Вы находитесь на странице: 1из 3

CP TC : CC DANG CN BNG PHN NG OXIHOA - KH Dng 1 : phn ng oxi ha kh thng thng ( c th c axit, kim hay nc tham gia phn

n ng l cht mI trng) Cn bng cc phn ng oxi ha kh sau y theo phng php thng bng electron. Hy cho bit vai tr cht phn ng l cht kh, cht oxi ha hay cht mi trng ? gii thch. 1. NH3 + O2 -------> NO + H2O 2. Mg + HNO3 ------> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 3. Zn + H2SO4 -----> ZnSO4 + H2S + H2O 4. MnO2 + HCl MnCl2 + Cl2 + H2O 5. KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O 6. KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 7. KMnO4 + K2SO3+ H2O K2SO4 + MnO2 + KOH 8. FeO + HNO3 Fe(NO3)3+N2O+H2O Dng 2 : phn ng oxi ha kh ni phn t Cn bng cc phn ng oxi ha kh sau y theo phng php thng bng electron. Hy ch ra nguyn t l cht kh, cht oxi ha 1. KClO3 ------> KCl + O2 2. AgNO3 ------> Ag + NO2 + O2 3. Cu(NO3)2 -------> CuO + NO2 + O2 4. HNO3 -------> NO2 + O2 + H2O 5. KMnO4 ------> K2MnO4 + O2 + MnO2 Dng 3 : phn ng t oxi ha kh 1. Cl2 + KOH -------> KCl + KClO3 + H2O 2. S + NaOH ------> Na2S + Na2SO3 + H2O 3. NH4NO2 --------> N2 + H2O 4. I2 + H2O --------> HI + HIO3 Dng 4 : phn ng oxi ha kh c s oxi ha l phn s 1. Fe3O4 + Al -----> Fe + Al2O3 2. Fe3O4 + HNO3 -------> Fe(NO3)3 + NO + H2O 3. CH3 C = CH + KMnO4 + KOH ----> CH3 COOK + K2CO3 + MnO2 + H2O 4. CH3 CH = CH2 + KMnO4 + H2O ----->CH3 CH(OH) CH2(OH) + MnO2 + KOH 5 . Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O Thay sn phm kh NO ln lt bng NO2, N2O, N2, NH4NO3 ri cn bng. Dng 5 : phn ng oxi ha kh c nhiu cht kh 1. FeS2 + O2 -------> Fe2O3 + SO2 2. FeS + KNO3 -----> KNO2 + Fe2O3 + SO3 3. FeS2 + HNO3 Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O 4. FeS2 + HNO3 + HCl FeCl3 + H2SO4 + NO + H2O 5. FeS + HNO3 Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NO + H2O 6. As2S3 + HNO3 + H2O -----> H3AsO4 + H2SO4 + NO 7. CrI3 + Cl2 + KOH ---> K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O 8. As2S3 + KClO3 + H2O -----> H3AsO4 + H2SO4 + KCl 9. Cu2S + HNO3 -----> NO + Cu(NO3)2 + CuSO4 + H2O 10. CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O ------> CuSO4 + FeSO4 + H2SO4 11. CuFeS2 + O2 ------> Cu2S + SO2 + Fe2O3 12. FeS + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + S + SO2 + H2O 13. FeS + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 14. FeS2 + H2SO4 ----> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 15. Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 -----> K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2 16. Cu2S.FeS2 + HNO3 -----> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

CP TC : CC DANG CN BNG PHN NG OXIHOA - KH Dng 6 : phn ng oxi ha kh c s oxi ha tng gim nhiu mc 1. Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O ( VNO : VN2O = 3 : 1) 2. Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NO + N2 + H2O ( nNO : nN2 = 3 : 2) 3. FeO + HNO3 ------> Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O (Bit t l s mol NO2 : NO = a : b ) 4. FeO + HNO3 ------> N2O + NO + Fe(NO3)3 + H2O 5. Al + HNO3 -------> Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O Dng 7 : phn ng oxi ha kh c h s bng ch 1. M + HNO3 M(NO3)n + NO2 + H2O (Vi M l kim loi ho tr n) Thay NO2 ln lt bng: NO, N2O, N2, NH4NO3 ri hon thnh phn ng. 2. M + H2SO4 M2(SO4)n + SO2 + H2O 3. FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O Thay NO ln lt bng NO2, N2O, N2, NH4NO3 ri hon thnh phn ng. 4. FexOy + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 5. FeO + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O 6. M2(CO3)n + HNO3 ------> M(NO3)m + NO + CO2 + H2O 7. NaIOx + SO2 + H2O ----> I2 + Na2SO4 + H2SO4 8. Cu2FeSx + O2 ------> Cu2O + Fe3O4 + SO2 9. FexOy + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2 + S + H2O 10. FexOy + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O 11. M + HNO3 M(NO3)n + NxOy + H2O Dng 8 : phn ng oxi ha kh c cht hu c 1. C6H12O6 + H2SO4 -------> SO2 + CO2 + H2O 2. C12H22O11 + H2SO4 -------> SO2 + CO2 + H2O 3. CH3- C CH + KMnO4 + H2SO4 --------> CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O 4. K2Cr2O7 + CH3CH2OH + HCl -------> CH3-CHO + KCl + CrCl3 + H2O 5. HOOC COOH + KMnO4 + H2SO4 ------> CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Dng 9 : vn dng vic cn bngphn ng oxi ha kh lm bi tp Xc nh tn kim loi Bi 1 Ho tan hon ton 1,2 gam kim loi M vo dung dch HNO3 d thu c 0,224 lt kh N2 ktc (sn phm kh duy nht). Xc nh kim loi M. Bi 2 Ho tan hon ton 14,04 gam kim loi R trong dung dch HNO3 long thy thot ra 4,48 lt hn hp 3 kh NO, N2O, N2 c t l s mol ln lt l 1: 2: 2. Kim loi R l A. Zn B. Fe C. Mg D. Al Bi 3 Ho tan va mt lng hn hp gm kim loi M v oxit MO (M c ho tr khng di v MO khng phi oxit lng tnh) trong 750ml HNO3 0,2M c dung dch A v kh NO. Cho A tc dng va vi 240ml dung dch NaOH 0,5M thu c kt ta, lc kt ta v nung n khi lng khng i c 2,4 gam cht rn. a.Xc nh tn kim loi M. b.Tnh khi lng mi cht trong hn hp u v th tch kh NO sinh ra 27,3 0C v 1atm. Bi 4 Cho 12,8 gam kim loi R tan hon ton trong dung dch HNO 3 thy thot ra 4,48 lt (ktc) hn hp hai kh NO v NO2 c t khi i vi H2 bng 19. Xc nh kim loi . Bi 5 - CSP TP HCM 2005 ( khi A ) Chia 9 gam hn hp A gm 2 kim loi Mg v Al lm 3 phn bng nhau : Phn 1 : ho tan bng dd H2SO4 long , d thy thot ra 3,136 lt H2 .

CP TC : CC DANG CN BNG PHN NG OXIHOA - KH Phn 2 : cho tc dng va vi dd HNO3 long ch thu c V lt kh NO duy nht v dd X (khng cha mui amoni ) a,Tnh % khi lng mi kim loi trong hn hp A . b,Tnh V . Bit th tch cc kh o ktc . Bi 6-CSP Qung Bnh 2005 ( khi A ) Cho 7,22 gam hn hp X gm Fe v kim loi M c ho tr khng i . Chia hn hp thnh 2 phn bng nhau : Phn th nht ho tan ht vo dd HCl d thu c 2,128 lt H2 . Phn ho tan ht vo dd HNO3 d thu c duy nht 1,792 lt kh NO (cc kh o ktc ) . a,Vit cc ptp xy ra . b,Xc nh kim loi M v % khi lng mi kim loi trong hn hp X . Cu 7Khi tc dng vi dd HNO3 60 % (d = 1,365 g/ml ) , 12,8 gam mt kim loi ho tr hai to nn 8,96 lt kh mu nu (ktc) . Hy xc nh tn kim loi ho tr hai v s ml dd HNO3 tc dng . Cu 8 Khi tan trong axit nitric , 6,4 gam mt kim loi cha bit to nn mui ca kim loi ho tr hai v 4,48 (ktc) lt kh cha 30,43 % N v 69,57% O .T khi ca kh vi hiro l 23 . xc nh tn kim loi Cu 9 Ho tan hon ton 1,2 gam kim loi X vo dd HNO3 d thu c 0,224 lt kh nit ktc Xc nh tn kim loi . Cu 10 Ho tan hon ton 16,2 gam bt kim loi ho tr (III) vo 5 lt dd HNO3 0,5 M (d=1,25g/ml). Sau khi p kt thc thu c 2,8 lt hn hp NO, N2 ( O0C , 2 atm ). Trn hn hp kh trn vi lng oxi va , sau p thy th tch kh thu c ch bng 5/6 tng th tch hn hp kh ban u v th tch oxi mi cho vo . a,Tm khi lng nguyn t v gi tn kim loi b,Tnh nng % ca dd HNO3 sau p . Cu 11 Ho tan 19,2 gam kim loi M trong H2SO4 c d thu c kh SO2 . Cho kh ny hp th hon ton trong 1 lt dd NaOH 0,7 M , sau p em c cn dd thu c 41,8 gam cht rn . 1,Xc nh tn kim loi M . 2,Trn 19,2 gam kim loi M vi m gam hn hp CuCO3 v FeCO3 ri ho tan trong 1 lt dd HNO3 3 M thu c dd A v 15,68 lt hn hp kh gm NO , CO2 . Hn hp kh ny c t khi so vi H2 l 19 Tun 15