ай к и се р е д у в а т д а се г р и ж а т
з а него, к о е т о ощ е п о в е ч е в л о ш ав а н е щ а т а . К а т о ч е ли ос-
н о вн а р о л я з а р а з в и т и е т о м у и г р а я т с т р а х ъ т и о м р а з а т а ,

22 М елани К ш и н
и з п и т в а н и къ м п о -г о л я м а т а м у с е с т р а . З а н его т я е в ъ п л ъ ­
щ ен и е н а з л о т о и т о й я м р а зи , но н е са м о за р а д и с ек су ал н о ­
т о наси ли е, а и з а щ о т о се д ъ рж и зл е с него, с у м и р а щ а т а
м у м а й к а и т .н . В с ъ щ о т о в р е м е със с е с т р а т а го с в ъ р зв а
д о м и н а н т н а ф иксаиия, о ч еви д н о осн ован а н а о м р а з а и т р е ­
вога. П р е с т ъ п н о т о м у п о вед ен и е, обаче, се ко р ен и по-дъл-
боко. К а т о м а л ъ к т о й спи в с п а л н я т а н а р о д и т е л и т е си
и в п е ч а т л е н и я т а м у о т п о л о в и т е и м к о н т а к т и са к а т о
за особено с а д и с т и ч н и д е й с т в и я . К а к т о в еч е п о д ч е р т а х
т е з и и зж и в я в ан и я п о д с и л в а т с о б с т в е н а т а м у с а д и с т и ч -
н о с т . Ж е л а н и е т о м у з а сн ош ени е - и с б а щ а т а , и с м а й к а ­
т а - о с т а в а п о д в л а с т н о н а т е з и с а д и с т и ч н и фиксаиии и
го х в ъ р л я в си л н а т р е в о г а . П ри т е з и о б с т о я т е л с т в а сес-
т р а т а - н а с и л н и к л есн о з а м е с т в а ф и г у р и т е н а б а щ а т а -н а -
си лн ик и м а й к а т а -н а с и л н и к в н е с ъ з н а в а н о т о му. И в д в а т а
с л у ч а я т о й о ч а к в а д а б ъ д е н а к а за н и к а с т р и р а н , и р а зб и р а
се н а к а з а н и е т о д о б р е п р и л я га н а н его в и я д о с т а с а д и с т и ­
ч ен и п р и м и т и в е н С връ х-аз. Ясно бе, ч е с н а с и л в а н е т о на
м ал к и м о м и ч е т а м о м ч е т о , п р е п о в т а р я н а с и л и е т о , н а ко­
е т о с а м и я т т о й е бил подлож ен, но т о з и п ъ т в р о л я т а на
наси лн ика. Р а з б и в а н е т о н а ш каф ове и к р а ж б а т а н а вещ и
и п р е д м е т и о т т я х , к а к т о и д р у ги н егови р а з р у ш и т е л н и
и м пулси, са п о р о д ен и о т с ъ щ и т е н есъ зн а в а н и причини, о т
к о и т о и н а с и л в а н е т о , и и м а т съ щ и я си м вол и ч ен см исъл.
Т ова съ круш ен о и о с а к а т е н о м о м ч е и скаш е д а п р о м ен и слу­
ч и л о т о се к а т о си докаж е, ч е т о й с а м и я т м ож еш е д а е в
р о л я т а н а н аси лн ика. Важен м о т и в за р а з р у ш и т е л н и т е му
и м п улси бе о т н о в о и о т н о в о д а си д о к азв а, ч е в ъ п р еки вси ч ­
ко е мъж , к а т о м е ж д у в р е м ен н о о т р е а г и р а о м р а з а т а към
с е с т р а си вър х у д р у ги о б е к т и .
Не по-м алко важ но за п р е п о в т а р я н е т о н а д е я н и я т а му
и м аш е ч у в с т в о т о м у за вина и ж е л а н и е т о п р о с т ъ п к и т е му
д а б ъ д а т н ак азан и о т ж е с т о к и т е б ащ а или м айка, или пък
о т д в а м а т а заедн о. О ч е в и д н о т о м у б езр азл и ч и е къ м н ак а­
з а н и е т о и л и п с а т а н а к а к ъ в т о и д а е с т р а х б яха в с ъ щ н о с т
д о с т а п одвеж дащ и . Д е т е т о бе п ар ал и зи р ан о о т ч у в с т в о т о
з а с т р а х и вина. Тук и зни ква в ъ п р о с ъ т по какво р а з в и т и е ­
т о н а т о в а д е т е се о т л и ч а в а о т р а з в и т и е т о н а н е в р о т и ч ­
н о т о д е т е , описано по-горе. М ога сам о д а н ах в ъ р л ям някои
предполож ения. О т е д н а с т р а н а , м ного е в е р о я т н о п реж и ­
в я н о т о със с е с т р а м у д а е за с т о п о р и л о п р и м и т и в н и я м у и

К рим инални т енд ениии 8 норм алнот о р а зв и т и е на деиат а 23


д о с т а суроВ СВръх-аз н а е т а п а н а р а з в и т и е , д о с т и г н а т по
онова Време. О т д р у га с т р а н а обаче, С в р ъ х -а з ъ т о с т а в а ш е
ск ач ен с т о в а п р еж и в яв ан е и н е п р е к ъ с н а т о се о п и т в а ш е по
н якакъв начин д а се сп р ав и с него. В т о з и см исъл, за р а з ­
л и ка о т м ал к и я П и т ъ р , т р е в о ж н о с т т а н еи зм ен н о в л а д е е ­
ш е т о в а м ом че. П о с л е д в а л о т о силно п о т и с к а н е б локираш е
всички възм ож ни и зл ази за ф а н т а з и и т е му, същ о и за субли­
м ац и я т а к а , ч е за д е т е т о н е о с т а в а ш е д р у га в ъ зм о ж н о с т
освен н е п р ек ъ с н а т о да п р е п о в т а р я и п р о и гр а в а ж ел ан и я­
т а и с т р а х о в е т е си. Това м о м ч е бе ж ивяло с ъ к р у ш и т е л н и я
С връх-аз в р е а л н о с т т а , з а р а зл и к а о т н е в р о т и ч н о т о д е т е ,
к о е т о го бе съ гр ад и л о във в ъ т р е ш н и я си с в я т . Е т о защ о
о м р а з а т а му, р е з у л т а т о т р еа л н и я м у ж и т е й с к и о п и т , н а ­
м и р аш е и з р а з в д е с т р у к т и в н и т е м у прояви.
С пом енах, ч е т у к , к а к т о в е р о я т н о и п ри д р у ги подобни
случаи, с и л н о т о ран н о п о т и с к а н е б лок и ра ф а н т а з и и т е и
о т н е м а н а д е т е т о в ъ з м о ж н о с т т а д а о т р а б о т и фиксации-
т е си по д р у г н ачин или с д р у ги с р е д с т в а , т . е . д а суб ли м и ­
р а. В м н о г о о б р а з и е т о и п ъ с т р о т а т а н а с у б л и м а ц и я т а м о ­
ж ем д а о т к р и е м п р о я в л е н и я т а к а к т о на агр еси вн и , т а к а и
н а с а д и с т и ч н и фиксации. И ск ам д а п осоч а п оне ед н о с р е д ­
с т в о , ч р е з к о е т о , ако щ е т е и ч и с т о ф изически, д а м о г а т д а
се о т р а б о т я т с и л н а т а а г р е с и я и с а д и зм а , к а т о н ап р и м ер
ч р е з с п о р т а . Т ак а н а п а д е н и я т а върху о м р а зн и я о б е к т м о ­
г а т д а д о б и я т со ц и ал н о п р и ем л и в а ф орма, а зае д н о с т о в а
с п о р т ъ т п р е д л а г а св р ъ х к о м п ен сац и я з а т р е в о ж н о с т т а ,
т ъ й к а т о у т в ъ р ж д а в а з а и н д и ви д а в ъ з м о ж н о с т т а д а н е се
п о д д а д е н а агр е с о р а .
В сл у ч ая с м ал к и я п р е с т ъ п н и к бе м ного и н т е р е с н о д а
н аб лю д ав ам как в а суб лим ац ия н а с т ъ п и с о т с л а б в а н е т о н а
р е п р е с и и т е под влияние н а а н а л и з а т а . М о м ч е т о , к о е т о
п р о яв яв аш е и н т е р е с - при т о в а д е с т р у к т и в е н - е д и н с т в е ­
но към т р о ш е н е т о и р а з в а л я н е т о на вещ и и п р е д м е т и , и з ­
веднъж прояви живо л ю б о п и т с т в о към р е з е т а т а н а в р а т и ,
к а к т о и къ м Всичко друго, св ъ р зан о с кл ю ч арск и я з а н а я т .
М ож ем д а предполож им , ч е т о в а би бил п одход ящ начин за
сублим иране н а а г р е с и в н и т е т е н д е н ц и и в р а з в и т и е т о м у и
ч е а н а л и з а т а м ож еш е д а м у пом огн е д а се п р ев ъ р н е в у м ел
клю чар, в м е с т о в п р е с т ъ п н и к а , к о й т о н а й -в е р о я т н о вече е.
С т р у в а м и се, ч е о с н о в н а т а п р и ч и н а з а о т к л о н е н и я т а
п ри т о в а м о м ч е, ср авн ен и с т и п и ч н о т о з а ед н о н е в р о т и ч ­

24 Мелшш Ишии
но д е т е р а з в и т и е , е з н а ч и т е л н о п о -с и л н а т а т р е в о ж н о с т ,
п р е д и зв и к а н а о т т р а в м а т и ч н о т о п р еж и в я в ан е с п о-гол я­
м а т а м у с е с т р а . П о с л е д с т в и я т а о т т а з и т р е в о ж н о с т м о­
ж ем д а п р о сл ед и м в н яколко посоки. П о -с и л н и я т с т р а х и з­
в и к ва по-силно п о т и с к а н е н а е т а п , н а к о й т о с у б л и м а ц и я т а
все ощ е н е е б и л а о т к р и т о п оле за д е й с т в и е , б е з по т о з и
н ач и н д а о с т а в я н а д е т е т о д р у г и з л а з или в ъ з м о ж н о с т
з а о т р а б о т в а н е . Н ещ о п овече, п о -с и л н и я т с т р а х е ум н о­
ж ил с у р о в о с т т а н а С в р ъ х -аза и п о р ад и п р е ж и в я н о т о го е
засто п о р и л в т о в а му състоян и е.
П о в и ш е н а т а т р е в о ж н о с т би м о гл а д а и м а и д руги по­
с л е д с т в и я , но, за д а ги обясня, щ е се налож и д а н ап р ав я едно
о т к л о н е н и е . К о г а т о сп ом ен ах р а з л и ч н и т е в ъ зм о ж н о с т и за
р а з в и т и е т о н а д е т е т о , н а о с н о в а т а н а едни и същ и д а д е ­
н о с т и , п риведох к а т о п р и м ер и п р о я в л е н и я т а н а нормално-
т о , н а о б с е с и в н о -н е в р о т и ч н о т о и н а п с и х о т и ч н о т о с н ам е­
р е н и е т о д а се п рибли ж а до п р о я в л е н и я т а н а к р и м и н ал н о то .
До м о м е н т а обаче н е съ м за с е г н а л а п е р в е р з и и т е .
З н аем , ч е Ф рой д о п р е д е л я н е в р о з и т е к а т о н е г а т и в а на
п е р в е р з и и т е . В аж ен прин ос къ м п с и х о л о г и я т а н а п е р в е р з и ­
и т е п р ав и Закс, к о й т о с т и г а до за к л ю ч е н и е т о , ч е п ер в ер з-
н ика не п р о с т о си п о зв о л я в а - п о р ад и л и п са н а к а к в а т о и д а
е с ъ в е с т - т о в а , к о е т о н е в р о т и к а п о т и с к а п о р ад и за д р ъ ж ­
к и т е си. З ак с о т к р и в а , ч е с ъ в е с т т а п ри п е р в е р зн и к а е не
п о-м алко с т р о г а о т к о л к о т о п ри н е в р о т и к а , но д е й с т в а по
с ъ в с ем р а зл и ч е н н ачин. С ъ в е с т т а п ри п е р в е р зн и к а д оп ус­
ка п р о я в я в ан ето сам о на ч а с т о т заб р ан ен и те тен ден ци и ,
з а д а и зб я г а о т о с т а н а л и т е ч а с т и , к о и т о са ощ е по-недо-
п у с т и м и за С вр ъ х -аза. О бикновено се о т х в ъ р л я т ж елани я,
с в ъ р за н и с Е д и п о ви я ком плекс, и о ч е в и д н а т а л и п с а н а з а ­
д р ъ ж к и п р и п е р в е р зн и к а е в с ъ щ н о с т п о с л е д с т в и е о т н ал и ­
ч и е т о н а ед и н н е по-м алко с т р о г С връ х-аз, но за я в я в а щ се
по ед и н д о с т а п о -р азл и ч е н начин.
П реди н яколко годин и д о с т и г н а х до ан ал о ги ч н и з а ­
к л ю ч ен и я по о т н о ш е н и е н а п р е с т ъ п н и к а по п овод н а едни
д о кл ад , с п о м е н а т в н а ч а л о т о н а т а з и с т а т и я , в к о й т о
н ап р ав и х п одробно ср а в н ен и е м еж д у п р е с т ъ п л е н и я т а и
д е т с к и т е ф ан тазии .
В го р ео п и сан и я сл у ч ай с д е т е т о , к а к т о и п ри д р у ги не
т а к а ясно и зр азен и , но д о с т а п о у ч и т е л н и случаи , о т к р и х ,
че с к л о н н о с т т а към п р естъ п н и деян и я е в р е з у л т а т на

К рим инални т енд енции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 25


ед и н д а л е ч не по-м алко с т р о г СВръх-аз, а по-скоро н а еди н
СВръх-аз, р а б о т е щ В р а зл и ч н а посока. И м енн о т р е в о ж ­
н о с т т а и ч у в с т в о т о за ви н а т л а с к а т п р е с т ъ п н и к а къ м
д е я н и я т а му. Ч р е з и з в ъ р ш в а н е т о им т о й о т ч а с т и се оп ­
и т в а д а и з б я г а о т Е д и п о в а т а си с и т у а ц и я . В с л у ч ая с м о я
м а л ъ к п р е с т ъ п н и к , н а б е з и т е м у ср ещ у з а т в о р е н и ш каф ове
и н а п а д е н и я т а н а м алк и м о м и ч е т а бяха зам ен и л и н а п а д е ­
н и я т а вър х у м а й к а т а .
Е с т е с т в е н о т е з и сх в ащ ан и я с л е д в а т е п ъ р в а д а б ъ д а т
п р о вер ен и и д о р а з в и т и . По м ое м н ен и е вси чко к а зан о д о ­
т у к к а т о ч е ли води до з а к л ю ч е н и е т о , ч е не л и п с а т а н а
С връ х-аз, а р а з л и ч и я т а в р а з в и т и е т о м у - и н а й -в е р о я т н о
ф и к с и р а н е т о м у н а еди н д о с т а р ан ен е т а п о т р а з в и т и е т о
- м о г а т д а се о к а ж а т о т р е ш а в а щ о зн ачен ие.
П р а в и л н о с т т а на т е з и предполож ения мож е д а о т к р и е
прим ам ливи п р ак ти ч еск и п ер сп ек ти в и . Ако к р и м и н ал н а та
п р о я в е н о с т е р е з у л т а т не о т д еф и ц и ти на С връх-аза и съ­
в е с т т а , а о т р а зл и ч н о т о и м р а зв и т и е , а н а л и з а т а би т р я б ­
вало д а мож е д а р а б о т и по посока на п р е н а г л а с а т а им т а к а ,
к а к т о е доказала, че мож е д а лекува неврози. Също к а к т о при
п е р в е р з и и т е и п си х ози те, и зг р а ж д а н е т о н а пълноценна вр ъ з­
ка с п р естъ п н и ц и в зрял а в ъ з р а с т мож е д а се окаже невъзм ож ­
но. При д е т с к а т а ан али за обаче н е щ а т а с т о я т по-различно.
Д е т е т о н ям а нуж да о т кой зн ае каква м о т и в а ц и я за започва­
не н а анализа: в ъ п р о с ъ т за у ста н о в я в а н е н а преноса по-скоро
опира до и зп о л зв ан ето на оп ределен а т е х н и к а и о т т а м до
п о д д ъ р ж ан ето на а н а л и за т а . Н е Вярвам, че същ ест вува дет е,
с коет о да е невъзмож но да уст ановит е прен ос и ли у коет о да
н е може да бъде извикана способност т а за лю бов. В случая с
м оя м алък п р естъ п н и к, м о м ч е т о и зглеж даш е напълно лиш ено
о т с п о с о б н о с т т а д а обича, но а н а л и з а т а показа, ч е т о в а съв­
сем не е т а к а . Д е т е т о им аш е добър т р а н с ф е р към мен, във все­
ки случай д о с т а т ъ ч н о добър, за д а т а н е възм ож на а н а л и за т а ,
м акар че м о т и в а ц и я т а му за ан али за изцяло липсваш е - т о й
дори не п оказа кой знае каква н е о х о т а по повод о п а с н о с т т а
д а бъде и з п р а т е н в п о п р а в и тел е н дом. Нещо повече, ан али за­
т а разкри, че т о в а не д о т а м умно хлапе и зп и т в а ш е дълбока и
ч и с т а любов към м айка си. М а й к а т а ум ира о т р ак при ужасни
о б с т о я т е л с т в а и п о сл ед н и те с т а д и и на б о л е с т т а в о д я т до
пълно р азл аган е на п л ъ т т а . По т о в а врем е д ъ щ е р я т а не иска
дори д а я доближи и именно м о м ч е т о се грижи за нея. Веднага

26 М е.иш и К.ш ии
сл ед к р ая й, д о к а т о ощ е леж и м ъ р т в а в л е гл о т о , с е м е й с т в о ­
т о р еш ав а д а напусне к ъ щ а т а , но д о с т а врем е не м о г а т д а го
о т к р и я т . М о м ч е т о се заклю чва в с т а я т а и с т о и в ъ т р е заед ­
но с м ъ р т в а т а си майка.
В е р о я т н о е възм ож н о д а се в ъ зр ази , ч е в д е т с т в о т о по­
добни т е н д е н ц и и в р а з в и т и е т о ощ е не са т а к а ясно и з р а ­
зен и и д о с т а ч е с т о щ е см е в с ъ щ н о с т неспособни д а р а з п о з ­
н а е м д е т е т о , к о е т о е н а п ъ т д а се п р е в ъ р н е в п р е с т ъ п н и к .
Т о ва н есъ м н ен о е вяр н о и в с ъ щ н о с т подобни за я в л е н и я м е
н ав ед о х а н а з а к л ю ч и т е л н и т е м и думи. Н есъм н ен о е т р у д -
но д а се р а з б е р е до какв и р е з у л т а т и щ е д о в е д а т т е н д е н ­
ц и и т е в р а з в и т и е т о н а ед н о д е т е - д а л и до н о р м а л н о т о ,
н е в р о т и ч н о т о , п с и х о т и ч н о т о или к р и м и н а л н о т о ? Но т ъ к ­
м о з а щ о т о н е зн а е м д о с т а т ъ ч н о , т р я б в а д а се о п и т в а м е
д а р а з б е р е м п о вече. П с и х о а н а л и з а т а ни д а в а с р е д с т в о т о .
Н ещ о п овече: п с и х о а н а л и з а т а м ож е н е п р о с т о д а п р е д у г а ­
ди б ъ д е щ о т о р а з в и т и е н а д е т е т о , но м ож е д а го п ром ен и
и н асоч и къ м п о-п одходящ и п ро яв л ен и я.

К рим инални т енд енции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 27


Мелани Клайн

За п р е с т ъ п н о с т т а (1934)*
Господин П р е д с е д а т е л , д ам и и господа,
К о г а т о п р ед и ден-дВа В а ш и я т с е к р е т а р м е покани д а
го в о р я на д и с к у с и я т а т а з и Вечер, о т в ъ р н а х , ч е п р и е м а м с
у д о в о л с т в и е , но за т о л к о в а к р а т к о в р е м е н е бих м о гл а д а
п о д г о т в я д о к л ад или д р у г зн ач и м принос по т е м а т а . К аз­
в ам т о в а т ъ й к а т о д н ес в с ъ щ н о с т щ е се о п и т а м сам о д а
обобщ я някои о т з а к л ю ч е н и я т а , до к о и т о съ м д о с т и г н а л а
по д р у ги п о во д и .1
В с т а т и я 2, к о я т о п р е д с т а в и х п р ед С е к ц и я т а п р ез 1927
година, се о п и т а х д а покаж а, ч е кр и м и н ал н и т е н д е н ц и и
се н а б л ю д а в а т и при р а з в и т и е т о н а н о р м а л н и т е д ец а и
н ах въ р л и х н якои п р ед п о л о ж ен и я за ф а к т о р и т е , к о и т о обу­
с л а в я т асоци алн ото и крим иналнопроявеното р азв и ти е .
У с т а н о в и х , ч е п ри д е ц а т а и м а п р о яв л ен и я н а асоц и ал н и и
кр и м и н ал н и т е н д е н ц и и в р а з в и т и е т о и т е ги о т и г р а в а т
о т н о в о и о т н о в о - р а зб и р а се по св о я си д е т и н с к и начин - в
з а в и с и м о с т о т т о в а , колко си лен е с т р а х ъ т о т о т м ъ щ е ­
н ие н а р о д и т е л и т е к а т о н а к а за н и е за а г р е с и в н и т е им ф ан­
т а з и и . Д е ц а т а , к о и т о , м а к а р и н есъ зн аван о , се о п а с я в а т
д а не б ъ д а т н асеч ен и н а къ сове, об езгл ав ен и , п о г ъ л н а т и и
т .н ., и з п и т в а т н у ж д а т а д а б у й с т в а т и д а б ъ д а т н ак азан и
за и з в ъ р ш е н и т е п а к о с т и , т ъ й к а т о р е а л н о т о н аказан и е,
к о л к о т о и сурово д а е т о , е д о с т а усп окояващ о в с р а в н е ­
н ие съ с с м ъ р т о н о с н и т е н ап ад ен и я , к о и т о т е и б ез д руго
о ч а к в а т о т ф а н т а с т и ч н о ж е с т о к и т е си р о д и т е л и . В с т а ­
т и я т а с т и г н а х до з а к л ю ч е н и е т о , н а к о е т о се п о зо в а в а м
' ‘Criminal Tendencies in Normal Children' (1927)
2 ‘Criminal Tendencies in Normal Children' (1927)
*П реводът е направен no Klein M., „Love,Guilt and
Reparation & Other Works 1921-1945, A Delta Book, c. 259
28
и т у к , а именно: н е с л а б о с т т а или л и п с а т а н а С В ръх-аза
(к а к т о ч е с т о се п р ед п о л а га ), или, к а за н о по д р у г начин, не
л и п с а т а н а с ъ в е с т , а н е п о с и л н а т а с у р о в о с т н а С в р ъ х -аза
о б у с л а в я т х а р а к т е р н о т о п о в е д е н и е п ри а с о ц и а л н и т е и
к р и м и н а л н о -п р о я в е н и т е л и ч н о с т и .
П о -н а т а т ъ ш н а т а р а б о т а в о б л а с т т а на д е т с к а т а
а н а л и з а п о т в ъ р д и т е з и п р е д п о л о ж е н и я и п р е д л о ж и по-
з а д ъ л б о ч е н о р а з б и р а н е з а м е х а н и з м и т е , п р о я в я в а щ и се
п р и п о до б н и сл у ч аи . П ъ р в о н а ч а л н о м а л к о т о д е т е и з п и т ­
ва агреси вн и им пулси и ф а н т а з и и към р о д и т е л и т е и впо­
с л е д с т в и е ги п р о е ц и р а в ъ р х у т я х к а т о по т о з и н ач и н д е ­
т е т о придобива ед н а ф а н т а с т и ч н а и и зкри вен а к а р т и н а
з а х о р а т а около с е б е си. Но е д н о в р е м е н н о с т о в а р а б о т и
и м е х а н и зм ъ т на и н т р о е ц и р а н е т о , т а к а че н е р е а л н и т е
и м а г о б и в а т и н т е р н а л и з и р а н и и, В р е з у л т а т н а т о в а ,
д е т е т о у с е щ а , ч е е В р ъ ц е т е н а ч у д о в и щ н о о п асн и и ж е с ­
т о к и р о д и т е л и - в с ъ щ н о с т във в л а с т т а на в ъ т р е ш н и я
си С в р ъ х -аз.
В р а н н а т а с а д и с т и ч н а ф аза, п р е з к о я т о п р е м и н а в а
В секи и н д и ви д , д е т е т о се з а щ и т а в а о т с т р а х а , п о р о ­
ден о т р а з я р е н и т е о б е к т и - к а к т о и н т р о е ц и р ан и , т а к а
и в ъ н ш н и - к а т о у д в о я в а във ф а н т а з и и т е си н а п а д е н и я ­
т а в ъ р х у т я х . Ц е л т а м у е, о т ъ р в а в а й к и се о т о б е к т и т е ,
д а у с м и р и н е п о н о с и м и т е за п л а х и н а С в р ъ х -а за . Т а к а се
з а т в а р я ед и н п о р о ч е н к р ъ г: т р е в о ж н о с т т а н а д е т е т о
го т л а с к а к ъ м р а з р у ш а в а н е т о н а о б е к т и т е м у, т о в а н а
сво й р е д у в е л и ч а в а т р е в о ж н о с т т а м у и о т н о в о го з а п р а ­
щ а к ъ м н а п а д е н и е н а о б е к т а . Т ози п о р о ч е н к р ъ г с ъ с т а ­
в л я в а п с и х о л о ги ч е с к и я м е х а н и зъ м , к о й т о и з г л е ж д а е В
о с н о в а т а на ас о ц и ал н и те и к р и м и н ал н и те т ен д ен ц и и в
р а з в и т и е т о на индивида.
К о га т о в хода на н о р м ал н о то р а з в и т и е с а д и з м ъ т и
т р е в о ж н о с т т а з а п о ч в а т б авно д а з а г л ъ х в а т , д е т е т о
н а м и р а п о-удачни и по-социално о р и е н т и р а н и начин и за
с п р а в я н е с т р е в о ж н о с т т а . П о д о б р е н а т а а д а п т а ц и я към
р е а л н о с т т а п о д п о м а га д е т е т о в у с и л и е т о м у д а укреп н е
ср ещ у ф а н т а с т и ч н и т е и м аго п р е з в р ъ з к а т а с р е а л н и т е
р о д и т е л и . Д о к а т о п р е з п о -р а н н и т е е т а п и н а р а з в и т и е т о
а г р е с и в н и т е м у ф а н т а з и и ср ещ у р о д и т е л и т е , б р а т я т а и
с е с т р и т е п р е д и з в и к в а т т р е в о ж н о с т - н а й -м а л к о т о з а р а ­
ди о п а с е н и я т а , ч е т е з и о б е к т и щ е се о б ъ р н а т ср ещ у него

За прест ъпност т а 29
- т о с е г а т е з и т е н д е н ц и и се п р е в р ъ щ а т 8 осн ова н а з а ­
р а ж д а щ и т е се ч у в с т в а н а вин а и ж ел ан и е д а п оп рави с т о ­
р е н о т о във ф а н т а з и и т е . П одобни п р о м ен и н а с т ъ п в а т и в
р е з у л т а т н а ан ал и з а т а .
А н а л и з а т а н а и г р а т а п о казв а, че к о г а т о а г р е с и в н и т е
н агон и н а д е т е т о и т р е в о ж н о с т т а м у с а м н ого високи, т о
не сп и р а д а къса, реж е, чупи, м окри и го р и к а к в о т о м у п о ­
п ад н е к а т о н ап р и м ер х а р т и я , к и б р и т , к у т и и , м алк и ф и гур­
ки за и гр а, к о и т о п р е д с т а в л я в а т р о д и т е л и т е , б р а т я т а и
с е с т р и т е му, т я л о т о и г ъ р д и т е н а м а й к а т а . С ъщ о т а к а
о т к р и в а м е , ч е подобни агр е с и в н и д е й с т в и я се р е д у в а т съ с
с ъ с т о я н и я н а д ъл бока т р е в о г а . Но к о г а т о в п р о ц е са н а а н а ­
лиза т р е в о г а т а п остеп ен н о и зчезва и с а д и з м ъ т н ам аля­
ва, ч у в с т в о т о з а вин а и г р а д и в н о с т т а и з л и з а т на п р ед ен
план. Т ак а н ап р и м ер м а л к о т о м ом ч е, к о е т о н е н а с и т н о е
н ач у п в ал о н а п а р ч е т а д ъ р в ен и п ръчки, с е г а щ е се о п и т а
о т к ъ с о в е т е д а н ап р ав и м олив. З а ц е л т а щ е в зе м е п а р ч е т а
г р а ф и т о т м о л и в и т е , н ач уп ен и п р ед и т о в а , щ е ги подпъх-
н е в ц е п н а т и н а т а н а к ъ сч е д ъ р в о и н ай -н ак р а я щ е увие к ъ са
грубо д ърво, т а к а ч е д а го н ап р а в и д а и зг л е ж д а по-хубаво.
О т общ ия к о н т е к с т н а п р е д с т а в е н и я м а т е р и а л и о т а с о ­
ц и а ц и и т е н а д е т е т о с т а в а ясно, ч е т о з и р ъ ч н о и з р а б о т е н
м о л и в п р е д с т а в л я в а п ен и са н а б а щ а т а , о с а к а т е н о т д е т е ­
т о във ф а н т а з и и т е му, а съ щ о и н его в и я с о б с т в е н пенис, за
к о й т о се с т р а х у в а д а не б ъ д е о с а к а т е н к а т о о т м ъ щ е н и е
за с т о р е н о т о .
К о л к о т о п о веч е н а р а с т в а н у ж д а т а и с п о с о б н о с т т а за
в ъ з с т а н о в я в а н е н а с т о р е н о т о и к о л к о т о п о веч е у к р е п в а
д о в е р и е т о в о к о л н и т е , т о л к о в а по-благ с т а в а С вр ъ х -аза и
о б р а т н о т о . Но в с л у ч а и т е , п ри к о и т о в р е з у л т а т н а силно
и зр а з е н с а д и з ъ м и з а в л а д я в а щ а т р е в о ж н о с т (щ е се о гр а н и ­
ч а са м о до и зб р о я в а н е н а н а й -в а ж н и т е ф а к т о р и ), п о р о ч н и я т
кръг на о м р а з а т а , т р е в о ж н о с т т а и д е с т р у к т и в н о с т т а
н е м ож е д а б ъ д е р азк ъ са н , и н д и в и д ъ т о с т а в а под н а т и с к а
н а п о -р ан н а т р е в о ж н о с т и з а п а з в а з а щ и т н и т е м ехан и зм и ,
п р и същ и н а т о з и р ан ен е т а п . И ако т о г а в а с т р а х ъ т о т
С вр ъ х -аза, било т о п о р ад и външ ни или и н т р а п с и х и ч н и п р и ­
чини, п р е к р а ч и о п р ед ел ен и гран и ци , и н д и в и д ъ т м ож е д а се
види п р и н у д ен д а у н и щ ож ава х о р а и т а з и п р и н у д а м ож е д а
се п р е в ъ р н е в о сн о ва за р а з в и т и е т о н а к р и м и н ал н о п р о я в е ­
но п о в е д е н и е и ли н а психоза.
В иж дам е к ак ед н и и същ и п си хологи ч ески корен и м о ­
г а т да зах р ан я т к а к то п аран оята, т а к а и п р естъ п н о ст­
т а . ВъВ В т о р и я сл у ч ай някои ф а к т о р и м о г а т д а у с и л я т
с к л о н н о с т т а у п р е с т ъ п н и к а д а п о т и с к а н е с ъ зн а В а н и т е си
ф а н т а з и и и д а ги о т и г р а В а 6 р е а л н о с т т а , ф а н т а з и и т е за
п р е с л е д в а н е са х а р а к т е р н и и за д в е т е с ъ с т о я н и я : т ъ к м о
з а щ о т о се ч у в с т в а п р есл ед в ан , п р е с т ъ п н и к ъ т р е ш а в а д а
у н и щ о ж ава д р у г и т е . Е с т е с т в е н о в случаи , п ри к о и т о д е ­
т е т о н е сам о във ф а н т а з и и т е си, но същ о и в р е а л н о с т т а
се ч у в с т в а д о н я к ъ д е п р е с л е д в а н о о т г р у б о с т т а н а р о д и ­
т е л и т е или о т м и з е р н и т е усл о в и я н а ж и в о т , ф а н т а з и и т е
м у м н о г о к р а т н о се у с и л в а т . Ч е с т о с р е щ а н а т е н д е н ц и я е
д а се н а д ц е н я в а в а ж н о с т т а н а н е з а д о в о л и т е л н а т а р е а л н а
зао б и к ал я щ а с р е д а , в см исъл, ч е в ъ т р е ш н и т е п си хологи ­
ч еск и т р у д н о с т и , к о и т о д о н я к ъ д е р а зб и р а се п р о и з т и ч а т
о т з а о б и к а л я щ а т а с р е д а , не с а оц ен ен и по д о с т о й н с т в о .
С л ед о вател н о о т с т е п е н т а на и н т р а п с и х и ч н а т а т р е в о ж ­
н о с т н а д е т е т о н ай -в еч е зав и си д а л и п о д о б р е н и я т а в за о ­
б и к а л я щ а т а го с р е д а щ е п р и д о б и я т н якакъ в см исъл.
Едно о т н е щ а т а , к о и т о п р ав и п р е с т ъ п н и ц и т е н еп о­
н я т н и з а о с т а н а л и я с в я т , е л и п с а т а н а н о р м ал н и човеш ки
ч у в с т в а у п р е с т ъ п н и к а , но т а з и л и п с а е в с ъ щ н о с т привид-
на. К о г а т о по в р е м е н а а н а л и з а т а се д о с т и г н е до най-дъл-
б и н н и т е к о н ф л и к ти , о т к о и т о п р о и з т и ч а т о м р а з а т а и
т р е в о ж н о с т т а , т а м р а зб и р а се о т к р и в а м е и л ю б о в т а . У
п р е с т ъ п н и к а л ю б о в т а н е л ип сва, но е т а к а д ълбоко с к р и т а
и п о гр еб ан а, ч е нищ о д р у го освен а н а л и з а т а н е би м огл о д а
я п рояви. Тъй к а т о з а м а л к о т о бебе о м р а з н и я т п р е с л е д ­
в ащ о б е к т е за е д н о с т о в а о б е к т ъ т н а ц я л а т а м у лю бов и
либидо, п р е с т ъ п н и к ъ т е в с ъ щ н о с т в п о з и ц и я т а д а м р а зи и
п р е с л е д в а с о б с т в е н и я си лю бовен о б е к т . Т ова е н еп оноси ­
м а позиция, з а т о в а в с и ч к и т е м у сп ом ени и о с ъ з н а в а н е т о
н а л ю б о в т а , къ м к о й т о и д а е о б е к т , т р я б в а д а б ъ д а т п од­
т и с н а т и . Ако, в к р а я н а к р а и щ а т а , с в е т ъ т е п ъл ен ед и н ­
с т в е н о и сам о с в р а го в е - к а к т о в с ъ щ н о с т се ч у в с т в а п р е с ­
т ъ п н и к ъ т - т о т о г а в а о м р а з а т а и д е с т р у к т и в н о с т т а му
са, о т н его в а г л е д н а т о ч к а , в г о л я м а с т е п е н оп равдан и .
П одобно о т н о ш е н и е о б л е к ч ав а ч а с т о т н е с ъ з н а в а н и т е
ч у в с т в а на вина, и з п и т в а н и о т п р е с т ъ п н и к а . О м р а з а т а
ч е с т о се и зп о л зв а к а т о н а й -е ф е к т и в н о т о п р и к р и т и е на
л ю б о в т а , но н е т р я б в а д а за б р а в я м е , ч е за човек, подлож ен

За прест ъпност т а 31
н а п р о д ъ л ж и т е л н а о п а с н о с т о т п р есл ед в ан е, п ъ р в о т о , и
в с ъ щ н о с т е д и н с т в е н о важ но съ ображ ен и е, е с и г у р н о с т т а
н а с о б с т в е н и я м у Аз.
И т а к а , д а обобщ им: в с л у ч а и т е п ри к о и т о о с н о в н а т а
ф у н к ц и я н а С връ х-А за е д а п р е д и зв и к в а т р е в о ж н о с т р е з у л ­
т а т ъ т щ е е р а з в и т и е т о н а н еоб узд ан и з а щ и т н и м е х а н и ­
зм и в А за, к о и т о са н е е т и ч н и и асоц и ал н и по своя х а р а к ­
т е р . Със з а г л ъ х в а н е т о н а д е т с к и я с а д и зъ м и с п р о м е н и т е ,
н а с т ъ п в а щ и в х а р а к т е р а и ф у н к ц и и т е н а С вр ъ х -аза т а к а
ч е д а п о р аж д а п о-м алко т р е в о ж н о с т и п о веч е ч у в с т в о за
вина, се а к т и в и р а т з а щ и т н и т е м ехан и зм и , к о и т о з а л я г а т
в о с н о в а т а н а м о р а л н и т е и е т и ч н и т е н а гл а с и - д е т е т о
зап о ч в а д а се о т н а с я в н и м а т е л н о къ м с в о и т е о б е к т и и д а
е п о д в л а с т н о н а соц и алн и ч у в с т в а .
З н ае м колко е т р у д н о д а се у с т а н о в и к о н т а к т с в ъ з­
р а с т н и я п р е с т ъ п н и к и д а б ъ д е и зл екуван , м а к а р ч е н я м а м е
о сн о ван и я д а с м е т в ъ р д е п е с и м и с т и ч н и в т о з и случай, но
о п и т ъ т п о казв а, ч е у с т а н о в я в а н е т о н а к о н т а к т и л е ч е н и ­
е т о н а кр и м и н ал н о п р о яв ен и и п с и х о т и ч н и д е ц а м ож е д а е
успеш но. И згл е ж д а ч е н а й -д о б р о т о л е к а р с т в о ср ещ у м л а ­
д е ж к а т а п р е с т ъ п н о с т би б и л а а н а л и з а т а н а д ец а, к о и т о
п р о я в я в а т п р и зн ац и н а аб н о р м ал н о р а з в и т и е в е д н а т а или
д р у г а т а посока.
Д оналд Уиникът

НЯКОИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
АСПЕКТИ НА ДЕТСКАТА
ПРЕСТЪПНОСТ
(обръщ ение към м а г и с т р а т и , 1946 г.)*
И ска м и се д а д а м п р о с т о и Все п ак праВ доподобно оп и ­
сан и е н а ед и н о т а с п е к т и т е н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т ’
- т а к о В а описание, к о е т о сВързВа п р е с т ъ п н о т о п оведен и е
с л и ш а в а н е т о о т д о м а ш н а с р е д а . Т ова м ож е д а е о т п олза
за онези, к о и т о и с к а т д а в н и к н а т в с ъ щ и н с к и т е п ричини
н а п р о б л е м и т е п ри м а л о л е т н и т е п р е с т ъ п н и ц и .2
Н а п ърво м я с т о бих и ск ал д а н асо ч а В нимание къ м д у ­
м а т а „н есъ зн аван о “. Н а с т о я щ о т о об ръ щ ен и е е н асочен о
къ м съдии, к о и т о , по с в о я т а п о д г о т о в к а , са сви кн али д а
п реценяват дан ни те и да обм ислят н ещ ата точно т о л ­
ко ва добре, к о л к о т о и д а ги у с е щ а т . В т о в а о т н о ш е н и е
Ф ройд и м а д е й с т в и т е л н о п о л е зен принос. Той п оказва, ч е
ако зап о ч н ем д а м и сл и м п о с л е д о в а т е л н о , в м е с т о д а се во­
д и м о т у с е щ а н е т о си, ние не бихм е м огл и д а п р ен еб р егн ем
н е с ъ з н а в а н о т о , б ез д а и зп а д н е м в очебийно заб л уж д ен и е

' delinquency - в английския език се упот ребява най-вече за


непълнолетни лица и означава закононарушение, отклонение,
антисоииално поведение, еквивалент ът на „престъпление" при
възраст нит е. Тук ще бъде превеж дано като „престъпност сред
малолетни", „детска престъпност" или „престъпно п оведен ие“.
2 delinquent - (субстантив) най-често като „малолетен п рес­
тъпник" или „нарушител"

' Преводът е направен no Winicoot D, „Deprivation and


Delinquency", 2000 Routledge, London and N e w York, c. 113
или, В к р а й н а с м е т к а , б ез д а с т а н е м за см ях. Н есъзнаВ ано-
т о м ож е и д а п р е д с т а в л я в а неудобен ф а к т з а онези, к о и т о
п р е д п о ч и т а т н е щ а т а д а с а п р о с т и и ясни, но т о о п р е д е л е ­
но н е м ож е д а н е б ъ д е в з е т о п од вн и м ан и е о т м и с л е щ и т е
и д ал н о ви д н и хора.
Е дин ч у в с т в и т е л е н и и н т у и т и в е н ч о век съ в с ем не би
м о гъ л д а п р е н еб р егн е н е с ъ з н а в а н о т о ; т о й н е п р е к ъ с н а т о
б и ва р а з т ъ р с в а н о т с о б с т в е н о т о си н есъ зн аван о . Но м и ­
с л е щ и я т ч о ве к все ощ е н е си е д а л с м е т к а , ч е би м о гъ л д а
м исли, к а т о в с ъ щ о т о в р е м е вклю чва и н е с ъ з н а в а н о т о в
с в о е т о м и сл ен е. Н якои м и сл ещ и хора, к о и т о са о п и т в а л и
л о г и к а т а , но т я и м се е с т о р и л а п о в ъ р х н о с т н а , д а в а т н а ­
ч а л о т о н а реакц и он н о д ви ж ен и е към н е -р а з у м н о т о , к о е т о
по с ъ щ е с т в о е е д н а о п асн а т е н д е н ц и я . С т р а н н о е в съ щ ­
н о с т по какъ в н ачин п ъ р в о к л асн и м и с л и т е л и и дори учен и
п р о п у с к а т д а се в ъ з п о л з в а т о т т о в а н еобикновено н аучно
п о с т и ж е н и е . Не с т а в а м е ли с в и д е т е л и н а т о в а как иконо­
м и с т и т е и гн ори рат н есъ зн аван ата алчност, п о л и ти ц и те
н е д ъ р ж а т с м е т к а за и з т л а с к а н а т а о м р а за , л е к а р и т е са
н еспособни д а р а з п о з н а я т д е п р е с и я т а и х и п о х о н д р и я т а ,
к о и т о се к р и я т за д т а к и в а заб о л я в ан и я к а т о н ап р и м ер
р е в м а т и з м а и к о и т о в р е д я т н а и н д у с т р и а л н а т а м аш и н а?
Н ие д о р и и м а м е съдии, к о и т о н е м о г а т д а в и д я т , че, н е с ъ ­
знаван о, к р а д ц и т е т ъ р с я т н ещ о п о веч е о т вел оси п ед и или
с т о т и н к и във ф о н т а н и т е .
В секи съ д и я е н ап ъ л н о н аясн о с ф а к т а , ч е к р а д ц и т е
и м а т н е с ъ зн а в а н и м о т и в и . П ред и д а п р о д ъ л ж а обаче, бих
и скал д а се с п р а и д а а к ц е н т и р а м н а ед н о д о с т а р азл и ч н о
с л е д с т в и е н а съ щ и я т о з и принцип. Бих и скал д а б ъ д е в з е т о
под вн и м ан и е н е с ъ з н а в а н о т о във в р ъ зк а с р а б о т а т а н а с ъ ­
д и я т а , р а б о т а , к о я т о се с ъ с т о и в п р и л а г а н е т о н а закона.
И менно з а щ о т о т о л к о в а м и се и ска в р а з с л е д в а н е т о
н а съдебни д е л а и при р а б о т а т а с а н т и с о ц и а л н и д ец а д а се
п р и л а г а т п сихологически м е т о д и , а з в ъ зн а м е р я в а м д а а т а ­
кувам е д н а о т н а й -г о л е м и т е п реч ки з а н ап р ед ъ к а В т а з и
о б л а с т ; а т я п р о и з т и ч а о т В ъ зп р и е м а н е т о н а с а н т и м е н ­
т а л н а н а г л а с а по о т н о ш е н и е н а п р е с т ъ п л е н и е т о . Ако е н а ­
лице н ап ред ък, но т о й се оп и ра н а с а н т и м е н т а л н о с т , т о в а
е напълно безполезно; н еп рем ен н о т р я б в а д а б ъ д а т в з е т и
м ер ки и в д е й с т в и т е л н о с т е по-добре д а не е и м ало никакъв
н ап ред ък. В с а н т и м е н т а л н о с т т а се съ д ъ р ж а и з т л а с к а н а

И До/ш.и) Ушшкът
или н есъ зн а ва н а о м р а за, а едно т а к о в а и з т л а с к в а н е е нещ о
н езд р аво . Рано или късно о м р а з а т а и зл и за н аяве.
П р е с т ъ п л е н и е т о н еи зм ен н о п р о во к и р а ж е л а н и е за пуб-
л ичн о в ъ зм е зд и е. А п у б л и ч н о т о в ъ зм е зд и е м ож е д а п р е д ­
с т а в л я в а и с т и н с к а о п а с н о с т , к о г а т о не е д ел о н а зак он а
и н а онези, к о и т о го и з п ъ л н я в а т . С ъ д и я т а д а в а и з р а з на
ч у в с т в а т а н а публично в ъ зм е зд и е , и з к л ю ч и т е л н о и сам о в
съ д е б н ата п ракти ка, и еди нствено с т о в а б и в а т съ здаде­
ни у с л о в и я т а в и н о в н и я т д а б ъ д е т р е т и р а н по ед и н х у м а­
н ен начин.
Д опускам , ч е у н якого т а з и и д е я м ож е д а п р ед и зв и к а
силно н его д у ван и е. М ного хора, ако ги з а п и т а ш , биха к а з а ­
ли, ч е н е ж е л а я т д а н а к а з в а т п р е с т ъ п н и ц и т е , а по-скоро
и м се и ска т е д а б ъ д а т п о д л ага н и н а л еч ен и е. Но м о я т а
т е з а - а т я се б а з и р а н а съ в с ем ясни п р е д п о с т а в к и - е, че
не е възм ож но д а е н ал и ц е п р е с т ъ п л е н и е , б ез по т о з и н а ­
чин о б щ о т о ниво н а н е с ъ з н а в а н и т е ч у в с т в а за публично
в ъ з м е з д и е д а се повиш и. Е д н а о т ф у н к ц и и т е н а зак о н а е
и м ен н о д а п р е д п а з в а п р е с т ъ п н и к а о т в ъ п р о с н о т о н есъ зна-
вано и з а т о в а сл яп о в ъ зм е зд и е . О б щ е с т в о т о се ч у в с т в а
ф р у с т р и р а н о , но о с т а в я н а с ъ д а д а се о п р а в я с п р е с т ъ п ­
ника, сл ед к а т о в еч е е м и н ал о в р е м е и с т р а с т и т е са се
успокоили; а к о г а т о п р а в о с ъ д и е т о е к а зал о с в о я т а дум а,
т о г а в а м ож е д а п о с л е д в а и и з в е с т н о у д о в л е т в о р е н и е . С ъ­
щ е с т в у в а р е а л н а о п а с н о с т н а м е р е н и е т о н а онези, к о и т о
биха и скали п р е с т ъ п н и ц и т е д а б ъ д а т л ек у в ан и к а т о болни
хо р а (к а к в и т о т е в д е й с т в и т е л н о с т са), д а б ъ д е о с у е т е н о
и м ен н о т о г а в а , к о г а т о т е ся к аш с а п о с т и г н а л и с в о я т а ц ел
- б л а го д а р ен и е н а т о в а , ч е н е с а в зел и под вн и м ан и е ск р и ­
т и я п о т е н ц и а л н а н е с ъ з н а в а н о т о в ъ зм е зд и е. О пасно е д а
б ъ д а т п р е с л е д в а н и ч и с т о т е р а п е в т и ч н и ц ел и о т с ъ д е б н а ­
т а трибуна.
С л ед всичко казан о , м о га д а п р о д ъ л ж а с н е щ о т о , кое­
т о м е и н т е р е с у в а м н ого п овече, а и м ен н о - с х в а щ а н е т о за
п р е с т ъ п л е н и е т о к а т о психично заб о л яв ан е. Т ова е ед н а
н е о б я т н а и сл о ж н а т е м а , но а з щ е се о п и т а м д а каж а нещ о
п р о с т о за а н т и с о ц и а л н и т е д е ц а и за в р ъ з к а т а н а д е т с к а ­
т а п р е с т ъ п н о с т с л и ш а в а н е т о о т с е м ей н а ср е д а .
З н аем , ч е п р и и з с л е д в а н е т о н а р а з л и ч н и т е уч ен иц и о т
ед н о и з п р а в и т е л н о учили щ е, д и а г н о з и т е б иха м о гл и д а в а ­
р и р а т о т н о р м а л н о с т (или зд р ав е), до ш и зоф рен и я. И все

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 35


п ак и м а неидо общо, к о е т о свъ рзВ а Всички м а л о л е т н и п р е с ­
т ъ п н и ц и . КакВо е т о ?
В ед н о н о р м ал н о с е м е й с т в о м ъ ж ъ т и ж е н а т а - с ъ п р у ­
г ъ т и с ъ п р у г а т а - п о е м а т с ъ в м е с т н а о т г о в о р н о с т за св о ­
и т е д ец а. Б е б е т а т а и д в а т н а бял с в я т и м а й к а т а (с п о­
м о щ т а н а б а щ а т а ) о т г л е ж д а всяко о т т я х к а т о и зу ч а в а
н е г о в а т а л и ч н о с т и т ъ р с и р еш ен и е н а н его в и я и н д и ви д у­
ал ен п р о б л ем - з а щ о т о т о й к а с а е о б щ е с т в о т о в н е г о в а т а
н ай -м а л к а к л е т к а : с е м е й с т в о т о и дом а.
К ак и з г л е ж д а ед н о н о р м ал н о д е т е ? Д ал и т о п р о с т о се
хран и , р а с т е и се у с м и х в а ч а р о в н о ? Не, н е и з г л е ж д а т а к а .
Е дно н о р м ал н о д е т е - ак о и м а д о в е р и е в м а й к а си и б ащ а
си - губи в ся к ак в и зад р ъ ж к и . С т е ч е н и е н а в р е м е т о т о
з а п о ч в а д а и зп р о б в а с п о с о б н о с т и т е си д а р а зх в ъ р л я , д а
руш и, д а п лаш и , д а р а зс и п в а , д а п о х аб яв а, д а и зп р о с в а и д а
си п р и с в о я в а. Н а п р а к т и к а всичко, к о е т о в к а р в а х о р а т а в
с ъ д и л и щ а т а (а в п р о ч е м и в л у д н и ц и т е ) и м а св о я н о р м а л е н
е к в и в а л е н т в м л а д е н ч е с т в о т о и в р а н н о т о д е т с т в о , във
в р ъ з к а т а н а д е т е т о с н е г о в и я с о б с т в е н дом . А ко д о м ъ т
м о ж е д а у с т о и н а вси чки н а б е зи н а д е т е т о д а го р а зр у ш и ,
т о г а в а т о се у к р о т я в а и за п о ч в а д а и гр а е ; но - р а б о т а т а
на първо м я с т о - п реди т о в а т р я б в а д а б ъ д а т проведени
с ъ о т в е т н и т е и з п и т а н и я и т о н ай -в еч е в о н ези сл уч аи , к о ­
г а т о е н а л и ц е п овод з а с ъ м н е н и е в с т а б и л н о с т т а н а р о ­
д и т е л с к а т а и н с т а н ц и я и д о м а (а п од т о в а а з р а з б и р а м
н ещ о м н о го п о в е ч е о т с а м а т а къщ а). В н а ч а л о т о д е т е т о
и м а н у ж д а д а в ъ зп р и е м а о п р е д е л е н а р а м к а , за д а м ож е и з ­
общ о д а б ъ д е свободно, д а е в с ъ с т о я н и е д а и гр а е , д а р и с у ­
в а с в о и т е с о б с т в е н и к а р т и н и , д а б ъ д е ед н о б е з о т г о в о р н о
дете.
Защ о т р я б в а д а е т а к а ? И с т и н а т а е, ч е р а н н и т е с т а ­
дии н а е м о ц и о н а л н о т о р а з в и т и е са и зп ъ л н ен и с п о т е н ц и ­
алн и к о н ф л и к т и и р азр у ш ен и е . В р ъ з к а т а с в ъ н ш н а т а р е ­
а л н о с т все ощ е не е с т а б и л н о и зг р а д е н а , л и ч н о с т т а все
ощ е н е е д о б р е и н т е г р и р а н а , п р и м и т и в н а т а лю бов и м а де-
с т р у к т и в н а цел, а м а л к о т о д е т е все ощ е не се е научило
д а т о л е р и р а и о в л а д я в а н а г о н и т е . То м ож е д а се н аучи д а
се с п р а в я с т е з и нещ а, а и м н ого п овече, т о г а в а , к о г а т о
н е г о в а т а об кр ъж ен и е е с т а б и л н о и лично. В н а ч а л о т о т о
а б с о л ю т н о се н у ж д ае д а ж и в ее в е д н а с р е д а н а лю бов и си л а
(а о т т а м и т о л е р а н т н о с т ) , ако не и с к а м е д а е п р ек ал ен о

и. Доналд Уиникьт
у п лаш ен о о т с о б с т в е н и т е си м и сл и и ф а н т а з и и , з а д а н а ­
п р ав и к а к ъ в т о и д а е п р о гр ес в е м о ц и о н а л н о т о си р а з в и ­
тие.
Но т о г а в а к акво се сл учва, ако д о м ъ т „и зо ста в и " д е ­
т е т о п р ед и т о д а е д о с т и г н а л о до п р е д с т а в а т а за ед н а
р ам к а, к о я т о е ч а с т о т с о б с т в е н а т а м у п р и р о д а ? Попу-
л я р н а т а п р е д с т а в а е, ч е вед н ъ ж о зо вал о се „свободно", т о
зап о ч в а д а се н а с л а ж д а в а н а с в о я т а свобода. Т ова е д а л е ч
о т и с т и н а т а . К о гато о ткр и е, че р а м к а т а на ж и в о та му
е н ар у ш ен а, д е т е т о н е м ож е п о в е ч е д а се ч у в с т в а своб од ­
но. То с т а в а т р е в о ж н о и, ако и м а н я к а к в а н ад еж д а, зап о ч ва
д а т ъ р с и р а м к а т а н я к ъ д е д р у г а д е , и звъ н д ом а. Д е т е т о ,
ч и й т о дом н е у с п я в а д а м у с ъ з д а д е ч у в с т в о з а с и г у р н о с т ,
зап о ч в а д а т ъ р с и с ъ щ и т е т е з и ч е т и р и с т е н и и звъ н п р е ­
д е л и т е н а д о м а си; т о все ощ е х ран и н а д е ж д а и о т п р а в я
п о г л е д а си к ъ м б а б и т е и д я д о в ц и т е , къ м ч и ч о в ц и т е и л е л и ­
т е , къ м п р и я т е л и т е н а с е м е й с т в о т о или къ м у ч и л и щ е т о .
То т ъ р с и н я к а к в а въ н ш н а с т а б и л н о с т , б ез к о я т о би м огло
д а полудее. Ако б ъ д е о си гу р ен а н ав р ем е , т а з и с т а б и л н о с т
щ е и зр а с н е в д е т е т о к а к т о к о с т и т е в т я л о т о му, т а к а
ч е п о с т е п е н н о , с т е ч е н и е н а п ъ р в и т е м е сец и и годин и о т
ж и в о т а му, т о щ е п р ем и н е о т з а в и с и м о с т и н уж да о т об-
г р и ж в ан е к ъ м н е з а в и с и м о с т . Но, ч е с т о п ъ т и , д е т е т о п о­
лучава о т взаи м о о тн о ш ен и ята с д р у ги т е и о т училищ ето
онова, к о е т о м у е л и п свал о в н его в и я с о б с т в е н дом.
А н т и с о ц и а л н о т о д е т е п р о с т о т ъ р с и ощ е м ал к о по-на-
д а л е ч о т ц е л т а , о ч акв ай ки о б щ е с т в о т о , в м е с т о н е г о в о т о
с о б с т в е н о с е м е й с т в о или учили щ е, д а м у оси гури с т а б и л ­
н о с т т а , о т к о я т о се н уж дае, з а д а м ож е изобщ о д а п р е м и ­
н е п р е з р а н н и т е и т о л к о в а важ ни е т а п и н а с в о е т о ем о ц и ­
он алн о и з р а с т в а н е .
Н ека го к а ж ем т а к а : К о г а т о ед н о д е т е о т к р а д н е захар,
т о т ъ р с и д о б р а т а м айка, н е г о в а т а с о б с т в е н а м ай к а, о т
к о я т о т о и м а п р а в о т о д а в з е м е ц я л а т а н ал и ч н а с л а д о с т . В
д е й с т в и т е л н о с т , т а з и с л а д о с т е н егова, з а щ о т о т о е и з ­
н ам ер и л о м а й к а т а и н е й н а т а с л а д о с т в с в о я т а с о б с т в е н а
сп о с о б н о с т д а обича, в с о б с т в е н а т а си п ъ р в и ч н а к р е а т и в -
н о с т - к а к в о т о и д а п р е д с т а в л я в а т я . М оже д а се каж е, ч е
т о същ о т ъ р с и и св о я бащ а, к о й т о д а п р е д п а з в а м а й к а т а
о т н е г о в и т е н аб ези къ м нея, и зв ъ р ш в ан и в и з р а з н а прим и-
т и в н а лю бов. К о г а т о ед н о д е т е к р а д е и звъ н с о б с т в е н и я си

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 37


дом, m o все т а к а т ъ р с и м а й к а си, но я т ъ р с и с м н ого по-го-
л ям о ч у в с т в о н а ф р у с т р а ц и я и с все п о - о с е з а т е л н а т а п о ­
т р е б н о с т д а о т к р и е съидо т а к а б ащ и н и я а в т о р и т е т , кой ­
т о м ож е и щ е п о с т а в и гр ан и ц и н а р е а л н и т е п о с л е д с т в и я
о т н е г о в о т о и м п улсивн о поВедение; н а о т р е а г и р а н е т о 1 н а
и д е и т е , к о и т о м у и д В а т В с ъ с т о я н и е н а Възбуда. Н а н ас
к а т о н а б л ю д а т е л и ни е т р у д н о , к о г а т о се и зп р а в я м е п р ед
п р е с т ъ п н о т о поВ едение В н е г о в а т а з р я л а ф орма, з а щ о т о
т о г а в а с т а в а м е с в и д е т е л и н а о с т р а т а н уж да н а д е т е т о
о т ед и н с т р о г бащ а, к о й т о д а з а щ и т а в а м а й к а т а , к о г а т о
т я б ъ д е о т к р и т а . С т р о г и я т бащ а, к о г о т о т о п р и зо в ав а,
м ож е д а б ъ д е същ о и лю бящ , но п р ед и всичко т р я б в а д а
бъ д е с т р о г и силен. С ам о к о г а т о е н ал и ц е е д н а с т р о г а и
си лн а б ащ и н а ф игура, д е т е т о е в с ъ с т о я н и е д а се за в ъ р н е
към с в о и т е п р и м и т и в н и лю бовни и м п улси, къ м с в о е т о ч у в ­
с т в о з а ви н а и ж е л а н и е т о си д а п о п р а в я с т о р е н о т о . Ако
не са н е п р и я т н о с т и т е , к о и т о си н ав л и ч а, д е в и а н т н о т о
д е т е е в с ъ с т о я н и е е д и н с т в е н о д а с т а в а все по-инхибира-
но в л ю б о в т а и т а к а - в се п о -д еп р еси р ан о и о т ч у ж д е н о , д о ­
к а т о в к р а я н а к р а и щ а т а н е с т а н е н еспособно д а ч у в с т в а
р е а л н о с т т а н а н е щ а т а - с и зкл ю ч ен и е н а р е а л н о с т т а на
наси ли ето.
П р е с т ъ п н о т о п о в е д е н и е п о д с к азв а, ч е е о с т а н а л а н я ­
каква н ад еж д а. Ще и м а т е в ъ з м о ж н о с т д а в и д и т е , ч е к о г а ­
т о ед н о д е т е се д ърж и а н т и с о ц и а л н о т о в а не е н е п р е м е н н о
заб о л яван е; а н т и с о ц и а л н о т о п о ве д е н и е п о н яко га не е нищ о
п овече о т п р и зи в за к о н т р о л о т с т р а н а н а силни, лю бящ и
и у в ер ен и хора. И все пак, п о в е ч е т о м а л о л е т н и п р е с т ъ п ­
ници са до н я к а к в а с т е п е н болни, а д у м а т а б о л е с т се о п р а ­
в д а в а о т ф а к т а , ч е в м н ого сл у ч аи у с е щ а н е т о з а с и г у р н о с т
н е се е случило в ж и в о т а н а д е т е т о д о с т а т ъ ч н о ран о, за
д а б ъ д е и н к о р п о р и ран о в н е г о в и т е в яр в ан и я. Д о к а т о е под
с т р о г реж им , ед н о а н т и с о ц и а л н о д е т е м ож е д а и згл е ж д а
нап ълно н орм алн о, но д а й т е м у св о б о д а и т о скоро щ е за п о ­
чне д а се ч у в с т в а з а с т р а ш е н о о т п о л у д я ван е. З а т о в а т о
(без д а зн а е какво т о ч н о п рави) и зв ъ р ш в а п р е с т ъ п л е н и е
към о б щ е с т в о т о с ц ел д а в ъ з с т а н о в и вън ш н ия к о н т р о л .
Н о р м а л н о т о д е т е , п о д п о м аган о в р а н н и т е с т а д и и о т
с о б с т в е н и я м у дом, си и з г р а ж д а с п о с о б н о с т д а се к о н т р о -
лира. То р а з в и ва в себ е си онова, к о е т о п он якога б и ва на-
' acting out

Ш Доналд Уиникът
ри ч ан о „В ъ тр еш н а с р е д а " 1 и и м а т е н д е н ц и я т а д а о т к р и е
ед н о д обро Външно обкръж ен ие. А н т и с о ц и а л н о т о , б о л н о т о
д е т е , к о е т о н е е и м ал о ш а н с а д а си и зг р а д и д о б р а „В ъ т­
р е ш н а среда", се н у ж д ае В а б с о л ю т е н см и съ л о т външ ен
к о н т р о л , за д а м о ж е изобш о д а б ъ д е щ а с т л и в о и способно
д а и г р а е или р а б о т и . М еж ду т е з и д в е к р а й н о с т и н а н ор­
м а л н и т е и а н т и с о ц и а л н о -б о л н и т е д ец а са д е ц а т а , к о и т о
все ощ е м о г а т д а п о с т и г н а т в я р а в с т а б и л н о с т т а , ако В
п р о д ъ л ж ен и е н а и з в е с т е н п ер и о д о т години и м се п р е д о с ­
т а в и н е п р е к ъ с н а т о у се щ ан е з а к о н т р о л о т с т р а н а н а л ю ­
бящ и хора. Н ие и м а м е м н ого по-добри ш ан со ве д а п ом огн ем
по т о з и н ачин н а ед н о д е т е н а 6 или 7 години о т к о л к о т о на
д е т е , к о е т о в еч е е н а 10 или 11.
По в р е м е н а в о й н а т а м н ого о т нас п ри д об и ха о п и т
и м ен н о с т а к о в а ед н о зак ъ сн ял о о си гу р яв ан е н а с т а б и л н а
с р е д а за д ец а, ли ш ен и о т с е м е е н ж и в о т - в п р и ю т и т е за
ев ак у и р а н и д е ц а и п о-сп ец и ално в р а б о т а т а с онези, кои­
т о т р у д н о се п о д д а в а х а на р а з к в а р т и р у в а н е . Т ези и н с т и ­
т у ц и и бяха под о п е к а т а н а М и н и с т е р с т в о т о н а зд р а в е о ­
п а з в а н е т о - във в о е н н и т е годин и д е ц а т а с а н т и с о ц и а л н и
т е н д е н ц и и б ях а т р е т и р а н и к а т о болни. Р а д в а м се, ч е д нес
н е Всички т а к и в а п р и ю т и б и в а т закри ван и , с е г а т е п р е м и ­
н а в а т под г р и ж и т е н а М и н и с т е р с т в о н а о б р а зо в а н и е т о .
В д е й с т в и т е л н о с т т е и зв ъ р ш а т проф илактична р а б о т а
з а М и н и с т е р с т в о н а в ъ т р е ш н и т е р а б о т и . В т я х е много
п о-лесно д а б ъ д е т р е т и р а н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т кат о
б олест , з а щ о т о п о в е ч е т о о т д е ц а т а Все ощ е н е с а били
и зп р а в я н и п р е д с ъ д а за м а л о л е т н и . Т ам съ с с и г у р н о с т е
п р а в и л н о т о м я с т о з а л е ч е н и е н а п р е с т ъ п н о т о п оведен и е
к а т о заб о л я в ан е н а и н ди ви да; н есъ м н ен о т а м е и м я с т о ­
т о з а п р о в е ж д ан е н а и зс л е д в а н и я и н а т р у п в а н е н а о п и т .
Н ие всички см е з а п о з н а т и с п р е к р а с н а т а р а б о т а , к о я т о
е и зв ъ р ш е н а в н якои и з п р а в и т е л н и учили щ а, но ф а к т ъ т ,
ч е п о в е ч е т о д е ц а в т я х са съ с съ дебн о реш ен и е, п о с т а в я
трудности.
Т ези п р и ю т и , п о н я к о га н ар и ч а н и и н т е р н а т и з а непри-
способени д ец а, п р е д о с т а в я т р е а л н а В ъ зм о ж н о с т за онези,
к о и т о В и ж д а т В а н т и с о ц и а л н о т о п о вед ен и е зов з а помощ
о т с т р а н а н а ед н о болно д е т е ; т а м т е биха м огл и д а пра-
в я т к а к в о т о е по с и л и т е и м и по т о з и н ач и н д а се у ч а т .
' internal environm ent

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 39


П р ез В о й н а т а Всеки п р и ю т или гр у п а о т п р и ю т и под о п ек а­
т а н а М и н и с т е р с т в о т о н а з д р а в е о п а з в а н е т о и м аш е свой
у п р а в и т е л е н с ъ в е т , а в г р у п а т а , с к о я т о бях с в ъ р за н аз,
н а с т о я т е л с т в о т о д е й с т в и т е л н о се и н т е р е с у в а ш е и п о е­
м а ш е о т г о в о р н о с т за о б с т о я т е л с т в а т а около д е й н о с т т а
н а п р и ю т а . Със с и г у р н о с т е възм ож но в т а к и в а ком исии д а
б ъ д а т и зб и р ан и и съдии; по т о з и н ачин т е щ е м о г а т д а с а в
п о-близък к о н т а к т с п р е к и т е гриж и з а д ец а, к о и т о все ощ е
не са били и зп р а в я н и п р е д съ д и л и щ а за м а л о л е т н и . Н е е
д о с т а т ъ ч н о п р о с т о д а п о сещ ав аш и з п р а в и т е л н и у ч и л и щ а
и ли п р и ю т и , или пък д а си ч у в а л какво р а з к а з в а т за т я х .
Е д и н с т в е н и я т а д е к в а т е н н ач и н е д а се п о ем е и з в е с т н а
о т г о в о р н о с т - до р и т я д а н е б ъ д е п р я к а - к а т о р азб и р ащ о
се п о д к р е п я т онези, к о и т о се г р и ж а т з а м о м ч е т а т а и м о ­
м и ч е т а т а с т е н д е н ц и я къ м а н т и с о ц и а л н о поведени е.
В т е з и т . нар. п р и ю т и за н еп риспособени , човек м ож е
свободно д а р а б о т и с т е р а п е в т и ч н а ц ел и т о в а п р ав и н е щ а ­
т а съ в с ем р азл и ч н и . Н е у с п е ш н и т е сл у ч аи в к р а й н а с м е т к а
д о с т и г а т до с ъ д и л и щ а т а , но у с п е ш н и т е се п р е в р ъ щ а т в
граж дан и .
Р азб и р а се р а б о т а т а , к о я т о се въ рш и в т е з и м ал к и и
оси гурен и съ с с ъ о т в е т н и я п ер со н ал п р и ю т и , е д ел о н а де-
т е г л е д а ч и т е . Н а т я х и м се н а л а г а д а з а п о ч н а т т а к а , к а к ­
т о си з н а я т , но с т е ч е н и е н а в р е м е т о т е д о с т и г а т до н е ­
о б х о д и м о с т о т о бучени е и о т в ъ з м о ж н о с т и д а о б с ъ ж д а т
с в о я т а р а б о т а , к а к т о и о т някой, к о й т о д а с т о и м еж д у
т я х и он о ва б е з у ч а с т н о нещ о, н ар еч ен о м и н и с т е р с т в о . В
с х е м а т а , к о я т о а з п о зн а ва м , т а з и р о л я се и зп ъ л н я в а ш е о т
п с и х и а т р и ч н и я со ц и ал ен р а б о т н и к и о т п с и х и а т ъ р а . Те н а
свой р е д и м а т н уж да о т ком исия, к о я т о би м о гл а д а се р а з ­
ви ва съ с с а м а т а сх е м а и д а се В ъзползва о т о п и т а . Точно
в т а к ъ в т и п ко м и си я у ч а с т и е т о н а ед и н съ д и я би било о т
в за и м н а п олза.
С ега н ек а се в ъ р н ем къ м т е м а т а за д е ц а т а , лиш ен и
о т д о м аш н а ср е д а . О свен д а б ъ д а т о с т а в е н и н а с ъ д б а т а (в
к о и т о сл у ч аи т е д о с т и г а т до с ъ д и л и щ а т а з а м а л о л е т н и
к а т о п р е с т ъ п н и ц и ), с т я х м ож е д а се п о с т ъ п и по д в а н а ­
чина. Би м о гл о д а и м се п р ав и л и ч н а п с и х о т е р а п и я и ли д а
им се оси гу р и е д н а си л н а и с т а б и л н а с р е д а с и н д и ви д у ал н а
гр и ж а и лю бов, к а к т о и с п о с т е п е н н о у в ел и ч ав ащ и се д о зи
свобода. В д е й с т в и т е л н о с т , б ез т о в а п ослед н о условие,
п ъ р в о т о (л и ч н а т а п с и х о т е р а п и я ) н а й -в е р о я т н о не би дало
р е з у л т а т . А с о с и г у р я в а н е т о н а п од ход ящ з а м е с т и т е л н а
дом а, п с и х о т е р а п и я т а би м о гл а д а с т а н е и и зл и ш н а, к о е т о
би било к ъ с м е т , з а щ о т о т я н а п р а к т и к а н и к о га н е е дос-
т ъ п н а . Щ е и з м и н а т години п р ед и д а и м а м е н а р а зп о л о ж е ­
ние п с и х о а н а л и т и ц и с п о д х о д ящ а п о д г о т о в к а , п ък било т о
и н ем н о го н а брой, к о и т о д а о с и г у р я в а т и н д и в и д у а л н о т о
леч ен и е, т а к а н еобходи м о в м н ого о т с л у ч а и т е .
Л и ч н а т а п с и х о т е р а п и я ц ел и д а д а д е н а д е т е т о в ъ з­
м о ж н о с т д а зав ъ р ш и с в о е т о ем оц и он ал н о р а з в и т и е . Това
о з н а ч а в а м н ого н ещ а, в т о в а ч и сло у с т а н о в я в а н е т о н а д о ­
б р а с п о с о б н о с т д а се ч у в с т в а р е а л н о с т т а н а р е а л н и т е
н ещ а - к а к т о външ ни, т а к а и в ъ т р е ш н и - и н ач ал о н а и н т е г ­
р а ц и я т а н а и н д и в и д у а л н а т а л и ч н о с т . П ълно ем оци он ално
р а з в и т и е о з н а ч а в а т о в а , а и н ещ о повече. С л ед п р и м и т и в ­
н и т е ф ази с л е д в а т п ъ р в и т е ч у в с т в а н а з а г р и ж е н о с т и
вина, к а к т о и р а н н и я т с т р е м е ж к ъ м р е п а р и р а н е . А в ъ т р е
в с а м о то сем ей ств о н а м и р а т м я с т о п ъ р в и те три ан гула-
ции и всички слож ни м е ж д у л и ч н о с т н и в за и м о о т н о ш е н и я ,
к о и т о са с в ъ р за н и с ж и в о т а у дом а.
П о - н а т а т ъ к , ако всичко т о в а се р а з в и в а д о б р е и ако д е ­
т е т о в еч е е способно д а се с п р а в я съ с себе си и съ с с в о е т о
о т н о ш е н и е к ъ м в ъ з р а с т н и т е и д р у г и т е д ец а, н а н его т е ­
п ъ р в а щ е м у се н а л а г а д а п о ср ещ а р азл и ч н и у сл ож н ен и я о т
р о д а н а д е п р е с и в н а м ай к а, б ащ а с м ани й ни еп и зоди , б р а т
с ж е с т о к и н а к л о н н о с т и или с е с т р а с п р и с т ъ п и . К о л к о т о
п о веч е м и сл и м з а т е з и нещ а, т о л к о в а п о в е ч е р а зб и р а м е
защ о б е б е т а т а и м а л к и т е д е ц а а б с о л ю т н о се н у ж д а я т о т
о п о р а т а н а с о б с т в е н о т о и м с е м е й с т в о и, по в ъ зм о ж н о с т ,
о т е д н а с т а б и л н а ф и зи ческа о б с т а н о в к а около себ е си. О т
с ъ щ и т е т е з и п озиц и и ние в и ж д ам е и ч е за д е ц а т а , лиш ен и
о т д о м аш н а с р е д а , е необходи м о д а бъде оси гурен о нещ о
лично и с т а б и л н о д о к а т о са все ощ е д о с т а т ъ ч н о м л ад и за
д а м ож е т о д а и м е о т полза; в п р о т и в е н сл у ч ай т е по-къс-
но щ е ни п р и н у д я т д а и м о си гу р и м т а з и с т а б и л н о с т под
ф о р м а т а н а и з п р а в и т е л н о у ч и л и щ е или - к а т о п ослед н о
с р е д с т в о - п од ф о р м а т а н а ч е т и р и с т е н и в з а т в о р н и ч е ­
с к а т а килия.

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 41


Доналд Уиникът

АНТИСОЦИАЛНАТА
ТЕНДЕНЦИЯ
(Доклад, и зн есен пред Б р и т а н с к о т о п си хоан ал и ти ч н о
д р у ж е с т в о , 20 юни 1956 г.)*
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я п о с т а в я п р ед п си хоан а­
л и з а т а н якои т р у д н и въп роси - Въпроси к а к т о п р а к т и ч е с ­
ки, т а к а и о т т е о р е т и ч е н х а р а к т е р . В с в о е т о в ъ в ед ен и е
къ м „ С в о е н р а в н а т а м л а д е ж “ н а А йкхорн, Ф ройд п оказва,
ч е п с и х о а н а л и з а т а н е са м о д о п р и н ася з а р а з б и р а н е т о н а
п р е с т ъ п н о т о п о вед ен и е п ри д е ц а т а , но и с а м а т а т я бива
о б о г а т е н а о т в н и к в а н е т о в р а б о т а т а н а онези, к о и т о р а ­
б о т я т с м ал о л етн и престъпници.
А з п р е д п о ч е т о х д а го в о р я за а н т и с о ц и а л н а т е н д е н ц и я
В м е с т о за п р е с т ъ п н о с т с р е д м а л о л е т н и . П р и ч и н а т а е, че,
под ф о р м а т а н а о р ган и зи р а н о поВедение, а н т и с о ц и а л н и я т
з а щ и т е н м е х ан и зъ м Влече съ с себ е си м н о ж е с т в о в т о р и ч н и
п олзи и соц и алн и в з а и м о д е й с т в и я , к о и т о п р а в я т т р у д н о за
и з с л е д о в а т е л я д а д о с т и г н е до н е г о в а т а с ъ щ н о с т . А н т и с о ­
ц и а л н а т а т е н д е н ц и я , н а п р о т и в , м ож е д а б ъ д е и зс л е д в а н а
по н ачин а, по к о й т о се п р о я в я в а у н о р м а л н о т о или п о ч т и -
н о р м ал н о д е т е - а т а м т я се с в ъ р зв а съ с з а т р у д н е н и я , ко­
и т о са в ъ т р е ш н о п ри същ и н а е м о ц и о н а л н о т о р а з в и т и е .
Ще зап о ч н а с д в а п р о с т и п р и м е р а о т кли ни чни я м а т е ­
риал:
За п ъ р в а т а си д е т с к а а н а л и за а з б я х и зб р а л м а л о ­
л е т е н п р ес т ъ п н и к . М о м ч е т о м е п о се щ а в а ш е р е д о в н о
в п р о д ъ лж ен и е на ед н а година, д о к а т о л е ч е н и е т о в
к р а й н а см ет к а н е б еш е п р е к р а т е н о п о р а д и б е з р е д и е ­
то, к о ет о т о п р и ч и н я в а ш е в кли н и к а т а . Б и х казал, че

' П реводът е направен no Winicoot D, „Deprivation and


Delinquency", 2000 Routledge, London and N ew York, c. 113
а н а л и за т а В ъ р веш е д о б р е и ч е - ка кт о м о м ч ет о , т ака
и а з са м и я т - пр еж и вяхм е теж ко н е й н о т о п р ек ъ св а н е,
м а к а р и на н я к о л к о п ъ т и да б я х л о ш о уха п а н от н е г о по
за д н и т е част и. М о м ч е т о п ъ р в о се п о к а т е р и на п о к р и ­
ва и р а з л я т о л к о в а м н о го вода, ч е н а в о д н и м а зет о . П о­
с л е п р о н и к н а с в з л о м в за к л ю ч е н а т а м и кола, у с п я да я
за п а л и и п о т е г л и на п ъ р в а скорост . К ли н и к а т а н а р е д и
л е ч е н и е т о м у да б ъ д е п р е к р а т е н о за р а д и б е зо п а с н о с т ­
т а на о с т а н а л и т е п а ц и е н т и и т о й б еш е и зп р а т е н в
изп р а ви т елно училищ е.
М ога да кажа, ч е се га т о й е на 35 и ч е е в съ с т о я н и е
да и зк а р ва х л я б а си с работ а, к о я т о с ъ о т в е т с т в а на
н е го ва т а б уйност . Ж енен е, с н я к о л к о деца. А з обаче
се п р и т е с н я в а м , ч е ако п о д н о в я раб от а с н е г о в и я с л у ­
чай б и х се о к а за л о б въ р за н н а н о во с е д и н п си х о п а т и
за т о ва п р е д п о ч и т а м и з а н а п р е д о б ш ес т во т о да носи
т о в а р а на гриж ит е за него.
Л есно се Вижда, ч е п о д х о д я щ о т о р еш ен и е за т о В а м о м ­
ч е е т р я б в а л о д а б ъ д е н е п си хоан ал и за, а ВъдВоряВане. П си­
х о а н а л и з а т а би б и л а см и слен а, е д в а ако бе п р и л о ж ен а сл ед
В ъ д в о р я в а н е т о . О т т о г а в а н а с а м съ м бил с в и д е т е л к ак не
ед и н и д в а м а а н а л и т и ц и п р е т ъ р п я в а т крах в п си хоан ал и ­
з а т а н а а н т и с о ц и а л н и д ец а.
В п р о т и в о в е с н а т о в а , с л е д в а щ а т а и с т о р и я ни п о д ­
ск азв а, ч е с а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я м ож е д а се р а б о т и
м н ого лесно, ако л е ч е н и е т о п р е д с т а в л я в а п ом ощ н о с р е д ­
с т в о к ъ м е д н а сп е ц и а л и зи р а н а гр и ж а н а с р е д а т а .
М оя п р и я т е л к а се об ъ р н а к ъ м м ен, за д а обсъди сл у ч ая
н а си н а си, н а й -г о л я м о т о о т ч е т и р и деца. Тя н е м о ж еш е д а
д о в е д е Джон о т к р и т о за р а д и съ п р у га си, к о й т о се п р о т и ­
в о п о с т а в я л н а п с и х о л о г и я т а по р ел и ги о зн и причини. В сич­
ко, к о е т о м о ж еш е д а н ап р ав и , б еш е д а си п оговори с м е н за
с к л о н н о с т т а н а м о м ч е т о къ м краж б а, к о я т о в еч е в зе м а ш е
д о с т а сер и о зн и и з м е р е н и я - т о бе зап оч н ало д а к р а д е в го­
л е м и к о л и ч е с т в а н е са м о о т д ом а, но и о т м а га зи н и . По
п р а к т и ч е с к и съ о б р аж ен и я не б еш е възм ож но д а н ап р ав и м
нищ о д р у го освен д в а м а т а с н е я д а о б я д в а м е н аб ъ р зо в р е с ­
т о р а н т , по в р е м е н а к о е т о т я м и р а з к а з а за п р о б л ем а и м е
п ом оли за с ъ в е т . Н е м и о с т а в а ш е д а н а п р а в я кой зн а е к а к ­
во, освен ако н е м о ж ех д а н а п р а в я н ещ о н а м я с т о . З а т о в а а з
й обясних какво е з н а ч е н и е т о н а к р а ж б а т а и й п редлож их
д а н а м е р и п о д х о д ящ м о м е н т ВъВ В з а и м о о т н о ш е н и я т а си
с м о м ч е т о , за д а м у н а п р а в и и н т е р п р е т а ц и я . И згл е ж д а ­
ш е, ч е т я и Д жон у с т а н о в я в а т д о б р а в р ъ зк а п ом еж ду си за
к р а т к о в ся к а Вечер с л е д к а т о т о й си е л егн ал ; обикновено
по т о в а в р е м е т о й и ск ал д а си г о в о р я т з а з в е з д и т е и л у н а ­
т а . Т ози м о м е н т м о ж еш е д а б ъ д е и зп о л зв ан .
П редлож их Ù: „Защо н е м у кажеш, ч е знаеш , ч е к о г а ­
т о к р а д е т о й В същ ност н е иска н ещ а т а , к о и т о к р а д е,
а т ъ р с и н е щ о др уго , н е щ о на к о ет о има право; ч е п р е ­
д я в я в а и ск а н е к ъ м м а й к а си и бащ а си защ от о се ч у в ­
ст ва л и ш е н от т я х н а т а л ю б о в ? “ К а за х ù да и зп о л зв а
език, к о й т о т о й би р а зб р а л . М ога да т в ъ р д я , ч е зн а е х
д о с т а т ъ ч н о за т о ва с е м е й с т в о (в к о е т о и д ва м а т а р о ­
д и т е л и са м у зи к а н т и ), за да р а зб е р а к а к се б еш е п о л у ­
ч и л о т ака, ч е т о ва м о м ч е, м а к а р и да и м а ш е д о б ъ р дом,
бе с т а н а л о ед н о д о н я к ъ д е л и ш е н о от л ю б о в д е т е .'
С л ед и звест н о в р е м е п о л у ч и х писм о, В коет о т я съ ­
общ аваш е, ч е е п о ст ъ п и ла какт о ù предлож их. Т я м и п и ­
шеш е: ,JCa3ax му, че онова, коет о д е й с т ви т е л н о желае,
ко га т о к р а д е пари, хр а н а и вещ и, е н его ва т а м ам инка и
ч ест но казано н е о ч а ква х наист ина да го разбере, но т ой
сякаш разбра. П опит ах го д а ли си м исли, ч е н е го обичам е
защ от о понякога се държи т олкова ло ш о и т ой веднага
каза, ч е н е вя р ва да го обичам е м ного-много. Б еднот о м и
м ъ ни че! П о ч увст ва х се т о лко ва ужасно, н е м ога да т и о п ­
иша. Тогава а з м у к а за х никога, ама никога п о ве ч е да н е се
съ м нява в т о ва и ако някога п о ч увст ва съ м н ен и е да м и
напом ни да м у го кажа от ново. Е ст ест вено, на м ен д ъ л го
в р е м е ням а да м и е нужно напом няне, т ова беш е т а к ъ в
шок! Ч овек явн о има нужда от подобни шокове. Така че
сега аз м у го п о ка зва м м н о го повече, за да се опит ам да
р а з с е я т а ки ва съ м н е н и я в бъдещ е. И до т о зи м ом ент н е
е им ало п о в е ч е абсолю т но н икакви кражби. “
М айкат а б еш е р а зго в а р я л а с н е го ва т а уч и т е лк а , за
да ù обясни, ч е м о м ч ет о има нужда да се ч увс т ва о б ича­
но и ценено, и бе с п е ч е л и л а н е й н о т о съ д ей ст ви е, в ъ п р е ­
ки ч е т о съ зд а в а ш е м н о го н е п р и я т н о с т и в уч и ли щ е.

' deprived child - макар и Водещото понятие В случая да е „де-


приВация“ (deprivation), което Уиникът изрично разграничава от
.лишаване" (privation), прилагат елнот о deprived ще бъде превежда­
но алтернативно като „депривиран" и „лишен от грижа/любов“.

44 Доналд Уиникът
Сега, о с е м м е с е ц а по-късно, мож ем сп о ко й н о да к а ­
жем, че н е е и м а ло п о в е ч е в р ъ щ а н е к ъ м краж бит е и че
вза и м о о т н о ш е н и я т а м еж ду м о м ч е т о и н е го в о т о с е ­
м е й с т в о з н а ч и т е л н о са се п о д о б р и ли .
К огат о р а зглеж д а м е т о зи с л у ч а й т р я б в а да си
п р и п о м н и м , ч е п о зн а в а м м а й к а т а м н о го д о б р е от ю н о ­
ш е с к и т е й го д и н и и съ м б и л с в и д е т е л к а к сам ат а т я
в н я ка к ва с т е п е н п р е м и н а в а п р е з а н т и с о и и а л н а фаза.
Т я б еш е н а й -го л я м о т о д е т е в м н о го б р о й н о се м ей с т во .
И м а ш е м н о го д о б ъ р дом, в к о й т о обаче б еш е н а ла га н а
д о ст а т в ъ р д а д и с ц и п л и н а от ст р а на на бащ ат а, осо­
бено п о вр е м ет о , к о га т о т я б еш е м а л к о д е т е . Така че
онова, к о ет о н а п р а в и х, и м а ш е еф ект а на д во й н а т е р а ­
п и я, д аващ а възм ож ност на т а зи м л а д а жена да п о л у ч и
п р о з р е н и е за с о б с т в е н и т е си за т р у д н е н и я ч р е з п о м о ­
щ т а, к о я т о у с п я да окаже на сина си. К огат о с м е в с ъ с ­
т о я н и е да п о м о гн е м на р о д и т е л и т е да окажат пом ощ
на д ец а т а си, н и е в д е й с т в и т е л н о с т п о м а га м е на са ­
м и т е т ях.
(В друг м а т е р и а л бих м огъл д а предлож а клинични прим е­
ри, к о и т о и л ю с т р и р а т р а б о т а т а при деца с ан ти со и и ал н а
т ен д ен ц и я; т у к обаче сам о щ е н ап равя о п и т за к р а т к о излож е­
ние н а б а з а т а на л и ч н а т а ми позиция по клиничния проблем.)

С ъщ ност
на а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я н е е д и агн о за. Тя н е бива
д а се о т н а с я п р яко к ъ м д р у ги д и а г н о с т и ч н и т е р м и н и к а т о
н а п р и м е р н е в р о за и ли психоза. А н т и с о и и а л н а т е н д е н ц и я
м ож е д а б ъ д е о т к р и т а к а к т о у н е в р о т и ч н и я или п с и х о т и ч -
ния, т а к а и у н о р м ал н и я индивид.
З а д а не у сл о ж н яв ам н е щ а т а , щ е го в о р я е д и н с т в е н о за
дец а, м а к а р и а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я д а м ож е д а се
п р о сл ед и във вси чки в ъ з р а с т и . Р а з л и ч н и т е т е р м и н и , кои ­
т о се и з п о л з в а т във В е л и к о б р и т а н и я , м о г а т д а б ъ д а т об­
общ ени по сл ед н и я начин:
Едно д е т е с т а в а депривирано, к о г а т о бъде лиш ено о т
някои с ъ щ е с т в е н и х а р а к т е р и с т и к и н а д о м а ш н а т а среда. То­
гав а т о зап очва в ед н а или д р у га с т е п е н д а п роявява нещо,
к о е т о м ож е д а се н ар еч е „комплекс на л и ш е н о т о “.1 Това води
до прояви н а ан т и со ц и а л н о поведени е у д о м а или в по-широк
кръг. С о гл ед н а а н т и с о ц и а л н а т а те н д е н ц и я , би могло д а се
налож и д е т е т о д а бъде обявено за неприспособено и д а бъде
подложено н а гриж и в п р и ю т за неприспособени д ец а или д а
бъде и зправено п р ед съ д а к а т о н еко н тр о л и р у ем о . Във в т о ­
р и я случай д е т е т о , к о е т о веч е се п р ев р ъ щ а в м а л о л е т е н
п р ест ъ п н и к , би м огло със съдебно реш ен ие д а и з т ъ р п и п ери ­
од н а п робация или д а бъде и з п р а т е н о в и зп р а в и т е л н о учили­
ще. Ако с о б с т в е н и я т дом н а д е т е т о п р е с т а н е д а и зпъ лн ява
с в о и т е функции в някакъв с ъ щ е с т в е н а с п е к т , д е т е т о мож е
д а бъде в з е т о под о п е к а т а н а К о м и т е т а за д е ц а т а (според
Закона за д е ц а т а о т 1948) и д а му бъде осигурена „грижа и
зак р и л а“. Ако е възможно, щ е м у бъде н ам ерен о прием но се­
м е й с т в о . А ако всички т е з и м ерки се п р о в а л я т , м л а д е ж ъ т
м ож е д а бъде обявен за п с и х о п а т и д а бъде и з п р а т е н о т съ д а
в корекционна и н с т и т у ц и я 2или в з а т в о р а . Възможно е д а и м а
з а т в ъ р д е н а т е н д е н ц и я къ м п о в т о р е н и е н а п р е с т ъ п л е н и я т а ,
за к о я т о и зп о л зв ам е т е р м и н а рецидивизъм .
Всичко т о в а не се о т н а с я по н икакъ в н ачин за психиа-
т р и ч н а т а д и а г н о з а н а и н д и ви д а.
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я вин аги с ъ д ъ р ж а в себе си
н якакъ в е л е м е н т , к о й т о к а р а о к о л н и т е да се съ о б р а зя ва т
с него. Н есъ зн аван о , п а ц и е н т ъ т се с т р е м и д а н а к а р а н як о ­
го д а полож и гри ж и за него. З а д а ч а т а н а т е р а п е в т а е д а се
о с т а в и д а б ъ д е в ъ в л еч ен в н е с ъ зн а в а н и я с т р е м е ж 3 на своя
п а ц и е н т и д а и звъ р ш и о п р е д е л е н а р а б о т а , к о я т о се с ъ с ­
т о и в гри ж а, т о л е р а н т н о с т и р азб и р ан е.
А н т и со ц и а л н а т а т е н д е н ц и я подсказва, ч е е н а л и ц е н а ­
дежда. Л и п с а т а н а н ад еж д а е основна о т л и ч и т е л н а ч е р т а
н а л и ш е н о т о о т лю бов д е т е - к о е т о , р а зб и р а се не п р е з ц я ­
л о т о в р ем е - се държ и ан ти со ц и а л н о . Д е т е т о проявяВ а ан-
т и с о ц и а л н а т е н д е н ц и я т ъ к м о в п е р и о д и т е н а н ад еж д а. М а­
к ар и т о в а д а с ъ з д а в а н е п р и я т н о с т и н а о б щ е с т в о т о - а и на
’ the deprived complex
2 Borstal - Британски изправит елни институции за непълно­
летни престъпници (от 16 до 21 години по врем ет о на Уиникот),
къдет о т е биват „превъзпит авани“ и получават средно-професи­
онална квалификация. Аналог на българскит е ВУИ и СПВУИ.
3 drive - една от двет е думи, с които най-често се превежда
немското Trieb (нагон). Тук обаче употребат а изглежда е по-сво-
бодна, зат ова избрахме „стремеж“.
Вас с а м и т е , ако е било о т к р а д н а т о т о ч н о В а ш е т о колело
- онези, к о и т о не са лично з а с е г н а т и биха м огли д а п р о з р а т
н а д е ж д а т а , к о я т о се кр и е зад с к л о н н о с т т а къ м краж ба. А
не е ли В съ щ н о ст и е д н а о т п р и ч и н и т е д а о с т а в я м е Винаги
на д р у г и т е т е р а п и я т а на м ал о л е тн и п рестъ п н и ц и т о в а ,
ч е се с т р а х у в а м е д а н е о т к р а д н а т нещ о о т н ас с а м и т е ?
Р а зб и р а н е т о , ч е а н т и с о ц и а л н а т а п о с т ъ п к а е п ризнак на
надеж да, е клю чово при л е ч е н и е т о на деца, к о и т о п о к а з в а т
а н т и со и и а л н а т е н д е н ц и я . Човек о т н о в о и о т н о в о с т а в а сви­
д е т е л как м о м е н т ъ т н а н ад еж д а бива п р о п у с н а т или угасва
поради н еправилно о т н о ш е н и е или н е т о л е р а н т н о с т . Това е
ощ е един начин д а каж ем , ч е и с т и н с к о т о лечен ие за а н т и с о ­
ц и а л н а т а т е н д е н ц и я не е психоанализа, а подходящ о о т н о ­
ш ение, п осрещ ан е и о т к л и к в а н е н а м о м е н т и т е на надеж да.
С ъ щ е с т в у в а п р я к а в р ъ зк а м е ж д у а н т и с о ц и а л н а т а т е н ­
д ен ц и я и д е п р и в а ц и я т а . Т ова е и з в е с т н о н а с п е ц и а л и с т и ­
т е в о б л а с т т а о т д ъ л го в рем е, но е за с л у га гл ав н о н а Джон
Боулби с е г а д а и м а м е т о л к о в а ш и роко п р и зн ан и е з а в р ъ зк а ­
т а меж ду а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я на индивида и ем о­
ц и о н а л н а т а д еп р и в ац и я , к о я т о обикновено се п р еж и в яв а
в периода на к ъ сн о то м л ад ен ч еств о и ф а з а т а на р ан н о то
п рохож дан е, п р и б л и з и т е л н о около 1-2-годиш на в ъ з р а с т .
К о г а т о и м а м е а н т и с о и и а л н а т е н д е н ц и я , т о в а о зн ачава,
че е била н а л и ц е р е а л н а д е п р и в а ц и я (не п р о с т о лиш аване), а
т о в а щ е рече: било е загубен о нещ о добро, нещ о п о зи ти в н о ,
к о е т о е п р и с ъ с т в а л о в п р е ж и в я в а н и я т а на д е т е т о до оп ре­
д ел ен м о м е н т 1 и к о е т о в п о с л е д с т в и е е било о т т е г л е н о , а
о т т е г л я н е т о е продълж ило по в р ем е по-дълго о т периода,
в к о й т о д е т е т о м ож е д а п о д д ъ р ж а жив сп ом ен а за с в о е т о
преж и вяван е. Едно и з ч е р п а т е л н о и злож ение н а д еп р и в ац и я­
т а би т р я б в а л о д а вклю чва к а к т о р а н н а т а , т а к а и к ъ с н а т а ,
к а к то е д н о к р а т н а т а тр ав м а, т а к а и продълж ителното
т р а в м а т и ч н о съ стояние, к а к т о п о ч ти норм алн ата, т а к а и
недвусм и слен о а б н о р м а л н а т а деп ривац и я.

' (бел. авт.) Тази идея е изложена от Боулби в Maternal Care


and M ental Health, cmp. 47, къдет о той сравнява наблюденията
си с т еза на др уги и п редлага различнит е резулт ат и да бъдат
обяснявани според Възрастта на дет ет о по врем ет о на деприва­
цията.
Бележка
В ед н о д р у го и злож ен и е, к о е т о п р еб еж д а н а мой с о б с т ­
вен ези к д е п р е с и в н а т а п о зи ц и я при Клайн, се о п и т а х д а
п о каж а ясно т я с н а т а В ръзка, к о я т о с ъ щ е с т в у в а м еж д у
к о н ц е п ц и я т а н а К лайн и а к ц е н т ъ т , к о й т о Боулби п о с т а ­
вя върху д е п р и в а ц и я т а . Т р и т е с т а д и я , к о и т о Боулби н а ­
б л ю д ав а в к л и н и ч н а т а р е а к ц и я н а д вегод и ш н о д е т е , к о е т о
п о п а д а в болница, м о г а т д а б ъ д а т ф орм ул и ран и т е о р е т и ч ­
но к а т о п о с т е п е н н а за г у б а н а н а д е ж д а п о р ад и с м ъ р т т а
н а в ъ т р е ш н и я о б е к т и ли п о р ад и и н т р о е ц и р а н а т а в ер си я
н а вън ш н и я о б е к т , к о й т о е загубен . П о - н а т а т ъ к м ож е
д а се говори за о т н о с и т е л н а т а в а ж н о с т н а с м ъ р т т а на
в ъ т р еш н и я о б е к т В зав и си м о ст о т гн ева и к о н т а к т а на
„ д о б р и т е о б е к т и " с п р о д у к т и н а о м р а з а т а В ъ т р е В п си хи ­
к а т а , к а к т о и за з р я л о с т и н е з р я л о с т н а А за, д о к о л к о т о
т о в а се о т р а з я в а н а с п о с о б н о с т т а д а б ъ д е п о д д ъ р ж ан жив
еди н спом ен.
Б е з съ м нен ие, Боулби се н уж д ае о т ед н о з а п л е т е н о
об ясн ен и е к а т о т о в а н а К лайн, к о е т о се г р а д и около кон ­
ц е п ц и я т а за м е л а н х о л и я т а и к о е т о води н а ч а л о т о си о т
Ф ройд и А брахам , но съ щ о т а к а е вярно, ч е и п си хоан ал и ­
з а т а се н у ж д ае о т а к ц е н т а н а Боулби върху д е п р и в а ц и я т а
ако и ска изобщ о д а и зл е зн е н а р а в н а н о га с т а з и сп ец и ал н а
т е м а при а н а л и з а н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я .
В а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я ви н аги са н ал и ц е д в е л и ­
нии, м а к а р и у д а р е н и е т о д а е п о н яко га п о веч е върху е д н а ­
т а о т к о л к о т о върху д р у г а т а . Е д н а т а лин и я е т и п и ч н о
п р ед ставен а в краж бите, а д р у га т а - в д ест р у к т и в н о ст -
т а . П од в л и я н и е т о н а п ъ р в а т а д е т е т о т ъ р с и н ещ о н я к ъ ­
д е и к о г а т о н е у сп ее д а го о т к р и е т ъ р с и н а д руго м я с т о
- с т и г а д а ч у в с т в а в се б е си н ад еж д а. П од В л и я н и ето на
вт о р а т а д е т е т о т ъ р с и он ова к о л и ч е с т в о с т а б и л н о с т на
с р е д а т а , к о е т о щ е у с т о и н а н а п р е ж е н и е т о , причи нено о т
и м п у л с и в н о т о м у п о вед ен и е. Т ова е т ъ р с е н е н а е д н а и зг у ­
б ен а о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а , н а човеш ко о т н о ш е н и е , к о е­
т о , т ъ й к а т о м ож е д а се р а з ч и т а н а него, даВа сВобода на
и н д и ви д а д а се движи, д а д е й с т в а и д а и з п и т в а възбуда.
И менно т а з и в т о р а линия с т а в а причина за о б щ и т е р е ­
акции, к о и т о д е т е т о п ред и зви ква у всички около себе си, с я ­
каш се о п и т в а д а н ам ери ед н а винаги р азш и р я в а щ а се рам ка,
един кръг, к о й т о и м а за свой п ървообраз м а й ч и н и т е р ъ ц е или

4Н Доналд Уиникът
м а й ч и н о т о т я л о . Б ихм е м огли д а разл и ч и м ц ял а т а к а в а поре­
дица: т я л о т о н а м а й к а т а , р ъ ц е т е н а м а й к а т а , р о д и т е л с к и ­
т е о тн о ш ен и я, дом а, с е м е й с т в о т о (В т о в а число р о д н и н и т е
и б р а т о в ч е д и т е ), у ч и л и щ ето , к в а р т а л а с н е г о в и т е полицей­
ски у ч а с т ъ ц и , н ай -н акрая с т р а н а т а , с н е й н и т е закони.
К о г а т о и з с л е д в а м е бли зки до н о р м а л н о т о с ъ с т о я н и я и
р а н н и т е ко р ен и н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я (в к о н т е ­
к с т а н а и н д и в и д у а л н о т о р а з в и т и е ), бих и скал п р е з ц я л о т о
в р е м е д а д ъ р ж и м с м е т к а за т е з и д в е линии: т ъ р с е н е т о н а
о б ек та и разруш аван ето.

К раж бата
К р а ж б а т а , к а к т о и с в ъ р з а н а т а с н ея лъж а, е в ц е н т ъ р а
на ан ти со ц и а л н а та тен ден ци я.
Д е т е т о , к о е т о о т к р а д в а някакъв п р е д м е т , не т ърси
о т к р а д н а т и я п р е д м е т , а т ъ р с и м айкат а, н а д к о я т о т о
им а о п р е д е л е н и п р ава. Т ези п р а в а п р о и з т и ч а т о т ф а к т а ,
ч е ( о т гл е д н а т о ч к а н а д е т е т о ) м а й к а т а е б и л а с ъ зд а д е н а
о т с а м о т о него. М а й к а т а е п о ср ещ н а л а п ъ р в и ч н а т а кре-
а т и в н о с т н а д е т е т о и по т о з и н ач и н се е п р е в ъ р н а л а в
о б е к т а , к о й т о т о е било г о т о в о д а о т к р и е . ( Д е т е т о н е би
м о гл о д а с ъ з д а д е м а й к а т а , и в се п ак какво о зн а ч а в а м а й к а ­
т а з а н его зав и си о т н е г о в а т а с о б с т в е н а к р е а т и в н о с т .)
В ъзм ож но ли е д а б ъ д а т об ед и н ен и т е з и д в е линии -
к р а ж б а т а и р а з р у ш е н и е т о , т ъ р с е н е т о н а о б е к т а и онова,
к о е т о п р ед и зв и к в а, л и б и д н и т е и а г р е с и в н и т е с т р е м е ж и ?
А з допускам , ч е о б е д и н я в а щ о т о звен о н а д в е т е лин и и е в
с а м о т о д е т е и п р е д с т а в л я в а ед н а т е н д е н ц и я к ъ м сам оиз-
л е к у в а н е , и зл ек у в ан е о т р а з - е д и н я в а н е т о н а н а г о н и т е .1
К о г а т о , по в р е м е т о н а н а й -р а н н а т а д еп р и в ац и я, е н а ­
ли ц е съ е д и н я в а н е н а агр е си в н и (или р е а к т и в н и ) и либидни
п о т о ц и , д е т е т о за п о ч в а д а п р е д я в я в а п р е т е н ц и и т е си
къ м м а й к а т а съ с см е с и ц а о т к р а д е н е , н а р а н я в а н е и р аз-
' de-fusion - игра на думи, буквално „раз-сливане“ или „раз-еди-
няване", но е омофон с diffusion - „разсейване", „разпръскване“. Сми­
сълът, който влага Уиникът, е на отделяне, изкуст вено р а зд ел е ­
ние на елементи, които се ст ремят да се свържат в едно. Макар
самата дума de-fusion да е измислена, в английския същ ест вува
гл агол defuse, който означава „обезвреждам" (експлозив), „снемам
напрежението“.

А нт исоциалнат а т ен д ен ц и я 49
х в ъ р л я н е - сп о р ед о с о б е н о с т и т е н а е т а п а о т ем о ц и о н ал ­
н о т о р а з в и т и е , н а к о й т о се н а м и р а в м о м е н т а . К о г а т о е
н ал и ц е по-слабо съ ед и н яв ан е, т ъ р с е н е т о н а о б е к т а и а г ­
р е с и я т а п р и д е т е т о щ е с а п о-и золи ран и ед н о о т д р у го и
щ е и м а п о -го л я м а с т е п е н н а д иссоц иаци я. Т ова ни води до
з а к л ю ч е н и е т о , ч е спосо б н о ст т а на а н т и с о ц и а л н о т о д е т е
да п р а ви п а к о с т и 1 е с ъ щ е с т в е н п р и з н а к и, в н ай -добри я
случай , б л а г о п р и я т е н п р и зн а к , к о й т о п о д с к а зв а п о т е н ц и ­
ал д а б ъ д е в ъ з с т а н о в е н о нан ово и з г у б е н о т о е д и н с т в о н а
либидни и р е а к т и в н и н агони.
В г р и ж а т а за ед н о н о р м ал н о новороден о, м а й к а т а н е ­
п р е к ъ с н а т о си и м а р а б о т а съ с с п о с о б н о с т т а н а с в о е т о
с о б с т в е н о д е т е д а п р ав и п а к о с т и . Т ак а н ап р и м ер б е б е т а ­
т а ч е с т о се п о д м о к р я т в с к у т о в е т е н а м а й к и т е , д о к а т о
т е ги к ъ р м я т . П о-късно т о в а м ож е д а се п рояви о т н о в о
к а т о м о м е н т н а р е г р е с и я по в р е м е н а сън или при съ буж ­
д ан е и т а к а д а д о в е д е до нощ но н ап и к аван е. Всяко ед н о з а ­
си л в ан е н а п о т е н ц и а л а з а п а к о с т и н а ед н о бебе м ож е д а
говори з а н а л и ч и е т о н а н я к а к в а ф орм а н а д еп р и в ац и я и н а
антисоциална тенденция.
В най-общ и линии, п р о я в и т е н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н ­
д ен ц и я се з а к л ю ч а в а т в краж б и и лъж и, н е в ъ з д ъ р ж а н о с т
и с ъ з д а в а н е н а б езп о р яд ъ к . В ъпреки ч е всеки с и м п т о м и м а
с в о я т а с о б с т в е н а спец и ф ичн а с т о й н о с т и см исъл, за м о и ­
т е цели, в о п и т а м и д а оп и ш а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я ,
о б щ и я т ф а к т о р си о с т а в а с т е п е н т а н а п а к о с т л и в о с т на
с и м п т о м и т е . Т ази с п о с о б н о с т за п р а в е н е н а п а к о с т и бива
и зп о л зв а н а о т д е т е т о и в н ея н я м а нищ о случайно. Г о л ям а
ч а с т о т м о т и в а ц и я т а в с л у ч а я е н есъ зн а в а н а , м а к а р и не
н еп р ем ен н о ц я л а т а .

' пш вапсе уа1ие - букв. „стойност (ценност) за създаване на


неприятности". Тъй като се има п р ед ви д способност на само­
то дете, изразът ще бъде превеждан като „степен на пакостли­
вост" и „способност/потенциал за правене на пакости".

г>() Дона.и) Уиникът


П ърви признаци
на а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я
Д опускам , ч е п ъ р в и т е п р и зн ац и н а д е п р и В а ц и я т а са
т о л к о в а р а з п р о с т р а н е н и , ч е м и н а в а т за н о р м ал н и - к а т о
п р и м ер м о ж ем д а в зе м е м в л а с т н о т о п оведен и е, н а к о е т о
п о -го л ям а ч а с т о т р о д и т е л и т е о т г о в а р я т съ с с м еси ц а о т
о т с т ъ п ч и в о с т и п р о т и в о п о с т а в я н е . (Т ук н е с т а ва въ п р о с
за и нф аш пилнат а о м н и п о т ен т н о ст , т ъ й к а т о т я е о т по­
р я д ъ к а н а п с и х и ч н а т а р е а л н о с т , а н е н а п о в е д е н и е т о .)
Е дин м н ого р а з п р о с т р а н е н а н т и с о ц и а л е н с и м п т о м е
н е н а с и т н о с т т а , к о я т о с т о и в т я с н а в р ъ зк а съ с за д ъ р ж а ­
н е т о н а а п е т и т а . Ако се н а е м е м д а и зсл ед В ам е н е н а с и т ­
н о с т т а щ е о т к р и е м в н ея ко м п л ек са н а л и ш е н о т о . К азан о
с д р у ги думи, ако ед н о б еб е е н е н а с и т н о , т о у н его е н али це
н як а к в а с т е п е н н а д еп р и в ац и я, к а к т о и п о д т и к д а се т ъ р с и
т е р а п и я за т а з и д е п р и в а ц и я въВ В ъ н ш н а т а с р е д а . В огром -
н о т о м н о з и н с т в о о т с л у ч а и т е , к ъ д е т о м ож ем д а н аб л ю д а­
в а м е т о з и п о д т и к , ф а к т ъ т , ч е м а й к а т а прояВяВа ж елан и е
д а зад о в о л и н е н а с и т н о с т т а н а б е б е т о , с а м по себ е си Води
до т е р а п е в т и ч е н успех. Н е н а с и т н о с т т а н а б е б е т о об аче
не е с ъ щ о т о к а т о а л ч н о с т т а . 1 Д у м а т а а л ч н о с т се и зп о л з­
ва за т е о р е т и ч н о о п и сан и е н а с т р а х о в и т и т е н агон ни п р е ­
т е н ц и и , к о и т о б е б е т о п р е д я в я в а к ъ м м а й к а си в с а м о т о
н ачало, т . е . по в р е м е т о , к о г а т о т о е д в а е зап о ч н а л о д а
п о зв о л я в а н а м а й к а т а о т д е л н о с ъ щ е с т в у в а н е - с п ъ р в а т а
п о яв а н а п рин ц ип а н а р е а л н о с т т а .
В прочем п о н я к о га се к а зв а , ч е е м а й к а т а по н еобходи ­
м о с т т р я б в а д а п р е т ъ р п и н еусп ех В а д а п т а ц и я т а си къ м
н у ж д и т е н а б е б е т о . Но не е ли т а з и п р е д с т а в а п огреш н а,
д о к о л к о т о в з е м а п од В нимание сам о п о т р е б н о с т и т е на
То к а т о п р е н е б р е г в а п о т р е б н о с т и т е н а А за ? Е д н а м а й к а
т р я б в а д а п р е т ъ р п и н еусп ех в з а д о в о л я в а н е т о н а нагон-
н и т е искани я, но т я м ож е в ъ п р еки т о в а „да н е о с т а в я б е­
б е т о и зл ъ г а н о “ к а т о у с п е ш н о у д о в л е т в о р я в а а зо в и т е м у
п о т р е б н о с т и д о к а т о д ой д е в р е м е т о , к о г а т о б е б е т о щ е
и м а н а р азп о л о ж ен и е е д н а и н т р о е ц и р а н а , п о д к р е п я щ а А за
м а й к а и щ е б ъ д е д о с т а т ъ ч н о гол ям о, за д а за п а зи т а з и ин-
т р о е к ц и я , Въпреки л и п с в а щ а т а п о д к р еп а за А за в р е а л н а ­
т а вън ш н а ср ед а.
' greedin ess („ненаситност“) и greed („алчност“)

А нт исоциалнат а т ен д е н ц и я 51
П р и м и т и в н и я т л ю б о в ен и м п у лс (к о й т о п р е д ш е с т в а
щ а д я щ а т а п о зи ц и я) н е е р а в н о зн а ч е н н а б е з п о щ а д н а т а
н е н а с и т н о с т . В процеса на р а з в и т и е на б е б е то , м еж ду
п р и м и т и в н и я л ю бовен и м п у л с и н е н а с и т н о с т т а с т о и
а д а п т а ц и я т а н а м а й к а т а . М а й к а т а по н е о б х о д и м о с т не
у с п я в а д а п о д д ъ р ж а високо ниво н а а д а п т а ц и я к ъ м п о т р е б ­
н о с т и т е н а То и з а т о в а д о и з в е с т н а с т е п е н всяко б еб е
м о ж е д а се н а р е ч е „лиш ено о т л ю б ов“; и в се п ак д е т е т о
е в с ъ с т о я н и е д а н а к а р а м а й к а т а д а л е к у в а т о в а б ли зко
д о д е п р и в а ц и я т а с ъ с т о я н и е , ако п о с р е щ а н е г о в а т а н е н а ­
с и т н о с т , с к л о н н о с т к ъ м б е зп о р я д ъ к и т . н . и м ен н о к а т о
си м п том и на депривацията. Н е н а с и т н о с т т а е ч а с т о т
с к л о н н о с т т а н а б е б е т о д а т ъ р с и л ек о т м а й к а т а , к о я т о
е п р и ч и н и л а д е п р и в а ц и я т а . Т ази н е н а с и т н о с т е а н т и с -
оц иална; т я е п р е д ш е с т в е н и к н а к р а ж б а т а , но м ож е д а
бъде посрещ ана и лекуван а ч р ез т е р а п е в т и ч н а т а а д а п ­
т а ц и я н а м а й к а т а (нещ о, к о е т о т о л к о в а ч е с т о се б ъ р к а с
р а з г л е з в а н е т о ) . Т р я б в а д а п о д ч е р т а е м о б ач е, че, к а к в о т о
и д а н а п р а в и м а й к а т а , т о н я м а д а о т м е н и н ей н и я п ъ р в о ­
н а ч а л е н н еу сп ех д а се а д а п т и р а къ м а з о в и т е п о т р е б н о ­
с т и н а б е б е т о . Това, к о е т о т я обикновен о е в с ъ с т о я н и е
д а н ап р ав и , е д а п о с р е щ н е б е з у с л о в н о -п р е д я в е н и т е п р е ­
т е н ц и и н а д е т е т о и по т о з и н ач и н д а п ри л ож и у сп еш н а
т е р а п и я з а к о м п л е к с а н а л и ш е н о т о , к о й т о е н а п ъ т д а се
ф о р м и р а. Т я м о ж е л есн о д а д о с т и г н е д о л е ч е н и е т о за щ о ­
т о д ава в ъ зм о ж н о ст на б е б е т о да и зрази с в о я т а я р о с т
д о к а т о и м ен н о т я , т е р а п е в т ъ т , е л и ш и л а т а го о т лю бов
м ай к а.
М ож ем д а о т б е л е ж и м , че, д о к а т о п ъ р в о н ач ал н о б еб е­
т о не д ъ л ж и нищ о н а м а й к а т а за т о в а , ч е п о ср ещ а н его в и я
п р и м и т и в е н лю бовен и м пулс, и з в е с т н о т а к о в а ч у в с т в о на
зад ъ л ж ен о ст следва в р е з у л т а т о т м а й ч и н ат а т е р а п и я
- т . е . г о т о в н о с т т а н а м а й к а т а д а п о ср ещ н е п р е т е н ц и и ­
т е , п рои зти ч ащ и о т ф р у с т р а ц и я т а - п ретен ц ии , к о и то
з а п о ч в а т д а и м а т п о т е н ц и а л за п р а в е н е н а п а к о с т и . М а­
к а р и т е р а п и я т а н а м а й к а т а д а л екува, т я н е е с ъ щ о т о
к а т о м а й ч и н а т а любов.
Т ази г л е д н а т о ч к а к ъ м м а й ч и н а т а о т д а д е н о с т н а д е ­
т е т о носи съ с себ е си ед н о по-слож но р а зб и р а н е за м а й ­
ч и н с т в о т о о т к о л к о т о е обичайно в ъ з п р и е т о т о . Ч е с т о
о см и с л я м е м а й ч и н а т а лю бов и м ен н о н а б а з а т а н а т а з и

52 Д(>ни.н) Уиникьт
ош даденост, к о я т о е В д е й с т в и т е л н о с т т ерапия по по­
в о д н е у с п е х а на м а й ч и н а т а лю б о в. Т ова е т е р а п и я , В то р и
ш анс, к о й т о се д а в а н а м а й к и т е , о т к о и т о н е м о ж ем д а
о ч а к в а м е Винаги д а у с п я в а т в т я х н а т а и зн а ч а л н а и т о л к о ­
в а д е л и к а т н а за д а ч а : п ъ р В и ч н а т а лю бов. Ако м а й к а т а п р о ­
в еж д а т е р а п и я т а к а т о ф о р м и р ан е н а р еакц и я, обслуж ващ о
с о б с т в е н и т е ù ком плекси , т о г а в а онова, к о е т о т я п рави,
се н а р и ч а р а з г л е з в а н е . Ако т я е в с ъ с т о я н и е д а я п роведе,
з а щ о т о с м я т а за необходи м о д а б ъ д а т п о с р е щ н а т и и ск а­
н и я т а , к о и то д е т е т о п р ед явява и да бъде у д о в л е тв о р е н а
н его в ата непреодолим ата н ен аси тн о ст, т о г а в а т о в а е
т е р а п и я , к о я т о обикновено бива усп еш на. В т а з и т е р а п и я
м ож е д а б ъ д е в ъ в л е ч е н а н е са м о м а й к а т а , но и б а щ а т а , а в
д е й с т в и т е л н о с т - и ц ял о то сем ейство.
В кли ни чен п л ан е м н ого т р у д н о д а се п р о к а р а р а з г р а ­
н и ч и т е л н а ли н и я м е ж д у у с п е ш н а т а и н еу сп еш н а м ай ч и н а
т е р а п и я . Ч е с т о п ъ т и см е с в и д е т е л и к ак е д н а м а й к а р аз-
г л е з в а б е б е т о си и в ъ п р еки т о в а т е р а п и я т а е неусп еш на,
т ъ й к а т о п ъ р в о н а ч а л н ат а депривация е била т в ъ р д е т е ж ­
ка, з а д а е Възможно „ В ъ зс тан о в я в ан е о т п ъ р в и о п и т “, ако
се В ъзп олзвам е о т х и р у р ги ч ес к и я и з р а з .1
К а к т о н е н а с и т н о с т т а , т а к а и р а з х в ъ р л я н е т о , п о д м о к­
р я н е т о и р а з р у ш и т е л н и т е н а к л о н н о с т и биха м о гл и д а са
п р о яв и н а р е а к ц и я к ъ м д е п р и в а ц и я т а и н а а н т и с о ц и а л н а
т е н д е н ц и я . Всички т е з и я в л ен и я са т я с н о в за и м о с в ъ р за ­
ни. П ри н о щ н о т о н ап и к ав ан е - ед н о м н ого р а з п р о с т р а н е н о
о п л ак в ан е - а к ц е н т ъ т е върху р е г р е с и я т а в м о м е н т а на
съ н я и ли Върху а н т и с о ц и а л н и я п о д т и к д а се за я в и п р а в о т о
н а п о д м о к р ян е върху т я л о т о н а м а й к а т а .
П ри едн о по-пълно и зс л е д в а н е н а к р а ж б и т е , а з бих се
с п р я л същ о и н а н е п р е о д о л и м о т о ж ел ан и е д а се и з л е з е д а
с е купи нещ о, к о е т о е т а к а ч е с т о ср ещ ан о п р о я в л ен и е на
а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я п ри п а ц и е н т и т е в п си х о ан а­
л и з а т а . В ъзм ож но е д а п р о в е д е м д ъ л г а и и н т е р е с н а ан а л и ­
з а н а ед и н п а ц и е н т б ез т а к а и д а д о с т и г н е м до т о з и вид
си м п то м , к о й т о не сп ад а н и т о към н е в р о т и ч н и т е , н и т о
към п с и х о т и ч н и т е за щ и т и на п ац и е н та , а към ан ти со ц и ­
а л н а т а т е н д е н ц и я : р е а к ц и я н а особен вид д еп р и в ац и я, слу-

’ m ending Ьу first intention - В медицината: „първично за зд р а ­


вяване“. Първата от т рит е фази на заздравяван е на раната В за­
висимост от нивото на гранулация.

А нт исоциалнат а т ен д е н ц и я 53
ч и л а с е 8 особен п ер и о д о т Време. О т т о В а съ щ о м ож е д а се
заклю чи, ч е п о д а р ъ ц и т е з а рож д ен и дни и д ж о б н и т е п ар и
В съ щ н о с т к а н а л и з и р а т и з в е с т н а ч а с т о т н о р м ал н о налич-
н а т а антисоииална тен денци я.
В кл и н и ч ен план, м о ж ем д а п о д в е д е м под с ъ щ а т а к а т е ­
го р и я к а т о и з л и з а н е т о з а покупки и „ и з л и з а н е т о навън" б ез
о п р е д е л е н а ц ел, или к р ъ ш к а н е т о - е д н а ц е н т р о б е ж н а т е н ­
д ен ци я, к о я т о з а е м а м я с т о т о н а ц е н т р о с т р е м и т е л н и т е
ж е с т о в е , х а р а к т е р н и за п р и с в о я в а н е т о .

Р а н н а т а загуба
И м а нещ о, к о е т о бих и ск а л д а п о д ч е р т а я . В о с н о в а т а
н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я е ед н о п о л о ж и т е л н о ран н о
п р еж и в яв ан е, к о е т о в п о с л е д с т в и е е било загубен о. С ъс с и ­
г у р н о с т е от с ъ щ е с т в е н о зн а ч е н и е б еб ет о да е д о с т и гн а л о
до спосо бно ст да в ъ зп р и е м а п р и ч и н а т а за сво ет о н е щ а с ­
т и е к а т о п р о б л е м на въ н ш н а т а среда. П р а в и л н о т о п о зн а ­
ние, ч е п р и ч и н а т а за д е п р е с и я т а или д е з и н т е г р а ц и я т а е
външ на, а н е в ъ т р е ш н а , е о п р ед ел я щ о к а к т о за и зк р и в я в а ­
н и я т а н а л и ч н о с т т а , т а к а и з а п о р и в и т е д а се т ъ р с и л е ч е ­
ние ч р е з о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а . О т т о в а д ал и А з ъ т щ е е
п о с т и г н а л с т е п е н н а з р я л о с т , к о я т о м у п о зв о л я в а д а в ъ з ­
п р и е м а н е щ а т а по т о з и начин, зави си и зц я л о д ал и щ е б ъ д е
р а з в и т а ан ти со ц и ал н а т е н д е н ц и я в м е с т о п сихотично за ­
бо ляван е. Г о л ям брой а н т и с о ц и а л н и в л еч е н и я се п о я в я в а т
и б и в а т у сп еш н о л ек у в ан и в р а н н и т е ф ази о т р о д и т е л и т е .
А н ти со ц и а л н и те дец а н еп р ек ъ сн ато и зи с к в а т т а к ъ в т и п
л е ч е н и е ч р е з о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а (п равей ки го несъ-
зн ав ан о или с н е с ъ з н а в а н а м о т и в а ц и я ), б е з об ач е д а м о г а т
д а и з в л е к а т п о л за о т него.
И згл е ж д а ч е в р е м е т о н а н а й -р а н н а т а д еп р и в ац и я е в
п ер и о д а, к о г а т о п ри б е б е т о и ли м а л к о т о д е т е А з ъ т е н а
п ъ т д а п о с т и г н е с ъ е д и н я в а н е н а либидни и агр е си в н и (р е­
а к т и в н и ) п о т о ц и н а То. В м о м е н т а на н ад еж д а, д е т е т о :
• В ъ зп р и е м а ед н а н о ва обст ановка, в к о я т о са н а ­
л и ц е е л е м е н т и на надеж дност .
• И з п и т в а в л е ч е н и е , к о е т о може д а б ъ д е н а р е ч е н о
т ъ р с е н е на обект а.
• О съзн а ва факта, ч е е на п ъ т да с т а н е б е з м и л о с т ­
н о и за т о в а н а р у ш а ва п о к о я на н е п о с р е д с т в е н о т о си
обкръж ение, о п и т в а й к и с е д а го п р е д у п р е д и за оп а с­

54 Донори) Уиникът
н о с т т а и да го н а к а р а да се о р га н и зи р а т ака, ч е да т о ­
л е р и р а п р и ч и н е н и т е Вреди.
• А к о с и т у а ц и я т а удърж и на нат иска, т р я б в а да
б ъ д е и зп и т а н а и п о в т о р н о и зп и т в а н а сп о собност т а
на об кръж ениет о да ус т о я в а на а гр ес и я т а , да п р е д о ­
т в р а т я в а и л и п о п р а в я р а зр у ш е н и я т а , да т о л е р и р а
б езп о р яд ъ к а , да р а зп о з н а е п о з и т и в н и я е л е м е н т на ан-
т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я , да о с и гу р я в а и п р е д п а з в а
обект а, к о й т о т р я б в а да б ъ д е т ъ р с е н и н а м ер ен .
• В н а й -д о б р и я с л у ч а й - к о га т о н е е н а л и ц е т в ъ р д е
м н о го л у д о с т и л и н е с ъ зн а в а н нат иск, и л и п а р а н о и д н а
о р га н и з а ц и я и т .н. - с т е ч е н и е на в р е м е т о б л а г о п р и ­
я т н и т е у с л о в и я м о га т да п о з в о л я т на д е т е т о да о т ­
к р и е и за обича ня ко го , в м е с т о да продълж ава т ъ р с е н е ­
т о к а т о п р е д я в я в а п р е т е н ц и и т е си к ъ м за м е с т в а щ и
обект и, к о и т о в е ч е са з а гу б и л и сво ят а с и м в о л и ч н а
ст ойност .
К а т о с л е д в а щ е т а п , д е т е т о се н у ж д ае о т с п о с о б н о с т ­
т а д а и з п и т в а във в з а и м о о т н о ш е н и я т а не са м о н ад еж д а,
но и о т ч а я н и е . Т ова е г р а н и ц а т а , о т в ъ д к о я т о л еж и н его ­
в а т а р е а л н а в ъ з м о ж н о с т за ж и в о т . К о г а т о д е т е г л е д а ч и -
т е и п е р с о н а л ъ т н а п р и ю т а п р е в е д а т успеш но ед н о д е т е
п р е з вси чки т е з и процеси , т е са п р о в е л и т е р а п и я , ко ят о
н е с ъ м н е н о е р а в н о с т о й н а на п с и х о а н а л и т и ч н а работ а.
О бикновено н а р о д и т е л и т е и м се н а л а га д а и з в ъ р ш а т
ц я л а т а т а з и р а б о т а с н якое о т т е х н и т е с о б с т в е н и деца.
Но м н ого р о д и т е л и , к о и т о и н а ч е се с п р а в я т о т л и ч н о с о т ­
г л е ж д а н е т о н а н о р м ал н и д ец а, се о к а з в а т неспособни д а го
с т о р я т т ъ к м о з а т о в а свое д е т е , к о е т о п о к а зв а п ри зн ац и
на антисоциална тен ден ци я.
В т о в а и зл о ж ен и е а з ум и ш л ен о не се п о зо вах н а в р ъ зк а ­
т а н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я със:
• О т р е а ги р а н е т о (A ctin g -o u t)
• М а с т р уб а ц и я т а
• П а т о л о г и ч н и я С вр ъ х-А з, н е съ зн а в а н а т а вин а
• С т адиит е В либиднот о р азвит ие
• П р и нудат а к ъ м п о вт о р ен и е (Repetition com pulsion)
• Р е гр е с и я т а к ъ м п р е д -за и н т е р е с о в а н о с т
• П а р а н о и д н а т а за щ и т а
• П о ло ва т а при на д леж н о ст в ъ в вр ъ зк а съ с с и м п ­
т ом ат икат а
Л ечение
К азан о н а к р а т к о , л е ч е н и е т о н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н ­
д ен ц и я н е е п си х о ан ал и за. То се с ъ с т о и В о с и г у р я в а н е т о на
т а к а в а гр и ж а за д е т е т о , к о я т о т о д а м ож е д а п р е о т к р и е ,
в к о я т о д а м ож е о т н о в о д а е к с п е р и м е н т и р а с и м п у л с и т е
н а То и к о я т о д а м ож е д а и з п и т а . И м енно с т а б и л н о с т т а в
н о в а т а о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а е, к о я т о д а в а т е р а п е в т и ­
ч ен е ф е к т . З а д а м о г а т и зобщ о д а з н а ч а т нещ о, и м п у л с и т е
на То т р я б в а д а б ъ д а т п р еж и в ен и в е д н а р а м к а н а с ъ о т н а -
ся н е с А за, а, к о г а т о п а ц и е н т ъ т е ед н о д еп р и в и р ан о д е т е ,
с ъ о т н а с я н е т о с А за т р я б в а д а п о л у ч ав а п о д к р еп а о т он ази
с т р а н а н а в р ъ з к а т а , к ъ д е т о се н а м и р а т е р а п е в т ъ т . С по­
ред т е о р и я т а , к о я т о п р ед ст ав и х в н асто я щ и я м а тер и ал ,
т ъ к м о с р е д а т а е т а з и , к о я т о т р я б в а д а д а д е н о ва в ъ зм о ж ­
н о с т за с ъ о т н а с я н е с А за, т ъ й к а т о д е т е т о в ъ зп р и е м а
н е щ о т о , к о е т о п ъ р в о н а ч а л н о е д овел о до а н т и с о ц и а л н а т а
тен д ен ц и я, к а т о провал на с р е д а т а в о си гу р яв ан ето на
п о д к р еп а за А за.
Ако д е т е т о п р ем и н е п р е з п си хоан ал и за, а н а л и т и к ъ т
т р я б в а и ли д а п о звол и т е ж е с т т а н а т р а н с ф е р а д а се п р о я ­
ви и звъ н а н а л и з а т а , или в п р о т и в е н сл у ч ай м ож е д а о ч ак в а
а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я д а се р а з р а з и с п ъ л н а си л а в
а н а л и т и ч н а т а с и т у а ц и я и с л е д в а д а е г о т о в д а п о ем а н е й ­
н и т е удари .

Доналд Уипикът
Мален М аленов

За „ т е р а п е в т и ч н и т е
к о н с у л т а ц и и “ на У и н и к ъ т
У и н и к ъ т В ъвежда т е р м и н а „ т е р а п е в т и ч н и к о н с у л т а ­
ции", за д а опиш е н ачин а, по к о й т о с а м и я т т о й се В ъзползва
о т м и с л е н е т о и о п и т а си н а п с и х о а н а л и т и к в с в о я т а кли-
нична п р а к т и к а н а д е т с к и п с и х и а т ъ р . П р и ч и н и т е за и збора
на т а з и ф орм а и з г л е ж д а т съ всем а к т у а л н и и днес. Е ж едн ев­
н и т е ср еш и с деца, с т р а д а щ и о т психични и п оведен ч ески
проблем и, ч е с т о и з п р а в я т п р а к т и к у в а щ и я п р ед случаи, В
к о и т о д ъ л г о с р о ч н а т а т е р а п е в т и ч н а р а б о т а н е е възмож -
на, н а л о ж и т е л н а или дори ж е л а т е л н а . Т ака е било и с Уи­
н и к ъ т - в т а к и в а сл уч аи т о й е р а зп о л а г а л сам о с ед н а до
няколко сесии д а се докосне до несъзнаВ ания с В я т н а с в о и т е
п а ц и е н т и , д а р а з б е р е п овече за т е х н и я к о н ф л и к т и, ако е
възмож но, д а се н ам е си по начин, к о й т о би облекчил т я х н о -
т о стр ад ан и е. А ла - в д е й с т в и т е л н о с т - т ъ к м о о п и т ъ т и
п о з н а н и е т о н а п с и х о а н а л и за т а , к а з в а т о й , е т о в а , к о е т о му
е п о зво л явал о д а го н ап рави.
Т е х н и к а т а , к о я т о У и н и к ъ т и зп о л зв а в п о в е ч е т о си
к о н с у л т а ц и и , е п р о с л о в у т а т а „игра н а д р аск у л к и “ (S quiggle
G am e), в к о я т о т е р а п е в т и п а ц и е н т о б м е н я т и м п р о в и зи ­
ран и рисунки, к о и т о е д и н и я т зап о ч ва, а д р у г и я т за в ъ р ш ­
ва. Той п о к а зв а как, по особено л ю б о п и т е н начин, с е р и и т е
о т рисунки, п о лу ч ен и в п ъ р в о т о и н т е р в ю , р а з г о в о р ъ т и
особено „н и ш ката", к о я т о води о т ед и н о б р аз к ъ м друг,
м о г а т д а р а з к р и я т б езц ен н а и н ф орм ац и я з а л и ч н о с т т а на
д е т е т о , за н е г о в о т о с е м е й с т в о и з а с ъ т р е с е н и я т а , кои­
т о т о п р еж и в я в а н а т о з и е т а п о т с в о е т о р а з в и т и е . Все
п ак - У и н и к ъ т п р е д у п р е ж д а в а - и г р а т а н а д р аск у л к и не е
„ т е х н и к а “ в и с т и н с к и я см и съ л н а д у м а т а , т я н е м ож е д а се
п р и л а га н а г о т о в о б ез ф у н д а м е н т а н а п с и х о а н а л и з а т а . З а
н его т я е п р о с т о ед и н н ач и н д а се в л е зе в к о н т а к т с д е ­
т е т о . А какво щ е се случи о т т у к н а т а т ъ к зав и си сам о о т
т о в а как т е р а п е в т ъ т и зп о л зв а т о з и к о н т а к т в и н т е р е с
н а своя п а ц и е н т .
Тук и д в а и г о л я м а т а р а зл и к а м еж ду п си х о ан ал и ти ч н а -
т а т е р а п и я в буквалния см и съ л н а д у м а т а и п р а к т и к а т а на
т е р а п е в т и ч н и т е к о н су л тац и и . Тя е п р ед и всичко р а зл и к а в
р а м к а т а . У и н и к ъ т се о п и т в а д а и зп ол зва с в о е т о р азб и р ан е
н а п с и х о а н а л и т и к за е д н а п он якога м ощ н а и н т е р в е н ц и я „в
р е а л н о с т т а “, в ж и в о т а н а п а ц и е н т а извън б о л н и ч н а т а с р е ­
да, к о я т о би п о м о гн ал а н а д е т е т о , с п о м о щ т а н а н егови ­
т е близки, д а п р ем и н е успеш но п р ез к р и з а т а . Д и а г н о за т а ,
к о я т о т о й п о с т а в я , к а сае н е сам о д е т е т о и н е г о в о т о р а з ­
в и т и е , но и с р е д а т а , в к о я т о т о ж ивее. Той се ср е щ а с р о ­
д и т е л и т е и по един съ въ рш ен о сем пъл, но и н ед вусм и слен
н ачин им говори за т р у д н о с т и т е н а т е х н и т е деца, п рави
препоръки, т ъ р с и с ъ в м е с т н о р азб и р ан е и реш ен ие, т а к а ч е
д а бъде въ зм о ж н а пром ян а. С е м е й с т в о т о за н его си о с т а в а
н а й -в а ж н а т а ф орм а н а п с и х о т е р а п и я - с т и г а д а е в с ъ с т о я ­
ние д а осигури он ази с т а б и л н о с т и лю бов („оси гурен ост на
с р е д а т а “), о т к о и т о д е т е т о се нуж дае. Н е г о в а т а с о б с т в е ­
н а р о л я е е д и н с т в е н о д а „преведе" н е с ъ з н а в а н о т о послание
на д е т е т о и д а о с т а в и л е ч е н и е то в р ъ ц е т е на н его во то се­
м е й с т в о . И, м а к а р д а п ри зн ава, ч е подобна н ам е са не би м о г ­
ла да зам ести дългосрочната те р а п е в т и ч н а работа, т я
все пак м у е п о зволи ла д а с ъ д е й с т в а за п о л о ж и т е л н и я и зход
о т б о л е с т т а при н ем алко о т н е г о в и т е п а ц и е н т и .
С т а т и я т а , к о й т о Ви п р ед л а гам е , п о казв а им енно в ъ з­
м о ж н о с т т а н а подобна н а м е с а при р а б о т а т а с 13-годишно
м о м ч е с п р о т и в о о б щ е с т в е н и прояви. В п о -г о л я м а т а си ч а с т ,
т о з и случай е воден о т д и с т а н ц и я - в к о р е с п о н д е н ц и я т а н а
У и н и к ъ т с д в а м а т а р о д и т е л и . Д онякъде нарочно и збрахм е
случай, в к о й т о У и н и к ъ т не р а з ч и т а н а р и с у н к и т е - за д а
п о д ч е р т а е м ощ е веднъж , ч е „ м а г и я т а “ н а н е с ъ зн а в а н о т о се
ч е т е не с о ч и т е , а с н а ш е т о с о б с т в е н о н есъ зн аван о - т о г а ­
ва, к о г а т о см е в с ъ с т о я н и е д а ком уни ки рам е с него.

Г)Н
СЛУЧАИ XVI
- Питър, на 13 години*
С л у ч а я т , к о й т о сл ед в а, е ощ е е д н а и л ю с т р а ц и я как
м н озо ч е с т о о с н о В н а т а ч а с т о т р а б о т а т а биВа с в ъ р ш е ­
н а о т р о д и т е л и т е . И н т е р в ю т о , п р о вед ен о о т м ен с м о м ­
ч е т о , п р е д с т а в л я в а ш е по-скоро н е з н а ч и т е л н а ч а с т о т
общ ия ход на сл у ч ая. О т д р у г а с т р а н а , т о м и п озвол и д а
д о с т и г н а до онзи т и п и с т о р и я н а сл у ч ая, о т к о й т о се нуж ­
д а я - а и м ен н о и с т о р и я т а , п о л у ч ен а п р е з п а ц и е н т а . Въз о с­
н ова н а т о в а , а з в еч е бях в с ъ с т о я н и е д а окаж а н а м а й к а т а
и б а щ а т а п о д к р еп а в с е р и о з н и т е с ъ т р е с е н и я , к о и т о бяха
необходим и, за д а б ъ д е р еш ен т о з и проблем . Р о д и т е л и т е
успеш но п р е в е д о х а си н а си п р е з т е з и и з п и т а н и я т а к а , че,
с л е д п р еж и вян еп и зо д н а р е гр е с , т о й зап о ч н а нов п роц ес на
и з р а с т в а н е - в еч е с т ъ п и л върху е д н а п о -зд р а в а основа.
В т о з и сл у ч ай н я м а ш е н уж д а д а се р а б о т и съ с сер и и о т
рисунки.
П и т ъ р беш е и з п р а т е н п ри м е н о т ч а с т н и я и н т е р н а т , 1
в к о й т о учеш е. Д ойде, п р и д р у ж ен о т писмо, н ап и сан о до
м ен о т у ч и л и щ н и я л екар :

' Повечето от образователните институции, споменати в тази


статия, спадат към традиционните за Великобритания частни учи-
лища-интернати (public schools), водещи началото си още от Средно­
вековието. Те са реномирани заведения (предимно за момчета), пред­
лагащи основно и средно образование с широк профил и адекватна
подготовка на учениците, желаещи да кандидатстват в престижни
университети като Оксфорд и Кеймбридж. Учениците, учебният про­
цес, както и целият живот в интерната, са разпределени в няколко
автономни общежития или „домове“(houses), всеки от които има свой
собствен управител (house master) и свои специфични вътрешен peg
и култура, герб, спортен отбор и т.н. Принадлежността към опреде­
лен дом/колеж и съревнованието между домовете/колежите е обща
черта на училищата и университетите във Великобритания.

’ П реводът е направен no WINNICOTT, Donald,


Therapeutic Consultations in Child Psychiatry, Basic
Books, Inc., Publishers, N e w York, 1971, cmp. 296-314 ^
П и т ъ р по ст ъ пи В уч и л и щ е т о п р е з ян уари т а зи го ­
дина и беш е п р и е т В ед и н от д о м о вет е на училищ ет о,
к ъ д ет о н е го в л и ч е н на с т а вн и к ст ана д и р ек т о р ъ т на
инт ернат а. ’ П реобладаващ от о м н е н и е т а м беше, че, м а ­
к а р и н е особено ум ен, т ой си е „едно добро м о м ч е “. На два
п ъ т и м у се сл у ч и да п о ст ъ п и кат о п а ц и ен т в сан ат ори­
ума, п о в р е м е на коет о аз, какт о и о ст а н а ли ят персонал,
н а м ер и хм е държ аниет о м у за крайно неприят но: т ой
беш е а гр ес и ве н и б е зо ч л и в к ъ м вси чки п о ед и н ст ранно
х л а д е н и индиф ерент ен начин. В т а зи си т уа ц и я т ой о п ­
р е д е л е н о се държеше, кат о ч е л и превъзхож да д р у ги т е
в ъ в всяко ед но о т нош ение - и ли п о н е ч ле н о в е т е на п е р с о ­
нала съ с сигурност . И зглеж да че б еш е п р и е т добре с р е д
вр ъ ст н и ц и т е си. С клонен б ях да о т д а м агресивн ост т а
м у на едно м а лко п р е с и л е н о ж адуване“- нещ о, коет о н е е
р я д к о с т п р и н о в о п р и ет и т е м ом чет а.
В ч ер а д и р е к т о р ъ т на и н т е р н а т а м е инф ормира,
ч е П и т ъ р е в о сн о ва т а за д ъ л г а п о р е д и ц а от н а р у ш е ­
ния, к о и т о са в н а с я л и с м у т в ж ивот а на дом а от н а ­
ч а ло т о на м а р т досега. П ъ р в и я т и зв е с т е н с л у ч а й б и л
к о га т о е д н о от п о -г о л е м и т е м о м ч е т а с е за в ъ р н а л о от
п р е с т о я си в б о лн и ч н о т о о т д е л е н и е и за в а р и л о в ъ з ­
гл а в н и ц а т а и ч арш аф ит е си н а къ са н и на п а р ч ет а . На
с л е д в а щ а т а в е ч е р н а м е р и л и л е г л а т а на в с и ч к и н о в и
м о м ч е т а в п о д об но с ъ с т о я н и е к а т о в д о п ъ л н е н и е с т е ­
н и т е б и ли н а п р ъ с к а н и н а в с я к ъ д е с м а с т и л о . О т т огава
н а с а м б и ли к о н с т а т и р а н и м нож ест во кражби: на пари,
п о р т м о н ет а , п и са лк и , о б увки и р ъ к а в и ц и . О свен т о ва
м о м ч е т а т а ч ест о н а м и р а л и в у м и в а л н и т е п и см а от
б л и з к и т е си - о т в о р е н и и р а з х в ъ р л я н и . В ер о я т н о п и с ­
м а т а са б и л и в з е м а н и от м а са т а за п и см а п р е д и п о л у ­
ч а т е л и т е и м да у с п е я т да си п р и б е р а т пощ ат а.
Д и р е к т о р ъ т на и н т е р н а т а б еш е т ака л ю б е з е н
да н а п е ч а т а о п и са н и е на в с и ч к и т е з и съ б ит ия, к о ет о
а з п р и л а г а м к ъ м п и см о т о . Н ям а н и к а к во съ м н ен и е, че
и м ен н о П и т ъ р е о т го в о р е н за в с и ч к и (или п о ч т и в с и ч ­
ки) т е з и а н т и с о ц и а л н и п р о я в и . От о п и с а н и т е с л у ч а и
сам о В т о зи с л и п с в а щ и т е п и с а л к и е б и л п р и п и са н
е д и н с т в е н о на н е г о (р а зс л е д в а н е т о на с л у ч а я с р а зк ъ -
' H eadm aster - „управит ел“, „директор“, но и „главен учител"
или „главен ментор"
с а н и т е чаршафи, н а п р и м ер , е В ъ вля к ло В сички м о м ч е ­
т а от дом а) и, к о га т о т еж ест т а на у л и к и т е в т о зи
с л у ч а й н а й -н а к р а я го е п р и н у д и л а да п р и з н а е ви н а т а
си, П и т ъ р д о б р о во л н о е р а з к р и л и и ст и н а т а за о т ­
к р а д н а т и т е и о т в о р е н и п и с м а - б ез т е изобщ о да са
б и л и сп о м ен а ва н и от д и р ек т о р а . З а я в и л е, ч е е и ск а л
п о л у ч а т е л и т е и м да ги о т к р и я т и да р а зб ер а т , ч е н я ­
ко й е п и п а л л и ч н и т е им вещ и , и ч е т ъ к м о за р а д и т ова
е о с т а в я л с л е д и в ум и ва л н и т е .
В ч ер а си г о в о р и х за к р а т к о с П и т ъ р и м и се ст ори
с ъ в с е м у р а в н о в е с е н и спокоен. Каза м и, ч е е б и ло у с т а ­
но вено , ч е „взема р а зн и н е щ а “, н о н е изглеж даш е да е
загриж ен за е в е н т у а л н и т е п о с л е д и ц и . Н е си п р е д с т а ­
в я ш е к а к во щ е с т а н е с н е г о в бъдещ е, н о о т б е л я за „си-
г у р н о н я м а да е л е с н о да с е о т ъ р ва от т о ва (к р а д е н е­
т о) с л е д к а т о н а п у сн а у ч и л и щ е т о “.
К о гат о го п о п и т а х за п о д б у д и т е м у, т о й изглеж да
се за т р у д н и , но с л е д т о ва к а за „За да им го в ъ р н а !“. По-
к ъ с н о п р и зн а , ч е н е е п о з н а в а л п о в е ч е т о от п о т ъ р п е в ­
ш и т е от н е г о в и т е д е й с т в и я д о т о зи м о м ен т . Н е б еш е
в с ъ с т о я н и е да обясни защ о е в з е м а л п а р и т е , о б у вк и т е
и ръкавицит е.
Що се о т н а с я до р а зк ъ с а н и т е чаршафи, н а п а д н а л
е л е г л о т о на е д н о от п о -го л е м и т е м о м чет а , защ от о
м о м ч е т о м у б и ло н е п р и я т н о . О каза се, ч е д в а м а т а с е ­
д е л и е д и н д о д р у г п о в р е м е на м у з и к а л н и т е з а н и м а н и я в
о р к ес т ъ р а и ч е д р у г о т о м о м ч е с в и р и на с ъ щ и я и н с т р у ­
м е н т к а т о него . С п о р ед П ит ъ р, м о м ч е т о и м а ло н е п р а ­
в и л н а п о ст а н о вка на п р ъ с т и т е - нещ о, к о ет о т ой м у
б и л о б я с н и л к а т о п р ед ло ж и л да м у покаж е п р а в и л н и я
на ч и н. О т го во р ъ т на м о м ч е т о на н е го в о т о п ред лож е­
н и е н е м у д о п а д н а л и о т т а м т о й р е ш и л да си о т м ъ ст и
на чарш аф ит е м у. В ъ п р ек и се р и о зн о т о п р ед у п р еж д е­
ние, налож ено на ц е л и я дом, на с л е д ва щ а т а нощ т ой
р а з к ъ с а л съ щ о и чарш аф ит е на вс и ч к и н о в и м о м чет а ,
в к л ю ч и т е л н о и св о и т е с о б с т в е н и (коит о бяха п о с т р а ­
д а л и на й -сер и о зн о), за да и з л е е яд а си к ъ м е д н о от т е зи
п е т м о м чет а . С ъщ ат а т а зи нощ , т ой, п о д о зи р а м , сам
се б еш е р а зб о л я л , кат о в е р о я т н о е п о г ъ л н а л и зв е с т н о
к о л и ч е с т в о п а ст а за зъби, съдърж ащ а хлороф ил. П р е з
но щ т а п о в р ъ щ а л д в а н а д е с е т п ъ т и п о д р е д д о ка т о най-

С лучай X V I 61
н а к р а я на с у т р и н т а б еш е п р и е т В л е ч е б н и ц а т а , к ъ ­
д е т о за п о р е д е н п ъ т п о въ р н а о б и лн о и ост а ви с л е д и
от з е л е н и к а в а б л е с т я щ а т е ч н о с т . За съж аление, по
съ щ о т о т о ва в р е м е б я х м е н а с р е д б ъ р зо р а з