You are on page 1of 2

95

VRIJ NEDIRLAND
18 NOVEMBER 2006

Grijs de betere burgers, steeds verkeerd af.


In Nederland is het simpele systeem om el-
ke vier jaar zoveel mogelijk kiezers hun zin te
Stem ontstemd geven,altijdmislukt.Toendeconservatieven
nogde meerderheid in het land hadden, wa-
ren ze opgesplitst in verschillende kerkelijke
sekten die elkaars bloed konden drinken. In
die tijd waren de vooruitstrevendengesplitst
in sociaal-demoeraten en communisten.die
elkaar net zo haatten als de katholieken en
de Protestanten. Kr moesten coalities komen
endieeindigden in ruzies. Permanent is een

D
elaatstezestig jaren wcrdNederland naaltoernooiwaarhijdusdehelewereld.op mime meerderheid van het Nederlandse
geregeerddoordertienminíster-pre- één landje na, diep ongelukkig wordt. volk ontevreden over de regering die aan de
sidenten.'Iien daan'an waren chris- De democratic is eigenlijk bedoeld om zo- macht is gekomen. De regeerders weten dat
ten-democraten, die samen acluendertig veel mogelijk burgers lum zin te geven. In en moeten proberen om in de drie of vier jaar
van de zest ig jaar regeerden, dusgemiddeld het ideale geval zijn er twee partijen, waar-dat ze aan de macht zijn,aan zichzelfen hun
nog geen vier jaarperpersoon.Dedrie ande- van één de verkiezingen wint en gaat rege- vriendjes zoveel mogelijk baantjes en geld
re eerste ministers waren sociaal-democra- ren. In zo'n land is dus perdefinitiemeer danie geven. Nederlandse minister-presiden-
len, die samen tweeentwintig jaar regeer- ten hebben zieh gemiddeld twintig jaar in-
de helft van de bevolking blij met de regering
den, dus gemiddeld zeven jaar per persoon. die het voor het zeggen krijgt. Die tevreden-gespannen om die betrekking te krijgen, ze
De drie nnchristelijkeadempauzes vielen heid neemt natuurlijk in de loop der jaren zijn het nauwelijks vier jaar, en daama mö-
rond de jaren 1955,1975 en 1995. De socialis- af.en dan komt de andere part i j weer aan degen ze twintig jaar uitrusten.
tische premiers kregen iedereen probleem beurt.Tenvijl in de natuurde bestedieren en Ca vooral stemmen. U weet dat het niets
met de monarchic op nun bordje. Tussen planten zieh het stielst vooriplanten en dus helpt, maar u bent terecht bang dat niet ie-
Drees en líen Uyl zitten vijftien jaren, tus- steeds sterker worden, loopt dat bij een de- dereen dat beseft. ivn
sen Den Uyl en Kok zeventien ¡aar. Het is niet mocratic, waarin nu eenmnal de dominen
moeilijk om te voorspellen dat er rond het en egoisten evenveel stemrecht hebben als hchugv@gmail.com
jaar 2015 weereen sociaal-democraat minis-
ter-president mag worden, dieeen eigen mo-
narchieprobleem krljgt op te lossen. eBoy
Noch de christenen, noch de socialisten
krijgen de meerderheid van de stemmen,
üeze keer is de verwachiing zelfs dat ze niet
eens samen een meerderheid zullen halen.
Wat er ook uit de bus zal komen: een flinke
meerderheid van de bevolking zal ontevre-
denzijnoverderegeringdieernamaanden
kletsen komt. Zelf heb ik elke Nederlandse
regering ahijd gehaat, vervloekt en bestre-
den.
Den Uyl was de beste van de drie PvdA-Iei-
ders, maar hij regeerde dan ook het kortst.
Vnor Drees en Kok moest ik mij altijcl schä-
men omdat ze het nauwelijks beterdeden
dan de conservatievechristenen en ze het so-
cialist ische ideaal verpestten door koloniale
oorlogol door het armer maken van dearm-
sien. In Nederland is een socialist jemand die
zegt: 'Ik wil het goede, maar de omstandig-
heden dwingen mij tot het tegengestelde.'
Christenen zijn al eeuwen gewendom pas na
htm dood kans te maken op de hemel.
ßi j het voetbal en andere sporten is het he-
le systeem erop gericht om iedere kijker en
spelerzo ongelukkig mogelijk te maken. Er
wordt maar één club, of één sporter, kämpf-
oen, en dus is ruini driekwart van de bevol-
kingteleurgesteldinzichzell.zijnsporiclub
ofsportheld.Daarnakomtereeninternatio-
18 NOVEMBER 2006
NUMMER 46
JAARGANG 67

3,80
BEIGIE € 3,99