Вы находитесь на странице: 1из 79

UNIVERSITATEA ROMANO-GERMANA SIBIU FACULTATEA DE DREPT

DEONTOLOGIA FUNCTIONARULUI PUBLIC

CONDUC TOR TIIN IFIC, Pro. univ .dr. BICHICEAN GHEORGHE

ABSOLVENT, CIOBANU IULIAN AUGUSTIN

SIBIU - 2011 -

CUPRINS CAPITOLUL 1. FUNC IA PUBLIC ...................5

1.1. No iune i evolu ii normative ......................5 1.2. No iune de func ie publica n dreptul administrativ romn .....................6 1.3. Tr s turile func iei publice, clasificare 10 1.4. Evolu ia conceptului de func ie publica ... 12 CAPITOLUL 2. FUNC IONARUL PUBLIC ................ 15

2.1. No iunea de func ionar public n dreptul administrativ romn i dreptul comparat.Clasificare .... 15 2.2. Leg tura dintre func ionarul public i func ia public ......... .18 2.3. Recrutarea i selesc ia func ionarilor publici ..19 2.3.1. Recrutarea personalului n institu iile publice ....... 19 2.3.2. Selec ia personalului n institu iile publice ........ 20 CAPITOLUL 3. STATUTUL FUNC IONARULUI PUBLIC N ROMNIA ........................................... 25 3.1. Numirea func ionarilor publici conform legislatiei romane.Aspecte de doctrin i drept comparat ..25 3.2. Standarde profesionale i deontologice a functionarului public ................... 31 3.2.1. Aspecte generale privind deontologia func iei publice .......................... 31 3.2.2. No iuni asociate concep iei conceptului de deontologie ........ 31 3.2.3. Aspecte generale i principii aplicabile deontologiei func ionarului public romn ......................................... 34 3.3. R spunderea func ionarilor publici ... 38 3.3.1. Aspecte privind etica func ionarilor publici ...40 3.3.2. Sugestii etice pentru managerii din administra ia public ..... 42 CAPITOLUL 4. ASPECTE ALE JURISPRUDEN EI PRIVIND EXERCITAREA FUNC IEI PUBLICE ... 44 4.1. Litigii n leg tur cu numirea n func ia public i ncetarea raportului de func ie public .................. 44 4.1.1. Modificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu .... 44 4.2. Statutul func ionarului public i func iei publice.Codul de conduit al func ionarului public. 53 4.2.1. Norme generale de conduit a func ionarului public.............. 56 4.2.2. Coordonarea i controlul aplic rii normelor de conduit profesional .......................................................... 60 4.2.3. Valorile i principiile codurilor etice ................. 62 4.2.4. analiza propriu-zis a prevederilor din Statutul Func ionarilor Publici i Codul de Conduit - Legea 188/ 1999 republicat ....66

CONCLUZII I PROPUNERI .................... 73 BIBLIOGRAFIE ...................... 76 ANEXE .................... 78

CAPITOLUL 1.

FUNC IA PUBLIC

1.1.1. No iune i evolu ii normative Via a social a determinat ntotdeauna multiple probleme ale membrilor societ ii, ndeosebi de ordin administrativ. Nevoile formulate de ace tia au dus la apari ia func iei publice i a func ionarilor care s participe, ntr-un cadru integrat la ndeplinirea acestora i satisfacerea obiectivului general al sistemului administrativ creat.. Comunitatea uman n-ar fi progresat dac nu i-ar fi creat un ntreg organism social, c ruia i-a dat valabilitate prin personalul investit n diversitatea de func ii statornicite de-a lungul timpului. ntr-un stat de drept, suveranitatea statului se va realiza prin organele celor 3 puteri: organele puterii legislative, ale celei executive i ale puterii judec tore ti. De altfel, n Constitu ie sunt reglementate, n Titlul II, intitulat ,,Autorit ile publice pe rnd, organele care exercit puterile statului.Toate aceste organe sunt nfiin ate pentru a realiza interesele generale ale societ ii n cadrul suveranit ii statului. Ele i ndeplinesc atribu iile n limitele stabilite de organele reprezentative ale statului. n acest sens, art.2 (1) din Constitu ia Romniei prevede: ,,Suveranitatea na ional apar ine poporului romn, care o exercit prin organele sale reprezentative i prin referendum, iar n aliniatul (2) al aceluia i articol se arat ca: nici un grup i nici o persoan nu pot exercita suveranitatea n nume propriu text inspirat din art.3 al Declara iei Drepturilor Omului, adoptat n Fran a. nfiin ndu-se potrivit Constitu iei, organele proprii ale fiec rei puteri primare sarcina de a nf ptui, n practic , o anumit func ie legislativ , executiv i judec toreasc care se exercit n scopul satisfacerii intereselor generale ale societ ii. Determinant de ceea ce le deosebe te cele trei puteri i creeaz organe care s ndeplineasc func iile specifice ce le revin. n concep ia noastr , no iunea de func iune a statului are o accep ie mai larg , n sensul c ea cuprinde totalitatea func iunilor statului prin care se realizeaz suveranitatea acestuia, f r deosebire de faptul c aceste func iuni nf ptuiesc sarcinile puterii legislative, executive sau judec tore ti. Pentru realizarea func iilor statului se nfiin eaz servicii publice corespunz toare, care, la rndul lor, sunt dotate cu atribu ii, puteri i competen e specifice sarcinilor pe care acestea le realizeaz n scopul satisfacerii intereselor generale ale societ ii scopul i finalitatea statului i al entit ilor sale social administrativ-teritoriale. n doctrina din ara noastr i din str in tate se sus ine, de regul , c func iunea public este de natura puterii executive. Consider m ca exist o no iune a func iunii publice n sens larg, care cuprinde ceea ce am ar tat pn acum i o no iune a func iunii publice n sens restrns, care are n vedere numai func ia public executiv . Dar, pentru a ajunge la no iunea de func ie public n sens restrns, este necesar s facem, mai nti, unele considera ii cu privire la no iunea de func ie public n sens larg. Doctrina romneasc dinaintea celui de-al doilea r zboi mondial sus inea ntr-o opinie c : orice serviciu public, sub orice form s-ar prezenta, dezvolt o activitate proprie absolut necesar existen ei i progresului sau, numit func iune administrativ , care e caracteristic tuturor activit ilor sociale. Din defini ia dat rezult serviciul public este egal ca sens cu func iunea public i c , func iunea public se exercit numai pentru realizarea atribu iilor administra iei

publice. n schimb P. Negulescu sus inea c : ,, func iunea public apare deci ca o grupare a activit i, de puteri i de competi ii n scop de a da satisfac ie unor anumite interese generale i n doctrina juridic dinainte de Revolu ia din Decembrie 1989 s-au f cut ncerc ri, n cadrul legisla iei atunci n vigoare, de a se defini func iunea public . n acest sens, A. Iorgovan sus inea c : ,,prin func ii de stat n elegem situa ia juridic a persoanei fizice investit legal cu atribu ii n realizarea competen ei unui organ de stat ce contribuie n ansamblul drepturilor i obliga iilor care formeaz con inutul raportului juridic complex dintre persoanele fizice respective i organul care l-a investit.n aceast no iune nu se mai face leg tura ntre func iunea public i serviciu public, ci ntre func iunea de stat (public ) i func ionarul de stat (public). Ceea ce ne intereseaz , pentru a determina no iunea de func iune public este leg tura cu serviciul public, pentru c nu pot exista func iuni publice dect n cadrul serviciilor publice, n timp ce func ionarii publici sunt persoane fizice, cu o anumit preg tire de specialitate, care ocup temporar o anumit func iune public . Puterea executiv pentru a- i realiza sarcinile proprii de satisfacere a intereselor generale ale societ ii, creeaz , n condi iile legii, diferite i numeroase servicii publice care, pentru a- i nf ptui sarcinile specifice sunt dotate cu acele atribu ii care le asigur ndeplinirea competen elor pentru care au fost nfiin ate, sunt dotate cu func iuni publice. Odat cu crearea unui serviciu public, se creeaz i func iunile publice corespunz toare, care au atribu iile, puterile i competen ele stabilite prin lege sau prin actul de nfiin are, dat n baza legii. Statutul func ionarilor publici ( Legea nr.188/1999), intrat n vigoare la 8 decembrie 1999, reprezint legea cadru a func iei publice n Romnia. Aceast lege se nscrie pe linia tradi iei din perioada interbelic a Romniei, justificndu-se i cu argumente de drept comparat. Dac prin Statut al func ionarilor publici se n elege ansamblul de reguli referitoare la situa ia func ionarilor, prin func ie public se identific situa ia juridic a persoanei fizice investit legal cu atribu ii n realizarea competen ei unei autorit i publice (ansamblul drepturilor i obliga iilor care formeaz con inutul juridic dintre persoana fizic investit i organul de stat care a investit-o n func ia public ). Toate aceste drepturi i obliga ii sunt create i organizate n vederea realiz rii puterii publice. 1.2. No iune de func ie public in dreptul administrativ roman si dreptul comparat. Din cele ce preced rezulta ca, func ia public este: a) o totalitate de atribu ii, de puteri i de competen e de specialitate cu care sunt dotate la nfiin are,serviciile publice; b) func iile publice ale unui serviciu public sunt cuprinse n statul de func ii ntocmit i aprobat,potrivit legii; c) atribu iile, puterile i competen ele func iei publice se stabilesc n raport de sarcinile specifice pe care serviciile publice le exercit , n vederea satisfacerii intereselor generale ale societ ii; d) atribu iile, puterile i competen ele func iei publice se exercit n mod continuu i permanent; e) atribu iile, puterile i competen ele func iei publice se realizeaz de c tre

func ionarii publici numi i sau ale i n func ia respectiv ; f) persoana fizic care dore te s ocupe o func ie public trebuie s ndeplineasc condi iile de studii i stagii cerute de statul de func ii al serviciului public; g) pentru munca prestat , n cadrul func iei publice pe care o ocup , func ionarul public prime te un salariu lunar i alte drepturi b ne ti, prev zute de lege; h) func ia public se desfiin eaz de c tre organul care a nfiin at-o prin acte juridice de aceea i natur . innd seama de elementele men ionate, ntr-o ncercare de definire a acestei no iuni putem considera c func ia public este acea grupare de atribu ii, puteri i competen , stabilit potrivit legii, din cadrul unui serviciu public, nfiin at n scopul satisfacerii n mod continuu i permanent, de c tre func ionarii publici, numi i sau ale i n aceste func ii, a intereselor generale ale societ ii. Definind no iunea de func ie public , P. Negulescu arat c : func ia public este complexul de puteri i competen e, organizate de lege pentru satisfacerea unui interes general, n vederea de a fi ocupat , n chip temporar, de un titular (sau mai mul i) persoan fizic , care, exercitnd puterile n limit rile competen ei, urm re te realizarea scopului pentru care a fost creat func iunea. Statul i autorit ile publice organizate de acesta pentru realizarea suveranit ii sale nfiin eaz la nivel central i n unit ile administrativ-teritoriale servicii publice care s asigure satisfacerea unor interese generale, a unor nevoi specifice locuitorilor. Serviciile publice apar ca forme organizatorice (genul organelor,institu iilor,regiilor) n cadrul c rora se desf oar i se realizeaz activit i concrete, de c tre anumite persoane care au o preg tire de specialitate tocmai pentru a realiza aceste activit i cu maxim eficien . Aceste activit i (atribu ii) competente, sunt func iile publice. ntlnim ,,func ii publice,, n sfera oric rei puteri a statului, iar Constitu ia Romniei i alte acte normative folosesc aceast no iune, n diverse sintagme, legnd-o de fiecare din aceste puteri i de autorit ile publice care o exercit . Legea nr. 215/2001 (modificat ) privind administra ia public local face referiri la ,,func ia de primar,, capitolul III art.61- 73, func ia de secretar al consiliului capitolul IV, art.83-86, func ia din cadrul serviciilor publice locale capitolul IV, art.87-89, func ia de prefect capitolul VIII art.130-144. Legile referitoare la salarizarea func ionarilor publici din cele trei puteri se refer la : ,,func ii de execu ie, , func ii de execu ie de specialitate specifice , func ii de conducere. i prin unele Hot rri ale Guvernului, mai ales cele referitoare la salarizarea n institu iile bugetare sau n regiile autonome, se ntlnesc dispozi ii referitoare la ,,func ii de execu ie pe grade profesionale, , ,,func ii de execu ie pe trepte profesionale , func ii de conducere. Con inutul fiec rei func ii publice adic acele atribu ii, puteri, competen e proprii, care o deosebesc de alte func ii publice sunt stabilite, de regul , ns i actul care o nfiin eaz Constitu ie, legi sau, n ara acestora, prin hot rri ale guvernului, ordine i instruc iuni ale mini trilor, hot rri ale consiliilor jude ene i locale. Acelea i acte o poate i desfiin a, atunci cnd autoritatea competent consider c nu mai este necesar , sau c acele atribu ii pot fi realizate n cadrul altei func ii.La regiile autonome, func iile publice sunt create prin actul de constituire a acestora. Diversitatea sarcinilor pe care le are de ndeplinit administra ie public necesit o extrem de larg gam de presta iuni realizate prin serviciile publice, ca i un personal cu preg tire profesional divers . Satisfacerea nevoilor cotidiene ale colectivit ii, a nevoilor

omului care tr ie te ntr-o grupare organizat , r mne finalitatea esen ial i singura justificare a administra iei publice, att de diversificat , mai ales n presta iunile sale c tre popula ie. Privit din punct de vedere sociologic, administra ia public nu reprezint altceva dect o sum de colectivit i umane care organizeaz anumite ac iuni n favoarea altor oameni. Din acest punct de vedere, problema oamenilor care lucreaz n administra ie cap t importan considerabil . Orict de perfect ar fi organizarea unui organism social i orict de bune legi i decizii ar fi, r mne, doar o simpl schem , f r viabilitate, dac nu exist oameni competen i, activi i devota i pentru realizarea scopului stabilit. De aceea, se poate spune c eficacitatea administra iei publice depinde de calitatea uman i capacitatea tehnic a celor care alc tuiesc organele administra iei publice, a func ionarilor care lucreaz n administra ie public , ndeplinind o func ie de stat, o func ie public . Exercitarea unor atribu ii pe baza unor ns rcin ri n cadrul organelor administra iei publice constituie func ii n cadrul acestor organe, iar cei care le realizeaz au calitatea de func ionari ai organelor administra iei publice. Func ia, n cadrul administra iei publice, poate fi definit ca un ansamblu de atribu ii i responsabilit i stabilite n temeiul legii, n scopul realiz rii prerogativelor de putere public de c tre administra ia public central i local . (Legea nr. 188/1999, privind statul func ionarilor publici, modificat i completat prin Legea nr.161/2003, Titlul III - Reglement ri privind func ia public i func ionarii publici). Defini ia legala a func iei publice se bazeaz pe teza exprimat constant in doctrina de drept public care define te competen a unei autorit i sau institu ii publice, ca fiind un ansamblu de atribu ii stabilite de legea fundamental sau de alte legi care confer drepturi si obliga ii pentru realizarea in nume propriu, pe baza prerogativelor puterii publice, a unei anumite activit i administrative . Legea mai recurge i la termenul de responsabilitate care insa are mai mult o semnifica ie filozofic , de raportare a individului la sistemul de valori existent si mai pu in una juridic , avnd in vedere c in accep iunea cea mai larg , termenii de r spundere i responsabilitate sunt sinonimi iar atribu ia prev zut de lege, reprezint att un drept, ct i o obliga ie care in final implic r spunderea. La sfr itul secolului al XIX-lea i nceputul secolului urm tor, tiin a dreptului administrativ a beneficiat de contribu ia unor reputa i speciali ti care au influen at i doctrina din ara noastr . Max Weber a fost fondatorul administra iei moderne care s-a dezvoltat mai nti n Europa Occidental .Dezvoltarea func ionarilor de carier i a structurii administra iei a fost posibila datorit existen ei unor autorit i centrale suficient de puternic .Monarhii aveau nevoie de ace ti func ionari pentru a- i administra domeniul, iar prin intermediul autorit ii nlocuiesc astfel puterea nobililor locali. Astfel de evolu ii au avut loc cu prec dere n monarhiile absolutiste din Europa Occidental ,monarhii ce erau caracterizate de dezvoltare continu , de structuri militare i administrative centrale, dezvoltare care pn la urm a nsemnat o acumulare de putere la nivel central.Aceast acumulare de putere s-a produs n detrimentul vechilor centre de putere din Evul Mediu. n stabilirea naturii juridice a no iunii de func ie public administrativ s-au conturat mai multe concep ii referitoare la : - teza contractului de drept privat,sus inut n principal de doctrina german care prin Paul

Laband a fundamentat concep ia mandatului reprezentativ, inspirat de teoria mandatului civil; - teza contractului administrativ, sus inut de unii reprezentan i ai scolii franceze; - teza statului legal, promovat de sus in torii dreptului public francez Esmein , Haurion , Duguit i Jeze care sus ineau ideea c func ia public se bazeaz pe un act de autoritate, ce implic prerogative de putere public i nu drepturi i obliga ii contractuale. n perioada postbelic doctrina a folosit no iunea de func ie de stat i func ionar de stat pentru a desemna persoanele care desf urau activit i de natura administrativ , pe fondul diminu rii importan ei dreptului public i a fundament rii autonomiei dreptului muncii . Astfel doctrina de drept a muncii are adep i i ast zi. Ea a promovat teza unicit ii raportului juridic de munc potrivit c reia, contractul individual de munc , reprezint unicul temei al raportului de munc iar actul de numire, respectiv de alegere sau repartizare, nu constituiau dect condi ii speciale necesare ncheierii unor anumite raporturi juridice de munc , al turi de condi iile generale cum sunt capacitatea juridic , preg tirea profesional , vechimea n munc i altele. Raporturile de munc erau considerate ca fiind tipice i atipice pentru cadrele cu statut special. n noul context constitu ional al reglement rii func iei publice, n doctrina de drept a muncii pe lng teza unicit ii raportului juridic de munc se admite i faptul c analiza aspectelor principale ale regimului juridic al func ionarilor publici in cadrul dreptului muncii, nu exclude problematica vast a raportului de serviciu din cadrului dreptului administrativ. Totodat se sus ine teza unei noi ramuri de drept, dreptul profesional sau teza ap rut n Fran a care promoveaz ideea unui Drept al muncii publice. n prezent n rile Uniunii Europene se manifesta op iuni care consacr , fie concep ia bazat pe ideea statutului legal, supus unui regim juridic unilateral de drept public, fie cea care con ine reglement ri contractuale de drept privat, ns in cele mai multe ri predomin concep ia statutului legal. Bun oar conceptul de func ie public este reglementat n Fran a i n rile francofone prin no iunea ,, func ion publique ,, n Regatul Unit al Marii Britanii prin expresia ,,civil service,, n Germania prin sintagma ,,affentlicher dienst,, iar personalul care ndepline te aceste func ii se nume te ,,functionnaires,, n Fran a i Luxemburg ,,civil servent,, n Anglia i Irlanda ,,Beauter,, n Germania.n Italia este folosit sintagma ,,impiegato civile de allo stato,, n Belgia ,,agent de l Etat,, iar n Spania i Portugalia se ntrebuin eaz no iunea de ,,func ionario,,.Att n doctrin ct i n legisla ia din mai multe ri sunt ntlnite i alte expresii cum ar fi ,,agent public,, ,,func ionar de stat,, ,,servitorul coroanei,, sau ,,manager public,,. Datorit acestor diferen ieri etimologice i a concep iilor juridice de reglementare a func iei publice i a func ionarului public, n literatura occidental de specialitate s+a propus uniformizarea no iunilor prin folosirea expresiilor ,,personal administrativ,, sau ,,personalul din administra ie,,.Totodat se manifest preocup ri pentru ,,modernizarea,, concep iei juridice referitoare la acest personal i a func iei ndeplinite iar sub presiunea unor for e politice i sindicate se sus ine chiar ideea ,,privatiz rii,, func iei publice. Bun oar n Italia printr-un act normativ din anul 1993 cunoscut sub denumirea de ,,decretul privatiz rii func iei publice,, se consacr principiul trecerii de la reglementarea unilateral a func iei publice la conven iile colective, negociate intre un agent autonom care reprezint autoritatea public i sindicatele func ionarilor publici. Prin urmare stabilirea regimului juridic a func iei publice reprezint o op iune politic , bazat att pe considera ii de ordin juridic, ct i pe

necesitatea solu ion rii unor trebuin e de ordin social. n rile Uniunii Europene func ia public poate fi clasificat dup natura acesteia n func ie public comunitar local , func ie public na ional i func ie public comunitareuropean .. Modul de reglementare a func iei publice comunitare locale i na ionale difer de la o ar la alta, n func ie de tradi iile i concep iile juridice adoptate, avnd baze att constitu ionale, ct i statutare iar func ia public comunitar-european este prev zut n principal prin statutul func ionarilor comunit ilor europene precum i n alte reglement ri. 1.3. Tr s turi ale func iei publice,clasificare. Fiecare func ie public se caracterizeaz prin anumite tr s turi, dar tuturor func iilor publice le sunt comune urm toarele : y func ia public reprezint un complex de drepturi i obliga ii, care nu sunt facultative, ci obligatorii pentru persoana investit ; y func ia public are un caracter de continuitate care decurge din ns i continuitatea existen ei statului; y func ia public nu poate face obiectul unei n elegeri ntre p r i, ea este rezultatul unui act unilateral de voin prin investitura legal ce se acord persoanei care exercit func ia ; y func ia public , n marea ei majoritate, are un caracter profesional, fiind exercitat de oameni care i fac din aceasta o profesie ; y func ia public poate avea i un caracter politic, iar titularii acestor func ii (mini trii, secretarii i subsecretarii de stat, prefec ii i primarii) au un regim juridic special. y func ia public este accesibil tuturor cet enilor, n condi iile legii. Realizarea func iei publice se bazeaz pe mai multe tr s turi specifice printre care amintim pe cele mai semnificative. Astfel competen a func iei publice este determinat n mod unilateral de c tre autorit ile publice, prin norme juridice pentru realizarea interesului general. Atribu iile corespunz toare fiec rei func ii publice se stabilesc pe baza sarcinilor specifice ale autorit ilor i institu iilor publice,cu respectarea principiilor ierarhiei,specializ rii i profesionaliz rii func iei publice. n consecin func ia public fiind redeterminat legal drepturile i obliga iile care intr n con inutul acesteia nu pot fi modificate,nlocuite sau suprimate de c tre titularul func iei,dac legea nu i-a conferit un asemenea drept Func iile publice au caracter continuu,ne putnd fi exercitate cu intermiten sau o singur dat n func ie de situa ia creat . Prin urmare caracterul continuu al func iei publice,presupune exercitarea acesteia,pe toat durata existen ei func iei publice. Func ia public administrativ are un caracter obligatoriu ntruct drepturile i obliga iile care alc tuiesc con inutul acesteia trebuie exercitate n temeiul legii iar exercitarea nu reprezint doar o formalitate sau posibilitate ce caracterizeaz dreptul subiectiv. Atribu iile func iei publice reprezint pentru func ionarul public drepturi i obliga ii legale pe care le exercit n conformitate cu fi a postului ocupat .Fi a postului aferent func iei publice se anexeaz la actul administrativ de numire,iar o copie a acesteia se nmneaz func ionarului public. Titularul func iei publice este o persoan fizic legal investit n func ie prin actul unilateral de dispozi ie a autorit ii sau institu iei

publice care realizeaz atribu iile ce intr n competen a func iei publice. Func ia public presupune anumite incompatibilit i care pot fi de ordin constitu ional sau legal,avnd menirea de a asigura obiectivitatea i prestigiul func iei. Fiecare func ie public administrativ este stabilit ntr-o anumit ierarhie care asigur prin unitatea de structur i ac iune realizarea atribu iilor specifice. Ierarhia func iilor publice se stabile te prin actul de nfiin are,organizare i func ionare a autorit ii sau institu iei publice respective. n baza ierarhiei,func ionarii publici ierarhic inferior sunt obliga i s se supun dispozi iilor date n limita i condi iile legii,de c tre func ionarii ierarhic superiori. n cadrul fiec rei autorit i sau institu ii publice atribu iile unei func ii publice se mpart pe posturi. Postul reprezint func ia public individualizat . Con inutul concret al drepturilor i obliga iilor un unei func ii publice individualizate se stabile te prin fi a postului. Func iile publice individualizate din cadrul unei autorit i sau institu ii publice alc tuiesc statul de func ii al acelei unit i care se aprob potrivit legii,n func ie de interesele publice ocrotite i mijloacele umane i materiale care pot fi alocate,pentru satisfacerea interesului public. Statul de func ii este un act administrativ-financiar prin care se stabile te att num rul de posturi,nivelul studiilor,gradul de profesionalizare a func ionarilor publici,cat i nivelul de colarizare a fiec rei func ii publice. Totalitatea func ionarilor publici statutari constituie corpul func ionarilor publici iar cei elibera i din func ia public n condi iile legii,alc tuiesc corpul de rezerv care este gestionat de Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici.No iunea de corp al func ionarilor publici este caracterizat structurii actuale a func iei publice i nlocuie te no iunea de cadre specific vechii reglement ri n materie. Clasificarea func iilor publice Func iile publice se clasific : y func ii publice generale i func ii publice specifice ; y func ii publice de clasa I, func ii publice clasa a II a, func ii publice clasa a III a. Func iile publice generale reprezint ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor cu caracter general i comun tuturor autorit ilor i institu iilor publice, n vederea realiz rii competen elor lor generale. Func iile publice specifice reprezint ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor cu caracter specific unor autorit i i institu ii publice, n vederea realiz rii competen elor lor specifice. Func iile publice se mpart n trei clase, definite n raport cu nivelul studiilor necesare ocup rii func iei publice, astfel: y clasa I, cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare se cer studii superioare de lung durat , absolvite cu diplom de licen sau echivalent ; y clasa a II a, cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare se cer studii superioare de scurt durat , absolvite cu diplom de licen sau echivalent ; y clasa a III a, cuprinde func iile publice pentru a c ror ocupare se cer studii medii liceale, absolvite cu diplom . Dup nivelul atribu iilor titularului func iei publice, func iile publice se mpart n trei categorii dup cum urmeaz : y func ii publice corespunz toare categoriei nal ilor func ionari publici;

10

y y

func ii publice corespunz toare categoriei func ionarilor publici de conducere ; func ii publice corespunz toare categoriei func ionarilor publici de execu ie. 1.4. Evolu ia conceptului de func ie public

Existen a statului, n eles sintetic ca putere organizat asupra unei popula ii, pe un anumit teritoriu, a presupus, nc din momentele sale de nceput, o continu adaptare la dinamica vie ii economice, sociale i politice. R spunsurile pe care statul le-a oferit cerin elor venite n num r tot mai mare din partea societ ii s-au concretizat n cre terea volumului i a complexit ii func iilor sale, n multiplicarea atribu iilor autorit ilor i organelor sale. Pe bun dreptate, Mircea Djuvara consider c realitatea cea mai puternic i cea mai interesant n drept, cea mai pasionant de studiat este statul. Potrivit teoriei separa iei puterilor n stat, func iile pe care statul le dobnde te n asigurarea suveranit ii sale, func ia legislativ , func ia executiv i func ia judec toreasc nu pot fi realizate dect prin exercitarea lor de c tre puteri independente, reprezentate la nivel politico-juridic de organe corespunz toare. Pentru realizarea acestor f unc ii ale statului se nfiin eaz servicii publice, care, la rndul lor, sunt nzestrate cu func ii publice - atribu ii, competen e i r spunderi specifice sarcinilor pe care acestea le realizeaz n scopul satisfacerii intereselor generale ale societ ii. La nivel european au existat puternice preocup ri pentru reglementarea func iei publice, f r a se confunda tradi iile privitoare la func ia public cu apari ia unui statut general. Func ia public exist cu siguran cu mult nainte de a fi adoptat, n premier european , un statut general al func iei publice, n Spania anului 1852. n Romnia, reglementarea func iei publice, n sensul modern al accep iunii, a fost realizat prima dat de Regulamentele Organice. Urmeaz cronologic, prevederi ale Statutului dezvolt tor al Conven iei de la Paris i ale Legii electorale din timpul lui Cuza , precum i cele ale Constitu iei din 1866, pentru c abia prin Constitu ia din 1923 s se considere oportun momentul adopt rii unui statut al func ionarilor publici, concretizat prin Legea din 19 iunie 1923, n vigoare pn n 1940. Evolu ia ulterioar a reglement rilor n materie a fost determinat de cursul evenimentelor care au ndep rtat societatea romneasc de pe calea unei democra ii autentice. Un moment relevant n scurta prezentare a istoricului reglement rii func iei publice este adoptarea Constitu iei Romniei din 1991, iar n temeiul acesteia adoptarea, nejustificat de trziu, a Statutului func ionarului public, prin Legea nr. 188/1999. Doctrina juridic nu a avut i nu are un punct de vedere unitar asupra problematicii func iei publice, cu att mai mult cu ct reglement rile n materie difer n func ie de perioada istoric i de realitatea statal la care ne raport m uneori, aceste reglement ri nefiind altceva dect un instrument de impunere a unor concep ii politice. Asupra naturii juridice a func iei publice s-au exprimat diferite puncte de vedere, cele mai semnificative fiind cele constituite n teoria situa iei contractuale i n teoria statului legal. Prima teorie a ncercat definirea func iei publice fie prin intermediul unor institu ii de drept civil (contractul de mandat), fie prin intermediul unor institu ii de drept administrativ (contractul administrativ). Mai recent, s-a f cut apel la institu ii ale dreptului muncii (contractul individual de munc ) pentru a explica natura juridic a func iei publice. Cea de-a doua teorie important infirm caracterul contractual al func iei publice i o n elege ca pe un statut legal, instituit printr-un act de autoritate, concep ie care, a a cum vom ar ta, este preluat i de legiuitorul

11

nostru constituant. Dintr-o asemenea perspectiv , definirea func iei publice nu pare a fi o sarcin prea u oar . n doctrina interbelic , func ia public a fost n eleas ca fiind ,,complexul de puteri i competen e, organizat de lege pentru satisfacerea unui interes general, n vederea de a fi ocupat , n chip temporar, de un titular (sau mai mul i), persoan fizic care, executnd puterile n limitele competen ei, urm re te realizarea scopului pentru care a fost creat func iunea. ntr-o defini ie mai recent , func ia public este considerat ,,situa ia juridic a persoanei fizice - nvestit legal cu atribu ii n realizarea competen ei unei autorit i publice - ce const n ansamblul drepturilor i obliga ilor care formeaz con inutul juridic complex dintre persoana fizic respectiv i organul care l-a investit. Prezentarea a dou dintre defini iile de referin n materie nu a avut preten ia de epuizare a posibilelor perspective de analiz a no iunii de func ie public , cu att mai mult cu ct potrivit defini iei legale, ntlnit n Legea nr. 188-1999 privind Statutul func ionarului public, art. 3 i n actele normative care i au temeiul n aceast Lege, func ia public este ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor stabilite de autoritatea i institu ia public n temeiul legii, n scopul realiz rii competen elor sale. Dup o scurt prezentare a istoricului reglement rii func iei publice i a principalelor probleme care au fost ridicate de c tre doctrina juridic n ceea ce prive te natura juridic i definirea no iunii de func ie public , vom ncerca n cele ce urmeaz s oferim un punct de vedere asupra semnifica iei unor prevederi ale Constitu iei Romniei n leg tur cu func ia public . Cele mai importante prevederi ale Constitu iei privind func ia public se ntlnesc n art. 16 alin. (3) i art. 73 alin. (3) lit. J). n art. 16 din Constitu ia Romniei din 1991 , modificat n 2003, se consacr principiul potrivit c ruia func iile i demnit ile publice, civile sau militare pot fi ocupate, n condi iile legii, de c tre persoanele care au cet enia romn i domiciliul n ar . Statul romn garanteaz egalitatea de anse ntre femei i b rba i pentru ocuparea acestor func ii i demnit i. Prin legea de revizuire a Constitu iei a fost eliminat condi ia de avea numai cet enia romn pentru ocuparea unei demnit i sau func ii publice, fiind a adar posibil ocuparea de func ii publice i de c tre persoanele care au dubl cet enie, fapt mai apropiat de spiritul reglement rilor europene. Art. 73 alin. (3) din Constitu ie, care statueaz categoriile de legi pe care le adopt Parlamentul, n enumerarea tuturor domeniilor care sunt reglementate prin lege organic , men ioneaz statul func ionarilor publici la litera j) i separat la litera p) regimul general privind raporturile de munc , sindicatele, patronatele i protec ia social . Semnifica ia acestei prevederi este diferen ierea ntre regimul statutar al func ionarilor publici i regimul contractual al celorlalte categorii de salaria i, pentru ca, n concep ia legiuitorului constituant romn, func ionarul public apar ine ramurii dreptului public, deosebinduse fundamental de salariat. Totodat prin faptul c domeniul de reglementare a statutului func ionarului public este cel al legii organice, este subliniat i importan a deosebit pe care func ia public i func ionarul public le au n sistemul constitu ional i legal. O discu ie interesant este legat de determinarea func iilor publice i implicit a categoriilor de func ionari publici .Interpretarea art. 40 alin. (3) i art. 54 alin. (2) din Constitu ie, n coroborare cu prevederile altor articole din Constitu ie care fac referire la alte categorii de func ii publice, ne ndrept esc s consider m c au calitatea de func ionari publici nu doar persoanele care ocup o func ie public n autorit ile sau organele administra iei publice, ci i judec torii Cur ii

12

Constitu ionale, magistra ii, cadrele active ale armatei, poli i tii, personalul didactic (din nv mntul de stat), personalul vamal, personalul silvic. Categoriilor de func ionari amintite li se aplic prevederile unor legi speciale, al turi, desigur, de dispozi iile generale din materie ale Constitu iei i ale Statutului func ionarului public. Mai amintim faptul c func ia de demnitate public , men ionat de Constitu ie n art. 16 alin. (3) nu presupune a fi exercitat de c tre un func ionar public, existnd diferen e semnificative ntre func ionarul public i demnitarul public (pre edintele Romniei, deputa ii i senatorii, mini trii, pre edintele consiliului jude ean, consilierii consiliului jude ean, prefectul, primarul, consilierii locali). Legea nr. 188 /1999 n art. 5 face precizarea c persoanele numite sau alese n func ie de demnitatea public nu intr sub inciden a dispozi iilor ei, iar un alt act normativ, Legea 154-1998, define te, n art. 3, func ia de demnitate public ca fiind acea func ie public care se ocup prin mandat direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii. Stadiul actual al evolu iei legisla iei romne ti nu ofer o unitate de concep ie asupra problematicii func iei publice, impunndu-se cu necesitate anumite modific ri pentru corelarea prevederilor diferitelor categorii de acte normative i pentru a ezarea acestora la temelia unor raporturi juridice viabile. Ne exprim m speran a c evolu ia procesului integr rii europene, pus uneori sub semnul incertitudinii, va nsemna i o rea ezare a realit ilor juridice, a reconsider rii func iei publice.

13

CAPITOLUL 2. FUNC IONARUL PUBLIC


2.1. No iunea de func ionar public n dreptul administrativ romn i dreptul comparat.Clasificare. Func ionarul public este persoana fizic investit cu o func ie public cu caracter de permanen n serviciile autorit ii centrale sau locale, ori n institu iile publice care apar in de acestea. Ocuparea func iei de c tre func ionar, n mod legal, se face prin simpla investire sau prin investirea urmat de ncheierea unui contract de munc sau prin simpla ncheiere a unui contract de munc . Facem precizarea c investirea este un act unilateral de putere, iar contractul de munc este un acord de voin . Referitor la func ionarul public din statele Uniunii Europene, vom prezenta n continuare cteva tr s turi definitorii. Astfel, func ionarii publici din statele U.E. se constituie ntr-un corp bine definit n categoria personalului bugetar, temeiul legal al ncadr rii acestora reg sindu-se n lege i f cndu-se o delimitare de personalul contractual care se supune legisla iei muncii. Numirea n func ia public se face n temeiul legii, prin voin a autorit ilor publice, a reprezentantului statului care are atribu ii n acest sens. De asemenea, exist anumite condi ii speciale stipulate de lege pentru eliberarea sau destituirea din func ie a func ionarilor publici, iar activitatea acestora este foarte bine reglementat , avnd un rol constitu ional i strategic. Stabilitatea pe func ia public este o cerin pe care toate institu iile publice o respect . i n statele Uniunii Europene func ionarii publici au obligativitatea de a nu avea apartenen politic i de a manifesta profesionalism n exercitarea func iilor publice.Aproape toate statele membre ale Uniunii Europene au stabilite reglement ri generale privind raporturile n cadrul serviciului public. Astfel, Danemarca, Belgia, Fran a, Germania, Grecia, Spania, Italia, Luxemburg, Austria, Portugalia, Finlanda i Suedia au prev zute n Constitu ie principiile generale de organizare a administra iei publice, aplicabile func ionarilor publici. n Marea Britanie, primul ministru, care este n acela i timp i ministrul func iei publice, are competen a s elaboreze reglement ri i instruc iuni pentru func ionarii publiciHome Civil Service, inclusiv s stabileasc o serie de condi ii de angajare pentru ace tia. O analiz asupra cadrului legislativ, care reglementeaz func ia public n unele ri ale Uniunii Europene, arat c acesta difer de la o ar la alta.n continuare sunt men ionate cteva acte normative care reglementeaz func ia public n cteva ri ale Uniunii Europene : - Austria : Codul serviciului public ; - Danemarca : Constitu ia, Legea func ionarilor publiici ; - Grecia : Constitu ia, Codul serviciului public ; - Irlanda : Legisla ia secundar ; - Italia : Constitu ia, Legea serviciului public, Legea nr. 59 -127 din 1997 pentru reform i simplificarea administra iei publice ; - Luxemburg : Constitu ia, Codul serviciului public ; Olanda : Constitu ia, Legea serviciului public, Regulile generale privind serviciul public ; - Spania : Constitu ia, Codul serviciului public ;

14

- Suedia : Constitu ia, Actul privind angaja ii din sectorul public ; - Marea Britanie : legisla ia secundar , Ordinul serviciului public n consiliu, Actul referitor la serviciul public i Codul managementului func iei publice. n rile membre ale Uniunii Europene predomin sistemul carierei, potrivit c ruia un func ionar public va ocupa succesiv posturi n ierarhia administrativ a func iei publice, n condi iile garant rii stabilit ii titularilor pe posturi i func ii publice. ri ca Danemarca, Olanda i Suedia au generalizat pentru ntreaga administra ie public sistemul de ncadrare a func ionarului public pe post, cu excep ia domeniului afacerilor externe i a sistemului judiciar. Principala caracteristic a acestui sistem este c recrutarea i selec ia func ionarilor publici se face n acela i mod ca n sectorul privat. Func ionarii publici sunt recruta i pentru un anumit post sau func ie public , dar pot candida pentru orice alt post vacant din sectorul public, n situa ia n care candidatul ndepline te condi iile prev zute de structura postului sau func iei publice vacante i i asum responsabilitatea ndeplinirii atribu iilor specifice. Pentru Italia, Irlanda i Marea Britanie sistemul carierei se combin cu cel focalizat pe structura postului.n Irlanda i Marea Britanie, ocuparea unor posturi este condi ionat de absolvirea anumitor studii. n majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene se solicita anumite diplme pentru ncadrarea pe un anumit nivel n serviciul public, excep ie f cn doar rile n care selec ia se face n func ie de cerin ele postului sau func iei publice. n multe ri ale Uniunii Europene, candida ii nu sunt numi i direct func ionari publici, fiind necesar parcurgerea unei perioade de stagiu sau de instruire specific . Durata i con inutul acestei perioade difer de la o ar la alta, iar n unele ri depinde de nivelul la care urmeaz s se fac numirea. n majoritatea statelor exist o vrst minim pentru intrarea n corpul func ionarilor publici, uneori existnd i o vrst maxim . n Fran a, Olanda, Suedia, Marea Britanie nu exist limit de vrst , fiind men ionate reglement ri specifice cu privire la nediscriminarea pe motiv de vrst . Pentru recrutarea func ionarilor publici, n general, se utilizeaz trei metode. n unele state pentru ocuparea posturilor sau func iilor vacante se organizeaz concursuri de c tre o anumit autoritate la nivel central sau de c tre insttu ia sau autoritatea public unde exist locurile vacante. Astfel de ri n care este utilizat metoda concursului sunt : Austria doar pentru anumite posturi i func ii publice, Belgia, Fran a, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia i Spania. n Belgia exista o autoritate central competent n organizarea concursului. Aceasta se nume te Secretariat Permanent de Recrutare pentru recrutarea func ionarilor publici la nivel federal i regional. n Fran a exist Ecole Na ionale d Adminstra ion, o autoritate central pentru selec ia func ionarilor publici pentru posturile i func iile de la nivel mediu i inferior. n Grecia, autoritatea central care gestioneaz organizarea concursurilor este Comisia pentru selectarea personalului- Personal Selection Board, Iar n Irlanda, Institu ia responsabil cu organizarea concursurilor este Comisia Serviciului Public- Civil Service Commision.n Italia, numai concursurile pentru cele mai importante posturi se organizeaz centralizat de c tre Departamentul func iei publice subordonat Consiliului de Mini tri- Dipartimento della funyionepubblica presso la Presidenzia del Consiglio dei Ministri. O a doua metod de selec ie utilizat n Germania, i n unele situa ii i n Austria, a a numita Stellenausschreibung, const n selec ia personalului pentru serviciul public prin

15

publicarea obligatorie a postului vacant, ns f r organizarea unui concurs. n vederea realiz rii reformei administrative, Danemarca, Finlanda, Olanda, Suedia i Marea Britanie au renun at la vechea metod de selec ie i au adoptat unele metode informale de recrutare bazate pe respectarea anumitor cerin e speifice necesare ndeplinirii atribu iilor prev zute pentru postul vacant, f r a avea strict n aten ie diplomele de studii sau vechimea. Fiecare autoritate sau institu ie public stabile te un set de cerin e referitoare la educa ie, aptitudini, experien profesional . n Marea Britanie, agen iile de recrutare i autorit ile sau institu iile publice colaboreaz cu organiza ii private, specializate n recrutrea i selec ia func ionarilor publici. Pentru pozi ii importante, respectiv nal i func ionari publici, institu ia responsabil cu recrutarea este Comisia Serviciului Public, sau, dup caz, Agen ia de recrutare i evaluare. n toate rile membre U.E., candida ii care au cazier judiciar, nu pot fi recruta i pentru a ocupa o func ie public . De asemenea, starea corespunz toare fizic i psihic reprezint o condi ie esen ial pentru ocuparea unei func ii publice. A a dup cum reiese din scurta prezentare a ctorva aspecte referitoare la cariera func ionarului public, n statele Uniunii Europene exist o baz comun de principii, de valori i cerin e pe care toate statele le respect . Exist , de aeemenea, obiective comune care sunt urm rite de toate statele, n domeniul func iei publice, Se constat , de asemenea, existen a unor practici specifice i structuri distincte, referitoare la activit ile din domeniul managementului func iei publice, ceea ce face ca finalitatea activit ilor s r spund a tept rilor sistemului social. n procesul de preg tire a ader rii Romniei la Uniunea European , a devinit esen ial adaptarea managementului func iei publice din Romnia la principiile fundamentale ale acestui domeniu n rile U.E., pentru ca, pentru nceput, un grad corespunz tor de compatibilitate s determine corec iile necesare n timpul cel mai scurt.Faptul c resursa uman este cea mai important bog ie pe care o are o institu ie public , trebuie s determine concentrarea aten iei i n Romnia asupra modalit ilor celor mai potrivite de transformare a ei n principalul motor al acceler rii reformelor n sectorul public. Clasificare Func ionarii din administra ia public local pot fi grupa i n mai multe categorii, n raport de criteriile folosite : a) n raport de gradul de independen n exercitarea func iei nominaliz m : - nal i func ionari publici, categorie nou de func ionari publici reglementat prin Legea nr. 161/2003 ; - func ionarii cu munci de r spundere, deci func ionarii de decizie i control; ace tia au ca principale atribu ii conducerea i coordonarea activit ii celorlal i angaja i, putnd adopta i acte decizionale; - func ionarii de execu ie, ace tia desf oar mai mult o activitate faptic , fie de preg tire a actelor decizionale, fie de punere a lor n executare, activitatea lor fiind strict ndrumat . Este necesar un echilibru ntre num rul func ionarilor de decizie i control i acela al func ionarilor de execu ie, echilibru care este strict uniform (func iile de conducere fiind de maxim 12% din num rul total al func iilor publice).

16

2.2. Leg tura dintre func ionarul public si func ia public n conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2 din Legea nr.188 din 8 decembrie 1999, privind Statutul func ionarilor publici, func ionarul public este persoana numita intr-o func ie public . Astfel, consider m necesar s ne oprim i asupra conceptului de func ie public . Potrivit legii, func ia public reprezint ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor, stabilite n temeiul legii, n scopul realiz rii prerogativelor de putere public de c tre administra ia public central i local . Principiile care stau la baza exercit rii func iei publice sunt: y legalitate, impar ialitate i obiectivitate; y transparen ; y eficen i eficacitate; y responsabilitate, n conformitate cu prevederile legale; y orientare c tre cet ean; y stabilitate n exercitarea func iei publice; y subordonare ierarhic ; Func iile publice sunt prev zute n anexa la Legea statutului func ionarilor publici, iar activit ile administrative care implic exercitarea prerogativelor de putere public sunt urm toarele: a. punerea n executare a legilor i a celorlalte ecte normative; b. elaborarea proiectelor de acte normative i a altor reglement ri specifice autorit ii sau institu iei publice, precum i asigurarea aviz rii acestora; c. elaborarea proiectelor politicilor i strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor i statisticilor, precum i a documenta iei privind aplicarea i executarea legilor, necesare pentru realizarea competen ei autorit ii sau institu iei publice; d. consilierea, controlul i auditul public intern; e. gestionarea resurselor umane i a resurselor financiare; f. colectarea crean elor bugetare; g. reprezentarea intereselor autorit ii sau institu iei publice n raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din ar i str in tate, n limita competen elor stabilite de conduc torul autorit ii sau institu iei publice, precum i reprezentarea n justi ie a autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea; h. realizarea de activit i n conformitate cu strategia de informatizare a administra iei publice. A a cum am men ionat, pentru a putea ocupa o func ie p ublic , persoana trebuie sa fie numit n func ia respectiv . Anterior actului de numire al func ionarului public de desf oar activitatea de recrutare i selec ie a acestuia. Literatura de specialitate eviden ioaz o serie de criterii pentru clasificarea func ionarilor publici. - dup modul de investire n func ie, func ionarii publici sunt debutan i sau definitivi; - dup criteriul studiilor necesare pentru ocuparea unei func ii publice, func ionarii publici se impart n trei clase: clasa I (func ionarii publici cu studii superioare de lung durat , absolvite cu diplom de licen ), clasa a II-a (func ionarii publici absolven i de studii superioare de scurt durat ) i clasa a III-a (func ionarii publici absolven i de studii medii); Potrivit niveluilui atribu iilor titularului func iei publice, distingem: nal i func ionari publici,

17

func ionari publici de conducere i func ionari publici de execu ie; - dup caracterul func iei, func ionarii publici pot fi clasifica i n func ionari profesionali (de carier ) i func ionari politici; - dup gradul de stricte e al disciplinei deosebim ntre func ionari civili i func ionari militari; - n func ie de modul de asigurare a func ion rii serviciilor publice, distingem ntre guvernan i i agen i publici. - dup regimul juridic aplicabil, se deosebesc func ionarii publici supu i statutului general de func ionarii publici supu i unor statute speciale; - dup natura autorit ilor publici, distingem ntre func ionari publici din administra ia guvernamental i cei din administra ia autonom . 2.3. Recrutarea i selec ia func ionarilor publici. Evolu ia practicii si gndirii manageriale a determinat deplasarea aten iei de la factorul material c tre resursa uman . Astfel s-a ajuns la concluzia c individul este o organiza ie, mai mult decat o simpl component a factorilor productivi, iar gestiunea resursei umane dep e te principiile rigide ale gestion rii activelor firmei, innd cont de o seam de caracteristici ce scap calculului economic. Scopul activit ilor de recrutare i selec ie este de a ob ine necesarul numeric si calitativ de angaja i pentru satisfacerea nevoilor de for de munc ale organiza iei, concomitent cu minimalizarea costurilor aferente. Asigurarea acestui necesar de personal este un proces deosebit de important care trebuie sa ina cont nu numai de faptul ca resursa uman este o resurs cheie a organiza iei, ci i de efectele unor posibile gre eli ini iale f cute n recrutarea personalului.Acest lucru poate afecta att climatul de munc al firmei ct si nivelul de eficien , date fiind costurile ridicate si consumul mare de timp necesar pentru realizarea recrut rii si selectiei (publicitate, testare, etc.). n ceea ce prive te responsabilitatea de recrutare si selec ie, aceasta este mp r it ntre managerul resurselor umane si compartimentul personal. n privin a con inutului de recrutare si selec ie, acestea cuprind ac iuni complementare. Activitatea de recrutare este foarte apropiat de cea a selec iei, tr gnd concluzia c nu putem angaja poten ial uman valoros dac acesta nu a fost ales in urma unei recrut ri reusite. 2.3.1. Recrutrea personalului n institu iile publice Prin recrutare se ntelege atragerea i descoperirea unui personal calificat pentru ocuparea posturilor vacante. In mod tradi ional se acord o importan deosebit mai mult selec iei dect recrut rii. Recrutarea trebuie s aib prioritate, mai ales dac se inregistreaz o list de oferte de fort de munc avnd o anumit calificare sau atunci cnd schimb rile demografice transform pia a for ei de munc ntr-o pia a vnz torilor. Pentru ca o organiza ie s aib posibilitatea de a alege persoanele cele mai potrivite pentru ocuparea unui post i pentru a participa la procesul de selec ie, trebuie sa aib in vedere sursele din care urmeaz s fac recrutarea.

18

Formarea, recrutarea, promovarea si perfec ionarea personalului din administra ia public au o absolut importan a n asigurarea unei calit i corespunzatoare a tuturor celor care sunt salaria i ai autorita ii administra iei publice. Este de subliniat faptul ca eficien a administra iei depinde n egal m sur de modul cum acest personal este gestionat i n consecin de managementul resurselor umane din administra ia public . Func ionarul public este persoana numit ntr-o func ie public . Activitatea de recrutare con ine un program alc tuit din patru etape : - analiza cerin elor postului vacant; - ntocmirea specifica iilor aferente activit ii n postul liber; - cercetarea tuturor posibilit ilor privind locurile unde pot fi gasiti posibili candida i; - atragerea candida ilor pentru posturile care urmeaz a fi ocupate. Recrutarea func ionarilor publici nu poate r mne o simpl opera ie administrativ de atragere pur si simplu a unor resurse de munc disponibile ce necesit derularea unor activit i ce vizeaz o selec ie corespunz toare a persoanelor interesate de ocuparea posturilor respective n strns corelare cu starea actual a administra iei publice i obiectivele ei de perspectiv . In func ie de leg tura candida ilor cu organiza ia care inten ioneaz s fac angaj ri, recrutarea poate fi : recrutare din interiorul organiza iei - reprezint o forma avantajoas de recrutare dac se cunosc calit ile i poten ialul actualilor angaja i. Recrutarea intern se realizeaz prin deplasarea resurselor umane n interiorul structurii organizatorice. recrutare din exteriorul organiza iei - apelarea la surse externe de recrutare are loc atunci cnd o organiza ie se confrunt cu plec ri de angaja i care nu pot fi inlocui i din interior sau cnd are nevoie de angaja i cu preg tire special . Metode de recrutare sunt : anun uri in ziare, trguri de jo-buri sau c ut ri pe cont propriu. Un mijloc modern ce cunoa te o dezvoltare destul de rapid i n ara noastr il constituie internetul. Tot mai mul i angajatori i prezint oferta de locuri de munc , iar tot mai multe persoane acceseaz site-urile pentru a fi recruta i on-line. Anun ul trebuie f cut public astfel nct s ajung la cunostin a unui num r ct mai mare de poten iali candida i. Indiferent de mijloacele publicitare folosite, un aspect important il reprezint analiza ce trebuie f cut ntre eficacitatea spontan a anun ului de recrutare i costul acestuia. Deasemeni trebuie s se planifice o apari ie repetat a anun ului de recrutare pentu a cre te ansele ca anun ul sa fie citit de persoanele cele mai potrivite. 2.3.2. Selec ia personalului n institu iile publice Selec ia const ntr-un ansamblu de procese de analiz a calita ilor si a preg tirii profesionale a candida ilor, n scopul numirii pe posturi i/ sau func ii publice in administratie a functionarilor publici necesari. In cadrul select ei propriu-zise, factorii implica i iau o decizie hot rtoare pentru unitate. Criteriile pe care trebuie s le satisfac selec ia sunt: validitatea masura n care prezice cu acurate e performan a ulterioar la locul de munc , eficien a apreciat din punct de vedere al costurilor implicate si al rezultatelor ob inute cu ajutorul metodei de selec ie,

19

acceptabilitatea interdic ia de a stnjeni sub o form sau alta candidatul. Recrutarea si selec ia func ionarilor publici se face prin concurs organizat n limita func iilor publice vacante prev zute anual in acest scop prin planul de ocupare a func iilor publice sau n situa ia n care func iile publice r mn vacante n cursul anului. In ultimul caz, concursurile se organizeaz dup promovarea, transferarea si redistribuirea func ionarilor publici, n conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1209/2003 privind Organizarea i dezvoltarea carierei functionarilor publici. Concursurile se organizeaz (cu avizul Agen iei Nationale a Func ionarilor Publici) astfel: de c tre comisia de concurs constituit pentru recrutarea nal ilor func ionari publici, de c tre Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, pentru ocuparea func iilor publice de conducere vacante, de c tre autorit i i institu ii publice din administra ia public central i local , pentru ocuparea func iilor publice de executie. Condi iile specifice de participare la concursul pentru ocuparea func iilor publice se stabilesc de c tre autorit ile i institu iile publice. Concursul const n trei etape: a) selectarea dosarelor de inscriere se poate face pe baza curriculum vitae, care trebuie sa contin informa ii referitoare la: detalii personale (nume, adresa, vrsta, etc.), calific ri, experien a (firma, postul ocupat, durata angaj rii, motivul plec rii), starea de s n tate, interese extraprofesionale, alte informa ii considerate relevante de candidat. Intruct obiectul recrut rii este realizarea, dup o prim sortare, a unei liste de candida i care vor fi lua i in calcul n efectuarea selec iei, acestia vor fi grupa i n trei categorii : probabili, posibili, nepotrivi i. Acestia din urm vor fi anun a i c cererile le-au fost respinse. b) proba scris ce const n redactarea unei lucr ri sau rezolvarea unor teste gril n prezen a comisiei de concurs. Subiectele pentru proba scris se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel nct s reflecte capacitatea de analiz i sintez a candida ilor, n concordan cu nivelul i specificul func iilor publice pentru care se organizeaz concursul. Prin aceast tehnic se identific profilul profesional al candidatului, care, de i este deosebit de important, nu este i suficient, deoarece un bun specialist nu este intotdeuna indeajuns pentru buna func ionare a unui sistem. Pentru a elimina riscurile se eviden iaz calit ile i deprinderile specifice func ionarului public prin utilizarea unor teste de aptitudini si deprinderi. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sus inerea interviului. c) interviul testeaz : nivelul cunostin elor generale n domeniul administra iei publice i institu iilor comunitare, capacitatea de analiz i sintez , capacitatea de a fundamenta o viziune strategic a deciziilor, nivelul cunoasterii uneia din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

20

Interviul este larg utilizat pentru acei candida i considera i corespunza ori dup primele evalu ri. n func ie de numarul persoanelor din comisie exist mai multe posibilit i de desf urare a interviului : a) interviul individual considerat drept modalitatea cea mai obisnuit , care ofer cea mai bun posibilitate de stabilire a unui contact apropiat ntre candidat si cel care il intervieveaz . Dezavantajul const in faptul c sunt mai multe anse ca decizia sa fie superficial , p rtinitoare. b) Panelul de interviu format din doua sau trei persoane, n general directorul de personal i seful ierarhic al viitorului angajat. Scopul interviului vizeaz evaluarea capacita ilor unui candidat n compara ie cu cerin ele men ionate n specifica ia postului. De i unele informa ii sunt cuprinse n curriculum vitae, altele pot fi ob inute prin prelucrarea testelor. Foramarea unei imagini de ansamblu cere completarea informa iilor cu detaliile privind experien a i caracteristicile personale. Impresia complet , final asupra unei persoane rezult numai dup dialog fa n fa . Pentru ca interviul s - i ating scopul propus trebuie ca cel care il conduce s tie ce informa ii caut i cum le poate ob ine. Principiile generale care trebuiesc respectate n conducerea unui interviu pot fi sintetizate astfel : y clarificarea scopului si obiectivelor interviului, y culegerea i studierea informa iilor necesare, y planificarea etapelor interviului, y preg tirea nc perii n care se va desfasura, y asigurarea asupra lipsei oricaror intreruperi, y deschiderea discutiei intr-o maniera deschis , apropiat , dar mentinnd controlul discu iei, y adresarea unor intreb ri deschise, care necesit mai mult dect da sau nu ca raspuns, y men inerea continuit ii discu iei, y ab inerea de la formularea oricaror judec i personale, y ncurajarea candidatului n continuarea, detalierea oricaror afirma ii apreciate ca utile, y evitarea oricaror promisiuni care nu vor putea fi respectate, y ascultarea candidatului cu interes, y observarea comportamentului non-verbal, y evitarea oricaror prejudec i, y incheierea interviului trebuie facut cu fermitate, tact si polite e. Pe lang metodele enumerate anterior sunt recomandate i urmatoarele metode de selec ie a personalului din institu iile publice: y cercetarea referin elor i calificativelor candida ilor comportament, rela ii, comunicare, y satisfacerea unor criterii formale de c tre candida i absolvirea unei anumite institu ii de nv mnt superior, y probe de verificare a cunostin elor examen cu comisie,

21

testele. Cererea referin elor i calificativelor candida ilor poate fi determinat n ceea ce prive te selec ia candida ilor. Referin ele cu privire la fo ti colegi sau sefi, calificativele ca si eficien a realiz rilor sale constituie informa ii pre ioase pentru un func ionar cu experien pentru selec ia candida ilor. Pot fi utilizate concomitent sau dup aplicarea metodelor de selec ie men ionate anterior (teste, interviuri). n privin a referin elor, informa iile de ordin faptic sunt esen iale: perioada de angajare, denumirea postului, activita ile desf urate, absen ele, motivul plec rii. Opiniile asupra caracterului angajatului i asupra compatibilit ii sale cu un numit post nu sunt ntotdeauna demne de ncredere. Satisfacerea unor criterii formale de c tre candida i este un aspect necesar dar nu suficient. Aceast metod ine cont de preg tirea profesional , respectiv obliga ia candida ilor de a avea o diplom de absolvire ce ar garanta c viitorul func ionar are competen a profesional necesar ndeplinirii sarcinilor. Sistemul administrativ are nevoie de personal cu pregatire specific n domeniul n care se situeaz posturile sau func iile publice vacante. Testele sunt aplicate n vederea selec iei personalului. Clasificate dupa obiectivele urm rite ele pot fi: * testele de cuno tin e deseori folosite pentru realizarea selec iei atunci cnd num rul celor recruta i este mare i informa iile con inute n curriculum vitae nu sunt suficiente pentru departajare. Ele sunt preferate deoarece eviden iaz nivelul cunostintelor acumulate de candidat i sunt direct relevante pentru cerin ele postului, dar nu sunt aplicabile n orice situa ie. * testele de inteligen general pot fi uitlizate n situa iile n care inteligen a este un factor cheie i este necesar garantarea unui nivel minim de inteligen , * testele de aptitudini pot fi grupate n teste pentru: - aptitudini intelectuale utilizate n cazul angaj rii unor persoane tinere cu putine calificari academice i f r experien a, precum i n cazul unor func ii de conducere - aptitudini psihomotorii necesare pentru activit i manuale. * testele de personalitate constau n chestionare f r raspunsuri corecte sau gresite, n care candidatul este ntrebat ce p rere are despre cum ar ac iona n diverse situa ii. n cazul acestor teste se pun doua probleme: - stabilirea setului de tr s turi care sunt direct legate de succesul ntr-o anumit activitate, - stabilirea corect a tr s turilor de personalitate pe baza r spunsurilor date la chestionar. Chestionarele sunt clasificate dupa obiectivele urm rite i categoriile de informa ii oferite (Anexa nr. 1). Se utilizeaza mai multe tipuri de chestionare prin care se identific : a) trasaturile de personalitate un model cunoscut fiind acela potrivit caruia indivizii convie uiesc greu dac apar in unor tipuri diferite din punct de vedere psihologic, ntruct posed un mod diferit de percepere a lumii i luare a deciziilor. Determinandu-i pe oameni s - i cunoasc tipul de personalitate propriu i al colaboratorilor, se mbun t e te comunicarea, precum si productivitatea. Oamenii sunt predispu i s fie: y extraverti i orienta i spre lumea exterioar a fiin elor i a lucrurilor, y introverti i orienta i spre lumea interioar a ideilor i sentimentelor,

22

y ra ionali sesizeaz detaliul, y intuitivi se concetreaz asupra imaginii de ansamblu, y mediativi tind spre decizii logice si obiective, y sentimentali sunt mai subiectivi in fundamentarea deciziilor, y perceptivi tind sa fie flexibili i s cumuleze mai multe informa ii, y deci i totul trebuie sa fie hot rt i rezolvat. b) interesele pot fi identificate cu ajutorul unor chestionare care evolueaz preferin ele candida ilor pentru anumite ocupa ii. Ele sunt aplicabile pentru orientarea indivizilor n func ie de voca ia manifestat , dar pot fi folosite i pentru selectia personalului. c) valorile chestionarele de acest tip ncearc s evalueze opiniile candida ilor asupra unor comportamente considerate bune sau rele. Obiectivul determin rii valorilor candidatului este verificarea compatibilit ii lui cu mediul de munc viitor i a m surii n care acesta va reprezenta un factor motivator. Se apreciaz c exist o compatibilitate cultural atunci cnd convingerile, presupunerile i structurile de comportament din cadrul mediului de munc corespund cu cele ale angajatului. d) studiile de caz verificarea comporamnetului de grup se realizeaz prin discutarea de c tre candida i a unui studiu de caz, n timpul acestui exerci iu ei fiind observa i. Aprecierile f cute in seama de factori precum : proeminen a personalit ii, contribu ia la atingerea scopurilor grupului, sociabilitatea. n urma procesului de selec ie, candidatul poate fi admis, intrnd n procesul de integrare la noul loc de munc sau poate fi respins, urmnd s fac parte dintr-o baz de date la care se va apela n eventualitatea altui interviu.. n situa ia n care solicitantul este respins, pentru o imagine bun a institu iei, intervievatorul ii va trimite acestuia o scrisoare de respingere (Anexa nr. 2). Evaluarea procedurilor de selec ie va fi intotdeauna speculativ . Indiferent de ce ar putea releva investiga iile ulterioare asupra performan elor celor care se al tur unei institu ii publice, nu putem aprecia cum s-ar fi descurcat cei care nu au fost selectiona i Totu i pare prudent s revedem procedurile de selec ie din punct de vedere al performan elor celor care au fost ale i. O persoan ale carei performan e sunt proaste poate s fi fost cea mai bun din lotul de candida i Deasemeni poate ap rea i problema aprecierii oamenilor n func ie de contribu ia lor la satisfacerea unor nevoi pe termen scurt sau n func ie de contribu ia lor pe termen lung la dinamica institu iei. Dac procedurile de selec ie sunt prea lungi, se poate ca si cei mai buni candida i s se ncadreze n alt parte.Revederea sistematic a metodelor de selectie, desi nu pot da solu ii miraculoase, poate releva slabiciunile ce pot fi corectate in viitor. Unul din avantajele interviurilor de plecare este acela c , n special functionarii de personal, pot aprecia dac tipul de persoane care pleac indic slabiciuni n procedura de selec ie.

23

CAPITOLUL 3. STATUTUL FUNC IONARULUI PUBILIC N ROMNIA


3.1. Numirea func ionarilor publici conform legisla iei romne. Aspecte de doctrina i drept comparat. Via a social a pus dintotdeauna multiple probleme, ndeosebi de ordin administrativ. Nevoia a dus la apari ia func iei publice i a func iilor care s-o ndeplineasc . Comunitatea uman n-ar fi avut acces la progres dac nu i-ar fi creat un ntreg organism social, caruia i-a dat viabilitate prin personalul investit n diversitatea de func ii statornicite de-a lungul timpului. Diversitatea sarcinilor pe care le are dendeplinit administra ia public necesit o extrem de variat gam de presta iuni realizate prin serviciile publice, ca i un personal cu pregatire profesional divers . Satisfacearea nevoilor cotidiene ale colectivit ii, a nevoilor omului care traie te ntr-o grupare organizat , r mne finalitatea esen ial i singura justificare a administra iei publice, att de diversificat , mai ales n presta iunile sale c tre popula ie. Privit din punct de vedere sociologic, administra ia public nu reprezint altceva dect o sum de colectivit i umane care organizeaz anumite ac iuni n favoarea altor oameni. Din acest punct de vedere, problema oamenilor care lucreaz n administra ie cap t o importan considerabil . Orict de perfect ar fi organizarea unui organism social i orict de bune legi i decizii ar fi, r mne doar o simpl schem , far viabilitate, dac nu exist oameni competen i, activi i devota i pentru realizarea scopului stabilit. Func ia n cadrul administra iei publice, poate fi definit ca un ansablu de atribu ii stabilite prin lege sau prin actele juridice emise pe baza i n executarea legii, atribu ii pe care le indepline te o persoan fizic angajat ntr-un organ al administra iei publice i care are abilitatea legal de a ndeplini aceste atribu ii ale administra iei publice. Fiecare func ie public se caracterizeaz prin anumite tras turi, dar tuturor func iilor publice le sunt comune urmatoarele: - func ia public reprezint un complex de drepturi i obliga ii, care nu sunt facultative, ci obligatorii pentru persoana investit ; - de asemenea func ia public are caracter de continuitate care decurge din ins i continuitatea existen ei statului; din aceasta nu trebuie s tragem concluzia c func ia public nu poate fi exercitat intermitent; nu trebuie confundat func ia ins i cu realizarea ei; - func ia public nu poate face obiectul unei n elegeri ntre p r i; ea este rezultatul unui act universal de voint prin investirea legal ce acord persoanei care exercit func ia; - func ia public este accesibil tuturor cet enilor, n condi iile legii; Asupra func iei publice exist mai multe tipuri de concep ii pe care le au n general, func ionarii: - func ia public este vazut ca: * o meserie de contact cu publicul (func iile de ghi eu, func iile prin care se realizeaz anumite presta ii n favoarea cet enilor, func iile prin care se exercit controlul de vam , de bilete de tren etc.);

24

* o meserie tehnic , dificil i adesea periculoas , func ionarul nefiind ntr-un raport direct cu publicul (dispeceratul unui nod de cale ferat ce dirijeaz circula ia trenurilor); * mijloc de exprimare a autorit ii, func ie ce le d func ionarilor anumite satisfac ii; - func ia public este privit prin natura sa ca o func ie social ; aceasta implic de la nceput ca acela care o exercit s aib o veritabil voca ie de a se preocupa de cauza public . De i con inutul de func ie este foarte variat, se poate face, totu i, o clasificare a lor; func ii de conducere (ministru i adjunc ii sau asimila ii acestuia, director i director general, ef birou i ef serviciu, prefect, subprefect, primar, etc.) i func ii de execu ie (cu o sfer foarte larg n raport de preg tirea de specialitate a celor ce de in aceste func ii, care nu au dreptul de decizie, ci doar caracter de presta ie). Antonie Iorgovan face i o clasificare analitic a func iilor de conducere i a celor de execu ie i anume: - func ii care presupun toate elementele conducerii, sau numai ale unora dintre acestea; - func ii prev zute numai n Constitu ie (demnitari i anumite func ii eligibile), func ii prev zute n Statutul func ionarilor publici, respectiv n statute speciale pentru unele sectoare ori organe; - func ii de conducere la nivelul organului administrativ, respectiv la nivelul organelor interne i la nivelul compartimentelor; - func ii de conducere cu o natur exclusiv administrative (ministru, director general, director, rector, etc) i func ii de conducere de specialitate (director ethnic, inginer ef, contabil ef,) - func ii de conducere retribuite i neretribuite; - func ii de execu ie pur administrative i func ii de specialitate; - func ii de execu ie civil , respectiv cu caracter militar; - func ii de execu ie care presupun repartizarea sau ocuparea lor pe baz de alegeri; - func ii de execu ie potrivit Statului func ionarilor publici si func ii precizate prin statutele speciale. Func ionarul pubic este, deci, persoana fizic investit cu o func ie public cu caracter de permanen n serviciile autorit ii centrale sau locale, ori in institu iile publice care apar in acestora. Ocuparea func iei de c tre func ionar, n mod legal se face prin simpla investire sau prin investirea urmat de incheierea unui contract de munc , sau prin simpla incheiere a unui contract de munc . Investirea este un act unilateral de putere, iar contractul de munc este un accord de voint . De aceea problema investirii legale a celor care exercit diferite func ii in organele administra iei publice este valabil independent de contractul de munc . Persoanele care exercit diferite func ii n organele administra iei publice trebuie s beneficieze de investitura legal de a exercita permanent sau temporar o ns rcinare n serviciul unui organ de stat; atunci avem un func ionar de fapt, no iune ntrebuin at n special n dreptul penal. n mod logic, actele i faptele func ionarului de fapt ar trebui considerate nevalabile i, deci, neproduc toare de efecte juridice. Cu toate acestea, via a practic a dovedit c se face distinc ie ntre situa ia lipsei totale de investire (deci, n fapt, o uzurpare a func iei ) i situa ia func ionarului temporar investit i care execut atribu iile unei func ii, n mod public; n acest ultim caz, este necesar s lu m n considerare regula

25

validit ii aparen ei n drept; s admitem, deci, ideea c actele i faptele unui asemenea func ionar, produc efecte juridice limitate, dac au creat drepturi subiective n favoarea ter ilor de bun -credint , care nu cunosteau i nici nu ar fi putut s cunosc neregularitatea investirii. Func ionarii administrativi pot fi grupa i n mai multe categorii, n raport de criteriile folosite, n raport de gradul de competen n exercitarea func iei nominaliz m: - func ionarii cu munci de r spundere, deci func ionarii de decizie i control; ace tia au ca principale atribu ii conducerea i coordonarea activit ii celorlal i angaja i, putnd adopta i acte decizionale; - func ionarii far munci de raspundere, deci func ionari auxiliari sau de execu ie, ace tia desf oar mai mult o activitate faptic , fie de preg tire a actelor decizionale, fie de punere a lor n executare, activitatea lor fiind strict ndrumat . Este necesar un echilibru ntre numarul func ionarilor de decizie i control i acela al func ionarilor de execu ie, echilibru care nu este imuabil i strict uniform, pentru c depinde de o serie de factori, cum ar fi: - introducerea tehnicii noi ce duce la reducerea func ionarilor, mai ales de execu ie; - numarul i structura popula iei cu care intr n contact organul administrativ (cu ct numarul popula iei este mai mare ntr-o unitate administrativ - teritorial , cu ct num rul func ionarilor ce o deservesc nemijlocit trebuie s fie mai mare;) - specificul problemelor ce intra n componen a organului administrativ i scopul pentru care a fost creat influenteaz raportul dintre num rul func ionarilor de decizie i control i numarul func ionarilor de execu ie. n raport de modul de investire se disting: func ionarii numi i (investi i) n func ii pe o perioad nedeterminat ; func ionarii ale i (investi i) n func ii pe o perioad determinat (perioada mandatului organului care i-a ales). n raport cu natura func iei avem: militarii ( a caror disciplin este strict , motiv pentru care drepturile i obliga iile lor au o regrlementare special ); civilii care, la randul lor, pot fi mpar i i n sub categorii profesionale (judec tori, profesori, medici, etc.). Legea se impune tuturor cet enilor, cu att mai mult ea se impune func ionarilor administra iei publice care, de la lege, au ob inut func ia pe care o ocup i rolul pe care il au de ndeplinit n societate. Accesul la aceste func ii i statutul juridic n leg tur cu de inerea i exercitarea func iilor respective formeaz statutul func ionarului public. n ara noastr a existat un astfel de statut al func ionarilor publici din anul 1923. Elaborarea i adoptarea unui statut al func ionarilor publici este o conditie sine qua non pentru toate categoriile de func ionari publici. Accesul la func ia public trebuie s prevad anumite condi ii de baz pe care s le ndeplineasc cei ce vor ocupa func ia : condi ia cet eniei i a domiciliului n Romnia; condi ia capacit ii profesionale; condi ia folosirii drepturilor civile f r nici un fel de infrac iune inten ionat la activul persoanei; condi ia unor func ii i reputa ii. n unele cazuri, pentru ocuparea unei func ii, pot fi stabilite prin lege i alte condi ii, cu privire la vrsta, aptitudini, cuno terea unei limbi str ine, etc. In acela i timp, pentru a avea acces la func ia public , func ionarii, de fapt viitorii func ionari, au nevoie de o temeinic cultur general (ceea ce presupune cunos terea valorilor majore ale spiritului uman); o bun pregatire juridic (absolut necesar ); competen a tehnic n domeniul n care vor lucra, precum i o anumit voca ie

26

administrativ ce va trebui cultivat pentru munca organizatoric , att de esen ial n administra ia public . Aceste elemente nu pot constitui dect nceputul, baza de plecare n formarea func ionarilor pentru administra ia public . Func ionarii publici sunt recruta i din rndurile salaria ilor, cu sarcina de a servi interesele generale ale societ ii, fiind ei nsi i salaria i. O diferen iere net ntre situa ia lor juridic , social-politic i aceea a celorlal i angaja i, nu se poate face i nu- i gase te un suport legal. Legisla ia muncii folose te, de regul , termenul de persoane ncadrate n cmpul muncii, pentru a desemna att categoria func ionarilor n campul muncii, ct i aceea a celorlal i salaria i, att timp ct nu exist un statut al func ionarilor. Numirea func ionarilor publici ntr-o func ie, precum i avansarea lor se face, de regul , prin concurs. Procedeul concursului face posibil exercitarea unui larg control al opiniei publice asupra felului n care sunt ocupate func iile din administra ia public . Un concurs pentru recrutarea i promovarea func ionarilor n administra ia public nu trebuie s se bazeze pe probe de memorie i cunostin e enciclopedice, ci s recurg la probe practice pentru a se vedea cum gandesc, pentru a distinge puterea lor de elaborare, capacitatea de alegere a variantei optime pentru o multitudine de solu ii posibile; acei ce candideaz la func ii de execu ie trebuie s fie verifica i n legatur cu solu ionarea problemelor curente, ntocmirea unor acte administrative simple i efectuarea unor opera ii administrative. n urma concursului i rezultatului ob inut se ncheie n scris contractul individual de munc pe durat nedeterminat sau determinat i, odat cu numirea n func ie, func ionarului public i se formeaz un dosar profesional care prive te situa ia profesional i disciplinar , unde va fi notat de seful tehnic cu calificative : de la slab pana la foarte bine; pentru activitatea desfasurat n cursul fiecarui an. Orice func ionar public se afl n raporturi juridice cu organul din care face parte, raport ce se na te ntre persoana fizic ce se oblig a ndeplini o func ie i autoritatea n cadrul careia urmeaz a ndeplini aceast func ie n schimbul salariz rii muncii sale. Actul juridic este conven ia intervenit ntre persoana fizic i administra ia public i care are drept obiect prestarea unei munci n schimbul unei remunera ii i anume: contractul individual de munc reglementat de Codul muncii. Contractul individual de munc pentru angajarea unui func ionar se incheie prin manifestarea consim mntului ambelor p r i: administra ia public i persoana care se angajeaz , adic , viitorul func ionar. Condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc o persoan pentru a putea incheia un contract de angajare ntr-o func ie public , exist o egalitate deplin , f r deosebire de sex, ras , na ionalitate sau religie, n conformitate cu art. 16 din Constitu ia Romniei. Numai persoanele care execut o pedeaps privat de libertate, minorii i interzi ii nu pot ob ine calitatea de func ionar. Pentru ocuparea unei func ii publice, pesoana fizic trebuie s ndeplineasc condi iile generale stabilite de Codul Muncii privind aptitudinile fizice i intelectuale i preg tirea profesional n raport cu func ia concret ce urmeaz s o ocupe. Exist i alte condi ii speciale care creeaz incompatibilit i cu func ia public , cum ar fi : y persoanele care ocup func ii publice n serviciile Parlamentului, al Guvernului, ale institu iei preziden iale, n ministere i n institu iile centrale subordonate guvernului nu pot ndeplini o func ie salarizat n cadrul regiilor autonome, societ ilor comerciale, sau alte unit i cu scop lucrativ; y pe timpul exercit rii mandatului de deputat sau senator, func ionarul public este

27

suspendat din func ie; y func ionarii publici din categoria men ionat nu pot s fac activit i de comer , s ia lucrari n antrepriz sau p mnt n arend i nu pot fi mandatari ai unor persone n ce prive te efectuarea unor acte n legatur cu func ia pe care o ndeplinesc; y este interzis func ionarilor publici s primeasc cereri a caror rezolvare nu este de competen a lor; y este interzis s accepte daruri sau alte avantaje n considerarea situa iei lor oficiale. Majoritatea drepturilor i obliga iilor ce formeaz con inutul raportului juridic de func ie public izvor sc din norme juridice. Consimt mntul p r ilor este necesar numai n cazul clauzelor contractuale care depind, de la nceput de acest consim mnt, n special cele cu privire la locul de munc a func ionarului public este posibil s fie decis unilateral n interesul serviciului. nsu i con inutul raportului juridic al func iei publice il constituie drepturile i obliga iile func ionarului public. Acestea se ncadreaz n disciplina muncii, reglementat de Codul muncii, n general, de regulamentele de ordine interioar n detaliu, conform specificului i de statutele unor sectoare. Drepturile func ionarilor publici sunt incluse i n statutul func ionarilor publici dintre care amintim: - dreptul la opinie al acestora care este garantat - interzicerea oricarei discriminari ntre func ionarii publici pe criterii politice, de apartenen a sindical , convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexual , stare material , origine social sau de orice alt asemenea natur ; - dreptul de asociere sindical este garantat func ionarilor publici, cu exep ia celor ce sunt numi i n categoria nal ilor func ionari publici, func ionarilor publici de conducere i altor categorii de func ionari publici carora le este interzis acest drept prin statute speaciale. - func ionarii publici se pot asocia n organiza ii profesionale sau n alte organiza ii avnd ca scop prezentarea intereselor proprii, promovarea preg tirii profesionale i protejarea statutului lor. - func ionarilor publici le este recunoscut dreptul la grev , n condi iile legii, cu respectarea principiului continuit ii i celerit ii serviciului public. - pentru activitatea desfasurat au dreptul la un salariu compus din: Salariu de baz ; Sporul pentru vechime n munc ; Suplimentul postului; Suplimentului gradului; - func ionarii publici beneficiaz de prime i alte drepturi salariale, n condi iile legii, salarizarea acestora se face n conformitate cu condi iile legii; - au dreptul de asemenea de a- i perfec iona n mod continuu preg tirea profesional ; pe perioada n care func ionarii urmeaz forme de perfec ionare profesional , beneficiaz de drepturile salariale cuvenite, n situa ia n care acestea sunt: organizate la ini iativa sau n interesul autorit ii sau institu iei publice; urmate la ini iativa func ionarului public, cu acordul conducatorului autorit ii sau institu iei publice;

28

organizate de Institutul National de Administra ie, de centrele regionale de formare continu pentru administra ia public local , n condi iile legii, sau n alte institu ii specializate din ar sau strain tate. - durata normal a timpului de lucru pentru func ionarii publici este de 8 ore pe zi i de 40 de ore pe s pt mn . - pentru orele lucrate din dispozi ia conduc torului autorit ii sau institu iei publice peste durata normal a timpului de lucru sau n zilele legale declarate zile nelucr toare func ionarii publici de execu ie au dreptul la recuperare sau la plata majorat cu un spor de 100% din salariul de baz . - func ionarii publici, cu exep ia func ionarilor publici civili din ministerele privind ap rarea na ional , ordinea public i siguran a na ional pot fi ale i sau numi i ntr-o func ie de demnitate public , n condi iile legii; - de asemenea au dreptul la concediu de odihn , la concedii medicale i altfel de concedii, la indemniza ia de concediu, la o prim egal cu salariul de baz din luna anterioar plec rii n concediu, care se impoziteaz separat; - beneficiaz de asisten medical , proteze i medicamente, pensii, precum i celelalte drepturi de asigur ri sociale de stat. n orice raport de munc nu intr numai asemenea drepturi ca acelea personale, ci i acele drepturi necesare pentru ndeplinirea muncii respective, drepturi care, n cazul unui func ionar de stat, sunt denumite drepturi de func iune. Cercetnd raportul de munc care se na te ntre un organ de stat i un muncitor, se eviden iaz i mai bine faptul c nu poate s existe i nu exist n cazul func ionarului de stat dou categorii de raporturi juridice. Obliga iile func ionarilor publici sunt, de asemenea, de doua categorii, distinc ia bazndu-se pe acela i criterii ca i n cazul drepturilor. Prima categorie o formeaz obliga ia de func iune prev zut de normele juridice de reglementare i organizare a func ionarii, iar refuzul ndeplinirii lor constitue infrac iune. A doua categorie o formeaz obliga iile personale care decurg din calitatea de salariat, iar nc lcarea lor constituie abatere disciplinar . Func ionarii au ca obliga ii: y respectarea programului de lucru i folosirea integral i eficient a timpului de munc ; y ridicarea necontenit a nivelului de calificare profesional ; y ndeplinirea sarcinilor de subordonare ierarhic , prin care se asigur o unitate de ac iune n diferitele domenii de activitate ale administra iei pubice i, totodat , se realizeaz autoritatea ierarhic ; y de a p stra secretul i discre ia n leg tur cu problemele de serviciu, att n interiorul institu iei unde lucreaz , ct i n afara acesteia. y n exercitarea atribu iilor ce le revin, s se ab in de la exprimarea sau manifestarea public a convingerilor i preferin elor lor politice, s nu favorizeze vreun partid politic i s nu participe la activit i politice n timpul programului de lucru; y le este interzis s solicite sau s accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al ii, n considerarea func iei lor publice, daruri sau alte avantaje; rezolvarea n termenele stabilite de c tre superiorii ierarhici, lucr rile repartizate;

29

le este interzis s primeasc direct cereri a caror rezolvare intr n competen a lor sau s discute direct cu peten ii, cu exep ia celor c rora le sunt stabilite asemenea atribu ii, precum i s intervin pentru solutionarea acestor cereri; Nendeplinirea obliga iilor de serviciu sau n legatur cu serviciul pot s declan eze diferite forme de r spundere juridic a func ionarilor administra iei publice, n func ie de natura abaterii: r spunderea administrativ disciplinar specific func ionarilor publici; raspunderea administrativ disciplinar propriu-zis , specific dmeniului administrative, deci, mai cuprinz toare; raspunderea administrativ contraven ional . Toate acestea sunt de domeniul dreptului administrativ. y 3.2. Standarde profesionale i deontologice a func ionarului public. 3.2.1 Aspecte generale privind deontologia func iei publice Termenul deontologie provine din grecescul deontor care nseamn ceea ce se cuvine i logos care nseamn tiin . Deontologia poate fi desemnat ca fiind ansamblul normelor etico-juridice care contureaz uncomportamentprofesionalsauprivat. Pornind de la defini ia general dat deontologiei, putem s particulariz m deontologia func ionarului public i s o definim ca fiind ansamblul normelor ce guverneaz comportamentul profesional i privat al func ionarului public, ca titular alfunc iei publice. n situa ia n care func ionarul public a nc lcat normele privind deontologia func iei publice, respectiv, i-a nc lcat obliga iile profesionale deduse din raportul de func ie public precum i normele de comportament n interiorul i n afara institu iei publice, intervine raspunderea disciplinar a acestuia. Prin astfel de abateri disciplinare, func ionarul public i lezeaz demnitatea i prestigiul, statutul sau socio-profesional i moral. Reglementarea comportamentului profesional al func ionarului public se face att prin dispozi ii constitu ionale cu valoare de principiu, ct i prin acte juridice emise de organul legislativ, alte categorii de acte normative, dar i cu ajutorul normelor cutumiare, n special n domeniul diploma iei sau al jurispruden ei. 3.2.2. No iuni asociate conceptului de deontologie1 n tiin a administra iei s-au formulat mai multe obliga ii cu caracter moral dintre care unele au dobndit i caracter de obliga ii profesionale. Probitate Se ntelege prin probitate n primul rnd corectitudinea de care trebuie s dea dovad un func ionar n ndeplinirea sarcinilor de serviciu. Exist o dialectic a corectitudinii exprimat foarte bine de G. Hegel Acela i con inut care este un drept i o
1

Ion Popescu, Drago Dinc , Victor Alistar, M d lina Bonteanu, Deontologia Func ionarilor Publici, suport de curs, Bucure ti, 2002

30

ndatorire este un drept. Cu alte cuvinte, func ionarul are dreptul de a exercita o func ie public atta timp ct ntelege c acea func ie este o ndatorire pentru el. Orice alte criterii pentru nendeplinirea datoriei duc la lipsa de probitate. Demnitate Foarte mul i neglijeaz importan a cuvntului public din sintagma func ie public . Acest cuvnt trimite ns direct la sensul demnit ii pe care o are un func ionar investit cu o func ie (relativ la ceilal i cet eni). Tocmai caracterul public al unei func ii interzice func ionarului s se comporte ca ceilal i i s cear avantaje pentru el sau pentru al ii. Sub aspect material, func ionarul este pl tit pentru a- i exercita func ia, iar sub aspect moral el se bucur de autoritate, neavnd dreptul de a se degrada pe sine sau func ia sa. Reputa ie Aceasta reprezint parerea pe care cei din jur o au fa de cineva sau fa de felul n care o persoan este cunoscut sau apreciat , faima, renumele. Ca orice faim sau renume, reputa ia este redat n primul rnd, de efortul personal, al celui n cauz , care de cele mai multe ori se confec ioneaz n timp din elemente ce in de resortul moralei, fiind apoi r spndit prin intermediul oamenilor sau eforturilor mass-media. Ct de relativ este aceast construc ie moral ne-o dovede te i practica de zi cu zi. Educa ia i mediul, pe lng caracterul nativ al persoanei sunt elemente determinante ale acestei morale. Reputa ia poate fi real sau fals , n func ie de mprejur ri, persoana n cauz putnd fi de bun credin sau duplicitar , poate avea reale aptitudini sau i le poate disimula. Interdic ia cumulului n general, func ionarul public nu poate avea interese contrare administra iei pe care o serve te i ca atare nu ar putea desf ura activit i lucrative n scop personal. Totu i n practica administra iilor publice din statele democratice s-au admis unele derog ri pentru: y activitatea de crea ie i cea stiin ific i literar y acordarea de consulta ii specializate n alte domenii dect cele ale administra iei publice y exploatarea brevetelor de inven ie Avnd n vedere c func ia public este un ansamblu de atribu ii, facem observa ia ca o persoan fizic nu poate, practic, s realizeze n acela i timp atribu iile a dou sau mai multor funcii publice. In acest sens, profesorul P. Negulescu arat c , n principiu func iile publice nu se cumuleaz c ci interesul general cere ca func ionarul s - i consacre ntreaga sa activitate func iei pe care o ndepline te. Totu i, un func ionar angajat ntr-un serviciu public poate desf ura temporar o activitate remunerat pentru un alt serviciu al admnistra iei publice, cu condi ia s aib acordul autorit ii administra iei publice pentru care lucreaz .

31

Impar ialitate Cu privire la dreptul func ionarului public de a face parte din partidele politice sau conturat doua opinii contrare: Una care consider administra ia ca anex politicului i ca atare posibilitatea ca func ionarii s fie politici dispare. Alta care consider c func ionarul are n principal executarea deciziei politice, f r a participa la activit ile partidelor. n Legea 188/1999 privind Statutul Func ionarilor Publici la articolul 42 se stipuleaz Func ionarii publici au obliga ia ca n exercitarea atribu iilor ce le revin s se ab in de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice. Subordonarea Func ionarii publici au obliga ia de a executa ordinele sau instruc iunile primite de la sefii ierarhici. Este evident c aceast obliga ie deschide poarta abuzului din partea sefului f cnd posibil apari ia corup iei. Tocmai de aceea n doctrina i prin Legea 188/1999 se recunoa te dreptul func ionarului de a refuza executarea ordinului n cazul n care este v dit ilegal sau prejudiciaz drepturile fundamentale ale persoanei. n aceast situa ie, func ionarul trebuie s anun en scris motivul refuzului. Corelativ, trebuie precizat c func ionarii superiori poart raspunderea pentru legalitatea ordinelor pe care le transmit subordona ilor; altfel s-ar ajunge la situa ia n care ei ar fi exonera i de r spundere, iar func ionarii subordona i s raspund pentru faptele altora. Fidelitate Aceast dimensiune etic a func ionarului public presupune executarea sarcinilor de serviciu i n interesul institu iei la care func ionarul lucreaz . Obliga ia de fidelitate cuprinde i discre ia necesar cu privire la secretele de serviciu cu care func ionarul opereaz . Tocmai de aceea, n unele statute ale func ionarilor publici se prevede obliga ia de a p stra secretul de serviciu o anumit perioad de timp dup ncetarea raporturilor de munc . (intre 1 si 5 ani). Obliga ia de fidelitate se extinde i asupra persoanelor alese n cadrul autorit ilor cu caracter deliberativ, care au obliga ia de a depune un jur mnt la nceperea mandatului. Respectul fat de func ie Obliga ia de a respecta func ia const n esen a n limita de competen ( competen definindu-se prin capacitatea unei persoane de a realiza n mod corespunz tor i cu eficien a maxim a sarcinilor care ii revin, tot ea fiind cea care genereaz performan a, respectiv productivitatea i eficacitatea).Func ionarul public nu trebuie s - i dep easc atribu iile de serviciu, a a cum sunt stabilite ele n fi a postului. Este evident c dac func ionarul prime te lucr ri pe care nu are competen a s le rezolve, ori intervine pentru solu ionarea lor la seful ierarhic suntem n prezen a unei forme a

32

abuzului n serviciu. 3.2.3. Aspecte generale i principii aplicabile deontologiei func ionarului public romn O preocupare permanent a legiuitorului romn din perioada actual a fost accea de a dezvolta reglementarea intern pe baza acquis-ului comunitar, prelund texte i normative europene, fie n temeiul unei recomand ri a Uniunii Europene, fie pe fondul impunerii venite din partea acestei entit i de a ne adapta legisla ia n vederea ader rii. Un domeniu reglementar esen ial n cadrul capitolelor deschise de c tre p r i n procesul de aderare este reprezentat de statutul func ionarului public, care n perioada comunist nu i-a g sit o consacrare favorabil sau care a fost vitregit prin norme restrictive, de natur a aservi func ionarul superiorului ierarhic. La randul s u, doctrina a ncercat, n special pe temeiul reglement rilor comunitare existente, s defineasc func ia public i natura juridic a raportului de func ie public , s realizeze o vedere comparativ de ansamblu asupra no iunilor de func ionar i salariat, s creeze o baz tiin ific pentru sfera de rela ii relative la func ia public . Principiile de baz n deontologia func ionarului public La baza activit ii func ionarilor publici, a comportamentului lor profesional, a conduitei lor att n interiorul ct i n afara institu iei publice stau urm toarele principii de baz : - egalitatea de tratament fa de ter ii beneficiari serviciului public, respectiv, un comportament nediscriminatoriu fa de uzagerii serviciului public; - respectarea suprema iei Constitu iei, respectul legilor generale n materie i al tuturor actelor normative de c tre purt torii autorit ii publice; - credin i fidelitate fa de ara caruia ii apar ine func ionarul public; - discre ie profesional privind informa iile pe care le prime te i le de ine n exerci iul func iei sale; - obliga ia de supunere i respect fa de eful ierarhic; - ap rarea i respectarea demnit ii i intimit ii uzagerilor serviciului public; - perfec ionarea profesional continu , sub diferite forme etc. Ca stiin , deontologia vine din antichitate, ns ea a fost descoperit ca no iune n epoca modern , pus la nceput pe picior de egalitate cu morala. La noi, ea s-a reg sit sub forma unui ansamblu de reguli consacrate salariatului i r spunderii acestuia, datorit faptului c n perioada comunist nu au mai existat prevederi specifice, exprese de deontologie. Datorit faptului c dreptul romnesc se ntemeiaz pe concep ia pozitivist , n lips de text expres, n Romnia, mult vreme regulile r spunderii disciplinare, administrative, materiale, penale i civile au fost identificate cu regulile deontologice. Faptul c salariatul ncalc o regul de ordine interioar sau prev zut de lege n general era derivat dintr-un comportament profesional inadecvat, care atragea necesitatea aplic rii unei sanc iuni. ns deontologia intereseaz nu aplicarea unei sanc iuni, ci respectarea legii independent de aplicarea sanc iunii, se leag , cu alte cuvinte, de no iunea de

33

responsabilitate. Deontologia trebuie s se raporteze ideatic n primul rnd la manifestarea individului din punct de vedere moral, la respectarea regulilor din proprie convingere nu de teama sanc iunii. A a cum se afirm ntr-o lucrare de specialitate, func ionarul public trebuie s - i duc la bun sfr it atribu iile, nu pentru c a a i se impune, ci fiindc e convins c ele reprezint rostul s u profesional. Prin urmare, con inutul juridic al deontologiei s-a transformat de-a lungul vremii, n elegnd lato sensu normele generale privitoare la responsabilitatea salariatului (func ionarului) i unele norme specifice edictate pentru anumite categorii de persoane profesioni ti, n scopul angaj rii r spunderii acestora, iar stricto sensu, cuprinznd regulile privitoare la r spunderea disciplinar a salariatului (func ionarului). La nivelul acestei r spunderi a func ionarului, un act normativ cu valoare de principiu a fost a teptat ndelung, apari ia Legii nr. 188/1999 nefiind de natur s satisfac necesitatea unui cod deontologic aplicabil func ionarului public. Mai mult, legea special nu cuprinde referiri specifice la regulile deontologice, prev znd numai reguli generale de raspundere patrimonial (civil ), contraventional , disciplinar i penal . n acest context, o lege care s prevad regimul juridic al conduitei profesionale de urmat pentru func ionarii publici este binevenit , aspect mplinit la apari ia Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit al func ionarilor publici. Aceast lege se adreseaz numai celor care ocup temporar sau definitiv o func ie public , n cadrul autorit ilor sau institu iilor publice i are caracter de drept comun pentru toate categoriile de func ionari, cu excep ia acelora care, de i n anumite caracteristici, se aseam n cu aceast categorie, sunt trata i aparte prin legi cu caracter special, avnd statut de liber profesioni ti: medicii, avoca ii, arhitec ii, consilierii de specialitate etc. Ceea ce lamure te acest cod n raport cu reglement rile anterioare este faptul c nc lcarea regulilor deontologice prev zute n textele legii atrage r spunderea disciplinar a func ionarilor publici (art. 24 alin.2). Legea arat totodat c , mergnd pe acela i ra ionament, dac fapta func ionarului public se ncadreaz n limitele legii penale, se va angaja raspunderea penal a func ionarului public, iar atunci cnd se cauzeaz i prejudicii persoanelor fizice sau juridice se poate angaja r spunderea patrimonial a acestui func ionar. ns , prin interpretarea acestor aliniate rezult cert c no iunea de deontologie, cuprinznd reguli de conduit n exercitarea profesiei, cuprinde numai normele privitoare la conduita moral de bun cuviin n cadrul func iei i n via a social . Aceea i concluzie se desprinde i din obiectivele pe care legea le stabile te pentru regulile consacrate n cod, pe de o parte, precum i din prevederile altor legi sau acte normative cu caracter administrativ. Astfel, codul urmare te s asigure cre terea calit ii serviciului public, o bun administrare n realizarea interesului public, eliminarea birocra iei i a faptelor de corup ie din cadrul administra iei publice, men inerea la nivel nalt a prestigiului func iei publice, crearea unui climat de ncredere i respect reciproc ntre cet eni i func ionarii publici i ntre cet eni i autorit ile administra iei publice, pe de alt parte. Conform statutelor i codurilor deontologice ale altor profesii, se poate re ine de asemenea ideea c deontologia respectivului corp de profesioni ti are n vedere regulile moralei pe care trebuie s le respecte respectiva categorie, criteriile raspunderii pentru nerespectarea normelor tehnice i tiin ifice profesionale ncadrndu-se n mod subsidiar

34

n no iunea de deontologie. Statutul func ionarilor Uniunii Europene arat n art.11 c func ionarul public european are ndatorirea de a se achita de ndatoririle sale i s - i adapteze conduita avnd n vedere numai interesele comunit ilor, ceea ce denot ideea de fidelitate, loialitate profesional fa de autoritatea n interesul c reia i desf oar activitatea, no iuni ce ntregesc paleta regulilor morale prev zute statutar pentru func ionarul public. Un alt aspect esen ial pentru analiza regulilor deontologice privind func ionarii publici se determin prin intermediul instrumentului utilizat n scopul consacr rii regulilor deontologice specifice fiecarei categorii. Sau, altfel spus, este nevoie de un act normativ adoptat de autoritatea legiuitoare sau de guvern ori este suficient un act administrativ emanat de la organele de conducere ale profesiei respective ? Prin Hotararea Guvernului nr. 1006/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind accelerarea reformei n administra ia public s-au stabilit ca obiective, printre altele, schimbarea de fond a raporturilor dintre administra ie i cet ean, precum i crearea unui corp profesionist de func ionari publici, stabil i neutru din punct de vedere politic. M surile de realizare a acestora constau n extinderea politicii u ilor deschise, elaborarea normelor i instruc iunilor pentru asigurarea func ionalit ii coerente a Legii nr. 188/1999, elaborarea de reglement ri secundare n aplicarea Legii nr. 188/1999, n concordan a cu legisla ia comunitar , nt rirea rolului ANFP i mbun t irea imaginii acesteia. Apari ia Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit al func ionarilor publici se vrea o lege general , drept comun pentru toate categoriile de func ionari publici, independent de cum persoana n cauz ocup temporar sau permanent o func ie public n cadrul autorit ilor i institu iilor publice. Acest act normativ va putea fi ns aplicat i n completarea codurilor deontologice ale altor profesii, chiar daca nu s-a realizat o trimitere efectiv c tre acesta, deoarece scopul i func ionalitatea acestor profesii demonstreaz o deosebit importan a acestora, asem n tor func iei publice. Aici trebuie realizat o distinc ie. De exemplu, medicul nu este func ionar, el se supune deontologiei medicale, dar daca aceasta nu prevede se pot mprumuta normele Legii nr. 7/2004. Daca medicul are o func ie de conducere, n privin a acestor raporturi i se aplic desigur legea n discu ie. Avnd n vedere caracterul de lege general , cu dispozi ii de principiu, aplicarea sa oricarei categorii de profesioni ti care mplinesc o parte din elementele unui serviciu public nu reprezint un impediment ci, dimpotriv , constituie o norm necesar , n exerci iul func iei respective. Ca atare, orice func ionar public, precum i orice profesionist care ndepline te atribu ii ce duc la satisfacerea unui interes general este inut n activitatea sa de respectarea urmatoarelor principii generale: Respectarea Constitu iei i a legilor rii Prioritatea interesului public fa de interesul privat Asigurarea egalita ii de tratament a ceta enilor n fa a autorit ilor i institu iilor publice Profesionalismul n ndeplinirea atribu iilor de serviciu (responsabilitate, competen ,

35

eficien a, corectitudine i con tiinciozitate) Impar ialitate i independen politic , economic , religioas Integritate moral Libertatea gandirii i exprim rii Cinstea i corectitudinea, deschiderea i transparen a n privin a activit ii desfa urate. Chiar dac regulile de conduit ale func ionarilor publici expuse n cadrul Legii nr.7/2004 sunt specifice serviciului public, ele vor putea fi extinse prin asemanare i categoriilor de profesioni ti sus men ionate. Astfel, sunt considerate esen iale i aplicabile tuturor categoriilor de func ionari urmatoarele reguli: asigurarea unui serviciu public de calitate, loialitatea fa de Constitu ie i lege, loialitate fa de autorit ile i institu iile publice, libertatea opiniilor, interdic ie privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor, participarea la procesul de luare a deciziilor etc. Conduita profesional a func ionarilor publici trebuie s se ncadreze n anumite limite generale, care se completeaz din punct de vedere special i cu prevederile Legii nr.188/1999 cu modific rile aduse prin Legea nr.161/2003. Aceste limite nu sunt determinate numai de obliga iile pe care le prevede legea din punct de vedere profesional, ci i din consacrarea unor interdic ii i incompatibilit i, care, daca ar fi ncalcate, ar atrage numai raspunderea disciplinar n prelabil, iar n raport cu gravitatea lor concret se vor putea ncadra i n fapte care s atrag raspunderea contraven ional , civil sau penal . Legea nr.7/2004 reprezint , n acelasi timp, i o prelungire a prevederilor Legii nr.161/2003 i a legilor privind combaterea i sanc ionarea faptelor de corup ie (Legea nr. 78/2000), deoarece dispozi iile sale cu caracter general se refer , n principal, la respectarea unor reguli morale, deontologice, cu relevant n activitatea general att profesional din care face parte, dar n acela i timp i cu societatea n general. Astfel, func ionarul public nu poate participa n exercitarea func iei publice la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice, s furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate public , s afiseze n cadrul serviciului din care fac parte nsemne sau obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice. Totodat , func ionarul public nu- i poate folosi numele sau imaginea proprie n ac iuni publicitare sau pentru promovarea unei activit i comerciale, precum i n scopuri electorale. Din punct de vedere moral, func ionarul public are obliga ia unui comportament bazat pe respect, bun credint , corectitudine i amabilitate, de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei i demnit ii persoanelor din cadrul institu iei publice n care i desf oar activitatea prin ntrebuin area unor expresii jignitoare, prin dezv luirea unor aspecte ale vie ii private i prin formularea unor plngeri sau sesiz ri cu caracter calomnios.n activitatea sa, func ionarul trebuie s adopte o atitudine impar ial i justificat pentru rezolvarea clar i eficient a problemelor cet enilor, cu respectarea principiului egalit ii acestora n fa a legii i a autorit ii publice. n acest scop, func ionarul public trebuie s promoveze solu ii similare sau identice n accea i categorie i de orice alt natur

36

de situa ii de fapt, cu eliminarea oricarei forme de discriminare bazat pe aspecte privind na ionalitatea, convingerile religioase i politice, starea material , s n tatea, vrsta, sexul sau alte aspecte. n cadrul rela iilor interna ionale, func ionarul public care reprezint autoritatea sau institu ia public respectiv are obliga ia legal de a promova o imagine favorabil autorit ii sau institu iei publice pe care o reprezint . n acela i timp, legea consacr i obliga ia func ionarului public care se afl n deplasare ntr-un stat str in s se informeze i s cunoasc obiceiurile acestei ri i s le respecte, alaturi de regulile de protocol. Tot n cadrul obliga iei de a respecta regula impar ialit ii, legea cere func ionarului public s aiba o conduit care s asigure egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea cariereia n func ia public pentru func ionarii din subordine. Astfel, func ionarii publici de conducere au obliga ia s examineze i s aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competen ei pentru personalul din subordine, atunci cnd propun sau aprob avans ri, promov ri, transferuri, numiri sau eliber ri din func ie ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluznd orice forma de favoritism sau discriminare. Conduita func ionarului public este reglementat de lege i n cadrul raporturilor sociale la care acesta particip , f r referire la atribu iile func iei sale sau la autoritatea pe care o reprezint . Astfel, func ionarului public ii este interzis ca n raporturile sale cu cet enii, f r referire la func ia public , s uzeze de prerogativele func iei publice de inute, folosindu-se de pozi ia oficial pe care o de ine pentru a influen a luarea unor decizii sau determinarea lua rii anumitor m suri. De asemenea, el nu se poate folosi de bunurile proprietate public n interes personal, ci este inut s asigure folosirea resurselor publice n mod eficient, n conformitate cu prevederile legale. Ca atare, din prevederile normelor indicate se desprinde ideea c prin Codul deontologic al func ionarului public legiuitorul a n eles, n principal, reguli morale de conduit pe care func ionarul este inut s le respecte n cadrul activit ii desfa urate ca purtator al autorit ii publice, dar i ca simplu cet ean, n rela iile sale cu semenii. 3.3. R spunderea func ionarilor publici nc lcarea cu vinov ie de c tre func ionarii publici a ndatoririlor corespunz toare func iei publice pe care o de in i a normelor de conduit profesional i civic prev zute de lege constituie abatere disciplinar i atrage r spunderea disciplinar a acestora. Constituie abateri disciplinare urm toarele fapte : - ntrzierea sistematic n efectuarea lucr rilor ; - neglijen a repetat n rezolvarea lucr rilor ; - absen e nemotivate de la serviciu ; - nerespectarea n mod repetat a programului de lucru ; - interven iile sau st ruin ele pentru solu ionarea unor cereri n afara cadrului legal; - nerespectarea secretului profesional sau a confiden ialit ii lucr rilor cu acest caracter ; - manifest ri care aduc atingerea prestigiului autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea ;

37

- desf urarea n timpul programului de lucru a unor activit i cu caracter politic; - refuzul de a ndeplini atribu iile de serviciu ; - nc lcarea prevederilor legale referitoare la ndatoriri, incompatibilit i, conflicte de interese i interdic ii stabilite prin lege pentru func ionarii publici; - stabilirea de c tre func ionarii publici de execu ie de rela ii directe cu peten ii n vederea solu ion rii cererilor acestora. Sanc iunile disciplinare sunt: - mustrarea scris ; - diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad de pn la 3 luni; - suspendarea dreptului de avansare n gradele de salarizare sau dup caz, de promovare n func ia public pe o perioad de la 1-3 ani; - trecerea ntr-o func ie public inferioar pe o perioad de pn la l an, cu diminuarea corespunz toare a salariului; - destituirea din func ia public ; n Statutul func ionarilor publici este reglementat institu ia cazierului administrativ, definit ca fiind actul care cuprinde sanc iunile disciplinare aplicate func ionarului public i care nu au fost radiate n condi iile legii. Acest document este necesar n urm toarele situa ii: > desemnarea unui func ionar public ca membru n comisia de concurs pentru recrutarea func ionarilor publici; > desemnarea unor func ionari publici n calitate de pre edinte i membru n comisia de disciplin ; > desemnarea unui func ionar public ca membru n comisia paritar ; > ocuparea unei func ii publice corespunz toare categoriei nal ilor func ionari publici sau categoriei func ionarilor publici de conducere. LISTA - CUPRINZND FUNC IILE PUBLICE I. Func ii publice generale Secretar general al guvernului i secretar adjunct al guvernului; Consilier de stat; Secretar general i secretar adjunct din ministere ; Prefect; Subprefect; Secretar general al prefecturii, secretar general al jude ului; Director general din cadrul ministerelor ; Director general adjunct, director i director adjunct din aparatul ministerelor; Secretar al municipiului, al ora ului, al comunei; Director executiv i director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate, precum i n cadrul aparatului propriu al autorit ilor administra iei publice locale; ef serviciu ; ef birou ; Expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor ; Referent de specialitate ; Referent.
38

y y y y y y y y y y y y y y y

II. Func ii publice specifice y Arhitect ef; y Inspector de concuren ; y Inspector vamal; y Inspector de munc ; y Controlor delegat; y Comisar. 3.3.1. Aspecte privind etica func ionarilor publici n ara noastr , etica n administra ia public are o importan aparte fa de alte state cu administra ii democratice consolidate. Procesul de a ezare legislativ a administra iei publice romne ti a fost el nsu i greu. Statutul Func ionarului Public, Legea managerului public i Codul de Conduit au intrat n vigoare de pu in timp, iar cerin ele lor devin practici institu ionale curente ntr-un timp destul de lung. A ignora dezvoltarea pe coordonate etice a administra iei publice, sub pretextul c este de ajuns aplicarea legii este tot una cu a ignora faptul c administratorii publici sunt persoane, nu simpli executan i, c ei au propriile valori, provin din medii diferite, iar dorin a lor de afirmare ca profesioni ti ai administra iei nu se reduce la conformism, datorie pe sarcin , salariu, sanc iune, premiere, ci c identitatea profesional devine o component a identit ii personale. mplinirea profesional este o parte a mplinirii omene ti i o condi ie a stimei de sine. Zona etic a administra iei publice este cu att mai sensibil cu ct scopul vizat este men inerea ncrederii publice n func ionarea institu iilor, ncredere f r de care democra ia este doar spectacol politic. ntr-o abordare sus inut de compara ia realizat cu sistemul privat, administra ia public are cteva deficien e majore, care, sper m s dispar u or, avnd n vedere infuzia de tineri care intr n administra ie: - lipsa de cultur politic i managerial a func ionarilor publici; - conservatorismul manifestat de vechea gard , concretizat prin p strarea unor consilieri pensiona i i care nu mai gndesc n termenii contextului actual al schimb rilor; - dificultatea cu care se completeaz cunoa terea i cu care se asimileaz experien ele de succes din alte ri; - slaba cunoa tere a limbilor str ine; - lipsa cunoa terii nemijlocite a situa iilor din teren i adoptarea multor decizii din birouri; - lipsa de informa ie i mai ales de comunicare privind fapte i ac iuni concrete desf urate cu succes n alte institu ii similare; - paralelismul raport rii func ionarilor publici v zut ca flux de informa ii direc ionate de jos n sus pe o singur direc ie f r colateralit i (organigramele nu includ i leg turile de comunicare dintre compartimente). Deveni i de curnd manageri publici, unii dintre conduc torii institu iilor publice se afl constant n fa a unor decizii cu implica ii etice i sunt adesea obliga i s opteze ntre aspira ii personale i responsabilit i institu ionale.

39

Interesul public face necesar un cadru moral n care managerii s poat opta. Acest cadru moral este circumscris unor valori de tipul: demnitate personal , libertate, respect pentru ordine i lege. Ei au datoria s abordeze ra ional propriul rol n sensul eficien ei (s ob in cel mai bun rezultat cu cel mai sc zut cost). Din acest motiv abordarea lor trebuie s fie, pe lng cea deontologist (legat mai ales de statutul lor de implementatori de legi) i una utilitarist : ac iunea unui administrator public este moral corect dac produce cea mai mare utilitate pentru cel mai mare num r de oameni. Nu to i managerii sunt func ionari publici i nu to i func ionarii publici sunt manageri. Poate p rea un joc de cuvinte dar nu este deloc a a. Potrivit lui Harold F. Gortner (1986), manager ntr-o institu ie public este: Oricine produce politici publice sau se ngrije te de implementarea politicilor publice. Cei care utilizeaz resurse publice care au impact asupra indivizilor sau grupurilor dintr-o societate. Oricine joac un rol de lider ntr-o birocra ie. Este important s facem distinc ia ntre lideri i manageri, de i etica n administra ia public vizeaz ambele categorii. Liderii joac urm toarele roluri: < proiecteaz scopurile; < afirm valorile organiza iei; < motiveaz personalul; < slujesc drept simbol al organiza iei (sunt oamenii de imagine); < reprezint grupul; < evalueaz indivizii i grupul. Managerii: < de in func ii de conducere; < contureaz modalit i practice de atingerea scopurilor; < caut i distribuie utilizarea resurselor; < urm resc procesele organiza ionale; < fac studii pentru diferitele probleme care trebuie solu ionate. Func ionarii de nivel mediu i cei situa i pe prima linie joac un rol foarte important n administra ie, inclusiv din perspectiv etic i politic . Ra iunile pentru care consider m c ar trebui s aib acest rol sunt, n principal, urm toarele: controleaz informa ia care ajunge la legislativ i la manageri i consiliaz ambele categorii (controlul asupra informa iei este o form esen ial a puterii); fac lobby pentru diferite grupuri de interese; orice program de guvernare, indiferent de nivelul c ruia i se adreseaz , trebuie implementat i aceasta depinde de administra ia public ; conformismul, n sensul supunerii la norme, primeaz asupra convingerilor personale i este criteriu de men inere i promovare n administra ie; Un manager ntr-o organiza ie public trebuie s in cont, n ultim instan , de urm toarele aspecte cu valen e etice: 1. Interesul public general: solu iile date de aceast categorie afecteaz via a oamenilor; sunt formulate n numele interesului public; aplicarea lor antreneaz resurse publice. 2. Scopurile politice pentru care lucreaz : administra ia public implementeaz politici publice. 3. O n elegere a actorilor implica i. 4. Dinamica organiza iilor n care lucreaz .

40

5. Personalitatea celor cu care interac ioneaz . Primele imperative cu care se confrunt managerii publici sunt urm toarele: y s satisfac standardele de performan profesional , comportamental i etic ; y s adere la ceea ce le impun guvernul, politicile publice, publicul nsu i; y s mpace cerin ele legii cu situa iile reale din via a zilnic , pentru fiecare angajat; y s mpace morala privat cu cerin ele codului profesional. Managerii publici au dou priorit i care uneori pot s fie contradictorii: publicul i propria institu ie. Ei lucreaz sub presiune iar presiunea cea mai frecvent o reprezint cea dat de politicile fiscale, de recompensare, etc. n acela i timp ei au i calitatea de angaja i ai publicului i de cet eni. n calitate de angaja i ai publicului ei nu au dreptul s fac politici partizane ; atfel ar determina neglijarea obliga iei legale de a servi publicul. n calitate de cet eni ei particip la procesul politic. Dac se izoleaz de politic i neglijeaz ndatoririle de cet eni. Caracteristicile personale ale func ionarilor publici conteaz n mod semnificativ, tocmai din cauza particularit ii muncii lor. Ei se afl ntr-o a a numit zon gri n care nu pot s fie nici total altrui ti (orienta i exclusiv pe interesul public), nici egoi ti, orienta i doar spre interese proprii. Func ionarii publici lucreaz n comunit i n care au rude, prieteni, efi, persoane de care sunt lega i prin interese proprii. Lor li se cere s se orienteze neutru i deta at spre public. Prin urmare, ei nu pot s fie dect resurse umane competente pentru func iile pe care le ocup . Func ionarii publici tr iesc ntr-un climat politic n schimbare, prin urmare, etica lor este una situa ional . n consecin , ata amentul rigid fa de un anumit set de valori este disfunc ional. Dac vor urma strict procedurile, vor sluji ordinii, stabilit ii, egalit ii de tratament i eficien ei. Uneori ns aplicarea multiplelor proceduri poate s creeaze efecte nedrepte unor cet eni, n raport cu al ii. Datoria moral a func ionarilor publici este cea de dezvoltare a integrit ii profesionale. 3.3.2. Sugestii etice pentru managerii din administra ia public Pentru un comportament ct mai apropiat de exigen ele etice i ale managementului resurselor umane, managerii din administra ia public trebuie s in cont de urm toarele: y S recruteze i s selecteze oameni bine motiva i, de bun credin i preg ti i pentru rolul de func ionar public. y S se concentreze pe rezultate ca scop, nu pe structuri birocratice ca scop. y S ncerce s g seasc un echilibru corect ntre cerin ele legii, ale guvern rii i interesul public. y S in seama de considerente legate de etic la examenele de selec ie i la promovare a peroanelor aflate n calitate de subordona i.. y S stimuleze subordona ii s - i pun probleme etice despre munca lor. y S trateze subordona ii potrivit principiului respectului reciproc, nu cu superioritate ierarhic arogant sau cu atitudine de st pn sau de patron. y S nu schimbe scopurile de la o zi la alta, ci s le construisc unul din altul i s le urmeze unul dup altul. y S - i cultive calit ile analitice i de cercetare. y S ajute cet enii s fie pro-activi n privin a agendei guvernamentale, sprijinind
41

forme de democra ie participativ . y S promoveze practicile bune n toate zonele profesionale pe care le poate influen a. y S ncurajeze educa ia, preg tirea profesional i dezvoltarea func ionarilor publici, ca pe un exerci iu civic realist. n Codul de conduit al func ionarului public se utilizeaz o serie de termeni, care conduc la o caracterizare distinct a acetei categorii de angaja i.

42

CAPITOLUL 4. ASPECTE ALE JURISPRUDEN EI PRIVIND EXERCITAREA FUNC IEI PUBLICE.


4.1. Litigii in leg tur cu numirea n func ia public func ie public . i ncetarea raportului de

4.1.1. Modificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu. Modificarea raportului de serviciu. Mobilitatea n cadrul corpului func ionarilor publici se realizez prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel: a) pentru eficientizarea activit ii autorit ilor i institu iilor publice; b) n interes public; c) n interesul func ionarului public, pentru dezvoltarea carierei n func ia public . Modificarea raporturilor de serviciu ale func ionarilor publici de execu ie i func ionarilor publici de conducere are loc prin: a) delegare; b) deta are; c) transfer; d) mutarea n cadrul altui compartiment sau altei structuri f r personalitate juridic a autorit ii sau institu iei publice; e) exercitarea cu caracter temporar a unei func ii publice de conducere. Dac mobilitatea func ionarilor publici de execu ie i a func ionarilor publici de conducere se dispune n interes public, n condi iile legii, func ionarii publici nu pot refuza deta area i mutarea n cadrul altui compartiment sau altei structuri f r personalitate juridic a autorit ii sau institu iei publice, cu excep ia cazurilor prev zute la art. 77 alin. (3), i anume: a) graviditate; b) i cre te singur copilul minor; c) starea s n t ii, dovedit cu certificat medical, face contraindicat deta area; d) dac deta area se face ntr-o localitate n care nu i se asigur condi ii corespunz toare de cazare; e) este singurul ntre in tor de familie; f) motive familiale temeinice care justific refuzul de a da curs deta rii, sub sanc iunea eliber rii din func ia public . n aceste cazuri, modificarea raportului de serviciu se dispune de c tre persoana care are competen a de numire n func ia public , cu avizul sau la solicitarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. DELEGAREA se dispune n interesul autorit ii sau institu iei publice n care este ncadrat func ionarul public, pe o perioad de cel mult 60 de zile calendaristice ntr-un an. Delegarea pe o perioad mai mare de 60 de zile calendaristice n cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al func ionarului public. Func ionarul public poate refuza delegarea dac se afl n una dintre urm toarele situa ii: a) graviditate; b) i cre te singur copilul minor; c) starea s n t ii, dovedit cu certificat medical, face contraindicat delegarea. Pe timpul deleg rii func ionarul public i p streaz func ia public i salariul, iar autoritatea sau institu ia public care l deleag este obligat s suporte costul integral al transportului, caz rii i al indemniza iei de delegare. DETASAREA se dispune n interesul autorit ii sau institu iei publice n care urmeaz s i desf oare activitatea func ionarul public, pentru o perioad de cel mult 6 luni. n cursul unui an calendaristic un func ionar public poate fi deta at mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris. Deta area se poate dispune dac preg tirea profesional a func ionarului public corespunde atribu iilor i responsabilit ilor func iei publice, cu respectarea categoriei,

43

clasei i gradului profesional al func ionarului public. Deta area se poate dispune i pe o func ie public de conducere, dac func ia public este vacant , cu caracter temporar. Ea se dispune de c tre persoana care are competenta numirii n func ia public , pe o perioad de maximum 6 luni ntr-un an calendaristic, cu avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, pentru func iile din cadrul autorit ilor i institu iilor publice din administra ia publica centrala, respectiv cu obliga ia n tiin rii nainte cu cel pu in 10 zile a Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, pentru func iile publice din cadrul autorit ilor i institu iilor publice din administra ia publica local . De asemenea, func ionarul public trebuie s ndeplineasc condi iile de studii i vechime n specialitatea studiilor i s nu existe n cadrul autorit ii sau institu iei publice func ionari publici care s exercite cu caracter temporar func ia public . Func ionarul public poate fi deta at pe o func ie public inferioar , numai cu acordul s u scris. Func ionarul public poate refuza deta area dac se afl n una dintre urm toarele situa ii: a) graviditate; b) i cre te singur copilul minor; c) starea s n t ii, dovedit cu certificat medical, face contraindicat deta area; d) deta area se face ntr-o localitate n care nu i se asigur condi ii corespunz toare de cazare; e) este singurul ntre in tor de familie; f) motive familiale temeinice justific refuzul de a da curs deta rii. Pe perioada deta rii func ionarul public i p streaz func ia public i salariul. Dac salariul corespunz tor func iei publice pe care este deta at este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul deta rii n alt localitate autoritatea sau institu ia public beneficiar este obligat s -i suporte costul integral al transportului, dus i ntors, cel pu in o dat pe lun , al caz rii i al indemniza iei de deta are. TRANSFERUL, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc dup cum urmeaz : a) n interesul serviciului; b) la cererea func ionarului public. Transferul se poate face ntr-o func ie public pentru care sunt ndeplinite condi iile specifice prev zute n fi a postului. a) Transferul n interesul serviciului se face ntr-o func ie public de aceea i categorie, clasa i grad profesional cu func ia public de inut de func ionarul public sau ntr-o func ie public de nivel inferior. Transferul n interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al func ionarului public transferat. n cazul transferului n interesul serviciului n alt localitate, func ionarul public transferat are dreptul la o indemniza ie egal cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioar celei n care se transfer , la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport i la un concediu pl tit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suport de autoritatea sau institu ia public la care de face transferul, n termen de cel mult 15 zile de la data aprob rii transferului. b) Transferul la cerere se face ntr-o func ie public de aceea i categorie, clas i grad profesional sau ntr-o func ie public de nivel inferior, n urma aprob rii cererii de transfer a func ionarului public de c tre conduc torul autorit ii sau institu iei publice la care se solicit transferul. n acest caz, transferul poate avea loc numai ntre autorit i sau institu ii publice din administra ia public central , ntre autorit i administrative autonome ori, dup caz, ntre autorit i sau institu ii publice din administra ia public local . n cazul func ionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe func ii publice de conducere ale c ror atribu ii sunt similare cu atribu iile func iei publice de pe

44

care se efectueaz transferul, ntr-o func ie public pentru care sunt ndeplinite condi iile specifice prev zute n fi a postului i cu respectarea condi iilor precizate n cazul transferului n interesul serviciului sau n cazul transferului la cerere, dup caz. Autorit ile sau institu iile publice au obliga ia de a asigura publicitatea func iilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. n situa ia n care doi sau mai mul i func ionari publici solicit ocuparea unei func ii publice vacante prin transfer la cerere, selec ia se face pe baz de interviu. MUTAREA N CADRUL ALTUI COMPARTIMENT al autorit ii sau institu iei publice poate fi definitiv sau temporar . Mutarea definitiv n cadrul altui compartiment poate avea loc n urm toarele situa ii: a) cnd se dispune de c tre conduc torul autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea func ionarul public, pe o func ie public vacant de aceea i categorie, clas i grad profesional sau cu repartizarea postului corespunz tor func iei publice de inute, cu respectarea preg tirii profesionale a func ionarului public i a salariului acestuia. n acest caz este necesar acordul scris al func ionarului public; b) la solicitarea justificat a func ionarului public, cu aprobarea conduc torului autorit ii sau institu iei publice, pe o func ie public de aceea i categorie, clas i grad profesional, cu respectarea preg tirii profesionale a func ionarului public; c) n alte situa ii prev zute de dispozi iile legale. Mutarea temporar n cadrul altui compartiment se dispune motivat, n interesul autorit ii sau institu iei publice, de c tre conduc torul autorit ii sau institu iei publice, pe o perioad de maximum 6 luni ntr-un an, cu respectarea preg tirii profesionale i a salariului pe care l are func ionarul public. Mutarea temporar sau definitiv n cadrul altui compartiment poate fi solicitat de func ionarul public n cazul n care starea s n t ii, dovedit cu certificat medical, nu i mai permite desf urarea activit ii n acel compartiment. Mutarea se poate face pe o func ie public corespunz toare, dac func ionarul public n cauz este apt profesional s ndeplineasc noile atribu ii care i revin. Dac mutarea se dispune n alt localitate, func ionarul public beneficiaz de drepturile prev zute la art. 78 alin. (3), care au detaliate mai sus, n cazul transferului. Func ionarul public poate refuza mutarea n cadrul altei structuri a autorit ii sau institu iei publice n alt localitate, dac se afl ntr-una dintre situa iile prev zute la art. 77 alin. (3), detaliate mai sus n cazul deta rii. EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE se realizeaz prin promovarea temporar a unui func ionar public care ndepline te condi iile specifice pentru ocuparea acestei func ii publice. i care nu are n cazierul administrativ sanc iuni disciplinare neradiate n condi iile prezentei legi. Dac func ia public este vacant , m sura se dispune de c tre persoana care are competen a numirii n func ia public , pe o perioad de maximum 6 luni ntr-un an calendaristic, astfel: a) cu avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, pentru func iile din cadrul autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public central ; b) cu obliga ia n tiin rii nainte cu cel pu in 10 zile a Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, pentru func iile publice din cadrul autorit ilor i institu iilor publice din administra ia public local . n situa ia n care Agen ia Na ional a

45

Func ionarilor Publici constat c nu sunt ndeplinite condi iile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei func ii publice de conducere, dispune neefectuarea m surii sau, dup caz, ncetarea acesteia. n mod excep ional, perioada poate fi prelungit cu maximum 3 luni, cu avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, dac autoritatea sau institu ia public a organizat concurs de recrutare sau promovare i func ia public nu a fost ocupat , n condi iile legii. Dac func ia public este temporar vacant , m sura se dispune de c tre persoana care are competen a numirii n func ia public , pn la data ncet rii suspend rii din func ia public , a deta rii titularului func iei publice sau, dup caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului func iei publice a sanc iunii retrograd rii n treptele de salarizare sau a retrograd rii n func ia public pe o perioad de pn la un an. Dac salariul corespunz tor func iei publice pe care o exercit cu caracter temporar este mai mare, func ionarul public are dreptul la acest salariu. nal ii func ionari publici sunt supu i mobilit ii n func ie i prezint disponibilitate la numirile n func iile publice corespunz toare nal ilor func ionari publici prev zute prin Statut. Refuzul nentemeiat al numirilor atrage eliberarea din func ia public . Autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, precum i locuin e de serviciu, n condi iile legii. Suspendarea raportului de serviciu. Raportul de serviciu se suspend de drept atunci cnd func ionarul public se afl n una dintre urm toarele situa ii: a) este numit sau ales ntr-o func ie de demnitate public , pentru perioada respectiv (cu excep iile prev zute la art. 33 i anume nal ii func ionari publici i func ionarii publici de conducere pot candida pentru func ii de demnitate public i pot fi numi i n func ii de demnitate public numai dup ncetarea, n condi iile legii, a raporturilor de serviciu); b) este ncadrat la cabinetul unui demnitar; c) este desemnat de c tre autoritatea sau institu ia public s desf oare activit i n cadrul unor misiuni diplomatice ale Romniei ori n cadrul unor organisme sau institu ii interna ionale, pentru perioada respectiv ; d) desf oar activitate sindical pentru care este prev zut suspendarea, n condi iile legii; e) efectueaz stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat; f) este arestat preventiv; g) efectueaz tratament medical n str in tate, dac func ionarul public nu se afl n concediu medical pentru incapacitate temporar de munc , precum i pentru nso irea so ului sau, dup caz, a so iei ori a unei rude pn la gradul I inclusiv, n condi iile legii; h) se afla n concediu pentru incapacitate temporar de munca, pe o perioad mai mare de o lun , n condi iile legii; i) carantin , n condi iile legii; j) concediu de maternitate, n condi iile legii; k) este disp rut, iar dispari ia a fost constatat prin hot rre judec toreasc irevocabil ; l) for major ; l^1) n cazul n care s-a dispus trimiterea n judecat pentru s vr irea uneia din urm toarele infrac iuni: infrac iuni contra umanit ii, contra statului sau contra autorit ii, de serviciu sau n legatura cu serviciul, care impiedica nf ptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni s vr ite cu inten ie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea func iei publice, cu excep ia situa iei n care a intervenit reabilitarea; l^2) pe perioada cercet rii administrative, n situa ia n care func ionarul public care a s vr it o abatere disciplinar poate influen a cercetarea administrativ , la propunerea motivat a comisiei de disciplin ; m) n alte cazuri expres prev zute de lege. (art. 81, alin 1)

46

n termen de 15 zile calendaristice nainte de data ncet rii motivului de suspendare de drept, dar nu mai trziu de data lu rii la cuno tin de motivul ncet rii suspend rii de drept, func ionarul public este obligat sa informeze n scris persoana care are competen a legal de numire n func ia public despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competen a legal de numire n func ia public atrage ncetarea de drept a raportului de serviciu al func ionarului public, cu excep ia cazurilor prev zute la lit. f), h), i), k) i l). Persoana care are competen a legal de numire n func ia public are obliga ia s asigure, n termen de 5 zile de la expirarea termenului de 15 zile calendaristice, condi iile necesare relu rii activit ii de c tre func ionarul public. Raportul de serviciu se suspend la ini iativa func ionarului public n urm toarele situa ii: a) concediu pentru cre terea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 ani, n condi iile legii; b) concediu pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 7 ani sau, n cazul copilului cu handicap pentru afec iunile intercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani; c) desf urarea unei activit i n cadrul unor organisme sau institu ii interna ionale, n alte situa ii dect cele n care raportul de serviciu este suspendat de drept; d) pentru participare la campania electoral ; e) pentru participarea la grev , n condi iile legii. Raportul de serviciu se poate suspend la cererea motivat a func ionarului public, pentru un interes personal legitim, n alte cazuri dect cele prev zute la suspendarea din ini iativa func ionarului public i la art. 81 alin. (1), pe o perioad cuprins ntre o lun i 3 ani. Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face n scris, cu cel pu in 15 zile calendaristice nainte de data cnd se solicit suspendarea, cu excep ia situa iei prev zute la lit. e), i anume pentru participarea la grev , cnd cererea de suspendare se face cu 48 de ore nainte de declan area grevei. Suspendarea raportului de serviciu se constat n cazurile prev zute pentru suspendarea la ini iativa func ionarului public, i n cazurile de suspendare de drept a raportului de serviciu, precum i n alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprob n cazul cererii motivate a func ionarului public, pentru un interes personal legitim, n alte cazuri dect cele prev zute la art. 82. alin. (1) i la art. 81 alin. (1), prin act administrativ al persoanei care are competenta numirii n func ia public . Dispozi iile referitoare la obliga ia func ionarului public de a informa n scris persoana care are competen a legal de numire n func ia public precum i referitor la consecin ele neinform rii se aplic n mod corespunz tor i pentru cazurile de suspendare la ini ia iva func ionarului i la cererea motivat a func ionarului. Reluarea activit ii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competen a legal de numire n func ia public . Actul administrativ prin care se constat , respectiv se aprob suspendarea raportului de serviciu, precum i cel prin care se dispune reluarea activit ii de c tre func ionarul public se comunic Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, n termen de 10 zile lucr toare de la data emiterii. Pe perioada suspend rii raportului de serviciu autorit ile i institu iile publice au obliga ia s rezerve postul aferent func iei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioad determinat , n condi iile legii. Pe perioada suspend rii, raporturile de serviciu ale func ionarilor publici nu pot nceta i nu pot fi modificate dect din ini iativa sau cu acordul func ionarului public n cauz .

47

Perioada suspend rii raporturilor de serviciu n condi iile n care func ionarul este desemnat de c tre autoritatea sau institu ia publica s desf oare activit i n cadrul unor misiuni diplomatice ale Romniei ori n cadrul unor organisme sau institu ii interna ionale, pentru perioada respectiv sau desf oar activit i n cadrul unor organisme sau institu ii interna ionale, n alte situa ii dect cele prev zute anterior se consider vechime n func ia public . ncetarea raportului de serviciu. ncetarea raporturilor de serviciu ale func ionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competen a legal de numire n func ia public i are loc n urm toarele condi ii: a) de drept; b) prin acordul p r ilor, consemnat n scris; c) prin eliberare din func ia publica; d) prin destituire din func ia publica; e) prin demisie. Raportul de serviciu nceteaz de drept: a) la data decesului func ionarului public; b) la data r mnerii irevocabile a hot rrii judec tore ti de declarare a mor ii func ionarului public; c) dac func ionarul public nu mai ndepline te una dintre condi iile prev zute la art. 50 lit. a), d) i f); d) la data ndeplinirii cumulative a condi iilor de vrst standard i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dup caz, la data comunic rii deciziei de pensionare pentru limita de vrst , pensionare anticipat , pensionare anticipat par ial ori invaliditate a func ionarului public, potrivit legii; e) ca urmare a constat rii nulit ii absolute a actului administrativ de numire n func ia public , de la data la care nulitatea a fost constatat prin hot rre judec toreasc definitiv i irevocabil ; f) cnd func ionarul public a fost condamnat printr-o hot rre judec toreasc definitiv pentru o fapt prev zut la art. 50 lit. g) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanc iuni privative de libertate, la data r mnerii definitive i irevocabile a hot rrii de condamnare; h) ca urmare a interzicerii exercit rii profesiei sau func iei, ca m sur de siguran ori ca pedeaps complementar , de la data r mnerii definitive a hot rrii judec tore ti prin care s-a dispus interdic ia; i) la data expir rii termenului n care a fost ocupat pe perioada determinat func ia public . Constatarea cazului de ncetare de drept a raportului de serviciu se face, n termen de 5 zile lucr toare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competen a legal de numire n func ia public . Actul administrativ prin care s-a constatat ncetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunic Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, n termen de 10 zile lucr toare de la emiterea lui. Eliberarea din func ia public . Persoana care are competen a legal de numire n func ia public va dispune eliberarea din func ia public prin act administrativ, care se comunic func ionarului public n termen de 5 zile lucr toare de la emitere, n urm toarele cazuri: a) autoritatea sau institu ia public i-a ncetat activitatea ori a fost mutat ntr-o alt localitate, iar func ionarul public nu este de acord s o urmeze; b) autoritatea sau institu ia public i reduce personalul ca urmare a reorganiz rii activit ii, prin reducerea postului ocupat de func ionarul public; c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n func ia public ocupat de c tre func ionarul public a unui func ionar

48

public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data r mnerii definitive i irevocabile a hot rrii judec tore ti prin care s-a dispus reintegrarea; d) pentru incompeten a profesional , n cazul ob inerii calificativului nesatisf c tor la evaluarea performantelor profesionale individuale; e) func ionarul public nu mai ndepline te condi ia prev zut la art. 50 lit. g); f) starea s n t ii fizice sau/ i psihice a func ionarului public, constatat prin decizie a organelor competente de expertiz medical , nu i mai permite acestuia s i ndeplineasc atribu iile corespunz toare func iei publice de inute; g) ca urmare a refuzului nentemeiat al naltului func ionar public de acceptare a numirii n condi iile n care nal ii func ionari publici sunt supu i mobilit ii n func ie i prezint disponibilitate la numirile n func iile publice . Situa iile prev zute la lit. a)-c) i e)-g) reprezint motive neimputabile func ionarilor publici. n cazul eliber rii din func ia public , autoritatea sau institu ia public este obligat s acorde func ionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. n perioada de preaviz, persoana care are competen a legal de numire n func ia public poate acorda celui n cauz reducerea programului de lucru, pn la 4 ore zilnic, f r afectarea drepturilor salariale cuvenite. n cazurile prev zute la lit. b), c) i e), n perioada de preaviz, dac n cadrul autorit ii sau institu iei publice exista func ii publice vacante corespunz toare, aceasta are obliga ia de a le pune la dispozi ie func ionarilor publici. n cazurile prev zute la lit. a)-c) i e), dac nu exist func ii publice vacante corespunz toare n cadrul autorit ii sau institu iei publice, autoritatea ori institu ia public are obliga ia de a solicita Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, n perioada de preaviz, lista func iilor publice vacante. n cazul n care exist o func ie public vacant corespunz toare, identificat n perioada de preaviz, func ionarul public va fi transferat n interesul serviciului sau la cerere. Func ionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei func ii publice vacante de nivel inferior. n caz de reorganizare a autorit ii sau institu iei publice, func ionarii publici vor fi numi i n noile func ii publice sau, dup caz, n noile compartimente n urm toarele cazuri: a) se modific atribu iile aferente unei func ii publice mai pu in de 50%; b) sunt reduse atribu iile unui compartiment; c) este schimbat denumirea f r modificarea n propor ie de peste 50% a atribu iilor aferente func iei publice; d) este schimbat structura compartimentului. Aplicarea acestor prevederi se face cu respectarea urm toarelor criterii: a) categoria, clasa i, dup caz, gradul profesional ale func ionarului public; b) ndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru func ia public ; c) preg tirea profesional ; d) s fi desf urat activit i similare. n cazul n care exist mai mul i func ionari publici, se organizeaz examen de c tre autoritatea sau institu ia public . Reducerea unui post este justificat dac atribu iile aferente acestuia se modific n propor ie de peste 50% sau dac sunt modificate condi iile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. n cazul reorganiz rii activit ii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institu ia public nu poate nfiin a posturi similare celor desfiin ate pentru o perioad de un an de la data reorganiz rii. Destituirea din func ia public se dispune prin act administrativ al persoanei care

49

are competen a legal de numire n func ia public , ca sanc iune disciplinar aplicat pentru motive imputabile func ionarului public, n urm toarele cazuri: a) pentru s vr irea repetat a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecin e grave; b) dac s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar func ionarul public nu ac ioneaz pentru ncetarea acestuia ntr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. Actul administrativ prin care func ionarul este destituit se comunic func ionarului public n termen de 5 zile lucr toare de la data emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie s se fac anterior datei destituirii din func ia public . Demisia. Func ionarul public poate s comunice ncetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificat n scris persoanei care are competen a legal de numire n func ia public . Demisia nu trebuie motivat i produce efecte dup 30 de zile calendaristice de la nregistrare. La modificarea, la suspendarea i la ncetarea raportului de serviciu func ionarul public are ndatorirea s predea lucr rile i bunurile care i-au fost ncredin ate n vederea exercit rii atribu iilor de serviciu. La ncetarea raportului de serviciu func ionarul public i p streaz drepturile dobndite n cadrul carierei, cu excep ia cazului n care raportul de serviciu a ncetat din motive imputabile acestuia. 2 Redistribuirea func ionarilor publici se face de c tre Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, astfel: a) n cadrul autorit ilor sau institu iilor publice din aceea i localitate sau dintr-o localitate aflat la o distan de pn la 50 km de localitatea de domiciliu; b) n cadrul autorit ilor sau institu iilor publice din alt jude sau aflate la o distan mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea func ionarului public. Redistribuirea func ionarilor publici se face ntr-o func ie public de aceea i categorie, clas i acela i grad profesional cu func ia public de inut de func ionarul public. De asemenea, se poate face i ntr-o func ie public inferioar vacant , cu acordul scris al func ionarului public. Redistribuirea ntr-o func ie public de conducere se face ntr-o func ie public de aceea i categorie, clas i acela i grad profesional cu func ia public de inut de func ionarul public sau, dup caz, ntr-o func ie public inferioar vacant , cu acordul scris al func ionarului public, numai dac func ionarul public a ndeplinit atribu ii similare cu atribu iile func iei publice de pe care se efectueaz redistribuirea. Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici va asigura redistribuirea pe func ii publice temporar vacante, ca urmare a suspend rii titularului pe o perioad de cel pu in o lun , a func ionarilor publici din corpul de rezerv care ndeplinesc condi iile specifice pentru ocuparea func iei publice respective. n cazul n care exist mai mul i func ionari publici care ndeplinesc condi iile specifice pentru ocuparea func iei publice respective, Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici organizeaz , n colaborare cu autoritatea sau institu ia public n cadrul c reia se afl func ia public vacant , o testare profesional pentru selectarea func ionarului public care urmeaz s fie redistribuit. Redistribuirea func ionarilor publici din corpul de rezerv se dispune prin ordin al
2 Functionarii publici beneficiaz de drepturi din bugetul asigur rilor pentru omaj, n cazul n care raporturile de serviciu le-au ncetat n condi iile prev zute la: a) art. 84^1 alin. (1) lit. c), cu excep ia cazului n care func ionarul public nu mai ndepline te condi ia prev zut la art. 50 lit. a); b) art. 84^1 alin. (1) lit. e) i h); c) art. 84^2 alin. (1).

50

pre edintelui Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. Conduc torii autorit ilor i institu iilor publice au obliga ia de a numi func ionarii publici redistribui i cu caracter permanent sau temporar. n cazul n care conduc torii autorit ilor i institu iilor publice refuz ncadrarea func ionarilor publici, func ionarul public se poate adresa instan ei de contencios administrativ competente. Corpul de rezerv este format din func ionarii publici care au fost elibera i din func ia public dac : a) autoritatea sau institu ia public i-a ncetat activitatea ori a fost mutat ntr-o alt localitate, iar func ionarul public nu este de acord s o urmeze; b) autoritatea sau institu ia public i reduce personalul ca urmare a reorganiz rii activit ii, prin reducerea postului ocupat de func ionarul public; c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n func ia public ocupat de c tre func ionarul public a unui func ionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive nentemeiate, de la data r mnerii definitive i irevocabile a hot rrii judec tore ti prin care s-a dispus reintegrarea; d) func ionarul public nu mai ndepline te condi iile specifice pentru ocuparea func iei publice; e) ca urmare a refuzului nentemeiat al naltului func ionar public de acceptare a numirii avnd n vedere c ace tia sunt supu i mobilit ii n func ie i prezint disponibilitate la numirile n func iile publice. Corpul dce rezerv este gestionat de Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici. Functionarii publici p r sesc corpul de rezerv i pierd calitatea de func ionar public n urm toarele situa ii: a) dup mplinirea termenului de 2 ani de la data trecerii n corpul de rezerv ; b) n cazul n care Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici l redistribuie ntr-o func ie public vacant corespunz toare studiilor absolvite i preg tirii profesionale, iar func ionarul public o refuz ; c) angajarea n baza unui contract de munca pe o perioad mai mare de 12 luni; d) la cererea func ionarului public. n cazul n care raportul de serviciu a ncetat din motive pe care func ionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instan ei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus ncetarea raportului de serviciu, n condi iile i termenele prev zute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile ulterioare, precum i plata de c tre autoritatea sau institu ia public emitent a actului administrativ a unei desp gubiri egale cu salariile indexate, majorate i recalculate, i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat func ionarul public. La solicitarea func ionarului public, instan a care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia n func ia public de inut . Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al func ionarului public sunt de competen a instan elor de contencios administrativ, cu excep ia situa iilor pentru care este stabilit expres prin lege competen a altor instan e. Autorit ile i institu iile publice prev zute n care func ionarii publici beneficiaz de statute speciale au obliga ia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea i avizul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici.

51

4.2. Statutul func ionarului public i func iei publice.Codul de conduit al func ionarilor publici 1) Scurt istoric cu privire la Statutul Func ionarilor Publici (Legea 188/1999) i Codul de Conduit Statutul Func ionarilor Publici Statutul lui Cuza din 1864 este prima reglementare care aduce nou principiul numirii indivizilor care sunt chema i s constituie organul executiv i s voiasc n numele lui. Astfel, conform art.7 din Statut, eful statului i numea pe membrii corpului ponderator. Constitu ia din 1866 este cea care consacr n art. 88 principiul conform c ruia regele nume te i revoc pe mini trii s i, respectiv nume te sau confirm func iile publice conform legii. Ct prive te func iile publice din administra ia de stat, sub aceste auspicii nu se poate vorbi de o reglementare juridic unitar , de i doctrina romaneasc este foarte clar n privin a func iei publice nc de la 1904, o dat cu apari ia primei edi ii a Tratatului de drept administrativ al profesorului Paul Negulescu. De altfel, art. 10 alin. 3 i art. 132 alin. 5 din Constitu ia din 1866 fac trimitere asupra condi iilor de admisibilitate i intrare n func iile publice. Constitu ia din 1923 consacr pentru prima dat clar principii moderne de organizare a statului, instaurnd reguli democratice moderne, fiind considerat la acea vreme i nu numai, ca una dintre cele mai moderne Occidentale Constitu ii din acest spa iu geografic. Legea pentru statutul func ionarilor publici din 19 iunie 1923 (publicat n Monitorul Oficial nr. 60/19.06.1923), statuat n art. 37 ca func ionarii publici, f r deosebire de sex, puteau accede la o func ie public dac ntruneau cumulative urmatoarele condi ii: S fie cet eni romni; S fie majori, de 21 de ani mplini i; S fie ap i pentru serviciu din punct de vedere al s n t ii; S nu fi suferit vreo condamna iune infamat . Dupa formula practicat n monarhiile constitu ionale, ace tia depuneau juramntul de loialitate fa de Rege. Legea din 1923 reprezenta dreptul comun pentru func ionarii publici; la dispozi iile sale se recurgea ori de cte ori nu existau dispozi ii speciale. Pe de alt parte, dispzi iile sale nu se aplicau n cazul func iilor publice administrative pentru care existau reglement ri speciale, a a cum erau diferitele legi speciale. La 3 noiembrie 1923 a fost adoptat Regulamentul Statutului func ionarilor publici care stabilea n detaliu regimul juridic al func ionarilor publici din administra ia de stat. Mai men ion m faptul c dispozi iile cu privire la func ionarii publici din administra ia central , la demnitari, erau prev zute n Legea din 2 august 1929 pentru angajarea ministerial iar cu privire la func ionarii din administra ia local , n Legea pentru modificarea administrativ din 1925. De asemenea, dispozi ii foarte importante ce intereseaz regimul juridic al func iei publice din administra ia de stat romaneasc se aflau i n Legea din 23 decembrie 1925 pentru contenciosul administrativ.

52

Legea din 19 iunie 1923 a r mas n vigoare, cu mici modific ri, pana la 8 iunie 1940, cand s-a promulgat Codul func ionarilor publici. ntre cele doua momente s-au adoptat att de multe reglement ri speciale, dar mai ales derog ri, nct statutul din 1923 a devenit aplicabil numai func ionarilor din administra ia public central . Cert este ns c atunci o reglementare de uniformizare s-a impus, fapt ce motiveaz apari ia Decretului-lege din 8 iunie 1940 privind aprobarea Codului func ionarilor publici. Acest cod a suferit numeroase modific ri, motiv pentru care, n baza Legii din 7 februarie 1942, codul a fost republicat cu o noua renumerotare a articolelor, fiind apoi abrogat expres dupa 23 august 1944, cnd s-a adoptat n aceast materie o reglementare nou , corespunz toare noilor principii constitu ionale care au fost consacrate printr-o serie de acte juridice ncepnd cu Decretul nr. 1626/1944 de repunere n vigoare, cu unele modific ri, a Constitu iei din 1923. La 22 septembrie 1946, a fost adoptat Legea nr. 746 pentru statutul func ionarilor publici, lege ce cuprinde ase p r i. Prima parte era consacrat dispozi iilor generale, partea a doua se refere la condi iile de ncadrare, partea a treia cuprindea drepturile func ionarilor publici, a patra parte se referea la ndatoririle func ionarilor, partea a cincea con inea dispozi ii speciale, iar partea a asea dispozi ii finale i tranzitorii. Legea nr. 746/1946 a constituit, indiscutabil, un progres fat de legisla ia anterioar . Principalul s u merit era acela c f cea din preg tirea i specializarea practic , profesional o condi ie sine qua non pentru numire i ncredin area func iilor superioare i dispunea reglementarea organiz rii acestei preg tiri, ce va m ri competen a i capacitatea de lucru a func ionarilor. De asemenea, aceast lege a perfec ionat regimul aplicabil func iei publice, dup cum urmeaz : y deschide cai de acces catre func iile publice, inclusiv cele electorale; y dezvolt principiile sindicalismului modern, recunoscndu-i atribu ii n ceea ce prive te cariera func ionarilor publici; y perfec ioneaz sistemul r spunderii disciplinare a func ionarilor publici, introducnd institu ia reabilit rii disciplinare; y aduce unele reglement ri n ceea ce prive te statutul personalului temporar. Legea men ine ns n vigoare statutele speciale care fuseser adoptate dup instaurarea Guvernului Grozea, la 6 martie 1945, care prezint serioase diferen e fa de statutul din 1946. n acest mod, regimul juridic instituit prin Legea nr. 746 nu putea fi un regim juridic al func iei publice i s se des vr easc reforma n materie. Aceast lege a fost ns abrogat dupa trei ani, prin Decretul nr. 418/16 noiembrie 1949, pe fondul preocup rilor privind adoptarea primului Cod al muncii. Dupa 1989 primele reglement ri cu privire la func ie i func ionar public au fost Hotararea Guvernului nr. 667/1991 privind unele m suri pentru ridicarea prestigiului func ionarilor publici i Legea nr. 69/1991 privind administra ia public local . Codul de conduit a func ionarilor publici3 A ignora dezvoltarea pe coordonate etice a administra iei publice, sub pretextul ca
3

Ioan Alexandru, Mihaela Carau an, Sorin Bucur, Drept administrativ, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2005, p.113 - 115

53

este de ajuns aplicarea legii este tot una cu a ignora faptul c func ionarii publici sunt persone, nu simpli executan i, c ei au propriile valori, vin din medii diferite iar dorin a lor de afirmare ca profesioni ti ai administra iei nu se reduce la conformism, datorie pe sarcina, salariu, sanc iune, premiere, ci c identitatea profesional devine o component a identit ii personale. mplinirea profesional este o parte a mplinirii omene ti i o condi ie a stimei de sine. Zona etic a administra iei publice este cu att mai sensibil cu ct scopul vizat este men inerea ncrederii publice n func ionarea institu iilor, ncredere f r de care democra ia este doar spectacol politic. Codul de conduit al func ionarilor publici este unul din pu inele coduri care au fost reglementate de legiuitorul romn prin Legea nr. 7 din 18 februarie 2004. Domeniul de aplicare. Codul de conduit a func ionarilor publici cuprins n Legea nr. 7 din 2004, reglementeaz normele de conduit profesional a func ionarilor publici, obligatorii pentru func ionarii publici, precum i pentru persoanele care ocup temporar o func ie public , din cadrul autorit ilor i institu iilor publice. Obiective. Obiectivele codului urm resc s asigure cre terea calit ii serviciului public, o bun administrare n realizarea interesului public, precum i s contribuie la eliminarea birocra iei i a faptelor de corup ie din administra ia public , prin: a) reglementarea normelor de conduit profesional necesare realiz rii unor raporturi sociale i profesionale corespunz toare cre rii i men inerii la nivel nalt a prestigiului institu iei func iei publice i al func ionarilor publici; b) informarea publicului cu privire la conduita profesional la care este ndrept it s se a tepte din partea func ionarilor publici n exercitarea func iilor publice; c) crearea unui climat de ncredere i respect reciproc ntre cet eni i func ionarii publici, pe de o parte, i ntre cet eni i autorit ile administra iei publice, pe de alt parte. Principii generale. Principiile care guverneaz conduita profesional a func ionarilor publici sunt urm toarele: a) suprema ia Constitu iei i a legii, principiu conform c ruia func ionarii publici au ndatorirea de a respecta Constitu ia i legile rii; b) prioritatea interesului public, principiu conform c ruia func ionarii publici au ndatorirea de a considera interesul public mai presus dect interesul personal, n exercitarea func iei publice; c) asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor n fa a autorit ilor i institu iilor publice, principiu conform c ruia func ionarii publici au ndatorirea de a aplica acela i regim juridic n situa ii identice sau similare; d) profesionalismul, principiu conform c ruia func ionarii publici au obliga ia de a ndeplini atribu iile de serviciu cu responsabilitate, competen , eficien , corectitudine i con tiinciozitate; e) impar ialitatea i independen a, principiu conform c ruia func ionarii publici sunt obliga i s aib o atitudine obiectiv , neutr fa de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur , n exercitarea func iei publice; f) integritatea moral , principiu conform c ruia func ionarilor publici le este interzis s solicite sau s accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru al ii, vreun avantaj ori

54

beneficiu n considerarea func iei publice pe care o de in sau s abuzeze n vreun fel de aceast func ie; g) libertatea gndirii i a exprim rii, principiu conform c ruia func ionarii publici pot s i exprime i s - i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri; h) cinstea i corectitudinea, principiu conform c ruia n exercitarea func iei publice i n ndeplinirea atribu iilor de serviciu func ionarii publici trebuie s fie de bun -credin ; i) deschiderea i transparen a, principiu conform c ruia activit ile desf urate de func ionarii publici n exercitarea func iei lor sunt publice i pot fi supuse monitoriz rii cet enilor. Definirea unor termeni. n n elesul legii, urm torii termeni se definesc astfel: a) func ionar public - persoana numit ntr-o func ie public n condi iile Legii 188/1999 (republicata in 2007) privind Statutul func ionarilor publici; b) func ie public - ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor stabilite de autoritatea sau institu ia public , n temeiul legii, n scopul realiz rii competen elor sale; c) interes public - acel interes care implic garantarea i respectarea de c tre institu iile i autorit ile publice a drepturilor, libert ilor i intereselor legitime ale cet enilor, recunoscute de Constitu ie, legisla ia intern i tratatele interna ionale la care Romnia este parte; d) interes personal - orice avantaj material sau de alt natur , urm rit ori ob inut, n mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru al ii, de c tre func ionarii publici prin folosirea reputa iei, influen ei, facilit ilor, rela iilor, informa iilor la care au acces, ca urmare a exercit rii func iei publice; e) conflict de interese - acea situa ie sau mprejurare n care interesul personal, direct ori indirect, al func ionarului public contravine interesului public, astfel nct afecteaz sau ar putea afecta independen a i impar ialitatea sa n luarea deciziilor ori ndeplinirea la timp i cu obiectivitate a ndatoririlor care i revin n exercitarea func iei publice de inute; f) informa ie de interes public - orice informa ie care prive te activit ile sau care rezult din activit ile unei autorit i publice ori institu ii publice, indiferent de suportul ei; g) informa ie cu privire la date personale - orice informa ie privind o persoan identificat sau identificabil . 4.2.1. Norme generale de conduit profesional a func ionarilor publici. 1. Asigurarea unui serviciu public de calitate. Func ionarii publici au obliga ia de a asigura un serviciu public de calitate n beneficiul cet enilor, prin participarea activ la luarea deciziilor i la transpunerea lor n practic , n scopul realiz rii competen elor autorit ilor i ale institu iilor publice. n exercitarea func iei publice, func ionarii publici au obliga ia de a avea un comportament profesionist, precum i de a asigura, n condi iile legii, transparen a administrativ , pentru a c tiga i a men ine ncrederea publicului n integritatea, impar ialitatea i eficacitatea autorit ilor i institu iilor publice. 2. Loialitatea fa de Constitu ie i lege. Func ionarii publici au obliga ia ca, prin actele i faptele lor, s respecte Constitu ia, legile rii i s actioneze pentru punerea n aplicare a dispozi iilor legale, n conformitate

55

cu atribu iile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. Func ionarii publici trebuie s se conformeze dispozi iilor legale privind restrngerea exerc iului unor drepturi, datorat naturii func iilor publice de inute. 3. Loialitatea fa de autorit ile i institu iile publice. Func ionarii publici au obliga ia de a ap ra n mod loial prestigiul autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea, precum i de a se ab ine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. Func ionarilor publici le este interzis: a) s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n leg tur cu activitatea autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; b) s fac aprecieri neautorizate n leg tur cu litigiile aflate n curs de solu ionare i n care autoritatea sau institu ia public n care i desf oar activitatea are calitatea de parte; c) s dezv luie informa ii care nu au caracter public, n alte condi ii dect cele prev zute de lege; d) s dezv luie informa iile la care au acces n exercitarea func iei publice, dac aceasta dezv luire este de natur s atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile institu iei ori ale unor func ionari publici, precum i ale persoanelor fizice sau juridice; e) s acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau juridice n vederea promov rii de ac iuni juridice ori de alt natur mpotriva statului sau autorit ii ori institu iei publice n care i desf oar activitatea. Prevederile lit. a)-d) se aplic i dup ncetarea raportului de serviciu, pentru o perioad de 2 ani, dac dispozi iile din legi speciale nu prev d alte termene. Dezv luirea informa iilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care con in asemenea informa ii, la solicitarea reprezentan ilor unei alte autorit i ori institu ii publice, este permis numai cu acordul conduc torului autorit ii sau institu iei publice n care func ionarul public respectiv i desf oar activitatea. Prevederile codului nu pot fi interpretate ca o derogare de la obliga ia legal a func ionarilor publici de a furniza informa ii de interes public celor interesa i, n condi iile legii. 4. Libertatea opiniilor. n ndeplinirea atribu iilor de serviciu, func ionarii publici au obliga ia de a respecta demnitatea func iei publice de inute, corelnd libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea. n activitatea lor, func ionarii publici au obliga ia de a respecta libertatea opiniilor i de a nu se l sa influen a i de considerente personale sau de popularitate. n exprimarea opiniilor, func ionarii publici trebuie s aib o atitudine conciliant i s evite generarea conflictelor datorate schimbului de p reri. 5. Activitatea public . Rela iile cu mijloacele de informare n mas se asigur de c tre func ionarii publici desemna i n acest sens de conduc torul autorit ii sau institu iei publice, n condi iile legii. Func ionarii publici desemnati s participe la activit i sau dezbateri publice, n calitate oficial , trebuie s respecte limitele mandatului de reprezentare ncredin at de conduc torul autorit ii ori institu iei publice n care i desf oar activitatea. n cazul n care nu sunt desemna i n acest sens, func ionarii publici pot participa la activit i sau dezbateri publice, avnd obliga ia de a face cunoscut faptul c opinia

56

exprimat nu reprezint punctul de vedere oficial al autorit ii ori institu iei publice n cadrul c reia i desf oar activitatea. 6. Activitatea politic . n exercitarea func iei publice, func ionarilor publici le este interzis: a) s participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; b) s furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate public ; c) s colaboreze, n afara rela iilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donat i ori sponsoriz ri partidelor politice; d) s afi eze, n cadrul autorit ilor sau institu iilor publice, nsemne ori obiecte inscrip ionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candida ilor acestora. 7. Folosirea imaginii proprii. n considerarea func iei publice de inute, func ionarilor publici le este interzis s permit utilizarea numelui sau imaginii proprii n ac iuni publicitare pentru promovarea unei activit i comerciale, precum i n scopuri electorale. 8. Cadrul rela iilor n exercitarea func iei publice. n rela iile cu personalul din cadrul autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea, precum i cu persoanele fizice sau juridice, func ionarii publici sunt obliga i s aib un comportament bazat pe respect, bun -credin , corectitudine i amabilitate. Func ionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputa iei i demnit ii persoanelor din cadrul autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea, precum i persoanelor cu care intr n leg tur n exercitarea func iei publice, prin: a) ntrebuin area unor expresii jignitoare; b) dezv luirea unor aspecte ale vie ii private; c) formularea unor sesiz ri sau plngeri calomnioase. Func ionarii publici trebuie s adopte o atitudine impar ial i justificat pentru rezolvarea clar i eficient a problemelor cet enilor. Func ionarii publici au obliga ia s respecte principiul egalit ii cet enilor n fa a legii i a autorit ilor publice, prin: a) promovarea unor solu ii similare sau identice raportate la aceea i categorie de situa ii de fapt; b) eliminarea oric rei forme de discriminare bazate pe aspecte privind na ionalitatea, convingerile religioase i politice, starea material , s n tatea, vrsta, sexul sau alte aspecte. Pentru realizarea unor raporturi sociale i profesionale care s asigure demnitatea persoanelor, eficien a activit ii, precum i cre terea calit ii serviciului public, se recomand respectarea normelor de conduit prev zute aici i de c tre celelalte subiecte ale acestor raporturi. 9. Conduita n cadrul rela iilor interna ionale. Func ionarii publici care reprezint autoritatea sau institu ia public n cadrul unor organiza ii interna ionale, institu ii de nv mnt, conferin e, seminarii i alte activit i cu caracter interna ional au obliga ia s promoveze o imagine favorabil rii i autorit ii sau institu iei publice pe care o reprezint . n rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici le este interzis s exprime opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale. n deplas rile externe, func ionarii publici sunt obliga i s aib o conduit corespunz toare regulilor de protocol i le este interzis nc lcarea legilor i obiceiurilor rii gazd . 10. Interdic ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor.

57

Func ionarii publici nu trebuie s solicite ori s accepte cadouri, servicii, favoruri, invita ii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, p rin ilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut rela ii de afaceri sau de natur politic , care le pot influen a impar ialitatea n exercitarea func iilor publice de inute ori pot constitui o recompens n raport cu aceste func ii. 11. Participarea la procesul de luare a deciziilor. n procesul de luare a deciziilor, func ionarii publici au obliga ia s ac ioneze conform prevederilor legale i s i exercite capacitatea de apreciere n mod fundamentat i impar ial. Func ionarilor publici le este interzis s promit luarea unei decizii de c tre autoritatea sau institu ia public , de c tre al i func ionari publici, precum i ndeplinirea atribu iilor n mod privilegiat. 12. Obiectivitate n evaluare. n exercitarea atribu iilor specifice func iilor publice de conducere, func ionarii publici au obliga ia s asigure egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei n func ia public pentru func ionarii publici din subordine. Func ionarii publici de conducere au obliga ia s examineze i s aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competen ei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cnd propun ori aprob avans ri, promov ri, transferuri, numiri sau eliber ri din func ii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluznd orice form de favoritism ori discriminare. Se interzice func ionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze accesul ori promovarea n func ia public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prev zute n cod. 13. Folosirea prerogativelor de putere public . Este interzis folosirea de c tre func ionarii publici, n alte scopuri dect cele prev zute de lege, a prerogativelor func iei publice de inute. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori ac iuni de control, func ionarilor publici le este interzis urm rirea ob inerii de foloase sau avantaje n interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. Func ionarilor publici le este interzis s foloseasc pozi ia oficial pe care o de in sau rela iile pe care le-au stabilit n exercitarea func iei publice, pentru a influen a anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite m suri. Func ionarilor publici le este interzis s impun altor func ionari publici s se nscrie n organiza ii sau asocia ii, indiferent de natura acestora, ori s le sugereze acest lucru, promitndu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 14.Utilizarea resurselor publice. Func ionarii publici sunt obliga i s asigure ocrotirea propriet ii publice i private a statului i a unit ilor administrativ-teritoriale, s evite producerea oric rui prejudiciu, actionnd n orice situa ie ca un bun proprietar. Func ionarii publici au obliga ia s foloseasc timpul de lucru, precum i bunurile apar innd autorit ii sau institu iei publice numai pentru desf urarea activit ilor aferente func iei publice de inute. Func ionarii publici trebuie s propun i s asigure, potrivit atribu iilor care le revin, folosirea util i eficient a banilor publici, n conformitate cu prevederile legale.

58

Func ionarilor publici care desf oar activit i publicistice n interes personal sau activit i didactice le este interzis s foloseasc timpul de lucru ori logistica autorit ii sau a institu iei publice pentru realizarea acestora. 15. Limitarea particip rii la achizi ii, concesion ri sau nchirieri. Orice func ionar public poate achizi iona un bun aflat n proprietatea privat a statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale, supus vnz rii n condi iile legii, cu excep ia urm toarelor cazuri: a) cnd a luat cuno tin , n cursul sau ca urmare a ndeplinirii atribu iilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaz s fie vndute; b) cnd a participat, n exercitarea atribu iilor de serviciu, la organizarea vnz rii bunului respectiv; c) cnd poate influen opera iunile de vnzare sau cnd a ob inut informa ii la care persoanele interesate de cump rarea bunului nu au avut acces. Dispozi iile de mai sus se aplic n mod corespunz tor i n cazul concesion rii sau nchirierii unui bun aflat n proprietatea public ori privat a statului sau a unit ilor administrativ-teritoriale. Func ionarilor publici le este interzis furnizarea informa iilor referitoare la bunurile proprietate public sau privat a statului ori a unit ilor administrativ-teritoriale, supuse opera iunilor de vnzare, concesionare sau nchiriere, n alte condi ii dect cele prev zute de lege. 4.2.2. Coordonarea i controlul aplic rii normelor de conduit profesional . 1. Rolul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici coordoneaz i controleaz aplicarea normelor prev zute de cod, exercitnd urm toarele atribu ii: a) urm re te aplicarea i respectarea, n cadrul autorit ilor i institu iilor publice, a prevederilor codului; b) prime te peti ii i sesiz ri privind nc lcarea prevederilor codului; c) formuleaz recomand ri de solu ionare a cazurilor cu care a fost sesizat ; d) elaboreaz studii i cercet ri privind respectarea prevederilor codului; e) colaboreaz cu organiza iile neguvernamentale care au ca scop promovarea i ap rarea intereselor legitime ale cet enilor n rela ia cu func ionarii publici. Prin activitatea sa, Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici nu poate influen a derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplin din cadrul autorit ilor i institu iilor publice. 2. Sesizarea. Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici poate fi sesizat de orice persoan cu privire la: a) nc lcarea prevederilor codului de c tre un func ionar public; b) constrngerea sau amenin area exercitat asupra unui func ionar public pentru a-l determina s ncalce dispozi ii legale n vigoare ori s le aplice necorespunz tor. Sesizarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplin competente potrivit legii. Func ionarii publici nu pot fi sanctiona i sau prejudicia i n nici un fel pentru sesizarea cu bun -credin a Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici sau a comisiei de disciplin competente, n condi iile legii. Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici va verifica actele i faptele pentru care

59

a fost sesizat , cu respectarea confiden ialit ii privind identitatea persoanei care a f cut sesizarea. Sesiz rile naintate Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici vor fi centralizate ntr-o baz de date necesar pentru: a) identificarea cauzelor care determin nc lcarea normelor de conduit profesional ; b) identificarea modalit ilor de prevenire a nc lc rii normelor de conduit profesional ; c) adoptarea m surilor privind reducerea i eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale. 3. Solu ionarea sesiz rii. Rezultatele activit ii de cercetare se consemneaz ntr-un raport, pe baza c ruia Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici va formula o recomandare c tre autoritatea sau institu ia public respectiv cu privire la modul de solu ionare a situa iei cu care a fost sesizat . Recomandarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici va fi comunicat : a) func ionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea; b) func ionarului public care face obiectul sesiz rii; c) conduc torului autorit ii sau institu iei publice n care func ionarul public care face obiectul sesiz rii i desf oar activitatea. n termen de 30 de zile lucr toare de la data solu ion rii, autorit ile i institu iile publice au obliga ia de a comunica Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici modul de solu ionare a m surilor prev zute n recomandare. n cazul n care n situa ia sesizat sunt implica i conduc torul autorit ii sau institu iei publice ori adjunc ii acestuia, recomandarea Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici va fi transmis i structurii ierarhic superioare institu iei sau autorit ii publice ori, dup caz, primului ministru. 4. Publicitatea cazurilor sesizate. Raportul anual cu privire la managementul func iei publice i al func ionarilor publici, care se ntocme te de Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici i se prezint Guvernului, trebuie s cuprind i urm toarele date: a) num rul i obiectul sesiz rilor privind cazurile de ncalcare a normelor de conduit profesional ; b) categoriile i num rul de func ionari publici care au nc lcat normele de conduit moral i profesional ; c) cauzele i consecintele nerespect rii prevederilor prezentului cod de conduit ; d) eviden ierea cazurilor n care func ionarilor publici li s-a cerut s ac ioneze sub presiunea factorului politic; e) recomand rile propuse; f) autorit ile sau institu iile publice care nu au respectat recomand rile. Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici poate s prezinte n raportul anual, n mod detaliat, unele cazuri care prezint un interes deosebit pentru opinia public . R spunderea. nc lcarea dispozi iilor codului de conduit atrage r spunderea disciplinar a func ionarilor publici, n condi iile legii. Comisiile de disciplin au competen a de a cerceta nc lcarea prevederilor codului de conduit i de a propune aplicarea sanc iunilor disciplinare, n condi iile legii. n cazurile n care faptele s vr ite ntrunesc elementele constitutive ale unor infrac iuni, vor fi sesizate organele de urm rire penal competente, n condi iile legii. Func ionarii publici r spund potrivit legii n cazurile n care, prin faptele s vr ite cu nc lcarea normelor de conduit profesional , creeaz prejudicii persoanelor fizice sau

60

juridice. Armonizarea regulamentelor interne de organizare i functionare. n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a legii, autorit ile i institu iile publice vor armoniza regulamentele interne de organizare i func ionare sau codurile de conduit specifice, potrivit dispozi iilor prezentului cod de conduit , n func ie de domeniul lor de activitate. Asigurarea publicit ii. Pentru informarea cet enilor, compartimentele de rela ii publice din cadrul autorit ilor i institu iilor publice au obliga ia de a asigura publicitatea i de a afi a codul de conduit la sediul autorit ilor sau institu iilor publice, ntr-un loc vizibil. Codul de etic al func ionarilor publici4 Func ionarii publici ca o categorie profesional special , care interac ioneaz cu oamenii avnd un puternic impect n mediul social decircumscriere, beneficiaz de un cod de conduit propiu. Ca i n cazul medicilor, psihologilor i consilierilor sociali, magistra ilor i avoca ilor, func ionarilor publici le sunt aplicabile un set de norme care exced cadrul legal ce reglementeaz drepturile, obliga iile i atribu iile profesionale. Aceste norme etice sunt deasemenea specifice, anumitor categorii de subiec i de drept, n rndul normelor de conduit social i fac un corp legal separat Codul Etic al profesiei. 4.2.3. Valorile si principiile codurilor etice5 Obiectul eticii este reprezentat de bine i r u dac admitem maniheismul primordial, ntre ce este moral i imoral, n comportament i atitudine. Suntem adesea obi nui i s facem afirma ii de genul "X este un om bun" sau "ceta eanul Y este un tic los" sau s ne punem ntreb ri "Ce ar trebui s fac eu?" ori "este gre it s procedez astfel?". Domeniul eticii poate fi denumit ntradev r ca ntregul adev r despre ceea ce este n acela i timp comun tuturor acestor judec i i specific fiecaruia n parte.28 Putem astfel lesne observa c etica opereaz cu valori sociale unanim recunoscute iar Codurile de etic cu valori ce se circumscriu unor anumite categorii i segmente socioprofesionale. Astfel norma social de conduit edictat i nzestrat cu puterea coercitiv a legii devine norm a legii29 (lato sensuu) etice. Principiile etice ce guverneaz activitatea func ionarilor publici sunt relevate de caracterul activit ii pe care aceast categorie socioprofesional l desf oar , realizarea serviciului public i punerea n slujba intereselor cet enilor ca principali beneficiari ai activit ii administra iei. No iunea de administra ie i are originea etimologic n limba latin ad minister servitor supus, iar administra ia public reprezint servitor al intereselor publice. Principalul instrument prin care ac ioneaz administra ia public sunt func ionarii publici30 ca resurs uman fundamental a aparatului administrativ. Tocmai avnd n vedere c factorul uman este element esen ial al administra iei publice31, constitu ia n art. 72 (3) lit. i) stabile te c "Statutul func ionarilor publici" se reglementeaz prin lege organic , iar Legea 188/1999 cu modific rile i complet rile ulterioare stabile te un regim juridic special func ionarilor publici, precum i raportul de func ie public .
4

Ion Popescu, Drago Dinc , Victor Alistar, M d lina Bonteanu, Deontologia Func ionarilor Publici, suport de curs, Bucure ti, 2002 5 Idem

61

Legea privind Statutul func ionarilor publici reglementeaz n drepturile i ndatoririle func ionarilor publici, cu accent pe reglamentarea raporturilor de serviciu. Este de remarcat c n art 26 este garantat dreptul la opinie al func ionarilor publici, ceea ce reprezint un element subiectiv, moral privitor la conduita etic , posibilitatea de a discerne i afirma punctul de vedere referitor la oportunitatea sau legalitatea faptului sau actului administrativ ce este dedus ac iunii sale. Cu toate acestea n Romnia nu este reglementat principiul refuzului de ndeplinirea a sarcinilor dect declarativ, fiind prin art 43 alin (2) i (3) limitat la motivarea i men iunea punctului de vedere, dispozi ia superiorului fiind prin voin a autorit ii executabil. De asemenea este de remarcat c n cuprinsul Legii 188/1999 sunt conturate cteva principii de ordin etic, cu privire la modul de desfa urare a activit ii. Astfel art. 41 stabile te c func ionarii publici i ndeplinesc atribu iile cu "profesionalism, loialitate, corectitudine, n mod con tiincios". Principiile etice ce guverneaz func ia public i modul de exercitare a acesteia sunt structurate pe trei mari categorii n aproape toate sistemele administrative din lume, chiar i f r ca aceast mp r ire s fie expres realizat n tehnica legislativ de reglementare a conduitei etice a func ionarilor publici. Clasificarea categoriilor de principii ine seama de specificul i ra iunile func iei publice i a exercit rii acesteia. a.Valori etice raportate la exercitarea autort ii publice:6 Legalitatea este principiul conform c ruia exercitarea func iei publice i realizarea tuturor actelor de competen trebuie s se fac cu respectarea Constitu iei i tuturor legilor n spirutul i litera lor. De asemenea principiul legalit ii presupune i aplicarea legilorn interesul cet enilor i pentru atingerea interesului general pentru care au fost elaborate. Astfel dac procedurile administrative sau normele metodologice ale unor acte normetive diferite sunt n conflict, func ionarul public trebuie s fac aplicabil norma care prive te drepturile cet eanului. Altfel spus n practica eticii func ionarilor publici sa consacrat principiul ca legea sau norme ale ei nu pot fi piedici pentru realizarea unor drepturi daca substan a legii presupune conferirea acelui drept. In toate statele europene acest discu ie teoretic , care i are resortul n problemele practice, se dezvolt pe marginea principiilor deontologice care guverneaz administra ia. Responsabilitatea este principiul conform caruia func ionarul public trebuie s poarte responsabilitatea pentru actele sale. n acest sens exist i protec ia, reglementat n toate sistemele de drept, pentru func ionarii publici prin facultatea de a discerne toate chestiunile care ii sunt supuse aten iei de problemetic specific realiz rii competen ilor func iei publice pe care o exercit . Discern mntul este principiul conform caruia fiecare func ionar public este dator s ac ioneze legal, moral n realizarea atribu iilor sale conform propriei convingeri, n acest sens fiind responsabil de decizia luat . Principiul discernamantului, ntlnit i la magistra i, exclude orice influen e sau presiuni care ar denatura actul decizional i realizarea atribu ii lor de c tre func ionarii publici. n legisla ia func iei publice din Romnia principiul discern mntului este prev zut de la normele privitoare la
6

Ion Popescu, Drago Dinc , Victor Alistar, M d lina Bonteanu, Deontologia Func ionarilor Publici, suport de curs, Bucure ti, 2002

62

organizarea i func ionarea comisiilor de disciplin n cadrul autorit ilor i institu iilor publice32, n art. 2 lit c). Chiar n lipsa unui cod etic al func ionarului public acest principiu este prev zut sub diferite forme n 32 HG 1083, M.Of. nr 707 din 7nov.2001 legisla ia func iei publice. Trebuie evitat confuzia ntre discern mntul ca principiu etic al func ionarilor publici i discern mntul ca element subiectiv al codului penal privind capacitatea persoanei de a sta n procesul penal ori discen mntul ca element al capacit ii juridice de dispozi ie n materie civil . Eficien a este principiu care presupune respectul pentru bani publici i pentru mijloacele materiale pe care func ionarul le are la ndemn n realizarea atribu iilor sale. Eficien a impune ab inerea de la risip i responsabilizarea n efectuarea cheltuielilor materiale. n autorit ile i institu iile publice raspunderea pentru modul de cheltuire a fondurilor nu este re inut numai pentru func ionarii care lucreaz n direc iile economice dar i pentru cei din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorit ii, prin asumarea referatelor ne necesar i investi ii pe care le ntocmesc. R spunderea n acest caz este evaluat mai pu in din perspectiva legaliza ii angaj rii cheltuielilor publice sau a procedurilor de achizi ie ci mai accentuat pe caracterul de oportunitate. Institu ia abilitat s fac aceste verific ri este Curtea de Conturi a Romniei n plan extern iar din interiorul autorit ii abilitat este compartimentul de audit intern. Confiden ialitatea este principiul care impune func ionarilor publici s nu fac uz de informa iile aflate n exercitarea func iei pentru a ob ine foloase din dezv luirea lor, or s nu dezv luie acele informa ii care sunt clasificate confiden ial sau secret, i n al treilea rnd s nu dezv lue informa ii ce ar aduce prejudicii autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea. Realizarea competen elor n interesul public ceea ce nseamn c func ionarii publici ndeplinesc o func ie public de importan social n interesul cet enilor, excluznd orice alte interese proprii; Credibilitatea public este principiul n baza c ruia func ionarii publici sunt obliga i s respecte i s sporeasc prestigiul institu iei n care lucreaz i s fie rezerva i i discre i pentru a nu compromite ac iunile respectivei autorit i; Profesionalismul este principiul care le impune func ionarilor publici s - i ndeplineasc exemplar atribu iile i sarcinile de servici. Corelativ acestui principiu sistemele administrative i-au dezvoltat un sistem de perfec ionare i preg tire continu , att n interiorul autorit ilor ct i prin institu ii specializate din cadrul ministerelor de resort sau din afara administra iei dar n raport contractual cu institu iile beneficiare. n Romnia exist centre regionale de preg tire i perfec ionare cantin precum institu ii universitare care asigur cursuri postuniversitare de perfec ionare. Prin ordonan a 82/2002 s-a nfiin at Institutul Na ional de Administra ie. b. Valori etice raportate la beneficiarii serviciului public: Respectul reprezint principiul care oblig func ionarul public la o atitudine reveren ioas fa de cet eni, de asemenea, obliga ia de ai da cet eanului peti ionar toate l muririle necesare i nu in ultimul rnd obliga ia de a r spunde la peti ii chiar i atunci cnd rezolvarea peti iei nu intr n competen a autorit ii sau institu iei la care lucreaz func ionarul public. Rapiditatea este principiul care oblig func ionarul public s - i ndeplineasc

63

atribu iile n cel mai scurt timp n raport de problematica ce ia fost naintat , i s formuleze r spunsul n termenul stabilit de lege sau dac este posibil n cel solicitat de petent. Confiden ialitatea este obliga ia func ionarilor publici de a nu face publice problemele peten ilor cu care au fost ns rcina i s le rezolve, sau sa nu fac publice actele sau anchetele de la dosar. Spre exemplu obliga ia asisten ilor sociali de a nu face cunoscut situa ia unei anumite persoane sau familii dect celor n drept a rezolva cazul social respectiv. Integritatea principiu care le interzice func ionarilor publici s solicite sau s accepte cadouri sau alte beneficii de la cet eni pentru ndeplinirea unor atribu ii care le revin prin statul de func iuni sau prin natura func iei publice ce o ocup , crend astfel un climat de ncredere n func ionari i n administra ia public . Impar ialitatea conform c reia func ionarii publici trebuie s fie impar iali n ac iunile, judec ile i opiniile lor, s respecte egalitatea tuturor cet enilor n fa a legii i s fie absolut neutri fa de interesele politice, economice i religioase; c. Valori etice raportate la obliga iile de conduit i imaginea persoanei care exercit func ia public : Credibilitatea este cel mai important aspect al valorilor pe care func ionarul public trebuie s le respecte i reprezinte. Credibilitatea presupune c func ionarul public s se bucure de ncrederea cet enilor n fa a c rora st i a caror probleme trebuie s le rezolve. De credibilitatea func ionarilor publici depinde n mod direct imaginea autorit ilor publice n care i desf oar activitatea. Integritatea ca valoare etic a func ionarului public presupune obliga ia acestuia de a nu primii sau pretinde cadouri sau alte foloase de la peten i, pentru a p stra ncrederea public n echidistan a, corectitudinea i profesionalismul func ionarilor publici. inuta este mai mult o obliga ie de serviciu, ns n literatura de specialitate ea a fost introdus n rndul valorilor etice ca element al conduitei. inuta trebuie s fie decent n sensul unei vestimenta ii sobre dar care s nu poat fi considerat neglijent sau o etalare a opolen ei. Demnitatea ca valoare presupune respectul fa de sine pe care func ionarul public trebuie s -l aib i are la baz transferul de statut de la institu ia public la func ionar ca mandatar n baza unui raport de func ie public a atributelor statului. Autoritatea valoarea etic ce define te conduita func ionarului public se refer la autoritatea epistemic , cea deontic fiind un atribut al institu iei administrative, i reprezint un summum de calit i care fac ca func ionarul public s impun prin atitudinea sa. Aceste valori care contribuie la cre terea autorit ii personale sunt profesionalismul, respectul, inuta i atitudinea. Seriozitatea. n unele ri codurile etice prescriu i o conduit pe care func ionarul public trebuie s o respecte i n via a privat . Func ionarul public este obligat s duc o via decent , s aib un comportament civilizat fa de ceilal i i de asemenea are i anumite interdic ii. Spre exemplu func ionarii publici nu au dreptul s participe la manifest ri indecente, nu au dreptul (n majoritatea statelor americane) s joace n cazinouri, sau s participe la alte jocuri de noroc etc.

64

4.2.4. Analiza propriu-zis a prevederilor din Statutul Func ionarilor Publici i Codul de Conduit Legea 188/1999 republicat Reglementeaz organizarea func iei publice i Statutul Func ionarilor Publici. Prin aceasta se prev d normele sub care un func ionar public trebuie s se adapteze i mai ales s le respecte nc din primul articol al legii n elegem c aceasta este dedicat func ionarilor publici i func iei publice. Dac statutul Func ionarului Public se dedic n special func iei publice, aderarea la aceasta i condi iilor ce trebuiesc ndeplinite n func ia pe care o reprezint , Codul de Conduit se axeaz n special pe comportamentul func ionarilor publici i pe prestan a ce trebuie eviden iat n fuc ia pe care o exercit . Legea 7/2004 genereaz norme de conduit profesional func iei publice, dar i pentru persoanele care ocup temporar o func ie public . Proiectnd o analiz n paralel, la prima vedere Statutul Func ionarilor Publici este foarte asemanator cu Codul de Conduita n special pentru c vizeaz aceea i categorie profesional i anume func ionarul public. Ambele au acela i subiect comun pe care il trateaz oarecum n exclusivitate. Primele articole ale Statutului definesc succint dar clar conceptul de func ionar public i func ie public . Aceste doua concepte fiind strns legate ntre ele, deoarece legea define te func ionarul public cu ajutorul func iei publice astfel: func ionar public este persoana numit ntr-o func ie public conform art 2, al 1. Func ia public n schimb este definit ca ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor stabilite de autorit i sau institu ii publice (art.3, al.1) Articolul 4 al Statutului Func ionarului Public subliniaz tr s turile exercit rii func iei publice care trebuie s fie liber de prejudec i, corup ie, abuz de putere i presiuni politice. Pentru o eficientizare a func iei publice, persoanele ce intr n aceast categorie trebuie alese exclusiv dup criteriul competen ei. O alt tr s tur relevant a func iei publice este stabilitatea func iei pe care o exrcit . Codul de Conduit ncepe ntr-o manier mai brusc i define te nc din art 2 obiectivele codului i anume s asigure cre terea calit ii serviciului public precum i contribu ia la eliminarea corup iei i a faptelor de corup ie din administra ia public . Legea 7/2004 republicat - numit i Codul de Conduit evidentiaz principiile care guverneaz conduita profesional unde reg sim urmatoarele: suprema ia Constitu iei i a legii, prioritatea interesului public, asigurarea egalit ii de tratament a cet enilor n fa a autorit ilor i institu iilor publice, profesionalism, impar ialitate i independen , integritate moral , libertatea gndirii i a exprim rii, cinstea i corectitudinea, deschidere i transparen . naintnd cu analiza, se reliefeaz i deosebirile dintre cele dou legi (legea 188/1999, legea 7/2004) i anume prima se dedic condi iilor ce stau la baza exercit rii func iei publice iar cea de a doua normelor de conduit ce trebuiesc prestate n exercitarea func iei. Ambele legi vizeaz totodat i rela iile func ionarului public cu celelalte autorit i ori institu ii. Codul de Conduit aloc un ntreg capitol no iunii asigur rii unui serviciu public de calitate de unde reiese o tras tur clar n exercitarea func iei unui func ionar public i anume competen a. Deoarece un func ionar public este cel ce men ine leg tura ntre autorit ile i institu iile publice i cet eni, acesta trebuie s aib n primul rnd ncrederea cet enilor i un comportament profesionist pentru a putea realiza un serviciu public de calitate. Analiza comparativ ntre cele doua legi: legea 7/2004 i legea 188/1999, se contureaz prin tras turile pe care fiecare n parte le acord func ionarului public ori func iei pe care acesta o exercit .

65

Astfel, nc de la nceput, am eviden iat faptul c aceste doua legi abordeaz problema func ionarului din doua perspective diferite: una ce se pliaz n special pe comportamentul i conduita func ionarilor publici i cealalt pe condi iile de aderare la func ie i totodat condi iile pentru exercitarea ei. Pentru ocuparea unui post de func ionar public o persoan trebuie s respecte anumite condi ii ce sunt esen iale a a cum prevede Statutul Func ionarilor Publici n art.6 i anume: y are numai cet enia romn i domiciliul n Romnia y cunoa te limba romn , scris i vorbit; y are vrsta de 18 ani mplini i; y are capacitate deplin de exerci iu; y are o stare de s n tate corespunz toare func iei pentru care candideaz , atestat pe baz de examen medical de specialitate; y ndepline te condi iile de studii prev zute de lege pentru func ia public ; y nu a fost condamnat pentru s vr irea unei infrac iuni care ar face-o incompatibil cu exercitarea func iei publice; y a ca tigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea func iei publice. n timp ce Statutul coordoneaz condi iile pentru ocuparea unui post de func ionar public, Codul de Conduit desemneaz obliga iile morale fa de Constitu ie, unde se impune o loialitate fa de aceasta i totodat i fa de legi (art.6, al.1, 2). ns aceast loialitate trebuie manifestat i cu privire la autorit ile i institu iile publice. Codul nu traseaz doar obliga iile de comportament pe care func ionarii publici trebuie s le aib n vedere ci i drepturi privite din prisma func iei pe care o ocup . Astfel un func ionar beneficiaz de dreptul la libertatea opiniilor unde trebuie corelat libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorit ii sau institu iei publice n care i desf oar activitatea.(art.8, al.1). Parcurgnd anumite linii n analiza, ce relev tot mai multe diferen e ntre cele 2 legi, se poate observa c Statutul Func ionarilor Publici face i clasificarea acestora n ordinea func iei pe care o ocup , astfel legea prevede urmatoarele categorii de func ionari: func ionarii debutan i i func ionarii definitivi. Conform art. 8, func ionarii publici debutan i sunt acele persoane care ocup o func ie public prin concurs sau examen pn la definitivare iar perioada ca func ionar public debutant este de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 2 ani. Statutul func ionarilor publici clasific categoriile de func ionari publici prin intermediul art.9 n 3 grupe: categoria A - studii superioare de lung durat , absolvite cu diplom de licen sau echivalent ; categoria B - studii superioare de scurt durat , absolvite cu diplom ; categoria C - studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diplom . n func ie de categoria din care face parte, legea prevede sarcini ale exercit rii serviciilor n conformitate cu normele impuse. Fiecare clas amintit mai sus se mparte n cate 2 grade care reprezint o avansare n cariera func ionarului public. Gradele la randul lor se mpart n cte 3 trepte i fiecare treapt corespunde unui nivel al salariului de baz din grila de salarizare.

66

FUNCT. PUBLIC

CATEGORIA A Studii superioare de lunga durata

CATEGORIA B Studii superioare de scurta durata

CATEGORIA C Studii medii sau postliceale

GRAD I

GRAD II

GRAD I

GRAD II

GRAD I

GRAD II

CLASA III

CLASA III

CLASA III

CLASA III

CLASA III

CLASA III

CLASA II

CLASA II

CLASA II

CLASA II

CLASA II

CLASA II

CLASA I Nivel maxim

CLASA I Nivel maxim

CLASA I Nivel maxim

CLASA I Nivel maxim

CLASA I Nivel maxim

CLASA I Nivel maxim

Elementele de compara ie ale celor doua lucr ri sunt constituite n faptul c abordeaz diferite subiecte ale func ionarilor, pe de o parte conduit i comportamentul unui func ionar public n cadrul exercitarii func iei pe care o de ine iar pe de alt parte rigorile i totodat etapele de accedere la o func ie de func ionar public. Astfel s-ar putea crea o clasificare a celor doua legi: prima ar putea fi considerat Statutul Func ionarilor Publici deoarece articolele acesteia privesc n prim etap condi iile i modalit ile de accedere la func ia de func ionar public urmat fiind apoi de Codul de conduit care prive te deja func ionarii ncadra i n for a de munc i reglementeaz conduita i comporatmentul acestora. O alta clasificare prive te no iunea de func ie public care se ramific n dou categorii: dup natura competen elor: de execu ie i de conducere; dupa cerin ele privind nivelul studiilor absolvite: func ii publice de categoria A, func ii publice de categoria B i func ii publice de categoria C (n sensul prezentului art.15).
67

Considerate tot ca un drept sunt i comisiile paritare n alc tuirea c rora intr un num r egal de reprezentan i desemna i de conducatorul autorit ii sau institu iei publice i de sindicatul func ionarilor publici interesa i. n cazul n care func ionarii publici nu sunt organiza i n sindicat, reprezentan ii vor fi desemna i prin votul majorit ii acestora. Pentru un control mai bun al carierei func ionarilor publici s-a creat un grup profesionist de func ionari publici ce pledeaz n subordinea Guvernului.Acest grup cu personalitate juridic se nume te Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici i are ca obiective, n desf urarea ac iunii sale urmatoarele: y elaboreaz politicile i strategiile privind managementul func iei publice i al func ionarilor publici; y verific modul de aplicare a legisla iei privind func ia public i func ionarii publici n cadrul autorit ilor i institu iilor publice; y elaboreaz reglement ri comune tuturor autorit ilor i institu iilor publice privind func iile publice, gradarea i clasificarea posturilor; y elaboreaz propuneri pentru crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor func ionarilor publici; y stabile te criteriile pentru evaluarea activit ii func ionarilor publici; O tras tur important a Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici este aceea c ine eviden a fuc iilor publice i a tuturor func ionarilor publici. n acord cu art.22, al.2 n termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici autorit ile i institu iile publice vor transmite acesteia datele personale ale func ionarilor publici, precum i func iile publice vacante. Func iile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate i institu ie public de c tre conducatorul acesteia ori prin hot rre a consiliului jude ean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activit ilor prev zute la art. 9 alin. (2) i cu avizul consultativ al Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici. Datele personale ale func ionarilor care se trimit la agen ie sunt: numele i prenumele, domiciliul, data na terii, func ia public pe care o ocup , vechimea n func ia public , precum i n alte func ii publice ocupate anterior, studiile, titlurile didactice sau stiin ifice i limbile str ine pe care le cunosc. Asa cum prevede legea 188/1999, n art. 25, al. 1, 2 fiecare func ionar public are un dosar profesional care con ine urmatoarele: y documentul de numire n func ie, documentul de atestare a studiilor i cel privind depunerea jur mntului; y documentele privind evaluarea anual a activit ii acestuia, avans rile n func ii, trepte, clase, grade sau categorii, precum i sanc iunile disciplinare ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic i f r discontinuit i. n dosarul profesional al func ionarului public nu vor fi introduse documente care fac referire la activit ile sau la opiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice alt natur . Din analiza comparativ a celor doua legi reies din ce n ce mai multe argumente distictive ce formeaz o compara ie clar ntre acestea. Astfel dac pn acum am eviden iat condi iile de fond i form din Statutul Func ionarului Public n paralel cu acesta vom discuta despre activitatea politic a func ionarilor publici i mai exact interdic iile prev zute de art.10: y s participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

68

s furnizeze sprijin logistic candida ilor la func ii de demnitate public ; s colaboreze, n afara rela iilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac dona ii sau sponsoriz ri partidelor politice; y s afiseze, n cadrul autorit ilor sau institu iilor publice, nsemne sau obiecte inscrip ionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candida ilor acestora. n exercitarea func iei pe care o reprezint func ionarii publici trebuie s aib un comportament adecvat bazat pe respect, bun -credin , corectitudine i amabilitate. De asemenea impar ialitatea este o tras tur a func iei publice ce trebuie respectat exact ca i principiul egalit ii. Un func ionar public nu trebuie s catalogheze persoanele cu care intr n contact n func ie de etnie, religie, sex, etc. n exercitarea unui caracter profesionist, func ionarul public trebuie s aib o anumit conduit i n rela iile externe n cadrul carora trebuie s prezinte o imagine favorabil a institu iei pentru care pledeaz . n prevederile art.13 din Codul de Conduit se precizeaz c n rela iile cu reprezentan ii altor state, func ionarilor publici le este interzis s exprime opinii personale privind aspecte na ionale sau dispute interna ionale. n deplas rile externe, func ionarii publici sunt obliga i s aib o conduit corespunzatoare regulilor de protocol i le este interzis nc lcarea legilor i obiceiurilor rii gazd .Articolul 14 prevede o interdic ie clar i anume, func ionarilor publici le este interzis acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor. Dac n ultimele alineate am eviden iat mai mult interdic iile aplicate func ionarii i care se regasesc n Codul de Conduit , e timpul i pentru eviden iearea unor drepturi nscrise n Statut pe care le voi enumera n urmatoarele rnduri: y dreptul la opinie y dreptul de asociere sindical y func ionarii publici se pot asocia n organiza ii profesionale sau n alte organiza ii avnd ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea preg tirii profesionale i protejarea statutului lor. y dreptul la grev y dreptul la salariu, care se compune din salariul de baz , sporuri i indemniza ii. y dreptul la concediu de odihn y dreptul, pe lang indemniza ia de concediu, la o prim egal cu salariul de baz din luna anterioar plec rii n concediu, care se impoziteaz separat. y institu iile publice au obliga ia s asigure func ionarilor publici condi ii normale de munc i igien , de natur s le ocroteasc s n tatea i integritatea fizic . y dreptul la asistent medical , proteze i medicamente y dreptul la pensie, precum i de celelalte drepturi de asigur ri sociale de stat y dreptul de a beneficia de protec ia legii Pentru c tot am vorbit despre drepturile func ionarilor publici, n continuare vom enumera i ndatoririle acestora n exercitarea func iei pe care o ocup : y au obliga ia de a i ndeplini cu profesionalism, loialitate, corectitudine i n mod con tiincios ndatoririle de serviciu au obliga ia c n exercitarea atribu iilor ce le revin s se ab in de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice. r spund de ndeplinirea atribu iilor ce le revin din func ia public pe care o de in, precum i a atribu iilor ce le sunt delegate. y y

69

au obliga ia sa se conformeze dispozi iilor date de func ionarii cu func ii publice de conducere carora le sunt subordona i direct, cu excep ia cazurilor n care apreciaz c aceste dispozi ii sunt ilegale. y au obliga ia s pastreze secretul de stat i secretul de serviciu y au obliga ia s p streze confiden ialitatea n legatur cu faptele, informa iile sau documentele de care iau cuno tin n exercitarea func iei. y le este interzis s solicite sau s accepte daruri sau alte avantaje. y au obliga ia s prezinte, n condi iile legii, conduc torului autorit ii sau institu iei publice declara ia de avere. y au ndatorirea s i perfec ioneze preg tirea profesional . Modalitatea prin care o persoan poate s intre n rndul func ionarilor publici este potrivit Statutului Func ionarilor Publici, art.49, al.1, a a numitul concurs . Acesta se desf oar n limita posturilor vacante, care se fac publice cu 30 de zile nainte. Dup promovarea concursului candida ii intr pe postul de debutan i. Prin aceast analiz amanun it a prevederilor am c utat s eviden iem distinc iile ntre aspectele con inute de Statutul Func ionarilor Publici i cele ale Codului de Conduit dar i familiarizarea cu aceste prevederi legislative i stabilirea coordonatelor ntre pura teoretizare a acestora i aplicarea lor concret . De asemenea am analizat n cuprinsul referatului i o serie de termeni care s ne ajute n eviden ierea no iunilor cu care am interac ionat sau pe care le-am definit ori analizat. Se impune s preciz m rolul important pe care il au cele doua acte normative, respectiv Legea nr. 188/1999 i Legea nr.7/2004 n eviden ierea unei bune conduite a func ionarilor publici. Respectarea prevederilor cuprinse n aceste legi au un rol fundamental n conturarea conduitei func ionarilor publici. n Statutul Func ionarilor Publici sunt reglementate dou mari aspecte. n primul rnd regimul general al raporturilor juridice dintre func ionarii publici i autorit ile i institu iile publice din administra ia public central i local , mai precis raporturile de serviciu ale acestora. n al doilea rnd, Legea 188/1999 are ca scop i asigurarea, n conformitate cu dispozi iile acesteia, a unui serviciu stabil, profesionist, transparent, eficient i impar ial, n interesul cet enilor precum i al autorit ilor i institu iilor publice din administra ia central i local . Referitor la Legea 7/2004, aceasta prive te strict normele de conduit profesional a func ionarilor publici. A a cum este clar precizat n lege, normele de conduit profesional prev zute de Codul de conduit sunt obligatorii pentru func ionarii publici, precum i pentru persoanele care ocup temporar o func ie public , din cadrul autorit ilor i institu iilor publice. Alte concluzii care se pot desprinde fac referire la faptul c la baza activit ii func ionarilor publici, a comportamentului lor profesional, a conduitei lor att n interiorul ct i n afara institu iei stau urmatoarele principii de baz : y egalitatea de tratament fa de ter ii beneficiari serviciului public, respectiv, un comportament nediscriminatoriu fa de uzagerii serviciului public; y respectarea suprema iei Constitu iei, respectul legilor generale n materie i al tuturor actelor normative de c tre purt torii autorit ii publice; y credin a i fidelitate fa de ara caruia ii apar ine func ionarul public; y discre ie profesional privind informa iile pe care le prime te i le de ine n y
70

exerci iul func iei sale; y obliga ia de supunere i respect fa de seful ierarhic; y ap rarea i respectarea demnit ii i intimit ii uzagerilor serviciului public. y perfec ionarea profesional continu , sub diferite forme etc. Totodat am mai concluzionat faptul c n Romnia s-au nregistrat numeroase cazuri n care func ionarii publici ncalc prevederile statuate n Codul de Conduit al acestora dar i n Legea 188/1999 privitoare la Statutul Func ionarilor Publici. n redarea acestor cazuri de nc lcare a prevederilor cuprinse n cele doua acte normative ne-am bazat pe o scurt analiz subiectiv n care ne-am expus parerea cu privire la comportamentul i atitudinea func ionarilor publici din cadrul Agen iei Na ionale de Ocupare a For ei de Munc din Bucure ti, comportament pe care l-am putut observa n perioada efectu rii stagiului de practic n aceast institu ie. De asemenea ne-am folosit i de o serie de articole ap rute n pres care dovedesc clar faptul ca func ionarii publici au nc lcat prevederile cuprinse n Statut i respectiv n Codul de Conduit . Una dintre cele mai ntlnite i des realizate infrac iuni de c tre func ionarii din administra ia public este luarea de mit . Conform articolului 308 din Codul Penal, luarea de mit este infrac iunea care const n fapta func ionarului care, direct sau indirect, pretinde ori prime te bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori accept promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, n scopul de a ndeplini , a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle sale de serviciu sau n scopul de a face un act contrar acestor ndatoriri. De asemenea, articolul 14 din Codul de Conduit al func ionarilor publici vorbe te despre interdic ia privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor. Mai exact, func ionarilor publici le este interzis solicitarea sau acceptarea de cadouri, servicii, favoruri, invita ii sau a oric ror alte avantaje, care le sunt destinate fie personal, fie familiei, p rin ilor, prietenelor sau persoanelor cu care au avut rela ii de afaceri sau de natura politic , care le pot influen a impar ialitatea n exercitarea func iilor publice de inute sau pot constitui o recompens n raport cu aceste func ii. Nu pu ine sunt ns situa iile n care ni se demonstreaz c func ionarii publici nu respect aceste prevederi legale i aici putem oferi ca dovad numeroasele articole ap rute n pres i care pe baza unor materiale filmate sau a unor anchete ale Poli iei Romne reu esc s scoat la iveal ilegalit ile comise de func ionarii din administra ia public romneasc . Ca o concluzie general se impune s preciz m faptul c func ionarii publici trebuie s se adapteze i s respecte cu ndrjire prevederile din Statut i Codul de Coduit . Respectarea acestora va conduce la o mai bun organizare i func ionare a administra iei publice. De asemenea respectarea acestor prevederi este importan a i pentru mbun t irea rela iilor dintre func ionarii din administra ie i cet eni.

71

CONCLUZII I PROPUNERI
MOTTO: SE POATE GUVERANA DE DEPARTE, DAR SE POATE ADMINISTRA NUMAI DE APROAPE Decret francez-1852 Administra ia public reprezint o mare afacere public , n care suntem cu to ii implica i n calitatea noastr de cet eni i, ca urmare, este necesar s nu r mnem pasivi la lucrurile care ne privesc i pe care le putem schimba sau mbun t i n mod direct sau indirect. Serviciul public se afl la baza func ion rii oric rui sistem administrativ, precum i la baza obiectivelor constante ale guvern rii la nivel central i local. Acesta trebuie s se bazeze pe o serie de coordonate bine stabilite, reglementate printr-un cadru normativ adecvat . Scopul acestei lucr ri este de a contribui la reforma serviciului public din Romnia prin abordarea aspectelor legislative importante, cu impact asupra capacit ii umane administrative. Modific rile legislative, facilit ile de preg tire, precum i reorganizarea institu ional constant a serviciului public, denot prezen a unui interes activ al administra iei pentru aceast problem . Cu toate acestea, reforma real a corpului func ionarilor publici nc necesit mbun t iri esen iale. Majoritatea rilor Europei Centrale i de Est s-au confruntat cu procesul de reform a func iei publice n vederea remedierii unei administra ii publice problematice din mai multe puncte de vedere: func ionari supu i presiunilor politice, proces birocratic pu in responsabil, administra ie public nereceptiv la procesul de participare public . Astfel, majoritatea reformelor serviciului public au avut ca fundament urm toarele obiective: formarea deprinderilor func ionarilor publici pentru a r spunde provoc rilor serviciului n mod eficient, mbun t irea calit ii corpului de func ionari reforma institu ional care s atribuie responsabilitatea desf ur rii demersurilor de reform . Responsabilitatea, eficien a, transparen a i dedica ia func ionarului public fa de datoria pe care trebuie s o ndeplineasc sunt priorit i incontestabile ale unui serviciu public de calitate. Trebuie s subliniem faptul c serviciul public i corpul func ionarilor publici se afl n direct leg tura cu ceea ce reprezint conceptul de guvernare i importan a sa. Procesul de guvernare poate fi identificat prin exercitarea autorit ii administrative, economice i politice pentru a administra problemele unui stat la toate nivelurile. Include mecanismele i institu iile prin care cet enii i articuleaz interesele, i exercit drepturile, i ndeplinesc obliga iile i i mediaz conflictele. nsemn tatea guvern rii i a responsabilit ii acesteia se afl la baza unui sistem administrativ care dore te sa urmeze obiective orientate spre buna performan a institu iilor sale. Din acest motiv, trebuie subliniat importan a sa ca reprezentnd capacitatea
72

statului de a- i servi cet enii i de a administra resurse i procese pentru i n beneficiul acestora. Modalitatea de a purta toate aceste responsabilit i n favoarea unei guvern ri eficiente reprezint una dintre provoc rile care se reg sesc n fa a oric rui sistem administrativ. n acela i timp, buna guvernare pune accent pe responsabilitate, transparen si participare public ; este eficient i echitabil i promoveaz domnia legii. n ambele cazuri ns , reflexia lor se reg se te n activitatea institu iilor i mai ales n efortul factorului uman, n abilit ile sale i n dedica ia fa de serviciul pe care l ndepline te. O guvernare eficient , n sprijinul cet eanului i responsabil nu poate s existe f r un func ionar public bine preg tit profesional, motivat i apt s ndeplineasc responsabilit ile care i revin. Toate acestea depind ns n bun m sur de modul n care serviciul public este reglementat i administrat. Transformarea conceptului de guvernare n practicile i apanajul bunei guvern ri depinde ntr-o m sura considerabil de mbun t irea evolu iei administra iei publice. Aceasta transformare se bazeaz pe evolu ia i stabilizarea sistemului administrativ, al descentraliz rii puterilor acestuia, precum i pe principiul i practica domniei legii. Toate acestea trebuie s se reg seasc n ceea ce denumim generic serviciul public i responsabilit ile sale. Astfel, vorbim despre un sistem administrativ creat pe baza eficien ei sale i a indivizilor care se afl n func ia de execu ie a atribu iilor statale. Importan a actului legislativ care prevede acest lucru este cu att mai mare cu ct avem n vedere un serviciu stabil i care s se sprijine pe cele mai bune criterii de eficien a celor afla i n slujba sa. n contextul cerin elor bunei guvern ri, practica func iei publice se raporteaz la caracteristicile impuse de tipologiile acestora: participare, domnia legii, transparen a, obliga ia institu iilor de a r spunde rapid necesita ilor cet enilor,orientarea spre consensualitate, echitate i incluziune, eficien i responsabilitate. Statutul func ionarului public delimiteaz a adar responsabilit ile elementului uman n cadrul unui sistem administrativ, pentru ca acesta s poat deveni func ional, responsabil i eficient. Acest statut denot n fapt preocuparea pentru procesul de guvernare a a cum se reflect aceasta n datoriile i drepturile celor care se afl la nivelul execu iei puterii statului, al administr rii de fonduri publice sau la nivelul ofertei de servicii ale statului c tre public. Procesul de reform a func iei publice ocup o pozi ie i n descentralizarea administrativ . Pentru ca un proces de descentralizare s poat fi eficient, principiile sale trebuie aplicate i n domeniul func iei publice, al recrut rii si managementului politicii de resurse umane. Aspecte precum selec ia i recrutarea func ionarilor publici, evaluarea performan elor lor profesionale, promovarea ori sanc ionarea acestora constituie componente ale cadrului legislativ specific, i este inevitabil ca n ultim instan ele s determine ntr-o anumit m sur calitatea guvern rii. n acela i timp, descentralizarea eficient a func iei publice poate avea o contribu ie semnificativ pentru demersurile de bun guvernare la nivel local, restrngnd

73

aria de activitate a autorit ilor i transformnd astfel guvernarea local ntr-o variant mai transparent i accesibil , orientat spre participarea public . Sub acest din urm aspect este de dorit s existe o coordonare ntre administra ia central i cea local . Este de preferat s existe certitudini legate de nivelul de salarizare al func ionarilor publici, spre exemplu, pentru ca acesta s fie stimulativ i competitiv. Un asemenea obiectiv reprezint mai mult dect un obiectiv de recompensare sau stimulare individual . Ne referim la men inerea n cadrul administra iei a resurselor umane competente, care nu se vor transfera de la nivel local c tre cel central sau n afara aparatului administrativ. Putem formula a adar punctele importante ale reformei func iei publice: reforma legisla iei primare i secundare referitoare la serviciul public (preg tire, interpretare,monitorizare a implement rii), stabilirea solu iilor institu ionale pentru recrutare, evaluare,sisteme de remunerare. Ce nseamn ns statutul func ionarului public in Romnia i ce presupune cadrul legislativ care l vizeaz n prima instan ? Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarului public delimiteaz func iile i atribu iile acestuia n cadrul administra iei romne ti. Aflat la a treia variant , Legea stabile te n acest moment cadrul func iei publice n Romnia. Raportul de fa reprezint un demers de cercetare preliminar, pornind de la realit ile cadrului normativ romnesc pentru serviciul public, n vederea sublinierii necesit ilor actuale a a cum au fost acestea identificate. Scopul studiului este acela de a contribui la mbun t irea cadrului normativ prin eviden ierea unora dintre corec iile care nc se cer aduse cadrului normativ privind statutul func ionarului public (Legea nr. 188/1999) n beneficiul serviciului public orientat spre guvernare eficient i responsabil . Aspectul legislativ va fi abordat inclusiv din punctul de vedere al dezvolt rii i managementului resursei umane din administra ia public . Ne vom referi, astfel, la leg tura dintre guvernare i prevederile legisla iei privind statutul func ionarului public i a efectelor acesteia asupra bunei guvern ri. Ne vom concentra pe necesitatea fundament rii unei legisla ii eficiente privind func ionarul public, pe preven ia efectelor negative pe care un act normativ deficitar articulat le-ar putea induce. Metoda principal de identificare a m surilor care se impun n scopul sus inerii procesului de reform privind mbun t irea cadrului legislativ referitor la statutul func ionarului public i a strategiei de resurse umane este cea de analiz a prevederilor specifice n actele normative primare i secundare care reglementeaz func ia public i statului func ionarului public. Astfel, scopul analizei legisla iei primare i secundare este identificarea domeniilo problem n reglementarea func iei publice i a statului func ionarului public. Principala surs empiric de verificare a concluziilor analizei legislative o reprezint rapoartele privind activitatea de monitorizare a aplic rii legisla iei n domeniul func iei publice realizate de Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici (ANFP). Aceste rapoarte, publicate trimestrial, cuprind monitorizarea autorit ilor i institu iilor publice din administra ia central i local i func ionarii publici, pe baza analizei peti iilor adresate ANFP.

74

BIBLIOGRAFIE
1. Ioan Alexandru, Administra ia public . Teorii. Realit i. perspective, edi ia a IV-a, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2007; 2. Ioan Alexandru, Mihaela C r u an, Sorin Bucur, Drept administrativ, edi ia a II-a, revizuit i ad ugit , Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2007; 3. Ioan Alexandru, Drept administrativ n Uniunea European . Drept administrativ comparat. Drept administrativ al Uniunii Europene, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2006 4. Verginia Vedina , Drept administrativ romn, edi ia a III-a, rev zut i actualizat , Editura Univers Juridic, Bucure ti, 2007; 5. Verginia Vedina , Deontologia vie ii publice, Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2007 6. Verginia Vedina , Legea nr. 188/1999 privind statutul func ionarilor publici, u modific rile ulterioare, republicat . Comentat , edi ia a III-a, rev zut i ad ugit , Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2004; 7. Daiana Maura Vesmas Suport de curs Drept administrativ 8. V. Vedina , Statutul func ionarului public. Tr s turi caracteristice. Similitudini i diferen ieri fa de statutul angajatului. (tez de doctorat), Universitatea Bucure ti, Facultatea de drept, 1998; 9. Verginia Vedinas, Considera ii referitoare la modific rile i complet rile aduse Statutului func ionarilor publici prin Legea nr. 1612003, n Revista Dreptul nr. 10/2003; 10. V. Vedina S. Cristea, Structura func iei publice din Romnia. Studiul comparat cu Fran a, n Revista de Drept Public, Ianuarie - Martie 2003; 11. Dana Apostol Tofan, Institu ii administrative europene, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2006; 12. A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Edi ia a IV-a, All Beck, 2005; 13. . Beligr deanu, Considera ii teoretice i practice n leg tur cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarului public, n Dreptul nr. 2/2000; 14. R.P. Postelnicu, Elemente de analiz comparat a Codului de conduit al func ionarilor publici i a Codului de conduit al salaria ilor din autorit ile i institu iile publice, n Revista romn de Dreptul muncii nr. 4/2005 ; 15. Constan a C linoiu, Verginia Vedina , Teoria func iei publice comunitare, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 1999; 16. V. Pris caru, Func ionarii publici, Editura All Beck, Bucure ti, 2004; 17. M.N. Dimitriu, Adoptarea unui cod de conduit pentru func ionarii publici prioritate pentru Romnia, n Revista de drept public nr. 3/2003; 18. A. N. Rozalia, Rela ia legalitate-oportunitate n statul de drept, n Curier judiciar, nr. 9/2003; 19. M. Preda, G. Strecoza, Unele considera ii i observa ii critice asupra statutului func ionarilor publici, n Revista Dreptul, nr. 8/2000; 20. Anton Tr ilescu, Drept administrativ, edi ia a II-a, Editura All Beck, 2005; 21. D. Brezoianu, Drept administrativ romn, Editura All Beck, Bucure ti, 2004; 22. Ion Popescu-Sl niceanu, Func ia public , Infodial, Bucure ti, 2000; 23. Constitu ia Romniei n forma revizuit n anul 2003, republicat n Monitorul

75

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34.

Oficial al Romniei Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003; Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999; Legea nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, publicat n Monitorul Oficial nr. 574 din 4 iulie 2006, republicat n Monitorul Oficial nr. 123/20 februarie 2007; Legea nr. 442 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, publicat n Monitorul Oficial nr. 969 din 4 decembrie 2006; Hot rrea nr. 1209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 29 octombrie 2003; Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a func ionarilor publici, publicat n Monitorul Oficial nr. 157 din 23 februarie 2004; O.U.G. nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor m suri necesare n procesul de integrare european , publicat n Monitorul Oficial nr. 1179/28 decembrie 2005; Ordonan a de Urgen nr. 24/2004 din 21/04/2004 privind cre terea transparen ei n exercitarea demnit ilor publice i a func iilor publice, precum i intensificarea m surilor de prevenire i combatere a corup iei a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 27/ 04 2004; Hot rrea nr. 1344/2007 privind normele de organizare i func ionare a comisiilor de disciplin a fost publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 13.11.2007 i a intrat n vigoare de la 13 ianuarie 2008; Adroniceanu A.- Management public, Editura economic , Bucure ti 1999. H.G.nr.1209/2003-privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici; Ion Popescu, Drago Dinc , Victor Alistar, M d lina Borteanu Deontologia Func ionarilor Publici suport de curs, Bucure ti 2002;

76

Anexa nr. 1 CHESTIONAR PENTRU SELEC IA PERSONALULUI Stimate candidat, Informa iile pe care ni le ve i furniza prin intermediul acestui chestionar sunt strict confiden iale.V multumim pentru colaborare. Solicitare pentru postul:... Nume Prenume: . Data na terii:. Cet enia:.. Starea civil :/necasatorit( )/casatorit( )/ divortat( )/vaduv( ) Copii: Vrstele copiilor:.. Adresa:. Nr. telefon (acas ).Nr. telefon (serviciu): Starea s n t ii Suferi i de vreo boal care ar putea avea consecin e negative asupra activit ii dvs.? Da/ Nu Este cazul unui handicap cu grad avansat? Da/ Nu Dac da, a i solicitat un certificat de handicapat? Da/ Nu Sunte i de acord ca, nainte de angajare, s v consulte un medic? Da/ Nu Serviciul militar/civil Chemarea n armat : poate fi posibil /nu mai este cazul. Statutul juridic Ave i cazier? Nu/Da, din cauza Sunte i implicat, n prezent, ntr-un proces penal? Nu/Da, din cauza. 4. Evolu ia de pn acum: Scrie i n ordine cronologic toate formele de nv mnt absolvite (inclusiv cursuri postliceale sau postuniversitare),cu datele de nceput i sfr it, i eventualele atest ri ob inute. Numi i toate activit ile pe care le-a i desf urat ca practicant voluntar etc. i perioada (perioadele) n care a i fost omer :. . . 5.Cuno tin e profesionale de specialitate i experien : Limbi str ine: n ce limb pute i s : citi i coresponda i vorbi i traduce i

77

b)Calculator: Ce programe. c)Dactilografie: Cte caractere pe minut ? d)Carnet de conducere: Ce categorie? e)Alte cuno tin e: Informa ii referitoare la rela ia de munc anterioar Decizia de plecare a fost luat de : eful dvs./dvs./ambele par i Pute i ncepe s lucra i n institu ia noastr din data de . Exist o clauz de concuren ? Da/Nu .. Ultimul salariu brut:Lei.. Num rul salariilor lunare: Prima de Cr ciun : Lei Alte prime/Comisioane:Lei Alte informa ii pentru angajare Salariul dorit(brut/lun ): Lei.. Preg tire suplimentar dorit : A i fost dezavantajat prin scaderea salariului Sau este de a teptat acest lucru?Da/Nu A i mai lucrat n institu ia noastr ? Da/ Nu Dac da, pentru ce post? Ave i prieteni de familie sau rude Care lucreaz n institu ia noastr ? Da/Nu Dac da, nota i numele i domeniul lor de activitate: Ce alte activit i mai profesa i n afara serviciului?.. Ce func ii onorifice v intereseaz ? A i fi preg tit s v muta i ntr-un alt departament?Da/Nu A i c l tori la cerere, n interes de serviciu?Da/Nu A i fi dispus, la cerere, s face i ore suplimentare? Da/Nu

78

Anexa nr. 2 SCRISOARE DE RESPINGERE A UNUI CANDIDAT Stimate domnule / doamn . V mul umim pentru c a- i raspuns recentei noastre oferte pentru postul.. Am fost ncnta i s afl m din scrisoarea dumneavoastr de inten ie c sunte i interesat s colabora i cu institu ia noastr . Din p cate, am fost nevoi i s ne restrngem c ut rile la acele CV-uri care faceau dovada tuturor calific rilor i a experien ei cerut de postul anun at. De i scrisoarea dumneavoastr nu vine direct n ntmpinarea cerin elor noastre, vom p stra numele dumneavoastr n banca noastr de date, timp de 6 luni, n eventualitatea n care se va elibera un post care s corespund solicit rii, respectiv ofertei pe care ne-a i f cut-o. V mul umim nc o dat pentru interesul acordat institu iei noastre i v ur m mult succes n ob inerea locului de munc dorit. Cu sinceritate, --------------------------( Semn tura) --------------------------(Nume i prenume) Manager Resurse Umane

79