Вы находитесь на странице: 1из 30

Ankastre Kolon Hesabı Bölüm:2

2.1 Yan Duvar Kolonları

2.1.1 Yük Analizi

Yükleme VA VB H
Öz Ağırlık Öz Ağırlık
Durumu (ton) (ton) (ton)
Rüzgar

Rüzgar
Kar Kar
Öz Ağırlık: 3.218 3.218 0
A B

soldan rüzgar Kar: 3.713 3.713 0


sağdan rüzgar
Soldan Rüzgar: -1.027 -1.368 -0.078

Sağdan Rüzgar: -1.368 -1.027 -0.078

2.1.2 Yükleme Kombinezonları


Yukarıdaki yükleme durumlarının yanında kolonda kendi ağırlığı, örtü malzemesi, yatay
kirişler ve stabilite bağlantılarının öz ağırlıkları nedeniyle oluşan ek kuvvetler aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır:
Birim Etki Ettiği
Özellikler: Ağırlık: Alan/Uzunluk: Toplam Kuvvet: (kg)

Kolon Öz Ağırlığı I 380 (kabul) 84 kg/m 6.8 m 84x6.8= 571.2


Oluklu Eternit Çift kat 40 kg/m2 5x3.3 =16.5 m2 40x16.5= 660
Cam Pimapen 28.55 kg/m2 5x0.8 =4 m2 28.55x4= 114.2
Yatay Kirişler U120 (kabul) 13.4 kg/m 5x4 =20 m 13.4x20= 268
Düşey Stabilite Bağları L 50.50.5 3.77 kg/m 0.65+0.57 =1.25 m 3.8x1.25= 4.75

1618 kg
Σ= 1.784 ton

Z- Ekseni X- Ekseni

Öz ağırlık Yüklemesi: 3.218+1.784 =5.002 ton


Kar Yüklemesi: 3.713 ton
Rüzgar Yüklemesi: -1.027 ton -0.078 ton
Rüzgar yayılı yükü: 0.8x0.088x5 =0.352 ton/m

Sap 2000 programı kullanılarak yukarıdaki yüklerin


sisteme etkimesi sağlanmış ve aşağıdaki normal kuvvet,
kesme kuvveti, moment diyagramları elde edilmiştir.

Skx= 2x6.8 =13.6 m


Sky= 1x3.4 =3.4 m

34
1.Yükleme Durumu
Öz Ağırlık + Kar

2.Yükleme Durumu
Öz Ağırlık + Kar + Rüzgar

3.Yükleme Durumu
Öz Ağırlık + Rüzgar

35
2.1.3 Kesit Hesabı

Seçilen Profil..........\\ h := 32cm N1 := 8.71ton N3 := 3.97ton S kx := 13.6m


I 320
b := 131mm N2 := 7.69ton M 3 := 7.61ton ⋅ m S ky := 3.4m
2
F prof := 77.8cm s := 11.5mm
M 2 := 7.61ton ⋅ m M 3 k := 1.77ton ⋅ m
t := 17.3mm
3
W x := 782cm M 2 k := 1.77ton ⋅ m
ix := 12.7cm kg ton
σa := 2400 σçem := 1.44
2 2
4 cm cm
Ix := 12510cm iy := 2.67cm

I. Durum İçin: (Sadece Normal Kuvvet)

S kx S ky
λx := λx = 107.087 λ y := λ y = 127.341 max( λ) = 127.341 ise,
ix iy
w := 3.26 bulunur.
N1⋅ w ton Gerilme Kontrolü:
σ1 := σ1 = 0.365
F prof if( σ1 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
2
cm

II. Durum İçin: (Normal Kuvvet + Moment) (TS 648-Madde 3.4)

h − 2⋅ t ⎞ 1
F bas := b ⋅ t + s ⋅ ⎛⎜
2
⋅ F bas = 28.133cm
⎝ 2 ⎠ 3
3 I ybas
t⋅ b 4
I ybas := I ybas = 324.1cm iybas := iybas = 3.394cm
12 F bas

N2 kg
σeb := σeb = 89.669 S kx
F prof 2 λx := λx = 107.087 ise, w := 2.13 bulunur.
cm ix

σçem⋅ 1.15 kg σeb M2 kg


σ bem := σ bem = 705.304 = 0.127 σ bx := σ bx = 882.823
w cm
2 σ bem Wx cm
2

S ky
λ ybas := λ ybas = 100.173
iybas

c bi := 1.75 − 1.05⋅ ⎜
⎛ M2 k ⎞ + 0.3⋅ ⎛ M2 k ⎞ c bi := if( c bi ≤ 2.3, c bi , 2.3)
⎜ M c bi = 1.576
⎝ M2 ⎠ ⎝ 2⎠
⎡ ⎛ 3⋅ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎡ ⎛ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎤ ⎤
⎢ ⎜ ⎢⎜ bi ⎥ ⎥
σa⋅ ( λ ybas) ⎤⎥
bi
⎢ ⎝
2
cm ⎠ ⎡2 2
⎢ ⎝ cm ⎠
2
⎥⎥
σ bx1 := if ≥ λ ybas , ⎢ − ⋅ σa ,
⎢ σa ⎢ 3 7 kg ⎥ ⎢ ( λ ybas) ⎥⎦ ⎥⎥
2
⎢ ⎢ 9⋅ 10
2
⋅ c bi
⎥ ⎣
⎣ ⎣ cm ⎦ ⎦

36
ton 4
84 ⋅ 10 ⋅ c bi
2
3 kg cm 1 3 kg
σ bx1 = 1.192 × 10 σ bx2 := ⋅ σ bx2 = 3.105 × 10
cm
2 h 1000 2
cm
S ky⋅
F bas
kg Enkesit Koşulları Uygun
σ bx2 := if( σ bx1 ≤ 0.6⋅ σa , σ bx2 , 0)
3
σ bx2 = 3.105 × 10 Olmadığından,
2
cm
σ bx2 := 0 Alınır
⎡ 829⋅ 104 kg ⎤
⎢ 2

σex := ⎢ ⎥
cm kg
σex = 722.91 c m := 0.85 Alınır.
⎢ (λ )2 ⎥ cm
2
⎣ x ⎦
Kontroller:

⎡ σeb σeb σeb c m⋅ σ bx


⎥⎤
kontrol1 := if⎢ ≤ 0.15, , +
⎢ σ bem σ bem σ bem ⎛ σeb ⎞ ⎥ kontrol1 = 0.127
⎜ 1− ⋅ max( σ bx1 , σ bx2)
⎢ σex ⎠ ⎥
⎣ ⎝ ⎦
σeb σ bx
kontrol2 := + kontrol2 = 0.803
σa⋅ 0.6 max( σ bx1 , σ bx2)
if[ ( kontrol1 < 1) ⋅ ( kontrol2 < 1) , "OK" , "NOT OK" ] = "OK"

III. Durum İçin: (Normal Kuvvet + Moment) (TS 648-Madde 3.4)

N3 kg
σeb := σeb = 46.292 S kx
F prof 2 λx := λx = 107.087 ise, w := 2.13 bulunur.
cm ix

σçem⋅ 1.15 kg σeb M3 kg


σ bem := σ bem = 705.304 = 0.066 σ bx := σ bx = 882.823
w cm
2 σ bem Wx cm
2

S ky
λ ybas := λ ybas = 100.173
iybas

⎛ M3 k ⎞ + 0.3⋅ ⎛ M3 k ⎞
c bi := 1.75 − 1.05⋅ ⎜ ⎜ M c bi := if( c bi ≤ 2.3, c bi , 2.3) c bi = 1.576
⎝ M3 ⎠ ⎝ 3⎠
⎡ ⎛ 3⋅ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎡ ⎛ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎤ ⎤
⎢ ⎜ ⎢⎜ bi ⎥ ⎥
σa⋅ ( λ ybas) ⎥
bi
⎢ ⎝
2
cm ⎠ ⎡ 2
⎤ ⎢ ⎝ cm ⎠
2
⎥⎥
σ bx1 := if ≥ λ ybas , ⎢ 2
− ⋅ σa ,
⎢ σa ⎢ 3 7 kg ⎥ ⎢ (λ ybas) ⎥⎦ ⎥⎥
2
⎢ ⎢ 9⋅ 10 ⋅ c bi
⎥ ⎣
2
⎣ ⎣ cm ⎦ ⎦

ton 4
84 ⋅ 10 ⋅ c bi
2
3 kg cm 1 3 kg
σ bx1 = 1.192 × 10 σ bx2 := ⋅ σ bx2 = 3.105 × 10
cm
2 h 1000 2
cm
S ky⋅
F bas

37
bas

kg Enkesit Koşulları Uygun


σ bx2 := if( σ bx1 ≤ 0.6⋅ σa , σ bx2 , 0)
3
σ bx2 = 3.105 × 10 Olmadığından,
2
cm
σ bx2 := 0 Alınır
⎡ 829⋅ 104 kg ⎤
⎢ 2

σex := ⎢ ⎥
cm kg
σex = 722.91 c m := 0.85 Alınır.
⎢ (λ )2 ⎥ cm
2
⎣ x ⎦
Kontroller:

⎡ σeb σeb σeb c m⋅ σ bx


⎥⎤
kontrol1 := if⎢ ≤ 0.15, , +
⎢ σ bem σ bem σ bem ⎛ σeb ⎞ ⎥ kontrol1 = 0.066
⎜1 − ⋅ max( σ bx1 , σ bx2)
⎢ σex ⎠ ⎥
⎣ ⎝ ⎦
σeb σ bx
kontrol2 := + kontrol2 = 0.773
σa⋅ 0.6 max( σ bx1 , σ bx2)
if[ ( kontrol1 < 1) ⋅ ( kontrol2 < 1) , "OK" , "NOT OK" ] = "OK"

Yukarıdaki hesaplamalardanda anlaşılacağı gibi I320 profilinin kullanılmasıyla tüm yükleme


durumları için gerekli şartlar sağlanmaktadır. Kolon profili olarak I320 seçilmiştir.

2.1.4 Kolon Üst Ucu Mesnet Detayı


0 mm
r =8

100 mm l =10 cm
42

A 8.71 ton l 10 cm s 100 mm


Mesnet Parçası Eğrilik Yarıçapı:
A
r 8.68. r = 7.56 r 80 mm alınmıştır
l
2
2 s
h1 r r h 1 = 17.55 mm
2

h2 50 mm h 1 h 2 = 32.45 mm

38
Temas Gerilmesi Kontrolü:
bi 2 . ( 50 mm 10 mm) bi = 120 mm
Ft 12 cm. 1.37 cm ( 10 cm 1.37 cm) . 1 cm
2
Ft = 25.07 cm
A. ton ton
σ 1 ton σ = 0.347 if σ 1.1 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
Ft cm
2
cm
2

Kolon Nervürleri Hesabı:


1.A .
( 10 1.37) . 1 ton . cm
2
An An = 1.499 ton
2 Ft
An ton ton
τk τ k = 0.174 if τ k 1.1 , "OK" , "NOT OK !" = "OK"
. .
2 0.3 cm ( 15 cm 2 . 0.3 cm) 2 2
cm cm

2.1.5 Ankastre Kolon Ayağı

N Veriler:

M
N 8.71 ton
T T 2.32 ton

Z M0 7.61 ton . m
D
b kolon 131 mm

h kolon 320 mm

e1 100 mm

t1 10 mm
I320
tguse 10 mm

650.270.10 a2 5 mm

akaynak 5 mm
M24 M24

ton
τ em 1.1
2
cm
kg
σ em 1120
2
80-80 cm
650
ton
σ çem 1.440
650.350.30 2
cm
75

M28
M24 5
M24
150

5 3
3
ton
p em 550 ( BS 20)
350

M24 M24
2
m
80-80
10

M24 M24

39
• Taban Levhasının Boyutlandırılması:
B := b kolon + 2⋅ 100mm A := 650mm Seçilmistir

B = 331mm B := 350mm Seçilmistir

• D ve Z Kuvvetlerinin Hesabı:
A 3
e1 := − e0 e1 = 225mm e2 := ⋅A e2 = 243.75mm
2 8

M 0 + N⋅ e1 M 0 − N⋅ e1
D := D = 20.415ton Z := Z = 12.054ton
e1 + e2 e1 + e2

• Beton Basınç Gerilmelerinin Kontrolü:


D ton
p 0 := p 0 = 358.953 if( p 0 ≤ p em , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
A m
2
⋅B
4

• Ankraj Bulonlarının Kontrolü:

(
d 1 := ⎡⎣ 5⋅ 0.01⋅ min( t1 , tguse) ⋅ 10cm ) 0.5
⎤⎦ − 0.1cm min( t1 , tguse) = 10mm

floor( d 1⋅ 1000) m := 1
d 1 := d 1 = 21mm
1000

d 1 := 24mm için, adet := 3

π⋅ ( 0.86⋅ d 1)
2
2
Fz := Fz = 3.346cm
4
Z kg
σz := σz = 1089.41
adet ⋅ Fz 2 if( σz ≤ σem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• Taban Levhası (t) Kalınlığı:

B − b kolon − t1 2 p 0⋅ B
c B
c := c = 10.45cm M 1 := p 0⋅ ⋅ 1cm M 2 := ⋅ − c ⋅ 1cm
2 2 2 4
3
M 1 = 1.778 × 10 kg⋅ cm M 2 = 968.77kg⋅ cm

− 0.5 max( M 1 , M 2) ceil( tlevha⋅ 1000)


tlevha := 2.45cm ⋅ tlevha := tlevha = 29mm
σçem 1000

40
• Guse Levhasının h 1 Yüksekliği:

N M0
P := + P = 14.068ton
4 2⋅ h kolon

h 1 :=
P
+ 2⋅ a1 ceil( h 1⋅ 100)
a1⋅ τem h 1 := h 1 = 27cm
100

tlevha ⎞ B⋅ ( tlevha)
2

2⋅ h 1⋅ tguse⋅ ⎜
h1
+ +
eguse :=
⎝ 2 2 ⎠ 2
eguse = 6.138cm
2⋅ h 1⋅ tguse + B⋅ tlevha


Sx := B⋅ tlevha⋅ ⎜ eguse −
tlevha ⎞
Sx = 475.842cm
3
⎝ 2 ⎠
tguse⋅ ( h 1)
3 2 2
Ix := 2⋅

+ 2⋅ h 1⋅ tguse⋅ ⎜
h1 ⎞ ⎛
+ tlevha − eguse + tlevha⋅ B⋅ ⎜ eguse −
tlevha ⎞ 4
Ix = 1.12 × 10 cm
4
12 ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠


M 1 := Z⋅ ⎜ e1 −
h kolon ⎞
M 1 = 78.35ton ⋅ cm
⎝ 2 ⎠

M 2 := D⋅ ⎜ e2 −
h kolon ⎞
M 2 = 170.98ton ⋅ cm
⎝ 2 ⎠
max( M 1 , M 2) = 1.551 × 10 kg m
3

Q := if( Z < D , D , Z) Q = 20.415ton

max( M 1 , M 2)
σ0 := ⋅ ( h 1 − tlevha − eguse)
Ix
ton
σ0 = 0.274 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK ! " ) = "OK"
2
cm

Q⋅ Sx ton
τ k := τ k = 0.868
Ix⋅ 2⋅ a2 2 if( τ k ≤ τem , "OK" , "NOT OK ! " ) = "OK"
cm

• T Yatay Kuvvetinin Aktarılması:


a3 := 3mm

T ton
σ3 := σ3 = 0.144
2⋅ a3⋅ ( sx kolon − 2⋅ a3) 2 if( σ3 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK ! " ) = "OK"
cm

41
• Kamada U100 Kullanılırsa:

h kama := 10cm b kama := 10cm a kama := 3mm

t kama := 5cm lkama := 10cm

T kg
σ kama := σ kama = 42.093
lkama⋅ ( h kama − t kama) cm
2

if( σ kama ≤ p em , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"

( b kama + 2⋅ a kama) 3 b kama⋅ ( h kama)


3
I kama := ( h kama + 2⋅ a kama) ⋅
4
− I kama = 218.731cm
12 12

⎛ h kama − t kama ⎞
M kama := T⋅ ⎜ h kama − 4
⎝ 2 ⎠ M kama = 1.579 × 10 kg⋅ cm

2
F k := 2⋅ h kama⋅ a kama F k = 6 cm

σ kama :=
M kama ⎛ b kama − a ⎞
⋅⎜ σ kama = 0.374
ton
kama
I kama ⎝ 2 ⎠ cm
2

T ton
τ kama := τ kama = 0.387 if( σ kama ≤ σ kem , "OK" , "NOT OK ! " ) = "OK"
Fk cm
2

if( τ kama ≤ τem , "OK" , "NOT OK ! " ) = "OK"

• Ankraj Bulonlarında Kontrol

Veriler:

G 100 mm D 76 mm ton
p em = 550
2
m
N 250 mm d1 30 mm
ton
F 15 mm C 570 mm τ em 40
2
m

Çekme Yoluyla Aktarılan Kuvvet:

⎡ π⋅ D
2 π⋅ ( d 1)
2 ⎤
Ze1 := ⎢ 2⋅ G − ⎥ ⋅ pe
2

⎣ 4 4 ⎦
3
Ze1 = 7.363 × 10 kg

42
• Aderans Yoluyla Aktarılan Kuvvet:

5
Ze2 := ⎡⎣ π⋅ D⋅ N + π⋅ d 1⋅ ( C − N − F) ⎤⎦ ⋅ τem Ze2 = 8.825 × 10 kg

5
Ze0 := Ze1 + Ze2 Ze0 = 8.899 × 10 kg Z = 8.328ton

if⎛⎜ Ze0 ≥ , "OK" , "NOT OK !" ⎞ = "OK"


Z
⎝ 3 ⎠

2.2 Kalkan Duvar Kolonları

En elverişsiz pozisyonda duran kolonun S4 kolonu olduğu tesbit edilmiş ve aşağıdaki gibi
boyutlandırılmıştır:

2.2.1 S3 – S8 Kolonu İçin Hesap


Veriler:

h kolon := 734cm h eternit := h kolon − 370cm

a1 := 2.8m h cam := 80cm

a2 := 2.8m
h kolon

Mmax
p wind

N2

kg kg
q wind := 80 q cam := 28.55
2 2
m m

(N) kg
q eternit := 40
2
m

p wind := 0.8⋅ q wind⋅ ⎜


⎛ a1 + a2 ⎞ p wind = 179.2
kg
⎝ 2 ⎠ m

a1 + a2
N2 := ⋅ ( q cam⋅ h cam + q eternit⋅ h eternit) + p kolon⋅ h kolon
2 N2 = 1.97ton

p wind⋅ h kolon
Q ust := Q ust = 0.725ton Qalt := Q ust Qalt = 0.725ton
2

p wind⋅ ( h kolon)
2
3
M maxm := M maxm = 1.207 × 10 kg⋅ m
8

43
Eksenel Basınçlı Eğilme Durumunda Hesap:

Seçilen Profil..........\\ N2 = 1.97ton kg


b := 113mm σa := 2400
I 260 cm
2
s := 9.4mm M 2 := M maxm
2
F prof := 53.4cm t := 14.1mm ton
M 2 = 1.33ton ⋅ m σçem := 1.44
2
ix := 10.4cm cm
3
W x := 442cm
S kx := h kolon S kx = 734cm
iy := 2.32cm
4
Ix := 5740cm S ky := S kx S ky = 734cm
h := 26cm

II. Durum İçin: (Normal Kuvvet + Moment) (TS 648-Madde 3.4)

h − 2⋅ t ⎞ 1
F bas := b ⋅ t + s ⋅ ⎛⎜
2
⋅ F bas = 19.565cm
⎝ 2 ⎠ 3
3 I ybas
t⋅ b 4
I ybas := I ybas = 169.54cm iybas := iybas = 2.944cm
12 F bas

N2 kg
σeb := σeb = 33.464 S kx
F prof 2 λx := λx = 70.577 ise, w := 1.49 bulunur.
cm ix

σçem⋅ 1.15 3 kg σeb M2 kg


σ bem := σ bem = 1.008 × 10 = 0.033 σ bx := σ bx = 273.035
w cm
2 σ bem Wx 2
cm

S ky
λ ybas := λ ybas = 249.341
iybas

c bi := 1.75

⎡ ⎛ 3⋅ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎡ ⎛ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎤ ⎤
⎢ ⎜ ⎢⎜ bi ⎥ ⎥
σa⋅ ( λ ybas) ⎥⎤
bi
⎢ ⎝
2
cm ⎠ ⎡2 2
⎢ ⎝
2
cm ⎠ ⎥⎥
σ bx1 := if ≥ λ ybas , ⎢ − ⋅σ ,
⎢ σa ⎢3 7 kg ⎥ a ⎢ (λ )2 ⎥ ⎥
⎢ ⎢ 9⋅ 10
2
⋅ c bi
⎥ ⎣ ybas ⎦⎥
⎣ ⎣ cm ⎦ ⎦
ton 4
84 ⋅ 10 ⋅ c bi
2
kg cm 1 3 kg
σ bx1 = 281.481 σ bx2 := ⋅ σ bx2 = 1.367 × 10
cm
2 h 1000 2
cm
S ky⋅
F bas
kg Enkesit Koşulları Uygun
σ bx2 := if( σ bx1 ≤ 0.6⋅ σa , σ bx2 , 0)
3
σ bx2 = 1.367 × 10 Olmadığından,
2
cm
σ bx2 := 0 Alınır

44
⎡ 829⋅ 104 kg ⎤
⎢ 2

σex := ⎢ ⎥
cm 3 kg
σex = 1.664 × 10 c m := 0.85 Alınır.
⎢ (λ )2 ⎥ 2
cm
⎣ x ⎦
Kontroller:

⎡ σeb σeb σeb c m⋅ σ bx


⎥⎤
kontrol1 := if⎢ ≤ 0.15, , +
⎢ σ bem σ bem σ bem ⎛ σeb ⎞ ⎥ kontrol1 = 0.033
⎜ 1− ⋅ max( σ bx1 , σ bx2)
⎢ σex ⎠ ⎥
⎣ ⎝ ⎦
σeb σ bx
kontrol2 := + kontrol2 = 0.993
σa⋅ 0.6 max( σ bx1 , σ bx2)

if[ ( kontrol1 < 1) ⋅ ( kontrol2 < 1) , "OK" , "NOT OK" ] = "OK"

• S3 – S8 Kolon Ayağı
Veriler:

N := 1.97ton

H := 0.725ton

h kolon := 260mm

sx kolon := 22.3cm

b kama := 50mm

t beton := 30mm

t kama := 8mm

ton
σçem := 1.44
2
cm

ton
τ kem := 1.1
2
cm

kg
p em := 55 (BS 20)
2
cm

45
• Taban Levhasının Boyutları:
A := 340mm
B := 600mm
N 2
F ta := F ta = 64.987cm
pem if( A ⋅ B < F ta , "NOT OK !" , "OK" ) = "OK"
2

• Taban Levhasının t Kalınlığı:


N 3 kg
p 0 := p 0 = 8.761 × 10
A⋅B m
2

t1 := 10mm

c1 := A − h kolon − 2⋅ t1 c1 = 60mm
t1
c0 := c1 + c0 = 65mm
2

( c0) 2
M 1 := p 0⋅ M 1 = 18.507kg
2
p 0⋅ A
⋅ ⎛⎜ − c0 ⎞
A
M 2 := M 2 = 29.786kg M 0 := max( M 1 , M 2) M 0 = 29.786kg
2 ⎝4 ⎠
M0 ceil( t1⋅ 1000)
t1 := 2.45⋅ t1 = 3.699mm t1 := t1 = 4 mm
σçem 1000

• Guse Levhasının Yüksekliği:


t2 := 10mm

a maxm := 0.7⋅ min( t1 , t2) a minm := 3mm

a maxm = 2.8mm a1 := 3mm Seçilmiştir.


N
h 1 := + 2⋅ a1
h 1 = 20.924mm ceil( h 1⋅ 1000)
4⋅ a1⋅ τ kem h 1 := h 1 = 21mm
1000

• Guse Levhasının Uç Kesitinde Gerilme:

t1 ⎡ ⎛
+ 2⋅ ⎢h 1⋅ t2⋅ ⎜ t1 +
t2 ⎞⎤
A ⋅ t 1⋅ ⎥
y :=
2 ⎣ ⎝ 2 ⎠⎦ y = 3.652mm
A ⋅ t1 + 2⋅ h 1⋅ t2

A ⋅ ( t1) t2⋅ ( h 1)
3 2 3 2
Ix :=

+ A ⋅ t 1⋅ ⎜ y −
t1 ⎞
+
⎛ h1 + t − y ⎞
+ h 1⋅ t2⋅ ⎜ Ix = 3.796cm
4
1
12 ⎝ 2 ⎠ 12 ⎝ 2 ⎠

( c 1) 2
M := ( p 0⋅ A ) ⋅ M = 5.361kg m
2

M ton
σ0 := ⋅ ( h1 + t1 − y) σ0 = 0.332 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
Ix cm
2

46
• Guse Levhasını Taban Levhasına bağlayan a 2 Kaynak Kordonlarında Gerilme:
a2 := 3mm

Q := p 0⋅ A ⋅ c1 Q = 178.715kg

Sx := A ⋅ t1⋅ ⎜ y −
⎛ t1 ⎞
Sx = 2.246cm
3
⎝ 2 ⎠
Q⋅ Sx ton
τ k := τ k = 0.194
Ix⋅ 2⋅ a2 2 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a3 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a3 := 3mm

H ton
τ k := τ k = 0.056 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
2⋅ a3⋅ ( sx kolon − 2⋅ a3) cm
2

• Kama Boyunun Bulunması:


H ceil( lkama⋅ 1000)
lkama := lkama := lkama = 60mm
( b kama − t beton) ⋅ pem 1000

• Kama Kol Kalınlığının Tahkiki:

pi :=
H
( b kama − t beton) 2
lkama⋅ ( b kama − t beton) M := pi⋅ M = 0.121ton
2

( t kama) 2 2
W := W = 0.107cm
6
M ton
σ0 := σ0 = 1.133
W 2 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a4 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a4 := 3mm

(b kama + 2⋅ a4) 3 (b kama) 3


I k := ( lkama + 2⋅ a4) ⋅
4
− lkama⋅ I k = 34.089cm
12 12
2
F k := 2⋅ b kama⋅ a4 F k = 3 cm
H ton
τ k := τ k = 0.242
Fk cm
2

1
M := ⋅ H⋅ ( b kama + t beton) M = 26.308kg m
2

σ k :=
M ⎛ b kama + a ⎞
⋅⎜ σ k = 0.238
ton
4
Ik ⎝ 2 ⎠ cm
2

if⎡⎢⎛⎜ σ k ≥ 0.75 ⎞ ⋅ ⎛ τ ≥ 0.75 ton ⎞ ⋅ ⎡ ( σ ) 2 + ( τ ) 2 > 1.25 ton ⎤ , "NOT OK !" , " OK" ⎤ = " OK"
ton
2 ⎜ 2 ⎢ 2⎥ ⎥
k k k
⎣⎝ cm ⎠ ⎝ cm ⎠ ⎣ cm ⎦ ⎦

47
2.2.2 S4 Kolonu İçin Hesap
Veriler:

h kolon := 776cm h eternit := h kolon − 370cm

a1 := 2.8m h cam := 80cm

a2 := 2.8m
h kolon

Mmax
p wind

N2 kg kg
q wind := 80 q cam := 28.55
2 2
m m
kg
q eternit := 40
(N) 2
m

⎛ a1 + a2 ⎞ kg
p wind := 0.8⋅ q wind⋅ ⎜ p wind = 179.2
⎝ 2 ⎠ m

a1 + a2
N2 := ⋅ ( q cam⋅ h cam + q eternit⋅ h eternit) + p kolon⋅ h kolon
2 N2 = 2.105ton

p wind⋅ h kolon
Q ust := Q ust = 0.766ton Qalt := Q ust Qalt = 0.766ton
2

p wind⋅ ( h kolon)
2
3
M maxm := M maxm = 1.349 × 10 kg⋅ m
8

48
Eksenel Basınçlı Eğilme Durumunda Hesap:

Seçilen Profil..........\\ N2 = 2.105ton kg


b := 119mm σa := 2400
I 280 cm
2
s := 10.1mm M 2 := M maxm
2
F prof := 61.6cm t := 15.2mm ton
M 2 = 1.487ton ⋅ m σçem := 1.44
2
ix := 11.4cm cm
3
W x := 542cm
S kx := h kolon S kx = 776cm
iy := 2.45cm
4
Ix := 7590cm S ky := S kx S ky = 776cm
h := 28cm

II. Durum İçin: (Normal Kuvvet + Moment) (TS 648-Madde 3.4)

h − 2⋅ t ⎞ 1
F bas := b ⋅ t + s ⋅ ⎛⎜
2
⋅ F bas = 22.29cm
⎝ 2 ⎠ 3
3 I ybas
t⋅ b 4
I ybas := I ybas = 213.453cm iybas := iybas = 3.095cm
12 F bas

N2 kg
σeb := σeb = 30.995 S kx
F prof 2 λx := λx = 68.07 ise, w := 1.45 bulunur.
cm ix

σçem⋅ 1.15 3 kg σeb M2 kg


σ bem := σ bem = 1.036 × 10 = 0.03 σ bx := σ bx = 248.87
w cm
2 σ bem Wx 2
cm

S ky
λ ybas := λ ybas = 250.762
iybas

c bi := 1.75

⎡ ⎛ 3⋅ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎡ ⎛ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎤ ⎤
⎢ ⎜ ⎤ ⎢ ⎜⎝ cm2 ⎠ bi ⎥ ⎥
( )
bi
⎢ ⎝
2
cm ⎠ ⎡2 σ ⋅ λ
2
σ bx1 := if ≥ λ ybas , ⎢ −
a ybas ⎥ ⋅ σa , ⎢ ⎥⎥
⎢ σa ⎢3 7 kg ⎥ ⎢ ( λ ybas)
2 ⎥⎥
⎢ ⎢ 9⋅ 10
2
⋅ c bi
⎥ ⎣ ⎦⎥
⎣ ⎣ cm ⎦ ⎦
ton 4
84 ⋅ 10 ⋅ c bi
2
kg cm 1 3 kg
σ bx1 = 278.302 σ bx2 := ⋅ σ bx2 = 1.368 × 10
cm
2 h 1000 2
cm
S ky⋅
F bas
kg Enkesit Koşulları Uygun
σ bx2 := if( σ bx1 ≤ 0.6⋅ σa , σ bx2 , 0)
3
σ bx2 = 1.368 × 10 Olmadığından,
2
cm
σ bx2 := 0 Alınır

49
⎡ 829⋅ 104 kg ⎤
⎢ 2

σex := ⎢ ⎥
cm 3 kg
σex = 1.789 × 10 c m := 0.85 Alınır.
⎢ (λ )2 ⎥ 2
cm
⎣ x ⎦
Kontroller:

⎡ σeb σeb σeb c m⋅ σ bx


⎥⎤
kontrol1 := if⎢ ≤ 0.15, , +
⎢ σ bem σ bem σ bem ⎛ σeb ⎞ ⎥ kontrol1 = 0.03
⎜ 1− ⋅ max( σ bx1 , σ bx2)
⎢ σex ⎠ ⎥
⎣ ⎝ ⎦
σeb σ bx
kontrol2 := + kontrol2 = 0.916
σa⋅ 0.6 max( σ bx1 , σ bx2)

if[ ( kontrol1 < 1) ⋅ ( kontrol2 < 1) , "OK" , "NOT OK" ] = "OK"

• S4 Kolon Ayağı
Veriler:

N := 2.105ton

H := 0.766ton

h kolon := 280mm

sx kolon := 24cm

b kama := 50mm

t beton := 30mm

t kama := 8mm

ton
σçem := 1.44
2
cm

ton
τ kem := 1.1
2
cm

kg
p em := 55 (BS 20)
2
cm

50
• Taban Levhasının Boyutları:
A := 340mm
B := 600mm
N 2
F ta := F ta = 69.441cm
pem if( A ⋅ B < F ta , "NOT OK !" , "OK" ) = "OK"
2

• Taban Levhasının t Kalınlığı:


N 3 kg
p 0 := p 0 = 9.361 × 10
A⋅B m
2

t1 := 10mm

c1 := A − h kolon − 2⋅ t1 c1 = 40mm
t1
c0 := c1 + c0 = 45mm
2

( c0) 2
M 1 := p 0⋅ M 1 = 9.478kg
2
p 0⋅ A
⋅ ⎛⎜ − c0 ⎞
A
M 2 := M 2 = 63.654kg M 0 := max( M 1 , M 2) M 0 = 63.654kg
2 ⎝4 ⎠
M0 ceil( t1⋅ 1000)
t1 := 2.45⋅ t1 = 5.408mm t1 := t1 = 6 mm
σçem 1000

• Guse Levhasının Yüksekliği:


t2 := 10mm

a maxm := 0.7⋅ min( t1 , t2) a minm := 3mm

a maxm = 4.2mm a1 := 3mm Seçilmiştir.


N
h 1 := + 2⋅ a1
h 1 = 21.947mm ceil( h 1⋅ 1000)
4⋅ a1⋅ τ kem h 1 := h 1 = 22mm
1000

• Guse Levhasının Uç Kesitinde Gerilme:

t1 ⎡ ⎛
+ 2⋅ ⎢h 1⋅ t2⋅ ⎜ t1 +
t2 ⎞⎤
A ⋅ t 1⋅ ⎥
y :=
2 ⎣ ⎝ 2 ⎠⎦ y = 4.419mm
A ⋅ t1 + 2⋅ h 1⋅ t2

A ⋅ ( t1) t2⋅ ( h 1)
3 2 3 2
Ix :=

+ A ⋅ t 1⋅ ⎜ y −
t1 ⎞
+
⎛ h1 + t − y ⎞
+ h 1⋅ t2⋅ ⎜ Ix = 5.392cm
4
1
12 ⎝ 2 ⎠ 12 ⎝ 2 ⎠

( c 1) 2
M := ( p 0⋅ A ) ⋅ M = 2.546kg m
2

M ton
σ0 := ⋅ ( h1 + t1 − y) σ0 = 0.123 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
Ix cm
2

51
• Guse Levhasını Taban Levhasına bağlayan a 2 Kaynak Kordonlarında Gerilme:
a2 := 3mm

Q := p 0⋅ A ⋅ c1 Q = 127.308kg

Sx := A ⋅ t1⋅ ⎜ y −
⎛ t1 ⎞
Sx = 2.895cm
3
⎝ 2 ⎠
Q⋅ Sx ton
τ k := τ k = 0.126
Ix⋅ 2⋅ a2 2 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a3 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a3 := 3mm

H ton
τ k := τ k = 0.055 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
2⋅ a3⋅ ( sx kolon − 2⋅ a3) cm
2

• Kama Boyunun Bulunması:


H ceil( lkama⋅ 1000)
lkama := lkama := lkama = 64mm
(b kama − t beton)⋅ pem 1000

• Kama Kol Kalınlığının Tahkiki:

pi :=
H
(b kama − t beton)2
l kama⋅ ( b kama − t beton) M := pi⋅ M = 0.12ton
2

(t kama)2 2
W := W = 0.107cm
6
M ton
σ0 := σ0 = 1.122
W 2 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a4 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a4 := 3mm

(b kama + 2⋅ a4)3 (b kama)3


I k := ( lkama + 2⋅ a4) ⋅
4
− lkama⋅ I k = 35.776cm
12 12
2
F k := 2⋅ b kama⋅ a4 F k = 3 cm
H ton
τ k := τ k = 0.255
Fk cm
2

1
M := ⋅ H⋅ ( b kama + t beton) M = 27.796kg m
2

σ k :=
M ⎛ b kama + a ⎞
⋅⎜ σ k = 0.24
ton
4
Ik ⎝ 2 ⎠ cm
2

if⎡⎢⎛⎜ σ k ≥ 0.75 ⎞ ⋅ ⎛ τ ≥ 0.75 ton ⎞ ⋅ ⎡ ( σ ) 2 + ( τ ) 2 > 1.25 ton ⎤ , "NOT OK !" , " OK" ⎤ = " OK"
ton
2 ⎜ k 2 ⎢
k k
2⎥ ⎥
⎣⎝ cm ⎠ ⎝ cm ⎠ ⎣ cm ⎦ ⎦

52
2.2.3 S5 Kolonu İçin Hesap
Veriler:

h kolon := 818cm h eternit := h kolon − 370cm

a1 := 2.8m h cam := 80cm

a2 := 3m
h kolon

Mmax
p wind

N2
kg kg
q wind 80 q cam 28.55
2 2
m m
kg
(N) q eternit 40
2
m

p wind := 0.8⋅ q wind⋅ ⎜


⎛ a1 + a2 ⎞ p wind = 185.6
kg
⎝ 2 ⎠ m

a1 + a2
N2 := ⋅ ( q cam⋅ h cam + q eternit⋅ h eternit) + p kolon⋅ h kolon
2 N2 = 2.319ton

p wind⋅ h kolon
Q ust := Q ust = 0.837ton Qalt := Q ust Qalt = 0.837ton
2

p wind⋅ ( h kolon)
2
3
M maxm := M maxm = 1.552 × 10 kg⋅ m
8

53
Eksenel Basınçlı Eğilme Durumunda Hesap:

Seçilen Profil..........\\ N2 = 2.319ton kg


b := 125mm σa := 2400
I 300 cm
2
s := 10.8mm M 2 := M maxm
2
F prof := 69.1cm t := 16.5mm ton
M 2 = 1.711ton ⋅ m σçem := 1.44
2
ix := 11.9cm cm
3
W x := 653cm
S kx := h kolon S kx = 818cm
iy := 2.56cm
4
Ix := 9800cm S ky := S kx S ky = 818cm
h := 30cm

II. Durum İçin: (Normal Kuvvet + Moment) (TS 648-Madde 3.4)

h − 2⋅ t ⎞ 1
F bas := b ⋅ t + s ⋅ ⎛⎜
2
⋅ F bas = 25.431cm
⎝ 2 ⎠ 3
3 I ybas
t⋅ b 4
I ybas := I ybas = 268.555cm iybas := iybas = 3.25cm
12 F bas

N2 kg
σeb := σeb = 30.45 S kx
F prof 2 λx := λx = 68.739 ise, w := 1.46 bulunur.
cm ix

σçem⋅ 1.15 3 kg σeb M2 kg


σ bem := σ bem = 1.029 × 10 = 0.03 σ bx := σ bx = 237.729
w cm
2 σ bem Wx 2
cm

S ky
λ ybas := λ ybas = 251.721
iybas

c bi := 1.75

⎡ ⎛ 3⋅ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎡ ⎛ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎤ ⎤
⎢ ⎜ ⎤ ⎢⎢ ⎜⎝ cm2 ⎠ bi ⎥⎥ ⎥⎥
( )
bi
⎢ ⎝
2
cm ⎠ ⎡2 σ ⋅ λ
2
≥ λ ybas , ⎢ − ⎥ ⋅ σa ,
a ybas
σ bx1 := if
⎢ σa ⎢3 7 kg ⎥ ⎢ (λ )2 ⎥ ⎥
⎢ ⎢ 9⋅ 10
2
⋅ c bi
⎥ ⎣ ybas ⎦⎥
⎣ ⎣ cm ⎦ ⎦
ton 4
84 ⋅ 10 ⋅ c bi
2
kg cm 1 3 kg
σ bx1 = 276.185 σ bx2 := ⋅ σ bx2 = 1.382 × 10
cm
2 h 1000 2
cm
S ky⋅
F bas
kg Enkesit Koşulları Uygun
σ bx2 := if( σ bx1 ≤ 0.6⋅ σa , σ bx2 , 0)
3
σ bx2 = 1.382 × 10 Olmadığından,
2
cm
σ bx2 := 0 Alınır

54
⎡ 829⋅ 104 kg ⎤
⎢ 2

σex := ⎢ ⎥
cm 3 kg
σex = 1.754 × 10 c m := 0.85 Alınır.
⎢ (λ )2 ⎥ 2
cm
⎣ x ⎦
Kontroller:

⎡ σeb σeb σeb c m⋅ σ bx


⎥⎤
kontrol1 := if⎢ ≤ 0.15, , +
⎢ σ bem σ bem σ bem ⎛ σeb ⎞ ⎥ kontrol1 = 0.03
⎜ 1− ⋅ max( σ bx1 , σ bx2)
⎢ σex ⎠ ⎥
⎣ ⎝ ⎦
σeb σ bx
kontrol2 := + kontrol2 = 0.882
σa⋅ 0.6 max( σ bx1 , σ bx2)

if[ ( kontrol1 < 1) ⋅ ( kontrol2 < 1) , "OK" , "NOT OK" ] = "OK"

• S5 Kolon Ayağı
Veriler:

N := 2.319ton

H := 0.837ton

h kolon := 300mm

sx kolon := 25.7cm

b kama := 50mm

t beton := 30mm

t kama := 8mm

ton
σçem := 1.44
2
cm
ton
τ kem := 1.1
2
cm

kg
p em := 55 (BS 20)
2
cm

55
• Taban Levhasının Boyutları:
A := 340mm
B := 600mm
N 2
F ta := F ta = 76.5cm
pem if( A ⋅ B < F ta , "NOT OK !" , "OK" ) = "OK"
2

• Taban Levhasının t Kalınlığı:


N 4 kg
p 0 := p 0 = 1.031 × 10
A⋅B m
2

t1 := 10mm

c1 := A − h kolon − 2⋅ t1 c1 = 20mm
t1
c0 := c1 + c0 = 25mm
2

( c0) 2
M 1 := p 0⋅ M 1 = 3.223kg
2

p 0⋅ A
⋅ ⎛⎜ − c0 ⎞
A
M 2 := M 2 = 105.188kg M 0 := max( M 1 , M 2) M 0 = 105.188kg
2 ⎝4 ⎠
M0 ceil( t1⋅ 1000)
t1 := 2.45⋅ t1 = 6.952mm t1 := t1 = 7 mm
σçem 1000

• Guse Levhasının Yüksekliği:


t2 := 10mm

a maxm := 0.7⋅ min( t1 , t2) a minm := 3mm

a maxm = 4.9mm a1 := 3mm Seçilmiştir.


N
h 1 := + 2⋅ a1
h 1 = 23.568mm ceil( h 1⋅ 1000)
4⋅ a1⋅ τ kem h 1 := h 1 = 24mm
1000

• Guse Levhasının Uç Kesitinde Gerilme:

t1 ⎡ ⎛
+ 2⋅ ⎢h 1⋅ t2⋅ ⎜ t1 +
t2 ⎞⎤
A ⋅ t 1⋅ ⎥
y :=
2 ⎣ ⎝ 2 ⎠⎦ y = 4.927mm
A ⋅ t1 + 2⋅ h 1⋅ t2

A ⋅ ( t1) t2⋅ ( h 1)
3 2 3 2
Ix :=

+ A ⋅ t 1⋅ ⎜ y −
t1 ⎞
+
⎛ h1 + t − y ⎞
+ h 1⋅ t2⋅ ⎜ Ix = 7.362cm
4
1
12 ⎝ 2 ⎠ 12 ⎝ 2 ⎠

( c 1) 2
M := ( p 0⋅ A ) ⋅ M = 0.701kg m
2

M ton
σ0 := ⋅ ( h1 + t1 − y) σ0 = 0.027 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
Ix cm
2

56
• Guse Levhasını Taban Levhasına bağlayan a 2 Kaynak Kordonlarında Gerilme:
a2 := 3mm

Q := p 0⋅ A ⋅ c1 Q = 70.125kg

Sx := A ⋅ t1⋅ ⎜ y −
⎛ t1 ⎞
Sx = 3.395cm
3
⎝ 2 ⎠
Q⋅ Sx ton
τ k := τ k = 0.059
Ix⋅ 2⋅ a2 2 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a3 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a3 := 3mm

H ton
τ k := τ k = 0.056 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
2⋅ a3⋅ ( sx kolon − 2⋅ a3) cm
2

• Kama Boyunun Bulunması:


H ceil( lkama⋅ 1000)
lkama := lkama := lkama = 70mm
( b kama − t beton) ⋅ pem 1000

• Kama Kol Kalınlığının Tahkiki:

pi :=
H
(b kama − t beton)2
l kama⋅ ( b kama − t beton) M := pi⋅ M = 0.12ton
2

( t kama)2 2
W := W = 0.107cm
6
M ton
σ0 := σ0 = 1.121
W 2 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a4 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a4 := 3mm

(b kama + 2⋅ a4) 3 ( b kama) 3


I k := ( lkama + 2⋅ a4) ⋅
4
− lkama⋅ I k = 38.307cm
12 12
2
F k := 2⋅ b kama⋅ a4 F k = 3 cm
H ton
τ k := τ k = 0.279
Fk cm
2

1
M := ⋅ H⋅ ( b kama + t beton) M = 30.373kg m
2

σ k :=
M ⎛ b kama + a ⎞
⋅⎜ σ k = 0.245
ton
4
Ik ⎝ 2 ⎠ cm
2

if⎡⎢⎛⎜ σ k ≥ 0.75 ⎞ ⋅ ⎛ τ ≥ 0.75 ton ⎞ ⋅ ⎡ ( σ ) 2 + ( τ ) 2 > 1.25 ton ⎤ , "NOT OK !" , " OK" ⎤ = " OK"
ton
2 ⎜ k 2 ⎢
k k
2⎥ ⎥
⎣⎝ cm ⎠ ⎝ cm ⎠ ⎣ cm ⎦ ⎦

57
2.2.4 S7 Kolonu İçin Hesap
Veriler:

h kolon := 776cm h eternit := h kolon − 370cm

a1 := 2.8m h cam := 80cm

a2 := 3m
h kolon

Mmax
p wind

N2

kg kg
q wind 80 q cam 28.55
2 2
m m
kg
(N) q eternit 40
2
m

p wind := 0.8⋅ q wind⋅ ⎜


⎛ a1 + a2 ⎞ p wind = 185.6
kg
⎝ 2 ⎠ m

a1 + a2
N2 := ⋅ ( q cam⋅ h cam + q eternit⋅ h eternit) + p kolon⋅ h kolon
2 N2 = 2.18ton

p wind⋅ h kolon
Q ust := Q ust = 0.794ton Qalt := Q ust Qalt = 0.794ton
2

p wind⋅ ( h kolon)
2
3
M maxm := M maxm = 1.397 × 10 kg⋅ m
8

58
Eksenel Basınçlı Eğilme Durumunda Hesap:

Seçilen Profil..........\\ N2 = 2.18ton kg


b := 119mm σa := 2400
I 280 cm
2
s := 10.1mm M 2 := M maxm
2
F prof := 61.1cm t := 15.2mm ton
M 2 = 1.54ton ⋅ m σçem := 1.44
2
ix := 11.1cm cm
3
W x := 542cm
S kx := h kolon S kx = 776cm
iy := 2.45cm
4
Ix := 7590cm S ky := S kx S ky = 776cm
h := 28cm

II. Durum İçin: (Normal Kuvvet + Moment) (TS 648-Madde 3.4)

h − 2⋅ t ⎞ 1
F bas := b ⋅ t + s ⋅ ⎛⎜
2
⋅ F bas = 22.29cm
⎝ 2 ⎠ 3
3 I ybas
t⋅ b 4
I ybas := I ybas = 213.453cm iybas := iybas = 3.095cm
12 F bas

N2 kg
σeb := σeb = 32.364 S kx
F prof 2 λx := λx = 69.91 ise, w := 1.47 bulunur.
cm ix

σçem⋅ 1.15 3 kg σeb M2 kg


σ bem := σ bem = 1.022 × 10 = 0.032 σ bx := σ bx = 257.758
w cm
2 σ bem Wx 2
cm

S ky
λ ybas := λ ybas = 250.762
iybas

c bi := 1.75

⎡ ⎛ 3⋅ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎡ ⎛ 107 kg ⎞ ⋅ c ⎤ ⎤
⎢ ⎜ ⎤ ⎢⎢ ⎜⎝ cm2 ⎠ bi ⎥⎥ ⎥⎥
( )
bi
⎢ ⎝
2
cm ⎠ ⎡2 σ ⋅ λ
2
≥ λ ybas , ⎢ − ⎥ ⋅ σa ,
a ybas
σ bx1 := if
⎢ σa ⎢3 7 kg ⎥ ⎢ (λ )2 ⎥ ⎥
⎢ ⎢ 9⋅ 10
2
⋅ c bi
⎥ ⎣ ybas ⎦⎥
⎣ ⎣ cm ⎦ ⎦
ton 4
84 ⋅ 10 ⋅ c bi
2
kg cm 1 3 kg
σ bx1 = 278.302 σ bx2 := ⋅ σ bx2 = 1.368 × 10
cm
2 h 1000 2
cm
S ky⋅
F bas
kg Enkesit Koşulları Uygun
σ bx2 := if( σ bx1 ≤ 0.6⋅ σa , σ bx2 , 0)
3
σ bx2 = 1.368 × 10 Olmadığından,
2
cm
σ bx2 := 0 Alınır

59
⎡ 829⋅ 104 kg ⎤
⎢ 2

σex := ⎢ ⎥
cm 3 kg
σex = 1.696 × 10 c m := 0.85 Alınır.
⎢ (λ )2 ⎥ 2
cm
⎣ x ⎦
Kontroller:

⎡ σeb σeb σeb c m⋅ σ bx


⎥⎤
kontrol1 := if⎢ ≤ 0.15, , +
⎢ σ bem σ bem σ bem ⎛ σeb ⎞ ⎥ kontrol1 = 0.032
⎜ 1− ⋅ max( σ bx1 , σ bx2)
⎢ σex ⎠ ⎥
⎣ ⎝ ⎦
σeb σ bx
kontrol2 := + kontrol2 = 0.949
σa⋅ 0.6 max( σ bx1 , σ bx2)

if[ ( kontrol1 < 1) ⋅ ( kontrol2 < 1) , "OK" , "NOT OK" ] = "OK"

• S7 Kolon Ayağı
Veriler:

N := 2.18ton

H := 0.794ton

h kolon := 280mm

sx kolon := 24cm

b kama := 50mm

t beton := 30mm

t kama := 8mm

ton
σçem := 1.44
2
cm
ton
τ kem := 1.1
2
cm

kg
p em := 55 (BS 20)
2
cm

60
• Taban Levhasının Boyutları:
A := 340mm
B := 600mm
N 2
F ta := F ta = 71.915cm
pem if( A ⋅ B < F ta , "NOT OK !" , "OK" ) = "OK"
2

• Taban Levhasının t Kalınlığı:


N 3 kg
p 0 := p 0 = 9.694 × 10
A⋅B m
2

t1 := 10mm

c1 := A − h kolon − 2⋅ t1 c1 = 40mm
t1
c0 := c1 + c0 = 45mm
2

( c0) 2
M 1 := p 0⋅ M 1 = 9.816kg
2

p 0⋅ A
⋅ ⎛⎜ − c0 ⎞
A
M 2 := M 2 = 65.922kg M 0 := max( M 1 , M 2) M 0 = 65.922kg
2 ⎝4 ⎠
M0 ceil( t1⋅ 1000)
t1 := 2.45⋅ t1 = 5.504mm t1 := t1 = 6 mm
σçem 1000

• Guse Levhasının Yüksekliği:


t2 := 10mm

a maxm := 0.7⋅ min( t1 , t2) a minm := 3mm

a maxm = 4.2mm a1 := 3mm Seçilmiştir.


N
h 1 := + 2⋅ a1
h 1 = 22.515mm ceil( h 1⋅ 1000)
4⋅ a1⋅ τ kem h 1 := h 1 = 23mm
1000

• Guse Levhasının Uç Kesitinde Gerilme:

t1 ⎡ ⎛
+ 2⋅ ⎢h 1⋅ t2⋅ ⎜ t1 +
t2 ⎞⎤
A ⋅ t 1⋅ ⎥
y :=
2 ⎣ ⎝ 2 ⎠⎦ y = 4.472mm
A ⋅ t1 + 2⋅ h 1⋅ t2

A ⋅ ( t1) t2⋅ ( h 1)
3 2 3 2
Ix :=

+ A ⋅ t 1⋅ ⎜ y −
t1 ⎞
+
⎛ h1 + t − y ⎞
+ h 1⋅ t2⋅ ⎜ Ix = 5.972cm
4
1
12 ⎝ 2 ⎠ 12 ⎝ 2 ⎠

( c 1) 2
M := ( p 0⋅ A ) ⋅ M = 2.637kg m
2

M ton
σ0 := ⋅ ( h1 + t1 − y) σ0 = 0.119 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
Ix cm
2

61
• Guse Levhasını Taban Levhasına bağlayan a 2 Kaynak Kordonlarında Gerilme:
a2 := 3mm

Q := p 0⋅ A ⋅ c1 Q = 131.844kg

Sx := A ⋅ t1⋅ ⎜ y −
⎛ t1 ⎞
Sx = 3.003cm
3
⎝ 2 ⎠
Q⋅ Sx ton
τ k := τ k = 0.122
Ix⋅ 2⋅ a2 2 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a3 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a3 := 3mm

H ton
τ k := τ k = 0.057 if( τ k ≤ τ kem , "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
2⋅ a3⋅ ( sx kolon − 2⋅ a3) cm
2

• Kama Boyunun Bulunması:


H ceil( lkama⋅ 1000)
lkama := lkama := lkama = 66mm
(b kama − t beton)⋅ pem 1000

• Kama Kol Kalınlığının Tahkiki:

pi :=
H
( b kama − t beton) 2
l kama⋅ ( b kama − t beton) M := pi⋅ M = 0.12ton
2

(t kama) 2 2
W := W = 0.107cm
6
M ton
σ0 := σ0 = 1.128
W 2 if( σ0 ≤ σçem, "OK" , "NOT OK !" ) = "OK"
cm

• a4 Dikişinde Gerilme Kontrolü:


a4 := 3mm

( b kama + 2⋅ a4)3 (b kama)3


I k := ( lkama + 2⋅ a4) ⋅
4
− lkama⋅ I k = 36.62cm
12 12
2
F k := 2⋅ b kama⋅ a4 F k = 3 cm
H ton
τ k := τ k = 0.265
Fk cm
2

1
M := ⋅ H⋅ ( b kama + t beton) M = 28.812kg m
2

σ k :=
M ⎛ b kama + a ⎞
⋅⎜ σ k = 0.243
ton
4
Ik ⎝ 2 ⎠ cm
2

if⎡⎢⎛⎜ σ k ≥ 0.75 ⎞ ⋅ ⎛ τ ≥ 0.75 ton ⎞ ⋅ ⎡ ( σ ) 2 + ( τ ) 2 > 1.25 ton ⎤ , "NOT OK !" , " OK" ⎤ = " OK"
ton
2 ⎜ k 2 ⎢
k k
2⎥ ⎥
⎣⎝ cm ⎠ ⎝ cm ⎠ ⎣ cm ⎦ ⎦

62
63