Вы находитесь на странице: 1из 21

1 Ktra z wymienionych poniej masek umoliwi zaadresowanie 2040 hostw w kadej z utworzonych, moliwie najmniejszych podsieci w sieci o adresie

IP 10.0.0.0? 255.255.0.0 255.255.254.0 255.255.252.0 x 255.255.248.0 255.255.240.0 255.255.255.128 2

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Router, ktrego tablica jest pokazana, otrzymuje pakiet, przeznaczony dla adresu 192.168.9.4. Jak router potraktuje ten pakiet? Odrzuci pakiet. Przekae pakiet poprzez interfejs FastEthernet 0/1. x Przekae adres do adresu kolejnego przeskoku. Przekae pakiet do 172.16.2.0 3 Jak informacj, pomagajc w dostarczeniu danych, zawiera nagwek warstwy 3? numer portu adres fizyczny urzdzenia x adres logiczny hosta docelowego identyfikator poczenia wirtualnego 4

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A chce uzyska dostp do usugi email. Jaki numer portu docelowego bdzie uyty do komunikacji w tym daniu? 10.10.1.2:53 0007.A7B8.0008:25 10.10.1.3:23 x 5 10.10.1.3:25

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Wszystkie urzdzenia w sieci uywaj domylnej konfiguracji. Ile domen rozgoszeniowych znajduje si na tej topologii? 3

5 7 9 11

6 Administrator sieci uywa komendy copy startup-config running-config, aby zmieni konfiguracj routera. Na jaki z wymienionych elementw wpynie ta komenda? pami ROM pami NVRAM x pami RAM pami flash 7

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Technik wykonuje komend nslookup na komputerze PC i przeglda dane wyjciowe przedstawione na ilustracji. Co mona odczyta z wywietlonych informacji? (Wybierz dwie odpowiedzi.) nazw hosta komputera PC nazw hosta serwera DHCP nazw hosta routera x x 8 Ktre z wymienionych poniej adresw IP nale do kategorii adresw prywatnych? (Wybierz trzy odpowiedzi.) x 10.0.0.1 127.0.0.1 150.0.0.1 x x 172.16.0.1 192.168.0.1 200.100.50.1 preferowany serwer DNS hosta adres IP strony internetowej www.xyz.com

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A prbuje ustanowi sesj TCP/IP z hostem C. Podczas tej prby ramka zostaa przechwycona przez interfejs FastEthernet fa0/1 routera Y. Pakiet wewntrz przechwyconej ramki posiada rdowy adres IP 172.16.1.5 oraz docelowy adres IP 172.16.7.24. Jaki jest rdowy adres MAC ramki w momencie przechwycenia? 0040.8596.DE82 0060.7320.B826 x 0060.7320.D632 0010.4F74.AC09 0040.8596.DE81 10 Jaki zakres numerw portw jest dynamicznie przypisywany do aplikacji klienckiej kiedy inicjuje ona poczenie z serwerem? od 0 do 255 x od 49152 do 65535 od 1024 do 32767 od 0 do 1023 11 Ktra warstwa OSI uywa informacji z nagwka, aby skada segmenty danych w strumienie? warstwa aplikacji warstwa sieciowa warstwa prezentacji warstwa sesji

x 12

warstwa transportowa

Jakie dwa typy mediw mog dostarczy szerokoci pasma do 1 Gb/s? (Wybierz dwie odpowiedzi.) 10BASE-T 100BASE-T 100BASE-FX x x 13 1000BASE-TX 1000BASE-SX

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Administrator sieci czy si z komputera PC1 z CLI routera B, uywajc bezpiecznego poczenia. Ktre stwierdzenie jest prawdziwe odnonie tego poczenia? Proces serwera Telnet dziaa na PC1. Tylko wymiana nazwy uytkownika i hasa Telnet jest szyfrowana. danie GET jest wysyane do Routera A aby otrzyma dane. x 14 Usuga SSH jest uywana do poczenia PC1 z Routerem B.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Jakie dwa fakty mog by okrelone dla przedstawionej topologii? (Wybierz dwie odpowiedzi.) x x Przedstawione s cztery domeny kolizyjne. Reprezentowana jest jedna logiczna sie. Przedstawione s dwie domeny rozgoszeniowe. Potrzebne s trzy sieci. Wymagane s trzy zakresy adresw logicznych. 15 Ktre z wymienionych adresw IPv4 okrelaj prawidowy adres podsieci? (Wybierz trzy odpowiedzi.) x x 192.168.9.64/28 192.168.9.146/28 192.168.9.96/28 192.168.9.129/26 192.168.9.51/26 x 16 Ktre urzdzenie powinno zosta uyte, aby umoliwi komunikacj hosta z innym hostem, znajdujcym si w innej sieci? przecznik koncentrator x router host 192.168.9.64/26

17

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Kade poczenie posiada swoj etykiet. Jakiego typu kabla naley uy do poczenia tych urzdze? Poczenie 1 - kabel prosty, Poczenie 2 - kabel prosty, Poczenie 3 - kabel z przeplotem (ang. crossover) Poczenie 1 - kabel prosty, Poczenie 2 - kabel z przeplotem (ang. crossover), Poczenie 3 - kabel konsoli (ang. rollover) Poczenie 1 - kabel z przeplotem (ang. crossover), Poczenie 2 - kabel konsoli (ang. rollover), Poczenie 3 - kabel prosty x Poczenie 1 - kabel z przeplotem (ang. crossover), Poczenie 2 - kabel prosty, Poczenie 1 - kabel prosty, Poczenie 2 - kabel konsoli (ang. rollover), Poczenie 3 kabel z przeplotem (ang. crossover) 18 Dwa routery, w rodowisku laboratoryjnym, s poczone poprzez ich porty szeregowe. Routery s skonfigurowane z poprawnymi adresami IP, jednak nie mog pomylnie wykona polecenia ping wobec siebie. Komenda show interface serial0/0 pokazuje, e interfejs serial0/0 jest wczony, ale protok linii jest wyczony. Co moe by przyczyn tego problemu? Komenda no shutdown nie zostaa wprowadzona dla interfejsu. x Komenda clock rate nie zostaa wprowadzona dla interfejsu DCE. Zegary interfejsu nie zostay wyczyszczone. Interfejs FastEthernet emuluje interfejs szeregowy poprzez przypisanie do niego sygnau zegara. 19 Jakie s trzy charakterystyczne cechy CSMA/CD? (Wybierz trzy odpowiedzi.) x x Urzdzenia nasuchuj medium i transmituj dane tylko wtedy, kiedy nie wykryj w nim Wszystkie urzdzenia sysz ca komunikacj w sieci. Urzdzenia komunikuj si, bazujc na skonfigurowanych priorytetach. Po wystpieniu kolizji, urzdzenia, ktre j spowodoway, posiadaj pierwszy priorytet podczas prby retransmisji. x Kiedy nastpi kolizja, wszystkie urzdzenia zaprzestaj transmisji na losowo generowany CSMA/CD wykorzystuje system tokenw do zapobiegania kolizjom. 20 okres czasu. innego sygnau. Poczenie 3 - kabel z przeplotem (ang. crossover)

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A chce skomunikowa si z hostem B z innej sieci. Ktre trzy adresy IP mog by przydzielone do hosta A, aby umoliwi t komunikacj? (Wybierz trzy odpowiedzi.) 172.16.11.36 172.16.11.95 x x x 21 Organizacja postanowia uy adresw sieciowych z zakresu od 172.20.128.0 do 172.20.143.255. Ktry z wymienionych zestaww, przedstawiajcych identyfikator sieci wraz z mask podsieci, okrela cay zakres wybranych adresw IP? identyfikator sieci: 172.20.128.0, maska podsieci: 255.255.255.0 identyfikator sieci: 172.20.128.0, maska podsieci: 255.255.0.0 identyfikator sieci: 172.20.128.0, maska podsieci: 255.255.224.0 x identyfikator sieci: 172.20.128.0, maska podsieci: 255.255.240.0 identyfikator sieci: 172.20.128.0, maska podsieci: 255.255.255.240 22 Jakie s dwie cechy warstwy cza danych? (Wybierz dwie odpowiedzi.) Segmentuje i uporzdkowuje dane. x x Wymienia ramki pomidzy wzami. Okrela sposb, w jaki urzdzenia sieciowe umieszczaj dane w medium. Zarzdza transferem danych pomidzy procesami pracujcymi na kadym hocie. Odbiera sygnay z medium i przywraca je do ich reprezentacji bitowej. 23 172.16.11.88 172.16.11.70 172.16.11.64 172.16.11.67

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Administrator sieci uywa komendy netstat, aby wywietli otwarte, aktywne i dziaajce poczenia TCP na podczonym do sieci hocie. Ilustracja przedstawia wynik tej komendy. Jakie dwa fakty dotyczce komunikacji z www.cisco.com mog zosta ustalone na tej podstawie? (Wybierz dwie odpowiedzi.) Port docelowy wskazuje, e sesja jest sesj http. Poczenie nie zakoczyo si sukcesem. x x Port rdowy hosta to 3166. Port docelowy to 80. Port rdowy nie obsuguje komunikacji z portem docelowym, obecnym na licie. Port rdowy wskazuje, e sesja UDP zostaa zainicjowana. 24

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Diagram reprezentuje proces wysyania wiadomoci e-mail pomidzy klientami. Jaka lista poprawnie identyfikuje komponent lub protok uyty na kadym etapie w diagramie? 1.MUA, 2.MDA, 3.MTA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.POP, 7.MDA, 8.MUA 1.MUA, 2.POP, 3.MDA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.MDA, 7.SMTP, 8.MUA 1.MUA, 2.POP, 3.SMTP, 4.MDA, 5.MTA, 6.SMTP, 7.POP, 8.MUA x 25 1.MUA, 2.SMTP, 3.MTA, 4.SMTP, 5.MTA, 6.MDA, 7.POP, 8.MUA

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Firmowy router uleg awarii i zosta wymieniony na nowy. Po wymianie, host C oraz D w biurze Edukacji mog wykona pomylnie polecenie ping wobec siebie, jednak nie mog uzyska dostpu do hostw w biurze Ksigowoci. Jaka jest prawdopodobna przyczyna tego problemu? Adres IP na interfejsie fa0/0 routera jest niepoprawnie skonfigurowany. x Maska podsieci na interfejsie fa0/1 routera jest niepoprawnie skonfigurowana. Adres IP interfejsu szeregowego na routerze jest niepoprawnie skonfigurowany. Hosty w biurze Ksigowoci nie s w tej samej podsieci co hosty w biurze Edukacji. 26

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A i host B nie mog komunikowa si ze sob. Wska przyczyn braku tej komunikacji. Host A ma przydzielony adres sieci. Host B ma przydzielony adres grupowy. Host A i host B nale do rnych sieci.

x 27

Adres bramy domylnej jest adresem sieci.

Administrator sieci chce ograniczy dostp do routera w trybie uprzywilejowanym EXEC. Jakiego hasa powinien uy? x enable aux console VTY 28 W jaki sposb warstwa transportowa pozwala hostom utrzymywa wiele jednoczesnych strumieni komunikacji midzy ronymi aplikacjami? Uywa mechanizmu kontroli bdw. Uywa protokou bezpoczeniowego tylko dla wielu jednoczesnych transmisji. Uywa wielu adresw rdowych warstwy 2. x 29 Aby zwikszy poziom bezpieczestwa w sieci, administrator uy podanych komend: Router(config)# line console 0 Router(config-line)# password j1mdi2 Router(config-line)# login Jakie dwa wnioski s oczywistym wynikiem wykonania podanych komend? (Wybierz dwie odpowiedzi.) x haso. x Wpisy pozwalaj na dostp poprzez konsol z uyciem hasa j1mdi2. Wpisy eliminuj potrzeb uwierzytelnienia. Dostp poprzez konsol bdzie zabroniony, poniewa konfiguracja konsoli jest niekompletna. Wpisy zapobiegaj wywietlaniu hasa jako jawnego tekstu. 30 Uytkownicy, ktrzy prbuj poczy si poprzez port konsoli routera musz poda Uywa wielu portw.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Uytkownik chce uzyska dostp do sieci Internet z komputera PC. Cz biecej konfiguracji routera zostaa przedstawiona na schemacie. Jaki adres bramy domylnej powinien zosta skonfigurowany na komputerze PC, aby umoliwi ten dostp? 10.1.192.2 10.1.192.54 x 10.1.192.1 192.31.7.1 31

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Komputer PC jest podczony do sieci. Ktre z dziaa pozwoli na sprawdzenie, czy moe on komunikowa si z bram domyln? Uycie komendy ping 127.0.0.1. Uycie komendy ipconfig. Uycie komendy ipconfig/all. x 32 Uycie komendy ping 10.0.0.254.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Usuga NAT routera jest wczona, aby zapewni dostp do sieci Internet dla komputera PC. Jaki adres IP moe by przypisany do interfejsu Fa0/0 routera? 10.0.0.1 172.16.1.1 x 209.165.201.1 192.168.1.1 33 Ktra warstwa OSI zarzdza segmentami danych? warstwa aplikacji warstwa prezentacji warstwa sesji x 34 warstwa transportowa

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Host A oraz B wymieniaj segmenty na poziomie warstwy transportowej. Jakie dwa stwierdzenia s prawdziwe odnonie tej wymiany? (Wybierz dwie odpowiedzi.) Host A przesya plik do host B, wykorzystujc FTP x Host A bdzie przesya nastpny segment zawierajcy dane dla tej sesji, rozpoczynajc od Segment z hosta docelowego wskazuje, e 11 bajtw zostao otrzymanych pomylnie. x Host A inicjuje sesj Telnet z hostem B. Host B moe przesa nastpny segment danych, rozpoczynajc od bajtu numer 2. 35 bajtu numer 11.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Przedstawia on nagwki dodawane na poziomie kadej warstwy. Ktra warstwa dodaje numery procesw docelowego i rdowego, aby zapewni, e dane s dostarczone do poprawnej aplikacji? warstwa fizyczna warstwa cza danych warstwa sieciowa x 36 warstwa transportowa

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Podczas konfiguracji sieci technik uy kabla kategorii 5e z kocwkami przedstawionymi na schemacie. Jakie dwa stwierdzenia s prawdziwe odnonie tej instalacji? (Wybierz dwie odpowiedzi.) x x Kabel jest odpowiedni do poczenia przecznika z portem Ethernet routera. Kabel jest odpowiedni do poczenia urzdze rnego typu. Kabel jest bezuyteczny i musi by zastpiony.

Kabel jest zakoczony w taki sposb, e styk transmisyjny jest poczony ze stykiem odbiorczym. Kabel symuluje poczenie WAN typu point-to-point. 37

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Technik sieciowy chce poczy host A z konsol przecznika Cisco, aby przeprowadzi konfiguracj. Jaki typ kabla jest wymagany dla tego poczenia? kabel prosty kabel z przeplotem (ang. crossover) x kabel konsolowy (ang. rollover) kabel szeregowy 38 Podczas konfigurowania routera technik sieciowy chce zmieni jego nazw. Jaki wiersz powinien zobaczy podczas wprowadzania komendy hostname ? Router> Router# x Router(config)# Router(config-line)# 39 Zawarto jakiej pamici zmieni si po wykonaniu na routerze komendy erase startup-config? RAM ROM flash x 40 NVRAM

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Kabel 1 oraz Kabel 2 s przygotowane dla specyficznych wymaga warstwy fizycznej. Tabela szereguje kady segment wedug numeru oraz kabla, ktry czy komponenty sieciowe w tym segmencie. Wiedzc, e koncentrator nie posiada portu up-link, wska, jakie trzy segmenty posiadaj zainstalowane poprawne kable? (Wybierz trzy odpowiedzi.) x segment 1 segment 2 segment 3 x x segment 4 segment 5 segment 6 41

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A transmituje dane do hosta B. Jaka kombinacja adresw bdzie uyta, kiedy dane opuszcz interfejs Fa0/1 Routera 1? Docelowy IP: 192.168.72.2, rdowy MAC: 0007.C2B4.3421 x Docelowy IP: 192.168.10.4, rdowy MAC: 0030.8596.DE81 Docelowy IP: 192.168.10.4, rdowy MAC: 0007.C2B4.3421 Docelowy IP: 192.168.72.2, rdowy MAC: 0030.8596.DE81 42

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Router B jest skonfigurowany prawidowo. Interfejs Ethernet Fa0/0 Routera A jest skonfigurowany z uyciem przedstawionych komend. Wykonanie polecenia ping z interfejsu Fa0/0 Routera A wobec interfejsu Fa0/0 Routera B koczy si niepowodzeniem. Jakie dziaanie powinno zosta podjte na Routerze A aby rozwiza ten problem? Uycie komendy description na interfejsie FastEthernet Fa0/0. Skonfigurowanie parametru clock rate na interfejsie FastEthernet Fa0/0. x Uycie komendy no shutdown na interfejsie FastEthernet Fa0/0. Ponowne uruchomienie routera. 43 Ktre trzy okrelenia s prawdziwe odnonie protokow warstwy transportowej? (Wybierz trzy odpowiedzi.) x x x Protok UDP warstwy transportowej zapewnia may narzut przy dostarczeniu danych. Protok TCP warstwy transportowej wykorzystuje mechanizm okien przesuwnych i Numery portw TCP oraz UDP s uywane przez protokoy warstwy aplikacji. Protok TCP warstwy transportowej zapewnia usugi kierowania pakietw danych do ich hostw docelowych. Protok UDP warstwy transportowej jest protokoem zorientowanym poczeniowo. Protok UDP warstwy transportowej ledzi wszystkie segmenty danych podczas kadej konwersacji. 44

potwierdze do niezawodnego przesyania danych.

Ktre trzy okrelenia s prawdziwe odnonie adresowania warstwy sieciowej? (Wybierz trzy odpowiedzi.) Uywa ostatniego oktetu adresu IP do identyfikacji sieci. x x Umoliwia wymian danych pomidzy sieciami. Jest konfigurowane przez technika sieciowego. Uywa 16-bitowych adresw IPv4. Zapobiega rozgoszeniom x 45 Unikalnie identyfikuje kadego hosta.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host A wysya ramk z docelowym adresem MAC FFFF.FFFF.FFFF. Jakie dziaanie podejmie przecznik dla tej ramki? Odrzuci ramk. Odele ramk do hosta A. x Wyle ramk do wszystkich hostw oprcz hosta A. Przekae ramk do bramy domylnej. 46

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Jaka topologia logiczna opisuje przedstawion sie? gwiazda x piercie sie typu punkt-punkt wielodostp 47

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Pracownik chce uzyska dostp do sieci intranet organizacji z domu. Jakie urzdzenie poredniczce powinno by uyte do poczenia sieci intranet organizacji z Internetem, aby umoliwi ten dostp? koncentrator przecznik x router bezprzewodowy punkt dostpowy 48

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Host zosta odczony od przecznika grupy roboczej 2 (Switch 2) i podczony do przecznika grupy roboczej 1 (Switch 1). Jakiego zestawu adresu IP, maski podsieci oraz bramy domylnej naley uy do konfiguracji hosta, aby mg on funkcjonowa w tej sieci. adres IP: 10.10.9.37, maska podsieci: 255.255.255.240, brama domylna: 10.10.9.35 x adres IP: 10.10.9.37, maska podsieci: 255.255.255.224, brama domylna: 10.10.9.35 adres IP: 10.10.9.29, maska podsieci: 255.255.255.248, brama domylna: 10.10.9.35 adres IP: 10.10.9.32, maska podsieci: 255.255.255.224, brama domylna: 10.10.9.35 adres IP: 10.10.9.37, maska podsieci: 255.255.255.224, brama domylna: 196.1.105.6 adres IP: 10.10.9.63, maska podsieci: 255.255.255.224, brama domylna: 10.10.9.35 49

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej rysunkowi. Uytkownik chce przeglda biec konfiguracj. Wynik komendy ipconfig/all jest przedstawiony na ilustracji. Jakie trzy fakty mog by ustalone na podstawie wyniku komendy? (Wybierz trzy odpowiedzi.)

Adres IP jest przydzielony przez serwer DHCP. x x Ten komputer PC nie moe komunikowa si z innymi sieciami. Sie moe mie 14 hostw. Adres tego komputera ma prefix /25. Adres IP tego komputera jest routowalny w Internecie. x 50 Przydzielony adres jest adresem prywatnym.

Przyjrzyj si zamieszczonemu powyej schematowi. Komenda tracert uruchomiona na hocie X do hosta Y daje prawidowe informacje o ciece. Wska prawidow kolejno sieciowych urzdze poredniczcych, ktre pojawi si na wywietlonej licie okrelajcej ciek. przecznik A, przecznik D, przecznik G, host Y x router B, router E, router F, host Y przecznik A, router B, przecznik D, router E, router F, przecznik G, host Y przecznik A, router B, router F, przecznik G, host Y