Вы находитесь на странице: 1из 39
| ht FAC] ASAT TALI Sri Visnu Sahasranama Stotram . 2 6 © Ho YRATAL TY] AMRIT AY sty | om suklambaradhararh visnurh Sagivarnarh caturbhujam | . ~~ cA x Beaded “Td Gata Il 2 tl prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasantaye || 11 | 5 a Fea XGA: TIRTTT: WR: ATL yasya dviradavaktradyah parisadyah parah Satam | AN ta NS Tee Wteled Add eeahas TATA Il 2 I vighnar nighnanti satatarh visvakasenath tamasraye | | 21 | aad aaEAa eh: TTR | vyasarh vasisthanaptaram sakteh pautramakalmasam | + NO TERcAS Fed Yad ATA 3 parasaratmajarh vande Sukatatarh taponidhim | | 31 | a . aN COATS TERS CATT [ARV | vyasaya visnuraipaya vyasardpaya visnave | xa aN s TA FT Faas TAMAS AAT AA: U8 Ul namo vai brahmanidhaye vasisthaya namo namah || 41 | Page 1 of 39 na a Xx TER Ye ea RATA | avikaraya suddhaya nityaya paramatmane | SN ON en AGH ISI TAM FIST I & I sadaikaraparaipaya visnave sarvajisnave | | 51 | > ° eq CATA AAR dale_| yasya smaranamatrena janmasarhsarabandhanat | Swe fegrad FETCH fered TET 1g vimucyate namastasmai visnave prabhavisnave | | 61 | ~ ay oath aS He TAT TARTS TATA | om namo visnave prabhavisnave | dd Ae eA SPeeai ie eee ARTE W asya Srivisnordivyasahasranamastotramahamantrasya | | ant N na Al AGATA APTA FAIA: | $ri vedavyaso bhagavan rsih | ILL TE: | anustup chandah | so a, ~ ON HATA: RAT ARTA aa | Srimahavisnuh paramatma srimannarayano devata | 20f39 Nn on aAARSa ATARI AS amrtamsidbhavo bhanuriti bijam | 4 AS adtldeced: G2Id Rh: | devakinandanah srasteti Saktih | SN NN SEA: AAT Gt Sq WAT Ae: | udbhavah ksobhano deva iti paramo mantrah | an 8 Mg yaech Ald HORA | éankhabhrnnandaki cakriti kilakam | . SUSI TET FTE Sarigadhanva gadadhara ityastram | aN aN TAIRA Stet AA | rathangapaniraksobhya iti netram | a Aa PASTA STAT: GTA HITA_| trisama samagah sameti kavacam | : a An aed Waele ai: | anandarh parabrahmeti yonih | Fe: Festa: Bre Stet raHT: | ytuh sudarganah kala iti digbandhah | PRET std HATA | Srivisvarapa iti dhyanam | Page 3 of 39 Naat Ht FETE] sea aeeaaeaATS aay $ri mahavisnu prityarthe navantngatne sivas I aaa | Sore | | dhyanam | aN AN a an SN en . aR ede QAM Sac hcaA hls ksirodanvatpradese gucimanivilasatsaikatermauktikanarh Ad Sen SN FTSTRATAACS : THERA RATT ay: | malaklrptasanasthah sphatikamaninibhairmauktikairmanditangah | DAD OS an at con Ng TAC AO IN Aad gas Ta: Subhrairabhrairadabhrairupariviracitairmuktaptyasa varsaih 5 AMAA A: FAMERS VET AIM FHT: 1-2 anandi nah puniyadarinalinagada éankhapanirmukundah | | 11 | a nee a ye FY: Wel GEI AIMS Ag Fal TAL bhah padau yasya nabhirviyadasuranilagcandra sairyau ca netre ¢ oN Dn x Noon HOTT: ANT AGA Tal FEI qTvEAATEA: | karnavasah iro dyaurmukhamapi dahano yasya vasteyamabdhih | Page 4 of 39 . a SNA aS AeA FEF Td GLAST Bleagcd: antahstharh yasya visvarh suranarakhagagobhogigandharvadaityaih Ae Nn san. a aa WEA od AYA AGT ETAT AAA Ul 2 citrarh rarnramyate tarh tribhuvana vapusarh visnumigarh namami | | 21 | So FA wTad aaa | om namo bhagavate vasudevaya | SIRdaR ysPraad Garand Gai Santakarari bhujagagayanari padmanabharh suregarh fearank weaeaeal Fea BATA! vigvadhararh gaganasadréarh meghavarnarh Subhangam | oattaled HAS ATs laksmikantarh kamalanayanarh yogibhirdhyanagamyarh ~ aed FC MTL AAS TAAL I 3 II vande visnurh bhavabhayahararh sarvalokaikanatham | | 31 | x +o DN . aera dager meghasyamam pitakaugeyavasarh 5 2 a qCS TEAR | Srivatsankarh kaustubhodbhasitangam | Page $ of 39 wn grate quater punyopetari pundarikayataksarit facuf aed GaalhpATAA I & II visnum vande sarvalokaikanatham || 41 | Lone . BNI AsleGusa sagankhacakram sakirifakundalarh 6 a Adare ATE aT | sapitavastrarh sarasiruheksanam | a ns FEN TASHEGHIAG saharavaksahsthalakaustubhasriyam an ¢ Tae fed ART ASL 4 namami visnumh sirasa caturbhujam || 51 | oat URS aMaTaAaR chayayarh parijatasya hemasimhasanopari AAAS AAMAS HA | asinamambudasyamamayataksamalankrtam | : 8 a : aegidd Ugalé Macaisa aed candrananam caturbahurh srivatsankita vakgasarh a4 SO GSTAAA Ged FTAA 1 & 1 rukmini satyabhamabhyarh sahitarh krsnamasraye | | 61 | Page 6 of 39 » Boo WW 36 TeaeH AH: II I | om vigvasmai namah | | The 1000 names - Sahasranama - begin here: Qos c ~ Tad TAETTATTSANT YHA T HY: | vigvarh visnurvasatkaro bhitabhavyabhavatprabhuh | YAPAPLA YAMA AAAI: 2 a bhitakrdbhatabhrdbhavo bhitatma bhatabhavanah | | 11 | . ~ FaAT OATH I eer WAT That: | putatma paramatma ca muktanari param gatih | ~~ N BA: FOI: Aleit AAHISAT TT TU VU avyayah purusah saksi ksetrajito'ksara eva ca || 21 | SNS nS ~ SPT APTAal Acq WaTAGesrat: | yogo yogavidarn neta pradhanapurusesvarah | anMeag: Sa Fad: FESTA: 1 3 narasithhavapuh sriman kesavah purusottamah | | 31 | sarvah Sarvah sivah sthanurbhatadirnidhiravyayah | +, ~ ~ £ a SAA ATTA ACT HAT: PTAA A sambhavo bhavano bharta prabhavah prabhurisvarah | | 41 | Page 7 of 39 eaty: TEMA: JOR ATES: | svayambhah gambhuradityah puskaraksgo mahasvanah | an a AeMeltaral AAT TATA ATTeTH: Ww & Ul anadinidhano dhata vidhata dhaturuttamah | | 51 | — NN an x SAAT CATH: TAATAISATHY;: | aprameyo hrsikesah padmanabho'maraprabhuh | a ¢ a aN TeaAbHT FECTS CMTS: TATA FF: Ul & Ul vigvakarma manustvasta sthavisthah sthaviro dhruvah | | 61 | ~ AK ° HAA: AMA: FT Slladla: Ade: | agrahyah sagvatah krsno lohitaksah pratardanah | MHP EIA Test ARS FELI Y I prabhatastrikakubdhama pavitrari maagalarh param || 71| Qua: HT: HT SAS: BB: HATTA: | ig4nah pranadah prano jyesthah sresthah prajapatih | faROTA APMAT ATaa EASA: th < hiranyagarbho bhigarbho madhavo madhusiidanah | | 81 | Sonat ramet ed Fava eer: ar: | iévaro vikrami dhanvi medhavi vikramah kramah | ACA I: Fale: HIRI NS anuttamo duradharsah krtajitah krtiratmavan | | 91 | Page 8 of 39 Sar: aol Te RAT: HAT: | suresah garanarh garma visvaretah prajabhavah | HE: AAC AS: HA: GACT: Ws Fo ahah sarhvatsaro vyalah pratyayah sarvadarsanah || 101 | Oat: Ga: fae: aE: Paleeza: | ajah sarvesvarah siddhah siddhih sarvadiracyutah | FTAA GAA Taga: Wh 22 1 vrsakapirameyatma sarvayogavinihsrtah | | 111 | AQAGaal: Gel: GAAISaleaa: GA: | vasurvasumanah satyah samatma'sammitah samah | aaa: Quetareal TIA FaHHA: Mh VU amoghah pundarikakso vrsakarma vrsakytih || 121 | GE TSANT TAPS: YR: | rudro bahusira babhrurvigvayonih sucigravah | AYA: STPTACATALRTEY ARTA: 2. amrtah savatasthanurvararoho mahatapah | | 131 | 6 (A ne ¢ AGT: Galtelsetataal Sale: | sarvagah sarvavidbhanurvisvakseno janardanah | AN DUA NN NN A a dal daldqcdal Aqlal Fqltd Hla: Ul ee Ul vedo vedavidavyango vedango vedavit kavih | | 141 | Page 9 of 39 ~ > © OTHE: QTE THETA: Halhd: | lokadhyaksah suradhyakso dharmadhyaksah krtakrtah | ¢ © © AUCH AGCAGeATAS: 1 24 caturatma caturvyahascaturdarhstrascaturbhujah || 151 | ~ n +N a © a VISTI AAT ACS Teast: | bhrajisnurbhojanarh bhokta sahisnurjagadadijah | WN ANN € ATA TST SAT THAT? FATE: Ul 26 I anagho vijayo jeta visvayonih punarvasuh | | 161 | ~UN *. ~ a ast TFS) AAA: WRRATA: Yrs: | upendro vamanah prarisguramoghah sucirirjitah | 4 . se AN AcleK: AAS: GA FATCAT THAAT FA: Ul V9 UI atindrah sangrahah sargo dhrtatma niyamo yamah | | 171 | ~S a a4 ae A: GEAR FRET TAT AY: | vedyo vaidyah sadayogi viraha madhavo madhuh | Adieaal ASAT ASIA AETaS: | ve atindriyo mahamayo mahotsaho mahabalah | | 181 | mete nn Fegeneal AeRIHAeTAA: | mahabuddhirmahaviryo mahasaktirmahadyutih | an a aAeSITg: AAA ARTE 1 22.1 anirdesyavapuh srimanameyatma mahadridhrk | | 191 | Page 10 of 39 s ~ a ean oA Ferd Felt Alaa: Gal Act: | mahesvaso mahibharta srinivasah satarh gatih | Sea SME: QUARa Tiara TTiaat Gla: tt Ro aniruddhah suranando govindo govidarh patih | | 201 | qn te N ~S ~ AUIIGAa SA: GIT ASTI: | maricirdamano harhsah suparno bhujagottamah | PROTA: FAT: THAT: AST! Re hiranyanabhah sutapah padmanabhah prajapatih | | 211 | ancy: adem fe: aeara aRTAT FEE: | amrtyuh sarvadrk sirhhah sandhata sandhiman sthirah | SA FASO: AVEC PAYA GRTRET 11 2 A ajo durmarsanah asta visrutatma surariha || 221 | TRYST MA AeA: ACTA: | gururgurutamo dhama satyah satyaparakramaly | AAR fatrais tars: erat arrcataeanedt: it 22 1 nimigo'nimigah sragvi vacaspatirudaradhih || 231 | ac nA 4 ~4N 4 SUT: ATA STAT AT AAR: | agranirgramanih sriman nyayo neta samiranah | TEAM ACA ACMA: ATA W RW I sahasramardha visvatma sahasrakgah sahasrapat | | 241 | Page 11 of 39