Вы находитесь на странице: 1из 221

Серия ПРАКТИКИ

Антисоциалното
поведение - теория
и терапия

ЦЕНГЬР ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА


Програма ФАР
„Развитие на гражданското
общество“ 2004

Проект
Н(; 2004/016.711.01.01. к*-2-041

11 а с т о я щ и я т сборник с
чист о т п р о е к т а „ И з г р а ж д а н е
ма и а р т н ь о р с т в а за р е д у ц и р а н е
па п р о т и в о б щ е с т в е н п п р о я в и ,
и и п .р н ш а н и о т д е ц а и ю н о ш и “,
финансиран от Н вропейския
11,10 1.
( ь д ъ р ж а н н е т о н а и зд ан н -
I- 1ч) с о т г о в о р н о с т е д и н с т в е н о
ма Ц с н п . р а за п с и х о с о ц и а л н а
п о д к р е п а и при н и к а к в и об-
< т я т п с т и а не м о ж е д а бъде
ш. ш р п е м а п о к а т о п о з и ц и я на
I пропСИСКПЯ С '1 )Ю З.
Серия „Практики“

ншисоциалношо
поведение -
еория и терапия
сборник

Ц ен тъ р за психосоциална подкрепа
Това и зд а н и е ст ана Възмож но с
ф инансоват а п о д к р е п а на П р о гр а м а ф А Р
„Р азвит ие на граж данскот о о б щ е с т в о “ и
р а й о н „И скър“на С т о ли ч н а общ ина, ка к т о
и с п о м о щ т а на с е р и о з н и я пр о ф еси о на лен
ангаж им ент от ст р а н а на М ест н а т а
к о м и с и я за б о р б а с п р о т и в о о б щ е с т в е н и т е
п р о я в и на м а л о л е т н и и н е п ъ л н о л е т н и к ъ м
р а й о н „И скър“, за к о е т о им б лагод арим .

А ш п и со ц и ал н о то п о в е д е н и е -
теори я и терапия
сборник
На ко р и и ата:
ри сун ки н а И вайло Коиев, 8 г.

© В аня Н едялкова, п р е в о д а ч , 2008


© Р о зал и н а Д очева, п р е в о д а ч , 2008
© З л а т к о Т еохаров, п р е в о д а ч , 2008
© М ал ен М аленов, п р е в о д а ч , 2008

© И зда т ел
Ц е н т ъ р за п си хосоц и ал н а п одкреп а, 2008

ISBN 9 7 8 -9 5 4 -9 1 5 3 2 -8 -6
Съдържание

У водни д у м и ........................................................................................ 5

М елани Клайн
К рим ин алн и т е н д е н ц и и в н о р м а л н о т о
р а з в и т и е н а д е ц а т а .................................................................... 7
- п р ев о д В аня Н ед я л к о ва

М елани Клайн
З а п р е с т ъ п н о с т т а ......................................................................28
- п р ев о д В аня Н ед ял к о ва

Д оналад У и н и к ъ т
Н якои п си х о л о ги ч еск и а а с п е к т и
н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т .................................................... 33
- п р ев о д М ал ен М аленов

Д оналад У и н и к ъ т
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я .................................................42
- п р ев о д М ал ен М аленов

За „ т е р а п е в т и ч н и т е консултации“
н а У и н и к ъ т ....................................................................................... 57
- М ален М ален ов

Д оналад У и н и к ъ т
С лучай X V I........................................................................................ 59
- п р ев о д М ал ен М аленов

З а к н и г а т а н а П а т р и к Д ел ар о ш „Трябва ли
д а се о т с т ъ п в а п р е д ю н о ш и т е “ ........................................... 83
- Р о зал и н а Д о чева
П а т р и к Д еларош
Е дно н аси л и е м ож е д а кр и е
В себ е си д р у г о ................................................................................ 85
- п р ев о д Р о зал и н а ДочеВа

П а т р и к Д еларош
Н у ж д а т а о т бащ ин а в т о р и т е т
п р е з ю н о ш е с т в о т о .....................................................................139
- п р ев о д Р о зал и н а Д о ч ев а

З л а т к о Т еохаров
з а А л ф р ед Ш ьопф........................................................................ 187

А лф ред Шьопф
С и м во л и зи р ащ а и н еси м в о л и зи р а щ а
ф а н т а з и я ..........................................................................................189
- п р ев о д З л а т к о Т еохаров
Уводни дум и
В ъ п р о с ъ т , п р е д к о й т о се и з п р а в я т с п е ц и а л и с т и т е , р а ­
б о т е щ и с д е ц а и юнош и, н ар у ш а в а щ и п р а в и л а т а и зак он и ­
т е , н а й -ч е с т о е „Защ о го п р а в я т ? " . К акво к а р а ед н о м ал к о
м о м ч е или м о м и ч е, ед и н ю нош а, д а п р и с т ъ п я т г р а н и ц и т е
н а п о з в о л е н о т о , а м н ого ч е с т о и д а п р е м и н а т къ м и зв ъ р ш ­
ван е н а п р е с т ъ п л е н и е ?
Тези, к о и т о р а б о т я т с т а к и в а случаи , з н а я т , ч е о т ­
г о в о р ъ т е слож ен, з а щ о т о вкл ю ч в а ан ал и з н а р а з в и т и е т о
н а д е т е т о , р о д и т е л с к и я к а п а ц и т е т , с е м е й н а т а и социал-
н а т а с и т у а ц и я , в л и я н и е т о и и н т е р в е н ц и и т е н а р азл и ч н и
и нституции, работещ и с д е ц а т а и т е х н и т е родители.
Подобно п о ве д е н и е се п о в л и я в а т р у д н о , ч е с т о о п и т и ­
т е н а с п е ц и а л и с т и т е д а п о м о г н а т се о к а з в а т неуспеш ни,
а п р е ж и в я в а н и я т а и м в а р и р а т о т п ълно б езси л и е и б е з н а ­
д е ж д н о с т , до в с е м о г ъ щ е с т в о и ж ел ан и е за т о т а л е н кон ­
трол.
Р о д и т е л и т е н а т е з и д е ц а същ о са в т р у д н а с и т у а ­
ция. Те са объркани, ч у в с т в а т се виновни, п р о вал ен и в о съ ­
щ е с т в я в а н е н а р о д и т е л с к и т е функции. Т ова е п р и ч и н а в
м н ого о т с л у ч а и т е д а н аб л ю д а в а м е агр е си в н о п о вед ен и е
о т т я х н а с т р а н а - къ м д е ц а т а или към с п е ц и а л и с т и т е и
и н с т и т у ц и и т е , к о и т о с и г н а л и з и р а т за п робл ем а.
Ц е н т ъ р ъ т з а п си хосоц и ал н а п о д к р еп а о т няколко го д и ­
ни р а б о т и в с ъ т р у д н и ч е с т в о с М е с т н а т а ком и си я за б ор­
б а с п р о т и в о о б щ е с т в е н и т е п рояви къ м р ай он „И скър“ н а
С т о л и ч н а общ ина. О с ъ щ е с т в я в а т се психологи чно кон сул ­
т и р а н е н а д ец а, ю нош и и р о д и т е л и , о б у ч и т е л н и се м и н а р н и
п р о гр а м и за с п е ц и а л и с т и и р о д и т е л и , гр у п о ва р а б о т а за
д е ц а и ю нош и в риск. У спеш но с а р е а л и зи р а н и няколко с ъ в ­
м естн и проекта.
Т ази п р а к т и ч е с к а р а б о т а , к а к т о и а н г а ж и м е н т ъ т
къ м и з д а т е л с к а с е р и я „ П р а к т и к и “, ни д а д е в ъ з м о ж н о с т

5
до п р ед л о ж и м н а с т о я щ и я сборник. В н его са Включени
дВе с т а т и и н а М елани К лайн - „К риминални т е н д е н ц и и В
н о р м а л н о т о р а з в и т и е н а д е ц а т а “ и „За п р е с т ъ п н о с т т а “,
т р и с т а т и и н а Д оналд У и н и к ъ т - „Някои пси хологи чески
а с п е к т и н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т " , .Д н т и с о ц и а л н а т а
т е н д е н ц и я " и „Случай XVI, П и т ъ р н а 13 години", д ве гл ав и
о т к н и г а т а н а П а т р и к Д ел ар о ш „Трябва ли д а се о т с т ъ п в а
п р ед ю н о ш а т а “ - „Едно н аси л и е м ож е д а к р и е в себ е си д р у ­
го “ и „ Н у ж д а т а о т бащ ин а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о “,
е д н а с т а т и я н а А лф ред Ш ьопф - „С и м волизи ращ а и несим -
в о л и зи р ащ а ф а н т а з и я “. П о д б о р ъ т н а т е к с т о в е т е с л е д в а
т р а д и ц и я т а и ц е л т а на серия „П рактики“ д а п р е д с т а в я
п с и х о а н а л и т и ч н и т е к с т о в е , к а сае щ и Важни въпроси, п р е д
к о и т о се и з п р а в я т р а б о т е щ и т е с д ец а, ю нош и и р о д и т е ­
ли. С б о р н и к ъ т съ д ъ р ж а к л аси ч еск и и съ в р е м ен н и т е к с т о ­
ве, о см и слящ и к а к т о т е о р е т и ч н о , т а к а и ч р е з сп о д ел ян е
н а п р а к т и ч е с к и о п и т , п р о б л е м а за а н т и с о ц и а л н о т о п о в е ­
д ен и е н а д е ц а т а .
Не н а п оследн о м я с т о , п р е д с т а в я н е т о н а к л аси ч ески
т е к с т о в е - „К риминални т е н д е н ц и и в н о р м а л н о т о р а з в и ­
т и е н а д е ц а т а “, н ап и сан о т М. К лайн п р е з 1927 г., „За п р е с ­
т ъ п н о с т т а “ - 1934г. (М. Клайн), „Някои п си хологи чески а с ­
п е к т и н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т “, н ап и сан о т Д. У и н и к ъ т
п р е з 1946 г. и .Д н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я “ - 1956 г. (Д. Уи­
н и к ъ т ), ц ел и д а в ъ в ед е и д е я т а за п р о д ъ л ж и т е л н а , с е р и о з­
н а и зад ъ л б о ч е н а р а б о т а по проблем , к о й т о е а к т у а л е н не
сам о за н а ш е т о с ъ в р е м и е или з а о б щ е с т в а В преход.
Т е к с т о в е т е са а д р е с и р а н и къ м ш и рок к р ъ г ч и т а т е л и
- с п е ц и а л и с т и , р о д и т е л и , об учаващ и се. Н а д я в а м е се т е д а
п р о в о к и р а т въпроси, к а к т о и д а д а д а т нови и д еи и подходи
в р а б о т а т а с д е ц а т а и ю нош ите.
И зк а зв а м е с в о я т а б л а г о д а р н о с т к ъ м п р е в о д а ч и т е ,
н аш и колеги , р а б о т е щ и в о б л а с т т а н а п с и х о т е р а п и я т а и
п с и х о с о ц и а л н а т а р а б о т а , к о и т о съ с св о я т а л а н т н а п р а в и ­
х а д о с т ъ п н и за б ъ л гар ск и я ч и т а т е л т е з и т р у д н и , но в аж ­
ни и п о лезн и т е к с т о в е .
Мелани Клайн

К рим инални т е н д е н ц и и
6 норм алното
р а з в и т и е на д е ц а т а
(1927)*
О сн овоп олагащ о за п с и х о а н а л и з а т а е о т к р и т и е т о на
Ф ройд, ч е п ри в ъ з р а с т н и т е н аб л ю д ав ам е п р о яв л ен и я на
с т а д и и т е н а р а н н о т о д е т с к о р а з в и т и е . О т к р и в а м е ги в
н есъ зн аван о то , к о е т о съдърж а п о т и с н а т и т е ф ан тази и и
н агл аси . К а к т о е и з в е с т н о , м е х а н и з м ъ т н а п о т и с к а н е се
у п р а в л я в а н ай -в еч е о т в ъ т р е ш н а т а ц е н зу р а н а СВръх-аза.
О чевидн о е, ч е най -дълбоко п о т и с н а т и с л е д в а д а б ъ д а т с ъ ­
д ъ р ж а н и я т а с и зя в е н асо ц и ал ен х а р а к т е р .
И ндиВ идуалното ни р а з в и т и е следва и п р е п о в т а р я р азви ­
т и е т о на ч о в е ч е с т в о т о не сам о биологически, но и по о т н о ­
ш ение на психичното. По т а з и причина в и н д и ви д уалн ото р а з ­
в и т и е о т к р и в а м е п о т и с н а т и и н е о с ъ зн а ти с т а д и и т е , к о и т о
познавам е добре о т п р и м и т и в н и т е хора, (к а т о напр. каниба­
лизма), к а к т о и р а зн о о б р ази ето о т други п р ак ти к и , свързани
с ч о век о у б и й ств о то . Тази п р и м и ти в н а ч а с т о т л и ч н о с т т а
мощ но се п р о т и в о п о с т а в я на к у л т и в и р а н а т а й ч а с т - онази,
к о я т о в съ щ н о с т пораж да и упраж нява п о т и с к а н е т о .
Д е т с к а т а ан ал и за, и особено р а н н а т а а н а л и за н а д ец а
м е ж д у т р и и ш е с т г о д и ш н а в ъ з р а с т , ни р а з к р и в а колко
р ан о зап о ч в а п р о т и в о п о с т а в я н е т о м еж д у п р и м и т и в н а т а
и к у л т и в и р а н а т а ч а с т . Р е з у л т а т и т е , п о с т и г н а т и в ана-
л и т и ч н а т а м и р а б о т а с м ал к и д ец а, д о к а з в а т ч е п р о я в л е ­
ния н а С в р ъ х -аза о т к р и в а м е ощ е п р е з в т о р а т а год и н а о т
р а з в и т и е т о на д е т е т о .

*П реводът е направен по Klein M., „Love,Guilt and


Reparation & Other Works 1921-1945, A Delta Book, c. 170
7
По т о в а в р е м е д е т е т о в е ч е е п р ем и н ал о п р е з зн ач и м и
е т а п и о т п с и х и ч н о т о си р а з в и т и е и, п о -т о ч н о , п р е з о р а л ­
н и т е ф иксации - и т у к е нуж но д а р а зг р а н и ч и м фиксаци-
и т е , п ри к о и т о д о м и н и р а с у к а н е т о , о т т е з и , при к о и т о
х а п а н е т о с т а в а особено Важно. П р е п р а т к а т а къ м каниба-
л и с т к и т е п р а к т и к и е с ъ в с е м д и р е к т н а . Това, ч е б е б е т а т а
ч е с т о х а п я т г ъ р д а т а п ри к ъ р м ен е, е ед н о о т п р о я в л е н и я ­
т а н а т а з и ф иксация.
По в р е м е н а п ъ р в а т а го д и н а з а ч е с т я в а т п р о я в л е н и я т а
и н а а н а л н о -с а д и с т и ч н и т е фиксации. П о н я т и е т о анално-
с а д и с т и ч е н е р о т и з ъ м о б о зн а ч а в а у д о в о л с т в и е т о , к о е т о
д е т е т о п о л у ч ав а о т а н а л н а т а е р о г е н н а зон а при р а з в и в а ­
н е т о н а о т д е л и т е л н а т а функция. У п о т р е б я в а се същ о д а
о зн ач и у д о в о л с т в и е т о о т ж е с т о к о с т т а , м а й с т о р с т в о т о ,
п р и т е ж а н и е т о и д р у ги п р еж и в яв ан и я , с в ъ р за н и с а н а л н о т о
у д о в о л с т в и е . О р а л н о -с а д и с т и ч н и т е и а н а л н о -с а д и с т и ч н и ­
т е и м п улси и г р а я т важ н а р о л я по о т н о ш е н и е н а т е н д е н ц и ­
и т е , к о и то с м я т а м да разгледам в т а з и с т а т и я .
В ече сп ом енах, ч е ощ е п р е з в т о р а т а го д и н а о т к р и в а м е
п р о яв л ен и я н а С връ х-аза, к о й т о п р е м и н а в а п роц ес н а р а з ­
в и т и е , п о р о ден о т р а з г р ъ щ а н е т о н а Е д и п ови я ком плекс.
П с и х о а н а л и з а т а о с в е т л и о с н о в н а т а р о л я н а Е дип овия
ко м п л екс з а ц я л о с т н о т о р а з в и т и е н а л и ч н о с т т а - роля,
ед н ак в о зн а ч и м а за р а з в и т и е т о к а к т о н а н е в р о т и ц и т е ,
т а к а и н а н о р м а л н и т е хора. П с и х о а н а л и т и ч н а т а р а б о т а
ни д а в а все п о в е ч е о сн ован и я д а с ч и т а м е , ч е ц я л о с т н о т о
и зг р а ж д а н е н а х а р а к т е р а съ щ о се корен и в Е д и п о в а т а ф аза
и че г а м а т а о т п р е д и зв и к а т е л с т в а т а на р а зв и т и е т о - о т
л еко н е в р о т и ч н и т е до о т к р о в е н о к р и м и н ал н и н агл аси - се
о п р е д е л я п ак о т него. Все ощ е п р о х о ж д ам е в и з с л е д в а н е т о
н а к р и м и н а л н и т е н агл аси , но п ъ р в и т е с т ъ п к и о б е щ а в а т
р е з у л т а т и съ с зн ач и м и п о с л е д с т в и я в б ъ д е щ е 1.
Ц е л т а н а т а з и с т а т и я е д а разкри е п р о я в л е н и я т а на кри­
м инални нагласи при д е ц а т а и д а предлож и описание на въз­
м о ж н и т е о б с т о я т е л с т в а , к о и т о о п р е д е л я т п о сл ед в ащ о то
им у т в ъ р ж д а в а н е или преодоляване в процеса на р а зв и т и е .
Р едно е с е г а д а се в ъ р н а т а м , о т к ъ д е т о започнах. Р а з в и ­
т и е т о н а Е д и п о ви я ком плекс, к о е т о сп о р ед р е з у л т а т и т е
о т р а б о т а т а ми н астъ п в а в края на п ъ р в а т а и н ач ал о то
' Вшк Freud, ‘S ome Chaiactei-Types m et with in the Psycho-Analytic
Work: III Criminals from a Sense of Guilt’ S.E. x4; and Reik (1925)
н а В т о р а т а годин а, с ъ в п а д а с Вече н ап ълно р а з г ъ р н а т и ­
т е оралн о- и а н а л н о -с а д и с т и ч н и е т а п и . Те се с в ъ р з в а т с
Е д и п о в и т е т е н д е н ц и и и се н а с о ч в а т къ м о б е к т и т е , около
к о и т о п р о р а с т в а Е д и п ови я ко м п л ек с - р о д и т е л и т е . М ал ­
к о т о м о м ч е, к о е т о м р а зи б а щ а т а -с ъ п е р н и к з а л ю б о в т а на
м а й к а т а , в с ъ щ н о с т п р еж и в я в а о м р а з а т а , а г р е с и я т а и ф ан­
т а з и и т е , т и п и ч н и з а орално- и а н а л н о -с а д и с т и ч н и т е фик-
сации. ф а н т а з и и т е з а п р о н и кв ан е в с п а л н я т а и у б и й с т в о
н а б а щ а т а с а ч е с т о ср ещ ан и в а н а л и з а т а н а м а л к и м о м ­
ч е т а , до р и и п р и д е ц а с н ор м ал н о р а з в и т и е . Бих и ск а л а д а
сп о м ен а т у к с л у ч а я с Д ж ер алд , ед н о съ в с ем зд р а в о и д обре
р а з в и т о ч е т и р и г о д и ш н о д е т е . Той е п о к а з а т е л е н в м ного
о т н о ш е н и я . Д ж е р а л д бе ж и з н е р а д о с т н о и н а п р ъ в п о гл ед
щ а с т л и в о д е т е , б ез к а к в и т о и д а е п р и зн ац и н а т р е в о ж ­
н о с т . В с ъ щ н о с т д о в е д о х а го п ри м е н о т п р о ф и л а к т и ч н и
съ ображ ен и я.
По в р е м е н а а н а л и з а т а о т к р и х , ч е д е т е т о е п р еж и в я ­
ло си л н а т р е в о г а и ощ е бе под вл и ян и е н а с т р е с а о т нея.
П о - н а т а т ъ к щ е се с п р а н а т о в а к ак е възм ож но ед н о д е т е
да прикрива т а к а у б ед и тел н о с т р а х о в е т е и т р у д н о с т и т е
си. По в р ем е н а а н а л и з а т а се о каза, ч е ед и н о т о б е к т и т е ,
п р ед и зв и к ал и т р е в о г а т а му, е з в я р - в с ъ щ н о с т по-скоро
чо век с п р и в и ч к и т е н а звяр. Т ози зв я р В дигаш е си л ен ш ум
о т с ъ с е д н а т а с т а я и В съ щ н ост, б еш е б а щ а т а н а м о м ч е ­
т о и и з т о ч н и к а н а ш у м о в е т е , и д в ащ и о т б л и з к а т а спалня.
Ж е л а н и е т о н а Д ж е р а л д д а п рони кн е в ъ т р е , д а го ослепи,
к а с т р и р а и убие го х в ъ р л я ш е в уж ас, ч е з в я р ъ т щ е м у о т ­
в ъ р н е съ с с ъ щ о т о . Н якои п о заб р ав ен и н авиц и н а м о м ч е т о ,
к а т о н ап р и м ер ед н о х а р а к т е р н о д ви ж ен и е н а р ъ ц е т е - все
ед н о п ри о п и т д а о т б л ъ с н е зв я р а , к а к т о се о к а за по в р ем е
н а а н а л и з а т а - б ях а р е з у л т а т а о т т е з и м у оп асен и я. Е д н а
о т и г р а ч к и т е н а д е т е т о бе м а л к о т и г ъ р ч е и с и л н а т а м у
п р и в ъ р з а н о с т къ м ж и в о т н о т о и д в а ш е о т ч а с т и о т н ад е ж ­
д а т а му, ч е т о щ е го з а щ и т и о т зв яр а. На м о м е н т и обаче
т и г ъ р ъ т се п р о я в я в а ш е не сам о к а т о з а щ и т н и к , но и к а т о
агр е со р . В еднъж Д ж е р а л д п ои ска д а го и з п р а т и в д р у г а т а
с т а я , к ъ д е т о т и г ъ р а д а сб ъ д н е в с и ч к и т е м у агр е си в н и ж е­
л ан и я къ м б а щ а т а . И в т о з и сл у ч ай п л а н ъ т б еш е п ен и са на
б а щ а т а да бъде о тх ап ан , с го т в е н и п о гъ л н ат, к а т о т и я
ж е л а н и я о т ч а с т и п р о и з т и ч а х а о т о р а л н и т е фиксации на
д е т е т о , а о т ч а с т и си бяха н ач и н за с п р а в я н е с в р ага. Как-

К рим инални т енд енции 8 норм алнот о р а зв и т и е на децат а <)


Во д р у го м у о с т а в а н а ед н о м а л к о д е т е , к о е т о не р а зп о л а г а
с д р у го оръж ие, осВен д а п р и б егн е до з ъ б и т е си, ед н о д о с т а
п р и м и ти В н о р еш ен и е. П р и м и т и В н а т а ч а с т н а л и ч н о с т т а
т у к б еш е п р е д с т а в е н а о т т и г ъ р ч е т о , к о е т о (по-късно р а з ­
брах) б еш е с а м и я т Д ж ер алд , и п о -т о ч н о о н ази н его в а ч а с т ,
за к о я т о би п р ед п о ч ел д а н е зн ае. Д руг п ъ т Д ж ер ал д си
п р е д с т а в я ш е к ак р а з с и ч а н а къ сове м а й к а си и б ащ а си - и
т ъ й к а т о ф а н т а з и и т е м у б яха св ъ р за н и с ан ал н и д е й с т в и я
- как р а з м а з в а по т я х ф е к а л и и т е си. ф а н т а з и и т е з а в ъ р ш ­
в ах а с у с т р о й в а н е т о н а в еч ер н о п р а з н е н с т в о , н а к о е т о
т о й и м а й к а м у д а и з я д а т б а щ а т а . Т рудно е д а се опиш е
с т р а д а н и е т о , и з п и т в а н о о т т о в а д о б р о съ р д еч н о д е т е
п о кр ай подобни ф а н т а з и и , к о и т о к у л т и в и р а н а т а м у ч а с т
сурово о съ ж д аш е. Л ю б о в т а и д о б р о т а т а , с к о и т о о б си п ва­
ш е б а щ а т а н я м а х а край, и т у к р а зб и р а м е о с н о в а н и я т а н а
д е т е т о д а п о т и с к а л ю б о в т а си към м а й к а т а , к о я т о н якак
с е о к а зв а ш е п р и ч и н а з а с т р а д а н и я т а му. Д е т е т о о с т а в а ­
ш е силно п р и в ъ р за н о к ъ м б а щ а т а , при т о в а в е д н а у д во ен а
ф иксаиия, и т о в а н а п о-късен е т а п би м огл о д а се п р ев ъ р н е
в о с н о в а т а н а т р а й н а х о м о сек су ал н а н агл аса .
А н ал о ги ч ен е с л у ч а я т н а ед н о м ал к о м ом и ч е, за к о й т о
щ е сп о м ен а н а к р а т к о . С ъ п е р н и ч е с т в о т о с м а й к а т а и ж е ­
л а н и е т о д а з а е м е м я с т о т о й в с ъ р ц е т о н а б а щ а т а са същ о
и з т о ч н и к н а с а д и с т и ч н и ф а н т а з и и о т н ай -р азн о о б р азен
х а р а к т е р . Ж е л а н и е т о д а р а зр у ш и к р а с о т а т а н а м а й к а т а ,
д а о б езо б р ази л и ц е т о и т я л о т о й, д а го п ри свои - т е з и о со ­
бено п р и м и т и в н и ф а н т а з и и , с в ъ р за н и с хап ан е, н а р я зв а н е
н а къ со ве и др. - е п ри д руж ен о о т ч у в с т в о т о н а си л н а вина,
к о е т о у к р е п в а ф и к с а ц и я т а к ъ м м а й к а т а . С илно п р и в ъ р з а ­
ни къ м м а й к и т е си м о м и ч ен ц а н а в ъ з р а с т м еж д у дВе и п е т
годин и са ч е с т о с р е щ а н а гл ед к а: о т ч а с т и т а з и п р и в ъ р за ­
н о с т се п о р аж д а о т обилн а вин а и т р е в о г а и обикновено
е п о сл ед в ан а о т о т д р ъ п в а н е о т б а щ а т а . Е т о к ак ед н а, и
б ез д р у го н е л е к а п си хичн а с и т у а ц и я , се у т е ж н я в а о т ф а­
к т а , ч е в о п и т а си д а се з а щ и т и о т т е з и ф а н т а з и и , к о и т о
С в р ъ х -а з ъ т осъж да, д е т е т о се с в ъ р за с х ом осексуал н и н а ­
гласи, у к р е п в а ги и р а з в и в а т о в а , к о е т о н а р и ч а м е о б ъ р н а т
ЕдипоВ ком плекс. З а подобно р а з в и т и е е х а р а к т е р н а м н ого
си л н а ф и ксаци я н а м о м и ч е т о къ м м а й к а т а и н а м о м ч е т о
к ъ м б а щ а т а . О щ е е д н а с т ъ п к а и с т и г а м е до м о м е н т а , при
к о й т о и т о в а в з а и м о о т н о ш е н и е не м ож е д а б ъ д е п о д д ъ р ­

10 М е.ш ии И ш ин
ж ано п о веч е и д е т е т о се о т т е г л я и о т д в а м а т а р о д и т е ­
ли. Т ова о п р ед ел ен о п о л а г а о с н о в а т а н а е д н а а с о и и а л н а т а
л и ч н о с т , т ъ й к а т о о т н о ш е н и е т о къ м м а й к а т а и б а щ а т а
о п р е д е л я всички п о сл ед в ащ и в за и м о о т н о ш е н и я . С ъ щ е с т ­
в у в а т и д р у г т и п о т н о ш е н и я о т о сн овоп ол агащ х а р а к т е р
и т е са м еж д у б р а т я т а и с е с т р и т е , к а к т о п о -г о л е м и т е ,
т а к а и п о -м а л к и т е . Д ори и у с ъ в с е м м ал к и д еи а, к о и т о
оч еви д н о не з н а я т нищ о за р а ж д а н е т о , с ъ щ е с т в у в а несъ-
з н а в а н о т о р а зб и р ан е, ч е д е ц а т а р а с т а т в у т р о б а т а на
м а й к а т а . Ч у в с т в о т о къ м и д в а щ о т о ново д е т е е н а си лн а
о м р а за , п о р о д е н а о т р е в н о с т , и по в р е м е н а б р е м е н н о с т т а
м а л к о т о д е т е и зж и в я в а х а р а к т е р н и ф а н т а з и и к а т о ж е л а ­
н и е т о д а о с а к а т и м а й ч и н а т а у т р о б а и д а о б езо б р ази б еб е­
т о с х ап ан е и д р ащ е н е .
В п о с л е д с т в и е с а д и с т и ч н и т е ж ел ан и я се н а с о ч в а т и
к ъ м н о в о р о д е н о т о . Н ещ о п овече, т е п р и с ъ с т в а т и В о т ­
н о ш е н и е т о къ м п о -г о л е м и т е б р а т я и с е с т р и , т ъ й к а т о
д е т е т о се ч у в с т в а м алоВ аж но и н е з н а ч и т е л н о в с р а в н е ­
н ие с т я х , д о р и и к о г а т о с л у ч а я т не е т а к ъ в . О м р а з а т а и
р е в н о с т т а , и зпи тван и о т д е т е т о , и зви кват и ч у в с т в о т о
н а вина, к о е т о м о ж е т р а й н о д а п о вл и яе върху в з а и м о о т ­
н о ш е н и я т а с б р а т я т а и с е с щ р и т е . Т ака н ап р и м ер м а л к и ­
я т Д ж ер а л д и м аш е кукла, за к о я т о се гр и ж еш е п р ед ан о и
ч е с т о пови ваш е. К у к л а т а б еш е за н его п о-м алк и я м у б р а т ,
к о й т о сп о р ед с т р о г и я м у С връ х-аз, Д ж ер а л д бе о с а к а т и л и
к а с т р и р а л ощ е в у т р о б а т а н а м а й к а т а .
К огато д е т е т о и зп и тв а о тр и ц а тел н и ч увства, т о ре­
а г и р а съ с с и л а т а и и н т е н з и в н о с т т а н а о м р а з а т а , х а р а к ­
т е р н а за р а н н и т е с а д и с т и ч н и е т а п и н а р а з в и т и е т о . Но
т ъ й к а т о о м р а з н и т е м у о б е к т и са заед н о с т о в а и о б е к т и
н а л ю б о в т а му, к о н ф л и к т и т е , к о и т о т а з и с и т у а ц и я п р е ­
д и зв и кв а, не сл ед д ъ л го се п р е в р ъ щ а т в н еп оси л ен т о в а р
з а к р ех к и я м у А з. Е д и н с т в е н и я т н ач и н за и з б я г в а н е т о им
е ч р е з п о т и с к а н е т о и т а к а н е р а зр е ш е н и я к о н ф л и к т о с т а ­
в а а к т и в е н в н е с ъ з н а в а н о т о . М ак ар и п с и х о л о ги я т а , и п е ­
д аго ги к ата у п о р и то да п о д д ъ р ж ат схващ ан ето, че деца­
т а са щ а с т л и в и и б езгр и ж н и съ зд а н и я, а с т р а д а н и я т а н а
в ъ зр а с тн и те п р о и зт и ч а т о т т е г о б и т е на р еа л н о ст та,
т р я б в а д а о съ зн а ем , ч е в с ъ щ н о с т е т о ч н о о б р а т н о т о . П си­
х о а н а л и з а т а н а д е ц а и в ъ з р а с т н и п оказва, ч е т р у д н о с т и ­
т е , п р е з к о и т о ч о ве к п р е м и н а в а п р е з ж и в о т а си, в го л я м а

К рим инални т енденции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 11


с т е п е н п р е п о в т а р я т т е з и о т р а н н а т а му в ъ з р а с т и че
всяко д е т е п р е м и н а в а п р е з н еи зм ер и м и с т р а д а н и я в п ъ р ­
в и т е годин и о т ж и в о т а си.
Н е м о ж ем д а о т р е ч е м , ч е п р и в и д н о с т и т е н е са в п о л за
н а т о в а т в ъ р д е н и е . М ак ар и п ри п о -в н и м а т е л н о В глеж дане
д а с е у л а в я т сл ед и о т т р у д н о с т и т е , п р е з к о и т о м и н а в а т
д е ц а т а , т е к а т о ч е ли с р а в н и т е л н о л есн о се с п р а в я т с
т я х . Н а р а з л и к и т е м еж д у п р и в и д н о с т т а и р е а л н а т а пси-
х и чн а с и т у а ц и я щ е се с п р а п о - н а т а т ъ к , п ри п р е г л е д а н а
н а ч и н и т е , по к о и т о д е т е т о се с п р а в я с т р у д н о с т и т е .
Д а се В ърнем о т н о в о к ъ м о т р и ц а т е л н и т е ч у в с т в а
н а д е т е т о к ъ м р о д и т е л я о т с ъ щ и я п ол и к ъ м д р у г и т е
д е ц а ( б р а т я т а и с е с т р и т е му). К а к т о о т б е л я з а х , с и т у а ­
ц и я т а се у с л о ж н я в а и о т т о в а , ч е д е т е т о х р а н и п одоб н и
ч у в с т в а и к ъ м р о д и т е л я о т д р у г и я пол: д о н я к ъ д е з а р а ­
д и ф р у с т р а ц и и т е , к о и т о м у п р и ч и н я в а , но съ щ о и в р е ­
з у л т а т на ж е л а н и е т о м у за и збягван е на кон ф ли кта, с
х а р а к т е р н о т о последващ о о т д р ъ п в а н е и п р ев р ъ щ а н е т о
на л ю б о в т а В ом р аза. С т о в а т р у д н о с т и т е не св ъ р ш ­
в а т : л ю б о в н о т о и з ж и в я в а н е н а д е т е т о , п одобн о н а о т ­
р и ц а т е л н и т е м у ч у в с т в а , е о б а гр е н о о т с е к с у а л н и т е
р азб и ран и я и ф ан тази и , х а р а к т е р н и за п р ед ген и тал н и -
т е с т а д и и . А н а л и з а т а на в ъ зр а с т н и р азк р и в а в зн ач и ­
т е л н а с т е п е н и н ф а н т и л н и т е с е к с у а л н и р а з б и р а н и я , но
и з у м и т е л н а т а и м п ъ с т р о т а с е р а з г р ъ щ а и м ен н о п р е д
п с и х о а н а л и т и к а , р а б о т е щ с д е ц а . Ще к а ж а н як о л к о д у м и
з а т о в а к а к д о с т и г а м е д о п о д о б ен м а т е р и а л п р и р а б о ­
т а т а с деца. К а т о п си х о ан ал и ти ц и н аб лю давам е и г р а т а
н а д е т е т о и и з п о л з в а м е сп ец и ф и ч н и т е х н и к и д а м у п о ­
м о г н е м д а п р е о д о л е е м а к с и м а л н о з а д р ъ ж к и т е си - т а к а
м о ж е м д а о т к р о и м д е т с к и т е ф а н т а з и и и р а зб и р а н и я ,
д а у с е т и м и зж и в я в а н и я т а на д е т е т о и да уловим к ак­
т о п р о я в л е н и я т а н а н е г о в и т е и м п у л си , т а к а и н а ч и н а
по к о й т о о т р е а г и р а в ъ т р е ш н а т а м у ц е н з у р а . О в л а д я в а ­
н е т о на т а з и т е х н и к а не е лесно и и зи сква сп о со б н о ст
за п ълноценна и д е н ти ф и к а ц и я с ф а н т а з и и т е на д е т е т о ,
к а к т о и о п р е д е л е н о о т н о ш е н и е к ъ м н его . Т я е и зк л ю ч и ­
т е л н о п р о д у к т и в н а и о т в е ж д а к ъ м д ъ л б и н и т е н а н есъ -
з н а в а н о т о , к о и т о б и ха и з н е н а д а л и д о р и и п с и х о а н а л и ­
т и ц и , р а б о т е щ и с в ъ зр а с т н и . К а т о и н т е р п р е т и р а пред
д е т е т о см исъла на и г р а т а , р и су н к и те и ц я л о с т н о т о му

12 Мелани /Сшин
поведение, п с и х о а н а л и т и к ъ т п о степ ен н о , и п р ез и г р а т а
н а д е т е т о , о б л е к ч а в а п о т и с н а т и т е ф а н т а з и и и ги о с­
в о б о ж д а в а . М а л к и т е кукли, м ъ ж е, ж ени , ж и в о т н и , коли и
в л ак о в е, с к о и т о и г р а е д е т е т о , м у п о м а г а т д а п р е д с т а ­
ви ф и г у р и т е н а м а й к а т а , б а щ а т а , б р а т я т а и с е с т р и т е
и, с п о м о щ т а н а ф и г у р к и т е з а и г р а , д а о т и г р а е д о р и и
д ъ л б о к о п о т и с н а т н е с ъ з н а в а н м а т е р и а л . Н е е в ъ зм о ж н о
д а о п и ш а т е х н и к а т а си п о -п о д р о б н о в р а м к и т е н а т а з и
с т а т и я . Ще се о г р а н и ч а д а к а ж а са м о , ч е т а к а п о л у ч е ­
н и я т м а т е р и а л се п о т в ъ р ж д ав а , д ор азви ва и о б о г а т я в а
в т а к о в а м н о г о о б р а з и е о т с и т у а и и и , ч е г р е ш к и т е п ри
и н т е р п р е т и р а н е т о н а с м и с ъ л а м у с а в с ъ щ н о с т и зк л ю ­
чен и. Т о в а се п о т в ъ р ж д а в а и о т о б л е к ч а в а щ и я и о св о б о ж ­
д а в а щ е ф е к т н а и н т е р п р е т а ц и и т е . Т а зи т е х н и к а п о м а г а
д а се р а з к р и я т п р о я в л е н и я т а и н а п р и м и т и в н а т а , и н а
ц е н з у р и р а щ а т а ч а с т . А ко н а п р и м е р по в р е м е н а и г р а т а
се о каж е, ч е м а л к и я т ч о в е к е н а д в и л го л е м и я , т о м н ого
ч е с т о к а т о п р о д ъ л ж е н и е н а с л у ч и л о т о се у б и т и я т г о ­
л ям човек е н а т о в а р е н в количка и о т н е с е н при м есаря,
к о й т о д а го н а с е ч е н а к ъ с о в е и д а го с г о т в и . П осле м а л ­
к и я т ч о в е к с о х о т а и з я ж д а с г о т в е н о т о м есо , к а т о д о р и
у с п я в а д а п о к ан и н а г о щ а в к а т а ж е н а и В н як о и с л у ч а и т я
п р е д с т а в л я в а м а й к а т а . Т ак а н а к р а я и зл и за , ч е м а й к а т а
е з а м е н и л а у б и т и я б а щ а с м а л к и я м у убиец. Р а з б и р а се
т у к е в ъ зм о ж н о и д р у г о р а з в и т и е . А ко е н а л и ц е х о м о с е к ­
с у а л н а ф и ксаци я, и с т о р и я т а л е с н о м о ж е д а п р е м и н е п р е з
с г о т в я н е т о н а м а й к а т а и п о д е л я н е т о й к а т о у го щ е н и е
м е ж д у д в а м а т а б р а т я . К а к т о в е ч е сп о м е н а х , и з у м и т е л ­
но е м н о г о о б р а з и е т о н а ф а н т а з и и т е , к о и т о се п р о я в я в а т
д о р и в а н а л и з а т а н а ед н о д е т е , ак о г л е д а м е о т д е л н и т е
й е т а п и . Но п о д о б н и п р о я в л е н и я н а п р и м и т и в н и т е н д е н ­
ц и и с а н еи зб е ж н о п о с л е д в а н и о т си л н а т р е в о г а и о т оп и ­
т а на д е т е т о д а н ап рави добро и д а поправи с т о р е н о т о .
П о н я к о га се о п и т в а д а п о п р а в и и г р а ч к а т а , к о я т о т о к у -
щ о е сч уп и ло. Д р у г п ъ т - п р е з ри су н ки , м о д е л и р а н е и т .н .
- се и зр а зя в а с ъ щ о т о ж елани е за в ъ зст а н о в я в а н е .
И скам д а е ясно едно: и г р и т е , к о и т о описах и ч р е з кои­
т о д е т е т о п р е д л а г а м а т е р и а л з а и зсл ед в ан е, се р а з л и ч а ­
в а т з н а ч и т е л н о о т т е з и , к о и т о см е сви кн ал и д а н аб л ю д а­
в а м е м еж д у н яколко д ец а, и гр а е щ и заед н о или п о о т д е л н о .
П р и ч и н а т а е в сп ец и ф ичн ия н ачин, по к о й т о а н а л и т и к ъ т

К рим инални т енд енции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 13


и зв л и ч а м а т е р и а л а за и зс л е д в а н е . О т н о ш е н и е т о , к о е т о
п о к азв а къ м и г р и т е и а с о ц и а ц и и т е н а д е ц а т а , е д а л е ч о т
к а к в а т о и д а е е т и ч н а или м о р а л н а о ц е н ъ ч н о с т . Д е й с т в и ­
т е л н о т о в а е ед и н о т н а ч и н и т е за п о р а ж д а н е т о н а т р а н с ­
фер, а о т т а м и з а н ач ал о н а а н а л и з а т а . Т ак а д е т е т о е г о т о ­
во д а р а з к р и е п р е д а н а л и т и к а н ещ а, к о и т о не би р азк р и л о
н и ко га п р е д м а й к а т а или д о й к а т а . И при т о в а съ в с ем осн о­
в а т е л н о - т е н а й -в е р о я т н о биха били и зу м ен и и ш окирани
п ри п ъ р в и т е п р о яви н а а г р е с и я и н а асоц и ал н и т е н д е н ц и и
в р а з в и т и е т о н а д е т е т о , ср ещ у к о и т о - по еди н или д руг
н ачин - вою ва в ъ з п и т а н и е т о . Н ещ о п овече, им ен н о анали-
т и ч н а т а р а б о т а у сп яв а д а о т к л ю ч и п о т и с н а т и с ъ д ъ р ­
ж ан и я и т а к а д а о т к р о и п р о я в л е н и я т а н а н е с ъ з н а в а н о т о .
Т ова се сл у ч в а п о с т е п е н н о , с т ъ п к а по с т ъ п к а : някои о т и г ­
р и т е , к о и т о описах, се сл у ч в а х а в т е ч е н и е н а а н а л и з а т а , а
съ в с ем не в н а ч а л о т о й. И ск ам д а добавя, ч е дори и и звъ н
ан ал и зата , д е т с к а т а и гра е д о с т а п оуч и тел н а и п редлага
д о к а з а т е л с т в а з а м н ого о т о б с ъ ж д а н и т е т у к им пулси. Но
се и зи ск в а обучен за ц е л т а н а б л ю д а т е л , с п о зн ан и я за сим-
в о л и з и р а н е т о и п с и х о а н а л и т и ч н и т е м е т о д и н а р а б о т а , за
д а б ъ д е о ц ен ен а т я по д о с т о й н с т в о .
И н ф а н т и л н и т е сексу ал н и р а зб и р а н и я са о с н о в а т а за
б о г а т а г а м а о т особено с а д и с т и ч н и фиксации. Б л а г о д а р е ­
ние н а Ф ройд зн а е м за с ъ щ е с т в у в а н е т о н а н е с ъ з н а в а н о т о
п ознани е, к о е т о д е т е т о п о л у ч ав а по ф и л о г е н е т и ч е н п ъ т .
К ъм н его с п а д а т р а з б и р а н е т о за п олови я а к т м еж д у р о д и ­
т е л и т е , р а ж д а н е т о и др., но т а к а или и н а ч е т о в а п озн ан и е
е с д о с т а н еяс ен и о б ъ ркан х а р а к т е р . П р е з о п т и к а т а на
о р а л н о -с а д и с т и ч н и я и а н а л н о -с а д и с т и ч н и я е т а п д е т е т о
в ъ зп р и е м а п олови я а к т к а т о случ ван е, п ри к о е т о основна
р о л я и г р а я т и з я ж д а н е т о , г о т в е н е т о , р а з м я н а т а н а фека-
лии и с а д и с т и ч н и д е й с т в и я о т в сяк ак ъ в т и п ( к а т о биене,
д р ащ ен е, р я з а н е и т .н .). Бих и с к а л а д а п о д ч е р т а я колко ва-
ж н а е в р ъ з к а т а м еж д у т е з и ф а н т а з и и и с е к с у а л н о с т т а за
п о -н ат ат ъ ш н и я ж и в о т на д е т е т о к а т о в ъ зр астен . Д о т о ­
г а в а н есъ м н ен о всички т е з и ф а н т а з и и с а в еч е и зч езн ал и ,
но н е с ъ з н а в а н о т о им в ъ з д е й с т в и е е о т особено зн ач ен и е
з а ф р и г и д н о с т т а , и м п о т е н т н о с т т а и з а д р у ги сексуалн и
см ущ ен и я. Д о с т а о т ч е т л и в о т о в а се н аб л ю д ав а при а н а ­
л и з а т а н а м ал к и д ец а. М а л к о т о м ом ч е, и зр а зи л о ж е л а н и ­
я т а си къ м м а й к а т а п р е з особено с а д и с т и ч н и ф а н т а з и и ,

14 Мелани К ш ин
се о п и т в а д а и з б я г а - к а т о В м е с т о м ай ч и н и я о б е к т и зби ­
р а и м а г о т о 1 н а б а щ а т а - и е г о т о в о д а се о т д р ъ п н е и о т
него, ако се окаж е, ч е о р а л н о -с а д и с т и ч н и т е м у ф а н т а з и и
са в с ъ щ н о с т н асо ч ен и къ м о б е к т а н а л ю б о в т а му. В т о В а
о т к р и в а м е о с н о в а т а н а Всички перВ ерзии, к о и т о сп о р ед
Ф ройд се к о р е н я т В р а н н о т о д е т с к о р а з в и т и е . Д обър п р и ­
м е р з а и н ф а н т и л н о т о р а зб и р а н е н а п олови я а к т са ф а н т а ­
з и и т е , п ри к о и т о б а щ а т а , или п ък с а м о т о д е т е , р а з п а р я
т я л о т о н а м а й к а т а , бие я, д р ащ и я, н а р я з в а я н а п а р ч е т а
и т .н . Тук щ е се п о зо ва н а ф а к т а , ч е подобни ф а н т а з и и п ри ­
д о б и в а т р е а л н о с т в п р е с т ъ п л е н и я т а , и зв ъ р ш ен и о т хора
к а т о Д ж ак И зкорм В ача н ап р и м ер . П ри е д н а хо м о сексу ал н а
н а г л а с а т е з и ф а н т а з и и Вече в к л ю ч в а т к а с т р и р а н е н а б а ­
щ а т а , о т х а п в а н е или о т р я з в а н е н а п ен и са и д р у го подобно
н аси ли е. Р а ж д а н е т о п ри и н ф а н т и л н и т е ф а н т а з и и ч е с т о
се с в ъ р з а с т о в а д а р а з р е ж е ш н ад л ъ ж т я л о т о н а м а й к а ­
т а и д а и зв а д и ш с к р и т и т е н а р а зн и м е с т а в ъ т р е б е б е т а .
Т ова са сам о ед и н -д в а п р и м е р а за и зо б и л и е т о о т сексуалн и
ф а н т а з и и , к о и т о и з п и т в а Всяко зд р а в о д ет е, и и ск ам на
т о в а д а о б ъ р н е т е сп ец и ал н о вни м ани е. О с н о в а н и я т а м и за
подобно т в ъ р д е н и е с а в р а б о т а т а м и със съ в с ем зд р ав и
д ец а, д о вед ен и п р и м е н о т п р о ф и л а к т и ч н и съ ображ ен и я.
О п о зн аем ли в д ъ л б о ч и н а в ъ т р е ш н и я с в я т н а д е т е т о щ е
п р и е м а м по д р у г н ач и н подобни о т б л ъ с к в а щ и а с п е к т и на
д е т с к и я ф а н т а з е н ж и в о т . Д е т е т о е н ап ълно п о д в л а с т н о
н а и м п у л с и т е си, к о и т о с ч и т а м е за ж и зн ен о Важни по о т ­
н ош ен и е на ж е л а н и т е и соц и алн о зн ач и м и т е н д е н ц и и на
р а з в и т и е т о . У с и л и е т о , с к о е т о ед н о н е в р ъ с т н о д е т е се
п р о ти в о п о став я на асоци алн и те тен ден ци и В р а зв и т и е ­
т о си, ед н о в р е м ен н о р е с п е к т и р а и т р о г в а . В п е ч а т л я в а щ и
са м о м е н т и т е , при к о и т о с т а в а м е с в и д е т е л и на р ед у ва­
н е т о н а особено с а д и с т и ч н и и м п улси с п р о я в л ен и я н а и зу ­
м и т е л н а с п о с о б н о с т за лю бов и г о т о в н о с т з а ж е р т в и , за
д а я п о л у ч а т . Н е м о ж ем д а о т в ъ р н е м н а т е з и и м п улси с
е т и ч н и съ о бр аж ен и я. Нужно е д а ги п р и е м е м т а к и в а , к а ­
к в и т о са, б ез д а к р и т и к у в а м е , д а п о м о гн ем н а д е т е т о д а
се сп р ав и с т я х , к а т о о б л е к ч а в а м е с т р а д а н и я т а му, у к р е п ­
в а м е с и л и т е и В ъ т р е ш н о т о м у р ав н о в е си е и т а к а , д о к а т о
д о в е д е м до у сп еш ен к р а й ед и н п роц ес о т о гр о м н а социал-
' имаго - въображаеми, архаични идеи за родит елскит е фи­
гури.

К рим инални т енденции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 15


н а з н а ч и м о с т . В п е ч а т л я в а щ о е как подобни д е с т р у к т и в н и
н агл аси п о д п о м а г а т с у б л и м а ц и я т а п ри п р ео д о л я в ан е н а
ф и к с а ц и и т е и к ак о с в о б о д е н и т е ф а н т а з и и з а х р а н в а т кре-
а т и в н о с т т а и г р а д и в н а т а р а б о т а . В а н а л и з а т а т о в а се
п о с т и г а и зц я л о ч р е з п с и х о а н а л и т и ч н и т е х н и к и и н и кога
- ч р е з н а с ъ р ч а в а щ и с ъ в е т и и п р еп о р ъ ки къ м д е т е т о . О пи­
т ъ т м и п о казв а, ч е п одоб ен п ед аго ги ч ес к и подход не м ож е
да бъде с ъ ч е т а н с а н а л и т и ч н а т а р а б о т а на т е р а п е в т а ,
но ч е а н а л и з а т а п о д г о т в я п о ч в а т а за м н ого п р о д у к т и в н а
п едагоги ческа р аб о т а .
В ед н о п р е д с т а в я н е п р е д Б е р л и н с к о т о а н а л и т и ч н о об­
щ е с т в о о т п р е д и няколко годин и н ап р ав и х ан ал о ги я м еж д у
н аскоро и звъ р ш ен и п р е с т ъ п л е н и я и сходни ф а н т а з и и , ко­
и т о о т к р и х п ри а н а л и з а т а н а д ец а. В ед и н о т с л у ч а и т е
с т а в а ш е въп рос по-скоро з а ком би н ац ия о т п е р в е р зи я и
п р е с т ъ п л е н и е . П р е с т ъ п н и к ъ т б еш е и з к л ю ч и т е л н о л о в ъ к и
р а з к р и в а н е т о м у о т н е п р о д ъ л ж и т е л н о Време, п р е з к о е т о
т о й , с л е д п о р ед и ц а о т кр и м и н ал н и д еян и я, п р е в ъ р н а н е м а ­
л ък брой х о р а в свои ж е р т в и . Х арм ан, к а к т о б еш е и м е т о
му, се сб л и ж ав ал с п р ед и м н о м л а д и м ъж е, к о и т о п ърво уп о­
т р е б я в а л д а зад о в о л и х о м о с е к с у а л н и т е се ж елани я, п осле
ги о б е згл а в я в а л , и з г а р я л т я л о т о или се о т ъ р в а в а л о т н его
по н як а к ъ в д р у г начин и н а к р а я д ори п р о д а в а л д р е х и т е им.
Д руг п о т р е с а в а щ п р и м е р бе ед и н мъж , убил д о с т а х о р а и
и зп о л зв ал ч а с т и т е н а т я л о т о и м к а т о п р о д у к т и , о т кои­
т о д а си п р ав и колбаси. Д е т с к и т е ф а н т а з и и , з а к о и т о в еч е
сп ом енах, с ъ д ъ р ж а т , п ри т о в а с д о с т а п о д р о б н о с т и , х а ­
р а к т е р н и т е ч е р т и н а т е з и п р е с т ъ п л е н и я . Л и ц а т а , върху
к о и т о с а „и звърш ени “ ф а н т а з и и т е , са, в т о з и случай, б а щ а ­
т а и б р а т ч е т о н а ед н о ч е т и р и - п е т годиш но м о м ч е с и з я ­
вен а с е к су а л н а ф и ксаци я къ м т я х . С л ед к а т о д а д е и з р а з н а
ж е л а н а т а о т н его в за и м н а м а с т у р б а ц и я , а п окрай т о в а и
н а д р у ги д е й с т в и я , д е т е т о о т к ъ с н а г л а в а т а н а к у к л а т а и
п р о д а д е т я л о т о н а ед и н в ъ о б р аж а ем м е сар , к о й т о т р я б в а ­
ш е д а го п р о д а д е все ед н о ч е е хран а. З а себ е си д е т е т о з а ­
п ази г л а в а т а , к о я т о м у се в и д я н а й - и з к у с и т е л н а т а ч а с т , и
п оиска д а я и з я д е сам о. С л ед т о в а си п рисвои и п р и н ад л еж ­
н о с т и т е на ж е р т в а т а .
Ще се сп ра н а т о з и случай по-подробно: по-смислено ми се
с т р у в а д а го п р е д с т а в я в дълбочина, о т к о л к о т о п р о с т о д а
нахвърлям п рим ер след прим ер. К о г а т о дойде при м ен за пръв

16 Ме. юни Ниши


п ъ т П и т ъ р - т а к а се казваш е д е т е т о - бе с много задръжки,
и зкл ю ч и тел н о неспокоен и т р у д н о се п оддаваш е н а обучение.
Беш е напълно неспособен д а и грае, с и л и т е му с т и г а х а колко­
т о д а с т р о ш и някоя и д руга и грачка. З а д р ъ ж к и т е м у по о т н о ­
ш ение н а и г р а т а и т р е в о ж н о с т т а м у бяха т я с н о свързани с
о р ал н о -сади сти ч н и и ан ал н о-сади сти ч н и фиксации. Тъй к а т о
именно ф а н т а з и я т а е д в и ж е щ а т а си ла на и г р а т а , д е т е т о се
з а т р у д н я в а ш е д а играе: ж е с т о к и т е м у ф а н т а з и и т р я б в а ш е
д а б ъ д а т н е п р е к ъ с н а т о о з а п т я в а н и и п оти скан и . Д е т е т о се
с т р а х у в а ш е о т н е с ъ зн а в а н и т е си с а д и сти ч н и ж елани я и през
ц я л о т о Време бе н ащ рек д а не м у о т в ъ р н а т със с ъ щ а т а ж ес­
т о к о с т . С а д и с т и ч н и т е м у пориви, свързани с ж е л а н и е т о му
към м а й к а т а , го кар ах а д а се о т д р ъ п н е о т н ея и в с ъ щ н о с т го
обричаха на едни д о с т а оскъдни в заи м о о тн о ш ен и я помеж ду
им. Л и б и д о то н а д е т е т о бе насочено към б а щ а т а , но с т р а ­
х ъ т о т него същ о не беш е м алъ к т а к а , ч е д е т е т о успяваш е
д а п оддърж а щ о-аоде а в т е н т и ч н и о тн о ш ен и я ед и н с тв е н о с
по-малкия си б р а т . Те, на свой ред, бяха същ о д о с т а амбива-
л е н т н и . Това, ч е д е т е т о бе п р ез ц я л о т о врем е н ащ рек д а не
бъде наказано, проли чава о т следн и я пример: веднъж се за ­
и гр а с д ве кукли, к а т о е д н а т а п р е д с т а в л я в а ш е него самия, а
д р у г а т а - б р а т му. И д в а м а т а бяха в очакване, ч е м а й к а т а щ е
ги накаж е з а д е т о с а били непослуш ни деца. Появи се м а й к а т а ,
видя, ч е са се изцапали, н ак аза ги и изчезна. Д е ц а т а пак се и з­
цапаха, после бяха о т н о в о наказан и и т .н ., и т .н . Н акрая обаче
у ж а с ъ т о т н а к а з а н и е т о н арасн а д о то л к о в а, ч е д е ц а т а реш и­
ха д а у б и я т м а й к а т а и т о г а в а П и т ъ р обезглави к у к л а т а . По­
сле д е ц а т а насякоха т я л о т о й н а п а р ч е т а и го изядоха. Тук
се появи б а щ а т а д а помогне н а м а й к а т а , д е ц а т а убиха и него,
при т о в а д о с т а ж есто к о : насякоха го и го изядоха. Най-после и
д в е т е д ец а к а т о ч е ли бяха доволни и свободни д а п р а в я т как­
в о т о си п о и с к ат . Не сл ед дълго обаче ги обзе т р е в о г а : оказа
се, ч е м еж дуврем енно у б и т и т е р о д и т е л и са оживели и пак щ е
се п о я в я т . Тук, д о с т а п р и те сн ен о , д е т е т о скри д в е т е кукли
под дивана т а к а , ч е р о д и т е л и т е д а не м о г а т д а ги о т к р и я т .
И после се случи т о в а , к о е т о д е т е т о н ареч е „в ъ зп и тав ан е“:
м а й к а т а и б а щ а т а н ам ериха к у к л и т е , б а щ а т а м у о т р я з а гл а­
в а т а , а м а й к а т а г л а в а т а н а б р а т му, после ги с г о т в и х а и и з­
ядоха.
Х а р а к т е р е н м о м е н т т у к е, ч е н е сл ед д ъ л го л о ш о т и ­
я т а се п о в т а р я , п о н я к о га с д о с т а н ео ч акв ан и п роявлен и я:

К рим инални т ен д ен ц и и в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 17


а г р е с и я т а ср е щ у р о д и т е л и т е се н а д и га о т н о в о и о т н о в о и
д е ц а т а б и в а т о т н о в о и о т н о в о н ак азван и . К р ъ г ъ т се з а т ­
варя: с м е х ан и зм а, к о й т о се п р о я в я в а в т о з и случай, щ е се
за н и м а е м по-късно.
С н яколко д ум и щ е се с п р а н а р е з у л т а т а о т р а б о т а ­
т а с д е т е т о . М акар и и зл ож ен о н а д о с т а т р у д н и ж и т е й ­
ски о б с т о я т е л с т в а (и д в а м а т а р о д и т е л и - по т о в а в р е м е
в еч е р а з в е д е н и - е д н о в р е м ен н о склю чи ха нови б р ако в е и т о
в п ер и о д н а сер и о зн и ф инансови з а т р у д н е н и я ), по в р е м е н а
т е р а п и я т а д е т е т о усп я д а п р ео д о л е е н е в р о з а т а . Т р ев о ж ­
н о с т т а м у и зч е з н а зае д н о съ с з а д р ъ ж к и т е п ри и г р а т а , д е ­
т е т о с т а н а до бъ р уч ен и к с н ел о ш а со ц и ал н а а д а п т а ц и я и
в с ъ щ н о с т се п р е в ъ р н а в ед н о доволно д е т е .
М оже би се п и т а т е защ о н ав л язо х в т а к и в а п о д р о б ­
н о с т и по с л у ч а я н а едно о п р ед ел ен о о б сес и в н о -н ев р о ти ч н о
д е т е , с л е д к а т о з а г л а в и е т о н а с т а т и я т а п р е п р а щ а към
д е ц а с н о р м ал н о р а з в и т и е . К а к т о в еч е н е к о л к о к р а т н о сп о­
м енах, п одобен м а т е р и а л щ е о т к р и е м и п ри т я х , но при
н е в р о т и ч н о т о д е т е т е н д е н ц и и т е са по-лесно о т к р о и м и
о т к о л к о т о п ри н о рм ал н о р а з в и т и т е д ец а. Т ова е особено
важ но за о п и т а ни д а р а з б е р е м к ак с ъ п о с т а в и м и психични
д а д е н о с т и м о г а т д а д о в е д а т до д о с т а р азл и ч н и р е з у л т а ­
т и . В с л у ч а я с м а л к и я П и т ъ р , орално- и а н а л н о -с а д и с т и ч -
н и т е м у ф иксации бяха т а к а и н т е н з и в н и , ч е за д ъ р ж а х а
ц я л о с т н о т о м у р а з в и т и е . Н якои о т р е а л н и т е п р е ж и в я в а ­
н и я т а н а д е т е т о същ о д о п р и н а с я т за р а з в и т и е т о н а об-
сеси вн а н ев р о за. С поред р о д и т е л и т е н а около д ве го д и ш н а
в ъ з р а с т д е т е т о се п р о м ен и л о о сезаем о , м а к а р и д а л и п с­
вало к а к в о т о й д а е об ясн ен и е за п р и ч и н и т е . По т о в а в р е ­
м е д е т е т о си въ р н ал о Вече п о за б р а в е н и я н ави к д а се изпо-
ц ап ва, о т к а з в а л о д а и гр ае, зап о ч н ал о д а т р о ш и и гр ач к и и
с т а н а л о т р у д н о у п р ав л яем о .
Ч р е з а н а л и за у с т а н о в и х , ч е л я т о т о , к о г а т о е н а с т ъ ­
п и л а п р о м я н а т а , д е т е т о сп ял о п ри р о д и т е л и т е си и с т а ­
н ал о с в и д е т е л н а полово сн ош ен и е м еж д у т я х . В ъзп риело
го к а т о м н ого о р ал ен и с а д и с т и ч е н а к т , к о е т о зас и л в а
ф и к с а ц и и т е му. По т о в а в р е м е д е т е т о е в еч е н ав л я зл о в
о р ал н и я е т а п н а р а з в и т и е , под в ъ з д е й с т в и е н а в и д я н о т о
р е г р е с и р а до п р е д г е н и т а л н и фази, к о и т о в ъ з п и р а т ц я ­
л о с т н о т о м у сексу алн о р а з в и т и е . Р а ж д а н е т о н а м а л к о т о
м у б р а т ч е ш е с т м е с е ц а по-късно д о п ъ л н и т е л н о п о д х р ан в а

18 М е.ш ни И гаип
в ъ т р е ш н и т е м у к о н ф л и к ти , о т т а м и н е в р о з а т а му. Н а­
л и ц е е о б ач е ощ е ед и н ф а к т о р о т с ъ щ е с т в е н о зн ач ен и е за
р а з в и т и е т о н а о б сеси в н а н е в р о за к а к т о при П и т ъ р , т а к а и
в д р у ги подобни сл уч аи . Това е ч у в с т в о т о за вина, п о р о д е­
но о т С връ х-аза. О щ е в съ в с ем к р е х к а в ъ з р а с т п ри П и т ъ р
се п р о я в я в а ед и н С връ х-аз, к о й т о е не п о-м алко с а д и с т и ­
ч ен о т и м п у л с и т е и ж е л а н и я т а н а д е т е т о . И н т е н з и в н а т а
б орба м еж д у С в р ъ х -а за и ж е л а н и я т а , н еп оси л н а з а ощ е с л а ­
бия Аз, води до си лн о п о т и с к а н е . И м а д ец а, за к о и т о силна-
т а т р е в о ж н о с т и ч у в с т в о т о за вин а са непоносим и. Т ака
e u e П и т ъ р : б о р б а т а м еж д у с а д и с т и ч н и т е м у и м п улси и
с а д и с т и ч н и я С вр ъ х-аз, зап л аш в а й к и го д а м у о т в ъ р н е със
с ъ щ о т о к а т о ед и н ви д н ак а зан и е , се о к а зв а н еп он оси м а за
него. Б и б л е й с к а т а п о в е л я „око з а око, зъб за зъ б “ в л а д е е не-
с ъ з н а в а н о т о . Т ова о б я с н я в а защ о у д е ц а т а о т к р и в а м е едни
и з у м и т е л н и п р е д с т а в и за т о в а к а кво т о ч н о биха искали
да и м ст о р я т р о д и т е л и т е ( к а т о н ап р и м ер д а ги у б и я т ,
с г о т в я т , к а с т р и р а т и т .н .).
К а к т о д обре зн аем , р о д и т е л и т е са и з т о ч н и к н а Свръх-
а з а при д е т е т о в см исъл, ч е з а п о в е д и т е и з а б р а н и т е им се
а б с о р б и р а т о т д е т е т о . Но С в р ъ х -а з ъ т не е и д е н т и ч е н с р о ­
д и т е л и т е и о т ч а с т и се ф орм и ра и о т с а д и с т и ч н и т е фан­
т а з и и н а д е т е т о . О собено с и л н о т о п о т и с к а н е обаче сам о
п о дклаж д а б и т к а т а , б ез д а м ож е д а я д овед е до край. Нещо
повече, с и л н о т о п о т и с к а н е б локи ра ф а н т а з и и т е н а д е т е т о
и не м у д ав а в ъ з м о ж н о с т д а ги о т и г р а е или д а ги сублим ира
по д р у г начин, к а т о т я г а т а н а т е з и фиксации го з а в ъ р т а в
п орочен кръг. К а зв а м „кръг" т ъ й к а т о , к а к т о в еч е споменах,
п о т и с к а н е т о н е м о ж е д а и зч е р п и т о з и процес. Н а свой ред,
п о т и с н а т о т о ч у В с т б о за Вина е същ о непоносимо: з а т о в а
и д е т е т о о т н о в о и о т н о в о п р о и гр а в а сходни д е й с т в и я в
о п и т а си д а и з р а з и к а к т о с о б с т в е н и т е си ж елани я, т а к а и
г о т о в н о с т т а си д а п он есе н а к а з а н и е т о за т я х . Ж е л а н и е т о
д а б ъ д е н аказан о п о р а ж д а у д е т е т о нови и нови лудории и
м ож е д а се ср авн и с ж е л а н и е т о н а п р е с т ъ п н и к а д а п реп ов­
т а р я д е я н и я т а си, к а к т о щ е се и зясн и п о - н а т а т ъ к . Ще ви
п ри п ом н я н а к р а т к о какво п р ав и П и т ъ р по в р ем е н а и г р а т а ,
при к о я т о т о й и б р а т м у са п р е д с т а в е н и о т д в е т е кукли.
Д в а м а т а се д ъ р ж а т к а т о непослуш ни деца, з а т о в а р о д и т е ­
л и т е и м ги н а к а з в а т , п осле т е у б и в а т р о д и т е л и т е , после
р о д и т е л и т е н а свой р е д ги у б и в а т и н ай -н акрая всичко з а ­

К рим инални т ен д ен ц и и в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 19


почва о т н а ч а л о . Н аб л ю д ав ам е едно ком пулсивно поведение,
б езспорно п ородено о т р азл и ч н и причини, но сериозн о по­
влияно о т ч у в с т в о т о за вина, т ъ р с е щ о облекчен ие В н а к а ­
з а н и е т о . Тук веч е п р о л и ч а в а т някои о т р а з л и к и т е м еж ду
н е в р о т и ч н о т о и н о р м а л н о т о р а з в и т и е п ри д е т е т о : и н т е н ­
з и в н о с т т а н а ф и к са ц и и те, как и ко га ф и к с а ц и и т е се с в ъ р з ­
в а т с преж ивяното, с т е п е н т а на су р о в о ст и р а з в и т и е т о
н а С вр ъ х -аза (обусловени к а к т о о т в ъ т р е ш н и , т а к а и о т
външ ни причини), с п о с о б н о с т т а н а д е т е т о д а п онася т р е ­
в о ж н о с т и ко н ф л и кти .
Н ор м ал н о р а з в и т о т о д е т е , к а к т о и д е т е т о с абнор-
м ал н о р а з в и т и е , и з п о л з в а т п о т и с к а н е т о к а т о н ачин за
с п р а в я н е с В ъ т р е ш н и т е к о н ф л и к ти , но т ъ й к а т о В п ъ р в и я
сл у ч ай и н т е н з и в н о с т т а и м н е е т о л к о в а висока, т о и в ъ з ­
м о ж н о с т т а за заи и к л ян е в к р ъ г н е е т а к а го л ям а. С ъ щ е с т ­
в у в а т и д р у ги м ех ан и зм и , и зп о л зв ан и и о т н о р м а л н и т е , и
о т н е в р о т и ч н и т е д ец а, и с т е п е н т а и м н а п р о яв л ен и е о т ­
ново е о т р е ш а в а щ о зн ач ен и е. Б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а е
ед и н т а к ъ в м ех ан и зъ м . Д е т е т о е склонно д а о т х в ъ р л я н е ­
у д о в о л с т в и е т о , к о е т о м у носи р е а л н о с т т а , и т о в д о с т а
п о -го л ям а с т е п е н о т к о л к о т о в с ъ щ н о с т и згл е ж д а, к а к т о и
д а се о п и т в а д а я п р и го д и к ъ м ф а н т а з и и т е си, а не обра-
т н о т о . И т у к е о т г о в о р ъ т н а в ъ п р о са к ак е възм ож но д е ­
т е т о т а к а д о б р е д а п р и к р и в а в ъ т р е ш н и т е си с т р а д а н и я .
Всички с м е били с в и д е т е л и н а т о в а колко л есн о се усп око­
я в а т д е ц а т а с л е д го р ъ к п лач, как се р а д в а т н а всяк акви
дреболи и , и о т т а м р е ш а в а м е , ч е всичко и м е н ар ед . Т ова се
случва, н ай -в еч е з а щ о т о н а д е т е т о м у е д ад ен о убеж ищ е,
с к о е т о м ал к о или м н ого см е се п р о с т и л и к а т о в ъ з р а с т н и
- т о в а е б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а . Д обре з а п о з н а т и т е
с д е т с к а т а и г р а р а з б и р а т , ч е и г р а т а е и зц ял о с в ъ р за н а
с и м п у лси вн и я ж и в о т и с ж е л а н и я т а н а д е т е т о , к о и т о се
о т и г р а в а т и с б ъ д в ат п рез ф а н т а зи и т е . О т р е а л н о с т т а ,
къ м к о я т о е п риви дн о д о б р е а д а п т и р а н о , д е т е т о в з е м а
сам о онова, к о е т о м у е н асъ щ н о необходим о. Н еслучайн о в
ж и в о т а н а д е т е т о в ъ з н и к в а т п о р ед и ц а о т т р у д н о с т и , ко ­
г а т о и з и с к в а н и я т а н а р е а л н о с т т а с т а н а т п о -н а с т о й ч и в и
к а т о н а п р и м е р п ри т р ъ г в а н е т о н а учили щ е.
В ече сп ом енах, ч е т о з и м е х ан и зъ м - б я г с т в о т о о т р е ­
а л н о с т т а - се п р о я в я в а п ри р а з в и т и е т о н а Всяко д е т е ,
р а з л и к и т е са о т н о в о в с т е п е н т а н а п р о явл ен и е. Ако са н а ­
л и ц е ф а к т о р и т е , и зброен и к а т о об усл авящ и р а з в и т и е т о
н а обсеси вн а н е в р о за зае д н о с д р у ги по-специф ични ф а к т о ­
ри, н аб л ю д ав ам е б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а к а т о д о м и н и ­
р а щ н ач и н н а сп р ав я н е, к о й т о д о р и м ож е д а п о д г о т в и р а з ­
в и т и е т о н а б ъ д ещ а п си хоза. П он як ога подобни т е н д е н ц и и
н аб л ю д ав ам е и у д ец а, к о и т о о с т а в я т съ в с ем „нормални"
в п е ч а т л е н и я у нас, и ч е с т о е д и н с т в е н а т а п р о я в а е п о д ч е р ­
т а н о и н т е н з и в е н ф а н т а з е н ж и в о т и с п о с о б н о с т з а и гра.
Б я г с т в о т о о т р е а л н о с т т а и о б р а т н о къ м ф а н т а з и я т а е
с в ъ р за н о с д р у г а д о с т а об и ч ай н а р е а к ц и я у д е т е т о - спо­
с о б н о с т т а м у д а у сп о ко ява п р е з и г р а т а ф р у с т р и р а н и т е
си ж ел ан и я к а т о си д о к а зв а о т н о в о и о т н о в о , ч е всичко е
н а р е д и всичко щ е се оправи. П одобно п о ве д е н и е о с т а в я у
в ъ з р а с т н и т е п о гр еш н о то в п еч атлен и е, че д е т е т о е дос­
т а безгри ж н о, к а к в о т о т о в с ъ щ н о с т не е.
Д а се в ъ р н ем к ъ м м а л к и я Д ж ералд . Ж и з н е н о с т т а и
б е з г р и ж и е т о м у д о н я к ъ д е п р и к р и в ах а т р е в о ж н о с т и н еу­
д о в л е т в о р е н и е к а к т о о т д р у г и т е , т а к а и о т н его сам и я.
Т ова се п р о м ен и з н а ч и т е л н о в т е ч е н и е н а а н а л и з а т а , ко ­
я т о м у п о м о гн а д а се освободи о т т р е в о ж н о с т т а и д а з а ­
м ен и е д н а л еко кам уф л аж н а с е д н а д о с т а п о -и с т и н с к а у д о ­
в л е т в о р е н о с т . И т у к , с т р у в а м и се, се о т к р и в а т сери озн и
в ъ з м о ж н о с т и п р е д а н а л и з а т а н а д е ц а с н о р м ал н о р а з в и ­
т и е . Н ям а д е т е , к о е т о д а н е и з п и т в а т р у д н о с т и , с т р а х о ­
ве и ч у в с т в о з а вина. Д ори к о г а т о т е з и ч у в с т в а са н а гл е д
м ало важ н и , с п о с о б н о с т т а им д а п р е д и з в и к в а т с т р а д а н и я ,
д о с т а п о -сер и о зн и о т к о л к о т о и зг л е ж д а о т с т р а н и , не бива
д а се п о д ц ен ява, особено к а т о и м а м е п р ед ви д , ч е м о г а т д а
с а р ан н и и н д и кац и и за д о с т а п о-сери озн и с ъ т р е с е н и я в по­
н а т а т ъ ш н и я ж и в о т на д е т е т о .
П ри с л у ч а я с П и т ъ р сп ом енах, ч е ч у в с т в о т о з а вина
е важ ен е л е м е н т о т в ъ т р е ш н а т а п р и н у д а д а се о т и г р а -
в а т з а б р а н е н и т е д е й с т в и я о т н о в о и о т н о в о , въ п реки ч е
с т е ч е н и е на в р е м е т о т е в зн а ч и т е л н а с т е п е н п р о м е н я т
х а р а к т е р а си. М ож ем д а п р и е м е м за п рави л о, ч е п ри в ся ­
ко „палаво" д е т е се п р о я в я в а ж е л а н и е т о д а б ъ д е н аказан о.
Бих и ск а л а т у к д а ц и т и р а м Н ицш е и н его в и я „блед п р е с ­
т ъ п н и к ". Н ицш е д о б р е е р а з б и р а л к ак ч у в с т в о т о за вина
зад в и ж в а п р е с т ъ п н и к а . Тук с т и г а м е до н а й - т р у д н а т а
ч а с т о т с т а т и я т а , а и м ен н о д а р а зб е р е м какв о р а з в и т и е
п р е т ъ р п я в а т т е л и ф иксации т а к а , ч е д а се п р е в ъ р н е д е т е ­
т о В п р е с т ъ п н и к . Т рудно е д а се о т г о в о р и н а т о з и въпрос,
т ъ й к а т о до м о м е н т а п с и х о а н а л и з а т а не се е за н и м а в а л а
в д ъ л б о ч и н а с п р о б л ем а. Но о п р ед ел ен и случаи , по к о и т о
съ м р а б о т и л а и к о и т о д о н я к ъ д е п р и б л и ж а в а т п р е д с т а в а ­
т а за кр и м и н ал н о п р о яв ен , м о г а т д а ни д а д а т и д еи за т о в а
как се с т и г а д о т а м . Ще ц и т и р а м еди н случай , к о й т о м и се
с т р у в а п о к а з а т е л е н в т о в а о т н о ш е н и е . Д оведоха п ри м ен
за а н а л и за м о м ч е н а 12 години, к о е т о щ я х а д а и з п р а щ а т в
п о п р а в и т е л е н дом. П р о с т ъ п к и т е м у в к л ю ч в ах а р а зб и в а н е
н а ш каф ове и с к л о н н о с т къ м краж би, но н ай -в еч е т р о ш е н е
н а чуж ди вещ и и сек су ал н и д о м о гв ан и я до м алк и м о м и ч е ­
т а . В з а и м о о т н о ш е н и я т а му, д о к о л к о т о изобщ о м о ж еш е д а
с т а в а въп р о с з а т а к и в а , и м а х а п р ед и м н о д е с т р у к т и в е н х а ­
р а к т е р , в к л ю ч и т е л н о и м о м ч е ш к и т е м у п р и я т е л с т в а . Не
се и н т е р е с у в а ш е о т нищ о к о н к р е т н о , и зг л е ж д а ш е б е з р а з ­
л и ч ен д о р и къ м н а к а за н и я и п оощ ряван е. И н т е л и г е н т н о с т ­
т а м у бе под с р е д н а т а з а в ъ з р а с т т а , но т о в а не п оп речи
особено н а а н а л и з а т а , к о я т о п о т р ъ г н а гл ад к о и к а т о ч е ли
обещ аващ о. З а съ ж ал ен и е н а в т о р и я м е с е ц о т р а б о т а т а
ни м и се налож и п о -п р о д ъ л ж и т е л н о п р ек ъ св ан е по лични
причини. П р е з п ъ р в и т е д в а м е с е ц а с д е т е т о т р я б в а ш е д а
се в и ж д ам е по т р и п ъ т и седм и ч н о, но в с ъ щ н о с т общ о се
ср е щ н ах м е 14 п ъ т и , т ъ й к а т о м а щ е х а т а м у п р а в е ш е в си ч ­
ко възм ож но д а го д ъ р ж и н а с т р а н а о т м ен. В ъпреки т е з и
п р еч ки д е т е т о н е доп усн а нови п р о ви н ен и я д о к а т о т р а е ш е
а н а л и з а т а , но н ап р ав и п р о с т ъ п к и в п е р и о д а н а п р е к ъ с в а н е ­
т о и бе в е д н а г а и з п р а т е н в п о п р а в и т е л е н дом. О п и т и т е
м и д а го в ъ р н а о б р а т н о з а а н а л и за се о к а за х а неуспеш ни.
Н я м ам ни н ай -м алки съ м н ен и я, ч е в п о с л е д с т в и е м о м ч е т о
е и зб р а л о кр и м и н ал н о поприщ е.
Ще п р о д ъ л ж а с к р а т ъ к п р е г л е д н а п р и ч и н и т е , обусло­
вили р а з в и т и е т о му, д о к о л к о т о усп ях д а ги и зс л е д в а м по
в р е м е н а а н а л и з а т а . Д е т е т о и з р а с т в а п ри д о с т а сурови
о б с т о я т е л с т в а . Той и п о -м а л к и я т м у б р а т с а били се к су ­
алн о н аси л ван и о т п о -г о л я м а т а им с е с т р а , п ри т о в а на
д о с т а к р е х к а в ъ з р а с т . По в р е м е н а в о й н а т а у м и р а б а щ а ­
т а , м а й к а т а заб о л яв а, с е с т р а т а се н а л а г а в с е м е й с т в о ­
т о и к а т о ц ял о п о л о ж е н и е т о е п лачевн о. С л ед с м ъ р т т а н а
м а й к а т а , н яколко п р и ем н и м ай к и се р е д у в а т д а се г р и ж а т
з а него, к о е т о ощ е п о в е ч е в л о ш ав а н е щ а т а . К а т о ч е ли ос-
н о вн а р о л я з а р а з в и т и е т о м у и г р а я т с т р а х ъ т и о м р а з а т а ,

22 М елани К ш и н
и з п и т в а н и къ м п о -г о л я м а т а м у с е с т р а . З а н его т я е в ъ п л ъ ­
щ ен и е н а з л о т о и т о й я м р а зи , но н е са м о за р а д и с ек су ал н о ­
т о наси ли е, а и з а щ о т о се д ъ рж и зл е с него, с у м и р а щ а т а
м у м а й к а и т .н . В с ъ щ о т о в р е м е със с е с т р а т а го с в ъ р зв а
д о м и н а н т н а ф иксаиия, о ч еви д н о осн ован а н а о м р а з а и т р е ­
вога. П р е с т ъ п н о т о м у п о вед ен и е, обаче, се ко р ен и по-дъл-
боко. К а т о м а л ъ к т о й спи в с п а л н я т а н а р о д и т е л и т е си
и в п е ч а т л е н и я т а м у о т п о л о в и т е и м к о н т а к т и са к а т о
за особено с а д и с т и ч н и д е й с т в и я . К а к т о в еч е п о д ч е р т а х
т е з и и зж и в я в ан и я п о д с и л в а т с о б с т в е н а т а м у с а д и с т и ч -
н о с т . Ж е л а н и е т о м у з а сн ош ени е - и с б а щ а т а , и с м а й к а ­
т а - о с т а в а п о д в л а с т н о н а т е з и с а д и с т и ч н и фиксаиии и
го х в ъ р л я в си л н а т р е в о г а . П ри т е з и о б с т о я т е л с т в а сес-
т р а т а - н а с и л н и к л есн о з а м е с т в а ф и г у р и т е н а б а щ а т а -н а -
си лн ик и м а й к а т а -н а с и л н и к в н е с ъ з н а в а н о т о му. И в д в а т а
с л у ч а я т о й о ч а к в а д а б ъ д е н а к а за н и к а с т р и р а н , и р а зб и р а
се н а к а з а н и е т о д о б р е п р и л я га н а н его в и я д о с т а с а д и с т и ­
ч ен и п р и м и т и в е н С връ х-аз. Ясно бе, ч е с н а с и л в а н е т о на
м ал к и м о м и ч е т а м о м ч е т о , п р е п о в т а р я н а с и л и е т о , н а ко­
е т о с а м и я т т о й е бил подлож ен, но т о з и п ъ т в р о л я т а на
наси лн ика. Р а з б и в а н е т о н а ш каф ове и к р а ж б а т а н а вещ и
и п р е д м е т и о т т я х , к а к т о и д р у ги н егови р а з р у ш и т е л н и
и м пулси, са п о р о д ен и о т с ъ щ и т е н есъ зн а в а н и причини, о т
к о и т о и н а с и л в а н е т о , и и м а т съ щ и я си м вол и ч ен см исъл.
Т ова съ круш ен о и о с а к а т е н о м о м ч е и скаш е д а п р о м ен и слу­
ч и л о т о се к а т о си докаж е, ч е т о й с а м и я т м ож еш е д а е в
р о л я т а н а н аси лн ика. Важен м о т и в за р а з р у ш и т е л н и т е му
и м п улси бе о т н о в о и о т н о в о д а си д о к азв а, ч е в ъ п р еки вси ч ­
ко е мъж , к а т о м е ж д у в р е м ен н о о т р е а г и р а о м р а з а т а към
с е с т р а си вър х у д р у ги о б е к т и .
Не по-м алко важ но за п р е п о в т а р я н е т о н а д е я н и я т а му
и м аш е ч у в с т в о т о м у за вина и ж е л а н и е т о п р о с т ъ п к и т е му
д а б ъ д а т н ак азан и о т ж е с т о к и т е б ащ а или м айка, или пък
о т д в а м а т а заедн о. О ч е в и д н о т о м у б езр азл и ч и е къ м н ак а­
з а н и е т о и л и п с а т а н а к а к ъ в т о и д а е с т р а х б яха в с ъ щ н о с т
д о с т а п одвеж дащ и . Д е т е т о бе п ар ал и зи р ан о о т ч у в с т в о т о
з а с т р а х и вина. Тук и зни ква в ъ п р о с ъ т по какво р а з в и т и е ­
т о н а т о в а д е т е се о т л и ч а в а о т р а з в и т и е т о н а н е в р о т и ч ­
н о т о д е т е , описано по-горе. М ога сам о д а н ах в ъ р л ям някои
предполож ения. О т е д н а с т р а н а , м ного е в е р о я т н о п реж и ­
в я н о т о със с е с т р а м у д а е за с т о п о р и л о п р и м и т и в н и я м у и

К рим инални т енд ениии 8 норм алнот о р а зв и т и е на деиат а 23


д о с т а суроВ СВръх-аз н а е т а п а н а р а з в и т и е , д о с т и г н а т по
онова Време. О т д р у га с т р а н а обаче, С в р ъ х -а з ъ т о с т а в а ш е
ск ач ен с т о в а п р еж и в яв ан е и н е п р е к ъ с н а т о се о п и т в а ш е по
н якакъв начин д а се сп р ав и с него. В т о з и см исъл, за р а з ­
л и ка о т м ал к и я П и т ъ р , т р е в о ж н о с т т а н еи зм ен н о в л а д е е ­
ш е т о в а м ом че. П о с л е д в а л о т о силно п о т и с к а н е б локираш е
всички възм ож ни и зл ази за ф а н т а з и и т е му, същ о и за субли­
м ац и я т а к а , ч е за д е т е т о н е о с т а в а ш е д р у га в ъ зм о ж н о с т
освен н е п р ек ъ с н а т о да п р е п о в т а р я и п р о и гр а в а ж ел ан и я­
т а и с т р а х о в е т е си. Това м о м ч е бе ж ивяло с ъ к р у ш и т е л н и я
С връх-аз в р е а л н о с т т а , з а р а зл и к а о т н е в р о т и ч н о т о д е т е ,
к о е т о го бе съ гр ад и л о във в ъ т р е ш н и я си с в я т . Е т о защ о
о м р а з а т а му, р е з у л т а т о т р еа л н и я м у ж и т е й с к и о п и т , н а ­
м и р аш е и з р а з в д е с т р у к т и в н и т е м у прояви.
С пом енах, ч е т у к , к а к т о в е р о я т н о и п ри д р у ги подобни
случаи, с и л н о т о ран н о п о т и с к а н е б лок и ра ф а н т а з и и т е и
о т н е м а н а д е т е т о в ъ з м о ж н о с т т а д а о т р а б о т и фиксации-
т е си по д р у г н ачин или с д р у ги с р е д с т в а , т . е . д а суб ли м и ­
р а. В м н о г о о б р а з и е т о и п ъ с т р о т а т а н а с у б л и м а ц и я т а м о ­
ж ем д а о т к р и е м п р о я в л е н и я т а к а к т о на агр еси вн и , т а к а и
н а с а д и с т и ч н и фиксации. И ск ам д а п осоч а п оне ед н о с р е д ­
с т в о , ч р е з к о е т о , ако щ е т е и ч и с т о ф изически, д а м о г а т д а
се о т р а б о т я т с и л н а т а а г р е с и я и с а д и зм а , к а т о н ап р и м ер
ч р е з с п о р т а . Т ак а н а п а д е н и я т а върху о м р а зн и я о б е к т м о ­
г а т д а д о б и я т со ц и ал н о п р и ем л и в а ф орма, а зае д н о с т о в а
с п о р т ъ т п р е д л а г а св р ъ х к о м п ен сац и я з а т р е в о ж н о с т т а ,
т ъ й к а т о у т в ъ р ж д а в а з а и н д и ви д а в ъ з м о ж н о с т т а д а н е се
п о д д а д е н а агр е с о р а .
В сл у ч ая с м ал к и я п р е с т ъ п н и к бе м ного и н т е р е с н о д а
н аб лю д ав ам как в а суб лим ац ия н а с т ъ п и с о т с л а б в а н е т о н а
р е п р е с и и т е под влияние н а а н а л и з а т а . М о м ч е т о , к о е т о
п р о яв яв аш е и н т е р е с - при т о в а д е с т р у к т и в е н - е д и н с т в е ­
но към т р о ш е н е т о и р а з в а л я н е т о на вещ и и п р е д м е т и , и з ­
веднъж прояви живо л ю б о п и т с т в о към р е з е т а т а н а в р а т и ,
к а к т о и къ м Всичко друго, св ъ р зан о с кл ю ч арск и я з а н а я т .
М ож ем д а предполож им , ч е т о в а би бил п одход ящ начин за
сублим иране н а а г р е с и в н и т е т е н д е н ц и и в р а з в и т и е т о м у и
ч е а н а л и з а т а м ож еш е д а м у пом огн е д а се п р ев ъ р н е в у м ел
клю чар, в м е с т о в п р е с т ъ п н и к а , к о й т о н а й -в е р о я т н о вече е.
С т р у в а м и се, ч е о с н о в н а т а п р и ч и н а з а о т к л о н е н и я т а
п ри т о в а м о м ч е, ср авн ен и с т и п и ч н о т о з а ед н о н е в р о т и ч ­

24 Мелшш Ишии
но д е т е р а з в и т и е , е з н а ч и т е л н о п о -с и л н а т а т р е в о ж н о с т ,
п р е д и зв и к а н а о т т р а в м а т и ч н о т о п р еж и в я в ан е с п о-гол я­
м а т а м у с е с т р а . П о с л е д с т в и я т а о т т а з и т р е в о ж н о с т м о­
ж ем д а п р о сл ед и м в н яколко посоки. П о -с и л н и я т с т р а х и з­
в и к ва по-силно п о т и с к а н е н а е т а п , н а к о й т о с у б л и м а ц и я т а
все ощ е н е е б и л а о т к р и т о п оле за д е й с т в и е , б е з по т о з и
н ач и н д а о с т а в я н а д е т е т о д р у г и з л а з или в ъ з м о ж н о с т
з а о т р а б о т в а н е . Н ещ о п овече, п о -с и л н и я т с т р а х е ум н о­
ж ил с у р о в о с т т а н а С в р ъ х -аза и п о р ад и п р е ж и в я н о т о го е
засто п о р и л в т о в а му състоян и е.
П о в и ш е н а т а т р е в о ж н о с т би м о гл а д а и м а и д руги по­
с л е д с т в и я , но, за д а ги обясня, щ е се налож и д а н ап р ав я едно
о т к л о н е н и е . К о г а т о сп ом ен ах р а з л и ч н и т е в ъ зм о ж н о с т и за
р а з в и т и е т о н а д е т е т о , н а о с н о в а т а н а едни и същ и д а д е ­
н о с т и , п риведох к а т о п р и м ер и п р о я в л е н и я т а н а нормално-
т о , н а о б с е с и в н о -н е в р о т и ч н о т о и н а п с и х о т и ч н о т о с н ам е­
р е н и е т о д а се п рибли ж а до п р о я в л е н и я т а н а к р и м и н ал н о то .
До м о м е н т а обаче н е съ м за с е г н а л а п е р в е р з и и т е .
З н аем , ч е Ф рой д о п р е д е л я н е в р о з и т е к а т о н е г а т и в а на
п е р в е р з и и т е . В аж ен прин ос къ м п с и х о л о г и я т а н а п е р в е р з и ­
и т е п р ав и Закс, к о й т о с т и г а до за к л ю ч е н и е т о , ч е п ер в ер з-
н ика не п р о с т о си п о зв о л я в а - п о р ад и л и п са н а к а к в а т о и д а
е с ъ в е с т - т о в а , к о е т о н е в р о т и к а п о т и с к а п о р ад и за д р ъ ж ­
к и т е си. З ак с о т к р и в а , ч е с ъ в е с т т а п ри п е р в е р зн и к а е не
п о-м алко с т р о г а о т к о л к о т о п ри н е в р о т и к а , но д е й с т в а по
с ъ в с ем р а зл и ч е н н ачин. С ъ в е с т т а п ри п е р в е р зн и к а д оп ус­
ка п р о я в я в ан ето сам о на ч а с т о т заб р ан ен и те тен ден ци и ,
з а д а и зб я г а о т о с т а н а л и т е ч а с т и , к о и т о са ощ е по-недо-
п у с т и м и за С вр ъ х -аза. О бикновено се о т х в ъ р л я т ж елани я,
с в ъ р за н и с Е д и п о ви я ком плекс, и о ч е в и д н а т а л и п с а н а з а ­
д р ъ ж к и п р и п е р в е р зн и к а е в с ъ щ н о с т п о с л е д с т в и е о т н ал и ­
ч и е т о н а ед и н н е по-м алко с т р о г С връ х-аз, но за я в я в а щ се
по ед и н д о с т а п о -р азл и ч е н начин.
П реди н яколко годин и д о с т и г н а х до ан ал о ги ч н и з а ­
к л ю ч ен и я по о т н о ш е н и е н а п р е с т ъ п н и к а по п овод н а едни
д о кл ад , с п о м е н а т в н а ч а л о т о н а т а з и с т а т и я , в к о й т о
н ап р ав и х п одробно ср а в н ен и е м еж д у п р е с т ъ п л е н и я т а и
д е т с к и т е ф ан тазии .
В го р ео п и сан и я сл у ч ай с д е т е т о , к а к т о и п ри д р у ги не
т а к а ясно и зр азен и , но д о с т а п о у ч и т е л н и случаи , о т к р и х ,
че с к л о н н о с т т а към п р естъ п н и деян и я е в р е з у л т а т на

К рим инални т енд енции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 25


ед и н д а л е ч не по-м алко с т р о г СВръх-аз, а по-скоро н а еди н
СВръх-аз, р а б о т е щ В р а зл и ч н а посока. И м енн о т р е в о ж ­
н о с т т а и ч у в с т в о т о за ви н а т л а с к а т п р е с т ъ п н и к а къ м
д е я н и я т а му. Ч р е з и з в ъ р ш в а н е т о им т о й о т ч а с т и се оп ­
и т в а д а и з б я г а о т Е д и п о в а т а си с и т у а ц и я . В с л у ч ая с м о я
м а л ъ к п р е с т ъ п н и к , н а б е з и т е м у ср ещ у з а т в о р е н и ш каф ове
и н а п а д е н и я т а н а м алк и м о м и ч е т а бяха зам ен и л и н а п а д е ­
н и я т а вър х у м а й к а т а .
Е с т е с т в е н о т е з и сх в ащ ан и я с л е д в а т е п ъ р в а д а б ъ д а т
п р о вер ен и и д о р а з в и т и . По м ое м н ен и е вси чко к а зан о д о ­
т у к к а т о ч е ли води до з а к л ю ч е н и е т о , ч е не л и п с а т а н а
С връ х-аз, а р а з л и ч и я т а в р а з в и т и е т о м у - и н а й -в е р о я т н о
ф и к с и р а н е т о м у н а еди н д о с т а р ан ен е т а п о т р а з в и т и е т о
- м о г а т д а се о к а ж а т о т р е ш а в а щ о зн ачен ие.
П р а в и л н о с т т а на т е з и предполож ения мож е д а о т к р и е
прим ам ливи п р ак ти ч еск и п ер сп ек ти в и . Ако к р и м и н ал н а та
п р о я в е н о с т е р е з у л т а т не о т д еф и ц и ти на С връх-аза и съ­
в е с т т а , а о т р а зл и ч н о т о и м р а зв и т и е , а н а л и з а т а би т р я б ­
вало д а мож е д а р а б о т и по посока на п р е н а г л а с а т а им т а к а ,
к а к т о е доказала, че мож е д а лекува неврози. Също к а к т о при
п е р в е р з и и т е и п си х ози те, и зг р а ж д а н е т о н а пълноценна вр ъ з­
ка с п р естъ п н и ц и в зрял а в ъ з р а с т мож е д а се окаже невъзм ож ­
но. При д е т с к а т а ан али за обаче н е щ а т а с т о я т по-различно.
Д е т е т о н ям а нуж да о т кой зн ае каква м о т и в а ц и я за започва­
не н а анализа: в ъ п р о с ъ т за у ста н о в я в а н е н а преноса по-скоро
опира до и зп о л зв ан ето на оп ределен а т е х н и к а и о т т а м до
п о д д ъ р ж ан ето на а н а л и за т а . Н е Вярвам, че същ ест вува дет е,
с коет о да е невъзмож но да уст ановит е прен ос и ли у коет о да
н е може да бъде извикана способност т а за лю бов. В случая с
м оя м алък п р естъ п н и к, м о м ч е т о и зглеж даш е напълно лиш ено
о т с п о с о б н о с т т а д а обича, но а н а л и з а т а показа, ч е т о в а съв­
сем не е т а к а . Д е т е т о им аш е добър т р а н с ф е р към мен, във все­
ки случай д о с т а т ъ ч н о добър, за д а т а н е възм ож на а н а л и за т а ,
м акар че м о т и в а ц и я т а му за ан али за изцяло липсваш е - т о й
дори не п оказа кой знае каква н е о х о т а по повод о п а с н о с т т а
д а бъде и з п р а т е н в п о п р а в и тел е н дом. Нещо повече, ан али за­
т а разкри, че т о в а не д о т а м умно хлапе и зп и т в а ш е дълбока и
ч и с т а любов към м айка си. М а й к а т а ум ира о т р ак при ужасни
о б с т о я т е л с т в а и п о сл ед н и те с т а д и и на б о л е с т т а в о д я т до
пълно р азл аган е на п л ъ т т а . По т о в а врем е д ъ щ е р я т а не иска
дори д а я доближи и именно м о м ч е т о се грижи за нея. Веднага

26 М е.иш и К.ш ии
сл ед к р ая й, д о к а т о ощ е леж и м ъ р т в а в л е гл о т о , с е м е й с т в о ­
т о р еш ав а д а напусне к ъ щ а т а , но д о с т а врем е не м о г а т д а го
о т к р и я т . М о м ч е т о се заклю чва в с т а я т а и с т о и в ъ т р е заед ­
но с м ъ р т в а т а си майка.
В е р о я т н о е възм ож н о д а се в ъ зр ази , ч е в д е т с т в о т о по­
добни т е н д е н ц и и в р а з в и т и е т о ощ е не са т а к а ясно и з р а ­
зен и и д о с т а ч е с т о щ е см е в с ъ щ н о с т неспособни д а р а з п о з ­
н а е м д е т е т о , к о е т о е н а п ъ т д а се п р е в ъ р н е в п р е с т ъ п н и к .
Т о ва н есъ м н ен о е вяр н о и в с ъ щ н о с т подобни за я в л е н и я м е
н ав ед о х а н а з а к л ю ч и т е л н и т е м и думи. Н есъм н ен о е т р у д -
но д а се р а з б е р е до какв и р е з у л т а т и щ е д о в е д а т т е н д е н ­
ц и и т е в р а з в и т и е т о н а ед н о д е т е - д а л и до н о р м а л н о т о ,
н е в р о т и ч н о т о , п с и х о т и ч н о т о или к р и м и н а л н о т о ? Но т ъ к ­
м о з а щ о т о н е зн а е м д о с т а т ъ ч н о , т р я б в а д а се о п и т в а м е
д а р а з б е р е м п о вече. П с и х о а н а л и з а т а ни д а в а с р е д с т в о т о .
Н ещ о п овече: п с и х о а н а л и з а т а м ож е н е п р о с т о д а п р е д у г а ­
ди б ъ д е щ о т о р а з в и т и е н а д е т е т о , но м ож е д а го п ром ен и
и н асоч и къ м п о-п одходящ и п ро яв л ен и я.

К рим инални т енд енции в норм алнот о р а зв и т и е на децат а 27


Мелани Клайн

За п р е с т ъ п н о с т т а (1934)*
Господин П р е д с е д а т е л , д ам и и господа,
К о г а т о п р ед и ден-дВа В а ш и я т с е к р е т а р м е покани д а
го в о р я на д и с к у с и я т а т а з и Вечер, о т в ъ р н а х , ч е п р и е м а м с
у д о в о л с т в и е , но за т о л к о в а к р а т к о в р е м е н е бих м о гл а д а
п о д г о т в я д о к л ад или д р у г зн ач и м принос по т е м а т а . К аз­
в ам т о в а т ъ й к а т о д н ес в с ъ щ н о с т щ е се о п и т а м сам о д а
обобщ я някои о т з а к л ю ч е н и я т а , до к о и т о съ м д о с т и г н а л а
по д р у ги п о во д и .1
В с т а т и я 2, к о я т о п р е д с т а в и х п р ед С е к ц и я т а п р ез 1927
година, се о п и т а х д а покаж а, ч е кр и м и н ал н и т е н д е н ц и и
се н а б л ю д а в а т и при р а з в и т и е т о н а н о р м а л н и т е д ец а и
н ах въ р л и х н якои п р ед п о л о ж ен и я за ф а к т о р и т е , к о и т о обу­
с л а в я т асоци алн ото и крим иналнопроявеното р азв и ти е .
У с т а н о в и х , ч е п ри д е ц а т а и м а п р о яв л ен и я н а асоц и ал н и и
кр и м и н ал н и т е н д е н ц и и в р а з в и т и е т о и т е ги о т и г р а в а т
о т н о в о и о т н о в о - р а зб и р а се по св о я си д е т и н с к и начин - в
з а в и с и м о с т о т т о в а , колко си лен е с т р а х ъ т о т о т м ъ щ е ­
н ие н а р о д и т е л и т е к а т о н а к а за н и е за а г р е с и в н и т е им ф ан­
т а з и и . Д е ц а т а , к о и т о , м а к а р и н есъ зн аван о , се о п а с я в а т
д а не б ъ д а т н асеч ен и н а къ сове, об езгл ав ен и , п о г ъ л н а т и и
т .н ., и з п и т в а т н у ж д а т а д а б у й с т в а т и д а б ъ д а т н ак азан и
за и з в ъ р ш е н и т е п а к о с т и , т ъ й к а т о р е а л н о т о н аказан и е,
к о л к о т о и сурово д а е т о , е д о с т а усп окояващ о в с р а в н е ­
н ие съ с с м ъ р т о н о с н и т е н ап ад ен и я , к о и т о т е и б ез д руго
о ч а к в а т о т ф а н т а с т и ч н о ж е с т о к и т е си р о д и т е л и . В с т а ­
т и я т а с т и г н а х до з а к л ю ч е н и е т о , н а к о е т о се п о зо в а в а м
' ‘Criminal Tendencies in Normal Children' (1927)
2 ‘Criminal Tendencies in Normal Children' (1927)
*П реводът е направен no Klein M., „Love,Guilt and
Reparation & Other Works 1921-1945, A Delta Book, c. 259
28
и т у к , а именно: н е с л а б о с т т а или л и п с а т а н а С В ръх-аза
(к а к т о ч е с т о се п р ед п о л а га ), или, к а за н о по д р у г начин, не
л и п с а т а н а с ъ в е с т , а н е п о с и л н а т а с у р о в о с т н а С в р ъ х -аза
о б у с л а в я т х а р а к т е р н о т о п о в е д е н и е п ри а с о ц и а л н и т е и
к р и м и н а л н о -п р о я в е н и т е л и ч н о с т и .
П о -н а т а т ъ ш н а т а р а б о т а в о б л а с т т а на д е т с к а т а
а н а л и з а п о т в ъ р д и т е з и п р е д п о л о ж е н и я и п р е д л о ж и по-
з а д ъ л б о ч е н о р а з б и р а н е з а м е х а н и з м и т е , п р о я в я в а щ и се
п р и п о до б н и сл у ч аи . П ъ р в о н а ч а л н о м а л к о т о д е т е и з п и т ­
ва агреси вн и им пулси и ф а н т а з и и към р о д и т е л и т е и впо­
с л е д с т в и е ги п р о е ц и р а в ъ р х у т я х к а т о по т о з и н ач и н д е ­
т е т о придобива ед н а ф а н т а с т и ч н а и и зкри вен а к а р т и н а
з а х о р а т а около с е б е си. Но е д н о в р е м е н н о с т о в а р а б о т и
и м е х а н и зм ъ т на и н т р о е ц и р а н е т о , т а к а че н е р е а л н и т е
и м а г о б и в а т и н т е р н а л и з и р а н и и, В р е з у л т а т н а т о в а ,
д е т е т о у с е щ а , ч е е В р ъ ц е т е н а ч у д о в и щ н о о п асн и и ж е с ­
т о к и р о д и т е л и - в с ъ щ н о с т във в л а с т т а на в ъ т р е ш н и я
си С в р ъ х -аз.
В р а н н а т а с а д и с т и ч н а ф аза, п р е з к о я т о п р е м и н а в а
В секи и н д и ви д , д е т е т о се з а щ и т а в а о т с т р а х а , п о р о ­
ден о т р а з я р е н и т е о б е к т и - к а к т о и н т р о е ц и р ан и , т а к а
и в ъ н ш н и - к а т о у д в о я в а във ф а н т а з и и т е си н а п а д е н и я ­
т а в ъ р х у т я х . Ц е л т а м у е, о т ъ р в а в а й к и се о т о б е к т и т е ,
д а у с м и р и н е п о н о с и м и т е за п л а х и н а С в р ъ х -а за . Т а к а се
з а т в а р я ед и н п о р о ч е н к р ъ г: т р е в о ж н о с т т а н а д е т е т о
го т л а с к а к ъ м р а з р у ш а в а н е т о н а о б е к т и т е м у, т о в а н а
сво й р е д у в е л и ч а в а т р е в о ж н о с т т а м у и о т н о в о го з а п р а ­
щ а к ъ м н а п а д е н и е н а о б е к т а . Т ози п о р о ч е н к р ъ г с ъ с т а ­
в л я в а п с и х о л о ги ч е с к и я м е х а н и зъ м , к о й т о и з г л е ж д а е В
о с н о в а т а на ас о ц и ал н и те и к р и м и н ал н и те т ен д ен ц и и в
р а з в и т и е т о на индивида.
К о га т о в хода на н о р м ал н о то р а з в и т и е с а д и з м ъ т и
т р е в о ж н о с т т а з а п о ч в а т б авно д а з а г л ъ х в а т , д е т е т о
н а м и р а п о-удачни и по-социално о р и е н т и р а н и начин и за
с п р а в я н е с т р е в о ж н о с т т а . П о д о б р е н а т а а д а п т а ц и я към
р е а л н о с т т а п о д п о м а га д е т е т о в у с и л и е т о м у д а укреп н е
ср ещ у ф а н т а с т и ч н и т е и м аго п р е з в р ъ з к а т а с р е а л н и т е
р о д и т е л и . Д о к а т о п р е з п о -р а н н и т е е т а п и н а р а з в и т и е т о
а г р е с и в н и т е м у ф а н т а з и и ср ещ у р о д и т е л и т е , б р а т я т а и
с е с т р и т е п р е д и з в и к в а т т р е в о ж н о с т - н а й -м а л к о т о з а р а ­
ди о п а с е н и я т а , ч е т е з и о б е к т и щ е се о б ъ р н а т ср ещ у него

За прест ъпност т а 29
- т о с е г а т е з и т е н д е н ц и и се п р е в р ъ щ а т 8 осн ова н а з а ­
р а ж д а щ и т е се ч у в с т в а н а вин а и ж ел ан и е д а п оп рави с т о ­
р е н о т о във ф а н т а з и и т е . П одобни п р о м ен и н а с т ъ п в а т и в
р е з у л т а т н а ан ал и з а т а .
А н а л и з а т а н а и г р а т а п о казв а, че к о г а т о а г р е с и в н и т е
н агон и н а д е т е т о и т р е в о ж н о с т т а м у с а м н ого високи, т о
не сп и р а д а къса, реж е, чупи, м окри и го р и к а к в о т о м у п о ­
п ад н е к а т о н ап р и м ер х а р т и я , к и б р и т , к у т и и , м алк и ф и гур­
ки за и гр а, к о и т о п р е д с т а в л я в а т р о д и т е л и т е , б р а т я т а и
с е с т р и т е му, т я л о т о и г ъ р д и т е н а м а й к а т а . С ъщ о т а к а
о т к р и в а м е , ч е подобни агр е с и в н и д е й с т в и я се р е д у в а т съ с
с ъ с т о я н и я н а д ъл бока т р е в о г а . Но к о г а т о в п р о ц е са н а а н а ­
лиза т р е в о г а т а п остеп ен н о и зчезва и с а д и з м ъ т н ам аля­
ва, ч у в с т в о т о з а вин а и г р а д и в н о с т т а и з л и з а т на п р ед ен
план. Т ак а н ап р и м ер м а л к о т о м ом ч е, к о е т о н е н а с и т н о е
н ач у п в ал о н а п а р ч е т а д ъ р в ен и п ръчки, с е г а щ е се о п и т а
о т к ъ с о в е т е д а н ап р ав и м олив. З а ц е л т а щ е в зе м е п а р ч е т а
г р а ф и т о т м о л и в и т е , н ач уп ен и п р ед и т о в а , щ е ги подпъх-
н е в ц е п н а т и н а т а н а к ъ сч е д ъ р в о и н ай -н ак р а я щ е увие к ъ са
грубо д ърво, т а к а ч е д а го н ап р а в и д а и зг л е ж д а по-хубаво.
О т общ ия к о н т е к с т н а п р е д с т а в е н и я м а т е р и а л и о т а с о ­
ц и а ц и и т е н а д е т е т о с т а в а ясно, ч е т о з и р ъ ч н о и з р а б о т е н
м о л и в п р е д с т а в л я в а п ен и са н а б а щ а т а , о с а к а т е н о т д е т е ­
т о във ф а н т а з и и т е му, а съ щ о и н его в и я с о б с т в е н пенис, за
к о й т о се с т р а х у в а д а не б ъ д е о с а к а т е н к а т о о т м ъ щ е н и е
за с т о р е н о т о .
К о л к о т о п о веч е н а р а с т в а н у ж д а т а и с п о с о б н о с т т а за
в ъ з с т а н о в я в а н е н а с т о р е н о т о и к о л к о т о п о веч е у к р е п в а
д о в е р и е т о в о к о л н и т е , т о л к о в а по-благ с т а в а С вр ъ х -аза и
о б р а т н о т о . Но в с л у ч а и т е , п ри к о и т о в р е з у л т а т н а силно
и зр а з е н с а д и з ъ м и з а в л а д я в а щ а т р е в о ж н о с т (щ е се о гр а н и ­
ч а са м о до и зб р о я в а н е н а н а й -в а ж н и т е ф а к т о р и ), п о р о ч н и я т
кръг на о м р а з а т а , т р е в о ж н о с т т а и д е с т р у к т и в н о с т т а
н е м ож е д а б ъ д е р азк ъ са н , и н д и в и д ъ т о с т а в а под н а т и с к а
н а п о -р ан н а т р е в о ж н о с т и з а п а з в а з а щ и т н и т е м ехан и зм и ,
п р и същ и н а т о з и р ан ен е т а п . И ако т о г а в а с т р а х ъ т о т
С вр ъ х -аза, било т о п о р ад и външ ни или и н т р а п с и х и ч н и п р и ­
чини, п р е к р а ч и о п р ед ел ен и гран и ци , и н д и в и д ъ т м ож е д а се
види п р и н у д ен д а у н и щ ож ава х о р а и т а з и п р и н у д а м ож е д а
се п р е в ъ р н е в о сн о ва за р а з в и т и е т о н а к р и м и н ал н о п р о я в е ­
но п о в е д е н и е и ли н а психоза.
В иж дам е к ак ед н и и същ и п си хологи ч ески корен и м о ­
г а т да зах р ан я т к а к то п аран оята, т а к а и п р естъ п н о ст­
т а . ВъВ В т о р и я сл у ч ай някои ф а к т о р и м о г а т д а у с и л я т
с к л о н н о с т т а у п р е с т ъ п н и к а д а п о т и с к а н е с ъ зн а В а н и т е си
ф а н т а з и и и д а ги о т и г р а В а 6 р е а л н о с т т а , ф а н т а з и и т е за
п р е с л е д в а н е са х а р а к т е р н и и за д в е т е с ъ с т о я н и я : т ъ к м о
з а щ о т о се ч у в с т в а п р есл ед в ан , п р е с т ъ п н и к ъ т р е ш а в а д а
у н и щ о ж ава д р у г и т е . Е с т е с т в е н о в случаи , п ри к о и т о д е ­
т е т о н е сам о във ф а н т а з и и т е си, но същ о и в р е а л н о с т т а
се ч у в с т в а д о н я к ъ д е п р е с л е д в а н о о т г р у б о с т т а н а р о д и ­
т е л и т е или о т м и з е р н и т е усл о в и я н а ж и в о т , ф а н т а з и и т е
м у м н о г о к р а т н о се у с и л в а т . Ч е с т о с р е щ а н а т е н д е н ц и я е
д а се н а д ц е н я в а в а ж н о с т т а н а н е з а д о в о л и т е л н а т а р е а л н а
зао б и к ал я щ а с р е д а , в см исъл, ч е в ъ т р е ш н и т е п си хологи ­
ч еск и т р у д н о с т и , к о и т о д о н я к ъ д е р а зб и р а се п р о и з т и ч а т
о т з а о б и к а л я щ а т а с р е д а , не с а оц ен ен и по д о с т о й н с т в о .
С л ед о вател н о о т с т е п е н т а на и н т р а п с и х и ч н а т а т р е в о ж ­
н о с т н а д е т е т о н ай -в еч е зав и си д а л и п о д о б р е н и я т а в за о ­
б и к а л я щ а т а го с р е д а щ е п р и д о б и я т н якакъ в см исъл.
Едно о т н е щ а т а , к о и т о п р ав и п р е с т ъ п н и ц и т е н еп о­
н я т н и з а о с т а н а л и я с в я т , е л и п с а т а н а н о р м ал н и човеш ки
ч у в с т в а у п р е с т ъ п н и к а , но т а з и л и п с а е в с ъ щ н о с т привид-
на. К о г а т о по в р е м е н а а н а л и з а т а се д о с т и г н е до най-дъл-
б и н н и т е к о н ф л и к ти , о т к о и т о п р о и з т и ч а т о м р а з а т а и
т р е в о ж н о с т т а , т а м р а зб и р а се о т к р и в а м е и л ю б о в т а . У
п р е с т ъ п н и к а л ю б о в т а н е л ип сва, но е т а к а д ълбоко с к р и т а
и п о гр еб ан а, ч е нищ о д р у го освен а н а л и з а т а н е би м огл о д а
я п рояви. Тъй к а т о з а м а л к о т о бебе о м р а з н и я т п р е с л е д ­
в ащ о б е к т е за е д н о с т о в а о б е к т ъ т н а ц я л а т а м у лю бов и
либидо, п р е с т ъ п н и к ъ т е в с ъ щ н о с т в п о з и ц и я т а д а м р а зи и
п р е с л е д в а с о б с т в е н и я си лю бовен о б е к т . Т ова е н еп оноси ­
м а позиция, з а т о в а в с и ч к и т е м у сп ом ени и о с ъ з н а в а н е т о
н а л ю б о в т а , къ м к о й т о и д а е о б е к т , т р я б в а д а б ъ д а т п од­
т и с н а т и . Ако, в к р а я н а к р а и щ а т а , с в е т ъ т е п ъл ен ед и н ­
с т в е н о и сам о с в р а го в е - к а к т о в с ъ щ н о с т се ч у в с т в а п р е с ­
т ъ п н и к ъ т - т о т о г а в а о м р а з а т а и д е с т р у к т и в н о с т т а му
са, о т н его в а г л е д н а т о ч к а , в г о л я м а с т е п е н оп равдан и .
П одобно о т н о ш е н и е о б л е к ч ав а ч а с т о т н е с ъ з н а в а н и т е
ч у в с т в а на вина, и з п и т в а н и о т п р е с т ъ п н и к а . О м р а з а т а
ч е с т о се и зп о л зв а к а т о н а й -е ф е к т и в н о т о п р и к р и т и е на
л ю б о в т а , но н е т р я б в а д а за б р а в я м е , ч е за човек, подлож ен

За прест ъпност т а 31
н а п р о д ъ л ж и т е л н а о п а с н о с т о т п р есл ед в ан е, п ъ р в о т о , и
в с ъ щ н о с т е д и н с т в е н о важ но съ ображ ен и е, е с и г у р н о с т т а
н а с о б с т в е н и я м у Аз.
И т а к а , д а обобщ им: в с л у ч а и т е п ри к о и т о о с н о в н а т а
ф у н к ц и я н а С връ х-А за е д а п р е д и зв и к в а т р е в о ж н о с т р е з у л ­
т а т ъ т щ е е р а з в и т и е т о н а н еоб узд ан и з а щ и т н и м е х а н и ­
зм и в А за, к о и т о са н е е т и ч н и и асоц и ал н и по своя х а р а к ­
т е р . Със з а г л ъ х в а н е т о н а д е т с к и я с а д и зъ м и с п р о м е н и т е ,
н а с т ъ п в а щ и в х а р а к т е р а и ф у н к ц и и т е н а С вр ъ х -аза т а к а
ч е д а п о р аж д а п о-м алко т р е в о ж н о с т и п о веч е ч у в с т в о за
вина, се а к т и в и р а т з а щ и т н и т е м ехан и зм и , к о и т о з а л я г а т
в о с н о в а т а н а м о р а л н и т е и е т и ч н и т е н а гл а с и - д е т е т о
зап о ч в а д а се о т н а с я в н и м а т е л н о къ м с в о и т е о б е к т и и д а
е п о д в л а с т н о н а соц и алн и ч у в с т в а .
З н ае м колко е т р у д н о д а се у с т а н о в и к о н т а к т с в ъ з­
р а с т н и я п р е с т ъ п н и к и д а б ъ д е и зл екуван , м а к а р ч е н я м а м е
о сн о ван и я д а с м е т в ъ р д е п е с и м и с т и ч н и в т о з и случай, но
о п и т ъ т п о казв а, ч е у с т а н о в я в а н е т о н а к о н т а к т и л е ч е н и ­
е т о н а кр и м и н ал н о п р о яв ен и и п с и х о т и ч н и д е ц а м ож е д а е
успеш но. И згл е ж д а ч е н а й -д о б р о т о л е к а р с т в о ср ещ у м л а ­
д е ж к а т а п р е с т ъ п н о с т би б и л а а н а л и з а т а н а д ец а, к о и т о
п р о я в я в а т п р и зн ац и н а аб н о р м ал н о р а з в и т и е в е д н а т а или
д р у г а т а посока.
Д оналд Уиникът

НЯКОИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
АСПЕКТИ НА ДЕТСКАТА
ПРЕСТЪПНОСТ
(обръщ ение към м а г и с т р а т и , 1946 г.)*
И ска м и се д а д а м п р о с т о и Все п ак праВ доподобно оп и ­
сан и е н а ед и н о т а с п е к т и т е н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т ’
- т а к о В а описание, к о е т о сВързВа п р е с т ъ п н о т о п оведен и е
с л и ш а в а н е т о о т д о м а ш н а с р е д а . Т ова м ож е д а е о т п олза
за онези, к о и т о и с к а т д а в н и к н а т в с ъ щ и н с к и т е п ричини
н а п р о б л е м и т е п ри м а л о л е т н и т е п р е с т ъ п н и ц и .2
Н а п ърво м я с т о бих и ск ал д а н асо ч а В нимание къ м д у ­
м а т а „н есъ зн аван о “. Н а с т о я щ о т о об ръ щ ен и е е н асочен о
къ м съдии, к о и т о , по с в о я т а п о д г о т о в к а , са сви кн али д а
п реценяват дан ни те и да обм ислят н ещ ата точно т о л ­
ко ва добре, к о л к о т о и д а ги у с е щ а т . В т о в а о т н о ш е н и е
Ф ройд и м а д е й с т в и т е л н о п о л е зен принос. Той п оказва, ч е
ако зап о ч н ем д а м и сл и м п о с л е д о в а т е л н о , в м е с т о д а се во­
д и м о т у с е щ а н е т о си, ние не бихм е м огл и д а п р ен еб р егн ем
н е с ъ з н а в а н о т о , б ез д а и зп а д н е м в очебийно заб л уж д ен и е

' delinquency - в английския език се упот ребява най-вече за


непълнолетни лица и означава закононарушение, отклонение,
антисоииално поведение, еквивалент ът на „престъпление" при
възраст нит е. Тук ще бъде превеж дано като „престъпност сред
малолетни", „детска престъпност" или „престъпно п оведен ие“.
2 delinquent - (субстантив) най-често като „малолетен п рес­
тъпник" или „нарушител"

' Преводът е направен no Winicoot D, „Deprivation and


Delinquency", 2000 Routledge, London and N e w York, c. 113
или, В к р а й н а с м е т к а , б ез д а с т а н е м за см ях. Н есъзнаВ ано-
т о м ож е и д а п р е д с т а в л я в а неудобен ф а к т з а онези, к о и т о
п р е д п о ч и т а т н е щ а т а д а с а п р о с т и и ясни, но т о о п р е д е л е ­
но н е м ож е д а н е б ъ д е в з е т о п од вн и м ан и е о т м и с л е щ и т е
и д ал н о ви д н и хора.
Е дин ч у в с т в и т е л е н и и н т у и т и в е н ч о век съ в с ем не би
м о гъ л д а п р е н еб р егн е н е с ъ з н а в а н о т о ; т о й н е п р е к ъ с н а т о
б и ва р а з т ъ р с в а н о т с о б с т в е н о т о си н есъ зн аван о . Но м и ­
с л е щ и я т ч о ве к все ощ е н е си е д а л с м е т к а , ч е би м о гъ л д а
м исли, к а т о в с ъ щ о т о в р е м е вклю чва и н е с ъ з н а в а н о т о в
с в о е т о м и сл ен е. Н якои м и сл ещ и хора, к о и т о са о п и т в а л и
л о г и к а т а , но т я и м се е с т о р и л а п о в ъ р х н о с т н а , д а в а т н а ­
ч а л о т о н а реакц и он н о д ви ж ен и е към н е -р а з у м н о т о , к о е т о
по с ъ щ е с т в о е е д н а о п асн а т е н д е н ц и я . С т р а н н о е в съ щ ­
н о с т по какъ в н ачин п ъ р в о к л асн и м и с л и т е л и и дори учен и
п р о п у с к а т д а се в ъ з п о л з в а т о т т о в а н еобикновено н аучно
п о с т и ж е н и е . Не с т а в а м е ли с в и д е т е л и н а т о в а как иконо­
м и с т и т е и гн ори рат н есъ зн аван ата алчност, п о л и ти ц и те
н е д ъ р ж а т с м е т к а за и з т л а с к а н а т а о м р а за , л е к а р и т е са
н еспособни д а р а з п о з н а я т д е п р е с и я т а и х и п о х о н д р и я т а ,
к о и т о се к р и я т за д т а к и в а заб о л я в ан и я к а т о н ап р и м ер
р е в м а т и з м а и к о и т о в р е д я т н а и н д у с т р и а л н а т а м аш и н а?
Н ие д о р и и м а м е съдии, к о и т о н е м о г а т д а в и д я т , че, н е с ъ ­
знаван о, к р а д ц и т е т ъ р с я т н ещ о п о веч е о т вел оси п ед и или
с т о т и н к и във ф о н т а н и т е .
В секи съ д и я е н ап ъ л н о н аясн о с ф а к т а , ч е к р а д ц и т е
и м а т н е с ъ зн а в а н и м о т и в и . П ред и д а п р о д ъ л ж а обаче, бих
и скал д а се с п р а и д а а к ц е н т и р а м н а ед н о д о с т а р азл и ч н о
с л е д с т в и е н а съ щ и я т о з и принцип. Бих и скал д а б ъ д е в з е т о
под вн и м ан и е н е с ъ з н а в а н о т о във в р ъ зк а с р а б о т а т а н а с ъ ­
д и я т а , р а б о т а , к о я т о се с ъ с т о и в п р и л а г а н е т о н а закона.
И менно з а щ о т о т о л к о в а м и се и ска в р а з с л е д в а н е т о
н а съдебни д е л а и при р а б о т а т а с а н т и с о ц и а л н и д ец а д а се
п р и л а г а т п сихологически м е т о д и , а з в ъ зн а м е р я в а м д а а т а ­
кувам е д н а о т н а й -г о л е м и т е п реч ки з а н ап р ед ъ к а В т а з и
о б л а с т ; а т я п р о и з т и ч а о т В ъ зп р и е м а н е т о н а с а н т и м е н ­
т а л н а н а г л а с а по о т н о ш е н и е н а п р е с т ъ п л е н и е т о . Ако е н а ­
лице н ап ред ък, но т о й се оп и ра н а с а н т и м е н т а л н о с т , т о в а
е напълно безполезно; н еп рем ен н о т р я б в а д а б ъ д а т в з е т и
м ер ки и в д е й с т в и т е л н о с т е по-добре д а не е и м ало никакъв
н ап ред ък. В с а н т и м е н т а л н о с т т а се съ д ъ р ж а и з т л а с к а н а

И До/ш.и) Ушшкът
или н есъ зн а ва н а о м р а за, а едно т а к о в а и з т л а с к в а н е е нещ о
н езд р аво . Рано или късно о м р а з а т а и зл и за н аяве.
П р е с т ъ п л е н и е т о н еи зм ен н о п р о во к и р а ж е л а н и е за пуб-
л ичн о в ъ зм е зд и е. А п у б л и ч н о т о в ъ зм е зд и е м ож е д а п р е д ­
с т а в л я в а и с т и н с к а о п а с н о с т , к о г а т о не е д ел о н а зак он а
и н а онези, к о и т о го и з п ъ л н я в а т . С ъ д и я т а д а в а и з р а з на
ч у в с т в а т а н а публично в ъ зм е зд и е , и з к л ю ч и т е л н о и сам о в
съ д е б н ата п ракти ка, и еди нствено с т о в а б и в а т съ здаде­
ни у с л о в и я т а в и н о в н и я т д а б ъ д е т р е т и р а н по ед и н х у м а­
н ен начин.
Д опускам , ч е у н якого т а з и и д е я м ож е д а п р ед и зв и к а
силно н его д у ван и е. М ного хора, ако ги з а п и т а ш , биха к а з а ­
ли, ч е н е ж е л а я т д а н а к а з в а т п р е с т ъ п н и ц и т е , а по-скоро
и м се и ска т е д а б ъ д а т п о д л ага н и н а л еч ен и е. Но м о я т а
т е з а - а т я се б а з и р а н а съ в с ем ясни п р е д п о с т а в к и - е, че
не е възм ож но д а е н ал и ц е п р е с т ъ п л е н и е , б ез по т о з и н а ­
чин о б щ о т о ниво н а н е с ъ з н а в а н и т е ч у в с т в а за публично
в ъ з м е з д и е д а се повиш и. Е д н а о т ф у н к ц и и т е н а зак о н а е
и м ен н о д а п р е д п а з в а п р е с т ъ п н и к а о т в ъ п р о с н о т о н есъ зна-
вано и з а т о в а сл яп о в ъ зм е зд и е . О б щ е с т в о т о се ч у в с т в а
ф р у с т р и р а н о , но о с т а в я н а с ъ д а д а се о п р а в я с п р е с т ъ п ­
ника, сл ед к а т о в еч е е м и н ал о в р е м е и с т р а с т и т е са се
успокоили; а к о г а т о п р а в о с ъ д и е т о е к а зал о с в о я т а дум а,
т о г а в а м ож е д а п о с л е д в а и и з в е с т н о у д о в л е т в о р е н и е . С ъ­
щ е с т в у в а р е а л н а о п а с н о с т н а м е р е н и е т о н а онези, к о и т о
биха и скали п р е с т ъ п н и ц и т е д а б ъ д а т л ек у в ан и к а т о болни
хо р а (к а к в и т о т е в д е й с т в и т е л н о с т са), д а б ъ д е о с у е т е н о
и м ен н о т о г а в а , к о г а т о т е ся к аш с а п о с т и г н а л и с в о я т а ц ел
- б л а го д а р ен и е н а т о в а , ч е н е с а в зел и под вн и м ан и е ск р и ­
т и я п о т е н ц и а л н а н е с ъ з н а в а н о т о в ъ зм е зд и е. О пасно е д а
б ъ д а т п р е с л е д в а н и ч и с т о т е р а п е в т и ч н и ц ел и о т с ъ д е б н а ­
т а трибуна.
С л ед всичко казан о , м о га д а п р о д ъ л ж а с н е щ о т о , кое­
т о м е и н т е р е с у в а м н ого п овече, а и м ен н о - с х в а щ а н е т о за
п р е с т ъ п л е н и е т о к а т о психично заб о л яв ан е. Т ова е ед н а
н е о б я т н а и сл о ж н а т е м а , но а з щ е се о п и т а м д а каж а нещ о
п р о с т о за а н т и с о ц и а л н и т е д е ц а и за в р ъ з к а т а н а д е т с к а ­
т а п р е с т ъ п н о с т с л и ш а в а н е т о о т с е м ей н а ср е д а .
З н аем , ч е п р и и з с л е д в а н е т о н а р а з л и ч н и т е уч ен иц и о т
ед н о и з п р а в и т е л н о учили щ е, д и а г н о з и т е б иха м о гл и д а в а ­
р и р а т о т н о р м а л н о с т (или зд р ав е), до ш и зоф рен и я. И все

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 35


п ак и м а неидо общо, к о е т о свъ рзВ а Всички м а л о л е т н и п р е с ­
т ъ п н и ц и . КакВо е т о ?
В ед н о н о р м ал н о с е м е й с т в о м ъ ж ъ т и ж е н а т а - с ъ п р у ­
г ъ т и с ъ п р у г а т а - п о е м а т с ъ в м е с т н а о т г о в о р н о с т за св о ­
и т е д ец а. Б е б е т а т а и д в а т н а бял с в я т и м а й к а т а (с п о­
м о щ т а н а б а щ а т а ) о т г л е ж д а всяко о т т я х к а т о и зу ч а в а
н е г о в а т а л и ч н о с т и т ъ р с и р еш ен и е н а н его в и я и н д и ви д у­
ал ен п р о б л ем - з а щ о т о т о й к а с а е о б щ е с т в о т о в н е г о в а т а
н ай -м а л к а к л е т к а : с е м е й с т в о т о и дом а.
К ак и з г л е ж д а ед н о н о р м ал н о д е т е ? Д ал и т о п р о с т о се
хран и , р а с т е и се у с м и х в а ч а р о в н о ? Не, н е и з г л е ж д а т а к а .
Е дно н о р м ал н о д е т е - ак о и м а д о в е р и е в м а й к а си и б ащ а
си - губи в ся к ак в и зад р ъ ж к и . С т е ч е н и е н а в р е м е т о т о
з а п о ч в а д а и зп р о б в а с п о с о б н о с т и т е си д а р а зх в ъ р л я , д а
руш и, д а п лаш и , д а р а зс и п в а , д а п о х аб яв а, д а и зп р о с в а и д а
си п р и с в о я в а. Н а п р а к т и к а всичко, к о е т о в к а р в а х о р а т а в
с ъ д и л и щ а т а (а в п р о ч е м и в л у д н и ц и т е ) и м а св о я н о р м а л е н
е к в и в а л е н т в м л а д е н ч е с т в о т о и в р а н н о т о д е т с т в о , във
в р ъ з к а т а н а д е т е т о с н е г о в и я с о б с т в е н дом . А ко д о м ъ т
м о ж е д а у с т о и н а вси чки н а б е зи н а д е т е т о д а го р а зр у ш и ,
т о г а в а т о се у к р о т я в а и за п о ч в а д а и гр а е ; но - р а б о т а т а
на първо м я с т о - п реди т о в а т р я б в а д а б ъ д а т проведени
с ъ о т в е т н и т е и з п и т а н и я и т о н ай -в еч е в о н ези сл уч аи , к о ­
г а т о е н а л и ц е п овод з а с ъ м н е н и е в с т а б и л н о с т т а н а р о ­
д и т е л с к а т а и н с т а н ц и я и д о м а (а п од т о в а а з р а з б и р а м
н ещ о м н о го п о в е ч е о т с а м а т а къщ а). В н а ч а л о т о д е т е т о
и м а н у ж д а д а в ъ зп р и е м а о п р е д е л е н а р а м к а , за д а м ож е и з ­
общ о д а б ъ д е свободно, д а е в с ъ с т о я н и е д а и гр а е , д а р и с у ­
в а с в о и т е с о б с т в е н и к а р т и н и , д а б ъ д е ед н о б е з о т г о в о р н о
дете.
Защ о т р я б в а д а е т а к а ? И с т и н а т а е, ч е р а н н и т е с т а ­
дии н а е м о ц и о н а л н о т о р а з в и т и е са и зп ъ л н ен и с п о т е н ц и ­
алн и к о н ф л и к т и и р азр у ш ен и е . В р ъ з к а т а с в ъ н ш н а т а р е ­
а л н о с т все ощ е не е с т а б и л н о и зг р а д е н а , л и ч н о с т т а все
ощ е н е е д о б р е и н т е г р и р а н а , п р и м и т и в н а т а лю бов и м а де-
с т р у к т и в н а цел, а м а л к о т о д е т е все ощ е не се е научило
д а т о л е р и р а и о в л а д я в а н а г о н и т е . То м ож е д а се н аучи д а
се с п р а в я с т е з и нещ а, а и м н ого п овече, т о г а в а , к о г а т о
н е г о в а т а об кр ъж ен и е е с т а б и л н о и лично. В н а ч а л о т о т о
а б с о л ю т н о се н у ж д ае д а ж и в ее в е д н а с р е д а н а лю бов и си л а
(а о т т а м и т о л е р а н т н о с т ) , ако не и с к а м е д а е п р ек ал ен о

и. Доналд Уиникьт
у п лаш ен о о т с о б с т в е н и т е си м и сл и и ф а н т а з и и , з а д а н а ­
п р ав и к а к ъ в т о и д а е п р о гр ес в е м о ц и о н а л н о т о си р а з в и ­
тие.
Но т о г а в а к акво се сл учва, ако д о м ъ т „и зо ста в и " д е ­
т е т о п р ед и т о д а е д о с т и г н а л о до п р е д с т а в а т а за ед н а
р ам к а, к о я т о е ч а с т о т с о б с т в е н а т а м у п р и р о д а ? Попу-
л я р н а т а п р е д с т а в а е, ч е вед н ъ ж о зо вал о се „свободно", т о
зап о ч в а д а се н а с л а ж д а в а н а с в о я т а свобода. Т ова е д а л е ч
о т и с т и н а т а . К о гато о ткр и е, че р а м к а т а на ж и в о та му
е н ар у ш ен а, д е т е т о н е м ож е п о в е ч е д а се ч у в с т в а своб од ­
но. То с т а в а т р е в о ж н о и, ако и м а н я к а к в а н ад еж д а, зап о ч ва
д а т ъ р с и р а м к а т а н я к ъ д е д р у г а д е , и звъ н д ом а. Д е т е т о ,
ч и й т о дом н е у с п я в а д а м у с ъ з д а д е ч у в с т в о з а с и г у р н о с т ,
зап о ч в а д а т ъ р с и с ъ щ и т е т е з и ч е т и р и с т е н и и звъ н п р е ­
д е л и т е н а д о м а си; т о все ощ е х ран и н а д е ж д а и о т п р а в я
п о г л е д а си к ъ м б а б и т е и д я д о в ц и т е , къ м ч и ч о в ц и т е и л е л и ­
т е , къ м п р и я т е л и т е н а с е м е й с т в о т о или къ м у ч и л и щ е т о .
То т ъ р с и н я к а к в а въ н ш н а с т а б и л н о с т , б ез к о я т о би м огло
д а полудее. Ако б ъ д е о си гу р ен а н ав р ем е , т а з и с т а б и л н о с т
щ е и зр а с н е в д е т е т о к а к т о к о с т и т е в т я л о т о му, т а к а
ч е п о с т е п е н н о , с т е ч е н и е н а п ъ р в и т е м е сец и и годин и о т
ж и в о т а му, т о щ е п р ем и н е о т з а в и с и м о с т и н уж да о т об-
г р и ж в ан е к ъ м н е з а в и с и м о с т . Но, ч е с т о п ъ т и , д е т е т о п о­
лучава о т взаи м о о тн о ш ен и ята с д р у ги т е и о т училищ ето
онова, к о е т о м у е л и п свал о в н его в и я с о б с т в е н дом.
А н т и с о ц и а л н о т о д е т е п р о с т о т ъ р с и ощ е м ал к о по-на-
д а л е ч о т ц е л т а , о ч акв ай ки о б щ е с т в о т о , в м е с т о н е г о в о т о
с о б с т в е н о с е м е й с т в о или учили щ е, д а м у оси гури с т а б и л ­
н о с т т а , о т к о я т о се н уж дае, з а д а м ож е изобщ о д а п р е м и ­
н е п р е з р а н н и т е и т о л к о в а важ ни е т а п и н а с в о е т о ем о ц и ­
он алн о и з р а с т в а н е .
Н ека го к а ж ем т а к а : К о г а т о ед н о д е т е о т к р а д н е захар,
т о т ъ р с и д о б р а т а м айка, н е г о в а т а с о б с т в е н а м ай к а, о т
к о я т о т о и м а п р а в о т о д а в з е м е ц я л а т а н ал и ч н а с л а д о с т . В
д е й с т в и т е л н о с т , т а з и с л а д о с т е н егова, з а щ о т о т о е и з ­
н ам ер и л о м а й к а т а и н е й н а т а с л а д о с т в с в о я т а с о б с т в е н а
сп о с о б н о с т д а обича, в с о б с т в е н а т а си п ъ р в и ч н а к р е а т и в -
н о с т - к а к в о т о и д а п р е д с т а в л я в а т я . М оже д а се каж е, ч е
т о същ о т ъ р с и и св о я бащ а, к о й т о д а п р е д п а з в а м а й к а т а
о т н е г о в и т е н аб ези къ м нея, и зв ъ р ш в ан и в и з р а з н а прим и-
т и в н а лю бов. К о г а т о ед н о д е т е к р а д е и звъ н с о б с т в е н и я си

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 37


дом, m o все т а к а т ъ р с и м а й к а си, но я т ъ р с и с м н ого по-го-
л ям о ч у в с т в о н а ф р у с т р а ц и я и с все п о - о с е з а т е л н а т а п о ­
т р е б н о с т д а о т к р и е съидо т а к а б ащ и н и я а в т о р и т е т , кой ­
т о м ож е и щ е п о с т а в и гр ан и ц и н а р е а л н и т е п о с л е д с т в и я
о т н е г о в о т о и м п улсивн о поВедение; н а о т р е а г и р а н е т о 1 н а
и д е и т е , к о и т о м у и д В а т В с ъ с т о я н и е н а Възбуда. Н а н ас
к а т о н а б л ю д а т е л и ни е т р у д н о , к о г а т о се и зп р а в я м е п р ед
п р е с т ъ п н о т о поВ едение В н е г о в а т а з р я л а ф орма, з а щ о т о
т о г а в а с т а в а м е с в и д е т е л и н а о с т р а т а н уж да н а д е т е т о
о т ед и н с т р о г бащ а, к о й т о д а з а щ и т а в а м а й к а т а , к о г а т о
т я б ъ д е о т к р и т а . С т р о г и я т бащ а, к о г о т о т о п р и зо в ав а,
м ож е д а б ъ д е същ о и лю бящ , но п р ед и всичко т р я б в а д а
бъ д е с т р о г и силен. С ам о к о г а т о е н ал и ц е е д н а с т р о г а и
си лн а б ащ и н а ф игура, д е т е т о е в с ъ с т о я н и е д а се за в ъ р н е
към с в о и т е п р и м и т и в н и лю бовни и м п улси, къ м с в о е т о ч у в ­
с т в о з а ви н а и ж е л а н и е т о си д а п о п р а в я с т о р е н о т о . Ако
не са н е п р и я т н о с т и т е , к о и т о си н ав л и ч а, д е в и а н т н о т о
д е т е е в с ъ с т о я н и е е д и н с т в е н о д а с т а в а все по-инхибира-
но в л ю б о в т а и т а к а - в се п о -д еп р еси р ан о и о т ч у ж д е н о , д о ­
к а т о в к р а я н а к р а и щ а т а н е с т а н е н еспособно д а ч у в с т в а
р е а л н о с т т а н а н е щ а т а - с и зкл ю ч ен и е н а р е а л н о с т т а на
наси ли ето.
П р е с т ъ п н о т о п о в е д е н и е п о д с к азв а, ч е е о с т а н а л а н я ­
каква н ад еж д а. Ще и м а т е в ъ з м о ж н о с т д а в и д и т е , ч е к о г а ­
т о ед н о д е т е се д ърж и а н т и с о ц и а л н о т о в а не е н е п р е м е н н о
заб о л яван е; а н т и с о ц и а л н о т о п о ве д е н и е п о н яко га не е нищ о
п овече о т п р и зи в за к о н т р о л о т с т р а н а н а силни, лю бящ и
и у в ер ен и хора. И все пак, п о в е ч е т о м а л о л е т н и п р е с т ъ п ­
ници са до н я к а к в а с т е п е н болни, а д у м а т а б о л е с т се о п р а ­
в д а в а о т ф а к т а , ч е в м н ого сл у ч аи у с е щ а н е т о з а с и г у р н о с т
н е се е случило в ж и в о т а н а д е т е т о д о с т а т ъ ч н о ран о, за
д а б ъ д е и н к о р п о р и ран о в н е г о в и т е в яр в ан и я. Д о к а т о е под
с т р о г реж им , ед н о а н т и с о ц и а л н о д е т е м ож е д а и згл е ж д а
нап ълно н орм алн о, но д а й т е м у св о б о д а и т о скоро щ е за п о ­
чне д а се ч у в с т в а з а с т р а ш е н о о т п о л у д я ван е. З а т о в а т о
(без д а зн а е какво т о ч н о п рави) и зв ъ р ш в а п р е с т ъ п л е н и е
към о б щ е с т в о т о с ц ел д а в ъ з с т а н о в и вън ш н ия к о н т р о л .
Н о р м а л н о т о д е т е , п о д п о м аган о в р а н н и т е с т а д и и о т
с о б с т в е н и я м у дом, си и з г р а ж д а с п о с о б н о с т д а се к о н т р о -
лира. То р а з в и ва в себ е си онова, к о е т о п он якога б и ва на-
' acting out

Ш Доналд Уиникът
ри ч ан о „В ъ тр еш н а с р е д а " 1 и и м а т е н д е н ц и я т а д а о т к р и е
ед н о д обро Външно обкръж ен ие. А н т и с о ц и а л н о т о , б о л н о т о
д е т е , к о е т о н е е и м ал о ш а н с а д а си и зг р а д и д о б р а „В ъ т­
р е ш н а среда", се н у ж д ае В а б с о л ю т е н см и съ л о т външ ен
к о н т р о л , за д а м о ж е изобш о д а б ъ д е щ а с т л и в о и способно
д а и г р а е или р а б о т и . М еж ду т е з и д в е к р а й н о с т и н а н ор­
м а л н и т е и а н т и с о ц и а л н о -б о л н и т е д ец а са д е ц а т а , к о и т о
все ощ е м о г а т д а п о с т и г н а т в я р а в с т а б и л н о с т т а , ако В
п р о д ъ л ж ен и е н а и з в е с т е н п ер и о д о т години и м се п р е д о с ­
т а в и н е п р е к ъ с н а т о у се щ ан е з а к о н т р о л о т с т р а н а н а л ю ­
бящ и хора. Н ие и м а м е м н ого по-добри ш ан со ве д а п ом огн ем
по т о з и н ачин н а ед н о д е т е н а 6 или 7 години о т к о л к о т о на
д е т е , к о е т о в еч е е н а 10 или 11.
По в р е м е н а в о й н а т а м н ого о т нас п ри д об и ха о п и т
и м ен н о с т а к о в а ед н о зак ъ сн ял о о си гу р яв ан е н а с т а б и л н а
с р е д а за д ец а, ли ш ен и о т с е м е е н ж и в о т - в п р и ю т и т е за
ев ак у и р а н и д е ц а и п о-сп ец и ално в р а б о т а т а с онези, кои­
т о т р у д н о се п о д д а в а х а на р а з к в а р т и р у в а н е . Т ези и н с т и ­
т у ц и и бяха под о п е к а т а н а М и н и с т е р с т в о т о н а зд р а в е о ­
п а з в а н е т о - във в о е н н и т е годин и д е ц а т а с а н т и с о ц и а л н и
т е н д е н ц и и б ях а т р е т и р а н и к а т о болни. Р а д в а м се, ч е д нес
н е Всички т а к и в а п р и ю т и б и в а т закри ван и , с е г а т е п р е м и ­
н а в а т под г р и ж и т е н а М и н и с т е р с т в о н а о б р а зо в а н и е т о .
В д е й с т в и т е л н о с т т е и зв ъ р ш а т проф илактична р а б о т а
з а М и н и с т е р с т в о н а в ъ т р е ш н и т е р а б о т и . В т я х е много
п о-лесно д а б ъ д е т р е т и р а н а д е т с к а т а п р е с т ъ п н о с т кат о
б олест , з а щ о т о п о в е ч е т о о т д е ц а т а Все ощ е н е с а били
и зп р а в я н и п р е д с ъ д а за м а л о л е т н и . Т ам съ с с и г у р н о с т е
п р а в и л н о т о м я с т о з а л е ч е н и е н а п р е с т ъ п н о т о п оведен и е
к а т о заб о л я в ан е н а и н ди ви да; н есъ м н ен о т а м е и м я с т о ­
т о з а п р о в е ж д ан е н а и зс л е д в а н и я и н а т р у п в а н е н а о п и т .
Н ие всички см е з а п о з н а т и с п р е к р а с н а т а р а б о т а , к о я т о
е и зв ъ р ш е н а в н якои и з п р а в и т е л н и учили щ а, но ф а к т ъ т ,
ч е п о в е ч е т о д е ц а в т я х са съ с съ дебн о реш ен и е, п о с т а в я
трудности.
Т ези п р и ю т и , п о н я к о га н ар и ч а н и и н т е р н а т и з а непри-
способени д ец а, п р е д о с т а в я т р е а л н а В ъ зм о ж н о с т за онези,
к о и т о В и ж д а т В а н т и с о ц и а л н о т о п о вед ен и е зов з а помощ
о т с т р а н а н а ед н о болно д е т е ; т а м т е биха м огл и д а пра-
в я т к а к в о т о е по с и л и т е и м и по т о з и н ач и н д а се у ч а т .
' internal environm ent

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 39


П р ез В о й н а т а Всеки п р и ю т или гр у п а о т п р и ю т и под о п ек а­
т а н а М и н и с т е р с т в о т о н а з д р а в е о п а з в а н е т о и м аш е свой
у п р а в и т е л е н с ъ в е т , а в г р у п а т а , с к о я т о бях с в ъ р за н аз,
н а с т о я т е л с т в о т о д е й с т в и т е л н о се и н т е р е с у в а ш е и п о е­
м а ш е о т г о в о р н о с т за о б с т о я т е л с т в а т а около д е й н о с т т а
н а п р и ю т а . Със с и г у р н о с т е възм ож но в т а к и в а ком исии д а
б ъ д а т и зб и р ан и и съдии; по т о з и н ачин т е щ е м о г а т д а с а в
п о-близък к о н т а к т с п р е к и т е гриж и з а д ец а, к о и т о все ощ е
не са били и зп р а в я н и п р е д съ д и л и щ а за м а л о л е т н и . Н е е
д о с т а т ъ ч н о п р о с т о д а п о сещ ав аш и з п р а в и т е л н и у ч и л и щ а
и ли п р и ю т и , или пък д а си ч у в а л какво р а з к а з в а т за т я х .
Е д и н с т в е н и я т а д е к в а т е н н ач и н е д а се п о ем е и з в е с т н а
о т г о в о р н о с т - до р и т я д а н е б ъ д е п р я к а - к а т о р азб и р ащ о
се п о д к р е п я т онези, к о и т о се г р и ж а т з а м о м ч е т а т а и м о ­
м и ч е т а т а с т е н д е н ц и я къ м а н т и с о ц и а л н о поведени е.
В т е з и т . нар. п р и ю т и за н еп риспособени , човек м ож е
свободно д а р а б о т и с т е р а п е в т и ч н а ц ел и т о в а п р ав и н е щ а ­
т а съ в с ем р азл и ч н и . Н е у с п е ш н и т е сл у ч аи в к р а й н а с м е т к а
д о с т и г а т до с ъ д и л и щ а т а , но у с п е ш н и т е се п р е в р ъ щ а т в
граж дан и .
Р азб и р а се р а б о т а т а , к о я т о се въ рш и в т е з и м ал к и и
оси гурен и съ с с ъ о т в е т н и я п ер со н ал п р и ю т и , е д ел о н а де-
т е г л е д а ч и т е . Н а т я х и м се н а л а г а д а з а п о ч н а т т а к а , к а к ­
т о си з н а я т , но с т е ч е н и е н а в р е м е т о т е д о с т и г а т до н е ­
о б х о д и м о с т о т о бучени е и о т в ъ з м о ж н о с т и д а о б с ъ ж д а т
с в о я т а р а б о т а , к а к т о и о т някой, к о й т о д а с т о и м еж д у
т я х и он о ва б е з у ч а с т н о нещ о, н ар еч ен о м и н и с т е р с т в о . В
с х е м а т а , к о я т о а з п о зн а ва м , т а з и р о л я се и зп ъ л н я в а ш е о т
п с и х и а т р и ч н и я со ц и ал ен р а б о т н и к и о т п с и х и а т ъ р а . Те н а
свой р е д и м а т н уж да о т ком исия, к о я т о би м о гл а д а се р а з ­
ви ва съ с с а м а т а сх е м а и д а се В ъзползва о т о п и т а . Точно
в т а к ъ в т и п ко м и си я у ч а с т и е т о н а ед и н съ д и я би било о т
в за и м н а п олза.
С ега н ек а се в ъ р н ем къ м т е м а т а за д е ц а т а , лиш ен и
о т д о м аш н а ср е д а . О свен д а б ъ д а т о с т а в е н и н а с ъ д б а т а (в
к о и т о сл у ч аи т е д о с т и г а т до с ъ д и л и щ а т а з а м а л о л е т н и
к а т о п р е с т ъ п н и ц и ), с т я х м ож е д а се п о с т ъ п и по д в а н а ­
чина. Би м о гл о д а и м се п р ав и л и ч н а п с и х о т е р а п и я и ли д а
им се оси гу р и е д н а си л н а и с т а б и л н а с р е д а с и н д и ви д у ал н а
гр и ж а и лю бов, к а к т о и с п о с т е п е н н о у в ел и ч ав ащ и се д о зи
свобода. В д е й с т в и т е л н о с т , б ез т о в а п ослед н о условие,
п ъ р в о т о (л и ч н а т а п с и х о т е р а п и я ) н а й -в е р о я т н о не би дало
р е з у л т а т . А с о с и г у р я в а н е т о н а п од ход ящ з а м е с т и т е л н а
дом а, п с и х о т е р а п и я т а би м о гл а д а с т а н е и и зл и ш н а, к о е т о
би било к ъ с м е т , з а щ о т о т я н а п р а к т и к а н и к о га н е е дос-
т ъ п н а . Щ е и з м и н а т години п р ед и д а и м а м е н а р а зп о л о ж е ­
ние п с и х о а н а л и т и ц и с п о д х о д ящ а п о д г о т о в к а , п ък било т о
и н ем н о го н а брой, к о и т о д а о с и г у р я в а т и н д и в и д у а л н о т о
леч ен и е, т а к а н еобходи м о в м н ого о т с л у ч а и т е .
Л и ч н а т а п с и х о т е р а п и я ц ел и д а д а д е н а д е т е т о в ъ з­
м о ж н о с т д а зав ъ р ш и с в о е т о ем оц и он ал н о р а з в и т и е . Това
о з н а ч а в а м н ого н ещ а, в т о в а ч и сло у с т а н о в я в а н е т о н а д о ­
б р а с п о с о б н о с т д а се ч у в с т в а р е а л н о с т т а н а р е а л н и т е
н ещ а - к а к т о външ ни, т а к а и в ъ т р е ш н и - и н ач ал о н а и н т е г ­
р а ц и я т а н а и н д и в и д у а л н а т а л и ч н о с т . П ълно ем оци он ално
р а з в и т и е о з н а ч а в а т о в а , а и н ещ о повече. С л ед п р и м и т и в ­
н и т е ф ази с л е д в а т п ъ р в и т е ч у в с т в а н а з а г р и ж е н о с т и
вина, к а к т о и р а н н и я т с т р е м е ж к ъ м р е п а р и р а н е . А в ъ т р е
в с а м о то сем ей ств о н а м и р а т м я с т о п ъ р в и те три ан гула-
ции и всички слож ни м е ж д у л и ч н о с т н и в за и м о о т н о ш е н и я ,
к о и т о са с в ъ р за н и с ж и в о т а у дом а.
П о - н а т а т ъ к , ако всичко т о в а се р а з в и в а д о б р е и ако д е ­
т е т о в еч е е способно д а се с п р а в я съ с себе си и съ с с в о е т о
о т н о ш е н и е к ъ м в ъ з р а с т н и т е и д р у г и т е д ец а, н а н его т е ­
п ъ р в а щ е м у се н а л а г а д а п о ср ещ а р азл и ч н и у сл ож н ен и я о т
р о д а н а д е п р е с и в н а м ай к а, б ащ а с м ани й ни еп и зоди , б р а т
с ж е с т о к и н а к л о н н о с т и или с е с т р а с п р и с т ъ п и . К о л к о т о
п о веч е м и сл и м з а т е з и нещ а, т о л к о в а п о в е ч е р а зб и р а м е
защ о б е б е т а т а и м а л к и т е д е ц а а б с о л ю т н о се н у ж д а я т о т
о п о р а т а н а с о б с т в е н о т о и м с е м е й с т в о и, по в ъ зм о ж н о с т ,
о т е д н а с т а б и л н а ф и зи ческа о б с т а н о в к а около себ е си. О т
с ъ щ и т е т е з и п озиц и и ние в и ж д ам е и ч е за д е ц а т а , лиш ен и
о т д о м аш н а с р е д а , е необходи м о д а бъде оси гурен о нещ о
лично и с т а б и л н о д о к а т о са все ощ е д о с т а т ъ ч н о м л ад и за
д а м ож е т о д а и м е о т полза; в п р о т и в е н сл у ч ай т е по-къс-
но щ е ни п р и н у д я т д а и м о си гу р и м т а з и с т а б и л н о с т под
ф о р м а т а н а и з п р а в и т е л н о у ч и л и щ е или - к а т о п ослед н о
с р е д с т в о - п од ф о р м а т а н а ч е т и р и с т е н и в з а т в о р н и ч е ­
с к а т а килия.

Някои психологически аспект и на дет скат а прест ъпност 41


Доналд Уиникът

АНТИСОЦИАЛНАТА
ТЕНДЕНЦИЯ
(Доклад, и зн есен пред Б р и т а н с к о т о п си хоан ал и ти ч н о
д р у ж е с т в о , 20 юни 1956 г.)*
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я п о с т а в я п р ед п си хоан а­
л и з а т а н якои т р у д н и въп роси - Въпроси к а к т о п р а к т и ч е с ­
ки, т а к а и о т т е о р е т и ч е н х а р а к т е р . В с в о е т о в ъ в ед ен и е
къ м „ С в о е н р а в н а т а м л а д е ж “ н а А йкхорн, Ф ройд п оказва,
ч е п с и х о а н а л и з а т а н е са м о д о п р и н ася з а р а з б и р а н е т о н а
п р е с т ъ п н о т о п о вед ен и е п ри д е ц а т а , но и с а м а т а т я бива
о б о г а т е н а о т в н и к в а н е т о в р а б о т а т а н а онези, к о и т о р а ­
б о т я т с м ал о л етн и престъпници.
А з п р е д п о ч е т о х д а го в о р я за а н т и с о ц и а л н а т е н д е н ц и я
В м е с т о за п р е с т ъ п н о с т с р е д м а л о л е т н и . П р и ч и н а т а е, че,
под ф о р м а т а н а о р ган и зи р а н о поВедение, а н т и с о ц и а л н и я т
з а щ и т е н м е х ан и зъ м Влече съ с себ е си м н о ж е с т в о в т о р и ч н и
п олзи и соц и алн и в з а и м о д е й с т в и я , к о и т о п р а в я т т р у д н о за
и з с л е д о в а т е л я д а д о с т и г н е до н е г о в а т а с ъ щ н о с т . А н т и с о ­
ц и а л н а т а т е н д е н ц и я , н а п р о т и в , м ож е д а б ъ д е и зс л е д в а н а
по н ачин а, по к о й т о се п р о я в я в а у н о р м а л н о т о или п о ч т и -
н о р м ал н о д е т е - а т а м т я се с в ъ р зв а съ с з а т р у д н е н и я , ко­
и т о са в ъ т р е ш н о п ри същ и н а е м о ц и о н а л н о т о р а з в и т и е .
Ще зап о ч н а с д в а п р о с т и п р и м е р а о т кли ни чни я м а т е ­
риал:
За п ъ р в а т а си д е т с к а а н а л и за а з б я х и зб р а л м а л о ­
л е т е н п р ес т ъ п н и к . М о м ч е т о м е п о се щ а в а ш е р е д о в н о
в п р о д ъ лж ен и е на ед н а година, д о к а т о л е ч е н и е т о в
к р а й н а см ет к а н е б еш е п р е к р а т е н о п о р а д и б е з р е д и е ­
то, к о ет о т о п р и ч и н я в а ш е в кли н и к а т а . Б и х казал, че

' П реводът е направен no Winicoot D, „Deprivation and


Delinquency", 2000 Routledge, London and N ew York, c. 113
а н а л и за т а В ъ р веш е д о б р е и ч е - ка кт о м о м ч ет о , т ака
и а з са м и я т - пр еж и вяхм е теж ко н е й н о т о п р ек ъ св а н е,
м а к а р и на н я к о л к о п ъ т и да б я х л о ш о уха п а н от н е г о по
за д н и т е част и. М о м ч е т о п ъ р в о се п о к а т е р и на п о к р и ­
ва и р а з л я т о л к о в а м н о го вода, ч е н а в о д н и м а зет о . П о­
с л е п р о н и к н а с в з л о м в за к л ю ч е н а т а м и кола, у с п я да я
за п а л и и п о т е г л и на п ъ р в а скорост . К ли н и к а т а н а р е д и
л е ч е н и е т о м у да б ъ д е п р е к р а т е н о за р а д и б е зо п а с н о с т ­
т а на о с т а н а л и т е п а ц и е н т и и т о й б еш е и зп р а т е н в
изп р а ви т елно училищ е.
М ога да кажа, ч е се га т о й е на 35 и ч е е в съ с т о я н и е
да и зк а р ва х л я б а си с работ а, к о я т о с ъ о т в е т с т в а на
н е го ва т а б уйност . Ж енен е, с н я к о л к о деца. А з обаче
се п р и т е с н я в а м , ч е ако п о д н о в я раб от а с н е г о в и я с л у ­
чай б и х се о к а за л о б въ р за н н а н о во с е д и н п си х о п а т и
за т о ва п р е д п о ч и т а м и з а н а п р е д о б ш ес т во т о да носи
т о в а р а на гриж ит е за него.
Л есно се Вижда, ч е п о д х о д я щ о т о р еш ен и е за т о В а м о м ­
ч е е т р я б в а л о д а б ъ д е н е п си хоан ал и за, а ВъдВоряВане. П си­
х о а н а л и з а т а би б и л а см и слен а, е д в а ако бе п р и л о ж ен а сл ед
В ъ д в о р я в а н е т о . О т т о г а в а н а с а м съ м бил с в и д е т е л к ак не
ед и н и д в а м а а н а л и т и ц и п р е т ъ р п я в а т крах в п си хоан ал и ­
з а т а н а а н т и с о ц и а л н и д ец а.
В п р о т и в о в е с н а т о в а , с л е д в а щ а т а и с т о р и я ни п о д ­
ск азв а, ч е с а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я м ож е д а се р а б о т и
м н ого лесно, ако л е ч е н и е т о п р е д с т а в л я в а п ом ощ н о с р е д ­
с т в о к ъ м е д н а сп е ц и а л и зи р а н а гр и ж а н а с р е д а т а .
М оя п р и я т е л к а се об ъ р н а к ъ м м ен, за д а обсъди сл у ч ая
н а си н а си, н а й -г о л я м о т о о т ч е т и р и деца. Тя н е м о ж еш е д а
д о в е д е Джон о т к р и т о за р а д и съ п р у га си, к о й т о се п р о т и ­
в о п о с т а в я л н а п с и х о л о г и я т а по р ел и ги о зн и причини. В сич­
ко, к о е т о м о ж еш е д а н ап р ав и , б еш е д а си п оговори с м е н за
с к л о н н о с т т а н а м о м ч е т о къ м краж б а, к о я т о в еч е в зе м а ш е
д о с т а сер и о зн и и з м е р е н и я - т о бе зап оч н ало д а к р а д е в го­
л е м и к о л и ч е с т в а н е са м о о т д ом а, но и о т м а га зи н и . По
п р а к т и ч е с к и съ о б р аж ен и я не б еш е възм ож но д а н ап р ав и м
нищ о д р у го освен д в а м а т а с н е я д а о б я д в а м е н аб ъ р зо в р е с ­
т о р а н т , по в р е м е н а к о е т о т я м и р а з к а з а за п р о б л ем а и м е
п ом оли за с ъ в е т . Н е м и о с т а в а ш е д а н а п р а в я кой зн а е к а к ­
во, освен ако н е м о ж ех д а н а п р а в я н ещ о н а м я с т о . З а т о в а а з
й обясних какво е з н а ч е н и е т о н а к р а ж б а т а и й п редлож их
д а н а м е р и п о д х о д ящ м о м е н т ВъВ В з а и м о о т н о ш е н и я т а си
с м о м ч е т о , за д а м у н а п р а в и и н т е р п р е т а ц и я . И згл е ж д а ­
ш е, ч е т я и Д жон у с т а н о в я в а т д о б р а в р ъ зк а п ом еж ду си за
к р а т к о в ся к а Вечер с л е д к а т о т о й си е л егн ал ; обикновено
по т о в а в р е м е т о й и ск ал д а си г о в о р я т з а з в е з д и т е и л у н а ­
т а . Т ози м о м е н т м о ж еш е д а б ъ д е и зп о л зв ан .
П редлож их Ù: „Защо н е м у кажеш, ч е знаеш , ч е к о г а ­
т о к р а д е т о й В същ ност н е иска н ещ а т а , к о и т о к р а д е,
а т ъ р с и н е щ о др уго , н е щ о на к о ет о има право; ч е п р е ­
д я в я в а и ск а н е к ъ м м а й к а си и бащ а си защ от о се ч у в ­
ст ва л и ш е н от т я х н а т а л ю б о в ? “ К а за х ù да и зп о л зв а
език, к о й т о т о й би р а зб р а л . М ога да т в ъ р д я , ч е зн а е х
д о с т а т ъ ч н о за т о ва с е м е й с т в о (в к о е т о и д ва м а т а р о ­
д и т е л и са м у зи к а н т и ), за да р а зб е р а к а к се б еш е п о л у ­
ч и л о т ака, ч е т о ва м о м ч е, м а к а р и да и м а ш е д о б ъ р дом,
бе с т а н а л о ед н о д о н я к ъ д е л и ш е н о от л ю б о в д е т е .'
С л ед и звест н о в р е м е п о л у ч и х писм о, В коет о т я съ ­
общ аваш е, ч е е п о ст ъ п и ла какт о ù предлож их. Т я м и п и ­
шеш е: ,JCa3ax му, че онова, коет о д е й с т ви т е л н о желае,
ко га т о к р а д е пари, хр а н а и вещ и, е н его ва т а м ам инка и
ч ест но казано н е о ч а ква х наист ина да го разбере, но т ой
сякаш разбра. П опит ах го д а ли си м исли, ч е н е го обичам е
защ от о понякога се държи т олкова ло ш о и т ой веднага
каза, ч е н е вя р ва да го обичам е м ного-много. Б еднот о м и
м ъ ни че! П о ч увст ва х се т о лко ва ужасно, н е м ога да т и о п ­
иша. Тогава а з м у к а за х никога, ама никога п о ве ч е да н е се
съ м нява в т о ва и ако някога п о ч увст ва съ м н ен и е да м и
напом ни да м у го кажа от ново. Е ст ест вено, на м ен д ъ л го
в р е м е ням а да м и е нужно напом няне, т ова беш е т а к ъ в
шок! Ч овек явн о има нужда от подобни шокове. Така че
сега аз м у го п о ка зва м м н о го повече, за да се опит ам да
р а з с е я т а ки ва съ м н е н и я в бъдещ е. И до т о зи м ом ент н е
е им ало п о в е ч е абсолю т но н икакви кражби. “
М айкат а б еш е р а зго в а р я л а с н е го ва т а уч и т е лк а , за
да ù обясни, ч е м о м ч ет о има нужда да се ч увс т ва о б ича­
но и ценено, и бе с п е ч е л и л а н е й н о т о съ д ей ст ви е, в ъ п р е ­
ки ч е т о съ зд а в а ш е м н о го н е п р и я т н о с т и в уч и ли щ е.

' deprived child - макар и Водещото понятие В случая да е „де-


приВация“ (deprivation), което Уиникът изрично разграничава от
.лишаване" (privation), прилагат елнот о deprived ще бъде превежда­
но алтернативно като „депривиран" и „лишен от грижа/любов“.

44 Доналд Уиникът
Сега, о с е м м е с е ц а по-късно, мож ем сп о ко й н о да к а ­
жем, че н е е и м а ло п о в е ч е в р ъ щ а н е к ъ м краж бит е и че
вза и м о о т н о ш е н и я т а м еж ду м о м ч е т о и н е го в о т о с е ­
м е й с т в о з н а ч и т е л н о са се п о д о б р и ли .
К огат о р а зглеж д а м е т о зи с л у ч а й т р я б в а да си
п р и п о м н и м , ч е п о зн а в а м м а й к а т а м н о го д о б р е от ю н о ­
ш е с к и т е й го д и н и и съ м б и л с в и д е т е л к а к сам ат а т я
в н я ка к ва с т е п е н п р е м и н а в а п р е з а н т и с о и и а л н а фаза.
Т я б еш е н а й -го л я м о т о д е т е в м н о го б р о й н о се м ей с т во .
И м а ш е м н о го д о б ъ р дом, в к о й т о обаче б еш е н а ла га н а
д о ст а т в ъ р д а д и с ц и п л и н а от ст р а на на бащ ат а, осо­
бено п о вр е м ет о , к о га т о т я б еш е м а л к о д е т е . Така че
онова, к о ет о н а п р а в и х, и м а ш е еф ект а на д во й н а т е р а ­
п и я, д аващ а възм ож ност на т а зи м л а д а жена да п о л у ч и
п р о з р е н и е за с о б с т в е н и т е си за т р у д н е н и я ч р е з п о м о ­
щ т а, к о я т о у с п я да окаже на сина си. К огат о с м е в с ъ с ­
т о я н и е да п о м о гн е м на р о д и т е л и т е да окажат пом ощ
на д ец а т а си, н и е в д е й с т в и т е л н о с т п о м а га м е на са ­
м и т е т ях.
(В друг м а т е р и а л бих м огъл д а предлож а клинични прим е­
ри, к о и т о и л ю с т р и р а т р а б о т а т а при деца с ан ти со и и ал н а
т ен д ен ц и я; т у к обаче сам о щ е н ап равя о п и т за к р а т к о излож е­
ние н а б а з а т а на л и ч н а т а ми позиция по клиничния проблем.)

С ъщ ност
на а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я н е е д и агн о за. Тя н е бива
д а се о т н а с я п р яко к ъ м д р у ги д и а г н о с т и ч н и т е р м и н и к а т о
н а п р и м е р н е в р о за и ли психоза. А н т и с о и и а л н а т е н д е н ц и я
м ож е д а б ъ д е о т к р и т а к а к т о у н е в р о т и ч н и я или п с и х о т и ч -
ния, т а к а и у н о р м ал н и я индивид.
З а д а не у сл о ж н яв ам н е щ а т а , щ е го в о р я е д и н с т в е н о за
дец а, м а к а р и а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я д а м ож е д а се
п р о сл ед и във вси чки в ъ з р а с т и . Р а з л и ч н и т е т е р м и н и , кои ­
т о се и з п о л з в а т във В е л и к о б р и т а н и я , м о г а т д а б ъ д а т об­
общ ени по сл ед н и я начин:
Едно д е т е с т а в а депривирано, к о г а т о бъде лиш ено о т
някои с ъ щ е с т в е н и х а р а к т е р и с т и к и н а д о м а ш н а т а среда. То­
гав а т о зап очва в ед н а или д р у га с т е п е н д а п роявява нещо,
к о е т о м ож е д а се н ар еч е „комплекс на л и ш е н о т о “.1 Това води
до прояви н а ан т и со ц и а л н о поведени е у д о м а или в по-широк
кръг. С о гл ед н а а н т и с о ц и а л н а т а те н д е н ц и я , би могло д а се
налож и д е т е т о д а бъде обявено за неприспособено и д а бъде
подложено н а гриж и в п р и ю т за неприспособени д ец а или д а
бъде и зправено п р ед съ д а к а т о н еко н тр о л и р у ем о . Във в т о ­
р и я случай д е т е т о , к о е т о веч е се п р ев р ъ щ а в м а л о л е т е н
п р ест ъ п н и к , би м огло със съдебно реш ен ие д а и з т ъ р п и п ери ­
од н а п робация или д а бъде и з п р а т е н о в и зп р а в и т е л н о учили­
ще. Ако с о б с т в е н и я т дом н а д е т е т о п р е с т а н е д а и зпъ лн ява
с в о и т е функции в някакъв с ъ щ е с т в е н а с п е к т , д е т е т о мож е
д а бъде в з е т о под о п е к а т а н а К о м и т е т а за д е ц а т а (според
Закона за д е ц а т а о т 1948) и д а му бъде осигурена „грижа и
зак р и л а“. Ако е възможно, щ е м у бъде н ам ерен о прием но се­
м е й с т в о . А ако всички т е з и м ерки се п р о в а л я т , м л а д е ж ъ т
м ож е д а бъде обявен за п с и х о п а т и д а бъде и з п р а т е н о т съ д а
в корекционна и н с т и т у ц и я 2или в з а т в о р а . Възможно е д а и м а
з а т в ъ р д е н а т е н д е н ц и я къ м п о в т о р е н и е н а п р е с т ъ п л е н и я т а ,
за к о я т о и зп о л зв ам е т е р м и н а рецидивизъм .
Всичко т о в а не се о т н а с я по н икакъ в н ачин за психиа-
т р и ч н а т а д и а г н о з а н а и н д и ви д а.
А н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я вин аги с ъ д ъ р ж а в себе си
н якакъ в е л е м е н т , к о й т о к а р а о к о л н и т е да се съ о б р а зя ва т
с него. Н есъ зн аван о , п а ц и е н т ъ т се с т р е м и д а н а к а р а н як о ­
го д а полож и гри ж и за него. З а д а ч а т а н а т е р а п е в т а е д а се
о с т а в и д а б ъ д е в ъ в л еч ен в н е с ъ зн а в а н и я с т р е м е ж 3 на своя
п а ц и е н т и д а и звъ р ш и о п р е д е л е н а р а б о т а , к о я т о се с ъ с ­
т о и в гри ж а, т о л е р а н т н о с т и р азб и р ан е.
А н т и со ц и а л н а т а т е н д е н ц и я подсказва, ч е е н а л и ц е н а ­
дежда. Л и п с а т а н а н ад еж д а е основна о т л и ч и т е л н а ч е р т а
н а л и ш е н о т о о т лю бов д е т е - к о е т о , р а зб и р а се не п р е з ц я ­
л о т о в р ем е - се държ и ан ти со ц и а л н о . Д е т е т о проявяВ а ан-
т и с о ц и а л н а т е н д е н ц и я т ъ к м о в п е р и о д и т е н а н ад еж д а. М а­
к ар и т о в а д а с ъ з д а в а н е п р и я т н о с т и н а о б щ е с т в о т о - а и на
’ the deprived complex
2 Borstal - Британски изправит елни институции за непълно­
летни престъпници (от 16 до 21 години по врем ет о на Уиникот),
къдет о т е биват „превъзпит авани“ и получават средно-професи­
онална квалификация. Аналог на българскит е ВУИ и СПВУИ.
3 drive - една от двет е думи, с които най-често се превежда
немското Trieb (нагон). Тук обаче употребат а изглежда е по-сво-
бодна, зат ова избрахме „стремеж“.
Вас с а м и т е , ако е било о т к р а д н а т о т о ч н о В а ш е т о колело
- онези, к о и т о не са лично з а с е г н а т и биха м огли д а п р о з р а т
н а д е ж д а т а , к о я т о се кр и е зад с к л о н н о с т т а къ м краж ба. А
не е ли В съ щ н о ст и е д н а о т п р и ч и н и т е д а о с т а в я м е Винаги
на д р у г и т е т е р а п и я т а на м ал о л е тн и п рестъ п н и ц и т о в а ,
ч е се с т р а х у в а м е д а н е о т к р а д н а т нещ о о т н ас с а м и т е ?
Р а зб и р а н е т о , ч е а н т и с о ц и а л н а т а п о с т ъ п к а е п ризнак на
надеж да, е клю чово при л е ч е н и е т о на деца, к о и т о п о к а з в а т
а н т и со и и а л н а т е н д е н ц и я . Човек о т н о в о и о т н о в о с т а в а сви­
д е т е л как м о м е н т ъ т н а н ад еж д а бива п р о п у с н а т или угасва
поради н еправилно о т н о ш е н и е или н е т о л е р а н т н о с т . Това е
ощ е един начин д а каж ем , ч е и с т и н с к о т о лечен ие за а н т и с о ­
ц и а л н а т а т е н д е н ц и я не е психоанализа, а подходящ о о т н о ­
ш ение, п осрещ ан е и о т к л и к в а н е н а м о м е н т и т е на надеж да.
С ъ щ е с т в у в а п р я к а в р ъ зк а м е ж д у а н т и с о ц и а л н а т а т е н ­
д ен ц и я и д е п р и в а ц и я т а . Т ова е и з в е с т н о н а с п е ц и а л и с т и ­
т е в о б л а с т т а о т д ъ л го в рем е, но е за с л у га гл ав н о н а Джон
Боулби с е г а д а и м а м е т о л к о в а ш и роко п р и зн ан и е з а в р ъ зк а ­
т а меж ду а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я на индивида и ем о­
ц и о н а л н а т а д еп р и в ац и я , к о я т о обикновено се п р еж и в яв а
в периода на к ъ сн о то м л ад ен ч еств о и ф а з а т а на р ан н о то
п рохож дан е, п р и б л и з и т е л н о около 1-2-годиш на в ъ з р а с т .
К о г а т о и м а м е а н т и с о и и а л н а т е н д е н ц и я , т о в а о зн ачава,
че е била н а л и ц е р е а л н а д е п р и в а ц и я (не п р о с т о лиш аване), а
т о в а щ е рече: било е загубен о нещ о добро, нещ о п о зи ти в н о ,
к о е т о е п р и с ъ с т в а л о в п р е ж и в я в а н и я т а на д е т е т о до оп ре­
д ел ен м о м е н т 1 и к о е т о в п о с л е д с т в и е е било о т т е г л е н о , а
о т т е г л я н е т о е продълж ило по в р ем е по-дълго о т периода,
в к о й т о д е т е т о м ож е д а п о д д ъ р ж а жив сп ом ен а за с в о е т о
преж и вяван е. Едно и з ч е р п а т е л н о и злож ение н а д еп р и в ац и я­
т а би т р я б в а л о д а вклю чва к а к т о р а н н а т а , т а к а и к ъ с н а т а ,
к а к то е д н о к р а т н а т а тр ав м а, т а к а и продълж ителното
т р а в м а т и ч н о съ стояние, к а к т о п о ч ти норм алн ата, т а к а и
недвусм и слен о а б н о р м а л н а т а деп ривац и я.

' (бел. авт.) Тази идея е изложена от Боулби в Maternal Care


and M ental Health, cmp. 47, къдет о той сравнява наблюденията
си с т еза на др уги и п редлага различнит е резулт ат и да бъдат
обяснявани според Възрастта на дет ет о по врем ет о на деприва­
цията.
Бележка
В ед н о д р у го и злож ен и е, к о е т о п р еб еж д а н а мой с о б с т ­
вен ези к д е п р е с и в н а т а п о зи ц и я при Клайн, се о п и т а х д а
п о каж а ясно т я с н а т а В ръзка, к о я т о с ъ щ е с т в у в а м еж д у
к о н ц е п ц и я т а н а К лайн и а к ц е н т ъ т , к о й т о Боулби п о с т а ­
вя върху д е п р и в а ц и я т а . Т р и т е с т а д и я , к о и т о Боулби н а ­
б л ю д ав а в к л и н и ч н а т а р е а к ц и я н а д вегод и ш н о д е т е , к о е т о
п о п а д а в болница, м о г а т д а б ъ д а т ф орм ул и ран и т е о р е т и ч ­
но к а т о п о с т е п е н н а за г у б а н а н а д е ж д а п о р ад и с м ъ р т т а
н а в ъ т р е ш н и я о б е к т и ли п о р ад и и н т р о е ц и р а н а т а в ер си я
н а вън ш н и я о б е к т , к о й т о е загубен . П о - н а т а т ъ к м ож е
д а се говори за о т н о с и т е л н а т а в а ж н о с т н а с м ъ р т т а на
в ъ т р еш н и я о б е к т В зав и си м о ст о т гн ева и к о н т а к т а на
„ д о б р и т е о б е к т и " с п р о д у к т и н а о м р а з а т а В ъ т р е В п си хи ­
к а т а , к а к т о и за з р я л о с т и н е з р я л о с т н а А за, д о к о л к о т о
т о в а се о т р а з я в а н а с п о с о б н о с т т а д а б ъ д е п о д д ъ р ж ан жив
еди н спом ен.
Б е з съ м нен ие, Боулби се н уж д ае о т ед н о з а п л е т е н о
об ясн ен и е к а т о т о в а н а К лайн, к о е т о се г р а д и около кон ­
ц е п ц и я т а за м е л а н х о л и я т а и к о е т о води н а ч а л о т о си о т
Ф ройд и А брахам , но съ щ о т а к а е вярно, ч е и п си хоан ал и ­
з а т а се н у ж д ае о т а к ц е н т а н а Боулби върху д е п р и в а ц и я т а
ако и ска изобщ о д а и зл е зн е н а р а в н а н о га с т а з и сп ец и ал н а
т е м а при а н а л и з а н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я .
В а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я ви н аги са н ал и ц е д в е л и ­
нии, м а к а р и у д а р е н и е т о д а е п о н яко га п о веч е върху е д н а ­
т а о т к о л к о т о върху д р у г а т а . Е д н а т а лин и я е т и п и ч н о
п р ед ставен а в краж бите, а д р у га т а - в д ест р у к т и в н о ст -
т а . П од в л и я н и е т о н а п ъ р в а т а д е т е т о т ъ р с и н ещ о н я к ъ ­
д е и к о г а т о н е у сп ее д а го о т к р и е т ъ р с и н а д руго м я с т о
- с т и г а д а ч у в с т в а в се б е си н ад еж д а. П од В л и я н и ето на
вт о р а т а д е т е т о т ъ р с и он ова к о л и ч е с т в о с т а б и л н о с т на
с р е д а т а , к о е т о щ е у с т о и н а н а п р е ж е н и е т о , причи нено о т
и м п у л с и в н о т о м у п о вед ен и е. Т ова е т ъ р с е н е н а е д н а и зг у ­
б ен а о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а , н а човеш ко о т н о ш е н и е , к о е­
т о , т ъ й к а т о м ож е д а се р а з ч и т а н а него, даВа сВобода на
и н д и ви д а д а се движи, д а д е й с т в а и д а и з п и т в а възбуда.
И менно т а з и в т о р а линия с т а в а причина за о б щ и т е р е ­
акции, к о и т о д е т е т о п ред и зви ква у всички около себе си, с я ­
каш се о п и т в а д а н ам ери ед н а винаги р азш и р я в а щ а се рам ка,
един кръг, к о й т о и м а за свой п ървообраз м а й ч и н и т е р ъ ц е или

4Н Доналд Уиникът
м а й ч и н о т о т я л о . Б ихм е м огли д а разл и ч и м ц ял а т а к а в а поре­
дица: т я л о т о н а м а й к а т а , р ъ ц е т е н а м а й к а т а , р о д и т е л с к и ­
т е о тн о ш ен и я, дом а, с е м е й с т в о т о (В т о в а число р о д н и н и т е
и б р а т о в ч е д и т е ), у ч и л и щ ето , к в а р т а л а с н е г о в и т е полицей­
ски у ч а с т ъ ц и , н ай -н акрая с т р а н а т а , с н е й н и т е закони.
К о г а т о и з с л е д в а м е бли зки до н о р м а л н о т о с ъ с т о я н и я и
р а н н и т е ко р ен и н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я (в к о н т е ­
к с т а н а и н д и в и д у а л н о т о р а з в и т и е ), бих и скал п р е з ц я л о т о
в р е м е д а д ъ р ж и м с м е т к а за т е з и д в е линии: т ъ р с е н е т о н а
о б ек та и разруш аван ето.

К раж бата
К р а ж б а т а , к а к т о и с в ъ р з а н а т а с н ея лъж а, е в ц е н т ъ р а
на ан ти со ц и а л н а та тен ден ци я.
Д е т е т о , к о е т о о т к р а д в а някакъв п р е д м е т , не т ърси
о т к р а д н а т и я п р е д м е т , а т ъ р с и м айкат а, н а д к о я т о т о
им а о п р е д е л е н и п р ава. Т ези п р а в а п р о и з т и ч а т о т ф а к т а ,
ч е ( о т гл е д н а т о ч к а н а д е т е т о ) м а й к а т а е б и л а с ъ зд а д е н а
о т с а м о т о него. М а й к а т а е п о ср ещ н а л а п ъ р в и ч н а т а кре-
а т и в н о с т н а д е т е т о и по т о з и н ач и н се е п р е в ъ р н а л а в
о б е к т а , к о й т о т о е било г о т о в о д а о т к р и е . ( Д е т е т о н е би
м о гл о д а с ъ з д а д е м а й к а т а , и в се п ак какво о зн а ч а в а м а й к а ­
т а з а н его зав и си о т н е г о в а т а с о б с т в е н а к р е а т и в н о с т .)
В ъзм ож но ли е д а б ъ д а т об ед и н ен и т е з и д в е линии -
к р а ж б а т а и р а з р у ш е н и е т о , т ъ р с е н е т о н а о б е к т а и онова,
к о е т о п р ед и зв и к в а, л и б и д н и т е и а г р е с и в н и т е с т р е м е ж и ?
А з допускам , ч е о б е д и н я в а щ о т о звен о н а д в е т е лин и и е в
с а м о т о д е т е и п р е д с т а в л я в а ед н а т е н д е н ц и я к ъ м сам оиз-
л е к у в а н е , и зл ек у в ан е о т р а з - е д и н я в а н е т о н а н а г о н и т е .1
К о г а т о , по в р е м е т о н а н а й -р а н н а т а д еп р и в ац и я, е н а ­
ли ц е съ е д и н я в а н е н а агр е си в н и (или р е а к т и в н и ) и либидни
п о т о ц и , д е т е т о за п о ч в а д а п р е д я в я в а п р е т е н ц и и т е си
къ м м а й к а т а съ с см е с и ц а о т к р а д е н е , н а р а н я в а н е и р аз-
' de-fusion - игра на думи, буквално „раз-сливане“ или „раз-еди-
няване", но е омофон с diffusion - „разсейване", „разпръскване“. Сми­
сълът, който влага Уиникът, е на отделяне, изкуст вено р а зд ел е ­
ние на елементи, които се ст ремят да се свържат в едно. Макар
самата дума de-fusion да е измислена, в английския същ ест вува
гл агол defuse, който означава „обезвреждам" (експлозив), „снемам
напрежението“.

А нт исоциалнат а т ен д ен ц и я 49
х в ъ р л я н е - сп о р ед о с о б е н о с т и т е н а е т а п а о т ем о ц и о н ал ­
н о т о р а з в и т и е , н а к о й т о се н а м и р а в м о м е н т а . К о г а т о е
н ал и ц е по-слабо съ ед и н яв ан е, т ъ р с е н е т о н а о б е к т а и а г ­
р е с и я т а п р и д е т е т о щ е с а п о-и золи ран и ед н о о т д р у го и
щ е и м а п о -го л я м а с т е п е н н а д иссоц иаци я. Т ова ни води до
з а к л ю ч е н и е т о , ч е спосо б н о ст т а на а н т и с о ц и а л н о т о д е т е
да п р а ви п а к о с т и 1 е с ъ щ е с т в е н п р и з н а к и, в н ай -добри я
случай , б л а г о п р и я т е н п р и зн а к , к о й т о п о д с к а зв а п о т е н ц и ­
ал д а б ъ д е в ъ з с т а н о в е н о нан ово и з г у б е н о т о е д и н с т в о н а
либидни и р е а к т и в н и н агони.
В г р и ж а т а за ед н о н о р м ал н о новороден о, м а й к а т а н е ­
п р е к ъ с н а т о си и м а р а б о т а съ с с п о с о б н о с т т а н а с в о е т о
с о б с т в е н о д е т е д а п р ав и п а к о с т и . Т ак а н ап р и м ер б е б е т а ­
т а ч е с т о се п о д м о к р я т в с к у т о в е т е н а м а й к и т е , д о к а т о
т е ги к ъ р м я т . П о-късно т о в а м ож е д а се п рояви о т н о в о
к а т о м о м е н т н а р е г р е с и я по в р е м е н а сън или при съ буж ­
д ан е и т а к а д а д о в е д е до нощ но н ап и к аван е. Всяко ед н о з а ­
си л в ан е н а п о т е н ц и а л а з а п а к о с т и н а ед н о бебе м ож е д а
говори з а н а л и ч и е т о н а н я к а к в а ф орм а н а д еп р и в ац и я и н а
антисоциална тенденция.
В най-общ и линии, п р о я в и т е н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н ­
д ен ц и я се з а к л ю ч а в а т в краж б и и лъж и, н е в ъ з д ъ р ж а н о с т
и с ъ з д а в а н е н а б езп о р яд ъ к . В ъпреки ч е всеки с и м п т о м и м а
с в о я т а с о б с т в е н а спец и ф ичн а с т о й н о с т и см исъл, за м о и ­
т е цели, в о п и т а м и д а оп и ш а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я ,
о б щ и я т ф а к т о р си о с т а в а с т е п е н т а н а п а к о с т л и в о с т на
с и м п т о м и т е . Т ази с п о с о б н о с т за п р а в е н е н а п а к о с т и бива
и зп о л зв а н а о т д е т е т о и в н ея н я м а нищ о случайно. Г о л ям а
ч а с т о т м о т и в а ц и я т а в с л у ч а я е н есъ зн а в а н а , м а к а р и не
н еп р ем ен н о ц я л а т а .

' пш вапсе уа1ие - букв. „стойност (ценност) за създаване на


неприятности". Тъй като се има п р ед ви д способност на само­
то дете, изразът ще бъде превеждан като „степен на пакостли­
вост" и „способност/потенциал за правене на пакости".

г>() Дона.и) Уиникът


П ърви признаци
на а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я
Д опускам , ч е п ъ р в и т е п р и зн ац и н а д е п р и В а ц и я т а са
т о л к о в а р а з п р о с т р а н е н и , ч е м и н а в а т за н о р м ал н и - к а т о
п р и м ер м о ж ем д а в зе м е м в л а с т н о т о п оведен и е, н а к о е т о
п о -го л ям а ч а с т о т р о д и т е л и т е о т г о в а р я т съ с с м еси ц а о т
о т с т ъ п ч и в о с т и п р о т и в о п о с т а в я н е . (Т ук н е с т а ва въ п р о с
за и нф аш пилнат а о м н и п о т ен т н о ст , т ъ й к а т о т я е о т по­
р я д ъ к а н а п с и х и ч н а т а р е а л н о с т , а н е н а п о в е д е н и е т о .)
Е дин м н ого р а з п р о с т р а н е н а н т и с о ц и а л е н с и м п т о м е
н е н а с и т н о с т т а , к о я т о с т о и в т я с н а в р ъ зк а съ с за д ъ р ж а ­
н е т о н а а п е т и т а . Ако се н а е м е м д а и зсл ед В ам е н е н а с и т ­
н о с т т а щ е о т к р и е м в н ея ко м п л ек са н а л и ш е н о т о . К азан о
с д р у ги думи, ако ед н о б еб е е н е н а с и т н о , т о у н его е н али це
н як а к в а с т е п е н н а д еп р и в ац и я, к а к т о и п о д т и к д а се т ъ р с и
т е р а п и я за т а з и д е п р и в а ц и я въВ В ъ н ш н а т а с р е д а . В огром -
н о т о м н о з и н с т в о о т с л у ч а и т е , к ъ д е т о м ож ем д а н аб л ю д а­
в а м е т о з и п о д т и к , ф а к т ъ т , ч е м а й к а т а прояВяВа ж елан и е
д а зад о в о л и н е н а с и т н о с т т а н а б е б е т о , с а м по себ е си Води
до т е р а п е в т и ч е н успех. Н е н а с и т н о с т т а н а б е б е т о об аче
не е с ъ щ о т о к а т о а л ч н о с т т а . 1 Д у м а т а а л ч н о с т се и зп о л з­
ва за т е о р е т и ч н о о п и сан и е н а с т р а х о в и т и т е н агон ни п р е ­
т е н ц и и , к о и т о б е б е т о п р е д я в я в а к ъ м м а й к а си в с а м о т о
н ачало, т . е . по в р е м е т о , к о г а т о т о е д в а е зап о ч н а л о д а
п о зв о л я в а н а м а й к а т а о т д е л н о с ъ щ е с т в у в а н е - с п ъ р в а т а
п о яв а н а п рин ц ип а н а р е а л н о с т т а .
В прочем п о н я к о га се к а зв а , ч е е м а й к а т а по н еобходи ­
м о с т т р я б в а д а п р е т ъ р п и н еусп ех В а д а п т а ц и я т а си къ м
н у ж д и т е н а б е б е т о . Но не е ли т а з и п р е д с т а в а п огреш н а,
д о к о л к о т о в з е м а п од В нимание сам о п о т р е б н о с т и т е на
То к а т о п р е н е б р е г в а п о т р е б н о с т и т е н а А за ? Е д н а м а й к а
т р я б в а д а п р е т ъ р п и н еусп ех в з а д о в о л я в а н е т о н а нагон-
н и т е искани я, но т я м ож е в ъ п р еки т о в а „да н е о с т а в я б е­
б е т о и зл ъ г а н о “ к а т о у с п е ш н о у д о в л е т в о р я в а а зо в и т е м у
п о т р е б н о с т и д о к а т о д ой д е в р е м е т о , к о г а т о б е б е т о щ е
и м а н а р азп о л о ж ен и е е д н а и н т р о е ц и р а н а , п о д к р е п я щ а А за
м а й к а и щ е б ъ д е д о с т а т ъ ч н о гол ям о, за д а за п а зи т а з и ин-
т р о е к ц и я , Въпреки л и п с в а щ а т а п о д к р еп а за А за в р е а л н а ­
т а вън ш н а ср ед а.
' greedin ess („ненаситност“) и greed („алчност“)

А нт исоциалнат а т ен д е н ц и я 51
П р и м и т и в н и я т л ю б о в ен и м п у лс (к о й т о п р е д ш е с т в а
щ а д я щ а т а п о зи ц и я) н е е р а в н о зн а ч е н н а б е з п о щ а д н а т а
н е н а с и т н о с т . В процеса на р а з в и т и е на б е б е то , м еж ду
п р и м и т и в н и я л ю бовен и м п у л с и н е н а с и т н о с т т а с т о и
а д а п т а ц и я т а н а м а й к а т а . М а й к а т а по н е о б х о д и м о с т не
у с п я в а д а п о д д ъ р ж а високо ниво н а а д а п т а ц и я к ъ м п о т р е б ­
н о с т и т е н а То и з а т о в а д о и з в е с т н а с т е п е н всяко б еб е
м о ж е д а се н а р е ч е „лиш ено о т л ю б ов“; и в се п ак д е т е т о
е в с ъ с т о я н и е д а н а к а р а м а й к а т а д а л е к у в а т о в а б ли зко
д о д е п р и в а ц и я т а с ъ с т о я н и е , ако п о с р е щ а н е г о в а т а н е н а ­
с и т н о с т , с к л о н н о с т к ъ м б е зп о р я д ъ к и т . н . и м ен н о к а т о
си м п том и на депривацията. Н е н а с и т н о с т т а е ч а с т о т
с к л о н н о с т т а н а б е б е т о д а т ъ р с и л ек о т м а й к а т а , к о я т о
е п р и ч и н и л а д е п р и в а ц и я т а . Т ази н е н а с и т н о с т е а н т и с -
оц иална; т я е п р е д ш е с т в е н и к н а к р а ж б а т а , но м ож е д а
бъде посрещ ана и лекуван а ч р ез т е р а п е в т и ч н а т а а д а п ­
т а ц и я н а м а й к а т а (нещ о, к о е т о т о л к о в а ч е с т о се б ъ р к а с
р а з г л е з в а н е т о ) . Т р я б в а д а п о д ч е р т а е м о б ач е, че, к а к в о т о
и д а н а п р а в и м а й к а т а , т о н я м а д а о т м е н и н ей н и я п ъ р в о ­
н а ч а л е н н еу сп ех д а се а д а п т и р а къ м а з о в и т е п о т р е б н о ­
с т и н а б е б е т о . Това, к о е т о т я обикновен о е в с ъ с т о я н и е
д а н ап р ав и , е д а п о с р е щ н е б е з у с л о в н о -п р е д я в е н и т е п р е ­
т е н ц и и н а д е т е т о и по т о з и н ач и н д а п ри л ож и у сп еш н а
т е р а п и я з а к о м п л е к с а н а л и ш е н о т о , к о й т о е н а п ъ т д а се
ф о р м и р а. Т я м о ж е л есн о д а д о с т и г н е д о л е ч е н и е т о за щ о ­
т о д ава в ъ зм о ж н о ст на б е б е т о да и зрази с в о я т а я р о с т
д о к а т о и м ен н о т я , т е р а п е в т ъ т , е л и ш и л а т а го о т лю бов
м ай к а.
М ож ем д а о т б е л е ж и м , че, д о к а т о п ъ р в о н ач ал н о б еб е­
т о не д ъ л ж и нищ о н а м а й к а т а за т о в а , ч е п о ср ещ а н его в и я
п р и м и т и в е н лю бовен и м пулс, и з в е с т н о т а к о в а ч у в с т в о на
зад ъ л ж ен о ст следва в р е з у л т а т о т м а й ч и н ат а т е р а п и я
- т . е . г о т о в н о с т т а н а м а й к а т а д а п о ср ещ н е п р е т е н ц и и ­
т е , п рои зти ч ащ и о т ф р у с т р а ц и я т а - п ретен ц ии , к о и то
з а п о ч в а т д а и м а т п о т е н ц и а л за п р а в е н е н а п а к о с т и . М а­
к а р и т е р а п и я т а н а м а й к а т а д а л екува, т я н е е с ъ щ о т о
к а т о м а й ч и н а т а любов.
Т ази г л е д н а т о ч к а к ъ м м а й ч и н а т а о т д а д е н о с т н а д е ­
т е т о носи съ с себ е си ед н о по-слож но р а зб и р а н е за м а й ­
ч и н с т в о т о о т к о л к о т о е обичайно в ъ з п р и е т о т о . Ч е с т о
о см и с л я м е м а й ч и н а т а лю бов и м ен н о н а б а з а т а н а т а з и

52 Д(>ни.н) Уиникьт
ош даденост, к о я т о е В д е й с т в и т е л н о с т т ерапия по по­
в о д н е у с п е х а на м а й ч и н а т а лю б о в. Т ова е т е р а п и я , В то р и
ш анс, к о й т о се д а в а н а м а й к и т е , о т к о и т о н е м о ж ем д а
о ч а к в а м е Винаги д а у с п я в а т в т я х н а т а и зн а ч а л н а и т о л к о ­
в а д е л и к а т н а за д а ч а : п ъ р В и ч н а т а лю бов. Ако м а й к а т а п р о ­
в еж д а т е р а п и я т а к а т о ф о р м и р ан е н а р еакц и я, обслуж ващ о
с о б с т в е н и т е ù ком плекси , т о г а в а онова, к о е т о т я п рави,
се н а р и ч а р а з г л е з в а н е . Ако т я е в с ъ с т о я н и е д а я п роведе,
з а щ о т о с м я т а за необходи м о д а б ъ д а т п о с р е щ н а т и и ск а­
н и я т а , к о и то д е т е т о п р ед явява и да бъде у д о в л е тв о р е н а
н его в ата непреодолим ата н ен аси тн о ст, т о г а в а т о в а е
т е р а п и я , к о я т о обикновено бива усп еш на. В т а з и т е р а п и я
м ож е д а б ъ д е в ъ в л е ч е н а н е са м о м а й к а т а , но и б а щ а т а , а в
д е й с т в и т е л н о с т - и ц ял о то сем ейство.
В кли ни чен п л ан е м н ого т р у д н о д а се п р о к а р а р а з г р а ­
н и ч и т е л н а ли н и я м е ж д у у с п е ш н а т а и н еу сп еш н а м ай ч и н а
т е р а п и я . Ч е с т о п ъ т и см е с в и д е т е л и к ак е д н а м а й к а р аз-
г л е з в а б е б е т о си и в ъ п р еки т о в а т е р а п и я т а е неусп еш на,
т ъ й к а т о п ъ р в о н а ч а л н ат а депривация е била т в ъ р д е т е ж ­
ка, з а д а е Възможно „ В ъ зс тан о в я в ан е о т п ъ р в и о п и т “, ако
се В ъзп олзвам е о т х и р у р ги ч ес к и я и з р а з .1
К а к т о н е н а с и т н о с т т а , т а к а и р а з х в ъ р л я н е т о , п о д м о к­
р я н е т о и р а з р у ш и т е л н и т е н а к л о н н о с т и биха м о гл и д а са
п р о яв и н а р е а к ц и я к ъ м д е п р и в а ц и я т а и н а а н т и с о ц и а л н а
т е н д е н ц и я . Всички т е з и я в л ен и я са т я с н о в за и м о с в ъ р за ­
ни. П ри н о щ н о т о н ап и к ав ан е - ед н о м н ого р а з п р о с т р а н е н о
о п л ак в ан е - а к ц е н т ъ т е върху р е г р е с и я т а в м о м е н т а на
съ н я и ли Върху а н т и с о ц и а л н и я п о д т и к д а се за я в и п р а в о т о
н а п о д м о к р ян е върху т я л о т о н а м а й к а т а .
П ри едн о по-пълно и зс л е д в а н е н а к р а ж б и т е , а з бих се
с п р я л същ о и н а н е п р е о д о л и м о т о ж ел ан и е д а се и з л е з е д а
с е купи нещ о, к о е т о е т а к а ч е с т о ср ещ ан о п р о я в л ен и е на
а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я п ри п а ц и е н т и т е в п си х о ан а­
л и з а т а . В ъзм ож но е д а п р о в е д е м д ъ л г а и и н т е р е с н а ан а л и ­
з а н а ед и н п а ц и е н т б ез т а к а и д а д о с т и г н е м до т о з и вид
си м п то м , к о й т о не сп ад а н и т о към н е в р о т и ч н и т е , н и т о
към п с и х о т и ч н и т е за щ и т и на п ац и е н та , а към ан ти со ц и ­
а л н а т а т е н д е н ц и я : р е а к ц и я н а особен вид д еп р и в ац и я, слу-

’ m ending Ьу first intention - В медицината: „първично за зд р а ­


вяване“. Първата от т рит е фази на заздравяван е на раната В за­
висимост от нивото на гранулация.

А нт исоциалнат а т ен д е н ц и я 53
ч и л а с е 8 особен п ер и о д о т Време. О т т о В а съ щ о м ож е д а се
заклю чи, ч е п о д а р ъ ц и т е з а рож д ен и дни и д ж о б н и т е п ар и
В съ щ н о с т к а н а л и з и р а т и з в е с т н а ч а с т о т н о р м ал н о налич-
н а т а антисоииална тен денци я.
В кл и н и ч ен план, м о ж ем д а п о д в е д е м под с ъ щ а т а к а т е ­
го р и я к а т о и з л и з а н е т о з а покупки и „ и з л и з а н е т о навън" б ез
о п р е д е л е н а ц ел, или к р ъ ш к а н е т о - е д н а ц е н т р о б е ж н а т е н ­
д ен ци я, к о я т о з а е м а м я с т о т о н а ц е н т р о с т р е м и т е л н и т е
ж е с т о в е , х а р а к т е р н и за п р и с в о я в а н е т о .

Р а н н а т а загуба
И м а нещ о, к о е т о бих и ск а л д а п о д ч е р т а я . В о с н о в а т а
н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я е ед н о п о л о ж и т е л н о ран н о
п р еж и в яв ан е, к о е т о в п о с л е д с т в и е е било загубен о. С ъс с и ­
г у р н о с т е от с ъ щ е с т в е н о зн а ч е н и е б еб ет о да е д о с т и гн а л о
до спосо бно ст да в ъ зп р и е м а п р и ч и н а т а за сво ет о н е щ а с ­
т и е к а т о п р о б л е м на въ н ш н а т а среда. П р а в и л н о т о п о зн а ­
ние, ч е п р и ч и н а т а за д е п р е с и я т а или д е з и н т е г р а ц и я т а е
външ на, а н е в ъ т р е ш н а , е о п р ед ел я щ о к а к т о за и зк р и в я в а ­
н и я т а н а л и ч н о с т т а , т а к а и з а п о р и в и т е д а се т ъ р с и л е ч е ­
ние ч р е з о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а . О т т о в а д ал и А з ъ т щ е е
п о с т и г н а л с т е п е н н а з р я л о с т , к о я т о м у п о зв о л я в а д а в ъ з ­
п р и е м а н е щ а т а по т о з и начин, зави си и зц я л о д ал и щ е б ъ д е
р а з в и т а ан ти со ц и ал н а т е н д е н ц и я в м е с т о п сихотично за ­
бо ляван е. Г о л ям брой а н т и с о ц и а л н и в л еч е н и я се п о я в я в а т
и б и в а т у сп еш н о л ек у в ан и в р а н н и т е ф ази о т р о д и т е л и т е .
А н ти со ц и а л н и те дец а н еп р ек ъ сн ато и зи с к в а т т а к ъ в т и п
л е ч е н и е ч р е з о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а (п равей ки го несъ-
зн ав ан о или с н е с ъ з н а в а н а м о т и в а ц и я ), б е з об ач е д а м о г а т
д а и з в л е к а т п о л за о т него.
И згл е ж д а ч е в р е м е т о н а н а й -р а н н а т а д еп р и в ац и я е в
п ер и о д а, к о г а т о п ри б е б е т о и ли м а л к о т о д е т е А з ъ т е н а
п ъ т д а п о с т и г н е с ъ е д и н я в а н е н а либидни и агр е си в н и (р е­
а к т и в н и ) п о т о ц и н а То. В м о м е н т а на н ад еж д а, д е т е т о :
• В ъ зп р и е м а ед н а н о ва обст ановка, в к о я т о са н а ­
л и ц е е л е м е н т и на надеж дност .
• И з п и т в а в л е ч е н и е , к о е т о може д а б ъ д е н а р е ч е н о
т ъ р с е н е на обект а.
• О съзн а ва факта, ч е е на п ъ т да с т а н е б е з м и л о с т ­
н о и за т о в а н а р у ш а ва п о к о я на н е п о с р е д с т в е н о т о си
обкръж ение, о п и т в а й к и с е д а го п р е д у п р е д и за оп а с­

54 Донори) Уиникът
н о с т т а и да го н а к а р а да се о р га н и зи р а т ака, ч е да т о ­
л е р и р а п р и ч и н е н и т е Вреди.
• А к о с и т у а ц и я т а удърж и на нат иска, т р я б в а да
б ъ д е и зп и т а н а и п о в т о р н о и зп и т в а н а сп о собност т а
на об кръж ениет о да ус т о я в а на а гр ес и я т а , да п р е д о ­
т в р а т я в а и л и п о п р а в я р а зр у ш е н и я т а , да т о л е р и р а
б езп о р яд ъ к а , да р а зп о з н а е п о з и т и в н и я е л е м е н т на ан-
т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я , да о с и гу р я в а и п р е д п а з в а
обект а, к о й т о т р я б в а да б ъ д е т ъ р с е н и н а м ер ен .
• В н а й -д о б р и я с л у ч а й - к о га т о н е е н а л и ц е т в ъ р д е
м н о го л у д о с т и л и н е с ъ зн а в а н нат иск, и л и п а р а н о и д н а
о р га н и з а ц и я и т .н. - с т е ч е н и е на в р е м е т о б л а г о п р и ­
я т н и т е у с л о в и я м о га т да п о з в о л я т на д е т е т о да о т ­
к р и е и за обича ня ко го , в м е с т о да продълж ава т ъ р с е н е ­
т о к а т о п р е д я в я в а п р е т е н ц и и т е си к ъ м за м е с т в а щ и
обект и, к о и т о в е ч е са з а гу б и л и сво ят а с и м в о л и ч н а
ст ойност .
К а т о с л е д в а щ е т а п , д е т е т о се н у ж д ае о т с п о с о б н о с т ­
т а д а и з п и т в а във в з а и м о о т н о ш е н и я т а не са м о н ад еж д а,
но и о т ч а я н и е . Т ова е г р а н и ц а т а , о т в ъ д к о я т о л еж и н его ­
в а т а р е а л н а в ъ з м о ж н о с т за ж и в о т . К о г а т о д е т е г л е д а ч и -
т е и п е р с о н а л ъ т н а п р и ю т а п р е в е д а т успеш но ед н о д е т е
п р е з вси чки т е з и процеси , т е са п р о в е л и т е р а п и я , ко ят о
н е с ъ м н е н о е р а в н о с т о й н а на п с и х о а н а л и т и ч н а работ а.
О бикновено н а р о д и т е л и т е и м се н а л а га д а и з в ъ р ш а т
ц я л а т а т а з и р а б о т а с н якое о т т е х н и т е с о б с т в е н и деца.
Но м н ого р о д и т е л и , к о и т о и н а ч е се с п р а в я т о т л и ч н о с о т ­
г л е ж д а н е т о н а н о р м ал н и д ец а, се о к а з в а т неспособни д а го
с т о р я т т ъ к м о з а т о в а свое д е т е , к о е т о п о к а зв а п ри зн ац и
на антисоциална тен ден ци я.
В т о в а и зл о ж ен и е а з ум и ш л ен о не се п о зо вах н а в р ъ зк а ­
т а н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я със:
• О т р е а ги р а н е т о (A ctin g -o u t)
• М а с т р уб а ц и я т а
• П а т о л о г и ч н и я С вр ъ х-А з, н е съ зн а в а н а т а вин а
• С т адиит е В либиднот о р азвит ие
• П р и нудат а к ъ м п о вт о р ен и е (Repetition com pulsion)
• Р е гр е с и я т а к ъ м п р е д -за и н т е р е с о в а н о с т
• П а р а н о и д н а т а за щ и т а
• П о ло ва т а при на д леж н о ст в ъ в вр ъ зк а съ с с и м п ­
т ом ат икат а
Л ечение
К азан о н а к р а т к о , л е ч е н и е т о н а а н т и с о ц и а л н а т а т е н ­
д ен ц и я н е е п си х о ан ал и за. То се с ъ с т о и В о с и г у р я в а н е т о на
т а к а в а гр и ж а за д е т е т о , к о я т о т о д а м ож е д а п р е о т к р и е ,
в к о я т о д а м ож е о т н о в о д а е к с п е р и м е н т и р а с и м п у л с и т е
н а То и к о я т о д а м ож е д а и з п и т а . И м енно с т а б и л н о с т т а в
н о в а т а о с и г у р е н о с т н а с р е д а т а е, к о я т о д а в а т е р а п е в т и ­
ч ен е ф е к т . З а д а м о г а т и зобщ о д а з н а ч а т нещ о, и м п у л с и т е
на То т р я б в а д а б ъ д а т п р еж и в ен и в е д н а р а м к а н а с ъ о т н а -
ся н е с А за, а, к о г а т о п а ц и е н т ъ т е ед н о д еп р и в и р ан о д е т е ,
с ъ о т н а с я н е т о с А за т р я б в а д а п о л у ч ав а п о д к р еп а о т он ази
с т р а н а н а в р ъ з к а т а , к ъ д е т о се н а м и р а т е р а п е в т ъ т . С по­
ред т е о р и я т а , к о я т о п р ед ст ав и х в н асто я щ и я м а тер и ал ,
т ъ к м о с р е д а т а е т а з и , к о я т о т р я б в а д а д а д е н о ва в ъ зм о ж ­
н о с т за с ъ о т н а с я н е с А за, т ъ й к а т о д е т е т о в ъ зп р и е м а
н е щ о т о , к о е т о п ъ р в о н а ч а л н о е д овел о до а н т и с о ц и а л н а т а
тен д ен ц и я, к а т о провал на с р е д а т а в о си гу р яв ан ето на
п о д к р еп а за А за.
Ако д е т е т о п р ем и н е п р е з п си хоан ал и за, а н а л и т и к ъ т
т р я б в а и ли д а п о звол и т е ж е с т т а н а т р а н с ф е р а д а се п р о я ­
ви и звъ н а н а л и з а т а , или в п р о т и в е н сл у ч ай м ож е д а о ч ак в а
а н т и с о ц и а л н а т а т е н д е н ц и я д а се р а з р а з и с п ъ л н а си л а в
а н а л и т и ч н а т а с и т у а ц и я и с л е д в а д а е г о т о в д а п о ем а н е й ­
н и т е удари .

Доналд Уипикът
Мален М аленов

За „ т е р а п е в т и ч н и т е
к о н с у л т а ц и и “ на У и н и к ъ т
У и н и к ъ т В ъвежда т е р м и н а „ т е р а п е в т и ч н и к о н с у л т а ­
ции", за д а опиш е н ачин а, по к о й т о с а м и я т т о й се В ъзползва
о т м и с л е н е т о и о п и т а си н а п с и х о а н а л и т и к в с в о я т а кли-
нична п р а к т и к а н а д е т с к и п с и х и а т ъ р . П р и ч и н и т е за и збора
на т а з и ф орм а и з г л е ж д а т съ всем а к т у а л н и и днес. Е ж едн ев­
н и т е ср еш и с деца, с т р а д а щ и о т психични и п оведен ч ески
проблем и, ч е с т о и з п р а в я т п р а к т и к у в а щ и я п р ед случаи, В
к о и т о д ъ л г о с р о ч н а т а т е р а п е в т и ч н а р а б о т а н е е възмож -
на, н а л о ж и т е л н а или дори ж е л а т е л н а . Т ака е било и с Уи­
н и к ъ т - в т а к и в а сл уч аи т о й е р а зп о л а г а л сам о с ед н а до
няколко сесии д а се докосне до несъзнаВ ания с В я т н а с в о и т е
п а ц и е н т и , д а р а з б е р е п овече за т е х н и я к о н ф л и к т и, ако е
възмож но, д а се н ам е си по начин, к о й т о би облекчил т я х н о -
т о стр ад ан и е. А ла - в д е й с т в и т е л н о с т - т ъ к м о о п и т ъ т и
п о з н а н и е т о н а п с и х о а н а л и за т а , к а з в а т о й , е т о в а , к о е т о му
е п о зво л явал о д а го н ап рави.
Т е х н и к а т а , к о я т о У и н и к ъ т и зп о л зв а в п о в е ч е т о си
к о н с у л т а ц и и , е п р о с л о в у т а т а „игра н а д р аск у л к и “ (S quiggle
G am e), в к о я т о т е р а п е в т и п а ц и е н т о б м е н я т и м п р о в и зи ­
ран и рисунки, к о и т о е д и н и я т зап о ч ва, а д р у г и я т за в ъ р ш ­
ва. Той п о к а зв а как, по особено л ю б о п и т е н начин, с е р и и т е
о т рисунки, п о лу ч ен и в п ъ р в о т о и н т е р в ю , р а з г о в о р ъ т и
особено „н и ш ката", к о я т о води о т ед и н о б р аз к ъ м друг,
м о г а т д а р а з к р и я т б езц ен н а и н ф орм ац и я з а л и ч н о с т т а на
д е т е т о , за н е г о в о т о с е м е й с т в о и з а с ъ т р е с е н и я т а , кои­
т о т о п р еж и в я в а н а т о з и е т а п о т с в о е т о р а з в и т и е . Все
п ак - У и н и к ъ т п р е д у п р е ж д а в а - и г р а т а н а д р аск у л к и не е
„ т е х н и к а “ в и с т и н с к и я см и съ л н а д у м а т а , т я н е м ож е д а се
п р и л а га н а г о т о в о б ез ф у н д а м е н т а н а п с и х о а н а л и з а т а . З а
н его т я е п р о с т о ед и н н ач и н д а се в л е зе в к о н т а к т с д е ­
т е т о . А какво щ е се случи о т т у к н а т а т ъ к зав и си сам о о т
т о в а как т е р а п е в т ъ т и зп о л зв а т о з и к о н т а к т в и н т е р е с
н а своя п а ц и е н т .
Тук и д в а и г о л я м а т а р а зл и к а м еж ду п си х о ан ал и ти ч н а -
т а т е р а п и я в буквалния см и съ л н а д у м а т а и п р а к т и к а т а на
т е р а п е в т и ч н и т е к о н су л тац и и . Тя е п р ед и всичко р а зл и к а в
р а м к а т а . У и н и к ъ т се о п и т в а д а и зп ол зва с в о е т о р азб и р ан е
н а п с и х о а н а л и т и к за е д н а п он якога м ощ н а и н т е р в е н ц и я „в
р е а л н о с т т а “, в ж и в о т а н а п а ц и е н т а извън б о л н и ч н а т а с р е ­
да, к о я т о би п о м о гн ал а н а д е т е т о , с п о м о щ т а н а н егови ­
т е близки, д а п р ем и н е успеш но п р ез к р и з а т а . Д и а г н о за т а ,
к о я т о т о й п о с т а в я , к а сае н е сам о д е т е т о и н е г о в о т о р а з ­
в и т и е , но и с р е д а т а , в к о я т о т о ж ивее. Той се ср е щ а с р о ­
д и т е л и т е и по един съ въ рш ен о сем пъл, но и н ед вусм и слен
н ачин им говори за т р у д н о с т и т е н а т е х н и т е деца, п рави
препоръки, т ъ р с и с ъ в м е с т н о р азб и р ан е и реш ен ие, т а к а ч е
д а бъде въ зм о ж н а пром ян а. С е м е й с т в о т о за н его си о с т а в а
н а й -в а ж н а т а ф орм а н а п с и х о т е р а п и я - с т и г а д а е в с ъ с т о я ­
ние д а осигури он ази с т а б и л н о с т и лю бов („оси гурен ост на
с р е д а т а “), о т к о и т о д е т е т о се нуж дае. Н е г о в а т а с о б с т в е ­
н а р о л я е е д и н с т в е н о д а „преведе" н е с ъ з н а в а н о т о послание
на д е т е т о и д а о с т а в и л е ч е н и е то в р ъ ц е т е на н его во то се­
м е й с т в о . И, м а к а р д а п ри зн ава, ч е подобна н ам е са не би м о г ­
ла да зам ести дългосрочната те р а п е в т и ч н а работа, т я
все пак м у е п о зволи ла д а с ъ д е й с т в а за п о л о ж и т е л н и я и зход
о т б о л е с т т а при н ем алко о т н е г о в и т е п а ц и е н т и .
С т а т и я т а , к о й т о Ви п р ед л а гам е , п о казв а им енно в ъ з­
м о ж н о с т т а н а подобна н а м е с а при р а б о т а т а с 13-годишно
м о м ч е с п р о т и в о о б щ е с т в е н и прояви. В п о -г о л я м а т а си ч а с т ,
т о з и случай е воден о т д и с т а н ц и я - в к о р е с п о н д е н ц и я т а н а
У и н и к ъ т с д в а м а т а р о д и т е л и . Д онякъде нарочно и збрахм е
случай, в к о й т о У и н и к ъ т не р а з ч и т а н а р и с у н к и т е - за д а
п о д ч е р т а е м ощ е веднъж , ч е „ м а г и я т а “ н а н е с ъ зн а в а н о т о се
ч е т е не с о ч и т е , а с н а ш е т о с о б с т в е н о н есъ зн аван о - т о г а ­
ва, к о г а т о см е в с ъ с т о я н и е д а ком уни ки рам е с него.

Г)Н
СЛУЧАИ XVI
- Питър, на 13 години*
С л у ч а я т , к о й т о сл ед в а, е ощ е е д н а и л ю с т р а ц и я как
м н озо ч е с т о о с н о В н а т а ч а с т о т р а б о т а т а биВа с в ъ р ш е ­
н а о т р о д и т е л и т е . И н т е р в ю т о , п р о вед ен о о т м ен с м о м ­
ч е т о , п р е д с т а в л я в а ш е по-скоро н е з н а ч и т е л н а ч а с т о т
общ ия ход на сл у ч ая. О т д р у г а с т р а н а , т о м и п озвол и д а
д о с т и г н а до онзи т и п и с т о р и я н а сл у ч ая, о т к о й т о се нуж ­
д а я - а и м ен н о и с т о р и я т а , п о л у ч ен а п р е з п а ц и е н т а . Въз о с­
н ова н а т о в а , а з в еч е бях в с ъ с т о я н и е д а окаж а н а м а й к а т а
и б а щ а т а п о д к р еп а в с е р и о з н и т е с ъ т р е с е н и я , к о и т о бяха
необходим и, за д а б ъ д е р еш ен т о з и проблем . Р о д и т е л и т е
успеш но п р е в е д о х а си н а си п р е з т е з и и з п и т а н и я т а к а , че,
с л е д п р еж и вян еп и зо д н а р е гр е с , т о й зап о ч н а нов п роц ес на
и з р а с т в а н е - в еч е с т ъ п и л върху е д н а п о -зд р а в а основа.
В т о з и сл у ч ай н я м а ш е н уж д а д а се р а б о т и съ с сер и и о т
рисунки.
П и т ъ р беш е и з п р а т е н п ри м е н о т ч а с т н и я и н т е р н а т , 1
в к о й т о учеш е. Д ойде, п р и д р у ж ен о т писмо, н ап и сан о до
м ен о т у ч и л и щ н и я л екар :

' Повечето от образователните институции, споменати в тази


статия, спадат към традиционните за Великобритания частни учи-
лища-интернати (public schools), водещи началото си още от Средно­
вековието. Те са реномирани заведения (предимно за момчета), пред­
лагащи основно и средно образование с широк профил и адекватна
подготовка на учениците, желаещи да кандидатстват в престижни
университети като Оксфорд и Кеймбридж. Учениците, учебният про­
цес, както и целият живот в интерната, са разпределени в няколко
автономни общежития или „домове“(houses), всеки от които има свой
собствен управител (house master) и свои специфични вътрешен peg
и култура, герб, спортен отбор и т.н. Принадлежността към опреде­
лен дом/колеж и съревнованието между домовете/колежите е обща
черта на училищата и университетите във Великобритания.

’ П реводът е направен no WINNICOTT, Donald,


Therapeutic Consultations in Child Psychiatry, Basic
Books, Inc., Publishers, N e w York, 1971, cmp. 296-314 ^
П и т ъ р по ст ъ пи В уч и л и щ е т о п р е з ян уари т а зи го ­
дина и беш е п р и е т В ед и н от д о м о вет е на училищ ет о,
к ъ д ет о н е го в л и ч е н на с т а вн и к ст ана д и р ек т о р ъ т на
инт ернат а. ’ П реобладаващ от о м н е н и е т а м беше, че, м а ­
к а р и н е особено ум ен, т ой си е „едно добро м о м ч е “. На два
п ъ т и м у се сл у ч и да п о ст ъ п и кат о п а ц и ен т в сан ат ори­
ума, п о в р е м е на коет о аз, какт о и о ст а н а ли ят персонал,
н а м ер и хм е държ аниет о м у за крайно неприят но: т ой
беш е а гр ес и ве н и б е зо ч л и в к ъ м вси чки п о ед и н ст ранно
х л а д е н и индиф ерент ен начин. В т а зи си т уа ц и я т ой о п ­
р е д е л е н о се държеше, кат о ч е л и превъзхож да д р у ги т е
в ъ в всяко ед но о т нош ение - и ли п о н е ч ле н о в е т е на п е р с о ­
нала съ с сигурност . И зглеж да че б еш е п р и е т добре с р е д
вр ъ ст н и ц и т е си. С клонен б ях да о т д а м агресивн ост т а
м у на едно м а лко п р е с и л е н о ж адуване“- нещ о, коет о н е е
р я д к о с т п р и н о в о п р и ет и т е м ом чет а.
В ч ер а д и р е к т о р ъ т на и н т е р н а т а м е инф ормира,
ч е П и т ъ р е в о сн о ва т а за д ъ л г а п о р е д и ц а от н а р у ш е ­
ния, к о и т о са в н а с я л и с м у т в ж ивот а на дом а от н а ­
ч а ло т о на м а р т досега. П ъ р в и я т и зв е с т е н с л у ч а й б и л
к о га т о е д н о от п о -г о л е м и т е м о м ч е т а с е за в ъ р н а л о от
п р е с т о я си в б о лн и ч н о т о о т д е л е н и е и за в а р и л о в ъ з ­
гл а в н и ц а т а и ч арш аф ит е си н а къ са н и на п а р ч ет а . На
с л е д в а щ а т а в е ч е р н а м е р и л и л е г л а т а на в с и ч к и н о в и
м о м ч е т а в п о д об но с ъ с т о я н и е к а т о в д о п ъ л н е н и е с т е ­
н и т е б и ли н а п р ъ с к а н и н а в с я к ъ д е с м а с т и л о . О т т огава
н а с а м б и ли к о н с т а т и р а н и м нож ест во кражби: на пари,
п о р т м о н ет а , п и са лк и , о б увки и р ъ к а в и ц и . О свен т о ва
м о м ч е т а т а ч ест о н а м и р а л и в у м и в а л н и т е п и см а от
б л и з к и т е си - о т в о р е н и и р а з х в ъ р л я н и . В ер о я т н о п и с ­
м а т а са б и л и в з е м а н и от м а са т а за п и см а п р е д и п о л у ­
ч а т е л и т е и м да у с п е я т да си п р и б е р а т пощ ат а.
Д и р е к т о р ъ т на и н т е р н а т а б еш е т ака л ю б е з е н
да н а п е ч а т а о п и са н и е на в с и ч к и т е з и съ б ит ия, к о ет о
а з п р и л а г а м к ъ м п и см о т о . Н ям а н и к а к во съ м н ен и е, че
и м ен н о П и т ъ р е о т го в о р е н за в с и ч к и (или п о ч т и в с и ч ­
ки) т е з и а н т и с о ц и а л н и п р о я в и . От о п и с а н и т е с л у ч а и
сам о В т о зи с л и п с в а щ и т е п и с а л к и е б и л п р и п и са н
е д и н с т в е н о на н е г о (р а зс л е д в а н е т о на с л у ч а я с р а зк ъ -
' H eadm aster - „управит ел“, „директор“, но и „главен учител"
или „главен ментор"
с а н и т е чаршафи, н а п р и м ер , е В ъ вля к ло В сички м о м ч е ­
т а от дом а) и, к о га т о т еж ест т а на у л и к и т е в т о зи
с л у ч а й н а й -н а к р а я го е п р и н у д и л а да п р и з н а е ви н а т а
си, П и т ъ р д о б р о во л н о е р а з к р и л и и ст и н а т а за о т ­
к р а д н а т и т е и о т в о р е н и п и с м а - б ез т е изобщ о да са
б и л и сп о м ен а ва н и от д и р ек т о р а . З а я в и л е, ч е е и ск а л
п о л у ч а т е л и т е и м да ги о т к р и я т и да р а зб ер а т , ч е н я ­
ко й е п и п а л л и ч н и т е им вещ и , и ч е т ъ к м о за р а д и т ова
е о с т а в я л с л е д и в ум и ва л н и т е .
В ч ер а си г о в о р и х за к р а т к о с П и т ъ р и м и се ст ори
с ъ в с е м у р а в н о в е с е н и спокоен. Каза м и, ч е е б и ло у с т а ­
но вено , ч е „взема р а зн и н е щ а “, н о н е изглеж даш е да е
загриж ен за е в е н т у а л н и т е п о с л е д и ц и . Н е си п р е д с т а ­
в я ш е к а к во щ е с т а н е с н е г о в бъдещ е, н о о т б е л я за „си-
г у р н о н я м а да е л е с н о да с е о т ъ р ва от т о ва (к р а д е н е­
т о) с л е д к а т о н а п у сн а у ч и л и щ е т о “.
К о гат о го п о п и т а х за п о д б у д и т е м у, т о й изглеж да
се за т р у д н и , но с л е д т о ва к а за „За да им го в ъ р н а !“. По-
к ъ с н о п р и зн а , ч е н е е п о з н а в а л п о в е ч е т о от п о т ъ р п е в ­
ш и т е от н е г о в и т е д е й с т в и я д о т о зи м о м ен т . Н е б еш е
в с ъ с т о я н и е да обясни защ о е в з е м а л п а р и т е , о б у вк и т е
и ръкавицит е.
Що се о т н а с я до р а зк ъ с а н и т е чаршафи, н а п а д н а л
е л е г л о т о на е д н о от п о -го л е м и т е м о м чет а , защ от о
м о м ч е т о м у б и ло н е п р и я т н о . О каза се, ч е д в а м а т а с е ­
д е л и е д и н д о д р у г п о в р е м е на м у з и к а л н и т е з а н и м а н и я в
о р к ес т ъ р а и ч е д р у г о т о м о м ч е с в и р и на с ъ щ и я и н с т р у ­
м е н т к а т о него . С п о р ед П ит ъ р, м о м ч е т о и м а ло н е п р а ­
в и л н а п о ст а н о вка на п р ъ с т и т е - нещ о, к о ет о т ой м у
б и л о б я с н и л к а т о п р ед ло ж и л да м у покаж е п р а в и л н и я
на ч и н. О т го во р ъ т на м о м ч е т о на н е го в о т о п ред лож е­
н и е н е м у д о п а д н а л и о т т а м т о й р е ш и л да си о т м ъ ст и
на чарш аф ит е м у. В ъ п р ек и се р и о зн о т о п р ед у п р еж д е­
ние, налож ено на ц е л и я дом, на с л е д ва щ а т а нощ т ой
р а з к ъ с а л съ щ о и чарш аф ит е на вс и ч к и н о в и м о м чет а ,
в к л ю ч и т е л н о и св о и т е с о б с т в е н и (коит о бяха п о с т р а ­
д а л и на й -сер и о зн о), за да и з л е е яд а си к ъ м е д н о от т е зи
п е т м о м чет а . С ъщ ат а т а зи нощ , т ой, п о д о зи р а м , сам
се б еш е р а зб о л я л , кат о в е р о я т н о е п о г ъ л н а л и зв е с т н о
к о л и ч е с т в о п а ст а за зъби, съдърж ащ а хлороф ил. П р е з
но щ т а п о в р ъ щ а л д в а н а д е с е т п ъ т и п о д р е д д о ка т о най-

С лучай X V I 61
н а к р а я на с у т р и н т а б еш е п р и е т В л е ч е б н и ц а т а , к ъ ­
д е т о за п о р е д е н п ъ т п о въ р н а о б и лн о и ост а ви с л е д и
от з е л е н и к а в а б л е с т я щ а т е ч н о с т . За съж аление, по
съ щ о т о т о ва в р е м е б я х м е н а с р е д б ъ р зо р а зп р о с т р а ­
н я ва щ а се е п и д е м и я от W in ter V o m itin g D ise a se 1 к а т о
са м о съ щ а т а с у т р и н бяха п о с т ъ п и л и п е т н о ви с л у ч а я
с п о в р ъ щ а н е от с ъ щ и я дом. М акар и да б я х о за д а ч ен от
н е о б и ч а й н а т а к а р т и н а на б о лест т а , за м о е съж аление
н е б я х в съ с т о я н и е да п р о у ч а н е щ а т а докрай.
В ч ер а го п о п и т а х и зн е н а д в а щ о д а л и в д е й с т в и т е л ­
н о с т е в з е м а л т а к а в а п а ст а за зъ б и и т о й в е д н а га о т ­
го в о р и „Това б еш е к а т о я д о х К о л и н о с “.2
На м е н м и се ст р ува , ч е в с и ч к и зн а ц и го в о р я т за
п о я в а т а на п си х о п а т н а л и ч н о с т и за т о ва п р е п о р ъ ч а х
т о й да б ъ д е в ъ р н а т в к ъ щ и и да б ъ д е п о т ъ р с е н о м н е н и ­
ет о на сп е ц и а л и ст .
Д н е с се с р е щ н а х с бащ ат а н а м о м ч е т о и о с т а н а х
с и л н о в п е ч а т л е н от кураж а и са м ообладаниет о, к о и т о
т о й за п а зи в т а зи , к а к т о м и се ст р ува , к р и т и ч н а за
н е го си т уа ц и я. П о в с и ч к о изглеж да, ч е т о й е ч о в е к с
ви с о к и ка ч ест ва .
К ъм п и с м о т о б яха п рилож ени д е т а й л н и п о к аза н и я о т
д и р е к т о р а н а и н т е р н а т а , заед н о с п од роб ен м аш и н оп и сен
зап и с н а п о к а з а н и я т а н а П и т ъ р , н а п е ч а т а н и о т у п р а в и т е ­
ля. П о к а з а н и я т а и зл а а а х а ф а к т и т е о т и зм и н а л и я ср о к и
с ъ б и т и я т а , к о и т о б ях а добели до р а з к р и в а н е т о н а к р а ж ­
б и т е , к а к т о и о б с т о я т е л с т в а т а , п ри к о й т о П и т ъ р е бил
и н т е р в ю и р а н . Б ях а н ал и ц е р е д и ц а о б с т о я т е л с т в а във
в р ъ зк а с ед н и о т к р а д н а т и писалки; П и т ъ р б еш е п и сал до
вкъщ и д а п и т а „ И з п р а т и х т е ли м и к у т и я с п исалки?" и т .н .
П о ч е р к ъ т н а т о в а п исм о го в о р еш е з а д у ш ев ен с м у т , а и т о
бе т в ъ р д е р азл и ч н о о т д р у го едно, к о е т о е било н ап и сан о
н яколко дни по-рано. Д и р е к т о р ъ т б еш е п олучил аноним но
писмо, к о е т о , сп о р ед н его, съ с с и г у р н о с т било д ел о н а Пи­
т ъ р и к о е т о гл асеш е:
' W inter Vomiting D isease - вирусно заболяване, причинено
о т малкия кръгло-ст рукт уриран ви рус (SRSV, Norwalk-Like Virus).
Силно заразно, но рядко опасно за живота. Обикновено се изразя­
ва въ в Внезапни и силни пристъпи на повръщане. Преминава за 24
до 36 часа.
2 Kolynos - марка паста за зъби, популярна въ в Великобрита­
ния п р ез 40-те и 50-те години на XX в.

62 Доналд Уиникът
Н е б еш е П и т ъ р д е т о о т кр а д н а п и с а л к и т е , а з бях!
И понеж е го м р а зя , о б в и н и х него. О баче т о й н а п о с л е д ъ к
се държ и д о б р е с м ен, зат ова, м о л я Ви се, н е го н а к а з ­
ва й т е! М о л я Ви, накаж ет е м е н вм е с т о него, ако мож е­
т е да м е н а м е р и т е . А з с ъ м от д о м Е. А з в з е х в с и ч к и т е
п и са лк и . С м ят ам , ч е в с и ч к и от т о зи д о м са уж асни и
н а й -в е ч е Вие, да зн а е т е. В най-скоро в р е м е в ъ з н а м е р я ­
ва м да и зв ъ р ш а са м оубийст во, т ака че, вн и м а ва й т е!
О т т е з и п и с м а и о т п о к а з а н и я т а с т а в а ш е ясно, ч е
д и р е к т о р ъ т на у ч и л и щ ето и уч и л и щ н и ят лекар н а м и р а т
м о м ч е т о за сер и о зн о болно в п с и х и а т р и ч е н см и съ л и, н а
б а з а т а н а н а л и ч н а т а инф орм ация, т я х н а т а д и а гн о за б еш е
„п си х о п ат н а л и ч н о с т " . Б ях а с т и г н а л и до за к л ю ч е н и е т о , ч е
П и т ъ р т р я б в а д а н ап усн е у ч и л и щ е т о .

П ърва т е р а п е в т и ч н а к о н с у л т а ц и я
С ем ей на и с т о р и я
М ом и че н а 17 години
П ит ър на 13 го д и н и
М ом че н а 11 години
П и т ъ р д о й д е п ри м ен зае д н о с б ащ а си. П ърво се ви д ях
с П и т ъ р за 40 м и н у т и , а с л е д т о в а си п оговори х н а к р а т к о
с б ащ а му. К о н т а к т ъ т м е ж д у м е н и П и т ъ р б еш е по-скоро
п о в ъ р х н о с т е н : д в а м а т а и зп о л зв ах м е и г р а т а н а д р а с к у л к и 1
к а т о удобно и зви н ен и е, за д а и зб е гн е м п о-п реки я к о н т а к т .
В т о з и сл у ч ай п а ц и е н т ъ т , П и т ъ р , пое и н и ц и а т и в а т а к а т о
м и съобщ и н якои нещ а, к о и т о и скаш е д а зн ам . С лед к а т о
м и р а з к а з а з а с е д е м н а д е с е т г о д и ш н а т а си с е с т р а и ед и н а-
д е с е т г о д и ш н и я си б р а т , т о й сп од ел и с м ен ед и н р ан ен сп о ­
м ен. Б еш е о т т р и г о д и ш н а т а м у в ъ з р а с т . С е с т р а м у п олу­
ч и л а за п о д а р ъ к к р ъ гъ л а к в а р и у м с рибка. Т о гав а т я б и л а н а
около д е в е т години. П и т ъ р б лъ сн ал а к в а р и у м а н а з е м я т а
и т о й се счупил. Г оре-долу по с ъ щ о т о в р е м е и м ал о и д р у г
и н ц и д е н т , п ри к о й т о д в а м а т а съ с с е с т р а м у се и з к а т е -
р и ли п р е з к а п а н д у р а т а н а т а в а н а и т о й п р е к а т у р и л ед и н
солник, к о й т о счуп ил с т ъ к л о т о . В т о з и сл у ч ай с т а н а л о б ез
д а иска, но в д р у г и я било нарочно. С т о р и м и се важно, ч е и в
д в а т а с л у ч а я са били п ри ч и н ен и н якакви щ е т и , к а к т о и ч е
т о й съ о б щ ав аш е з а с т р а х о т н аси л и е в с а м и я себе си.
' Здшдд1е дат е
К аза ми, ч е м ного д ъ рж и н а р о д и т е л и т е си, н а с е с т р а си
и н а б р а т си, но извън с е м е й с т в о т о е общ увал м ного малко.
П о п и т а х го как заспи ва, а т о й м и к аза, ч е б р а т м у си
см у чел п ал ец а, а същ о и к о л ен и чел в л е г л о т о си или го к л а ­
т е л , или пък го м е с т е л и з с т а я т а . Той с а м и я т същ о см у­
ч ел п ал ец а си. Н ям аш е сп ом ен з а п р е д м е т и . Вкъщ и засп и вал
бързо, но в училищ е л еж а л буден за около ч ас в сяка вечер,
м и слей ки си за р азн и нещ а. В и н т е р н а т а се събуж дал т р у д ­
но. Вкъщи, и зглеж д а, си и г р а е л съ всем норм ално. С е с т р а му
п о сещ ав а д невно училищ е. Б р а т му е и звъ н гр ад а, в хоро­
во училищ е. С а м и я т т о й е м узи кален, „свири н а ч ело и п е е “.
М у з и к а т а била н ай -х у б ав о то нещ о, к о е т о м у се е случвало.
О т и ш ъ л е в ч а с т н о у ч и л и щ е - и н т е р н а т е д и н с т в е н о зар а д и
у ч и т е л я си. Не зн аеш е какъ в и ска д а с т а н е . В п о д г о т в и т е л ­
н о т о учили щ е е „забърсвал" по нещ о о т в р ем е н а врем е, а
сега, в и н т е р н а т а , к р а ж б и т е с т а н а л и сериозни.
Знаех, ч е н е съ м р а зч у п и л кой зн ае колко л е д о в е т е с
т а з и к о н с у л т а ц и я , но Все п ак бях о с т а н а л н а р а зп о л о ж е ­
ние, в случай , ч е и скаш е д а м и се довери.

И нтервю с б а щ а т а
Б а щ а т а п ъ р во заго в о р и з а р азн и ф и зи чески за б о л я в а ­
ния, к о и т о м о г а т д а се л е к у в а т с л е к а р с т в а и хорм они и се
чу деш е, сл ед к а т о с а м и я т т о й е и м ал п о л за о т т а к о в а л е ­
чение, д а л и и м о м ч е т о н я м а н уж д а о т н ещ о подобно. П рие,
к о г а т о о т х в ъ р л и х т а з и в ъ зм о ж н о с т . К а т о м алк о м о м ч е т о
е и м ал о ац и д о за, а същ о т а к а и д о с т а п р о б л ем и с у ш и т е ,
с в ъ р за н и с о т о ц и и болка. К о г а т о е бил в н а ч а л н о т о у ч и ­
лищ е е п олучи л о с т р а т р е с к а , к о я т о с а с м е т н а л и з а п о­
л и о м и е л и т , но н е е д о в е л а до п а р а л и за . П р е к ар а л е м н о ж е­
с т в о л еки б о л ед у в ан и я и в с ъ щ н о с т н и кога н е е бил нап ълно
зд р а в физически.
Б а щ а т а о п иса д р у г и т е д в е д е ц а к а т о к а за, ч е по-голя-
м а т а м у д ъ щ е р я е б ъ р за и н е т ъ р п е л и в а , а п о -м а л к и я т син
е м н ого ж ив и буден. Те всички м н ого се о б и ч а т , но п о с т о ­
янно се д ъ р п а т за нещ о. М а й к а т а , по всичко личи, б еш е о т ­
к р и т а ж ена, способна д а се р а д в а н а п о з и ц и я т а си в с е м е й ­
с т в о т о . М о м ч е т о и згл е ж д а ш е п р и в ъ р за н о ед н акво и къ м
д в а м а т а си р о д и т е л и . В инаги м у е било т р у д н о д а п он ася
ш еги и закачки .

Jllllw.ll) У ш ш ш л н
П и т ъ р се ч у в с т в а л (според б а щ а т а ) п о-м алко обичан
о т д р у г и т е д в е д ец а. Т ова си е п роли чало, ощ е к о г а т о бил
н а п е т години или д о р и н а т р и , к о г а т о н о в о т о бебе било на
ш е с т м есец а. П и т ъ р ся к аш и згуби л позиции, к о г а т о б р а т
м у с е п о яви л н а бял с в я т к а т о съ перни к, а т о й с а м и я т в еч е
н е бил н и т о н а й -м а л к о т о , н и т о н а й -г о л я м о т о д е т е .
Е т о и с в ъ р з в а щ о т о звено м еж д у д в е т е и с т о р и и : и при
д в е т е в ъ з р а с т т а т р и години е о т особено важ но значение!
С и м п т о м и т е , з а к о и т о го в о р еш е б а щ а т а , не б яха ясно
и з р а з е н и - к а т о н а п р и м е р с к л о н н о с т т а д а п р и в л и ч а вни­
м ан и е, к о г а т о в к ъ щ а т а и д в а т г о с т и , д а п р ав и ф изионо­
м ии и т .н . И м ал о е все п ак н якои инди кац и и з а р е а к ц и я на
д е п р и в а ц и я ,1 к о и т о са с т а н а л и п о -о сезаем и в н а ч а л н о т о
учили щ е, к о г а т о н а д в а или т р и п ъ т и се е сл у ч вал о д а о т ­
кр адн е.
П реди д а п о с т ъ п и в н а ч а л н о т о училищ е, П и т ъ р е ход ел
н а д е т с к а гр ад и н а, к о я т о се н а м и р а л а близо до д о м а м у и в
к о я т о се ч у в с т в а л щ а с т л и в , но в р е м е т о т а м м и н ал о б ъ р ­
зо. В инаги м у е х а р е с в а л о д а е и зв ъ н гр а д а . В еднъж, н а т а з и
р а н н а в ъ з р а с т , о т к р а д н а л о т п а р и т е за д о м а к и н с т в о т о
н а м а й к а си (1 л и ра), купил п о д а р ъ ц и за п р и я т е л и т е си и ги
разд ал вси чките.
Д и р е к т о р ъ т н а ч а с т н о т о у ч и л и щ е - и н т е р н а т и м ал
ж е л а н и е т о д а го зад ъ р ж и в у ч и л и щ е к а т о к а за л „нали за
т о в а см е т у к “. Но а н т и с о ц и а л н о т о п о вед ен и е т р я б в а л о д а
се п ром ен и . И к о н о м к а т а вкъщ и и згл е ж д а п е р ф е к т н о п а с в а ­
л а с п р е д с т а в а т а н а м о м ч е т о з а дракон; т а к а и н е р а зб р а х
к а к в а е б ила в д е й с т в и т е л н о с т .
М о м ч е т о п о к а зв а д ъ л б о к а п р и в ъ р з а н о с т къ м ц я л о т о
си с е м е й с т в о , д о р и ощ е п о в е ч е по в р е м е н а п о с л е д н и т е
п р азн иц и , сл ед п с и х и а т р и ч н о т о си заб о л яв ан е в училищ е.
И м ал е ж е л а н и е д а е о т п о л за н а х о р а т а около себе си - в
г р а д и н а т а и в к ъ щ а т а - и д е й с т в и т е л н о е и зп ъ л н я в а л п о­
с т а в е н и т е за д а ч и д окрай . Н е е и м ал нощ ни н ап и каван и я.
Важно е в т о з и сл уч ай д а о т б е л е ж и м к ак ф а з и т е на
лично и з р а с т в а н е се р е д у в а т съ с с р и В о в е т е н а д у ш е в н о т о
р азстройство.

' Deprivation - едно от водещ ит е понятия в интерпретация­


та на антисоциалната т енденция при Уиникът. Най-общо каза­
но, с него той има п редви д лиш аване от родит елска лю бов и/или
сигурност така, както това бива преживяно от детето.
Д ва дни сл ед т а з и п ъ р в о н а ч а л н а к о н с у л т а ц и я получих
о т б а щ а т а н а П и т ъ р с л е д н о т о писмо:
О т В т о р н ик с у т р и н т а н а с а м П и т ъ р изглеж да
у м о р е н и л е т а р г и ч е н . К ат о и з к л ю ч и м онова, ко ет о
к а за в е д н а га с л е д к р а я на се си я т а ви: „Игра си с м е н
на д р а с к у л к и (ко ет о о б я с н и л ) и п р е з ц я л о т о в р е м е м и
за д а в а ш е в ъ п р о с и “ и, по-късно, к о га т о си б я хм е вкъ ш и,
„Знае к а к да п р а ви к р ъ с т о с а н р а з п и т “, н е н и е го в о р и л
н и ш о за вр е м ет о , п р е к а р а н о с Вас. Н и е на р о ч н о н е см е
го и п и т а ли .
От в р е м е на в р е м е се и н т е р е с у в а м е за нещ ат а, к о ­
ит о е п р а в е л в у ч и л и щ е и т о й изглеж да д о в о л е н да ги
с п о д е л и с нас.
Е т о и н я ко и д р у г и нещ а, за к о и т о се сет и хм е: в го ­
во р а м у в и н а ги е и м а ло л е к о фъфлене. К ат о м а л к о д е т е
п о г л е д ъ т м у ч ест о ст а в а ш е „ от съ ст ващ “, н а п р е гн а т
(при п о с л е д н и я п р е г л е д о п р е д е л и х а зр е н и е т о м у ка т о
„ о т ли чн о “). На с е д е м го д и н и п ад на от ед н о д ъ р в о на з е ­
м ят а, н о н я м а ш е н и к а к в и ви д и м и н а р а н я ва н и я . П и т ъ р
щ е д о й д е са м п р и В ас в п ет ъ к . С ъ п р уга т а м и, р а зб и р а
се, съ щ о м н о го би и ск а ла да се с р е щ н е с В ас ня ко й пъ т .

В тора консултация
( т р и дни по-късно)
П и т ъ р д о й д е сам. О чевидно щ еш е д а е т р у д н о и н т е р в ю .
И д е я т а д а си и г р а е м заед н о и т о з и п ъ т н ям аш е д а п р о р а ­
б о т и . У с е т и х се как зап о ч вам д а м у за д а в а м въпрос сл ед в ъ ­
прос, сл ед к о е т о се взех в р ъ ц е и казах: „Звуча к а т о някакъв
с л е д о в а т е л , обаче к а т о никой освен м ен н е говори м ай н я м а
д р у г н ачин...“. Т ака че, в м е с т о т о в а , зап оч н ахм е д а и гр а е м
на м орски ш ах, к о е т о и згл е ж д а м у д о с т а в я ш е у д о в о л с т в и е
и в к о е т о т о й м е би. О п и т а х се д а зав ъ р ж а р азго в о р с него
д о к а т о п р о с т о си ри сувахм е безцелно, но в т о в а и н т е р в ю
т о й т а к а и не се о т п у с н а и с т и н с к и . М о м е н т ъ т , В к о й т о
м ож е би б яхм е най-близо ед и н до друг, беш е к о г а т о м и каза,
че не в я р в а п р о б л е м и т е д а сВ ъ р ш ат, ако се Върне В учили ­
щ е т о . Д онякъде т о й и м аш е п ред ви д , ч е м о м ч е т а т а Винаги
щ ях а д а го п о м н я т к а т о к радец , а т о й н я м а д а е В с ъ с т о я ­
ние д а се р е а б и л и т и р а В о ч и т е им. Но и м аш е предВид същ о
и ч е н ям а д а мож е д а се уд ърж и д а не го праВи отноВ о.
Ц ентрална т е м а
С лед т о в а се о к аза, ч е и м а о г р о м н о т о ж е л а н и е д а си
жиВее Вкъщи. В инаги го е и ск ал и е об м и сл ял к ак д а о т и д е
В някое н о р м ал н о у ч и л и щ е к а т о днеВен ученик, т а к а ч е д а
си жиВее Вкъщи, м а к а р и б ащ а м у д а м у е казВал, ч е В окол­
н о с т т а н я м а п о д х од ящ и учили щ а. О баче н аб ли зо Все пак
и м ало някакВо днеВно уч и л и щ е и П и т ъ р н е бил и згуби л н а ­
деж да, ч е м ож е д а о т к р и е т а к о в а м я с т о .
П риклю чих и н т е р в ю т о , к о е т о п родъ лж и около час. Н е­
възм ож но е д а се п р е с ъ з д а д е с т о ч н о с т т о з и час, з а щ о т о В
него по с ъ щ е с т в о се случи съ в с ем м алко. М ина м и п р е з ума,
ч е е Възможно п р о б л е м ъ т д а е В т о в а , ч е д е т е т о е с ниска
и н т е л и г е н т н о с т и з а т о в а пом олих д а м у б ъ д е н ап р ав ен Ю
т е с т . Р е з у л т а т ъ т , получен п ри т е с т а о т к о л е г а т а ми
психолог, б еш е Ю 130.
С ега Вече си у р ед и х ср е щ а и с м а й к а т а . В ече м ож ех д а
се п о л зв а м о т оноВа, к о е т о бях научил: П и т ъ р коп н ееш е д а
жиВее у д о м а си.

К онсултация с м а й к а т а
М а й к а т а и а з о б съ д и хм е и д е я т а П и т ъ р е в е н т у а л н о д а
заж и в ее у д о м а си, т а к а ч е д а и м а В ъ з м о ж н о с т т а д а го пре-
о т к р и е и д а м у се п о р ад ва. П о-късно би м о гъ л д а п о с т ъ п и В
м е с т н о д невн о у ч и л и щ е.1 О писах й какво м ож е д а о ч ак в а о т
П и т ъ р и казах , ч е н я м а м п р е д с т а в а колко д ъ л го щ е п о л зва
д о м а си к а т о п с и х и а т р и ч н а болнииа, В к о я т о д а и м а Въз­
м о ж н о с т д а р е г р е с и р а до з а в и с и м о с т и и н ф а н т и л н о п о в е ­
дение, но м и се с т р у в а , ч е т а з и ф аза щ е т р а е около година.
В а ж н о т о е д а се каж е н а П и т ъ р : „Д-р У иникът казва, ч е си
бо лен и ч е щ е т р я б в а да н а п у с н е ш у ч и л и щ е и да си ж ивееш
у дома. П о-късно, к о га т о се в ъ зс т а н о в и ш и си д о ст а т ъ ч н о
добре, може би щ е т и н а м е р и м д н е в н о у ч и л и щ е . "
С л ед т о В а и з п р а т и х до у ч и л и щ н и я л е к а р с л е д н о т о
писмо:
Току-щ о се в и д я х с м а й к а т а на П ит ъ р. К а т е го р и ч ­
н о с ъ м на м н е н и е , ч е т о ва м о м ч е за се га н е т р я б в а да
се вр ъ щ а в у ч и л и щ е - в ъ п р е к и в с и ч к и б ла г о п р и я т н и об-
с т о я т е л с т ва, к а к в и т о са н а п р и м е р п р е к р а с н о т о м ес-
' Т.е. общо държавно училище за приходящи ученици, без пан­
сион.
т ополож ение на у ч и л и щ е т о , р а зб и р а щ о т о о т н о ш ен и е
на д и р ек т о р а , ф акт ът , ч е у ч и л и щ е т о п о зн а в а р о д и т е ­
л и т е , к а к т о и ви со ко т о к а ч е с т в о на о б у ч е н и е т о т ам .
Може да с т е с и гу р е н , ч е н е м и б еш е л е с н о да д а м т о зи
съ вет , но, ако м о м ч е т о с е въ р н е, т о в а би с ъ зд а л о сам о
ощ е н е п р и я т н о с т и , т а к а ч е в к р а й н а см ет к а щ е м у се
налож и да н а п у с н е - и т о н а й -в е р о я т н о в н е м и л о ст ,
вм е с т о к а т о б о лен човек.
Това, от к о ет о ст р а д а м о м ч е т о и к о ет о В ие са ­
м и я т с т е п р и е л за б олест , е вс ъ щ н о ст н а р у ш е н и е на
ем о ц и о н а л н о т о р а з в и т и е , б ез да е н а л и ч н о ф изическо
за б о лява н е. В т о зи с л у ч а й л е ч е н и е т о е възмож но и т о
се съ ст о и в т о ва м о м ч е т о да си ж ивее у дома. С м ят ам ,
ч е т а к о ва р е ш е н и е е п р и е м л и в о за м айкат а, м а к а р и да
н е е с ъ в с е м п р и е м л и в о за бащ ат а.
С л е д к а т о се в и д я х с м айкат а, в е ч е съ м у в е р е н , че
м о га да о с т а в я на н е я б р ем ет о на гриж ит е за в ъ з с т а ­
н о в я в а н е т о на м о м ч е т о от б о лест т а . За м е н би б ило
н а п ъ л н о п р и е м л и в о , ако в про д ъ лж ен и е на една го д и н а
н е п р а в и н и щ о д р у г о о св ен да п о м а га в къщ ат а, да коси
т р е в а т а и л и п р о с т о да п р а в и в с и ч к и нещ а, ко и т о об и ­
ча да п р а в и - ст и га да са к о н с т р у к т и в н и - д о р и и да си
и гр а е на в л а к ч е т а к а т о м н о го п о -м а лк о д ет е. В се ощ е
н е с ъ м в съ с т о я н и е д а предскаж а д о каква т о ч н о с т е ­
п е н на р е г р е с щ е им а нуж да да д о с т и гн е т о ва м о м ч е
в д о м а ш н а т а си среда, п р е д и да е в съ с т о я н и е да п р о ­
дълж и н а т а т ъ к в с в о е т о р а з в и т и е п р е з с т а д и и т е на
п у б е р т е т а . Така и л и иначе, п о н а с т о я щ е м т о й в с е ощ е
н е е го т о в за п у б е р т е т а .
Б и х В и б и л б ла го д а р ен , ако мож ет е да у в е д о м и т е
д и р е к т о р а за п р еп о р ъ к а т а , к о я т о с ъ м н а п р а в и л на р о ­
д и т е л и т е , к а к т о и ако м у б ла го д а р и т е от м о е и м е за
н е г о в и т е т о л к о ва ц е н н и записки. Н е е с ъ в с е м и з к л ю ч е ­
но м о м ч е т о да се в ъ зс т а н о в и от б о ле ст т а си и е д и н
д е н да е в с ъ с т о я н и е да се въ р н е, н о се га н е е в р е м е т о
да обсъж даме т а зи възмож ност . В ъ п р о съ т за н е г о в о ­
т о п о в т о р н о п р и е м а н е н я м а да е а к т у а л е н п р е з с л е д ­
в а щ и т е го д и н а -д ве. М и с ля , ч е е п о -в е р о я т н о м о м ч е т о
да о т и д е в н я к о е м е с т н о д н е в н о у ч и л и щ е .
За В ас може д а п р е д с т а в л я в а и н т е р е с факта, че
- по м о е н а с т о я в а н е - на м о м ч е т о б еш е н а п р а в е н т е с т

Доналд Уиникъгп
за и н т е л и г е н т н о с т от о б р а зо в а т е л е н п с и х о л о г и н е ­
го во т о Ю б еш е о п р е д е л е н о к а т о 130, и л и „доста н а д
среднот о". О т т ова, с п о р е д м ен, ст а ва ясно, ч е е м о ­
ц и о н а л н и т е з а т р у д н е н и я на П и т ъ р п о в л и я в а т дост а
се р и о зн о у ч е б н и я м у успех.
ОсВен т о В а н ап и сах н а м а й к а му:
П р е д ст о и Ви дост а с е р и о зн а р а б о т а с П и т ъ р и
за т о ва В и п р е д л а га м , да м и п и ш е т е, да р е ч е м веднъж
с е д м и ч н о п о н я к о й р е д - д о р и да е с ъ в с е м н а к р а т к о -
п р о ст о за да с ъ м в т е ч е н и е за р а з в и т и е т о на нещ ат а.
А к о т о в а Ви се ст о р и т в ъ р д е за т р у д н и т е л н о , б и хм е
м о г л и да с е у г о в о р и м да се ч у в а м е по т елеф она.
И м а и о щ е нещ о. С л е д к а т о се в и д я х с Вас, аз кат о
че л и п р и е х за дад ен о ст , ч е см е си и зр а б о т и л и п л а н
за д е й с т в и е . От д р у г а ст рана, д а в а м си д о б р е см ет ка,
ч е н е съ м о б с ъ д и л п о д р о б н о н е щ а т а с В а ш и я с ъ п р у г и
за т о ва са м о м о га да до п уска м , ч е в с и ч к и с е с ъ г л а с я в а ­
м е с п л а н а за д е й с т в и е , к о й т о п р е п о р ъ ч ва м . Н а д я ва м
се да м е у в е д о м и т е , ако п р и е м а м за д а д е н о с т нещ а,
ко и т о н е са.
В т о з и сл у ч ай бях д о с т а к а т е г о р и ч е н В п р е п о р ъ к и т е
си къ м р о д и т е л и т е з а щ о т о ч у в с т в а х , ч е о ч а к в а х а о т м ен
д а п о ем а п ъ л н а о т г о в о р н о с т и д а сп р а п р о я в и т е н а м о м ч е ­
т о В учили щ е по начин, к о й т о н а м е р я за уд ач ен .

Обобщ ение на т о з и е т а п
Това момче, к о е т о иначе беш е с добри и н т е л е к т у а л н и
сп особн ости и ж ивееш е В добро се м ей ств о , показваш е сери­
озни с и м п т о м и о т онзи т и п , к о й т о а з н аричам ан ти со ц и ал н а
тен д ен ц и я. З а п и т а н о направо, т о не мож еш е д а обясни защ о
им аш е нужда д а извъ рш ва н е щ а т а , к о и т о върш еш е. Така че
изглеж да беш е налице и з в е с т н а с т е п е н на диссоциация, к о я т о
при него Все пак не позволява д а се говори за „разцепване".
С н е м а н е т о н а и с т о р и я т а , к о е т о се с ъ с т о я по Време н а
п с и х о т е р а п е В т и ч н а т а к о н с у л т а ц и я , д о с т и г н а до к о н с т а ­
т а ц и я т а , ч е В ъ з р а с т т а 3 годин и е б ила о т с ъ щ е с т в е н а
важ ност. На т а з и в ъ зр а с т м о м ч ето е п р етъ р п ял о о т н о ­
с и т е л н а д еп р и в ац и я. Р а з к а з ъ т н а б а щ а т а п о т в ъ р ж д а в а ­
ш е т о в а . С р а ж д а н е т о н а п о-м алк и я б р а т П и т ъ р е загуб и л
у с е щ а н е т о си, ч е и м а свое м я с т о в с е м е й с т в о т о .
С ега м о м ч е т о и м а ш е о с ъ з н а т о т о ж е л ан и е д а жиВее у
д о м а си и з а м ен беш е н еобходи м о д а р а з ш и р я с о ц и а л н а т а
си д и агн о за, к а к т о и д а се у б ед я В с п о с о б н о с т т а н а р о д и ­
т е л и т е д а п р о в е д а т л е ч е н и е т о н а с о б с т в е н о т о си д е т е .
З а т о в а и п оисках д а в и д я м а й к а т а н а с а м е и й о т д е л и х ц ял
час, за д а си п о го во ри м н а с п о к о й с т в и е . Н е б еш е р азу м н о д а
зап и св ам онова, к о е т о и з л е з е н а я в е п р е з т о з и час, в к о й т о
м а й к а т а б еш е сво б одн а д а говори за себ е си к а к т о н ам е р и
з а добре. Това, к о е т о си зап и сах обаче, б ях а п о д р о б н о с т и т е
във в р ъ зк а с н а й -р а н н и т е м о м е н т и о т ж и в о т а н а П и т ъ р :
С ем е й ст в о т о е щ а ст ли во . П о -го ля м а т а се ст р а и
п о -м а лк и я т брат са и д в а м а т а на у ч и л и щ е и на м а й к а ­
та, к о я т о и н а ч е им а м н о го п ъ л н о ц е н е н живот, в с е п а к
й се иска д ец а т а й да са си вкъщ и.
Бащ ат а е б и л и зк л ю ч и т е л н о ангаж иран п о в р е м е на
Войната, зат ова дост а р я д к о е б и л с П и т ъ р п р е з п ъ р в и ­
т е т р и го д и н и от ж ивота м у. К огат о обаче П ит ъ р ст а ­
н а л на 3 г., а м а л к и я т брат е б и л на 6 м есеца, бащ ат а
в е ч е е б и л в съ ст о я н и е да п о св ет и ц я ло т о си вн и м а н и е
на п о -м а лк и я си син. В е ч е е б ило т в ъ р д е късно да д а д е на
П и т ъ р онова, от к о ет о т о й е и м а л нужда. Т ук се кр и еха
и п р е д п о с т а в к и т е за кр и за т а , ко ят о П и т ъ р е преж и­
в я л ка т о т р и го д и ш н о д ет е. В т о зи см исъ л, мож ем да
кажем, ч е на т р и го д и н и т о й е б и л л и ш е н от баща си.

Ранна и с т о р и я
Р аж дан е: бързо; бил е ед р о и зд р а в о бебе.
К ърм ене: 3-4 м е сец а.
П ит ъ р е и м ал бавачка, коят о се появила, когат о е б ил
на 2 м есеца и е ост анала с т я х докат о е б и л на 5 години, а
брат м у - на 2. Тя е била праволинейна и власт на жена, но
в т о зи п ер и о д с л е д Войната н е са им али д р у г избор. М ай­
кат а винаги е била с Питър; т я е го т вела и го е въ зп и т а ­
вала у дома. Когат о бавачкат а си от иш ла, т ой б и л м ного
доволен, но въпреки т ова продълж авал да се вижда с нея.
Х р а н е н е: х р а н е л се сам, бавно, о к а п в а л се и н е м о ­
ж ел да б ъ д е х р а н е н н а б ъ р зо и ли н асила.
Х о д е н е п о нужда: н о р м а лн о .
Н ощ но н а п и к а ва н е: д о 3-год иш на Възраст . П р е з
д е н я е сух.

70 Доналд Уиникьт
Т р ъ гн а л на д н е в н о у ч и л и щ е на п е т го д и н и и в л я з ъ л
в п о д г о т в и т е л н о на д е в е т и п оловин а; п о т о ва в р е м е
б и л „обичлив, м ъ н и ч ъ к и невинен".
Сън: в п о с л е д н о в р е м е П и т ъ р се б у д е л п р е з нощ т а.
М а й ка т а м и к а за н е й н а т а в е р с и я за п р и с п и в н и т е т е х ­
н и к и на д ец а т а : п о -го л я м а т а се ст р а си с м у ч е л а п а л е ­
ца, а съ щ о т а к а и зп о л зв а л а и п а р ч е от ф ланела с д ъ л ъ г
р ъ ка в; П и т ъ р с м у ч е л п а л е ц а си д окат о с т а н а л на 5 г о ­
дини, б р а т м у п ъ к л ю л е е л л е г л о т о си.
М а й к а т а каза, ч е е и с т и н с к а м айка и Винаги се е р ад вал а
о т все сърие н а с в о и т е б е б е т а и деца. Б а щ а т а р а б о т е л н е­
п р екъ сн ато : „Уморява се, к о е т о в неговия случай означава, че
с т а в а п о т и с н а т . Било му повлияло добре п р и е м а н е т о на т и -
роид.“1 ( О т т у к и и д е я т а м у д а нам ерим л е к а р с т в о за П и тъ р.)
Д руго о б с т о я т е л с т в о беш е, ч е на 6-год и ш н а в ъ з р а с т
П и т ъ р оф ейкал н я к ъ д е за ед и н ден. К азал „Бях около е з е р о ­
т о . “ С о гл ед н а т о в а , к о е т о в е ч е зн аем , м о ж ем д а р а з г л е ж ­
д а м е т о в а к а т о с и м п т о м н а с т р а д а н и е т о му. Н и кога не е
и м ал и д е я к ак ъ в и ск а д а с т а н е , к о г а т о п орасн е.
П о н а с т о я щ е м , к а к т о с е с т р а му, т а к а и б р а т м у у ч еха
Винтернати.
М а й к а т а м и н ап и с а с л е д н и т е д в е писма:
Б л а г о д а р я Ви за писм от о. М и сля , ч е п л а н ъ т за
д е й с т в и е , к о й т о си съ ст а в и хм е, предвиж даш е да н а ­
б л ю д а в а м П и т ъ р за и зв е с т н о в р е м е и да Ви инф орм и­
р а м к а к се п о в л и я в а т о й от ж ивота у дом а и от н о в и ­
нат а, ч е н я м а да се вр ъ щ а в у ч и ли щ е , к а к т о и ч е щ е
т р я б в а о т н о в о да се с р е щ н е м с Вас. С ъ п р у гъ т м и и аз
м н о го б и хм е и ск а ли да д о й д е м за ед н о да Ви вид им . И ма
н я ко и нещ а, к о и т о б и хм е и ск а ли да Ви п и т а м е, а същ о
и н я ко и н о в и п р ед л о ж ен и я в ъ в вр ъ зк а с у ч е н и е т о на П и­
т ъ р , к о и т о н и се щ еш е да о б съ д и м за ед н о с Вас.
Д е н я т с л е д к а т о се в и д я х с В ас и к а за х на П ит ър,
ч е н я м а да се вр ъ щ а в у ч и л и щ е п о н е за и зв е с т н о вр ем е,
т о й п р е к а р а с у т р и н т а в м н о го м р а ч н о н а с т р о е н и е и
б еш е до ст а сопнат , к о га т о бащ а м у го п о с ъ в е т в а да
п р е п р а в и нещ о т о, с к о е т о се за н и м а ва ш е (дребна д ъ р ­
во д е л с к а задача). Това об аче о т м ин а и о т т о га ва н а са м
н е б е т о изглеж да б езоб лачно. Той с р а д о с т се за н и м а ва
с р а з л и ч н и н е щ а в к ъ щ а т а и в гр а д и н а т а . И гр а е си п р е з
1 Thyroid - лекарст вен препарат от щитовидна жлеза
го л я м а ч а ст от В рем ет о, б ез об аче да въ р ш и д ет и н -
ш ини. И д ва с м е н на п а за р и на р а зхо д ка , сп и п о-доб ре
и се х р а н и но р м а лн о . Д н е с д ъ л г о в р е м е п л у в а и се п е ч е
на с л ъ н ц е съ с се с т р а си, а в ср я д а щ е х о д и до Л ондон с
баща си, за да си и зб е р е Въдица за р о ж д ения ден.
К азах му, че ням а да се връщ а в уч и ли щ е т о т о зи
срок, а и В ероят но цялат а година. Г оворихм е си дост а
за д н е в н и т е училищ а. О бясних му, какт о обяснявам и на
д р у г и т е хора, ч е е п р е т ъ р п я л п с и х и ч н а болест и че е най-
добре да си ост ане В къ щ и и да се въ зст а но ви напълно.
И с л е д в а щ о т о писмо:
П иш а Ви сам о да Ви инф орм ирам к а к во ст а ва с П и ­
т ъ р. Той е в с е т ака щ а с т л и в и п р о я в я в а жив и н т е р е с
к ъ м в с и ч к о в къщ ат а. От в р е м е на в р е м е м у д о ску ч а ва
и за к р а т к о се ч уд и к а к во да п р а ви , н о б ъ р зо на м и р а по
н е щ о - к а т о н а п р и м е р гр а д и н а р с т в о , ч ет е н е, и з м и с л я ­
н е на к а л а м б у р и и т .н., а п ъ к в ч е р а за п о ч н а да си п р а ви
са м о ле т и се за н и м а ва ш е с н е г о м н о го ен т уси а зи р а н о .
С п р и я т е л и се с е д и н м л а д у ч и т е л и с ъ п р у га т а му, к о и ­
т о ж ивеят на б лизо. Т е са н а с т р о е н и м н о го д о б р о н а м е­
рен о , р а зб и р а щ о и т о п л о с ъ р д е ч н о и, с п о р е д м ен, п р и я ­
т е л с т в о т о и м има г о л я м о в ъ з д е й с т в и е в ъ р х у него.
П о няко га се о плаква, ч е н е може да спи, но н е м и с ля ,
че леж и б уд ен т в ъ р д е д ъ л г о Време. Х р а н и се н о р м а лн о и
изглеж да н а п р а в о н е в е р о я т н о добре, в с р а в н е н и е с п р е ­
ди. М н о го е неж ен и гриж овен и ч ест о м е п р егр ъ щ а .
Д о ст а ч ест о х о д и да п л у в а - им а възм ож ност да
о т и д е на басейн, к о га т о си пож елае. Н е изглеж да да се
п р и т е с н я в а , к о га т о т а м им а и д р у г и м о м чет а , к о и т о
п о зна ва . От в р е м е на в р е м е го х в а щ а ш е я д на н е о д у ­
ш е ве н и п р е д м е т и и и з л и з а ш е в гр а д и н а т а да х в ъ р л я
р а з н и н е щ а и да блъ ска. Но н е м у се е с л у ч в а л о п р е з
п о с л е д н а т а седм ица.
Ще б ъ д е л и възмож но да д о й д е м да се в и д и м с В ас?

Т р е та т е р а п е в т и ч н а консултация
С л е д в а щ и я т п ъ т , в к о й т о Видях П и т ъ р , беш е ш е с т
сед м и ц и с л е д п ъ р в о т о ни и н т е р в ю . С н его и м ах ед н о неан-
гаж и р ащ о и н т е р в ю с рисунки. С л ед т о в а се видях с р о д и ­
т е л и т е му, к о и т о м и р а з к а з а х а п о д р о б н о с т и за т о в а как
т о й и зп о л зв аш е д о м а си к а т о п с и х и а т р и ч н а болн и ц а и сп о­
м е н а х а т о л е р а н т н о с т т а н а с е с т р а м у и б р а т му, к о и т о ,
р а з б и р а се, по н як а к ъ в н ачин р ев н у вах а, т ъ й к а т о и д в а м а ­
т а х о д ех а н а у ч и л и щ е д а л е ч е о т д ом а. П и т ъ р н е п р е к ъ с н а ­
т о се н а м и р а л н а р а б о т а в к ъ щ а т а и н е е и м а ло н и к а к во ан-
т исоциално поведение. С т а н а л е к о н с т р у к т и в е н в и г р и т е
си и р о д и т е л и т е м у зап о ч н ал и д а т ъ р с я т п одход ящ о д н е в ­
но учили щ е, т ъ й к а т о , по т я х н о м н ен и е, П и т ъ р и згл е ж д а л
п о ч т и г о т о в д а т р ъ г н е н а учили щ е.
Н яколко сед м и ц и с л е д т о в а , а з п озвъ ни х по т е л е ф о н а
и научих, ч е П и т ъ р п р о д ъ л ж а в а д а се п од об р ява. В ече било
п о ч т и у р ед ен о т о й д а т р ъ г н е к а т о д н евен уч ен и к В едно
м е с т н о учили щ е. Н ап и сах н а м а й к а т а с л е д н о т о писмо:
П иш а Ви т о в а писм о, за да им а т е н е щ о в п и см ен
вид , в случа й , ч е к а н д и д а т с т в а т е п р е д н я к о е у ч и л и щ е
с П ит ър. Е ст ест вен о , с го т о вн о ст б их п р е д о с т а в и л и
д о п ъ л н и т е л н и свед е н и я, ако т а к и ва бъда т пот ъ рсен и.
Кат о цяло, б и х казал, ч е П и т ъ р е и н т е л и ге н т н о
м о м ч е с до б ъ р п о т ен ц и а л, к о ет о обаче в м о м ен т а п р е ­
м и н а ва п р е з за б оляван е, к о ет о в съ щ н ост т а си е н а р у ­
ш ен и е на ем о ц и о н а лн о т о р а зв и т и е . Това за б о ля ва н е по
всяк а ве р о я т н о с т щ е б ъде п р е о д о л я н о с в р е м е т о и вс е
пак, докат о б еш е в най-ост рат а си фаза, т о се п р о я ­
в я в а ш е п о д ф ормат а на к о м п у л с и в н о п о ве д ен и е, коет о
п р е д и з в и к а б езп о ко й ст во в част нот о уч и ли щ е , в коет о
у ч е ш е м о м чет о . Той н е е д е в и а н т н о д е т е и за м е н е в а ­
жно да п о д ч е р т а я т ова, т ъ й кат о к р а д е н е т о п р и н е го
б еш е сам о ед и н от си м п т о м и т е на ст р а д а н и ет о му.
М н о го е важ но т о ва д е т е да може да ж ивее у дом а
си, особено п р е з с л е д в а щ а т а ед н а го д и н а от ж ивота си
и зат ова, ако е възмож но, б и х и с к а л т о й да по сещ а ва
о б и кн о вен о д н е в н о у ч и л и щ е к а т о продълж ава да ж ивее
у дом а си.
Б я х В и п о м о л и л за м о м е н т а да п о с т а в и т е н е г о в о ­
т о п с и х о л о г и ч е с к о в ъ зс т а н о в я в а н е н а д о б р а зо ва н и е т о
м у и вя р ва м , че, к а т о го п р а в и т е , п о т о з и н а ч и н В ие
п р а в и т е и н а й -д о б р о т о от г л е д н а т о ч к а н а о б р а зо ва ­
н и е т о м у. От т ова, к о ет о м и к а зва т е, о с т а ва м у в е ­
р е н , ч е в е ч е с т е п о с т и гн а л и ч у в с т в и т е л н о п о д о б р е ­
н и е в зд р а в о с л о в н о т о с ъ с т о я н и е на м о м ч е т о к а т о ст е
м у п о з в о л и л и да си о ст а н е у дом а и а з н е о ч а к ва м т о да
съ зд а в а н я к а к в и осо б ен и п р о б л е м и в случ а й , ч е о т и д е в
м ест но дневно училищ е.
Н адявам се т а зи инф ормация да Ви бъде от по лза в
п ървоначалнат а фаза на т ъ р сен е на подходящ о училищ е.
Един м есец по-късно получих о т б а щ а т а с л е д н о т о писмо:
О т во р и н и се възм ож ност да за п и ш е м П и т ъ р о щ е
се га в ед н о д р у г о у ч и л и щ е от района, к о ет о п р е д с т а ­
в л я в а ча ст н о у ч и л и щ е -и н т е р н а т (сам о за п ансионери),
но т ака, ч е да е съ с с т а т у т на „домаш ен п а н с и о н е р “.
Това ст а на възм ож но на п ъ р в о м я с т о б л а го д а р е н и е
на о т зи в ч и в о с т т а на д и р е к т о р а на и н т ер н а т а , а с л е д
т ова, н о н е на п о с л е д н о м яст о, и б л а г о д а р е н и е на н е ­
п о д п р а в е н и я и н т е р е с на у п р а в и т е л я на дома, койт о,
с л е д к а т о и зсл у ш а ц я л а т а и с т о р и я и п р о ч е т е п и с м а ­
т а Ви, за я в и го т о вн о ст , от сво е и м е и от и м ет о на с ъ ­
п р у г а т а си, да д а д е на П и т ъ р ш ан с за подоб аващ о н о во
н а ч а л о и п о д о б аващ и п о ст о я н н и гриж и п р и у с л о в и е ч е
(1) с ъ п р у га т а м и и а з с м е а б со лю т н о уб ед ен и , ч е т о ва
би б и ло вя р н а т а посока, т ъ й к а т о сам о н и е см е в с ъ с ­
т о я н и е да п р е ц е н и м и ч е (2) В ие н я м а да с м ет н е т е, ч е
н и е б е зр а зс ъ д н о с м е п р е н е б р е г н а л и т ака с ъ с т о я т е л ­
н и я В и с ъ в е т да н а м е р и м и ст и н ско д н е в н о у ч и ли щ е .
К о лко т о до (1), за м е н и с ъ п р у га т а м и да и м а м е
н а с р ещ а си ед и н т а к ъ в п ъ р в о к л а с е н у п р а в и т е л на д о м
и н е го в а т а съ п р уга , е ед н а н а п р а в о и з к л ю ч и т е л н а
възм ож ност (т е са се о п р а в я л и ч у д е с н о с н е м а л к о от
„ т р у д н и т е “деца, к а к т о и с н я ко и особено т а л а н т л и в и
м о м ч ет а , коит о, в п о -н е о п и т н и р ъ ц е, л е с н о биха се п р е ­
в ъ р н а л и в н е щ а с т н и „ а ут са й д ер и “). За П и т ъ р т о ва е на
п р а к т и к а и з к л ю ч и т е л н а възм ож ност да продълж и на
е д н о м я ст о , к о ет о в е ч е д о б р е п о зн а в а - т о й п о ч т и н е
и зл и за от п л у в н и я б а сей н на у ч и л и щ е т о , п о зн а в а д о б р е
и гр и щ а т а , сгр а д и т е, к о н ц е р т н и т е зали, служ бит е В
ц ъ р ква т а ; д о р и се е о б у ч а в а л п р и м а й с т о р а в р а б о т и л ­
н и ц а т а м у, а съ щ о и се п о зн а в а с п о -го л я м а т а част от
у ч и т е л и т е - к а т о н а п р и м е р т ози, к о й т о се гриж и за
ф ермат а, с ч и и т о д е ц а е п р и я т е л . Е д и н с т ве н а т а дос-
т ъ п н а а л т е р н а т и в а е д н е в н о у ч и л и щ е , н о т ам , ка т о
и з к л ю ч и м д и р ек т о р а , к о й т о е п р е к р а с е н човек, н е п о ­
зн а в а м е н и к о го от д р у г и т е у ч и т е л и , а и, п о с т е ч е н и е
на о б ст о я т ел ст в а т а , за м о м ен т а н е п о зн а в а м е н и ко й

Дона. и) Ушткмн
от р о д и т е л и т е на д р у г и т е м о м чет а ; т а к а че, щ о се
к а са е д о о б щ ув а н ет о и к о н т а к т и т е , н а П и т ъ р т а м би
м у с е налож ило да за п о ч н е от н ула т а .
К олкот о до (2), съ пругат а ми, аз сам ият и у п р а в и т е ­
л я т на дом а б ихм е искали да Ви п и т а м е следнот о: В а­
ш ият н е д в у с м и с л е н съ вет беш е, ч е р е ш е н и е т о за П ит ъ р
е ист инско д н е вн о уч и ли щ е. С о гл е д на вси чк и горепосо­
чени о б ст о ят елст ва (съпругат а м и и а з ес т ес т ве н о ги
н а м и р а м е за н а п ъ лн о и даже изненадващ о благоприят ни)
д а ли б и хт е о д о б рил ж еланиет о н и да се в ъ зп о л зв а м е от
т а зи възмож ност и П и т ъ р да ст ане дом аш ен пансионер
на м е с т н и я инт ернат , ка т о ед и н от сам о т р и м а т а или
ч ет и р и м а т а д н е вн и у ч ен и ц и в инт ернат а ?
А к о в с и ч к о т о ва Ви с ъ зд а в а д о с т а т ъ ч н о ясна п р е д ­
ст ава, б и х м е Ви б и ли и з к л ю ч и т е л н о б л а го д а р н и да
н и каж ет е д а л и с п о р е д В ас мож ем да п р и с т ъ п и м к ъ м
д ей с т ви е .
В о т г о в о р н а т о В а а з п о с ъ в е т в а х р о д и т е л и т е да п и ­
т а т П и т ъ р п о въ п р о са и, ако т о й о т г о в о р и у т в ъ р д и т е л ­
но, д а д е й с т в а т .
Б а щ а т а м и п и са о т н о в о (3 м е с е ц а с л е д п ъ р в а т а кон ­
с у л т а ц и я , к о г а т о П и т ъ р е Вече н а 14 г.):
И с к р е н о В и б л а г о д а р я за о т го во р а Ви. Р а д ва м е се,
че, с п о р е д Вас, р и с к ъ т н е е н а п ъ л н о н е о с н о в а т е л е н .
П и т ъ р с е в к л ю ч и а к т и вн о в п р о ек т а ощ е от сам от о
начало. Б е ш е с н а с в к ъ щ ат а на у п р а в и т е л я на дом а и се
р а зб и р а ш е дост а д об ре с н е го и съ с съ п р уга т а му. С ега
в е ч е за п о чва да го во р и за т о ва и, сп о р е д нас, изглеж да
и скр ено в ъ о д у ш е в е н от идеят а. У т ре вс и ч к и за м и н а ­
ва м е на д в у с е д м и ч н а ваканция. По вс и ч ко изглеж да, че
к а т о се в ъ р н е м в е ч е щ е мож ем да задвиж им нещ ат а.
ДВа м е сец а по-късно се обадих по т е л е ф о н а н а м а й к а т а ,
к о я т о м и каза, ч е П и т ъ р е н а р е д и е щ а с т л и в , ч е се га е в
най-долния кл ас н а м е с т н о т о у ч и л и щ е - и н т е р н а т к а т о д н е ­
вен пан си онер и ч е се о т д а в а с у д о в о л с т в и е н а р ъ г б и т о .
Т ри м е с е ц а по-късно се обадих о т н о в о и м а й к а т а каза:
„ П и т ъ р е и з к л ю ч и т е л н о добре; изобщ о не е п р оп ускал у ч и ­
л и щ е п о р ад и н а с т и н к и или п ъ к п р и с т ъ п и н а т р е с к а и си
и г р а е п о-добре с б р а т си и с е с т р а си п р е з п о ч и в н и т е дни.
П о л у ч ава добри бел еж ки в училищ е." К аза, ч е в т о р и я т срок
ще е р еш и т е л н о т о и зпитание.

С лучай XVI 7 Г>


М есец по-късно м а й к а т а м и н ап и са с л е д н о т о писмо:
М н о го Ви б л а г о д а р я за пи см о т о ! В н и к а к ъ в с л у ч а й
н и н е е н е п р и я т н о , и с к р е н о с м е Ви б л а го д а р н и за т ова,
ч е п р о д ъ лж а ва т е д а с е и н т е р е с у в а т е от хо д а на н е ­
щ ат а.
П и т ъ р е м ного добре, н а д д а л е на т егло , м алко е п о ­
р а с н а л и се радвам , ч е б ла гополучн о пропусна да се р а з ­
б о лее от наст инка, м а к а р и да б еш е на път . Изглеж да,
че започна да работ и сер и о зн о в у ч и л и щ е и има добри б е­
леж ки по френски, ка кт о и на есет о п о английски, а и се
кла си р а в горнот о о т д е л е н и е п о м ат ем ат ика в н а ч а л н и я
клас. М исля, ч е вс е ощ е н е се е с п р и я т е л и л ист ински с н и ­
кого, м акар по всичко да л и чи , ч е се р а зб и р а добре с в с и ч ­
ки. В инаги е весел, ко га т о се прибира вкъ щ и и сега см е м у
в з е л и к у ч е - да м у се р а д в а и да се грижи за него.
И зглеж да, ч е н а с т р о е н и я т а м у се м е н я т от ра-
д о ст н о к ъ м прот ивополож нот о, но се га в е ч е е в с ъ с т о ­
я н и е да р а зб и р а к а к с е ч у в с т в а и да го в о р и за т ова.
С л ед ва щ о т о п и с м о на м а й ка т а (н аписано два м е с е ­
ца по-късно) гла сеш е:
П и т ъ р п р и к л ю ч и д о б р е срока. О т съ ст ва е д и н д ен
за р а д и на ст и нка . К ъ м к р а я б еш е м н о го ум о р ен - с п о р е д
м е н от н е р в н о и зт о щ е н и е - и п р е к а р а д в а д н и в л е г ­
л о т о с „ въ зп а лено г ъ р л о “. А п р е з п ъ р в а т а сед м и ц а от
ва к а н ц и я т а и м аш е л е к о н е р в н о п о т р е п в а н е на л и ц е т о
си. П о -м а лки я т н и си н се га си е у д ом а и д в а м а т а си
и гр а я т по-задруж но от вс я к о га - а н е р в н и я т т и к и з ­
ч езна , к а к т о и в с и ч к и с л е д и от ум ора. С т ана в т о р и п о
у с п е х в кла са , п о л у ч и д о б р и оц ен ки и с л е д в а щ и я т ср о к
продълж ава н а горе. К ат о ч у т а зи новина, л и ц е т о м у
н а п р а в о засия. М а т е м а т и к а т а изглеж да е н а й -с и л н и ­
ят м у п р е д м е т . С ъщ о т а к а обича да х о д и в р а б о т и л ­
н и ц а т а п о т р у д о в о о б у ч е н и е и се га си м а й с т о р и к а н у
- м а т е р и а л и т е м у б яха п о д а р е н и п р е д в а р и т е л н о за
р о ж дени я ден. Я вн о в с е о щ е н е се е с п р и я т е л и л с н и к о го
п о -сп ец и а лно , но я в н о с е погаж да д о б р е с всички.
Б р а т ъ т на П и т ъ р щ е за в ъ р ш и с в о я и н т е р н а т
с л е д в а щ о т о л я т о и на н а с м н о го н и с е иска с л е д т о ва
да си го п р и б е р е м в къ щ и . Д о с т а в я н и т а к а ва р а д о с т
П и т ъ р да си е у дома, ч е б и хм е и ск а л и да мож ем да се
п о р а д в а м е за ед н о и на п о -м а л к и я ни син. В ер о я т н о т о й

Доналд Ушшкът
би м о г ъ л да п о с т ъ п и В д р у г д о м от у ч и л и щ е т о на Л и ­
т ъ р к а т о д н е в е н п а н си о н ер , к а к т о ст ана и с П ит ър,
особено с л е д к а т о П и т ъ р е т а к ъ в п р и м е р в уч и л и щ е .
С м я т а т е ли , ч е би б и ло з л е за П ит ъ р, ако б рат м у д о й ­
д е В съ щ о т о у ч и л и щ е ? Той е м н о го п о -п ъ р га в от П и­
т ъ р , н о д в а м а т а се га са т а к и в а доб ри п р и я т е л и ! А к о
п р и е м е м , ч е щ е са в р а з л и ч н и дом ове, н е е л и възмоЖ но
с п о р е д В ас л и ч н о т о с ъ р е в н о в а н и е м еЖ ду д в а м а т а да
се р а з с е е в „ съ п ер н и ч ес т во т о м еЖ ду д о м о в е т е “, п р е з
коет о, т а ка и л и иначе, в с и ч к и п р е м и н а в а т ?
На т о в а аз отговорих:
Р а д ва м се, ч е П и т ъ р е и м а л доб ъ р срок. В ъ просът ,
к о й т о п о в д и га т е , к а са е по-скоро брат а на П ит ър;
к о л к о т о до П и т ъ р, с п о р е д м е н т о й би т р я б в а л о да се
сп р а в и с т ова, ч е б рат м у щ е си е в къщ и, в ъ п р е к и че,
к а к т о к а зва т е , т о в а е н е щ о р а з л и ч н о от с р е щ и т е им
п о в р е м е на п р а зн и ц и т е . МоЖе би б и хт е м о гл а да с п о ­
м е н е т е т а з и и д е я на П и т ъ р п р е д и т ова да б ъ д е у р е д е ­
но. Р а д ва м се, ч е н я м а да са в е д и н и съ щ и дом.
За м е н е м н о го ваЖно, ч е м е дърЖ ит е в т е ч е н и е .
М а й к а т а м и п и са о т н о в о т р и м е с е ц а по-късно, ч е т и р и ­
н а д е с е т м есец а след п ъ р в а т а консултация:
Е т о ощ е някои св ед е н и я за Питър. Н овинит е н е са
т олкова добра т о зи път , защ от о м у се налоЖи да пропус­
н е п ет седм ици от уч и л и щ е заради ст репт ококова инфек­
ц и я в гърлот о. И м аш е невисока т ем перат ура в п р о д ъ л­
жение на д в е седм ици п р ед и лек а р ят да моЖе да от крие
причинат а. Л екарят дори беш е започнал да се пит а дали
причинат а н е се к р и е в някакво н ер вно разст ройст во. То­
гава двам а от п р и я т е л и т е на П ит ър в у ч и л и щ е получиха
въ зп а лен и е на гърлот о, придруЖ ено с висока т е м п ер а ­
т ур а - с изявен а карт ина - и от гъ рлот о на П ит ър беш е
взет а проба, т ака ч е проб лем ъ т и зл е зе наяве. Д окт орът
смята, че т ой моЖе да е б и л вирусоносит елят .
У дом а п р е з ц я л о т о в р е м е (не б еш е в с е на л е гл о )
м а й с т о р е ш е са м о ле т и . Н икога н е ост ава б ез за н и ­
м а н и я и обича да и зп о л зв а р ъ ц е т е си. С ега о т н о во е
д о ст а д о б р е и м у п р е д с т о я т и зп и т и с л е д к а т о е у ч и л
сам о п р е з п о л о в и н а т а от срока. Н е см ят а м , ч е т ова
о собено м н о го го п р и т е с н я в а , но, с п о р е д м ен, би и ск а л
да има ви с о к усп ех. З а в ъ р ш и канут о, к о е т о п р а ве ш е ,

С лучай XVI 77
п о л у ч и се кра сиво, б о яд и са н о в си н ьо и б яло и го п у с ­
н а х м е у с п е ш н о на во д а в р е к а т а б л и зо до Х ен ли . Това
м у д о с т а в и о гр о м н а у д о в о л с т в и е и м у с п е ч е л и уваж е­
н и е т о на в с и ч к и наоколо. Н ям а си и ст и н ск и п р и я т е л
на н е го в а т а въ зр а с т , т ъ й к а т о п р е к а р а вкъ щ и т о л к о ­
ва м н о го вр е м е. Но в ъ п р е к и т о ва е м н о го щ а с т л и в и
в добро съ с т о я н и е на духа. С ега е на 15, но гл а с ъ т м у
вс е о щ е н е е м у т и р а л . П р е д ст о и м у да п ъ т у в а са м на
до ст а д а л е ч н о р а з с т о я н и е - щ е о т и д е п р и в у й ч о си и
с е м е й с т в о т о м у за д в е сед м и ц и . Това щ е м у е п ъ р в и я т
п ъ т са м и зв ъ н къ щ и с л е д н а п у с к а н е т о на и н т ер н а т а .
С л е д к а т о се Върне, в с и ч к и за ед н о за м и н а ва м е на с е ­
м е й н а п о ч и вк а п р и п р и я т е л и . Н а д я в а м се в с и ч к о т о ва
да м у п о м о гн е да се в ъ зс т а н о в и зд р а в о сл о вн о .
И о тн оВ о, по-късно, п исм о о т м а й к а т а :
М ного съ м Ви задълж ена за п р о н и ц а т елн о т о писмо.
Пиш а Ви за да Ви п и т а м от ново д а ли н е б ихт е м о гъ л да
м е по съ вет ва т е. П ит ъ р н е се справи д об р е на и зп и т и т е
си. И м аш е ло ш у с п е х и м н о го съж аляваш е за т ова. Б я х си
м и с ли л а д а ли да н е м у предлож а да в з е м е м а лко д о п ъ л н и ­
т е л н и уроци, за да си п о м о гн е и да навакса п р опуснат о­
то. С н е го бяхм е го в о р и ли за т ова, но а з р еш их, ч е щ е е
по-добре да н е го т оваря. С ега обаче п р и ст и гн а оценкат а
на работ ат а му. Б и хт е л и б и л т ака добър да я п о гл е д н е ­
т е ? Тя е съ ст авена от м л а д и н е о п и т ен к ла сен р ъ к о в о ­
д и т е л и, сп о р ед мен, П и т ъ р ням а да ост ане в т о зи к л а с
с л е д в а щ и я срок. Но в с е п а к за м е н е жалко, ч е у ч и т е л я т
си е съ с т а в и л м н ениет о, ч е П ит ъ р е м ъ р зели в. Той н я ­
м а ш е к а к да е буден и е н е р ги ч е н когат о се завърна от
б о лед ува н е в к р а я на срока - о т част и и защ от о беш е н а ­
т ъ п ка н с п ен и ц илин . Б и х искала да от ида и да се срещ на
с т о зи у ч и т е л п р ед и н а ч а ло т о на с л е д в а щ и я срок, за да
м у разкаж а по-подробно за П ит ър, но н е зн а м каква т а к ­
т и ка да п р едп р ием а. А и н е зн а м к а к най-добре да п о м о г­
на на П ит ър. М ога да п р и ем а за себе си, ч е о ц ен кит е н я ­
м а т значение, но знам, ч е т ой см ят а, ч е имат. Разбира
се, по В рем е на п ет -сед м и чн о т о си боледуване, т ой беш е
и з гу б и л вр ъ зк а с в р ъ с т н и ц и т е си, н о вс е п а к см ят ам, че
сега е на п ъ т да се с п р и я т е л и с едн о-две м ом чет а. О свен
т ова м у ли п сва ха и гр и т е в дома на инт ернат а, в коит о
м ного м у се искаш е да е мож ел да участ ва.

Доналд Уиникът
С ъп р угът м и зам ина за ш ест м е сец а ,’ т ака че н я м а ­
м е к а к да обсъ дим т ова заедно. Б и х Ви била м н ого за д ъ л ­
жена, ако мож ете да м и д а д е т е съвет . Н е е необходим о
да бързат е. П и т ъ р зам ина и все ош е н е е виж дал оценка­
т а на р а б от ат а си в уч и ли щ е. С м ят ат е ли, че част ни
уроци по ня ко й от п р е д м е т и т е биха м у пом о гн а ли п р ед и
н а ч а ло т о на ср о ка ? М и сля, ч е н е м е п р и т е сн я в а р аб о т а ­
т а м у в у ч и л и щ е кат о работ а, а по-скоро, ч е сп о р ед м ен
би б и л м н о го по-щ аст лив, ако се ч увст ва ш е у в е р е н в нея.
О т г о в о р и х н а т о в а писм о по т е л е ф о н а и и з п р а т и х об-
р а т н о оц ен ки те на П и тъ р.
С л е д в а щ о т о п исм о н а м а й к а т а п р и с т и г н а д в а д е с е т и
п е т м е с е ц а с л е д п ъ р в и я ни к о н т а к т .
Бих и ск а л а ощ е веднъ ж д а Ви п и ш а във в р ъ зк а с П и т ъ р .
Н о в и н и т е с а м н ого добри. Той и згл е ж д а м н ого по-добре и е
м ного п о -щ а с т л и в . Т рудно б и х т е м о гл и д а го п о з н а е т е , т ъ й
к а т о е п о р асн ал т о л к о в а м ного, ч е в м о м е н т а е по-висок
о т съ п р у га ми. Все ощ е е съ в с ем м ладоли к. Б е л е ж к и т е м у в
у чили щ е са добри и и м а сам о няколко п р о п у с н а т и дни в у ч и ­
л и щ е о т с е п т е м в р и н асам . Все ощ е н ям а б ли зъ к п р и я т е л
в учили щ е и и зг л е ж д а по-скоро сам ож ив, но у д о в л е т в о р е н
о т ж и в о т а си. У д о м а е ан гаж и р а н с и зк л ю ч и т е л н о много
д е й н о с т и - г р а д и н а р с т в о , г о т в е н е и д руги т а к и в а нещ а.
П р е к ар в а д о с т а в р е м е в р а б о т и л н и ц а т а н а у ч и л и щ е т о , к ъ ­
д е т о се зан и м ав а с д ъ р в о д е л с т в о под чуж до н а п ъ т с т в и е .
И ма нещ о, к о ет о б и х искала да Ви пит ам . М и н а ли я т
с е п т е м в р и т о й п р ека р а п о р ед и ц а от п р и с т ъ п и на м и г ­
рена, с к р а т к и и н т е р в а л и помеж ду им. И п р е д и е и м а л
т акива, м а к а р и н е т о лк о ва чест о. Н е бяха т о лко ва теж ­
ки, ч е да т р я б в а да си ст ои в л е гл о т о , но в с е п а к д о ст а ­
т ъ чн и , за да го изм ъ чат . А з сам ат а от давна п о л у ч а в а м
т а ки ва п р и с т ъ п и от в р е м е на в р е м е и б я х от крила, че
т е спират , ако п и я ж елязо. Б яха м и п р е д п и с в а л и ж еля­
зо на т а б л е т к и и, от какт о се р о д и д ъ щ е р я ми, ви н а ги
съ м ги п о л зв а л а в р а з л и ч н и п ериоди. И м а х чувст вот о,
ч е биха се о т р а зи л и д о б р е на П ит ър. Така ч е за п о ч н а х
да м у д а в а м п о една всяка су т р и н с и зк л ю ч е н и е на п о ­
ч и в н и т е дни, к о гат о м у д а в а х по една п р е з ден. С игурна
съм, че т е м у наб авяха нещ о, от коет о има нужда. Д а л и
' (бел. авт .) Майката изглежда не можеше да види особеното
значение, което имаше от съст виет о на бащата в случая.
обаче съ м п о ст ъ п и л а п р а в и л н о ? Д а л и е възмож но да са
м у н а в р е д и л и по н я к а к ъ в начин, за к о й т о н е знам ?
Д ъ щ е р я м и (на 19 го д и н и ) за м и н а в чуж бина да р а б о ­
т и к а т о д о м а ш на п о м о щ н и ч ка и се га П и т ъ р се наслаж ­
да ва на т о в а да е е д и н с т в е н в къщ и. М н о го б еш е щ а с т ­
л и в с б рат си п о в р е м е на п р а зн и ц и т е . И коном кат а на
П и т ъ р е м н о го п р и в ъ р за н а к ъ м него, а т о й изглеж да е
на п ъ т да си н а м е р и с в о я со б ст вен а н и ш а в къщ ат а.
М и н а л и я ср о к с е б я х р а зт ревож ила, к о га т о се у с ­
т а н о ви , ч е е и з л ъ г а л в час, за щ о т о си б и л з а б р а в и л
у ч е б н и к а и н е мож ел да си п р и зн а е . Р азб рахм е, защ от о
у ч и т е л я т ка за на с ъ п р у га м и, а п ъ к и у п р а в и т е л я т на
дом а съ щ о б и л инф орм иран за т ова. П и т ъ р н е н и ка за и
н е зн а еш е, ч е з н а е м за т ова. И зглеж д а л н а п ъ л н о в с ъ с ­
т о я н и е да п о с р е щ н е н е щ а т а п о е д и н р а з у м е н н а ч и н а
в ъ п р о с н и я т у ч и т е л , за щ аст ие, п р о я в и р а зб и р а н е.
Б л а г о д а р я Ви о щ е веднъж за п о м о щ т а Ви!
П исах н а м а й к а т а о т н о в о :
Х уб а во беш е, ч е п о л у ч и х п и см о от В ас т ъ к м о к о га ­
т о се к а н е х да Ви п и ш а и д а Ви п и т а м за П ит ър. Н о в и ­
н и т е изглеж дат добри.
Б и х и с к а л да Ви у в е р я , ч е н е виж дам п р и ч и н а П и т ъ р
да н е в з е м а ж елязо на т а б л е т к и . И в с е п а к н е д е й т е да
б ъ д е т е р а зо ч а р о ва н а , ако, в ъ п р е к и т о в а от в р е м е на
в р е м е, п а к п о л у ч а в а м и гр е н а . И л и ако за п о ч н е да п о л у ­
чава запек, см ят ам , ч е би б и ло д о б р е да с п р е т е т а б ­
л е т к и т е , п о н е за и зв е с т н о вр ем е.
Ш е с т и л и с е д е м го д и н и с л е д п ърВ ия к о н т а к т п и с ах
н а м а й к а т а , к а т о я п о м о л и х д а м е и н ф о р м и р а какВо ноВо
и м а около П и т ъ р , и т я м и о т г о В о р и (по т о В а В рем е П и ­
т ъ р б еш е н а 22 години):
М ного п ъ т и съ м си м и с л е л а да Ви пиш а, но вс е си
казвах, ч е щ е и зчакам ощ е малко, за да съ м сигурна, че
вси чко е наред. М ога да Ви кажа само хуб а ви нещ а. П ит ър
ост ана в т ова у ч и л и щ е п е т години - п ъ р в и т е п ет кат о
д н е ве н ученик, коет о значеш е, ч е закусваш е и в е ч е р я ш е у
дома, а ц ел и я т ост а н а л д е н п р ека р ва ш е в училищ е. П р ез
п о след на т а година ст ана пансионер, а п р е з п о сл е д н и я
срок - о т го во р ник на дома. П р ез цяло т о в р е м е беш е д о ­
бре и се ч увст ва ш е щ аст лив, но т ака и н е се сп р и я т ели
ист ински с никого. В л е зе в от бора на „С т релящ ат а ос-
м о р к а “ и игра ф ут бол за дома. В исок е м е т ъ р и д е в е т ­
д ес ет и ч ет и р и и е едъ р! Положи зр ело с т н и изп и т и по
м ат ем ат ика, физика и хим ия, но в з е само хим ият а, ко я­
т о беш е о сн о вният м у инт ерес. Сложи си на съ риет о да
в л е з е в ун и вер си т ет а , м акар и да н е п о л у ч и н а съ р ч ен и е
от ст рана на п р е п о д а в а т е л и т е си. О т ново се п о д го т ви
за зр е л о с т н и т е и зп и т и по м ат ем ат ика и физика, кат о
ра б о т еш е с п р е п о д а в а т е л от Л ондон и ж ивееш е в къщ и.
М ина и п о д в е т е и беш е п р и е т в ед и н д а л е ч е н у н и ве р с и ­
т е т да уч и биохимия. В писм ат а си зв у ч и м н о го щ аст лив.
С лед кат о в з е и зп и т и т е си, п о л у ч и вр ем ен н а работ а за
п р е з ва к а н ц и и т е в и зс л е д о ва т е л с к и я о т д е л на една л о н ­
донска фирма. Х оди на ст уд ен т ск и л а ге р в п л а н и н и т е на
С еверна Ш от ландия, а п о с л е и сам обиколи планинит е,
ка т о п ъ т ув а ш е на авт ост оп сам о с раница на гърба.
О ст ава сам о да в и д и м д а л и щ е може да се сп р а в и с
р а б о т а т а п о п о д го т о в к а т а на за щ и т а т а си.
Б л а г о д а р я Ви о щ е веднъж за ц я ла т а пом ощ , ко ят о
н и о ка за хт е, к о га т о т о л к о в а м н о го се нуж даехм е от
нея. М а ка р и да н е н и се е н а л а га л о да и д в а м е от ново,
за н а с б еш е т о л к о в а важно да знаем , ч е мож ем да р а з ­
ч и т а м е на Вас!
М н о го б ла го д а р и м , ч е с т е т ака л ю б е з е н да се и н ­
т е р е с у в а т е от П ит ър. С и гур н а съм, ч е т ова, ко ет о
В и ка зва м , щ е Ви зарадва. Така и н е см е г о в о р и л и с л е д
т о ва с П и т ъ р за п о с е щ е н и я т а м у п р и В ас и ли за п р о ­
б л е м и т е м у от онова в р е м е . С м ят а т е л и , ч е би т р я б ­
в а л о да го н а п р а в и м в н я к а к ъ в м о м е н т ?
О т г о в о р и х й:
И скр ен о Ви б л а г о д а р я за д ъ л го т о Ви и и н т е р есн о
писм о. Е с т е с т в е н о м н о го с е р а д в а м да н а у ч а н о в и н и ­
т е око ло П и т ъ р. Н е виж дам п р и ч и н а да м у о б ръ щ ат е
с п е ц и а л н о в н и м а н и е и да м у г о в о р и т е за п о с е щ е н и я т а
м у п р и м ен, н о мож е би е д и н д е н т а зи т е м а щ е се п о я в и
от са м о себ е си.

С лучай XVI 81
Заклю чение
Em o ед и н сл у ч ай н а м о м ч е, п ри к о е т о а н т и с о ц и а л н а т а
с и м п т о м а т и к а беш е д о с т а сери озн а. К ъм н его се подходи
и м ен н о к а т о къ м болен, а н е к а т о къ м н а р у ш и т е л и м у се
позВоли д а и зп о л зв а с о б с т в е н и я си д ом к а т о Вид психиа-
т р и ч н а болница. В р а м к и т е н а около го д и н а т о й се В ъ з с т а ­
нови о т а б н о р м н о т о си п с и х и а т р и ч н о с ъ с т о я н и е к а т о ц я ­
л а т а р а б о т а б еш е о с т а в е н а н а м а й к а му, с е м е й с т в о т о м у
и в ъ з м о ж н о с т и т е н а м е с т н о т о у ч и л и щ е - и н т е р н а т д а се
а д а п т и р а къ м н е г о в и т е сп ец и ал н и нужди.
Р о л я т а , к о я т о и зиграх, се с ъ с т о е ш е н ай -вече в т о в а д а
каж а к а т е г о р и ч н о : т о в а м о м ч е е болно, н а него т р я б в а д а
му се каж е, ч е е болно, и т р я б в а д а м у се д а д е в р ем е д а се
в ъ з с т а н о в и по е с т е с т в е н п ъ т о т п с и х и а т р и ч н а т а си бо­
лест.
О к аза се, ч е г л а в н и я т ф а к т о р в е т и о л о г и я т а н а н е ­
г о в о т о с ъ с т о я н и е е б и л а е д н а о т н о с и т е л н а д еп р и в ац и я,
п р еж и в ян а н а 3-годиш на в ъ з р а с т , до к о я т о б еш е д овело л и ­
ш а в а н е т о н а м о м ч е т о о т б ащ а по в р е м е н а п ъ р в и т е т р и
годин и о т ж и в о т а му по п р и ч и н а н а в о й н а т а .

82 Доналд Уиникът
Розалина Дочева

За к н и г а т а
на П а т р и к Д еларош „Трябва ли
да се о т с т ъ п в а пред ю н о ш и т е ? “
Т ова е m p e m a m a кн и га н а ф рен ския п с и х и а т ъ р и п си ­
х о а н а л и т и к П а т р и к Д ел ар о ш о т п о р е д и ц а т а „Въпроси н а
р о д и т е л и “ н а и з д а т е л с т В о A lbin M ichel. П р ед и т о в а В с ъ ­
щ а т а ко л ек ц и я с а о т п е ч а т а н и к н и г и т е м у „Ю н о ш еств о с
п р о б л ем и “ и „Р о д и т е л и , о с м е л е т е се д а к а ж е т е не!"
В „Трябва ли д а се о т с т ъ п в а п р ед ю н о ш и т е ? " д-р Д ел а­
р о ш и т е о р е т и з и р а , и и л ю с т р и р а с п о м о щ т а н а р азл и ч н и
клинични п р и м е р и спец и ф ичн а з а т о з и м о м е н т п р о б л е м а ­
ти ка:
- как д а б ъ д а т р а зб и р а н и б у н т ъ т и а г р е с и в н о с т т а на
ю нош ата;
- к а к в а и м ен н о е р о л я т а и ф у н к ц и я т а н а б а щ а т а във
въп р о сн и я п ериод;
- какво к р и я т у ч и л и щ н и т е проблем и;
- как д а се р е а г и р а н а р и с к о в и т е п о в е д е н и я н а м л а д е ­
жа, д о къ д е д а т ъ р п и м т р у д н о с т и т е н а с ъ в м е с т н о т о с ъ ­
ж и т е л с т в о , как д а м у п ом огн ем , к о г а т о се ч у в с т в а зл е и
т .н .
П р е д с т а в е н а т а В н а с т о я щ и я сборник в т о р а г л а в а н а
к н и г а т а се сп и р а н а р азл и ч н и а с п е к т и на ю н о ш е с к о т о н а ­
силие. В ч а с т н о с т т я л а н с и р а х и п о т е з а т а , ч е р о д и т е л с к о ­
т о н а т р а п в а н е м ож е д а б ъ д е н егов и з т о ч н и к , к а к т о и ч е в
н а с и л и е т о се с ъ д ъ р ж а п ризи в, к о й т о с л е д в а д а б ъ д е ч у т и
деш и ф ри ран . З а щ о т о н а с и л и е т о е ф орм а н а п р о я в а н а чо­
в е ш к о т о с ъ щ е с т в о , н ач и н д а п окаж е с в о е т о с ъ щ е с т в у в а н е ,
способ за и з р а з я в а н е и н а й -с е т н е - п ровокац ия, т ъ р с е н е на
р е а к ц и я о т с т р а н а н а в ъ з р а с т н и я или н а р о д и т е л и т е . На-

83
с и л и е т о , р а з б и р а се, е о с ъ д и т е л н о . Но п р ед и д а го осъ ди м
т р я б В а Все п ак д а се о п и т а м е д а р а з б е р е м п р и ч и н н о с т т а
му, о т б е л я з в а П а т р и к Д ел арош . И п р ед и д а п о с т а в и м г р а ­
ници п р е д ю н о ш а т а , д а си д а д е м с м е т к а д ал и с а м и т е ние
не см е ги н ад х въ р ли л и . С ам о п ри т о в а усл ови е р о д и т е л и т е
щ е с п е ч е л я т о т н о в о у в а ж е н и е т о , к о е т о в с ъ щ н о с т ю н ош а­
т а п р е д п о ч и т а д а и м дълж и. З а щ о т о „добре р а з б р а н и я т
а в т о р и т е т не се с ъ с т о и в т о в а д а се п о т и с к а , а д а се п о д ­
д ъ р ж а т у с л о в и я т а н а в з а и м н о т о у в аж е н и е“, н ап о м н я ф рен ­
с к и я т психоаналитик.
Не п р о с т о н а н е о б х о д и м о с т т а , а и м ен н о н а нуж дат а
о т бащ ин а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о , е п о с в е т е н а
с л е д в а щ а т а , ч е т в ъ р т а г л а в а н а к н и г а т а н а д-р Д еларош .
З а щ о т о к л аси ч еск и ю н о ш е с т в о т о р а зп и с в а (или п оне би
т р я б в а л о д а р азп и ш е) к р а я н а г о с п о д с т в о т о н а м а й к а т а .
Б а щ а т а е п р и зо в ан д а и зп ъ л н и с в о я т а роля. С ам о ч е ф игу­
р а т а , к о я т о е п о т р е б н а н а ю н о ш а т а се га, съ у м я в а д а с ъ ­
ч е т а в а и б а л ан си р а б л и з о с т с п е р с о н а л н о с т и з а т о в а не
м ож е д а б ъ д е н и т о п р и я т е л , н и т о п одчинен. О щ е п о-м алко
- д е с п о т . П онеж е и с т и н с к а т а р о л я н а б а щ а т а е не сам о
д а п р е д с т а в л я в а закона, но същ о т а к а - б л а го д а р ен и е н а
и д е н т и ф и к а ц и я т а със се б е си, к о я т о р а з р е ш а в а - д а п о зво ­
л и н ап р и м ер н а си н а си д а д е й с т в а к а т о него. Т ака ч е ж е с ­
т о к и я т б ащ а (к о й т о ч е с т о е р ев н и в бащ а), и зп ъ л н я в а сам о
е д н а о т т е з и функции и н е у л е с н я в а з а д а ч а т а н а м о м ч е т о .
И, в к р а я н а к р а и щ а т а , у ж а с н и я т б ащ а съ в с ем н е е за б р а н я ­
в ащ или се п а р и р а щ , за к л ю ч а в а д-р Д еларош .
И м а к а р ч е н а ш а т а м о д е р н о с т е б е л я за н а по-скоро о т
н якакъ в вид „ м а т е р н а л и з а ц и я “ н а б а щ и т е , а същ о - о т р е ­
ално о т с л а б в а н е н а р о д и т е л с к и я а в т о р и т е т и о т и з в е с т ­
но „загъ р б ван е“ н а о т г о в о р н о с т т а о т с е м е й с т в о т о , т о р о ­
д и т е л и т е сп о р ед П а т р и к Д ел ар о ш п р о д ъ л ж а в а т д а б ъ д а т
он ази н ем и н у ем а ос за и д е н т и ф и к а ц и я и о с т а в а т основен
и з т о ч н и к з а р еф ер ен ц и и н а д е ц а т а си. З а т о в а т е т р я б в а
д а з а п а з я т с в о е т о м я с т о , д а у с т а н о в я в а т п р а в и л а (за д а
„ к а д р и р а т “ ю н о ш а т а ), д а п р о я в я в а т б д и т е л н о с т (но б ез д а
с а н а т р а п л и в и ), д а с ъ г л а с у в а т и н д у л ген ц и я и а в т о р и т е т ,
д а п р и д р у ж а в а т (но и д а п р о я в я в а т т в ъ р д о с т ) . З а щ о т о ,
ако л ю б о в т а н а р о д и т е л и т е е р а зб и р а щ а , т о в а същ о т а к а
п р е д п о л а га т я д а б ъ д е р е ш и т е л н а и с т а б и л н а .

84
Патрик Деларош

Едно насилие м ож е
да кри е В себе си друго
П рои зхож дай ки о т л а т и н с к о т о vis (сила), н а с и л и е т о 1
д ълж и л о ш а т а си р е п у т а ц и я н а п р и н у д а т а , к о я т о у п р аж ­
н я в а върху д р у ги я, прин уда, к о я т о в и з н а с и л в а н е т о н ам и р а
н есъ м н ен о н а й -п ъ л н а т а си р е п р е з е н т а ц и я . Т ази сексу ал н а
с т р а н а н а н а с и л и е т о се о т к р и в а съш о В садизм а, к о й т о е
о с н о в а т а н а н е о г р а н и ч е н о т о н аси ли е, о т р и ч а щ о другия.
Впрочем, ощ е о т к а к т о е възникнало к а т о п о н я ти е , юно­
ш е с т в о т о 2 е било свързано с и д е я т а за насилие: кол ек ти вн и
б у н т о в е в и н т е р н а т и т е п рез XIX век, с т а ч к а в с т ъ к л а р с к а т а
и н д у стр и я, к ъ д е т о са били ек сп л о ати р ан и „гам енчета", банди
върлуващ и в Белвил или в М ен и лм о н тан 3. Така че в н а ч а л о т о
н а XX век в е с т н и к „Le Matin", с т и р а ж около милион екзем ляра,
е поддърж ал всекидневна рубрика ,Дарш к-А паш и“. Тя р азк азв а
подробно за п о д в и зи т е на т е з и ш айки и води за г л а в и е т о си
о т квалификация, д ад ен а на един о т т я х , о т някакъв м рачен
с е к р е т а р в съ д а по врем е на процес срещ у д ве съперничещ и
си банди. Това послужило к а т о а р г у м е н т на К а м а р а т а , за д а
о т к а ж е прем ахване н а с м ъ р т н о т о наказание и се п о с та в и л
в ъ п р о с ъ т за в ъ з с т а н о в я в а н е т о н а т е л е с н и т е наказания.
М е д и и т е сл ед о в ате л н о з а т в ъ р ж д а в а т ю н о ш е с тв о то ,
създадено о т м е д и ц и н а т а (кон ц ен три ран а предим но върху
п у б е р т е т а ), к р и м и н о л о ги ята ( с т а т и с т и ч е с к и т е и зслед ва­
ния) и п о л и т и к а т а (специфичния ю ридически и н а к а за т е л е н
1 френската дум а е violence
2 Според историчката Мишел Перо (Michelle Perrot)
3 Парижки предградия. - бел. прев.
' П реводът е направен по „Doit-on ceber aux
adolescents?", 1999, Albin Michel, Paris, c. 85
85
режим, н а к о й т о п о д л е ж а т п р е с т ъ п н и ц и т е Във В ъ з р а с т т а
о т 16 до 18 години). Но защ о т о в а п о н я т и е (подобно на поня­
т и е т о д е т с т в о о т XVIII век според ф илип Ариес) се е заро­
дило? Какво е имало „преди"? З а и с т о р и ч к а т а М ишел Перо
- преди, т о в а щ е р еч е п реди Р евол ю ц и ята, т о г а в а м л а д е ж т а
е била официално организирана. Именно т я и м ал а з а д а ч а т а да
у с т р о й в а п р азн и ц и те, т р а д и ц и я к о я т о се поддърж а ощ е в н я­
кои малобройни села. Също т я е им ала „ в л а с т т а за сексулна
регулация, ч и й т о н ай -п росл овут и зраз са п о д сви р к в ан и ята и
дю дю к ан и ята: к о г а т о някой п о з а с т а р я л м ъж взем ел за ж ена
м л ад а девойка, или к о г а т о ж е н а т а ком ан двала к ъ щ а т а , под
п р о зо р ц и т е и м се подвиквало и дю дю кало.“ К а т о о т м е н и л а
сд р у ж е н и я т а със закона Льо Ш апьолие, Р евол ю ц и ята, о т н о в о
според М иш ел Перо, причинила .п р е м а х в а н е т о н а т р а д и ц и о н ­
н и т е форми на причисляване, к о е т о довело до и зн а м и р а н е то
на нови т а к и в а , много по-свързани с и нд и ви д уал н и те х а р а к т е ­
р и с т и к и .“ И т я добавя: ,3 едно граж данско об щ ество, к о е т о
В ъзнамерява д а не п ризн ава вече друго освен д ъ р ж а в а т а и ин­
д и в и д и те, к а т е г о р и и т е по В ъ зр а с т и пол - м ъ ж е т е и ж е н и те,
м л а д и т е и с т а р и т е , с т а в а т съвсем подходящи."
Подобно р а зс ъ ж д е н и е в ъ в еж д а д и р е к т н о къ м т о в а за
н а с и л и е т о . И м а в с ъ щ н о с т м н ого ви д ове н асилия: ф и зи чес­
ко и словесно, законно и незаконн о, ви д и м о и н еви д и м о и
пр. Т ези р а з н о с т р а н н и н аси л и я са о б въ р зан и В р ец и п р о ч ­
ни о т н о ш е н и я : ф и зи ч е с к о т о н аси л и е м ож е д а п о вл еч е сл ед
себ е си в ер б ал н о н аси ли е, з а к о н н о т о н аси л и е д а причини
н езако н н о т а к о в а , н е в и д и м о т о и п р и к р и т о н аси л и е - едно
види м о и оч еви д н о н аси ли е. О б р а т н о т о е същ о Възможно.
Що се о т н а с я до и с т о р и я т а н а ю н о ш е с т в о т о , м ож е осн о­
в а т е л н о д а се предполож и , ч е п р е м а х в а н е т о н а с т а р и я р е д
е било и н с т и т у ц и о н а л н о н а с и ли е , д овел о сл ед себ е си ко­
л е к т и в н о т о и збу х ван е н а явн и наси ли я, к о е т о е п р еп р ед а-
дено т в ъ р д е р ан о о т м е д и и т е .
В т о з и дух м ож е д а з а п и т а м е д ал и п р е м а х в а н е т о н а
в сяк ак ъ в п одб ор п ри п о с т ъ п в а н е т о в к о л е ж и т е , у е д н а к в я ­
в а н е т о н а к л а с о в е т е в т я х , з а д ъ л ж и т е л н о т о обучени е до
16-годиш на в ъ з р а с т (к о е т о н а л а г а н а вс и ч к и юноши, д аж е
и н а онези, к о и т о н е го ж е л а я т , д а п о с е щ а в а т колеж ), не
п р е д с т а в л я в а същ о и н с т и т у ц и о н а л н о н аси ли е, отгоВ орн о,
В някои зав ед ен и я , з а о н о ва зрел и щ н о н аси ли е, к о е т о с е г а
п о д х р а н в а п о л и т и ч е с к и т е залози .

П ат рик Д е.ш р ош
Не е ли д о м а ш н о т о н аси л и е н а ю н о ш а т а р е з у л т а т
о т ед н о фино п р и т и с к а н е , к о е т о м у о т н е м а м и н и м а л н о т о
п р о с т р а н с т в о , о т к о е т о т о й се н у ж д ае? Т ова е х и п о т е з а ­
т а , к о я т о ф о р м у л и рам , к о г а т о го в о р я за о п а с н о с т и т е о т
н а т р а п ва н е т о . И б ез д а се с т и г а ч а к д о т у к , ако в зем е м
е д н а обикновен а ф о р м а н а сл о в есн о насилие, д о р и з а р а ж д а ­
н е т о н а нови ч у в с т в а н а о м р а за , не са ли т е ч е с т о й е н а т а
за п р ек о м ер н о г о л я м а т а б л и з о с т ? Нужно ли е същ о д а у т ­
в ъ р ж д а в а м е н якои принципи - и з в е с т н а ф орм а н а н аси ли е
е о с ъ д и т е л н а , р а з б и р а се, но п р ед и д а я о съ д и м т р я б в а все
п ак д а р а з б е р е м п р и ч и н н о с т т а и п р е д и да п о с т а в и м г р а ­
н и ц и п р е д ю нош ат а, да п р о у ч и м д а л и н и е с а м и т е н е см е
ги н а д х в ъ р л и л и . С ам о при т о в а услови е р о д и т е л и т е щ е
с п е ч е л я т о тн о во уваж ението, к о е т о всъ щ ност ю н ош ата
п р е д п о ч и т а д а и м дълж и. Д о б р е р а зб р а н и я т а в т о р и т е т
н е се съ ст о и в т о в а да се пот иска, а да се поддърж ат у с л о ­
в и я т а на вза и м н о т о уваж ение.

5.
И зк у ш е н и е т о о т н атр ап В ан е
поради ли п са на а в т о р и т е т
Н а т р а п в а н е т о се с ъ с т о и в т о в а д а се н а м е с в а ш в ин-
т и м н о т о п р о с т р а н с т в о н а някого, б ез д а и м аш т а к о в а
право. Но т а з и деф иниция т р у д н о д а в а п р е д с т а в а за с т а ­
в а щ о т о в с е м е й с т в о т о . Как д а говори м з а п р ав о т о г а в а ,
к о г а т о за г р а ж д а н с к о т о п р ав о с е м е й с т в о т о е м я с т о , в
к о е т о ц ар у в а н е -п р а в о т о , м я с т о , н а с т р а н а о т п р а в и л а т а
н а закона... в р а м к и т е , в к о и т о , нужно ли е д а у т о ч н я в а м е
- всичко се сл у ч в а д о б р е ? 1С е м е й с т в о т о не е д ем о к р ац и я,
р ъ к о в о д ен а о т м а ж о р и т а р н и я избор, п о р ад и п р о с т о т о ос­
нование, ч е н е г о в и т е ч л ен о в е н е с а р а в н о п о с т а в е н и . К ога­
т о д е ц а т а н а с т о й ч и в о и с к а т д ем о к р а ц и я вкъщ и, т о в а и м а
ко м и ч ен е ф е к т , з а щ о т о н а я в е и зл и за е д н а и с т и н а : в л а с т ­
т а н а р о д и т е л и т е е н ео гр ан и ч е н а . Н якои р о д и т е л и се
н а т ъ ж а в а т о т т о в а , т ъ р с я т н е п р е к ъ с н а т о м н е н и е т о на
д е ц а т а си, к о н с у л т и р а т се с т я х за и м е т о н а п о -м а л к о т о
1Ален Бенабен, Гражданско право, Семейството, LITEC, 1998
(Alain Benabent, Droit civil, La famille, LITEC, 1998)

Едно насилие може да к р и е в себе си др уго 87


б р а т ч е и ли с е с т р и ч е , но т о В а о б е з щ е т е н и е е по-лош о о т
б е д а т а , к о я т о се п р е д п о л а г а ч е п р е д о т В р а т я В а . Р азб и р а
се, о т н е о г р а н и ч е н о с т т а до з л о у п о т р е б а т а и м а сам о ед н а
л есн а з а п р ем и н ав ан е с т ъ п к а . Е т о защ о В л а с т т а н а р о ­
д и т е л и т е м ож е д а б ъ д е н а й -д о б р о т о и н а й -л о ш о т о нещ о.
П ри лож ен а грубо, б ез т ъ н к о д и ф е р е н ц и р а н е , т я и м а з а п о­
сл ед и ц а д а н а с т р о й в а ю н о ш а т а и д а п р о и зв е ж д а о б р а т н о -
т о на онова, к о е т о се о ч аква. О с т а в к а т а н а р о д и т е л и т е
о т м и с и я т а и м е ощ е по-опасна: т я д о к а р в а с л е д себе си
п р о В о к ат и в н и п о вед ен и я, п о р аж д ащ и т р е в о г а , а т е н а свой
ред б л а г о п р и я т с т в а т п р ем и н ав ан ето към д ей ств и е . Н а т -
р а п в а н е т о , обикновено м а й ч и н о т о , е ед н о о т т я х и н а м и р а
с в о е т о „оп р авд ан и е“ В п о в е д е н и е т о н а ю н о ш а т а . В прочем
т у к е и ц я л а т а р а зл и к а с д е ц а т а , з а щ о т о н а т р а п в а н е т о се
п о н ася м н о го п о -зл е о т ю н о ш и т е . Те с п ълно п р ав о с ъ з и р а т
в н его неп оносим о п и т з а за в з е м а н е н а л и ч н и я и м ж и в о т . И
е б л а г о п р и я т н о , к о г а т о п р о т е с т и р а т : ед и н о т к а з би бил
с м ного п о -т е ж к и последи ци . С ъ об разн о със з а р а ж д а н е т о
н а ем о ц и о н ал н и я и с е к су а л е н ж и в о т н а в ъ з р а с т е н у него,
ю н о ш а т а и з п и т в а н а т р а п в а н е т о к а т о н аси л и е б ез им е.
В ъ п р о с н о т о н аси л и е м ож е д аж е д а п р ед х о ж д а (или д а з а ­
б р ан ява) т о в а ново за р а ж д а щ о се б и т и е . К а к т о го и зказВ а
ед и н о т ю н о ш и т е , к о и т о щ е ц и т и р а м : „М айка м и т ъ р ш у ­
ва. А з д о р и н е зн ам к акво т ъ р с и т я ! “ И м а ед н о н аруш ен и е,
т о л к о в а п о -т е ж к о о т т о в а , ч е е и звъ р ш ен о о т р о д и т е л ,
за к о г о т о се п р ед п о л а га , ч е п р и т е ж а в а а в т о р и т е т а . З а ­
п и т в а л и ли са се р о д и т е л и т е к а к т е б иха понесли с ъ щ о т о
натрапване?

О т н о в о з а к о н ъ т , Винаги з а к о н ъ т
Ю н о ш и те ни з а с т а в я т къ м и з в е с т н а дисциплина. П ове­
че, о т к о л к о т о д е ц а т а , обречен и за п о -с е т н е ш н и у д о в о л с т ­
вия ( с т и г а д а н е се б ъ р к а т В н а ш и т е ), ю н о ш и т е у в а ж а в а т
п р а в и л а т а , ако ние с а м и т е ги съ блю д авам е. Тъй к а т о пър-
воначално с а били деца, т е не п о з н а в а т д об ре н о в и т е п р ав а
и зад ълж ени я, в к о и т о ги р ъ к о п о л ага с ъ з р я в а н е т о им. И ако
с т р а д а т о т н а т р а п в а н е т о , т е н е д р ъ з в а т много д а се оп­
л а к в а т о т него, ако изобщ о го з а б е л е ж а т , к а к ъ в т о не винаги
е с л у ч а я т . И к а к т о при з л о у п о т р е б и т е о т всякакъ в Вид, т е
не се о с м е л я в а т д а п р о т е с т и р а т , понеж е се ч у в с т в а т ви­

88 Пит рик Деларош


ноВни. Т ака ш е н а т р у п в а т н е н а в и с т и б у н т , к о и т о щ е се и з ­
р а з я т п о -с е т н е под понякога силно п ром ен ен и форми. Н а т -
р а п в а н е т о с л е д о в а т е л н о е п р и к р и т о насилие, и з т о ч н и к на
едно о т к р и т о насилие. Е т о защ о п р е д еди н р а з б у н т у в а л се
ю нош а т р я б в а д а у м е ем д а се з а п и т в а м е , п р ед и д а н а к а зв а ­
м е заслепено. З а щ о т о дори ю н о ш а т а д а е заб р ав и л осн ова­
н и я т а за с в о я т а я р о с т , дори д а е способен д а о п р ав д а е своя
агр е со р и д а п р и е м е н а к а з а н и е т о му, съ всем не м у п рави м
услуга, ако т о й н е б ъ д е п о д п о м о г н а т д а р а зб е р е с к р и т а т а
м о т и в а ц и я н а д е й с т в и я т а си. Р о д и т е л и т е същ о т р я б в а д а
р а з б е р а т п о с л е д и ц и т е о т с в о и т е д е й с т в и я . И п онякога се
н а л а г а д а им се обяснява, ч е д а г о в о р я т си с т р у в а повече,
о т к о л к о т о да д е й с т в а т . В същ ност т я х н о т о н атр ап в ан е
е б ел ег за безси ли е. Б езси л и е д а г о в о р я т , д а к а з в а т т о в а ,
к о е т о ги безпокои, д а п о с т а в я т граници. Защ о п а н с и о н ъ т и
и н т е р н а т ъ т са в ъ зв ел и ч ав ан и все ощ е с т а к а в а м аги ч еск а
еф и к асн о ст, ако ли не им енно з а щ о т о п о с т а в я т р еалн и и
м а т е р и а л н и гр ан и ц и на м я с т о т о н а словесни и сим волични
гран и ци ? О щ е п о веч е и н т е р н а т ъ т и м а з а с л у г а т а д а въвеж ­
д а п о с р е д н и ч е с т в о т о н а п р е п о д а в а т е л и и п ед агози , к о е т о
н а т р а п в а н е т о н е върш и, з а щ о т о н а т р а п в а н е т о е п р ем и н а­
ван е къ м д е й с т в и е , ч е с т о - д еян и е н а ед н а р а з т р е в о ж е н а
м айка, к о я т о д о р и се ср а м у в а д а говори за т о в а със съ п руга
си. С л е д о в а т е л н о т о е същ инско незаконно насилие, ан алог
н а с е к р е т н а служ ба в е д н а и нак д е м о к р а т и ч н а д ърж ава. То
р а зб и р а се е з а д е й с т в а н о о т с п е ш н о с т т а и о т т р е в о г а т а ,
к о е т о по никакъв начин не о п р а в д а в а т а й н а т а , в к о я т о се
облича и н а р у ш е н и е т о , к о е т о и звъ рш ва. Как да накараме
ю н о ш а т а да уважава п р ав и л ата, к о г а т о ние с а м и т е ги на­
кърняваме? Т акъв е в ъ п р о с ъ т , к о й т о п о с т а в я т а з и глава.
П р и м е р и т е , к о и т о щ е се п р и в е д а т , са почерпени о т с о б с т ­
вен ия м и о п и т и п ри все ч е са и зм ен ен и , за д а се зап ази кон-
ф и денц и алн остта, т е кор ектн о о т р а з я в а т наблю даваните
ф акти , вклю чи телн о и в п л о с к о с т т а на с т а т и с т и ч е с к а т а
честота.

Едно н асилие може да к р и е в себе си д руго 89


Н а т р а п В а н е т о м айка-син
Н икак не е случайно, ч е п р и м е р и т е , к о и т о щ е п о сл ед ­
в а т под т о в а загл ав и е, с а т а к а м ногобройни. Н якои м айки
р а з б и р а се са с м у т е н и о т в н е з а п н а т а п о я в а н а се к су а л ­
н о с т т а н а си н а им. П одобно см ущ ен и е н есъ м н ен о о б ясн яв а
з а т р у д н е н и е т о , к о е т о и з п и т в а т д а р а з г о в о р я т за т о в а
съ с съ п р у га си. За р о д и т е л и т е с е к с у а л н о с т т а на д е т е ­
т о ч е с т о е нещ о същ о т о л к о в а н е у м е с т н о и неприлично,
к о л к о т о е с е к с у а л н о с т т а на р о д и т е л и т е за д е ц а т а . Е т о
защ о м а й к и т е , в м е с т о д а г о в о р я т за т о в а съ с с ъ п р у з и т е
си, и з р а з я в а т т р е в о г а т а си к а т о д е й с т в а т . Тук о т н о в о 1
б л и з о с т т а н а м а й к и т е с д е ц а т а е п р о с т о ед и н п р е т е к с т ,
същ о т о л к о в а , к о л к о т о е п р о ф е с и о н а л н а т а з а е т о с т н а б а ­
щ и т е . Н е с т а в а д у м а н и т о д а з а щ и т а в а м е , н и т о д а обви ­
н я в а м е к о г о т о и д а било - и м а в п р о ч ем п ледоари и , к о и т о
м о г а т д а се о б ъ р н а т с р е щ у об ви н яем и я (о б в и н я е м а т а ). А
и д е р е ч д а се р а з б е р а т п р и ч и н и т е и п о с л е д и ц и т е о т т а ­
ко ва п о веден и е.
С р ед п р и ч и н и т е з а н а т р а п в а н е т о н а п ърво м я с т о
е б е з п о к о й с т в о т о н а м а й к а т а . То и м а м н ого лица: с т р а х
о т за б р ем ен я в ан е, с т р а х о т СПИН и е вярн о н а и с т и н а ,
ч е д о р и и н ф орм ирани 2 ю н о ш и т е - м о м ч е т а и м о м и ч е т а ,
п о н яко га п о е м а т ри скове. Но б е з п о к о й с т в о т о м ож е д а се
и зкаж е, в м е с т о д а се п о с т ъ п в а , д а се д е й с т в а . Д аж е ако
е ф а к т същ о т а к а , ч е м л а д е ж ъ т (д е в о й к а т а ) н е съ у м я в а
п о веч е д а говори и о с т а в я (доброволно?) р а з п р ъ с н а т и в
б езп о р я д ъ к к о р е с п о н д е н ц и я т а си, л и ч н и я си дневник, п о р ­
н ограф ски сп и сан и я. А р г у м е н т ъ т н а м а й к и т е (и п он якога
н а б а щ и т е ) т о г а в а е н ев ъ зм о ж ен за п а р и р а н е о т п си х о ан а­
л и т и к а : т о й ( т я ) са н ап р ав и л и п огреш н о д е й с т в и е , за щ о ­
т о т о й ( т я ) н е е м о гъ л д р у г о я ч е д а м и каж е, ч е и м а п р и ­
я т е л к а (или п р и я т е л ), ч е и м а сексу алн и к о н т а к т и и т .н .
Е т о защ о н а т р а п в а н е т о е слож ен ф еномен, ч е с т о взаи м ен :
н ер яд к о се сл у ч ва ю н о ш а т а същ о д а се рови в с е м е й н и т е
книж а. Б е з п о к о й с т в о т о в п р о ч ем е за р а зн о и м о м ч е т о (м о­
м и ч е т о ) р и ску в а д а о п р а в д а е о т н о ш е н и е т о н а м а й к а си
к а т о п р и в и л еги р о в а д е й с т в и е т о за с м е т к а н а с л о в о т о . И

1Виж „Parents, o sez dire поп!“, изд. Albin Michel


2Виж вт орат а част на книгата „Doit-on ceber aux adolescents ?",
1999, Albin Michel, Paris

90 Патрик Деларош
к а т о п р ав и т о В а , т о й ( т я ) р и ск у в а д а услож ни ощ е п овече
п р о ц е са н а п р и д о б и в ан е н а с в о я т а а в т о н о м н о с т . Но същ о
- д а н е се з а ч и т а и д а се о т н а с я с н ед о в е р и е къ м себе си в
и з в е с т н а с т е п е н , съ с с л е д н а т а обосновка: щ ом м а й к а ми
е т а к а р а зтр е в о ж ен а, че е с т и г н а л а д о ту к , т я т р я б в а да
и м а сер и о зн и осн ован ия. В и ж дам е к ак б е з п о к о й с т в о т о на
ю н о ш а т а з а н е г о в а т а с о б с т в е н а с е к с у а л н о с т се п р и с ъ ед и ­
н я в а къ м т о в а н а м а й к а т а и се и зп л ъ зв а н а о б е к т и в н о т о
р азс ъ ж д ен и е, к о е т о би м и н ал о п р е з ед и н т р е т и . В прочем
във всички подобни сл у ч аи б а щ а т а ред о вн о е о т с ъ с т в а щ и
д аж е ако е п р е д с т а в е н ф изически, т о н е г о в о т о м н ен и е не
и з г л е ж д а д а и м а зн ач ен и е.
Ф илип, н а 14 години, п р е м и н а в а в п о сл ед н а год и н а на
к о л еж а (9. к л ас )1и т р е в о ж и р о д и т е л и т е си. Те са п р и в и к а­
ни в п о ли ц ей ски я у ч а с т ъ к за р а д и с ъ у ч а с т и е т о м у в к р а ж ­
б а н а м а га зи н , и зв ъ р ш е н а о т б ан да. Но н ай -в еч е сем ей н и ­
я т к л и м а т е непоносим : не м и н а в а т в е ч е р я и ли о б яд б ез
к о н ф л и к т , ф и л и п е и м а л някои х р а н о с м и л а т е л н и п роблем и
к а т о к ъ р м а ч е и в и н аги е бил с п р о б л ем ен а п е т и т . Той е
п о т и с н а т , не р а з б и р а защ о у д о м а е ад и се ч у в с т в а о т ­
го во р ен за т о в а : „Никога н е е т а к а , к а к т о т е и с к а т . Един
д ен всичко е н о р м ал н о, н а д р у г и я - н е и не се зн ае защ о е
т а к а ." Той и м а п о в т а р я щ се к ош м ар, т и п и ч е н з а подобен
т и п ю нош а р а з т р е в о ж е н о т н а г о н и т е , к о и т о го н а д х в ъ р ­
л я т : „У д о м а съм . Н якакво ч уд ови щ е п р и с т и г а . Всички и з ­
ч е з в а т , с и зкл ю ч ен и е н а м ен. Ч у д о в и щ е т о м е х в ащ а и а з се
събуж дам ." К о г а т о се п р и б и р а у д ом а, т о й н я м а ж ел ан и е за
учен е. Н еср ъ ч ен е, н еволно чупи п р е д м е т и и д р а зн и всички.
Той се о т е г ч а в а , к о г а т о п р и я т е л и т е м у не са п ри него, ако
ли н е - вин аги е з а в р я н у т я х . У ч и л и щ н и т е м у п робл ем и
са т р у д н и за обясн ен и е. В ъпреки т о в а н е г о в а т а и н т е л и ­
г е н т н о с т е н ад с р е д н а т а . Той се е п р и с т р а с т и л към едно
и з о с т а в е н о куче, к о е т о р о д и т е л и т е м у с а р а зр е ш и л и д а
п р и б ер е п ри себ е си, гриж и се м н ого д об ре за н его и и зг л е ж ­
д а ч е к у ч е т о п р е д с т а в л я в а за н его нещ о к а т о двойник. Н а­
к р а т к о , види м о т у к н я м а друго, освен б ан ал н а ю нош еска
к р и за. Е т о защ о м у п р е д л а г а м и г р а н а роли, з а д а о т и д е м
п о-д алеч , ф и л и п в д е й с т в и т е л н о с т н я м а нищ о, в к о е т о д а
’ За ориентир от т ук нат ат ък В скоби ще посочваме учебна­
та година, която съот вет ст ва в нашата образоват елна сист е­
ма. - бел. прев.

Едно н а силие може да к р и е в себе си др уго 91


уп р екн е с в о и т е р о д и т е л и , к а к т о и т е с а м и т е - никакви
о б е к т и в н и ф а к т и , к о и т о д а м у п р о т и в о п о с т а в я т . И м енно
б л а го д а р ен и е н а т а з и и гр а, в к о я т о а з и зп ъ л н я в а м р о л я ­
т а н а ю н о ш а т а , Ф илип щ е м и каж е в п о с л е д с т в и е : „М айка
м и рови. Н е з н а я д аж е к ак в о и м ен н о т ъ р с и .“ С лед р а зм и с ъ л
т о й съ щ о се с ъ г л а с я в а , ч е м ож е би б ащ а м у се з а т р у д н я в а
д а се о т г р а н и ч и о т нея. „Впрочем, - д о п ъ л в а т о й , - к о г а т о
а з и м а й к а м и се р у г а е м и б ащ а м и п р и с т и г н е , т о й в з е м а
н е й н а т а с т р а н а , б ез д а ж е д а зн а е за к акво с т а в а д у м а.“
Т ази заб ел е ж к а м и и з г л е ж д а важ на. Ако в д е й с т в и т е л ­
н о с т е ж е л а т е л н о р о д и т е л и т е д а б ъ д а т обединени, за д а
о т г л е д а т д е т е т о си, т о в а о б ед и н ен и е н е т р я б в а д а б ъ д е
сли ван е: нужно е всеки р о д и т е л д а за п а зи с в о я т а и н д и ви ­
д у а л н о с т . П р ез ю н о ш е с т в о т о д е т е т о т р я б в а д а м ож е д а
ч у в с т в а т а з и р азл и к а . Б а щ а т а , к о й т о с и с т е м а т и ч н о в з е ­
м а с т р а н а т а н а ж ен а си в к о н ф л и к т а , к о й т о т я води с ю но­
ш а т а , р и ск у в а д а и зг л е ж д а к а т о с т р а ж а р н а подчи нени е,
а не к а т о о б ек ти в ен а р б и т ъ р . В случая с ф илип ю н о ш ата
е т о з и , к о й т о п о с т а в я и с к а н е т о , к о е т о н е се с р е щ а ч е с т о
в п одобна к о н ю н к т у р а . Но т о й с т р а д а , б ез д аж е д а зн ае
защ о. К а к т о с а м казва: „ Ч у в с т в а м се виновен и не зн а я за
какво и м ен н о .“ Видно е, ч е т р я б в а д а се р а з г о в а р я с р о д и ­
т е л и т е , за д а р а з б е р а т н ещ о о т т о в а и т о д а ж е ако ю но­
ш а т а е с ъ г л а с е н д а о т и д е д а се с р е щ а с някого. В съ щ н о с т,
ако ф и л и п и зв е д н ъ ж б ъ д е п о в е р ен н а т е р а п е в т , с ъ щ е с т в у ­
в а т сер и о зн и ш ан со ве т о й д а н я м а нищ о д руго за к азван е,
ф и л и п н е би м о гъ л д а говори п р ед и д а е о съ зн а л к а к в а е
с р е д а т а , в к о я т о ж и вее, а т о в а т о й щ е м ож е д а н ап р ав и
сам о п о с т е п е н н о .
Е р и к е н а 17 години, п ъ р в а год и н а в л и ц е я (10. клас), п о ­
яви л се е в с е м е й с т в о т о сл ед д в е п о-гол ем и с е с т р и . Е д ро
м о м ч е, с п о р т н а н а т у р а , т о й се о п л а к в а о т з а т р у д н е н и е ­
т о д а учи. Н я м а м н ого д о б р а п р е д с т а в а за с а м и я себ е си,
р а з с ъ ж д а в а к а т о в ъ з р а с т е н и говори з а т р у д н о т о бъдещ е,
св ъ р за н о с б е з р а б о т и ц а т а . Той не се о п л а к в а о т р о д и т е ­
л и т е си - какво говоря! - т о й н е см е е д а се оп л ач е о т т я х ,
но п р и зн ав а, ч е б ащ а м у е по-цСооГ1 о т м а й к а му. В прочем
б ащ а м у р я д к о си е у д о м а, р а б о т а т а го за д ъ л ж а в а ч е с т о
д а о т с ъ с т в а в п р о в и н ц и я т а . П о-късно Е ри к щ е п р и зн ае, ч е
м а й к а м у е п о с т о я н н о т р е в о ж н а , к о е т о н езаб ав н о щ е п о­
1 Спокоен, свеж, готин - от англ. език. - бел. прев.

92 Патрик Де.ш/юш
б ъ р за д а о п р ав д а е. В ъпреки т о в а и згл е ж д а, ч е к о г а т о б а ­
щ а т а лип сва, т о в а б е зп о к о й с т в о у п р а в л я в а к ъ щ а т а . Ерик
се ч у в с т в а м н о го п аси вен , о б ви н яв а се, ч е за к ъ с н я в а д а се
впусне в зан и м ан и я и уп раж н ен и я. Н а к р а т к о - об р ъ щ а с р е ­
щ у себ е си е д н а ен ер ги я, к о я т о въ п реки т о в а се усещ а, ч е е
п р и с ъ с т в а щ а у него. Н авед ен н а т о в а д а и зи г р а е сем ей н и ­
т е п р обл ем и в и н д и ви д у ал н а п си х о д р ам а, н е г о в о т о п о в е д е ­
н и е т о щ е р а з к р и е е д н а в е зд е с ъ щ а м ай к а, о т к о я т о т о й не
съ у м я в а д а се о т д е л и . К о г а т о п р и я т е л и и д в а т д а го т ъ р ­
с я т , за д а и з л я з а т , и к о г а т о м а й к а т а в и г р а т а и зм и сл я
к а т о п р е т е к с т в с и ч к и т е въ зм ож н и болеж ки, за д а го в ъ з­
п р е п я т с т в а , Е р и к е н есп особен д а я о с т а в и с а м а - т о й е
п а р а л и зи р а н о т ч у в с т в о т о за вина.
В ъ о б р а ж а е м о т о н а т р а п в а н е н а т а з и м а й к а е съ всем о т ­
н о с и т е л н о . То се у п р аж н яв а сам о п о с р е д с т в о м а ф е к т и в н и я
ш а н т а ж . Н а т р а п в а н е т о обаче коресп он д и ра н а ед н а съ всем
р е а л н а м айка, т в ъ р д е п р и с ъ с т в а щ а , к о я т о ри скува д а обре­
м ени ем о ц и о н а л н о т о б ъд ещ е н а Ерик, е д и н с т в е н о т о м ом че
на ф а м и л и я т а . С т о в а и згл е ж д а б а щ а т а се е прим ирил, и з­
м ъквай ки се б л аго д ар ен и е н а проф есионални п р е т е к с т и .
С л у ч а я т н а Л уи, същ о 17-годиш ен, п р е д п р ем и н ав ан е
в п о сл ед н а у ч еб н а го д и н а в л и ц ея, е м ного б л и зъ к и в ъ п р е ­
ки т о в а - п о -очевиден . Той същ о е и зж и вя л п р о б л е м а т и ч н о
ран н о д е т с т в о . С ъщ о е и м ал п робл ем и с а п е т и т а , к о и т о
са н ам е р и л и р а з р е ш е н и е по-късно. Л уи о п р ед ел ен о оп исва
м а й к а си к а т о о б езп о ко ен а сп р я м о него, д о к а т о б ащ а м у
и зобщ о н е е т а к ъ в и го п од к реп я. Но Луи същ о се з а т р у д н я ­
в а д а говори и и з г л е ж д а з а р а з е н с м а й ч и н а т а т р е в о г а . Що
се о т н а с я до б а щ а т а , т о й о б ви н яв а о т к р о в е н о с ъ п р у г а т а
си, ч е к а с т р и р а си н а им! И в т о з и сл уч ай и н д и ви д уал н а-
т а п си х о д р а м а щ е ни д а д е кл ю ч а к ъ м з а г а д к а т а . Л уи п р и ­
е м а д а и з и г р а е в н ея р о л я т а н а м а й к а т а , к о е т о се сл у ч ва
р я д к о и е т р у д н о н ай -в еч е з а м о м ч е в н е г о в а т а в ъ з р а с т .
В прочем , т о й щ е и зи г р а е ч уд есн о т а з и роля. Не сам о ч е
е н а т р а п н и к в нея, но о т ч е т л и в о к а зв а , ч е н я м а никакво
д о в е р и е н а си н а си (на с а м и я себ е си, с л е д о в а т е л н о ). М ай­
к а т а -Л у и н е п р е с т а в а д а п о с т а в я въп роси върху в е ч е р т а ,
к о я т о Луи (и зи гр ан о т психолог) е п р ек а р ал : т я п р ав и п р о ­
верка на с в е д е н и я т а чрез с ъ п о с тав я н е на и н ф орм ац и ята
о т р азл и ч н и и з т о ч н и ц и , к а т о ч е л и води п оли ц ей ск а а н к е­
т а и д аж е в з е м а м ъ ж а си за с в и д е т е л .

Едно насилие може да к р и е в себе си д р уго 93


П о с т и ж е н и е т о н а Луи ни п о с т а в я В ц е н т ъ р а н а несъзна-
В ан о то с ъ у ч а с т н и ч е с т б о , к о е т о сВързВа т а з и м ай к а със
си н а й. Т я н а и с т и н а е н е г о в о т о м оралн о съ зн ан и е и т о й не
би м о гъ л д а се р а зд е л и о т т о в а т а к а лесно, к а к т о би м огло
д а се ж елае. В прочем н евъзм ож но е В с т е п е н т а , в к о я т о т я
е ч а с т о т са м и я него. И г р а т а обаче щ е п озволи на Луи д а
в зем е о т н о с и т е л н а д и с т а н ц и я по о т н о ш е н и е н а т р е в о ж н а ­
т а си м айка. С п р и м ер а с е д окосвам е до т о в а в каква с т е п е н
н а т р а п в а н е т о н а м а й к а т а е улеснено и п о ч т и п ризован о о т
с о б с т в е н а т а т р е в о г а н а м о м ч е т о . Т въ рд е е възм ож но вп ро­
ч е м т е р а п и я т а , к о я т о т я п ри е д а сл ед ва, д а н ам ал и сил-
н о т о в ъ з д е й с т в и е , к о е т о и м а върху си н а си. Но все пак д а
каж ем , ч е Луи е н ап рави л своя т р е в о г а т а н а м ай к а си и щ е
т р я б в а о т т у к н а с е т н е д а д ърж и с м е т к а з а т о в а .
Ги й о м е н а 14 години и е п ред п осл ед н а година в колеж а
(8. клас). Г о л е м и я т м у б р а т е п р е п о д а в а т е л по л и т е р а т у р а ,
д в а м а т а м у р о д и т е л и са о т скромно п о т е к л о . Той плаче, н а­
мира, ч е е с т р у д е н х а р а к т е р и даж е с м ного лош х а р а к т е р
к а т о м ай к а си (дословно). Той е р азго в ар я л за п р о б л е м и т е с
м айка си, к о я т о го е п ри ел а зле, т ъ й к а т о се е п о ч у в с т в а л а
обвинена. Гийом говори с л е к о т а и к а зва наприм ер: „Майка ми
много иска д а порасна, но по о тн о ш ен и е н а н е щ а т а , к о и т о я
у с т р о й в а т . Би т р я б в а л о д а е п о -т о л е р а н т н а с т а т к о : т я ви­
наги и м а право и ф а к т е, ч е т о в а е и сти н а ! Тя никога не п ад а
по гръб, същ о к а т о к о т к а .“ Той й р азк азв а, ч е е сънувал как
т е с бащ а м у се р а з в е ж д а т , т я м у обяснява т о в а с т е а т р а л ­
н а т а пиеса, к о я т о са гл ед ал и п р е д н а т а веч ер по т е л е в и з и я ­
т а . К а к т о се забелязва, м еж д у Гийом и м ай к а му с ъ щ е с т в у в а
голям о с ъ у ч а с т и е . Тя о п р ав д ава н а т р а п л и в а т а си с т р а н а
със с в о я т а т р е в о г а - ,.м о е т о б езп о к о й ств о се освобождава,
к о г а т о експ лоди рам и се и зр а зя в а м .“ Гийом се и д ен ти ф и ц и ­
р а с нея, но всичко т о в а се ураВ новесява о т ф а к т а , ч е т о й
се и зр азя ва, впрочем , сурово: „У д ом а е з а к о н ъ т н а м айка ми,
о т к о е т о се с т р а х у в а м . Тя е т и р а н и н , к о й т о се р азп о р еж д а
к а к т о си иска!“ При все т о в а , по в р ем е н а ц я л а т а т е р а п и я , не
б у н т ъ т , а с ъ у ч а с т и е т о с н ея щ е се р а з к р и я т .
В иж дам е, ч е б у н т ъ т с р е щ у н а т р а п в а н е т о не е л есе н
з а м о м ч е т о . З а щ о т о н а т р а п в а н е т о н е ви н аги е н аси л н и ­
ческо: т о е в ъ т р е ш н о с в ъ р за н о с а ф е к т и в н о с т т а . И ако
н аси л и е с ъ щ е с т в у в а , т о е неж но наси ли е. Гийом н ап р и м ер
е м ноео ч у в с т в и т е л е н и об си пва с ц ел увки по в р а т а своя

Пат рик Де.шрош


т и р а н и н или н а с т о й ч и в о и ска милувки! Е т о защ о м о м ч е т о
се з а т р у д н я в а д а се о т д е л и о т т а з и п р и в ъ р з а н о с т , б ез н а ­
м е с а т а н а т р е т и . О т к ъ д е т о и м ъ к а т а , к о я т о Гийом п ро­
я в я в а къ м ед и н сл аб бащ а, к о й т о н е се м еси , к а к т о и а п ел а
к ъ м б а щ а т а , к о й т о т а з и м ъ к а съ д ъ р ж а.
Но се случва понякога ю н о ш а т а д а се и н а т и и у п о р с т в а .
Н а 18 години, М а р ко е п ъ р в а го д и н а в л и ц е я (10. клас) и
се е с р е щ а л с к а м а р а п сихолози. „Н агрубявам е се с м о и т е
р о д и т е л и и к а т о вси чки р о д и т е л и , т е се с т р а х у в а т за бъ­
д е щ е т о н а д е т е т о си “ - з а я в я в а т о й в ед н а га. К а р т и н а т а ,
к о я т о о б р и с у в а т з а н его р о д и т е л и т е му, е по-скоро ч е р ­
на: „Бягал е, у д р я л е б ащ а си, за п л а ш в а л е м а й к а си, не се
м ие, н е се бръсн е, н е се с р е с в а и об ви н ява в и н аги д р у г и т е ."
П о с л е д н а т а за б е л е ж к а е общ а за ц я л о т о с е м е й с т в о - всеки
о ч ак в а д р у г и я т д а се п ром ен и . М арко о б ясн яв а м н ого лесно
п о в е д е н и е т о н а р о д и т е л и т е си ч р е з и с т о р и я т а н а т я х -
н о т о д е т с т в о : „Бащ а м и е о т г л е д а н сурово. Той се о п и т ­
ва д а п р ав и с ъ щ о т о с мен: щ ом зап о ч н а д а говоря, т о й м е
п р екъ сва." Н а у ч а в а м и н ц и д е н т н о , ч е м а й к а т а ч е т е п и с м а ­
т а м у и п о д сл у ш в а т е л е ф о н н и т е м у р азго в о р и .
М арко в д е й с т в и т е л н о с т не е т о л к о в а зле, к о л к о т о и з­
глеж да. Т акава впрочем е п о л з а т а о т ед н а к о н су л тац и я за
всички онези случаи с юноши, к о и т о т р е в о ж а т р о д и т е л и ­
т е си - едни и същ и с и м п т о м и в д е й с т в и т е л н о с т м о г а т
д а с в и д е т е л с т в а т за н ачало н а душ евн а б о л е с т , за в зем а­
не н а д р о га или за ю нош еска кр и за и е важно д а се у с п о к о я т
р о д и т е л и т е , б ез обаче д а се м и н и м а л и зи р а т п р о б л ем и те .
И о б р а т н о т о , р азб и р а се, о т к о е т о сл ед в а д а п р ед п азвам е
ю н о ш а т а , - всеки п ризн ак за сериозн а о п а с н о с т т р я б в а д а
се с ч и т а за р азл и ч ен о т обикновения повод за конф ликт.
Т ака или иначе, им енно т о з и външ ен поглед ч е с т о щ е бъде
д о с т а т ъ ч е н , за д а се д е д р а м а т и з и р а т и н а м а л я т сл о ж н и те
кон ф ли кти , з а щ о т о всеки и м а д ял в т я х . И е д в а н а в т о р о в р е­
м е щ е мож е д а се пом огне н а т о з и , к о й т о го иска и к о й т о най-
много се нуж дае о т помощ. С лучва се п ървоначално ю н о ш а т а
д а о т к а ж е посещ ения. Това не е п р еч ка - т о й ч е с т о щ е дойде
по-късно. Що се о т н а с я до М арко, т о й дойде и говори съвсем
о т к р и т о , к о е т о о б лекчава з а д а ч а т а н а к о н с у л т а н т а . К о е т о
не винаги се случва, особено при т е ж к и т е случаи.

Едно н асилие може да кр и е в себе си д р уго 95


Едно н а т р а п ч и в о завлад яван е
М н о г о к р а т н о щ е п р и е м а м т о з и д яд о, д ош ъл д а м и го ­
вори з а п ъ л н о л е т н и я си внук, с л е д с т в е н за педоф илски п р о ­
яви. Н и кога н я м а д а в и д я Р аф аел, но р а з к а з ъ т н а д я д о т о
м ож е би щ е го обясни: т о й е п р ец ен и л д ъ щ е р я си и н ей н и я
съ п р у г к а т о неспособни д а о т г л е д а т Р аф аел и е в зел н е щ а ­
т а в свои ръц е, к а т о е п о ел у ч и л и щ н о т о обучение н а м о м ­
ч е т о и е д а л р а б о т а н а з е т си в с в о е т о п р е д п р и я т и е .
О т р а н н о т о си д е т с т в о Раф аел е о т г л е ж д а н о т д яд о си,
к о й т о р а зб и р а се го е н а с т а н я в а л в н а й -с т р о г и ч а с т н и к о л е­
жи. Р аф аел м у е д ав ал в п р о ч ем пълно у д о в л е т в о р е н и е , бил е
л аск ан и х вален о т д яд о си, к о й т о винаги е за е м а л н е г о в а т а
позиция в случай н а к о н ф л и к т с п р е п о д а в а т е л и т е . Раф аел
щ е получи з р е л о с т н о с в и д е т е л с т в о н а м а т у р а т а , но т в ъ р ­
д е н езр я л за д а п о с т ъ п и във ф а к у л т е т , щ е о с т а н е при д яд о
си к а т о б е з д е й с т в а п р е з ден я, и зл и за в еч ер т в ъ р д е късно и
се събуж да ч ак п р ез с л е д о б е д и т е . С лед к а т о е н ад зи р а в а л
деца, осем годи ш н о м ом и ч ен ц е щ е се оп л ач е в училищ е, ч е е
било принудено о т него д а п р ав и фелацио. С лед очна с т а в к а
Раф аел е п о двед ен под съ д е б н а о т г о в о р н о с т , но щ е о т к а ж е
н а л о ж е н о т о му п с и х и а т р и ч н о наблю дение. Ще с т а н е ясно
освен т о в а , ч е т о й з л о у п о т р е б я в а с алкохол, к о е т о т р е ­
вожи п р и я т е л и т е му. Д ядо м у е с р и н а т психически, но щ е
п р о д ъ л ж ав а д а о б гр аж д а Р аф аел с и зцяло м ай ч и н ска за г р и ­
ж е н о с т . Той п о зн ава в с и ч к и т е п р и я т е л и н а Раф аел и о т к л о ­
н е н и я т а в п о в е д е н и е т о м у по-добре о т н е г о в и т е р о д и т е л и .
Б а щ а т а е п рец ен ен о т д я д о т о к а т о някой, к о й т о си е п одал
о с т а в к а т а , но е о с т а в е н в н ев ед ен и е за в с и ч к и т е п о стъ п к и ,
п р е д п р и е т и по о т н о ш е н и е н а своя сина. Т ова о т с т р а н я в а н е
на б а щ а т а е опасно - Р аф аел н е ср ещ а никакво и с т и н с к о п ро­
т и в о п о с т а в я н е н а с в о е т о поведение, ф а к т и ч е с к и я т съю з
м еж д у д яд о м у и м ай к а м у - б а щ а т а и д ъ щ е р я т а - и зп ъ л н ява
за него функция н а и н ц е с т е н и н е р еа л е н Едипов комплекс.
Д аж е н е з а к о н н о т о д е й с т в и е н а Раф аел н я м а д а го конфрон­
т и р а с ед и н р еа л е н закон - т у к същ о д яд о м у н я м а д а сп ре
д а го з а щ и т а в а и п о к р о в и т е л с т в а , н ам и рай ки м у в с и ч к и т е
възм ож ни извинения.
Този п р и м е р п о к а зв а а р т и к у л а ц и я т а м е ж д у сем ейния
иимОоличвн закон и закона на граж данския кодекс. И м е н ­
ни мпмсииш на с е м ее н закон, или по-скоро н е г о в о т о и з в р а ­

'Ц| Патрик Деларош


щ аВане, Води ю н о ш а т а до п р ем и н ав ан е к ъ м кри м и н ал н о
д е й с т в и е , к о е т о го к о н ф р о н т и р а с ч о веш к и я закон. Н ям а
п р е с т ъ п н и к , к о й т о д а н е е п о зн а л п одобен р о д с т р у к т у р а
и ли л и п с а т а н а ф ам и л н а с т р у к т у р а . И м енно върху т о в а би
т р я б в а л о д а се о п и р а т а д в о к а т и т е им, а н е върху л и п с а т а
н а п р и в ъ р з а н о с т н а д е т е т о к ъ м м а й к а т а , к о я т о е по-ско­
ро е д н а с т р а с т н а п р и в ъ р з а н о с т и п р е д а н о с т . З а ж а л о с т
обикновено ви н аги е т в ъ р д е късно д а се к о р и ги р а ед н о п р е ­
кал ен о т о л е р а н т н о и р а з п у с н а т о в ъ з п и т а н и е . К уриозно е,
но ж е р т в а т а , с и р е ч ю н о ш а т а , и згл е ж д а ч е т ъ р с и в про-
т и в о о б щ е с т в е н и т е п р о яв и сб л ъ съ ка със закона, к о й т о не
е п о зн а л а в д е т с т в о т о си. О т к ъ д е т о и и з к л ю ч и т е л н о си л ­
н и т е и слож ни ч у в с т в а , к о и т о с в ъ р з в а т т е з и п р е с т ъ п н и ­
ци с п о л и ц а и т е и в ъ з п и т а т е л и т е , о п р ед ел ен и о т с ъ д и и т е
д а се з а н и м а в а т с т я х . И и м ен н о з а щ о т о т е все п ак о с ъ з­
н а в а т , ч е т в ъ р д е м н ого са и м л и п с ва л и л и м и т и в д е т с т в о ­
т о , с а п р и з н а т е л н и къ м в ъ з р а с т н и т е , к о и т о н а й -с е т н е
и м а т кураж а, т ъ р п е н и е т о и с а м о о т в е р ж е н о с т т а д а и м ги
п о с т а в я т - т е с р е щ а т н а й -с е т н е б л а г о д е я н и е т о н а т а з и
п р о ч у т а „бащ ина функция".

♦ А нат рапванет о майка-дъщ еря?


Ако б а щ и т е обикновено и з б я г в а т сблъсъка и с л е д о в а т е л ­
но - н а т р а п в а н е т о със сина, поради с т р а х , несъмнено, о т п ре­
калено голямо насилие, някои о тн о ш ен и я м айка-дъщ еря не са
избавени о т него, н а т р а п в а н е т о т у к п р о с т о е по-прикрито.
Офелия, н а 16 години, п о в т а р я п ъ р в а го д и н а в л и ц ея (10.
клас). М ай ка й я е р о д и л а о т ам ер и к ан ец , з а к о г о т о Впос­
л е д с т в и е се ож енила. Д в е т е са се за в ъ р н а л и във ф р а н ц и я
п риви дн о по и кон ом и чески съ ображ ен и я, а в д е й с т в и т е л ­
н о с т - з а щ о т о б а щ а т а е и м ал В ръзка. О т т у к н а с е т н е м а й ­
к а т а щ е р а з в и е по о т н о ш е н и е н а д ъ щ е р я си о м р а з а т а , к о я ­
т о н е м ож е д а и з р а з и към съ п р у га си, о м р а за , с ъ р а зм е р н а с
р а з о ч а р о в а н и е т о й о т л ю б о в т а . М а й к а т а и два, за д а т ъ р ­
си в ъ з п и т а т е л н и с ъ в е т и , з а щ о т о не см о гв а д а се сп р ав и с
п о в е д е н и е т о н а д ъ щ е р я си, к о я т о б я га п ри с в о я т а лел я.
Но не о т с т р о г о с т и м а нуж да т о в а момиче. Трябва д а съу­
м явам е д а р а з ч и т а м е с м у щ е н и я т а в п о вед ен и ето , п реди д а ги
лекувам е. Н а й -ч ес то м ного гл е зе н и т е деца, т в ъ р д е протеЖи-
р а н и т е ю нош и от казват да се подчиняват , за да прест анат

Едно н асилие може да кр и е 8 себе си д руго 97


да бъдат счит ани за идоли от своет о обкръжение. Те поняко­
га го к а зВ а т съвсем о т ч е т л и в о н а психолога или на психоана­
л и т и к а , к о й т о е ч а с т о т арсен ал а за в с е с т р а н н а помощ.
И зклю чение: и м ен н о о т лю бов и м а н уж д а Офелия. И ако
т я бяга, т о не е за д а т ъ р с и н ак а зан и е , а т о ч н о н аоп аки
- за д а н а м е р и о т н о в о л е л я си, к о я т о се е п р е м е с т и л а в
п р о в и н ц и я т а и к о я т о в и н аги й е п о м ага л а . В с л е д с т в и е на
к о е т о т а з и лел я, с е с т р а н а м а й к а й, е зач и сл ен а н е за б а в ­
но в л а г е р а н а в р а г о в е т е н а п о с л е д н а т а . М а й к а т а н а Офе­
л и я т р е т и р а с е с т р а си к а т о п о в ъ р х н о с т н а и сн об арка и е
г о т о в а д а се обърн е к ъ м д е т с к и съ ди я, ако т я не й в ъ р н е
д ъ щ е р я т а . К о л е ж ъ т , 6 к о й т о е Офелия, е п одчи нен н а с ъ ­
щ о т о п р есл ед в ан е. З а м а й к а т а н е г о в а т а р о л я е д а п р еч и
н а д ъ щ е р я й д а и зл и за. И всичко онова, к о е т о би м огло д а
и зг л е ж д а к а т о р а зв л е ч е н и е , е заб р ан ен о о т в ъ п р о с н а т а
м ай к а, к о я т о ви н аги е о т к а з в а л а п си хол оги ч еск а т е р а п и я ,
в ъ п р еки с ъ в е т и т е н а л е к а р и т е си.
Този к р а е н п р и м ер п о с т а в я в ъ п р о са за н а с т о й н и ч е с т ­
в о т о , за н а л а г а н е т о н а въ н ш н а помощ , з а д а б ъ д е и зб е г н а ­
т о м а й к а т а д а р а зр у ш и д ъ щ е р я си.

♦ Как да влудим юношата ?


Н а т р а п в а н е т о , за к о е т о щ е с т а н е д у м а в с л е д в а щ и т е
д в а п р и м ер а, н ад м и н ава всичко, к о е т о човек м ож е д а си п р е д ­
с т а в и . Ю н о ш и те, д оведен и н а к о н с у л та ц и я , с м у щ а в а т , но
не са неизбеж но н ай -с м у щ а в а щ и те . В и з в е с т н а с т е п е н , поне
за ед и н и я о т т я х , п о в е д е н ч е с к и т е см ущ ен и я д аж е п р е д с т а ­
в л я в а т зд р ав о сл о в н а р е а к ц и я н а онова, к о е т о и з т ъ р п я в а т .
З а т р у д н е н и е т о е, ч е т е не го з н а я т , ч у в с т в а т се уж асно
виновни и п р е д п а з в а т р о д и т е л и т е си. П о с л е д н и т е т р я б ­
в а д а б ъ д а т п о д п о м о гн а т и и д аж е д а се съю зим с онзи о т
д в а м а т а р о д и т е л и , к о й т о и згл е ж д а по-м алко р а з с т р о е н , в
о п и т д а се у с т а н о в и о т н о в о в ъ т р е ш н о с е м е й н и я т закон и
д а се в з е м а т м е р к и т е , к о и т о се н а л а г а т . Т ерапият а н е е
панацея. В няко и случаи, в д е й с т ви т е л н о с т , предлож енат а
т е р а п и я би м о гл а да п р о и зт и ч а от о к о л н и я б е зп о р я д ъ к и
да го поддърж а, к о ет о би п р о т и в о с т о я ло на ист инскот о
слово, к о ет о т я окураж ава. С лед к а т о веднъж веч е м е р к и т е
са били в з е т и , и м ам п ред ви д , в ч а с т н о с т , - някои налож и­
т е л н и р азд ел и , п одходящ о е д а се п одп ом огн е т о з и в сем ей-

Пшприк Деларош
сш В ото, к о й т о и ска помощ и с т р а д а о т вр ед н и я к л и м а т .
С ъ д е т е сами.
Х а р о л д , н а 12 год и н и , п ие, пуш и, в ъ р ш и г л у п о с т и .
Т о в а м и к а з в а м а й к а му. Т я д о б а в я , ч е з а д а м о ж е по-до-
б р е д а го н а д з и р а в а , го к а р а д а сп и в н е й н а т а с т а я . Той
си и м а с т а я , но в р а т а т а е б е з к л ю ч ал к а, з а щ о т о т я я е
м а х н а л а . Тук Все о щ е Х а р о л д н е р е а г и р а н а н а т р а п в а н е -
т о . Той н е зн а е , ч е н е г о в а т а м а й к а п р е с т ъ п в а е д и н н о р ­
м а л е н р ед . Х а р о л д н я м а и к а к д а го о т г а т н е - б а щ а м у си
е т р ъ г н а л и и з п и т в а з а т р у д н е н и я д а р а з г о в а р я с н его.
А ак о б а щ а т а б е д е й с т в а л , т о в а е щ ял о д а слож и к р а й
н а т е з и м а н и п у л а ц и и . В ъ п р ек и т о в а т р я б в а д а р а з б е р е м
и б е зп о м о щ н а т а м айка, к о я т о не виж да как д р у го яч е д а
с п р е о т к л о н е н и е т о н а Х ар о л д . О б ач е м о м ч е т о н е е о т ­
въд в ъ зм о ж н о с т и т е на сл о в о то . Н ап р о ти в, т о й п ри зн а­
в а г р е ш к и т е си, к а з в а , ч е с а м си е о т п р а в и л п р е д и з в и к а ­
т е л с т в о и ч е д ъ л ж и м н о го н а п р и я т е л к а т а си. Б а щ а т а
съ щ о н е е н а п ъ л н о о т с ъ с т в а щ , т о й с п о д е л я , ч е е и м а л
ем о ц и о н ал н о о щ е т е н б а щ а и д о п у с к а, ч е в с е м е й с т в о т о
и м а н е м а л к о д у ш е в н о болни.
Д а се п о м о гн е н а м а й к а т а в с л у ч а я не възм ож но сам о
к а т о т я се и зсл у ш в а вед н ъ ж седм и ч н о. О т ед и н и я до с л е д ­
в ащ и я п ъ т т я щ е б ъ д е п р и н у д ен а п о р ад и б е з п о м о щ н о с т д а
д е й с т в а по съ щ и я н ач и н и п о р о ч н и я т кр ъ г щ е се з а т в о р и .
Т р яб в а с л е д о в а т е л н о н ам еса, п р и м ер н о и н т е р н а т или п о­
е м а н е н а н е щ а т а о т б а щ а т а . В н якои случаи, ако ю н о ш а т а
зап о ч н е п р е с т ъ п н и п рояви, с и г н а л и з и р а н е т о н а д е т с к и я
с ъ д и я м ож е д а б ъ д е особено ценно. З а ж а л о с т , т е з и съди и
с а п р е т о в а р е н и - вед н ъ ж д аж е ни бе о т г о в о р е н о , ч е п ос­
т ъ т е вакантен!
А у е н е н а 17 години, п о сл ед ен к л ас в г и м н а з и я т а . Той е
в т о р о т о о т т р и д е ц а в с е м е й с т в о , к о е т о се п о л зв а с а в т о ­
р и т е т . И е е д и н с т в е н и я т с п о вед ен ч еск и см ущ ен и я: ж и вее
нощ ем , я д е сан д ви ч и , пуш и м н ого - със с и г у р н о с т хаш иш ,
и зл и за, б ез д а п р ед у п р е ж д ав а, и се п ри б и ра в д в а ч а с а су ­
т р и н т а , н е п р е с т а н н о и ска п ари. В д е й с т в и т е л н о с т т о й
н и ко га н е е б л а го в о л я в а л д а с я д а н а м а с а т а и р о д и т е л и ­
т е м у са се п о дч и н и л и н а н е г о в и т е капри зи . К а т о бебе н а ­
с т о й ч и в о е п р е т е н д и р а л за б и б ерон а си в сяк а нощ и вин аги
го е п о лу ч авал . Н а к р а т к о , р о д и т е л и т е ощ е о т с а м о т о н а ­

Едно насилие мож е да к р и е в себе си д р уго 99


ч а л о 1 с а се п о с т а в и л и н ап ъ л н о в у сл у га н а т о в а и зи скващ о
къ р м ач е. То н ап о м н ял о н а всеки о т т я х кр аси в и обож аван
б р а т . Р о д и т е л и т е п р и з н а в а т , ч е са в т о т а л н о н есъ гл а си е
- н и т о ед н о с я д а н е н а м а с а т а н е м и н а в а б ез ко н ф л и к ти ,
а ч е с т о и с т р о ш е н е н а посуда! Н а т р а п в а н е т о р а зб и р а
се е ч а с т о т к а р т и н а т а - и м ен н о б а щ а т а , п р е п о д а в а т е л
по м а т е м а т и к а , м и н ав а с п р а х о с м у к а ч к а т а в с т а я т а н а
Ауен. И п р е д м о е т о и зу м л ен и е, ж иво в ъ зр а зя в а : „Но т о й е
а с т м а т и к ! " Р азб и р а се, м и н ав ай к и с п р а х о с м у к а ч к а т а , б а ­
щ а т а се н а т ъ к в а н а в сяк ак в и н еобичай н и п р е д м е т и , к о и т о
и з д а в а т и н т и м н о с т т а н а А уен. Той, к а к т о и згл е ж д а, н я м а
г р и ж а т а з а нищ о. Н а н его м у е дош ло до гуш а о т у ч е н и е т о
и и ска д а п о с т ъ п и в а р м и я т а .
В д в а т а п о сл ед н и с л у ч а я п а т о л о г и ч н а т а л и п са н а з а ­
кон в с е м е й с т в о т о води с л е д себе си до п р ем и н ав ан е къ м
д е й с т в и е , к о е т о същ о е а п е л къ м л е г и т и м н а санкция. О б­
с т о я т е л с т в о т о , ч е р о д и т е л и т е не у с т а н о в я в а т п р ав и л а,
е к а т а с т р о ф а л н о , з а щ о т о д е т е т о се н у ж д ае о т т я х з а д а
се к о н с т р у и р а и за д а н е се р азб о л ее. Т ази н уж да т о и з р а ­
з я в а под р а зл и ч н и ф орм и - не е ли и м ен н о т а к ъ в с м и с ъ л ъ т
н а в о е н н о т о п р и зв ан и е н а А уен?
При н а т р а п в а н е т о н а р о д и т е л и т е в ж и в о т а н а юнош и­
т е , ние се н а т ъ к в а м е н а ед н а край н а реакц и я н а п ред и зви ка­
т е л с т в а т а , к о и т о м л а д е ж ъ т (или д е в о й к а т а ) п р о ти в о п о с ­
т а в я на с е м е й н о т о равновесие. П ато л о ги ч н а, к а к в а т о бива,
т а з и р еакц и я е не по-малко и п роява н а в л а с т , в л а с т к о я т о
е обаче т а к а м алко ув ер ен а в себе си, ч е се п ревръ щ а в к а ­
р и к а т у р а : т о в а понякога е начин д а се сложи край на ед н а
предходн а п р екален а т о л е р а н т н о с т . В прочем винаги съ м се
учудвал д а н аблю давам до каква с т е п е н ю н о ш и т е п о н а с я т
подобна с и т у а ц и я и д аж е се н а г а ж д а т къ м нея. Н авярно е
т а к а , з а щ о т о я „ в ъ зп р и е м а т “ к а т о вид п р ед п азн а м ярка.
Е т о защ о р о д и т е л и т е , к о и т о ж е л а я т , т р я б в а д а б ъ ­
д а т п о д п о м а ган и , за д а м о г а т д а п о с т а в я т о гр ан и ч е н и я,
б ез д а п р и б я г в а т до у п о т р е б а т а н а х и т р о с т и . З а т о в а е
нужно д а и м се п о к азв а, ч е т р е в о г и т е и м с а л е г и т и м н и ,
ч е з а т я х т р я б в а д а р а з г о в а р я т с ю н о ш а т а и ч е по-скоро
т р я б в а д а п р е г о в а р я т с н его, о т к о л к о т о д а м у се п р о т и ­
в о п о с т а в я т н е с ъ з н а т е л н о . Н ужно е д а и м се о б я сн я в а и
че, н а п р о т и в - п р е к а л е н а т а т о л е р а н т н о с т н е е зд р ав о -
1 Виж „Parents, o sez dire поп!“, изд. Albin Michel

100 Пат рик Деларош


слоВна, о н ази т о л е р а н т н о с т , к о я т о н е у с е т н о н а с т ъ п в а
съ с с н и з х о д и т е л н о с т т а (Върху ч а с о В е т е з а п р и б и р ан е,
о б л е к л о т о , п о з н а н с т в а т а , о б щ у в а н и я т а ...), к о я т о г р а н и ­
чи с у г о д н и ч е с т в о т о и завъ р ш ва в м ъ к и т е н а кон ф ли кта.
Ч е с т о у г о д н и ч е с т в о т о с ъ с е д с т в а с п о т и с к а н е т о 1.
П о н яко га р о д и т е л я т се ч у в с т в а п р еи зп ъ л н ен с в р аж д еб н а
р е в н о с т къ м п р и я т е л я н а д ъ щ е р я си, в р а ж д е б н о с т , к о я т о
т о й п рец енява д о то л к о в а п р естъ п н а, че я тр ан сф о р м и р а
в б езр азл и ч и е . Н якои бащ и р е а г и р а т т в ъ р д е н еоб уздан о
н а п ъ р в о т о ч ер в и л о з а у с т н и н а д ъ щ е р я си и н е з н а я т как
д а се д ъ р ж а т , с л е д к а т о г н е в ъ т и м веч е е о т м и н а л . Това
н аси л и е ч е с т о е е д н а о т п р и ч и н и т е за л и п с а т а н а ясно по­
с т а в е н и гран и ци , лип са, к о я т о същ о р а зк р и в а н аси л н и ч е­
с к а т а си п р и р о д а. С л е д о в а т е л н о и м а ед и н л е г и т и м е н а в ­
т о р и т е т , за к о й т о ю н о ш а т а законн о п р е т е н д и р а .
О бърканите и р азстр о ен и р о д и тел и м о г а т и т р я б в а
д а б ъ д а т п о д п о м аган и д а и з и г р а я т р о л я т а си, б л а г о д а р е ­
н ие н а и з с л у ш в а н е т о н а т я х н а т а с о б с т в е н а и с т о р и я

НатрапВане или бдителност ?


Ако о т б д и т е л н о с т т а до н а т р а п в а н е т о и м а сам о
е д н а кр ач к а, н е т р я б в а д а се с т р а х у в а м е , ч е м о ж ем д а
я п р екр ачи м ! В д е й с т в и т е л н о с т ю н о ш а т а , ч и я т о съ ­
в е с т н е е спокойна, щ е Ви у п р е к в а за н а т р а п н и ч е с т в о ,
к о е т о т о й щ е о ц ен яв а к а т о непоносим о, д аж е к о г а т о е
в о п а с н о с т . Д руг пък - наопаки, щ е п р еж и в я в а л и п с а т а
н а п р ав и л а к а т о и з о с т а в я н е или въп реки т о в а щ е си н а ­
л а г а д а не и з л и з а въобщ е. С л е д о в а т е л н о за н а й -м а л к и т е
и В зави си м ост о т вр ъ зк ата, к о я т о с т е установили с
ю н о ш а т а , е нужно д а н а л о ж и т е м и н им ални , но с т р и к т ­
ни п р а в и л а - у с т а н о в е н ч а с за п ри б и ран е у дом а, т е л е ­
фонен н ом ер, н а к о й т о т о й д а б ъ д е о т к р и в а е м , и м е т о
н а п р и я т е л и т е н а п р и я т е л и т е , к о и т о са го поканили.
Най-общ о казано - м н о г о т о правила не в р е д я т никога,
н е д о с т а т ъ ч н о с т т а им - Винаги Вреди.

1 Авт орът използва т ермина „repression" (психическа опера­


ция, която иели да премахне от съзнанието неудобно, неприят ­
но или неприемливо съдържание - идеи, чувст ва и np.J, което в
психоаналитичен план следва да се разграничава от понятието
„изтласкване“ („refoulement") и в степента, в която първат а опе­
рация има повече или по-малко осъзнат характер. - бел.прев.

Едно н асилие мож е да к р и е В себе си д руго 101


6.

Насилие, п р о и зти ч ащ о о т
ю н ош ата, насилие, понесено
о т р о д и т е л и т е , или о б р а т н о т о ?
По В реме н а с ъ б и р а н и я т а 1, ю н о ш и т е за с е г н а х а н аси ­
л и е т о съ с с л е д н и т е т е р м и н и - с ъ щ е с т в у в а необосновано
н аси л и е и н аси ли е, к о е т о се р а зп л а щ а . Н е о б о с н о в ан о то н а ­
си ли е е т о в а , к о е т о се у п р аж н я в а Върху д р у ги я б ез осн о­
ван ие - т о в а не значи, ч е за н его н я м а причина, но ч е т я
с е н а м и р а В ч овека, а н е Във в р ъ з к а т а с другия. В зам ян а,
н а с и л и е т о , к о е т о р а зп л а щ а - т о в а е в ъ з м е з д и е т о за едно
п р е д а т е л с т в о , за и з м а м а и ли з а всяко д р у го подобно нещ о.
Но, щ е д о б а в я т т е , н е о б о с н о в а н о т о н аси л и е ч е с т о щ е б ъ д е
п о сл ед в ан о о т н аси ли е, к о е т о р азп л ащ а! Не би м огло по-
д о бр е д а се деф и ни ра т о з и ц икъл на н а с и л и е т о , за к о й т о
го во р ех във в с т ъ п л е н и е т о , н и т о р а з л и к а т а м еж д у инди-
в и д у а л н о т о н аси л и е и т о в а , к о е т о се у п р аж н я в а върху д р у ­
ги я или в група.
В ъпреки т о в а , ако го освободи м о т в ъ н ш н а т а м у об­
ви вка о т с к а н д а л н о с т и п р егр еш ен и е , н а с и л и е т о е същ о
т а к а е н е р г и я т а на о т ч а я н и е т о н а уд авн и ка, или б и т к а ­
т а за о ц ел я в ан е н а и н д и в и д а п ри з а л а в я н е т о о т н е г о в и т е
п р есл ед в ач и .
З а т о в а несъм нено н а с и л и е т о п ораж д а д ва вида о т ­
н о ш ен и е: н а р е п р е с и я , ч е с т о п л о д н а с т р а х а и н а р а з ­
биране ч р ез и ден ти ф и кац и я с т о з и , к о й т о и звъ рш ва
д е й с т в и е т о . Т е зи о т н о ш е н и я п о н я к о г а с а с м е с е н и у е д н а
и с ъ щ а л и ч н о с т , к о г а т о н е й н а т а ф ун кц ия я п о с т а в я в
п о з и ц и я т а д а р е ш а в а (съ д и я , е к с п е р т ) . Те м о г а т съ щ о
т а к а д а и з к р и в я т п огледа, к о й т о т е р а п е в т ъ т и м а в ъ р ­
ху с в о я п а ц и е н т , д а ж е д а б ъ д а т с п о д е л я н и о т п а ц и е н т а :
в д е й с т в и т е л н о с т п рез п о -го л я м а та ч а с т о т в р е м е т о
т о й се п р е ц е н я в а в и н а г и м н о г о п о -в и н о в е н о т к о л к о т о е,
за щ о т о в т а з и о б ла с т н я м а д р у г а р е а л н о с т , о с в е н с у б е к ­
т ивнат а.

' В дневния център за юноши въ в Вил-д'Авре

102 Патрик Де.ш/юш


Б и т к а т а з а ж и В о т, и най-В ече н е й н а т а ж е с т о к а р а з ­
п р ав а, и зч е зн а л и о т н езап о м н ен и В ремена, и зг л е ж д а са о с­
т а в и л и следи , з а д а б ъ д е в и н о в н о с т т а т а к а п р е в ъ зх о ж д а ­
щ а п р е г р е ш е н и е т о . Т ова р а зм и н а в а н е се д ъ л ж и същ о и н а
л и п с а т а н а м яр а , з а к о е т о с в и д е т е л с т в а н а с и л и е т о , к о е­
т о по п р и р о д а и в и н аги е „извън н о р м и “. О т к ъ д е т о сл е д в а
и с т е п е н у в а н и я т а р с е н а л о т н ак а зан и я , к о и т о об ач е в а р и ­
р а т сп о р ед външ ни о б с т о я т е л с т в а - п р е с а т а , т а л а н т а
н а а д в о к а т и т е и пр. Ю р и с т и т е сер и о зн о се з а т р у д н я в а т
да о ч е р т а я т д е й с т в и т е л н о с т т а на п р е с т ъ п л е н и е т о и
н е о б х о д и м о с т т а о т об р ъ щ ан е к ъ м е к с п е р т , д о к а т о биоло­
з и т е се о п и т в а т д а д е ф и н и р а т п о н я т и е т о п р а г, з а к о е т о
се зн ае с к а к в а ч е с т о т а т о к с и ч н и т е в е щ е с т в а о т в сяк ак ­
во е с т е с т в о го с н и ж а в а т . Във всеки сл уч ай щ е видим, че
з а п а ц и е н т а п о н я т и е т о за в ъ зм е зд и е , за п о п р авк а, д аж е
п р о с т о - за п р и съ д а, об у сл ав я е в е н т у а л н а т а п с и х о т е р а ­
пия - и з в е с т н о е в к а к в а с т е п е н ф и л о со ф ъ т Луи А л т ю с е ,
об явен за вин овен сп о р ед закона, е с т р а д а л , ч е не е бил с ъ ­
д ен за у б и й с т в о т о н а ж е н а си, д о п у с н а т о в м о м е н т н а ос­
т р а д еп р еси я. В прочем , е к с п е р т и т е п с и х и а т р и са склонни
все по-м алко д а се п о з о в а в а т н а п о н я т и е т о „ум опом раче-
ние в м о м е н т а н а д е я н и е т о “ д а ж е к о г а т о п а ц и е н т ъ т и м е
п р и з н а т д уш евн оболен.
В к л ю ч в а н е т о н а д р у ги я в к р ъ г а н а н а с и л и е т о н е з а с я г а
сам о подобни к р а й н о с т и . В прочем , щ ом е з а с е г н а т о т н а ­
с и л и е т о н а някого, д р у г и я т б ива в п л е т е н п о е д и н и л и д р у г
на ч и н, п р и т о ва н е за в и с и м о к а ква щ е б ъ д е со б ст вен а т а м у
р еа к ц и я .
К оет о в з а м я н а д о н а ся с л е д себ е си ново п о вед ен и е
н а а г р е с о р а и с ъ о т в е т н о н о ва р е а к ц и я н а агр еси р ан и я :
т а з и с п и р ал а м о ж е д а се п р е в ъ р н е в б е зи зх о д н о с т . И м ен ­
но т о в а е, к о е т о ч е с т о се сл у ч в а в груп а - а г р е с и р а н и я т ,
или д аж е сам о онзи, к о й т о се с ч и т а за т а к ъ в , в м е с т о д а
сп р е а г р е с и я т а с п одход ящ о д е й с т в и е (обръщ ан е къ м т р е ­
т и , к ъ м р е г л а м е н т а , къ м в ъ з р а с т е н ) се п о с т а в я н а свой
р е д в с о б с т в е н у щ ъ рб к а т о о т в р ъ щ а с уд ар, к о е т о п овл и ча
н о ва агр е си я . П одобен вид с ъ у ч а с т и е н а а г р е с и р а н и я с т а ­
ва очевидн о, к о г а т о а г р е с о р ъ т а т а к у в а т р е т и , н ай -веч е
- р о д и т е л и т е . П о зн ав ах ю нош а, к о й т о б еш е в к а р а л у д о м а
п р и я т е л и , п о и скал и клю ча. С л ед к о е т о т е р а зх в ъ р л я л и
а п а р т а м е н т а , пили алкохол, н а м а за л и с т е н и т е с к е т ч у п ,

Едно насилие може да кр и е в себе си др уго 103


б ез з а и н т е р е с о в а н и я т д а р е а г и р а по к а к ъ в т о и д а било н а ­
чин. Н ещ о п овече: к о г а т о а г р е с и р а н и я т е п р и к р и т и я т с ъ з ­
д а т е л н а ед н о с к р и т о н аси л и е, т о й к а р а а г р е с о р а д а носи
ц я л а т а т е ж е с т н а о т г о в о р н о с т т а и и м ен н о т у к о т к р и в а
с в о е т о у д о в о л с т в и е . М ак ар и особен, с л у ч а я т н е е р я д к о с т
- зн а е м за м л а д о м ом и ч е, и з о с т а в е н о о т р о д и т е л и т е си
при р а ж д а н е т о и п р и е т о о т В.А.Б.Б. (Д и р е к ц и я т а по з д р а в ­
н и т е и со ц и алн и въпроси), н е т ъ р п е л и в о д а п р овок и ра м ъ ж ­
к о т о ж елан и е, облечен о в с в р ъ х к ъ са п о л а н а м е с т а т а за
п р о с т и т у и р а н е , д а з а я в я в а н а онези, к о и т о е в ъ зп л ам ен и -
ло т а к а : „Не съ м т а з и , з а к о я т о м е м и с л и т е ." Т я усп я д а
н ап р ав и т а к а , ч е д а б ъ д е и зн а с и л е н а в ед и н м о м е н т и се
о п л ак а с л е д т о в а о т ф а к т а , ч е никой н е и скал д а п о в я р в а в
агресията.
В ъ з р а с т н и я т , и зп р а в е н ср е щ у н а с и л и е т о н а м л а д и т е ,
е п о д в л а с т е н , подобно н а агр е си р ан и я , н а а м б и в а л е т н о с т :
т о й е о б х в а н а т о т п р о т и в о р е ч и в и м исли, к о и т о р и с к у в а т
д а го п а р а л и з и р а т и к о г а т о е ж е р т в а , и к о г а т о т р я б в а д а
се бори с н а с и л и е т о . О п р ед ел ен и р о д и т е л и , ф окусирани
върху с т р а д а н и е т о п ри в ъ з н и к в а н е т о н а н якакво наси ли е,
п р е н е б р е г в а т т ъ й д а се к а ж е ф о р м а т а (н а с и л и е т о ), за д а
се з а н и м а в а т сам о с о с н о в а т а ( с т р а д а н и е т о ) . В и з в е с т е н
см и съ л т е н е г р е ш а т , но т о в а о т н о ш е н и е сам о и е д и н ­
с т в е н о в л о ш ав а н е щ а т а : ю н о ш а т а ясно си д а в а с м е т к а ,
ч е п р ем и н ав а п р е д е л и т е , т о й се ч у в с т в а виновен и о ч ак в а
н а й -н а п р е д огр ан и чен и е. К а т о п ри т о в а т о й н е и з р а з я в а
с в о е т о с т р а д а н и е д р у го яч е: п р и т е с н е н и е т о , с в е н л и в о с т -
т а , с р а м ъ т н ап р и м ер , го в ъ з п р е п я т с т в а т . Той с л е д о в а ­
т е л н о щ е и зж и в я в а и н т е р е с а н а р о д и т е л и т е къ м с в о я т а
и н т и м н о с т к а т о вид н аси л и е (виж н а т р а п в а н е т о ) и щ е се
ч у в с т в а п р и н у д ен до о т г о в о р и агреси вн о. Е т о к л ас и ч ес к а
схем а, о т к о я т о щ е п р о ч е т е м ед и н п р и м ер . Как д а се р е а г и ­
р а в т о з и сл у ч ай ? Н ай -веч е - к а т о не се п р и е м а т н аси л н и ­
ч е с к и т е п р о яв и и к а т о се р е а г и р а в ед н а га, б ез д а се допуска
д а се за в ъ р т и к о л е л о т о от за п л е т е н и и б е зи зх о д н и об ст о­
я т е л с т в а . К о е т о щ е р е ч е - с т р а д а н и е т о д а се р а зб и р а (и
с л е д о в а т е л н о н е сам о д а се н а к а зв а с т р о г о ), но същ о т а к а
д а се н а к а р а ю н о ш а т а н ед ву см и сл ен о д а р а зб е р е , ч е т о в а
н е м ож е д а се п о в т а р я . С л ед к о е т о д а се в з е м а т м ерки , за
д а м у се п о м о гн е д а р а з р е ш и св о я п р о б л ем - д и ало г п р ед и
всичко, сп ец и а л и зи р а н а к о н с у л т а ц и я , в ъ з м о ж н о с т т а за ко­

104 П ш прик Д елщ н п и


я т о Винаги т р я б В а д а се о с т а в я . Д а н е се т р е т и р а н аси л и ­
е т о , д а не се В зем е т о под В нимание е добро с р е д с т В о за
п о д с т р е к а В а н е н а е с к а л а ц и я т а - к о г а т о д е й с т в и е т о не е
п озво л и л о д а б ъ д еш ч у т , щ е т р я б в а ново, ощ е п о -те ж к о .
За щ о т о В н а с и л и е т о им а п р и зи в . Н ай -н ап ред т о е ф орм а на
прояВ а н а ч о в е ш к о т о с ъ щ е с т в о , н ач и н д а п окаж еш ч е с ъ ­
щ е с т в у в а ш , к о г а т о се с м я т а ш з а о т х в ъ р л е н о т д р у г и т е .
П осле т о в а е способ д а и зр еч еш , или по-скоро - д а покаж еш ,
ч е н ещ о не е н ар ед . Н акрая, т о в а е п ровокац ия, т ъ р с е н е н а
р е а к ц и я о т с т р а н а н а в ъ з р а с т н и я или н а р о д и т е л и т е .
В прочем , п о н я к о га т а з и п р о во к ац и я се п р о в а л я - никой
н е я е чул, никой н е й е о т г о в о р и л . Т о гав а с л е д в а д р а м а т и ч -
н о т о е с к а л и р а н е н а н а с и л и е т о - п р о в о к а ц и я т а се п р е в р ъ ­
щ а в а п е л за н а к а з а т е л н а м я р к а. Н я м а нищ о п о -т р е в о ж е щ о
о т н аси ли е, к о е т о д о к а зв а с в о я т а еф и к а с н о с т , б ез д а бъде
ч у т о - т о п а р а л и з и р а всички, к а т о се зап о ч н е о т р о д и т е ­
л и т е , а в п о с л е д с т в и е се у п р аж н я в а н а у л и ц а т а к а т о ч е В
т ъ р с е н е н а н я к а к в а санкция.

♦ Едно необяснимо насилие


Д а зап о ч н е м п о р е д и ц а т а п р и м е р и с ед и н п о ч т и „ ч и с т “
случай . Н асилие, к о е т о п ри ви дн о н я м а см исъл, н еоб осн ова­
но, т а к а д а се каж е, насилие.
Е д и е п о сл ед ен к л ас в л и ц ея, н а 17 години. Той е т в ъ р д е
р а з т р е в о ж е н о т а г р е с и в н и т е н агони, к о и т о се з а т р у д н я ­
в а д а о в л ад ее. Д о сега об ач е нищ о сер и о зн о н е се е случило
- или поне р а з п р а в и и т е , В к о и т о е у ч а с т в а л , с а о с т а н а л и
б ез съ дебн и последи ци . В и н т е р н а т а е пуш ил м н ого хаш иш ,
за д а се у сп окоява, и и м ен н о к о г а т о сп и р а п у ш е н е т о , вси ч ­
ко зап о ч в а о т н а ч а л о . А г р е с и в н и т е м у нагон и с ъ ж и т е л с т ­
в а т с ч у в с т в о за н е с и г у р н о с т , з а щ о т о т о й н е м ож е д а и з ­
л и з а н авън, б е з д а се ек и п и р а с н а п а д а т е л н и с р е д с т в а за
з а щ и т а . Н аскоро е н а п а д н а л н ай -д о б р и я си п р и я т е л и т о в а
е п одбудило у н его и ск а н е за пом ощ . М а й к а т а е п р е п о д а в а ­
т е л к а , б а щ а т а с т р а д а о т н ев р о л о ги ч н о заб о л яв ан е, к о е т о
м у п р еч и д а и зп ъ л н я в а с в о я т а р о л я. Е ди не м ож е д а говори
з а т о в а , б ез д а се вълнува.
Ясно е, ч е т о В а н аси л и е е Вид и зр и гв ан е, с р и ск д а р а з ­
р уш и в ся к а В ръзка, и ч е т а з и „експ лози я“ е ед и н о т н ач и н и ­
т е д а се р е а г и р а н а о гр о м н а д еп р еси я . Д р у г и я т н ач и н би

Едно н асилие може да к р и е в себе си д руго 105


бил р а з б и р а се с а м о у б и й с т в о т о , к о е т о е н а й -в и с ш а т а с т е ­
пен н а н аси ли е, у п раж н ен о сп р ям о се б е си: с а м о у б и й с т в о ­
т о в с ъ щ н о с т е у б и й с т в о . Как д а го обясним , ако не ч р е з
Ф ройд: е д н а ч а с т о т а з -а о ц ен яв а д р у г а т а к а т о н е д о с т о й ­
н а д а ж и в ее в с л е д с т в и е н а лю бовна р а з д я л а или н а н еп он о­
сим о р а зо ч ар о в ан и е. С л о ж н и я т м ех ан и зъ м , к о й т о у п о т р е ­
б яв а Ф ройд, се р е з ю м и р а в с л е д н о т о : ц я л а т а а г р е с и в н о с т ,
к о я т о би т р я б в а л о д а се об ърн е къ м д р у ги я , се об ръ щ а къ м
са м и я себе си. В прочем , в н аш и я к о н к р е т е н случай, ние
о т к р и в а м е а г р е с и в н о с т ср ещ у ц ел и я с в я т . С л е д о в а т е л н о
т е р а п е в т и ч н а т а р а б о т а щ е се с ъ с т о и в т о в а д а се н а к а ­
р а п а ц и е н т ъ т д а заб ел еж и , ч е т а з и а г р е с и я н есъ м н ен о е
п о-м алко у н и в ер сал н а, о т к о л к о т о и згл е ж д а, и ч е за д н е я се
к р и е м ож е би го р ч и в и н а ср ещ у е д н а -е д и н с т в е н а л и ч н о с т .
К а т о м н о зи н а други, Е ди с т р а д а ш е о т с и м п т о м , к о й т о
му и зг л е ж д а ш е н ео б ясн и м и във всеки сл уч ай б ез р а зу м н а
причина: т о в а м о ж еш е сам о д а го б езп окои и д а го к а р а д а
с е с т р а х у в а о т л у д о с т т а , ф а к т ъ т д а се п р и д а д е см и съ л
- н е съ зн а в а н см исъл, обикновено в ъ з с т а н о в я в а д и ал о га, д и ­
алог, зах р а н е н о т ж е л а н и е т о н а с а м и я с у б е к т . И наопаки,
п о т и с н а т и т е п а ц и е н т и , к о и т о с в е ж д а т с в е т а или подоб-
на, п р и все т о в а , д е м о к р а т и ч н а с и с т е м а , до п р и ч и н а т а за
с в о я т а д е п р е с и я и о т к а з в а т л и ч н а помощ , м о г а т , по п р и ­
ч и н а н а о гр о м н и я си за п а с о т н аси ли е, д а се п р е в ъ р н а т в
терористи.

О п и т за у б и й с т в о
П р е д и н яко л к о го д и н и п р и е х е д н а м а й к а, к о я т о д о в е ­
д е си н а си, з а д а р а з б е р е д а л и м о ж е д а м у се п о м о г н е с
п с и х о т е р а п и я . А ко р а з к а з в а м т а з и и с т о р и я , във Всеки
с л у ч а й и з к л ю ч и т е л н а , т о е, з а д а и л ю с т р и р а м ф а к т а , ч е
т р е т и р а н е т о н а н а с и л и е т о м и н а в а н а й -н а п р е д п р е з и з ­
с л е д в а н е н а з а и н т е р е с о в а н и я : н е б и х а м о гл и д а се а т а ­
к у в а т п р и ч и н и т е , б е з п р е д в а р и т е л н о д а се зн а е д а л и а г ­
р е с о р ъ т и м а и ли н е ч у в с т в о т о , ч е т р я б в а д а се о т ч и т а
за д е й с т в и е т о си и д а л и с е г а се н а м и р а в п о р я д ъ к съ с
с в о е т о с ъ з н а н и е и с ъ с зак о н а . Не м о ж е м в д е й с т в и т е л ­
н о с т д а се з а н и м а в а м е с н е с ъ з н а в а н и т е м о т и в а ц и и , к о ­
г а т о е д н о д е й с т в и е е д о к а р а л о р е а л н а вин а. Н а т о в а ни
уч и С ири л.

Патрик Деларош
С ирил, д о беден о т м а й к а си, и згл е ж д а съ всем м лад. В
д е й с т в и т е л н о с т т о й е н а 21 години, но п о к азв а и з в е с т н а
н езр я л о с т и н е го в а т а п р о б л ем ати ч н о ст и зразява т р у д н о с ­
т и т е на ю н о ш е с т в о т о . Той то к у -щ о е н ам уш кал с д в а й с е т
у д а р а н а нож а своя р а б о т о д а т е л и п р и я т е л . О т д о с т а дни
сам о ед н а и д е я се е в ъ р т я л а в г л а в а т а му: „да у д р я върху
нещ о, н езав и си м о какво". И после, онази веч ер, т о се случи ­
ло. По в р ем е н а съ ня н а ш еф а си, ч и я т о с т а я споделя, и сл ед
к а т о е пил, т о й се н ахвъ рл я върху него, уд ря, к о л к о т о мож е,
и убеден, ч е го е убил, н а х ъ л т в а в п ъ р в и я полицейски у ч а с ­
т ъ к . П р и с т и г н а л и в ед н а га н а м я с т о т о , п о л и ц а и т е о т в е ж ­
д а т ж е р т в а т а в болница - р а н и т е са сам о п о в ъ р х н о с тн и
и бързо з а з д р а в я в а т . Н а м е р е н и е т о д а убие е било сигурно
за С ирил - т о й р азк азв а, ч е съ нувал н е п о с р е д с т в е н о п р ед и
п о с т ъ п к а т а си как убива ш еф а си, а същ о и един полицай,
за д а се з а щ и т и . С ирил все ощ е не е обвинен и в с и ч к и т е м у
м и сли са з а е т и о т т о в а очакван е. С ирак по бащ а, с а м и я т
т о й - извън закона, С ирил е о т г л е д а н о т м ай к а си, к о я т о
винаги го е обож авала. Тя не зн ае какво д а н ап рави, за д а го
извини и д а го подпом огне. С ирил, о т д р у га с т р а н а , е ж енен
и с ъ п р у г а т а м у зап оч н ала д а си п о с т а в я въп роси за п р и т е с ­
н е н и я т а , к о и т о м у н а л а га н е г о в а т а р а б о т а .“ Б ях п риклещ ен
м еж д у ж ен а м и и н его“ - п р и зн ав а т о й . В прочем, С ирил не-
к о л к о к р а т н о е п р ави л о п и т и за са м о у б и й ств о . Той разб и ра,
ч е сам о т о в а д е й с т в и е м у е п озволило един вид д а и зл е зе о т
п р о т и в о р е ч и я т а си. Но за н его в ъ п р о с ъ т н е е д а говори. Той
о ч ак в а сам о ед н о - съд и н аказан и е. И не е си гурен във всеки
случай, ч е ш е ф ъ т м у щ е п о д а д е оплакване.
Ако го н я м а ш е н е п о н о с и м о т о н аси л и е н а т о в а п р е с т ъ ­
плен ие, щ я х м е д а се о п и т а м е д а сх в ан ем н е г о в а т а причин-
н о с т , но С ири л нищ о н е м ож е д а н ап р ав и за н а ш е т о р а з б и ­
р ан е. З а н его е важ но д а зн ае н ай -н ап р ед какво н ак а за н и е
засл у ж ав а. В прочем и п ри д а л е ч п о-м алко д р а м а т и ч н и об­
с т о я т е л с т в а , к о г а т о ю н о ш а т а е п р ек р а ч и л зак о н а или
д а ж е к о г а т о и м а у б е ж д е н и е т о , ч е е о т и ш ъ л т в ъ р д е д ал еч ,
т о й се н у ж д ае н ай -н ап р ед о т санкция. Н е се зн а е д о с т а -
т ъ ч н о з а т е ж е с т т а н а ч у в с т в о т о за вина, ощ е п о-м алко
се зн ае какво о б лекч ен и е м ож е д а д он есе о б е з щ е т е н и е т о
за ед н о п р е с т ъ п л е н и е . А т о е, ч е вед н ъ ж н а к а з а н и е т о о съ ­
щ е с т в е н о или п р о ш к а т а д а д е н а , п р е г р е ш е н и е т о се за л и ­
ч ав а. Ако н е т о в а е с л у ч а я т и ли ако н а к а з а н и е т о е п р е ц е ­

Е дно н асилие може да крие в себе си д р уго 1 07


нено к а т о н е д о с т а т ъ ч н о , В и н а т а п р е в р ъ щ а ж и в о т а в ад.
О т н о в о Зи гм у н д Ф ройд п о к аза, ч е м ож е д аж е д а се и зв ъ р ш и
п р естъ п л ен и е поради ч у в с т в о за вина и В с м ъ т н а т а н а­
д еж д а н ай -н ак р а я д а б ъ д еш н а к а за н сп о р е д г р е ш к а т а си!

Санкция и разбиране
Д а се р а з б е р е ю н о ш а т а н я м а особен см исъл, к о г а т о
т о й с ч и т а , ч е за с л у ж а в а н ак а зан и е . Той р и ск у в а д а и з ­
ж и в яв а с р е щ и т е и р а з г о в о р и т е , к о и т о м у се п р е д л а г а т ,
к а т о о т е г ч и т е л н а р а б о т а , п р ед и ощ е д а ги е п р е зр я л
к а т о п р и я т н о заб ав л ен и е. Т ак а е, з а щ о т о з а н его п р е с ­
т ъ п н о т о д е й с т в и е за с л у ж а в а п р о с т о сан к ц и я и нищ о
друго. Той я п р е д п о ч и т а п р е д о б я с н е н и я т а н а пси холо­
з и т е . О с т а в а д а р а з б е р е м кой т р я б в а д а п р о и зн ес е т а з и
санкция. С ъ д и и т е з а д е ц а о с ъ щ е с т в и х а го л ям н ап р ед ъ к
п о с т а н о в я в а й к и д р у ги п ри съд и , к о и т о по-скоро з а д ъ л ­
ж а в а т ю н о ш а т а д а и зв ъ р ш в а о б щ е с т в е н о п о л е зе н т р у д ,
о т к о л к о т о д а о т и в а В з а т В о р а , к ъ д е т о д а се п о с в е т и
в нови п р е с т ъ п л е н и я . О б ач е п о п и т а н какво засл уж ава,
ю н о ш а т а ви н аги о т г о в а р я с м н ого п о-гол ям о н ак а за н и е
о т т о в а , к о е т о се в ъ з н а м е р я в а д а м у б ъ д е налож ено.

108 Патрик Деларош


Понесено насилие
Със с л е д в а щ а т а и с т о р и я в л и за м е в п р о б л ем а н а някои
п р е д г р а д и я и р и с к о в е т е , н а к о и т о са подлож ени н орм ал н о
в к л ю ч е н и т е юнош и, за р а д и б а н д и т е о т м л а д и безд елн иц и ,
о с т а в е н и н а п р о и зв о л а. Т я п о к а зв а как б а щ а т а н е е за к о ­
н ъ т , но е п ъ л н о м о щ н и к ъ т н а закона.
А л е к с а н д р а е н а 15 години, ч е т в ъ р т а го д и н а в к ол еж а
(9. клас), ж и в ее 6 п р е д г р а д и е к р а й П ариж с м а й к а си и с в т о ­
р и я си бащ а. И м а б р а т , к о й т о е с е д н а го д и н а п о-м алъ к о т
н ея. Р а з в о д ъ т м е ж д у р о д и т е л и т е й е о т к о л е ш е н - б ащ а
й ж и вее с д р у г а ж ена, но о т н о ш е н и я т а с б и в ш а т а м у с ъ ­
п р у га са се за п а зи л и добри. Той ред о вн о в и ж да д е ц а т а си.
Що се о т н а с я до в т о р и я бащ а, т о й е с ъ р д е ч е н ч о век и п р и ­
е м а А л е к с а н д р а и б р а т й к а т о свои д ец а. Т я х н а т а м а й к а
е м ед и ц и н ск а с е с т р а , и з к л ю ч и т е л н о п р е д а н а ж ена, к о я т о
н е п р е к ъ с н а т о се с т р а х у в а , ч е д е ц а т а й щ е п о ж е л а я т д а я
н а п у с н а т , з а д а о т и д а т п ри б ащ а си, и ги г л е зи повече, о т ­
к о л к о т о е р азу м н о . О т с к о р о А л ек сан д р а общ ува с У рдиа, за
к о я т о н е зн ае, ч е ч л е н у в а В б ан да. Един д ен У рди а я п р е д ­
с т а в я н а п р и я т е л и т е си и А л е к с а н д р а се влю б ва в М а т и о ,
ед и н о т н а й -м л а д и т е с р е д т я х . А л ек сан д р а б ъ рзо зап о ч в а
д а се ч у в с т в а н е к о м ф о р т н о - т я би п р е д п о ч е л а д а о с т а в а
н а с а м е с М а т и о , но т о й с л е д в а п р и я т е л и т е си н ав сяк ъ д е,
нищ о ч е същ о е влю бен. И ш е ф ъ т н а б а н д а т а н икак н е п о ­
н а с я т а з и л ю бовн а вр ъ зка. Е дин ден, д о к а т о р о д и т е л и т е
н а А л ек сан д р а с а н авън, т о й п р и н у ж д ав а М а т и о д а п озвъ н и
н а в р а т а т а й. Б а н д а т а се кр и е в к о р и д о р а и щ ом в р а т а т а
се о т в а р я , вси чки н а х ъ л т в а т с л е д М а т и о . Б а н д а т а з а в л а ­
д я в а т е р е н а , обслуж ва се в к у х н я т а , о т в а р я бара, н ад у в а
у р е д б а т а . В н а ч а л о т о А л е к с а н д р а е п р и т е с н е н а , п осле т е ­
р о р и зи р а н а . В т о р и я т й б ащ а скоро се за в р ъ щ а о т р а б о т а ,
но б а н д а т а и з ч е з в а н е п о с р е д с т в е н о п р ед и т о в а и п р о д ъ л ­
ж а в а съ с с в о и т е м а н е в р и в с л е д в а щ и т е дни. Б а щ а т а р е ш а ­
ва д а се п р и б ер е по-рано - ш е ф ъ т н а б а н д а т а м у о т г о в а р я
по б езо ч ли в н ачин, убеден, ч е т о й н я м а д а п о см е е д а п ови ка
п о л и ц и я т а п о р ад и с т р а х о т о т м ъ щ е н и е . Но им ен н о т о в а
п р ав и б а щ а т а о т е д н а т е л е ф о н н а кабина. У ведом ени, п оли ­
ц а и т е п р и с т и г а т бързо, т е са м н огобройн и и м л а д е ж и т е
се п р е д а в а т б е з м н ого т р у д н о с т и . А л ек сан д р а е р а з к ъ с в а ­
н а - т я п л ач е, ч е е загу б и л а М а т и о , но в с ъ щ о т о в р е м е е об­

Едно н асилие м ож е да кр и е в себе си д руго 1 09


л е к ч е н а и се В ъзхищ ава о т в т о р и я си б ащ а за р а д и н е г о в а ­
т а р е ш и т е л н о с т и кураж . О т п р е д п а з л и в о с т р о д и т е л и т е
щ е и з п р а т я т д в е т е д е ц а д а д о в ъ р ш а т у ч е б н а т а год и н а
п ри б ащ а им. П р еди д а п о в д и гн е обвинение, в т о р и я т б ащ а
н а А л ек сан д р а п о сещ ав а б а щ а т а на М а т и о . Той е с р и н а т ,
н е м ож е нищ о п о веч е д а н ап р ав и за си н а си, п робвал е в си ч ­
ко, си гн а л и зи р а л е за н его д е т с к и я съ д и я, но нищ о н е е по­
м огн ало. Д е т е т о му, о к о н ч а т е л н о л иш ен о о т училищ е, му
у б я гв а н апълно.
Би м о гл о м н ого д а се говори за я в л е н и е т о , к о е т о з а в л а ­
д я в а и д р у ги райони. Ю ноши, о р га н и зи р а л и п р азн и к в Н ьойи,
видели как е д н а ш ай к а о т съ щ и я сой се и зси п в а н екан ен а,
б ез д а п о с м е я т д а р е а г и р а т - п о л о в и н а т а о т п р и с ъ с т в а ­
щ и т е и скали д а п о в и к а т п о л и ц и я т а , д р у г а т а - не. Б а н д а т а
о с т а н а л а за к р а т к о и п о сл е о т п ъ т у в а л а съ с с в о я т а п л я ч ­
ка. О т п о р ъ т н а подобно п р ев и ш ав ан е с в л а с т т а п р и ч и н я ва
у м л ад еж и те на с ъ щ а т а в ъ зр а с т и зв е стн а д во й ствен о ст:
с о л и д а р н о с т , п о р ад и в ъ з р а с т о в а т а груп а, и д е н т и ф и к а ц и я
с б у н т о в н и ц и т е , в п е ч а т л е н и е т о , ч е с а п р и в и л еги р о ван и ?
Всичко т о в а н есъ м н ен о д о п р и н ася за п а р а л и з и р а щ о т о им
см у щ ен и е и з а т р у д н е н и е . Но о т в ъ д о б щ е с т в е н и я п роблем ,
з а к о й т о о с т а в я м н а д р у ги г р и ж а т а д а го а н а л и з и р а т , в
н аш е в р е м е е н ал и ц е р е а л н о о т с л а б в а н е н а р о д и т е л с к и я
а в т о р и т е т и т о В д о с т а ш и роки ср ед и . Н якои социолози
си р а д в а т н а т о в а о т с л а б в а н е и биха и скал и д а ж е д а го р а з ­
п р о с т р а т върху и н с т и т у ц и и т е : о б щ е с т в о т о еволю ира,
у в е р я в а т т е , и д е ц а т а с л е д в а т п о-добре о т р о д и т е л и т е
т а з и еволю ци я. Д о к а з а т е л с т в о т о ? Те са м н ого по-добри
к о н с у м а т о р и . У ч и л и щ е т о и п р е д п р и я т и е т о не н ап р ед в а л и
д о с т а т ъ ч н о б ъ р зо в т о в а о б ръ щ ан е и п р о м я н а н а п р е д и м ­
с т в а т а . З а т я х н о н е щ а с т и е , а з м о га т у к д а п о т в ъ р д я , ч е
п с и х о л о г и я т а същ о не с ъ у м я в а д а д а д е о б р а т н о н а п р а в л е ­
н ие н а г е н е р а ц и и т е !

110 Пат рик Деларош


И с т и н с к о и н е и с т и н с к о насили е
С р ещ н ах се с Б ер н ар м ал к о сл ед к а т о бе и згон ен о т
учили щ е, з а р а д и н якакво с т ъ л к н о в е н и е , в к о е т о счупил
н о са н а съученик. И м енно у ч и л и щ н а т а а с и с т е н т к а го п о­
с ъ в е т в а л а д а м е види. В прочем Б ер н ар п о с т а в я о с т р о в ъ ­
п р о са з а д е ф и н и р а н е т о н а н а с и л и е т о . Ще ви д и м защ о.
Б ернар, н а 15 години, п ъ р в а го д и н а в ли ц ея, е спокоен
и т и х м л ад еж . Н и кога не се е сб и вал п р ед и в ъ п р о с н а т а и с ­
т о р и я . Той е ск р о м н о м ом ч е, к о е т о м а й к а м у е за п и с а л а в
т о з и лицей, з а щ о т о п р ед и т о в а е бил и зм ъ ч в а н и п р е с л е д ­
ван о т с ъ у ч е н и ц и т е си в колеж а. Т ам Б е р н а р е п р еж и в ял
с т р а д а н и е т о да бъде в ъ зп р и е т за и зку п и тел н а ж е р т в а и
с а м у о т к р а д н а л и ч е т и р и к а с к е т а за е д н а годин а. П оне­
ж е с р е с в а н а п ъ т по с р е д а т а д ъ л г и т е си коси, т о й е с т а ­
н ал о б е к т н а п о д и гр ав к и и оскърб лени я. Б ер н ар н икога н е
е о к а зв а л о т п о р . М ай ка м у е и м а л а п о д о зр ен и я, п и т а л а го
е, но т о й й е о бясн и л по т а к ъ в начин, ч е т я н е е п р ец ен и ­
л а за у м е с т н о д а се н ам есв а. В л и ц ея, сл ед п ъ р в о н а ч а л н и я
м о м е н т н а съ б л ю д ав ан е, всичко зап о ч н ал о о т н о в о по м ож е
би м ал к о п о -раф и н иран начин. Този п ъ т и м ен н о л и п с а т а
н а р е а к ц и я н а с ъ р ч и л а с а д и з м а н а някои. В д е н я н а с в и в а ­
н е т о , т е го п р и т и с к а л и д а р е а г и р а , н ар и ч а л и го с в ся к ак ­
ви дум и, т а к а ч е д о в е д е н до п р е д е л а , т о й н ай -н ак р а я п р о ­
т и в о д е й с т в а л . Р о д и т е л и т е н а Б ер н ар са р азв е д е н и , но в
добри о т н о ш е н и я , б а щ а т а н е е о т с ъ с т в а щ , м а й к а т а н е е
с в р ъ х п о к р о в и т е л с т в а щ а . Б е р н а р съ зн а ва , ч е и м а п роб л ем и
и п р и е м а пом ощ . В прочем , к о г а т о в и н д и в и д у а л н а т а пси-
х о д р а м а т о й у ч а с т в а в с ц е н и т е с кл аса, не п р о я в я в а н и к ак­
во п р е д и з в и к а т е л с т в о сп р ям о „ а г р е с о р и т е “, к о и т о ние м у
п р о т и в о п о с т а в я м е в и г р а т а . О т н о ш е н и е т о м у е съ в с ем
норм алн о, т о й н е т ъ р с и сби ване, не о т г о в а р я н а о б и д и т е .
Тъй к а т о м а й к а м у т р я б в а д а зам и н е н а р а б о т а в п р о ви н ­
ц и я т а , т я се в ъ зп о л зв а о т п р о м я н а т а , за д а го в зе м е със
себ е си и д а го зап и ш е в нов лицей. Той се п р о с л е д я в а в ин-
д и в и д у а л н а п с и х о т е р а п и я и по п осл ед н и св ед ен и я, всичко
се р а зв и в а д обре.
Р азб и р а се к а к в а т о и д а е р е а л н о с т т а н а ф а к т и т е ,
п с и х о л о г ъ т в и н аги т ъ р с и д а с и т у и р а у ч а с т и е т о н а ю но­
ш а т а , к о й т о м у и з л а г а с л у ч и л о т о се, за д а н а м е р и помощ .
Но н а и с т и н а т р я б в а д а п р и зн ае м , ч е о п р ед ел ен и н аси л и я

Едно насилие може да кр и е 8 себе си д руго 111


и зг л е ж д а ш п о -ч е с т о ср е щ ан и В ед н и м е с т а , о т к о л к о т о В
други. Т ам с л е д о в а т е л н о е нужно ю н о ш и т е д а с а п о-добре
В ъоръжени психологи чески, о т к о л к о т о д р у гад е. Това н а ­
и с т и н а се н аб л ю д ав а ч е с т о В р и с к о в и т е зони. Н е -б р у т а л -
н и т е ю нош и обикновено са съ с з а б е л е ж и т е л н а т о л е р а н т ­
н о с т , с н еп околебим о т ъ р п е н и е и л ю б е з н о с т , п р е д к о и т о
м о ж ем са м о д а се в ъ зх и щ ав ам е. О н ези обаче, к о и т о н я м а т
т а з и си ла, т р я б в а д а с м е н я т у ч е б н о т о за в е д е н и е или д а
и з в ъ р ш а т н е о б х о д и м а т а р а б о т а Върху с а м и т е себе си. З а
т а з и ц ел и н д и в и д у а л н а т а п си х о д р а м а п р е д л а г а ценно р а з ­
р еш ен и е. В ъ зп р о и зв еж д ай к и б л а го д а р е н и е н а и г р а т а т р а в -
м а т и з и р а щ и т е с и т у а ц и и , к о и т о п р е в е ж д а 6 думи, т я п р а ­
ви о т ю н о ш а т а н е п а ц и е н т , а п а р т н ь о р , к о е т о д о п р и н ася
за в ъ зв р ъ щ а н е н а н е г о в о т о д о с т о й н с т в о т о . З а щ о т о т и ­
п ъ т ю нош а (или д е т е ) , п р е с л е д в а н о т д р у г и т е , обикновено
и ска н а в с я к а ц ен а д а се з а щ и т а в а сам . И т ъ й к а т о се с р а ­
м ува, ч е не у сп ява, т о й го к р и е о т всички онези, к о и т о биха
м о гл и д а м у п о м о г н а т , к а т о се зап о ч н е о т р о д и т е л и т е .
Той не зн ае, ч е т а к а н а л и в а в о д а в м е л н и ц а т а н а н а п а д а т е ­
л и т е си и се ч у в с т в а зад ъ л ж е н д а им о т г о в о р и с т а й н а т а
н а д е ж д а д а б ъ д е п р и е т о т т я х к а т о р ав ен . О т св о я с т р а ­
на, т е п ък п р а в я т т о в а съ щ о з а за б а в а и даж е, к а з в а т т е ,
за д а н а к а р а т ж е р т в а т а си д а „р е аги р а“.

112 П ат рик Деларош


При м о м и ч е т а т а
Р яд ко се сл у ч в а В т о з и р а з д е л м о м и ч е т а т а д а б и В а т
ак т и в н о б р у т а л н и и н еоб уздани . О бикновено т е р е а г и р а т
д р у го я ч е и са склонни по-скоро д а се п о т и с к а т и се зад о в о ­
л я в а т в р а м к и т е н а с е м е й с т в о т о съ с сл овесн о насилие.

♦ ПасиВно насилие
С ъ щ е с т в у в а о б ач е о п р ед ел ен м о д е л н а същ и нско н аси ­
лие, к о й т о д е й с т в а д о с т а с к р и т о , едно п а с и в н о насилие,
к о е т о бих и ск ал с е г а д а п о д ч е р т а я 1, т о в а н а анорексия нер-
Воза. Б о л е с т т а п р е д с т а в л я в а д о с т а с т е р е о т и п н о р а з в и ­
т и е - всичко за п о ч в а с д и е т а за о т с л а б в а н е , п осл е се у с т а ­
н о в я в а загу б а н а а п е т и т , к о я т о м ож е д а д о в е д е до с м ъ р т .
О бикновено м л а д о т о м о м и ч е е х и п е р а к т и в н о , и м а ч у д есн а
у с п е в а е м о с т в учили щ е, г о т в и в к у х н я т а з а о с т а н а л и т е .
Ч е с т о б а щ а т а о т с т ъ п в а н а в т о р и п лан за д м а й к а т а , к о я ­
т о се с р е щ а ф р о н т а л н о с е д н а с т р а ш н о в и р о гл а в а и уп ори ­
т а девойка. Р а зб и р а се, за д т о в а п о л у о с ъ з н а т о п оведен и е
с ъ щ е с т в у в а го л ям о с т р а д а н и е , но т о не се и з р а з я в а д р у ­
гояче, освен ч р е з г л а д н а т а с т а ч к а . Р азсъ ж д ав ай к и върху
н е щ а т а се виж да, ч е с т а в а д у м а за и з к л ю ч и т е л н о ж е с т о к о
п о вед ен и е - к акво по-лош о за р о д и т е л и т е о т т о в а д а ч у я т
д а и м б ъ д е казан о : „ О с т а в е т е м е н а м и ра, о с т а в е т е м е д а
у м р а спокойно!"
К ъм 1 6 - а т а си годин а, Л ю д и ви н , по он ова в р е м е о т л и ч -
н а у чен ичка, п ъ р в а го д и н а в л и ц е я (10. клас) н ам и р а, ч е е
м н ого д еб ел а. Т я н а и с т и н а е з а п а зи л а и з в е с т н а зак р ъ гл е-
н о с т н а ф о р м и т е о т д е т с т в о т о , но р е ш а в а д а се подлож и
на д р ак о н о в ск а д и е т а , к о я т о п р о ч е л а в н якакво списание.
Л ю дивин е н а й -г о л я м о т о о т т р и т е д ец а в с е м е й с т в о т о
(им а б р а т и с е с т р а ) , сви ри н а п иано и и згл е ж д а си н ям а
п р и я т е л . П р е з п о с л е д н а т а вак ан ц и я т я е б и л а п р и в л еч ен а
о т п о -го л ем и я б р а т н а е д н а о т п р и я т е л к и т е си, но в ер о ­
я т н о нищ о н е е п р о и з т е к л о . Т я ч удесн о се р а з б и р а с бащ а
си, о т г о в о р н и к по п о д д р ъ ж к а т а в д ъ р ж авн о п р е д п р и я т и е и
е в п о с т о я н е н к о н ф л и к т с м а й к а си, у ч и т е л к а в н а ч а л н о т о
учили щ е. С л ед н яколко м е с е ц а т е г л о т о й гр ан и ч и с 40 ки ­
л о гр а м а , и м ен н о м а й к а т а се д о с е т и л а и я за д ъ л ж и л а д а се
' Въпреки че т ова може да вл езе в глава 2 ма т рет ат а част
на книгата „Когато юношата се чувст ва зл е “

Едно н асилие може да к р и е в себе си д р уго 113


п р е т е г л и , з а щ о т о т в ъ р д е с в е н л и в а т а ЛюдиВин н икога не
се п о к а зв а л а р азс ъ б л е ч е н а . С п ълно п р ав о р о д и т е л и т е са
много р а з т р е в о ж е н и . С е м е й н и я т л е к а р н а зн а ч а в а л а б о р а ­
т о р н и и зсл ед в ан и я , р е з у л т а т и т е им с а и звъ н н о р м а т а и
т о й с ч и т а , ч е т я т р я б в а д а б ъ д е х о с п и т а л и зи р а н а , но я и з ­
п р а щ а з а м н ен и е при д е т с к и п с и х и а т ъ р . Тя о т к а з в а д а го
п о с е т и , з а щ о т о п р е д х о д н и т е о п и т и се о к а зал и сп о р ед н ея
много о т р и ц а т е л н и . Х о с п и т а л и з и р а т я в общ а м еди ц ин а,
за щ о т о с ъ с т о я н и е т о й я и зл ага на с м ъ р т н а о п асн ост. С
няколко з а б е л е ж и т е л н и и зкл ю чен и я, т я н е е д обре п р и е т а
в б о л н и ц а т а о т м е д и ц и н с к и т е с е с т р и , ощ е п о веч е ч е т е ­
г л о т о й н е се п окач ва, а е д н а болна я и зн е н а д в а в т о а л е т ­
н и т е в о п и т д а се м ъ ч и д а п овъ рне. Н акрая, п р о т и в Воля­
т а й, л е к а р и т е р е ш а в а т д а я п р е х в ъ р л я т в п с и х и а т р и ч н а
ср ед а, к ъ д е т о й з а б р а н я в а т всяк акво п осещ ен и е д о к а т о не
н а д д а д е н а т е г л о . 1 В ъпреки т о з и реж им , ако м о га д а каж а,
к р и в а т а н а т е г л о т о й зап о ч в а д а бел еж и п окач ван е. Тя
п р и е м а д а се ср ещ н е с п с и х о л о ж к а т а н а о т д е л е н и е т о .
Нужно е било Л ю дивин д а ср ещ н е м н ого по-м ощ на си л а
о т ж е л а н и я т а си за с м ъ р т , за д а п р и е м е д а не се с ч и т а по­
в еч е з а ч и с т р а з у м н ад о б щ и т е закони: о п и т в а м се т у к д а
п р е в е д а какво е м огло д а се случи н есъ зн аван о , за д а обясн я
н ей н и я п р ел о м . В д е й с т в и т е л н о с т вси чко с т а в а т а к а с я ­
каш т р е т и р а н е т о н а ан о р ек си я н е р в о за не м ож е д а м и н е
п р е з е зи к а - о б е щ а н и я т а н а з а и н т е р е с о в а н и я н е са п о с л е д ­
вани о т р е з у л т а т , н е п овече, вп роч ем , о т к о л к о т о е у б е­
д е н о с т т а н а р о д и т е л и т е . П ри п одобна б о л е с т л е к а р я т
т р я б в а д а и г р а е р о л я т а н а т р е т и я , в ъ п р еки ч е т я н е е н а
з а м е с т и т е л н а р о д и т е л я , но все п ак е н еобходим о р о д и т е ­
л и т е д а м у п р и з н а в а т т о з и а в т о р и т е т , к о й т о обикновено
и зи ск в а т е ж е с т т а н а з а б о л я в а н е т о .

♦ АктиВно насилие
А к т и в н о т о н аси ли е н а м л а д о т о м ом и ч е обикновено з а ­
и м с т в а д в а м ехан изм а: и д е н т и ф и к а ц и я т а и л ю б о в т а . И д ен ­
т и ф и к а ц и я т а е същ о ф орм а н а любов: т о в а е д а се п о с т а в и ш

' Анорексият а преминава границит е на диалога. Затова в


някои случаи се налага да се забрани всякакво общуване със се­
мейството. Тази реална и врем енна раздяла единст вена може да
се справи с психическото зат варяне на болната и нейното сем ей­
ство.

114 Пат рцк Де.шрош


на м я с т о т о н а о б и ч а н а т а с н евъзм ож н а или н ап р а зн а любов
л и ч н о с т , т о в а е същ о т а к а п ърви ч н а ф орм а д а обичаш к а т о
п овече или по-м алко осъ зн аван о и м и т и р а ш другия.
М и ш е л е н а 14 години, т р е т а год и н а в к о л еж а (8. клас),
д ъ щ е р я о т см е с е н б р ак - б ащ а ф ранцузин и м а й к а с в и е т ­
н ам ски п роизход, п очи н ала, к о г а т о т я е б и л а т р и г о д и ш -
на. В у ч и л и щ е М иш ел е с т р у д н о п оведен и е. Н е сам о ч е е
ш ум на, бие се, но и се п о д и г р а в а с у ч и т е л и т е . Т я е с к ъ са
коса, носи са м о п а н т а л о н и , общ ува е д и н с т в е н о с м о м ч е т а ­
т а о т кл аса, т а к а ч е я в з е м а т за м ом ч е. С ъщ о к а т о т я х
и г р а е н а ф липер, п о н яко га пуш и хаш иш и скоро е у ч а с т в а л а
в п о в р е ж д а н е т о н а колеж а. О т г л е д а н а е о т д е т е г л е д а ч ­
ки, била е силно п р и в ъ р за н а къ м е д н а о т т я х , к о я т о е п о д ­
д ъ р ж а л а д р а м а т и ч н а о б с т а н о в к а около нея, к а т о й е р а з ­
к а з в а л а н а й - о т в р а т и т е л н и п р о и з ш е с т в и я . Н а к р ая б ащ а й
се ож енил за е д н а о т г л е д а ч к и т е , същ о в и е т н а м к а , к о е т о
М иш ел е п о с р е щ н а л а до т о л к о в а зле, ч е о т к а з в а л а д а с я д а
на м а с а т а с н ея и я о б и ж д ала по н а й -н е п р и с т о е н начин.
Н е щ а т а о б ач е п о с т е п е н н о са се п одреди л и , усп оред н о с
п р и д о б и в а н е т о н а м о м ч еш ки н авиц и о т М иш ел. Б а щ а т а е
н ап ълно безп о м о щ ен , т о й е м н ого п р и в ъ р за н къ м д ъ щ е р я
си, а т я м у з а с в и д е т е л с т в а б езгр ан и ч н о обож ание. Тя м у
з а я в и л а наскоро, ч е н и кога н я м а д а се ом ъж и и т о в а м ного
го р а з т р е в о ж и л о .
И д е н т и ф и к а ц и я т а н а М иш ел с м о м ч е т а т в ъ р д е в е ­
р о я т н о е с л е д с т в и е о т и з к л ю ч и т е л н о и н т е н з и в н а ф орм а
н а Едипов ком плекс, к о й т о м о м и ч е т о р а з р е ш а в а с т а в а й ­
ки к а т о св о я бащ а. Н е е н евъ зм ож н о в п о с л е д с т в и е т я д а
п р е д п о ч е т е о т н о в о д а б ъ д е ж е н с т в е н а . О свен т о в а т я се
е о к а з а л а о с т а в е н а с а м а н а се б е си, з а щ о т о б ащ а й ч е с т о
е п ъ т у в а л н а И з т о к и е за п о ч н а л а д а друж и с т е з и буйни
м ом чета.
С л е д в а щ и я т сл у ч ай е д о с т а р азл и ч ен .
И м енно б а щ а т а н а П еги м и р а з к а з в а и с т о р и я т а н а
1 7 -г о д и ш н а т а си д ъ щ ер я, к о я т о п о н а с т о я щ е м е и зб я г а л а
о т къщ и. Т р е в о г а т а н а т о з и б ащ а с м а р о к ан ск и корен и м е
к а р а д а м и сл я, ч е т я е н е о т к р и в а е м а , д о к а т о в с ъ щ н о с т
т о й с а м и я т м н о го д об ре зн ае, ч е т я ж и вее с п р и я т е л я си.
П еги и м а с е с т р а б л и зн ач к а и д в а м а п о-гол ем и б р а т я . П р е­
ди д е с е т год ин и б а щ а т а е н ап р ав и л т е ж к а н е р в н а д е п р е ­
сия, сл ед к о е т о е бил и нВ алидизиран. Той п о м а г а н а ж ен а си

Едно н асилие може да к р и е в себе си д руго 115


д а д ъ р ж а т н якакъ в р е с т о р а н т . С ъ п р у г а т а м у р а б о т и по
д в а н а й с е т ч а с а н а ден. П еги о т м есец и н е ходи н а училищ е.
Т я п о зн а в а п р и я т е л я си о т 14-годиш на в ъ з р а с т и п р ед и е
и зл и з а л а т а й н о с него. Той е м н ого п о-гол ям о т н ея и и з в е с ­
т е н в к в а р т а л а з а р а д и т р а ф и к . Б а щ а т а н а П еги в с ъ щ н о с т
п о зн а в а р о д и т е л и т е н а м о м ч е т о , к о и т о н а п р а к т и к а н е се
в и ж д а т с него, с л е д к а т о т о й е бил в з а т в о р а . Д ори едно-
я й ч н а т а б л и зн ач к а н а П еги, к о я т о в п р о ч ем друж и с едно
„добро" м о м ч е, н е общ ува в е ч е с нея. С е т н е б а щ а т а м е у в е ­
р я в а , ч е с е м е й с т в о т о се ч у в с т в а м н ого по-добре, о т к а к т о
П еги не е с р е д т я х , ощ е п о в е ч е ч е н е о т д а в н а т я е н а п р а в и ­
л а с к а н д а л в р е с т о р а н т а , з а щ о т о р о д и т е л и т е не са й д ал и
и с к а н а т а о т н ея сум а. С о ц и а л н а т а а с и с т е н т к а е п о д а л а
си гн ал къ м д е т с к и я съ ди я, но т о й е п р е т о в а р е н .
Все ощ е н е р а з б и р а м какво д о й д е д а и ска о т м ен т о з и
бащ а, к о й т о н есъ м н ен о се ч у в с т в а виновен. Но какво д а се
н ап р ав и в п одобен случай , к о й т о н ап о м н я т о з и н а Л ора,
сл у ч ай н а п р е с т ъ п н и ч к а п о р ад и л ю б о в ?1

О т провокацията
до п р е с т ъ п н о с т т а
Ю н о ш а т а не т р я б в а д а б ъ д е о ц ен яв ан е д и н с т в е н о по
д е й с т в и я т а си. В с ъ щ н о с т ю н о ш е с т в о т о не сам о ч е п о ем а
ри скове, но същ о т а к а се в ъ зп о л зв а о т т я х , за д а и зс л е д в а
г р а н и ц и т е н а п о з в о л е н о т о . А т р я б в а н а и с т и н а д а п р и зн а ­
ем , ч е в п р е с т ъ п н и т е д е й с т в и я а р г у м е н т ъ т з а „л о ш о то
влияние" ч е с т о е п о т в ъ р д е н . Ю н о ш а т а се н у ж д ае о т п р о ­
т е з а т а н а г р у п а т а , за д а се о т д а л е ч и о т р о д и т е л и т е си
и д а се и н д и ви д у ал и зи р а. В с ъ щ н о с т г р у п а т а м у д о с т а в я
усп о ко яващ а, но и лю зорн а р ам к а, з а щ о т о е у п р а в л я в а н а о т
с к р и т и закони. М акар и д а л е ч о т т о в а д а п озволи п ри д об и ­
в а н е т о на и сти н с к а и д е н т и ч н о с т , г р у п а т а к а т о т а к а в а
з а м е с т в а н а и с т и н а о н ази и д е н т и ч н о с т , к о я т о ю н о ш а т а
т ъ р с и . В с л е д с т в и е н а к о е т о онова, к о е т о г р у п а т а уп ъл н о­
м о щ ава, с т а в а п р ави л о и ю н о ш а т а п р е д п о ч и т а по-скоро
да наруш и външ ния закон, изж ивяван к а т о т о з и на въз-
' Виж глава 4 (Случаят е на 15-годишно момиче, избягало от
дома и толерантната си майка и заловено впоследст вие да кра­
д е с прият еля си в суперм аркет ит е - бел. прев.)

11Ь Пит/шк Де.шрош


р а с т н и т е , о т к о л к о т о да загуби л ю боВ та на г р у п а т а . А
В л ю б о В т а н а г р у п а т а , т а з и , к о я т о и м а н ай -го л ям о зн а ч е ­
ние, е л ю б о В т а н а ш ефа. З а ж а л о с т м ного ч е с т о т я е не-
съ зн аВ ан а и к о г а т о н а п р и м е р п о п и т а т ч л е н о в е т е н а н якоя
б ан д а кой е ш е ф ъ т й, т е о т г о в а р я т , ч е не го з н а я т и обик­
новено са искрени! Т ова п р ав и по-опасни ( т ъ й к а т о са р е ­
з у л т а т н и ) м а ш и н а ц и и т е н а н якои банди, к о и т о о п е р и р а т
„ к а т о е д и н -е д и н с т в е н ч о в е к “. О т г о в о р н о с т т а н а всеки и з ­
г л е ж д а см е к ч е н а и ч е с т о а р е с т у в а н е т о к а р а д а се о съ зн ае
т е ж е с т т а на п р естъ п л ен и ето .
Н а 15 и п о ло ви н а години В ен са н п о в т а р я п о с л е д н а т а
го д и н а в к о л еж а (9. клас). Р о д и т е л и т е са го и з т е г л и л и о т
и н т е р н а т а , в к о й т о е бил н а с т а н е н , сл ед к а т о са го з а ­
д ъ р ж а л и с д р у ги п р и я т е л и в м о м е н т н а к р аж б а н а а в т о м о ­
билни р а д и о а п а р а т и . Той к а зв а , ч е го е н ап рави л , з а щ о т о
м у дош ло до гу ш а о т и н т е р н а т а и и скал д а се п р и б ер е у
дом а. В енсан е бил силно в п е ч а т л е н о т а р е с т у в а н е т о си
за ед и н ден и п лач е, к о г а т о си п ри п ом н я ф а к т и т е . С поред
н его д р у г а р и т е м у са т е з и , к о и т о го п овл екл и сл ед себе
си. Той п р и п и св а у ч и л и щ н и я си н еусп ех н а з а д у ш а в а щ а т а
а т м о с ф е р а в с е м е й с т в о т о . Б ащ а м у е в б и зн еса с н ед ви ж и ­
м и и м о т и , а м а й к а м у е о б щ о п р а к т и к у в а щ л ек а р . И м енно
т я х д в а м а т а щ е п р о с л е д я в а м , т ъ й к а т о В енсан не и з п и т ­
ва н у ж д а т а д а и д в а ( т о й веч е е п р ав и л ед н а т е р а п и я ) . С лед
з а в р ъ щ а н е т о н а В енсан у д о м а к л и м а т ъ т щ е о с т а н е н а ­
п р е г н а т н яколко м есец а: б ащ а м у п р ав и уси л и я д а м у гово­
ри, т о й е аг р е с и в е н с м а й к а си. В енсан н е обича п р и н у д а т а ,
говори в е р л а н 1, но се т р у д и п о-добре в клас. Л ек а-п ол ека
н е щ а т а п р о д ъ л ж а в а т д а се п о д о б р я в а т , но м а й к а т а о с т а ­
в а т р е в о ж н а , щ е н ау ч а м н ого по-късно, ч е т я е о т г л е д а н а в
силно р е л и ги о зн а с р е д а . Тя щ е м и довери , ч е д аж е си е м и ­
сл ел а: „За п р е д п о ч и т а н е би било т о й д а се убие, о т к о л к о т о
д а с т а н е п р е с т ъ п н и к !“ В енсан н е в д и га п о веч е ш ум в кл аса,
и м а ам биции за б ъ д е щ е т о , и н т е р е с у в а се о т м о м и ч е т а .
Ще р а з б е р а същ о, ч е и ска д а за б р а в и с л у ч и л о т о се, з а щ о т о
го о ц ен яв а к а т о ср ам н о.
П р е с т ъ п н и я т а к т н а В енсан, т ъ й д а се каж е, щ е обоб­
щ и н е г о в а т а ю н о ш еска кри за. Н я м а д а п о сл ед в а н и т о нещ о
подобно, н и т о н якакв о н езак он н о п оведен и е, к о и т о д а з а т -
' Жаргон, при който се обръща слоВореда на сричките В д у ­
мите, примерно „троме“ - „метро" и пр., - бел. преВ.

Едно н асилие може да к р и е в себе си д р уго 117


В ъ р д я т т о в а д е й с т в и е , к о е т о щ е си о с т а н е и золирано.
С л е д о в а т е л н о при н его м о ж ем д а го в о р и м за провокация
в и с т и н ск и я см исъл на д у м а т а : да се п одбуди д р у г и я т да
о т г о в о р и . Т р яб в а д а д опуснем , ч е о т г о в о р ъ т н а р о д и т е ­
л и т е н а свой р е д е бил ч у т , з а щ о т о В енсан не е и м ал нуж ­
д а т а о т п о ем а н е в л еч ен и е, за д а м ож е всичко д а се върн е
в норми. В д р у ги случаи о б ач е т о з и о т г о в о р не е д о с т а т ъ ­
ч ен или не е а д е к в а т е н . Т о гав а се з а п л и т а ед н о кълбо о т
слож ни и б ези зх о дн и о б с т о я т е л с т в а , к о е т о р о д и т е л и т е
сам и н е м о г а т д а р а з р е ш а т .
Е д у а р е п ъ р в а го д и н а в л и ц е я (10. клас), н а 16 години.
О т д ве годин и е р а з д р а з н и т е л е н , н е г а т и в е н , с т р а д а о т
безсъ ни е. В с ъ щ н о с т вси чко д а т и р а о т р а ж д а н е т о н а н е ­
го ви я б р а т , к о г а т о Е д у ар е ч е т и р и г о д и ш е н : т о г а в а з а ­
п о чва д а и м а кош м ари , д а у д р я по с т е н и т е . П о н а с т о я щ е м
т о й за п л а ш в а р о д и т е л и т е си, говори за о т м ъ щ е н и е , чупи
т е л е ф о н а . Н е п р е к ъ с н а т о лъж е, с и с т е м а т и ч н о зак ъ сн яв а.
К азв а н а м а й к а си, ч е е за б р е м е н и л ед н о м ом и че, к о е т о се
о к а зв а н евяр н о , но п р о д ъ л ж а в а д а н е в з е м е п р ед п а зн и м е р ­
ки. Н якакъв л е к а р е сп о м е н а л за д е п р е с и я и го л ек у в а за
т о в а с м едикам енти.
В т о з и сл у ч ай р о д и т е л и т е явно н е в л а д е я т с и т у а ц и ­
я т а . Те с а се к о н с у л т и р а л и с п сихолози за р а д и себе си, з а ­
щ о т о си д а в а т с м е т к а , ч е н я м а с ъ г л а с и е п ом еж ду им. А
м ож е би Е д у ар се о п и т в а д а ги р а з д е л и ? Н али скоро е к а за л
н а м а й к а си: „Ще ви н а к а р а м д а се р а з в е д е т е ? " И о б р а т н о
- и згл е ж д а, ч е т о й се д ъ р ж и н орм ал н о с н е п о з н а т и т е . Във
всеки сл у ч ай ние см е о т в ъ д п р о в о к а ц и я т а , з а щ о т о Е д у­
ар н е в я р в а в еч е в о т г о в о р и т е , к о и т о м у д а в а т н е г о в и т е
р о д и т е л и . Те н я м а т п о в е ч е н икакъ в а в т о р и т е т . М оже би
т р я б в а д а се ап е л и р а к ъ м р е а л н и я а в т о р и т е т н а някой
т р е т и , н а п р и м е р с ъ д и я т а з а д ец а, з а щ о т о с и м в о л и ч н и я т
а в т о р и т е т н а р о д и т е л и т е н е д о с т и г а . Но Е д у ар н е е и з ­
вър ш и л н а и с т и н а п р е с т ъ п л е н и е и с ъ д и я т а н есъ м н ен о не
би и м ал д о с т а т ъ ч е н м о т и в , з а д а д е й с т в а . В ъпреки т о в а
с ъ щ е с т в у в а п р о б л е м ъ т за п р е в е н ц и я т а н а ю нош а, к о й т о
н а и с т и н а се ч у в с т в а зле, но ч и й т о н ач и н н а и зр а зя в а н е
- н а с и л и е т о , т р я б в а д а б ъ д е сп р ян п р ед и всичко в негов
собствен и нтерес.

118 Патрик Деларош


Как да се реаги ра на едно престъпно
дейст вие?
Ю н о ш а т а е допуснал п р е с т ъ п н о деян и е. Вие с т е и з­
викани в у ч а с т ъ к а : в и н о в н и я т н е е Вече т о з и , к о г о т о хо­
р а т а с м я т а т . Вие, р о д и т е л и т е и в ч а с т н о с т - вие, б а­
щ а т а , с т е т е з и , к о и т о са д ад ен и под съд! Вие с т е много
ядосани и се с р а м у в а т е - д в е н е п р и я т н и ч у в с т в а , к о и т о
ви п р е ч а т д а д е й с т в а т е , но ви к а р а т д а р а з м и ш л я в а т е .
В а ш и я т ю нош а не е и м ал с ъ з н а н и е т о за т е ж е с т т а на
с в о е т о д е й с т в и е - им енно с и т у а ц и я т а и в а ш а т а реац и я
я п р о я с н я в а т . В с л е д с т в и е н а к о е т о т о й се срам ува..., че
ви е н ак а р ал д а с е с р а м у в а т е . О баче т р я б в а л о е д а п ом и с­
ли върху т о в а по-рано, з а щ о т о им енно върху т а к ъ в м од ел
се с т р у к т у р и р а л и ч н о с т т а . О б щ е с т в о т о ви обвинява, че
лош о с т е в ъ з п и т а л и д е т е т о си - не п о с т ъ п в а й т е к а т о
някои р о д и т е л и , к о и т о се о б р ъ щ а т срещ у о б щ е с т в о т о
и се о к а з в а т с ъ у ч а с т н и ц и . П о к а ж е т е зн а ч е н и е т о , к о е т о
п р и д а в а т е н а с л у ч и л о т о се, не е нужно д а се д о б а в я т е
къ м с а н к ц и я т а , п о к а ж е т е в а ш а т а м ъка, в а ш е т о р а зо ч а ­
ро ван и е - т о в а б ез съ м н ен и е щ е е з а п осл ед ен п ъ т .

Едно н асилие може да к р и е в себе си д р уго 119


7.

Да се у п р а в л я в а т к о н ф л и к т и т е
Д аж е ако се п р о я в я в а т р я д к о и В л е к а ф орма, или пък са
н ап ълно с к р и т и , к о н ф л и к т и т е са същ о т о л к о в а неизбеж ни,
к о л к о т о ю н о ш е с т в о т о . Щ ях д аж е д а к а ж а необходим и, за
д а се с ъ с т о и ю н о ш е с т в о т о . И наопаки, в ъ з р а с т н и т е щ е
с ъ ж а л я в а т по-късно, ч е н е са съ у м ел и д а се п р о т и в о п о с ­
т а в я т н а р о д и т е л и т е си и т а к а д а р а з р е ш а т п роблем и,
к о и т о и н ак р и с к у в а т д а се п р е п р е д а д а т н а т е х н и т е д еи а.
П о зн авах ед и н бащ а, к о й т о , к а к т о се к а зв а , н икога не съ у м я
д а ск ъ са н и ш к а т а и к о й т о се п о с т а в и , подобно н а м ай к а,
в у сл у га н а с в о и т е д е ц а - т е и м ах а сер и о зн и п роб л ем и с
п о в е д е н и е т о и им ен н о б а щ а т а с в ъ р зв а ш е е д н о т о с д р у ­
г о т о . ТоВа, к о е т о ю н о ш е с т в о т о п о к а зв а - било по о с т ъ р
н ачин ч р е з к р и з а т а , било хронично - е ж е л а н и е т о д а с т а ­
н еш с а м и я себ е си, к о е т о вкл ю ч в а във в ъ о б р а ж а е м о т о д а
с е о т г р а н и ч и ш о т р о д и т е л и т е си. О т к ъ д е т о п р о и зл и за
и к о н ф л и к т ъ т , п р ед и зв и к ан о т ю н о ш а т а , о т н е г о в и т е р о ­
д и т е л и или и о т д в е т е с т р а н и . Д ори се сл у ч ва ю н о ш а т а
ся к аш н а в ся к а ц ен а д а т ъ р с и к о н ф л и к та, к а т о ч е в н его
н а м и р а с р е д с т в о т о д а се у т в ъ р д и .
Т ова п р ед п о л а га , ч е ю н о ш а т а п о н яко га и м а н уж да д а
у сещ а п р о я в а т а н а н я к а к в а в л а с т . С ам о т я щ е м у п озволи
д а се о п р ед ел и и д а у т а л о ж и т р е в о г а т а си. Но с т а в а д у м а
з а е д н а г ъ в к а в а в л а с т . З а щ о т о , д а п о в т о р и м ощ е веднъж ,
з а д с и л н и т е и б р у т а л н и д у м и с ъ щ е с т в у в а с т р а д а н и е , к о е­
т о п р и зо в а в а къ м д и алог. И сам о к о г а т о д и а л о г ъ т д о с т и г ­
н е св о я п р е д е л или ю н о ш а т а н ад х в ъ р л и г р а н и ц и т е , р о д и ­
т е л я т т р я б в а д а п окаж е р е ш и т е л н о с т т а си. И щ е б ъ д е
п ъ р в и я т и зн е н а д а н д а к о н с т а т и р а , ч е ю н о ш а т а д ъ рж и
с м е т к а за н е г о в и т е заб ел еж ки и м и н ав а н а д р у га т е м а или
се в р ъ щ а къ м п ъ р в а т а б е з з л о н а м е р е н о с т . И м енно т о з и
по-скоро ф а к т о л о г и ч е н , о т к о л к о т о сл о в есен о т г о в о р щ е
п окаж е н а р о д и т е л я е ф и к а с н о с т т а н а р е с п е к т а , к о й т о е
у сп ял д а внуш и със с в о е т о с п о к о й с т в и е и т в ъ р д о с т . А за
т о в а е н еобходим о т ъ р п е н и е и п р и с ъ с т в и е , но и т у к същ о
к а ч е с т в о т о си с т р у в а п овече, о т к о л к о т о к о л и ч е с т в о т о .
Д а н е се п р о яви а в т о р и т е т , В зам ян а, м ож е сам о д а р а з ­
т р е в о ж и ю н о ш а т а и д а го води къ м в р ед ящ о у т е ж н е н и е .

120 Патрик Цсларош


В ъпреки вси чко т р я б в а д а добави м , ч е ю н о ш е с т в о т о
ч е с т о п о с т а в я р о д и т е л и т е п ред т р у д н о и зп и тан и е и и з­
и скв а о т т я х н а с т р а н а п си хологи ч ески к а ч е с т в а , к о и т о
т е н е ви н аги п р и т е ж а в а т . Е т о защ о а з не п и ш а за с е м е й с ­
т в а т а , В к о и т о Всичко се сл у ч в а б ез п роблем и, а за т е з и ,
В к о и т о ю н о ш е с т в о т о н а д е т е т о р а зк р и в а н е п о з н а т и д о­
т о г а в а т р у д н о с т и : в някои сл у ч аи в с ъ щ н о с т ц я л а т а ф ам и ­
лия, в к л ю ч и т е л н о б р а т я т а и с е с т р и т е , п р е м и н а в а т п р ез
к р и з а т а и н е са м о ю н о ш а т а се н у ж д ае о т помощ . Л есно
е д а се к аж е - д а се д и с т а н ц и р а м е и м а к а р ч е г о л е м и я т
б р и т а н с к и п е д и а т ъ р и п с и х о а н а л и т и к Д он алд У и н и к ъ т е
н ап и сал , ч е н а й -д о б р о т о л е ч е н и е н а ю н о ш е с т в о т о е в р е ­
м е т о , п о з н а в а н е т о н а о п р ед ел ен и н ещ а м ож е д а б ъ д е същ о
о т г о л я м а п олза.

Систематичното прот ивопост авяне


В а ш и я т ю нош а у п о р с т в а г л у п о в а т о , п р о т и в о п о с ­
т а в я се с и т е м а т и ч н о , о г р а ж д а се с м ъ л ч ан и е, к о г а т о
м у з а д а в а т е въп роси . Н а к р а т к о , а т м о с ф е р а т а никак не
е в ед р а. Н я м а м я с т о за д р а м а т и з и р а н е - с п о м н е т е си
го н а 18 м е сец а, п р о т и в о п о с т а в я щ е н е р г и ч н о т о си „не“
н а всички в аш и п р ед ло ж ен и я. Т ова е било н о р м а л н а ф аза
- т о й се е у чил д а говори и н е г о в о т о „не" е п р и т е ж а в а л о
в сяк акв и ви д о ве см и съ л и с в о й с т в а , в к л ю ч и т е л н о и т о в а
д а ви н а к а р а д а се я д о с а т е . П ри все т о в а с у с м и в к а т а си
в а ш и я т а в т о р и т е т е п о с т и г а л всичко, к о е т о с т е и с­
кали . П одобно е и п ри ю н о ш а т а , с т а з и р а зл и к а , ч е т о й
зн а е какво о з н а ч а в а о т к а з ъ т . В т а к ъ в сл у ч ай н е го о с т а ­
в я й т е д а се з а т в а р я в св о я о т к а з - и м ен н о ю н о ш а т а е
н а й -н е щ а с т н и я т . Д р ъ ж т е с м е т к а за т о в а , з а ч и т а й т е
го и в н и м а т е л н о м у п р е д л о ж е т е н ещ о д р у го - т о й п ръв
щ е б ъ д е облекчен.

Едно насилие може да к р и е в себе си д р уго 121


Б е л е з и т е на к о н ф л и к т а
♦ А гресивност т а
Н яко и ю н ош и н а п р и м е р с т а в а т а г р е с и в н и б е з в и д и ­
м о осноВ ание. С л у ч в а и м се д а н а р а н я т р о д и т е л и т е си с
дум и , з а к о и т о В п о с л е д с т в и е с ъ ж а л я в а т . Ю нош и, х о сп и ­
т а л и з и р а н и В го л я м о п а р и ж к о о т д е л е н и е 1, д и с к у т и р а т
в груп а ч у в с т в а т а : какво м я с т о з а е м а т т е в ж и в о т а на
ед и н ю н о ш а? О т г о в о р : и м ен н о о м р а з а т а н ай -м н о го ги
к а р а д а се с т р а х у в а т , т о в а е н ово ч у в с т в о , к о е т о т е н е
р а з б и р а т , „п реди вси чк о к о г а т о е н а с о ч е н о к ъ м х о р а т а ,
к о и т о се о б и ч а т н ай -м н о го - р о д и т е л и т е " . Н ещ о п о в е ­
че: „ п е т м и н у т и п о -к ъ сн о “, л ю б о в т а е з а м е н и л а о м р а з а ­
т а . Ю н о ш и т е с а м и п р а в я т з а к л ю ч е н и е т о : „ т р я б в а д а се
п р е д п а з в а ш о т л ю б о в т а н а д р у г и т е " и „ т р у д н о е съ щ о и
д а се о т д е л и ш о т р о д и т е л и т е “; „ р о д и т е л и т е н е и с к а т
д а ни в и д я т п о р асн ал и ". М а т и л д д о б а в я : „Н еряд ко с ъ щ е с ­
т в у в а ч у в с т в о на о м р аза към р о д и т е л и т е и към общ е­
с т в о т о въобщ е." „Тежко е д а и з п и т в а ш ч у в с т в а н а о м р а ­
з а к ъ м р о д и т е л и т е си: с ъ з д а в а се в п е ч а т л е н и е , ч е т е н е
ни о б и ч а т , но н е е т а к а . Н а н а ш а т а в ъ з р а с т в н е за п н о си
д а в а ш с м е т к а , ч е и м а ц я л ед и н с в я т , к о й т о с ъ щ е с т в у в а
около н а с .“
С р и ск о т и з в е с т н о м н огосл ови е щ е д о б авя - т а з и а г ­
р е с и в н о с т , п р о яв л ен и е н а о м р а за, к о я т о се и зк у ш а в а м е д а
п о с т а в и м в кавички, е с р е д с т в о т о , к о е т о ю н о ш а т а е и з ­
нам ерил в о п и т а си да вкара д и с т а н ц и я със с в о и т е р оди ­
т е л и и т а к а д а се и зп л ъ зн е о т е д н а в за и м н а лю бов, к о я т о
го к а р а д а и з п и т в а с т р а х . Д а се п о зн а в а т о в а и д а се в ъ р ­
ви п р ед ю н о ш а т а , к о й т о т ъ р с и д а се з а щ и т и , щ е п озволи
и з б я г в а н е т о н а д о с т а и зм и сл ен и к о н ф л и к ти . Т ази а г р е ­
с и в н о с т с л е д о в а т е л н о е с р е д с т в о за з а щ и т а . В прочем не
м ож е се д а о т н е м е н яком у ед н о с р е д с т в о за з а щ и т а , с ри ск
о т п о н яко га сер и зн о вл ош аван е, б ез д а се п о с т а в и нещ о
д р у го н а т о в а м я с т о . Въпреки т о в а н е е м ного слож но да
се и збегн е и н т и м н о с т т а , да се д и ст а н ц и р а ш с ю н о ш а т а ,
но пък е м ного п о л зо т в о р н о и за пръв п ъ т ф о р м а т а им а
по-голям о зн ачен ие о т съ щ и н а т а .
' О т делениет о на проф. Баскен В болницата Питие-Салпет-
риер, Journal Esquirol

122 П ат рик Д ел а р ош
ТоВа е н ап р и м ер : д а се ч у к а н а В р а т а т а му, ако д о сега
не е праВено; д а м у се д а В а т п ар и з а куп уван е н а облекло,
освен ако т о й н е и ска н еп р ем ен н о Вие д а го п р и д р у ж и т е ;
д а не се п р и с ъ с т в а н а м е д и ц и н с к а т а м у к о н с у л т а ц и я и т о
б ез д а ч а к а т е л е к а р я т д а го п ои ска о т вас; д а не г о в о р и т е
за н е г о в а т а п р и я т е л к а или п р и я т е л н а м а с а т а п р е д по-
м а л к и т е м у б р а т я и с е с т р и или д я д о в ц и т е и б а б и т е ; д а не
се п о с т а в я т н е п р е с т а н н и въп роси около у ч и л и щ н и т е з а ­
ним ания... С п и с ъ к ъ т н е е и з ч е р п а т е л е н ! Всичко е въп рос на
т а к т - н я м а д а се см еем , н ап р и м ер , н а п ъ р в и т е б ел ези на
п у б е р т е т а на д е т е т о в п р ед ю н о ш ество то , защ о то има
е д н а о п р е д е л е н а в ъ з р а с т , в к о я т о подобен т и п хум ор п р и ­
ч и н я в а п си х о л о ги ч ески т р а в м и . Н ай-общ о к азан о , о п и т в а й ­
т е се д а п о д д ъ р ж а т е с в аш и я ю нош а и н д и ви д у ал ен диалог,
а н е сем еен , к а к т о ч е с т о се е сл у ч вал о д осега.

♦ Лъжата
Д р у г б ан ал ен п р и м е р е л ъ ж а т а . Н еряд ко се сл у ч в а ю но­
ш и т е д а л ъ ж а т и р а з к р и т и е т о п он якога е д р а м а з а р о ­
д и т е л и т е . З а т я х т о в а се п р е в р ъ щ а в загу б а н а доверие,
к о е т о се р а з п р о с т и р а н ав сяк ъ д е. Ю н о ш а т а е п ри н уд ен д а
д о б авя н ев ер н и д о вод и къ м с в о я т а лъж а, з а д а я обясни.
В прочем и т у к о т н о в о п о веч е си с т р у в а д а се з а п и т в а м е
защ о ю н о ш а т а е бил п ри н уд ен д а и злъж е, о т к о л к о т о д а се
т ъ р с и и с т и н а т а - ощ е п о в е ч е ч е в ъ п р о с н а т а и с т и н а ч е с ­
т о щ е се о каж е б ез особен а в а ж н о с т . И в т о з и сл у ч ай ю но­
ш а т а т ъ р с и д а се з а щ и т и и н е г о в а т а н уж д а д а и зл ъ ж е е
знак, ч е л и ч н о т о м у п р о с т р а н с т в о е накъ рнено.
П р и м е р и т е , к о и т о щ е д а м в н а с т о я щ а т а гл ав а, са
т о л к о в а р азн о о б р азн и , к о л к о т о м о г а т д а б ъ д а т и о сн ова­
н и я т а за к о н ф л и к ти . З а т о в а е н евъ зм ож н о д а се п р е д с т а в и
и з ч е р п а т е л е н списък. Н а д я в а м се обаче, ч е щ е б ъ д а т дос-
т а т ъ ч н о и з р а з и т е л н и , за д а д а д а т н а р о д и т е л и т е , к о и т о
н е биха и скали д а се к о н с у л т и р а т за д р еб н и п о д р о б н о с т и ,
и д е я т а , ч е п о в т о р е н и е т о н а к о н ф л и к т и т е , в ъ п р еки Всич­
к и т е и м уси ли я, е м ож е би зн ак за с т р а д а н и е .

Едно насилие може да кр и е в себе си д р уго


Л и п с а т а на к о н ф л и к т и
П ар ад о ксалн о , но и м ен н о с л и п с а т а н а к о н ф л и к ти иде
зап о ч н а т а з и п оред и ц а. П одобна л и п с а е о б е зп о к о и т е л н а ,
з а щ о т о т я н е о зн а ч а в а т я х н а т а липса, а н е в ъ з м о ж н о с т т а
т е д а б ъ д а т и зн есен и н авън . Т акъв е с л у ч а я т н а Раф аел.
Н а 15 годин и Р аф аел е добъ р ученик, п о сл ед н а го д и н а
в ко л еж а (9. клас), но все ощ е с ен у р еза . Н икакво м е д и ц и н ­
ско л е ч е н и е не е било еф икасно за п о в е ч е о т няколко дена.
Н икога н е се е с р е щ ал с психолог и н е и з п и т в а н уж да о т
т о в а , освен и н т е л е к т у а л н о . И м а б р а т , п о-голям с ч е т и ­
ри години о т него. Р о д и т е л и т е м у се в с л у ш в а т в н его в и ­
т е ж е л а н и я и и м а т и з в е с т н а с к л о н н о с т д а го о б г р и ж в а т
п о вече. Те са д о с т а в ъ з р а с т н и , б ащ а м у п р о я в я в а т в ъ р д е
м ай ч и н ско о т н о ш е н и е к ъ м него, м а й к а м у с т р а д а о т с е р и ­
озно съ р д е ч н о заб о л яв ан е. Р аф аел н я м а с ъ з н а н и е т о , ч е и м а
н якакви п р облем и, освен н его в и я н ощ ен проблем , к о й т о м у
п р еч и д а спи у п р и я т е л и или д а зам и н е н а л а г е р , к а к т о би
и скал. И зг л е ж д а ч е се о т е г ч а в а и сам о н а п р е г н а т и я т п о­
г л ед и з д а в а т р е в о г а т а му. ф а к т ъ т , ч е говори, го о б л е к ч а­
ва, т о й се усм и х ва и о т в р ъ щ а с л е к о т а н а в ъ п р о с и т е , но
н я м а к акво д а каж е. Ще н ау ч а ед и н ден, ч е г о л е м и я т б р а т
си е т р ъ г н а л о т т я х н о т о м я с т о за Ваканция, з а щ о т о н е е
п онесъл с е м е й н а т а ср е д а . Но Р аф аел не м ож е д а каж е нищ о
о п р ед ел ен о , к о е т о д а о т в е д е в е д н а или д р у г а посока.

У Р аф аел е н ал и ч н а е д н а ге н е р а л и зи р а н а инхибиция
(блокаж), к о я т о за н его е с р е д с т в о д а б лок и ра п р о ц еса н а
ю н о ш е с т в о т о , за д а м ож е р а з д е л я н е т о с р о д и т е л и т е д а
не се с ъ с т о и т о л к о в а б ъ рзо. Р о д и т е л и т е биха м огли д а
д о й д а т д а се к о н с у л т и р а т н а н егово м я с т о , но т е не р а з ­
бират п олзата о т това.

Б у р н и те ю нош ества
П он якога о б ач е ю н о ш е с к а т а к р и за п р и д о б и в а о б езп о ­
к о и т е л н и р а зм е р и : п рояви , св ъ р за н и с х а р а к т е р о в и и п о­
в ед ен ч е ск и см ущ ен и я, в н е зап н и п р о м ен и н а н а с т р о е н и е т о ,
д оброволно и зо л и р ан е. Всичко т о в а м ож е д а н а к а р а р о д и ­
т е л и т е д а п о и с к а т сп ец и ал и зи р а н о м н ен и е и т е и м а т о с­
н овани е, з а щ о т о за д в ъ п р о с н и т е б е л е зи м ож е д а се кри е

124 Пат рик Деларош


т е ж к а д ек о м п е н с ац и я и д е т с к и я т п с и х и а т ъ р с л е д в а д а
п р ец ен и н е щ а т а . В г о л я м а ч а с т о т с л у ч а и т е п одобна п а ­
т о л о г и я щ е б ъ д е ел и м и н и р ан а и щ е о с т а н е са м о д и а гн о с­
т и к а т а за к р и за, к о я т о м ож е о б ач е д а и зи с к в а няколко кон­
с у л т а ц и и и п ом ощ з а р о д и т е л и т е .
М а т и л д е н а 16 години, п ъ р в а го д и н а в л и ц е я (10. клас),
к ъ д е т о и з у ч а в а и м у зи к а - т я ж е л а е д а с т а н е п и а н и с т к а .
И д в а м а т а ù р о д и т е л и са п р е п о д а в а т е л и по м а т е м а т и к а .
О синовили са я н а 2-годи ш н а в ъ з р а с т и с а се сдобили по-
късно по е с т е с т в е н п ъ т , п р о т и в н о н а всички о ч акван и я, с
ощ е д в е д ъ щ ер и . В ъпреки ч е д в а м а т а р о д и т е л и са о б е к т
на н е й н а т а а г р е с и в н о с т , „по-лошо е с м а м а “, к а з в а т я с ш и ­
р о к а усм ивка, з а щ о т о т я у м е е д а п лен яв а. С п рям о м а й к а
си п р о я в я в а го л ем и к р и зи н а гняв: т о в а , к о е т о се с л а г а н а
м а с а т а , е о т в р а т и т е л н о или ù о т г о в а р я „ т и нищ о не р а з ­
б р а “, к о г а т о т я се т р е в о ж и з а л и п с а т а ù н а д о в е р и е къ м
нея. Н е й н и т е п о -м алки с е с т р и са неп оносим и и М а т и л д е
п о р и ц ав ан а за р а д и т я х . Тя о б ви н яв а б ащ а си в л и п са н а и н ­
д и в и д у а л н о с т : т о й н е п р е с т а н н о и ска м н е н и е т о н а с ъ п р у ­
г а т а си и т о В а изнерВ я М а т и л д . И звън т о В а п и а н о т о
ВърВи добре, у ч е н и е т о същ о. Н аскоро об ач е п р и я т е л я т ù
е ск ъ са л с нея: т я го е п о н есл а зл е пърВ оначално, но Впос­
л е д с т в и е б ъ р зо се В ъ зс т а н о в и л а к а т о си о п р е д е л и л а еди н
п р и я т е л и к а т о п о с т а н о в и л а , ч е т о й бил „специ ален “. Б а ­
щ а т а м и д о в е р я в а н асам е, ч е е „изпуснал м о м е н т а , в к о й т о
е т р я б в а л о д а ù у д а р и д ве п лесн и ц и “. С б а б и т е и д я д о в ц и т е
обаче, п о г л е д н а т о о т в ъ н , всичко се р а з в и в а д обре. М а т и л д
н я м а н икакво ж е л а н и е (н и т о нуж да) д а б ъ д е п р о с л е д я в а н а
п си хологически.
И м енно в п одобен сл уч ай м а к с и м а т а н а Д оналд Уини-
к ъ т д оби ва п ъ л н и я си см исъл. П ри м о м ч е т а т а , т е з и вул ­
кани чни ю н о ш е с т в а м о г а т д а в з е м а т м ал к о п о -т р е в о ж е н
обрат.
Л ю д о ви к ' н а 15 и п олови н а годин и е п ъ р в а го д и н а в п р о ­
ф есион ален л и ц ей в п р о в и н ц и я т а . Той се п р и б и р а в еч ер къс-
но, о к р ал е б аб а си, счуп ил е п р о з о р ц и т е н а ф у т б о л н и я клуб.
Р о д и т е л и т е м у д ъ р ж а т каф ене, ж и в е я т В селц е, з а с е г н а т о
о т б е з р а б о т и ц а т а п о веч е о т к ъ д е т о и д а било д р у га д е и
' Bwk стр. 66 „Doit-on ceber aux a d olescen ts?“, 1999, Albin
Michel, Paris (авт орът препращ а към същия случай, веч е описан
на т ова място в книгата. - бел. прев.)

Едно насилие може да к р и е в себе си д р уго 125


къ д ето , к а к т о ми к а з в а т т е , р о д и т е л и т е о с т а в я т деца­
т а си д а п р а в я т к а к в о т о си и с к а т . Н еан гаж и ран и , ю нош и­
т е се с р е щ а т и п и я т б и р а в е д н а и з о с т а в е н а ф абрика. Лю-
довик н е се ч у в с т в а п о т и с н а т , говори м и с о т н о с и т е л н а
л е к о т а и м и р а з к а з в а з а с т ъ л к н о в е н и я т а м еж д у съперни -
ч а щ и т е си банди. Той т р е н и р а ф у т б о л в клуба, к а р а т е и
т е н и с . Би и ск а л н а в сяк а ц ен а м о т о п е д , к о е т о за м о м е н т а
б ащ а м у о т к а з в а . М ай ка м у е силно р а з д р а з н е н а - сп о р ед
н ея т о й е н е ч е с т е н , лъж ец , мош еник, к р а д е ц и п р и л и ч а ...
н а с в е к ъ р в а й. Тя се о п ася ва, ч е т о й щ е у сп ее д а я р а зд е л и
съ с съ п р у га й. Той е м н ого т ъ р п е л и в , о п и т в а се д а р а зб е р е
Л ю довик, р а зр е ш и л м у е д а о т и д е н а т а н ц и , за д а види к а к ­
во п р е д с т а в л я в а т о в а , но п р о с т о не съ у м я в а д а р а з г о в а р я
с него. И д в а м а т а не се д о в е р я в а т н а Л ю дови к - м а й к а т а
зак л ю ч в а к а с а т а , за д а об сл уж ва к л и е н т и т е си, б а щ а т а о с­
т а в а п р е з у и к ен д а о т к а к т о Л ю довик е в пансион, „ и з т о щ е ­
ни с м е “, п р и зн а в а т о й . В ъпреки т о в а обаче, к о г а т о в и ж дам
ю н о ш а т а с а м и т о й п р и е м а и г р а н а роли, а з о т к р и в а м ед и н
свен л и в м л ад еж , г о т о в д а се покори по п о ч т и сер ви л ен н а ­
чин. Той н е н а с т о я в а з а м о т о п е д а , к о й т о се п р е д п о л а га ч е
щ е м и иска, к о г а т о и зп ъ л н я в а м р о л я т а н а б ащ а му, и с л е д ­
ва сляпо и з и с к в а н и я т а н а п р и я т е л и т е си. О бъркан, б а щ а ­
т а се п и т а „дали т о й н е си и зм и сл я т а к и в а р а б о т и за д а
б ъ д е ср е щ у т я х “.
В п р е д а д е н а т а н а к р а т к о и с т о р и я н а Л ю довик м ож ем
сам о д а б ъ д ем уд и вен и о т р а з л и к а т а в н и в о т о м еж д у ю но­
ш а т а и н е г о в и т е р о д и т е л и . И згл е ж д а В съ щ н ост, ч е т о й
и г р а е р о л я, ч и и т о п р а в и л а н е п о зн а в а и н е и ска нищ о д а зн ае
за о г р а н и ч е н и я т а - не е л и бил и згонен, з а щ о т о е и зго р и л
с ц и г а р а съученик, к о й т о го е о б и ж дал? С ъ зд а в а се същ о
в п е ч а т л е н и е т о , ч е т о з и ю нош а - и н т е л и г е н т е н , въп реки
всичко - д е й с т в а , в м е с т о д а м исли, и ч е с ч и т а д е й с т в и ­
я т а си к а т о и зв ъ р ш ен и о т някой д руг. Р о д и т е л и т е , о т
сво я с т р а н а , с а р а зк ъ с в а н и о т п р о т и в о р е ч и в и о т н о ш е н и я
- м а й к а т а н ап р и м ер ходи „да хока" п р и я т е л я н а си н а си, а
т я с а м а т а п о н яко га е с ъ у ч а с т н и ц а с п ослед н и я. В к р а т ц е ,
ц я л а т а ф ам и л и я у ч а с т в а в к р и з а т а . Т е х н и т е еп и зоди ч н и
п о сещ ен и я н о сех а п реход н и п о д о б р ен и я и подобно н а т я х ,
а з същ о п р и д р у ж и х т а з и кр и за.

126 Патрик Деларош


♦ Постоянните спорове
Б е з д а са т о л к о в а п р о б л е м а т и ч н и , н якои ю н о ш е с т в а
с в и д е т е л с т в а т з а т р у д н о с т и т е д а с т а н е ш с а м и я себе
си ч р е з ко н ф ли к т и т е, с в ъ р за н и с в з а и м о о т н о ш е н и я т а с
р о д и т е л и т е . И м а м п р ед в и д в с и ч к и т е спорове, в с и ч к и т е
види м о п о в ъ р х н о с т н и п р о т и в о р е ч и я , п р о и зл и защ и о т р а з ­
л и ч и я във в к у с о в е т е , и д е и т е , м н е н и я т а , и з б о р и т е , всички
т е - с ъ щ е с т в е н и в с ъ щ н о с т з а ед и н ю нош а, к о й т о и ска е д ­
н о вр ем ен н о д а д о с т а в и у д о в о л с т в и е н а р о д и т е л и т е си и
д а се у т в ъ р д и . З а щ о т о за ю н о ш а т а , повече, о т к о л к о т о
при в ъ зр а ст н и я , да д о с т а в и у д о в о л с т в и е, да покаж е, че
обича, означава м ного ч е с т о да б ъ д е подобен. Т ова п о ч т и -
у б еж д ен и е и зв л и ч а е н е р г и я т а си о т н е о б х о д и м о с т т а д а
се к о н с т р у и р а ш . З а щ о т о ч о в е ш к о т о с ъ щ е с т в о се и зг р а ж ­
д а по еди н или п о в е ч е м о д е л и и р о д и т е л и т е о с т а в а т м о ­
д е л ъ т п ар ек сел ан с.
В к р ая н а е д н а конференция, бащ а, гл ав а н а с е м е й с т в о , ми
п о с т а в и следн и я п о р а з и т е л е н въпрос: „В яр в ат е ли, ч е в наш е
в р ем е р о д и т е л и т е са все ощ е о с н о в н и я т и зт о ч н и к за реф е­
р ен ц ии ?“ Б а щ а т а к о н с т а т и р а ш е с в о е т о м алко п р и с ъ с т в и е
у д о м а в сравн ен и е с в р е м е т о , к о е т о се п р ек ар ва в училищ е.
На м ен п о ч т и м и се наложи д а м у д оказвам защ о р о д и т е л и т е
о с т а в а т т а з и н ем и н уем а ос за и денти ф и каци я: т о в а се случ­
ва, вярно, в р а н н о т о д е т с т в о , а именно ю н о ш е с т в о т о обира
у с п е х и т е к а к т о и н есп о л у ки те. Д а подм инем у с п е х и т е - т е
са многобройни, но т а з и книга е написана, за д а пом огне д а се
п р е о д о л я в а т т р у д н о с т и т е . П р о в а л и т е и н есп о л у к и те мно­
го ч е с т о се д ъ л ж а т н а н есъ знавани я о т к а з н а р о д и т е л и т е
д а о с т а в я т д а се о с ъ щ е с т в и е с т е с т в е н и я т процес на п р е д а ­
но подраж ание, к а к ъ в т о е и д е н т и ф и к а ц и я т а . Защ о? З а щ о т о
с а м и я т р о д и т е л не п ри ем а о б р аза или ед н а ч а с т о т образа,
к о й т о д ав а н а с в о е т о д е т е и ако д е т е т о м у върне т о з и об­
р а з ч р е з м и м е т и з ъ м , т о й щ е се п о ч у в с т в а т о г а в а порицан!
Д а бъдеш и м и т и р а н ч е с т о е н е п р и я т н о , м алко са р о д и т е л и ­
т е , к о и т о го п р и з н а в а т . Б р а т я т а и с е с т р и т е наопаки, н е­
ряд ко се о п л а к в а т , ч е м а л к и т е ги к о п и р а т : в т о в а обикнове­
но с ъ з и р а т ф орма н а п одигравка, к о е т о п р еп р ащ а към т а з и
и с т о р и я с образа. П рез ю н о ш е с т в о т о с л е д о в а т е л н о и зл и за
о т н о в о ц е л и я т т о з и д е т с к и пасив, к о е т о п рави т а к а , щ о т о
ю н о ш а т а ч е с т о се с т р е м и д а зае м е т о ч н о о б р а т н а т а пози­

Едно н асилие може да к р и е В себе си д руго 127


ция на и д е н т и ф и к а ц и я т а . Впрочем, д аж е ако т а з и „контра-
и д е н ти ф и к а ц и я“ е к а р и к а т у р н а , даж е ако и зд а в а едно о б р а т -
но ж елание, Важно е д а н е м у п р о т и в о д е й с т в а м е к а т о м у се
п о ди гравам е - т о в а м ож е д а у т е ж н и т р а й н о вече В лош ените
о тн о ш ен и я. П овече о т всякога се и зисква в н и м а т е л н о т о и
разсъ д ли во усъ рди е н а д в а м а т а р о д и те л и !

ДеВойки
със затр у д н ен и е В и д е н т и ф и к а ц и я т а
В п о -го л ям а ч а с т о т с л у ч а и т е и м ен н о н а м а й к а т а д е ­
в о й к а т а и ск а или не и ск а д а п рили ча. К а к в и т о и д а са о т ­
н о ш е н и я т а м еж д у д в е т е , р о л я т а н а б а щ а т а е о т м н ого
го л ям о зн ач ен и е.
М а д лен , м л ад о м о м и ч е н а 14 години, т р е т а го д и н а в
д ъ р ж а в е н колеж (8. клас) и з п и т в а диф узно п р и т е с н е н и е о т
с т р а х о в е и т ъ г а . В с ъ щ н о с т т я буквално се ч у в с т в а зл е в
к о ж а т а си - нищ о не е к а к т о т р я б в а , н и т о ханш а, н и т о
ко р ем а, н и т о б е д р а т а , н и т о к р а к а т а . В прочем т я е н а п р а ­
ви л а н ач ал о н а ан о р ек си я - н а м е р и л а се е з а м н ого пълна, но
не си сп о м н я в еч е т о ч н о в кой м о м е н т всичко е започнало.
А, да! - к о г а т о се за п о зн а л а с Ерик, в к о г о т о се влю била,
в ъ п р еки ч е т о й н е се и н т е р е с у в а л д о с т а т ъ ч н о о т нея. Тя
н я м а с ъ щ и т е п р е д п о ч и т а н и я к а т о м а й к а си, в с ъ щ н о с т т я
й е куп и ла дънки, к о й т о н е й х а р е с в а т . Н а в с и ч к о т о о т г о р е
р а з м е р 38, д о к а т о М ад л ен е и с к а л а 36! Т я ж е л а е д а с т а н е
к о з м е т и ч к а , учи се д о б р е в уч и ли щ е и ч е т е лю бовни р о ­
м ани. О т в р е м е н а В реме и м а т а х и к а р д и ч н и кризи, к о и т о
не са сериозн и : с ъ р ц е т о й зап о ч в а д а бие у ч е с т е н о и т я
се зад ъ х в а. Р о д и т е л и т е р а з б и р а т , ч е н а н ея й л и п сва п р о ­
с т р а н с т в о . Те п о с т и г а т с ъ гл а с и е върху В ъ з п и т а н и е т о и
Всичко б ъ р зо щ е в л е зе в р ед .
М ад л ен б еш е т в ъ р д е о б г р а д е н а (п рек ал ен о - щ е м и каж е
т я ) о т загр и ж е н и р о д и т е л и . П р о т и в н о н а т о в а , к о е т о т е
с ч и т а х а , т я н я м а д а и м а н у ж д а д ъ л го д а б ъ д е п р о с л е д я в а ­
на. Д в е -т р и к о н с у л т а ц и и з а р а зг о в о р с д в а м а т а р о д и т е л и
и ср ещ и с М ад л ен н а с а м е щ е б ъ д а т об ач е м н ого полезни, за
д а се р а з р е ш и т а з и кр и за.
Д о м и н и к , н а 16 години, п ъ р в а го д и н а в л и ц е я (10. клас),
п о с т а в я п о-сериозн и п робл ем и . Т я съ щ о п р ав и д и е т а , но

128 Патрик Деларош


о т т о в а е за гу б и л а а п е т и т и п р е д с т а в л я в а с л е д о в а т е л н о
н а ч а л е н с т а д и й н а ан орек си я. В с ъ щ н о с т т а з и ан о р ек си я
е за п о ч н а л а м н о го о т д а в н а , з а щ о т о о т р ан н о д е т с т в о е
и м а л а з а т р у д н е н и я п ри х р а н е н е т о с биберон! П ри н ея с л е ­
д о в а т е л н о с т а в а д у м а п о ч т и за в т о р а п р и р о д а. У д о м а т я
о т к а з в а д а говори, „за д а не д о саж д а н а р о д и т е л и т е си",
к а к т о м и сп о д ел я м а й к а й. М ного д ей но р а б о т и в к у х н я т а ,
за д а за е м е н е й н о т о м я с т о (д о с л о в н о ) и и м а съ щ и я х а р а к ­
т е р к а т о б ащ а си. М а й к а т а ни н ай -м алко н е се р а з п о з н а ­
ва в д ъ щ е р я си, д о к а т о т е в с ъ щ н о с т м н ого си п р и л и ч а т .
Д ом иник се р а з б и р а п о-добре с б ащ а си, к о г о т о п он якога
х р ан и н ап р и м ер , к о е т о м а й к а т а п он ася зле. К о г а т о р о д и ­
т е л и т е й г о в о р я т з а н е й н и т е п роблем и , т я и м в ъ зр а зя в а :
„ Г о в о р е т е м и за в а ш и т е !" и п р е т е н д и р а , ч е т е се и н т е ­
р е с у в а т п о в е ч е о т т е г л о т о й, о т к о л к о т о о т н е я с а м а т а .
В ъпреки ч е н е р а з г о в а р я п овече, не п о зд р а в я в а , р азп ал е н о
с е в кл ю чва в к о н ф л и к т м еж д у б ащ а си и н е г о в и т е р о д и т е ­
ли, к а т о в з е м а а к т и в н о н е г о в а т а с т р а н а . По същ о т о л к о в а
п а р а д о к с а л е н н ач и н т я щ е п о д а р и н а м а й к а си за ро ж д ен и я
й д ен албум , п ъ л ен съ с сним ки о т щ а с т л и в и т е м о м е н т и ,
и зж и вен и заедн о.
И в д в а т а сл у ч ая, с п р о м ен л и в а и н т е н з и в н о с т , д ев о й ­
к а т а се бори, з а д а си н ап р ав и ново м я с т о м е ж д у д в а м а т а
р о д и т е л и с л и и е к ъ м т я х к а т о п р е д о гл ед ал о . Т ова н а п р е д ­
в ан е е т р у д н о и р о д и т е л и т е н е с л е д в а д а го у с л о ж н я в а т ,
к а т о н а л а г а т с в о и т е Вкусове, н ап р и м ер . О б л е к л о т о е
м н ого с ъ щ е с т в е н о в т а з и в ъ з р а с т и б ез н еп р ем ен н о д а се
о т г о в а р я н а п р е д п о ч и т а н и я т а за лукс или н а м о д а т а , р о ­
д и т е л и т е т р я б в а да д о ло вят м ом ента, Вко й то ю нош ата
(д е в о й к а т а ) и ск а и м ож е д а п р ав и с а м своя и збор. С ъ щ о т о
н ещ о важ и и (със с д ъ р ж а н о с т т а за у п о т р е б а т а , ср е щ у в с я ­
ка к р а й н о с т ) о т н о с н о п р и ч е с к а т а , гри м а, о б у в к и т е и т .н .
По п овод г р и м а в п р о ч ем ч е с т о се сл у ч в а б а щ и т е б о л е зн е­
но д а п о н е с а т п ъ р в о т о ч ер в и л о н а д ъ щ е р и т е си: т р я б в а
ли т у к д а с ъ з и р а м е р е а к ц и я н а р е в н о с т ? Във всеки случай
т о в а е е д н а о т т р у д н о с т и т е при в ъ з п и т а н и е т о в т а з и
в ъ з р а с т - к а к д а р а зг р а н и ч и ш п о т р е б н а т а в л а с т о т ед н а
н е у м е с т н а р е а к ц и я ? М исля, ч е р о д и т е л и т е т р я б в а д а по-
р а з с ъ ж д а в а т п ъ р во п ом еж ду си, з а д а п р и е м а т в п о с л ед с­
т в и е ед н о т о ч н о п о веден и е. Но, за Б ога, не се с т р а х у в а й т е ,
че м ож е да д о п у с к а т е грешки: о т е д н а с т р а н а , м л а д е ж ъ т

Едно н а си лие може да кр и е в себе си д руго 129


(д е в о й к а т а ) щ е б ъ д а т успокоени, ч е и м а т н а с р е щ а си ч о ­
веш ко с ъ щ е с т в о , а, о т д р у га, т о й ( т я ) щ е Ви го п р о с т и
т о л к о в а по-лесно, к о л к о т о т о в а щ е го(я) освободи о т ч у в с ­
т в о т о з а ви н а за н е г о в и т е с о б с т в е н и в н езап н и п ром ен и в
настроени ето!

Екст равагант ност ит е В обличането


Ю н о ш а т а ви се п р е д с т а в я н а сем ей н и я обяд или в е ­
ч е р я с п родуп чен и дънки или ощ е по-добре - с х ал ка на
у х о т о . Н а к р а т к о , Вие р е а г и р а т е по р азл и ч е н начин, за
к о е т о се у к о р я в а т е в п о с л е д с т в и е . П и т а т е кога всичко
т о в а е зап о ч н ало ? Той ( т я ) се е обличал по начин, к о й т о
м алко е с ъ о т в е т с т в а л н а в а ш и т е вкусове, а вие нищ о I
не с т е казал и . З а щ о т о с т е били ед н оврем ен н о ш окира-
ни и в ъ з х и т е н и п р ед т а к а в а с м е л о с т : вие н икога не бих-
т е д р ъ зн ал и д а н а п р а в и т е с ъ щ о т о , а п онякога и д е я т а |
д а о т и д е т е б ез в р а т о в р ъ з к а н а р а б о т а ви е спохож дала. |
Т ази л и п са н а р еакц и я е о т в о р и л а п ъ т я към провокаци- |
я т а . К а к т о го п о к азв а н е й н а т а е т и м о л о г и я , т а з и д у м а
п р и зо в ав а за о т г о в о р о т в аш а с т р а н а . И при л и п с а т а н а
т а к ъ в н е у с е т н о се е и звъ рш и ло едно ескал и ран е. До м о­
м е н т а , в к о й т о вие р е а г и р а т е - т а к а в а е била ж е л а н а т а
цел. В а ш а т а р еакц и я в п р о ч ем не е о т значение: я р о с т ,
ирония, н ар ан яв ащ и разсъ ж д ен и я. Вие по с ъ щ е с т в о с т е \
о щ е т е н и я т , з а щ о т о т о в а , к о е т о ви се п одн ася под носа, |
ви зад ъ л ж а в а н а й -с е т н е д а г о в о р и т е и Вие го пр аВ и те по \

п р и н у д и т ел ен начин. Н яма правилна реакция. Или по-


скоро - в а ш а т а р еа к ц и я е д о б р а т а , щ ом с т а в а д у м а за |
в а ш е т о д е т е и ч е вие щ е м у п о с т а в и т е граници въп реки |
вас с а м и т е з а негово добро. И м енно л и ч н и т е граници н а |
р о д и т е л и т е са т е з и , к о и т о са п о с т а в е н и на з а п и т в а н е . \

130 Патрик Де.гарош


Трудни м о м ч е т а
Ю н о ш е с т в о т о н а някои м о м ч е т а е т о л к о в а п о -т р у д н о ,
к о л к о т о т е се о п и т в а т д а се В ъ з п о л з в а т о т п у б е р т е т н а ­
т а в ъ з р а с т , за д а се о т д е л я т о т м а й к и т е си: т е н е вин аги
ги п о д п о м а г а т !
М арко, 18 годиш ен, п ъ р в а годин а в колеж а (10. клас) е
е д и н -е д и н с т в е н син. З а п е т години се е ср е щ ал с д в а м а или
т р и м а психолози. Той н е п р е к ъ с н а т о се к а р а с р о д и т е л и т е
си и с ъ о т н а с я т о в а къ м т я х н а т а т р е в о г а : „ К а т о всички р о ­
д и т е л и , т е се с т р а х у в а т за б ъ д е щ е т о на д е т е т о си!“ Б ащ а
м у го п рекъ сва, м ай к а м у ч е т е п и с м а т а му, п одслуш ва т е ­
л е ф о н н и т е м у р азговори . М арко е и м ал дВе п р и я т е л к и , кои­
т о м ного са го подпом огнали. О т своя с т р а н а , р о д и т е л и т е
са обезкураж ени. Б а щ а т а т в ъ р д и , ч е д а в а м а к с и м а л н о т о о т
себе си, но ч е сл ед к а т о веч е веднъ ж М арко се е съ гласи л с
т о в а , к о е т о м у е казвал , после о т н о в о се Връщ а В с т а р и т е
коловози. М а й к а т а сп ом ен ава за б я г с т в а , зап л ахи към н ея
и у д ар и към б а щ а т а . С ъ зд ав а се в п е ч а т л е н и е т о , ч е всеки
о ч аква д р у г и я т д а се пром ени, в с л е д с т в и е н а к о е т о нищ ич­
ко не п ом ръд ва. М а й к а т а н а с т о я в а у п о р и т о : т о й в еч е не се
мие, н е се бръсне, н е се реш и, пуш и хаш иш . Н а к р а т к о - скло­
нен е към д еп р еси я, и зк а зв а т я с ш и рока усм ивка.
В т о з и сл у ч ай р о д и т е л и т е н е и с к а т д а п р о ч е т а т съоб­
щ е н и я т а , к о и т о са и м о т п р а в е н и . О т своя с т р а н а , М ар­
ко и зб я г в а д а и м се п р о т и в о п о с т а в я о т к р и т о , з а щ о т о би
било т в ъ р д е у слож н яващ о. Той с л е д о в а т е л н о п р е д п о ч и т а
д а п р о дъ лж и т а з и с к р и т а и уд обн а опозиция.
О р ели ен, н а 16 и п олови н а години, п ъ р в а го д и н а в ко­
л еж а (10. клас), е т р у д е н за п он асян е. Н а й -г о л е м и я т о т
п е т м о м ч е т а в с т р о г о с п азв ащ о к а т о л и ч е с к и т е обичаи
с е м е й с т в о , т о й н е зн ае „защ о н е се р а зб и р а с м а й к а си “. Тя
п ък се о п лаква, ч е о т к а к т о е н ав ъ р ш и л 14 години, н е м ож е
п о в е ч е д а го н а к а р а д а се п одч и н ява, в ъ п реки ч е м н ого се
е за н и м а в а л а с н его б ез п о м о щ т а н а съ п р у га си. Т я говори
за си н а си с н е о д о б р и т е л н и дум и, ся к аш е б и л а р а зо ч а р о ­
в ан а и н ар ан ен а: т о й лъж е, т о й е лош , т о й е р ев н и в и т о й
нищ о н е п р ав и в клас. Б а щ а т а с ч и т а , ч е О рели ен Винаги си
е бил т а к ъ в , но ч е е д в а с е г а си д а в а т с м е т к а : т о й се с к и т а
по у л и ц и т е с п р и я т е л и , к о и т о В ъ р ш а т г л у п о с т и и заед н о
п и я т бира. К о г а т о го н а к а з в а т , т о й е к р о т ъ к , но зап о ч в а
о тн о В о н а д р у г и я ден.

Е дно н асилие може да к р и е В себе си д руго 131


Тома е н а 15 години, п о с л е д н а го д и н а 6 к ол еж а (9. клас) и
м ного м у п ри л и ча. Той се о п л а к в а сам о о т главобол и е и о т
т о в а , ч е се з а т р у д н я в а д а се зал о в и за р а б о т а . М айка м у се
п и т а д ал и н е е н е щ а с т е н . Б ащ а м у го н а м и р а за н е г а т и в е н ,
о т к а з в а щ всичко, к о е т о м у се п редлож и. З а н его м а й к а т а
вин аги се е п р о т и в о п о с т а в я л а н а т о в а т о й д а се н ам еси
т а к а , че, за д а и зб е гн е к о н ф л и к т със с ъ п р у г а т а си, т о й е
о с т а в и л Т ом а „да се у к р и в а за д н е я “; в с ъ щ н о с т т я о т к а з в а ­
л а в ся к а п р о я в а н а в л а с т , к о е т о т в ъ р д е м н ого й н ап ом н ял о
з а с о б с т в е н и я й бащ а.
И д в е т е м о м ч е т а и м ах а и з к л ю ч и т е л н а В ръзка съ с
с в о я т а м ай к а. Н а т я х и м е особено т р у д н о д а се о т д е л я т
о т н ея по в р е м е н а ю н о ш е с т в о т о , т ъ й к а т о т о в а би ги
н ак а р ал о д а и з г у б я т н ео сп о р и м и облаги. Те м о г а т с л е д о ­
в а т е л н о д а се п р о т и в о п о с т а в я т сам о ч р е з п а с и в н о с т т а
си, в ч а с т н о с т - у ч и л и щ н а т а , ч р е з л ъ ж и т е , н еп о д ч и н ен и ­
е т о , ед и н вид - м алк о по н ачин а, по к о й т о биха го с т о р и л и
д е и а т а . О т св о я с т р а н а , б а щ и т е , п р и зо в ав ан и изобщ о н а
пом ощ и о т н о с и т е л н о п р и с ъ с т в а щ и в с ъ б и т и я т а , м о г а т
сам о д а к о н с т а т и р а т по о т н о ш е н и е н а своя бащ ин а в т о ­
р и т е т онова, к о е т о в ю р и с п р у д е н ц и я т а се н ар и ч а „изгуб­
ван е н а п р а в о т о , к о е т о не е било уп раж н ен о своеврем ен но"
- н еи зп о л зв ан в н е о б х о д и м о т о в рем е, т о з и а в т о р и т е т е
нееф и касен п р е з ю н о ш е с т в о т о !

Б ащ и и дъщ ери
С л е д в а щ и т е д в а п р и м е р а са м алк о особени - б а щ и т е ,
з а к о и т о и д е р еч , не са н и т о законни, н и т о биологични, з а ­
щ о т о с т а в а д у м а за съ п р у г н а л е л я т а по м а й ч и н а ли н и я
и за ед и н в т о р и бащ а. Но т о в а п р ав и ощ е п о-красн оречи -
в а т я х н а т а р о л я до л е л я т а и до м а й к а т а . Т ези м ъ ж е са
ед н о вр е м ен н о п о ср ед н и ц и и п р е д с т а в и т е л и н а в л а с т т а ,
к о е т о е и з к л ю ч и т е л н о н еб л а го д а р н о з а т я х . Те д а л е ч не
с а в ъ зн а г р а д е н и с н я к а к в а п р и з н а т е л н о с т о т с т р а н а н а
дево й к ата, т о ч н о о б р а т н о т о - п о н а ся т ц я л а т а й агресив­
н о с т . П ри все т о в а с а м о о т в е р ж е н о о т с т о я в а т позиция,
ч и я т о п о л е з н о с т м л а д и т е м о м и ч е т а н ав я р н о по-късно щ е
п р и з н а я т . У споредно в п р о ч ем , ф и г у р а т а н а „ и с т и н с к и я “
б ащ а е н ен о р м ал н о и д е а л и зи р а н а . В с л е д с т в и е н а к о е т о
„и зп ъ лняващ и те ф у н кц и ята на бащ а“ п о л у ч а в а т н еп р и я т-

132 Пат рик Деларош


н аш а за д а ч а , к о я т о би п р и н а д л е ж а л а н а р е а л н и я б ащ а и би
го п р а в и л а п о -м алко В ъ з х и т и т е л е н . Но и м а и н ещ о поВече
- д ъ щ е р и т е се н у ж д а я т о т бащ а, к о й т о ед н о в р е м ен н о д а
не е м н о so п л е н я в а щ и... д а е п лен ен о т н о в и т е о ч а р о в а ­
н и я н а д ъ щ е р я си, с т а н а л а в еч е д евойка. И м енн о н а т а з и
й ен а м о м и ч е т о щ е м ож е д а о т к р и е д руг м ъ ж б ез м ного
вина и с д о с т а т ъ ч н о у д о в о л с т в и е 1. Т ази з а д а ч а е т р у д н а
за н а ш и т е девойки: а г р е с и в н о с т т а , к о я т о р а з п р о с т и р а т
върху м ъ ж а н а м а й к а си или н а л е л я си, би м о г л а д а бъде
о б р а т н а т а с т р а н а н а м е д а л а за б е з г р а н и ч н а т а лю бов към
т е х н и я и с т и н с к и бащ а. О свен т о в а , досущ к а т о п ри м о м ­
ч е т а т а и т я х н а т а м айка, а г р е с и в н о с т т а ги п р е д п а з в а о т
п р ек о м ер н о п р и в л и ч ан е къ м ед и н м ъ ж е с т в е н човек, к о й т о
и зп ъ л н я в а д л ъ ж н о с т т а н а бащ а.
П о зн авам ф р а нсо а з о т 9-годиш на в ъ з р а с т . В м и н а л о т о
р о д и т е л и т е ù са п очинали в а в т о м о б и л н а к а т а с т р о ф а и т я
е п р и б р ан а о т п о -г о л я м а т а с е с т р а н а м ай к а си. С ега т я е на
о с е м н а й с е т и зап о ч ва п осл ед н а уч еб н а година в г и м н а з и я т а .
Н е й н о т о и д ван е п ри л е л я ù не се сл уч ва лесно: д в е т е с е с т р и
с а били в ко н ф л и кт, м ай к а ù е б ила бохем, д о к а т о л е л я ù е
ж ен а с т в ъ р д и принципи. Е д и н с т в е н а д ъ щ еря, ф р а н с о а з се
о к а зв а с д в а м а б р а т о в ч е д и , м о м ч е и м ом иче, п о-голем и о т
нея. Т я е била о т г л е д а н а п р а к т и ч е с к и о т б е з р а б о т н и я си
бащ а, к о г о т о е обож авала, ф р а н с о а з е ср е щ н ал а много учи­
лищ ни з а т р у д н е н и я , но н ай -вече н якакъв вид б езр азл и ч и е
към т р у д н о с т и със з а п а м е т я в а н е т о , к о и т о д р азн ел и н ей ­
н и т е н асто й н и ц и . В ю н о ш е с т в о т о си т я е с т а н а л а т в ъ р д е
с ъ б л а з н и т е л н а с м ъ ж е т е , к о е т о н е се понася с л е к о т а о т
ч и ч о т о , но к о е т о т о й р азб и р а по-добре о т ж ен а си: т е си
п р и п о м н я т , ч е к а т о м алка, б а щ а т а н а ф р а н с о а з я е к а р а л д а
п ее п р е д г о с т и т е . З а м и н ал а н а зи м ен с п о р т е н л а г е р на 12
години, д е в о й к а т а п ож ън ала го л ям успех п р ед н якакъв м л ад
и н с т р у к т о р . Н а 14 години к о н ф л и к т и т е били д а л е ч о т р а з ­
р еш ен и е и с в и д е т е л с т в а л и за едно о т х в ъ р л я н е н а в ъ з п и т а ­
н и е т о и н а н ач и н а н а ж и в о т н а н о в о т о ù с е м е й с т в о : т р я б ­
ва д а се каже, ч е ф р а н с о а з се ч у в с т в а л а д обре сам о н авън и
че леля ù н адзиравала коресп онден ц ията и т е л е ф о н н и т е ù
разго во р и . Чичо ù се з а т р у д н я в а л д а я з а щ и т а в а , особено
сл ед едно б я г с т в о , к о е т о т я н ап р ав и л а сл ед к а т о принуди-
' „Les adolescen ts et leurs p a re n ts“ от Dominique Gobert, в La
Lettre du GRAPE, 8, rue Mayran, 75009 Paris

Едно н а си лие мож е да кр и е в себе си д руго 133


л а п р и я т е л я н а б р а т о в ч е д к а си д а и зб яга, к а т о м у р а з к а ­
за л а уж асни н ещ а за нея. Чичо й я п одкреп ил все пак к а т о
о т б е л я з а л , ч е р а з р и в ъ т е щ я л т а к а или и н аче д а се случи.
А после, м алк о по м алко с в р е м е т о , всеки зап оч н а д а п р и е м а
д р у ги я т а к ъ в , к а к ъ в т о е. З а б е л е ж и т е л н о е, ч е т о в а п одо­
брен ие н а с т ъ п и сл ед кри за, в ход а н а к о я т о н а с т о й н и ц и т е
й бяха г о т о в и д а се р а з д е л я т с нея. С ега ф р а н с о а з казва:
„Знам, ч е п овече н ям а д а си т р ъ г н а .“ Във всеки случай сигур-
но е, ч е ако т о в а н е щ а с т и е н е се бе случило с н е й н и т е р о д и ­
т е л и , ф р а н с о а з щ еш е д а н ап р ав и м ож е би ощ е по-сериозн а
ю нош еска криза.

В и олен, н а 12 и п олови н а години п о д л у д я в а м а й к а си, з а ­


щ о т о о т и з в е с т н о в р е м е о т п о р т м о н е т о й и з ч е з в а т пари.
Т я в еч е е р а з г о в а р я л а з а т о в а с Виолен, к о я т о е о т р е к л а :
з л о у п о т р е б и т е са п р е с т а н а л и , за д а се в ъ з о б н о в я т все п о­
в еч е и повече. Р о д и т е л и т е с а се р а зв е л и п р ед и 3 години
сл ед 20-годи ш ен с ъ в м е с т е н ж и в о т . В т о р и я т й б ащ а е м а л ­
ко п о -го л ям о т м а й к а й и н аск оро н о в о т о с е м е й с т в о се е
сдобило с м а л к а д ъ щ ер и ч к а. Що се о т н а с я до б а щ а т а н а Ви­
олен, т я го виж да м н ого по-м алко о т к а к т о т о й е зам и н ал
з а чуж бина, о свен т о в а т о й н е и зг л е ж д а д а се и н т е р е с у в а
особено о т нея. К а т о м а л к а т я е б и л а силно п р и в ъ р за н а
к ъ м н его и е и с к а л а д а б ъ д е м о м ч е. В т о р и я т й б ащ а е о б ъ р ­
кан о т н е й н о т о д ъ рж ан и е, ч и и т о о сн ован и я н е п роум ява,
но си д а в а с м е т к а за н я к а к ъ в вид с ъ п е р н и ч е с т в о м еж д у н ея
и н его по о т н о ш е н и е н а м а й к а т а . О т св о я с т р а н а м а й к а т а
би и ск а л а б а щ а т а н а В иолен п о -а к т и в н о д а и зп ъ л н я в а р о л я ­
т а си и ч е с т о м у звъни. Но н ай -в еч е т я о т р и ч а п р а в о т о н а
н овия си съ п р у г д а н а к а з в а Виолен, к о я т о об ач е с а м а т а т я
би м у го п р и зн ал а , з а щ о т о е п р и в ъ р за н а къ м него. Виолен
п р и е м а ед н о т р е т и р а н е ч р е з и н д и ви д у ал н а п си ходрам а,
по Време н а к о е т о щ е и з и г р а е в с и ч к и т е роли В с е м е й н а т а
к о н с т е л а ц и я . Д и с т а н ц и я т а , к о я т о щ е с ъ у м е е д а в зем е, щ е
й п озволи о т н о в о д а влож и вн и м ан и е и е н е р г и я в клас, д а
п р е о т к р и е д о б р о т о си н а с т р о е н и е и д а си в ъ зв ъ р н е п р а в о ­
т о н а дж обни пари.
К а к т о и п ри д е т е т о , к р а ж б и т е В с е м е й с т в о т о (нико­
г а н е т р я б в а д а се о т н а с я м е къ м д е т е т о к а т о к ъ м крад ец ,
а д а к а зв а м е , ч е е в зел о п ари , с ъ в е т в а ш е ф р а н с о а з Д о л т о )
с а си м во л и ч н и о б е з щ е т е н и я , к о и т о ю н о ш а т а си о т п у с к а :

Патрик Деларош
т о й го праВи, б ез д а и м а с ъ з н а н и е т о , ч е Върши н ещ о лош о
и се ч уВ стВ а Виновен е д в а с л е д р е а к ц и я т а н а р о д и т е л и т е .
В ъзм ож но е з а В иолен р а ж д а н е т о н а м а л к а т а с е с т р и ч к а д а
е п о дси л и л о с и т у а ц и я т а н а р а з д я л а , к о я т о т я и зж и вя в аш е
т р у д н о . Т ова к р а д е н е о зн а ч а в а ш е б ез съ м н ен и е к о м п е н с а­
ц и я з а е д н а в ъ о б р а ж а е м а щ е т а о т с т р а н а н а м а й к а й и на
в т о р и я й б ащ а и ед и н вик за пом ощ , к о й т о бе ч у т .

П ри кри ти конф ликти,


д е й с т в и т е л н и разн огласи я
С л у чва се п о с т а в е н и т е н а п р е д е н п лан о т р о д и т е л и т е
п р о б л ем и н а ю н о ш а т а д а к р и я т в д е й с т в и т е л н о с т с ъ п р у ­
ж ески н е р а з б и р а т е л с т в а , било з а щ о т о т е з и п робл ем и са
п р еу в ел и ч ен и , било з а щ о т о се к о р е н я т , к а к т о в еч е в и д я ­
хм е, в т е х н и т е с о б с т в е н и р а зн о гл а с и я . Във в с и ч к и т е т е з и
сл у ч аи ю н о ш а т а в м а л к а с т е п е н е ищ ец на п ом ощ за сам и я
с е б е си, к о е т о е р а зб и р а е м о , но би и скал н е г о в и т е р о д и т е ­
ли д а се к о н с у л т и р а т : к о г а т о р о д и т е л и т е п р и е м а т д а се
с р е щ н а т с б р ач ен с ъ в е т н и к или д а п р е д п р и е м а т п с и х о т е ­
р ап и я, за ю н о ш а т а всичко в л и за в ред .
Н икола, н а 12 и п олови н а години, в т о р а го д и н а в кол еж а
(7. клас) се д ъ р ж и гл у п аво в клас, п р е д и зв и к в а п р е п о д а в а ­
т е л и т е и о т г о в а р я н а р о д и т е л и т е си. В ече е п р ав и л ед н а
п с и х о т е р а п и я , но п с и х о л о г ъ т м у се е о т т е г л и л , з а щ о т о
Н и кола го е м ам и л . М а й к а т а , съ р д е ч н а, но д еп р еси в н а, е
с м у т е н а о т п о в е д е н и е т о н а Н икола, к о й т о з а к ом п ен сац и я
и я п о т и с к а . Що се о т н а с я до б а щ а т а , види м о м н ого с т у ­
ден, т о й и м а д о б ъ р к о н т а к т съ с си н а си, но с а м и я т с т р а д а
о т т р у д н о с т и . И ед и н и ят, и д р у г и я т р о д и т е л щ е прием ­
а т пом ощ и Н и кола щ е се п о ч у в с т в а по-добре.
А н р и , н а 13 години, в т о р а го д и н а в кол еж а (7. клас), и м а
го л ем и учили щ н и т р у д н о с т и и за б а в я н е В р а с т е ж а , к о е т о
е н а п ъ т д а се п р ео д о л я в а. И д в а м а т а р о д и т е л и к а т о ч е
г л е д а т на ж и в о т а ед и н ствен о през п ери оди чн и те о т ч е т и
н а н е г о в и т е п р е п о д а в а т е л и з а о ц е н к и т е и п о в е д е н и е т о му
в училищ е. А нри, м н ого п аси вен , п р и е м а з а б е л е ж к и т е н а
р о д и т е л и т е си и ги о б я в я в а з а о п равдан и . З а д т а з и ф асад а
се кр и е м н ого сер и о зн о н е р а з б и р а т е л с т в о м еж д у р о д и т е ­
л и т е : т е н е са съ гл а с н и п ом еж ду си за нищ о, в к л ю ч и т е л н о

Едно н асилие м ож е да к р и е В себе си д руго 135


и за В ъ з п и т а н и е т о н а А нри. Той д а л е ч би п р ед п о ч ел т е д а
се р а з д е л я т , к а к т о к а зв а ш е Д о л т о - п о-добре ед и н добър
р азв о д , о т к о л к о т о ед и н л ош брак. В прочем , А нри се о п л а к ­
ва: „Те п р е з ц я л о т о в р е м е се р у г а я т , п и т а м се защ о о с т а ­
в а т зае д н о .“
З а съ ж ал ен и е, з а р а з л и к а о т т е з и н а Н икола, р о д и т е л и ­
т е н а А нри о т к а з в а т д а се в и д я т с п с и х о т е р а п е в т : т о в а
н есъ м н ен о и м п о зв о л я в а д а си п р е х в ъ р л я т до б езк р а й в и н а­
т а о т ед и н и я н а другия.
И за д а приклю чим, е т о няколко п р и м ер а (биха м огли д а
се д а д а т ощ е т о л к о в а много!) за д о с т а т ъ ч н о т и п и ч н и кон­
ф л и к ти , н а к о и т о м о г а т д а се н а т ъ к н а т някои р о д и т е л и .

У чилищ ният конф ликт


В ъпреки ч е е п р е д м е т н а о т д е л н а г л а в а (осма), об уче­
н и е т о в у ч и л и щ е п р е з п е р и о д а н а ю н о ш е с т в о т о би м огло
до т а к а в а с т е п е н д а б ъ д е и зв о р н а к о н ф л и к ти , ч е не м о га
д а се в ъ зд ъ р ж а д а р а з к а ж а след н и я, к о й т о съ у м я д а се р а з ­
р еш и с л е д д ъ л ги м есец и .
Ксавие, н а 16 години, ч е т в ъ р т и курс в ч а с т н о училищ е (9.
клас), о т к а з в а сп оред р о д и т е л и т е си д а се учи. Освен т о в а е
т в ъ р д е агресивен, за к о е т о много се упреква. Трудно м у е д а
с ъ с р е д о т о ч а в а в н и м а н и е т о си и мисли за едно п р ео р и ен ти -
ране: подобно н а много юноши, би п ред п оч ел обучение, к о е т о
д а е по-насочено към к о н к р е т н о т о . Зап оч ва п с и х о т е р а п и я без
в ъ т р е ш н о убеждение: т я не щ е пром ени г л е д н а т а му т о ч к а
и т о й , впрочем , никак не у ч а с т в а в нея. О т н о ш е н и я т а с р од и ­
т е л и т е се в л о ш а в а т , п о я в я в а т се см ущ ения в п о в е д е н и ето ,
т ъ й че т е р е ш а в а т д а го н а с т а н я т у п р и я т е л с к о с е м е й с тв о .
Впрочем, въпреки ч е т о в а с е м е й с т в о е д о с т а п о -с тр о го (заб­
ранено е д а се пуши в дом а, наприм ер), К савие се подобрява:
т о й п о в т а р я у ч е б н а т а годин а в ч а с т е н колеж, води дискусии
с един о т п р е п о д а в а т е л и т е , с к о г о т о се е сближил, т р у д и
се п р ез уикенда и се е пом ирил с р о д и т е л и т е си. Р еш ава се
на п р е о р и е н т а ц и я в с ф е р а т а н а т е х н о л о г и ч н о т о обучение и
щ е н ап рави много п олезен с т а ж . Р о д и т е л и т е се о т к а з а х а до-
броволно о т едно дълго и п р о д ъ л ж и те л н о следване, въпреки
ч е им се с т р у в а ш е , ч е н икога не са оказвал и влияние върху
Кспвне да се с т р е м и къ м т а к о в а .

Патрик Деларош
В съ щ н о с т КсаВие се зав р ъ щ а о т д о с т а далеч: т о й с т и г а ­
ш е п о ч т и до бой с бащ а си и бе и звъ рш и л разн и дребни кражби,
к о и т о м ож еха д а и м а т сериозни последици. Т е ж е с т т а на ж е­
л а н и е т о на р о д и т е л и т е върху Ксавие о с т а в а ш е н есъ зн аван а
к а к т о за т я х , т а к а и за него: е д и н с т в е н а р а з д я л а т а р азк р и
и н д и р е к т н о в р е д н о с т т а о т нея. Д ребен д е т а й л : п р ез т о в а
о т д а л е ч а в а н е К савие п о ч у в с т в а н еп р ео д о л и м о то п ризвание
д а с т а н е полицай. Д али му е лип свал а в т о р и т е т у дом а?

Едно непокорно безсъние


С л у ч а я т н а С ам ю ел п о к а зв а к а к ю н о ш а т а п р о д ъ л ж ав а
д а и м а т о л к о в а п о в е ч е н уж д а о т р о д и т е л с к и а в т о р и т е т ,
к о л к о т о т о й м у е л и п свал п р е з п ер и о д а н а д е т с т в о т о . Но
т о з и п ъ т р о л я т а н а б а щ а т а и зг л е ж д а в з е м а п ревес.
С а м ю ел е н а 12 години, м н ого добъ р ученик, п ъ р в а го ­
д и н а в к о л еж а (6. клас). В инаги е с т р а д а л о т безсъ н и е, но
всичко се е влош и ло с п о с т ъ п в а н е т о в колеж а: т о й и зи ск в а
п р и с ъ с т в и е т о н а м а й к а си в н е г о в а т а с т а я или о т и в а д а
спи в т а з и н а с е с т р а си. Н а 5-годи ш н а в ъ з р а с т е и з п и т в а л
нощ ни с т р а х о в е . С ам ю ел ч е с т о е т р е в о ж е н и е п о д в л а с т е н
н а м ногобройн и с т р а х о в е , к о и т о с ъ у м я в а все п ак д а о в л а д я ­
ва. Р о д и т е л и т е м у о с ъ з н а в а т , ч е т а з и с и т у а ц и я не м ож е
д а п р о д ъ л ж ав а. Б а щ а т а н а к а зв а , заб р ан я в а , зап л аш в а . Н и­
какъ в р е з у л т а т . С ам ю ел и зв а ж д а н а п р е д е н п лан с в о е т о
б е зп о к о й с т в о , за д а п родъ лж и м а н е в р и т е си. С м а й к а си
т о й н еи збеж н о п о с т и г а ц е л и т е си. Тя го р а зб и р а и с л е д о ­
в а т е л н о п р и е м а д а се с п о т а я в а п р е д съ п р у га си. Но и б а щ а ­
т а и м а с в о и т е п р ед ел и : т о й е с в п е ч а т л е н и е т о , ч е и гр а е
с а д и с т и ч н а р о л я по о т н о ш е н и е н а с т р а д а н и е т о н а с в о е т о
д е т е . С ам ю ел би бил с ъ гл а с е н н а помощ , п ри усл ови е р а зб и ­
р а се, ч е нищ о н е се п ром ен я. Н а к р а я б а щ а т а е т о з и , к о й т о ,
д ав ай к и си с м е т к а за с ъ п р о т и в и т е , д а п о д д ъ р ж а с в о я т а
ро л я, щ е получи л ек а -п о л ек а съ в с ем м алки, но си гурн и у сп е­
хи, к о и т о щ е у с п о к о я т С ам ю ел и щ е го н а к а р а т п о с т е п е н ­
но д а и з о с т а в и р и т у а л и т е си.
С т р а д а н и е т о н а ю н о ш а т а оч еви д н о е п р е ч к а п р е д уп ­
р а ж н я в а н е т о н а а в т о р и т е т а . Но, к а к т о и при С ам ю ел,
т о в а м ож е д а д о в е д е до и с т и н с к и п орочен кръ г, з а щ о т о
л и п с а т а на а в т о р и т е т б л а г о п р и я т с т в а б е зп о к о й с тв о то
и сим птом ите.

Едно насилие може да к р и е в себе си д руго 137


О т к а зъ т о т терапия
С л у чва се ю н о ш а т а д а и м а и с т и н с к и п роблем , д а го
п р и зн ава... и д а о т к а з в а п о м о щ т а или г р и ж и т е , к о и т о м у
п о д с к а з в а т р о д и т е л и т е , л е к а р и т е , д аж е п р е п о д а в а т е л и ­
т е . Как д а се п о с т ъ п и в п одобен сл у ч ай ? Н есъм н ен о т у к
о т н о в о р о д и т е л и т е т р я б в а д а се о б г р а д я т с к о м п е т е н ­
т н и м н ен и я, но д а о с т а н а т р о д и т е л и и д а не п о д д ъ р ж а т
ю н о ш а т а в и зм а м е н к о м ф о р т , к о й т о щ е м у п реч и д а н а ­
п р ед ва.
Леон, н а 16 години, е п о сл ед н а го д и н а В кол еж а (9. клас).
Д о сега Винаги е о т к а з В а л п р е д л а г а н а т а м у п с и х о т е р а п и я с
ц ел п р ео д о л я в ан е н а у ч и л и щ н и т е проблем и. Той се з а т р у д ­
н я в а д а се и зр а з я в а , н ал и чн и с а блокаж и, е д н а м у д н о с т п о­
р а д и х и п е р с к р у п у л ь о зн о с т . В д е т с т в о т о м у и р о д и т е л и т е
не са били б лагосклон н и къ м п одобен т и п л еч ен и е. О т н о ­
ш е н и я т а с б а щ а т а ви н аги са били услож нени, д о к а т о Л еон
„ н е п р е к ъ с н а т о се д ъ р ж а л з а п о л и т е н а м а й к а си": п ъ р в и я т
д ен в д е т с к а т а гр а д и н а бил б е л я за н с р е в и вой. Л еон си
д а в а с м е т к а за с п о с о б н о с т и т е си и н ай -в еч е за а р т и с т и ч ­
н и т е си дарби. Той о с ъ зн а в а съ щ о и някои т р у д н о с т и : п о­
н як о га н ап р и м ер и збухва с п р и я т е л и т е си или к о г а т о б ащ а
м у м у о т п р а в я заб ел еж ка. Г о т о в д а зап о ч н е т е р а п и я , т о й
я ан у л и р а в п о сл ед н и я м о м е н т о т оп асени е, ч е е бил уловен
в кап ан (д о с л о в н о ).
С л у ч а я т н а Л еон е д е л и к а т е н , з а щ о т о о т к а з ъ т о т
п си хологи ч еско т р е т и р а н е е ч а с т о т н е г о в а т а п р о б л е­
м а т и к а . Той м н ого се с т р а х у в а д а и згуби с р е д с т в а т а си
з а з а щ и т а п р ед и ощ е д а с а м у д о с т а в е н и д р у ги т а к и в а .
И м енно в п одобн а с и т у а ц и я р о л я т а н а р о д и т е л и т е е м н о ­
го с ъ щ е с т в е н а . Те е д и н с т в е н и м о г а т д а н а к а р а т н е щ а т а
д а се о т к л о н я т в д о б р а т а посока: т у к т е р а п и я т а щ е и м а
е д н а п р е в а н т и в н а п е р с п е к т и в а за б ъ д е щ е т о н а Л еон и е
важ но с а м и т е р о д и т е л и д а са уб ед ен и в т о в а , за д а м о г а т
д а у б е д я т в с ъ щ о т о и си н а си. В прочем , възм ож но е м а й к а ­
т а д а се с т р а х у в а о т п р е д п о л а г а е м и т е п о с л е д с т в и я о т
ед н о л еч ен и е, к о е т о би о т д а л е ч и л о си н а й о т нея. Що се
о т н а с я до б а щ а т а , т о й е ед н о в р е м ен н о о т ч а я н и б езп о м о ­
щ ен: и м а ч у в с т в о т о , ч е се е и зп р а в и л п р е д с т е н а . „Може би
съ м т в ъ р д е благосклонен" - д о б а в я т о й .

138 Патрик. Де.шрош


Патрик Деларош
Н у ж д а т а о т бащ ин
авторитет
п рез ю н о ш е с т в о т о
Д е т с т В о т о В наш и дни е един Вид сън, к о й т о заВършВа с
н а с т ъ п в а н е т о на ю н о ш ес тв о то . Н езависимо о т т и п а в ъ з п и т а ­
ние, д е т е т о в д е й с т в и т е л н о с т се къпе в щ а с т л и в а т а и необ­
ходима илюзия, ч е щ е бъде обичано о т с в о и т е р о д и т е л и какво­
т о и д а се случВа. Никой не би м огъл д а го обвинява - т а з и любов
н а и с т и н а е безгранична. Но идва п у б е р т е т ъ т и с него един по­
т е н ц и а л о т Възможности, к о й т о щ е тран сф орм и ра т е з и иди-
лични отнош ения. Ако д е т е т о не се е Възползвало о т е т а п и т е ,
к о и т о нормално т р яб В а д а го р а з д е л я т о т р о д и т е л и т е му, т о
рискува д а изживее т а з и тран сф орм ац ия к а т о т р а в м а т и з ъ м ,
а п р о м я н а т а на р о д и т е л и т е му към него - к а т о п р е д а т е л с т в о .
С ъ щ еств у ва о п асн о ст т е с а м и т е , най-вече ако са били слаби и
безволеви досега, д а се п о ч у в с т в а т виновни. Това ч у в с т в о щ е
докара след себе си склон н ост към прекалена т о л е р а н т н о с т ,
а т я , на свой ред, щ е увеличи т р е в о г а т а на ю н ош ата. Именно
т а к а л и п с а т а на а в т о р и т е т в ю н о ш е с т в о т о мож е д а благо­
п р и я т с т в а з а в ъ р т а н е т о на нов порочен кръг.
В прочем ю н о ш а т а и м а н уж д а о т п одк реп а, за д а н а ­
п р ав и т р а у р по с в о я т а д е т с к а лю бов и д а п родъ лж и д а н а ­
п р ед в а . А д е т с к а т а лю бов и з а д в а т а п ола о зн а ч а в а п ред и
всичко лю бов къ м м а й к а т а и и м ен н о з а т о в а ю н о ш е с т в о ­
т о о п р е д е л я н а б а щ а т а сп ециф ична роля. Т е о р е т и ч н о т о й
р а з п о л а г а с н е о б х о д и м о т о о т д а л е ч а в а н е , за д а п ом огн е на
с ъ п р у г а т а си д а о т к р и е д о б р а т а д и с т а н ц и я и д а позволи
н а д е т е т о д а се р а зв и в а . Т ази о п ер ац и я е п о -л есн о о съ щ ес т-
в и м а с д ъ щ е р я т а , за к о я т о т о й в еч е е бил п р и т е г а т е л е н

* П реводът е направен по „Doit-on сеЬет aux


adolescents?", 1999, Albin Michel, Paris, c. 187
139
полю с В д е т с т в о т о , и п о -т р у д н а с м о м ч е т о , н ай -в еч е ако
п р ед и т о в а е бил д о с а д н а п р е ч к а п р ед у д о в о л с т в и е т о .
Но к а к ъ в т о и д а е бил, н е г о в а т а съ пруга, колеблива по­
н яко га в м и н а л о т о , се га ясно п р и зо в ав а з а п о м о щ т а му: ю но­
ш е с т в о т о е сериозн о н ещ о и ю н о ш и т е ни го н а п о м н я т на
д р а г о сърце. Нужно е с л е д о в а т е л н о б а щ а т а д а бъде н а висо­
т а . В прочем м н о ж е с т в о ген ер ац и и ви д яха н е г о в а т а рол я д а
за л я зв а неизбеж но: ум орен д а н а л а г а в ъ з г л е д и т е си, о т е г ­
чен д а о б ясн ява н е о б х о д и м о с т т а о т закон, изкуш ен д аж е д а
копира м а й к а т а , т о й се учудва, ч е бива п ризоваван . Въпреки
всичко им енно б а щ а т а е т о з и , к о й т о би т р я б в а л о д а п р е ­
д о т в р а т и б о л езн ен ата срещ а на ю н о ш ата с р е а л н о с т т а -
в ъ з п и т а н и е т о не е у т е х а , а н а п р о т и в , ед н о същ инско вакси-
ниране. Т ова п р ед п о л а га ч е с а м и т е р о д и т е л и , и в ч а с т н о с т
б а щ а т а , са н ап равили д е й с т в и т е л н о ю н о ш ес тв о .

10 .
А пелът
к ъ м б а щ а т а или п р о в о к а ц и я т а
И з в е с т е н а в т о р и т е т е необходим н а ю н о ш а т а , не сам о
к о г а т о м у е л и п свал п р е з д е т с т в о т о , но и за д а го подпо­
м о гн е д а п р ев ъ зм о гн е в ъ л н е н и я т а , п р о и з т и ч а щ и о т п убер­
т е т а . К о г а т о с т а в а д у м а з а м ом че, р о л я т а н а б а щ а т а е
к а п и т а л н а : м о м ч е т о го п р и зо в ав а д аж е д и р е к т н о - к а т о го
н ап ад а, или и н д и р е к т н о - к а т о го провокира. М а й к а т а същ о
не о с т а в а длъж на, к о г а т о и з п и т в а подобна нужда, и ч е с т о
се обръщ а къ м м ъ ж а си, особено к о г а т о е п р е т о в а р е н а . Н а­
д я в а м се и а з д а у бедя б а щ и т е в т я х н а т а п о л е зн о с т .
А д ъ щ е р и т е , щ е ми к а ж е т е вие? В р ъ з к а т а им с б а щ а т а е
основна за т я х н о т о п ревръщ ане в жени най-общо и в майки в
ч а с т н о с т , но т а з и връзка с л е к о т а се лиш ава о т онази същ ин­
ска и н те р п е л ац и я , к о я т о и зр азя в а м о м ч е т о , било словесно,
било ч р ез п о в е д е н и ето си или даж е ч р ез с в о и т е проблеми.
З а щ о т о г о л е м и я т въпрос за о т н о ш е н и е т о с п р о ти в о п о ­
ложния пол с в с и ч к и т е свои загадки, опасения и надежди, се
п о с т а в я именно В ю н о ш е с т в о т о . М ом и чето, к а к т о и м ом ­
ч е т о , се о п и т в а т д а н а м е р я т в т о в а т ъ р с е н е о п о р а т а на
р о д и т е л я о т същ ия пол, за д а се з а т в ъ р д я т В с в о я т а иден­
т и ч н о с т . И впрочем не е случайно, че в п о -го л я м а т а си ч а с т

140 Патрик Деларош


д е в о й к и т е и з б и р а т ж ена за т е р а п е в т , а м о м ч е т а т а - мъж.
Е д н и т е и д р у г и т е и з б я г в а т к л о п к и т е н а с ъ б л азн я в а н е то и
п р е д п о ч и т а т друг т и п съ у ч ас ти е. Но н е щ а т а се р а з л и ч а в а т
в т о в а , ч е д и с т а н ц и я т а с б а щ а т а не е нова за м о м и ч ето : ней­
н о т о ж елание се е к о н стр у и р ал о именно благодарение на т о в а
п р о с т р а н с т в о , фаворизиращ о въ о б р аж аем о то .1 М ом ч ето, об-
р а т н о , т р я б в а д а се о тск у б н е о т о б я т и я т а н а м айка си, за да
м ож е след т о в а д а ж елае друга о т нейния пол: о п е р а ц и я т а не
е п р о с т а и изисква п о м о щ т а н а б а щ а т а . Това е едно о т осно­
в а н и я т а - какво казвам! - г л а в н о т о основание за ап ела към ба­
щ а т а , явен или не съвсем, к о г а т о прием а форми, к о и т о т р я б ­
ва д а ум еем д а р а з ч и т а м е . П р ед х о д н и те глави показаха как
л и п с а т а на закон, п о ч т и синоним н а л и п с а т а н а а в т о р и т е т
н а б а щ а т а , би породила семейни неразбории, к о и т о т р е в о ж а т
ю н о ш ата. И менно т о в а б езп окой ство го к ар а д а извъ рш ва н а­
руш ения, к о и т о са същ о т о л к о в а и т ъ р с е н е н а наказание. Въ­
п р о с н и я т с т р е м е ж към н аказан ие се дължи н а ч у в с т в о т о за
вина, причинено о т л и п с а т а н а граници - ако всичко е възмож-
но, т о аз съм мислим, п о тен ц и ал ен п рестъ п н и к.

Търсенет о на авт орит ета


Много юноши т ъ р с я т а в т о р и т е т а , когото не са познали:
- било к а т о о т к р и в а т н а с т а в н и к или м од ел , к о й т о
з а м е с т в а б а щ и н а т а фигура;
- било - п о р ад и л и п са - к а т о се п р о т и в о п о с т а в я т на
о п а с н о с т и , к о и т о т е с а м и т е са п р ед и зв и к ал и .
Такива са р и ск о в и те поведения, к о и т о м о г а т д а прием ­
а т различни форми: ек с т р е м н и сп о р то в е, опасни подвизи, но
също - п р е с т ъ п н о с т или наркомании. Н аи сти н а е св о й с тв е ­
но за ю н о ш естВ о то д а изпробва себе си и умерено д а се съ­
образява със с ъ в е т и т е . Но подобни поведения с пълно право
о т п р а в я т въпрос към р о д и т е л и т е , к а к т о Б о ж и я т съд през
С редновековието (п од лаган ето на и зп и тан и е ч р ез огън,
вода и пр.) или п о-съ врем ен н ата и гра на руска р у л е тк а , и и з­
глеж да п р ед и зв и к в ат с ъ д б а т а на дуел. Не би могло д а се о т ­
рече, че ф ун кц ията н а б а щ а т а (при л и п с а т а на л и ч н о с т т а ) е
за с е г н а т а о т т о з и въпрос, к о й т о за п и т в а к о л к о то н а ш е т о
родословие, т о л к о в а и н а ш е т о м я с т о на з е м я т а .

' Именно т ова е, коет о се разруш ава в случая на реален ин-


иест.

Нуждата от бащ ин авт орит ет п р е з ю н о ш ест во т о _______________ 141


Но а п е л ъ т къ м б а щ а т а съ щ о т а к а м ож е д а б ъ д е и явен.
И т у к о б ач е т р я б в а д а у м е е м д а р а з ч и т а м е за д ед и -коя си
к р и т и к а с ъ ж а л е н и е т о по ед и н си лен бащ а, за д ед и -коя си
го р ч и в и н а - ф р у с т р и р а н а т а н уж да о т В ъзхищ ение. Н якои
си р аи и и з к а з в а т високо и ясно н е д о с т и г а , п ороден о т л и п ­
с а т а н а б а щ а т а . Д руги, п р о с т о р азо ч ар о в ан и , щ е п о т ъ р ­
с я т н а д р у го м я с т о някого, н а к о г о т о д а п о д р а ж а в а т . З а
щ а с т и е н е п р и с т ъ п н и я т б ащ а е р я д к о с т в наш и дни: т о й
В ъвеж да т р у д н о п р ео д о л и м ком п л екс з а м а л о ц е н н о с т и с ъ ­
щ о т о р ад и к ал н о о т х в ъ р л я н е к а т о м а т е р и н с т в а щ и я б ащ а
(онзи, к о й т о п р ек о м ер н о о б гр аж д а с м ай ч и н т и п грижи).
З а щ о т о ю н о ш а т а (и д е в о й к а т а ) не о б и ч а т какъ в и д а е
бащ а, а и м ен н о б а щ а т а , к о й т о е б л и зъ к и и м а и н д и ви д у ал ­
н о с т . Н а к р а т к о - бащ а, сп особен д а п о ем е ф у н к ц и я т а си
и з а т о в а - н и т о п р и я т е л , н и т о подчинен. Т ова не вин аги
е възм ож но, п о н якога е о т к р о в е н о н евъзм ож но. И д аж е се
сл у ч ва т р а д и ц и о н н о т о п р о т и в о п о с т а в я н е м еж д у м а й ч и ­
н а т а и б а щ и н а т а р о л я д а б ъ д е н ап ълно о б ъ р н а т о . С л ед ва
д а допуснем , ч е т о в а п р о т и в о п о с т а в я н е , к р и т и к у в а н о о т
н якои ф е м и н и с т к и дви ж ени я, и м а все ощ е с в о е т о м я с т о ,
к о г а т о с л у ш а м е с т р а д а н и е т о н а К р и с то ф .
Кристоф, н а 14 и п олови н а години, е б л е с т я щ ученик.
Но с т р а д а о т т е ж к и а ф е к т и в н и блокаж и. Той м и обяснява:
„ В м н ого с е м е й с т в а б а щ а т а д ъ рж и к о р м и л о т о В свои ръц е.
П ри м ен е о б р а т н о т о , за б е л я за х го т в ъ р д е рано. Б ащ а м и
и м а й к а м и н я м а т ед н ак в и вкусове. М ай ка м и е и н т е л е к т у -
алка, б ащ а м и е ...повече о т к ъ м р ъ ч н и я т р у д . К о г а т о м а й к а
се ядоса, р еш ав а, ч е ж и в о т ъ т и не е и д е а л е н и пр., б ащ а
м и не р е а ги р а : т о й се о т т е г л я т ъ ж е н в своя ъгъл. М ай ка
ми, к о я т о обож авам , е г о с п о д а р я т в к ъ щ а т а . В прочем , а з
и з п и т в а х т а к о в а б е зр а зл и ч и е къ м м о я бащ а, ч е м а й к а м и
о т и д е д а се к о н с у л т и р а с н якакъ в п е д и а т ъ р .“ К р и с т о ф с ъ з ­
н а в а п о с л е д и ц и т е о т подобно с ъ с т о я н и е н а н е щ а т а : „Раз­
б и р ам се п о-добре с м о м и ч е т а т а , о т к о л к о т о с м о м ч е т а т а .
С е га с е о п и т в а м д а го п о п р авя , но м и е т р у д н о - с т р а х у в а м
се о т м ъ ж е т е най-общ о, ч у в с т в а м се р а зл и ч е н о т м о м ч е ­
т а т а В к л а с а ни. Д ав ам си с м е т к а к ак ф а к т ъ т , ч е съ м се
о т д а л е ч и л о т б ащ а ми, м е е о т д а л е ч и л о т м о м ч е т а т а . А з
и г р а е х н а м о м и ч еш к и и г р и .“
В с л е д с т в и е н а к о е т о е а гр е с и в е н к ъ м б ащ а си, но п р и ­
зн ава, ч е о т к а к т о се п ом н и т о й е бил „зад у ш ав ан “ о т м а й ­

142 Пат рик Деларош


к а му. Т ази м ъ к а се т р а н с ф о р м и р а В зап лен яВ ан е по еди н
„и ст и н ск и б а щ а “: р а б о т о д а т е л я т н а м а й к а му. О т д е с е т
години д В е т е с е м е й с т в а х о д я т зае д н о н а п о ч и в ка и Крис-
т о ф к а р а колело с него. ТоВа е съ щ и н ска с т р а с т , к о я т о т о й
о б ясн яв а м н ого добре: „Обичах д а к а р а м колело с него. Б еш е
н е в е р о я т н о . В прочем , т о й б еш е в л и н и я т а , к о я т о м о я т а
м а й к а м е бе н а к а р а л а д а обичам : и н т е л е к т у а л н а т а с т р а ­
на. Б ащ а м и си гурн о е с т р а д а л о т всичко т о в а . “
К а к т о се вижда, К р и сто ф съж алява, ч е не е р азго в ар я л
п овече с б ащ а си, ч е н е го е з а ч и т а л . Това е едно съж аление,
к о е т о ф о р м у л и р а т в а н а л и з а т а много п а ц и е н ти , ч и и т о
бащ и са били н ап раво см азан и под л и ч н о с т т а н а м а й к а т а . И
е вярно, ч е и н т е р е с ъ т на м о м ч е т о към б а щ а т а минава през
т о з и , к о й т о м а й к а т а о т р е ж д а на съпруга си: т о в а е, к о е т о
р азк р и в а К ристоф . С л е д о в а т е л н о с ъ щ е с т в у в а фина алхимия,
к о я т о и з р а б о т в а ж е л а н и е т о н а м о м ч е т о к а т о се т р ъ г н е о т
в з а и м о о т н о ш е н и я т а на н е г о в и т е р о д и т е л и . Ако обича м ай ­
ка си, т о е същ о и за д а п рави к а т о бащ а си. Но ако заем е
н е г о в о т о м я с т о , м о м ч е т о н ям а д а мож е повече д а ж елае д р у ­
ги жени. И с т и н с к а т а любов, л ю б о в т а , свободна о т о к о в и т е
на п р и н у д а т а , и зисква р а з с т о я н и е и т о в а е р а з с т о я н и е т о ,
к о е т о б а щ а т а донася, к о г а т о и гр а е р о л я т а си н а т р е т и я .
В прочем т о й м ож е д а я и зп ъ лн ява сам о ако несъм нено ж елае
д а я поеме, но същ о и ако бъде п р и з н а т к а т о т а к ъ в о т съпру­
г а т а си. И зп р авен а срещ у м о м ч е т о си, ед н а м айка виж да у
него други д в а м а мъж е: съ пруга си и своя бащ а. О т в р ъ з к а т а ,
к о я т о и м а с т е з и д в а м а мъж е, щ е п р о и з т е ч е онази, к о я т о т я
щ е у с т а н о в и с т р е т и я - т а к а в а е ц я л а т а и с т о р и я на Анри.

Д ъ щ е р я т а и н е й н и я т бащ а
И с т о р и я т а н а А нри в с ъ щ н о с т п о к азв а ч р е з п р о б л ем а
си как д ъ щ е р я т а , с т а н а л а ж ена, т р я б в а д а п р е м е с т и лю ­
б о в т а и а д м и р а ц и и т е , к о и т о е о т д а в а л а н а б ащ а си, върху
д р у г мъж , ако го и н в е с т и р а к а т о съпруг. И м енно при т о в а
условие, с т а н а л а м ай к а, т я щ е се с ъ о т н а с я къ м н его к а т о
къ м б ащ а н а д е ц а т а й в см и с ъ л а н а б а щ и н а т а функция.
А нри, на 18 години, последна година в лицея, е много р а з­
вълнуван. З а м алко д а не дойде, т о л к о в а е бил с м у т е н о т на­
ш а т а срещ а. Той п р е те н д и р а , ч е е в кон ф ли кт с бащ а си, в
лош и о тн о ш ен и я с о с т а н а л и т е и понася т в ъ р д е обсебващ а

Нуждата от бащин авт орит ет п р е з ю нош ест вот о 143


майка. КазВам „п р ете н д и р а“, з а щ о т о о т н о ш е н и я т а с други­
т е не са ч ак т о л к о в а лош и - т о й си и м а п р и я т е л к а и много
другари. Впрочем Анри н ям а комплекси, наясно е, че о с т а н а ­
л и т е го н а м и р а т за красив и се з а т р у д н я в а само за избора на
с в о и т е п р и я т ел к и . К о н ф л и к т ъ т с б а щ а т а не изглеж да даж е
о т к р и т , а т о й е изпълнен с В ъ зхи та към м айка си. Тогава о т
какво с т р а д а А нри? Той о т к р и в а , че бащ а м у е д ал еч о т п р ед ­
с т а в а т а за идеалния образ, к о й т о си е изградил, и т я се сгро­
м олясва напълно. Всичко било предизвикано о т за б е л е ж к а т а
на някакво момиче, к о е т о м у казало: „Ти се правиш на силен, но
в съ щ н о с т си слаб“. Анри незабавно помислил за бащ а си. Вярно
е, ч е т о й е м а й с т о р и р а б о т и ръчен, физически т р у д , д о к а т о
м айка му е у ч и т е л к а. Но п реди всичко - т о й не се п р о т и в о ­
п о с т а в я н а д р у г и т е и най-вече на ж ена си, на к о я т о никога не
възразява. Анри започва д а п лаче - внезапно нам ира всичко
т о в а за глупаво. О б р а з ъ т на силния и идеали зиран бащ а т о й
е и згр ад и л ч р ез м айка си. „И т я и м а с ъ щ а т а п р е д с т а в а к а т о
м о я т а " - м и к а зва т о й . П и т а м го защ о и т о г а в а л и ц е т о м у се
озарява: ,Д ядо ми по м айчина линия е заб ел е ж и тел ен човек,
красив, и н т е л и г е н т е н и к у л т у р е н .“ Анри и з п и т в а т а к о в а въз­
хищ ение към него, че п р ези р а бащ а си. Но с ъ щ и я т т о з и дядо е
бил напълно см азан о т своя бащ а, к о й т о го е ревнувал.
Т ази и г р а о т едно поколение н а д руго е п о у ч и т е л н а .
Защ о м а й к а т а н а Анри си и зб и р а съпруг, к о й т о т о л к о в а м а л ­
ко с ъ о т в е т с т в а н а п р е д с т а в а т а за мъж, к о я т о и м а? Тук е
ц е л и я т въпрос. Всичко се р а зв и в а т а к а , сякаш т я е и скала
д а зап ази о б р аза, к о й т о е и м а л а за б ащ а си: т а к ъ в м ъж б ез
д е ф е к т и е т в ъ р д е съ въ рш ен , за д а бъде реален . Л ю б о в т а й
към него е о с т а н а л а н е п о к ъ т н а т а д аж е в с т е п е н т а , в ко я­
т о я п р е о т к р и в а в сина си. В прочем, р е в н о с т т а н а б а щ а т а
по о т н о ш е н и е н а А нри в е р о я т н о е била б л а г о п р и я т с т в а н а
о т с ъ п р у г а т а му - им енно з а щ о т о ж е н и т е п р е д п о ч и т а т
н о в о р о д е н о т о си м ом ч ен ц е п р е д с ъ п р у з и т е си, п о с л е д н и т е
р а з в и в а т ч у в с т в а н а и н ф а н т и л н а р е в н о с т . К а к т о пиш е Зиг-
м унд Ф ройд: „И в н а й -щ а с т л и в и я м л ад б р ак б а щ а т а усещ а,
ч е д е т е т о , особено м а л к и я т син, е с т а н а л о негов съперни к
и о т т у к води н а ч а л о т о си е д н а корен ящ а се дълбоко в несъ-
з н а в а н о т о в р а ж д е б н о с т къ м п р е д п о ч е т е н и я .“1
Ч е с т о се сл у ч ва в л ю б е н а т а в бащ а си д ъ щ е р я д а се при-

' Зигм ун д Фройд: „Един спомен от дет ст вот о на Л еонардо“,


Издателска къща Български художник, София, 1991 г., стр. 46

144 Патрик Деларош


м ири u g a ce ом ъж и за човек, к о й т о за н ея е обикновен. Тя щ е
п р ен есе т о г а в а в ъ з х и щ е н и е т о си върху своя син - за б е л я зв а
се, ч е м а й к и т е , к о и т о о б о ж а в а т с и н о в е т е си, девалори зи-
р а т с ъ п р у з и т е си! В идяхм е р и ска о т ф ем инизация, к о й т о се
съ д ъ р ж а в т о в а п ри К ри стоф . С ъ щ о т о р а з к а з в а и Анри:
До т р е т а т а година в колежа (8. клас) п р ед п о ч и тах д а бъда
с м о м и ч ет а. И после се р азб у н ту вах срещ у м айка ми и о т т о з и
клас н а с е т н е и м ам п р и я т е л и м о м ч е т а . Преди т о в а , ако бивах с
м о м и ч ет а, т о е з а щ о т о бях к а т о т я х : т а к а не можеше.
З а разлика о т Кристоф, Анри реагира: несъмнено за щ о то
н е г о в а т а майка не е т а к а обсебваща, кол кото т о й тв ъ р д и , н и т о
пък бащ а му е т о л к о в а слаб. В края на Едиповия комплекс мом че­
т о (к акто и м о м и ч ето) т р я б в а д а и з о с т а в я т с в о я т а и н ц естн а
п ривързаност. Това е преж деврем енна задача, к о я т о е принуде­
но д а извърш и м о м ч ето . М ом и чето щ е я осъщ естВ и по-кьсно,
защ о то , к а к т о казва Фройд, т о влиза в Едиповия комплекс в мо­
м е н т а , в к о й т о м о м ч е т о излиза о т т а м . Впрочем ю нош ество­
т о , к о е т о съживява т о з и комплекс, привнася значима разлика
във в р ъ з к а т а с б а щ а т а според т о в а дали с т а в а дум а за момче
или за момиче. М о м ч ето се нуждае о т едно съвсем леко побут-
ване о т с т р а н а на б а щ а та , за д а се о т д е л и о т м айка си, моми­
ч е т о по-скоро и м а нужда о т м а й к ата. Р о л я т а на б а щ а т а спрямо
м о м и ч ето е т в ъ р д е т р у д н а и сложна. Ако т о й т р я б в а д а се ин­
т е р е с у в а о т нея к а т о о т жена (условие, необходимо за д а може
и т я д а се и н те р есу в а о т м ъж ете), т о т о й т р я б в а д а го прави с
най-голямо себеотрицание. Е т о защо, без съмнение, и зб о р ъ т на
п ар т н ь о р о т м о м и ч ето не е безразличен на нейния съ здател !

Б ащ а за зам ян а
В р ъ з к а т а м ай к а-си н обикновено е т а к а взаи м н а, ч е р о ­
л я т а н а б а щ а т а се у п р аж н я в а к о л к о т о върху еди ни я, т о л ­
ко в а и върху д р у ги я . Тя д аж е е м ал к о н е р а в н о с т о й н а , з а ­
щ о т о м о м ч е т о т ъ р с и в б ащ а си съю зник. Т ова т ъ р с е н е на
сго в о р е ощ е по-очевидно, к о г а т о б а щ а т а о т с ъ с т в а или е
н е д о с т а т ъ ч е н във ф у н к ц и я т а си.
Б ер н а р ' н а 17 години, с ъ ж и т е л с т в а с м а й к а си и с е с т р а
си. Б ащ а му, съ с се р и о зе н н ед ъ г, се е р а з в е л и ж и вее при

' Виж стр. 161 „Doit-on ceber aux a d o lescen ts?“, 1999, Albin
Michel (ма това мяст о в книгата авт орът отново разглеж да съ­
щия случай. - бел. прев.)

Нуждата от бащ ин авт орит ет п р е з ю нош ест вот о 145


с о б с т в е н а т а си м айка. М а й к а т а н а Б е р н а р е в и с о к о п о с т а ­
вен с л у ж и т е л . Тя е ф ина и и н т е л и г е н т н а ж ен а и с ъ зн а в а
т р у д н а т а с и т у а ц и я , в к о я т о се н а м и р а с и н ъ т й. Той освен
т о в а и з п и т в а и з в е с т н и п р о б л ем и о т т р е т а т а го д и н а в
ко л еж а (8. клас) и н е с м о гв а д а се о р г а н и зи р а за р а б о т а .
Б ер н ар е по-скоро д еп р еси в ен и д е к л а р и р а с н ап ълно ю но­
ш е ск а в и с о к о п ар н о ст: „Не с а м о у б и й с т в о т о м е п ри вл и ча, а
с м ъ р т т а . “ И п р е т е н д и р а , ч е б ащ а м у изобщ о не м у лип сва.
Но в о ч и т е н а м а й к а си се ч у в с т в а виновен, з а д е т о н е учи.
К о г а т о я ч у ва д а се п р и б и р а у дом а, и з п а д а в лош о н а с т р о ­
ение. В ъпреки т о в а п о д д ъ р ж а добри в з а и м о о т н о ш е н и я със
с ъ у ч е н и ц и т е си и п о н ася все п о-м алко т р е в о г а т а н а м а й к а
си, н ай -в еч е к о г а т о т я звън и у п р и я т е л и т е му. И д о с т а
свен л и во и з р а з я в а п р и в ъ р з а н о с т т а , к о я т о и з п и т в а къ м
нея. „В а м е р и к а н с к и т е се р и ал и , - о т б е л я з в а т о й , - б а щ а т а
е с и м п а т я г а , а м а й к а т а д о сад н и ц а (дословно), п ри м ен е об-
р а т н о т о ! " По в р е м е н а р а з г о в о р и т е т о й н ай -п осле и з р а з я ­
ва и з в е с т н а го р чи ви н а к ъ м б ащ а си: т о й би м о гъ л д а б ъ д е
и по-добър, все пак! Но н ай -в еч е - узн ал, ч е м а й к а м у и м а
в р ъ зка, п р ав и всичко възм ож н о за д а се за п о зн а е с н ови я и з ­
браник. И е м н о го р а зо ч а р о в а н , ч е н и т о т о й , н и т о м а й к а м у
и с к а т т е д а се с р е щ н а т ! Л ю б о п и т с т в о т о м у е о ц в е т е н о
с и з в е с т н а р е в н о с т , но ощ е п о в е ч е и с н у ж д а т а д а п о зн а в а
ч о века, к о й т о и м а зн ач ен и е з а м а й к а му.
М а й к а т а н а Б ер н ар о съ зн а в а какво л и п сва н а сина й - т я
знае, ч е б ащ а м у е н еи зд ъ р ж ан във ф у н к ц и я т а си, но не се
о см ел я в а д а м у п р е д с т а в и п р и я т е л я си, з а щ о т о се с т р а ­
хува о т р е а к ц и я т а му сп р ям о еди н д о с т а п о -в ъ з р а с т е н о т
н ея мъж. Т акъв т и п п ред убеж д ен и е щ е м ож е д а бъде н а м а л е ­
но ч р е з р азго в о р и н аса м е с м а й к а т а . Т ова м ож е би щ е й по­
м огн е д а п р е д с т а в и п р и я т е л я си на Б ерн ар, к о й т о очевидно
и з п и т в а п о т р е б н о с т д а п о зн ава ч о век а-к о й то -и м а-зн ач е-
н ие-за-м айка-м и, мож е би п о р ад и н уж да о т и д е н ти ф и кац и я.

Един анахроничен бащ а


К р и с то ф , А нри и Б е р н а р - т р и м о м ч е т а в т ъ р с е н е на
си лен бащ а. К ак т о в а к о н т р а с т и р а с п о к о л е н и я т а , п р е д ­
хож дали т е з и юноши! В ече н е зн а е м д о к ъ д е т р я б в а д а се
вър н ем , з а д а о т к р и е м о т н о в о он ези с т р о г и , д ал еч н и , с т у ­
дени, в л а с т н и , м ож е би д а ж е - т и р а н и ч н и бащ и, з а щ о т о о т

Натрик Цс.шрош
д о с т а д ъ л го В реме m e са с л е зл и о т сВоя п и е д е с т а л . Въз-
м ож но е В п о -г о л я м а т а ч а с т о т В р е м е т о д а е с т а в а л о д у м а
за ф асад а, за м а с к а и т я х н о т о о т д а л е ч а в а н е д а е било по-
скоро ч а с т о т к у л т у р а т а , о т к о л к о т о о т с о б с т в е н а т а им
п р и р о д а. Н якои съ в р е м ен н и бащ и р е а г и р а т в з а в и с и м о с т и
по о т н о ш е н и е н а онова, к о е т о са п р еж и в ел и и с л е д в а д а д о­
пуснем , ч е с у р о в и т е бащ и не са ч а к т о л к о в а д а л е ч - т о в а
обикновено р е з у л т и р а в е д н а п р е к о м е р н а т о л е р а н т н о с т
с ч и т а н а за к о м п е н с а т о р н а (за т я х , с ъ в р е м е н н и т е бащ и) и
ед н о засл еп ен о въ зхи щ ен и е п р е д х л а п е т о н ай -в еч е к о га ­
т о и м а т р у д н и я х а р а к т е р н а д я д о си по б ащ и н а лин и я!1
С т р а ш н и т е бащ и д н ес с а по-скоро и зклю чен и е, к о е т о
гр ан и ч и с о т к л о н е н и е т о . Т я х н а т а п р а в о л и н е й н о с т и згл е ж ­
д а о т д р у г а еп о х а и с в и д е т е л с т в а В съ щ н о с т за н якакъ в вид
а ф е к т и в н а и н в а л и д н о с т , с а м а т а т я - о н асл ед ен а. И м енно
т а к а е д н а м а й к а о т п р а щ а ш е н е п о х в а т н о с т т а н а м ъ ж а си
сп р я м о т е х н и я син к ъ м с у р о в о т о в ъ з п и т а н и е н а ед и н дядо,
к о й т о , к о г а т о е в и ж дал с и н о в е т е си, се е р ъ к у в а л с т я х .
П одобен б ащ а в н аш и дни и зг л е ж д а п а т о л о г и ч е н .
А нт оан, 17-годишен, мисли ч е не обича бащ а си о т к а к т о
е с т а н а л на 12. Н а в р е м е т о е извърш ил краж ба в су п ер м ар к е т,
к о е т о буквално разяри л о до л у д о с т бащ а му. О т т о г а в а А н т о ­
ан се ч у в с т в а п о ето ян н о т а к а , сякаш му дължи нещо, к о е т о
се п ревръщ а даж е в н а т р а п л и в а идея. Той дори казва, без д а го
осъзнава в м о м е н т а : „Да разм и ш лявам е е д и н с т в е н о т о нещо,
к о е т о м ога д а правя, без д а и м ам с м е т к и за връщ ане“. Н а него
му е невъзмож о д а държ и и з п и т , до т а к а в а с т е п е н се с т р а х у в а
о т л о ш а т а оценка, сиреч - о т са н к ц и я та . Не понася и най-мал-
к а т а с ъ с т е з а т е л н о с т . Бащ а м у е някой т о л к о в а см азващ , че
А н т о а н не д р ъ зв а и д а направи сравнение с него, а сам о добавя:
„Той е н ед о сегаем “. М айка му го д окарва до луда я р о с т , т о й не
понася р азс ъ ж д ен и я та, к о и т о т я прави п ред п р и я т е л и т е си,
но дълбоко ù се възхищ ава и би искал д а п о с т ъ п в а к а т о нея.
Подобен а н т а г о н и з ъ м м еж д у р о д и т е л и и д ец а е р я д ­
к о с т . Тук т о й д о р и е доведен до с в о я т а к р а й н о с т и н еряд ко
се сл у ч ва подобни д ец а д а си в ъ о б р а з я в а т , ч е п р о с т о са били
п р и ю т е н и о т р о д и т е л и т е , н а к о и т о са ги поверили и с т и н ­
с к и т е и м с ъ з д а т е л и .2 Такъв б еш е с л у ч а я т н а А н т о а н , но
' Виж „Parents, o se z dire поп!“, изд. Albin Michel
2 Този фантазъм, обичайно наричан „семеен роман", се среща
в много др уги обстоятелства.

Нуждата от бащин авт о р и т ет п р е з ю нош ест вот о 147


т о в а м е ч ш а ен е не му п р еч и д а ф а н т а з и р а и за р о д и т е л и т е
си и им енно н е г о в а т а м а й к а обира ц я л о т о м у възхищ ение. И
в к р а я н а к р а и щ а т а т о з и уж асен бащ а съ всем не е заб р ан я ­
ващ или сеп ар и р ащ . Това д о казв а, н а п р о т и в, ч е и с т и н с к а т а
ро л я на б а щ а т а не е сам о д а п р е д с т а в л я в а закона, но същ о
и б л аго д ар ен и е н а и д е н т и ф и к а ц и я т а съ с себе си, к о я т о р а з ­
р еш ав а, д а п озволи н а м о м ч е т о д а д е й с т в а к а т о него. Ж ес­
т о к и я т бащ а, к о й т о ч е с т о е ревн и в бащ а, и зп ъ л н я ва сам о
е д н а о т т е з и функции и н е у л есн я ва з а д а ч а т а н а сина си. По­
някога, сл ед к а т о т о й с а м и я т е т р я б в а л о д а понесе същ и я
закон, не е в с ъ с т о я н и е д а п р е д а д е нещ о разл и ч н о освен по­
добен т и п в ъ з п и т а н и е , к о е т о , о т д р у га с т р а н а , е т р у д н о за
п р и ем ан е в н аш и дни. В т о з и случай е о т н о с и т е л н о лесн о д а
м у бъде п о м о г н а т о д а н ап р ав и п о-гъвкаво о т н о ш е н и е т о си
и д а н ам ер и о т н о в о д и а л о га с м о м ч е т о си.

Т р у д н а т а р а зд я л а
Говорих за р а з д е л я н е т о . С т а в а дум а д а се р азд ел и м ай к а­
т а о т нейния син или д а се помогне на един син д а се о т д е л и
о т м айка си. Но и м а и други о б с т о я т е л с т в а , в к о и т о би било
п о т р еб н о о т д е л я н е о т с е м е й н а т а среда. С Д е й с т в и т е л н о
с ъ щ е с т в у в а т случаи, в к о и т о н есъ зн а в а н о то с ъ у ч ас тн и е на
р о д и т е л и т е п о д т и к в а ю н о ш а т а д а п р е т е н д и р а за р а в е н с т в о
с В ъзрастни я. При условие ч е р о д и т е л и т е го п о с л е д в а т о т
преком ерно ч у в с т в о за вина, т о в а мож е д а произведе много
з а п л е т е н и с и т у ац и и (виж п р е д х о д н а т а г л а в а 1), в к о и т о вече
не се знае кой е крив и кой е прав, в ъ з р а с т н и т е р е а г и р а т к а т о
юноши, а ю н о ш и те - к а т о в ъ зр ас тн и . Именно в т а к и в а об­
с т о я т е л с т в а ед н а р а зд я л а би м огла д а бъде необходима, но
на никого, освен по погреш ка, не м у идва наум подобна идея.
Понякога всеки си го мисли, без д а д р ъ зв а д а го каж е на дру­
гия. Н а к р атк о , ч е с т о т о в а т р я б в а д а е зад ач а на някой т р е ­
т и , освен ако у ч и л и щ н ото поведение на ю н о ш а т а неизбежно
не доведе до т у к . Впрочем, т о в а р азреш ен и е мож е д а бъде чу­
додейно именно з а щ о т о реал и зи р а ед н а д ругояче невъзмож на
р аздяла. И най-вече - з а щ о т о ако е препоръчано о т някой т р е ­
т и , т о освобождава всички о т ч уВ стВ о то за Вина. Ю н о ш ата
1 Става дума за книгат а „Doit-on ceber aux adolescen ts?“,
1999, Albin Michel, a не за предходнат а глава, публикувана тук,
бел. прев

1 48 I lum pitK Де. ш /ю ш


мож е д а напусне р о д и т е л и т е си, без д а им причинява м ъ к а т а
д а им каже, ч е именно т о в а ж елае. Р о д и т е л и т е са облекчени,
ч е н ям а д а б ъ д а т обвинявани в о тх в ъ р л ян е.
А лен , на 17 години, за к о г о т о съ м говорил д р у га д е 1 и под
друго име, с т а в а все по-непоносим и а р о г а н т е н . Той не сам о
т в ъ р д и , ч е се о б о г а т я в а к а т о п р еп р о д ава хаш иш , но едва-
е д в а п о здравява, в еч е не п ред уп реж д ава за за к ъ с н е н и я т а си,
не се т р у д и в училищ е. Е с т е с т в е н о , с т а я т а м у е хаос о т
вещ и в безпорядък. Е д и н с т в е н о т о нещо, к о е т о са п о с т и г н а ­
ли р о д и т е л и т е му, е д а не пуши у дома. И звън т о в а м а й к а т а
п родъ лж ава д а м у п ер е с л и п о в е те , а б а щ а т а - д а м у подсигу­
р я в а д ж о б н и т е пари. Р о д и т е л и т е дойдоха д а м е в и д я т сами,
з а щ о т о р азб и р а се А лен се ср а м у в а д а се срещ н е с мен. Тези
р о д и т е л и не си д а в а т с м е т к а в каква с т е п е н са т в ъ р д е б ла­
госклонни. Но т а з и б л аго ск л о н н о ст не е в услуга н а сина им
и а з се о п и т в а м д а им го обясня. З а щ о т о зад п о в е д е н и е т о
му на сам охвалко със с и г у р н о с т се кри е т р е в о г а . А з виж дам
ед н о -ед и н с тве н о р азр еш ен и е - р а з д я л а т а . И т е са м ислили
за т о в а , но са се с т р а х у в а л и д а не н а в р е д я т . Те обаче п р ед ­
в и ж д а т р азд ял а , к о я т о д а бъде о с ъ щ е с т в и м а и д а не м ар-
ги нали зи ра А лен п реком ерно (прим ерно - някакъв специали­
зи ран ц е н т ъ р ). Т ази за г р и ж е н о с т е д о с т а т ъ ч н а - щ е видим
п о - н а т а т ъ к (в п о с л е д н а т а глава), ч е т я п о сто я н н о обърква
п о в е д е н и е т о н а р о д и т е л и т е в т р у д н и т е случаи. Във всеки
случай при з а в р ъ щ а н е т о си у д о м а т е р а з г о в а р я т за т о в а
сериозно с Ален. Е ф е к т ъ т е п о ч т и мигновен. А лен р еш ав а д а
о с т а н е , п р и ем а д а се съ о б р азяв а с един м иним ален правилник
и... п р егр ъ щ а б ащ а си, за д а го поздрави.
К а к т о ч е с т о се случва, и з к а з в а н е т о на реалн о визи ран а
м я р к а и м а сим воличен е ф е к т - с а м а т а и д ея за р а зд я л а п р е­
к р а т и едно в заи м о о тн о ш ен и е, к о е т о ние квалиф ицирам е на
наш ия ж аргон к а т о сад о м азо х и сти ч н о . Това о т н о ш е н и е е съ­
щ ински порочен кръг. То обяснява до край т а к а ш окиращ ия
феномен - р о д и т е л и , б и т и о т ю н о ш а т а . Това явление н ам и ра
с в о я т а дви ж ещ а си л а в ч у в с т в о т о за вина, к о е т о се увел и ча­
ва о т д в е т е с т р а н и , в м е с т о д а се н ам али ч р е з някакво дей с­
т в и е , - п рим ерн о санкция. Тук н а с а н к ц и я т а е вм ен ен а вина
о т с т р а н а н а р о д и т е л и т е , к о е т о в с л е д с т в и е води у п о т е н ­
ц иалния санкциониран до усилване н а в и н о в н о с т т а , к о я т о се
о п и т в а д а се р азр е ш и ч р е з н ова провокация и т .н .
' .A dolescen ce à problèmes", изд. Albin Michel

Нуждата от бащ ин авт орит ет п р е з ю нош ест вот о 149


М ръсното бельо
К и р л и в и т е ризи, к а з в а т , н е се и з л а г а т н а показ. Н е­
съм нен о. М ож ем ли о б ач е д а ф о р м у л и р ам е уговорки по
о т н о ш е н и е н а л и ч н о т о бел ьо н а ю н о ш а т а (д е в о й к а т а )?
Всичко се сл у ч в а т а к а , ся к а ш б е л ь о т о в т а з и в ъ з р а с т
и зп ъ л н я в а р о л я т а , к о я т о г о л е м и я т п е д и а т ъ р Д оналд
У и н и к ъ т п р и п и св а н а п р ех о д н и я о б е к т м еж д у м а й к а т а и
б е б е т о . Ю н о ш а т а и ска д а е н езав и си м , но о с т а в я т о в а ,
к о е т о м у е н а й -и н ти м н о , сп ец и ал н о н а м а й к а си. Тя пък
п о н яко га с т и г а д о т а м д а п р и е м а е д и н с т в е н о неблаго-
д а р н а т а р о л я н а п ер ач к а , к о г а т о ю н о ш а т а н е й говори
д р у го я ч е о свен с п о с р е д н и ч е с т в о т о н а б е л ь о т о . М ръ с­
н о т о бельо с л е д о в а т е л н о о с т а в а в н якои сл уч аи п о с л е д ­
н и я т п овод з а ком уни каци я, к о я т о м ож е би щ е м ож е д а
с т а н е о т н о в о словесна.

П ровокацията
В е т и м о л о г и ч е н п лан „п ровоки рам “ о зн а ч а в а д а п ородя,
д а п р е д и зв и к а м с л о в о т о н а д руги я, о т к ъ д е т о и зн а ч е н и е ­
т о н а а п ел, к о е т о т а з и д у м а в е ч е е с ъ д ъ р ж а л а в л а т и н с к и я .
З а ж а л о с т , п р о в о к а ц и я т а е загу б и л а в н аш и дни с в о и т е
ези ко ви д о с т о й н с т в а и ед н о в р е м ен н о с т о в а п р ед и зв и к в а
по-скоро д е й с т в и е т о , о т к о л к о т о д у м а т а . В с е м е й с т в о т о
п р о в о к а ц и я т а п о к азв а все п ак е д н а л и п с а или н ай -м ал к о ­
т о - проверка на р е ш и т е л н о с т т а на р о д и т е л и т е . С т а в а
д у м а р а з б и р а се за обясн ен и е, к о е т о е о ч еви д н о п ри д е т е ­
т о , к о г а т о т о н есъ м н ен о се п о д и г р а в а с р о д и т е л и т е си,
н ар у ш авай к и з а б р а н а т а . Т ова п о ве д е н и е е ощ е по-израбо-
т е н о у ю н о ш а т а , к о й т о по-скоро се с т р е м и д а се п ри к ри е
и ли о т к р и т о д а п р о во к и р а д р у ги в ъ з р а с т н и .
Т огава защ о д а п р ев еж д ам е всичко т о в а п р ез и н т е р п е -
л а ц и я т а къ м б а щ а т а ? А м и п о п и т а й т е б а щ а т а , п ривикан в
полицейския у ч а с т ъ к или в г и м н а з и я т а , к о г а т о с и н ъ т му
с е е д ъ р ж ал зле: им енно т о й се ч у в с т в а дълбоко обвинен о т
т о з и а к т . И не з а щ о т о го з а с я г а н еп рем ен н о д и р е к т н о , а
з а щ о т о п о с т а в я въпроси къ м в ъ з п и т а н и е т о , к о е т о т о й е
дал. В прочем у с п е х ъ т н а в ъ з п и т а н и е т о п о с т а н о в я в а в и д е ­
ал н и я в а р и а н т у ч е н и к ъ т д а м ож е д а м и н е б ез у ч и т е л я , ю но­
ш а т а д а ръководи с а м себ е си. А т у к не са м о ч е с л у ч а я т н е е
т а к ъ в , но н а в с и ч к о т о о т г о р е в ъ з п и т а т е л я т е обвинен!

150 П ат рик Деларош


Т ози п ар ад о кс м ож е д а и м а р ад и к ал ен е ф е к т и д а п р е д ­
о т в р а т и всякакъ в реиидив: с р а м ъ т , ч е е к о м п р о м е т и р а л
невин ен бащ а, м ож е, к а к т о се казВа, д а н ал ее р азу м В г л а в а ­
т а н а ю н о ш а т а , все ощ е д е т е . Но п о л и ц е й с к и я т ком исар и
у ч и т е л и т е не се з а б л у ж д а в а т - приви квай ки р о д и т е л и т е ,
т е в р ъ щ а т к е с а р е в о т о - кесарю , д аж е ако к е с а р я т се ч увс­
т в а п редаден ! И п о сл е т е з и ю нош ески п ровокации ч е с т о се
п о р а ж д а т , к о г а т о д р у г и т е м е т о д и са се п ровалили и защ о ­
т о б а щ а т а не е съ у м ял д а чуе и с к а н е т о , к о е т о м у е било
о т п р а в е н о . Вярно, т о в а и скане е т р у д н о д а б ъ д е ф орм ули ра­
но - как м о ж е т е д а и з и с к в а т е п овече с т р о г о с т , б ез д а м и ­
н е т е за ч и с т м а з о х и с т ? С лед и з л и з а н е т о н а „Parents, osez
dire поп!"1 м и р а з к а з а х а за едн о д е т е , к о е т о се т ъ р к а л я л о по
з е м я т а , н ад ав ай ки вой: „Искам бой по задника", към у ж асен а­
т а си м айка, н а к о я т о т о в а съ всем н е било в у б е ж д е н и я т а .
Ю н о ш а т а е по-м алко с п о н т а н е н и при всички случаи и м ен ­
но б а щ а т а т р я б в а д а у м ее д а с л е д в а д о б р о т о р ъ к о в о д с т в о
- никой, един вид, не м ож е д а се р и т н е сам о т з а д .
П о л е н а 12 години, п ъ р в а го д и н а в к ол еж а (6. клас) Той е
и зго н ен ощ е в ед н ъ ж о т учили щ е. Пол е вин аги т а м , к ъ д е т о
с т а в а д у м а д а се н ап р ав и н яко я г л у п о с т и т в ъ р д и (к о е т о
м ож е би н е е лъж а), ч е вин аги се о с т а в я д а го х в а н а т , в ъ ­
п р ек и ч е т о в а , к о е т о е н ап р ав и л , е в с ъ щ н о с т сам о д а п ос­
л е д в а о с т а н а л и т е . Н е р а зб и р а п о в е д е н и е т о си, но зн ае, ч е
не м ож е д а п о с т ъ п в а д р у го яч е. П р и зн ав а все пак, ч е е до-
кач л и в и буен. К о г а т о някой п р е п о д а в а т е л м у о т п р а в я з а ­
б ележ ка, т о й н е м ож е д а се в ъ зд ъ р ж и д а не о т г о в о р и и д аж е
д а и зб ъ л в а с ъ в с е м т и х о р у г а т н и . П осещ авал е м н о ж е с т в о
п с и х о т е р а п и и , к о и т о с а д он есл и п реход н и п одобрен и я. Б а ­
щ а т а го е довел, з а щ о т о е безп ом ощ ен . М а й к а т а п ри зн ава,
ч е д ъ л го в р е м е е п о л а г а л а за н его п р ек о м ер н и гриж и и е
о т с т ъ п в а л а п р е д в с и ч к и т е м у кап ри зи . К о г а т о е б и л а б р е ­
м е н н а с п о с л е д н о т о си д е т е - м ом и ч ен ц е, к о е т о се р а ж д а
д е с е т и н а го д и н и с л е д Пол, т я к а зв а : „Аз м ал к о го пуснах н а
с в о б о д а“ (дословно). В прочем , т я е за ч е н а л а м а л к а т а , „за
д а се р а з д е л и о т П ол“. А з вм ъ к вам : ,А б ащ а м у нищ о ли не
к а зва ш е? " Т я о т к р о в е н о о т г о в а р я : 1ГАз не го слуш ах!“ М ай ­
к а т а се з а в р ъ щ а с л е д д ву м есеч н о п р еб и в ав ан е н а о с т р о в
М а р т и н и к с Пол, к о й т о е бил и зго н ен о т училищ е!
' Става дума за книгата на Патрик Деларош „Родители, ос­
м елет е се да кажете не!". - бел. прев.

Нуждата от бащин авт орит ет п р е з ю нош ест вот о 151


Го нза г, н а 17 години, е В т о р а го д и н а В л и ц е я (11. клас).
Р о д и т е л и т е м у са р а зв е д е н и и т о й ж и в ее с б ащ а си. Б и ла м у
е н ал о ж ен а в ъ з п и т а т е л н а м я р к а о т с ъ д и я т а з а д ец а, сл ед
к а т о е зал о в ен д а п р е п р о д а в а хаш иш . Той об ви н ява б ащ а
си, ч е ед н о в р е м ен н о е „прекален о т о л е р а н т е н , н е с п р а в е д ­
лив, с т р о г “: „Той п о с т а в я см еш н и о гр ан и ч ен и я, не п р и е м а
н ап р и м ер закъ сн ен и я, но с а м и я т т о й си ги п о зв о л я в а .“ Не
зн а я д ал и Г о н заг д оп уска л ап су с к а т о у п р е к в а б ащ а си, ч е
е п р ек ал ен о т о л е р а н т е н , но п р о т и в о п о с т а в я н е т о му н е е
особено ясно и н е се зн а е м н ого в какво т о ч н о го уп реква.
О свен ако всичко т о в а н е е п о сл ед и ц а о т р а з д я л а т а н а р о ­
д и т е л и т е . В т о з и сл у ч ай н а р у ш е н и е т о н а Г он заг би м огло
същ о т а к а д а В изира и н д и р е к т н о сб л и ж ав ан е с м а й к а т а ,
к а к т о и д а п о с т а в и о т н о в о б а щ а т а в обръщ ени е.
Б а щ а т а и гр а е нова р о л я В ю н о ш е с т в о т о , най-вече ко­
г а т о не е за е м а л с в о е т о м я с т о до т о з и м о м е н т . Т ази н ова
роля, и зг р а д е н а о т д и с т а н ц и я и вним ание, м ож е д а п р о и з­
в ед е ч у д е са у непокорния къ м м ай ч и н и я а в т о р и т е т (и към
и з в е с т н а т а ф ем инизация, к о й т о т о й п ричи нява) юноша. Но
б а щ а т а н е е е д и н с т в е н по р о д а си В подобно о т к р и т и е - н я ­
кой чичо, еди н в т о р и б ащ а или п р и я т е л н а м а й к а т а м о г а т
д а се н а г ъ р б я т със с ъ щ а т а функция, к о я т о е необходим а за
ю н о ш а т а (и за п роцеса н а ю н о ш е с т в о т о ). Т ези бащ и, „нова
ф орм ула“, п р о я в я в а т жив и н т е р е с къ м и с к а н е т о , искане, ко­
е т о м а й к и т е у м е я т п он якога д а ф о р м у л и р а т и м п л и ц и тн о .

А греси вността
Б ез м н ого д а се о п ася в а м е, ч е щ е сгр еш и м , м ож ем д а
каж ем , ч е а г р е с и в н о с т т а е сл о в есн а п ровокац и я. Г он заг
т о к у -щ о ни п о к а за в к а к в а с т е п е н т я п р е д с т а в л я в а и скан е
- к о г а т о у к о р я в а б ащ а си, ч е не с п а зв а с о б с т в е н и т е си п р а ­
вила, т о й го с ч и т а к а т о р ав ен , а не к а т о в ъ з р а с т е н . Е т о
защ о В е р о я т н о щ е б ъ д е п о лезн о д а к а ж ем н а ю н о ш а т а , кой­
т о се м р ъщ и , цупи, н е д о в о л с т в а , п р еп и р а за п р азн и нещ а:
„ Р е ш е н и е т о м и м ож е би е и н есп р ав ед л и в о , но им ен н о а з т е
о т г л е ж д а м и н е в и ж дам п о-добро о т т о в а з а т е б е . “
Тъкмо з а щ о т о а г р е с и в н о с т т а изразява едн о искане,
т р я б в а да у м е е м да я т о л е р и р а м е . Във всеки сл уч ай - поне
до о п р ед ел ен п р аг, к о й т о бива п р ек р а ч е н , щ ом п о в е д е н и ­
е т о н а ю н о ш а т а и зи с к в а д а б ъ д е санкци он ирано. Т о гав а

152 Чит рик Дс.шрош


т р я б в а д а н а к а р а м е д е т е т о д а р а зб е р е , ч е п о с л а н и е т о е
било ч у т о , но д а о т с р о ч и м о т г о в о р а : ед и н н е за б а в е н р я зъ к
о т п о р би и м ал зл о п олуч н и я е ф е к т д а го п р е в ъ р н е в н е р а з ­
б р ан и н е п о н я т е н и д а о п р а в д а е ю н о ш е с к о т о н аси л и е в з а ­
м яна.
КсаВие, н а 16 годин и , п о с л е д н а го д и н а в к о л еж а (9. клас)
о т к а з в а д а уч и и е т в ъ р д е а гр е с и в е н . Б ащ а му, м н ого с и м ­
п а т и ч е н чо век, е и з с т р а д а л о б с т о я т е л с т в о т о д а и м а и з ­
к л ю ч и т е л н о а в т о р и т а р е н б ащ а, в и с о к о п о с т а в е н военен.
М а й к а т а се з а н и м а в а с д е ц а т а . К сави е се и з м ъ ч в а за р а д и
п о в е д е н и е т о си: „Не се д ъ р ж а м н о го м и л о с р о д и т е л и т е
си", о б я в я в а в е д н а г а т о й . Все п а к п р и зн а в а , ч е б ащ а м у се
о п и т в а д а го р а зб и р а . З а т о в а К сав и е с л е к о т а щ е п р и е м е
пом ощ .
Е т о как р а з б и р а м а г р е с и в н о с т т а н а К савие. М еж ду
д р у г и т е си зад ач и , ю н о ш е с т в о т о и м а и т а з и д а ни о т д е л и
о т р о д и т е л и т е , т о е с т - о т т я х н а т а аф ективна, и н т е л е к ­
т у а л н а и м о р а л н а з а в и с и м о с т , за д а и зб е р е м с а м и т е ние
с о б с т в е н и т е си ц е н н о с т и . Р о д и т е л и т е , к о и т о с а т в ъ р д е
близки, н е у л е с н я в а т т а з и р а б о т а . Те д аж е у в е л и ч а в а т
д ъ л га, к о й т о ю н о ш а т а е п оел с р а ж д а н е т о си и к о й т о се е
у т е ж н и л в п р о т е ж е н и е н а д е т с т в о т о . И м енно д аж е з а т о ­
ва м н ого ю нош и н е п р и е м а т п одаръц и .

Родит елит е - приятели


Н якои р о д и т е л и п р е т е н д и р а т д а са п р и я т е л и н а д е ­
ц а т а си. О т р и ч а й к и р а з л и к а т а във в ъ з р а с т т а , т е им
д о в е р я в а т н ещ а, з а д а п р е д и з в и к а т т я х н о т о сп од ел ян е,
п р и е м а т т е х н и я н ач и н н а об ли ч ан е и са г о т о в и д а т о ­
л е р и р а т всичко. П одобно п о в е д е н и е е д ълбоко п о т и с к а ­
що за ю н о ш и т е . В н ай -д о б р и я сл у ч ай т е ги о т х в ъ р л я т в
с в е т а н а „ с т а р ц и т е “ под п р е т е к с т , ч е н я м а т с ъ щ и т е
вкусове, в н ай -л о ш и я - т е щ е се в ъ з п о л з в а т м акси м ал -
но, д о к а т о и з в ъ р ш а т н аруш ен и е, к о е т о щ е ги н а к а р а
д а д е й с т в а т и д а б ъ д а т н а й -с е т н е н а к а зан и о т д руги
в ъ з р а с т н и . М еж ду т е з и д в е позиции, ю н о ш и т е са п а р а ­
л и зи р ан и , н еспособни д а се п р о т и в о п о с т а в я т , т ъ ж н и и
пасивни.

Н у ж д а т а от бащин авт о р и т ет п р е з ю нош ест вот о 153


С ъ зн ав ам , че, пиш ей ки т о в а , р и ск у в ам д а п р ед и зв и к ам
о б езк у р а ж ав ан е и съ ж ал яв ам , ч е у п о р с т в а м н есръ чн о върху
с л о ж н о с т т а н а ч о веш к и я р азу м . Ще п р и т у р я к а т о бонус,
ч е ю н о ш а т а м ож е д а о с т а в а с в п е ч а т л е н и е , ч е и с к а т д а го
к у п я т . И п о н яко га го к а з в а т в ъ р д е о т ч е т л и в о . Е т о защ о
о т к а з в а съ щ о п с и х о т е р а п и я т а , к о я т о м у се п о д н ася к а т о
п р ем и я. В ярно е същ о, ч е н якои р о д и т е л и се з а т р у д н я в а т
д а п о н е с а т ф а к т а , ч е ю н о ш а т а зап о ч в а д а им се и зп л ъ зв а
с л ед всичко онова, к о е т о с а влож или в д е т е т о си. Д а се
д ъ р ж и с м е т к а т о г а в а з а н е с ъ з н а в а н о т о м ож е д а бъде бла-
готворно - в ъ зп и т а н и е т о п р ед став л яв а н аи сти н а теж ъ к
зал о г п о с т а в е н з а д ъ л ж и т е л н о върху н е п о з н а т и п о л е т а .
В р ъ х н а т а т о ч к а е, ч е т о в а н е п о з н а т о е същ о т а к а онова,
к о е т о е н а й -и н т и м н о т о у всеки еди н о т н ас - и м ен н о з а т о ­
в а в р а з г о в о р н а т а р е ч е н ав л язл о , ч е д е ц а т а ни „ в р ъ щ а т
о т н о в о “ нещ о и д ващ о о т нас. Ю н о ш а т а п о вд и га въп роси
върху м и н а л о т о , к о е т о бихм е м огл и д а с м я т а м е за з а р о ­
вено.
В енсан, н а 17 години, се бои д а се и зч е р в я в а . Един д ен
р а зк а з в а , ч е т о в а му се с л у ч в а „ к о г а т о р о д и т е л и т е му
п р а в я т п о д ар ъ к, за д а го и з н е н а д а т и ли к о г а т о научи, че
някой о т с е м е й с т в о т о е п о ч и н ал .“ П р и з н а й т е , ч е съ п о с­
т а в я н е т о е п о р а зи т е л н о ! С е с т р а м у е р а зв и л а ан орек си я
н е р в о за и т о в а силно го е р азв ъ л н у в ал о , ощ е п о веч е ч е т я
го н а п а д а и т р е т и р а к а т о „мачо, д и к т а т о р “. Венсан с е р и ­
озно се о п л акв а о т л и п с а т а н а б ащ а си: „Майка м и вин аги
е поди р м ен. П реди д и с к у т и р а х м н ого с б ащ а ми, но сл ед
в а к а н ц и я т а , т о й ви н аги о т с ъ с т в а и н е е съ гл а сен с м е н .“
А г р е с и в н о с т т а н а В енсан е съ в с ем о т н о с и т е л н а , по-
скоро с т а в а д у м а за м ъ к а и яд. П одобен е с л у ч а я т с Лоик.
Н а 16 годин и Л о и к п о в т а р я п о с л е д н а т а си год и н а в ко­
л еж а (9. клас). Бил е и зго н ен о т кол еж а и д аж е о т н якакъ в
и н т е р н а т з а р а д и в д и ган е н а в р я в а и п р о т е с т и р а н е с р е ­
щ у у ч и т е л я в клас. Б а щ а т а з а е м а важ н а служ ба и обикаля
с в е т а н ад л ъ ж и наш ир. М а й к а т а не р а б о т и . М о м ч е т о се
о п л акв а с го р ч и в и н а о т т о в а , ч е в р ъ з к а т а с б ащ а м у е п р е ­
к ъ с н а т а б р у т а л н о . Б а щ а т а п ък се у ч у д в а н а т о з и упрек.
Но н ам и р а, ч е м а й к а т а н е е д о с т а т ъ ч н о с т р о г а . Б а щ а т а
се о п и т в а н ап р и м ер д а приобщ и си н а си къ м з а н и м а н и я т а
си п р е з с в о б о д н о т о си в р е м е и п р е д л а г а д а го з а в е д е н а лов,
но м а й к а т а се п р о т и в о п о с т а в я под п р е т е к с т , че т о в а е
е д и н с т в е н и я т ден, в к о й т о т о й м ож е д а се н асп и с у т р и н ­
т а ! Б а щ а т а е им ал т в ъ р д е т р у д н о д е т с т в о - н его в и я т
с о б с т в е н б ащ а е бил о в ч а р в П и р е н е и т е . Той с ч и т а , ч е н а
д е ц а т а не би т р я б в а л о д а се о си гу р я в а ж и в о т к а т о в м е ч ­
т и т е . Лоик си д а в а с м е т к а , ч е у п р е ц и т е , к о и т о м у о т п р а ­
вя, не са о п р ав д а н и - к о г а т о б ащ а м у се о п и т в а д а б ъ д е м ил
с него, т о й м у се нервира!
Ж ан-М ари е н а 14 години и п р и зн ав а, ч е и з п и т в а към
б ащ а си п о с л е д о в а т е л н о лю бов и злоба. О бвин ява го, ч е му
п р еч и д а зам и н е д а с е види с б р а т о в ч е д к а в И т а л и я , п орад и
н якакво н еясн о ф ам илно ск ар в ан е. В зам ян а, т о й се и з ч е р ­
в я в а д а п р и зн а в а ч у в с т в а т а си къ м н его - т о л к о в а по-при-
ем л и в о е д а се п р о т и в о п о с т а в я ш н а б ащ а си! С ъ ж алява, ч е
б ащ а м у н и ко га н е и ска д а м у се д о с т а в и н якакво у д о в о л с т ­
вие и т р я б в а д а се о т г а д а в а т н е г о в и т е мисли! Б ащ а м у е
е д и н с т в е н и я т , с к о г о т о м ож е д а р а зг о в а р я , д а ж е м исли, ч е
т о й е н е г о в а т а „ г о р д о с т “. Но в д р у ги м о м е н т и го ч у в с т в а
к а т о съ перни к, к а т о някой, к о й т о съ с с в о е т о п р и с ъ с т в и е
и съ с сво я усп ех м у о т п р а в я п р е д и з в и к а т е л с т в о , к о е т о
т р я б в а д а поем е.
Т ези р а зс ъ ж д е н и я н а Ж ан-М ари са и н т е р е с н и , з а щ о т о
д о р и и к о г а т о а г р е с и в н о с т т а е н а с в о е т о най-ниско р а в ­
нищ е, р а з л и к а т а в п о к о л е н и я т а м е ж д у б ащ а и син п о р аж д а
с ъ с т е з а т е л н о с т . М ож е би з а т о в а л ю б о в т а къ м н его е т о л ­
ко ва т р у д н а за и з к а зв а н е - т а з и лю бов н еи збеж н о е о ц ве­
т е н а о т с ъ п е р н и ч е с т в о и в н е я ж е л а н и е т о з а п одобие в з е ­
м а връх н ад н е ж н о с т т а . Т ази у с л о ж н е н о с т се у в ел и ч ав а,
ако добави м , ч е о т н его се о ч а к в а е д н а д о с т а т ъ ч н о б езк о ­
р и с т н а лю бов, к о я т о д а се ск р и е за д а в т о р и т е т а . И м енно
в т а з и л и п са н а а в т о р и т е т го у к о р я в а т онези, к о и т о о т ­
р и ч а т б ащ а си - ако го о т р и ч а т , т о е з а щ о т о ч е с т о т о й е
„прекалено м и л “ и с л е д о в а т е л н о - н есп особен д а ги приучи
къ м т р у д н о с т и т е .

Нуждата от бащ ин авт орит ет п р ез ю нош ест вот о 155


Твърде разбиращ ит е родит ели
Е дна девойка, ч и и т о р о д и т е л и п р ед и зв и к в ах а в ъ з­
хищ ение у в с и ч к и т е си п р и я т е л и , се ч у в с т в а ш е особено
н еразб ран а! Как д а се обясни на т е з и (с основание) възхи ­
т е н и л ю д е колко подобни р о д и т е л и м ож еха д а б ъ д а т б е з­
подобен м о д ел за п о д р аж ан и е? Н е щ еш ли, к о г а т о въ п рос­
н и я т о б р аз се п р и т у р и къ м т о з и н а ро д и тел и -п си х о л о зи ,
т о й с т а в а о т к р о в е н о опасен. Как в с ъ щ н о с т д а се п р о т и ­
в о п о с т а в и м н а р о д и т е л и , к о и т о ни р а з б и р а т ? Как д а им
обясним, ч е и м ам е н уж да д а б ъ д ем р азл и ч н и и ч е д а р а з ­
бираш о зн а ч а в а з а д ъ л ж и т е л н о д а б ъд еш с ъ щ и я т ? Ч е с т о
т е з и р о д и т е л и -о б р а зц и к р и я т за д к о м п е т е н т н о с т и т е
си с т р а х и о т к а з о т н ео б х о д и м о то п р о т и в о п о с т а в я н е на
п о т о м с т в о т о си. О п ред ел ен о никой не е съвърш ен!

О чеВ и дн и ят
о т к а з о т б а щ и н а т а роля
Ю н о ш е с т в о т о р азп и св а, или би т р я б в а л о д а р азп и ш е,
к р а я т н а г о с п о д с т в о т о н а м а й к а т а . Б а щ а т а , дори св ал ен
о т в л а с т , се о к а зв а об кръж ен с о р ео л о т т е з и , к о и т о са
го п р ен еб р егв ал и . П р и к а н в а т го о т н о в о д а и зп ъ л н я в а роля,
с в о я т а . Т ази р о л я е н е б л а г о д а р н а - н е м ож е д а се н а м е р и
по-добро п р и л а г а т е л н о з а е д н а б е з в ъ з м е з д н а служ ба, ч и ­
я т о д о б р о д е т е л е д а в ъ р н е о с в о б о д е н о с т т а . Н ека не се
заб л у ж д а в а м е - р о д и т е л и т е , к о и т о п р и е м а т р а з д я л а т а 1,
п р а в я т у сл у га н а д е ц а т а си. Н а й -с е т н е и т е с а м и т е същ о
н е се п о д в е ж д а т . Ако се и з м ъ к в а т о т н е ж н о т о м айчин о
вл ад ен и е, т о н е е за д а п о п а д н а т в д руго, з а щ о т о и м ен н о
т о в а е, к о е т о о т к а з в а т д а п р и е м а т у ед и н св р ъ х гр и ж о в ен
б ащ а, н а к р а т к о - т в ъ р д е м а т е р и н с т в а щ . Те го о т х в ъ р л я т
т о г а в а к а т о з л о у п о т р е б я в а щ а м а й к а и д а ж е н я м а т ск р у ­
п у л и т е , д ъ л ж и м и къ м м а й ч и н с т в о т о .
Тома, н а 13 години, п р ед п о сл ед н а год и н а в колеж а (8.
клас) е н еобуздан и агр е си ве н с б ащ а си, к о г о т о д аж е е у д а ­
рил. В ъпреки т о в а т о й е к р о т ъ к и м алко з а т в о р е н . Н ям а
м ного п р и я т е л и , но не се о т е г ч а в а никога, з а щ о т о се увлича
' Виж последнат а глава на книгата „Doit-on ceber aux
adolescents?", 1999, Albin Michel

II uih/ шк Де. шрош


о т е л е к т р о н и к а и п ри н а й -м а л к а т а В ъ зм о ж н о ст се и зм ъ к ва
В с т а я т а си д а р а б о т и Върху ноВи схеми. П ринадлеж и към
с к а у т и т е к а т о ш еф н а п а т р у л а . Б а щ а т а е б е з р а б о т е н и и з ­
гл еж д а зап л ен ен о т си н а си: п р и д р у ж а ва го н ав сяк ъ д е и е
г о т о в д а обходи всички м ага зи н и за аксесоари, з а д а н ам ер и
н е о б х о д и м а т а ч а с т . Д в а м а т а р о д и т е л и са ск ар ан и със сво­
и т е с ъ о т в е т н и с е м е й с т в а , ж и в е я т б ез к о н т а к т с околния
с в я т и сякаш са възлож или в с и ч к и т е н ад еж д и върху сина
си. М а й к а т а р а б о т и надом но, м алк о п о -д и с т а н и и р а н а е към
сина, о т к о л к о т о б а щ а т а , за к о г о т о щ е р а зб е р а по-късно, че
с а м и я т т о й е д е й с т в а щ с к а у т с к и шеф.
С л у ч а я т на Том а донякъде и л ю с т р и р а т о з и на съ въ р­
ш е н и т е р о д и т е л и , к о и т о са т в ъ р д е р азб и р ащ и . Това, ко­
е т о см у щ ав а Т ом а, е д а бъде зав и си м д нес о т своя бащ а.
Н е г о в а т а г о т о в н о с т д а б ъ д е н а р азп ол ож ен и е, н е г о в а т а
с к л о н н о с т д а се за н и м а в а с д е ц а т а н а д р у г и т е , го п р а в я т
т в ъ р д е п р и с ъ с т в а щ в ж и в о т а н а си н а му. Т ом а и м а н уж да
о т е л е м е н т а р н а т а у е д и н е н о с т , п о т р е б н а н а всеки и н д и ­
вид. З а д а си я д о с т а в и , т о й е п ри н уд ен д а се и зол и ра, с
р и ск д а с т а н е о т к р о в е н о н е п р и я т е н . Но как по д р у г начин
д а се п р е д а д е п о с л а н и е т о н а ед и н бащ а, к о й т о ви с л е д в а
н а в с я к ъ д е и д еб н е всичко, к о е т о п р а в и т е ?

11 .
Б езпом ощ ен бащ а
или обезценен бащ а?
Н е о б х о д и м о с т т а д а се у се щ а р е а л н о т о п р и с ъ с т в и е н а
б а щ а т а п р е з ю н о ш е с т в о т о (даж е п о р ад и о п а с н о с т и т е , на
к о и т о в ъ о б р аж аем о и з л а г а т в еч е в ъ з м о ж н и т е сексуалн и
о т н о ш е н и я п р е з п у б е р т е т а ) з а ж а л о с т д нес ч е с т о се н а ­
т ъ к в а н а о т к а з с п р о м ен л и в а и н т е н з и в н о с т . П оне веднъж ,
щ е к а ж а т м а й к и т е , к о и т о м е ч е т а т , ние не см е вин овни ­
т е ! Ще д о б а в я - ясно защ о. М а й к и т е същ о и м а т н уж д а о т
с ъ п р у з и т е си в т о з и п ери од, д о р и (и най -вече) ако с т а в а
въп рос за с ъ в с е м ново о с ъ зн а в а н е о т т я х н а с т р а н а . З а
т е з и м ай ки о т с ъ с т в и е т о н а б ащ а н а д е ц а т а и м се у сещ а
о с т р о , н ап р и м ер к о г а т о се о п а с я в а т о т п р е с т ъ п н о с т т а .
З а м о м и ч е т а т а р о л я т а н а б а щ а т а в п у б е р т е т а е същ о ос-

Нуждата от бащин авт орит ет п р е з ю нош ест вот о 157


ноВна: м о д е л н а и д е ал н и я съ пруг, т о й щ е т р я б в а д а п р и е м е
д а и зч е з н е ВъВ в ъ о б р а ж а е м о т о н а д ъ щ е р я си, за д а м ож е т я
д а н а м е р и п р и ем л и в п а р т н ь о р . Ч е с т о т о з и м о д е л външ но
е о т х в ъ р л е н и т о в а в с л у ч а я о б ясн яв а д о с т а ко н ф л и кти ,
било з а щ о т о б а щ а т а е т в ъ р д е близко ( и д е а л ъ т и м а н уж да
о т д и с т а н ц и я ), било з а щ о т о о т д ъ л го в р е м е е бил о б е зц е ­
н яв ан о т м а й к а т а . В с ъ щ н о с т д ъ щ е р я т а се н уж д ае о т него,
за д а и зг р а д и с в о я т а ж е н с т в е н о с т - т я и м а н уж д а е д н о в р е ­
м енн о д а м у х а р е с в а и д а го уваж ава. Е т о какво т р я б в а д а
р а з б е р а т м а й к и т е . Що се о т н а с я до м о м ч е т а т а , м а й к и т е
д обре з н а я т , ч е о т п у б е р т е т а н а с е т н е д у м а т а н а б а щ а т а
щ е се сл у ш а п о веч е о т т я х н а т а и във всеки случай р а з ч и ­
т а т н а н его д а о с ъ щ е с т в и с е к с у а л н о т о в ъ з п и т а н и е н а си ­
н о в е т е . Но д аж е в подобни, д а ги н а р е ч е м - б л а г о п р и я т н и
обстоятелства, констатирам е действителна трудн ост
д а б ъ д еш б ащ а, к о й т о у т о ч н я в а и о б о г а т я в а в ъ з п и т а н и ­
е т о н а д е т е т о . В прочем , ч е с т и я т „упрек", о т п р а в я н към
м а й к и т е , ч е н е о с т а в я т д о с т а т ъ ч н о м я с т о за б а щ а т а ,
обикновено п р ед и зв и к в а силни и п о н яко га о п р ав д а н и о сп о р ­
вания. Б е з д а и зл и за м о т м о я т а о б л а с т , щ е д о б авя - всички
с м е с в и д е т е л и в н а ш и т е м о д ер н и о б щ е с т в а , в к о и т о д ъ р ­
ж а в а т а з а е м а все п о-гол ям о м я с т о , н а ед н о освоб ож д аван е
о т о т г о в о р н о с т на с е м е й с т в о т о най-общ о и н а б а щ и т е в
ч а с т н о с т и т о не са м о в с р е д и т е , п о с т а в е н и в н еб л а го ­
п р и я т н и условия. Т ова я в л ен и е е т и р а ж и р а н о о т м е д и и т е ,
к о и т о о т р а з я в а т в ъ зг л е д а , н а д ц е н я в а щ м а й ч и н и т е с т о й ­
н о с т и , б л а го д а р е н и е о т ч а с т и и н а р а з п р о с т р а н е н и е т о на
п с и х о а н а л и з а т а . И т о з и общ в ъ згл е д з а с я г а онова, к о е т о
щ е н а р е к а вид „ м а т е р н а л и за ц и я " н а б а щ и т е , ч и и т о за д а ч и
все п о веч е с ъ о т в е т с т в а т н а т е з и н а п р и л еж н а и за г р и ж е ­
н а з а б ъ д е щ е т о н а д е ц а т а си м айка.
Т ази г л а в а не е и з ч е р п а т е л н а - т я н е т р е т и р а в си ч ­
ки възм ож ни ню анси, к о и т о се п р о с т и р а т о т д и сквали ф и ­
ц и р ан и я или о б езц ен ен о т м а й к а т а бащ а, до н еси гурн и я
в себ е си и б езси л ен б ащ а. Т я п р о с т о ски ц и ра еж ед н евн о
с р е щ а н а т а в к л и н и к а т а к а р т и н а , за д а п р ед и зв и к а общ о
р азм и ш л е н и е - к а т о п р е м и н а в а п р е з р о д и т е л и т е , к о и т о
с а б и т и , т р а н с п л а н т и р а н и т е бащ и и он ези , к о и т о се н а р и ­
ч а т в т о р и б ащ и и к о и т о п ар ад о к с ал н о и л ю с т р и р а т функ­
ц и я т а н а ед и н бащ а.
Забранено ли и е
да м а л т р е т и р а ш м ай к а си?
Ако зап очвам и з р е ж д а н е т о н а н е с ъ с т о я т е л н и т е бащ и с
т о з и г р о т е с к о в случай, т о е, з а щ о т о т о й и л ю с т р и р а - ч р ез
о т с ъ с т в и е т о впрочем р о л я т а н а б а щ а т а . Традиционно, ако
м о га т а к а д а каж а, именно т о й заб р ан яв а м а й к а т а за м о м ч е­
т о . Р азб и р а се, т а з и заб ран а е сим волична и п р е м и н а в а н е т о
към д е й с т в и е (и н ц е ста) е или невъзм ож но поради в ъ з р а с т т а ,
или п р е м е с т е н о върху м айчини з а м е с т и т е л и . Това ни най-
м алко не в ъ з п р е п я т с т в а оп ределен и п оведения н а м а й к а т а
(извън, р азб и р а се, сексуалния а к т ), д а се д о б л и ж а в а т до един
Вид съпруж еско в заи м о о тн о ш ен и е със сина. Подобна връзка
мож е д а п р и ем е т в ъ р д е разн ообразн и форми, в к о и т о б ащ а­
т а е изклю чен. Е т о един т а к ъ в с а д о м азо х и сти ч е н прим ер:
Д и д и е, н а 14 години, е т р е т а го д и н а в к ол еж а (8. клас),
но н е се за н и м а в а с нищо. Р о д и т е л и т е са р а зв е д е н и о т 10
години и т о й в и ж д а б ащ а си н а всеки 15 д ен а. В незапно м а й ­
к а т а р а з к р и в а за м и с ъ л а си: „Той н е учи в еч е и м е бие.“ Б ащ а
му, к о й т о се е ож ени л п о в т о р н о , би го и з п р а т и л н а и с т и н а
в пансион, н о...В прочем , н е п л а ч е ш е ли т о й п ри р а ж д а н е т о
н а Д идие, к о г а т о в з е т о т м а й к а си е п о с т а в е н под н аб лю ­
д ен и е за ш е с т д е н а за р а д и съ р д е ч н и ш ум ове?
Д иди е н е е и м ал п робл ем и с р а з д я л а т а п р е з п ъ р в и я ден
в д е т с к а т а гр ад и н а . П о-късно н ау ч ав ам , ч е е д ел и л л егл о
с м а й к а си... до 13-годиш на в ъ з р а с т . По в р е м е н а конф лик­
т и т е , т о й с т а в а н ео б у зд ан - в з е м а кухн ен ския нож, к а зв а
м а й к а т а , и д о б авя, ся к аш д а го извини, „за д а м е у п л аш и “.
К о г а т о Д и д и е е с а м н а к о н с у л т а ц и я , т о й т в ъ р д и , ч е се чув-
с т В а м ного д о б р е и и ска д а б ъ д е худож ник н а ком икси. На
с л е д в а щ а т а с е д м и ц а п р и с т и г а т д в а м а т а , все т а к а - с ъ ­
у ч а с т н и ч е с к и и засм ен и . М а й к а т а о п о в е с т я в а : „Той м и
сп у ка едн о ребро." Р а з г о в о р ъ т се в ъ р т и около с ъ р д е ч н и т е
м ъки н а Д идие, к о и т о т о й в д е т а й л и сп о д ел я с м а й к а си.
Т ози случай , г р о т е с к о в вп роч ем , и м а общ и ч е р т и със
с л у ч а я н а Г р его р и в п ъ р в а т а ч а с т н а к н и г а т а . Но т у к дори
н я м а бащ а, з а д а се п р о т и в о п о с т а в и н а м о м ч е т о или п р о с­
т о за да за щ и т и м а й к а т а . И н ц е с т н о т о съ у ч а с т н и ч е с т в о
е очевидн о, но р а з б и р а се н е е п р и з н а т о , а ощ е п о-м алко
- п о с т а в е н о във в р ъ зк а с п о в е д е н и е т о н а ю н о ш а т а . М ай-

Нуткдата от бащин авт орит ет п р е з ю нош ест вот о 159


к а ш а се о б р ъ щ а към д е т с к и я п с и х и а т ъ р ся к аш т о й т р я б в а
д а и зп ъ лн и р о л я т а н а полицай, но т я би го о т х в ъ р л и л а е с ­
т е с т в е н о , ако т о й п р о яв и к а к в о т о и д а е н еод обрени е. О т ­
ново, к а т о във всички подобни случаи, о т к р и в а м е х а р а к т е ­
р и с т и к и т е на с е м е й с т в а т а с б и т и р одители:
- д е й с т в и е т о н а д е т е т о или н а ю н о ш а т а е п р о т и в о -
п о л о ж н о т о н а онова, к о е т о н е е п онесло и к о е т о и згл еж д а,
ч е и ска н а с т о й ч и в о - п и т а м е се д аж е д о к ъ д е щ е с т и г н е
т о в а ескал и р ан е;
- р о д и т е л я т и з т ъ р п я в а всичко т а к а , сякаш го е заслужил;
т о й се оплаква, без обаче д а подаде оплакване срещ у д е т е т о
си; т о й принуж дава т е р а п е в т а , безпомощ ен в с в о я т а длъж ­
н о с т , само д а к о н с т а т и р а н а л и ч и е т о на ед н а си туац и я.
Ако с л у ч а я т е абсурден, т о т о й съвсем не е изолиран. З а ­
с е г н а т и т е р о д и т е л и не са душ евно болни и впрочем обикно­
вено о т к а з в а т и н д и в и д у ал н ата помощ, к о я т о им се предлага.
М ожем в съ щ н о с т д а и н т е р п р е т и р а м е съ здали я се порочен
кръг. Ю нош ата п р о т и в о д е й с т в а в с ъ с т о я н и е н а л е г и т и м н а
з а щ и т а срещ у м а й ч и н о то н а т р а п в а н е - м орално и физическо,
ф а к т ъ т д а дели едно л егло с нея, д а запълни т а к а , - незнайно
чия п р а зн о т а , д а зам ени п а р т н ь о р или съпруг, е същинско н а­
силие, за к о е т о в дад ен ия случай з а и н т е р е с о в а н и я т дори не
си д ава с м е т к а , т о л к о в а т о в а и зглеж да обичайно и о т к о л е ш ­
но. М айката, о т своя с т р а н а , определено т р я б в а д а и з п и т в а
несъзнавано ч у в с т в о за вина по о тн о ш ен и е н а си л н о то си вли­
яние, к о е т о добре знае, ч е е и н ц естн о. Това е обясн ен и ето, във
всеки случай, на с л а б о т о й п р о т е с т и р а н е - т я би получила о т
с т р а н а на сина си н ак а зан и е то , к о е т о заслуж ава. Ще ми поз­
в о л и т е ли и д а добавя, ч е т о з и нов физически к о н т а к т може
също д а задоволява нейния м азохизъм ? А з се срещ ах неколко-
к р а т н о с в ъ п р о с н а т а майка. П о с л е д н и ят п ъ т т я се с т р а х у в а ­
ш е с и н ъ т й д а не я убие. Той с а м и я т - о т к а з в а щ всякакво пое­
м ане в лечение, т я пък - о т к а з в а щ а д руга и н тервен ц и я, освен
медицинска или психологическа, з а т о в а а з й предлож их д а я
проследявам психологически. Обясних й, ч е т о в а проследяване
щ е й помогне д а заем е и з в е с т н а д и с тан ц и я, к о е т о щ е оздрави
в р ъ з к а т а - също т о л к о в а и н ц ес тн а , к о л к о то и п р ед х о д н ата.
Добавих, ч е п р о сл ед я в ан ето н а някой о т ч л е н о в е т е на подоб-
на двойка въвеж да н а и с т и н а един т р е т и и води към р а з в и т и е
д в а м а т а п р о т а г о н и с т и . Ощ е веднъж т я не пож елае нищичко
д а чуе и си т р ъ г н а разплакана.

1 60 Пат рчк Леларош


Един „ с т р о г ,
н е п р и я т е н и н е п о ч т е н “ бащ а
К а к т о сп ом енах, ю н о ш а т а , м н ого п о веч е о т к о л к о т о д е ­
т е т о , се в м ъ к в а в и н т и м н о с т т а н а р о д и т е л с к а т а двойка,
н ай -в еч е ако т я го доп уска п о р ад и с л а б о с т , б е зп о м о щ н о с т
или о т е г ч е н и е . Той се п р е в р ъ щ а т о г а в а в ц ен ен с ъ т р у д н и к
за психолога, п р и зо в ан на пом ощ . О бикновено е с и м п а т и ­
ч ен и п р о н и ц а т е л е н съ бесед н и к, щ а с т л и в , ч е м ож е д а спо­
д ел и к о н с т а т а ц и и т е си с ед и н н е у т р а л е н , квали ф и ци ран и
доброж елателен въ зрастен .
Ж оан е о т т о з и вид. П ри т о в а н я м а ощ е 15 и е п ъ р в а
годин а (10. клас) в д ъ р ж авен лицей. О плаква се о т с в и с т е н е
в у ш и т е и п о с т о я н н о носи уокм ен. В ъпреки ч е не съ м сп ец и ­
а л и с т по уш и нос гъ р л о (УНГ), си п о зво л я вам д а му посоча
о п а с н о с т т а о т з а в и ш е н и т е м о щ н о с т и н а звука о т високо­
го вори тели те в д и ско тек и те и т а з и о т а п а р а ти те , които
се с л а г а т д и р е к т н о в у ш и т е и го с ъ в е т в а м д а се консул­
т и р а . П раво д а си каж а, не зн ам в еч е защ о м ай к а м у м и го е
д овела. Тя се о п лаква о т хронично р азн о гл аси е със съ п руга
си. Те вп р о ч ем са ч а с т о т д в а к о н к у р е н т н и о р к е с т ъ р а за
к л аси ч еска м узи ка, а Ж оан н ен ав и ж д а к л а с и ч е с к а т а музика!
Той и м а п о-м алъ к с е д н а годин а б р а т и в п родъ лж ен ие на д ве
години е бил о т г л е ж д а н о т б аб а си и д яд о си по бащ ина л и ­
ния. К а к т о п р о ц е д и р ам винаги при съ гласи е, сл ед т о в а п р и ­
ем а м ю н о ш а т а сам . З а м ое гол ям о учудване, Ж оан зая вя в а,
ч е е дош ъл н а м я с т о т о н а б р а т си! И менно за него м ай к а му
е била уго во р и л а срещ а, з а щ о т о е т в ъ р д е н ервен . Но в по­
сл ед н и я м о м е н т , т ъ й к а т о т о й се е о т к а з а л , а т е д в а м а т а
се р а з б и р а т м ного добре, Ж оан п ред лож ил д а го за м е с т и !
В прочем т о й добавя, ч е м а й к а им н е п р е к ъ с н а т о ги влачи о т
п с и х и а т ъ р н а п с и х и а т ъ р . О свен т о в а всички са н а ф ам илна
т е р а п и я и им ен н о т а м са м у п ред п и сал и съ н о тв о р н и . Б ащ а­
т а е и скал д а си т р ъ г н е , но не съ ум ява. И м енно него Жоан
квалиф ицира с т р и т е п р и л а га т е л н и , слож ени в за г л а в и е т о :
с т р о г, н еп р и ятен и непочтен.
Не си сп о м н ям в еч е какво п редлож их на Ж оан и н е г о в а т а
м айка. Тя н е и згл е ж д аш е доволна, ч е о т б е л я з а х п р о б л е м и т е
о т У Н Г -е с т е с т в о н а сина й, к а т о ч е ли н а и с т и н а се м есех в
нещ о, к о е т о не м е засяга. С игурно съ м й поискал д а вид я б а­

НуЖдата от бащ ин авт о р и т ет п р е з ю нош ест вот о 161


щ а т а н а д е ц а т а , а м ож е би и в т о р и я й син, но н е й н о т о м н е ­
ние и згл е ж д аш е вече и згр ад ен о и а з проум ях, ч е за н ея не
съ м п р и ем л и в събеседник. У т о ч н я в а м , ч е не е и м ало ни най-
м ал ъ к к о н ф л и к т м еж ду м е н и т а з и м айка, а з дори я н ам и рах
с и м п а т и ч н а в н е й н а т а б ед а. П р о д ъ л ж авам д а не р азб и р ам
к а к т о т о в а , к о е т о бе д о ш л а д а т ъ р с и , т а к а и оноба, к о е т о
не намери! Що се о т н а с я до Жоан, т о й п о к азв аш е го л ям а ус-
л у ж л и в о с т сп р ям о м ай к а си. К а т о ч е ли ч у в с т в а ш е , ч е т я и
т а к а е д о с т а т ъ ч н о ли ш ен а и ч е т р я б в а д а се п о д м и н а в а т
н е й н и т е и зи скван и я или к апри зи . Н а к р а т к о , т о й се п р ав еш е
н а т е р а п е в т н а м ай к а си, в р о л я т а н а с ъ в е т н и к н а се м ей ­
с т в о т о . Той р азб и р а се н ям а ш е никакво и скане за себе си,
но пък с м я т а ш е , ч е б р а т м у се н уж дае д а бъде п роследяван ,
з а щ о т о очевидн о и м аш е проблем и.

Б е зп о м о щ н и я т бащ а
П р и с ъ с т в и е т о не е д о с т а т ъ ч н о , за д а и зпъ лн и ш т р у д -
н а т а з а д а ч а н а бащ а. И ако н як ак ъ в м и н им ум о т п р и с ъ с т ­
вие е п о т р е б е н все пак, т о б а щ а т а т р я б в а д а п р и т е ж а в а
д о с т а т ъ ч н о и н д и в и д у а л н о с т и и д е н т и ч н о с т , з а д а се о т ­
гр ан и ч и о т м а й к а т а . И м енн о ч р е з т а з и р а зл и к а т о й м ож е
д а п р и в ед е в д е й с т в и е с в о я т а функция. В прочем , т о к у -щ о
ви д ях м е, м и сл я - к а т е г о р и ч н о , ч е н е г о в а т а функция се с ъ с ­
т о и в т о в а д а п о м огн е н а м а й к а т а д а се о т д е л и о т св о ­
е т о п о т о м с т в о ( о т с в о е т о м ом ч е, в п о -го л ям а ч а с т о т
п р и м е р и т е в н а с т о я щ а т а гл ава). С т р у в а си т а з и о п е р а ­
ц и я д а зап о ч н е по-рано, и н а ч е т я щ е б ъ д е особено т р у д н а
в ю н о ш е с т в о т о . Ако р о д и т е л и т е не са съ у м ел и д а в ъ зп и ­
т а т д е т е т о - т . е . д а се п р о т и в о п о с т а в я т н а н е г о в и т е
кап р и зи , д а к а з в а т „не" н а н е г о в и т е м и м о л е т н и прищ явки,
и н ай -в еч е - д а не го т р е т и р а т к а т о в ъ з р а с т е н , т е щ е
се о з о в а т п р е д ед и н а р о г а н т е н ю нош а д а ж е ако за д т а з и
а р о г а н т н о с т се кр и е п о т р е б н о с т т а м у о т а в т о р и т е т . В
с ъ щ н о с т т а си в ъ з п и т а н и е т о е н ау ч ав ан е н а р а з д я л а т а и
т о в а н а у ч а в а н е не т р я б в а д а б ъ д е н и т о б р у т а л н о , н и т о
м н ого закъсн ял о .
Д а ви д , н а 16 години, п о в т а р я п о с л е д н а т а го д и н а В ко ­
л еж а (9. клас) в ч а с т н о учебно зав ед ен и е. Но д и с ц и п л и н а т а
я н я м а н и к акв а - д ал и щ е п р и с ъ с т в а или не, нищ о н е се п р о ­
м ен я, при всички сл уч аи с в р я в а т а , к о я т о се в д и га в клас, е

Питрик Де.шрош
ш рудн о д а се р а б о т и . Н ещ о п о в е ч е - у ч и т е л и т е с е о с т а в я т
д а б ъ д а т н агр у б яв ан и . П о-рано се н алож и ло д а н а с т а н я т
Д ави д в пансион в П оаси за р а д и б я г с т в а о т д о м а и т о в а го
с т а б и л и з и р а л о . З а ж а л о с т , т о з и пансион бил с т р о г - п р е д ­
с т а в е т е си, т а м нищ о н е сх в ащ ал и о т психология!

Да се помогне
на родит елит е или да се лекува юношата ?
П р и м е р и т е , к о и т о п р е д л а га м е т у к , са с л е д с т в и я о т
в ъ з п и т а т е л н и п ровали. Т огава им енно се к о н с у л т и р а т
п с и х о л о з и т е и п с и х о а н а л и т и ц и т е за училищ ни п робле­
ми, за п р е с т ъ п н и д еян и я или за н е в р о т и ч н и см ущ ения.
Те са д и р е к т е н р е з у л т а т о т с л а б о с т т а н а р о д и т е л и т е .
С л а б о с т , к о я т о о т п р а щ а къ м д е т с т в о т о к а к т о н а юно­
ш а т а , т а к а и н а с а м и т е р о д и т е л и , к о и т о са били п одчи ­
н ени н а н ео п р авд ан и п р ав и л а или са понесли з л о у п о т р е б а
с в л а с т . В т а к ъ в случай д е й с т в и е т о на п сихолога и на
п с и х о а н а л и т и к а м ож е д а в и зи р а сам о ед н а л и м и т и р а н а
или и зо л и р ан а ц ел и вп роч ем р яд к о се сл уч ва о т г л е д а н о
по подобен начин д е т е д а т ъ р с и пом ощ - т о винаги е и м а ­
ло онова, к о е т о е искало, и н икога н е му се е н ал агал о д а
с т р а д а о т а в т о р и т е т а н а р о д и т е л и т е си. Ако с т р а д а
сега, т о е за р а д и проблем и, с р е щ н а т и в д е й с т в и т е л ­
н о с т т а , а ние все п ак н ям а к ак д а м у п редлож им д а и зм е ­
ним д е й с т в и т е л н о с т т а за р а д и него. В зам ян а, р о д и т е ­
л и т е и м а т н уж да д а б ъ д а т п одпом агани.

Той се за в ъ р н а л в м ного лош о с ъ с т о я н и е и з а т о в а бил


зап и сан в ч а с т н о т о учили щ е. Н а к ар а л и го д а н ап р ав и психо­
т е р а п и я п ри ед и н уч ен и к н а д о к т о р М ал 1, но я п рекъ сн ал и ,
з а щ о т о н я м а л и п р а в о т о д а р а з г о в а р я т с него. В съ щ н о с т,
д о б а в я Д авид, „срещ ал съ м се с т р и й с е т и ш е с т л е к а р и и
п си холози и т е н е м е п о д р е д и х а.“ (дословно).
Е т о ги, п р о ч ее, о б я с н е н и я т а н а р о д и т е л и т е н а Д авид,
п о д е т и о т н его б ез к а к в а т о и д а е п р о м ян а. Той п р и зн а ­
в а обаче, ч е м а й к а м у е п р и ч и н а з а в с и ч к и т е м у п роблем и,
з а щ о т о го е „обгри ж вала п рекален о" и м у е „дала п р ем н о ­
го к о м ф о р т" (дословно). В прочем , т о й я води за носа. Що
' Пиер Мал, френски психиатър и психоаналитик, реном и­
ран специалист по проблемит е на юношеството. - бел. прев.

Нуждата от бащин авт орит ет п р е з ю нош ест вот о 163


се о т н а с я до б а щ а т а : „И ма с т е н а м е ж д у н его и м е н .“ Този
б ащ а п р и зн ав а: „ О п и тах се д а се п окаж а т в ъ р д е л и б ерал ен .
Всички биха били с ъ гл а сн и Д ави д д а о т и д е в п ри ем н о с е ­
м е й с т в о , з а щ о т о в н а ш е т о е м н ого б у р ен .“ Б а щ а т а д о б авя
т в ъ р д е с т р а н н о : „Това щ е м е лиш и о т т р е т а р ъ к а!“
П и т а м е се как д а с п р е м б л а ж е н с т в о т о н а т о в а с е ­
м е й с т в о , г о т о в о н а в сяк ак в и ж е р т в и , з а д а п родъ лж и своя
блян. М ож ем д а си п о с т а в и м съ щ о въп роси за д е т с т в о т о
на р о д и т е л и т е . Т ака н а у ч а в а м е , ч е д я д о т о по м а й ч и н а л и ­
ния - в л и я т е л н а л и ч н о с т (ако н а и с т и н а е т а к а ) , е бил па-
р ан о и к и м а й к а т а се е п о с в е т и л а н а него. Той беш е м н ого
ор и ги н ал ен , сп о м н я си т я , в и н аги с ч и т а ш е , ч е щ е го у б и я т ,
но п р еу в ел и ч ав аш е, к о г а т о н а с т о й ч и в о и ск аш е и з т р е б л е ­
н и е т о н а всички хора, к о и т о не са „ е л и т ъ т н а н а ц и я т а "
(дословно).
Яник, син н а и т а л и а н с к и м а й с т о р , н а 16 години, с учили ­
щ ен провал, се о к азва заб ъ р к ан и в банда, и звъ р ш и л а кражби.
Той се п о л зва о т м я р к а за в ъ з п и т а т е л н а пом ощ в о т в о р е н а
ср е д а (А.Е.М.О.)1 з а щ о т о п р о в и н е н и е т о м у е за п ръв п ъ т .
В прочем т о й н ям а профил н а п р е с т ъ п н и к и е бил р азв ъ л н у ­
ван о т п р и в и к в а н е т о п ри с ъ д и я т а . Но не п он ася р о д и т е л и ­
т е си, т е или „ р е в а т “, или „ д о с а ж д а т с въп роси “. Вярно е, ч е
и д в а м а т а го о б г р а ж д а т , ся к аш ч е и д в а о т д р у га п л а н е т а .
З а Яник е аб с о л ю т н о н евъзм ож н о д а води р азго в о р и с б ащ а
си. Що се о т н а с я до м а й к а му, т я п реком ерн о го обсаж да с
грижи, т в ъ р д и б а щ а т а . М а й к а т а д о б авя нещо, к о е т о н е е
банално: „Все едно, ч е т о й б еш е В мен." (дословно).
В и з в е с т е н см исъл Яник в с ъ щ н о с т н е се е родил. Р оди ­
т е л и т е м у го м ъ м р я т н а Висок гл ас к а т о ч е с т а в а д у м а за
т я х с а м и т е . Н ям а диалог, з а щ о т о т е не п о з н а в а т ю н о ш а т а ,
к о й т о се е и зп р ави л п р ед т я х . Те го п о д о з и р а т впрочем във
в с и ч к и т е възм ож ни м е р з о с т и . С х е м а т а е к л аси ч еска - б а­
щ а т а д ъ л го в р ем е е бил и зклю чен о т в е р и г а т а м а й к а -д е т е .
С ега, к о г а т о т о се е п р ев ъ р н ал о в юнош а, м а й к а т а о т п р а в я
ап ел към б а щ а т а . Но т о й си о с т а в а безп ом ощ ен и впрочем
' А.Е.М.О. (възпит ат елна помощ в от ворена среда) е в р е ­
менна мярка, която има предохранит елнат а задача да отдалечи
дет ет о от установена или предстоящ а опасност и да благопри­
ятства завръщ анет о м у в семейството. Освен да възобнови фа­
милните връзки и възпит ат елнот о място на родит елит е, м я р­
ката цели да възст анови и социалните контакти и включване.
- бел. прев.

Пшприк Де.шрош
е т о л к о в а , к о л к о т о и нея, и зп ъ лн ен с в ъ з т о р г къ м т е х н и я
ю нош а. Н а Яник щ е м у е п о т р е б н а п о м о щ т а н а ц я л а ед н а
и н с т и т у ц и я , з а д а съ ум ее д а н адскочи училищ ния си п ро­
вал, д а ср ещ н е д р у ги м л ад еж и и н ай -веч е - д руги в ъ з р а с т н и ,
к о и т о д а м у п о к а ж а т р азл и ч е н о б р аз о т т о з и н а н е г о в и т е
р о д и т е л и . Но к а к в а р а б о т а ! И как в а ц ен а з а о б щ е с т в о т о
п р е д с т а в л я в а т т е з и проблем и, к о и т о п р и н а д л е ж а т п овече
към п р о б л е м и т е н а в ъ з п и т а т е л н а т а п р о ф и л а к ти к а, о т к о л ­
к о т о на п с и х о п а т о л о г и я т а , а о т к ъ д е т о т я п он якога е п р я ­
ко с л е д с т в и е . Тук и скам д а каж а, ч е л у т а н и я т а във възп и ­
т а н и е т о м о г а т д а с т а н а т п ричи на за и с т и н с к и психически
см ущ ения, к о и т о е било възм ож но д а б ъ д а т и з б е г н а т и .
ф лоран, н а 17 години, си п о с т а в я в ъ п р о са за п роф е­
с и о н а л н а т а о р и е н т а ц и я . Той с л е д в а п ъ р в а го д и н а з а по­
л у ч а в а н е н а д и п л о м з а с ч е т о в о д н а квалиф икация, но н е е
у д о вл етво р ен о т т о в а . Н а ч и н ъ т му на съ щ ес тв у в ан е е
н а к а р а л с п е ц и а л и с т к а т а , о т г о в о р н а за п р о ф еси о н ал н о то
н асо ч ван е, д а м и сли , ч е ф л о р а н се н уж дае о т п си х о л о ги ч е­
ска помощ . Д е й с т в и т е л н о , т о й в е д н а г а се оп лаква, ч е су ­
т р и н и м а болки в к о р е м а - к а к т о по в р е м е н а з а н я т и я т а ,
т а к а и по в р е м е н а с т а ж а в п р е д п р и я т и е т о . Р азо ч ар о в ан
е о т онова, с к о е т о се зан и м ав а, а о к о л н и т е го н а м и р а т за
т в ъ р д е м уден. Той с а м и я т п ък се ч у в с т в а все п о-изм орен.
ф л о р а н п р и зн ав а, ч е в с и ч к и т е т е з и с и м п т о м и и з ч е з в а т
п р е з в а к а н ц и я т а . В с ъ щ н о с т т о й бил и скал д а с т а н е п и ­
л о т о т в о е н н о в ъ з д у ш н и т е сили. В ъ п р о с н а т а н а к л о н н о с т
се за р о д и л а п р е д и д е с е т години, п ри баба м у и д я д о м у по
м а й ч и н а ли н и я в Б р е т а н , к о г а т о н аб л ю д ав ал п р е л и т а н е ­
т о н а с а м о л е т и т е „М ираж“, ф л о р а н п р ех в ъ р л я н еусп еха си
върху гъ р б а н а ед и н п р е п о д а в а т е л , к о й т о го бил р азу б ед и л
д а с л е д в а т о з и п ъ т и не об ви н ява себ е си. М ай ка м у изобщ о
не е с ъ г л а с н а с подобно военно п ри зван и е: „Той не е р о д ен
з а а р м и я т а , т о й м е ч т а е . “ П осле и зк азв а: „Той е к а т о в п аш ­
кул, н а з а щ и т е н о и у ю т н о м я с т о .“ С и н ъ т й я п о т в ъ р ж д а в а
в т о в а . К о л к о т о до б а щ а т а , т о й н икъд е н е е п р е д с т а в е н в
и з к а з а н а ед и н и я и ли н а д ругия: с п р я л е д а р а б о т и о т м е с е ­
ци в с л е д с т в и е н а н як ак ъ в и н ц и д е н т и н аск оро е бил инва-
л и д и зи р ан о т г о л я м о т о п р е д п р и я т и е , в к о е т о е р а б о т и л .
К акво се кр и е за д т е з и с и м п т о м и ? Т ова ни р а з к р и в а т
н е г о в и т е съни щ а, к а к т о и к л а с и ч е с к а т а д и а г н о с т и ч н а ро-
л е в а и г р а (в к о я т о к о н с у л т а н т ъ т п р е д л а г а било см я н а н а

Нуж дат а от бащ ин а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 165


р о л и т е п а ц и е н т -л е к а р , било д а з а е м е р о л я т а , к о я т о п а ­
ц и е н т ъ т би ж елал, з а д а и зи г р а е сц ен а с него). В д е й с т ­
в и т е л н о с т ф лоран и з т л а с к в а една голям а агр еси вн о ст. В
с ъ н и щ а т а си т о й се в и ж д а к а т о м ал к о м о м ч е, к о е т о и зб и ­
ва всички, или пък си п р е д с т а в я , ч е п о е м а ж и зн ен оваж н и
р и ско ве в б р у т а л н и за н его условия. Т ази а г р е с и в н о с т кон ­
т р а с т и р а с об ли ка м у н а м и л о и д о б р е в ъ з п и т а н о м ом ч е,
п р и д р у ж ен о о т м а й к а си. В прочем ф л о р а н не м ож е д а се
и д е н т и ф и ц и р а н и т о с б а щ а т а , ч и я т о с л а б о с т дори н е е
п р е д с т а в е н а в с ъ з н а н и е т о , н и т о д а се п р о т и в о п о с т а в и на
м а й к а т а , к о я т о зн ае о т к акво се н у ж д ае т о й и как т р я б в а
д а и зг л е ж д а б ъ д е щ е т о му. Н е в р о т и ч н и т е см ущ ен и я са п о­
н яко га е д и н с т в е н и я т ком п ром и с, к а к т о ни учи Ф ройд, за
д а б ъ д е и з р а з е н а п одобн а а г р е с и в н о с т . З а н е щ а с т и е , т а ­
къв начин н а и з р а з я в а н е - п овръ щ ан и я, болки, н е р а зп о л о ­
ж ения, гл ав о б о л и я д ори ако д р а зн и о с т а н а л и т е и на п ърво
в р е м е - м а й к а му, се об р ъ щ а ср е щ у него.
Т р яб в а съ щ о б а щ а т а д а н е о с т а в а м ъ л ч а л и в и д а и з к а ­
ж е н а й -с е т н е с в о е т о п р и т е с н е н и е .

К о м п л е к с и р а н и я т бащ а
О б р а т н о т о на т о в а , к о е т о би могло д а се предположи, фа­
к т ъ т , ч е един бащ а щ е изкаж е с в о я т а с л а б о с т или ч у в с т в о за
м ало ц ен н о ст, не у т е ж н я в а п олож ен и ето му, даж е н ап р о ти в .
Ж ю лиен, н а 14 години, т р е т а го д и н а в кол еж а (8. клас),
е д о в е д е н о т д в а м а т а си р о д и т е л и , по-скоро за д а се у сп о ­
к о я т , о т к о л к о т о з а р а д и н я к а к в а р е а л н а гриж а. Н ай-голе-
м и я т син в с е м е й с т в о т о е п о сл ед н а Б1 го д и н а в л и ц ея и се
е п о л зв а л о т п одобн а к о н с у л т а ц и я . Б а щ а т а е загр и ж е н за
в р ъ з к а т а си с Ж ю лиен. К о л к о т о до м а й к а т а , т я н ам и р а, ч е
м ъ ж ъ т й н е е „подреден". Той изобщ о н е п р о т е с т и р а - н а ­
п р ав и л е г о л я м а покупка за б л а г о т о н а ц я л о т о е м е й с т в о ,
но с е г а са и зп а д н ал и във ф инансово з а т р у д н е н и е . Ж ена м у
го у ко р ява, ч е н е е п ои скал м н е н и е т о й, но н ай -в еч е - ч е се е
съ о б р ази л с т о в а на с е с т р а си. М а й к а т а н а Ж ю лиен е т в ъ р ­
д е д е п р е с и в н а и е н а м е д и к а м е н т о з н о л еч ен и е. Той с а м и я т
се ч у в с т в а м н о го добре, п р е д п о ч и т а ф у т б о л а п р ед п си хо­
л о г и я т а и в п р о ч ем и ска д а с т а н е с п о р т е н п ед аго г. Щ ом
зап о ч н а д а м у п о с т а В я м Въпроси, т о й м е п р екъ св а, см еей к и
1 Т. е. научна секция, профил. - бел. прев.
се: „Вие г о в о р и т е к а т о п р е п о д а в а т е л я м и по т е х н о л о г и и “.
Но н а п ъ т за к о н с у л т а ц и я т а с м е н сп ец и алн о м и е ф орм у­
л и р а л сп и сък с у п р е ц и т е , к о и т о и м а къ м б ащ а си: „Той се
п р о т и в о п о с т а в я д осадн о. К а зв а м е м у н я к а к в а заб ел еж ка,
т о й г л е д а д а к аж е о б р а т н о т о . Л я г а си късно, с т а в а рано,
к о г а т о се п р и б и р а в е ч е р е м н ого о т н е с е н , говори г л у п о с т и
и п р ав и к а к в о т о и д а е. У д о м а н е се гриж и з а нищ о. К о г а т о
се хран и м , и з д ъ р п в а с т о л а си н а з а д и ни п р еч и д а м и н а в а ­
ме. Б е з п р е д м е т н о е д а м у се к а зв а , т о й зап о ч в а о т н о в о на
д р у ги я ден. К о г а т о и м а м е г о с т и , се д ъ рж и по-добре, но ощ е
щ ом си о т и д а т , п ак зап о ч в а д а се д ъ рж и л ош о.“ и т .н .
К а к т о и вие, преп олагам , а з избухвам в смях, т ъ й к а т о
с п и с ъ к ъ т е ощ е по-дълъг. С лед к а т о се успокоявам, се з а п и т ­
вам все пак как т о в а м ом че успя д а с т и г н е до т о в а д а дръпне
подобна реч. В съ щ н о ст, к а т о с ъ п о с т а в я м е сам о ср а в н и м о т о
с п р е д х о д н и т е глави, к о н с т а т и р а м е ощ е веднъж инверсия на
р о л и т е и и м ам е в п е ч а т л е н и е т о ч е слуш ам е р о д и т е л и д а се
о п л а к в а т о т т я х н о т о д е т е или юноша. З а щ о т о н ерядко се
случва п с и х о а н а л и т и к ъ т д а бъде обвиняван по т о з и начин.
С лучва се даж е, в п о -т е ж к и т е случаи, о ж е с т о ч е н и т е уп ре­
ци д а ц е л я т д а п р е д и з в и к а т н е го д у в а н и е то н а с л у ш а т е л я и
д а к р и я т в д е й с т в и т е л н о с т едно голям о с ъ у ч а с т и е . Такъв
м ож е би беш е с л у ч а я т за т о з и син/бащ а. В прочем н а в т о р а ­
т а с р ещ а ние р азго в ар я х м е за други н ещ а и а з реш их д а насо­
ч а р о д и т е л и т е към брачен с ъ в е т н и к .
ф ло р а н с е н а 16 и половина години и н е й н и т е р о д и т е л и
са р а зд е л е н и о т д ъ л го врем е. З а р а зл и к а о т б а щ а т а н а Жю-
лиен, н е й н и я т , със с ъ у ч а с т н и ч е с т в о т о н а м а й к а й, п рикрива
с в о и т е т е ж к и проблем и, ф л о р ан с и звъ р ш в а дребни кражби,
с т р а д а о т р азл и ч н и болеж ки и и м а п р и с т ъ п и на булимия.
Тя говори за п р о б л е м и т е , св ъ р зан и с в з а и м о о т н о ш е н и я т а с
б ащ а си, у ко р ява го, ч е я н ад зи р ава, ч е я зал и в а с подаръц и
и ч е и м а уж асни изблици на гняв. Тя не си д а в а с м е т к а н и т о
за к р а й н а т а н е с и г у р н о с т н а м а т е р и а л н о т о полож ение на
б ащ а си, н и т о за п а т о л о г и ч н и я х а р а к т е р н а н е г о в и т е см у­
щ ения. Б ез съ м н ен и е т я го зн ае н есъ зн аван о и същ о обръщ а
я р о с т т а си ср ещ у с а м а т а себе си. И съ всем не е сигурно,
ч е м ай к а й й п р ав и услуга, к а т о се о п и т в а н а в сяка ц ен а д а
п о дд ъ р ж а о п р ед ел ен им идж н а б а щ а т а . Това вп роч ем е ощ е
еди н п у н к т , к о й т о о т д е л я о т н о ш е н и е т о къ м д е т е т о о т
онова, к о е т о т р я б в а д а и м ам е къ м ю н о ш а та .

Нуж дат а от ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 167


Ако е Важно о б р а з ъ т н а б а щ а т а д а бъде п одд ърж ан
п р е з п ер и о д а н а д е т с т в о т о , дори и д а н е о т г о в а р я н а р е а л ­
н о с т т а , не т а к а с т о и В ъ п р о с ъ т п р ез ю н о ш е с т в о т о . Ю но­
ш е с т в о т о вп р о ч ем се с ъ с т о и в п о с т а в я н е н а и з п и т а н и е на
всички т е з и о б р ази и им енно з а т о в а п р о ц е с ъ т е т о л к о в а бо­
лезн ен . Д а се о п и т в а м е д а го В ъ з п р е п я т с т в а м е не е в усл уга
на ю н о ш а т а , д о к а т о д е т е т о се н уж дае о т в ъ о б р а ж а е м о то ,
за д а се к о н с т р у и р а - и л ю з и я т а т р я б в а д а се п о сл ед в а о т
загу б а н а илю зия. К риейки о т д ъ щ е р я си у п ад ъ ка н а б ащ а й,
м а й к а т а н а ф л о р ан с не й п о м а га д а си д а д е с м е т к а за р е а л ­
н о с т т а . В ъпреки всичко ф л о р ан с п о д о зи р а и т о в а об ясн ява
н е й н о т о н ер азп о л о ж ен и е и п р е с т ъ п н и прояви.

Т р а н с п л а н т и р а н и я т бащ а
Е д накво т р у д н о е д а б ъ д еш к а к т о б ащ а, т а к а и м ай ка,
щ е се р а з б е р е о т с л е д в а щ и т е с т р а н и ц и . Д а обобщ им - ощ е
о т п у б е р т е т а н а ю н о ш а т а т р я б в а д а се п о с т а в я т г р а н и ­
ци. З а р а з л и к а о т д е т с т в о т о , к ъ д е т о м н ого о т н е щ а т а
м и н а в а т п р е з м а й к а т а , и зг л е ж д а ч е б а щ а т а щ е и м а сп ец и ­
ф ична р о л я з а и зп ъ л н ен и е в р е а л н о с т т а . З а т о в а м у е нуж-
но д а се д и ф ер ен ц и р а о т м а й к а т а , к о е т о н е е лесн о д ори
к о г а т о и т я го иска, н есъ м н ен о з а щ о т о и н а н ея с а м а т а
т р я б в а д а се н а л о ж а т гран и ц и . Т ова е ед н ак в о вали дн о к а к ­
т о за м о м и ч е т о , т а к а и з а м о м ч е т о , з а щ о т о , с и зклю чен и е
н а к р а й н и т е случаи , р о л и т е н е са с и м е т р и ч н и и з а щ о т о
н е на м а й к а т а се п о л а га д а за б р а н я в а по си м вол и ч ен н ачин
б а щ а т а з а д ъ щ е р я т а . Тук р а з б и р а се и д е р е ч з а Въпрос о т
к у л т у р н о е с т е с т в о . П иш а го, в ъ п реки ч е ф р а н ц и я в еч е не
е п атри архал н о общ ество, ф р ен ск о то об щ ество вер о ятн о
е н а п ъ т д а се п р о м ен и и ако п с и х о л о з и т е и п с и х о а н а л и т и ­
ц и т е с а п о с л е д н и т е , к о и т о се д о с е щ а т , т о м ож е би е з а ­
щ о т о д е ц а т а и ю н о ш и т е са п о-голем и т р а д и ц и о н а л и с т и
о т р о д и т е л и т е си. Т р яб в а д а к о н с т а т и р а м е ВъВ Всеки сл у ­
чай, ч е с е м е й с т в а т а , к о и т о и д в а т о т С р ед н и я И з т о к или
о т С ев ер н а А ф рика г у б я т о р и е н т и р и т е си, ж и веей ки във
Ф ранция. И и м ен н о за д а се в п и ш а т във ф р е н с к и т е вкусове,
т е з и бащ и и з о с т а в я т (много) л есн о п р е р о г а т и в и т е си.
А л е к с а н д р а е д ъ щ е р я н а о б р азо в ан б ерб ер. Тя е н а 15
години и с т р у д н о с т и с л е д в а п р е д п о с л е д н а год и н а в ко­
л еж а (9. клас). М ай ка й е о т ев р о п ей ски п роизход. Р а б о т и

Пат рик Деларош


к а т о п с ш ш а т р и ч н а с е с т р а и е т в ъ р д е н а в ъ т р е с пси холо­
г и ч е с к и т е п р о б л ем и д к о и т о с р е щ а т ю н о ш и т е . А л ек сан д ­
р а е б и л а п о д л о ж ен а н а агр е с и и и е и зв ъ р ш и л а п р е с т ъ п н и
д е й с т в и я , з а щ о т о общ ува с гр у п а м л а д и д ек л ас и р а н и хора.
Б ащ а й м и к азва: „Много я р а згл е з и х м е . Б ях в к о н ф л и к т с
ж ен а м и за всичко, к о е т о се о т н а с я до в ъ з п и т а н и е т о . В
еди н м о м е н т си казах : но защ о д а се о п и т в а м д а н а к а зв а м
с т р о г о ? М ай ка й го иска... с р е д а т а й го иска. Не м о га д а се
б оря с вси чки .“
С л у ч а я т н а З ей н еп , н а 17 години, е р азл и ч е н . Б ащ а му
м н ого р ан о е е м и г р и р а л о т Т у р ц и я . М а й к а т а м и д о веж д а
си н а си, з а щ о т о я т р е в о ж и - т я го н а м и р а з а б р у т а л е н и
к р а ен в и зк аза . З е й н еп с л е к о т а говори за ю н о ш е с к а т а си
кр и за, т о й се о т н а с я с н ед о в е р и е к ъ м р о д и т е л и т е си. Обо­
ж а в а с а м о л е т и т е и о т к а з в а д а учи т у р с к и . К о г а т о и скам
о т м а й к а т а д а се в и д я и с б а щ а т а , т я м е г л е д а о зад ач ен а,
п о сл е м и за я в я в а , ч е т о в а е н ев ъ зм о ж н о - т о й н я м а д а иска
и освен т о в а н е го вори ф ренски. Р а зб и р а се, п о д м и н ав ам по-
добн а а р г у м е н т а ц и я и се с р е щ а м с ед и н м н ого и н т е р е с е н
мъж , к о й т о м и о б р и сува п о р а з и т е л н а к а р т и н а н а к у л т у р ­
н и т е р азл и ч и я , п р е з к о и т о е п р ем и н ал и к о и т о е понесъл.
Е с т е с т в е н о З ей н еп н е си д а в а с м е т к а за всичко т о в а , а и
м ож е би особено м н ого е сл у ш ал за д я д о си - б ед ен селян и н
о т п о г р а н и ч н а т а о б л а с т с И ран. Б а щ а м у н ам и р а, ч е е п р е ­
кален о б л аго скл о н ен с н его и н е обича, к о г а т о т о й с е н ер в и ­
р а т в ъ р д е б ързо. Той е н ап ълно и н т е г р и р а н и р а б о т и т е м у
се д в и ж а т д обре. Д а се н а д я в а м е , ч е т о з и р а зго в о р щ е м у
п ом огн е д а р а з г о в а р я м алк о п о в е ч е съ с си н а си.

Един т В ъ р д е м айчински баида


Нужно ли е д а у т о ч н я в а м е с е г а - к в а л и ф и к а ц и я т а „м ай­
ч и н ски “ не носи н и какъ в п р е н е б р е ж и т е л е н х а р а к т е р . И ма,
в зам ян а, ед н о м ай ч и н ск о о т н о ш е н и е н а някои бащ и, к о и т о
се о п и т в а т д а п о м о г н а т и д а п р и д р у ж а т м а к си м ал н о своя
ю нош а. Но - к а за н о ощ е вед н ъ ж - т р я б в а д а зн аеш к ъ д е
и м ен н о д а се сп р еш . Тук е ц е л и я т проблем . В някои сл уч аи
е н ап ълно п о т р е б н о д а се п о д д ъ р ж а м ак си м ал н о ю н о ш а т а .
В д р у ги м ож е д а б ъ д е същ о т о л к о в а н еобходи м о д а у м ееш
д а се о т к а ж е ш о т в л а с т т а си и д а я п р ех в ъ р л и ш н а друг.
В прочем ц е л и я т п р о б л ем е у п р а в л я в а н о т с а м и я ю нош а

Н уж дат а от ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 169
и з а т о в а някои баиди се о б р ъ щ а т къ м нас, з а д а р а з б е р а т
какВо п о ве д е н и е д а п р е д п р и е м а т .
А д р и е н е н а 14 години, п ред послед на година в ч а с т е н ко­
леж (8. клас). Той е осиновено при добри условия момче, а след
него в с е м е й с т в о т о са се появили и биологични деца. Роден
е в Колумбия и о с и н о в и т е л и т е му са го поели т в ъ р д е рано.
Те са объркани, з а щ о т о въпреки в ъ з м о ж н о с т и т е си, А дриен
не н ап р ед ва т а к а , к а к т о би им се искало. Той пък е силно р а з ­
д р азн ен о т б а щ и н а т а за гр и ж е н о с т, но н е см ее д а го изкаж е.
К а т о много о т п р и я т е л и т е си и т о й обича д а излиза, но не
п овече о т т о в а и се о т н а с я с подозрение към о п а с н о с т и т е ,
к о и т о го д е б н а т . В зам ян а не понася повече В сек и д н евн ата
о б т е г н а т о с т : „Баща ми п о сто я н н о м е следи, на всеки д ве в е­
чери м е к а р а д а уча.“ Р еш авам с л е д о в а т е л н о д а н асоча А дри ­
ен към ед н а много квалиф ицирана с п е ц и а л и с т к а за професио­
н алн а о р и е н т а ц и я на м ладеж и. Тя о т л и ч н о д олавя и н т е р е с а
на А дриен към обучение, к о е т о се опира върху к о н к р е тн и
данни и му п реп оръчва предпроф есионална п о д го то в к а. А д­
риен и зл и за о т т а м п реоб разен и окрилен. Р о д и т е л и т е м у ми
т е л е ф о н и р а т , за д а и з р а з я т р а зо ч а р о в а н и е т о си. И п реди
всичко б а щ а т а е т о з и , к о й т о п роявява п о ч т и женско р а зо ­
чарование. И менно з а т о в а класиф ицирам сл уч ая в к а т е г о р и ­
я т а на м а т е р и н с т в а щ и т е бащи. Но м ож е би с а м и я т а з съм
ж е р т в а н а м и с т е р и о зн а идеология!
С клонен съм, н а и с т и н а , д а с ъ о т н е с а р а з д е л я н е т о към
б а щ и н а т а р о л я и функция, а г р и ж а т а и п р и д р у ж а в а н е т о
к ъ м м а й ч и н а т а функция, но п р и зн а в а м и к о н с т а т и р а м м о ­
и т е п р е д в а р и т е л н и п ред п ол ож ен и я.
Б л и з о с т т а н а д е т е т о с м а й к а т а по в р е м е н а р а з в и т и ­
е т о м у п о р аж д а м еж д у т я х н ер азр и в н и връзки . Тези, к о и т о
д е т е т о с ъ з д а в а с б а щ а т а , са о т д руго е с т е с т в о - по-м ал-
ко зав и сещ и о т н у ж д а т а , т е п о веч е и з р а з я в а т ед и н вид
свобода н а и збора. И м енн о по т а з и п р и ч и н а б а щ а т а е об­
л еч ен с и з в е с т е н а в т о р и т е т , за д а вдъ хн е н а д е т е т о св о ­
б о д а т а , к о я т о т о м ож е д а п ридобие. З а т о в а д аж е с а м о т о
п р и с ъ с т в и е н а бащ а, п р и з н а т о т м а й к а т а , м ож е д а и м а
р а з д е л я щ е ф е к т по о т н о ш е н и е н а ч у в с т в а т а н а сл и ван е
м еж д у н ея и д е т е т о .

170 Патрик Деларош


В т о р и я т бащ а не Винаги
и м а б л а г о п р и я т н а роля
Р о л я т а н а В т о р и я б ащ а р а зб и р а се е р азл и ч н а, сп о р ед
т о б а д ал и р е а л н и я т б ащ а е м ъ р т ъ В , и з о с т а в и л е д е т е т о
и ли пък се е ож ени л п о В то р н о сл ед р а зв о д а и п р о д ъ л ж ав а
д а п о д е л я р о д и т е л с к и т е п р ав о м о щ и я с м а й к а т а , к о я т о е
п о ел а д е т е т о . В п ъ р в и я сл у ч ай р о л я т а н а м а й к а т а е ос-
новна, з а щ о т о т я д а в а н а с п ъ т н и к а си п о з в о л е н и е т о д а
у п р аж н я в а в л и я н и е т о си върху д е т е т о . Но във всички сп о­
м е н а т и случаи, т о в а о н а гл е д я в а к а т о в н е г а т и в р о л я т а н а
р е а л н и я бащ а.
Е л и е н а 12 години. З агуб и л е б ащ а си при т р а г и ч н и об­
с т о я т е л с т в а , к о г а т о е бил т р и г о д и ш е н . О т г л е д а н е о т
в т о р и я си бащ а. Р а з н о г л а с и е т о м еж д у р о д и т е л и т е п он я­
ко га е д р а м а т и ч н о - м а й к а т а е силно п р и в ъ р за н а къ м б р а т
си, к о й т о е със СПИН, т о й п ък е ск ар ан с н ей н и я съпруг.
Ели се р а з к ъ с в а м е ж д у в т о р и я си б ащ а и чичо си, к о г о т о
виж да скриш ом . С т а в а ясно, ч е за м а й к а т а л и ч н о с т т а , ко ­
я т о и м а п р ав о м о щ и я върху м о м ч е т о я е т у с ъ п р у г ъ т й, т у
б р а т й и т о в а о б ясн яв а т р у д н о с т и т е , к о и т о Ели и з п и т в а
д а о т к р и е с в о е т о м я с т о . Всичко щ е се н о р м ал и зи р а , к о г а ­
т о м а й к а т а о с ъ зн а е т о в а . В прочем , б л а го д а р е н и е н а едно
п о-добро р а з б и р а т е л с т в о съ с съ п р у га й, т о й щ е в ъ з с т а н о ­
ви в р ъ з к и т е с ч и ч о т о .
О т н о в о о т м а й к а т а щ е зав и си и б л а г о п р и я т н и я т и з­
ход з а п р о б л ем а н а Н а т а н .
Н ат ан е н а 14 години, т р е т а година в колеж а (8. клас).
Б ащ а м у е в з а т в о р а . М айка м у и згр аж д а ж и в о т а си о т н о в о с
мъж, к о й т о е п реизпълнен с д об ра воля. Тази п ром ян а е плод
н а т е р а п и я т а , к о я т о м а й к а т а н а Н а т а н е предпри ела. При­
я т е л я т й е поел ф и н а н с о в а т а и здръ ж ка н а всички, с а м и я т
т о й същ о е в т е р а п и я . Но м а й к а т а т р у д н о понася т о й д а им а
влияние върху Н а т а н , к о й т о същ о се е съгласи л д а прави т е ­
рапия. Тя се п р о т и в о п о с т а в я н а н е г о в о т о д е й с т в и е , въпреки
ч е Н а т а н се ч у в с т в а по-скоро д обре сл ед к а т о е и м ал аг р е ­
сивни прояви - нали т о й е зап л аш вал с кухненски нож п р и я т е ­
л я й, за д а я з а щ и т и ? Н а к р а т к о , т е за м алко д а се р а з д е л я т .
С ега всичко е наред. М а й к а т а и н е й н и я т п р и я т е л се ожениха
и взех а Н а т а н при себе си в н о в о т о жилище.

Н уж дат а от ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 171
Б ер т р а н , н а 16 години, п о сл ед н а го д и н а 6 кол еж а (9.
клас), н е п о н ася д е й н о с т т а н а В т о р и я си бащ а. В т о з и с л у ­
ч ай т о й е и н т е л е к т у а л е и , В н и м а т е л е н и б ли зъ к с м а й к а
му, д о к а т о р о д н и я т м у б ащ а е р а б о т н и к . С якаш случайно,
Б е р т р а н и ска д а с т а н е т е х н и к . Той изВърш Ва някои н е б л а ­
го р азу м и я , п р и б и р а се къ сн о и н его д ен в т о р и я т му б ащ а го
е набил, з а щ о т о не е п р ед у п р е д и л .
Ц е л и я т п р о б л ем в т о з и сл у ч ай е д а се види какъ в мъж ,
какъ в б ащ а м ож е д а п р е д о т в р а т и у Б е р т р а н и з в е с т н а фе-
м и н и зац и я, д а го о т д е л и о т м а й к а м у и д а и звъ р ш и функци­
я т а на си м в о л и ч ен бащ а.
З а д а приклю ча, бих и ск ал д а п о в т о р я няколко о ч ев и д ­
ни н ещ а з а о н ези д ец а, к о и т о и м а т ш а н с а д а о т к р и я т в т о ­
ри бащ а:
1. Д е т е т о или ю н о ш а т а н е х а р е с в а т с а н к ц и я т а , з а р а ­
ди н ея с а м а т а (за щ а с т и е ).
2. В зам я н а, т е т ъ р с я т а в т о р и т е т а по п р о в о к а т и в е н
начин.
3. О бикновено т е с л е к о т а п р и з н а в а т , ч е се н у ж д а я т
о т този а в т о р и т е т .
4. Ако м а й к а т а р а з б е р е т о в а , т я т р я б в а д а п р и е м е
у п р а ж н я в а н е т о н а в л а с т и вл и ян и е о т п а р т н ь о р а я п ри ел
нейното д е т е .
5. Тя с л е д о в а т е л н о п р и е м а т а з и в л а с т , за р а д и н ея
с а м а т а (с и зкл ю ч ен и е - т р я б в а ли д а у т о ч н я в а м е , н а г р у ­
б о с т и и насилие).
6. В сл у ч ай н а к о л еб ан и е е важ но м а й к а т а по-скоро д а се
к о н с у л т и р а , о т к о л к о т о д а п р е м и н а в а къ м д е й с т в и е .

12 .
М ежду
сн и зход и телн ост и а в т о р и т е т
А в т о р и т е т ъ т ням а добра р еп у тац и я. Обикновено се см ес­
ва с а в т о р и т а р и з м а . Впрочем вече споменахме, а в т о р и т а р и -
з м ъ т е реакция на л и п с а т а на а в т о р и т е т - т о й с т а в а екви­
в а л е н т на с т р о г о с т т а , дори н а зл и н а та. З л и н а т а е проява на
садизъм, к о й т о се упраж нява спрям о н ай -сл аб и те - д о м аш н и те
ж и в о тн и или б р а т я т а и с е с т р и т е в с е м е й с т в о т о . Обаче ч ас­
т и ц а садизъм е необходима за всяка д ей н о ст, ко л к о то и малко

172 Патрик Деларош


динамична д а е т я , и ч о векъ т, к о й т о се с т р а х у в а о т подобен
нормален садизъм не би дръзнал нищо повече д а предприема.
По същ ия начин и с т и н с к и я т ръ к о во д и тел използва способнос­
т т а си за силно въ зд ей стви е, за д а увлече п одч и н ен и те си към
определена зад ач а - т о й не го прави за соб ствен о у д оволстви е
и е п р и з н а т о т т е з и , к о и т о му се п одчи няват.
С ъ щ о т о е и при р о д и т е л и т е - онези, к о и т о са уверени В
себе си, и м а т е с т е с т в е н а в л а с т , д р у г и т е , к о и т о се с т р а х у ­
в а т о т с о б с т в е н о т о си насилие, се с д ъ р ж а т , за д а и зб у х н а т
по-късно. Впрочем, д е и а т а п о р а ж д а т у р о д и т е л и т е разноо­
бразни ч у в с т в а - н а й - ч и с т а т а любов е последвана понякога
о т най-мрачни ч у в с т в а . С а м и я т ф ран соа М ориак се и знена­
дал о т себе си, ч е проклина в н у ц и те си, ч и и т о викове н аруш а­
вали покоя на н е г о в о т о убежищ е в М алагар. Н ям а нищо срам-
но в т о в а . Понеже ч е с т о р е а л н о с т т а (п и сан ето наприм ер за
М ориак) пречи на д о б р о т о р а з б и р а т е л с т в о , к о е т о обикновено
п реобладава в д е т с т в о т о . Със своя к о р т е ж о т повели, юно­
ш е с т в о т о зад ъ л ж и тел н о донася раздор. П у б е р т е т ъ т , д а
кажем, изненадва всички п р о т а г о н и с т и и Въвежда п о ч т и н е­
избежния разр и в н а б езо б л ач н и те о тн о ш ен и я р од и тел и -д ец а.
П р е д с т а в е т е си д е й с т в и т е л н о едн а любовна връзка - т о л к о ­
ва по-и нтензи вна, к о л к о то е по-лиш ена о т всякаква р еал и за­
ция, н а к р а т к о - ч и с т а , без обаче д а е б езп л ъ тн а, з а щ о т о т я
е придруж ена о т п р о д ъ л ж и тел н и физически к о н т а к т и - м и­
лувки, ласки, прегръдки. Тази идилична връзка е надж ивяла м а ­
т е р и а л н и т е сл у ч ай н ости , р е в н о с т и т е о т Всякакво е с т е с т в о
и даж е б у р и т е н а с ъ в м е с т н и я ж и в о т. Нищо в крайна с м е т к а
привидно не би м огло д а сложи край н а т а з и любов, т о л к о в а
т я и зглеж да вечна и т я е такава, щ ом се нари ча синовна обич.
Но един ден, сякаш случайно, н агл ед безобидна фраза, произне­
сена о т някой о т д в а м а т а р о д и т е л и , прекъсва порива. К а т о
взем а за предлог н якаква т е л е с н а промяна, дълж ащ а се на
п у б е р т е т а , т а з и ф раза обявява края на въ п росн ото о т н о ш е ­
ние. Е с т е с т в е н о , о б щ и я т ж и в о т продълж ава, р а з д я л а т а не е
н еп о ср ед ств ен а, но о т т о з и ден н а с е т н е нищ о ням а да бъде
какт о преди. А, д а разб и ра се, п р и в ъ р з а н о с т т а о с т а в а - „ние
завинаги см е т в о и р о д и т е л и “ - з а щ о т о р о д и т е л и т е Внезапно
се о к а з в а т о т н о в о солидарни. Но ю н о ш а т а 1 се ч у в с т в а сам и
го преж ивява к а т о п р е д а т е л с т в о .
' Този пасаж се съотнася много специално и към дват а пола
(юношата и девойкат а)

Н уж дат а о т ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 173
И т о е т а к о в а ! Ч р е з какво чудо и с к а т е п у б е р т е т ъ т
са м д а р а з т в о р и п р е д и ш н а т а лю бов, д а и зп ъ лн и о т н о в о с
н ея н ово п о яви л и я се ю нош а, з а д а го с ъ с р е д о т о ч и сл ед т о в а
върху нов о б е к т (в р ас и н и ан ск и я см и съ л )? Д а се п о с т а в и м
н а н е г о в о т о м я с т о - ж е р т в а н а и зм ян а, вие т ъ р с и т е п о­
мощ , но се н а т ъ к в а т е н а т а к ъ в консенсус, ч е не д р ъ з в а ­
т е д аж е д а се о п л а ч е т е - д р у гар и , д оверен и ц и , п р и я т е л и ,
в ъ з р а с т н и , всички н а м и р а т т о в а за н о р м а лн о . Е д и н с т в е ­
но п с и х о л о зи т е , б ез съ м нен ие..., но кой ходи д а се с р е щ а с
психолог н а 12 години? И п осл е - д а се ср е щ н еш с психолог
или п с и х о а н а л и т и к , т о в а п о т в ъ р ж д а в а , ч е в а ш е т о и скан е
е н ен о р м ал н о , болнаво, м ож е би д аж е лудо! О с т а в а т ви д ве
р а зр е ш е н и я - у г н е т е н о с т т а или б у н т а - п ри услови е д а
п р е м ъ л ч и т е о с н о в а н и е т о за т о в а , р а з б и р а се. И им енно
т ака за п о ч ва онова, к о е т о се н а р и ч а ю н о ш ест во .
Р о д и т е л и т е , о т св о я с т р а н а , си д а в а т вид, ч е нищ о не
р а з б и р а т . И ли по-добре, т е п р о д ъ л ж а в а т д а ви се у см и х ­
в а т и д а се о п л а к в а т д аж е, ч е н е ги ц е л у в а т е в еч е - какъв
вр ъх само! Това н а и с т и н а д о к азв а, ч е в ъ з р а с т н и т е са л и ­
ц ем ер и , к о и т о ви у ч а т д а б ъ д е т е л и ц ем ер и , за д а с т а н е т е
к а т о т я х . Не зн аей ки к акво д а п р а в и т е с в а ш а т а лю бов,
вие б и х т е били г о т о в и д а я д а д е т е н а к о г о т о и д а било
- н а б е д н и т е , н а с ъ с е д а по чин, н а т о з и п р е п о д а в а т е л сам о
з а щ о т о е р азл и ч е н , и д а ж е д а я п р е у в е л и ч и т е в с т р а с т
к ъ м някой идол, н езав и си м о кой. Що се о т н а с я до р о д и т е ­
ля, к о й т о ви е и зм ен и л, к о г а т о м и с л и т е за н его или за нея,
вие и з п и т в а т е и збли к н а м и гн о в е н а и си л н а я р о с т , к о я т о
с е к о л е б а е т е д а н а з о в е т е о м р а за.
С ега з а е м е т е м я с т о т о н а р о д и т е л я . С ч и т а се за н е ­
съмнено, ч е т р я б в а ед н акв о д а о б и ч а т е в с и ч к и т е си деца.
О баче едно о т т я х ви е и зб р а л о .1 Всички са съ гласн и и в а ­
ш и я т п а р т н ь о р го п ри ем а. Това е им енно д е т е т о , к о е т о ви
п о зво л ява по-добре д а п о н а с я т е сем ей н и я си ж и в о т , к о е т о
о т м ъ щ а в а за в а ш е т о д е т с т в о , к о е т о о п р ав д а в а в а ш е т о
с ъ щ е с т в у в а н е н а з е м я т а . То е д и с к р е т н о , обичащ о, в н и м а­
т е л н о - н уж дае ли се и с т и н с к а т а лю бов о т д о к а з а т е л с т в а ,
к о и т о д а б и я т н а очи? П о-м алко в з и с к а т е л н о о т любовник,
т о същ о т а к а е и п о-м алъ к е г о и с т . Н а и с т и н а и м а и т р у д н и
м о м е н т и , при р а ж д а н е т о н а н а й -м а л к о т о д е т е н ап р и м ер
1 Този пасаж се отнася също за дват а пола и за родителите,
включително.

174 Пат рик Деларош


- Вие с т е помислили, ч е т о се е яд осал о о т то В а. Впрочем,
т о се е р азб оляло, к о е т о Ви е р а з т р е в о ж и л о и е изискало ц я­
л а т а Ви любоВ. П осле Всичко си е дош ло на м я с т о - п о сл ед ­
н о т о д е т е п р и л и ч а напълно н а Вашия п а р т н ь о р и впрочем
се н уж дае о т Вас м н ого по-малко, о т к о л к о т о п р е д х о д н о т о
(п р ед х о д н и те) В с ъ щ а т а в ъ з р а с т . К а р а н и ц и т е , Възниквали
епизодично, н икога не с а п р од ъ лж авал и дълго. Но В един п р е­
к р а сен ден Всичко се пром ен я. В а ш е т о д е т е ви се е с т о р и л о
разли чн о, друго. То е н ач ен ал о н якакво съ рдечн о движ ение,
к о е т о н ен ад ей н о е сподавило. П о г л е д ъ т м у внезап но се е
п ом рачил, б ез д а з н а е т е защ о. Или пък разм и ш лявай ки , Вие
и з п и т в а т е ед и н д ен незн ай но какво с м ъ т н о ч у в с т в о , к о е т о
н езаб авн о з а б р а в я т е . А с е т н е се сл у ч ва и он зи сън, к о й т о
б и х т е п р ед п о ч ел и д а не си п р и п о м н я т е и к о й т о не п о см я­
х т е д а р а з к а ж е т е н а никого - н я м а д а се ср ещ аш с пси хоан а­
л и т и к сам о за р а д и ед и н сън, все пак! П осле н а п р а в и х т е н а ­
и с т и н а и д и о т с к а бележ ка, н ещ о о т с о р т а : „Виж т и , т о в а е
н а ч а л о т о н а п у б е р т е т а " , или още: „ Е т о , н е п р и я т н о с т и т е
зап о ч в а т!" С е д н а дум а, д е т е т о ви е укорило с пълно право,
но к а к т о се казва: з л о т о е с т о р е н о . И е т о ч е п р е к р а с н и я т
Ви сън е п риклю чил - т о в а е н а ч а л о т о н а ю н о ш е с т в о т о на
ваш ето д ете.
В д е й с т в и т е л н о с т н е щ а т а не би сл е д в а л о д а б ъ д а т
т о л к о в а о т к р о е н и . В ъ з п и т а н и е т о н а д е т е т о е б ел язан о
о т е т а п и , к о и т о р ед о в н о т р я б в а д а м у н а п о м н я т , ч е н е е
сам о с ед и н и я о т р о д и т е л и т е . Д р у г и я т съ п р у г з а щ а с т и е
е т у к , за д а м у го д окаж е. Б р а т я т а и с е с т р и т е е в е н т у а л н о
м у го п о к а з в а т същ о. Но в з а и м н а т а си л а н а някои ч у в с т в а
п р е н е б р е г в а т е з и р е а л н о с т и и и м ен н о т я щ е п о д х р ан в а
ю н о ш е с к а т а к р и за. В ъ п р о с н а т а в з а и м н о с т д ори щ е з а ­
б ъ р к в а к о н ф л и к т и т е . Ю н о ш а т а се н а м и р а В б л а г о п р и я т н о
п олож ен ие т о г а в а д а о т п р а в я у п р ец и къ м р о д и т е л и т е си -
т е обикновено с а т в ъ р д е з а т р у д н е н и , за д а и м о т г о в о р я т !
И з а т о в а е н ев ъ зм о ж н о д а се В зем е е д н а т а или д р у г а т а
с т р а н а . В с ъ щ н о с т ю н о ш а т а е бил формиран о т с в о е т о
В ъ зп и та н и е и п у б е р т е т ъ т сам о показва о б о с н о в а н о с т т а
на п р е д х о д н и т е е т а п и .
ф а з а т а н а п р о т и в о п о с т а в я н е т о м еж д у 14-ия и 24-ия
м е сец е ед и н т а к ъ в зн ач и м п р и м ер . В н ея д е т е т о р е а л и зи ­
р а п ъ р в а т а си п р о я в а н а н е з а в и с и м о с т в с ъ щ о т о в р ем е, в
к о е т о т о п р и д о б и в а (с л у ч а й н о с т ли е т о в а ? ) о с н о в и т е н а

Н уж дат а от ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 175
ези ка. Н якои р о д и т е л и , в м е с т о д а се р а д в а т н а с ъ п р о т и ­
в а т а , к о я т о и м о к а зв а м а л ч у г а н ъ т и д а й се у с м и х в а т , я
и з ж и в я в а т к а т о д р а м а . Те р е а г и р а т било ч р е з у в е л и ч а в а ­
н е н а н а п р е ж е н и е т о (и ж и в о т ъ т с т а в а ад , з а щ о т о д е т е т о
т ъ р с и в ъ п р еки всичко д а се у т в ъ р ж д а в а ), било, з а щ о т о са
п а р а л и зи р а н и - к а т о се о п и т в а т с всички с р е д с т в а д а у д о в ­
л е т в о р я т т и р а н и н а си и ли д а з а о б и к о л я т т р у д н о с т и т е с
лу кави х и т р о с т и . Т ова н е п р и л и ч а ли в е ч е н а н ачин а, по
к о й т о н якои р о д и т е л и се о т н а с я т с ю н о ш а т а ?
Е д и п о в и я т ко м п л екс е д р у г основен е т а п . Кой н е е ч у ­
вал как н яко е м алк о м о м ч ен ц е н ар еж д а, ч е по-късно щ е се
ож ени за м а й к а си, а н як о е м о м и ч ен ц е - за б ащ а си ? Т ова
н е безп окои з а с е г н а т и я р о д и т е л , а п а р т н ь о р ъ т м у го н а ­
м и р а за о ч а р о в а т е л н о . П одобни д ек л ар а ц и и са п о веч е или
п о-м алко у в ер ен и - д е т е т о д о б р е си д а в а с м е т к а за с и ­
т у а ц и я т а , в к о я т о се н ам и р а. С л учва се о б ач е н е г о в о т о
т в ъ р д е н и е д а кр и е и с т и н с к о убеж ден и е, н ай -веч е ако, б ез
д а го п р ед п о л а га , р о д и т е л я т о т г о в о р и н а ж е л а н и е т о му,
за д а к о м п е н с и р а с ъ п р у ж е с к и т е си т р у д н о с т и . А л и п с а т а
н а к а т е г о р и ч н о о п р о вер ж ен и е м ож е д а п р е в ъ р н е Е диповия
ко м п л екс в н е у с т о й ч и в и д а н ап р ав и т а к а , ч е н е г о в о т о пов-
т о р н о а к т и в и р а н е п р е з ю н о ш е с т в о т о д а п р ед и зв и к а и с к а ­
н ия за лю бов или за н ад м о щ и е, к о и т о с а особено т р у д н и за
преодоляване т о га в а .
Т р яб в а д а се добави, ч е дори и к о г а т о са о с ъ щ е с т в е н и
успеш но, т е з и е т а п и н е п р о м е н я т ф а к т а , ч е ю н о ш е с т в о ­
т о си о с т а в а м н ого т р у д е н п ери од, к о й т о съ д ъ р ж а поне
два противополож ни м о м е н т а - о т ед н а с т р а н а , т р а у р
по о п р е д е л е н а лю бов н а р о д и т е л и т е , а к о г а т о т о в а в е ч е е
и звъ р ш ен о - п о р а ж д а н е т о н а н о ва с п о с о б н о с т д а се обича.
Всичко т о в а и зи ск в а добро психическо зд р ав е. Т ези о п е р а ­
ции в д е й с т в и т е л н о с т с ъ в с е м не са л есн и , а р е а л и за ц и я ­
т а им не е идеална: т р а у р ъ т н ап р и м ер н икога не е п ъл ен
и м ож е д а се каж е, ч е и з в е с т н а н о с т а л г и я по д и в н а т а р о ­
д и т е л с к а обич о б ясн яв а н якои п о -с е т н е ш н и лю бовни с ъ с ­
т о я н и я . Що се к а с а е до „ н о в а т а с п о с о б н о с т д а се о б и ч а“,
т я о с т а в а б е л я з а н а о т с т а р а т а , к о е т о в п р о ч ем о б ясн яв а
и з в е с т н и фиксации - у п а р т н ь о р а се т ъ р с я т , п овече или
п о-м алко о с ъ з н а т о , о п р ед ел ен и ч е р т и , п р и н ад л еж ащ и н а
ед и н и я о т д в а м а т а р о д и т е л и . П ри всички сл уч аи д р у г и я т
(т о з и или т а з и , с к о я т о ж и веем ) си д а в а п о -ч е с т о с м е т к а

Питрик Деларош
за шоВа о т н ас с а м и т е - т о й (или т я ) ни к а р а д а заб ел еж и м
подобно „фабрично к л ей м о “... п ри полож ение, ч е м о ж ем д а се
р ев ан ш и р ам е.
Ю н о ш е с т в о т о с л е д о в а т е л н о с ъ о т в е т с т в а н а едно
п си хологи ч еско п р е у с т р о й с т в о (проиес), к о е т о някои се
за т р у д н я в а т да и звъ р ш ат - р а зд я л а т а с р о д и т е л и т е и
с ъ з д а в а н е т о н а ново с е м е й с т в о п р е д с т а в л я в а т в подобен
сл у ч ай условни д е й с т в и я , к о и т о „т р я б в а " д а се и з п ъ л н я т ,
б ез т о в а д а о т г о в а р я н а в ъ т р е ш н а н е о б х о д и м о с т. Ако и
п а р т н ь о р ъ т е в с ъ щ и т е о б с т о я т е л с т в а , се п о р аж д а л ип са
н а р е а л н а р а з д я л а с р о д и т е л и т е н а ед и н и я и н а д руги я, ко­
е т о н е би било д р а м а т и ч н о , ако д в о й к а т а н я м а д ец а - т е з и
с ъ щ и т е р и с к у в а т д а и з г у б я т о р и е н т и р и т е си, т ъ й к а т о
б а б и т е и д я д о в ц и т е и м щ е се п р е в ъ р н а т в т е х н и р о д и т е ­
ли, а п о с л е д н и т е щ е и з п ъ л н я в а т р о л я т а н а п о-гол ям б р а т
и ли с е с т р а . П р ез ю н о ш е с т в о т о т о в а м ож е д а д о в е д е до
н а й - т е ж к и т е кри зи , к о и т о н я к о га съ м с р е щ а л в п р а к т и ­
к а т а : п ъ р в и я т е т а п на ю н о ш е с т в о т о вс ъ щ н о ст е са м и т е
р о д и т е л и да са н а п р а в и л и сво ет о !

Р о д и т е л и т е - лице В лиц е
със с о б с т в е н о т о си
ю н о ш ест в о и със своя ю нош а
Ю н о ш е с т в о т о н а р о д и т е л и т е , т а к а п о т р е б н о за д е ­
ц а т а , п о к а зв а о б ач е ед и н н е д о с т а т ъ к - р о д и т е л и т е си
п р и п о м н я т п р ек а л е н о с о б с т в е н о т о ю н о ш е с т в о , за д а
о с т а н а т о б е к т и в н и ! Те н а п р и м е р м и с л я т , ч е д е ц а т а им
щ е ги н е н а в и ж д а т т о л к о в а , к о л к о т о т е в о п р ед ел ен и м о ­
м е н т и са н ен ав и ж д а л и с о б с т в е н и т е си р о д и т е л и , д о к а т о
т е с а м и т е са ощ е ж адн и за з а в и с и м о с т и ни н ай -м алко не
в ъ з н а м е р я в а т д а се п р о т и в о п о с т а в я т . И м а ощ е д о с т а об­
л а с т и , в к о и т о р о д и т е л и т е п о д о з и р а т ю н о ш и т е си в д и ­
а м е т р а л н о п р о т и в о п о л о ж н и д е й с т в и я на онези, к о и т о з а ­
с е г н а т и т е м о г а т д а си п р е д с т а в я т - в с л е д с т в и е д е ц а т а
се ч у в с т в а т н ер азб р ан и , а н ай -в еч е - в з е т и з а н якой друг,
к о е т о т р у д н о п о н а с я т . И м енн о п р о сл ед яв ай к и р о д и т е л и в
п си х о ан ал и за, а з съ у м ях д а си д а м с м е т к а до к а к в а с т е п е н
т о з и ф еном ен (н ар еч ен п роекц и я) е н алож ен в с ъ з н а н и е т о .

Нуж дат а от ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 17 7
М а й к а т а н ап р и м ер се п о с т а в я н а м я с т о т о н а д ъ щ е р я си,
б а щ а т а н а м я с т о т о н а си н а си и т о в а м ож е д а п р ед и зв и к а
ф а н т а з м и или м е ч т и , к о и т о биха м огли д а и з г л е ж д а т о б ез­
п о к о и т е л н и , ако се с м е с в а в ъ о б р а ж а е м о т о и р е а л н о с т т а
- в с ъ щ н о с т т е з и ф а н т а з м и (или въ о б р аж аем и сцен ари и ) и
т е з и м е ч т и са н ап ълно н орм ал н и . Те с а д а ж е полезни, з а ­
щ о т о без да „превеж дат" н есъ зн аван о то , д а в а т и зв е с т н и
св ед ен и я за ж е л а н и я т а , к о и т о и нак биха о с т а н а л и н а п ъ л ­
но н есъ зн аван и . И ако м е ч т и т е и ф а н т а з м и т е и з г л е ж д а т
с т р а н н и и д о р и ш окиращ и, т о е, з а щ о т о р я д к о се ч у ва д а
се говори з а т я х или д а си ги п р и зн ав ам е, т ъ й к а т о всичко
о с т а в а в с ф е р а т а н а и н т и м н о т о . П с и х о а н а л и за т а , б л а г о ­
д ар ен и е н а Ф ройд, б еш е п ъ р в а т а , к о я т о р азб у л и т о з и вид
т а й н а , з а щ о т о т о в а б еш е н еобходим о з а р а зб и р а н е н а н е ­
с ъ з н а в а н о т о . Н а свой р е д и а з щ е се о п и т а м д а го н а п р а в я
(с н е о б х о д и м и т е п ром ени, к о и т о д и с к р е т н о с т т а изисква),
з а д а се у л о в я т н е с ъ з н а в а н и т е в п л и т а н и я н а р о д и т е л и т е ,
и зп р а в е н и в л и ц е с ю н о ш а т а .
Р о л а н д и м а д ъ щ е р я н а 15 години, А м а н д и н , к о я т о е п ос­
л е д в а н а о т Люк, 11-годиш ен. Т я п р и зн ав а: „К о гато А м а н ­
дин ми к а зв а , ч е нещ о н е върви, н е зн а я как д а р е а г и р а м .
К азв ам си, ч е е м о я г р е ш к а т а , д е т о т я е т а к а в а , и т о в а м е
к а р а д а се с т р а х у в а м .“ В с ъ щ о т о в р е м е т я не р азб и р а, ч е
д ъ щ е р я й би м о г л а д а се п о т и с к а , з а щ о т о и м а сл аб и оценки
и нищ о д а н е п р е д п р и е м а п р о т и в т о в а . В прочем А м ан д и н е
в ц е н т ъ р а н а н е й н и т е гри ж и т ъ й к а т о с т р а д а о т косопад,
к о е т о м н ого я безпокои: т о в а се сл у ч в а с м ъ ж е т е , к а зв а
т я . В с ъ щ н о с т т я ви н аги е о т к а з в а л а н а А м ан д и н д а б ъ д е
т в ъ р д е ж е н с т в е н а , к а т о я е в ъ з п р е п я т с т в а л а д а си с л а ­
г а б и ж у т а н ап р и м ер , к о г а т о е б и л а м а л к а. Е т о защ о а г р е ­
с и в н о с т т а н а д ъ щ е р я й к ъ м н е я й се с т р у в а о п р ав д ан а. Тя
се обвинява, ч е не е м о гл а д а п о д д ъ р ж а о б р а за н а б а щ а т а
- т о з и н а А м ан д и н е и зч е зн а л и о т н его н я м а ни в е с т ни
к о с т . В с ъ н и щ а т а й А м ан д и н ч е с т о и зп ъ л н я в а сек су ал н а
р о л я - било к а т о п р о во к и р а б ащ а й п р е д нея, било к а т о я
см у щ ав а по в р е м е н а и н т и м н и о т н о ш е н и я с п р и я т е л я й.
Р о лан д м н ого е о б и ч ал а б ащ а си, к о й т о е п р е д п о ч и т а л по-
г о л я м а т а й с е с т р а . Т ози ч о век бил с т р о г п р о т е с т а н т ,
ч и й т о б ащ а е п о зн ал д р а м а т а н а ал кохол и зм а. О т н о ш е н и ­
я т а н а Ролан съ с си н а й Л ю к с а н ен акъ р н и м и - наскоро т о й
поискал д а си в з е м е душ с н ея. Тя м н ого се з а т р у д н я в а д а

17« Пшприк Це.шрош


з а т в о р и В р а т а т а н а с т а я т а му. О баче д е н я т , В к о й т о у с­
п ява, Л ю к сп и р а д а се н ап и ш кв а в л е г л о т о си!
К р а т к о т о р е зю м е п оказва, ч е що се о т н а с я до несъзна-
в а н о т о , ю н о ш е с т в о т о н а д е и а т а и м д а в а п о ч т и ек ви в ал ен ­
т е н с т а т у т н а т о з и н а в ъ з р а с т е н . Н апълно е възм ож но н а ­
п р и м ер в и н о в н о с т т а , к о я т о т а з и ж ен а и з п и т в а къ м д ъ щ ер я
си, д а съ ж и вява с ъ п е р н и ч е с т в о т о , б ел язало о т н о ш е н и я т а с
м а й к а й, с п р о и з т и ч а щ о т о о т т о в а ч у в с т в о за вина.
Ж ан-Пиер и м а син на 18 години, Тома, к о й т о му съ здава
д о с т а проблеми, най-вече за щ о т о не се учи д о с т а т ъ ч н о . Жан-
Пиер е н ай -м ал к о то д е т е в многобройно се м ей ств о . Б а щ а т а
е о т с ъ с т в а л п р ез ц я л о т о му д е т с т в о - т о й е т р я б в а л о д а
р а б о т и в Япония и рядко се е завръщ ал. Ж ан-Пиер бил лю биме­
ц ъ т на м айка си, ю н о ш е с т в о т о м у п р о т е к л о т р у д н о , за щ о т о
ч у в с т в а л бащ а си к а т о чужденец. Той преж ивял п о ве д е н и ето
на м айка си к а т о същинско съблазняване, к о е т о го п р и т е с н я ­
ва сега във в р ъ з к а т а с жена м у - случва се наприм ер д а вижда
л и ц е т о на м айка си на м я с т о т о на т о в а на ж ена си. Жан-Пиер
е много благ и не понася д е ц а т а м у д а с т р а д а т - т о й въпреки
т о в а реагирал, к о г а т о Тома надул силно у р е д б а т а си. Все пак
а з съ м б а щ а т а , реш ил Жан-Пиер. О баче и д е я т а , ч е Тома един
ден щ е напусне к ъ щ а т а , и зпълва о ч и т е м у със сълзи. Той даж е
направил нещ о к а т о депресия, к о г а т о Тома зам инал за пръв
п ъ т сам на почивка с п р и я те л и . Наскоро Тома ликувал о т р а ­
д о с т , з а щ о т о то к у -щ о бил взел т р у д е н и з п и т . Ж ан-Пиер се
чул д а м у к а зва сухо: „Това не заслуж ава две б у ти л к и с ш ам ­
панско" т о г а в а , к о г а т о Тома о т и в а л д а ги т ъ р с и в и з б а т а . По
врем е на п си х о ан ал и ти ч ен сеанс Ж ан-Пиер добавя: „Бих искал
д а съ м сигурен, ч е щ е ми д о с т а в и у д о во л с тви е т о й д а успее."
И т о г а в а си спомня, ч е не е бил сигурен, че щ е д о с т а в и удо­
в о л с т в и е на со б ст в ен и я си бащ а, ако успее - т о з и п о сл ед н и ят,
б л е с т я щ човек, в съ щ н о с т не понасял о б с т о я т е л с т в о т о , че
н ай -м а л к и я т м у син е завл ад ял с ъ п р у г а т а м у и не се осм еля­
вал д а си признае, ч е ревнува. О баче м у се случвало д а р еаги ра
по т в ъ р д е с а д и с т и ч е н начин, к о г а т о - вече ю ноша - Ж ан-Пиер
го е м олел за нещо.
Б л а г о д а р е н и е н а а н а л и з а т а Ж ан-П иер о съ зн а ва , ч е се
п о с т а в я н а м я с т о т о н а св о я син. Но т о е и з а д а р е а г и ­
р а к а т о с о б с т в е н и я си б ащ а по о т н о ш е н и е н а н его са м и я
- в т о з и м о м е н т Ж ан-П иер о б р ъ щ а къ м Т ом а е д н а а г р е с и в ­
н о с т , к о я т о и д в а о т д о с т а д ал еч .

Н уж дат а о т ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 179
Ю нош ите
л и ц е В лице с р о д и т е л и т е
Н е са м о р о д и т е л и т е „ п р о е к т и р а т " Върху ю н о ш а т а .
Р азб и р а се и т е са п росм ук ан и В р а зл и ч н а с т е п е н о т об­
р а з а на с в о и т е р о д и т е л и . Ако казВ ам образ, т о е з а ш о т о
ч е с т о т е и зж и В яВ ат т о В а м н ого о съ зн аван о, било к о г а т о
се о т н а с я до в за и м о о т н о ш е н и я , к о и т о з а в ъ р з в а т със с е б е ­
подобни, или пък за м о д ел и , н а к о и т о се о п и т в а т д а п о д р а ­
ж а в а т или д а се п р о т и в о п о с т а в я т .
А р м а н с, н а 20 години, д ъ л го в р ем е се е с ч и т а л а за „гроз-
н а и глупава". В ъпреки т о в а т я е краси во м л ад о м ом иче,
к о е т о обаче с т р а д а о т ч у в с т в о за м а л о ц е н н о с т . Тя има,
по с о б с т в е н и т е си думи, ж елан и е д а б ъ д е влю бена, но е н а ­
пълно у ж асен а о т и д е я т а д а зав ед е м о м ч е у д о м а или д а го
п р е д с т а в и н а р о д и т е л и т е си. Н е й н и я т м ъж ки идеал, к а т о
всеки и д е ал впрочем , е н е д о с т и ж и м . Тя у д и в и т е л н о го п ри ­
писва н а м ай к а си: „М о я та м а й к а ми д а д е о б щ а т а п р е д с т а в а
за мъж, к о г о т о н икога н я м а д а намеря", к о е т о не п одм ин ава
п р о ч у т и я Едипов ком плекс... . Тя сп о д ел я същ о, ч е „ т ъ р с и
нещ о н е о т к р и в а е м о в мъжа", а... м о м ч е т а т а , к о и т о я ч а к а т ,
н я м а т нищ о м ъ ж е с т в е н о у себе си. Р о д и т е л и т е й се р а з ­
б и р а т м ного добре. З а н ея обаче бащ а й е м ачо, а м ай к а й
- м а з о х и с т и ч н а ж е р т в а н а ж еном разец . К о л к о то м ай к а й е
крехка, д и с к р е т н а , свен ли ва, т о л к о в а т я н ам и р а бащ а си за
огром ен, гр ъ м о гл асен и агреси вен . Той се р азх о ж д а ч е с т о из
а п а р т а м е н т а по слипове и и м а огром ен полов орган. А рм анс
и зм е р в а с е к с у а л н а т а п о т р е б н о с т н а м ъ ж е т е с г о л е м и н а т а
н а т е х н и я член, а т о з и н а б ащ а й п ри л и ча н а о р ган а н а слон!
Но п арад оксалн о, т я с ч и т а б ащ а си за по-либерален, о т к о л ­
к о т о е м а й к а й, н а к о я т о се п р о т и в о п о с т а в я . А рм ан с я н а ­
м и р а т в ъ р д е пасивна, подчинена. Но ед и н ден, говорейки за
м о м ч е т а , т я призн ава: „К олкото по-м алко се и н т е р е с у в а т
о т мен, т о л к о в а по-добри ги н ам и р ам .“ Т о гав а осъ зн ава, ч е
п р и л и ча н а м ай к а си, к о е т о н а м а л я в а а г р е с и в н о с т т а й към
нея. А р м ан с е п р еж и в ял а зл е п ърви я си сексуален к о н т а к т .
М о м ч е т о не я обичало, о т к о е т о т я п о ч у в с т в а л а нещ о по-
добно н а п ад ен и е и д аж е н якакви идеи з а са м о у б и й ств о . З а
н ея ч у в с т в и т е л н о с т т а и с е к с у а л н о с т т а в ъ р в я т р ъ к а за
р ъ к а и о с т а н а л и т е биха м огл и е д и н с т в е н о д а се с ъ г л а с я т с

1 НО Патрик Деларош
т о в а . Т я е об и ч ала п л а т о н и ч н о едн о м о м ч е и В т о з и м о м е н т
се е п о ч у в с т в а л а с п о-гол ям а с т о й н о с т и д аж е - п ревъзхож ­
д ащ а д р у г и т е , ф и з и к а т а н а б ащ а й винаги й е и згл е ж д ал а
к а т о п р е к а л е н о с т и т я се с т р а х у в а л а , ч е щ е м и сли за него
п р ед и всеки сексу ален к о н т а к т и ч е т о в а щ е я см ущ ава, ко­
е т о н икога н е се е случвало.
М ъ ж к и я т и д е а л н а А рм ан с е т р у д е н за оп ред ел ян е, но
по всичко и зглеж д а, ч е п р о и з т и ч а о т в з а и м о о т н о ш е н и я т а
с р о д и т е л и т е й. О т е д н а с т р а н а , т я е п р и в ъ р за н а към еди н
м ъ ж е с т в е н бащ а, но т о в а п р и в ъ р зв ан е, к а к т о и онова, кое­
т о допуска към м ай к а си, е м а зо х и с т и ч н о в н а с т о я щ и я м о ­
м е н т . О т д р у га с т р а н а , т я е склон н а д а иска д а лиш и т о з и
м ъж о т н е г о в а т а зап л аш в а щ а м ъ ж е с т в е н о с т - е т о защ о т я
същ о е п р и в л еч ен а о т по-скоро ж е н с т в е н и м о м ч е т а . Впро­
чем , А р м ан с щ е м и р азк аж е т о з и и з р а з и т е л е н сън - с е д н ал а
е н а к о л е н е т е н а б ащ а си и п р и с ъ с т в а н а с п е к т а к ъ л у дома.
О г р о м н и я т м у к р ак е о б у т в ж енска обувка - с ъ н я т й сл ед о ­
в а т е л н о у сп ява д а го ф ем ин и зира гр о т е с к н о .
При м о м ч е т о в ъ п р о с ъ т за и д е н т и ф и к а ц и я т а с б а щ а т а
е ц е н т р а л е н . И как би м огло д а б ъ д е д р у го я ч е? К акъв д руг
м о д ел д а и м а т о , ако ли не н а м ъж а, к о й т о го з а щ и т а в а , т о ­
л е р и р а в з а и м н а т а м у с т р а с т къ м н е г о в а т а съ п р у га и му
ж ел ае сам о д о б р о т о ? И как с а м и я т т и д а се п рев ъ р н еш в
мъж , ако н ям а ш п р ед себе си о б р азец за п од раж ан и е? С амо
че, е т о , с ъ щ е с т в у в а т р е а л н о с т т а и п р и в и д н о с т и т е - п о­
сл ед н а о т з а в ъ р ш е н и т е образи, н асл ед ен и о т сем ей н и я д и с­
курс или по-зле - з а и м с т в а н и о т соц и алн ия конф ормизъм , е
и с т и н а т а , к о я т о о сн овава ч о в е ш к и т е о тн о ш ен и я , и с т и н а ,
п онякога б о лезн ен а за к а зв а н е и к о я т о се п ри к ри ва о т с л а ­
б о с т . В прочем н е в сяка и с т и н а е п одход ящ а за казван е, но
д е т е т о д о л ав я с о с т р о т а с л а б о с т т а н а някои а р г у м е н т и
на в ъ з р а с т н и т е , к о и т о ю н о ш а т а е в б л а г о п р и я т н а т а по­
зи ци я д а и зобличава: р о д и т е л с к и я т а в т о р и т е т се о к а зв а в
з а т р у д н е н о полож ение, к о г а т о се у с т а н о в и , ч е е п р е с т о р е н
и н е е с т е с т в е н в о д о б р е н а т а ц ел д а п р е д п а зв а д е т е т о .
М а й к а т а н а А нри, м о м ч е т о , ч и й т о бащ ин о б р аз се с гр о ­
м о л я с в а в ю н о ш е с т в о т о (10-а гл ав а, „ Д ъ щ е р я т а и н е й н и я т
баща"), в е р о я т н о и м а в с ъ з н а н и е т о си п р е д с т а в а т а какъв
т р я б в а д а е з а н ея ед и н м ъ ж и ед и н бащ а. С ам о ч е т а з и
п р е д с т а в а н е й е д а д е н а о т н ей н и я съ п руг - и м ен н о н а своя
с о б с т в е н б ащ а т я се в ъ зх и щ ав а и им ен н о н его т я п р е о т -

НуЖ дат а от ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 181


kpuBa В си н а си. А в т о р и т е т а , с к о й т о з а щ а с т и е о т г л е ж д а
А нри, т я в д е й с т в и т е л н о с т п р и с в о я в а о т б ащ а си. При все
т о в а т я се е п о зо в а в а л а н а с ъ п р у га си, з а д а в ъ з п и т а Анри.
И м енно т о в а р а з м и н а в а н е ю н о ш а т а о т к р и в а лека-п ол ека,
б л а го д а р е н и е н а в р ъ з к и т е , к о и т о с ъ з д а в а с м о м и ч е т а т а .
И т о й щ е т р я б в а д а р е к о н с т р у и р а с в о я т а л и ч н о с т върху
е д н а n o -и с т и н с к а основа. Т ова о б ясн яв а к о н ф л и к т и т е и уп ­
р е ц и т е , к о и т о т о й м ож е д а о т п р а в и с е г а към р о д и т е л и т е
си. Те съ щ о к а т о н его н е с а си д ал и с м е т к а за проблем и,
наглед д о с т а о т д а л е ч е н и о т т я х .

Р а з д я л а т а на ю н о ш а т а
и на н е г о в и т е р о д и т е л и
Ако н ар ек о х „ п р и н у д а т а к ъ м ем а н ц и п а ц и я “1 е д н а о т
п р и ч и н и т е за п р о ц еса н а ю н о ш е с т в о т о , т о е, за д а каж а
колко с ъ щ а т а п р и н уд а и зг л е ж д а п р о д у к т н а ц и в и л и зац и я­
т а . Т ази в ъ о б р аж а ем а и со ц и ал н а п р и н у д а за д ъ л ж а в а н а и с ­
т и н а ю н о ш а т а и р о д и т е л и т е м у д а се р а з д е л я т реалн о.
С ъ зд а в а се в п е ч а т л е н и е , ч е р о д и т е л и и д е ц а п р и з о в а в а т
н а пом ощ б и б л е й с к о т о слово, к о е т о о т Б и т и е п о с т а н о в я ­
ва: „ д е т е т о щ е н ап усн е св о я б ащ а и с в о я т а м а й к а...“, з а д а
се у б е д я т по-добре, ч е подобно с ъ ж и т е л с т в о н е м ож е д а
п р о дъ лж и б езкрайн о, в ъ п р ек и ч е ч е с т о си о с т а в а ж елани е,
п р о п и т о съ с си н овн а обич. З а щ о т о в д е й с т в и т е л н о с т р о ­
д и т е л и т е н и т о се и з б и р а т , н и т о се н а п у с к а т и д аж е ако
в еч е не ги ви ж дам е, т е р а з б и р а се, са ощ е п о -п р и с ъ с т в а щ и .
П р о ч ее с а м а т а гео гр а ф ск а р а з д я л а съ щ о н е е д о с т а т ъ ч н а ,
за д а съ у м ее д а ср еж е п ъ п н а т а връв, к о г а т о н и т о е д н и т е ,
н и т о д р у г и т е и м а т ж е л а н и е т о , с к л о н н о с т т а или необхо­
д и м о с т т а д а го н а п р а в я т . Т рудно е д а се д еф и н и ра и с т и н ­
с к а т а р а з д я л а , к а к т о е т р у д н о д а се д еф и н и ра какво п р е д ­
с т а в л я в а ю н о ш е с т в о т о . И ли т о г а в а би сл е д в а л о д а каж ем
- т о в а е си м в о л и ч н а р а з д я л а , но б ез д а в л а г а м е п о д с л а д е ­
ния см исъл, къ м к о й т о о т п р а щ а с п о м е н а т и я т е п и т е т в
р а зг о в о р н и я ези к. И ако с ъ щ е с т в у в а н я к а к в а с и г у р н о с т ,
във всеки сл у ч ай т я е, ч е т а з и е м ан ц и п ац и я щ е п озволи н а
ю н о ш и т е д а с т а н а т и с т и н с к и р о д и т е л и , б ез п о с т о я н н о
д а се п о з о в а в а т н а с о б с т в е н и т е си р о д и т е л и т е о т н о с н о
' „Adolescence à problèmes", изд. Albin Michel

Ш _ Патрик Деларош
В ъ з п и т а н и е т о н а д е ц а т а си. Д е й с т в и т е л н о н я м а н и щ о по-
л о ш о за д е ц а т а от а в т о р и т е т , к о й т о п р о и зт и ч а н е от
р о д и т е л и т е им, а от т е х н и т е баби и д яд о вц и . В прочем ,
т о В а р и ску в а д а се случи, к о г а т о р о д и т е л и т е н е са усп ели
д а н а п р а в я т с в о я т а ю н ош еска кр и за.
У илям, н а 12 години, в т о р а го д и н а в к о л еж а (7. клас)
е н еп оносим к а к т о у дом а, т а к а и в училищ е. Той у к о р я в а
б ащ а си, ч е нищ о н е п р а в я т за е д н о и ч е се у м о р я в а сл ед
п е т м и н у т е н ход п еш а. М а й к а т а го н а м и р а за о ч а р о в а т е ­
л ен (д о с л о в н о ), п р и усл ови е ч е о т н его не се и ска нищ о. Тя
се ч у в с т в а с а м о т н а в о т г л е ж д а н е т о му. С ъ п р у г ъ т й не
й п о м а г а особено. К о е т о б ез съ м н е н и е п одб уж д а У илям д а
заяви : „Не о б и ч ам т а т к о , и ск а м м а м а !“ П ри все т о в а , въз-
м ож но н а й -ч е с т о , б ащ а и син си с м е н я т л е г л а т а . „Това м у
д о с т а в я т а к о в а у д о в о л с т в и е “, д о б а в я м а й к а т а . Той е с ъ ­
щ и н ски м а л ъ к го сп о д ар у д ом а. М ъ ж ъ т й я м ъ м р и , к о г а т о
з а к у с к а т а н а У илям н е е сл о ж ен а н ав р ем е . Но т я се хвали:
к о г а т о б еш е м ал ъ к , х о р а т а ни с п и р ах а н а у л и ц а т а , за д а ни
к а ж а т колко п р е л е с т е н го н а м и р а т ! С п оред н ея с ъ п р у г ъ т
й е бил о т г л е д а н по съ щ и я н ач и н - т о й бил н ап ълно р а з г л е ­
зен о т м а й к а си. В прочем н а г о с т и н а сина си, т я д ъ р ж а л а
особено д а м у за н е с е в б а н я т а ч и с т и я слип. Един ден т я
д аж е за я в и л а н а с н ах а си: „Вие н и к о га н я м а д а го п р и т е ж а ­
в а т е " , а е д н а в е ч е р й к а зал а: „ О с т а в е т е го н а с п о к о й с т в и е
п р е з н о щ т а , т о й с е г а е у м о р е н .“
С т р у в а м и се и злиш но д а у т о ч н я в а м е в к а к в а с т е п е н
а в т о р и т е т ъ т н а т а к ъ в б ащ а м ож е д а б ъ д е н ап р ав ен н е ­
у с т о й ч и в и крехък. Н еспособен д а се п р о т и в о п о с т а в и с л о ­
весн о н а си н а си, т о й се о п и т в а д а м у н алож и м а т е р и а л ­
ни о гр ан и ч ен и я. Но к о г а т о з а т в а р я У илям в с т а я т а , т о й
и з л и з а п р е з покрива! Е д и н с т в е н и я т р е а л е н а в т о р и т е т в
т о в а с е м е й с т в о п р о и з т и ч а о т м а й к а т а н а б а щ а т а - но
т о й и з г л е ж д а т о л к о в а оч еви д ен , неосп ори м , н еп реод ол и м ,
ч е о т т о в а се п р е в р ъ щ а п о ч т и в невидим !
М еж ду у д ъ л ж е н а т а си м б и о за и п р е ж д е в р е м е н н и т е
р а з д е л и н а р о д и т е л и и юнош и, п о л е т о и в ъ з м о ж н о с т и т е
за д е й с т в и е са го л ем и . О чевид н о е, ч е не би м огл о д а и м а
ед н о и същ о о т н о ш е н и е къ м ю н о ш а т а н а 12 години и към
ед и н м л а д з р я л ч о век н а 25! П ъ р в и я т и м а н уж да о т п р и ­
с ъ с т в и е т о н а р о д и т е л и т е си о т в ъ д в ъ з р а с т т а н а „пълно­
л е т и е т о “, к о я т о , т р я б в а д а каж ем , и г р а е съ в с ем сим волич-

НуЖ дат а от ба щ и н а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 183


н а р о л я - д аж е се сл у ч в а с л е д т а з и ар ан и ц а д оброВ ол н ото
прием ане на з а в и с и м о с т т а д а см екчава к о н ф л и к ти те.
В зам ян а, у д ъ л ж е н о т о п р и с ъ с т в и е н а зр е л и я м л а д е ж при
с в о и т е р о д и т е л и о зн а ч а в а т р у д н о с т з а п р и д об и ван е н а
с а м о с т о я т е л н о с т . Но, п о в е ч е о т всичко о с т а н а л о , зн а ­
ч ен и е т у к и м а р а з у м н о с т т а н а е д н и т е и н а д р у г и т е . С а ­
м и я т ю нош а н ап р и м ер м ож е д а н ам е р и р а зр е ш е н и е н а с е ­
м е й н и т е п р о б л ем и в п одоб н а в р е м е н н а р а з д я л а , к а к в а т о е
интернатът.
ЕрВе, н а 13 и половина години, т р я б в а д а п о в т а р я в т о ­
р а т а го д и н а в колеж а (7. клас) и е п о с ъ в е т в а н д а см ени у ч еб ­
н о т о завед ен и е. Той с р е щ а проблем и д а учи у д ом а - зао ­
биколен е с ц я л а ч е т а п р и я т е л и сл ед ч а с о в е т е и винаги е
т у у е д н и т е , т у у д р у г и т е . Р о д и т е л и т е се п р и б и р а т късно
о т р а б о т а и се з а т р у д н я в а т д а и з и с к в а т д о м а ш н и т е д а
са написани. Е р ве п олага уси ли я д а се к о н ц е н т р и р а в клас и
с т р а д а за р а д и л о ш и т е си р е з у л т а т и . М и с л и т е м у винаги
са н якъ д е д р у г а д е - н а б л и ж а в а щ а т а вакан ц и я или н о в и т е
игри, к о и т о т р я б в а д а се к у п я т . Той е м ного р а зг л е з е н и
е много подкупващ , и р о д и т е л и т е му се ч у в с т в а т н ап ъ л ­
но обезоръж ени. Е рве р а зп о л а г а с т а к ъ в ар с ен ал о т бързи
и т о ч н и възраж ен ия, ч е т е дори вече н е си д а в а т с м е т к а
как т о й ги п р ед и зви ква, б ез обаче д а н а д с к а ч а оп ред елен и
граници. И м енно т о й н а м и р а р а з р е ш е н и е т о с и н т е р н а т а ,
сл ед р азго в о р съ с свой п р и я т е л . Той м у похвалил з а с л у г и т е
н а н якакъв много с т р о г пансион, б л а го д а р ен и е н а к о й т о щ ял
д а си подобри у ч и л и щ н а т а у с п е в а е м о с т . Е рве осъзнава, ч е
и м а н уж да о т а в т о р и т е т , к о й т о д а го в ъ з п р е п я т с т в а д а
се р азп и л яв а, и ч е т о з и а в т о р и т е т не м ож е д а п р о и з т е ч е
о т р о д и т е л и т е му. Той и з д е й с т в а о т т я х д а го н а с т а н я т в
сед м и ч ен и н т е р н а т , к о й т о се о к азва не д о с т а т ъ ч н о с т р о г
по н его в и я вкус, но м у п о зв о л я в а д а учи! О щ е повече, б лаго ­
д ар ен и е н а и н т е р н а т а , т о в а гол ям о м о м ч е си д ав а с м е т к а
з а п р и в ъ р з а н о с т т а към м а й к а си - в сяк а в еч ер т о й п л ач е в
л е г л о т о и бива у т е ш а в а н о т е д н а в ъ з п и т а т е л к а .
О щ е веднъ ж с а м и я т ю нош а щ е т ъ р с и д р у га д е п ри н уд а­
т а , к о я т о р о д и т е л и т е н е с м е я т д а у п р а ж н я т . Но з а т р у д ­
н е н и е т о н а Е р ве д а се т р у д и и м аш е и друга, по-дълбока
причина, м а к а р и св ъ р за н а със с п о м е н а т о т о . Б ащ а м у не
сп и р аш е д а се о п лаква о т р а б о т а т а си, казвай к и ч е т я е и з­
м о р я в а щ а и съж алявай ки , ч е веч е не е н а в ъ з р а с т т а н а сина

184 Патрик Деларош


си! С т о В а н е сам о ч е не оку р аж ав аш е Е рве д а го п одраж ава,
но и се п о с т а в я ш е н а негово м я с т о , к а т о д аж е м у п р е д о с т а ­
вяш е а р г у м е н т и , к о и т о н я м а как д а б ъ д а т пари ран и.
П о в е д е н и е т о н а в ъ з р а с т н и я с л е д о в а т е л н о м ож е д а
окураж и и ли д а о б езку р аж и п р о ц е са н а ю н о ш е с т в о т о . К а т о
всички п р о м ен и н а и с т и н а т о й н е е л есе н и и зи с к в а опекун-
с к а т а п ом ощ н а р о д и т е л и т е . Но се сл у ч в а и т е с а м и т е
к а т е г о р и ч н о д а се п р о т и в о п о с т а в я т на р а з в и т и е т о на
д е т е т о си.
ф лор, н а 14 години, п о сл ед н а го д и н а в к о л еж а (9. клас),
изобщ о н я м а ж е л а н и е д а учи. Тя зап о ч в а д а и зл и за с м о м ч е ­
т а и о съ зн ава, ч е т о в а й п р е ч и д а в л а га д о с т а т ъ ч н о уси ­
л и я в к у р с а н а обучение. М ай ка й не п он ася т я д а се п р о м е ­
ня и я п р е д с т а в я н а куп чин а л е к а р и или психолози, въп реки
че ф л о р и м а добро ниво и н е с т р а д а о т т е ж к и проблем и.
Б ащ а й е с т р о г , но т я го о д о б р я в а и съ в с ем о т к р и т о го
п р е д п о ч и т а п р е д м а й к а си. Т я п ък е и м а л а м н ого п робл ем и
съ с с о б с т в е н а т а си м ай к а, к о я т о сп о р ед н ея н и кога н е я е
п р и зн ал а.
Т ова п р о т и в о п о с т а в я н е м ож е съ щ о д а се к о н к р е т и з и ­
р а и в о т к а з о т гр и ж и - н а п р и м е р р о д и т е л и , к о и т о о т к а з ­
в а т ю н о ш а т а д а с л е д в а л еч ен и е, въп реки ч е т о й с а м и я т
го иска.
Сабин, н а 13 години, е м ного т р е в о ж н а - т я п о с т о я н н о
се с т р а х у в а нещ о д а не се случи с м а й к а й. С ам о д а зак ъ сн ее
с п е т м и н у т и о т п р ед ви д ен и я ч ас и Сабин и зп а д а в паника.
Б ащ а й е нап усн ал м а й к а й, к о г а т о е била двегоди ш н а. Сабин
и м а кош м ари, в к о и т о винаги с т а в а въпрос за и н ц и д е н ти ,
к о и т о с п о л е т я в а т м ай к а й. О б я с н е н и е т о н а т а з и т р е в о ж ­
н о с т е о т н о с и т е л н о п р о с т о . К о г а т о била н а 10 години и се
п р и б р ал а еди н д ен о т училищ е, Сабин за в а р и л а м ай к а си
засп ал а. Н ап р азн о се о п и т в а л а д а я р азб у д и и р азб р ал а , ч е
м а й к а й е п о гъ л н ал а оп аковка с л е к а р с т в а . Зн аейки ч е м а й ­
ка й е н а леч ен и е, т я п ро яв и л а с ъ о б р а з и т е л н о с т т а д а по­
звъни н а т е р а п е в т к а т а й по т е л е ф о н а . Тя, о т своя с т р а н а ,
и з п р а т и л а болничен екип, к о й т о о т в е л м а й к а т а , б ез обаче
д а се погриж и за м о м и ч ен ц е то ! П рочее С абин и м а п ъ л н и т е
основания д а бива о б зем ан а о т паника, д аж е ако м а й к а й е
об ещ ала н икога д а не го п о в т о р и . О баче м а й к а т а о т к а з в а
Сабин същ о д а се ср е щ а с т е р а п е в т , н есъм н ен о по причина
на едн о болезнено п о с т а в е н о ч у в с т в о за вина.

Нуткдата от бащ ин а в т о р и т е т п р е з ю н о ш е с т в о т о 185


М а й к а т а н а Сабин и м а д в о й н с т в е н а позиция. О т е д н а
с т р а н а , с д е й с т в и е т о , к о е т о е и зв ъ р ш и л а и знаейки, ч е
д ъ щ е р я й щ е я о т к р и е , т я е за е л а м я с т о т о н а д е т е , а е
п р е д о с т а в и л а н а д ъ щ е р я си р о д и т е л с к а т а функция. Но, о т
д р у г а с т р а н а , т я в ъ зо б н о в яв а т ъ й д а с а каж е п р а в а т а си,
к а т о й п р еч и д а зап о ч н е т е р а п и я . К о е т о , по м ое м н ен и е,
с в и д е т е л с т в а за о т к а з д а се р а зд е л и д о р и си м воличн о с
д ъ щ е р я си, с к о я т о е в си м би оза.
Г ла ди с, п е т н а й с е т г о д и ш н а д евойка, и м а м н ого в ъ з ­
р а с т н и р о д и т е л и , у н и в е р с и т е т с к и п р е п о д а в а т е л и . К он­
ф л и к т ъ т с м а й к а т а е и з о с т р е н , щ ом к а т о с т и г а т до бой.
Г л ад и с е и м а л а д е т с т в о н а м о м и ч ен ц е -м о д ел и всичко се
п р о вал и л о п р е з ю н о ш е с т в о т о . Тя с а м а т а н е р а зб и р а какво
й се случва, а р о д и т е л и т е й я и з н е р в я т безпричинно. Те я
о с т а в я т д а п р ав и т е р а п и я , но в еч е н е п о н а с я т о б с т о я т е л ­
с т в о т о т е р а п е в т ъ т й д а н е и м к а з в а нищ о. Те биха и скали
н а й -с е т н е д а з н а я т защ о д ъ щ е р я и м е в раж д еб н а, б ез об ач е
д а п о п и т а т н ея с а м а т а и к а т о се н а с л а г в а т в т е р а п и я т а
с н е ж е л а т е л н а н ам еса. Т е о т к а з в а т р а зб и р а се д а р а з г о в о ­
р я т за т о в а с д р у г психолог с а р г у м е н т а , ч е н е са болни.
В д е й с т в и т е л н о с т т о в а с а р о д и т е л и , к о и т о , б ез д а
го з н а я т , се п р о т и в о п о с т а в я т н а п р о ц е са н а ю н о ш е с т в о ,
к о й т о п ри всички сл у ч аи в еч е е о т к л ю ч е н при Г л ад и с и
к о й т о в п р о ч ем т е р а п и я т а т р я б в а ш е д а н ап р ав и п о -м ал ­
ко к о н ф л и к т ен . Е т о защ о и згл е ж д а, ч е в някои с е м е й с т в а
к о н ф л и к тъ т, в съ щ н о ст к о н ф л и к т ъ т на а в т о р и т е т а , е н е­
п р ео д оли м , з а д а се п р ем и н е п р е з ю н о ш е с т в о т о к а к т о о т
с т р а н а на д е ц а т а , т а к а и о т с т р а н а на р о д и т е л и т е .
Златко ТеохароВ

За А лфред Шьопф
А лф ред Ш ьопф е п роф есор по философия 6 у н и в е р с и т е ­
т а В г р а д В ю рцбург (Г ерм ан ия), о б учаващ и суперВ и зиращ
п с и х о а н а л и т и к В И н с т и т у т а по п си х о ан ал и за и а н а л и т и ч -
н а п с и х о т е р а п и я (Вю рцбург). Ч лен е н а Г е р м а н с к о т о дру-
ж е н с т в о по п с и х о т е р а п и я (БОРТ). Той се за н и м а в а с т е м и ,
п р ед и м н о о т о б л а с т т а н а п р а к т и ч е с к а т а философия (про­
б л е м ъ т за р а з б и р а н е т о , к о м у н и к а ц и я т а и т .н .) и о сн ова­
н и я т а н а п с и х о л о г и я т а . Н е г о в а т а „ р а з д в о е н о с т “ м еж д у
философия и п си х о ан ал и за н а д х в ъ р л я п р о с т о т о п о с т а в я н е
в ед и н к о н т е к с т н а д ве, и згл е ж д ащ и н а пръв п оглед , необе-
дин и м и гл ед н и т о ч к и - ч е н ие с т и г а м е до себ еп о зн ан и е или
в т е р а п е в т и ч н и я р а зг о в о р м е ж д у а н а л и т и к и а н а л и з а н т
( т а з и н а п с и х о а н а л и за т а ), или в п р о ц е са н а себ ер еф л ек си я
н а н а ш е т о зн ан и е ( т а з и н а ф и л о со ф и ята). Н е г о в и т е у си ­
л и я са н асо ч ен и в т ъ р с е н е т о и п и т а н е т о за ф и л о со ф ск и те
п р ед п о с тав к и на п си х о ан ал и зата и п си х о ан ал и ти ч н и те
е л е м е н т и във ф и л о со ф и я та. Д али и доколко н есъ зн аван и -
я т д у ш евен ж и в о т м ож е д а с т а н е изобщ о п р е д м е т н а н а ­
у к а т а , каква е сп ец и ф иката на в р ъ з к а т а меж ду т е о р и я и
п р а к т и к а в п с и х о а н а л и з а т а , м еж д у н а у ч н о т о и зс л е д в а н е и
т е р а п е в т и ч н о т о д е й с т в и е ? И още: не е ли н е о с ъ щ е с т в и ­
м а м е ч т а т а н а ф и л о с о ф и я та з а а д е к в а т н а т а с а м о д о с т ъ п -
н о с т н а с ъ з н а н и е т о ? Д али т о е „господар в с о б с т в е н и я си
д о м “ (Фройд), и ли в с ъ з н а т е л н о т о п р еж и в я в ан е не у ч а с т ­
в а т и душ евн и с ъ с т о я н и е , к о и т о ни к а р а т д а з а с т а н е м в
ед н о м н ого п о -и н д и р е к т н о и п р еч у п ен о о т н о ш е н и е къ м нас
с а м и т е ? И д а и зв ъ р в и м п ъ т я къ м п ознание, с а м о о п р е д е л е ­
ние и ком уни каци я, са м о к а т о с в ъ р зв а м е с ъ зн а в а н и я и не-
съ зн а в а н и я см исъл.

18 7
П лод н а т е з и и з с л е д о в а т е л с к и т ъ р с е н и я са м н огоб рой ­
н и т е м у публикации, с ъ с т а в и т е л с т в о н а сборници (напр.
„Речник по е т и к а “, „А гресия и насилие"), к а к т о и к н и г и т е м у
„ И с т и н а и зн ан и е“ (1965), ,А в г у с т и н “ (1970), „Фройд" (1982),
„ Н е с ъ з н а в а н а т а к о м у н и кац и я“ (2000) и „З авръ щ ан е н а о т м ъ ­
щ е н и е т о . Е д н а х е р м е н е в т и к а н а в л а с т т а “ (2005). Т е к с т ъ т ,
к о й т о п р е д л а г а м е , е о т сб орн и к а „ ф а н т а з и я т а к а т о а н ­
т р о п о л о г и ч е с к и проблем " (P h a n ta sie als an th ro p o lo g isch e s
Problem . K ö n ig sh au sen & N eum ann, W ürzburg 1981, S. 125
- 147), н а к о й т о А лф ред Ш ьопф същ о е с ъ с т а в и т е л .
Алф ред Шьопф

СИМВОЛИЗИРАЩА И
НЕСИМВОЛИЗИРАЩА
Фа н т а з и я
З а к о н к р е т е н и зход ен п у н к т н а с в о и т е р а зс ъ ж д е н и я а з
щ е В зем а ед н о о п р ед ел ен о го в о р ен е за ф а н т а з и и , к о е т о се
р а з г ъ р н а в с и т у а ц и я н а п си хологи ч еско к о н с у л т и р а н е , п о­
т ъ р с е н о о т Ули - м л а д е ж н а 17 годин и и половина. Той д ой ­
д е з а р а д и т р у д н о с т и т е си п ри к о н ц е н т р и р а н е по Време
на учене, к о и т о б ях а п р и ч и н а д а п р ек ъ сн е учили щ е, а вп ос­
л е д с т в и е и п р о ф е с и о н а л н о т о си об учени ед въ п реки с в о е т о
Високо ниво н а и н т е л и г е н т н о с т . Към т о в а се п р и б ав ях а и
р азл и ч н и о п и т и за б я г с т в о , п ри к о и т о се н а л а га л о д а б ъ д е
в р ъ щ ан вкъщ и о т п о л и ц и я т а . В к р а й н а с м е т к а Ули д ой д е
на к о н с у л т а ц и я , з а щ о т о с а м и м аш е ч у в с т в о т о , ч е не се
с п р а в я с р е а л н о с т т а . С якаш ж и в еел н а д р у г а п л а н е т а .
В н а ч а л н и т е ни р а зго в о р и се о ч е р т а х а дВа ф а н т а з ­
ии кр ъ га, к о и т о и з д а в а х а в ъ т р е ш н а в з а и м о с в ъ р з а н о с т . В
п ъ р в и я ни р а з г о в о р и зх о д н а т о ч к а п ред лож и е д н а кн и га за
д р е в н и т е е г и п т я н и , к о я т о д ълбоко го беш е в п е ч а т л и л а .
Тя оч еви д н о п р е д с т а в л я в а ш е ед и н вид ф а н т а с т и ч н а а р х е ­
ология, к о я т о м у д а в а ш е м а т е р и а л за р а зм и с ъ л и го п р и ­
м а м в а ш е н а д ал еч н и п ъ т у в а н и я в с в е т а н а п р е д с т а в и т е .
Х е о п с о в а т а п и р а м и д а к а т о ср е д и щ е н п у н к т , с в ъ р за н под
з е м я т а с д р у г и т е п и рам и ди , Ули р а зг л е ж д а ш е к а т о кон­
с т р у к ц и я , к о я т о и м а своя см исъл, б л а го д а р ен и е н а о т н а с я ­
н е т о си къ м ко см оса. С п оред н его д р е в н и т е е г и п т я н и били
и зп р е в а р и л и д а л е ч Всички о с т а н а л и епохи в р а з г а д а в а н е ­
т о н а косм оса, т е били и зч и сл и л и по-добре и к о с м и ч е с к и т е
р а з с т о я н и я . Да, т о й дори п р ед п о л а га ш е, „че т е все ощ е са

189
т а м д олу и ч е о т т а м долу биха м о гл и д а н а п р а в л я в а т оп ­
р е д е л е н и неща".
С л ед в а щ а и зх о д н а т о ч к а за ф а н т а з и и м у п р е д л а г а т
о б р ази к а т о Н аполеон и Х и т л е р и Ули би и ск ал д а знае, к а к ­
во м и с л я т п с и х о л о з и т е з а т я х , д ал и ги с м я т а т за болни.
Но кой изобщ о е н о р м ал ен ? Тук Вече п р о в о к а т и в н о се з а с я ­
га т е м а т а за о т н о ш е н и е т о ни към н о р м а л н о с т т а . Ули е
в ъ з х и т е н о т р а з р у ш и т е л н а т а м ощ н а т е з и м ъж е, з а щ о т о
„без р а з р у ш а в а н е не м о ж е“. Т я х н а т а г р е ш к а сп о р ед н его се
с ъ с т о и е д и н с т в е н о в т о в а , „че с а о с т а н а л и н а з е м я т а “, п о­
р а д и к о е т о н е са м о гл и д а о с ъ щ е с т в я т п л а н о в е т е си. Те
н е са п р ед п р и ел и к осм и ческо п ъ т у в а н е . Тук ф а н т а з и и т е за
вел и ч и е о т н о в о се с в ъ р з в а т с к о с м и ч е с к и т е п о л е т и , кои ­
т о Ули п о зн а в а о т н а у ч н о - ф а н т а с т и ч н и т е филми, о к а з в а ­
щ и оп и ян яващ о в ъ з д е й с т в и е върху него.
В о п и т и т е м у з а б я г с т в о з а н его п о н яко га същ о и з ­
ч е з в а т гр ан и ц и те меж ду ф ан т ази я и д е й с т в и т е л н о с т .
Той с т о и н а у л и ц а т а , но си м исли, ч е спи. Н я м а н уж да о т
н а р к о т и ц и , алкохол или ц и гари . Той и т а к а е „на г р а д у с “. В
р е а л н о с т т а не м ож е д а о т к р и е нищ о п р и в л е к а т е л н о . Б ез
с в о и т е идеи, т о й би бил ед и н скучно н о р м ал ен човек. Би
зав ъ р ш и л н якакво о б р азо в ан и е, би се ож енил, би и м ал д ец а
и т .н . Н якои х о р а и м а т н о р м ал н и цели, но т о в а не е за него.
Б ез с в о и т е и д еи т о й не зн а е д ал и все ощ е би ж и вял т у к и,
с м есв ай к и д в а и з р а за , т о й к азва: „Чак д о т а м н е щ а т а при
м ен н е биха св ъ р ш и л и .“ П р и т е с н я в а го, ч е х о р а т а се р а з ­
х о ж д а т съ в с ем н о р м ал н о по у л и ц и т е . Той би се ч у в с т в а л
д о б р е сам о в ед и н д р у г с в я т , в м и н а л о т о или в б ъ д е щ е т о .
И ли пък т у к би т р я б в а л о д а ц ар и н якакво д р у го с ъ с т о я н и е ,
н ап р и м ер война, но не т а к а в а н орм ал н а, к а т о т а з и м еж д у
ам ер и к ан ц и и руснаци, „зад к о я т о в е р о я т н о се к р и я т с ъ в ­
с е м д р у ги в р а г о в е “. Той о т с и ч а р е ш и т е л н о : „ Р е а л н о с т т а ,
н ея н е м о га д а я п р и е м а “ и „Не и скам д а се зад о в о л я с нея, не
м о га д а се зад о в о л я с н е я .“. Д о к а т о в и ж да н е б е т о н ад себе
си, нищ о в н е г о в и т е и д еи н я м а д а се п р о м ен и и грубо д о п ъ л ­
ва: „Все м и е т а я какво м и с л я т д р у г и т е з а м о и т е идеи."
Външно п о г л е д н а т о с е г а ш н а т а м у с и т у а ц и я н икак не
е д обра. С л ед к а т о н ап у ска у ч и л и щ е и п р е к ъ с в а проф еси ­
о н а л н о т о си обучение, т о й се п о д в и за в а м е ж д у вр ем ен н о
к а т о с т р о и т е л е н р а б о т н и к , п осл е к а т о „м омче за вси чко“
в с у п е р м а р к е т , а сл ед т о в а в е д н а с е м е й н а ф ирм а. Н икога

190 Алфред Шытф


не е и м а л п р и я т е л и , з а щ о т о н е обича з а п о и т е и не се ин­
т е р е с у в а о т м о м и ч е т а . М еж ду в п р о ч ем м у е ясно, ч е без
п ар и нищ о не с т а в а и ч е м ож е д а н а п р ед н е с и д е и т е си,
сам о ако зав ъ р ш и учили щ е. К о г а т о бива заго в о р ен за п ро­
п а с т т а м еж д у с е г а ш н а т а м у с и т у а ц и я и н е г о в и т е идеи,
т о й и з ф а н т а з и р в а куп в ъ зм о ж н о с т и , как би м о гъ л д а ги
о с ъ щ е с т в и . С п о р ед н его със с и г у р н о с т и м а учени, к о и т о
в еч е са м и сл и л и върху подобни н ещ а. Ч овек т р я б в а сам о
д а ги о т к р и е . З а т о в а т о й ч е т е р ед о в н о ед и н го л ям нем ски
всек и д н евн и к и се ослуш ва, и о гл еж д а м еж д у р е д о в е т е на
о ф и и и а л н а т а и н ф о рм ац и я за н якакв о н а п ъ т с т в и е в т а з и
н асока. З а д а о с ъ щ е с т в и и д е и т е си, т о й би т р я б в а л о д а се
сдобие с п ари . Г о л е м и т е п ар и се п р а в я т сам о о т т ъ р г о ­
вия с н а р к о т и ц и , к ъ д е т о се в ъ р т я т м илиони. Д руг начин
за т о в а би било д а сл ед в а, н а п р и м е р а с т р о ф и з и к а , т о в а е и
н е г о в о т о п р о ф еси он алн о ж елан и е. Д о с е ш н и я т м у проф еси­
о н ал ен п ъ т н а н еквал и ф и ц и ран р а б о т н и к не м у д а в а т а к а в а
в ъ з м о ж н о с т , в ъ п р ек и ч е т о й и м а ч у в с т в о т о , ч е всеки п ъ т
е и зк ач и л ощ е ед н о с т ъ п а л о . Той м и сли о т н о в о д а и збяга,
за д а се за п о зн а е с подобни хора. М оже би р е ш и т е л н и я т
м о м е н т щ е н а с т ъ п и скоро, к о г а т о с т а н е н а 18 години. „То­
га в а никой н я м а д а м е п р есл ед в а, никой н я м а п р ав о д а ме
в ъ р н е о б р а т н о .“ Той би м о гъ л д а си п р е д с т а в и , ч е и звъ р ш в а
д еян и я, к о и т о , в т е с н и я см и съ л н а д у м а т а , са крим инални.
Той о б ач е н е би с т о я л в п ан д и за, по-скоро би се сам оубил. И
на война би било п о -разл и чн о. Той ви н аги е и ск ал д а о т и д е
в ч у ж д е с т р а н е н л еги он . Той би се с р а ж а в а л с у д о в о л с т в и е ,
в д р у г а д ъ р ж а в а , з а щ о т о б ез о б р азо в ан и е в Б у н д е с в е р а т о й
би м о гъ л д а с т а н е сам о обикновен войник. А и „ к а к т о и з­
гл еж д а, Г ер м а н и я т а к а или и н а ч е н я м а а т о м н и бомби". Той
се н ад яв а, ч е н е щ а т а се п р о м е н я т о т в е д н ъ ж .
В д в а т а р а з г о в о р а и н ф о р м а ц и я т а за психосоциално-
т о р а з в и т и е н а Ули и за с е м е й н и я м у к о н т е к с т б еш е ос-
къ дн а, но ч а с т о т н ея е о т го л ям о зн ач ен и е. О т ч е т и р и
годин и ( т о г а в а е бил н а 13 и половина) т о й ж и в ее в един
го л ям гр ад , п р е д и т о в а е ж и в ял в м алк о гр а д ч е . Т ам и м а ­
ло к ам ен н и к ар и ер и , к ъ д е т о т о й т ъ р с е л в к а м е н е л о с т и .
О т т о г а в а з а п о ч в а т ф а н т а з и и т е му. До 1 5 - а т а си година,
по н е г о в и т е с о б с т в е н и дум и, т о й р а с т я л к а т о н орм ал н о
д е т е , т в ъ р д е послуш ничък, н е си п о зв о л я в а л нищ о, д о к а т о
„не н ап р ав и л г о л я м а т а и зд ъ н к а “. Той н икога не се с ъ п р о т и -

С и м в о л и зи р а щ а и н е с и м в о л и з и р а щ а ф а н т а зи я 191
ВляВал, Винаги бил п р е ц а к В а н и я т В сбиВания и р азп р ав и и .
П р авел всичко, к о е т о м у к а зв а л и р о д и т е л и т е , р о д н и н и т е
и о б щ е с т в о т о . И т о г а в а , н а 16 години, се появили н его в и ­
т е „с о б с т в е н и и д е и “ и т е се о к а зал и р азл и ч н и . По т о в а Вре­
м е з а п о ч в а т и о п и т и т е м у з а б я г с т в о . Той ч е с т о п р ек ъ св а
училищ е. В рем ево т о в а с ъ в п а д а с р а з в о д а н а р о д и т е л и т е
му, п о р ад и к о е т о Всички пси холози и л е к а р и д о сега са т ъ р ­
сили В с ъ б и т и е т о п р и ч и н и т е за н е г о в и т е п ровали. Ули
обаче се с ъ п р о т и в л я в а н а т а к о в а обясн ен и е. С поред него
р а з в о д ъ т н е м у е п овл и ял по н икакъ в начин. Н а п р о т и в , т о й
и м а л ч у в с т в о т о , ч е н е г о в и т е р о д и т е л и „едва с е г а заж и в е­
ли и с т и н с к и за е д н о “, в ъ п р еки ч е б ащ а м у се п р е м е с т и л в
с о б с т в е н о ж илищ е. Той с е г а се р а зб и р а л п о-добре с т я х о т
п ред и . Н е г о в и я т б ащ а бил ш оф ьор н а кам ион. П реди т о й си
и д в а л сам о п р е з у и к е н д и т е . Но т о в а нищ о н е п ром ен яло.
С ега т о й п о сещ ав а б ащ а си всеки пък, к о г а т о поиска в н е ­
д ел я, за 2-3 ч аса. Х о д я т д а п л у в а т . Р а з в о д ъ т сп о р ед н его
не е п р и ч и н а т а за т р у д н о с т и т е му.
Ули, е д и н е д ъ р м л а д е ж , с т о и п о д н а п р е ж е н и е по в р е ­
м е н а д в а т а р а з г о в о р а . Той п р и к р и в а д о н я к ъ д е с в о я т а
подм олна а г р е с и в н о с т с едн а равна, о т врем е на врем е
п р о в о к а т и в н а у см и в к а . П р и п ъ р в и я ни р а з г о в о р т о й се
о б ад и с 15 м и н у т н о за к ъ с н е н и е , ч е „об ъркал п ъ т я “ и д а л и
и зо б щ о д а и д в а . В к р а й н а с м е т к а т о й п р и с т и г н а п о т е н
с 4 0 -м и н у т н о за к ъ с н е н и е . Във в т о р и я р а з г о в о р к о н су л ­
т и р а н е т о с е н асо ч и н а т а м , ч е т о й д е й с т в и т е л н о е п р о ­
б л е м а т и ч е н ч о век, но в с е п а к п о д л еж и н а т е р а п и я . К а т о
п р о бн о т ъ л к у в а н е н ие п р е д л о ж и х м е т о й д а си п р е д с т а в и ,
ч е н е г о в и т е ф а н т а з и и з а п о д з е м н и т е си л и п од п и р а м и ­
д и т е б и х а м о гл и д а и м а т н ещ о общ о с н е г о в о т о в ъ т р е ш ­
но с ъ с т о я н и е , м о ж е би и т а м д е й с т в а т сили, к о и т о н е са
с в ъ р з а н и с о с т а н а л о т о . У ли о б а ч е н е м о ж е д а го п р и е м е
и з а с т а в а ем оционално в ед н а агр еси вн а о т б р а н а , к о я­
т о н е о т с л а б в а по в р е м е н а ц е л и я р а з г о в о р . Той с е бори
за с в о и т е идеи и срещ у к о н с у л т а н т а . Н акрая п роявява
и н т е р е с ед и н с т в е н о към р е з у л т а т а о т т е с т а за и н т е ­
л и г е н т н о с т и к ъ м с ъ в е т и , к а к би м о г ъ л д а о с ъ щ е с т в и
и д е и т е си.
К а з а н о т о в д в е т е сеси и р а зб и р а се н е п о зво л я ва в н и м а­
т е л н о зап о зн а в а н е с ф а н т а з н и я с в я т н а Ули. В ъпреки т о в а
т о д а в а м а т е р и а л за р а зм и с ъ л и за р а зб и р а н е н а н е г о в а т а

192 Алфред Шытф


п р о б л е м а т и к а . В пърВ ия р а зг о в о р т о й в и з в е с т е н см исъл
и н сц ен и р а „ о б ъ р к а н а т а с и т у а ц и я " на своя ж и в о т - д ал и
д а в л е зе в р е а л н о с т т а н а к о н с у л т и р а н е т о , или д а и зб я г а
о т н его В п р о т и в о п о л о ж н а т а посока н а ф а н т а з и я т а . И н­
т е р е с ъ т н а к о н с у л т а н т а к ъ м оноВа, к о е т о го е в п е ч а т л и ­
ло в к н и г а т а за д р е в н и т е е г и п т я н и , м у д а в а в ъ з м о ж н о с т
д а сп о д ел и ч а с т о т ф а н т а з и и т е си. Те са а л т е р н а т и в н и
сп р я м о д е й с т в и т е л н о с т т а т а к а в а , к а к в а т о т о й я п р еж и ­
вява. Те о т в е ж д а т ар х ео л о ги ч еск и в н а й -д ъ л б о к о т о м и н ало
к ъ м д р е в н и т е е г и п т я н и или в б ъ д е щ е т о н а к о с м и ч е с к и т е
п о л е т и в см и с ъ л а н а н а у ч н а т а ф а н т а с т и к а . Те се д в и ж а т
в п о д зе м н и я с в я т н а п и р а м и д и т е и в н а д зе м н и я с в я т н а
г а л а к т и к и т е . В п р о т и в о в е с н а е д н а д е й с т в и т е л н о с т , в ъ з­
п р и е м а н а к а т о н езад о в о л я в ащ а , д ори непоносим а, т е п р е д ­
с т а в л я в а т същ и нски з а д о в о л я в а щ о т о и носещ о н асл ад а.
Но т о з и к р е а т и в е н п о т е н ц и а л е и з т л а с к а н в н а й -о т д а -
л е ч е н и я ъ гъ л н а и с т о р и я т а и н а н ай -гол ям о р а з с т о я н и е в
косм оса. Д е л я т ги с в е т о в е о т п р е ж и в я в а н е т о н а д е й с т в и ­
телността.
Тъй к а т о ф а н т а з и и т е п р е д с т а в л я в а т съ щ и нски ж и з­
н е н о т о в Ули, т о й се бори з а т я х срещ у е д н а п р е ж и в я в а ­
н а к а т о б езж и зн ен а д е й с т в и т е л н о с т . С л е д о в а т е л н о ц ари
с ъ с т о я н и е н а война м еж д у т е з и д в е с т р а н и у него. Във В т о ­
р и я р а зг о в о р т о й и н сц ен и р а т о з и к о н ф л и к т, к а т о п р е х в ъ р ­
л я върху п си х о л о ги ч еск и я с ъ в е т н и к с т р а н а т а н а л о ш а т а
д е й с т в и т е л н о с т и се бори ср ещ у н его в и м е т о н а с в о я т а
и зп ъ л н ен а с н а с л а д а и б о г а т а н а и д еи с т р а н а . В е л и ч и е т о
и с и л а т а н а т е з и ф а н т а з и и н а м и р а т и з р а з в Н аполеон и
Х и т л е р , сп р я м о к о и т о д р у г а т а с т р а н а п р е д с т а в л я в а ед н а
д о сад н о ску чн а р е а л н о с т , е д н а п р е зр я н а и о б езц ен яв ан а
н о р м а л н о с т , к о я т о т р я б в а д а б ъ д е р азр у ш ен а.
К о гат о с т р а н а т а на н езад о в о л я в ащ а та д е й с т в и т е л ­
н о с т зап о ч н е т в ъ р д е м н ого д а го п р и т и с к а , т о й т р я б в а д а
я упои: В н а у ч н о ф а н т а с т и ч н и ф илми и б я г с т в а о т н ея н авън
и н а в ъ т р е . У ч а с т и е т о в н я к а к в а война би н ап р ав и л о поно­
с и м а в ъ т р е ш н а т а б и т к а . К а т о и м а м е п р е д в и д колко важ ни
за Ули са н е г о в и т е идеи, т ъ й к а т о т е с ъ д ъ р ж а т ц я л а т а
м у ж и з н е н о с т , р а з б и р а м е и н е г о в и т е п р е д с т а в и за т о в а ,
по какъ в н ач и н би м о гъ л д а ги о с ъ щ е с т в и : д а н а м е р и Велик
учен, д а го ф и н ан си ра с н еп р ав о м ер н о п р и д о б и т и милиони,
с а м д а б ъ д е т о з и учен, д а ср е щ н е по в р е м е н а б я г с т в а т а

С и м в о л и зи р а щ а и н е с и м в о л и зи р а щ а ф ан т а зи я 193
си т а к и в а с т р а н н и хора, д а р ъ к о во д и у н и щ о ж и т е л е н у д ар
във военен сблъсък. Но н е се в и ж д а т н икакви в ъ зм о ж н о с т и
за с в ъ р зв а н е т о на т е з и ф ан тази и с р е а л н а т а д е й с т в и т е л ­
н о с т . ф а н т а з и и т е се о т ц е п в а т и з а п о ч в а т д а в о д я т свой
с о б с т в е н ж и в о т . Ули се дви ж и по р ъ б а м е ж д у т я х и т .н а р .
действителност.
Д ве и з к а з в а н и я за н е г о в о т о д е т с т в о и ю н о ш е с т в о м о ­
г а т д а б ъ д а т о б в ъ р зан и с т а з и х и п о т е з а з а ед и н р а зд в о е н
А з. П ърво, т о в а е п о в р а т н и я т м о м е н т м е ж д у 1 5 - а т а и
1 6 - а т а го д и н а, т . е . в п у б е р т е т а , п р е д и к о й т о т о й е бил
и зц я л о а д а п т и р а н къ м т .н а р . н о р м а л н о с т , но з а т о в а пък
е т р я б в а л о д а за б р а в и с о б с т в е н и т е си п о т р е б н о с т и и ж е ­
л ан и я, и н а в н е з а п н о т о о т к р и т и е , ч е т о й и м а свои с о б с т ­
вен и идеи, к о и т о , п р о т и в н о н а д о с е г а ш н о т о , п р е д с т а в я т
е д н а с ъ в с е м р а з л и ч н а с т р а н а о т н е г о в и я А з, к о я т о т о й
в ъ з п р и е м а к а т о ж и зн ен а и в ел и ко л еп н а, но о т к ъ с н а т а о т
д е й с т в и т е л н о с т т а . Т ова о т к р и т и е с ъ в п а д а с р а з в о д а
н а р о д и т е л и т е , за к о й т о Ули к а зв а , ч е н е м у е п овл и ял
по н и к акъ в н ачин . З а р а з л и к а о т м н е н и е т о н а л е к а р и т е и
п с и х о л о з и т е , с п о р ед н его т о й н е е п р и ч и н а т а за н е го в и ­
т е б я г с т в а и т ъ р с е н е н а у б еж и щ е във ф а н т а з и и т е . Ако
п р и б ав и м к ъ м т о в а и н а п р ъ в п о г л е д н е п о н я т н и т е т в ъ р ­
д е н и я н а Ули, ч е н а п р о т и в , т о й и м а ч у в с т в о т о , „че н е г о ­
в и т е р о д и т е л и е д в а с е г а з а ж и в я в а т и с т и н с к и за е д н о “, ч е
се р а з б и р а п о -д о бр е с т я х , о т к о л к о т о п р ед и , в ъ п р ек и ч е
с л е д р а з в о д а т е н а п р а к т и к а ж и в е я т р а з д е л е н и , м ож ем
д а н а п р а в и м с л е д н а т а х и п о т е з а : В ъп реки ч е п р ед и р а з в о ­
д а р о д и т е л и т е н а Ули се ж и в ел и в един, вън ш н о п о г л е д н а ­
т о , с ъ в с е м н о р м а л е н б рак, т ъ й к а т о п он е п р е з у и к ен д и ­
т е са били зае д н о , Ули ощ е т о г а в а ги е п р е ж и в я в а л к а т о
в ъ т р е ш н о р а зд е л е н и . Т ази т .н а р . н о р м а л н о с т го е к а р а л а
д а с т р а д а . З а д а я п он есе, т о й се е п ри сп од об и л къ м н ея
с ц е н а т а н а т о в а , д а се о т р е ч е о т с в о и т е с о б с т в е н и п о­
треб н о сти , о т св о ята собствена акти вн о ст. И когато
д о ш ъ л р а з в о д ъ т , о т п л е щ и т е м у бил с н е т т о в а р ъ т н а
т о в а п р и с п о с о б я в а н е и т о й м о г ъ л д а о т к р и е с в о и т е и д еи
и д а и з б я г а в ъ в ф а н т а з н и я си с в я т . С л е д о в а т е л н о Ули и м а
п р аво , к о г а т о к а зв а , ч е не р а з в о д ъ т е п р и ч и н а з а б я г с т в а ­
т а му, а н е п о н о с и м а т а з а н его с и т у а ц и я в б р а к а н а р о д и ­
т е л и т е му. Р а з в о д ъ т с л е д о в а т е л н о е бил ед и н вид о св о ­
б ож д ен и е, м а к а р и за ед и н а л т е р н а т и в е н ф а н т а з е н с в я т .

144 Алфре<) Ш нтф


В к р а я н а н а ш и т е п р е д в а р и т е л н и р а зм и ш л е н и я върху
з н а ч е н и е т о н а ф а н т а з и и т е н а Ули и скам д а об ъ рн а в н и м а­
н ие и върху и з н е н а д в а щ и т е п о в р а т и , к о и т о к о н с у л т и р а н е ­
т о п р е т ъ р п я . П р ед и у г о в о р е н а т а т р е т а с р е щ а м а й к а т а
н а Ули се обади, за д а каж е, ч е с и н ъ т й о т н о в о е и зб ягал ,
и п о п и т а какво д а п рави , д ал и п ак д а го т ъ р с и с полииия.
Т я веч е, същ о и ф инансово, е д в а у с п я в а л а д а се сп рави . Тъй
к а т о сп о р ед зак о н а р о д и т е л и т е са длъж н и д а се г р и ж а т
з а д е ц а т а си, в ъ п р еки н е б л а г о п р и я т н и т е п си хологи чески
п о с л е д с т в и я о т т о в а , ние н я м а ш е к ак д а я п о с ъ в е т в а м е
д а н е го н ап р ави . М о я т а ф а н т а з и я з а т о з и о п и т за б я г ­
с т в о бе с л е д н а т а : с е г а Ули о с ъ щ е с т в я в а ш е р е ш и т е л н а т а
с т ъ п к а , к о я т о бе зая в и л , ч е щ е и звъ рш и , к о г а т о с т а н е на
18 години. „Тогава никой н я м а д а м е п р есл ед в а, никой н ям а
п р ав о д а м е в ъ р н е о б р а т н о .“ А з бях в зе л под вн и м ан и е сам о
е д н а т а с т р а н а н а п р еж и в ел и щ н и я м у с в я т , н е и т а з и н а
ч а с т и ч н а т а м у в р ъ зк а с р е а л н о с т т а , к о я т о д о с е г а винаги
го бе к а р а л а д а се в р ъ щ а о б р а т н о . О коло е д н а се д м и ц а по-
късно м а й к а м у се об ад и по т е л е ф о н а , ч е т о й се е в ъ р н ал и е
зап о ч н ал н ова р а б о т а . И м ал н а м е р е н и е по-късно д а п р о д ъ л ­
жи к о н с у л т и р а н е т о . Т ова е о н ази ч а с т о т и с т о р и я т а н а
Ули, к о я т о а з м о ж ах д а п р о с л е д я и н ие т р я б в а д а о с т а в и м
о т в о р е н въп роса, к а к ъ в щ е е и з х о д ъ т о т н е г о в а т а б и т к а
меж ду ф ан т ази я и д е й с т в и т е л н о с т .

С и м в о л и зи р а щ а и н е с и м в о л и з и р а щ а ф а н т а зи я 195
II
Ако к а т о с л е д в а щ а с т ъ п к а в н а ш и т е р а зм и ш л е н и я п о­
с т а в и м т о в а к о н к р е т н о го в о р ен е за ф а н т а з и и В пси холо­
г и ч е с к а т а с и т у а ц и я н а к о н с у л т и р а н е и о п и т а за н е г о в о т о
п с и х о а н а л и т и ч н о т ъ л к у в а н е в п о-ш и роки я к о н т е к с т н а в ъ ­
п роса, в к а к в а с т е п е н и зобщ о м о ж ем д а зн а е м з а ф а н т а з и и ­
т е , и п о -сп ец и ално с какв и в ъ з м о ж н о с т и за д о с т ъ п до т я х
р а з п о л а г а м е , се о зо в а в а м е в п о л е т о н а е д н а философска
р еф л екси я о т т е о р е т и к о - п о з н а в а т е л е н и а н т р о п о л о г и ­
ч еск и вид. А ко освен т о в а п ред п ол ож и м , ч е с ф а н т а з и и т е
з а с я г а м е е д н а а н т р о п о л о г и ч е с к и ц е н т р а л н а сф ера, к о я т о ,
подобно н а р а зс ъ д ъ к и ези к, ни п о зв о л я в а д а и зв е д е м х а р а к ­
т е р н а т а р а з л и к а м еж д у ч о в е к а и ж и в о т н о т о , т о т о г а в а
би т р я б в а л о т е з и м е т о д о л о г и ч е с к и р а зс ъ ж д е н и я д а с а о т
с ъ щ е с т в е н о зн ач ен и е з а а н т р о п о л о г и я т а к а т о цяло.
Какви са, ф еноменологично п о гл е д н а т о , у с л о в и я т а , за д а
м ож ем д а добием знание за ф а н т а з и и т е н а Ули? Н есъмнено
п ъ р в а т а и з а д ъ л ж и т е л н а п р е д п о с т а в к а се с ъ с т о и във ф а к т а ,
ч е т е са ни д ад ен и в езика. В п р о т и в е н случай т е не биха били
уловими о т сам и я човек, н и т о биха м огли д а б ъ д а т съобщ ени
на други хора. При т о в а под ези к р азб и р ам е не сам о ези ка на
д у м и т е в т е с н и я см исъл н а д у м а т а , но същ о т а к а и и зр а зя ­
ващ ия се в мимика, ж е с т о в е и д е й с т в и я ези к на т я л о т о , с
к о й т о се ср ещ ам е в р а б о т а т а и и г р а т а . Освен т о в а н ям ам е
п редви д сам о ж ивия ези к н а а к т у а л н о т о и зр азя ван е, а и за л е ­
гн алия в т е к с т , рисунка и ф орм а на п р е д м е т и т е изговорен
език. В т о р а т а п р е д п о с т а в к а се с ъ с т о и в т о в а , ч е е з и к ъ т в
н е г о в и т е значения, т .е . в с в о е т о с е м а н т и ч н о съдърж ание, се
опира н а о п и т , к о й т о п редхож да п о н я т и й н и т е оп ределен и я
д о т о л к о в а, д о к о л к о то изобщ о им д ав а о б р азн о -п р ед став н о
съдърж ание. Как м ож ем в т а к ъ в случай във и п о с р е д с т в о м
ези ка д а добием д о с т ъ п до о б л а с т , к о я т о в и з в е с т е н см исъл
ан тр о п о л о ги ч н о го п р е д п о с т а в я ? Ако х а р а к т е р и з и р а м е е зи ­
ка с т о в а , че се опира н а о б щ о п р и е ти значения, к о и т о кому-
н и к а т и в н о п ред ава, а ф а н т а з и и т е с т о в а , ч е в т я х се о т р а ­
зя в а индивидуален о б р азн о -п р ед став ен о п и т , т о г а в а изниква
в ъ п р о с ъ т , как т е з и индивидуални съ държ ан ия м о г а т д а бъ­
д а т уловени и съобщ ени в ези к а? Ако в зем е м нап рим ер и з­
к а з в а н и я т а н а Ули за д е й с т в и т е л н о с т т а и н о р м а л н о с т т а ,
у с т а н о в я в а м е , че т у к т о й си служи с дум и о т разговорн и я

1% Алфред Шытф
език, к о и т о В е д н а езикова общ ност к а т о цяло са разби раем и.
Д у м а т а „нормално" обозначава например о п и т , к о й т о мож е
д а с е п р о с т и р а о т н е г а т и в н о т о му схващ ане к а т о лош а нор­
м а л н о с т , до п о з и т и в н о т о му разбиране к а т о и зпълн яване
н а норм и или очаквания. Въпреки т о в а , к о г а т о говорим с Ули
за н о р м ал н о ст , о с т а в а м е с ч у в с т в о т о ,ч е т о й и м а п ред ви д и
нещ о друго, ч е п о л е т о на зн ач ен и я та на д у м и т е в н е г о в о т о
говорене е променено. Очевидно т о й се осланя н а о п и т , кой­
т о т о й сам е придобил в и нд и ви д уалн ата си съ дба и к о й т о
модифицира с л о в о у п о т р е б а т а му. З н а ч е н и е т о н а д у м и т е и з­
гл еж д а е зависим о о т т о в а какво о п и тн о съдърж ан ие и фан­
т а з и и см е н а т р у п а л и в т я х . КакВо обаче т о г а в а е ф а н т а з и я
и м ож ем ли д а р азп озн аем н ей н и те съ държ ан ия в езиковия
и з р а з и д а ги схван ем диференцирано в к о м у н и к а ц и ята ?
В а н т р о п о л о г и ч е с к а т а дискусия, п ред и зви кан а о т Ге-
лен, и з к р и с т а л и з и р а с л е д н о то определение н а ф а н т а з и я т а :
т я бива схващ ан а к а т о психическа сп о со б н о ст за себе-по-
с т а в я н е в д руги възмож ни позиции, във в и р т у а л н и начини на
възп р и ем ан е и движение. В сл ед стви е на т о в а т я т р я б в а д а
бъде р азл и ч а в а н а о т в ъ з п р и я т и е т о , к о е т о за е м а оп ред ел ен а
позиция сп рям о с в е т а , о т к о я т о т о п олучава с в о е т о съ д ъ р ­
ж ание по н е п о с р е д с т в е н с е т и в н о -с ъ зе р ц а т е л е н начин. Тя се
о т г р а н и ч а в а същ о т а к а и о т д ви ж ен и ето, к о е т о п р е д с т а ­
вл яв а м о т о р н а а к т и в н о с т о т една оп ред ел ен а позиция към
с в е т а . Тук е имплицирано ф ен ом енологическото схващ ане за
ед н а о т н е с е н о с т към определена позиция или п е р с п е к т и в ­
н о с т на в ъ з п р и я т и е т о и д ви ж ен и ето, к о е т о е обусловено о т
т е л е с н о с т т а н а възприем ащ о-движ ещ ия се човек. З а р а зл и ­
ка о т в ъ з п р и я т и е т о и д ви ж ен и ето, ф а н т а з н а т а д е й н о с т е
о т н о с и т е л н о о т д е л е н а о т в р ъ з к а т а с м а т е р и а л н а т а пред-
п о с т а в е н о с т н а т я л о т о и н а о п р е д е л е н а т а с и т у а ц и я , в коя­
т о т о се нам ира. Тя вари ира п о зи ц и и те в п р о с т р а н с т в о т о
и в р е м е т о , п о с т а в я се в други възмож ни начини н а възп ри ­
ем ан е и движение. Това м ож е д а с т а в а п редим но п р е д м е т н о
ц е н т р и р а н о , при к о е т о ф а н т а з и р а щ и я т о т к р и в а възмож ни
гледни т о ч к и къ м н е щ а т а в своя околен с в я т . Тук говорим
за п р е д м е т н и ф ан т ази и . Това обаче може д а с т а в а и ори ен ­
т и р а н о къ м о к о л н и т е, при к о е т о ф а н т а з и р а щ и я т п ри ем а
за свои някои позиции на други хора. С и м В оли чески ят и н т е -
ракционизъм р а з р а б о т в а п ред и всичко т о з и а с п е к т на „to
tak e th e role of th e o th er“. В т о з и случай говорим за социална

С и м во л и з и р а щ а и н е с и м в о л и з и р а щ а ф ан т азия 197
ф а н т а з и я . Ако т о в а се б е -п о с т а в я н е се о т н а с я предим но към
м инали В ъ зп р и я ти я и движ ения, ние н ар и ч ам е т о в а р еп р о ­
д у кти вн а ф ан тазия, к о я т о с ъ о т в е т с т в а на сп о со б н о стта
н а п а м е т т а . Ако, н а п р о т и в , се п р е д п о л а г а т или и зп р о б в а т
бъдещ и в ъ зм о ж н о сти , т о в а н ар и ч ам е п р о д у к т и в н а ф а н т а ­
зи я В см и съла н а с п о с о б н о с т т а за въображение.
ф а н т а з и я т а несъм нено е един и зцяло с у б е к т и в е н м е т о д
з а преж и вяван е н а п р е д м е т и о т м оя гл ед н а т о ч к а или с ъ о т ­
в е т н о за т о в а , д а си п р е д с т а в я себе си д е й с т в е н по о т н о ­
ш ение н а т я х , и т о напълно свободно и независим о. Тази спо­
с о б н о с т д а си п р е д с т а в я ш п р е д с т а в л я в а н а й -в аж н и я т корен
на ч о в е ш к а т а и н д и в и д у ал н о ст и н е п о в т о р и м о с т . В с ъ щ о т о
вр ем е т о з и м е т о д п р е д с т а в л я в а и форма н а обобщ аване. Р а з­
л и ч н и т е гледни т о ч к и за н е щ а т а и х о р а т а м и п о к а з в а т как
т е и з г л е ж д а т за някой д руг и как биха м огли за б ъ д а т и зп олз­
вани. М еж ду т я х възниква връзка, съ зд а в а се нещ о общо, съо-
бразно в и д о в е т е асоцииране по б л и з о с т в п р о с т р а н с т в о т о и
в р е м е т о и по подобие н а н е щ а т а . С л е д о в а т е л н о ф а н т а з и я т а
обобщ ава по т е з и т р и н ачин а н а сравн яван е, но не в см исъла
н а зак о р авял и н д у к ти в ен м е т о д , а к а т о ул авян е на ф о р м а т а .
И зведнъж п р ед Ули проблясва с м и с ъ л ъ т н а с т р о е ж а н а п и р а­
м и д и т е , з а щ о т о т о й виж да нещо, к о е т о д р у г и т е не в и ж д а т ,
а именно, ч е о р и е н т и р а н е т о сп рям о косм оса е н ай -в аж н о то
в т е з и съоръж ения. О т м н о го о б р а зи е то н а г л е д н и т е т о ч к и
т о й п ривиж да в оп ред ел ен см исъл о б щ о то . В с п о н т а н н а т а
и н т у ц и я се р азк р и в а ф о р м а т а .
Ако не и скам е д а п р е д п о с т а в и м ф а н т а з и я т а , с х в а н а т а
к а т о сп о со б н о ст за се б е -п о с т а в я н е във в и р т у а л н и в ъ зп ри я­
т и я и движ ения, к а т о нещ о п р ед зад ад ен о за човека, т р я б в а
д а и зясн и м нейния произход. Коя човеш ка о б у сл о в ен о ст п р а­
ви р азб и р аем о н е й н о т о възн икване? Е дна т а к а в а и зн ачалн а
п о с т а н о в к а н а въпроса т р я б в а д а о т ч и т а едноврем енно как­
т о п р и р о д н и т е , т а к а и о б щ е с т в е н и т е условия за възн иква­
н е т о на ф а н т а з и я т а . А с п е к т ъ т на п р и р о д н о т о се о т к р и в а
п р ед п о глед а ни, п реди всичко к о г а т о п и т а м е за п о д б у д и т е
з а съ зд аван е н а ф а н т а з н а т а д е й н о с т . А нтропо-биологични-
т е и п си х о ан ал и ти ч н и т е о р и и са единодуш ни по въпроса, че
н а ш и т е ф а н т а з и и се п о р а ж д а т о т проблем и в зад овол ява­
н е т о н а п о т р е б н о с т и и ж елания, к о е т о т е във висш а с т е ­
пен изкусно п р а в я т възмож но. Това разб и р ан е за произхода
н а ф а н т а з н а т а д е й н о с т се опира н а б и о л о ги ч н о то схващ а­

198 Алфред Шытф


не за чоВека к а т о едн о редуц ирано до с в о и т е и н с т и н к т и
съ щ е с т в о . Ако е Вярно т о в а , ч е т о й и м а н а разполож ение
сам о о с т а т ъ ц и т е о т и н с т и н к т и в н и т е праформи на свои­
т е подбуди и ч е не е Включен В един г е н е т и ч н о предоф ормен
околен с в я т , т о г а в а в н е г о в а т а д е й н о с т е залож ено к а к т о
р а з г р ъ щ а н е т о н а н е г о в и т е п о т р е б н о с т и и ж елания, т а к а и
о ф о р м я н е т о н а един зад овол яващ околен с в я т . Той т р я б в а
не сам о д а и з ф а н т а з и р а с в о и т е т е л е с н о осезаем и п о т р е б н о ­
с т и , а и д а си с ъ зд а д е с ъ о т в е т н и я к у л т у р е н околен с в я т .
В т а к ъ в см исъл ф а н т а з и я т а к а т о anthropologicum означава,
че б и о л о ги ч е ск а т а о б у сл о в ен о ст н а б и в а н е т о човек изисква
р а з в и т и е т о н а ед н а психична д е й н о с т , с п о м о щ т а н а к о я т о
т о й с а м о с т о я т е л н о о рган и зи ра за д о в о л я в а н е т о н а с в о и т е
ж елания, ф а н т а з и я т а т р я б в а с л е д о в а т е л н о д а се Възприе­
м а к а т о психична д е й н о с т , тр ан с ф о р м и р а щ а б и о л о ги ч н и те
условия.
О р г а н и з и р а щ и я т принцип н а т а з и психична д е й н о с т е,
п си х о ан ал и т и ч н о п о г л е д н а т о , с б ъ д в а н е т о н а ж е л а н и я т а .
Т ака и зни ква в ъ п р о с ъ т , при какви условия ч о в е ш к а т а фан­
т а з и я е в с ъ с т о я н и е д а д оп ри н есе за з а д о в о л я в а н е т о н а н а ­
ш и т е ж елан и я в д е й с т в и т е л н о с т т а и при какви услови я т я
п р е д л а г а едно п риви дн о ер зац -зад о во л я ван е. И п р ед и всичко
какъв вид о б щ е с т в е н и услови я т р я б в а д а са налице, за д а се
р а зв и е т я по т о з и начин. В с в о я т а т е о р и я У и н и к ъ т п р и ем а
едно неподп равен о, п ървично-процесуално п р еж и вяван е на
с б ъ д в а н е т о н а ж елан и я к а т о н е о т м е н н о услови я за възн ик­
в а н е т о на ф а н т а з и я т а . К а т о социално условие за т о в а т о й
н азо в ав а „ д о с т а т ъ ч н о д о б р а т а м а й к а “ (good en o u g h m other),
к о я т о се съ о б р а зя в а с и з и с к в а н и я т а н а к ъ р м а ч е т о . Т ака т я
м у д а в а ч у в с т в о т о , ч е т о м ож е д а зад о в о л яв а по м аги ч еск и
начин ж е л а н и я т а си в д е й с т в и т е л н о с т т а . То р а зв и в а п р е д ­
с т а в а т а за ед н о в с е м о гъ щ е с т в о , в к о е т о н е г о в о т о т я л о и
т о в а н а м а й к а т а , вън и в ъ т р е , все ощ е не са р азч л ен ен и и са
н а н егово разп олож ен и е. У и н и к ъ т н ар и ч а т о в а „т в о р ч е с к а
илю зия" . В н ея т о й в еч е виж да к о р е н и т е н а е д н а ф а н т а з н а
д е й н о с т , Все ощ е н е р а зч л е н е н а о т т е л е с н о т о ч у в с т в о .
Как обаче м ож е д а се р азреш и п р о б л е м ъ т за задоволяване
н а ж е л а н и я т а , к о г а т о т о з и ф а н т а с т и ч е н начин бива прекъс­
н а т с о т к а з и о т с т р а н а на д е й с т в и т е л н о с т т а ? П ъ р в о то ус­
ловие за т о в а о т с т р а н а на околния с в я т е, ч е благодарение
на д о с т а т ъ ч н о задоволяване м а й к а т а е съ зд ала п р е д п о с т а в ­

С и м в о л и зи р а щ а и н е с и м в о л и з и р а щ а ф а н т а зи я 199
к и т е за то В а, к ъ р м а ч е т о д а мож е д а задърж и 6 себе си сигу­
рен образ за н ея ВъВ ф а з и т е н а нейно о т с ъ с т в и е . Към т о в а
т р я б в а д а се прибави и в т о р о т о условие за преж ивяване на
о т к а з , к о й т о д а не надхвърля В ъ зм о ж н о с ти те на к ъ р м а ч е т о
д а го п р ер аб о ти , т .е . т о т р я б в а д а и з т ъ р п и поносима липса.
К о г а т о о ч ак в ан о т о задоволяване не н а с т ъ п и Веднага, к ъ р м а­
ч е т о мож е хатоцинационно д а оживи образа на задоволяващ а­
т а майка. С п о н т а н н а т а репродукция н а т о з и образ би била в
и з в е с т е н см исъл п ъ р в о т о п о сти ж ен и е на ф а н т а з и я т а . Подоб­
ни п р е д с т а в и обикновено се п о д к р е п я т о т см учене на п р ъ с т а ,
сучене н а к р ая на о д е а л о т о или гален е с плю ш ени играчки. По
т о з и начин в един т в о р ч е с к и а к т някой о т т е з и п р е д м е т и
асо ц и ати в н о се свързва със за д о в о л я в а щ а т а майчина гръд.
К рая н а о д е а л о т о з а м е с т в а въображ аемо м а й ч и н а т а гръд. То
се превръщ а в символичен п р е д м е т , з а щ о т о д е т е т о вмъква
м еж ду с в о е т о ж елание и л и п с а т а в д е й с т в и т е л н о с т т а един
п р е д м е т , к о й т о к а т о р е п р е з е н т а т о т п р а щ а към бъдещ о з а ­
доволяване. У и н и къ т го н ари ча „об лекчи тел“, за щ о т о т о й з а ­
пълва п р а з н о т а т а или л и п с а т а в д е й с т в и т е л н о с т т а , к а т о
символично вещ ае бъдещ о задоволяване. Е с т е с т в е н о д о с т а -
т ъ ч н о д о б р а т а м айка щ е предлож и т а к и в а символи на д е т ­
с к о т о очакване н а задоволяване, черпейки о т б о г а т с т в о т о на
о п и т а н а общ уване с деца. Но д е т с к и я т избор на един опреде­
лен п р е д м е т к а т о символ н а бъдещ о задоволяване п р е д с т а ­
влява оригинално, несводимо до о б щ ес тв е н и условия п о с т и ­
ж ение на н е г о в а т а индивидуална ф ан тази я .
Т ази с п о с о б н о с т за с и м в о л и зи р а н е се п р о вал я, к о г а т о
т р а в м а т и ч н и п р еж и в я в ан и я н а р а з д я л а к а р а т В ъ т р е ш н и я
о б р аз н а м а й к а т а д а и зч е зн е . Т о гав а п р е д м е т ъ т в еч е не
се с в ъ р з в а а с о ц и а т и в н о с о б р а за н а д о б р а т а м айка, т о й не
о т п р а щ а къ м б ъ д е щ о т о зад о в о л я в ан е, а с а м се п р е в р ъ щ а в
с ъ д ъ р ж ан и е н а ед н о е р за ц -за д о в о л я в а н е . Т ак а т о й загу б в а
с в о я т а си м в о л и зи р а щ а функция. У и н и к ъ т го н ар и ч а „ у те -
ш и т е л “. Той в еч е н е о зн а ч а в а з а д о в о л я в а щ а т а м айка, а с а м
п р е д с т а в л я в а ед н о м н и м о зад о в о л яв ан е.
В ъ п р о с ъ т за р а з л и к а т а м еж д у с ъ д ъ р ж а щ а т а р е а л н о с т
и л и ш е н а т а о т р е а л н о с т ф а н т а з и я н е м ож е д а бъда р а з р е ­
ш ен п о с р е д с т в о м външ ни м ащ аби , к о и т о ед и н н аблю даващ
п о в е д е н и е т о ч о век би полож ил. К о г а т о т о й п рави р азл и к а
м еж д у поведени е, о б ъ р н а т о или о т в ъ р н а т о о т р е а л н о с т т а ,
м еж д у ф а н т а з и я , н асоч ен а къ м о б е к т а или към с у б е к т а ,

200 _ I к/упч) Ш н т ф
м еж д у п р е д с т а в и за ф а к т и или ч и с т и п р е д с т а в и , т о й вече
по принцип п р е д п о с т а в я р а з л и ч и м о с т т а к а т о о б е к т и в н о
д ад ен а. Ако обаче с л е д в а м е п ъ т я н а У и н и къ т, т р я б в а д а по­
п и т а м е за к р и т е р и и , с к о и т о о т в ъ т р е , т . е . изхож дайки о т
п р е ж и в я в а н е т о и р а з б и р а н е т о за с а м и т е себе си и за Д ру­
гия, д а м ож ем д а реш им , кои ф а н т а з и и ни о п о с р е д с т в а т р е ­
а л н о с т и кои - ч у в с т в о н а п р а з н о т а . Р а з л и ч и м о с т т а к а т о
т а к а в а бива п р о б л е м а т и зи р а н а . О т г о в о р ъ т н а У и н и к ъ т е
с л е д н и я т : З а ж и веещ и я в ч и с т а т а ф а н т а з и я , ф а н т а з и я т а
се р ав н я в а н а д е й с т в и т е л н о с т . Тя не се р а зп о зн а в а и р а зл и ­
ч а в а к а т о ф а н т а з и я , а с е в зе м а за с а м а т а д е й с т в и т е л н о с т .
П р о е к т и р а н и т е в д е й с т в и т е л н о с т т а ж елан и я се п р о ва­
л я т , з а щ о т о ф а н т а з и р а щ и я т н е м ож е д а с ъ зд а д е си м вол и ч ­
ни и зр азн и ф орми и с т о в а о б щ о п р и зн а т и с р е д с т в а за д ос­
т и г а н е н а с в о и т е цели. З а р а зл и к а о т т о в а , о т н а с я щ и т е
се къ м р е а л н о с т т а ф а н т а з н и п р о д у к т и , са си м волизиращ и,
ф а н т а з и я т а не е р а в н а н а д е й с т в и т е л н о с т , а и м а п ред ви д
или о зн ач ав а д е й с т в и т е л н о с т . С л е д о в а т е л н о к а т о ф а н т а ­
зи я т я е р а зл и ч и м а о т н ея и о т п р а щ а към н ея В е д н а кому-
н и к а т и в н о съ о бщ и м а и р а зб и р а е м а форма.
У и н и к ъ т п о с т а в я психологическия въпрос за произхода
н а ф а н т а з н а т а д е й н о с т и в еди н о б щ е с т в е н к о н т е к с т . Той
вижда, ч е ч о в е ш к о т о ж елани е к а т о т а к о в а не мож е изобщо
д а бъде у з н а т о и задоволено, ако не е п р и з н а т о о т ж ела­
н и е т о н а Д ругия. С ледвайки Л акан, м ож ем д а каж ем, ч е т о
винаги е ж елани е за ж е л а н и е т о н а Д ругия. О б щ е с т в е н о т о
услоВие за възн икване н а ф а н т а з и я т а т р я б в а д а бъде видя­
но в д о с т а т ъ ч н о т о обръщ ане към д р у г и т е хора. Тъй к а т о
т о винаги се п р е д л а га по сим воличен начин, в него м о г а т д а
се в и д я т п р е д п о с т а в к и т е н а е д н а п р е п о в т а р я щ а ф а н т а з н а
д е й н о с т . Т ази паси вна с т р а н а н а ф а н т а з н а т а д е й н о с т н ари ­
ч ам е п одраж ание или и м и т а ц и я . К а ч е с т в о т о н а п р ед л аган о ­
т о о т м а й к а т а н ап ри м ер о п р ед ел я д али д е т е т о щ е успее
д а р азв и е ед н а о р и ги н ал н о -тв о р ч е ск а ф а н т а з и я и д а р а зг ъ р ­
не с в о и т е индивидуални сп особ н ости . Тази ф а н т а з и я , коя­
т о т в о р и и п р е с ъ зд а в а о т свой с о б с т в е н п о д т и к , н ари чам е
к р е а т и в н о с т . Б ез н ея ф а н т а з н а т а д е й н о с т би се р ед уц и рал а
до въниш о приспособяване. В едно н асъ рчаващ о обкръжение,
к о е т о п р ед л а га д о с т а т ъ ч н о зад овол яван е и допуска сам о по­
носим а липса, д е т е т о мож е д а р азв и е т е з и т в о р ч е с к и сили
на си м в о л и зи р ан о то . В един и зпълен с о т к а з и с в я т , в к о й т о
ш рабм агпизиранеш о надВишаВа В ъ зм о ж н о с т и т е за п р е р а ­
б о т к а н а д е т е т о , с и м в о л и ч н и т е Връзки н а ф а н т а з и я т а с
д е й с т в и т е л н о с т т а б и в а т п р е к ъ с в а т и , к о н т е к с т ъ т на о т ­
пращ аме бива наруш ен, ф а н т а з и я т а се п р ев р ъ щ а в и зкр и вя­
ване н а д е й с т в и т е л н о с т т а . По т о з и начин У и н и к ъ т о т л и ­
ч ав а един необходим и св ъ р зан с р а з в и т и е т о о т к а з , на к о й т о
с ъ о т в е т с т в а едно с т р у к т у р н о диф еренциране на човека в
н есъ зн аван а ф а н т а з н а продукция, и п редсъзн аван о-съзн аван о
въображ ение. Р азли чен о т т о з и е н ен еоб ходи м и ят, н есв ъ р ­
зан с р а з в и т и е т о о т к а з , в с л е д с т в и е н а социалния н а т и с к ,
к о й т о произвеж да в ъ т р е ш н и процеси н а з а щ и т а , в см исъла
н а о т ц е п в а н е , о т р и ч а н е , и з т л а с к в а н е и т .н ., и съ зд а в а един
п ато л о ги ч н о -н есъ зн аван ф а н т а з е н ж и в о т без д о с т а т ъ ч н о
символични о т п р а щ а н и я къ м р е а л н о с т т а .
Как бихм е м огли д а о п р ед ел и м о т н о ш е н и е т о м еж д у
ф а н т а з и я и език, ако и зх о ж д ам е о т т е з и п р е д п о с т а в к и ? За
р азл и к а о т а с о ц и а т и в н и я м е т о д н а ф а н т а з и я т а , е з и к ъ т
п р е д с т а в л я в а еди н д искурси вен п роцес н а п од ред б а и и з я ­
сн яван е н а образно-сим волични взаи м о в р ъ зки на о т п р а щ а -
не. С п о м о щ т а н а л о г и ч е с к а т а функция н а Д а и Н е н а о п р е­
д елен о п о н я т и е мож е д а се п рипиш е или н е д ад ен п р е д и к а т .
Е дно ези ково и зк азв ан е с л е д о в а т е л н о обобщ ава обединими
съ д ъ р ж ан и я н а ф а н т а з и я т а до з н а ч е н и е т о н а ед н а д у м а и
р а з д е л я н ео б ед и н и м и те. А н т р о п о л о г и ч н а т а н ео б х о д и м о с т
о т едно т а к о в а р а з в и т и е н а ези кови форми за зад о в о л яв ан е
н а ж елан и я м еж д у м ай к а и д е т е се с ъ с т о и , най-общо казано,
в т о в а д а се н ап р ави възм ож но едн о п о-гъвкаво и по-дифе-
рен ц и ран о общ уване м еж д у м ай к а и д е т е с о гл ед н а р а зб и р а ­
н е т о н а ж е л а н и я т а и с о н д и р а н е т о н а п ъ т и щ а за т я х н о т о
зад о во л яван е. О т н о в о м а й к а т а е т а з и , к о я т о о п о с р е д с т в а
с г о в о р е н е т о си в с е о б щ о т о съкровищ е н а зн ач ен и я н а р а з г о ­
ворния език, к о е т о д е т е т о , подраж авай ки , п р ев р ъ щ а в свое.
С ъщ еврем енно, говорейки, т о и зв ъ р ш в а т в о р ч е с к и я а к т , д а
и зр ази в д у м а т а онова зн ач ен ие, к о е т о и ска д а й д ад е. При
т о в а т о се о слан я на о б р азн о -си м в о л и ч н и те взаи м овръзки
н а о т п р а щ а н е в с в о я т а ф а н т а з и я . Говорейки, т о въ веж д а
с в о я т а ф а н т а з и я в и г р а т а . С л е д о в а т е л н о е з и к ъ т зави си о т
м н о г о о б р а з и е т о н а о б р азн о -си м в о л и ч н и те взаи м овръ зки на
о т п р а щ а н е н а ф а н т а з и я т а . Там , к ъ д е т о т е са н аруш ени по­
с р е д с т в о м з а щ и т н и процеси, с ъ д ъ р ж а н и е т о н а д у м и т е се
п р о м ен я и губи с в о я т а в р ъ зк а с р е а л н о с т т а .

202 А лф ра) Шмшф


В н ач и н а н а у п о т р е б а н а д у м а т а „ н о р м а л н о ст“ о т Ули
д олови хм е з н а ч и т е л н а п р о м ян а в р а з г о в о р н о т о й зн а ч е ­
ние. З а него т я се п р ев р ъ щ а В п о н я т и е т о за ед н а л иш ен а
о т у д о в о л с т в и е , дори н еп оносим а р е а л н о с т , по о т н о ш е н и е
н а к о я т о т о й м ож е д а се ч у в с т в а свободен сам о в с в о и т е
идеи. П о л е т о н а зн ач ен и я н а т а з и д ум а за н его и згл еж д а
и наче, з а щ о т о т о й е н а т р у п а л д р у г о п и т и ф а н т а з и и . Н ека
си припом ним п р ед и всичко н е г о в о т о приспособяване към
е д н а н е т ъ р п и м а сем ей н а и б р ач н а с и т у а ц и я в д е т с т в о т о
му, в к о я т о ж е л а н и я т а м у са били погребани. В т а з и в р ъ зк а
н ие се сбл ъсках м е с н е п о н я т н о т о и зк азв ан е н а Ули, ч е н его ­
в и т е р о д и т е л и е д в а сл ед р а зв о д а заж ивели и с т и н с к и з а е д ­
но, въп реки ч е б а щ а т а се п р е м е с т и л в друго жилищ е. Това
и зк азв ан е п рид об ива см исъл сам о ако допуснем, ч е п ред и
р азв о д а, в т е х н и я т .н а р . н о р м ал ен брак, р о д и т е л и т е не са
ж ивели и с т и н с к и заедн о и т о й не се е р азб и р ал с т я х ; сл ед
р а зв о д а обаче, к о г а т о н о р м а л н и я т брак приклю чил, т е н а ­
м ер и л и начин и с т и н с к и д а о б щ у в а т , поради к о е т о т о й з а ­
п очн ал по-добре д а се р азб и р а с т я х . Ако н а ш а т а х и п о т е з а
е вярн а, т у к и м ам е р а б о т а с ед и н объркан с в я т : с е д н а т а к а
н а р е ч е н а н о р м а л н о с т , к о я т о см азв а, и с е д н а а н о р м а л н о с т ,
к о я т о д е й с т в а освобож даващ о. В н ачин а н а у п о т р е б а на
п о н я т и е т о норм ално, в с л е д с т в и е н а с ъ д ъ р ж а н и е т о н а н е ­
г о в и т е п р еж и в яв ан и я и ф а н т а з и и , при Ули е н а с т ъ п и л о и з ­
м е с т в а н е н а зн а ч е н и е т о , к о е т о д о с т и г а п о ч т и до н е г о в а т а
пълна п ротивоп олож н ост: н о р м ал н ата д е й с т в и т е л н о с т
в с ъ щ н о с т е ан орм алн а, з а щ о т о е непоносим а. Тя т р я б в а д а
б ъ д а р азр у ш ен а. А н о р м а л н а т а д е й с т в и т е л н о с т н а ф а н т а ­
з и я т а е м ного п о-норм ална, з а щ о т о е п ъ л н а с ж и в о т и н а ­
сл ад а. В т е р а п е в т и ч н и я р азго в о р ние т р я б в а д а се о п и т а ­
м е д а д о в е д е м до ези к о т к ъ с н а т и т е ф а н т а з и и н а Ули. Това
и зи сква с п о с о б н о с т т а за ч у ван е н а с е м а н т и ч н и п ром ени в
ези ка, к о и т о подобни ф а н т а з н и съ дъ рж ан и я и з д а в а т . С ега
е о т значение, р а б о т е й к и с д е т а й л и т е , ези ково д а диф ерен ­
ц и рам е, въ з осн ова н а кои н есъ зн аван и ф а н т а з и и се с т и г а до
подобни п ром ен и в з н а ч е н и е т о в езика. Едно т а к о в а гово­
р е н е о т н о в о в ъ зп р о и зв еж д а в з а и м о в р ъ з к и т е н а о т п р а щ а н е
м еж д у т я х и с в ъ р зв а с и м в о л и ч н и т е ниш ки с р е а л н о с т т а .
С ам о т а к а м ож е д а бъде с ъ зд а д е н а о с н о в а т а за т о в а , т о й
д а сх ващ а диф еренцирано с в о и т е ж елан и я и д а м ож е езиково
д а ги с в ъ р зв а с ж е л а н и я т а н а д р у г и т е .

С и м в о л и зи р а щ а и н е с и м в о л и з и р а щ а ф а н т а зи я 203
III
К а т о т р е т а с т ъ п к а В н а ш и т е р а зм и ш л е н и я ние си
п о с т а в я м е н а у ч н о - т е о р е т и ч н и я въпрос, с какви м е т о д и ­
чески В ъ зм о ж н о с ти р а з п о л а г а м е 6 н а у к и т е , за д а н ам е р и м
д о с т ъ п до ф а н т а з и и т е и п о-сп еи и ално к ъ д е бихм е м о гл и д а
полож им н а ч а л о т о н а ед н о ф и л о со ф ск о -ан тр о п о ло ги ч еск о
р а зб и р а н е з а п р о б л е м н о т о п оле н а ф а н т а з и и т е . М ногооб­
р а з и е т о н а и з х о д н и т е т о ч к и 6 н а у к и т е е п р ед о п р е д е л ен о
о т с т а н о в и щ е т о и м по Въпроса, д ал и т е с х в а щ а т чоВека
В н е г о в а т а с в ъ р з а н о с т с о с т а н а л а т а п ри род а, м а т е р и я ,
р а с т е н и я и ж и в о т н и к а т о п р и р о д ен ф а к т и и с к а т д а и з ­
с л е д в а т н е г о в а т а к а у за л н а о б у с л о в е н о с т . П р и л а г а н е т о
н а ед и н т а к ъ в п р и р о д о н ау ч ен п одход сп р ям о ч о в е к а и м ­
пли ц и ра, ч е н е г о в и я т п р е д м е т щ е б ъ д е о п р ед ел ян