Вы находитесь на странице: 1из 8

PROCEDURA DAUNA / ACCIDENT AUTO Accidentul de circulatie este orice eveniment in care este implicat cel putin vehicul

in miscare, produs pe un drum deschis circulatiei publice (bulevard, rada, alee, intrare, cale, splai, etc.) ca urmare a nerespectarii unei reguli circulatie, din care a rezultat decesul sau ranirea unor persoane, avarierea ui vehicul, alte pagube materiale. un st de un

Pentru a fi considerat accident de circulatie, evenimentul trebuie sa fie produs pe un drum deschis circulatiei publice. In cazul accidentelor petrecute pe drumuri inchise circulatiei rutiere sau drumu ri aflate pe proprietati private, se aplica regulile stabilite de administratoru l proprietatii. Daca nu exista reguli atunci se pot aplica cele privind circulat ia pe drumurile publice, coroborat cu prevederile codurilor civil si penal. In cazul in care conducand sau nu un vehicul, ati avut o dauna (in mers sau stat ionind), procedati in felul urmator: Retineti sau notati-va urmatoarele date despre accident sau dauna (in scopul declararii si intocmirii procesului verbal de constatare la politie, pompieri, organe de cercetare penala,etc): Locul exact de producere al accidentului, inclusiv repere si localizari ca: - nr. imobil in dreptul caruia s-a produs evenimentul, - km. in dreptul caruia s-a petrecut ( afara din localitati), - topografia exacta a locului, Din ce directie circulati Dvs. si din ce directie circulau celelalte veh icule implicate in accident, Nr de inmatriculare ale vehiculelor implicate in accident, Numele conducatorilor auto implicati in accident, Regulile de circulatie, indicatoarele si restrictiile cu aplicare in zon a de producere a accidentului, Eventual numele martorilor oculari (obligatoriu in cazul accidentelor cu raniri de persoane sau vatamari grave), Ora la care s-a produs accidentul sau dauna. In cazul in care accidentul s-a soldat numai cu pagube materiale, proced ati prin mijloace obisnuite la eliberarea partii carosabile pentru a nu stinjeni circulatia altor vehicule. Daca vehiculul Dvs. a suferit avarii grave (ex. scur geri de lichide sub vehicul, scurt circuite electrice etc.) nu porniti motorul c i impingeti vehiculul sau remorcati-l pina in afara partii carosabile dupa ce in prealabil ati decuplat bornele bateriei de acumulatori pentru a preintampina or ice risc de incendiu sau avarii ulterioare. Daca va puteti deplasa cu vehiculul mergeti la postul de Politie in raza caruia s-a produs evenimentul impreuna cu c elelalte vehicule implicate in accident. in cazul in care autovehiculul dumneavo astra a fost avariat in timp ce era stationat sau parcat, este necesar sa va dep lasati cu autovehiculul in cauza la organele de politie de pe raza sectorului un de s-a produs accidentul de circulatie pentru a declara evenimentul si a se efec tua constatarea accidentului. In cazul in care din accident au rezultat si victime fie numai cu raniri usoare sau vatamari usoare, nu modificati pozitia vehiculului pina la sosirea e chipajului de politie pentru a se face masuratorile necesare in astfel de cazuri . Daca victimele sint in stare critica procedati la oprirea altor vehicule si ce reti sprijinul acestora pentru transportarea de urgenta la o unitate de prim aju tor in cazul in care nu puteti asigura Dvs. insiva primul ajutor. Notati-va nr. de inmatriculare al vehiculului ce transporta ranitii. Anuntati cel mai apropiat post de Politie despre accident si natura lui prin intermediul altor conducator i auto. Foarte important: NU PARASITI LOCUL ACCIDENTULUI fara incuviintarea politiei ; se poate interpreta ca parasirea locului accidentului sau sustragerea de la ce

rcetari si/sau recoltarea de probe biologice. Parasirea locului accidentului far a incuviintarea organelor de politie constituie infractiune si se pedepseste con form prevederilor legale (OU 195/2002), in cazul in care victima refuza sa consi dere evenimentul petrecut un accident de circulatie si pleaca de la fata locului inainte de sosirea organelor de politie, soferul trebuie sa se prezinte la sedi ul Brigazii de Politie Rutiera Bucuresti, sector 3, Str. Logofat Udriste nr. 15, Serviciul Accidente si Cercetari Penale pentru declararea inprejurarilor produc erii evenimentului. In caz contrar, daca ulterior victima se va prezenta la o unitate medicala s au la organele de politie pentru a declara producerea accidentului de circulatie , conducatorul auto implicat in eveniment va fi cercetat pentru savinsirea infra ctiunii (parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie) . Soferul implicat intr-un accident din care au rezultat decesul sau ranirea u nei persoane trebuie sa anunte imediat producerea accidentului la numarul de tel efon 9544, 323.75.60 (Dispeceratul Brigazii de Politie Rutiera) sau 961 (Servici ul de Ambulanta Bucuresti) si sa astepte sosirea organelor de politie si a ambul antei. In ambele cazuri deplasati-va la postul de Politie in raza caruia s-a produs accidentul (cu incuviintarea politiei pentru cazul b.) pentru a completa declar atia de accident si a vi se intocmi procesul verbal de accident. Trebuie sa avet i la Dvs.: - Permisul de conducere, - Certificatul de inmatriculare al vehiculului, - Buletinul de identitate, - Documentele de transport, conform legilor in vigoare, - Tichet de asigurare pentru raspundere civila auto, pe anul in curs, si cop ie polita CASCO. in cazul in care unul din conducatorii auto implicati paraseste locul accide ntului sau refuza sa se prezinte la organele de politie, celalalt conducator aut o trebuie sa furnizeze organelor de politie cit mai multe amanunte despre autove hiculul respectiv (tip, marca, numar de inmatriculare in intregime sau numai o p arte din acesta etc.) si daca este posibil, datele eventualilor martori oculari identificati. Lucratorii de politie vor efectua demersurile necesare pentru identificarea autovehiculului implicat in evenimentul rutier si a conducatorului auto care nu s-a prezentat la organele de politie in vederea constatarii. Daca autovehiculele implicate in accident au devenit nedeplasabile prin fort e proprii urma evenimentului, conducatorii auto au obligatia de a le deplasa cit mai mult pe partea dreapta a drumului, de a anunta telefonic organele de politi e despre evenimentul produs si de a astepta la fata locului sosirea organelor co nstatatoare. Pentru solutionarea accidentelor usoare conducatorii auto se pot adresa, in functie de locul producerii accidentului, la urmatoarele sedii unde se afla biro urile de politie rutiera avind atributiuni in acest sens: - Sectorul 1 - Sectia 5 Politie, Sos. Bucurestii Noi, Tel. 323.30.30, Int. 1 7.934 - Sectorul 2 - Str. Masina de Paine 47, Tel. 224.26.38 - Sectorul 3 - Sectia 12 Politie, Str. Prof. Stefan Nicolau 3-5, Tel. 323.30 .30, Int. 21.531 - Sectorul 4+5 - Brigada de Politie Rutiera, Str. Candiano Popescu 57-59, Te l. 335.84.06 - Sectorul 6 - Sectia 21 Politie, str. Cernisoarei, Tel. 323.30.30, Int. 22.

607 Evitati discutiile in contradictoriu cu persoanele implicate in accident, si limitati-va la conversatia in fata politistului, avind in vedere numai datele p rivind accidentul pe care le-ati retinut la pct.1, fara insa a recunoaste fapte si vinovatii care nu va apartin. Urmati instructiunile agentului de Politie care se ocupa de stabilirea circumstantelor in care s-a produs accidentul. Daca agen tul de circulatie refuza sa va elibereze si alte acte in afara autorizatiei de r eparatie luati in cel mai scurt timp posibil legatura cu asiguratorul Dvs. pentr u a inainta o cerere expresa pentru eliberarea acestor acte. Dupa ce ati primit copia procesului verbal de accident si copia dupa asigura rea RCA a celui vinovat de producerea accidentului, informati imediat conducerea societatii asupra accidentului si pagubelor produse ca urmare a acestuia. Daca cel vinovat de producerea accidentului nu face dovada asigurarii RCA, veti solic ita soferului respectiv sa va dea copii xerox dupa permisul de conducere, buleti nul de identitate si certificatul de inmatriculare al vehiculului, in fata polit istului, deoarece in aceste cazuri trebuie sa facilitati regresul daunei, in spr ijinul si in numele companiei de asigurari la care aveti polite CASCO. Procedati in termen de 4 zile (lucratoare, inclusiv data eliberarii procesul ui verbal) de la accident la deschiderea dosarului de dauna la societatea raspun zatoare de despagubire, in cazul accidentelor sub asigurari R.C.A. (conform art. 59 din legea 136/1995) sau in termenul stipulat de conditiile de asigurare (pent ru daune sub polite CASCO). In acest sens trebuie ca persoana implicata in accid ent sa se prezinte la societatea de asigurari si sa deschida dosar de dauna. In cazul concursului intre mai multe societati de asigurare, constatarea daunei se face in prezenta reprezentantilor acestora (ex. In cazul vinovatiei unei terte p ersoane, caz de competenta asigurarii RCA a acesteia, deschiderea de dosar se po ate face si in prezenta inspectorului societatii unde Dvs aveti asigurare CASCO) . Prezentarea se face cu: - Proces verbal de accident, (anexa 2 si autorizatia de reparatie in cazul a variilor cu autor necunoscut, adeverinta de dauna in cazul furturilor sau proces verbal de constatare si raport de expertiza a pompierilor in cazul incendiilor) , in original (adica cea primita de la organele abilitate ale statului) si copie simpla, - Copie dupa asigurarea RCA a celui vinovat de producerea accidentului, - Copie BI, Permis conducere si certificat de inmatriculare a soferului vino vat, daca vehiculul acestuia nu are RCA valid la data producerii accidentului, - Imputernicire / instiintare de dauna din partea firmei, - Copii simple certificat de inmatriculare si carte identitate vehicul, - Copie simpla a permisului de conducere al Dvs., - Copie lizibila polita dvs. de asigurare CASCO (inclusiv anexele tabelare c u vehiculele incluse in asigurare, daca este cazul) Fara oricare din aceste documente asa cum au fost ele definite mai sus vi se poate refuza deschiderea dosarului de dauna. Pastrati copii xerox ale actelor de constatare primite de la organele statul ui si una dupa nota de constatare facuta de inspectorul de dauna care a deschis dosarul, pentru a le trimite la Head Office-ul Firmei Dvs. (fata/verso lizibile) . Solicitati inspectorului de dauna care va intocmeste constatarea: eventuale co nditii privind repararea ca: tariful maxim pentru ora manopera acceptat de socie tatea respectiva de asigurari; unitatea service unde doreste sa faceti reparatia ; posibilitatea de plata directa a unitatii reparatoare sau acordarea de avansur i pentru procurarea de piese de schimb; etc. Dupa aceasta deschidere de dosar de dauna luati legatura cu responsabilii di n firma Dvs. pentru a cauta modalitatile de rezolvare a reparatiei in timp scurt si de calitate si pentru a primi instructiuni ulterioare.

Daca in timpul reparatiilor se constata si alte avarii care nu au fost cupri nse in nota de constatare initiala, cereti o reconstatare asiguratorului in caz contrar aceste avarii nu vor fi recunoscute de catre asigurator si deci nu vor f i acoperite la plata. In anumite conditii puteti sa solicitati plata directa a reparatiilor catre unitatea service care urmeaza sa va repare vehiculul, dar pentru aceasta trebuie sa discutati cu inspectorul de dauna, daca polita Dvs. si conditiile de asigura re anexe pot permite acest lucru. In mod normal reparatiile se fac pe cheltuiala Dvs. dupa care vi se vor returna cheltuielile cuvenite. Atentie!!! in cazul in care sinteti utilizatorul unui autovehicul achizition at in sistem leasing sau rate cu deposedare, nu sinteti indreptatit a primi sume cu titlu de desdaunare deoarece nu sinteti proprietarul acelui vehicul. Puteti primi aceste sume numai cu acceptul societatii care a garantat financiar leasing ul sau proprietarului de drept al vehiculului. In acest caz particular va recoma nd sa instiintati imediat proprietarul sau creditorul de leasing in favoarea car uia s-a incheiat cesiunea in caz de daune (conform contractului de leasing sau r ate), solicitindu-i acceptul de a primi despagubirea apoi demarati reparatia, in caz contrar puteti fi pus in situatia de a face cheltuiala de reparatie si a nu putea incasa despagubirea. In asigurari acest demers se numeste solicitarea de act de cesiune, din partea chiriasului sau lesorului, de la creditor sau proprie tar, si daca nu faceti Dvs. acest demers sigur o va face compania de asigurari. Retineti insa ca raspunsul creditorului sau cesionarului (proprietarului) reprez inta titlu executoriu privind incasarea daunelor. Dupa ce vehiculul a fost reparat se va proceda la definitivarea dosarului de dauna la societatea raspunzatoare de acoperirea daunei. In acest sens se vor in ainta societatii de asigurari: - Toate facturile, chitantele fiscale, comenzi de lucru service etc., in ori ginal, - Cerere de despagubire cu numele, semnatura (si stampila) autorizata a asig uratului, - Declaratia de conformitate a dosarului respectiv, cu asumarea de raspunder e personala a declarantului (numai pentru daune sub R.C.A.), - Copie act de cesiune al despagubirii; in cazul in care vehiculul a fost cu mparat in sistem leasing, rate cu deposedare sau constituie garantie pentru un i mprumut bancar, pe care il veti solicita bancii sau societatii de leasing. Nota Bene: In cazul concursului de asigurari, la societatea raspunzatoare se depun originalele actelor iar la cea cu polita CASCO se depun copii stampilate si semnate "conform cu originalul" pe verso, de catre reprezentantul asiguratoru lui in sarcina caruia este dauna. In aceasta situatie va fi necesar sa precizati in scris de la care societate veti solicita despagubirile, urmind ca pretentiil e de la cealalta societate sa le formulati numai in baza probei sumei primite de la prima. Pe cererea de despagubire se vor inscrie obligatoriu numarul dosarului si mo dalitatea de plata solicitata (OP, Cash, CEC, etc.) si datele necesare viramentu lui (numele bancii si nr. de cont in care doriti a se face plata, numele persoan ei si actul de identitate al imputernicitului sa va reprezinte). Orice tentativa de obtinere sau facilitare de despagubiri prin declaratii fa lse sau utilizarea de documente false se pedepseste conform Codului Penal din Ro mania. Raspunderea apartine in exclusivitate declarantului. Anularea dosarului d e dauna si a politei de asigurare se face "sine die", de catre asigurator. Decla rarea asigurarii multiple (daca este cazul), este obligatorie, plata riscului pr odus se va face proportional in acest caz. Nu solicitati dotarea vehiculului cu piese si subansamble superioare calitat

iv sau constructiv, deoarece ele vor fi excluse din valoarea de dauna. Aveti gri ja ca deschiderea dosarului de dauna si constatarea tehnica sa cuprinda toate el ementele necesare restabilirii tehnice si estetice initiale (din momentul inchei erii politei de asigurare) a vehiculului. Incercati sa limitati pe cit posibil marirea daunelor prin: scoaterea in afa ra partii carosabile a vehiculului, transportarea acestuia la sediu, intr-un gar aj sau loc sigur, pentru a elimina posibile daune ulterioare, furturi etc., masu ri apreciate de catre asiguratori. Societatile de asigurare nu despagubesc agrav arile de daune din vina asiguratului (ex: distrugerea unor parti sau piese prin tractarea vehiculului, incendii datorita imprudentei si pornirii motorului cu sc urgeri de carburanti, furturi din autovehicul dupa accident, etc.). De asemenea asiguratorul nu este responsabil de eventualele reparatii nereusite si nu va aco peri nici scaderea de valoare in urma acestora. Nu in ultimul rind, asiguratorul ui nu ii sint opozabile pierderile indirecte ca urmare a imobilizarii vehicululu i (cu exceptia asigurarii RCA, in cazul in care vehiculul face obiectul unei lic ente de transport, cind se despagubeste CV timpului efectiv de reparare din devi zul de reparatie la tariful mediu de transport al firmei respective). Este in in teresul Dvs. deci sa aveti reparatii de calitate si in scurt timp. Este interzisa orice reparatie inainte de deschiderea dosarului de dauna si de constatare a avariilor de catre asigurator. De asemenea nu comandati piese si materiale inainte de deschiderea dosarului de dauna si in afara constatarii teh nice de dauna, deoarece le veti face pe cheltuiala Dvs. Este interzisa orice intelegere cu alti conducatori auto implicati in accide nte cu vehiculele Dvs., fara acordul responsabililor Dvs. de. Transport sau cond ucerii firmei. Exista riscul unor pretentii ulterioare sau implicarii in Justiti e in procese civile. Nota bene: Daca doriti sa aveti o imagine clara asupra oricarui accident din compania Dvs. va sfatuiesc sa aveti pentru fiecare accident in parte un dosar ( eventual pe coperta caruia sa scrieti societatea de asigurari care l-a instrumen tat, nr. de dosar dat de respectiva societate, nr. vehiculului si data accidentu lui). In acest dosar puneti copiile tuturor actelor pe care le inaintati societa tii respective, si cele eliberate de asigurator. In acest mod veti avea dublura dosarului depus la asigurari, pe baza caruia puteti chiar sa va adresati Justiti ei in caz de litigii. Brockerii cu nume in domeniu obisnuiesc sa faca acest lucr u in numele clientilor sai. PRECIZARI FINALE: In cazul producerii unui accident soldat cu vatamarea corporala a unei perso ane se intocmeste un dosar de cercetare penala. Cercetarile privind cauzele prod ucerii accidentului si culpa participantilor sunt efectuate de lucratori ai Brig azii de Politie Rutiera, ServiciuL Accidente si Cercetari Penale in jurisdictia careia s-a produs accidentul, (pentru Bucuresti, sector 3, Str. Logofat Udriste nr. 15, tel: 232.30.30 int. 196, 177 sau 175). Victima unui accident poate depune plingere penala in termen de 60 de zile d e la data la care a aflat cine este autorul accidentului. Dupa intocmirea dosaru lui accidentului, organele de politie instiinteaza victimele accidentelor de cir culatie asupra identitatii autorului accidentului. Daca leziunile rezultate in urma accidentului necesita sub 10 zile de ingrij iri medicale, fapta nu este prevazuta si pedepsita de legea penala, dosarul fiin d finalizat de organele de cercetare penala cu propunerea de neincepere a urmari rii penale pentru autorul accidentului si inaintat catre parchetul de pe linga j udecatoria sectorului unde s-a produs accidentul. Daca leziunile rezultate in urma accidentului necesita peste 60 de zile de i ngrijiri medicale, impacarea partilor nu are ca efect inlaturarea raspunderii pe nale.

In unele cazuri, pentru nelamurirea unor fapte sau imprejurari, conform art. 116 Cod Procedura Penala, organul de cercetare penala dispune la cerere sau din oficiu efectuarea unei expertize tehnice. Expertiza tehnica se efectueaza de ca tre experti din cadrul Biroului Local sau a Biroului Central de Expertizare Cont abila si Tehnica a Municipiului Bucuresti. Expertiza tehnica nu presupune, in mo d obligatoriu efectuarea unei reconstituiri a conditiilor in care s-a produs acc identul de circulatie. Ea se dispune si efectueaza in conditiile prevazute de ar t. 120 Cod Procedura Penala. Prin numarul de zile de ingrijiri medicale necesare vindecarii leziunilor nu se intelege numarul de zile de spitalizare, concediu medical etc. Numarul de zi le de ingrijiri medicale necesare vindecarii leziunilor rezultate in urma accide ntului este stabilit de cadrele Institutului de Medicina Legala Mina Minovici, p e baza actelor medicale eliberate de unitatile sanitare unde au fost internate s au prezentate victimele pentru acordarea primului ajutor si dupa caz si a examin arii fizice a persoanei vatamate, coroborate cu baremul de medicina legala. Conform legii rolul Politiei este: - Identifica locul accidentului. - Asigura zona producerii accidentului si ia masuri de fluidizare a traficul ui si desfasurare a acestuia in conditii de siguranta. - Identifica toate persoanele implicate in accidentul de circulatie (autor, victima, martori oculari). - Ridica de la fata locului eventualele mijloace materiale de proba. - Elaboreaza schita locului accidentului si procesul verbal de cercetare la fata locului in care sunt consemnate primele informatii despre modul cum s-a pro dus accidentul, persoanele care au fost implicate si despre vatamarile corporale suferite de victime. - Administreaza toate probele necesare finalizarii dosarului de cercetare pe nala privind accidentul rutier si ii inainteaza Parchetului de pe linga judecato ria sectorului pe raza caruia s-a produs evenimentul rutier pentru a dispune asu pra solutiei. Inca de la inceput precizez ca orice dauna este luata in evidenta societatil or de asigurare si instrumentata, numai pe baza actelor eliberate de autoritatil e publice: Politie Rutiera, Pompieri, Organe de cercetare penala, etc. Nu uitati ca societatile de asigurare sint societati comerciale in care primeaza principi ile de piata, care au propriile instrumente de verificare si control si ca orice neregula va fi sanctionata. Orice risc produs va fi despagubit doar o data indiferent de care societate de asigurare si independent de nr. de polite pentru care a fost asigurat. Obtine rea de despagubiri multiple sau ilicite se pedepseste conform legilor in vigoare cu restituirea cuantumului, amenzi penale si/sau privare de libertate. Nu incer cati sa obtineti venituri din asigurari prin vreun mijloc mai mult sau mai putin legal (ex. procurarea de facturi din alte surse decit de la unitati autorizate, decalarea in plus sau minus a datei accidentului, declararea de date inexacte e tc.) pentru ca riscati sa decadeti din drepturi si sa declansati si proceduri de urmarire penala impotriva Dvs. In cazul politelor CASCO si BUCHET, va sugeram sa va insusiti bine conditiil e de asigurare, inainte de semnarea politei si mai ales sa intelegeti faptul ca acestea constituie clauzele contractului de asigurare, precum si ghid intern de lucru al asiguratorului. Va veni si timpul cind un client care doreste sa inchei e o asigurare, se va adresa avocatului (sau agentului - brocker de asigurari) pe ntru a-i da lamuriri privind prevederile contractului de asigurare. Denumirea de CASCO nu inseamna decit "asigurare facultativa", tradus romaneste. Conditiile d e asigurare pot fi inscrise direct pe verso-ul politei sau pot fi sub forma unor anexe integrante din polita. Exista societati care au inscrise articole aberant e in conditii si care chiar se aplica, ex.: - "nu se despagubesc riscuri in care au fost incalcate reguli de siguranta c irculatiei", - "asiguratul cedeaza drepturile de regres contra persoanelor altele decit c ele pentru care s-a incheiat asigurarea", - "asiguratorul nu acorda despagubiri daca in legatura cu dauna a fost insti

tuita o procedura de cercetare penala". In primul caz daca vehiculul ramine fara frine si politia inscrie in PV aces t lucru nu se acorda despagubirea, in cel de al doilea exemplu se recupereaza de spagubirea de la sot/sotia/fiul/cumnatul etc. care a condus autovehiculul si car e a avut accidentul, iar in ultimul ex. nu se acorda despagubirea pina la finali zarea cercetarii penale indiferent daca priveste obiectul asigurat sau nu, proce duri penale care se sting in min. 3 luni si max.2-10ani. Aceste capcane ascunse au dus la aparitia si functionarea agentiilor de brockeraj care prin expertii ju ridici pe care ii au asigura un echilibru intre cerere si oferta si care reprezi nta interesele asiguratului in momentul daunei (personal recomand incheierea asi gurarii prin Case de brockeraj cerindu-I agentului sa va prezinte mai multe ofer te din care sa alegeti si sa va precizeze serviciile facute in caz de daune). De asemenea ofertele facute de asiguratori societatilor de brokeraj au discounturi considerabile, iar comisionul brockerului este platit de asigurator si nu de ca tre Dvs.. In acest moment din pacate brockerii aleg societatile cu comisioane ma ri, fara a tine cont de interesul asiguratului. Exista totusi reprezentante ale caselor de brockeraj serioase, care incheie un contract de brokeraj in care sint stipulate clar serviciile pe care le ofera clientului. Daca aveti mai multe veh icule solicitati brockerului incheierea unui astfel de contract. Aveti in vedere ca orice despagubire pe politele de mai sus, va reduce valoa rea asigurata cu CV despagubirii pentru daunele ulterioare, si deci plata daunel or ulterioare se face proportional cu raportul valoare asigurata ramasa/ valoare reala vehicul. De asemenea se elimina eventuale discounturi la reinnoirea polit ei. Puteti incheia o polita suplimentara de reintregire a valorii asigurate sau puteti solicita in cererile Dvs. de despagubire ca din cuantumul daunei sa se re tina si reintregirea sumei asigurate, dupa fiecare dauna. In acest fel valoarea reala a vehiculului se pastreaza si Dvs. veti primi intreaga suma cuvenita daune i. Avind in vedere cele de mai sus, in cazul daunelor produse de terti din vina acestora va recomand sa va raportati asiguratorilor lor RCA sau Carte Verde (bir oul gestionar din Romania BAAR), cu asistenta asiguratorului Dvs. facultativ. Daca in contractul de asigurare CASCO aveti prevazuta "franciza de asigurare ", aceasta inseamna ca pentru o suma fixa sau procent din suma asigurata, asigur atul se transforma in propriul asigurator, suportind valoarea daunelor (art.27, legea 136/1995). Mai clar asiguratorul nu despagubeste daune mai mici decit valo area francizei, iar in cazul daunelor mai mari valoric decit franciza, din chelt uiala efectiva se va scade valoarea francizei. In aceste polite asiguratorii rec omanda regresul impotriva vinovatului de producerea riscului, sau recuperarea de la propriul angajat a francizei si a valorii primei de reintregire a sumei asig urate. In acest mod franciza de asigurare este un instrument practic de a obliga asiguratul (si prepusii acestuia) sa aiba un interes in plus, altul decit cel d e proprietate asupra bunului asigurat (stiind ca nu va primi intreaga suma chelt uita inapoi). O alta interpretare a francizei este aceea de acoperire a cheltuie lilor facute de societatea de asigurari cu ocazia instrumentatrii daunei (cheltu ieli cu acte, copii, corespondenta, fotografii, consumabile birou, lichidatori d e daune, etc.). Franciza se scrie in polita, sau poate fi mascata (cazul asigura rilor R.C.A. care nu daspagubesc sume sub 1.000.000 LEI). In asigurari franciza (engl. Deductible) inseamna ceva ce vi se va retine (suma fixa sau procent) la f iecare dauna. Pentru politele CASCO, daca nu este trecuta expres in polita, fran ciza este nula (atentie la precizari de genul: prezenta polita acopera 90% din s uma asigurata dar, nu mai putin de ... lei; care este de fapt tot franciza dar l iniara). In final trebuie sa cunoasteti ca renuntarea la franciza va va costa o prima de asigurare mai mare si eliminarea grijei si atentiei prepusilor (angajat ilor) fata de bunurile Dvs. La incheierea politelor de asigurare retineti ca valoarea de asigurare trebu ie sa corespunda cu valoarea reala a vehiculului, calculata dupa tariful si regu lile asiguratorului respectiv. Aceasta valoare reala difera de la o societate la alta intr-o anumita plaja. Toate societatile iau cam aceeasi prima (valoric) pe ntru un vehicul, insa societatea de asigurari prefera cote procentuale mari si s ume asigurate mici (pentru ca la daune totale sa se plateasca sume mici), in tim

p ce Dvs. aveti exact un interes opus. Daca veti declara pe proprie raspundere o valoare inferioara valorii reale, la daune veti fi despagubit proportional cu r aportul valoare asigurata/valoare reala. De asemenea daca veti declara tot pe pr oprie raspundere o valoare mai mare decit valoarea reala, in cazul daunelor majo re si/sau totale, veti fi despagubit doar cu valoarea reala din momentul produce rii riscului asigurat din care se vor scade sumele reprezentind valori recuperab ile si/sau opozabile Dvs (franciza, rate de prima, valoarea epavei etc.). Este d e preferat ca la incheierea unei polite facultative de asigurare sa prezentati c opiile facturilor de achizitie alaturi de declaratia vamala de import (chitanta vamala in cazul persoanelor fizice), cartea de identitate a vehiculului si event uale documente privind imbunatatiri si dotari suplimentare aduse vehiculului. To ate acestea vor usura munca asiguratorului si va vor scuti pe Dvs. de lamuriri u lterioare si/sau controverse. Va recomand sa evitati companiile de asigurari fara un portofoliu solid sau care practica tarife de prima de Dumping. Acestea s-au dovedit incapabile sa sup orte daune, sau mai mult "trag storurile" dupa ce si-au facut un capital. Andosa rea (incasarea) unei daune din fondul de risc CSA, poate dura pina 24 luni de la data declararii falimentului societatii respective. Este de preferat o societat e cu nivel de prime mai ridicat, dar serioasa atunci cind daunele se produc. Incercati sa aveti o atitudine obiectiva, pertinenta si justa in relatia cu asiguratorii , intelegind principiile dupa care functioneaza acestia. Aparenta birocratie din ie si nu poate constitui un si asigurari. Mai mult daca veti simti frustrat atunci iri. aceasta procedura este necesara, motiv de iritare si/sau opozitie Dvs. cunoasteti regulile de baza cind vi se solicita un pachet de legala si obligator fata de autoritati din asigurari nu va documente sau lamur

Societatea civila Romana abordeaza cu seriozitate aceste probleme si de acee a orice accident cade fie sub asigurari facultative, fie sub asigurari de RCA (r aspundere civila auto sau carte verde). Ne respectam pe noi insine si sistemul d e asigurari procedind la raportarea tuturor accidentelor! O relatie normala cu a utoritatile si societatile de asigurare va creste prestigiul si va imbunatati im aginea societatii Dvs. Orice nemultumire privind despagubirea sau relatia cu asiguratorul Dvs. se p oate rezolva amiabil sau o puteti sesiza Oficiului de litigii CSA. Drepturile Dv s. ce decurg din contractul de asigurare se sting (prescriu) conform codului de procedura civila din Romania in 2 ani de la data evenimentului asigurat (cu spec ificarea de a nu fi semnata declaratia asiguratului ca despagubirea a fost integ rala si nu mai emite pretentii cu privire la evenimentul respectiv). Aveti in ve dere insa ca si societatile de asigurari au specialistii lor in materie care sin t foarte buni profesionisti (tehnicieni, juristi, etc.). Intreg acest material este conceput avind in vedere numai legislatia aferenta ci rculatiei pe drumurile publice si asigurarilor din ROMANIA si Conventiei Birouri lor Asociate (Carte Verde), si nu tine cont in nici un fel de vreun interes al u nei firme sau alta de asigurari. Precizez ca firmele cu nume si portofoliu in asigurari, aplica acest sistem, avi nd in vedere foarte mici nuantari proprii fiecareia. Considerind ca v-a fost utila expunerea de mai sus si ca v-am prezentat destul d e multe detalii privind asigurarile, va doresc sa nu aveti daune si sa scapati d e griji odata cu incheierea politelor de asigurare obligatorii si facultative.