You are on page 1of 12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

ABAKUS gornji, kvadratni dio kapitela AGORA gr. trg, sastajalite, trno mjesto AKANTUSOVO LIE ukras na kapitelu korintskog stupa (osim toga je isti ko jonski) AKROMATIZAM bezbojnost AKROPOLA (gornji grad) - utvreni centar ranih grkih naselja, smjeten na uzvisini AKROTERIJ izboeni dio, ukras na uglovima zabata grkog hrama AKVAREL slikarska tehnika, boje su vezane ljepilom i otopljene u vodi, brzo se sui, boje su blage i podloga je uvijek vidljiva (proziran) ALABASTER kristalini sitnozrnasti kamen AMFIPROSTIL tip grkog hrama s dvostrukim redom stupova na uim stranama (npr. Nikin hram) AMFITEATAR kod starih Rimljana nenatkriveno okruglo ili eliptino gledalite u kome su sjedala za gledatelje bila stepenasto poredana oko arene ANIMIZAM vjerovanje da sve stvari imaju duu ANTE produetak uzdunih zidova na gr. hramovima pomou kojeg se stvara vanjski okvir predvorja ANTIKA razdoblje kulturne povijesti koje obuhvaa staru Grku i Rim APOKRIF spis biblijskog sadraja kanonski nepriznat APSIDA polukruni prostor crkve ili neke druge graevine nadsvoen polukupolom ARHITRAV ravna greda koja vee dva ili vie stupova i poiva na njima ARHIVOLTE lukovi koji uokviruju lunetu ARKADA stupovi povezani lukom (lukovima) ATMOSFERSKA PERSPEKTIVA pokuaj prikazivanja dubine, beskonanosti pomou otrih/mekih obrisa, toplih/hladnih boja, kontrastnih/blijedih tonova itd. ATRIJ predsoblje, predvorje, trijem, nadsvoen ulaz, zatvoreno unutarnje dvorite kod rimskih kua AULA otvoreno dvorite ispred starogrkih zgrada; vladarska palaa, dvor u doba rimskih careva AUREOLA zlatan sjaj ili krug oko glave (ili cijelog lika) na slikama i kipovima svetaca BAVASTI SVOD presjek je polukrug BAHISTRADA reljefno obraena ograda BALDAHIN pokrov od tkanine, metala ili kamena iznad prijestolja, biskupskog sjedala, oltara, kreveta, kipova - moe stajati na stupovima ili biti vezan za zid BALKON izboeni, otvoreni dio u viim dijelovima graevine, povezan s unutranjou i ograen

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

BALUSTRADA ograda sastavljena od kamenih ili drvenih stupia BAPTISTERIJ krstionica BASTION istaknuti dio bedema tvrave; kula tvrave BAZA donji dio stupa/stuba BAZILIKA graevina pravokutnog oblika kojoj se unutranjost sastoji od triju ili vie izduenih prostorija (laa, odijeljenih redovima stupova - srednja laa, koja je ira od pobonih, uzdie se iznad njih tako da dobiva svjetlo iz prozora iznad njihovih krovova, a zavrava u polukrunoj izboini (apsidi) - krani su prenijeli taj oblik u crkvu BAZILIKALNO OSVJETLJENJE na razlici visine glavnog i bonog broda ima puno prozora BESTIJARIJ srednjovjekovna knjiga o ivotinjama; ivotinjski svijet u srednjovjekovnoj umjetnosti BIFORA dvodijelni prozor s stupiem BISTA prikaz poprsja BROD dio unutarnjeg prostora nastao zbog ralanjivanja tereta krova i osvjetljenja u uzdunim graevinama, meusobno su odijeljeni redovima -tupova/stupova, srednji je iri, poboni su ui BULEUTERION vijenica CARDO jedna od dvije glavne ulice koje vode prema forumu, smjer sjever-jug CENTRALNI TLOCRT elementi smjeteni u krug CELA zidovima zatvorena pravokutna prostorija, u antici se tu uvao kip boanstva kojem je posveen hram (naos) CHIARO-SCURO nain slikanja u kojem se unutra iste boje nanosi svjetliji i tamniji ton, postie se voluminoznost CIBORIJ baldahin postavljen na stupove iznad oltara CIKURAT graevina u obliku stepenaste piramide na vie katova, na vrhu je svetite do kojeg vode s vanjske strane stepenice (Mezopotamija) CITADELA samostalna utvrda, u gradu ili veoj utvrdi, obino na povienom mjestu CIZELIRANJE obraivanje umjetnikog djela uglatim i oblik elinim oruem da mu povrina bude glatka; urezivanje likova i ukrasa malim dlijetom u kovanu plou ILIMARSKI STIL ispreplitanje ornamenata oko slova, a zatim oslikana cijela strana ERDI peena opeka URINGA obredni predmet elipsoidnog oblika sa zaotrenim krajevima (primitivni narodi) DEAMBULATORIJ polukruni ophod oko oltara DECUMANUS jedna od 2 glavne rimske ulice, prua se u smjeru istok zapad

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

DIJADEME ukrasi na glavi, bogati grobni prilozi DEKALKOMANIJA kopiranje DEKORACIJA ukras, ures DIFUZAN razliven, razasut DIPTER tip grkog hrama s dvostrukim redom stupova na svim stranama (Herin hram, Samos) DISK kolut DOLMEN dva uspravna kamena koji nose trei, horizontalno postavljen, najjednostavniji oblik trilita u svrhu prinoenja rtve DONJON zamak, obrambeno stambeni objekt opasan zidinama i stupovima DRAPERIJA prikaz nabora tkanine DROMOS hodnik u grkim riznicama EMAJL urezuju se udubine u bakrenu plou, ispunjavaju se emajlom (staklasta masa obojena metalnim oksidima) i peenjem fiksiraju EHINOS donji, kruni dio kapitela (dorski element) ENTAZIS proirenje srednjeg dijela stupa kako bi se izbjegla optika varka (dorski stil) ENKAUSTIKA na zid ili drvenu podlogu se uarenom lopaticom nanosi boja pomijeana s vodom EPISTILYON ravna greda koja spaja stupove (arhitrav) EVANGELIJAR knjiga koja sadri potpune tekstove evanelja FAJANSA peena glina prekrivena prozirnom (olovnom) ili neprozirnom (kalajnom) ocaklinom FAKTURA sveukupnost razliitih umjetnikovih tehnikih naina rada FASADA proelje zgrade FIBULA kopa za odjeu ili kosu FIJALA aa, kupa, zdjelica - vitak tornji kao zavretak stupa na gotskim graevinama FILIGRAN fini mreasti rad od srebrne ili zlatne ice FORTIFIKACIJA utvrenje FORUM pravokutni glavni trg u rimskom gradu, do njega vode 2 glavne ulice cardo i decumanus koje se sijeku pod pravim kutem FRESKA tehnika slikanja na zidu, slika se bojama rastopljenima u vodi nanosi po svjeem sloju buke FRIZ dugaka uska ploha izmeu arhitrava i zavrnog vijenca, ukraen razl. reljefnim ornamentima; (na dorskom frizu izmjenjuju se triglifi i metope)

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

FROTTAGE slikarska tehnika trljanja grafitom po papiru koje se polae na neku materiju da bi se na papiru fiksirala njezina struktura FUMAGE zadimljenost GALERIJA dugaka, uska natkrita prostorija koja s vanjske strane spaja odijeljene dijelove graevine podzemni hodnik koji spaja odvojene utvrde GARGUILLE izljevi na kamenom oluku gotikih graevina u obliku fantastinih ivotinja, ljudskih glava GEIZON zavrni vijenac antikog hrama GENRE scena iz svakidanjeg ivota, likovi u enterijeru GRAFIKA crte slika + izraen olovkom, perom, dlijetom GEOMETRIJSKA PERSPEKTIVA nizanje planova: blizu - vee, dalje - manje, prikazan je realni 3d prostor, piramidalna mrea GRADNJA NA KANAT drvena, mreasta konstrukcija ispunjena sitnim materijalima povezanim bukom GRANIT kamen zrnaste strukture GIRLANDE vjenii ovjeeni u polukrugu GISANT leee figure na nadgrobnoj ploi GREDNJAK dio hrama izmeu arhitrava i friza GUTTE ukrasi u obliku suza, vise na mutulima HIJERARHIJA poredak po drutvenoj vanosti HIPOSTILNA DVORANA dvorana s puno stupova HORROR VACUI strah od praznoga, potpuno ispunjavanje povrine IDOL kip koji prikazuje neki lik u vezi s kultom, u njemu je duh prikazanoga, forma je izobloen ljudski lik IKONA slika sveca ili boanstva u pravoslavnim crkvama IKONOGRAFIJA znanstvena disciplina koja se bavi opisivanjem, svrstavanjem, interpretiranjem tema likovnih prikaza IKONOGRAFSKA PERSPEKTIVA hijerarhijski odnos (neravnopravni) - veliinu lika odreuje drutveni znaaj, a ne mjesto u prostoru, 3d IKONOKLAZAM pokret protiv potivanja svetakih slika (ikona) u Bizantu IKONOKLAST u pravoslavnim crkvama zid iskien ikonama koji dijeli oltar od ostatka crkve
ILUZIONIZAM

100.

karakteristika likovnih djela u kojima se tei postizanju potpunog privida vizualne realnosti
101.
IMPASTO

debeli namaz boje u slikarstvu

102.

IMPOST

leaj, nadglavnik ili umetak izmeu kapitela i luka u obliku ploe, odnosno okrenute krnje piramide. titi kapitel od direktnog pritiska tereta
103.
INFILTRACIJA

ulijevanje, proputanje, prodiranje, uviranje


104.
INICIJAL

105.

ukraeno poetno slovo u knjizi INKARNAT boja koe, tijela


INKRUSTACIJA

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

ukraavanje zidova, podova umetanjem ploa ljepeg, skupocjenijeg materijala INTERKOLUMNIJ prostor izmeu stupova IZOKEFALIJA glave u istoj ravnini KALOT polukupola KANAT gradnja na kanat - drvena, mreasta konstrukcija ispunjena sitnim materijalima povezanim bukom KANELIRA vertikalan lijeb ili brazda polukruna prosjeka na stupovima KANON skup umjetnikih pravila koja vladaju u nekoj epohi KAPELA manja zgrada sakralnog karaktera koja stoji zasebno ili je dio neke druge, vee graevine KANOPA kameni trbuasti staroegipatski vr s ljudskom ili ivotinjskom glavom KAPITEL gornji dio stupa ili stuba na kojem poiva krov KARIJATIDA slobodno stojei nosai u obliku enskih likova KARIKATURA djelo nastalo radi isticanja smijenog, grotesknog, u svrhu izrugivanja KARTON predloak pri oslikavanju velikih povrina, izradi tapiserija KAZET kvadratna udubina u stropu ili svodu, sugerira da se sredite kupole nalazi nie nego to jest KAZETIRANI STROP kvadratno stepenasto usjecanje u zid koje moe biti i viestranino KATAKOMBA podzemni prolazi + u kojima su se krani molili i sahranjivali mrtve KATEDRALA stolna crkva, biskupska crkva KERAMIKA lonarska vjetina, svi predmeti od peene gline KJAROSKURO slikarska tehnika kombinacije svijetlih i tamnih dijelova, postie se voluminoznost KIKLOPSKA GRADNJA bez vezivnog materijala, veliki blokovi kamena KLAUSTAR srednji vijek - samostan za redovnike, dvorite etvrtastog oblika unutar zidina KLESANJE oslobaanje oblika iz bezobline tvari (kamen, gips, mramor...) KOLA ljepljenje papira, tkanina, daica

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

KOLONADA red stupova povezanih ravnom gredom KOLORISTIKA PERSPEKTIVA tople boje (uta, naran, crvena) nam se ine bliima a hladne (ljubi, plava, siva) udaljenijima KOMPLEMENTARNOST svojstvo upotpunjenja, nadopunjavanja KOMPOZICIJA raspored i odnos dijelova neke cjeline (elemenata na slici) KONKAVNO udubljeno, ulegnuto KONVEKSNO izboeno, ispupeno KONVENCIONALNO utvreno, uobiajeno KONTRAFORNI SISTEM vanjski vidljivi skelet koji je plastiki oblikovan i podupire graevinu KONTRAPOST ravnotea suprotnih pokreta ljudskog tijela, izraen iskorakom, teina je prebaena na jednu nogu pa izgleda kao da je kraa KONTURA obrisna linija KORA tip grke skulpture iz arhaike: enski lik u dugoj naboran haljini, vrlo uzak i stiliziran KREPIDOMA stepenasto postolje hrama (stereobat) KRIPTA podzemni prostor, ispod oltara KRIITE mjesto na kojemu se u bazilikama sijeku uzduni i popreni brod KRINI SVOD nastaje ukrtavanjem dvaju bavastih svodova istog presjeka koji se sjeku pod pravim kutom KRINO-REBRASTI SVOD na mjestima gdje se popreno sijeku svodovi pojaan je rebrima - prenoenje tereta na 4 toke KROMLEH svetite koje se sastoji od kruno postavljenih dolomena i mehira (npr. Stonehenge) KUPOLA svod ili krov polukuglastoga ili polukugli slinog oblika KUROS skulpturalni prikaz golog mladia u frontalnom stavu, u arhaici KVADRIFORA prozor sa etiri otvora LABIRINT legendarna palaa na Kreti; u gotici zamreni geometrijski dekorativni motiv, najee u obliku kontinuirane spirale, ukraava podove graevina LANTERNA stoasti vie ili manje ukraen zavretak kupole s prozorima LEZENA zidni istak pravokutnog presjeka koji ide od temelja do pokrovita ili pod pokrovitem u lukove, nema ni bazu ni kapitel LAVRA pustinjaka koliba LAZURA razrijeen, proziran, tanki i glatki namaz boje

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

LANI SVOD primitivna forma svoda, nastaje isputanjem kamena ili opeke u horizontalnim svjetovima, stepenasto ih pribliavajui dok se ne sretnu LINEARNA PERSPEKTIVA nizanje planova: blizu - vee, dalje - manje, prikazan je realni 3d prostor, piramidalna mrea LITOGRAFIJA kamenotisak LOGGIA natkriveni prostor s otvorenim stranama (krovna konstr. poiva na stupovima ili stubovima), obino za neku javnu namjenu; kod stambenih objekata za razliku od balkona ne izlaze iz ravnine zida fasade LUNETA polukruno polje izmeu ravnog nadvratnika ili natprozornika i luka iznad njega koji moe biti otvoreno ili zatvoreno LONGITUDINALNI TLOCRT elementi smjeteni u horizontalu LUK konstruktivni element, funkcija je ralanjivanje tereta (polukruan, iljast, ovalan itd.) LUNETA polumjesec iznad vrata ili prozora MAKETA trodimenzionalna skica, model MAKROFOTOGRAFIJA fotografija predmeta s poveanjem koje je slino poveanju pomou lupe MANDORLA elipsoidno oblikovan okvir oko Bogorodice ili Krista MANIRIZAM oponaanje uzora bez vlastite likovne i duhovne invencije - razdoblje izmeu kasne renesanse i ranog baroka-1530. do kraja 16.st. MANSARDA potkrovlje, prostorija pod krovom MASKA plastini prikaz ljudske ili ivotinjske glave, element kulta kod primitivnih naroda MASTABE manja grobnica u obliku krnje piramide MAUZOLEJ monumentalna grobnica MEANDAR ornament u obliku neprekinute trake koja se pravokutno lomi MEDALJON ukras kruna oblika s reljefnim prikazom MEGARON dvorana koja se sastoji od trijema, predvorje i ognjita okruenog stupovima (etiri) MENHIR okomito postavljen kameni blok ili stupovi koji ine spomenik METOPA mramorni reljef redovito kvadratnog oblika, smjeteni iznad arhitrava, meusobno odijeljeni triglifima, nalaze se na proelju ili du cijeloga hrama METOPA dio dorskog friza, reljefno ukraene ploe (dorski element) MINIJATURE ukraena prva slova u knjigama koje su se prepisivale MINOJSKI STUP suava se prema bazi, proiruje prema kapitelu MODELIRANJE najee glinom, ali i papirom, kartonom, staklom (lijevanjem), sintetikim materijalima..

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

MONOFORA 1 prozor MONOLIT iz jednog komada, spomenik isklesan iz cjelovitog komada kamena MOZAIK slika sastavljena od malenih obojenih kamenia ili raznobojnog stakla, utiskuju se u svjeu buku MREITE perforirana kamena ploha MUTULI ploice ispod geizona na kojima vise gutte NAOS zidovima zatvorena pravokutna prostorija, u antici se tu uvao kip boanstva kojem je posveen hram (cela) NARTEKS natkriveno predvorje ispred ulaza u zgradu, najee crkvu NEKROPOLA groblje NIA udubina u zidu NURAG tip krune graevine, utvrena kula iz mlaeg kamenog i bronanog doba, veliki komadi kamena OBELISK visoki etverostrani kameni stup, uglavnom monolit, koji se suava u gornjem dijelu i zavrava zlatnom piramidom, gradi se kao sjeanje na neki ratni pohod OBRNUTA PERSPEKTIVA prostor je ploan, ali postoji pokuaj prikazivanja u prostoru, veliina predmeta koji su iza se poveava OLTAR mjesto za iskazivanje poasti, prinoenje rtve, zazivanje boanstva OPISTODOMA otvorena prostorija izmeu svetita i stranjeg trijema ORKESTRA dio grkog kazalita gdje se izvodi predstava ORNAMENT oblik koji nastaje ponavljanjem istog motiva po odreenom redu PANDATIV pomoni element kod gradnje kupole - sferiki trokuti izmeu 4 luka i donjeg krunog oboda kupole PANDANTIV konstruktivni element u obliku sfernog trokuta koji slui kao prijelaz s kvadratne na krunu osnovu PASTEL suha boja u obliku pisaljke ili krede suhi, pranjav trag; slika izvedena takvim bojama PATINA sloj zelenkaste boje na bakrenim ili bronanim predmetima (oksidacija); ili boja kamena PANTEON rimski hram posveen svim bogovima PARASKENIJ fasada skene, slui kao pozadina dramskoj radnji PERFORACIJA probijanje, buenje PERFORIRANI ZID nije pun - prozori, gubi ulogu nosaa PERISTIL dvorite omeeno stupovima koji tvore natkriti ophod (Dioklecijanova palaa)

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

PERIKOPA knjiga s izvacima iz tekstova evanelja PERIBLEPTA tip prikaza Bogorodice u bizantskoj umjetnosti PERIPTER tip grkog hrama s jednostrukim redom stupova na svim stranama (Zeusov hram, Olimpiji) PERSONIFIKACIJA prikazivanje pojava i ideja u ivotinjskom ili ljudskom obliku PERSPEKTIVA nain na koji je umjetnik ono to primjeuje prenio na crte PILASTAR etverobridni stup koji stoji uza sam stup ili je jednim dijelom ugraen u zid; polustup / lezena s bazom i kapitelom, plitki polustub ugraen u zid PILON krnje, uske piramide, presjek je pravokutnik, nalaze se s obje strane ulaza u hram PLUTEJ ploa oltarne pregrade POJASNICA svodni polukruni istak, prenosi teinu u nie djelove; nasuprotni stupovi spojeni ravnom linijom POLIPTIH viedijelna, najee oltarska slika PORTAL glavna vrata, velika vrata, glavni ulaz (bogato izgraen) POLIKROMIJA viebojnost PORTRET likovna tema, prikaz odreene linosti PREDELLA male sliice ispod glavne velike slike s prikazima iz ivota Isusa Krista ili Bogorodice PROFIL krajnji rub svakog predmeta lice gledano sa strane PROFILACIJA obrada elemenata koji slue ralanjivanju povrine zida PROSTIL tip grkog hrama s redom stupova s prednje strane (Erehteion) PREZBITERIJ mjesto u kranskim bazilikama odreeno za sveenike PROKUGNAKUL zapadna vrata PRONAOS predvorje naosa u grkom hramu PROTIRON mali zasvoeni atrij prislonjen na fasadu pred ulazom; krovi poiva na 2 stupa/stuba, u romanikim crkvama esto na likovima ivotinja RAYOGRAMME deformirajui fotografski postupak RAKOVICE sitne kvrice na rubu krovita REALIZAM nain izraavanja u kojem je vaan objektivan odnos prema likovnoj realnosti RELIKVIJAR posude za uvanje ostataka pokojnika RELJEF uzdignuta masa volumena iz podloge na kojoj je utisnut REKONSTRUKCIJA uspostava neega to je prije postojalo, stvarno ili crteom, maketom

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

REPRODUKCIJA kopija napravljena tehnikim postupkom umnoavanja RETABLE stranji dio oltara, vertikalno postavljen iznad oltarne ploe, ukraen slikama i skulpturama RITAM ravnomjerno izmjenjivanje elemenata forme RITON obredna posuda u obliku ivotinje (rtva ljevanica) ROSTRA govornica pravokutnog oblika u sredini foruma ROTONDA svaka graevina krunog tlocrta SARKOFAG lijes od kamena, metala, drva ili peene gline SAKRAMENTARIJ rukom pisana knjiga s liturgijskim molitvama SEGMENT isjeak SEKO slikanje na suhom zidu SFINGA egipatska skulptura s tijelom lava i ljudskom glavom, uva grobnice SFUMATO blago zamagljena slika: mekani rubovi, mekoa oblina, voluminoznost SHEMA apstrahirani, pojednostavljen prikaz uzorak, predloak SIMA kameni oluk za vodu, iznad zavrnog vijenca grkog hrama SIMBOL znak koji slui kao kratica neeg to nije prikazano i na to svojom saetou samo podsjea SIMETRIJA podudarnost dijelova, raunajui od jedne toke, ravnine ili osi simetrije SIMULTAN istodoban, istovremen SINESTEZIJA spajanje pojava iz razliitih osjetnih podruja u cjelinu SITULA bronana posuda namijenjena kultu SKENA dio grkog kazalita, niska dugaka graevina koja je sluila kao garderoba SLAVOLUK granica skulpture i arhitekture, ima 1-3 luna otvora, dijelovi: stupovi, friz, atika SLIJEPE ARKADE polustupovi spojeni polokrunim lukom (pripijene uz zid, ne moe se proi) SOLARIZACIJA deformirajui fotografski postupak SPOLIJ ostaci prijanje graevine upotrijebljeni u novijoj gradnji STATUA kip, skulpturalni prikaz lika ovjeka... STATIKA mirnoa, nepokretnost STELA nadgrobna ploa, reljefno obraena, uspravno postavljena ploa STEREOBAT postolje grkog hrama

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

STIL nain izraavanja, cjelokupnost posebnosti umjetnika, kole, pravca, razdoblja STILIZACIJA dotjerana izrada nekog predmeta, geometrizacija (kosa+, draperija...) STILOBAT zadnja stepenica postolja grkog hrama (stereobata) STOE trijem sa stupovima, hodnik, galerija, dvorana STROP ravna ploha koja ini gornju granicu zatvaranja STUP samostalno okomito postavljen nosa krunog presjeka STUB samostalno okomito postavljen nosa pravokutnog presjeka SUKCESIVNOST slijed, niz, red uzastopce SUHOZID gradnja bez buke SVOD konstruktivno zatvaranje gornje granice unutranjeg prostora upotrebom sfernih oblika TUKO smjesa vapna, zemlje, mramorne praine ili gipsa, za izradu podloge zidnim slikama TUKATURA rad u gipsu TAMBUR dio zgrade cilindrinog ili viekutnog oblika na kojem poiva kupola, stoasto krovite, viestranini cilindar
TAPISERIJA

272.

slika tkana raznobojnim nitima, niti osnove provlae se kroz niti potke (moraju se mijenjati privid plastinosti), prikaz svjetlo tamno u skokovima
273.
TEMPERA

gusta boja, bez sjaja, ljepljiva, dobiva se mijeanjem pigmenta boje s gustim, tekuim tvarima (jaje, smokvino mlijeko), neprozirna, brzo se sui
274.
TERAKOTA

peena ista glina; predmeti izraeni od peene iste gline


275.
TERINA

posuda tipina za vuedolsku kulturu: konveksni donji dio otrim prijelomom odvojen je od gornjeg konkavnog, ima 1 tunelastu ruku, ukraen je
276.
TERME

starorimske javne kupelji


277.
TIMPAN

trokutna ili polukruna povrina, zabatno polje ili dio portala izmeu nadvratnika i luka
278.
TLOCRT

okomita projekcija volumena na ravnu plohu (longitudinalni ili centralni)


279.
TOLOS

kruna prostorija u grkim riznicama


280.
TORZO

izraz za oteeni kip kojem nedostaje glava likovna tema ljudskog tijela bez glave i udova
281.
TOTEMIZAM

vjerovanje o posebnom potovanju prema nekoj ivotinji ili biljci (zatitniku)


282.
TRANSEPT

popreni brod bazilike koji pod pravim kutom sijee njen uzduni brod
283.
TRANSPONIRATI

prenijeti, premjestiti
284.
TRIMOK

dri nadvratnik

285. TRIMO

stup koji dijeli ulaz na 2 dijela


286. TRIPTIH

trodijelna slika
287.
TROMPA

konstruktivno rjeenje prelaza kvadratne na krunu osnovu u obliku trougaone nie


288.
TORDIRANI

izbrazdan, u obliku ueta


289.
TRAVEJ

osnovna arhitektonska prostorna jedinica


290.
TRIFORA

3 prozora odijeljena stupiima


291.
TRIGLIF

dio dorskog friza, kameni blok na arhitravu s 3 okomite kanelire pravokutnog presjeka (dorski)
292. TRIPTIH

trodijelna oltarna slika


293. TROKUT RASTEREENJA

nain rezanja i obrade kamena karateristian za mikensku kulturu (lavlja vrata)


294.
TUFO

kamen prinac
295.
TUMUL

grobni humak; od kamena graena ili u stijenu usjeena grobnica pokrivena zemljom, krunog tlocrta
296.
ULJENE BOJE

lazurni i impasto namaz


297.
URNA

posuda koja slui za sahranjivanje spaljenih ostataka pokojnika; velika ukraena vaza
298.
VALER

svjetlosna i dinamika vrijednost boje


299.
VESTIBUL

iroko predvorje
300.
VERTIKALNA PERSPEKTIVA

nain prikazivanje 3d u 2d, ono to je zapravo iza u vertikalnoj p. je iznad, prikaz je ploan
301.
VITRAJ

prozor sastavljen od komada obojenih stakala povezanih olovnim okvirima, boje se mijenjaju pod utjecajem svjetlosti, obino na crkvenim prozorima
302.
VISEE ARKADE

nemaju oslonca vise


303.
VOLUTA

arhitektonski oblik u obliku spiralno savijene vrpce (joski i korintski stil)


304. ZIGURAT

graevina u obliku stepenaste piramide na vie katova, na vrhu je svetite do kojeg vode s vanjske strane stepenice