Вы находитесь на странице: 1из 14

YAJURVEDA SANDHYAVANDHANAM Instruction: Take water in the rudrani and sprinkle water on your head with thumb finger)

Sri Gurubhaya Namah Hari Om Apavitra pavitro va sarravastham Gathopivaha yesmareth pundarikakasham sabha hyaa bhyanthara shuchihi Pundarikakasham Pundarikakasham Pundarikakasham Aachamanam (Instruction: Take water in the palm and drink it thrice chanting the first three mantras) 1. Om keshavaya svaha 2. Om naraayanasvaha 3. Om maadavayasvaha 4. Om govindayanamaha 5. Om vishvanenamaha 6. Om madhusudhanayanamaha 7. Om trivikramayanamaha 8. Om vaamanayanamaha 9. Om sridharayanamaha 10. Om rishikeshayanamaha 11. Om padmanabhayanamaha 12. Om damodarayanamaha 13. Om sangarshanayamaha 14. Om vaasudevayanamaha 15. Om pradhyumnayanamaha 16. Om anirudhayanamaha 17. Om purushothamayanamaha 18. Om adhokshayanamaha 19. Om narasimhayanamaha 20. Om achuttayanamaha 21. Om janardanayanamaha 22. Om upendrayanamaha 23. Om hareyanamaha 24. Om srikrishnayanamaha 25. Srikrishnabrahmanenamonamaha

Bhoothachatanam Fold your arms in namastae position Uthishanthu bhootha pishacha yethe bhoomi bhaarakaha Yethe sha mavirodheena brahma karma samarabhe Praanayayam Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom Sankalpaha {take water in hands with rudrani and after that pour water on right palm dircting the flow of water to the vessel) Mama opaatha samasta duritha kshaya dwara Sri Parameshwara mudhishya Sri Parameshwara prithartham shubhyam shubhe shobhane muhurthe srimaha Vishnu r ajanyaha pravartha manasya adhya bhrahmana dwitiya parardhe Swetha varaha kalpe, viavaswatha manavanthare kaliyuge prathama paadhe, jamboo dweepe, bharatha varshe, bharatha khande, merur dakshina digbhage, srisailasya vayuvaraha pradeshe, Krishna godavarayor madhya pradeshe, swagruhe, samasya devathah brahmana hari harah sannidhow asmin varthamana vyavaharika chaandra
maanena samvathsare ayena ruthu Maase pakshe thithuvu shubhanakshatre shubhayoge shubha karane evam gunavisheshanam vishishtayam shubhathitou sriman(Your Name) (your Gotra) Sharma aham praatha sandhyaam upaasishye Drop water on right hand palm directing it to the vessel

Maarjanam (take water in rdrani and with thumb finger sprinkle water on forehead) Om aapohishhThaa mayobhuvaH Om taane urje dadhaatana Om mahe raNaaya chakshase Om yovaH shivatamo rasaH Om tasya bhaajayatehanaH Om ushateeriva maataraH Om tasmaa araN^gamaama vaH Om yasya kshayaay ajinvatha Om aapo janayathaa chanaH Om bhuurbhuvassuvaH

(After the above do achamaanam once)* Apaa punnanthu prithiviem puthaa punatu maam punanthu brmhanaspathihee Brmha puthaa punathu maam yadhurchishtum abhoogyam yadwa dushcharitham Mama sarvam punanthu mmampoo sathancha prati gruswahaa Praatha sandhyavandane** (take water in rudrani and place ob right palm and later swallow the water. oM (suuryashcha/agniascha) maa manyushcha manyupatayashcha manyukR^itebhyaH paapebhyo rakshantaam.h yadraatryaa paapamakaarshham.h manasaa vaachaa hastaabhyaam.h padbhyaam mudareNa shishnaa raatristadavalumpatu yatkiMcha duritaM mayi idamahaM maamamR^itayonau (suurye/satayae) jyotishhi juhomi svaahaa. Trirachaa maeth Dvi pari Mrujyaa( toch your mostaches with thumb finger weted in water preset on the left palm) Sakkrudhu pasprushyaa (keep yot fingers covering the nose.) Yat savyam paanim( rum right and left palms over each other) Padhov (toch legs) Prokshathi shiraha (lift your right hand drop it above your head wit a bit swinging) Chakshushi( touch your eyes by holding your thumb and index finger) Nasikae( touch your nostrils at sides by holding your thumb and index finger) Shotraeyae( touch your ears at sides by holding your thumb and index finger) Punarmaarjanam hold water in rudrani and with your right thumb and sprinkle water on your head Om dadhikraavNNo akaarishhaM Om jishhNorashvasya vaajinaH Om surabhi no mukhaakarat.h Om pra Na aayuumshhi taarishhat.h Om aapohishhThaa mayobhuvaH Om taa na uurje dadhaatana Om mahe raNaaya chakshase Om yovaH shivatamo rasaH Om tasya bhaajayatehanaH Om ushatiiriva maataraH Om tasmaa araN^gamaama vaH Om yasya kshayaaya jinvatha Om aapo janayathaa chanaH Om bhuurbhuvassuvaH Hiranyavarna suchayaha pavakah yaasujathaha kashyapyo yaswindriyaha agninyagarbham dhadhire viroopa sthaana aapasha shaaga syonaa bhavanthu
Drop water on right hand palm directing it to the vessel

Yasagam rajavaruno yathi madhye sathyanruthe avapaashayam jaananam madhyaschyu thas shuchayoyaha paavakaha thaana aapasha shaagnus yonaa bhavanthu

Drop water on right hand palm directing it to the vessel

Yasaam deva diri krunavanthi bhakshamya antharikshe bhavutha bhavanthi ya pruthvim paayasom dhanthi shukraha sthaana aapaha shaagnus yonaa bhavanthu
Drop water on right hand palm directing it to the vessel

Shivena maa chakshu sha paashyatha aapa shvayah tanvohpaa sprishathaha twacham may sarvagyam agnigum raapi sushaadhou huveo mai varcho bala mogo nidathaha (take water in rdrani and with thumb finger sprinkle water on forehead and later wash your right hand by passing the water)

[Drupda deveane mamuchanaha svinasnaathvee mlaadhivaa putham pavitrenaa Nivajyammmuu apahashrundanthuu mainasaha .] aftersaying this drop eth water on left side by first taking it close to the nose. Then say treerachameath Dvi pari Mrujyaa( toch your mostaches with thumb finger weted in water preset on the left palm) Sakkrudhu pasprushyaa (keep yot fingers covering the nose.) Yat savyam paanim( rum right and left palms over each other) Padhov (toch legs) Prokshathi shiraha (lift your right hand drop it above your head wit a bit swinging) Chakshushi( touch your eyes by holding your thumb and index finger) Nasikae( touch your nostrils at sides by holding your thumb and index finger) Shotraeyae( touch your ears at sides by holding your thumb and index finger) Porvoktha avamguna vishesghna vishihtayaam shubdithiov shri parmeshwara mudishyaa Shri paremeshwara preethyartham Mukhyakaala Thrikamana dosha nirharnartham Prayashchithha arthya purvaka prathaeradhya pradhanam karishyaeee. Praanayayam Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom drop the water in vessel Read gayatri mantra with water in rudrani and then pour water into the vessel by right hand palm .(3 times ) Hagumsaha sughishadu vasuhu antakriskha sadu hothavaee dishathu Athithihii duronasathu mrushadvarassadu arthasadu vyo masathu aghjha goojha Arthajhaa Adrijaa Atham bruhathu .

Udyanthammmm hasththsanyantham Adithyam mabidhyayan kurvan bramhano Vidvaan skalam badramashnutheaee asa vadithyo bramhaithi bramhaivasan brhma apyathi Yaa yavam veda asa vadthithyo bramha

Mukhyakaala Thrikamana Prayashchitham (Instructions: Do aachamanam once praanayam once) Yevam guna vishesha vishishtayam shubha thithou Sri Parameshwara mugdhishya Sri Parameshwara thirthadhyam mukhya kala thrikamana dosha prayashchitardha poorvakah praatha ranghyaha pradhaanam karishye Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom (Do praanayam and aachamanam once again praanayam once)

Arghya Pradanam (Instructions: Do this three times) Purvothitham guna visheshanam guna vishesha vishishtayam shubha thithou Praatha sandhya argyapradanam karishye Om bhuurbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM bhargodevasya dhiimahi dhiyo yonaH prachodayaat.h Pradakshinaam (Instructions: Take water in the uddarani chant the mantra) Udhyantham astham yantham adithya maaabhidhyaha yan kuran brahmano vidramsa kalam bhadramasthu the saraadithyo brahmaithi bhrahmyavya son brahmayapathi yaaeram Veda asavadithyou brahma Sandhyaagnatharpanam (Instructions: Do aachamanam and pranayam once) Mamopaatha duridikshye dwara sriparameshwara prithartham praatha sandhyaagna tharpanam karishye Om keshavaM tarpayaamiOm naaraayaNaM tarpayaamiOm maadhavaM tapayaamiOm govindaM tarpayaamiOm vishhNuM tarpayaamiOm madhusuudanaM tarpayaamiOm trivikramaM tarpayaamiOm vaamanaM tarpayaamiOm shriidharaM tarpayaamiOm hR^ishhiikeshaM tarpayaamiOm padmanaabhaM tarpayaamiOm daamodaraM tarpayaami

Gayathri Aahavaanam (Instructions: do aachamanam once) Dvi pari Mrujyaa( toch your mostaches with thumb finger weted in water preset on the left palm) Sakkrudhu pasprushyaa (keep yot fingers covering the nose.) Yat savyam paanim( rum right and left palms over each other) Padhov (toch legs) Prokshathi shiraha (lift your right hand drop it above your head wit a bit swinging) Chakshushi( touch your eyes by holding your thumb and index finger) Nasikae( touch your nostrils at sides by holding your thumb and index finger) Shotraeyae( touch your ears at sides by holding your thumb and index finger) Folding hands perform Omithye kaksharaam brahma agnirdevatha brahma ithyarusham Gayathram chandanam paramaarthmam saroopam saayujyam viniyogam aayathu varadha devi aksharam brahma sammitham gayathrim chandasam maathedham brahma jhushaswame yadhahnaath kuruthe paapam thad ahnaath prathimuchyathe yadh rathriyaath kuruthe paapam thad raathriyath prathimuchyathe sarvavand e mahaadevi sandhya vidhye saraswathi ojosi sahosi balamasi bhraajosi devaanaaM dhaama naamaasivishvamasi vishvaayuH sarvamasi sarvaayuH abhibhuuroM hold two palms together and rotate the plams towards the chest. gaayatriiM aavaahayaami savitreem aavayami saraswathim aavayami chandarshin aavahayaami shriyam aavahayaami gayathriya gayathri chando vishwamithra rushis savitha devatha nirmugham brahma shiro Vishnur hrudayam rudhrashmika pruthvi yonihi praana+pana+vyano+dhana samana saprana shwetha varna saankhyanamaha sagothra gayathri chathurvigam shathya shara tripada shadkukshi panchishirchopayane viniyogaha om buhu om buvaha.. (Repeat the praanayam manthram) (Do aachamanam and praanayam once) dothi sholding nose Om Bhuh Om Bhuvah Ogm Suvah Om Mahaha Om Janah Om Tapah Ogm Satyam Om tatsavithurvareniyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat Om Apah Jyothi Rasah amrtam Brahma Bhurbhuvassuvarom

Drink the water for ecvery swaha Om tatsavithurvareniyam nguswahaaath Om Bhargo devasya dhimahi hiswaahaaath Om dhiyo yo nah prachodayat swahaaaaaa Om aapohishhThaa mayobhuvaH ( right on left) Om taane urje dadhaatana (left on right) Om mahe raNaaya chakshase Om yovaH shivatamo rasaH() Om tasya bhaajayatehanaH ( ) Om ushateeriva maataraH (right hand on head) Om tasmaa araN^gamaama vaH (holdin two palms n left thigh) Om yasya kshayaay ajinvatha thamp on the foooor( thaum on the foloor) Om aapo janayathaa chanaH (swing on the head) Om Bhuh (chheek Om Bhuvah (right nostril) Ogm Suvah (left eye) Om Mahaha (right eye) Om Janah (left eyebrow)) Om Tapah right ear Ogm Satyam left ear Om tatsavithurvareniyam on the bely Bhargo devasya dhimahi still on belly dhiyo yo nah prachodayat still on belly

Om Apah to the chest Jyothi Rasah to the right shoulder amrtam Brahma left shoulder Bhurbhuvassuvarom with right hand fingers al together over the head Gayathri Japasankalpaha Mama opaatha samasta duridikshye dwara sriparameshwara prithartham praatha sandhyangha yathashakthi gayathri mahamanthre japam karishye while reading above mantra drop the water to the vessel with rudrani on the right palm Karanyaasaha om thathsavithu Brahmaathmane Angushtabhyam namaha varenyam Vishnvathmane

Tharjanibhyam namaha bhargodevasya Rudhraathamane Madhyamaabhyam namaha dhimahi sathyathmane Anamikaabhyam namaha Dhiyo yo naha gnanathmane Kanishtikabhyam namaha Prachodhayaath sarvaathmane Karathala karaprushtaabhyam namaha

Ajgunyaasaha Om thath savithuhu brahmaathmane Hrudayaya namaha varenyam vishnvathmane Shirase svaaha bhargodevasya rudhraathamane Shikhayai vashat dhimahi sathyathmane Kavachaya hum Dhiyo yo naha gnanathmane Nethrathrayaya voushat Prachodhayaath sarvaathmane Asthraaya phat Ithi digbandhaha Bhoorbhavassuvarom

Dhyaanam Muktaa vidruma hema neela dhavaLachchhaayaiH mukhaistriikshaNaiHyuktaamindukalaa nibaddhamakuTaaM tatvaartha varNaatmikaaM gaayatriiM varadaabhayaaM kushakashaM shubhraM kapaalaM gudaMshaN^khaM chakramatha aravinda yugaLaM hastair vahantiiM bhaje Yoodevahaa savithsamkam dhiyo dharmadhi gocharaha Thasyayadbargha tadvarenyam upassmahe Say gurur bramha mathramm. Mudhrapradarshanam Sumukham samputam chaiva Vithatham visthrutham thatha Dvimukham thrimukham chaiva Chatuhu panchamukham thatha Shanmukudho mukanchaiva vyapika manjalikam thatha Punmukho dhomukham vyapakagnalikam Shakatam yamapaasham tha grathitham cha summukonmukham Pralamrum mushtikam mathsyaha kurmo varaahakam Simhakraantham mahakraantham mudhgaram pallavam tatha yaethae mudrah Chaturvim shaha gayatriam supratishtiya Bhoo devasya sasmakam dhiyo dharmadi gocharaha preren tasya yad bhargasya tad varenyanam upasmaye Gurur brahma gurur vishnuhu gururdevo maheshwaraha gurur saakshaad parambramha thasmysri gurave namaha prerayaeth

Gayathri japaha (12 times or multiples thereof) Om bhuurbhuvassuvaH tatsaviturvareNyaM bhargodevasya dhiimahi dhiyo yonaH prachodayaat.h morning --- right curved palm by belly(osahtam) eveninh--- right curved by lips afternoon--- right curved palm at heart on tatsadu brmhaaropanam asthu Japapaasanam (Do aachamanam and praanayam once) Purvokthainguna visheshana vishishtayaam shubha thidhou mamopaaththa samasta duri thakshayadvara Sri Parameshwara prithyartham praathaha (madhyahnika saayam sandhyagna) gayathri mahaa mantra japavasanam karishye suvar bhuvar bhoorithi

dhigvimokhaha Praathasooryoprasthaanam chant this mantra while standing OM mitrasya charshha NiidhR^itaH shravo devasya saanasim.h satyaM chitra shravastamam.h Mitrojanaan.h yaatayati prajaanan mitrodaadhaara pR^ithivii muta dyaam.h mitraH kR^ishhTiir animishhaabhichashhTe satyaaya havyaM ghR^itavadvidhema Prasamitra marto astu prayasvaan yasta aaditya shikshati vratena na hanyate na jiiyate tvoto nainam a{gm}ho ashnoty antito na duuraat.h BY standing chant this ???????????????????????????????????? Aa stayena rajasaa vathamanoo niveshayannu amrutham martyancha hiranyayenaa Savitha radhenna devo yyaathii buvanaha vipashyanuu udhvayamm Tamasa sparii pashayantho jyothi rutharum devam dee vathraaa suryan maganmaa jyothi rutharum uduthyammm jhatha vedasmm veham vahanthiii kethavaha. Drushae vishyaaa suryam chitra devanaam udhaghadanikkam chakshur mithrasayaa varunayaagnaee ahpradhyaa va prithiviim anthrikshgum surya athma jagatha thasthu shashchaaa thathchakshuhuuu devahithamm purusthaaaathu sukhraah mucharathuuu keep rotating while standing for the following pashchemaa sharad shakam jivemaa sharad shakam nandamaa sharad shakam modamaa sharad shakam bhavamaa sharad shakam shrunava maa sharad shakam praprabhamaa sharad shakam ajithasyama sharad shakam jogya suryam drushaee ya udhagathuu mahathur nava aathuu vrith bhajyamanha sari rasya madhyaaathu sma vrishabahaa lohithakshahaaa suryo vipashchimm manasa punaathuu /---------------------------------------/ Emmme shrdihvamm adyacha mrudayahha thama vasyur rachakaee Thathvayammi brmhana vandamanaha kdhaaashassthaee yajmanaha Havirbihi Ahe damanahaa varuneha Bho chrishai guumsahaa mana ayuhu Pramoshi yatchithi taee vishoo yathaa pradeva varunav vratham Gnemassi dhyavi dyavii yat kinchaedam varunadevyaee jenaee bidroham Manushya yahaa charamassi achithii ythavaa dharma yoyopii maa manas thasmath

Denasu devar risha haa. Kithavaasooo yadri ripohuuu nadiveee yadva ghasathyam Uthayanna vidmaa savatha vishayaa shithi revaa devaatha syae shyamaa Varuna priyasaha..

Dhijnamaskarah Om namaha praachyai dhishe direction standing pose yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha Dhakshinayai dishe turn towards right yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha Pratheechyai dishe yaascha turn further right devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha Udheechyai dishe yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha Urdhvayai dishe direction upwards yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha Adharayai dishe direction towards ground yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha Avaantharayai dishe trun all round 360 degrees yaascha devatha yethasyaam prathivasanthi yethabhyascha namo namaha Muni Namaskaraha Namoh Ganga yamunayor madhyai ye vasanthi The me prasannaathmanas chiranjivitham vardhayanthi Namoh gangayamunayor munibhyashcha namoh nama Gangayamunayor muni bhyascha namaah

Devatha namskaaraha Sandhyaai namaha stan d straight Savithryai namaha turn right Gayathryai namaha Saraswathai namaha Sarvaabhyo devathabhyo namaha Devebhyo namaha Rushibhyo namaha Munibhyo namaha Gurubhyo namaha Pithrubhyo namaha

Kaamokaarshinnamo namaha stand straight Manyur aakarshirnamo namaha stand straight Say by staying in sitting position Pruthvi vyapa sthejo vaayur aakashath Om namo bhagavathe vaasudevaya Yugam sada sarva bhoothani charaani sthaavaraani cha Saayam praathar namasyanthi saa ma sandhya abhirakshathu

Shivakeshavaabhedhasmaranam Shivaya vishnuroopaya shiva roopaya vishanave Shivasya hrudayam vishnur vishnuscha hrudayagam shivaha Yatha shivamayao vishnur yevam vishnumayashivaha Yathaantharam na paschyaami thatha me swasthi ra yushi Namoh brahmanyadevaaya gobrahmanahithaya cha Jagadithaya krishnaya govindhaya namoh namaha Gayathri prasthaana praarthana Uththame shikhare jaathe bhoomyam parvathamoordhini Bhramhanyebha abhyunugnathagachcha devi yatha sukham Sthutho maaya varadha0 vedhamaatha prachodayanthi pavane dvijaatha Aayuhu pruthvivyaam dhravinam bhramha parchasam Mahyam dhathva prjaathum bhramha lokam

Naarayana namaskruthihi Namosthv ananthyaya sahasramurthaye Sahasra paadakshishiroru bahave Sahasra naamane purushaaya shaashvathe Sahasrakoti yugadhaarine namaha

Rodhasyabhivandhanam Yidham dhaava pruthvi satya masthu pitharmaathur yadhi hopabruve vaam Bhootham devaanam avame avobhi vidhya mesham vrujanam jhiradhanum Vaasudevapraarthana

Aakaashath pathitham thoyam yadha gachchathi saagaram Sarvadevanamaskara keshavam prathi gachchathi Sarva vedheshu yathpunyam sarva thirdheshu yathpalam Thathpalam purusha apnothi sthuthva devam janardanam om namah ethieee Vaasanadh vaasudevasya vaasitham the jagathruyam Sarvabhoothanivaaso si vaasudeva namoh namasthothuhe Pravaraanvitha namaskaarha (Put both your hands on opposite ears)------------------------------gothram Chathus saagara paryan tham gobhramhanyebya shubham bhavathu Vasishta mythraa varuna koundinya thryarshyeya pravaraanvitha Koundinya sagothraha aapasthambasoothraha krishna yadhu shakhadhyaayi Sivarama kishna sharma Subhra manya sharma hambho abhivaadaye (Do aachamanam once)

A bramha lokaath asheshatth alokaa loka parvathhat yesanthi barmhana devaha tebyoh mithyam namo namaha sandya devi namao namaha guru bramha mnatram \ (Take water in the palms and pour it down chanting the following mantra) Aachamanam (Instruction: Take water in the palm and drink it thrice chanting the first three mantras) 1. Om keshavaya svaha 2. Om naraayanasvaha 3. Om maadavayasvaha 4. Om govindayanamaha 5. Om vishvanenamaha 6. Om madhusudhanayanamaha 7. Om trivikramayanamaha 8. Om vaamanayanamaha 9. Om sridharayanamaha 10. Om rishikeshayanamaha 11. Om padmanabhayanamaha 12. Om damodarayanamaha 13. Om sangarshanayamaha 14. Om vaasudevayanamaha 15. Om pradhyumnayanamaha 16. Om anirudhayanamaha 17. Om purushothamayanamaha

18. Om adhokshayanamaha 19. Om narasimhayanamaha 20. Om achuttayanamaha 21. Om janardanayanamaha 22. Om upendrayanamaha 23. Om hareyanamaha 24. Om srikrishnayanamaha 25. Srikrishnabrahmanenamonamaha

Kaayena vaacha manasendriyairva Bhudhyaathmana va prakruthese swabhaavath Karomi yadhyathsakalam varasmai Sriman Narayanayethi samarpayaami yathhat palum Sarvam Sri Parameshwaraarpana masthu Abhrahmalokaadh asheshaadh alokaalokaparva thaath Ye santhi brahmana devaas thebhyo nithyam namo namaha (This Marks the end of Sandhyavandam) ***********************