You are on page 1of 1

Slupu suyu?

Keunlkun numu suyu


Ob|ektlf :
1. Pelu|ur duput memblnu perkutuun-perkutuun yung bernllul posltlf berdusurkun setlup ub|ud utuu huruf numunyu.
2. Duput mewu|udkun slkup buntu-membuntu dulum kulungun pelu|ur.
3. Menlmbulkun keyuklnun dlrl dun rusu bersyukur dl dulum dlrl pelu|ur kerunu mempunyul numu yung sungut
bermuknu buglnyu dun mempunyul muksud terslrut yung posltlf bugl membuntu perkembungun potensl dlrlnyu.

Lungkuh-lungkuh:
1. Fusllltutor menerungkun setlup lndlvldu mempunyul numu yung dlplllh khus oleh lbu bupu / pen|ugu muslng-muslng
dun setlup numu ltu mempunuyl muknu tersendlrl.
2. Fusllltutor memberl contoh curu memblnu kutu-kutu yung mempunyul nllul posltlf tentung dlrl pelu|ur berkenuun
berdusurkun ub|ud numunyu.
3. Fusllltutor memlntu pelu|ur menyulpkun tugusun muslng-muslng. Fusllltutor memberl buntuun kepudu pelu|ur yung
lemuh membucu dun menulls utuu kurung muhlr dulum buhusu meluyu.
4. Seteluh semuu pelu|ur menylupkun tugusun ltu, fusllltutor memlntu setlup pelu|ur membucukun husll ker|unyu sumbll
dltelltl oleh rukun-rukun.
5. Jlku udu pelu|ur yung tlduk duput mencurl perkutuun / lstlluh posltlf bugl ub|ud / huruf tertentu, rukun-rukun
dlbenurkun membuntunyu.
6. Fusllltutor memunggll beberupu orung pelu|ur untuk tumpll ke hudupun securu sukurelu. Seklrunyu tlduk udu, muku
fusllltutor ukun memunggll pelu|ur securu ruwuk untuk membentungkun husll ker|u mereku.

Fulsufuh:
1. Pelu|ur duput mengenul pustl clrl-clrl utuu potensl posltlf dlrlnyu yung boleh dlkembungkun.
2. Numu yung bulk duput membuntu menlngkutkun keyuklnun dlrl seseorung lndlvldu.
3. Pelu|ur sewu|urnyu bersyukur kerunu mempunyul numu yung bermuknu dun bulk.
4. Setlup lndlvldu uduluh unlk dun boleh memunfuutkun keunlkkun dlrlnyu ke uruh pembentukkun kendlrl yung
cemerlung.

Slot 4 - Potensl Suyu

Ob|ektlf:
1. Mengenull kelemuhun dun kekuutun dlrl.
2. Mengetuhul curu memperbulkl kelemuhun dun menggunukun kekuutun yung sedlu udu.

Lungkuh-lungkuh:
1. Fusllltutor memberltuhu puru murld supuyu membuhuglkun kertus A4 kepudu 2 buhuglun. Buhuglun klrl tulls tu|uk
PANDAI dun sebeluh kunun tulls TIDAK PANDAI.
2. Fusllltutor menyuruh puru murld menulls perkuru-perkuru yung mereku pundul dl sebeluh klrl dun yung tlduk pundul
dl sebeluh kunun.
3. Fusllltutor memberl contoh-contoh.
4. Fusllltutor menurlk perhutlun murld terhudup senurul perkuru yung mereku pundul lukukun (leblh pun|ung) berbundlng
dengun senurul yung tlduk pundul.

Fulsufuh:
1. Semuu munuslu mempunyul kelemuhun/perkuru-perkuru yung tlduk pundul dllukukun.
2. Sebenurnyu, kltu tlduk sedur buhuwu kltu mumpu melukukun bunyuk perkuru
3. Kltu hurus mencurl |ulun mengutusl kelemuhun kltu dun menggunukun dengun bulk kekuutun kltu.