Вы находитесь на странице: 1из 6

Thaâm Cung Bí Söû

Thoáng Quoác Haønh Quaân Chinh Thaûo Söï – Thaùi Sö Traàn Thuû Ñoä
Chieâu Hoaøng hoaøng haäu ngoài beân ngoïn ñeøn daàu leo leùt loøng naëng træu. Ñeâm ñaõ khuya, tieáng deá keâu ruùc ríc ngoaøi vöôøn laøm
naøng buoàn hôn. Nhöõng caønh caây ngoaøi vöôøn thöôïng uyeån ñong ñöa theo nhòp gioù heo may luoàn qua caùnh cöûa thoåi nhöõng
sôïi toùc maây treân vaàng traùn thanh cao. Ñaõ maáy ngaøy nay Traàn Caûnh khoâng ñeán thaêm naøng nhö thöôøng leä khieán naøng quay
quaét nhôù chaøng nhö ñieân daïi. Naøng nhôù khuoân maët chöõ ñieàn nghieâm nghò. Vaàng traùn cao thoâng minh vaø caëp maét saùng nhö
sao laøm naøng rung ñoäng moãi khi chaøng chaêm chuù nhìn naøng. Ñoâi maét chaøng röïc löûa moãi laàn noùi chuyeän quoác söï thu phuïc
moïi ngöôøi chung quanh vaø cuoán huùt taâm hoàn ngöôøi hoaøng haäu treõ. Töø luùc laáy Traàn Caûnh naêm môùi 8 tuoåi ñeán nay ñaõ gaàn 12
naêm naøng chæ baét ñaàu chuù yù ñeán choàng … vaøi thaùng tröôùc ñaây. Meï naøng laø Traàn thò vaø cha laø Lyù Hueä Toâng ñem gaõ naøng
cho Traàn Caûnh voán laø anh em coâ caäu ruoät vôùi naøng. Nhaø hoï Traàn laø nhö theá, anh em coâ caäu, dì chuù laáy nhau loaïn xaï vì
muoán baûo trì huyeát thoáng vaø söùc maïnh cuûa doøng hoï. Naøng coøn nhôù roõ caùi ñeâm hoâm aáy, caùi ñeâm naøng … trao taám thaân
trinh baïch cho chaøng vua treû tuoåi khoûe maïnh ñeïp trai nhö Phan An taùi theá naøy.
Duø mang tieáng laáy choàng nhöng Phaät Kim (teân tuïc cuûa Chieâu Hoaøng) vaø Traàn Caûnh ñoái vôùi nhau nhö hai ngöôøi baïn thaân. ÔÛ
chung cung ñieän vaø chung phoøng nhöng ít khi naøo naøng cho chaøng roõ nhöõng giaây phuùt rieâng tö vì baûn tính hay maéc côû trôøi
sinh cuûa naøng. Bieát nhau töø luùc coøn quaù treû khieán caû hai ñeàu khoâng maáy töï nhieân khi bò eùp vôùi nhau caùi chuyeän vôï choàng
quaù thaân maät. Traàn Caûnh cuõng theá, chaøng nhieàu khi cuõng chæ vaøo vaán an naøng theo thuû leä trieàu ñình chöù chöa bieát noùi vôùi
naøng nhöõng lôøi dòu ngoït tình töù yeâu thöông. Moïi chuyeän ñeàu thay ñoåi vaøo ngaøy moàng ba teát naêm Bính Thaân (1236) sau böõa
tieäc ñoùn möøng tuø tröôûng caùc möôøng ñeán qui phuïc. Naêm aáy naøng môùi möôøi chín tuoåi.
Traàn Caûnh coù veû hôi say sau khi uoáng khaù nhieàu röôïu caàn töø böûa tieäc. Chaøng cuõng toû ra vui hôn. Caùi lo ngaïi maàm noåi loaïn
ôû caùc nôi heûo laùnh naøy ñaõ hoaøn hoaøn daäp taét sau khi Thaùi Sö Traàn Thuû Ñoä quyeát ñònh ñem caùc coâng nöông cöïu traøo gaõ cho
caùc tuø tröôûng laøm quaø giao höõu. Giaác mô coù theå laøm chuû ñöôïc moät coâ gaùi ngöôøi Kinh ñaõ laø khoù huoáng gì laø giôùi quùi toäc cao
quùi, nhöõng tuø tröôûng caùc möôøng möøng coøn hôn cha cheát soáng laïi, taát caû ñeàu höùa maõi maõi trung thaønh vôùi ngöôøi chuû môùi coù
leõ hôn caû con choù trong nhaø. Traàn Caûnh khoaùi chí mæm cöôøi. Chaøng gaät guø thaàm phuïc cho möu keá cuûa ngöôøi chuù ruoät. Taát
caû caùc quyeát ñònh töø Thuû Ñoä ñeàu ñöôïc chaøng hoaøn toaøn ñoàng yù duø chính chaøng laø moät ngöôøi thoâng minh hieám coù. Tuy ñoâi
luùc khoâng baèng loøng veà nhöõng haønh ñoäng ñoäc taøi cuûa chuù ruoät, nhöng vì bò chuù uoán naén töø nhoû caùi gì cuõng phaûi nghe theo
khieán chaøng nhieàu luùc khoâng töï chuû chính mình. Quyeát ñònh ñem gaõ con chaùu cung nhaân nhaø Lyù cho moïi rôï khoâng ñöôïc
chaøng ñoàng yù vì sôï laøm ngöôøi baïn xinh ñeïp hieàn haäu buoàn roát cuoäc cuõng xuoâi tay phoù maëc cho oâng chuù gian huøng laøm gì
thì laøm. Chaøng böôùc vaøo phoøng Chieâu Hoaøng ñeå an uûi naøng luùc naøy ñang u saàu uû doät vì caùc ngöôøi thaân beân caïnh ñaõ töø töø
bieán maát caû.
Tieáng thuùt thít treân giöôøng cuûa Chieâu Hoaøng laøm loøng chaøng chuøng laïi. Naøng boû veà giöõa böõa tieäc lieân hoan oàn aøo vui nhoän.
Voán lo cho ngöôøi baïn thaân töø nhoû chaøng hieåu roõ taïi sao naøng laøm theá neân ñònh böôùc theo thaêm hoûi neáu khoâng vì caëp maéc
saéc nhö dao cuûa oâng chuù tröøng leân chaän laïi. Chaøng ngoài nhö treân ñoáng löûa, trong loøng boàn choàn, nhaän heát ly naøy ñeán ly
khaùc töø caùc quan khaùch vui möøng chuùc tuïng. Ñeán khi ngöôøi khaùch choùt quì laïy ra veà chaøng môùi thôû phaøo nheï nhoûm vaø voäi
vaû ñeán cung Thieáu Döông tìm naøng ngay. Chaøng leân tieáng, sau khi ngoài xuoáng caïnh meùp chieác giöôøng baèng goå lim daøy ba
boán taác ta.
"Phaät Kim ! Naøng coù sao khoâng?"
Tieáng nöùc nôû caøng to theâm khoâng traõ lôøi khieán chaøng caøng lo laéng.
"Phaät Kim. Em hieåu cho ta. Ta khoâng bao giôø muoán naøng phaûi xa caùc ngöôøi thaân cuûa naøng, nhöng ñaây laø yù Thaùi Sö ta
khoâng theå cöôõng laïi ñöôïc."
Chieâu Hoaøng aám öùc.
"Chaøng laø vua maø ñeå cho Thaùi Sö loäng quyeàn nhö theá! Coøn gì laø phaåm giaù? Chaøng coù thaáy thöù phi Haân thò than khoùc vì bò
gaõ cho thaèng moïi möôøng Thaùi Phieân khoâng? Laïi theâm coâ em hoï thaân yeâu nhaát cuûa thieáp cuõng bò ñem ñi maát. Theá thì thieáp
ôû ñaây vôùi ai? Sao chaøng khoâng gaõ thieáp cho boïn man ri moïi rôï ñoù luoân cho coù khoeû hôn khoâng?"
Naøng laïi vaät ra than khoùc aàm ó. Khoâng bieát laøm gì hôn, Traàn Caûnh thôû daøi. Chaøng ñaët tay treân vai Chieâu Hoaøng cuùi ngöôøi
thaáp xuoáng voå veà.
"Ta hieåu laém Phaät Kim aï. Ta ñaõ coá gaéng khuyeân Thaùi Sö nhöng ngöôøi khoâng nghe. Ngöôøi coøn baûo ñaây laø cho an ninh cuûa
nöôùc Nam vaø nhaø Traàn. Neáu khoâng thu phuïc ñöôïc ñaùm moïi naøy thì an ninh phía Baéc seõ khoâng oàn vaø giaëc Toáng thöøa cô luùc
ta ñang yeáu ñem quaân xaâm chieám thì ta caøng coù toäi vôùi toå quoác hôn. Naøng thoâng caûm cho ta."
Chieâu Hoaøng vaãn coøn nöùc nôû. Tieáng khoùc caøng luùc caøng to khieán Traàn Caûnh quyùnh leân. Chaøng oâm chaàm laáy naøng naên næ
khoâng ngôùt. Hai bôø vai nhoû nhaén cuûa Chieâu Hoaøng rung leân töøng hoài caøng laøm chaøng thöông caûm hôn. Chaøng xoa tay leân
treân sau laøn luïa moûng nhö giaáy kieáng. Laøn da maùt röôïi khieán chaøng chôït ruøng mình. Muøi höông xöû nöû thoang thoaûng khieán
1
chaøng ngaây ngaát ñeâ meâ. Nhö caûm nhaän ñieàu gì tieáng khoùc cuûa Chieâu Hoaøng cuõng ngöng laïi. Naøng xoay laïi. Khuyûu tay cuûa
Traàn Caûnh boãng tì vaøo moät caùi gì meàm nhuûn, nhö boâng goøn, ñaøn hoài. Chaøng giaät mình tính giaät tay ra nhöng khoâng hieåu
sao chaøng laïi ñeå yeân. Men röôïu laøm chaøng queân phaéc ñi ñaây laø ngöôøi baïn töø nhoû hay cuøng chaøng ñuøa chôi , chaøng ñöa tay
chuïp vaøo hai cuïc boâng goøn eâm aùi. Chieâu Hoaøng boång öù höï ít tieáng nghe thaät ai oaùn. Boä ngöïc trinh nöõ bò ngöôøi khaùc phaùi rôø
phaûi laøm naøng maéc côû söôïng suøng. Tính maéng chaøng thì hai ñaàu vuù naøng boãng söôïng cöùng vì moät caûm giaùc khoâng quen
thuoäc ñaày kích thích ñi ñeán laøm chæ coøn tieáng öù höï trong coå hoïng. Traàn Caûnh nhö loït vaøo moät theá giôùi môùi. Chaøng ngôø
ngheä ch xoa tay loaïn leân treân boä ngöïc nhoû nhaén yeâu kieàu cuûa coâ baïn thaân. Boùp naén ñuû kieåu, vuïng veà nhö moät chuù beù ngaây
thô. Chaøng caàm phaàn aùo treân giaät maïnh. Moät tieáng xoaït luïa xeù vang leân. Chieâu Hoaøng hoån heån.
"Chaøng … chaøng laøm gì theá? Ñöøng laøm thieáp sôï."
Khoâng ñaùp vì men röôïu laøm môø lyù trí, Traàn Caûnh cuùi saùt xuoáng loàng ngöïc nguyeân trinh traéng phau ngaäm vaøo ñaàu vuù beù nhoû
maøu hoàng nhaït döôùi aùnh ñeøn daàu phoäng lôø môø. Chieâu Hoaøng ruù leân khi traùi tuyeát leâ naøng bò nuùt maïnh. Moät luoàng ñieän töø
ñaàu vuù chaïy leân oùc vaø truyeàn xuoáng phía döôùi haï theå laøm naøng boång keùo ñaàu Traàn Caûnh saùt laïi.
"Chaøng … chaøng … ñöøng laøm thieáp … ñau."
AÀm öø trong hoïng khoâng ñaùp . Traàn Caûnh nhö em beù khaùt söûa laâu ngaøy, nguïp laën töø ñaàu vuù naøy qua ñaàu vuù khaùc vaø tieáng
reân ræ ai oaùn cuûa ngöôøi hoaøng haäu treû khieán chaøng say söa buù maõi khoâng ngöøng. Chaøng ngoài daäy, caàm meùp quaàn Chieâu
Hoaøng keùo xuoá ng. Caùi quaàn luïa moûng ñöôïc coät laïi baèng hai sôïi daây luïa nhoû bò vaát rôi naèm leû loi treân saøn goã. Chaøng cuõng
ñöùng leân côûi boû boä y phuïc hoaøng trieàu hao hao gioáng nhaø Lyù thoâ keäch naëng neà ra, traàn truoàng khoe cho naøng thaáy thaân
hình voõ só caân ñoái nôû nang. Duø hôi toái chaøng cuõng thaáy ñöôïc moät maûng reâu xanh rì giöõa hai caëp ñuøi non traéng noûn. Nhö
ma aùm, chaøng cuùi saùt xuoáng. Moät muøi thôm nhö lan xaï xoâng leân taän oùc laøm chaøng hít haø saâu vaøo trong loàng ngöïc khoûe
maïnh. Hai tay run raåy, chaøng caàm hai chaân naøng daïng ra. Chieâu Hoaøng coá göôïng laïi nhöng söùc ma men Traàn Caûnh quaù
maïnh laøm naøng chòu thua. Caëp chaân naøng dang ra phôi loä vuøng thaàm kín nhaát cuûa ngöôøi con gaùi tröôùc caëp maét theøm
thuoàng cuûa chaøng vua treõ. Muøi höông quùy kích thích laøm Traàn Caûnh khoâng daèn ñöôïc. Chaøng hoân ngaáu nghieán treân ñaùm
reâu xanh ñen bieác. Löôõi theø daøi ra lieám treân maïch ñaøo nguyeân öôùt röôït. Ngöôøi hoaøng haäu trinh nguyeân ruù leân laáy tay ñaåy
ñaàu Traàn Caûnh ra.
"OÁi …. OÁi … chaøng, cha…aø..ng . Kyø… kyø…quaù haø. Choå … choå ñoù … dô … a a ahhhhhh laé…….m ahhhhhhhhh."
Traàn Caûnh thaät maïnh. Chaøng laøm nhö maùy. Chaøng khoâng bieát taïi sao nöõa. Muøi hoa lan thôm nöùc töø ñaùm reâu vaø maïch suoái
tieân laøm chaøng ngôù ngaån. Chaøng lieám, buù, taùp hai meùp hoa daøy lôùm chôùm reâu ñeán ñuùt löôõi saâu vaøo trong khe gieáng cam loà
töôi maùt. Hoøn cuoäi nhoû nhoâ leân ñoû hoûn laøm chaøng toø moø ngaäm moâi raø löôõi chung quanh. Chieâu Hoaøng öôõn ngöôøi leân uoán
eùo khoâng ngôùt. Hai tay níu chaëc buùi toùc quaán treân ñaàu chaøng laøm xoå tung ra. Nöôùc cam loà chaûy traøn lan öôùt nheïp maët muûi
nhaø vua. Naøng quyùnh quaùng leân khi chaøng quay phía treân ñaàu naøng cho thaáy ngoïc haønh cöông cöùng thaät ñaùng sôï vaø khieâu
khích kyø laï. Baøn tay ngoïc toø moø caàm laáy. Khi côn khoaùi laïc ñi ñeán naøng moät tay keùo saùt maët chaøng vaøo haï theå, hai ñuøi non
keïp chaët ñaàu chaøng khoâng cho laáy ra, coøn baøn tay kia caàm ngoïc haønh ñang caêng cöùng boùp giaät maïnh khieán chaøng ruù leân
khoâng haûm ñöôïc baén tinh khí tung toeù leân saøn goå lim vaø caû treân ngöôøi naøng. Kheû ñaët naøng naèm treân caùnh tay khoeû maïnh,
chaøng thaàm thì nhöõng lôøi aân aùi, aâu yeám, vuoát ve treân thaân hình khoâng maõnh vaõi noõn naø nhö moät boâng hoa töôi thaém. Ñeâm
hoâm ñoù chaøng nheï nhaøng ñuùt vaøo ngöôøi naøng xeù toang da thòt ngöôøi hoaøng haäu trinh nguyeân vaø sau ñoù … laïi aên naøng theâm
laàn nöõa ñeå tieáng khoùc ñau ñôùn cuûa ngöôøi xöû nöõ thay vaøo baèng tieáng reân la trong hoan laïc.
Chieâu Hoaøng thôû daøi. Naøng nhôù Traàn Caûnh quaù ñoãi. Naøng nhôù voøng tay khoûe maïnh oâm ghì naøng naéc lieân tuïc ñöa naøng veà
moät theá giôùi nhö trong tieân caûnh. Naøng nhôù caùi löôõi daøi thaäm thöôït coù theå lieám tôùi choùt muõi, luùc noù tung hoaønh treân thaân
hình khoâng moät maûnh vaûi cuûa naøng. Naøng nhôù … oâi naøng nhôù caây ngoïc haønh daøi cöùng, caëp ngoïc hoaøn saên chaéc keùo leân
luùc naøng thoaùt tinh rôø raãm, trong côn khoaùi laïc ñeán laøm naøng khoâng cöôûng ñöôïc maân meâ chuùng nhö moät thieáu phuï ña
daâm. Naøng reân ræ, töùc töôûi , sôø hoøn cuoäi nhoû sau laøn luïa moûng, ngöôøi traân cöùng , con böôùm öôùt ñaåm rung raåy, baøng hoaøng,
côn söôùng ñeán toät ñoä, khi ngoài nhôù tôùi chaøng. Naøng ñaâu bieát chaøng luùc naøy ñang beân nhaø Thaùi Sö , trong moät tình caûnh
khaù roái ren. Naøng thieáp ñi.
o0o
Traàn Caûnh khoâng tin ñöôïc tai mình. Khi Thaùi Sö môøi chaøng sang , chaøng ñaõ vieän ñuû lyù do neù traùnh vì bieát Thaùi Sö seõ ñem
vieäc ñoù ra thuùc giuïc. Nhöng oâng ta khoâng sôøn loøng tieáp tuïc naøi næ vaø sau cuøng chaøng ñaønh nhöôïng boä leân kieäu coù saün veà
dinh Thaùi Sö. Chaøng thaät khoâng ngôø Thaùi Sö coù theå taøn nhaãn nhö theá. Khi thaáy chaøng laáy Chieâu Hoaøng laâu chöa coù con,
oâng ñaõ thaéc maéc haïch hoûi nhieàu laàn. Chaøng cuõng khoâng roõ taïi sao chaøng vaø naøng yeâu nhau ñaõ hôn maáy thaùng maø naøng
vaãn chöa toû veû gì laø thuï thai. Nhöng chuyeän gì cuõng phaûi töø töø chöù. Chaøng tìm caùch thoaùi thaùc caâu giôø nhöng chaøng bieát
khoâng theå qua maët Thaùi Sö ñöôïc. Baûo chaøng phaûi kieám moät ngöôøi vôï khaùc thì chaøng coù theå khoâng phaûn ñoái vì mang thaân
phaän nhaø vua tam cung luïc vieän thieáu gì ngöôøi ñeïp, nhöng ñaây Thaùi Sö eùp chaøng phaûi laáy chò cuûa Chieâu Hoaøng, ñang coù
thai ba thaùng vôùi ngöôøi anh ruoät cuûa chaøng laø Traàn Lieãu. Lyù do cuûa Thaùi Sö raát ñôn giaûn laø oâng ta khoâng muoán moät theá löïc
2
naøo khaùc ngoaøi nhaø Traàn vôùi nhau. OÂng phoøng xa quaù neân sôï ñöùa con baát cöù ai khaùc hoï dính vôùi Traàn Caûnh cuõng coù theå
ñem laïi maàm haäu hoaïn sau naøy nhö hoï Lyù ñaõ maéc phaûi.
Traàn Thaùi Toâng (Traàn Caûnh) caûm thaáy trong ngöôøi voâ cuøng böïc boäi. Ngoài ñôïi Thaùi Sö hôn nöûa khaéc cuõng khoâng thaáy oâng ta
ñaâu. Bao nhieâu yù töôûng trong ñaàu chaøng chæ ñôïi Thaùi Sö xuaát hieän laø ñoå xung ra. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc nöõa roài, bò ñeø neùn
laâu quaù khieán chaøng quyeát ñònh phaûi baûo Thaùi Sö ñöøng bao giôø toïc maïch vaøo chuyeän rieâng cuûa chaøng roài tôùi ñaâu thì tôùi.
Ñaõ maáy ngaøy khoâng gaëp Chieâu Hoaøng laøm chaøng nhôù naøng nhö ñieân cuoàng, nhöng chaøng chöa theå gaëp laïi naøng cho tôùi
khi giaûi quyeát xong chuyeän vôï ngöôøi anh ruoät vôùi Thaùi Sö. Chaøng caàm ly röôïu do con thò nöõ ñöa ñeán noác caïn. Men röôïu
laøm chaøng theâm can ñaûm nhöng chaøng queân raèng chaøng laø ngöôøi töûu löôïng khoâng coù gì laø maïnh vaø cuõng chính vì röôïu maø
quyeán ruõ chaøng quan heä aân aùi vôùi Chieâu Hoaøng. Tieáng böôùc chaân nheø nheï cuûa ai ñi tôùi vaø moät muøi höông thôm ngaùt boång
toûa leân vaø khieán chaøng ngaång ñaàu nhìn. Boùng moät ngöôøi ñaøn baø hieän ra tröôùc khuoân cöûa laøm chaøng hôi thaát voïng. "Thaùi Sö
ñi ñaâu vaäy? Cöù heát maáy con tì nöõ roài maáy muï naï doøng. Roõ chaùn." Ngöôøi ñaøn baø yeåu ñieäu böôùc vaøo, quì xuoáng, caát tieáng
trong treûo nhö haïc.
"Muoân taâu hoaøng thöôïng vaïn tueá . Thaùi Sö coù baän chuùt vieäc seõ tôùi sau. Ngaøi nhôø thieáp ñeán haàu hoaøng thöôïng moät laùt."
Chaøng giöït mình khi nghe tieáng khaù quen thuoäc. A, thì ra laø Traàn thò dì ruoät cuûa chaøng ñoàng thôøi cuõng laø meï ruoät cuûa Chieâu
Hoaøng. Sau khi Hueä Toâng maát, baø ta bò giaùng chöùc xuoáng laøm Thieân cöïc coâng chuùa ñeå gaû cho Thaùi Sö cuõng laø ngöôøi em hoï
cuûa baø. Chaøng hôi nhöøa nhöïa ñaùp.
"OÀ, meï ñaáy aø. Sao Thaùi Sö ñeán giôø vaãn chöa thaáy ñeán. Con ñôïi ñaõ laâu laém roài."
Ngöôøi ñaøn baø böôùc laïi gaàn, ra leän h cho hai ñöùa tì nöõ böôùc ra. Baø ngoài xuoáng keá saùt beân caïnh Traàn Caûnh, mæm cöôøi.
"Thaùi Sö coøn ñang tieáp chuyeän vôùi Thuaän Thieân coâng chuùa vaø choàng noù. Gôùm, hai caùi ñöùa cöùng ñaàu heát söùc, khoâng roû
chuyeän quan troïng ñeán doøng hoï ta nhö theá naøo. Thieáp cuõng noùi vaøo maø khoâng ñeán ñaâu neân Thaùi Sö baûo thieáp veà ñaây noùi
chuyeän vôùi hoaøng thöôïng tröôùc. AØ, hoaøng thöôïng uoáng theâm ly nöûa nheù."
Caàm laáy ly röôïu treân tay meï vôï,ï chaøng laïi noác moät caùi öïc caïn vaø giaän döõ neùm maïnh caùi ly vaøo goùc phoøng beå toang ra töøng
maûnh vuïn.
"Taïi sao? Taïi sao meï laïi giuùp Thaùi Sö laøm chuyeän taøy trôøi naøy? Neáu con khoâng coù con ñöôïc vôùi em Chieâu Hoaøng thì con
anh Traàn Lieãu vaø chò Thuaän Thieân seõ noái ngoâi vua. Nhö theá thì nhaø Traàn vaãn coøn ngoâi baùu maø con vaø anh Traàn Lieãu cuõng
coøn nhìn maët nhau ñöôïc sau naøy. Meï cuõng nghe theo yù Thaùi Sö aø?"
Traàn thò cuõng caàm moät ly röôïu coù saün uoáng moät nguïm nhoû. Veùn maùi toùc maây treân traùn baø oân toàn baûo.
"Hoaøng thöôïng chöa hieåu ñoù thoâi. Duø bieát laø ta vaãn coù theå cho con doøng hoï Traàn leân ngoâi ñöôïc, nhöng luùc naøy nhaø Traàn ta
môùi baét ñaàu. Loøng ngöôøi chöa phuïc. Khi hoaøng thöôïng khoâng con thì ñoù laø maàm loaïn trong nhaø, bao nhieâu anh em seõ xaâu
xeù tranh daønh caùi chöùc Thieân Töû voâ giaù naøy."
Chaøng laéc ñaàu quaøy quaïy.
"Meï vaø Thaùi Sö chöa roõ. Con duø laáy em Phaät Kim ñaû hôn möôøi hai naêm nhöng tình chaên goái chæ môùi voûn veïn chöa ñaày ba
thaùng. Muoán chuùng con coù con thì phaûi ñôïi ít nhaát laø moät hai naêm chöù."
Traàn thò mæm cöôøi.
"Hoaøng thöôïng ñuùng laø ñang meâ man trong beå aùi neân coù ñieàu chöa hieåu. Tình hình beân ngoaøi raát nghieâm troïng. Caû nöôùc
An Nam chôø ñôïi tin vui moøn moõi nhieàu naêm nay. Söùc con ngöôøi coù haïn. Moät khi hoï bieát hay vì chöa bieát maø töôûng laø
hoaøng thöôïng khoâng theå coù con ñöôïc thì nhaø Traàn ta seõ coù maàm ñi vaøo hoïa dieät vong vì noäi chieán. . Beân ngoaøi tuï i Ñoaøn
Thöôïng, Nguyeãn Noän chæ ñôïi coù theá laø daáy loaïn khôûi binh vaø theá thì coøn gì coâng lao cöïc khoå cuûa Thaùi Sö , cuûa thieáp vaø
caùc coâng thaàn trong hoï baáy laâu nay! Ñeà phoøng vaãn hay hôn. Thieáp mong hoaøng thöôïng suy nghó kyõ laïi."
Traàn Caûnh oâm ñaàu thôû daøi. Ñaàu chaøng nhöùc nhö buùa boå nhöng chaøng nghe vaø hieåu heát nhöõng gì Traàn thò noùi. Chaøng caûm
thaáy ngöôøi ñaøn baø naøy quaû khoâng vöøa vaø baø ta khoâng phaûi laø khoâng coù lyù. Chaøng caûm thaáy meät moûi beøn nhaém maét laïi.
Uoáng quaù nhieàu röôïu laøm chaøng choaùng vaùng. Boång chaøng caûm thaáy caùnh tay chaøng coù ngöôøi naøo caàm laáy dìu ñöùng leân.
"Hoaøng thöôïng meät roài. Vaøo ñaây naèm ñeå thieáp sai ngöôøi tôùi."
Chaøng loaïng choaïng nhö moät caùi xaùc khoâng hoàn böôùc theo Traàn thò. Baøn tay baø naém chaët tay chaøng meàm maïi nhö khoâng
coù xöông. Tuy say nhöng Traàn Caûnh cuõng thaáy roõ ñieàu naøy. Chaøng khoâng khoûi toø moø ngöôùc maét nhìn baø ta. Traàn thò nhu mì
nhìn laïi. Döôùi aùnh ñeøn löu ly saùng nhö ban ngaøy Traàn thò cöïc kyø xinh ñeïp. Töø ñaàu maøy ñeán khoeù maét ñeàu loä veû nhu tình
phong vaän. Chieâu Hoaøng vaø Thuaän Thieân cuõng laø hai giai nhaân tuyeät saéc maø coøn thua xa. Heøn gì maø Lyù Hueä Toâng laø Thaùi
töû Sam, luùc chaïy loaïn Quaùch Boác vaøo truù aån nhaø Traàn Lyù (cha Traàn thò), gaëp thaáy phaûi meâ meät ñem veà cung ñeå gaùnh laáy
maàm loaïn sau naøy. Maùi toùc daøi ngang löng ñen nhaùnh nhö than laøm noåi baäc laøn da trôn tru traéng nhö tuyeát. Caùi muõi cao
thaúng taép treân hai goø maù cao sang troïng cuûa ngöôøi cöïu hoaøng haäu xöa troâng thaät sang, vaø thaät uy nghieâm quyeàn quùi. Nhöng
caëp moâi hoàng kheâu gôïi öôùt nhaåy laøm giaûm ñi söï nghieâm trang phaàn naøo vaø nhaát laø caëp maét loan loùng laùnh laúng lô chöùa
ñuïng moät ñieàu gì bí aån laøm loøng chaøng xao xuyeán. Chaøng cuùi xuoáng khoâng daùm nhìn vaøo caëp maét ña tình cuûa ngöôøi meï vôï
3
vaø cuõng laø dì ruoät chaøng, líu ríu theo baøn tay meàm maïi vaøo trong moät gian phoøng söïc muøi nöôùc hoa thôm ngaùt. Traàn thò kheû
dìu chaøng naèm xuoáng.
"Hoaøng thuôïng naèm ñaây ñeà thieáp ñi laáy khaên vaø nöôùc giaûi röôïu cho."
Naèm moät laùt trong khoâng gian môø môø huyeàn aûo chaøng coù caûm giaùc nhö ñang ñi treân maây. Moät chieác khaên noùng aám lau
treân maët muûi chaøng roài hai baøn tay meàm maïi … töø töø côûi aùo choaøng ngoaøi cuûa chaøng ra.
"Hoaøng thöôïng ñeå thieáp lau mình cho khoûe."
Men röôïu laøm chaøng khoâng cöôûng ñöôïc. Hai baøn tay meï vôï thoaên thoaét chæ trong choác laùt ñaõ côûi traàn chaøng. Taám khaên öôùt
thoa kyø coï khaép loàng ngöïc nôû nang. Chaøng ñang naèm yeân nhaém maét ñeâ meâ ngöôøi laâng laâng trong men röôïu vaø caûm giaùc
eâm dòu ñeâ meâ thì nuùt daây quaàn cuõng bò môû ra hoài naøo vaø bò keùo xuoáng. Traàn Caûnh hoaûng hoát môû maét ra ñònh ñöa tay giöõ
laïi nhöng hai tay chaøng ñuïng vaøo taám thaân traàn truïi laùng trôn nhö môû cuûa Traàn thò. Tieáng baø cöôøi khanh khaùch.
"Hoaøng thöôïng ñeå yeân cho thieáp lo."
Phaàn meàm nhuûn cuûa chaøng bò naém goïn trong baøn tay baø. Chaøng môû maét ra nhìn, ngöôøi laõ ra khoâng coøn hôi söùc … choáng
cöï. Döôùi maáy traêm ngoïn neán saùng röïc trong phoøng, meï vôï chaøng hoaøn toaøn loõa loà ñeïp nhö tieân nöõ choán Boàng Lai. Caùi coå
cao ba ngaán sang troïng. Da traéng nhö boâng böôûi vöôøn Thöôïng Uyeån. Caëp vuù cao to vaø raén chaéc vöôn leân kieâu haõnh nhö hai
ngoïn nuùi hoaû dieäm sôn saép noå. Caëp moâng nhuùn nhaåy caêng troøn troâng chæ muoán phaùt cho moät caùi. Ñoâi maét loan nhìn chaøng
choøng choïc nhö muoán nuoát soáng laáy chaøng. Ngoïc haønh nhaø vua töï nhieân theo leõ trôøi ñaát, cöông cöùng to leân trong baøn tay
eâm nhö nhung cuûa ngöôøi ñeïp.
"Hoaøng thöôïng … to gheâ. Theá naøy phaûi ñem möa moùc cho thieân haï chöù ñeå daønh rieâng cho con beù Phaät Kim sao ñöôïc.
Uoång laém hoaøng thöôïng aø. Hi hi."
Baø laïi cöôøi khuùc khích. Tieáng cöôøi thaät daâm daät laøm chaøng ruøng mình. Tuy caûm thaáy ham muoán leân ñeán toät ñoä khoâng theå
naøo chaän ñöôïc nhöng chaøng vaãn yeáu ôùt khoâng caát noåi ñoâi tay. "Ñöøng meï aø." Chaøng naên næ. Traàn thò nhìn caây ngoïc haønh
nhaø vua duõng maõnh thoi thoùp trong baøn tay ngoïc, nöôùc mieáng trong mieäng baø traøo ra, chaéc löôõi. Baø xoay ngöôøi laïi ñaët caëp
moâng traéng heáu ñaày ñaën treân maët chaøng.
"Naøo. Caùi löôõi daøi ngoaèn kia ñaâu cho thieáp xin? AÊn thieáp ñi hoaøng thöôïng, thôm laém. Hi hi"
Gioïng noùi daâm oâ cuûa Traàn thò laøm Traàn Caûnh rôïn ngöôøi. Chaøng ruøng mình maáy laàn vì caûm xuùc kích thích quaù maïn h. Sao
meï vôï chaøng coù theå daâm ñaõng nhö theá? Duø sao baø cuõng töøng laø hoaøng haäu moät thôøi maø! Baø khoâng sôï Thaùi Sö veà baát chôït
hay sao? Ñoaù hoa hoàng thôm ngaùt phuû xuoáng maët chaøng öôùt nhaåy khoâng cho chaøng suy nghó xa hôn. Phaûn xaï baåm sinh
khieán ngoïn löôõi nhö con raén cuûa chaøng ñöa ra lieám nheø nheï vaøo khu suoái tieân ñen tuyeàn . Traàn thò kheõ reân leân, baø eùp ñoùa
hoàng töôi thôm phöùc gaàn nhö ngoài haún treân maët neáu khoâng vì phaûi cuùi xuoáng ngaäm ngoïc haønh cuûa nhaø vua buù nhö ñieân
daïi. Hai dì chaùu duøng mieäng ham hoá ñem khoaùi laïc tôùi cho nhau nhö nhöõng caëp tình nhaân laâu ngaøy chöa gaëp. Traàn thò reân
ró caøng luùc caøng to hôn. Chaøng cuõng gaàm göø trong hoïng. Chaøng queân heát. Queân heát taát caû roài. Queân ngöôøi vôï treõ ñang moõi
moøn chôø ñôïi beân ngoïn ñeøn daàu saép caïn beân kia cung Thieáu Döông. Queân caû caâu chuyeän baïi hoaïi luaân thöôøng cuûa Thaùi Sö
maø chaøng muoán traùnh. Queân caû khuoân maët ñanh laïi thaät ñaùng sôï cuûa Thaùi Sö moãi laàn chaøng noùi gì khoâng hôïp yù oâng,
huoáng gì chaøng ñang cuøng vôï oâng ñang cuøng nhau höôûng laïc. Chaøng chæ bieát baây giôø ngöôøi meï vôï vôùi caùi mu daøy öôùt nheïp
chaø xaùt treân mieäng chaøng, vaø khoaùi caûm daâng leân töø hai ngoïc hoaøn caêng phoàng tinh tòch saép söûa baén vaøo caëp moâi kheâu
gôïi treân khuoân maët xinh ñeïp tuyeät traàn kia. Ngoïn löôõi daøi cuûa chaøng ñuùt tuùt vaøo trong gieáng saâu, baø rít leân, caëp moâng rung
raåy eùp saùt maët chaøng gaàn nhö ngoäp thôû. Mieäng nuùt chaët, moät tay naém laáy ngoïc haønh giaät leân xuoáng vaø baøn tay ngoïc coøn
laïi taåm tí nöôùc mieáng … ñuùt moät ngoùn vaøo … ngoïc moân chaøng, khi baø baén tung toeù daâm thuûy laøm öôùt ñaãm khuoân maët tuaán
tuù. Chaøng gaøo leân trong aâm hoä daâm nöõ. Tieáng la taét ngheïn bò bít kín. Chaøng chöa bao giôø … söôùng ñeán theá. Caûm giaùc nhoät
thoaét töø haäu moân vaøo trong caëp ngoïc nang to lôùn nhö moät tieáng seùt quíu laïi, boïp thaét roài môû caùc cô quan baép thòt cuûa duïc
tình. Ñaàu oùc chaøng vaøo voâ thöùc trong tích taéc. Cöûa tinh dòch môû öùa ra vaø bôm maïnh. Moät, roài hai, ba, boán …. caû haøng
chuïc ñôït tinh khí baén saâu vaøo trong mieäng ngöôøi ñaøn baø daâm ñaûng voâ tieàn khoaùng haäu naøy. Traàn thò cheùp mieäng khoan
khoaùi, caû Hueä Toâng vaø Thuû Ñoä ñeà khoâng nhieàu tinh khí nhö theá naøy duø laø khi caû hai luùc coøn treõ. Baø nuoát heát khoâng coøn
moät gioït nhöng vaãn coøn muoán theâm. Ngoùn tay baø coøn ôû trong ngoïc moân nhaø vua laïi baét ñaàu di ñoäng ra vaøo khieán noù cöông
cöùng trôû laïi thaät nhanh chæ trong khoaûnh khaéc. Chæ ñôïi coù theá, Traàn thò ruùt tay ra, nhaác caëp moâng ra khoûi maët nhaø vua vaø
quay ngöôøi laïi. Ñöa ngoùn tay tröôùc maët chaøng baø cöôøi ñæ thoûa ñuùt vaøo mieäng theø löôõi lieám muùt troâng cöïc kyø daâm ñaõng. Maët
Traàn Caûnh traéng beäch ra khoâng bieát vì sôï hay kích thích quaù ñoä. Chaøng gaàm leân.
"Ñoà ñó ngöïa. Ñeå traãm cho mi cheát."
Söùc maïnh ôû ñaâu keùo ñeán laøm chaøng vuøng leân vaät ngöûa baø ra naèm teânh heânh treân giöôøng. Traàn thò mæm cöôøi ñaéc yù. Baø môû
roäng hai chaân chôø ñôïi, mieäng thoû theû.
"Ban ôn möa moùc cho thieáp ñi hoaøng thöôïng."
Baø ta nhö moät con baïch tuoäc quaán chaëc chaøng khi ngoïc haønh daøi ngoaèn chui vaøo aâm hoä thaät deã daøng. Traàn Caûnh giaû
4
maïnh. Ngoïc haønh luùt caùn vaãn chöa thaáy ñaõ. Chaøng huøng huïc daøy voø ñaåy nhöõng cuù nhö trôøi giaùng nhö muoán ñaäp naùt ñoùa
hoa hoàng môn môûn. Thaät laø kyø laï. Caøng daøy voø bao nhieâu Traàn thò caøng ñeâ meâ söôùng khoaùi baáy nhieâu. Baø reân xieát, la ruù
khi khoaùi caûm khoâng ngôùt ñi ñeán töø ñôït naøy ñeán ñôït khaùc.
"Söôùng, söôùng. Maïnh nöõa , maïnh theâm nöõa hoaøng thöôïng. Ui chao … hoaøng … thöôïng laøm thieáp …
ssssssuuuuuöööôôôùôùôùôùôùnnnnngggg quaaù ….aaa…aaaaùaùaùaùaùaùaù."
Chaøng vaø meï vôï nhö ñieân cuoàng, nhö hai con vaät tranh daønh mieáng aên caáu xeù nhau. Chaøng vaät Traàn thò cho ngoài leân treân
ngöôøi. Hai tay caàm caëp moâng Traàn thò banh ra vaø baét chöôùc nhöõng gì baø ñaõ laøm tröôùc kia baám … saâu ngoùn giöõa vaøo haäu
moân ñoû hoàng cuûa baø meï vôï tuyeät saéc. Baø ruù leân. "oâ, oâ, ohhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaahhh."
"Cho mi chôi traãm ñoù . Ñoà thöù ñó ngöïa daâm duïc."
Traàn thò söôùng rôïn khi nghe nhöõng lôøi thoùa maï töø nhaø vua. Baø cuõng rít leân.
"Phaûi. Thieáp laø dó ngöïa cuûa hoaøng thöôïng ñaây. Laøm cho noù cheát ñi hoaøng thöôïng. Thieáp khoâng coøn … muoán soáng nöõa.
Ahhhhhooâoâoâoâhhhhhahhhh"
Mieäng chuøn chuït buù caëp vuù ñaãy ñaø cuûa meï vôï, ngöôøi chaøng naåy leân khi baø naéc xuoáng chôi chaøng keâu chem cheùp, chaøng
khoâng bieát luùc naøy moät boùng ngöôøi len leùn böôùc vaøo phoøng ñaõ laâu, töø töø tieán ñeán sau löng baø. Tieáng cöôøi roån raûng baát thaàn
cuûa Thaùi Sö laøm chaøng giaät baén ngöôøi leân.
"He he he he. Hai ñöùa baây chôi nhau vui quaù queân caû thaèng giaø naøy. Thoâi ñeå ta nhaäp cuoäc cho vui."
Chaøng tính vuøng daäy nhöng bò Traàn thò ñeø chaët khieán chaøng khoâng ñoäng ñaäy ñöôïc, khoâng hieåu sao chaøng ñaâm ra baát löïc
duø tröôùc ñoù tung höùng baø nhö ñoà chôi treû con. Ngoùn tay chaøng trong haäu moân Traàn thò boång bò keùo ra. Tieáng Thaùi Sö traàm
troà.
"Heø heø. Ñeïp. Ñeïp thieät. Con muï daâm ñaõng kyø naøy laõo gia laøm laø söôùng nhôù ñôøi. He he he."
Chaøng caûm thaáy moät vaät coàm coäm laán vaøo phía treân laøm ngoïc haønh bò boù chaät laïi. Khuoân maët xinh ñeïp cuûa Traàn thò boång
nhaên laïi nhö ñau ñôùn. Moà hoâi treân traùn baø ròn ra.
"OÁi. Ñau thieáp quaù. Xin Thaùi sö nheï nheï giuøm cho."
Tieáng van væ cuûa baø nghe thaät ñaùng thöông. Chaøng khoâng caàm loøng ñöôïc vaø ñoaùn ñöôïc Thaùi sö ñang laøm gì. Chaøng oâm
maët cuûa Traàn thò ñuùt löôõi quyeän cuøng caùi löôõi môn trôùn trôn truoät cuûa baø. Phaàn coäm phía treân ñaõ baét ñaàu ñuùt voâ ñuùt ra.
Tieáng thôû hoån heån cuûa Thuû Ñoä khi oâng ra söùc ñaåy caùi buïng ñaõ pheä vaøo mieäng con sao bieån cuûa Traàn thò. Chaøng laéc ñaàu vì
khoâng tin ñaây laø söï thaät, nhöng caùc tieáng reân la, thôû maïnh, cuøng tieáng taám taéc thoâ loã, du coân, voõ bieàn cuûa Thaùi sö cho
chaøng bieát chaøng khoâng mô. Traàn thò naèm giöõa hai ngöôøi ñaøn oâng maët baét ñaàu ngôø ngheäch ra. Caûm giaùc ñau nhoùi ñaõ laàn
giaûm maát vaø caùi söôùng beân trong bò heïp laïi do chaùu naøng to lôùn ñaåy ñöa laøm ñaàu oùc vaø caû ngöôøi baø traøn ngaäp khoaùi caûm.
Baø vöøa muùt löôõi con reã say söa, vöøa reân ró lieân tuïc."
"Ahhhhhhhhhhummmmmmmmmmmmm ahhhhhhhhhoooooooggggghhhhhhhhhhhh."
Caû ba nhòp nhaøng caøng luùc caøng nhanh . Chaøng vaø oâng chuù ñaõ bieát aên khôùp vôùi nhau hôn, cuøng thay phieân thuùc ñaåy vaøo
hai choå kín cuûa ngöôøi dì ruoät daâm loaøn. Traàn thò caûm thaáy söôùng toät ñænh. Baø nghe lôøi Thuû Ñoä duï doã Traàn Caûnh ñeå baét cheït
chaøng phaûi laáy Thuaän Thieân, neáu chaøng khoân g chòu thì seõ ñöa chaøng ra doøng hoï veà toäi ngoaïi tình vôùi vôï Thaùi Sö coù theå
truaát ngoâi vua. Laø moät ngöôøi lo laéng raát nhieàu cho doøng hoï Traàn, baø saün saøng laøm baát cöù ñieàu gì ñeå ñaït muïc ñích huoáng gì
ñieàu naøy hôïp baûn chaát cöïc kyø daâm ñaûng trôøi sinh! Nhöng baø cuõng khoâng töôûng töôïng ñöôïc caû hai ngöôøi ñaøn oâng khoeû
maïnh cuøng moät luùc theá naøy. Caùi söôùng saâu thaúm trong aâm hoä khoâng theå naøo chaän ñöôïc nöõa. Caùc cuù thuùc nhö cuø nhö môn
trôùn laïi maïnh meõ ñaâm tít taän beân trong cuûa ñöùa chaùu ruoät khieán baø chaûy chaát nhôøn ñaàm ñìa ra nhö gioøng suoái treân hoøn giaû
sôn tröôùc dinh Thaùi Sö. Caû ba ruù leân cuøng moät löôït khi caùi söôùng kinh hoàn ñi ñeán.

ÔÛ cung Thieáu Döông caùch ñoù khoâng xa, tieáng la ruù caû ba ngöôøi hoøa vôùi nhau loàng loäng theo gioù voïng ñeán, tuy mô hoà nhöng
ñuû laøm Chieâu Hoaøng giöït mình tænh giaác. Töôûng tieáng cuù aên ñeâm naøng uû ruû thoåi taét ngoïn ñeøn daàu treân baøn leo leân giöôøng
naèm traèn troïc. Con tim khoâ heùo vì ñôïi chôø khoâng bieát raèng ñeâm nay laø ñeâm seõ thay ñoåi hoaøn toaøn cuoäc ñôøi naøng.
o0o
Traàn Caûnh run raåy ngoài kyù baûn chöông ñaõ thaûo saün cuûa Thuû Ñoä, ra leänh truaát pheá Chieâu Hoaøng vì toäi khoâng con xuoáng laøm
coâng chuùa, vaø ñöa Thuaän Thieân veà cung Thieáu Döông leân ngoâi hoaøng haäu. Traàn thò haõy coøn traàn truoàng nhö nhoäng aùp caëp
vuù coøn caêng cöùng treân vai chaøng lieác nhìn Thuû Ñoä coøn ñang naèm nghó meät treân giöôøng, cöôøi ñaéc chí. Kheû vuoát ve khuoân
maët ñeïp trai cuûa chaøng vua baát haïnh, khi chaøng thôû daøi ñaët buùt xuoáng baøn, Traàn thò nhoõng nheûo.
"Hoaøng thöôïng ñöøng buoàn. Thuaän Thieân cuõng xinh ñeïp nhö Chieâu Hoaøng vaäy. Vaø coù thieáp ñaây khi naøo hoaøng thöôïng muoán
mua vui laø thieáp seõ xin thaùi sö ñeán haàu ngay. Phaûi vaäy khoâng Thaùi sö?"
"Phaûi, phaûi quaù chöù. Naøng nhôù môøi ta ñi nöõa cho vui theâm nheù. He he he he he." Tieáng cöôøi saèng saëc khaû oá cuûa Thuû Ñoä
vang leân nhö ñaâm nhöõng nhaùt dao voâ hình vaøo tim nhaø vua. Chaøng cuùi maët thôû daøi buoàn baõ khi nghó ñeán nay mai Chieâu
5
Hoaøng ñau khoå bieát bao.

Lòch söû thay ñoåi cuõng töø ñoù. Laøm chuyeän voâ luaân nhö Thuû Ñoä töø xöa ñeán nay chöa töøng coù. Tuy loaïn luaân voâ ñaï o nhöng
Thuû Ñoä ñoái vôùi nhaø Traàn laø khai quoác coâng thaàn, coù coâng raát lôùn. Beân trong cuõng coá theá löïc, beân ngoaøi ra tay deïp loaïn,
xaây döïng quoác gia huøng cöôøng chöa töøng thaáy ñeå sau naøy ñuû söùc ñaùnh tan ba laàn ñaïo quaân Moâng Coå baùch chieán baùch
thaéng laø phaàn lôùn do moät tay coâng söùc Thuû Ñoä ra. Thöû hoûi neáu Thuû Ñoä khoâng laøm caøng cöôùp ngoâi tieâu dieät nhaø Lyù, maø ñeå
maëc nhaø Lyù caàm quyeàn trong moät nöôùc suy nhöôïc vì noäi loaïn, thì giaëc Nguyeân huøng maïnh coù phaûi ñaõ thaønh coâng trong
vieäc bieán daân ta thaønh noâ leä hay khoâng? Coâng vaø toäi cuûa Thuû Ñoä theá naøo xin ñeå caùc baïn vaø ngöôøi sau nhaän xeùt.
(Heát Phaàn 1 … Coøn Tieáp)
Lao Duc Nac

Похожие интересы