Вы находитесь на странице: 1из 5

2 [40 marks] [40 markah] Answer all questions. Jawab semua soalan.

Circle the correct answers. Bulatkan jawapan yang betul. Six hundred and thirty-two in numerals is Enam ratus tiga puluh dua dalam angka ialah A B C 2. 616 623 632 6. What is the place value of 9 in the number 9 130 ? Apakah nilai tempat bagi 9 dalam nombor 9 130 ? A B C Tens Puluh Hundreds Ratus Thousands Ribu 8. 7. 5 638 1 038 = A B C 4 600 3 962 2 764

1.

5.

2 590 140 220 = A B C 2 230 2 248 2 266

Find the product of 28 10 Cari hasil darab 28 10 A B C 28 228 280

3.

2 996 + _____ 3 041 ______ The missing number in the box is Nombor yang tertinggal di dalam petak itu ialah A B C 38 45 54

207 3 = A B C 403 534 621

9.

648 6 = A B C 108 141 180

4.

Add 4 038 and 476 Tambahkan 4 038 dan 476 A B C 4 514 4 530 4 559

10.

Solve 207 9 = Selesaikan 207 9 = A B C 18 23 34

@ 2011 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Ranau

11.

Which of the following diagrams represents 3 4 Antara berikut, rajah yang manakah 3 mewakili 4 A

15.

Which of the following gives the highest product? Antara berikut, yang manakah memberi hasil darab yang terbesar? A B C 20 8 29 6 34 3

16. B

87 4 = 21 remainder M 87 4 = 21 baki M The value of M is Nilai M ialah

A B C Not shaded part represents Kawasan tidak berlorek mewakili 17.

2 3 4

12. RM 68.55 RM 7.05 = A B C 18.


50
1 10 10

1 4 1 2

RM 60.55 RM 61.45 RM 61.50

3 2

13.

5 000 + 3 466 + 762 = A B C 8 897 9 228 9 998

Find the total amount of the money shown. Cari jumlah wang yang ditunjukkan. A B C RM 63.20 RM 72.30 RM 73.50

14.

The diagram below shows a number card Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor. 3 714 Subtract the value of the underlined digit from the number 460. Tolak nilai digit yang bergaris daripada nombor 460. A B C 160 240 320

19.

Find the total coast of these two items. Cari jumlah harga bagi dua barang ini. A B C RM 65.40 RM 66.00 RM 68.50

@ 2011 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Ranau

20.

Which of the following shows a quarter past four? Antara berikut, yang manakah menunjukkan pukul empat suku? A.

24.

600 cm 255 cm = A B C 345 cm 358 cm 426 cm

25. B.

The mass of a book is 215 g. Find the mass of 3 similar books. Jisim sebuah buku ialah 215 g. Cari jisim bagi 3 buah buku yang sama. A B C 502 g 645 g 750 g

C. 26. 21. 56 days = 56 hari = A 9 weeks 9 minggu B C 8 weeks 8 minggu 7 weeks 7 minggu 27.

Convert 4 600 g to kg and g. Tukarkan 4 600 g kepada kg dan g. A B C 40 kg 6 g 4 kg 60 g 4 kg 600 g

22.

12 : 45
What is the time shown in the diagram above? Apakah waktu yang ditunjukkan pada rajah di atas? A B C half past nine Pukul Sembilan setengah Quarter to twelve Lagi suku pukul dua belas Fifteen minutes to one Lagi lima belas minit pukul satu 29. 28.

The weight of 4 packets of flour is 840 g. If each packet of flour has the same mass, find the mass of a packet of flour. Jisim 4 peket tepung ialah 840 g. Jika setiap peket tepung mempunyai jisim yang sama, cari jisim sepeket tepung. A B C 170 g 210 g 260 g

1 600 m = A B C 1 060 m 1 006 m 1 600 m

23.

Which of the following is not correct? Antara berikut yang manakah tidak benar? A B C 60 cm = 6 m 4 m 5 cm = 405 cm 125 cm = 1 m 25 cm

Which the following is equal to 1 40 m? Antara berikut, yang manakah adalah sama dengan 1 40 m? A B C 1 400 m 1 040 m 1 004 m

@ 2011 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Ranau

30.

34.

Y is Y ialah A B C curved side sisi melengkung face muka angle sudut

Diagram below shows the time Abu reach his school. Rajah di bawah menunjukkan masa Abu tiba di sekolahnya.

At what time did he reach his school? Pada jam berapakah dia tiba sekolahnya? A B six fifteen Pukul enam lima belas quarter past six Pukul enam suku quarter to seven Lagi suku pukul tujuh

di

31.

Which of the following has a cone? Manakah antara berikut adalah kon? A 35. B

Chris bought 48 m of pink ribbon and 39 m of blue ribbon. How many metres of ribbon did he buy? Chris membeli 48 m reben merah jambu dan 39 m reben biru. Berapa meter rebenkah yang dia beli? A 78 85 87 B C

32.

Rizal has some money. He buys 4 books for RM12.80. He has RM7.20 left. How much money does he have at first? Rizal ada sejumlah wang. Dia membeli 4 buah buku dengan harga RM12.80. Dia masih ada baki RM7.20. Berapakah wang yang dia ada pada mulanya ? A B C RM20.00 RM25.00 RM30.00

36.

How many symmetry lines does the diagram above have? Berapakah bilangan garis simetri yang ada pada rajah di atas? A B C 4 2 1

33.

Which of the following had seven sides? Antara berikut, yang manakah mempunyai tujuh sisi? A B C octagon oktagon semi-circle Semibulatan quadrilateral Sisi empat

@ 2011 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Ranau

Questions 37 to 40 are based on the table below. Soalan 37 hingga 40 adalah berdasarkan jadual di bawah. Types of food Jenis makanan Nasi lemak Nasi lemak Curry puff Karipap Fried chicken Ayam goreng Fried mee Mi goreng The table shows the types of food sold by Emily on Sunday. Jadual menunjukkan jenis makanan yang telah dijual oleh Emily pada hari ahad. Tally Gundalan

39.

What is the difference between the number of packets of nasi lemak and fried chicken sold? Berapakah beza antara bilangan peket nasi lemak dan ayam goreng yang telah dijual? A B C 3 4 5

40.

Which two types of food sold tally in number? Dua jenis makanan yang manakah dijual dalam bilangan yang sama? A B C curry puff and fried mee Karipap dan mi goreng nasi lemak and curry puff Nasi lemak dan karipap curry puff and fried chicken Karipap dan ayam goreng

37.

Which food sells the most? Makanan yang manakah paling banyak dijual? A B C Nasi lemak Nasi lemak curry puff karipap Fried mee Mi goreng

38.

How many curry puffs were sold by Emily on Sunday? Berapakah bilangan karipap yang telah dijual oleh Emily pada hari ahad? A B C 13 10 4

@ 2011 Hak Cipta Pejabat Pelajaran Daerah Ranau

Оценить