You are on page 1of 12

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

Deset argumenata koji osporavaju teze dr Jovana J. Deretia i drugih o poreklu Albanaca Pie: profesor dr Kaplan Burovi, akademik Problemom porekla Albanaca poeo sam da se bavim na lbanologiji u Skoplju, jo 1955. godine, kad sam, sasvim sluajno, otkrio da albanski jezik, kao jezik tipa satem, ne moe biti ni upravni nastavak, pa ni sin ilirskog jezika, koji je bio tipa kentum. Kad sam ovo rekao mom profesoru, dr Petru Januri, tada efu Katedre albanologije u Skoplju, ree mi da je to svojevremeno otkrio Herman Hirt. Posle toga sam objavio vie studija iz oblasti albanologije, posebno u vezi sa poreklom Albanaca, stalno naglaavajui da Albanci sa Ilirima nemaju nikakve veze. I pored toga su, ne samo Albanci, ve i nealbanci, pa i nai, jugoslovenski albanolozi, nastavili da se dre hipoteze da su Albanci direktni, genealoki sledbenici Ilira. Godine 1969. branio sam drugu diplomu na Unversitetu u Tirani naunim radom iz oblasti albanologije, kojim sam ustao protiv slubene verzije o poreklu Albanaca, to e me kotati vrlo skupo. U isto vreme, usred Beograda, jugoslovenske vlasti, preko svojih albanologa, oktroiu hipotezu da su Albanci ne samo Iliri, ve i Pelazgi! Ipak, sem te hipoteze o poreklu Albanaca, koja je najstarija, vremenom su se afirmirale u svetu i dve druge hipoteze. Navodno da su poreklom sa Kavkaza, od kavkaskih Albana, ili meavina razliitih starobalkanskih elemenata. Preko mojih studija ja sam se suprotstavio i prvoj i drugoj i treoj hipotezi, pruajui dokaze da Albanci-ipetari nisu ni Pelazgi ni Iliri, niti Albani sa Kavkaza, pa ni meavina razliitih starobalkanskih elemenata.

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

Nit' Srbi nit' Turci Poto su svetski naunici dokazali da Albanci nemaju nikakve veze sa Pelazgima (akademik, prof. dr Gustav Meyer, 1850-1900), albanski su naunici nastojali da poveu Ilire sa Pelazgima: navodno da su Iliri jedan pelaki narod, te su tako i oni, preko Ilira kao svojih predaka, ipak i Pelazgi i autohtoni na Balkanu. Sledstveno - i Balkan je njihova pelako-ilirska prija! Mislim da je pretendiranje da su Albanci sledbenici Pelazga prevazieno. I sami su albanski naunici najzad priznali da sa Pelazgima nemaju nikakvih veza. Ipak, s vremena na vreme, samoinicijativno ili podstaknut od albanskih vlasti, u Albaniji i u njenoj dijaspori po svetu grake pokoji od njih da su Pelazgi. tavie, podravaju ih i srpsko-crnogorske i makedonskih vlasti. Zbog toga sam bio prinuen da tom problemu posvetim moju posebnu studiju Albanci nisu Pelazgi, kojom sam nedvosmisleno dokazao da Albanci nemaju nikakve veze sa Pelazgima. to se tie hipoteze o poreklu Albanaca od Ilira, svetski naunici su pruili dovoljno dokaza da ni ona ne moe opstati. Meu njima je najpoznati nemaki akademik, prof. dr Gustav Weigand (18601930), sa njegovih 12 argumenata. Ovim argumentima su i drugi svetski naunici dodali nove argumente, meu njima i ja. I najvei albanski naunik, akademik, prof, dr Eqrem Cabej (1908-1980), poznat meu Albancima kao "bog albanologije", priznao je da Albanci nisu ni autohtoni, ni Pelazgi, pa ni Iliri. I pored toga, slubeni stav albanskih vlasti je da su Albanci Iliri, pa zato i veina albanskih naunika nastavljaju da sviraju u ilirski duduk i da time indoktriniraju svoj narod i koga god mogu. Time su dan-danas indoktrinirani i mnogi svetski naunici, pa i srpsko-crnogorski i makedonski. Jedan od njih je i Crnogorac Gojko Vukevi, koji pretendira da su ipetari poreklom od kavkazskih Albana, a ovi - kavkaski Albani - Iliri. Ja sam izvrio detaljnu kritiku analizu dela G.Vukevia. Do danas ne znam da me je neko oponirao, pa ni sam autor tog dela. Sem toga, svojevremeno sam studijom Ko su Albanoi? dokazao da oni ne samo
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

da nisu Iliri (oni su Kelti!), ve i da nemaju nikakvu etniku vezu sa ipetarima. Upravo zato to se nastavlja sa hipotezom o poreklu Albanaca od Ilira, kojom se indoktriniraju i hukaju Albanci protiv susednih naroda, ja sam toj hipotezi posvetio itavu studiju, detaljnu i svestranu (Albanci nisu Iliri). injenica da mi se do danas jo niko nije suprotstavio nikakvim dokumentima, injenicama i naunim argumentima, mislim da jasno svedoi da sam taj problem definitivno reio. Istina je da su Albanci jako izmeani sa ostalim narodima sveta, posebno sa Balkancima, da ih je jedan francuski naunik nazvao i srpskim bastardima. I sami albanski naunici priznaju tu svoju izmeanost, pa sam i ja napisao studiju Koktej albanske krvi. Ali, koji narod nije izmean?! Ako su se Albanci i izmeali malo vie od svojih suseda i sa svojim susedima, ipak oni nisu ono to se pretendira - ni meavina razliitih starobalkanskih elemenata, niti meavina razliitih neobalkanskih elemenata. Nisu Albanci ni Srbi, niti Turci! to se tie porekla Albanaca od kavkaskih Albana, ja sam o tome ve rekao svoje miljenje, pa sam naveo i dva snana argumenta da ipetari sa Albanima nemaju nikakve genetike veze. I pored toga, kako vidim, eks-jugoslovenski naunici upinju se u kavkasku hipotezu, dok je svakakve protuve, otrovane srpskim pravoslavnim fundamentalizmom, isto iz verskih razloga, a mogue i iz politikih, podstaknute od srpsko-crnogorskih vlasti (ako ne i od albanske mafije!) podravaju ne naunim argumentima, ve zajedljivim insinuacijama, smicalicama i intrigama, pa i nedostojnim uvredama prema meni. Ovo se ini i danas, poto su svetski naunici, pa i svetske institucije, univerziteti i akademije nauka, pa i sami Albanci, prihvatili moje albanoloke teze, poto su poeli da ih uvode ne samo u lekcije i leksikone, ve i u enciklopedije. Zato sam bio prinuen da se tom problemu vratim po drugi put i da ga tretiram u jednoj mojoj novoj studiji detaljno (Dokumentirano poreklo Albanaca).

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

ta kae Dereti Hipoteza o poreklu ipetara od kavkazskih Albana je stara. Mogue je njen rodonaelnik papa Pio II Piccolomini (Enea Silvio: Discriptio Europae Orientalis), koga su prosledili Italijani G.A. Magini, A. Mascio i, u XIX veku, francuski konzul u Janini Andri Pukvil, pa i Josif V. Staljin, za koga kau da je, u razgovoru sa jugoslavenskom delegacijom koja je posle Drugog svetskog rata posetila SSSR, na tvrdnju Milovana ilasa da su Albanci starosedeoci Balkana, otro reagovao, tvrdei da su Albanci poreklom sa Kavkaza. Nema sumnje da je Staljin to, u vreme svog popovanja, pozobao od pape Pija II Pikolominija. Ovu su hipotezu prigrlili dr Jovan Dereti, dr Slavenko Terzi, dr ore Jankovi, dr Riste Ivanovski, Vladimir B. Sotirovi i - na svoj nain - pomenuti Gojko Vukevi. Po Deretiu i njegovim kolegama, na istonim padinama Kavkaza (dananji Azerbejdan i Dagestan), u VIII veku nae ere iveo je stoarsko-lovaki narod, koji je sebe - navodno - nazivao ipetarima (Brani). Taj predeo je u ranom srednjem veku bio poznat kao Albanija. Konkretno dr Dereti kae ("Arbanasi, njihovo poreklo i dolazak u Srbiju"): "Narod koji mi, Srbi, nazivamo Arbanasima... poreklom je sa Kavkaza. U antikom vremenu bila je poznata jedna zemlja na Kavkazu imenom Albanija... U osmom veku Arapi (misli na Arabljane, prim. KB) zaposeli su zemlje oko Kaspijskog mora i iza Kavkaza. Tamonje domorodako stanovnitvo preveli su u islam i vodili sa sobom kao pomone ete u borbi protiv hriana... Arapi su oteli od Romeja vei deo Sicilije... gde su doveli jedan deo stanovnitva iz kavkaske Albanije... Vizantinci su uspeli da preotmu od Arapa jedan deo ostrva i tu su zatekli islamizirane Albance. U veini sluajeva vratili su ih ponovo u hrianstvo. Vizantija je 1042. godine napala Srbiju... Tadanji mladi car Srbije, Vojislav, satro je u dve bitke vizantijsku vojsku. Ovaj teak
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

poraz u ratu sa Srbijom izazvao je nerede u Carigradu. Vizantijski vojni zapovednik na Siciliji, po imenu ore, zvani Manijak, odluio se na pobunu sa eljom da uzme vlast u Carigradu. Ukrcao je svoju vojsku na lae i jedan deo Albanaca, koje je uzeo sa sobom kao pomone ete. Oni su sa sobom vodili i svoje ene i decu. Sa tom arenom vojskom iskrcao se u Drau marta meseca 1043. godine... Manijak je doveo sa sobom samo jedan mali deo Albanaca, veina njih je ostala na Siciliji i u junoj Italiji. Svi su vremenom pokrteni i italijanizirani, tako da se kod njih danas zadralo samo seanje na njihovo poreklo... Posle iskrcavanja u Drau, Manijak je krenuo sa svojom vojskom u pravcu Carigrada. Vizantijska vojska je... presrela Manijaka kod Dojranskog jezera i tu je dolo do velike bitke u kojoj je Manijak poginuo. Posle njegove pogibije preostala vojska se predala. Vizantijci su primili Manijakove vizantijske vojnike, ali ne i strance, Albance. Ovi nisu mogli da se vrate natrag, niti su imali kud da idu... Molili su Srbe da im dozvole da se nasele negde u planinama gde bi mogli da ive od stoarstva... Srbi su im dozvolili da se nasele u brdovitom predelu oko Rabana..." Gojko Vukevi, iako se slae sa Deretiem da su ipetari kavkaskog porekla, od tamonjih Albana, ne slae se sa njim da ipetari nisu Iliri. Po Vukeviu, ipetari su Albani Kavkaza, a ovi - Albani - po njemu su Iliri. Oni se ne slau ni u vezi vremena i itinerera, kad i kuda su doli Albani-ipetari na Balkan, u dananju balkansku Albaniju. Po Deretiu su ipetari stigli u Albaniju 1043. godine iz Italije, dok su po Vukeviu stigli na Balkan pre nove ere i "preko pripontijskih stepa". Da vidite sada zato se ne slaem sa ovom hipotezom. Jezike nedoumice 1. Jezik Albana Kavkaza je bio kentum grupe, dok je albanski jezik satem grupe. Jedan narod sa satem karakteristikom jezika ne moe da bude ni brat, a kamoli sin jednog naroda sa kentum karakteristikom,
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

ako prethodno nije pretrpeo promenu supstrata svog jezika. Svi albanolozi sveta, pa i sami albanski, tvrde da ovaj jezik nije pretrpeo nikakvu promenu supstrata. Sledstveno, Albanci nemaju nikakve genealoke veze sa Albanima Kavkaza. Ovo je dovoljno za svakog naunika, ali za obine ljude dodajemo i ovo: 2. Albanski jezik ima tako mnogo baltiko-slovenskih (u prvom redu litvanskih!) rei, da je svetski poznati austrijski albanolog, spomenuti akademik, prof. dr Gustav Meyer, izjavio da je albanski jezik brat litvanskog jezika. Sa njime su se sloili ne samo mnogi poznati svetski albanolozi, ve i albanski, pa i najvei albanolog Albanije svih vremena, pomenuti akademik, prof. dr Erem abej. Nema sumnje da su se Albanci (koji se tada sigurno nisu zvali ovako!), moda u prvom veku stare ere, stavili u pokret iz kolevke oveanstva, Indije, zajedno sa slovenskim plemenima, mogue ba sa Litvancima, pa - prelazei preko Kavkaza - mogue i pored tamonjih Albana, stigli su na obale Baltikog mora, gde su dugo iveli u simbiozi sa Litvancima i spasli se asimiliranja njihovim novim pokretom prema srednjoj Evropi i obalama Dunava, kuda su ila i mnoga druga slovenska plemena, ali ne i Litvanci. 3. Albanski jezik ima tako mnogo rumunskih rei i drugih rumunskih karakteristika, u gramatici i folkloru, da se zamalo rumunizirao. Akademik abej, izjavljuje i dokazuje da se albanski jezik formirao u VI veku nove ere upravo u Rumuniji, na padinama planina Karpati i Beskidi. Po njemu, i ova dva toponima su albanske rei. Da ih mongolski Bugari kana Asparuha nisu prebacili 679. godine nae ere preko Dunava, u dananjoj Bugarskoj, u Trakiji, danas Albanci ne bi postojali. 4. Albanski jezik nema mnogo trakih rei, ali ih ima. Povodei se za njima, pomenuti prof. dr Gustav Vajgand, poznat kao najvei albanolog svog vremena, pomislio je da su ovi Albanci trakog porekla. Ja sam mu se suprotstavio i dokazao da trake rei albanskog

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

jezika ne dokazuju njihovo trako poreklo, ve njihov itinerer kuda su proli na putu od Indije do dananje Albanije. ivei sa svojim kozama po planinama Trakije preko jednog veka, oni ne samo to su se spasli asimilacije od slovenskih Bugara, ve su i sami asimilirali porodice Traana, koje su nali po tim vrletima, a koje su tim planinskim ivotom izbegli ne samo romaniziranje, ve i prelaz sa Balkana u dananju Rumuniju, to se desilo sa pradedovima dananjih Rumuna i Vlaha u III veku nae ere. Preko ovih asimiliranih porodica Albanci su bez sumnje asimilirali, usvojili, i koju traku re, kao to su neke od onih, koje nam spominje akademik Vajgand. 5. Albanski jezik ima i bugarskih rei, pa i gramatikih karakteristika, to nam dokazuje da su ovi Albanci dugo iveli pod bugarskom vlau. Naime, oni su iveli pod bugarskom vlau ne samo u Bugarskoj, ve i u Albaniji, IX-XI vek, kad Dereti pretendira da su oni bili u Italiji, van svakog uticija ovih Bugara. Kako se zna, bugarski Car Boris (852-889), na elu svoje vojske krenuo je u pohod prema srednjem Balkanu, pa i prema obalama Jonskog i Jadranskog mora. Stigao je i do dananje Crne Gore. On je poveo sa sobom ove Albance kao komoru te vojske i smestio ih u Mat, pokrajina dananje srednje Albanije, iznad Tirane, odakle su ga snabdeli ne samo mesom, sirom i drugim mlenim proizvodima, ve i tadanjom stratekom sirovinom - koom, jako potrebnom vojsci. To se desilo negde sredinom IX veka nae ere. Jezik ovih Albanaca nam svedoi ovaj itinerer, sa kojim se slae se i Gojko Vukevi, samo to on identificira ove Albance sa Albanima Kavkaza. Da su doli morskim putem, sa Sicilije, kako nam to pretendira dr Dereti, sve to spomenusmo u takama 2, 3, 4. i 5 ne bi postojalo u jeziku ovih Albanaca-ipetara. Njihovo postojanje porie da su ovi Albanci-ipetari stigli u Albaniju bilo kojim drugim putem. Nisu imali "" 6. Da su Albanci-ipetari prethodno iveli na obali Kaspijskog mora (u tamonjoj Albaniji!), pa morem preli na Siciliju i junu
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

Italiju, gde su po Deretiu iveli od VIII veka do 1043. godine, to je oko tri veka (!), bavili bi se i pomorstvom, jer su i u kavkaskoj Albaniji, i u Siciliji, i u junoj Italiji imali more na dohvat ruke, pa makar i tamo iveli po brdima i planinama. Tako bi imali i svoju pomorsku terminologiju, naravno sa primesama junoitalijanskog jezika. Svetski su naunici konstatovali da Albanci nemaju ni ribarsku terminologiju, a kamoli i pomorsku, a ja sam tome dodao da dandanas ovi Albanci ne znaju ni da spremaju ribu, pa je i ne jedu, sem onih koji su, posle turske okupacije, sili na obali mora i nauili to od Turaka. Pored srpskih rei oni imaju i italijanske, ali severne, venecijanske, koje su delimino poprimili preko srpskog jezika. 7. Da su Albance sa Kavkaza na Siciliju prebacili Arabljani i da su tako dugo iveli pod njihovom vlau, oni bi imali podosta arapskih rei. injenica je da su arapske rei u albanskom jeziku ne samo brojano najmanje, ve i posredstvom turskog jezika. Pa i re anije nisu primili od onih Arabljana, koji su ih navodno prebacili na Siciliju, ve od Arabljana severne Afrike, koji su doli na obale Jadrana kao gusari i pirati, zajedno sa turskim okupatorima, u XVI veku, i ostali tu za stalno: njihove potomke imamo i dan-danas u Ulcinju. 8. U Italiji nema ni traga od ovih Albanaca-ipetara. Dananji Albanci Italije su iz vremena borbi Skenderbega protiv Turaka, a to je XV vek nae ere. Veina njih su bili pravoslavni (pa i danas su takvi!), to ih je sauvalo od italijanske, katolike asimilacije. Svi koji su stigli tamo kao katolici, asimilirali su se. Znai, izmeu ovih Albanaca i onih koje zamiljaju Dereti i kolege, nema nita zajednikog. Ako u Italiji nema tragova od ovih Albanaca (Dereti), ima tragova od jednih drugih, od Albana, koji su bili - keltsko pleme. Razlikujte Albane od Albanaca! Ovi, Albani, u IV veku pre n.e., sili su iz kotske sa ostalim Keltima, preli preko Francuske, vajcarske, Italije i obalom Jadrana stigli do dananje oblasti Mat u Albaniji. Odavde su preko Balkana, Dunava, Rumunije i ruskih stepa, stigli na obale Kaspijskog mora, gde su formirali pomenutu tamonju Albaniju. Na ovom putu, od kotske do obala Kaspika, oni su ostavljali delove
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

svojih plemena, itava bratstva. Tako su Albani poznati u Italiji jo od vremena Rimljana. Rimski hroniar Pompej Torg pie: "Kau da su Albani (Kavkaza, prim. KB) doli nekada sa Herkulom iz Italije, sa planine Albani (Monti Albani nalaze se na istoku Rima, prim. KB), kada je posle ubistva Heriona, gonio njegova stada po Italiji. Pamti se da su, u vreme rata sa Mitridatom, Albani (Kavkaza) pozdravili kao svoju brau vojnike Pompeja". Nema sumnje da je u vojsci Pompeja bilo i Albana Italije, koji su se na svom maternjem jeziku sporazumeli sa Albanima Kavkaza. U vezi sa ovim ja sam naveo i K. Tacita i Nerona. (Opirnije o ovome vidite moju citiranu studiju Ko su Albanoi?. Albanoi! Ne - Albanci! I na teritoriji koju danas poznajemo imenom Albanija, u oblast Mat, Kelti su ostavili deo plemena, poznato u istoriji pod imenom Albanoi. Kad su dananji Albanci stigli iz Rumunije u Mat (po meni, to je IX vek nae ere, akademik abej kae X vek!) nali su tu keltske Albanoe, koje su asimilirali, a njihovo etniko ime Alabanoi, poznatom metatezom albanskog jezika L:R prilagodili su svom jeziku u ALEBAN - AREBAN - ARBAN, i - zaboravljajui svoje dotadanje etniko ime - nazvali se tako, to nije izuzetak. I slovenski Bugari (Andi) nazvali su se ovako po Bugarima kana Asparuha! I Francuzi su se ovako nazvali po imenu nemakog plemena Franke! Itd. Znai, dananji Albanci nisu Kelti. Oni nisu ni pomenuto keltsko pleme Albanoi, ali su od tog plemena, sem etnikog imena, preuzeli i mnogo to drugo. U jedanaestom veku nae ere ovi Albanci poinju da izlaze iz oblasti Mata, poto su se namnoili i vie im ta oblast nije bila dovoljna. Oni silaze i u drako polje, pa ih je tu regrutirao 1043. godine draki knez, pomenuti ore Manijak. Znai, nije ih doveo sa Sicilije brodovima, kako to tvrdi g. Dereti. Isto tako i ime ipetar, koliko je meni poznato, potie iz XVIII veka. Gde ga je to naao g. Dereti u VIII veku, i to kod Albana Kavkaza?! Albanci su poeli da se nazivaju ipetarima ne po brdima,
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

ve po orlu = "shkype-shkipe-shqipe" (ipe), a po primeru Turaka, koji se upravo u to vreme nazvae Osmanije po apelativu osman = "orao". I jedni i drugi su, dakle, "sinovi orla". Hrianski Albanci, posebno oni koji su se iselili iz Albanije pre turske okupacije i nastanili se u Grkoj, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Italiji ne poznaju ime ipetar niti iperi. Dr Petar Bogdan (16251689), u svom delu Cuneus Prophetarum (Padova, 1685), napisanom na albanskom jeziku, spominje ih iskljuivo kao Arben. Uz ovo, treba znati da Albanci, kad su stigli u dananju Albaniju (IX vek), nisu imali glas "". Samo posle simbioze sa Srbima (IXXIV vek) oni prihvataju ovaj glas, pa su se, sledstveno, samo od tog vremena mogli i nazvati ipetari, sa (oni to njihovim pismom belee Shqiptar). Posebno, gde je Dereti naao da su ti "ipetari" zamolili cara Vojislava da im dozvoli da se nasele u okolini Rabana, na padinama planine Jablanica, kuda su, kao stoarski narod, uvali stoku i plaali porez Srbima?! Ponavljam, Albance je iz Bugarske prebacio u dananju Albaniju, u oblast Mata, pomenuti bugarski car Boris (mogue i njegov prethodnik!) i dugo su bili njegovi podanici. Sluaj 50.000 dua 9. Kako je mogue da se teritorija "ipetara" sa Kavkaza, nazove i tamo, na Kavkazu, i ovde, na Balkanu, Albanija?! Pa, ako su se ovi Albanci jo tamo, na Kavkazu, zvali ipetarima (po Deretiu Brani!), zato se i ta "njihova" teritorija nije nazvala po njihovom imenu iperija, pa i ovde - na Balkanu?! Kako je mogue da u II veku nae ere Klod Ptoleme (Claude Ptolemee, II vek n.e.) - po Deretiu - nazove jedan grad balkanske Albanije Albanopolis (odredio mu ak i geografske koordinate), ako su ovi Albanci (zvani usto i "ipetari"!) - opet po Deretiu - stigli u ovoj Albaniji godine - 1043?! On nam kae da se tako nazvao taj grad po Belgradu - Beratu, da je Albanopolis prevod sa srpskog na - na koji to jezik? Polis je grka re, ali ne i Albano, pa ni Alba! Je li mogue da je Ptoleme
http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

10

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

kombinovao dva jezika u jednoj rei?! I zato?! Pre bismo rekli da u toponimu Albanopolis nemamo prevod Beograda, ve sloenicu od Albano (ime plemena Albanoi) i grke rei polis, koja znai "grad". Odnosno - grad Albana. Da je ovo istina svedoi injenica da se dananji grad june Albanije Berat (ime koje bez sumnje potie iz slovenskog jezika, od Belgrad!), u vreme Ptolemeja nije zvao ni Berat, niti Belgrad, ve Antipatrea, pa i Pulheropolis. Po dananjem srpskom Beogradu nazvao se Belgrad negde u VII-VIII veku nae ere, a kasnije, negde u XII-XIII veku, Albanci i Vlasi su to deformisali u Berat. Albanopolis su arheolozi identificirali sa selom Zgerdhesh, u blizini grada Troja (alb. Kruja), srednja Albanija. 10. Sasvim je neprihvatljivo da je draki knez prebacio ipetare sa Sicilije u Dra (Albanija), i to sa starcima, enama i decom, pa i sa njihovom pokretnom imovinom, mogue da se misli - i njihovim kozama. Knez Draa ore Manijak bio je tada zauzet prikupljanjem vojnika za rat sa svih strana njegovih poseda, a ne prebacivanjem nekakvih ipetara sa Sicilije u Dra, gde bi mu - i da su postojali stvorili nepredviene probleme i samo za njihovu ishranu, a kamoli i smetaj. Pre svega, o takvoj njihovoj "seobi" nema nikakvog traga, ni na Siciliji (pa ni u junoj Italiji!), niti u Albaniji, ni u Drau, niti u okolini ovog grada, pa ni u narodnoj tradiciji. Albanci tada (XI vek) nisu bili ba sasvim malen narod, kao u IX veku, kad su doli iz Bugarske. Za ova dva veka, gde njihovim poznatim enormnim mnoenjem, gde asimiliranjem Albanoa, Slovena (Srbo-Crnogoraca, Makedonaca i Bugara), Vlaha i Grka, koje su nali u Matu, mogue da su preli broj od 50.000 dua, pa su iz svoje sredine mogli izvesti i vie od 3.000 ratnika, koje je pomenuti draki knez regrutovao u svojoj vojsci kao najamnike (mercenare), plaajui ih zato delimino unapred. Ako su ovi doli sa Sicilije, gde su se to smestili u Drau, makar i u okolini Draa?! Ili su ih ratnici vodili za sobom - kuda to?! Za Vizant

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

11

, 24, 53, , , , 16-20, : 011/367-11-04

- . 235 23. 2011. .-

- Konstantinopolis?! ime su se oni izdravali na putu od Draa do Dojranskog jezera? Najmanje 50.000 dua! Pa i "molba" srpskom vladaru da im dozvoli da se nastane u Raban - kako to pretendira Dereti - ne stoji. Oni su pali u ropstvo vizantijskog vladara, koji je potukao ora Manijaka, a ne srpskog "cara" Dobroslava Prvog Vojislava! Kao takvi, ako nisu pobijeni, puteni su da se vrate svojim domovima u Mat i draka sela, gde su ih ekali roditelji, ene i deca. Preko svega, taj Raban nije se stvorio arobnim tapiem, da bi se tu - sa milou srpskog "cara"(!) - nastanili ipetari, ve su ga sami ovi Albanci (i pretee Albanoi!) stvorili u obliku Arban, a Srbi su kasnije (!) - metatezom napravili od toga Raban. Mislim da je ovih deset argumenata dovoljno za svakoga da se ubedi da hipoteza dr Jovana J. Deretia ne moe opstati. Argumentum ponderantum, non numerandum!

Albanci su poeli da se nazivaju ipetarima ne po brdima, ve po orlu = "shkype-shkipe-shqipe" (ipe), a po primeru Turaka, koji se upravo u to vreme nazvae Osmanije po apelativu osman = "orao". I jedni i drugi su, dakle, "sinovi orla".

Istina je da su Albanci jako izmeani sa ostalim narodima sveta, posebno sa Balkancima, da ih je jedan francuski naunik nazvao i srpskim bastardima. I sami albanski naunici priznaju tu svoju izmeanost. Ali, koji narod nije izmean?!

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/index.php?id=06&br=235&cl=26
www.serbijana.com

12