Вы находитесь на странице: 1из 2

KRIMINALISTIKA 1. Mjesto kriminalistike tehnike? Kriminalistika tehnika je dio kriminalistike kao i kriminalistika taktika i kriminalistika metodika. 2.

Navedi opte naune metode koje kriminalistika tehnika koristi? Posmatranje, opisivanje, mjerenje, uporedjivanje, eksperimentisanje. 3. Navedi podjelu kriminalistike tehnike? na registracionu kriminalistiku tehniku, na operativnu kriminalistiku tehniku i na istranu kriminalistiku tehniku. 4. Navedi metode savremene registracije i identifikacije lica? lini opis, registraciona fotografija (sinjaletika) Foto robot, daktiloskopija, identifikacija lica analizom DNK(DNA) 5. Navedi svojstva papilarnih linija? nepromjenjivost, razliitost, grupisanost i prenosivost 6. ta je daktiloskopija, hejroskopija i pedoskopija? Daktiloskopija je kriminalistika metoda koja se bavi prouavanjem papilarnih linija na prstima. Hjeroskopija je kriminalistika metoda koja se bavi prouavanjem papilarnih linija na dlanovima. Pedoskopija je nauna metoda koja se bavi prouavanjem crta papilarnih linija na tabanima. 7. Definicija materijalnog traga? Materijalni trag krivinog djela je svaka ona promjena nastala u vezi sa krivinim djelom. 8. Navedi podjelu traga prema znacaju, porijeklu i vidljivosti? Prema znaaju: Indicijski i identifikacioni tragovi. prema porijeklu: tragovi ljudi, tragovi zivotinja, tragovi biljaka i tragovi predmeta. prema vidljivosti: vidljivi, i nevidljivi (latentni) 9. a) Navedi tragove ljudskog porijekla? (tragovi papilarnih linija, ruku, stopala, krvi, ljudskh izluevina, zuba usana, noktiju, kose i dlake. b) Da li je uvijek nevidljiv trag i mikro trag? NE! 10. Navedi nekoliko kondicionalnih-prolaznih tragova? Svijetlo, dim, vatra, poloaj, tijelo, vozilo. 11. Sa tragovima treba postupati tako da se? Da se iskljui mogunost zamjene, promjene i zloupotrebe. 12. Navedi put traga od pronalazenja do dolaska na sud? Pronalaenje, obiljeavanje, izazivanje latentnih tragova, fiksiranje, izuzimanje, pakovanje, dostavljanje na vjetaenje, vjetaenje, nalaz vjetaka i dokaz.

13. Postupci izazivanja utisnutih tragova se zovu? Mulairanje. 14. Navedi nekoliko biolokih tragova? Krv, izluevine, sperma, znoj, mokraa, djelovi organa i tkiva. 15. a) Navedi tragove podesne za DNK? krv, sperma, ispljuvak, dlaka sa korijenom, kosti, zubi, mokraa, povrinske elije koe... b) Kakav treba da bude trag dlake za DNK analizu? Treba da bude sa korijenom. 16. ta je mikro trag? Svaki onaj trag koji se ne moe uoiti golim okom ali se njegovo prisustvo predpostavlja. 17. Navedi nekoliko optikih instrumenata? lupa, mikroskop, komparativni mikroskop, stereo mikroskop. 18. Pomou traga vatrenog oruja moemo utvrditi? Tragove papilarnih linija kao i bioloki trag(krv, dlaka, tkivo)koji se ispituju radi identifikacije lica koje je ostavilo trag. 19. Koji se tragovi osim balistikih mogu nai na oruju i auri? Mogu se nai tragovi papilarnih linija. 20. Koji se tragovi pakuju u koju vrstu ambalae? Koriste se papirne i plastine kese razliitih veliina, razliite posude, tube, kutijice i epruvete. 21. a) Navedi podjelu lica mjesta? ire i ue. b) Navedi podjelu faze uvidjaja?Statika i dinamika.