Вы находитесь на странице: 1из 13

Service Manual

Colour Television

Service Manual Colour Television M o d e l : CE21A2-C CRT 21” Philips A51EAL155X10 CHASSIS

Model:

Service Manual Colour Television M o d e l : CE21A2-C CRT 21” Philips A51EAL155X10 CHASSIS

CE21A2-C

CRT 21” Philips A51EAL155X10

CHASSIS 2113

EC7-B

Indice

1. Safety instructions

1

 

2. WARNING

1

3. Precaution against X-Rays

1

4. Recommendations to protect our environment

1

 

5. TECHNICAL

2

6. Safety

2

7. EMC (Electromagnetic Compatibility)

2

8. CONNECTED

3

9. MOUNTED CIRCUITS

3

10. CABINET PARTS LIST

4

10.1. CABINET PARTS LIST OF CHASSIS

4

10.2. CABINET PARTS LIST

5

11.

PARTS LIST

6

Give complete “SERVICE PART No” for parts order or servicing, it is shown on the rating sheet on the cabinet back of the TV set.

02-01-2001

Note This TV receiver will not work properly in foreign countries where the television transmission system and power source differ from the design specifications. Refer to the specifications for the design specifications.

Ref. Nº

MS CE21A2-C

Service Manual SM CE21A2-C

1. Safety instructions

Read this page before doing any operation of adjustment, maintenance or repair the TV set described.

Only skilled personnel of Sanyo Technical Service should do the adjustment, maintenance or repair of TV set.

2. WARNING

For the correct and safe use of the TV set, it is essential that the service personnel follow the process of safety generally accepted and the safety precautions specified in this manual.

An isolation transformer should be connected in the power line between the receiver and the AC line when a service is performed on the primary side of the converter transformer of the set.

3. Precaution against X-Rays

The primary source of X-RADIATION in the television receiver is the picture tube. The picture tube is specially constructed to limit X-RADIATION emissions. For continued X-RADIATION protection, the replacement tube must be the same type as the original including suffix letter. Excessive high voltage may produce potentially hazardous X- RADIATION. To avoid such hazards, the high voltage must be maintained within specified limit. If high voltage exceeds specified limits, take necessary corrective action. Follow the instructions carefully for +B1 volt power supply adjustment, and high voltage adjustment to maintain the high voltage within the specified limits.

COMPLIANCE TO STANDARDS

All of those marked with or

COMPLIANCE TO STANDARDS All of those marked with  or must be replaced with original parts

must be

replaced with original parts

marked with  or must be replaced with original parts WARNING! This TV set contains components

WARNING! This TV set contains components which are particularly sensitive to static electricity (ESD). It is recommended that all due precaution be taken handling integrated circuits and semiconductors.

4. Recommendations to protect our environment

Stand-by mode: In order to save energy and to maintain an optimum picture quality, it is advisable to switch off the TV using the ON/OFF button located at the front of TV set.

Used batteries: The batteries in the remote control of these models do not contain mercury. However, SANYO recommends that you do not dispose of used batteries in domestic refuse. Please, contact your dealer or your local authorities for information regarding the disposal of used batteries or your nearest collection point.

Recommendation about the end-of-life: These SANYO TV sets have been designed and manufactured using high quality materials which can be recycled and reused. In the future, when the life cycle of these sets come to an end, specialised companies can disassemble it and reuse certain materials. This reduces the impact of waste in our environment. Please, contact with your local authorities for information regarding the disposal of your set when the time arrives. Help us to conserve the environment we live in!

1

5. TECHNICAL CHARATERISTICS.

Service Manual SM CE21A2-C

Cathode-ray tubes

In-Line, gun type. Black Matrix 21” (54 cm)

Tuning-system

Voltage synthesis, 100 programs in non-volatile memory, AFT, Fine-tuning (10 first programs), automatic, semiautomatic and manual channel-search. Band I, channels 2-4 (VHF)=E2-E4 Cable channels S1-S20 Hyperband channels S21-S41 Band III, channels 5-12 (VHF)=E5-E12 Band IV-V, channels 21-69 (UHF)=E21-E69 B/G PAL, NTSC 4.43, N.A.P. (NTSC Amusement by PAL)

Sequential selection from the controls on the set. Direct selection to any program from the remote-control device. Power-rating 3,2W rms. (10% distortion)

1 of 8

on the set. Direct selection to any program from the remote-control device. Power-rating 3,2W rms. (10%

Reception system Colour system Program selection

Audio

Speakers Aerial Jack for headphones Clock and alarm Function Timer Function AV connectors

. External aerial sockets 75 Mono jack 3,5mm.

e r F u n c t i o n A V c o n n

IEC

Switch on and off of CTV programmable in real time.

1 Scart connector 21 pin CENELEC standard AV, RGB and S_Video.

 

1

RCA Video input (frontal)

 

1

RCA Audio input (frontal)

Power supply

220 – 240 VAC 50Hz 48W (IEC 107-1)

3,5W (Stand-by

220 – 240 VAC 50Hz 48W (IEC 107-1) 3,5W (Stand-by )

)

Consumption

Radio

87.5 – 108MHz. 40 memories. Manual and semiautomatic search

Hotel mode

Hotel mode and Hotel Rental

 

Options by means of Technical Service:

 

NTSC-M

6. Safety

It fulfils the safety requirements established in the regulation:

EN 60065:93the safety requirements established in the regulation: 7. EMC (Electromagnetic Compatibility) It fulfils the EMC

7. EMC (Electromagnetic Compatibility)

It fulfils the EMC requirements established in the regulation:

EN 55013:1990/A12:1994Compatibility) It fulfils the EMC requirements established in the regulation: EN 55020:1994 EN 60555-2:1987 2

EN 55020:1994Compatibility) It fulfils the EMC requirements established in the regulation: EN 55013:1990/A12:1994 EN 60555-2:1987 2

EN 60555-2:1987Compatibility) It fulfils the EMC requirements established in the regulation: EN 55013:1990/A12:1994 EN 55020:1994 2

2

Service Manual SM CE21A2-C

8. CONNECTED DOCUMENTS.

This Service Manual provides the particular information of the model CE21A2-C it is complemented with:

1. Service Manual of the CHASIS 2113 (EC7-B).

2. Service Electrical scheme of the model CE21A2-C.

3. Instruction manual.

9. MOUNTED CIRCUITS CODES.

CE21A2-C

 

6110377501

Main + Socket TRC PCB’s

7110019200

Main PCB

7040003605

Socket TRC PCB

3

10.CABINET PARTS LIST

10.1. CABINET PARTS LIST OF CHASSIS

Service Manual SM CE21A2-C

Œª Ú “±Ú

–øƨ “±Ú

‹ª Æ ¨ ±

 

«ŸÏ

Ë ÔÔÓÁ È

›± Ú ºª ª¥º

ß –‹ ¯‹ª ¥ª ¨ ± ˜

›È Ô œÍÎ

ÌÍ ÎÔÍÓ È ÌÍ Ì ÍÈ Ë

‘flÈËÏ ‘ Õ Ó ÎÎ “

 

«ŒÈ Ô

Ó ÓÓÎÍ Î

ÿªø¨ µ ‹ª ¥ª ¨ ± ¤›ÈÛfi

«ŒÈ Ó

Ô Ô ÍÌ

Õ Æ

›‘

ÎÍÌÈÁ

«ŒÈ Ì

Ô Ô ÍÌ

Õ Æ

›‘

ÎÍÌÈÁ

ß –⁄¯–±©ªÆ ´ ¥ß˜

œË «ŒË «ŒË Ô

ÌÍ ÌÔÔ Î Ó ÓÓÎÎ Í Ô ÔÔ Ï Ô ”—Õ ÓÕ’Ì ÍÈ Í ÒÓfl
ÌÍ ÌÔÔ Î
Ó ÓÓÎÎ Í
Ô ÔÔ Ï Ô
”—Õ ÓÕ’Ì ÍÈ Í ÒÓfl
ÿªø¨ µ Õ—ÀŒ›¤
Õ Æ ›‘ – ÎÍÌÍÌ

4

10.2. CABINET PARTS LIST

Service Manual SM CE21A2-C

10.2. CABINET PARTS LIST Service Manual SM CE21A2-C ÿ Û‘— Î Ú ÎÙË»ÓÈ …Ò…ø ªÆ Ï»ÔÌ

ÿ Û‘—

Î Ú ÎÙË»ÓÈ …Ò…ø ªÆ

Ï»ÔÌ

Œª Ú “±Ú

–øÆ¨Ú “±Ú

Ó ÔÓÎÓÓÎ ÌÏ Ó ÈË Ó ÔÌ ÓÔÏË Ó Ó ÍÓÈÁ Á

ÓÈ Î Í Ë

ÎÁ ÓÈÔÏ Á ÔÌ ÓÔÏÁ Ô Ô Ô ÍÍ È

ÌÁ ÓÎ Ó È

‹ª Æ ¨ ±

«– Ï

«– Î

«–ÔÏ

«–ÔÍ

«⁄ Ô

«⁄ Ó

«⁄ Ì

«⁄ Ï

«⁄ Í

«⁄ÔÏ

«⁄ÔÎ

«⁄ÓÌ

«⁄ÓÏ

«⁄ÓÎ

Õfl“«— fiøº ª ÏÍÙÓ»ÔÌÙÎÒÕ ‘ ¤Œ ÃŒfl“ÕÚ‹¤›Úfi—flŒ‹ ÔÏ˛ ¤Á›Ó –ÀÕÿ ’ªß fl ß ÓÔ˛ ¤Á›Ó Œfl ‘ –›fi ÓÔ˛ ¤Á›Ó

⁄Ʊ ¨ ›øæ ª¨ fl ß ÓÔ˛ ¤Á›Ó

ÃŒ› …ø ªÆ

Õ Æª©

Õ Æª©

fiø µ ›±™ªÆ ÓÔ˛ ¤Á›Ó fi´¨¨± –±©ªÆ ÓÔ˛ ¤Á›Ó ’ªß Õ Æ µ ›±™ªÆ ÓÔ˛ ¤Á›Ó fi´¨¨± –±©ªÆ ÓÔ˛ ¤Á›Ó ’ªß Õ Æ
fiø µ ›±™ªÆ ÓÔ˛ ¤Á›Ó fi´¨¨± –±©ªÆ ÓÔ˛ ¤Á›Ó ’ªß Õ Æ

Œø¨ –¥ø¨ª ›¤ÓÔflÓÛ›

Ó ËÔÁÁÔ fl› ›±Æº ÿ±¥ºªÆ

Î Ó ÓÌ Ë ËÁ ÔÍÔÌÓÍ ËÁ ÔÁÔÌÔÎ ËÁ ÔÁ Á Ì

Õ Æª© flŒ Ï»ÔÎ

5

Œª Ú “±Ú

–øƨ “±Ú

‹ª Æ ¨ ±

11.PARTS LIST

PCB SOCKET TRC

CONNECTORS

 

›—“Ú⁄Ÿ

ÔÍ ÓÓÔÓ Í

–±¥øÆ ¶ªº

fiø º ŸÆøß

Ï–Ú ¤›ÈÛfi

È–Ú¤›ÈÛfi

 

›—“Ú⁄

ÔÍ ÓÎ Î Ó

–±¥øÆ ¶ªº

fiø º ŸÆøß

›—“Ú⁄’

ÍÏ Ó ÓÍÔ

¤øƨ ƪ ÓÈ

Ú

 

CAPACITORS ›Î

ÓÏ ÏÌ Ì Í

›ªÆø Ô ⁄Ú Ó˚ Ô

Ú

›Î Ô

ÓÌ ÓÏ Ï

›ªÆø Õ”‹ Ô ⁄Ú Î˚ Î Ú Í Ì

›Î Ó

ÓÏ ÏÌ Ì Í

›ªÆø Ô ⁄Ú Ó˚ Ô

Ú

›Î Ì ›Î Ï

ÓÏ ÍÌÔÔ Ô ÓÌ ÍÏ Ï Ô

›ªÆø ÏÈ ⁄ ıË ÛÓ ˚ Ó’ ›ªÆø Õ”‹ ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ ÔÍ Ú

Ú

›Î È

ÓÈ ÌÏÔÌÓÏ

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

Ú

DIODES ‹Î

ÌÍ ÔÌ ËÔÁ

Ô“ ÏÔÏË

 

‹Î Ô

ÌÍ ÔÌ ËÔÁ

Ô“ ÏÔÏË

‹Î Ó

ÌÍ ÔÌ ËÔÁ

Ô“ ÏÔÏË

‹Î Ì

ÌÍ ÔÌ ËÔÁ

Ô“ ÏÔÏË

‹Î Ï

ÌÍ ÔÌ ËÔÁ

Ô“ ÏÔÏË

‹Î Î

ÌÍ ÔÌ ËÔÁ

Ô“ ÏÔÏË

‹Î È

ÌÍ Í ÔÎÔÓ

Õ”‹ ‘ÕÏÔÏË

 

‹Î Á”

ÌÍ ÔÌ ËÔÁ

Ô“ ÏÔÏË

 

⁄ŸÔ

ÌÌ ÔÏÏÓ Î Œ ææ± Æª

 

Ô

ÌÌ ÔÍ Ó Ô

Œ ææ± Æª

ÿ±¥ºªÆ Ï –Ú ÿ±¥ºªÆ È–Ú

÷—Î

ÏÈ Ï È

÷´

ªÆ

‘ªøº ÙÍ Ú

÷Î

ÏÈ Ï È

÷´

ªÆ

‘ªøº ÙÍ Ú

÷Î Ô

ÏÈ Ï È

÷´

ªÆ

‘ªøº ÙÍ Ú

–›fi Ï

–›fi Ï ÈÎ ÔÎÓÈÔÓ Õ± µª¨ –›fi ÔÈÒÓÔ ¤›ÏÛfi  

ÈÎ ÔÎÓÈÔÓ

Õ± µª¨ –›fi ÔÈÒÓÔ ¤›ÏÛfi

 

TRANSISTORS œÎ œÎ Ô

ÌÍ ÔÍÔÌÔÁ ÌÍ ÔÍÔÌÔÁ

fi⁄ ÏÓÓ Ã–¤Ó fi⁄ ÏÓÓ Ã–¤Ó

œÎ Ó œÎ Ì œÎ Ï œÎ Î

ÌÍ ÔÍÔÌÔÁ ÌÍ ÔÍÔÌÔÁ ÌÍ ÔÍÔÌÔÁ ÌÍ ÔÍÔÌÔÁ

fi⁄ ÏÓÓ Ã–¤Ó fi⁄ ÏÓÓ Ã–¤Ó fi⁄ ÏÓÓ Ã–¤Ó fi⁄ ÏÓÓ Ã–¤Ó

œÎ Í

ÌÍ ÔÍ È Á

fi⁄

ÏÓÌ

 

œÎ È

ÌÍ ÔÍ È Á

fi⁄

ÏÓÌ

œÎ Ë

ÌÍ ÔÍ È Á

fi⁄

ÏÓÌ

œÎ Á

ÌÍ ÌÓ Ì Ì

Õ”‹ fi› ËÏÈ fi

 

RESISTORS

 
ŒÎ ÈÁ ÎËÔË Î ”ª¨ø¥ ⁄ ¥ ÌÌ ’ Î˚ Ó…Ú ŒÎ Ô ŒÎ Ó
ŒÎ ÈÁ ÎËÔË Î ”ª¨ø¥ ⁄ ¥
ÌÌ ’
Î˚ Ó…Ú
ŒÎ Ô
ŒÎ Ó
ŒÎ Ì
ŒÎ Ï
ŒÎ Î
ŒÎ Í
ŒÎ È
ŒÎ Ë
ŒÎ Á
ŒÎÔ
ŒÎÔÔ
ŒÎÔÓ
ŒÎÔÌ
ŒÎÔÏ
ŒÎÔÎ
ŒÎÔÍ
ŒÎÔÈ
ŒÎÔË
ŒÎÔÁ
ŒÎÓ
ŒÎÓÔ
ŒÎÓÓ
ŒÎÓÌ
ŒÎÓÎ
ŒÎÓÁ
ŒÎÌ
ÈÁ ÎËÔË Î ”ª¨ø¥ ⁄ ¥
ÌÌ ’
Î˚ Ó…Ú
ÈÁ ÎËÔË Î
ÈÁ ÎËÓ ÌÎ
ÈÁ ÎËÓ ÌÎ
ÈÁ ÎËÓ ÌÎ
ÈÁ ÌÏÔÔ Ô
ÈÁ ÌÏÔÔ Ô
ÈÁ ÌÏÔÔ Ô
ÈÁ ÓÌÎ Í
ÈÁ ÓÌÌ Ô
ÈÁ ÓÌÎ Í
ÈÁ ÓÌÌ Ô
ÈÁ ÓÌÎ Í
ÈÁ ÓÌÌ Ô
”ª¨ø¥ ⁄ ¥
ÌÌ ’
Î˚ Ó…Ú
”ª¨ø¥ ⁄ ¥ ÌÍ ’
”ª¨ø¥ ⁄ ¥ ÌÍ ’
Î˚ Ó…Ú
Î˚ Ó…Ú
”ª¨ø¥ ⁄ ¥ ÌÍ ’
Î˚ Ó…Ú
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÎÍ
Ô˚
ÔÒË…Ú
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÎÍ
Ô˚
ÔÒË…Ú
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÎÍ
Ô˚
ÔÒË…Ú
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÏÈ
É„Î˚
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÌÌ
É„Î˚
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÏÈ
É„Î˚
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÌÌ
É„Î˚
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÏÈ
É„Î˚
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÌÌ
É„Î˚
ÈÁ ÌÍÁ Á ›øÆæ± ÔÙÎ
ÈÁ ÌÍÁ Á ›øÆæ± ÔÙÎ
ÈÁ ÌÍÁ Á ›øÆæ± ÔÙÎ
ÈÁ ÌÈÈ Á ›øÆæ± ÌÙÌ
ÈÁ ÌÈÈ Á ›øÆæ± ÌÙÌ
ÈÁ ÌÈÈ Á ›øÆæ± ÌÙÌ
ÈÁ ÌÍÁ Á
ÈÁ ÌÍÁ Á
ÈÁ ÓÓÁ Á
ÈÁ ÌÏÌÔÓÌ
ÈÁ ÈÏÔÏ Á
›øÆæ± ÔÙÎ
›øÆæ± ÔÙÎ
ŒÚ”ÚŸÚ
Õ”‹
ÔÎ
”ª¨ø¥ ⁄ ¥ ÔÙ ’
Î˚ ÔÒÓ…Ú
Î˚ ÔÒÓ…Ú
Î˚ ÔÒÓ…Ú
Î˚ ÔÒÏ…Ú
Î˚ ÔÒÏ…Ú
Î˚ ÔÒÏ…Ú
Î˚ ÔÒÓ…Ú
Î˚ ÔÒÓ…Ú
É„Î˚
Ô˚ ÙÏ…Ú
Õ±¥ º ÔÙÎ ’
Ô ˚ ÔÒÓ…Ú
⁄´ ª Ô
ÈÁ ÌÌ Ó Ì
Î˚ ÙÎ…Ú

6

Service Manual SM CE21A2-C

Œª Ú “±Ú

–øƨ “±Ú

‹ª Æ ¨ ±

 

ŒÎÌÔ

ÈÁ ÓÌÁ Ë ÈÁ ÓÈÎ Ó

ŒÚ”ÚŸÚ Õ”‹ Ô ’

›øÆæ± Ô ’

ŒÚ”ÚŸÚ Õ”‹ Ô ’ ›øÆæ± Ô ’ É„Î˚ Î˚ ÔÒÏ…Ú Î˚ ÔÒÏ…Ú Î˚ ÔÒÏ…Ú

É„Î˚

Î˚ ÔÒÏ…Ú

Î˚ ÔÒÏ…Ú

Î˚ ÔÒÏ…Ú

 

ŒÎÌÓ

 

ŒÎÌÌ

ÈÁ ÓÈÎ Ó ›øÆæ± Ô ’

ŒÎÌÏ

ÈÁ ÓÈÎ Ó ›øÆæ± Ô ’

± ø¥±

± ø¥± ÌÌ ÔÍÓ Á ›ŒÃ Õ± µª¨ ‹ ø ª¨ªÆ ÓÓÙÎ Ú

ÌÌ ÔÍÓ Á

›ŒÃ Õ± µª¨ ‹ ø ª¨ªÆ ÓÓÙÎ Ú

MAIN PCB

 

Á ÏÔÔÔ Á ›ªÆø ¥¨ªÆ

ÎÙÎ ”ÿÚ

 

›⁄Ó ›⁄Ó Ó

CAPACITORS

Á ÏÔÓÎ Ì

›ªÆø ¥¨ªÆ

ÎÚÎ ”ÿ¶Ú

›Ô Ë

ÓÌ ÔÈ Ï Á

›ªÆø

Õ”‹

Õ”‹

ÓÈ ⁄Ú

Ô˚ Î

Ú Í Ì

›Ô Á

ÓÌ ÔÈ Ï Á

›ªÆø

ÓÈ ⁄Ú

Ô˚ Î

Ú Í Ì

›ÔÔ

ÓÌ Í È Ó

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚

ÓÎ

 

Ú Í Ì

›ÔÔÔ

ÓÎ ÌÓ ÈÍÁ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú

ÔÍ

 

›ÔÔÓ

ÓÌ Í È Ó

›ªÆø

Õ”‹ Ô

Ú ⁄Ú Ô ˚

ÓÎ

 

Ú Í Ì

›ÔÔÏ

ÓÌ ÌÍ Í Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›ÔÔÎ

ÓÎ ÏÍÔÓÍÍ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ Ú

 

›ÔÔÍ

ÓÌ ÓÏ Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Î˚ Î

Ú Í Ì

›ÔÔÈ

ÓÌ ÔÍ Ï

›ªÆø

Õ”‹

ÓÓ ⁄Ú Ô˚

Î

Ú Í Ì

›ÔÔË

ÓÌ ÏÏ Ï Í

›ªÆø

Õ”‹

Õ”‹

ÏÈ ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›ÔÓÌ

ÓÌ ÏÏ Ï Í

›ªÆø

ÏÈ ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›ÔÓÏ

ÓÌ Í È Ó

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

›ÔÓÎ

ÓÌ ÔÍ Ï

›ªÆø

Õ”‹ ÓÓ ⁄Ú Ô˚ Î

Ú Í Ì Ú Í Ì

›ÔÓÍ

ÓÌ ÌÍ Í Ï

›ªÆø

Ú Í Ì

›ÔÓÈ ›ÔÓË ›ÔÓÁ ›ÔÌ

ÓÌ ÓË Ï Í ÓÌ ÏË Ë Ë ÓÌ ÏË Ë Ë ÓÎ ÔÔÏÓÍÔ

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î Õ”‹ ÓÓ ⁄Ú Î˚ Î Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

›ªÆø

›ªÆø

›ªÆø

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ÓÙÓ k⁄Ú Î Ú

Ú Í Ì Ú Í Ì Ú Í Ì

›ÔÌÔ ›Ó

ÓÈ ÌËÔ Ë ÓÎ ÌÓ ÈÍÁ

–±¥ßª ¨ªÆ ÓÓ ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô

⁄Ú Ô ˚

ÍÌ

Ú

 

›Ó Ô

ÓÌ ÔÁ Ï È

›ªÆø

Õ”‹

k⁄Ú ÔÍ ÌÁ ⁄Ú

Ú Î˚ Î

Ú Í Ì

›Ó Ó

ÓÌ ÌÍ Í Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›Ó Ï

ÓÌ Í Î Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚

ÓÎ

 

Ú Ë Î

›Ó Î

ÓÌ ÈÏ Ì

›ªÆø

Õ”‹

ÓÙÓ

Ú

›Ó Í ›Ó Á

ÓÌ ÈÏ Ì ÓÌ ÓÓ Ì Ì

›ªÆø

›ªÆø

Õ”‹

Õ”‹

k⁄Ú Ô k⁄Ú Ô

Ú Î˚ Î

ÓÙÓ

ÍË ⁄Ú

ıË ÛÓ ˚ ıË ÛÓ ˚ Ú Í Ì

›ÓÎ ›ÓÎÔ

ÓÈ ÌÏÔÏË ÓÎ ÏÍÔÓÍÍ

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÍÌ ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ Ú

Ú

 

›ÓÎÓ

ÓÈ ÌÈ ÎËË

–±¥ßª ¨ªÆ

ÔË ⁄Ú Ô ˚ ÍÌ

Ú

›ÓÎÍ

ÓÏ ÔÏÌÓÔÏ

›ªÆø Ô ⁄Ú ıË ÛÓ ˚ ÍÌ

 

Ú

›ÓÎÈ

ÓÈ ÌÈ ÎËË

–±¥ßª ¨ªÆ

ÔË ⁄Ú Ô ˚ ÍÌ

Ú

 

›ÓÍ

ÓÎ ÏÔ ËÍÈ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ÏÈ k⁄Ú ÔÍ Ú

 

›Ì

ÓÎ ÎÈÓÌÍÁ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÓÎ

Ú

›Ì Ô

ÓÎ ÔÏÔÏÍÓ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ÏÈ k⁄Ú ÔÍ Ú Ë»ÔÔÙÎ

 

›Ì Ó

ÓÈ ÌÏÔÏË

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÍÌ

Ú

Ú

 

›Ì Ï

ÓÈ ÓÍÔÈÓ

–±¥ßª ¨ªÆ ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Ô

›Ì Î ›Ì Í

ÓÎ ÓÓ ÏÍÏ ÓÌ ÏË Ë Ë

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú Ô Ú ›ªÆø Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

 

Ú Í Ì

›Ì È ›Ì Ë

ÓÎ ÏÔ ËÍÈ ÓÎ ÓÏ ÏÍÓ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨

ÏÈ k⁄Ú ÔÍ ÓÙÓ k⁄Ú ÍÌ

Ú

Ú

 

›Ì Á

ÓÈ ÌÏÔÏË

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚

ÍÌ

Ú

›ÌÔ

ÓÏ ÔÌÍ Ô

›ªÆø Ô ⁄Ú Ô ˚

Ô

Ú

›ÌÔÔ

ÓÈ ÌËÔ Ë

–±¥ßª ¨ªÆ ÓÓ ⁄Ú Ô ˚

ÍÌ

Ú

›ÌÔÌ

ÓÏ ÔÏÏÏÔ

›ªÆø ÓÓ ⁄Ú

ıË ÛÓ ˚

k⁄Ú ÔÍ

Ú

ÍÌ

Ú

›ÌÔÏ

ÓÌ ÈÓ Ó Ì

›ªÆø Õ”‹ Ô

ıË ÛÓ ˚ Ë Î

›Ï

ÓÎ ÏÍÔÓÍÍ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ Ú

›Ï Ô

ÓÌ Í Í Ì

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú ıË ÛÓ ˚ ÓÎ Ú

›Ï Ó

ÓÌ ÍË Ì Ë

›ªÆø

Õ”‹

ÏÈ ⁄Ú Ô ˚ ÔÍ

 

Ú Ë Î

›Ï Ì

ÓÌ ÎÓ Î Ï

›ªÆø

Õ”‹

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Î Ú Í Ì

›Ï Î

ÓÌ ÌÍ Í Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›Ï Í

ÓÌ Í Î Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

Ú Ë Î

›Ï Ë

ÓÌ ÎÓ Î Ï

›ªÆø

Õ”‹

Õ”‹

Õ”‹

Õ”‹

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Î

 

Ú Í Ì

›Ï Á

ÓÌ ÎÓ Î Ï

›ªÆø

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›ÏÔ

ÓÌ ÎÓ Î Ï

›ªÆø

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›ÏÔÔ

ÓÌ ÔÎ Ì Ó

›ªÆø

ÔË ⁄Ú Ô˚ Î

Ú Í Ì

›ÏÔÓ

ÓÌ Í Î Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

 

Ú Ë Î

›ÏÔÌ

ÓÌ ÏÓ Ï Ë

›ªÆø

Õ”‹

ÌÌ ⁄Ú Ô ˚ Î

›ÏÔÏ

ÓÌ ÎÓ Î Ï

›ªÆø

Õ”‹

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Î

 

Ú Í Ì Ú Í Ì

›ÏÔÎ

ÓÎ ÏÍÔÓÍÍ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ

Ú

 

›ÏÔÍ

ÓÌ Í Î Ï

›ªÆø

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

 

Ú Ë Î

›ÏÔÈ

ÓÌ Ï Ó Ó

›ªÆø

Õ”‹

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›ÏÔË

ÓÌ ÏÓ Ï Ë

›ªÆø

Õ”‹

Õ”‹

Õ”‹

ÌÌ ⁄Ú

Ô ˚ Î

Ú Í Ì

›ÏÔÁ

ÓÌ ÈÏ Ì

›ªÆø

ÓÙÓ k⁄Ú Ô

Ú ıË ÛÓ ˚

›ÏÓ

ÓÌ ÈÓ Ó Ì

›ªÆø

Ô k⁄Ú ÔÍ

Ú ıË ÛÓ ˚ Ë Î

›ÏÓÔ

ÓÌ ÏÏ Ï Í

›ªÆø

Õ”‹

ÏÈ ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Í Ì

Œª Ú “±Ú

–øƨ “±Ú

‹ª Æ ¨ ±

›ÏÓÓ ›ÏÓÌ ›ÏÓÏ ›ÏÓÎ ›ÏÓÍ ›ÏÓÈ ›ÏÓË ›ÏÓÁ ›ÏÌ ›ÏÌÔ ›ÏÌÌ ›ÏÌÏ ›ÏÌÎ ›ÏÌË ›ÏÏ ›ÏÏÔ ›Î Î ›Î Í ›Î Á ›Í fl ›Í Ôfl ›Í Ìfl ›Í Ï ›ÍÔÔ ›ÍÎÔfl ›ÍÎÓ ›ÍÎÌfl ›ÍÎÏ ›ÍÎÎ ›ÍÎÍ ›ÍÎË ›ÍÎÁ ›ÍÍÓ ›ÍÍÏ ›ÍÍÍ ›ÍÍÈ ›ÍÍË ›ÍÈÔ ›ÍÈÏ ›ÍÈÎ ›ÍÈË ›ÍÁÓ ›È ›È Ô ›È Ó ›È Ì ›È Ï ›ÈÔÔ ›ÈÔÌ ›ÈÔÏ ›Ë ›Ë Ô ›Ë Ó ›Ë Ì ›Ë Ï ›Ë Í ›Ë È ›Ë Á ›ËÔ ›ËÔÔ ›ËÔÓ ›ËÔÌ ›ËÔÏ ›ËÎ ›ËÎÔ ›ËÎÓ ›ËÎÌ ›ËÎÏ ›ËÎÍ ›ËÎÈ ›ËÎË ›ËÎÁ ›ËÍÔ ›Á ›Á Ó ›Á Ì ›Á Ï

 

ÓÌ ÔË Ì Á

›ªÆø Õ”‹ ÌÌ ⁄Ú Ô˚ Î Ú Í Ì

ÓÏ ÔÌÍ Ô

›ªÆø Ô ⁄Ú Ô ˚ Ô

Ú

ÓÌ Í Î Ï ÓÈ ÌÏÓÍ Ì ÓÎ ÌÓ ÈÍÁ ÓÌ Í Î Ï ÓÌ ÏË Ë Ë ÓÏ ÔÌÍ Ô ÓÌ ÈÏ Ì ÓÌ ÏÏ Ï Í ÓÌ ÓÏ Ï ÓÎ ÌÓ ÈÍÁ ÓÌ Í Î Ï ÓÏ ÔÌÍ Ô ÓÌ ÏË Ë Ë ÓÏ ÔÌÍ Ô ÓÏ ÔÌÔÏÔÈ ÓÎ ÌÓ ÈÍÁ ÓÎ Î ÍÍÈ ÓÈ ÌÏÔÌÓÏ ÓÈ ÔÏ ÔÓÓ ÓÈ Ì Ô ÌÁ ÓÏ ÔÓÈÍÔÌ ÓÈ ÌÏÔÏË ÓÍ ÓÓ Ï Î ÓÏ ÔÌÓ ÌÎ ÓÍ ÏÓ ÓÈË ÓÎ ÓÏËÓÍÈ ÓÈ Ô ÎÓÓ ÓÈ ÓËÔÓÌÔ ÓÈ Ó ËÓÈ ÓÈ ÓÍÔÈÓ ÓÎ ÓÓÓÍ Ô ÓÎ ÌÓÌÌ ÓÈ ÏÎ ÓÔÍ ÓÎ ÏÍÔÓÍÍ ÓÎ ÌÓÓËÏÁ ÓÈ ÌÏÔÌÓÏ ÓÈ ÓÍÔÈÓ ÓÈ Ì Ô ÌÁ ÓÈ ÏÓ ÍË ÓÈ ÌÏÔÏË ÓÎ ÏÍÌÈÍÈ ÓÎ Î ÔÌÍË ÓÎ Î ÔÌÍË ÓÈ ÌËÔ Ë ÓÌ ÌÍ Í Ï ÓÌ ÌÍ Í Ï ÓÏ ÔÌÍ Ô

ÓÌ ÌÍ Í Ï

›ªÆø Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ Ú Ë Î

–±¥ øÆæ± ø¨ª Ô ⁄Ú

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ Ú

›ªÆø

›ªÆø

›ªÆø Ô ⁄Ú Ô ˚ Ô

›ªÆø

›ªÆø

›ªÆø

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ›ªÆø Õ”‹ Ô

›ªÆø Ô ⁄Ú Ô ˚ Ô Ú

›ªÆø Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î ›ªÆø Ô ⁄Ú Ô ˚ Ô ›ªÆø ÏÈ ⁄Ú Ô ˚ Ô ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ Ú

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

Ú

Ú

Ú Ë Î

Î˚ ÍÌ

Ú

Ú Ë Î Ú Í Ì

Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

Õ”‹

Õ”‹

ÓÙÓ k⁄Ú Ô

Ú

Ú ıË ÛÓ ˚

Ú Í Ì Ú Í Ì

Ú Í Ì

ÏÈ ⁄Ú Ô ˚ Î

⁄Ú Î˚ Î ÔÍ

Ú ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

Ú

Ú

Õ”‹ Ô

ÓÓ k⁄Ú ÔÍ

–±¥ßª ¨ªÆ –±¥ßª ¨ªÆ

›ªÆø ÓÓ ⁄Ú

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÍÌ

–±¥ß Ʊ ߥª ª Ô ⁄ ÌÙÎ˚ ÔÍ

›ªÆø ÏÈ ⁄Ú Ô ˚ Ô’

–±¥ß Ʊ ߥª ª ÏÈ ⁄Ú Î˚ Ï Ú ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ÓÙÓ k⁄Ú ÔÍ Ú –±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ Ï

–±¥ßª ¨ªÆ –±¥ßª ¨ªÆ –±¥ßª ¨ªÆ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ôk⁄ ÓÎ

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄ Ô –±¥ßª ¨ªÆ ËÓ ⁄Ú Î˚ ÓÎ Ú

Ú

Ú

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Ï

ÏÈ ⁄Ú Î˚ ÍÌ

Ó˚ Ô

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

ÌÌ ⁄Ú Ô ˚ Ï

ÍË ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

Ú

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Ô

Ú ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÓÎ Ú

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÓÎ

–±¥ßª ¨ªÆ –±¥ßª ¨ªÆ –±¥ßª ¨ªÆ

–±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú Î Ú

Ú

Ú

–±¥ßª ¨ªÆ ÓÓ ⁄Ú Ô ˚

›ªÆø

›ªÆø

›ªÆø Ô ⁄Ú Ô ˚ Ô

›ªÆø

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ

Ú

ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ Ô

ÏÈ ⁄Ú Î˚ ÍÌ ÏÈ ⁄Ú Ô ˚

Ú

ÍÌ

ÍÌ

Ú

Ú

Ú

ÓÓ k⁄Ú ÌÎ ÓÓ k⁄Ú ÌÎ

Ú Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

Ú Õ”‹ Ô ⁄Ú Ô ˚ Î

ÍÌ

Ú Í Ì Ú Í Ì

Ú Í Ì

–±¥ß Ʊ ߥª ª ÌÌ ⁄Ú Ô ˚ ÓÈΠƱ ߥª ª ÌÌ ⁄Ú Ô ˚ ÓÈÎ

ÓÍ Ï ÈÓÍ

 

Ô’

Ú

ÓÏ ÔÌÏÈÍÈ ÓÏ ÔÌÏÈÍÈ ÓÎ ÏÍÏÌÍÁ ÓÏ ÎÁ ÔÌÌ ÓÎ ÓÔ ËÍÔ ÓÈ ÔÏ ÌÌË

›ªÆø Ô ⁄Ú ›ªÆø Ô ⁄Ú

ıÛÓ ˚ ıÛÓ ˚

Ô’

Ú ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ú Ô k⁄Ú ÌËÎ Ú ÓÓ»ÌÎ Ú ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ú Ô 

›ªÆø ÓÓ ⁄ Ó ˚ Ï’ ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ÙÏÈ k⁄Ú Î Ú –±¥ßª ¨ªÆ ÓÓ ⁄Ú Ô ˚ ÍÌ

›ªÆø ÓÈ ⁄Ú

Ó˚ Ô

Ú

 

ÓÏ ÔÓËÎÔÓ ÓÏ ÔÌÍ Ô ÓÎ ÏÔÓÁÍÓ ÓÏ ÏÌ Ì Í ÓÈ Ô ÏÌÔ ÓÏ ÌÁ ÁÔÏ ÓÎ ÏÍÎ Ó

ÓÎ ÎÈÓÏÍË

Ú ›ªÆø Ô ⁄Ú Ô ˚ Ô

¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ ÏÈ k⁄Ú Î Ú

Ú –±¥ßª ¨ªÆ Ô ⁄Ú Ô ˚ ÍÌ ›ªÆø ÏÈ ⁄Ú Î˚ Ô’

Ú ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ú Ô k⁄Ú ÔÍ Ú ¤¥ª ¨Æ±¥ß¨ Ô k⁄Ú ÔÍ Ú

›ªÆø Ô ⁄Ú

Ó˚ Ô

Ú

Ú

ÓÏ