Вы находитесь на странице: 1из 8

4 October 2011 Swedish Migration Office Decision in the Case of Fouad Velzi, Iranian Political Asylum-Seeker: Rejection of Asylum

Application
The below correspondence, dated 4 October 2011, from the person at the Swedish Migration Office who was responsible for the case of Iranian political asylum-seeker Fouad Velzi to ICRIR member organization EOIR, demonstrates the extent to which the migration office failed to recognize the very clear grounds for granting Mr. Velzis application for asylum. The Swedish Migration Offices decision shows that the officer in charge of Mr. Velzis case did not understand the applicable law in the case despite the fact that it was pointed out by Mr. Velzis legal advisor from EOIR. Unfortunately, these circumstances are not unique and can be traced through all other cases that ICRIR has dealt with in Sweden, from Keivan Soufastaie to Navid Mirpourzadeh, Fouad Velzi and many others: the original decisions in each case are based on ignorance on the part of the migration officers about the situation on the ground in Iran, and a lack of knowledge regarding relevant international laws, conventions and criteria. These initial decisions are the basis of any subsequent decisionmaking, and thereby pose an obstacle to obtaining a fair new hearing in any re-opened case. Such lack of knowledge and awareness generates outrageous asylum decisions that result directly in both torture of returned political asylum-seekers and in wasting the money of Swedish taxpayers. Fortunately, in this case, Fouad Velzi was released from detention on 6 October 2011, two days after this migration officer rendered the decision to deny him asylum, likely in response to political pressure from rights activists.
---------------------------- Original Message -----------------------Subject: 10612382 From: cuneyt.ahmedova@migrationsverket.se Date: Tue, October 4, 2011 10:21 am To: nordic@eoir.eu -------------------------------------------------------------------------Frvaltningsprocessenhet 2 i Malm Cuneyt Ahmedova Beslut 2011-10-03 Beteckning

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

10612382 Fuad Velzi Box 507 169 29 Solna ----------------------------------------------------------------------------rende om hinder mot att verkstlla beslut om utvisning Berrd person Velzi, Fuad, fdd 750701, medborgare i Iran Adress: Box 507, 169 29 Solna Beslut Migrationsverket beslutar att inte bevilja uppehllstillstnd med std av 12 kap. 18 utlnningslagen (2005:716) inte ta upp frgan om uppehllstillstnd till ny prvning med std av 12 kap. 19 utlnningslagen inte avbryta verkstlligheten av utvisningsbeslutet. verklagande verklagandehnvisning terfinns p beslutets sista sida.

Cuneyt Ahmedova Beslutsfattare Kopia till Frvarsenhet 1 i Mrsta Polismyndigheten i Stockholms ln Bakgrund och beropade omstndigheter Migrationsverket har avslagit Fuad Velzis anskan om uppehllstillstnd och beslutat att utvisa honom frn Sverige. Beslutet har vunnit laga kraft. I rendet har inkommit e-post frn Debra Slattery, Anna Niemi, Lutz Bucklitsch, Pia Hyrland, Ea Rusch, Sissel Egeland och och Amir Masoud Khaghani. Av den inkomna e-posten framgr huvudsakligen fljande. Personerna som har skrivit till Migrationsverket krver ett omedelbart stopp av den olagliga deportationen av Fuad Velzi. Fuad Velzi r en iranier av kurdisk etnicitet som har varit verksam som oppositionell och

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

har skt skydd i Sverige med anledning av frfljelse frn den Islamiska Republiken Iran. Fuad Velzi har en vldokumenterad historia av aktiviteter mot den islamiska republiken. Han anslt sig till KDPI i tidig lder. Som medlem av dess underjordiska organisation har han bisttt KDPI:s militra grens avdelning fr logistik och anskaffning av varor. Han var verksam vid grnsomrdet till irakiska Kurdistan fram tills han greps. Fuad Velzi greps medan han utfrde ett av sina uppdrag; att leverera varor till peshmerges styrkor som hade sina baser i nrheten av Qandil-omr! det. Han kvarhlls i tv dagar, blev utsatt fr tortyr och skenavrttning och tvingades att skriva p ett erknnande avseende sitt samrre med "kontrarevolutionr organisation och moharebin". Fuad Velzi frigavs och fortsatte med sina aktiviteter. Han passerade grnsen vid ett flertal tillfllen fr att trffa huvudpersoner inom den ppna delen av peshmerges organisation. S smningom fick han knnedom om att han var avsljad. Han flydde till Sverige, han visste vad som vntade honom om han stannade kvar i Iran. Aktiva regimmotstndare brukar vanligtvis anklagas fr att propagera mot regimen och vara "moharebeh", vilket straffas med ddsstraff i Iran. Den islamiska republiken betraktar alla iranska politiska asylskande som kriminella, och bedmer deras kamp fr asyl vara propaganda mot regimen. Den islamiska republiken har vid flera tillfllen deklarerat att den kommer att tala returnerade asylskande i enlighet med artikel 7 i den iranska brottsbalken. Rahim Rostami, en ! tonrig kurdisk asylskande som fngslades direkt efter att ha! tersn ts till Iran frn Norge r ett exempel p detta. Enligt internationell lag r det olagligt fr viket land som helst, inklusive Sverige, att deportera en person som har en legitim rdsla fr frfljelse i sitt hemland. Det r drfr inte mjligt att frneka att det r olagligt fr den svenska regeringen att delta i det brott det innebr att skicka Fuad Velzi till Iran, dr han kommer att bli hktad, torterad och mjligtvis avrttad. Den svenska regeringen har gng p gng krnkt asylskandes rttigheter. Den 3 september 2010, i ml R. C. v Sweden, fann Europadomstolen att ett tersndande av iranska dissidenter innebr ett brott mot artikel 3 i Europakonventionen. Trots detta fortstter den svenska regeringen att olagligen frska deportera iranska aktivister som uppenbart lper risk inte bara att fngslas och torteras av iranska myndigheter utan ocks uppenbart lper risk att avrttas. Personerna krver ett snabbt och omedelbart stopp p den avsedda olagliga deportationen av Fuad Velzi, som uppenbart lper risk att avrttas om han skickas tillbaka till Iran. I skrivelse inkommen till Migrationsverket den 23 september 2011 beropar Fuad Velzi att det freligger verkstllighetshinder och hnvisar till skl som framkommit genom ovan nmnda e-post samt vad hans offentliga bitrde har skrivit.

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

Av skrivelse frn Fuad Velzis ombud Esmail Yari, European Organization of Iranian Refugees, framgr huvudsakligen fljande. Efter analys av Fuad Velzis rende framkommer att den praktiska implementeringen av rdets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004, om miniminormer fr nr tredjelandsmedborgare eller statslsa personer ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skl behver internationellt skydd samt om dessa personers rttsliga stllning och om innehllet i det beviljade skyddet, inte var tillrckligt under handlggningen av hans rende p grund av ouppmrksamhet eller underltenhet att beakta artikel 4 (3 a och d), artikel 5 (1-3), artikel 6 (a-c), artikel 9 (2), artikel 10 (1 a, b och d), artikel 15 (a-c) och artikel 21 (1, 2 a och b och 3) i nmnda direktiv. Det freligger ocks ouppmrksamhet eller underltenhet att beakta artikel 2 (1), artikel 3 (b), artikel 4 (4 och 5), artikel 5 (c), artikel 9 (a) och artikel 13 (1-4)) i Europaparlamentets ! och rdets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008, om gemensamma normer och frfaranden fr tervndande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna om gemensamma normer och frfaranden fr tervndande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. Ett tersndande av Fuad Velzi till Iran kommer att innebra brott srskilt mot bestmmelsen om non-refoulment i artikel 13, och ocks brott mot artikel 3 i Europakonventionen. Ett tersndande av honom r ett brott mot artiklarna 1-3 i Europakonventionen. Vid ett tersndande till Iran kommer Fuad Velzi att utsttas fr tortyr och avrttning. Det fr frutsttas att den iranska ambassaden har information om hans asylanskan och politiska aktivitet. Enligt UK Home Offices rapport den 28 juni 2011 om Iran freligger bevis fr att tervndande asylskande mter betydande problem vid terkomsten till Iran. Det finns flera dokument avseende den politiska aktivitet som Fuad Velzi har varit engagerad i under de senaste ren. De regimkritiska aktiviteter som asylskande som Fuad Velzi gnar sig t vervakas. Ett tersndande av Fuad Velzi till Iran kommer att innebra att han fngslas, mjligtvis utsttas fr tortyr och kommer oundvikligen att leda till att han avrttas. Som internationell media har dokumenterat, har den Islamiska Republiken Iran dagligen avrttat personer, ibland flera p en och samma dag. Regimen har utfrt flera offentliga avrttningar detta r n tidigare r i frsk att tysta dissidenter och terrorisera befolkningen. Enligt statistiska uppgifter r Iran det land dr flest avrttningar sker per capita. Iran i sig sjlvt r ett fngelse. I Iran lper alla som har egen regimkritisk verksamhet, eller som har slktingar som gnar sig t regimkritisk verksamhet, en vldigt hg risk att utsttas fr frfljelse, tortyr och mjligtvis avrttning. Mot denna bakgrund, och med hnsyn tagen till Fuad Velzis vldokumenterade livslnga regimkritiska aktiviteter, r det

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

uppenbart att ett tervndande till Iran skulle innebra att han fngslas och utstts fr tortyr. Rahim Rostamis rende demonstrerar att den iranska regimen frfljer tersnda politiska asylskande i enlighet med artikel 7 i den iranska brottsbalken. Enligt Iran Human! Rights anklagas Rahim Rostami fr kontakter med frmmande lnder och propaganda mot landets skerhet. Mahmood Amiry-Moghaddam, talesperson fr Iranian Human Rights, har uttalat att anklagelserna mot Rahim Rostami beror p hans deltagande regimkritiska demonstrationer medan han var i Norge. Detta r ett bevis p att iranska myndigheter vervakar de aktiviteter som iranier medverkat i utomlands. European Organization of Iranian Refugees uppmanar respektfullt svenska myndigheter att stoppa verkstlligheten av Fuad Velzis utvisningsbeslut. Sklen fr beslutet Migrationsverket har inte frordnat offentligt bitrde fr Fuad Velzi. Ngot annat material n ovan nmnd e-post och skrivelse frn ombudet Esmail Yari har inte inkommit till Migrationsverket. Migrationsverket har drfr att utg frn nu inkommen e-post, skrivelse frn ombud och det som tidigare framkommit i rendet. Eftersom det finns ett beslut att utvisa Fuad Velzi som vunnit laga kraft kan det som nu framfrs endast prvas enligt utlnningslagens (2005:716) bestmmelser om hinder mot att verkstlla beslut om avvisning och utvisning. Migrationsverket tar vid denna bedmning bara stllning till nya omstndigheter som framkommit i rendet. Det r drfr inte frga om en frnyad prvning av omstndigheter som tidigare har beropats i rendet. Drfr kan Migrationsverket varken omprva ett beslut som meddelats av hgre instans eller prva riktigheten av bedmningar gjorda av hgre instans. 12 kap. 18 utlnningslagen Migrationsverket fr under vissa frutsttningar bevilja permanent uppehllstillstnd i ett rende om verkstllighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som vunnit laga kraft. Det framgr av 12 kap. 18 utlnningslagen. Frutsttningarna r att kommer fram nya omstndigheter som innebr att det finns - hinder mot verkstlligheten enligt 12 kap. 1-3 utlnningslagen, - anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlnningen (praktiskt hinder) eller, - medicinskt hinder eller annan srskild anledning till att beslutet inte br verkstllas. Vid bedmningen av om det freligger hinder fr verkstllighet av utvisningsbeslut har Migrationsverket ett mycket begrnsat utrymme fr att ta hnsyn till faktorer som svikna frhoppningar, oro fr att tervnda till hemlandet samt sociala eller ekonomiska problem. Det ska vara frga

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

om rena undantagssituationer. Det framgr av frarbetena till 12 kap. 18 utlnningslagen (prop. 2004/05:170, s 226 och 299). Migrationsverkets bedmning Migrationsverket bedmer att i det som har anfrts inte har kommit fram sdana nya skl att Fuad Velzi ska beviljas uppehllstillstnd enligt 12 kap. 18 frsta stycket 1 utlnningslagen. Det finns inte heller anledning att anta att mottagarlandet skulle neka Fuad Velzi att tervnda enligt 12 kap. 18 frsta stycket 2 utlnningslagen. Det har inte framkommit att Fuad Velzi r s sjuk att detta enligt utlnningslagens mening skulle kunna utgra hinder mot att verkstlla utvisningsbeslutet. Det har inte heller framkommit ngon annan srskild anledning till att beslutet inte br verkstllas enligt 12 kap. 18 frsta stycket 3 utlnningslagen. Migrationsverket anser drfr att det saknas frutsttningar att bevilja uppehllstillstnd eller meddela inhibition enligt 12 kap. 18 utlnningslagen. Beslutet kan inte verklagas i denna del. 12 kap. 19 utlnningslagen Om en utlnning ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har vunnit laga kraft, ska Migrationsverket under vissa frutsttningar ta upp frgan om uppehllstillstnd till ny prvning. Verket ska d ocks besluta att tills vidare avbryta (inhibera) verkstlligheten av beslutet. Frutsttningarna r att utlnningen beropar nya omstndigheter och att - omstndigheterna kan antas utgra ett bestende sdant hinder mot verkstlligheten som avses i 12 kap. 1-3 utlnningslagen, - utlnningen inte har kunnat beropa omstndigheterna tidigare eller visar giltig urskt fr att inte ha beropat dem tidigare, och - uppehllstillstnd inte kan meddelas enligt 12 kap. 18 utlnningslagen. Om frutsttningarna inte r uppfyllda ska Migrationsverket besluta att inte bevilja ny prvning. Migrationsverkets bedmning Migrationsverket och migrationsdomstol har vid den ursprungliga prvningen av Fuad Velzis asylanskan funnit att han inte r flykting eller skyddsbehvande i vrigt. I denna prvning ingick frgan om iranska myndigheters intresse fr Fuad Velzi med anledning av hans engagemang i partiet KDPI. Det som nu beropas hrom utgr drfr inte nya omstndigheter och kan inte lggas till grund fr beslut om ny prvning

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

med std av 12 kap. 19 utlnningslagen. Migrationsverket r i nu aktuell anskan frhindrad att gra en bedmning av samma omstndigheter som redan prvats av hgre instans. Det beropas att Fuad Velzi har gnat sig t politisk verksamhet under de senaste ren. Fr att ett skyddsbehov ska freligga p grund av sur place-verksamhet mste frst gras sannolikt att den bedrivna sur place-verksamheten r av sdan art och omfattning att den i sig r intressant fr hemlandsmyndigheterna. Det innebr att den ska vara tillrckligt allvarlig och omfatta sdant som ?typiskt sett misshagar? regimen i hemlandet p s stt att vlgrundad fruktan fr frfljelse eller verklig risk att lida allvarlig skada kan freligga om personen tervnder dit. Drefter ska ? om det finns anledning enligt ovan ? en srskild prvning gras av om hans eller hennes agerande sannolikt kommit till myndigheternas knnedom i hemlandet eller kan komma att gra det (jfr Migrationsverdomstolens dom den 16 september 2011 i ml UM 4801-10). Uppgifterna om att Fuad Velzi har gnat sig t sur place-verksamhet r mycket vaga. I nu aktuellt rende har inte lmnats in ngra handlingar till std fr denna uppgift. Fuad Velzi kan drfr inte anses ha gjort sannolikt att den uppgivna sur place-verksamheten r av sdan art och omfattning att den i sig r intressant fr hemlandsmyndigheterna. Migrationsverket finner mot denna bakgrund att Fuad Velzi inte kan anses ha gjort sannolikt att det freligger nya omstndigheter som kan antas utgra ett bestende sdant hinder mot verkstlligheten som avses i 12 kap. 1-3 utlnningslagen. Europadomstolens dom i mlet R.C. v. Sweden (application no. 41827/07) den 9 mars 2010 r ett in casu-avgrande. Avgrandet rr en enskild individ och utgr frn de speciella omstndigheter som gller i just det enskilda fallet. Europadomstolens avgrande kan drfr inte i nu aktuellt rende anses utgra sdana nya omstndigheter som avses i 12 kap. 19 utlnningslagen. Den politiska och skerhetsmssiga situationen i Iran har frndrats sedan den ursprungliga prvningen av Fuad Velzis asylanskan, vilket framgr av bl. a. rapport frn Amnesty International, om den iranska regimens repressiva agerande mot demonstranter och oppositionella efter presidentvalet i juni 2009 ("Iran. Election Contested. Repression Compounded.", s. 24-30, s. 63-66, 10 december 2009, Lifos dokument nr 21902). Det finns dock inget i rendet som tyder p att Fuad Velzi skulle vara av intresse fr iranska myndigheter. Den frndrade situationen i Iran kan drfr inte antas utgra hinder mot verkstllighet av Fuad Velzis utvisningsbeslut. Med hnsyn till det anfrda freligger inte frutsttningar fr att med std av 12 kap. 19 utlnningslagen ta upp frgan om uppehllstillstnd

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

till ny prvning eller avbryta verkstlligheten av utvisningsbeslutet. Vid denna utgng ska tgrderna fortstta fr att verkstlla utvisningsbeslutet. Bilaga verklagande Du kan verklaga detta beslut hos Frvaltningsrtten i Malm, Migrationsdomstolen. Ditt verklagande ska vara skriftligt och mste ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor frn den dag d du fick del av beslutet. S hr gr du Skriv vilket beslut du verklagar och hur du vill ha det ndrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjlper dig att verklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i s fall skicka med en fullmakt. Skicka verklagandet till Migrationsverket, Frvaltningsprocessenhet 2 i Malm, Box 3081, 200 22 Malm. Migrationsverket verlmnar verklagandet till Frvaltningsrtten i Malm, Migrationsdomstolen om verket inte ndrar beslutet s som du vill.

------------------------------------------------------------------------------Migrationsverket Frvaltningsprocessenhet 2 i Malm Besksadress Postadress Box 3081 SE-20022 Malm Telefon 0771-235 235 Telefax 040188350 E-post via: www.migrationsverket.se/e-post Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 Dokumentid: 21309922

Members of the International Coalition for the Rights of Iranian Refugees include Action for Democracy and Human Rights in the Middle East, the European Organization of Iranian Refugees, the International Federation for Iranian Refugees, Iranian Refugee Amnesty Network, and Mission Free Iran. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RIGHTS OF IRANIAN REFUGEES | icri.refugees@gmail.com

Оценить