Вы находитесь на странице: 1из 12

1/15

SVEUILITE U SPLITU GRAEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET

Doc. dr. sc. Boris Trogrli


Struni studij graevinarstva

kolegij: ZIDANE KONSTRUKCIJE

(Skripta je namijenjena studentima II. god. strunog studija Graevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu) Akademska godina 2008/2009. Split, sijeanj 2009.

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE


(Narodne novine 01/07)

2/15

ZAKON O GRADNJI
(Nar.nov. br. 175/03; 100/04)

lanak 16. Tehnikim propisima se razrauju, odnosno propisuju, u skladu s naelima europskog usklaivanja tehnikog zakonodavstva, bitni zahtjevi za graevinu, tehnika svojstva koja moraju imati graevni proizvodi i drugi tehniki zahtjevi u vezi s graevinama, njihovim graenjem i odravanjem graevine. Tehnikim propisom kojim se izravno ili upuivanjem na tehniku specifikaciju propisuje tehniko svojstvo, koja mora imati graevni proizvod, propisuje se i nain dokazivanja uporabljivosti i radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti graevnih proizvoda s tehnikom specifikacijom. Tehnike propise donosi ministar. Tehniki propisi objavljuju se u Narodnim novinama.

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE


(Narodne novine 01/07)

HRN ENV 1991 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije


+ NAD

HRN ENV 1996 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija


+ NAD

HRN ENV 1998 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres


+ NAD

HRN ENV 1997 Eurokod 7: Geotehniko projektiranje


+ NAD

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


I. II. III. IV. V. VI. VIII. OPE ODREDBE TEHNIKA SVOJSTVA ZIDANE KONSTRUKCIJE GRAEVNI PROIZVODI ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA IZVOENJE I UPORABLJIVOST ZIDANIH KONSTRUKCIJA ODRAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE - ZIE - ZIDNI ELEMENTI - MORT - VEZIVA - DODACI MORTU, MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA I BETONU - AGREGAT, VODA, ARMATURA, ELIK ZA ARMIRANJE, ELIK ZA PREDNAPINJANJE, BETON I PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZATITU I POPRAVAK BETONSKIH DJELOVA ZIDANIH KONSTRUKCIJA POMONI DIJELOVI PREDGOTOVLJENO ZIE PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA IZVOENJE I ODRAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

3/15

PRILOG A PRILOG B PRILOG C PRILOG D PRILOG E PRILOG F

PRILOG G PRILOG H PRILOG I PRILOG J -

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


I. OPE ODREDBE

4/15

> ...podruje primjene, definicije,... - zie (masonry) je sklop zidnih elemenata poloenih na unaprijed odreen nain i povezanih mortom > Zidana konstrukcija se izvodi od: nearmiranog zia, omeenog zia, armiranog zia i prednapetog zia. > ...graevni proizvodi: zidni element, mort, cement i zidarski cement,....

II. TEHNIKA SVOJSTVA ZIDANE KONSTRUKCIJE

(1) Tehnika svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja graevine uz propisano, odnosno projektom odreeno izvoenje i odravanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobiajene uporabe i utjecaje okolia, tako da tijekom graenja i uporabe predvidiva djelovanja na graevinu ne prouzroe: ruenje graevine ili njezinog dijela, deformacije nedoputena stupnja, oteenja graevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije, nerazmjerno velika oteenja graevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. > ...zidana konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije graevine, kojima se ne utjee bitno na tehnika svojstva zidane konstrukcije, imati najmanje tehnika svojstva koja je imala prije rekonstrukcije odnosno adaptacije (u daljnjem tekstu: zateena tehnika svojstva). > ... bitno promjene do ukljuivo 10% (npr. promjena mase graevine, promjena poloaja sredita masa ili sredita krutosti, promjena raunskih vrijednosti reznih sila u proraunskim presjecima i sl.).

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


III. GRAEVNI PROIZVODI ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE
> ...Graevni proizvod ... smije se ugraditi u zidanu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. > ...Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno zie izraeni na gradilitu za potrebe toga gradilita, smiju se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom zidane konstrukcije i ovim Propisom. > ... Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrivanje sukladnosti,.....

5/15

IV. PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA


Okviri ispunjeni ziem > EC2

>... Projektiranjem zidanih konstrukcija moraju se za projektirani uporabni vijek graevine i graenje predvidjeti svi utjecaji na zidanu konstrukciju koji proizlaze iz naina i redoslijeda graenja graevina koje sadre zidanu konstrukciju, predvidivih uvjeta uobiajene uporabe graevine i predvidivih utjecaja okolia na graevinu. > ...Na projektiranje zidanih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga I ovoga Propisa. >...Nije doputeno projektiranje zidanih konstrukcija kojima se zidovi iste etae izvode od raznovrsnih zidnih elemenata ili kao zidovi druge vrste ili sustava konstrukcije Nije doputeno projektiranje zidanih konstrukcija u kojima su pojedine etae izvedene kao konstrukcije druge vrste (betonske, eline i dr.) odnosno konstrukcije drugog sustava (okvirne i dr.). Iznimno od stavka 3. ovoga lanka doputeno je projektiranje zidanih konstrukcija kod kojih su temelji i jedna etaa iznad temelja, u vertikalnom kontinuitetu, projektirane kao betonska konstrukcija od betonskih zidova i ploa na koju se nastavlja zidana konstrukcija.

Fleksibilna etaa

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


IV. PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA
> ...Graevinski projekt projekt zidane konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta graevine mora sadravati osobito: 1. u tehnikom opisu opis utjecaja namjene i naina uporabe graevine.... podatke iz elaborata o prethodnim istraivanjima..... opis zidane konstrukcije, ukljuivo i temeljenje, opis naina izvoenja zidane konstrukcije..., razred izloenosti betonskih dijelova zidane konstrukcije. 2. u proraunu graninog stanja nosivosti i graninog stanja uporabljivosti podatke o predvidivim djelovanjima i utjecajima na graevinu, podatke o temeljnom tlu i proraunskom ubrzanju tla, proraun graninog stanja nosivosti i graninog stanja uporabljivosti... 3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete zidane konstrukcije: razred nadzora izvoenja zidane konstrukcije, svojstva koja moraju imati graevni proizvodi ...., ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti graevnih proizvoda .. nain kontrole graevnih proizvoda prije ugradnje, ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti zidane konstrukcije, uvjete graenja ... druge uvjete ... >... projekt rekonstrukcije odnosno adaptacije graevine, kojom se mijenja zidana konstrukcija, obvezno mora sadravati podatke o utvrenim zateenim tehnikim svojstvima zidane konstrukcije. Zateena tehnika svojstva zidane konstrukcije utvruju se uvidom u dokumentaciju graevine, ispitivanjima, proraunima ili na drugi primjereni nain.

6/15

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


V. IZVOENJE I UPORABLJIVOST ZIDANIH KONSTRUKCIJA
> ...Pri izvoenju zidane konstrukcije izvoa je duan pridravati se projekta zidane konstrukcije i tehnikih uputa za ugradnju i uporabu graevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa. > ... Kod preuzimanja graevnog proizvoda izvoa zidane konstrukcije mora utvrditi: je li graevni proizvod isporuen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je graevni proizvod isporuen s podacima u oznaci, je li graevni proizvod isporuen s tehnikim uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, ukljuivo rok uporabe graevnog proizvoda te podaci znaajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odreenim glavnim projektom. > ...Uvjeti za izvoenje zidane konstrukcije odreuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta zidane konstrukcije najmanje u skladu s odredbama Priloga J ovoga Propisa. > ... Smatra se da zidana konstrukcija ima projektom predviena tehnika svojstva i da je uporabljiva ako: su graevni proizvodi ugraeni u zidanu konstrukciju na propisani nain i imaju ispravu o sukladnosti prema lanku 13. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema lanku 13. stavku 2. ovoga Propisa, su uvjeti graenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnika svojstva zidane konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta, zidana konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrene ispitivanjem pokusnim optereenjem, kada je ono propisano kao obvezno, ili zahtijevano projektom, te ako o svemu odreenom podstavkom 1., 2. i 3. ovoga stavka postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

7/15

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


VI. ODRAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA
> ... Odravanje zidane konstrukcije podrazumijeva: redovite preglede zidane konstrukcije, u razmacima i na nain odreen projektom graevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, izvanredne preglede zidane konstrukcije nakon kakvog izvanrednog dogaaja ili po inspekcijskom nadzoru, izvoenje radova kojima se zidana konstrukcija zadrava ili se vraa u stanje odreeno projektom graevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je zidana konstrukcija izvedena.

8/15

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

> ... Dana 29. veljae 2008. godine prestaju se primjenjivati priznata tehnika pravila u dijelu u kojem se odnose na zidane konstrukcije obuhvaene ovim Propisom, sadrana u: Pravilniku o tehnikim mjerama i uvjetima za izvoenje zidova zgrada (Slubeni list 17/70) i priznata tehnika pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika, Pravilnik o tehnikim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmikim podrujima ....., Pravilnik o obvezatnom atestiranju fasadnih opeka i glinenih blokova ... Naredba o obvezatnom atestiranju prefabriciranih elemenata od elijastog betona ... > ... Glavni projekt u kojemu je tehniko rjeenje zidane konstrukcije dano prema priznatim tehnikim pravilima iz stavka 1. ovoga lanka smatrat e se pravovaljanim dokumentom za izdavanje graevinske dozvole ako je zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 29. veljae 2008. godine. Ovaj Propis stupa na snagu 1. oujka 2007. godine.

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


PRILOG A - ZIE

9/15

> ... Tehnika svojstva zia odreuju se u skladu s normom HRN ENV 1996-1-1, HRN ENV 1996-1-2 i HRN ENV 1996-1-3 i/ili ispitivanjem. > ... Tehnika svojstva zia moraju biti specificirana se u projektu zidane konstrukcije. > ... Tehnika svojstva zidnog elementa moraju biti specificirana u projektu zidane konstrukcije. > ... Vrste zidnih elemenata jesu: a) openi zidni element, b) vapnenosilikatni zidni element, c) betonski zidni element, d) zidni element od porastoga betona, e) zidni element od umjetnoga kamena, f) zidni element od prirodnog kamena, razreda proizvodnje I i II. > ... Sustav potvrivanja sukladnosti zidnih elemenata razreda proizvodnje I je 2+ a razreda proizvodnje II je 4, prema Dodatku ZA norma niza HRN EN 771.

PRILOG B ZIDNI ELEMENTI

PRILOG B MORT

> ... Mort u smislu toke C.1.1. ovoga Priloga je: a) tvorniki projektirani mort mort odreen svojstvima, proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilita iji je sastav i postupak proizvodnje odabrao proizvoa morta; b) mort zadanog sastava mort odreen sastavom, proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) ili izraen na gradilitu za potrebe toga gradilita prema projektu zidane konstrukcije. > ... Vrste morta su: a) mort ope namjene (G) - mort za zie bez posebnih znaajka, b) tankoslojni mort (T) - tankoslojni mort za zie s najveim zrnom agregata do 2 mm, c) lagani mort (L) - mort za zie ija je gustoe suhog ovrsnulog morta 1300 kg/m3.

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


PRILOG B MORT

10/15

> ... Za mort zadanog sastava koji se za obiteljsku kue ili jednostavnu graevinu izrauje na gradilitu i ija je zahtijevana tlana vrstoa manja ili jednaka 5 N/mm2, u glavnom projektu se odreuju omjerima pojedinih sastojaka, a obvezno se specificiraju svojstva tih sastojaka prema odredbama priloga Di F ovoga Propisa. > ... Za mort zadanog sastava gdje je u glavnom projektu zahtijevana tlana vrstoa vea od 5 N/mm2, smije se primijeniti samo mort proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici). U glavnom se projektu odreuju omjeri pojedinih sastojaka, a obvezno se specificiraju svojstva tih sastojaka prema odredbama priloga D i F ovoga Propisa. GRAEVNO VAPNO CEMENT I ZIDARSKI CEMENT (propisuje se: Podruje primjene, Specificirana svojstva, potvrivanje sukladnosti i oznaavanje, Ispitivanje, Uzorkovanje, Odravanje svojstava, ...

PRILOG C VEZIVA

PRILOG E - DODACI MORTU, MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA I BETONU PRILOG F - AGREGAT, VODA, ARMATURA, ELIK ZA ARMIRANJE, ELIK ZA PREDNAPINJANJE, BETON I PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZATITU I POPRAVAK BETONSKIH DJELOVA ZIDANIH KONSTRUKCIJA PRILOG G - POMONI DIJELOVI PRILOG H - PREDGOTOVLJENO ZIE

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


PRILOG I - PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA
I.1. Podruje primjene > ... Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje zidanih konstrukcija uzimajui u obzir i osnove prorauna i djelovanja na konstrukcije, geotehniko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

11/15

I.2. Projektiranje, proraun i graenje I.2.1. Pravila za projektiranje zidanih konstrukcija odreena su hrvatskim normama nizova HRN ENV 1991, HRN ENV 1996, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998 s nacionalnim specifinostima danim nacionalnim dokumentom za primjenu (u daljnjem tekstu: NAD) u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upuuju. I.3. Tehnika svojstva zia, zidnih elemenata, morta, betona, armature i sastavnih materijala > ... specificiraju se u projektu zidane konstrukcije prema odredbama iz Priloga ovoga Propisa. I.4. Popis norma I.4.1. Norme za projektiranje zidanih konstrukcija HRN ENV 1991 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije HRN ENV 1996 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija HRN ENV 1997 Eurokod 7: Geotehniko projektiranje HRN ENV 1998 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

TEHNIKI PROPIS ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE (Narodne novine 01/07)


PRILOG J - IZVOENJE I ODRAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA

12/15

> ... Ovim se Prilogom propisuju tehniki i drugi zahtjevi i uvjeti za izvoenje zidanih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilitu zidanih konstrukcija te odravanje zidanih konstrukcija graevina.... > ... Zie zidane konstrukcije se na gradilitu izvodi od zidnih elemenata, proizvedenih prema odredbama Priloga B i morta proizvedenog prema odredbama Priloga C, ili kao predgotovljeno zie, prema projektu zidane konstrukcije i odredbama ovoga Priloga. > ... Kontrolu razreda izvedbe zia (A, B, C) provodi nadzorni inenjer i utvruje da postoji osposobljenost izvoaa za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe. > ... Pri izvedbi zia zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica, ako ovim Propisom nije drukije propisano. > ... Pri izvedbi zia zidane konstrukcije sa zidnim elementima s mortnim depovima, vertikalne sljubnice ispunjavaju se po punoj visini zidnog elementa i u punoj irini mortnog depa; irina mortnog depa mora biti odreena projektom zidane konstrukcije i mora iznositi najmanje 40% irine zidnog elementa. > ... Pri zidanju zia zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0.4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4.5 cm. > ... Vertikalni serklai pojedine etae betoniraju se nakon izvedbe zia te etae pri emu se mora osigurati veza zid serkla, bilo nainom gradnje (istacima zidnih elemenata svakog drugog reda za najmanje 0.4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4.5 cm), ili mehanikim spojnim sredstvima u skladu s projektom zidane konstrukcije. > ... Serklai pojedine etae moraju imati plotinu presjeka ne manju od 225 cm2 s najmanjom stranicom od 15 cm2 i najmanjom plotinom armature: 4 10 za jednoetane graevine 4 12 za dvoetane graevine 4 14 za troetane graevine i graevine vee etanosti Razmak spona moe iznositi najvie 25 cm