Вы находитесь на странице: 1из 5

Megatrend univerzitet Fakultet za menadment - Valjevo

Seminarski rad IZVORI MEDJUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA

Predmet: T profesor: prof.dr Student: Simi Vladimir Br.indeksa 030/06

Valjevo 18.03.2009god

SADRAJ: I.NACIONALNI I MEUNARODNI IZVORI 1.Izvori iz nacionalnog prava


1.1 Podela izvora prema predmetu 1.2 Podela izvora prema poreklu normi

2. Izvori prava meunarodnog karakera


2.1 Meunarodni ugovori 2.2 Meunarodni obiaji 2.3 Ostali akti meunarodnih organizacija-SOFT LAW

II.AUTONOMNI
1. Pojam

IZVORI

MEUNARODNOG

POSLOVNOG

PRAVA-LEX MERCATORIA
2. Formularni i opti uslovi poslovanja 2.1 Formularni ugovori 2.2 Opti uslovi poslovanja 2.3 Primena formularnih ugovora i optih uslova poslovanja 2.4 Pravna priroda optih uslova poslovanja 3. Poslovni obiaji 3.1 Podela poslovnih obiaja 3.2 Obaveznost primene dobrih poslovnih obiaja

III. PRAVO EVROPSKE UNIJE KAO IZVOR MEUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA 1. Pojam prava evropske unije
1.1 Domaaj primene 1.2 Predmet regulisanja 1.3 Pravna priroda i sadrina

Izvori medjunarodnog poslovnog prava


Izori medjunarodnog poslovnog prava(sources of law,fonte juris) se mogu posmatrati u materijalnom i formalnom smislu kao i kod ostalih grana prava.Meutim, karakteristika izvora medjunarodnog poslovnog prava u materijalnom smislu, posebno onih meunarodnog karaktera je to se u odnosu na izvore unutranjih grana prava tee mogu izdvojiti oni drutveni inioci ili snage ija je volja od presudnog znaaja za njihovo stvaranje.Poslednjih godina je vidljiva amerikanizacije ili vesternizacije meunarodnog poslovnog prava,posebno onog dela koji se odnosi na nove oblike finansiranja ili sredstva plaanja i obezbeenja plaanja.kada je re o stvaranju unutranjih izvora, odluujuu ulogu ima drava,s tim to se mora imati u vidu da njihova volja nije odreena samo potrebama unutranje ekonomske politike,ve je u manjoj ili veoj meri ograniena preuzetim meunarodnim obavezama. U meunardonom poslovnom pravu se koriste brojni izvori koji se mogu grupisati prema razliitim kriterijumima: Prema subjektima: 1 . nacionalne, 2 . meunarodne, 3 . autonomne i 4 . Pravo EU

1. Izvori iz nacionalnog prava


Pod nacionalnim izvorima se podrazumevaju propisi sadrani u zakonskim i podzakonskim aktima koje donosi drava radi ureivanja uslova za zasnivanje i ispunjvanje poslova meunardnog poslovnog prava.pod izvorima iz nacionalnog prava se podrazumevaju ne samo propisi domae drave,ve i unutranji propisi drugih drava koji se primenjuju kada su ih kao merodavno pravo izabrale same strane.Nacionalni propisi su u velikoj meri usaglaeni sa meunarodnim:.

Podela izvora prema predmetu


Prema predmetu regulisanja, u izvore iz nacionalnih prava spadaju pravna i druga pravila kojima je regulisan polioaj subjekata meunarodnog poslovnog prava(statusni propisi).Statusnim pravilima se odreuju subjekti koji se mogu baviti poslovima spoljnotrgovinskog prometa,kaoi granice njihovih ovlaenja.Nacionalnim propisima su regulisani i ugovorni odnosi nastali u vezi sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga.Zajednika karakteristika ovih propisa je slinost predvienih reenja bez obzira na dravu iz koje potiu.