You are on page 1of 2

Voorwoord

ik ben zeer vereerd on her voorwoord te mogen schrljven voor was niet alleen geacht words ten unieke verzameling gedichten maar sevens aangeeft een diep geworteld respect voor moeder aarde, her land Suriname to haar bevolking. Ik ken de dicker Ivan Khayiat reeds meet dan 40 jaar. Ik ontmoette hem veer het eerst als schooljochie en teen at vertoonde Ivan die kwalireian die zyn leven vorm to inhoud zouden geven. De grote lielde voor klassieke literatuur en de gedrevenheid om gedichten te schrijven bats hij met de paplepel van de familie ingekregen. Tijdens her verloop van zijn leven is hij vele ervaringen rijker geworden the zijn poerische wezen en net hebben verrijkt. Hij werd cen zeer gepassioneerde lezer, ecu mcdiaomroeper, een televisie productnt, em persoon diep geworteld in en afgestemd op geestelijke grondslagen en een leraar hteratuur / letterkunde. lk was bevoorreeht cm twee belangrijke episodes in Ivan's gmei als dichrer to mogen delen. Ferst waren wlj collega's the bij televisie programmapmdueties maakten en recenrelijk deelden wij de ervaring om semen to mogen doceren op een zeer uitzonderlijke school, de AlphaMax Academy. Her centraal suit van deze gedichtenbundel is "Msiba My Love". Her is een symfonisch gedicht in drle golfbewegingen welke diepgaand de vele lagen van een economische en ecologische misdaad die tegen Suriname was begaan in de jaren zestig (196Ps) bcschrijft Onder de mom van vooruitgang heeft ten rransnationale organisatic semen met de Nederlandse kolonlale machthebbets op ten gewelddadige wijze bloeiende bosneger lee fgemeenscbappen vet dreven van hun coorouderlijke woonplaatsen om de Afobaka waterkrachtcentrale en stuwdam it doen berrijzen. Genoemde leefgemeensc happen badden al meet dan 400jaarter plaatse hun rhuis en onderhielden dear een heiliggeestehjke verbinding met bun moedergetneenschappen in Afrika. Msiba helichaamt de intense pijn vanwege het doorsnijden van bet ruggenmerg van niet slechts alleen de bosneger gemeenscbappenn n oak die van de nade van bet land Suriname. De emotionele intensiteit opgeroepen door de woorden, de beelden en indrukken, de ritmes en de cadansen van dit fascinerend gedicbt, is zo immens dat een jonge Surinamer tot tranen toe was bewogen slechtsdoor her lezen van bet gedicht. Msiba is hoegenaamd met eenvoudigweg alleen woorden op een vel papier. Deze bundel heeft twaalf jaren gekost om uimindel* tot voile wasdom it komen. Her is op zichzelf meet dan her gedicht alleen. Her is een artistieke inspanning om zowel de gedrevenheid van her gedicht alseok de indringende kracht van de fotografische indrukken. de beelden to gebruiken om een gemeleerde presentatie van de idceen in her gedicht weer to geven. Elite foto-indruk in de bundel is zorgvuldlg geselecteerd omit als begeleiding of als keerpunt bij de regels van her gedicht to dienen. Dus her lezen van dit gedicht is een aaantal metrzinttdgjijke ervaringen. De woorden en de bcelden, de foto-indrukken weerklinken in hun geheel op alle drie belangrijke menselijke nivemts psychisch, emotioneel en spiritueel. "Forest Tear", her tweede gedicht, positioneert de vraag die wij allemaal moeren stellen over ooze huidige relaae met de aatde. De bundel besluit met de uitzonderhjk mooie "I love you". flit gedicht viert tegelijkemjd de lielde voor ten vrouw en de liefde vow hear geboorteland. Her gaat vergezeld van enkele overweldigend moose beelden, fotoindrukken, van Suriname. De beelden en het gedicht vertellen beide over de vreugde van frisse nieuw liefde.

Ivan Khayiat is een begenadigd en begaafd schrijver die her vermogen bezit om de lezer in zijn diepsce wezen to taken. lit ben as verzekerd dat iedereen die deze gedichten leest relkens hetzelfde zal overkomen. De lezer zal elke keer weer diepere inzichten krijgen in her streven om algestemd to zijn met moeder aarde. Zij is een leveed wezen die ens voortbestaan in stand bout. Elite lezer zaltevens de pijn voelen can de'wrede misdaad', 50jaar geleden gepleegd tegen deze vredelievende natie.

Milton M. Drepaul