Вы находитесь на странице: 1из 10

Bahan Dari : www.khspt.com www.skpt.edu.my

SULIT

0t4t2

Bahasa Inggeris

014/2

Tahun 6

2011

ljam 15 minit

JNVP

JABATAN PELAJARAN NEGERI

WILAYAII PERSEKUTUAN

UJIAN PERCUBAAN UPSR

NAMA

TAHLIN

20lr

BAHASA INGGERIS

TAHUN 6

KERTAS 2

l jam 15 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini rr':ngandungi 3 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawapan hendaklah ditulis di ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan sebaik sahaja ujian ini selesai'

5. Anda hendaklah menggunakan pensel 28.

Bahagian

A

B

c

Soalan

Markah

Penuh

1

10

2a

10

2b

5

3

15

Jurnlah Besar

Markah

Diperolehi

40

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak'

01412 a 2ol1 Hak cipta JPNWP

I Lihat sebelah

STJLIT

SUI,IT

Bahan Dari : www.khspt.com www.skpt.edu.my

2

SECTION A

.l

[10 marksJ

I Time suggested .- I5 minutesJ

*14t2

Write five sentences about the situation in the picture below. you may use the words in

the boxes to help you"

Tulis lima oyat tentang situasi dalam gambar di bowah. Kamu boleh menggunaknn perkntaan-perkataan di dalam kotak untuk membantu kamu.

pitching

01412 @2ol I Hak cipta JpNWp

I Lihat sebelah

STILIT

Bahan Dari : www.khspt.com www.skpt.edu.my

SULIT

1.

2.

3.

4.

5.

AMD a 2oll Hakcipta JPNWP

0L4t2

I Lihat sebelah

SULIT

014/2 a 2ol I Hak Ciota JpNWp

,g*.

w4

Bahan Dari : www.khspt.com

Fare - RM235

Tirne

www.skpt.edu.my

-

every :irr:ek

014t2

-Tak:es

,'-.

2 hours

tc

re;lr:h the Cestinalic'n

r-aDaciw - 1ltJ se.&r,s

Travel on larrd

EhAe ffighggffi .Allgns that

Fare - RM45

Time-Every6hours

Ts.k*s sbo*t S hgu{s to re*ch the

YfAW#"iawab soatan-

AEROPLANE

Travel on air

Must board at KLIA

Fare -RM235

Time - every week Takes 2 hours to reach the destination Capacity - 120 seats

BUS Travel on land

Muist boad atPudrraya

Fare - RM45

Time-Every 6hours

T8k€rabotr 6 boursto reacb the

&tudm

C*aoily " 26 lES

TAXI

Travel on land

Must board at the taxi station Fare - RM200 (negotiable)

Time - Depends on availability

Takes about 5 hours to reach the

destination Capacity - 4 seats

Bahan Dari : www.khspt.com www.skpt.edu.my

SULIT

(a) Complete the table with the correct answers.

Lengkapkan jadual dengan jawapanyang betul.

Ways of travelling

Boarding place

Fare

Schedule

Sitting

capacity

BUS

RM45

01412 a 2ol I Hak cipra JPNwP

TAXI

land

depends on

availability

014/2

AEROPLAIYE

KLIA

t20

p0 marlul

I Lihat sebelah

SULIT

SULIT

6

Bahan Dari : www.khspt.com

www.skpt.edu.my

01412

(b) You and your family are planning to go for a holiday. Based on the information

given, which mode of transport would you suggest to your family.

Give reasons for your choice.

Anda don keluarga bercadang untuk pergi bercuti. Berdasarkan maWumat yong diberikan pengangkutan manakah yang anda aknn cadangkan kepada keluarga

anda ?

Berikan sebab-sebab kamu membuat pilihan tersebut.

I would choose

because

014/2 a 2ol l Hak cipta JPNWP

I Lihat sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khspt.com www.skpt.edu.my

SULIT

01412 @ 2011 Hak ciPta JPNwP

01412

[5 marl<sJ

I Lihat sebelah

SULIT

SULIT

Bahan Dari : www.khspt.com

o

6

www.skpt.edu.my

SECTION C

p 5 morl<sl

[Time suggested: 35 minutes]

014t2

Write a story based on the pictures below. You may use the words given to help you. Write your answer in the space provided:

Tulis sebuah cerita berdasarkan gambar-gambar riiba'yah. Kamu boleh rnenggunakan perkataan yang diberikan untuk membantu kamu. Tuliskan jawapan kamu di ruang yang

disediakan.

Puan Alia -back - market - house - opened

Suddenlv - lorrv - crashed - sate - shocked

unhurt - damaged - driver - apologised - repair

Xl4l2 a 2ou Hak cipra JPNWP

I Lihat sebelah

STJLIT

SULIT

01412 a 2oll Hak cipta iPNwP

Bahan Dari : www.khspt.com www.skpt.edu.my

014/2

I Lihat sebelah

ST]LIT

SULIT

Bahan Dari : www.khspt.com

10

www.skpt.edu.my

KERTAS SOALAN TAMAT

A6na2oll HakciptalpNWp

15 Marks

aM/2