You are on page 1of 32
MINISTERUL EDUCATIEL CERCETARIL TINERETULUT SE SPORTULUL UNIVERSITATEA “HYPERION” DIN BUCURESTI Calea Calarasilor 169, sector 3, Bucuresti, ‘Velto0402 | 3214067, 004021 3234167 Fax:+004021 3216296 FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE ¢, RIET DE Nume si prenume studen: Forma de invatamant Zi / 1D, Amul I Specializarea.. Bucuresti 2011 re Partencrul u menjianarea perivadei de OBS: Caictul de practic va fi Insoyit de cditre adevefinta tn oF de practica, cuantetul acestuia, datatd, seminatd si gtampilata, practic efectunta, CUPRINS . Cadrul general de organizare a stagiului de practicé 2. Prezentarea general a partenerului de practica 2.1.Prezentarea de ansamblu a partenerului de practic 2.2, Structura organizatoried a partenerului de practic’ 3, Deseriene de ansamblu a stagiului de practic’ 4 |, Structura pe stiptiimani gi zile a stagiului de practica we . Figa de observajic/ evaluare a siudentului de edtre cadrul didactic eoordonator practica a . Figa de evaluare poststapiu de practic’ DATELE PRIVIND PARTENERUL DE PRACTICA , CU SEDIUL IN a COMERTULUL ip STR See SECTORUDET ... 89 poitaittrsaodis a OO encase cisraractonae TLR REPREZENTATA PRIN DATA INCEPERI STAGIULUI DE PRACTICA, DATA FINALIZARI STAGIULULDE PRACTICA... BBMINATURA os cccasansanngamiaaneisinicane LS. OBS: Caietul de practic va fi insojit de edtre adevefinta in original, emisa de care Partenerul de practicli, cw anietul acestuia, datald, semnati gi stampilata, cu menfionarea perioadel de practical efectuati. 1. CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE A STAGIULUI DE PRACTICA Ark 1. Pract fica de specialitate se organizeaz’ in conformitate cu Legea invajamantului nr, 1/2011, Legea nr. 258/2007, privind practica elevilor sf studentilor, Regulamentul privind activitatea didactic 8 Universititii Hyperion din Bucuresti gi prezemtal Regulament, Art. 2, Practica de specialitate a studentifor din Universitatea Hyperion din Bucuresti este previzuth fn curricula universitard in anul doi de studiu, ca un stagiu compact de trei saptimani. Ea se incheie cn tun proiect, raport de practicd saw cu completarea eaictulut de practicasi o adeverinta justificative eu antet, nuinar de inregistrare stampitata si semnata. Art. 3, Practica de spesialitate este disciplini-obligatorie, are aloeate 90 de-are si trei puneté crodit. Ea are rolul de a famitiariza studentti cu practicile reale din medial econamie-secial. Art 4, Pructica de specinlitate se desfigoura la organizatii din domeniul produetiei, comerfului 1 i de, ttutii ule ndministratiel publice centrale sau locale sau in alte organizatii eu personalitate serviciilor, la binci gi alte organizajit ale piefet linanciare gi de og profil, lai Juridicd din qara sau strdindtate, in catedrele gi centele de cercetare din Universita |, ta institute de cercet Hyperion din Bucuresti, care pot asigura desfigurarea staziului in corelagie