You are on page 1of 50

( l]r 12) ^ ^n

Dl]r 12E

^ ^n

E
1rn b< $ (] CMrM48) ^ m 1 oj > _6 n

! ^+ 1:] q 6n 1n ^ $ q $ #] ^ ]

pz

%L}OZ
O Z NG
5O_+E
m\vZ-n j] ^_+LhI

.;E
L: @ 
\[gn(x?Zm) LE
]zh Kz
7Zg6,
]!*
kS?H(x?Zz> }Zm) = v c]: @*


k Q~zg !*
qZ6,?oj$ ]Zgv
gzZVzwi **
k6,

X Vxsk6,
kQ~xsqZ~k$ ] \W

D lne n] gj]] (UNT &mu (MTU Mt( xne^ ] ^ E


m G

E
G
(
E
5"
3
G
GE
ne 12 sZq
4hX3ZZytC1
Z
-()K<
L zy K
L DZ :X',#

E
E

~ n ^jq]DbMPOLEm ]
X#
}
.LwqUk
,
BF,
~gzwMXc*

( l]r 12) ^ ^n

X
Hh$
+{zJ 7,
: u 0*
z6,
k QgzZ Zf Zk0*
T( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

M!N
E

5OBZ G
*9gmy{g c*
y E
Z ?]
|k$ ] nu LlO

$ &
V:Wc*
**
ZzxsZ5 0G
+c*
Z'N xs[g :D 

X g#
sV6gzZ
D
xs V ? g Y {!
M
\I
xs V ? e
$Z@ )
, L.

( y KZY M 102m2` Z > Z%)

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

^ ^n 1
tM
.(KZE
Lq
X VZz VZzg swE
LE
-Z~ [ MMZ?

E
Hj0*
(~5Zg){ZgzS
[@*
"k\ O]IZz L X
C
Hx H5E!M6,
VzuyZ]gzZ
ILG3E
L!N VW **
y M z C

( iZ
y MLX=E

NZa
{ ]I

m\vZ - {{k c*
VVz7

-eZ

( l]r 12) ^ ^n

X k Q J 7,:pzk QgzZZf Zk0*


T( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

E
! WyY~ yY LL 3XZX W p=aZS yZ ]zh Kz
hn ] $ (hn 1^] hfv 1
"Lt {zL L:c*
5H
)g Z ^N&
+q
-ZkZ G

]zh Kzm
.hI!Mq
$zZ
-Z k0*
kZ ;gg
/
g Z ^Nxx { ( ( g Z.
{ E
G
E8
GG3.\M&
N X W k0*
g 0*
k Qr v F
5F
}
@L+ E
+Q
G
Z.
]*
@kZ vX ;g Y x g Z ^N&+q
-Z LZz
MX W ~ 0*
G
4<XM\I
g
hIE
Zu
L !}
. ]zh Kzm \vZ u
\vZ u $ q $

.;E
.hI!M xx { ( k Q ]zh Kzm \vZ ux **
MZ NG
CZ { E
G
M ME
%M!*
G
.hI!
.hI!gMzZ Z6,

L ^

} E
:c*

gzZ c*
w} E
G
G
E +EE8F
[p L L X3Z F
@L 5 N X u k\ KZ !\ W L L

?Lt!N x{zX n@'


E
ugzuV1N { E
,
LZgzZ \ 0*

]zh Kzm\vZ ug Z*
*g uX tag Z GL^]zh Kzm\vZ

( l]r 12) ^ ^n

X + F,
k<{z~V 7,: pz 6,{zgzZf Zk0*
T( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

%N
G
L ^ CZ
X c*
6,
}nkQgZ ZF

I4M7M
N
4M]M]I
5F
E
Zi VWG
6M
I4M]I
MI
B+ X
&MF
]N zg zzg E
E

,a 6 H
C (Z {n { ( kQ
3! bzg zg ]Zg ~+
kQX g E
0Z +
0e
w k Q V-gzZ
H y{zgzZ
H ~g Y ] 0* y!*

Z L k0*
L LZ {zyZ
# X
Hzg
{z: L X Vx\W N~:1{zX c*
g Z + T

0 Zug {8N M$M~1 :X xx { (


h Kzm\vZ ug *
]zh Kzm\vZ u$ r ,Z~X V[yZZ6,]z
2!N$
.E
c*
( 0+e zg ,a ) G
+= kQ g(Z
G3{!z {z D Y h Q 8
GE
3BtNT
{ ( G
-g
V~

( l]r 12) ^ ^n

X 7,: u 0*
z 6,{zgzZf Zk0*
T Wu {u **
kQ ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

9L}
/Z 
gz g
~ kS
Hh Q8
-g { ( } X=F
D NRN(q j m9 p% ] $ E

! ]!*
gr% iy

g Z h *
@Y n d Z 
g Zh ~ kZ H g u g

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

]zh Kzm\vZ uyyz !sZ{{


g
/ h N ! !y!*
yY ~6,y

K

6,&
+ {zgzZ 8
-g k Q, y
W Zz

k QgzZ g Z
x (Z Vz :XWZ Q {k0*

E
{ c*


Z b Q {gzZ He
$L }g 0*
c*
gg }nB; Zg6,xx { (h
+'
;g
G
I
X
HxsZ/s l!gzZ
Hzgw k Q -8

( l]r 12) ^ ^n

G
5LQ J 7,u 0*
X A
) ~y#
G
zgx %kgzZ %k6,T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^

c*
W g c*
W Zz g
c*
Y g d t ~ }g

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

`2 "e o2

5LO_|
5_LR **
NG
Z ! R0 G
: D \vZg k**

Mg Z.
9L}g !*
4<XM\I
-Z ]zh Kzm\vZ ug z hIE
q
]*
@
} X=F
%N
%MkZX c*
CZ6,J
ggzZ
Z
# ~ 8XLt
g Z ZF
ME
E
7
X @*
Yzg y{z@*
+Z
LZ~y}0
D NM NLt m^i( lne n] gj] ]MPNNt o n% pf ]
^ ]E

Zz 0*
 D 0*


Zz } w Z%

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

( l]r 12) ^ ^n

N zg6,T ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^


XVs !N{ k
Hwzk Q J 7,u 0*
zg !*
z.N9E

o o ^]3
]zh Kzm\vZ ug Z**
uZ
# ! sZ{{
(M %N G^
9L
.F
ggzZ} X=F
g Z ZFL 6,J
p Y zg {z , G

E {E
Z L L! H +
M Zg KZ ]zh Kzm \vZ ug $N*
0 Zug N8N
5LO_|: ~ p
:D 
\vZg k E
5O0vZ**
NG

E
g {8Nc*
@*
Y D 
W]zh Kzm \vZ ug Z*
* g uZ
# LL
L
g VYH kG!VZ u IZ]zh Kzm\vZ ugF%N
X ;g
Dlne oe] h^j]] (QT PP M t o ]$ ] E

G
(M
N @*
G
43X
3G
LE
Z O
g ^I
Y
IE
-OYN @*
g F
Y 0 L6,0*L

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

( l]r 12) ^ ^n

G
X Vz
) k Qy#
G
5L~7,
pz - zg6,
 ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

6n^qa 6m]m4
G
LL L

$ r
L .g9 #
Z: ~ pY E^I
X D YzggZ-zg D Z h!N ]zh Kzm\vZ ux W
Da (^ l^e k a] ( RM ^ ]E

g {k
H ^N W D Z [Z
HWg

"~

$ v oF oF ^i #] o$

~0
+Z W

= gnfv ] o ] %

o ,+5

GG
"MZz\vZgi OuL pIJ$L E
"NMG
5LO_M| n ] % ]

5G
\M
B; ^N7

-eZ g } ~ y
z~?M~ : C 
4$M
3E
A+NE
:MBgzZ
LE
g Z.
]*
@ ~ S X
/
r ZF
HE
vZ ug @
*
yZg gzZ 4Z~y]zh Kzm\vZ ug Z Z

( l]r 12) ^ ^n

N zg6,T ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^


XVs !N{k
Hwzk Q J 7,u 0*
zg !*
z.N9E

!zzggg Z n]zh Kzm\


Hg 3E
X ^N{@gzZ
Dlne ^m] OLN(m f] ]E

Y C1
&
g4G
N .N ^N
} F, E Q { hI
-rN
( zf ) Z YQ @

*
E x 

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

%Ng! # ] vF f

]zh Kzm\vZ ug 0*
ZugF

M
g c*
Z?]
|k$ ] nu LlO!N! ]!*
Hgd
]zh Kzm\vZ u $ r
g : D 
y E5OBZ G*9gmy{
g|gzZp~8XLX ~gggzZ
X
D a ^n] n of Z] ^n(PL(OU nn ^ ^ E
m
y ^N C1

( l]r 12) ^ ^n

10

X 7,: u 0*
z 6,{zgzZf Zk0*
T Wu {u **
kQ ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

[^n ^ ^]^ km$,e o ^

m\vZ uW M$M}g " ! sZ{{

X 7]i YZg Zkm$=e q


pg c*
t1g|]zh Kz
E8N
D
Fu$ ]u n y{Rx Z]|dZ W}F
@L+ E
5F
M
"N hIE
3NE
4Q<XM\I
SGQM !Nkm$ = e ]zh Kzm\vZ u] E
gZ]
.@*
:
$M\WpDOQT MPt m pF^jE X g Z
GG
" LI
lE
x
I4M }EE
5LO_\W 7bV
Z N ZZ NG
X ZgzZ lME
KZ
:g !*
g 
g gz6,
}g vG V^m] qi
-Zs D$ q$ E k0*
q
X [zggzZ c*
Wg

DMQ ] (R E

E
GLG
" W!*
X ]zh Kzm \vZ ug {8N Z'N g~ I
{g

( l]r 12) ^ ^n

11

X +F,
k<{z~V 7,: pz6,{zgzZf Zk0*
T( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

E8N
:M0x Z **
.MMk
?310 o#j ) ~ZvZ G
5LO_F
,
LE
NG
:c*

( ~E
5F
*9gm~E
@L+ E
M{! 'N
E
u W
Z g( ]zhWzm\vZ u) ]$ v %^e o m
X ]zh Kzm\vZ
7
5E
MZ NG
E
Lqg G
m\vZ G*9g t Z Z1Zx Z g
$Z NE
%LY**
5LO_|~ $ ]L LKZ
\vZg~g ZvZ0E
NG
Dlne n] gj] ] QLN Pt p f_$ ] n iE

m\vZ -zVz)vZ M g *
c L L:n~ {ze
$Zzg

E
V }! ( O]z! Kz
 C=! y!*
6,( zh Kzm\vZ-)g {8N\!*

%LY} Z :c*

?qH$ q$

"! E
G
gzh Kzm\vZ-}]x \vZ EG4G3E&L
] r] ] r] 658m30`tg ~z) X
c*

ZagLZ

{gtZ!sZ{{ D MT RO (] ]f ($ ]

M N ] -6,Xg L
|k$ ] nu LlO!c
L

12

( l]r 12) ^ ^n

X ]ncVk
H}g v7,u0*
z 6,Zg v"7,u0*
z] 6,( O]zh Kzm\vZ-)1F_ ^

Z ?
X 
MM!N g 0g L Ly E5OBZ G*9gmy{g c*
\L
&N
4E
5E
g : Z F,~ + C G
g **
<X\N H c*
W x%
g ~O 8 ?| (,B "
g "
"Z CW CeFlg !*
g

p^^_ ^u l
6
5LO_
~
gg !*
~: D 
\vZg {k
8XN1Z *
,
* NG
Z
/

g Z\W~! ]zh Kzm\vZ u $ q $ vZ M g *
c :n
X ;g e KZ !\vZg {k,
1Z :c*
C


g Z ?V@*
Yw1V
7
\L G3E
O8EL ~ ; ~
LZ ]zh Kzm\vZ uL
G
k8XN1Z} Z L L: c*
\vZ g {,

gzZ c*
wZ e~g e g
L ^
Lq Z)kS X z~ X J
E
gE
ggzZ VZS !

(N7q~(
MkS
Hog MG
X E
Dlne n] gj]] (NOQL(MMU&muUP(RNN(Mt p ^f] x nv E

( l]r 12) ^ ^n

13

X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

4E
&M L L
7n
pg k0*
 EG
~ B; { yZ ? Vz

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

1a 1j l^^ne ce 7j

M$Mq $ ^#]Zx!sZ{{

X Zi Z ] Zg (S g " ]zh Kzm\vZ ug UL)9Z g u


D
M{! M$M O$W{{}g 1(KZ b ,q ~ "

Lq OZz W: ]zh Kzm\vZ u


gzZx LZ gE
! ~ 
e
$\vZg{k
,
1Z|W}g
C
G
cG
g ]**
iz
Z yZZ bkZ Y E
C-LZ M$M~
I
xC
wj M$M sZ g7 wg L i

E
G
$MZz
0kE
G
g]**
}V 34O]gzZV8g$ q $ # ] ^E ]gG

14

( l]r 12) ^ ^n

^
Xg Dg lZc kZ g ~ [ k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~[ T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_

E
G
GE
3BtN wg gzZ
yZZ
V 34O]X g Qi@*
E
E
n
W L) V L M$M g D 

~ q Z }
E
G
4$: Zizg n
-Z iZ ,=Z G
0G
V 34O]gzZ k|7,!q
E

-eWq
-Zy}
*z+$ q $ #] ^E ]k E_N-ec*
%M
XN Yw VME

= 1n 1 oa]+ 6n
G

+M
gcL? z(F,
-Z % i G
\W
M$Mq
$L_IF,
-Z~ZE
q
:V@*
7~iZ0
+ZLZg
$Nw 0*
~: y sZq
-Zg7
+E
N
s }
BNTg V {o+
$ }g Z
/8XM!*

ZsZ}g}_
3Zzy yZgz kZ X Wh ~+
%N
**
Z}
.X c*
W
8B ]- e gzZ- e W 30 F
F6,Z
+} E

( l]r 12) ^ ^n

15

X ]gn}g vt"z]u 0*
z6,
( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^

]5~ sZ Zzp)q!!q
-Z Z(Z

IL
Ib

EE

~i Z0
+Z}g\ VrZ
kf$v ~(,
gzZ 
~ Z L$ Z6,
4$ sZ =B
0G
-Z {~g Y =Z G
E
V.C.D. q
G
N $ q $ # v]X ~ `V.C.D.~ WyX1C7 G
SEB+
V 8E

GG
N
g ( Ze w}V $NV $Ng V.C.D.V 8E

hL 3XZ V.C.D.tG VQg "w ZV.C.D.


kZ 1 ~ X 7}n VI}n t
~l ~X Vzhg7/Z
+V ZzV.C.D.
J$L
_
N
E
7Z}, ]- egzZ- e W 30 EN{ ZeB
X Y: { ZeyZuz N c*
m
4$X \ZZZh
SG
! L=Z G
0G
6,
MZ c*
,
kuLq G
E
+ L Lx **
V.C.D.kS C1
$
N
m] fj rX X k 
www.dawateislami.net V
$d
$z
6,

16

( l]r 12) ^ ^n

^
Xg Dg lZc kZ g ~[ k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~[ T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_

$
+Y ~0
+Z ]Zg k **
^N
Zg Vzga g M Y Zz

u q $ ^#]
L ]zh Kzm\vZ ug Z**
,(V ]zh Kzm\vZ ug z ugzZ uLq (
tE
L
.
E
:wgzZ # 7,
$Zzgiz
e
ZyZZq
-Z~ kS X D C

f ofn7
"N MG
5LO_]
LZz}=:C 
\vZg n ] E
|
5G

] G
5L~]zh Kzm\vZ ug zu Zg F~:c*
C x H
p7`w~g FkZ:c*
N p=n
g Z
/
/sw }?Z
#
q H
z k Q ~g v

c :n~t? YC
*
*
m\vZ u $ q $ vZ M g *
z (Z ?
/Z :c*

X Vzf L{[Z N {8N
zkZ~! ]zh Kz

( l]r 12) ^ ^n

17

X ]g n}g vt"z]u 0*
z 6,
( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^

E GE
E8
$L
NX Y 7LZ~
38E[G.wEE
w G!M, E
5F
@L+ E
L 8LF
E 4<XM\I
M
]zh Kzm\vZ u $ q $ wrZzf LO g8w }8Llp{ hIE
$ q $

-ZQgCY
CyZwz~8XL
(q

G"
X
Hw G3LE
Z yZgzZ ~ N*

CyZ

Dlne n] gj]] (PSURt o ` nf $ f%] E

M
4E
58E
G
~'L } 0
+e [ MM } Z
E
g {g ~ Q Y"
5rL
G

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

hfv 1! \W !sZ{{

LZ]zh Kzm\vZ u $ q $ hn ] $ (hn 1^]


N VLZ$ q $ g z6,
yZgzZ!*
Vz,
g " u0*
W
X Y Z Zz 7B
"N ( L ]zh Kzm\vZ ug u Ic*
3I
W
M] E

( l]r 12) ^ ^n

18

X (J
-z Zg v7,
z 6,
V? ( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^

E8N
GLG
" Wq
30 {g 0*
5 F CY7`
-ZsVX
F
@L+ E
: ~0
+Zz}
. 
g Z~24e
$Wmj$ ]
vZ-) tgzZ V^m] qi

X 7z~C(( zh Kzm\ DNPmj] OLE


~ F, 6,l
g
/~ F, 6,lLa
J
( L $ Zu) 7V G
5L? {z 7 ~ $Nz ]

c*
W Z
# Z xt e
$Zzg {y
E8
NX e
5F
Cg Z,`
Rf Z Ygzmy
F
@L+ E
E
E
M _
#
$
]
E

u
5LO |
zh Kzm\vZ x Z OL e
$Zz\vZg R **
NG
V @W{LZ~Z
# L L: @*

$ q $ D 

G38E
Q$
+V\W }f {zQ
X Vz
Dlne n] gj]] (QRQO &mu R Pt p ^f] x nv E

19

( l]r 12) ^ ^n

X @*

wi **
g6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z%k6,
T( O]zh Kzm\vZ-) :1F_ ^

E
! kz L U Z ,

GI
I
n W? V !*
V ^L : { ]L

8] n m 9

9M
:L@*
<XE
1ZkZX c*
WE
-Z~^n i $ ^ E #]^ K ]$
q
E
M
\I
G
IF
$M~ g11h+y
4&Mz F
N
B
3
X

L Zy.6, { zX G
w

E
33g6,L)gzZ d
$ (Z ~ \W:1 Wk0*

9M
CLg! V ?Z hZ <XE
q
-Z ~ E
1ZgzZ
E
X,~gvgzwtM z]!*
yZ :{g
Zs
E8L

9M 8L
<XE
1Z E t
/Z tA k0*
E8LyZ L
L
L X3Z
8M kZ ( Zz ) vtgzZ }yZ {z k0*
) E
E
wZj R Zg q~#
}
. E8LyQ L)XN VQ ( N
9M
9M
<XE
1Z X ~ .gzZ p=6,} i Zzg <XE
1ZgzZ`Z { zX c*

20

( l]r 12) ^ ^n

G
X A
) ~y#
G
zgx %kgzZ%k6,T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^
5LQ J 7,u0*

9M ]
<XE
1Z X z h Kzm \vZ u :5 [ Z ? y: Y7 g0
+Z
?Z**
W :Y7X ghQVZ6,
}nkQ8XM!*
}iZzg

M k c*
h kS: c*


gZ ]zh Kzm\vZ u! M
V"

E
L) ggzZ
Hg0
+Zt X V Z : n? 7VY
(M?! 61Z :Y7~V Zz X
G;XNE
H`g0
+ZgzZ~Zj
CZ ]zh Kzm\vZ uoe v Z
# VH':1XHx

NX
H ~g sp6,x q
-Z 1x **
& {iqZ *
c W8XM*
! ~ 48E
$zQ(- .
qZV 8 H t V\W~
8NX 7L ~ $

.zZ u*
* sp Z X Z9
FF
GG3E
= ~ e
h y ]*
! \e
=$
.zQ {z :gz W
M8XM
@Y\ H
Dlne n] gj]] (NMN Mt o n% pf ]
^ ]E X *

( l]r 12) ^ ^n

21

G
5L Q J 7,u0*
X A
) ~y#
G
zgx %kgzZ %k6,T( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

q c*
B {z! vZz

J
( pL $ Zu) w} ! { W L 
L S

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

}gZu}$ q $ ! # v] !sZ{{
\vZ u\W ! [p Hy
Ke
$
]zh Kzm\vZ ugZ

VgzZ D 
ZS Vzg gzZVzg y b]zh Kzm
M
G
3B&L
M6,
Z$q $ Fu #]gzZXD Zt N8N
[ E
y!*
$g MG
&M gzZ
! @*

]zh Kzm\vZ u \Wb~ E
E

9M
E
&M
?L!Ny hI
O Z G
N- S xz?
1Z
yZZ c ZgzZ L Z <XE
{ EE
NN!*
C CZ CZ'! ;gyZZ" 8E
V\W
e 0*: /
H` 0*c*
W
] !*
} (,
tx} (,
t

( l]r 12) ^ ^n

22

X &gk6,kQ \vZ J 7,u 0*


z q
-Z6,
T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^

=1+B n9
]zh Kzm\vZ u}g\ $ q $ gnr #]
E
E

9M

!L N I
E
L M <XE

E
E
?
G
-Z
g 1Z $
+gzZ } y hO Z N gzZ q
L !*
!*
m\vZ uW{{

}g :
) )\Me
$ 8L6 0
+Z

N]zh Kz
O ZD c*
u\W
E


g Z] nV8F
bb]zh Kzm\vZ u\WgzZ ]zh Kzm\vZ

EI

K ] ]zh Kzm\vZ ug Z,
-Z X D N Z j
q
+Z
'Z { hI4<XM\Mg !*
\I
E
E$E
.
M
E

L
\W( **
) L q
-Z 0*
X p=sru
{z 4 X J (
,W } Zg Z L ]zh Kzm \vZ u
{ispxq
-Z d
$
]zh Kzm\vZ u $ q $
9M
qt <XE

1ZZ
# X ZZ9vsgV 0*
6,
ugzZ

&

&
\vZ u! MM)OA O K]^e ` W~ L L:X Hc*
g Z`
@

( l]r 12) ^ ^n

23

X @*

wi **
g6,
k Q\vZ J 7,
u0*
z%k6,
T ( O]zh Kzm\vZ-) :1F_ ^

E
0!N V 8 H d
$
~Z
# H ]zh Kzm
I
Z ! g W (
,s~G.cMP D , $Z
E

9M
E
O Z G
L!y hI
N- ZX M
ut: 1 <X1Z$
+{ E?E
X$ q $ # ]^ X)**
g z Y]zh Kzm\vZ
DNMQMt o n% pf ]
^ ]E

G
E
E
:LW E{M$M J (,t L5!N}g s Q
(L
J
.E
( pL $ Zu)
HyZZ 9 B;~ HG

$ v oF oF^i #] o$

= gnfv ] o ] %

^n nm m ] 1]10

vZ uW}g Q D}g \ \!*


V LZq
-Z

4)G
M' E
~g \ KZEG
L #GMLZz LZ ! V: }g\ VY]zh Kzm\
E

N
I
G3O.N\I
G!OQ
G
B
y hO Z N $ q $ gLO gL{ G

( l]r 12) ^ ^n

24

X (J
-z Zg v7,
z6,
V? ( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

!N

?L
) o n ` F u$ ] f ^]e] ^] :wgzZH
g\WXc*
3{ EE
G$E
M XX ] $ ]L L ( ~E

?581 o# j

n ] ]D ~
GG
"MZz \vZgi OuL pIJ$L E
"NMG
5LO_M|
vZ u uC
5G

X }{0
+
i\!*
V }$ q $ #] ^mL L: ]zh Kzm\
G M
G3E
3M MaI
]zh Kzm\vZ uLZ $ q $
G
6,]zh Kzm\vZ uyz Vz {zgzZ *
c {+
0iVz
4OLZg Z'
X p=~] E
LZ LZQgzZ yZZ
5G
D lne n] gj]] NUU Mt ]
$ ]E

h 0

M e
Z h 8E
$Z "
$YS

9N "
E
$YS
Z
# i**S(, c*

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

( l]r 12) ^ ^n

25

G
5LQ J 7,u0*
X A
) ~y#
G
zgx %kgzZ %k6,T( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

1i nui nm m]

DM

]zh Kzm\vZ u {! M$MV W}g \ }g \

}g

"N G
5LO_yY &ORKZ Z
gu~u I\vZg E
0!LW E
5G
7L LZz ]zh Kzm\vZ u
5LO_|E
* \vZ g vZ *
* NG
O # gzZ 1 
6 c*
5 p/ ]zh Kzm\vZ ug u $Z
{6,
7L LZz k'
8gzZIg * \vZg { E
,
E

NE
m\vZ u $ q $ w }8LlpuwZ $Mz 8E
L 8wrZz OL g
$NX ) l$ fZ~p/w:e ]zh Kz
X c*

( ]X E
M
4E
5MkM8
EG
\vZ u
**
**
2u+g Z :t kS

# MLZz\vZgz ]zh Kzm


E
q $ # ] ^ \vZg
LG

4$~GZg zZ ]~
GLq
5ME
z un kS G

[Z @*Hy J 7,yZ ]zh Kzm\vZ uy

( l]r 12) ^ ^n

26

X ]g n}g vt"z]u 0*
z6,
( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

E
G
C+M
/
X N 0*
C
] E
L~ 0
+
igzZ 6, $MVz {z 7(Z

GE
"N VrQ
]zh Kzm\vZ u] E
Z g8X 746,

G!OZKZ7Z
X*
c J 7,

{0
+
i{g !*
za
~
W } 'L Y J 7,[Z
?& Z
@*
Y ` * xLE

o,n^q 6n kq o3 o] ] n m
G
EG
O8
.n$ Lm
5LO_|
L \vZ G*9g Z **
~ y#Z b
zgLG
NG
]c*
y& $ ] F$ ] n ^nf oF

E
N _
$
5LO |L L:D 
-*
* NG

G3E
8E
X Y~
T{zZXg~Ty:ec*
y
D9(QMT(NNR Qt (^nf] | E

6na ojq nm m]

$ q $ ~TT ! 
g!sZ{{

( l]r 12) ^ ^n

27

Xg Dg lZc kZ g~ k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~ [ T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^

G3E
8E
5LO_|

T{zgyP $ ] F$ ] n ^n f oF - **
NG
N _
$TgzZ Y~
$E
5LO |~\vZg E
n ^n f oF - **
NG
0!LWE
L E

DM

{!
g 
p=J
-{ F]zh Kzm\vZ u W $ ] F$ ]
E
0!LW! !{z
ZgzZN Y*6,N $ q $ # ] ^\vZg E
4E
&M GX YVYtg G

4$~G
EG
5ME
]zh Kzm\vZ u

G-4E
7{zgzZ Zg
4OL] \vZg + MLZz
OE
/
6, C
E
0G

]Z *
!Wx ]zh Kzm\vZ u W}g \ }g X 
hL X3Z Z.
X 
M!N 305@*
267v 30tg ~ Wc] -X
I
V ~ V z 7 Za 5!L " yZ H Z}
.
~{ C
&

t ? k Q gzZ Z}
.

o+a pe 11
%LY **
5LO_ |
~f ug Zu V1g !*
-Z \vZ g E
q
NG

28

( l]r 12) ^ ^n

X ]ncVk
H}g v7,u 0*
z 6,Zg v"7,u 0*
z ]6,( O]zh Kzm\vZ-)1F_ ^

Lq~g !*
g Z.
]*
@ wE
g !*
g]zh Kzm\vZ ug z
%Nn ]zh Kzm \vZ u
0<Ezi WyX Ag U*
W u6,g Z ZF
:n? a3 ~ y: Y7 \vZ g)H

M} hgzZ ~~X 7 {zV Z 8E


qZ~y
M ~ %
" m$ =~ Vzg58E
5LO_X
* NG
*
HHg G
5OG
%M{z ~ :D 
g *
@ VZ@',h+I
\vZg,
'Y
X c*
7~g Zg !*
]zh Kzm\vZ u
%LY} Z L L:c*
= ]zh Kzm\vZ u g
\vZg E
&NV Y!
: Z 
g Z qyZZ:x Z 0E
! CtMZ
# X E
E8
NX Y } h} hk0*
! CtMF
@L+ E
DqyZZ:x Z 0E
5F
}
 ~ ` 3**
3
Z
# DY 
w N **
3gzZ

29

( l]r 12) ^ ^n

X Ah Nu ZoZgzZ q`ZoZq
-Zck Q\vZ k7,pz %q
-Z6, ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

"Z~ @'
5LE
,
ug z u2X [ Z Q **
3 AY Z G
O3 g 
z g uX **
V Zz 3]zh Kzm \vZ
h #
~ XH
O3
O3Z
XH
]zh Kzm\vZ uV
XH
# X c*

V c*
Vc*
M ]zuI
4<XM\I
CZ ]zh Kzm \vZ u]Z{ hIE

gzZ Za
M:M~ V-AX J 7, g6,V-A u I
ug uX ~9J Q Ch y ~

%LY} Z :c*
~ X Y ~KZ !\vZ g E

]zh Kzm\vZ
V ~t :Y7 \vZ g)H0<Ezi c*
WyZ
# ~
 ~ Nt1! nVz Z}
.:c*
[Z ~ ?
#] ]zh Kzm\vZ u W}g\ }g \ }g X %
X c*
{0
+
ia}g Z $ q $
Dlne n] gj] ](MMNNt pf ]
^ ]E

( l]r 12) ^ ^n

30

X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

H kZg Zi W H Zg w uZ
7L }'N DQ ?
 b E

$ v oF oF^i #] o$

= gnfv ] o ] %

=1+ a 1 o l12
I

g

5) O|wg L ^L
o^] YZ NE

%LY **
3O!N M$MLZ \vZg E
5LO_|: D 
V E
e
$Zzg
NG
# X % ~~ 
p=\vZg \W r Z
9N /O!N
LZ } (, Y 6, ~FE
M$MVz {z
}g 6Vz (ZB}g v~ ! W: Lg
E8N
J0
+!*
Lg} (,F
5FX HB~kZ E8L LZz
@L+ E
9N
N! 1 VQ~ V; Z E
7NugzZ ~ ` ~F6,7MgzZ
&OZ yZ 48E
gzZ g e {z ,hz k Q t \vZ g yY

31

( l]r 12) ^ ^n

X ]ncVk
H}g v7,u 0*
z 6,Zg v"7,u 0*
z ]6,( O]zh Kzm\vZ-)1F_ ^

%Lk QX
H]gzZ Z
/

ZzngzZg zmy{{ E
E
-
G
Z G
N } H:
m\vZ uyO
L .9yz yy hI
GG .xM
$. N Y: y.6,]zh Kz
e
V Vz w 4L]Z zE
%LY **
5LO_|J
-V~:gzZ c*
Jh Q Z 6,yZg0
+Z
NG
g E
}n 1;gzgWyp) uM F
<L
/Z wX c*
C: \vZ
Y
Lz { i @*
uX c*
{)z **
3gzZ 3gG
0EN]I
p=]zh Kzm\vZ ug Z**
zF,

5J"E
.;E
L
3gzZ
zSX
H3gW]zh Kzm\vZ u\W**
}Z LG

^m:nwE
Lqx?Zm
]zh Kzm\vZ uz $ q $ = #]
%LY @*
vZ u\W{z @
E
*
Vz0
+
i
LZ

\vZ
I
M
ug z uX BuLqs Ma 3 **
3B ]zh Kzm\

%LY **
5LO_| ]zh Kzm\vZ
Vz0
+
i
LZ :c*

\vZg E
NG
N8
%Ng {E
N kQ ?V0
gF
Ug{z!
+
i
Y7zzgzZW8XM!*

32

( l]r 12) ^ ^n

X Vwg [gV x ~"7,6,7,u 0*


z6,(x?Z:)% ?Z
# ( O]zh Kzm\vZ-) V 1F_ ^

g Z**
uX 7{z < n~#
}
.]zh Kzm\vZ u
! ~yZ c*
Wy 
\vZ :c*

]zh Kzm\vZ u
%LY} Z :1 gzZ ~ 7,zgzz ~g
5LO_|X $
7yZ~ [Z ! E
NG
**
E
,
Y
g0
+Zzz ?VY Czg ? H]!*
:LW:c*

\vZg'
O!N M$M VQ Z gzZ c*
Y zg {z c*
3V 3E
E
5_NZ`
Zg Y

2
%LY **
5LO_|:X" wqyZ {z
Vz \vZg E
NG
E
X c*
g~V]zh Kzm\vZ ug Z {N8NV

VznF] h% #] X 'W,i ZzWzgy


zk Q
5J"E
.;E
.;E
L
L} Z :c*
x?Z z > }Zm[8} ! LE

gzZ 5x?Zm }Z LG
{0
+
iyZz ?! }g \ } Z : @*

$ q $

E
= j v x M ( $ r xZ {N8NX,
N $
7
q $ gzZ 
]zh Kzm\vZ u

( l]r 12) ^ ^n

33

X &gk6,kQ\vZ J 7,u0*
z%q
-Z6,
T( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

fj(]LQ ( $ f%] a ]9EX {+


0 Q /O!N M$MVz
ku ] o $ q $ DMUUM u l f] t ] oi nv]

X a l p^a 1 1 ] ] a

]zh Kzm\vZ un ] o f$] ^re n]

G
7L [Z } 'L {'N E
W z E
L M
&L KZ = Q x Y
W z F

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

W}g \ }! \W !sZ{{
D
G;XNE
(M**

3 y
[p H]zh Kzm\vZ -M{! Zz
G
~QgzZ : LZz n~ k Q Q 1 3 V}g
O3`
!hEn eX

7
J 7,
x6,
V- XH
%LY**
5LO_|2X ~9J Q Ch y ~ ND!!1
g E
NG

( l]r 12) ^ ^n

34

X @*

wi **
g6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z%k6,
T( O]zh Kzm\vZ-) :1F_ ^

3O! M$MVz {]\vZ


{0
+
i $ q $ # ] ^ e V E
C X c*

7LVz'N
 D ~ D S xW D VzgD E
 D g u D g u
 D S g u
Z z y

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

^n f 1 n ^j+

E
-Z[Z ! sZ{{
]z
g 
L5!q
GM$
[8LZ$ q $ x h Z #] gzZ 

e 8Lu
E
G"
M _
5LO |X
NG
8x G3LE
D
\vZg $ R **
ZbV7
] ! gzZf]kZgzZ
HyZq
-
Z :

E
#
E
]

u
kZ@*
H"
$a zh Kzm\vZ OL {z :X| 7,

35

( l]r 12) ^ ^n
X (J
-z Zg v7,
z6,
V? ( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

$] $ v pm ^ :@*
gzZ
H0Z{g!*
z ( D+'N) {z
yZ~ Y N( ]zh Kzm\vZ u)L L kfj ^
~ h y/
k Q \vZ~ V } h X c*
a
E
X j~L)]kZ
z p c*

kZ J
/ V WkZ

c N8XM*
m\vZ u)t { zX *
!wkZ }i
c*
Wv k0*
yZtY HVyZgzZ ( ]zh Kz
kZVrZ%~uzX Z ef }g akZ
) t : Z Z 7
,6,}i 8XM!*
Q {z p Z J
/ZgzZa

k0*
yZtY HVyZgzZ ( ]zh Kzm\vZ u
kZVrQi ~X Z ef }g Z c*
Wv
-rN
/Z ZM
h Z Aa
}iZ
EpZ J

( l]r 12) ^ ^n

36

G
X A
) ~y#
G
zgx %kgzZ %k6,T( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^
5L Q J 7,u0*

Y VrQ [ZX c*
0*
Z Z 7,6,
zQ
V
KZ u]NtByZ **
bZk QVrQQ 7+
$Y
X c*
hgZZ 7,8XM!*
xnv (lne n] gj] ]ORMS &muQLR Nt p ^f] x nv E
D lne u e] ] NSTM&muMPUS

G
n Z}
.. #
G
5L n J Q :
Y
G
c*
hg ZL $N T 

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

1a ka 6n ]j] 1F_

]$
+kQ ?\W !sZ{{
GE
3BtN+4
&M'N:
M
L $
+gzZ : g QG
LZ G

EI!N

$z Li Zz
nZ G.LZ6,p L ]zh Kzm\vZ uWy!*

( l]r 12) ^ ^n

37

X ]g n}g vt"z]u 0*
z6,
( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

G
E
G
M
4

G
3
S
@G&gzZX H
t X H7w E }iQ Z !*
,
'
z { n(Z {z E
hn ] $ (hn 1^] hfv 1 Zx

~VVz *
*nZ G.LZ6,
u I L L]zh Kzm\vZ u $ q $

D
IL!*
6,^%$] n$vj$] n M{!L gzZ
g
E!LX
h
GE
4

E
8
/

C
5!Nt Y7nZ G.LZ
: s X ~O GL LE
E
E!N
-8M G.L GG
5 ]j ] ' m ^ ]
nZ S MME
X E
D
6ni]*qt?kS VzAP;S M{!,
&
!7V; }gZ !7V; }gZ !~)OA V7H~ 

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

GE
GE
4O]Dsx G
54L7Sy!sZ{{

E
G
4O
4
5
u
L

gZ]
.@*
X V@*
q]Xy[ZWgzZ G]PgzZ
D
\I
E
E
M
.

I
u
M
G
O
8
M
$
4Q<XM\I
3
E
$Z@)
,L gY M{! l$ f hIE
,0` e
h Kzm\vZ )
GE
G3E
O8E
4O]~T:y
kQkf$v
K

]z

( l]r 12) ^ ^n

38

^
Xg Dg lZ ckZ g ~[ k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~[ T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_

G3O8E
XB}~
{zkf$v TgzZkf$v
D lne n] gj]] MSQ &mu QQ Mt( xne^ ] ^ E

**

CZ

4O]
GE

~F, B
E
z7, ~ G3O8E

$ v oF oF ^i #] o$ = gnfv ] o ] %

o u 2 1 XX1a k ^ >i^aZZ
o 14 1 1 >i^a 1 kf

G
V;Vz xs ]5 GL1V z1
GE
4O]*

Dg 2
* 5B;Vz **
v^

g Z O]zh Kzm\vZ uxM$N 3 M
h 5 B;gzZ < xs
-ZgzZDv^ D]5yzZ
q
# :
yxgyZ $ q $ Dc*
ge
$}uz
Y ju w6,{ c*
ig} '~X @*

wi **
g
Zz c*
g e
$ LZ jiZgzZ Zz

39

( l]r 12) ^ ^n

X ]ncVk
H}g v7,u0*
z 6,Zgv"7,u0*
z ] 6,( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

# LL 4DSRSN OTL Qto ]f_$ ] r ] E X Cn


Z
(zh Kzm\vZ-)gzZDv ^ gzZX~:W
zz

ZVzZ]
.VzyZ_7,
u0*
z6,
R t TUPP &mu o ` nf ^ m] g 9 E X DYj{k
H

tn| 7,
pzg
zD 5B;5D lne n] gj]] PSM
~gvgzZ ~g $ q $ #]) XX ^ #] m L L:k| 7
,

L!
] 4 yZgz5B; yz 6 ( ]E

3M $ q $ # ] ^E
]nVzZ]
.B;w E
NTR Pt fu e u] ^] ^ E q $

# ] ^E ] Y

Cgz#5B;~:W 7 Dlne ]] MNPQP &mu


D
LZ y : O]zh Kzm \vZ uM{! 8
E
M
Z]
.B;:]zZ}uz~wgzZ}@ }!N
Y
MVz \vZ
HE
yLZgzZ }jVk

40

( l]r 12) ^ ^n
X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

{ :]zZ~J
gc*
wkQgzZA~kf$v s
Ut ^ ] EXN Y j{ k
HVzU

sVz 10 M
h 5B; g !*
]5g !*
C
9 D QS
GE
GE
4O] *
4O] **
*B; zgr7
11
5B; q
-Z q
-Z
127<
L t Z~ :W V
_QswLv
KZ5B; X {z(
8xaB; CZp5B;
115m16 ~O 8 <) B ] KZ sZ Zz h
e xa

CW]~5B; ( ]gzp) M'R


/Z 13( S}EB$
9 [Z CW]
/Z 7^
,Y **
5B; kZ
D v ^ 14 D lne ] ] UT Nt^jE { k
H
GE
4O]
Vz : bq {)z wzg~B; t
z (D5B; )
(98m16 u<)X eSgzZV{V

E
G
G
4O
G
4
5
N
N
G

$
3
4

0 c IG]VzgZD
E z,=Z NE
b b

41

( l]r 12) ^ ^n

X @*

wi **
g6,
k Q\vZ J 7,
u 0*
z%k6,
T( O]zh Kzm\vZ-):1F_ ^

E
G
E
4O]
4
5
[
ZWgzZ G LL[] CMrM1202(],312)16 ~O 8<
E
GG3OE
"F, V G
34O]X#7,gzZ < uLq G
SG
!OL
= +4q
-Z
E
E
G
L~V L M$MsZ
X^ZV 34O]Bwg G^I

1F_ ]m

E3E
"
5G
GE
4O]z y K
sZ q
-()K
G
L
E
G
G
Z}V 34O] Z Z { izg &
6,x !Z( pyM ) q )-L8E
E E
G
N"wg G
GG3OE
"F,
gzZ/c
V 34O]L M$Mg )\I
L^I
tE
L
G-L8E QM E4E
.
Q
&
E
q ) Z Z Z MG~ S X D: Zzg 6,^V / V
E
) ` @
*
{
/W ( | MPNR)
^L M$Mq
-Z ( cZ=Z T!*
G g!
$L_ IF,Z @*
CL q

Z
#
X Zk
,
+x G
5
5L~ E
-Z E

ZZ sZ 6 q
-Z q
-~ L M$M

g Zh
+ ]zh Kzm\vZ ug Z.
]*
@~[ZpyZgzZ_ZvY
GG3E
G;XNE
(M{z X
" G
O8 sZ lp
yY z w
H

( l]r 12) ^ ^n

42

X ]g n}g vt"z]u 0*
z6,
( O]zh Kzm\vZ-): 1F_ ^

$MZzwj M$Mj
X G
0kE

e 0*: /
H` 0*c*
W

]!*
} (,
t x} (,
t

$ v oF oF ^i #] o$

= gnfv ] o ] %

L ! \W ! sZ {{
wg G^I
%M
GE
3BtN
gZ]
.@*
sZ lpq
-Z
ME
\vZ u
GE
3BtNwg sZ X ]g c*

i ]zh Kzm
%M bS ! H
:wgzZH
gg M$Mq
-Zh
+'

ME

^i n ^ 7 o n 6n

G;XNE
(M~ c*
~g
bkZ sZ YqZ

%N
Vz% V ) ;g x ~ V-0
+Z VZE
G-LI
o!
)
]c*
F$ q $ # ]^ ~Xk0*
6,
}
HN E'N
3B&MZ9 `)
G
08LZ gzZ M2 r[ E
l@*

718F

( l]r 12) ^ ^n

43

X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

# Z ]}{)z o
X-LE
zg u + MLZzgzZ {) <G
%Ny{z ]y 
~` ~,ZX 7~ ZE
**
Vz
)~ +R,5 Zg}g Z! n@ ~fzZgX
Hx 5
sZ$ q $ # v ] V;zZ@*
[p

g ( Ju)Z1 ]5 sZ)q!*
-Z
q

IL
Ib

g Zz = gzZ ~ ZZ 6,
zZ } VrZ X Zz
E
G
G
N yQ c*
Z}V 34O]
gzZ t R E
L j8
qz **
Y ~ q )-L8E
E
G
$L~$ ^*j V!*
~V 34O]N~g \ ~g \
Vk
HxGE

$MZzw 8M M$M6,
g) $$ q $ # v ] [ZgzZ/
0kE
VG

B] X^Bwg~V L M$My 30
Nq
^I
-Z
yt$ q $ # v ] X
]g x M/E
E
G
E
M wyZ
X V;g ~ V 34O]gzZVzi )'

44

( l]r 12) ^ ^n
X (J
-z Zg v7,
z 6,
V? ( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_ ^

=1a h]$ ^ g kf$ v o 7n


wg ! \W ! sZ { {

9OZgzZ
\W!c*
VVWl!*
zRq
-Zkf$v V F
9O
9OZgzZg(Z
GE
3BtNFZ
M$M kpgkf$v V F

+4w {8NVzVz yZV8lpZz ^~ L


9OZX@*
kf$v kS1! H kf$v V F
Y
c*
zz E!M~g !*
zg c*
~z*g $ q $ swL
8F
H-F
4H
8
N
j
E
Y zz w z
z c*
w) z c*
5 c*
V!*
V Z Z !*
N
lg psJ
-VCB7c kf$v Zz
-Z
J
# 7[ZN**
kf$v gZc*
zZ\!*
V:
L
:W
GG3E
"0*
j kf$v Vz LLX:
Vz XZ

M!NDs
E
#

my{g c*
Z?]
|k$ ] nu LlO

\[g}kf$v akZs}:D
y E5OBZ G*9g

45

( l]r 12) ^ ^n

^
Xg Dg lZc kZ g ~[ k Qx **
ZJ
-Z
# u 0*
zg6,~[ T( O]zh Kzm\vZ-) : 1F_

E
:(Zz3)c*
(gzZ)nMM~z*~(kf$v )kSYZgkS
G
V(gZg)"
$Z ML X3Z(gzZ)zZ\!*
V~ kf$v kSX
E
:
6njf$v t)a( Vz) XZ Z
kf$v
# 7LZ
4LE
&Z ( oF^i #] ` u ) Y 1zRZ|X V(
5E
( $ ] F$ ] `n ) Y G
( kf$v ~{ Zg $ q $ ) # ] o gut =# ] vFf kf$v
( 58Pm6`> K'L)

X}VzZ}
.z dZ

1 kf o u >:B 1 XX k f$v ZZ
^ 8 1 1 kf( v 1n $ q$ #]
G
zz w} V : 
y#
G
5L\vZ 1
` W Vg~LZyQ~` Wn
pgkf$v ~:W
1C

v @*


g Z \vZ 2 7t Z }
$MWzz~
}uzq
-Zzz~gzZn
pgkf$v ~ F
m

NQRR &mu MOTT

1C

46

( l]r 12) ^ ^n

X ]ncVk
H}g v7,u0*
z6,Zg v"7,u 0*
z ] 6,( O]zh Kzm\vZ-)1F_ ^

7NX ~ :WgzZ 
~ yQ D ay
w gzZ G/E
k0*
C1

zzw}v:c*

\vZ3 E
E8LZzkf$v
$MW
NcyQn
2!Lg $E
.E
6,
yQYZzYm
CZXfE
pgkf$v ~ F
2C
L
3E
gzZkf$v !*
nVz4 ,(g)gE
I
G
E
gzZuVz\vZy#
Z z~tLl!q
-Z
G
5L~[ L!u
C3
G3E
O8E
~
5 kf$v a}T{z

%M6,
4N]N]c*
7ME
A}iZzgyZ{!*
E
yQy G

vZ M g *
c :n VX}g*gZ zg,Z {z 
 v{z:c*

?gy~yZ ! ]zh Kzm\vZ u $ q $
CP

$MWn
X~:W
(q
-Zn
pg kf$v ~ F
Y
V6,
]c*
LlZzpg kf$v c 6
m
(NOUS &muMSP P t pi 2C MTNT &mu POU N t ^] 1C
ULNN &mu PTSRt ^m] g9 P
C ULNN &mu PUNRt ^m] g9 3
C

47

( l]r 12) ^ ^n
X
Hw3 Zg
A { z
Hw7,
u 0*
zg6,
 ( O]zh Kzm\vZ-) 1F_ ^

C1

gzZg#ag kf$v a7


2C
8 1$LyZZCZkQ}IagzZ}a
~y G
5!LgyZn
pg kf$v !*
a(Vz)Z
# z
(Vz)

7N
C3XH{k
Hq
-Z~y
Z C
kQ ZE

Z]
.kZu
Z zH{k
Hq
-Z
/
Z tyTkZkf$v a
4$#,
0G
( 222 *
@ 217 v 16 u<,=Z GE
7c]-)XY

1rm c c b< ^ m

fj~{)z ~gzZkZZ]Z]a~ 

[ZN,
6VY M$MgzZbg{ m]
"/ V
wpg bg 6,V KZ c ~ [Z N GLG3OE
BO+E*
qZ i Z : ; ~ yy OCM&MLZ)V F
c VzgZ 
GE
X ~ ] n VY M$Mc*
!g ZV 34O]
m
PRTM &mu NUL P t ] e] C2 OUSO &mu MQL P t nf] r] C1
PLR &muMNM ] h] C3

( l]r 12) ^ ^n

48

1a ]u^ ,q o 
@
E
O

4W) | m_$ ] e(m=$ ]


Z? 5G
pz %q
-Z ~ ,N: D 
~ ZvZ G*9gm pZ Z

7C
**
p{ ZpE
pz ~ 0pE
gzZ n
7,
E8LZz7,
g !*
M g!*
C
~>q
-Z
/ZX}uz c*
kZ

1kZ **
/ZX e 7,pz

k Q pz c*

**
X| 7,$
+kZ ~
}uz J 7,:

E
N
k Qq

- 4,
)Mgz wMpz kZ
- ) ) pz M vZX E
E8LZzrz

,Y*
^
*t +
$( zh Kzm\vZ
*9g (\vZg- X x ZwJz
(\vZ G
4$102X 101m3z<) Xce: t 
0G
=Z G
E
=Z [!*
!Vc*
Vz, : ` L 6
L kZugIZ Vz(cZ
,

X s Zg7