Вы находитесь на странице: 1из 51

1

e|
y i Z e

X g Y 7 ~ #.
} \ M [ t
///
X [7
,
6M
,Z [ Z { M ]
X h
M 5 ] Z gzZ } ,
6 yZ \ M ,
6 V
http://www.aastana.com

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

''''

ZZ

''''

 ~ C

11

''''

{Z >g

31

''''

Z >g

PUBLISHED BY:

M ]

y *
0 Xg 11037 
7
Phone # +92 331 4851184

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

ZZ
wZ qZ p M Y ] *
! 0 e kZ
?X X X D
6<
qZ y *
cZ *
c <Z Z Z ~ *
?X X X X X ]gz H
Z% ~ <Z Z,
6*
cp
pg x *
* 6 <Z Z,
6
xsZ < X *
@ M 7~ z < * w+
$ i Z+
0Z ] Z
v gzZ ~ ~ V1 e ._ Y f
] yZy : zZ Z {z ~ %Z y2 & {
vZ w+
$ Z [ Z [ V*
* V
t %Z (Z
g z ] g z j g z ] X H
*
c [ x *
*
?X X X X Z ,
7 H t
%Z i ~ z t x Y f X i b Z
 _,
7 ~ ] zZ 4Z gzZ _,
7 i g *
0 ` M X _,
7 7[
X Zi Z Z i s _,
7 V*
* 7Z gzZ
z ]Z gzZ B t } h ~ < C } izg
] Z ~ <Z X D Y G ~ < C ]
WZg *
* mZ gzZ *
* lp Z.
}qZ p CY x *
* V Z.
}
Q X CY ] n Z.
}qZ { ~ <Z *
@
~g ] i y Z n kZ H X Y Y H nZ Z VY ,
6 yZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

] n Z.
}qZ {z X 7 ( gzZ [Z b
-Z {z X ; gzZ { { *
q
c i ~ ] Z D
G-o8E
B N Z.
< 6 qZ zz H
y M X g K Z% ~ E
}
<Z x /
Z ?7t <Z }uz VZP ~ T ~ ,
7 ]gz
? ! p H ~ xsZ < Q gzZ *
* lp Z.
}qZ C

 <Z x , C
g e z xsZ <
'
] i

X1

] z ]Z

X2

~i p

X3

X Z,
F*
c B

X4

H lp Z.
} qZ Y i Z+
0Z {Zp -,
6 C
lp {z Y z p { *
@Y *
c t g X Y
p mZ /
Z X } i Z Z {z Y H s Z Z A Z ,
( mZ
p X } yv ,
' } h {z *
@ ~
X f }g * }g Zz Z g ~
F ~ X X X {)z ] z ]Z y2 Zuz <
X C )
*
! VH
k gzZ CY z
1 yK
Z }uz y K
Z X g g { H
k
{H
k wqZ+
$ x b kZ *
@ { H
k }g h }uz *
c
+ *
* ]g g h g ~ga ]g } D M ~ }%i
B \ M ~ f g { H
k \ M X X X X X X {)z ~iz+
0Z {i
]*
! p X g _ h yK
Z : { H
k C 
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

x*
* LZ z x Zw kZ *
c p KZ Z.
} {H
k x x
u*
0 w CY ~ n kZ > Zi ~ xsZ X s Zz
x 7u *
0 w /
Z ?~ ,
7 VY ]gz u *
0 w X Y
W*
c
!~*
! $
d x *
* Z.
} w z qZ kZ u *
0*
* w x
g Z h kZ w H
*
c Zg f ? Y u *
0 w x
gZ, kZ *
* :Zz Zg7 Zg7 s : X *
* :Zz Zg7 Zg7
X Y H Zg7 Z Z yv
T n kZ Zz _h : ] *
! p
w T n kZ Z.
} : gzZ H kZ H
Zg h
X Y *
c Z :Zz Z y v; kZ
,qz ~ ]Z f yK
Z X X X ~i p y2 Z Z <
gzZ Zp { Zg g gzZ g ,
6 g Za
X/.
_ b & Z B Z
C y.,
6 V1qZ+
$ kZ kZ Y 0 e H yK
Z n kZ
gzZ p { : *
@ g6 ,
6 W L : L {z gzZ X Sg
{z n kZ ] *
! % z { : gzZ Zw p
xg {+
hI
~ T *
@ XZ j ~i p
p X 8
xz \ M LZ Vz Z.
} y x VR
[ P
gzZ k / ~g
tZ *
* } 9 ,
6cqZ ~ Vh }uz ~i
@*
,
6 l {
t gzZ szc {)z {)z *
*gZ /
~ ZH
X
@*
u " { *
c i Z @*
_ h { *
c i Vzuz yK
Z p
p < ]Z X " *
@ -,
6 Y
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

Lg *
@* w t kZ n kZ T e : *
@ { M ,
6 ~i
mZ *
@+
&e +Z {z n kZ X 7Zz 9x Z kZ 
V * M }g n kZ Y Z I gzZ n lg \ V; Z.
}
X *
@ y kZ p { i Zzg qZ ~ T w g
vg ,
) {+
0i /
Z X C M ~ z V i {% gzZ {+
0i b kZ

?& c
} Y Z hZz kZ *
c G mZ {% /
Z gzZ Y Z I p *
c [zEE
kl *
0 gzZ kZ kZ *
c D w *
! kZ
kZ Y Z yZ gzZ X *
@Y q z Vg *
c i b kZ X D Y
{g VH
k x gzZ CY 0 [ Z N )
*
! ]g *
c i V [ vg ,
)
X
+ P n J e kZ X J e ~ C
Z
< t
z f yZ D n + y*
!i D Y G
 D Y G n Z.
} kZ +
Z z y g Z
t gzZ X *
@ 7m

{z ~ <Z n kZ *
@ Z ,
F f LZ p y K
Z g T
-Z kZ * t Y gzZ gZ " [ Zp {z Y #
q
Z gzZ ;g
{z ~ <Z X Y * t 0Z kZ n kZ [Zp
V Z.
} F ~ <Z X { Zz,
6 * z*
! u Y p ;g v Y
X Z.
}qZ V Z.
} x z*
! kZ p Z.
}qZ q C g
*
! *
@Y H g s Z.
} AZ <Z
Z Z 0 Z.
<
} X *
@Y H $
"*
U g ZzZa Y g Z y K
Z <Z
g { qZ ~ < C  CY *
0 Y Zg M Z ~
gzZ @*
Y +
Z Y Zg M y Z X Sg Y Zg M Z 0 kZ gzZ
X ~gz ' yZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

{ {z H
3g x *
* Z {Zp V {o Zuz <
 D ,
6 yZ X O Z O Z
< , ]
M x C n Vzuz X D M 7 gzZ h
M M ~ ^C {z
Vzg ZD s ` K
Z Kg qZ B
k#
Z p h
M
X C,
7 ]gz ~ Z
Y Z.
} [ )g f V 7Z {o Z +
Z
 t X *
@Y Z e VY qZ ~ @
*
@ 7VY x t p Z.
}
@*
Y Zj } [ {z L L X *
@Y g D ua w
' g *
@zZ *
c wg kZ X *
@Y g *
@zZ *
c wg } kZ X
[ kZ kZ z*
! g /
w VzgZD X *
@ ~gz
n qZ p { V y Z X ~gz ' VE
~ yZ C / ~Z t z*
! yK
Z X *
@ H
X D M 7 t * kZ {z C M 7 V K
C
Z
gZ g { yZ J V D H { t ~ <
Xg Z z { 
kZ X ]
y M {z gzZ u ~ <Z {o V Zv*
0
CY M # *
@% yK
Z #
Z H ~ {o
Y Z I < C ~ / KZ X * t $ H
} i Zzg / Zz M #  M g
F t
X
} g +
Z X O /
+
Z *
0 4Z <
$*
"
U b @*
F
F,
6+
Z , Z wY < H
*
c ~
d " x *
* < *
@ ~gz ' Ug6 n kZ YY H 7
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

X + Z Y Z I
xs Z < ] i
Z z ] w P gzZ +
Z kl P ,
6 x*
* xs Z
m y M L L [ kl V p X X H
*
c x*
*
KZ y K
Z ,
6 T gzZ *
@Y e & q Z kl kZ ` M M X 7
H ~ y M 0 kZ  t yp / ~g
X ] Z

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

 ~ C

{ e ,
6 ] 23 gzZ X Z g Zz % 11 ~ y M e
X g Zz p Z Zz W

*
* u p T ` ` b L L { ~ C
e
~ p Z Zz W
{ kZ n Z X *
* 7 ] *
! )g f b
} p ~ C
*
* b b gzZ c
n]e] t^u p] o] i ]

X c Z,
'Z T H : g 0 kZ ? H
e ^e ] o ^ q^vi]
gzZ Zg {z D c ~ A vZ ? H g7
X [g Vz Zg v
o n]e] ^^ni] ^jru i
X G s x KZ Z,
'Z b }g t
p Z Zz W
` ` b L L ,
6 ] 23 ~ W Z ,
F Z y M
x| Zj ] } gzZ H
H ,
F ~ Vs ~ C

P e ` ` b L L V , Z ] 11 %Z X H
17
] hz v ,
6 ] i Z+
0Z mgzZ ]g *
c i ]
X q a kZ }g z gzZ H
H x

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

10

c*
/
VE P ]g *
c i ] P gzZ hz v m{ kZ
D ,
6 VE y Z n kZ 7m y M T H

e zz% Y H $
"*
U*
@ g z J ]*
c M y M s
$ M {Z >g ] *
e
c M 0 e X e VE 7 y M
>g M X g Zz 27 $
e M Z >g gzZ 197 gzZ 158
X D Y ZZ _ {Z

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

11

{Z >g
' g Z ~ 158 $
e M {Z >g
| ^ q j ] ]* k
n f ] s$ u ] , ] ^ $ ] $ !
n ^, ] $ ]n $ _ i ^ ` e $ _$ m ]* n
e vZ M
Z E<X ~ VEK
vZ {z% gzZ G
V-h N Vz y Z {z 7] *
! {H
k n kZ } {/ *
c
vZ } x > g z ,
' gzZ } [ yxg
(,
F ) X Zz g kZ {z gzZ D kZ
' N M t ' *
! P 3,
F kZ
X ~ VEK
vZ {z% gzZ

X1

V-h N z yZ {z 7 i ,
6 Zz {/ *
c e vZ M
X2
X} ( H
k i Z+
0Z m{ qZ ) [ {z% gzZ x *
* E8 y xg
X 7] *
! {H
k t 8
[ {z /
Z
vZ gzZ x > Z *
@ g z ,
'/
Z hz v Z

X3

X D kZ kZ vZ gzZ *
@ g x > kZ
w! ,
F t G ?Z kC 7 w! ,
Ft \M H
gzZ yT kZ K
vZ ]*
!
X D g M
P ? g Y Z Vzq yT vZ < g X C {z%
X X X X)g f V z zZ
y {z ~ V z yZ X r , Z ~ Z V ~ *
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

12

X Y q c vZ yK
Z )g f T ] *
! m{
Vzh N Q * p yT vZ /
Z
z p y M g z ZH t z
~/
~g { kZ < g gzZ'' 2 Z Vzg * +
0e
k-2

c*D Zg f X Vzg yZ < q c kZ'',


6

t { D M } H vZ Y ,
6 Vzh N
7 *
Vzh N yZ X y H w L E
@Y x C ~g
z
`/
*
0 Zz g/
yxg X Cg y M ~
~,
7 y V g h ; z Vzg ZD h w y K
Z
6,A g/
Vzh N #
Z *
0 z gzZ X 7 i Zz M
X X X V *
@ yj,
6 (Z *
@ M ~ yZy
z X N Z yT H vZ r zZ P t

c*
g 7 ~
q k Q V; LZ p V1 B g*
X t ~
q T
z y Z {z 7{ H
k ,
6 Zz {/ *
c e vZ M
]*
! ~uz

X2

kZ ,
6 g Zz ] t X } hz v i Z+
0Z m{ qZ y xg V
7zg n hz v yxg V z yZ ;g
,
6 ]*
!
hz v y xg V yZ {z /
Z H
Zhg ,
6 % V t X b
Bg
} : gzZ } X 7 { H
k ,
6 yZ D
X
$ _$ m *] L L $
e M X *
* s Z B {z% gzZ ,
6 g ~ C
X3
kZ $
b
e M X } s Z B Vz yZ /
Z L ,
F T XX ^ ` e
Vz yZ L L f p ~ C
gzZ Z T *
c M XX ^e ZZ ~
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

13

Vz y Z L L ~ X B
{z% gzZ L L ,
6 g ~ C
B

X C *
c i B #
| p X Y Y x| s Z
XX ^ne ZZ Vzi { *
c i n s Z Vxg Vzq z
X*
@ XX ^ne _m ] ZZ ] *
@Y n s Z /
Z y xg {z% gzZ
D gzZ k g vZ H x > g z ,
' T gzZ

X4

X Zz
: e hz v g z ,
' yxg V z wZ
i b) y M
+K
Z )g f hz v kZ ? n wZ *
c
Y H ZzZ b _ h y K
Z )g f hz v kZ g Y G
n /
Z ? ;g x > K
g f hz v kZ ? ; g
? Z y M H ? *
c : e n y M H
s z Z n M
+K
Z H ? 7n ~g Z *
0 K
Z t H
V K
Z /
Z '' n *
* i b) M
+K
Z /
Z gzZ ? 7 n *
*
> n V /
Z X X X X n *
* } 9 s _ t
*gzZ k& Z Zz Za A
& /
Z X X X X n *
* x
s z Z * kZ n M
+K
Z gzZ X X X X X n wqZ
X X X X X n *
* {g Z

? g q s ZuZ t H hz v yxg V z y Z
)
Z T XX ] n _i ZZ g Z ~ $
eM
X Zz DgzZ k g vZ XX n ^ ] $ ZZ
*
@ (Z )
Z X )
Z XX _i ZZ
] Z L L {z gzZ *
c )
Z qZ s y M Y H ,
6
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

14

M {z )
Z y K
Z /
Z )
Z M
X Tg ,*
@ ] Z
XX n ZZ *
c Zz y M p ~ 105 $
e M {Z >g
'' 5 X H
n $ m ]* n E ] h ^j ] a ]* ] m $] A% m ^$
] ] ^E m j u e
% j m ] e($ ( n (
n ]
,
6 ? T e 7v ~g Z ~ W gzZ [ RZ
8
m{ Le g KZ vZ Y H wi *
*
X Zz a} ,
( vZ
X H M ] Z L L x| XX n ZZ +x ~ $
e M kZ
M ] Z ~ $
e M _ ,
ki f X n ZZ Z gzZ
{z Y X } ,
6 C
D gzZ } g mZ vZ } )
Z
X Zz DgzZ k g
M ] Z T XX ]n _i ZZ Zz ] *
!

C s Z :XZ ] Z gzZ X k g ,
6 C
D vZ )
Z
]*
! 0 y M {z% gzZ C [Z X z [
X
*g $
e M C , 1 g ,
6 ]*
c M Z P gzZ ]*
cM P /
Z
*g kZ ~ $
e M Z X Lg Z
a y*gzZ *
@Y
C @,
' lzg { y ,
6zZ lzg V H
*
c C p
ng
:X
~g *
@Z ] Z yZ )
Z Z ] Z O {z gzZ
''' 5 X D 
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

15

^$ n$ e ^ e p ` ] l ^ n(f ] ^ ]* ^ j m m $] $ !
]. h^j ] o ^$
$] ` m ] ` m

q D ] *
c Z gzZ ] Z { wi *
* ~g v
gzZ *
@ vZ ,
6 V , Z ` y ~ [ 7Z
X D ,
6 y Z Zz

 D )
Z ] *
c Z gzZ :XZ ] Z v Zz ] *
!
:,
6 yZ D ] *
c Z gzZ ] Z yZ v {z k g vZ
X D y K
Z Zz C vZ s
@*
g kZ vZ Y )
Z T ? H k N p
B z C X ? y T vZ H {z% gzZ L L < g X
X g
{ q p T z s m L L { ~ C
Y
m{ t T x *
! sc ^] X *
* {+
h/
,
' *
* Y *
*
x*
* Y ~ * x *
* r ^] /
Z X g ] *
! Y
^] Y m{ qZ Z *
@ e r }g
q $
e M kZ 7x *
* r ^] t :gz n Y
^] Z Zj S m{ T g ]*
!0
X H
*
c x*
*
TH
*
c cB wZ / x *
! sc ]
r qZ ~ X e r VzgZD x *
* {z%
Z 7x *
* r ^] b T :gz X H
*
c c zz m{
0 kZ *
c Z
HH y q T ~ ] *
c M I b
X H
] kZ Zj S
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

16

~ z g L L gzZ Y z g L L ~ g x L L Y g x L L szw ~ C
{z%
E
~ z gL L *
c Y z g L L { kZ Y 3g ,
6 yiz ! {z% /
Z h
M
c* +Z *
c z (Z *
c ( +Z p T M
-*
@ *
@ > L L gzZ
kZ B Z g] {z% /
Z gzZ X p gzZ ] c *
! $ ~ T t
gzZ ]z% p T z g x L L *
c Y g x f szw ~ C

X {)z ~g Zp
X D g ,
6 p Z }uz $
e M [Z M
| ^ q j ] ]* k
n f ] s$ u ] , ] ^ $ ] $ !
n ^, ] $ ]n $ _ i ^ ` e $ _$ m ]* n

yT vZ ( {z% m{) {z% gzZ ( Y m{) Y ,


6 g D
6,kZ }g Z /
/ *
c } u y vZ : 

( {z% m{) {zZ gzZ ( Y m{ ) Y Z {z 7^zg

} )
Z :XZ ] Z gzZ g *
@ s Z B
k g D*
! vZ G
u y vZ : ,
F j] knf] su
H u y vZ ,
F knf] su H }g Z /
/ *
c }
? H vZ M
y vZ M
p {g Z Z X *
@ M ~ wEZ x ~ p {g Z Z gzZ y M

gzZ House of Lords ~ ~ ,


mZ gzZ {)z x ZZ M
w Z M

Z : *
c ~ ]g q { Zp {g Z Z X House of Common
~ ] Z f KZ p V # *
@ Y X *
@ t
X {g Z Z qZ
wEZ 7 Lg {z ~ T ~ Vs y LZ Z vZ V
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

17

T Z% y (Z ~ w t y : gzZ ;g
gzZ vZ M
y vZ *
@ M g Z /
] Zg x y vZ ~
[Z X V ~g z ~g Y ] Z vZ V Z% y {z Z
X D _ XX j] gzZ knf] su ZZ M
b ,
6 g ~ C
e H
x t x| ~ C
e
g ,
6 V x /
Z gzZ *
* b }uz )g f
X e *
* e n g Z x

:XZ ] Z *
* u knf] p knf] su

[*
! t g x q L L { j] X *
* b V )g f b
p Z Zz W
{ g x q L L + $
T uZz ^j]
Z C
^j] [ *
!#
Z gzZ x| ~ C
*
*g Z /
+
0i ~
j]L L Z kZ X *
@ ,
6 Vzuz ,
WZ T *
@ U x Z
X*
*gZ /
+
0i B x Z p XX
X D y x| kZ #
| M [ Z

yZ *
c u :XZ ] Z T :ZZ j] ] kn] su ]
V )g f M ] x ~ U e X ~g Z /
/ B ] Z
)g f M ] x ~ {/ 4 z.
] C *
c i z ~
M X *
@ x Z g Z /
+
0i yj % C *
c i z ~ V
X D _ $
e M ~uz 0 e {Z >g
e M {Z >g
'' g Z ~ 197 $
&
s$ v ] $ ` n
l ^ $ ` , ]* s% v ]
n $ ]A $ i ] m n ] i ^ s( v ] o ] q
h ^f * ] o ]. ^m i$ ] p j$ ] A ]$ ]
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

18

X ,
F $
e M kZ
} n e ~ V y Z : x e
? gzZ X 7 Y gzZ ( y +
$ ~ e
{ Zg Zi n e ^ X vZ D kZ z n
( ,
F ) X ~g ,
6 {g Zi 4
gzZ
e X n a ] ,
F t
n qZ X X X} n e ~ V yZ : x
e zz% ` M #
Z*
@ ,
6 V F F e G gzZ Gg
g/
~ ] P ] y Zy *
@Y ~ qZ y qZ
qz
e Zz ~ ] P t X *
@Y e kZ H

?H

+
$ H n e ~ V yZ T 5 M
G e Xe *
* 7 Z Z *
c ( y
V yZ T k N X Y e z ~ yZ 
~ V e H
Zhg ,
6+
h+
$Z V K
Z t H n e ~
H Y H

Zhg ,
6+
h+
$Z C t , n e e #
Z
g(Z C T }
n e ~V yZ L L
X} n e e #
Z
,
F {z t n kZ H
H ,
F ~ ] *
c M yZ
D g Y l X H W C
y M p}uz p Y pqZ n kZ 
6,] y Z ,
6 g m{ X e g ,
ki p
ng _ ] *
cM
s y M gzZ *
@Y
Z x| p V <X9
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

19

X D g
q *
c p}uz X *
@Y
p
ng t p kZ ( x | n ,+
h')
' ,
F
yZ T D x szc ]q z ]5 Z
gzZ ( y +
$ H n e ~ A ]q
vZ z n ? gzZ X e *
* 7 Z Z
X D eZ
'' g Z M
]A $ i
X T ,
( { *
c i { *
ci ?
' *
@ Y H ,
F T
z 1 { Zg Zi
%Z kZ + szc qg p ]3i
>g ]mi w ~ i L L { ,
6 yiz Z ? Y Y 1 Y ~ p
szc qg p q ,
F T Z g Zz ~ 25 $
e M Z
X D 7,
F ~ p %Z V;z X D +
o sw ]mi b T gzZ + szc ]3i
H/

! ZZ y zz T sz o sw ]3i b Z
o kZ M _,
( ?/
Z L L B o sw ,
F kZ X
X ;g M [ Z
p j$ ] A ]$ ] n $

X n + ' ~ ,
( (Z ,
6 g D
]3i [ Z o kZ t ;g C s L sw ~ $
e M kZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

20

X sz
J $
e M kZ ~ *
* g ,
6 M ] Z { Z y M
' ,
F {
X n xg g ,
6 M ] Z G ,
( ?/
Z
h ^f * ] o ]. ^m i$ ]
z g (Z ~ Z Z z D IZ } Z
Z z D IZ t '' N M t '*
!P~
b kZ
+' ~ ,
( M ~ V> +Z T e ,
( ?/
Z X n
X z g (Z ~ Z H
Q i qZ n kZ X F
F,
6 M ] Z V
n Z,
F*
c B : gzZ 7^ Z ,
F*
c B t T
z D IZ n gz Y Z e X g ]*
! e
h ^ y
g ,
6 ]*
c gz z ]Yq M
+K
Z { z *
@ q Z Vzg ,
6 sgzZ Z
Zzg #
~q y Z z g ,
6 ` Z kZ x Z X ,

''' g Z M X , $
A% 2Z ,
6 Vz C
:XZ ] Z n
l ^ ( j ]* ] e($ ( ] j f i ]* | ^ q n
n
( j ! ] a ^ ] ] v ] E ] ] ] ^
n ($ ] f
?#
Z : X z l a [g LZ ? 7^zg ,
6 ?/
C
I
gzZ z ._ x ZZ i. Z f vZ Y [*
c ; ]
G gzZ X ~ $
eZ ? z , z J *
c kZ
X ~ VZe ] *
c Z y Z ?
X I M t '*
!P+
h' $
e M kZ
X 7 `w ~ l a [g ~ e $ kZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

X1

21

Xg *
c ._ x ZZ vZ ^ [ *
c ; ] #
Z gzZ

X2

kZ B ] ] *
c Z { z C
J *
c X3
*
c ] Z vZ o T C
]
X g
X {Ze v ] *
c Z@ y Z

X4

X *
@Y H 3 ? #
Z ,
F T *
c M j] ~ ] *
c M yZ
} w yZy qZ ] ( y K
Z C gzZ
XH
e *
* R ] yZyL L,
F l^ j] ]^
{)z {+
Z gzZ ! p T n ~ s L L { j]
,
F l^ j] ]^ Y 3g p ~ C
{ kZ /
Z D
M 7g yZy ~ T ^ [ *
c ; ] ? #
Z
[Z M X [ yK
Z V M g {g Z Z *
c ( { kg
X Y H g,
6 yZ ] Z $
e M kZ
~ l a [g ' H
~ $
e M kZ '''a

[g

X 7^zg
t *
@ M [g O vZ V ~ ] *
c M y Z < g
]*
! yg O vZ ,
6 x b Z ? C M VY b Z w 
X D M p Z Z ~ ] *
c M Z zz H
y M X C
kZ { V;z V;z Z g Zz ~ y M V [g
] Z { x (Z X g Z )f ~g` *
0 {g Z s
"*
c V g Z+
0Y { Zp +
0,
6*
c V +
0
l { Zp Y Z x )g f T gzZ F
F,
6
X H
H M
1g x Z g Z )f M
1g ~g ` *
0 yY
)f x kZ {+
EM
+ g { ( /
Z b Z
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

22

U g ~ T gzZ F
F,
6 M ] Z {g Z s ~g Z
U g ~ 2Z X p F
F ,
6 M ] Z x XV *
c
X ]*
! Zj g ,
6 V;z *
* /
YZ
@*M [g ,
6 V ;z E ~g ` *
0 V ~ x
~ y M Y Zz ]*
! gzZ qZ ,
6 x kZ X
vZ $
e M C \ M X Y M
' X *
@ y
X Zz gzZ g
G vZ '' ne ] ]
X ! ~ [ vZ 'h^v] m ] ]
{)z X Zz 4
vZ'' n^v] u] ] ]
X {)z
vZ x X *
@ VY z p Z { y M < g
yK
Z /
Z /
b h p X @]*
! } p KZ vZ p gzZ
Y f I < C X } I n LZ Y vZ 7?n
~ g ] ~p n { ~ V K
Z wEZ kZ
yK
Z {z gzZ *
@ lp {z Y p { *
c g t gzZ
lp Z { } 7 " .
_ z l ] ~p t
X Z Zg i z p ~ < b kZ X } i Z Z
V;z M z p !Z V ~ yZ  M
X x| H kZ Z
z n vZ XX ^u ^ ] ]] ZZ H t #
Z y M
{z
H*
c g vZ T n kZ X 7 n vZ
n n kZ *
@ M 7 % ) gzZ ~ V M
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

23

 '''e L \ M H p X D M } gz gzZ ` Z $
d
vZ H
\ M ''' u Z,
(
t * <
''' M } n yK
Z qZ \ M '''z n
!Z y K
Z qZ \ M '''*
c } zg vZ yK
Z kZ \ M
Y '''' s Z '''H u Z ,
( H ''''*
c
` n #
r ~ V '''7 Z< '''7
7Z \ M gzZ Xg 7vZ \ M LZ {z gzZ g n
?gzZ Z,
( },
(,
6 \ M G Xg } 7 n vZ
'''7 Z< n kZ X 7~ : u *
c
kZ z n vZ L XX^u ^ ] ]]L L t ] *
! Z
gzZ F
F,
6 ] Z vZ z n kZ 
vZ X *
c ;g ~g Z )f vZ T } Zg7 V- g Z )f x yZ
X H {z
 C ~g Z )f T {z +Z t
{z ~g Z )f kZ #
~q /
Z gzZ : g D Y Z
)f V yZ 7 +Z /
Z p X} Zg7 #
~q kZ

X , Zg7 V-g Z )f yZ {z  B ~ J CZ :XZ ] Z ~g Z


F
F,
6 ] Z vZ Z% vZ ~ ^u ^ ] ]]
~ ) T p C g Z )f Vzq #
C
~q x
M
+K
Z V V D VZ ~gZ )f {z n y
X} x Z 9 Zzg #
~q { z o Y Z
 kZ V;z *
c M [g V V ~ y M b Z
)f ~g `*
0 V K
Z x (Z gzZ H
H/
YZ kZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

24

( ] j f i *] | ^ q n n *
@Y t #
Z n Z VZ ~g Z
X z l a [g LZ ? 7^zg /
C ,
6 ? e($
M
1g ~ T g ] *
! 2Z ~ x ,Z qZ t G
X g Z g7
[]Z zZ ~ T q Z {z x sZ ,
6 g ~ C
e n kZ
Y Z yK
Z X , $
A% x (Z g (Z yx gzZ Z z D IZ
kZ kZ ]gz yK
Z C )g f s Z z w x gzZ gz
X Y ,
6 } i Zzg
~ y M {z kZ X ]*
c M ~ C
t 0 ] ''']
X H ]  M X *
c M 7} f ]
X Y [*
c ; ] ? #
Z XXl^ j] ]^ ZZ 
G Q {g Z UV ` { c j]
+ q w dZ [ *
! j] L L n ~ s L L { j] X 
n kZ *
@ wEZ ~ p Vz ~ gzZ xi zz wdZ [*
!
?#
Z*
c ^ [*
c ; ] ? #
Z ep Vz j]
**
q ; p T { (Z n ~ s L L ^ [ *
c ; ]
VY R p ; n Z ,
F*
c B e X szc
X h
M s s Z t
T s L swt z f vZ : ]^ g Z kZ
X *
@ M hv ] *
c M I x t gzZ :L D p
*
@ H
*
c x kZ V;z *
@ M s L sw V
6,
zZ z f vZ L L H
: s L V X *
@ x q kZ
? [ Z t q *
c hv kZ q ! ]
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

25

] s T X Z J *
c ] Z vZ ~ V
q kZ X C q c { T +Z
E3G
" gzZ ! kZ ~ V ? x Zg v [ Z
5E
*
c E
G
Xg D Z J
yiz  g p T g q l L L { ''x ZZ
E
o Z y Z {)z F gzZ ( ( j ( g j ,
6 yiz Z !
p ~ C
{ ~ yiz  h
M { i Z+
0Z \ M p
+Z g j Zj ( {z { Zp *
@ M t x| f
p ~ X Y H OV j *
c M ~ $
" V (
Z )
*
! O {z gzZ { p ~s p ]g q
gzZ H s@ n w yK
Z (Z b
{z p ~s gzZ } Za zg *
c > q {z p ~ F
: ~ yiz { Zg n w 7Z y K
Z
X M x| w gzZ zu ( s
q g yK
Z V ( {z f pqZ ~ F b Z
]v] F] X q g )g f T {z ~ p}uz
3r
E
X ]v] T F] (Z p T G
%
x*
! sc kZ zz T x*
! sc F]
x c ,
6 ( x*
! sc \ M [Z 6 X M ]v]
x Zg \ M *
@ M x*
! sc
% *
c V H

m{ ~ x {z *
c [ M f kZ ~ ]*
cM I *
c *
@Y
I
?gZ Y #
Z *
c E
Z p #
|g o X
m{ *
c o m{ C 7] *
! *
c#
|g
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

26

t kZ n kZ x*
! scY F] C ]*
!
{g Z Z ( *
c m{ t Y yT T 7 *
c ( x
X yT T
T x g b L L { x Zw X Y H g ,
6 x Zw }uz [Z M
) Zj Zg x Z *
* xz )zg *
* I p ~ C

q N :XZ h/ {Zp x Zw {z Y *
c I q T L L D 
T s kZ *
c s q *
c zg = *
c ~ I *
c
X *
@Y *
*
q g x Zw )g f T {z Z ,
F X]v] F]L L
(*
c k x| Zj { Zp X} g x Zw {gZ Z *
c ( {z *
c
)gf uZg Z ] N C X qZ Zj
 t q X ] y qZ ~ yZy { : *
@
q y M ]x ] uZg Z V-*
0 yZ ]v]F
' M X C
X ]v] F *
c Y vZ *
c U% ; { L ~ XX]L L

:XZ ] Z vZ /
Z U% { L *
@,
7 7t p x|
Z% D +
Z *
c *
0 ] Z {z ]v]F /
Z gzZ
J *
c n kZ $ 7 Z% ]g q M
Z kZ p
X B $
eZ T Z kZ
B$
eZ Z J *
c +Z kZ ^ ]
X *
@Y #
Z CY Zz *
! ]*
! M gzZ 
n ($ ] f ( j !
X ~ VZe I kZ ? t gzZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

27

? *
@ { Ze w q yK
Z < wZ p V
@*
{ Ze x ] *
! 9 yK
Z } [ Z w \ M
T C M ~p y {z e ~7 p [ Z gzZ X
gz Ze ]g *
c i ]g q : G X D ~ VZe v
]g *
c i ]g q : ] y qZ ~ yZy : gzZ C
X ] y qZ : gzZ Q ]*
c Z
' g Z ~ T
b +,
F Z
]*
c M yZ
n ($ ] f ( j !
X ~ VZe kZ ? t gzZ
g gzZ Gg n qZ X y w *
!e
bt
g /
] b {Ze y K
Z {z ] <
X hg Ze
''' yZy ] /
Z
X *
@ { Ze C Zz g /
] H

X1

g (Z 5 Zg 9 hg Ze yK
Z g/
] H

X2

X 8

H H f 3

Ze b Z ,
6 ] }uz ~ y M H

X3
X

6,e Zg7 n kZ X ~ [ Z wZ
X 7{ Ze e f I Zz Y
H {@x p \ M n kZ ~ [Z wZ }uz
nC 7Z @,
' kZ @*
7t ,
'Z,
' Cg ~ V e 
X *
@ Y )*
* ]i YZ b qZ n C *
ci
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

28

gzZ 164 $
e M y Z/ wZ >g q [ Z 3 wZ [Z
5 f 3
Ze b Z ~2 $
e M Z >g
'' 164 $
e M yZ/ w M >g 
j m ` ]* ( ` n &
e ! n ] o ] $
] ^ ! v ] h ^j ] ` ( m ` n ( m i ^m ^ ` n
n f % o f
~ 4Z yxg yZ H y Z Z,
(,
6 V vZ G
,
H yZ gzZ *
@ ]*
c M kZ y Z H _ wg qZ
kZ t gzZ gzZ [ yZ gzZ *
@
( ,
F ) X ~ Ze ? {z
' Z 3 ,
F kZ
H H _ wg n kZ {Ze v Y z [

gzZ } ,
H V )g f kZ gzZ C V ] *
c M vZ {z *
@
{z z [ wg t gzZ } z [
'' g Z ~ 2 $
e M Z >g ] *
! gzZ X ~ Ze ?
` n ( m i ^m ^ ` n j m ` ( n n( ( .] o &
e p $] a
n f % o f ] ^ ! v ] h ^j ] ` ( m
~ 7Z y xg V .Zz*
* [ T z {z

,
H yZ gzZ *
@ ] *
c M kZ yZ H _ wg qZ
I kZ t gzZ gzZ [ yZ gzZ *
@
X ~ Ze ? {z
] x z [ g Z ] *
! z ~ Z >g
? v _ wg k N X ~ Ze ? v
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

29

gzZ *
@ ,
H yZ *
@ ] *
c M vZ {z #
Z gzZ D ~ Ze
X 3
Ze kZ {z Y } $
A z [
y Zy kZ *
c x VR
[ P ~ yZy H G p [ Z
X Y 0 )
*
! w z [ *
c ,
H w *
*g /

Ze e } : = ,
'Z,
' {gi y x ] y Zy J `M
X C ]gz n gz Ze X ]*
! gz
, y ~ V P q ]*
cM J [Z M
gzZ ` Z 0 ] z ] q m~ T q Z (Z qZ e X 1

X Y H b }uz qZ )g f b F
F,
6 :XZ ] Z
Z ~ I c gzZ ( y +
$ n ~ ` Z kZ

X2

X 7]i YZ J }
ZZ
n gzZ ,
F+
h' +
h' ~ n

X3

X H
Z T ,
6 C
x
h^f] o]ZZ D V Zz Y ,
6 e y M

X4

X D
Z z D RZ ~ q Z e s n kZ

q Z e X c :XZ ] Z 7x *
* y Zy ] X 5

1g x ~ T X *
M
* [ q c :XZ ] Z ~
X C 7^zg n ~ w

w M
1g x [*
c ; :XZ ] Z X 6
wqZ yK
Z Z J *
c kZ n
X zg
:X
._ ] *
c Z Z ] Z ,
6 Vz C
4Z J *
c t gzZ X7
X { Ze {z X _ Y
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

30

0 q kZ *
@ e
f _ 199 $
eM M
' g Z Y _ ]*
c M ~ C
>Z >g
n u $ ] $ ! ] ] j ] ^$ ]
^ ]* &
n u ] n ]* $ $
gzZ D [ *
c ; }uz 6 z [ *
c ; Vzuz ? +
h'
Z B g vZ G X z vZ
X Zz
H
n mZ vZ ~ $
e M kZ
g Z )f V K
Z x G
0;XZ +Z qZ T
''' k y Y n kZ
gzZ Z z D RZ V *
@Y H ` Z V q Z (Z qZ e

l i b) V )g f b ._ :XZ ] Z g (Z yx
X gz Y Z y Z gzZ Y ~g ` *
0 yZ *
@ ,
u V ;z p x| $
e M Z >g
kZ g C *
c i B x ~uz x qZ V f Z
Z e ~ / >g & Z y i u ~
y M ~ ` Z
X H

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

31

Z >g
7 $
e M ~ t 0 e '27 $
e M Z >g
' g Z D _ kZ M CY
( n i ^+m ^ ( o ^q i ^+m s( v ^e ^$ ] o ( ]*
n s)

VZy % V i Zg gz z y Z e y xg V gzZ

X N W v Zz } Zg Z gzZ
X g . p Z & ~ $
e M kZ
^] o
^q

X1
X2

^ X 3
X ~ A V K
Z *
c ~ V K
Z yxg V K
Z ' ^] o
q Z (Z t Z T h
M ,
F kZ V t
X V xg V K
Z x y Z T *
c ~ A V K
Z
7 q Z V wq q Z t p B ,
F { Zp \ M
v z 8g x <Z x s : q Z M
+K
Z x
V m{ *
<
c Z,
F*
c B V s t X f q i q Z
x Z Z ~ T Z Z qZ 7] i
X Y Z+
&e i y Z c ,
ki b) x
,
F kZ wa L L *
@YH ,
F T ^q Zuz
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

32

X w! t n e zz% kZ n kZ {z X H yZy %
X V- p wYg ~ 108 $
e M / >g
6, C
~ C
T ~ A K kZ v {z wYg
5 X Y s yZ  T e v t gzZ D } 9 g
',
F gzZ $
e M / >g 
^q n n i ]* % u ]* m $ ]* p j$ ] o
( ]. r $
m `( _$ ] g
% v m ] ] `$ _ j m ]* f% v m
' ,
F kZ  5 [ Z

n kZ z ,
6 izg wzZ K {z %Z
 v , Z ~ kZ X } 9 ~ kZ ? Vzi { *
ci
Zz g (Z *
0 vZ gzZ Y H u *
0 yZ  T e
X *
@ I
X *
@Z ,
W*
@ b kZ ,
F
CY ] V ( +Z K

X1

wYg n kZ D ] Z| % s q ~ ] kZ

X2

X % p Vg gzZ Vg
T e xg u *
0 {z t *
c Y H u *
0 yZ  T e ] Z| % t

X3
X

KX *
@ M t g H K gzZ wYg 3 ,
F kZ 
wYg \ M  D Y wa v s : X *
@Y { ] & ~
wYg \ M  D Y ]Z| % s ~ K : gzZ , wa ,
F
wYg X CY 'gB ] Z| % ~ K , % ,
F
nC gzZ { ZgZ wYg Zz Y ~ K X H
H ~
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

33

% ~ yZ gzZ X D v Zz o $
"*
U ]q
~ $
e M _ ,
ki Z >g X C 'gB ] Z|
y qZ ^q wZ wB gzZ ~
q B ^q
X ;g
 D p T g x n L L { kZ ^ Z
g z = yK
Z *
@ p ;X ; kZ X *
* { Zg Z
kZ L L ] t \ M C,
F Z 9,
6 V e gzZ wZ ] *
! {z
! ~ zg Z ; X i Zz M ;} t *
c
H
{% ;
X *
@ wEZ ~ p Z gzZ *
cM
Z D p Z {z ,
]J V 7 ~ ! gzZ zg Z wEZ Zuz
X *
@Y (Pronoun) ;Z gzZ D wEZ ( (noun)
c*
0*
*
* x $
"*
U gzZ { ZgZ ~ p T { Z ^
{z p ^ T bZ Z X *
@Y
X Lg Zc ,
6 $
"*
U gzZ { ZgZ
{ Zg Z ;*
! f wYg v Zz M ~ q Z e
kZ *
* Z,
F*
c B qZ e Y X f v 6 VZ Zz
yZ *
@ CY ~i *
@ K f] *
c zZ ^ n
''''Y H 3 Zg wa n # 3Zz gzZ Y *
!
c*
Z hz n e Z g Z V ,
6 yZ *
c #
zZ s : ^
''' 9] *
!/
Z XH

wg L
< gzZ yZ y M O VzZ x Z ` s ` M
VY yZgz e gzZ ? D Y n e VY ~ Vzi Z
*
cL
< [ g ~ ] *
! C , z X D ^ ~ V- h , *Z
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

34

G
E
.
3
G
u ~ ~ VY VG \ VY , Z *
c 3 VY , Z C M
L
< ~ T Z XXo n oj gm ZZ z C {)z {)z VY
w VY $
gu t ~ y Zgz e Zz tZg 7 {z Zhg
kZ Zz x *
*L
< gzZ xsZ p z+
$
Z [ ? D Y
? D Y w VY M
x yZ Z >g 7m Z ,
F*
c B e
'' H
~ T Z g Z ~ 38-39 $
e M hv ] *
cM
$ g
o ]$
% v m $ ] $ ! ] ^ m $] ] m $ ] $ !
m $] o m a o $ ] $ ! ] ` $^*e i ^ m m $ ].
$ ] ^ e% ] m ]* $! ) u n e a ^m A ]q ].
" vZ gzZ *
@ fZ vZ s yZZ IZ ,
6 g D

V y Z ~ ]i YZ X *
@ 7I ~g Z Zz $
-
yZ vZ G gzZ H
H ,
6 y Z Y 8 B
k,
6X
X r
g A
&
{z { Zp *
@ n u ,
6 e ,
6 g ~ C

x ~uz f x +Z qZ ~ ] *
c M yZ X # *
c ]*
! x
{z ~ ]i YZ Z ,
6 T x kZ n kZ g ,
6
]*
c M yZ M H
e kZ gzZ } [ Z i Z+
0Z Z x
]z q kZ 25 $
e M X D _ B t z t (
' g Z X C
p $] ] v ] r ] $ ] n f % m ] m $] $ !
e A ^v e n A m A ^f ] n ^ ] ] ^$ ^ q
n ]* h ]
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

35

5 Zg vZ gzZ D g Z :XZ ] Z v {z ,
6 g D
g Z ,
'Z,
' n V K
Z x & zg x ZwK
X *
@ g Z *
c*
@g *
*O ~ A kZ {z { Zp *
c
D {' [ Z u *
* g kZ *
@ { Zg Z gzZ Z
X
,Z H
H yZ ,
6 g Zz ~ kZ e C
$
eM t

{z H
x Zw K T zg :XZ ] Z M
+K
Z v ~g Z
V e Zz h Z ,
6 . LZ t *
c V v Zz M 6Z
:X
g Z *
@ g (Z 3 Zg ? Z ] Z (Z
X ) {' [ Z u *
*
zg 5 Zg vZ M
+K
Z yZ s kZ t
Z,
'Z *
* wV T X z [ Z u *
*g , Z X
XX] L L ' H
!Zj Z,
'Z *
* n Z ~ Zz
X#
Z gzZ
XX ]L L V V B \ M k N ,
F M % \ M
y Zz Zz kZ
g *
c gzZ L L ' *
@Y H ,
F kZ *
@M
Z y kZ *
c } kZ ? {z Zz Y H
'$
e M Z  5 X
o j n e `( ^n , o e E i $ ]* k
n f ] ^ n a ] e ^]+$ e !
A r % ] $ % ] n ^ ] n ^_$
G
'
E) {g Z Z kZ n Z,
'Z #
Z Zz kZ g *
c
z 7uZ Z B ] Z } c*
:1 n
g u *
0 M ~C n V y Z }g Z Z } gzZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

36

Ue ,
6 :XZ ] Z gzZ f Zz M ~ }g Z Z kZ ; g *
!
v Zz Vu B M M C gzZ f Zz
X f
( n i ^+m ^ ( o ^q i ^+m s( v ^e ^$ ] o ( ]*
n s)
gzZ VZy % k*
0 } z y Z e ~ A V K
Z
X N M V i Zg gz v Zz Ue ,
6 .
^ o l ^ $ ^m$ ]* o $ ] ] ] m ` ^ ] ` E n
^f ] ] ]* ^` ] ^ *] n ` e ( `
$ $ o n ]
n f ^e ] $ _$ n a ] n ` % i ] n
o
n j ] k

vZ ~ A x *
c Z x gzZ , {@x {+
Z LZ p {z *
@
Z x Z z*
! Og 7 ] Z
tig Z gzZ , q tig p : X H tig 7Z
KZ gzZ , lzg KZ Q ` Z
X ,
X , y Zi M kZ gzZ , Zg7 V-g Z )f
X y P 0 e ~ $
e M kZ
w C e X N M V i Zg gz v yZ e

X1

X yZ kZ ._ ]gz *
@ 7 g*
@ mqZ
X f ZZ g { Zg Z gzZ y Zy % v Zz M

X2

yZ ~ kZ H
*
c yZ n e T , {@x p {z

X3

X +
ZZ H H n
Y Z Zj x *
c Z x yZ J *
c ] Z vZ X 4
(
GG3.:XE
X q 7Z z*
!
x Z 
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

37

ne Zuz gzZ l^ ^m] qZ X g ] q Z z ~


b kZ
^]
>g H
] ^m] ,
6 x }uz X x *
c Z {z l^ ^m]
x c*
Z vZ y Z gzZ XX ] ^m^e ZZ Z 
gZ ~ 5 $
e M Z,
'Z
c* ] Z vZ ~ A x c*
Z x
H V gzZ X Z J c*
Z
# c*
M n g Zz Z yZ ] Zzn x c*
Z c*vZ x c*
Z ~ yM
X Og
g Z
# D x c*
Z {z gzZ X @*
g Vz vZ n
x C
gzZ D szc gZz Z {z t @*
wi **[ Z n
g Zz Z y Z n e V ;g }
/Z n kZ e **

@*
>gz gz p C 7 C c*
i z ~ T CY Z J c*
X *
@Y vZ x c*
Z c*] x c*
Z T
yM
x Z F,J T ^] ne
% Zuz
Y 1 H x| kZ  y.6,+ c*
M
% tV V ~
Y c*
i Z !*
 @*H g Y Zz

X H 7F,
X
H V yZ x Z X 1 7 b Z g x Z p
'
H ~ s ZZ >g n
]. % ]* a e ^ * ^
].
^ ] a

v gzZ { Ze { *
c i yZ V x Z , Z v t
X 
 D ` M ] Z vZ k0* X *
@Y V y Z x Z
{z : gzZ DO y 6,]!* {z : D s kZ {z gzZ
X ~ U x Z V , Z f
e x =
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

38

(
GG3.:XE
Z q
-Z 6,g D Z q z!*
x Z

X5

q ]gz gzZ q N VZ {Z
+ p s : kZ {g 
Z s
X , Zg7 ]gz gzZ ~
#q
n] $ , ] 5 LZ v ~ T q Z (Z e

X6

]L L { %i gzZ **
p T o ( m %i
n K t C
X M yp & { M n p T _ s
Y Lg {n y
KZ zz T ] tt $
7
e 1 y Y
H7 e s U C gzZ
Z% XX&iL L
Hc*
w$
+ W Z F, " nkZ yZ gzZ
HZ e
3g gz g s gzZ . 6,e y F F n K y
KZ
IEG
$ q X *
-Z y
q
KZ zz X bzg {z }
@Y
0 V-zg y Z 
H n kZ X @*
wZ }uz
X
7 q g2
+X , Zg7 V- g Z )f KZ gzZ ]n
n kZ D g Z 2
+Z { M 7 { LZ wg kZ C M
Hc*

C V !*X t Z q
-Z e X D B gs
X Y H Zg7 i Z0
+Z g7 yZ n 7}g7 {z
/Z gzZ
X , y ~ Zi M gzZ nj] knf^e ]_n
@*
Y @*M g !*g !*(
/Z M g !*g !* s Z
w
/ ( 6 ~ kZ g 6 \ M
{z C
~ { kZ D p M g !*g !* D7 p t
{z Y @*
Y ` g ZNa g Z ]!* ~ T @*M
Z ` x ** ` [ ~: X @*M g !*g !*~ V-
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

39

@*
b g ZNa Vzgz M Zz M g !*g !* l {z Z 7,n
X
p T t ] q L L { T c*
M P ~ nj] knf]
x| L p Y X ~ Zi M gzZ Z6,
/Z p X

H1 **
Z6,p P n kZ
Hc*
Z F,
c*B
H3g 7
q
-Z e gzZ Y H F, kZ 
P Y Zzg Y Z s kZ gzZ i q ]
 Z F,
c*B q
-Z p p Z x 0 e Y X D ~ Zi M p
X G y Z6, p nj] kne n kZ G

k
$ u ]. e( $ n ` $ ] l ^ u ( m
]f j q ] ^$ *]
q ( ] ]f j q ^ n o j m ^ $! ^ *]
$ ^ $^* $ ^e E m e n E n $ ^ u o % ]

* $
o
n v ^ o x m ( ] e p ` i ] n _] _j ^ $ ]
@ #w ] Z vZ vZ gzZ e t
*
4 n LZ kZ p ._ ] Z [g kZ
,Y C *
^
c i B V LZ n }g v { q X
^$] : X C V yZ Y Z *
c g Z
X +
0J om ] gzZ Tg
X < g,
6 ] gzZ ^$] q] gzZ Gg n qZ
~p X xg g T y _ z L L { y*
UzZ
Cg y *
UzZ n kZ C 7wJ ~p Y Cg X *
* : wJ
yK
Z X CB y *
UzZ M : ~p ~ T q {z C |g p X 
Vzq Z,
6 g f ]Z XZ 5 5 X C M ~p ~ kZ gzZ X *
@ ,
F
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

40

X Lg s 7 *
@v g c *
0 X g ,q 5 (
Lg Z ,
7 (qZ Y {% X Lg *
@
w {z g +
0i ~ y K
Z
wJ ~p q {z C
,
'~
w X !k g qZ X
 Tg } 9 ,
6 lzg Z,
6 v {z gzZ CY | ,
( s M C
X D Y *
X ;g y Cgzp e z Z $
eM
gzZ = ]*
! +Z XX% ] ZZ XX% ] XX % ] ]f j q ] ZZ
q Z e X Y Z )g f +
0J z 4,
'i O wZ
*
* wi o n ,
F hg lzg Z,
6 C *
c i z ~ C

~p kZ g Zz 31 $
e M X +
0J z gzZ
' g Z e F
F,
6 ] Z vZ C

$ ^ $^ # ^e E m% e n E n # u
n v ^ o x m ] e p i ] n _$ ] _ j $ ]

B vZ T gzZ q % n vZ s
c*N Y n Z }+
0,
6 kZ gzZ Z/
y M *
c H u
X K
, [p V N Y Zh Z ( +Z N Z
kZ X e *
* 74 ] *
c z ] LZ ~ e

{z , Z H u B ] Z vZ T n
Z h Z ( +Z N Z kZ *
c N Y n Z }+
0,
6 Z Z/
y M
X Y %% kZ V N Y
q Z qZ 7 y*Z ]g *
ci t
X g Zz +
h' $
e M Z X g Y C wZ

h ] p i ^` $ $ ] ^ , ( m
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

41

kZ t G *
c x ,
] vZ T gzZ e t
X ~ w
vZ ,
] H n 6 gzZ e b g vZ
vZ gzZ X *
@ q g vZ X : e gzZ wZ {z
X *
@ g Z ~ kZ Z &x : e z wZ
n j ] k
n f ] o ! ^` % v $ $ o& % q ]* o! ^ ^` n
Z kZ t +
h' {+
Z J ] qZ ~ kZ n }g v
X ~ Zi M {g Z Z (Z
n ` e ( ` ^ o $ ] ] ] n ^ ^ q $ ]. (
n j f ] E( e ] ]* u ] ! ` ^ *]
vZ {z *
@ H gH qZ n #Z C gzZ
7Z +
0g V K
Z {+
0g z*
! g *
c ] Z
n Z !Z Zg v : X H tig +
0g kZ
X ~p V ` Z E,Z 7gzZ X z wJ s

kZ gzZ { n kZ {z gzZ X : e z ] Z :XZ Z% !Z


Zg ] mZ gzZ $ ] kZ yT uZz
i X 7~ uZg Z yK
Z vZ X e gzZ ] Z kZ
]*
! kZ n kZ X C 7uZg Z kZ ] gzZ @ M ~g v ^e]
Y uZg Z kZ /
Z n kZ , uZg Z g kZ  Z
X Y )g f ] Z *
c VZ gzZ V e kZ
Zg !Z Z !Z g vXX u] ] ] ZZ H y M #
Z
X *
@ {g Z s # Z gzZ V e wZ !Z y M
h : e z wZ ~g z ~g Y ~ ]g | gzZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

42

gzZ kZ uZ Z n Z +4 {z X {z 7
) gzZ Cgzp : e gzZ wZ kZ X E
0 ~ p
wZ K
Z Z #
Z $ z Z ~g ZY
X e nF n ^uZZ uZ Z % { : e kZ X *
@ 7uZ Z
 v {z t C V ` Z E,Z 7 '' M X e
' g Z X 0Z x {z Zz C M VZ vZ X
` e^ ]* ^ o m e^$ ] ` e k
q $ ] ] ! m $]
m a ^ ^$ $ ] o n ]

6 V D Y Z *
,
c :XZ ] Z y Z #
Z  v {z
6,kZ D g ez wq T gzZ X *
@Y ~g )
g
-Z ._ ] Z vZ gzZ X Tg } 9 #/Z
q
kZ H tig 7Z gzZ D x
X D t Z
{z vZ ,
] x < g X y vZ ,
] gzZ qZ M
{ ,
6 g D gzZ *
@ q g { )g f T V *K

KgzZ p
p,
6 X $ V e z wZ yZ kZ yT
mZ *
@ g ,
6 ] y K
Z ''} q g kZ
*
@ g ,
6 yi Z ~ : M Y Z ] yZ X D M e
c* ~ { Zp V K
Z X D M e y i Z : M
X D M e s Y H g/
Z ''C*
c
X V- Y p vZ ,
] ~ qZ /
Z n kZ
],
 g yi Z /
*
! ] ~g7 kZ e {z vZ L L
X vZ
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

43

X 1 yT vZ Z kZ T V e y Z
K
Z t ~ kZ n kZ [ V e K
Z t Y y M
'$
e M Z 5 X vZ ,
] g Zz ] Z 0
$ ] ] ] ^ n ^` n $ ] ^ , ( ^a ^ q f ]
^ ] ] ]* ^` ] ^` e q k
f q ] $ ] ^` n
$ j ]
E i $ ^a ^ $
n }g v ~ kZ X H gH vZ ,
] n }g v y^Z L L gzZ

{z #
Z gzZ z J *
c :XZ ] Z g g Z+
0Z g ,
6 y Z X
]*
c gz 2 gzZ gzZ z q {+
Z y Z N Y Vu
kZ ? *
@ H n }g v p
ng zz kZ X z ~g7
z wEZ 9
kZ e gzZ wZ {z vZ ,
] y T vZ H n 6
e yY X )
h
*
! yi Z /
z *
! gzZ ~g z ~g Y ~ ] ~g7
kZ V K
Z gzZ X 8
q g kZ X 8
yT vZ yK
Z
wZ K
Z t *
ch
M e yK
Z *
c : e t ~ *
X r
g *Zzg /
*
! yK
Z )g f X
*
! T XXf]L L X H
vZ ,
] XXf]L L ~ $
e M kZ
wZ p q x XeL L x*
! sc H
H $
.zZ { i *
@*
N
X Proper Noun x*
! sct Z
vZ ,
] kZ $
.zZ } i *
@ L /
Z f] < g
X D w " b
X D y*
! ~ e $
.zZ *
! wzZ

X1

P X ~ ~i gzZ s Z e ^ [ V

X2

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

44

V Z e  t

Zgze ~ $
d g Y g ZD
X*
c 2 gzZ X H
Zg7
[ M ~g7 ,
6 e zz% kZ {z C w " vZ ,
] i Z+
0Z T
vZ ,
] f] ~ T 7 e zz% t G X C M [ *
@z
# q 2 gzZ
~
V y qZ : gzZ X D
U Z H
vZ ,
] s : f] X C Zzg
' 5 X H
*
cC
n ^` n $ ] ^ , ( ^a ^ q f ]

}g v ~ kZ H
H gH vZ ,
] n }g v y^Z L L gzZ

X n
~$
e M Z gzZ *
@Y $
.zZ { i *
@*
N XXf]L L ~ V,
F
X Y 4 ^z qZ /
$
.zZ #
Z H
1 x| ^eq kfq ]^
',
F +
h.
]qZ  5
H ~ vZ ,
] n }gv VzZ *
! gzZ L L
vZ ,
6 y Z Z9 7Z : > ~ yZ n }gv X
4&
F
4H-G
~ yZ N Y S,
6 ~i G
yZ *
! #
Z gzZ x *
*
yZ gzZ G )
yZ gzZ 3 p
n }g v b kZ Vzg Y y Z X , 7 #
~q
z Z Z t] ? *
@ H
@*
Y H $
.zZ XXf]L LY $ $
.zZ s *
!

X1

*
! $
.zZ s i *
! gzZ C #
zZ ^ X
X
VM {z gzZ k M v {z z *
!
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

X2

45

YI
Z }uz gzZ
*
! V , Z *
c kZ ]gz KZ
X e
X g . p Z P ~ $
e M kZ
f]

X1

X2

h q

X3

gz *
* *
N p T y [ L L { kZ'' f]
Z y *
! gzZ y *
! y+
$ X D *
* q
z *
* g *
*
c*~g } kZ y *
! zz bZ Z Z
g Y *
c yK
Z p *
N X Zc ,
6
kZ p Z Z Q n kZ Y Y H 7wEZ n
]*
! X Zc ,
6 L *
c g Y {z f p
X
T g p T s s m L L { kZ'' ]
b y+
$ ^ gzZ ^ s Z X G
~ g Y #
Z V 1Zz g p ^ Z Z
s Z X C 7A
& Z9 ~ G gzZ *
c G p
XB
k yZy Z ,
7 Y p}uz
$
+ YZ [ p Z T [ y ` L L { kZ '' hq
E
E
{ kZ ~ y M gzZ [ E38E {)z E38EgzZ $
+Y
e M %i >g X wEZ p Z F
vZ XX] gqZZ ~ 56 $
X *
c M n ] Z
F $ j ] ^ ] ] ] ^ ] ^ e q k

f q ] ^
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

46

E i $ ^ F $
NY #
Z Zz 2Z z ] Z [ yZ #
Z:
$ uZz kfqL L gzZ ~
/
q Z [ ~ ^eq
# Zz [ y Z #
Z
Z L L ,
F {
b kZ n kZ + $
T
# Zz [ y Z ~ Z B ,
Z
F [ \ M [ Z X N Y
X *
* n *
* *
*
*
! t  g +
0K
s ]*
! kZ p Z x t
yZ zz T ] *
! x ZZ i ` t g 7]*
! g Y
#
~q K Z *
c L L z 2 gzZ mZ
' g Z M X D 7
pF j$ ] ^ m$ F ^ A ^ v # ] ^ m$
? kZ p yp yZ : gzZ yZ J vZ ( 7 /
C
X ( ~
kZ x|
Z *
! Y i Z *
! /
Z $
e M kZ
n kZ yp : gzZ (
: vZ ;g y M n
~ V K
Z {z ( vZ %Z ?'''{+
Z *
!

X*
* Zc ,
6 ] Z y Z gzZ *
* } M :XZ ] Z
 Y 7 t e *
* g Zc ,
6 ]Z
X kZ : gzZ : kZ gzZ Y H
qZ ? *
@ q H *
! Vzg Y yZgz e
X *
@Y
*
! X ( *
! $
d
Vzg Y
] kZ )g f e kZ " p _
w A
yK
Z
J-I
d
X*
@ 7{+
Z
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

47

/ ~g V X ) yZ *
@ {+
Z /
Z V;
O ` s *
@ D i D Y v {z yp
) y Z *
@ {+
Z /
Z V; X , ^ x Zg M ,
6 Vzi y Z VzZ
V gzZ X M ~ z Vzg Y *
! V
) y Z *
@ {+
Z /
Z X D Y l M,
' g Y V
X D V*
c h gzZ n e Vzg
M yp / ~g V )
Zz a
y,
6 e  ]*
! kZ { i Z+
0Z kZ D Y Z h Z
X *
@ { *
c i V F ! Igi
n > * e gzZ wZ !Z )g f *
! kZ
ZZ X D g ,
6 p Z z g Zz ~ $
e M kZ M X *
@ Y H 7 w EZ
pqZ p Z T x b wL L { XX ^^3ZZ gzZ XX ^v
] g ) p Z ~ }uz 

g ) M X h
MY A ~ ] ! ~uz gzZ y M Z
X D 7
yk {z M *
N v *
**
! } v (
XX v ZZ XX v ZZ
*
c ~+
0e T q {z ^v ^ CY { *
c i V V
T {z XX v] ofL L X B
k lg v *
@Y *
c h *
N~
V L I gzZ } Za Z ~ V {z H
*
c
X} h ~ : M
v]L L *
* x ^v] *
c
g *
c h x XX] vL L
X z kZ H q z x T XX km] ^
L I V )g f ]5 {z {Zp *
* h p ~ C

WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

48

L I ~+
0 e *
c N Y G 4 ] : M N Y } h w
X Y Zh *
N ] Zg-i
' g Z ~ 14 $
e M ] ZZ >g y M
^j n n ] v ^ m$ ] u ] g
% v m ]
'f p Y H ,
F /
Z
X e *
*3
{% LZ ? H
' x| Y ~ Vs /
Z gzZ
z ? 0 kZ Y 7 q CZ {z
; *
@ gz *
@3 7
L y K
Z
X H
H 3
{% ~ W Z ,
F
y Z 7
y Z ^v ~ $
e M Z >g b kZ
X Z% 4z yZ h yZ ]
i ] ) x ~ T y qZ ~ t z t (
vZ +
0J z ~ T ;g np z g n +
&e
bZ tig z*
! +
0g V {+
0g *
c

g g ,
6 :XZ ] Z ` z*
! m 
vZ *
!Z
y yp gzZ h h V yZ g Z T g Y
X *
@ M x G
0;XZ # ~ yK
Z *
@ M 7x
' g Z
b kZ
F
n v ] E e F ^ oF # ] ] f j ^ $
y Z n }g v N y ,
6z Z ,
6 Y ] ; z x yZ
X z ,
6 Vz C
y Z G
0;XZ # *
c vZ ? *
@ H ,*
@
~p NgzZ ~ $
eZ ?
WWW.AASTANA.COM

' ' ' M ]

49

T (Z qZ e *
@Y {g [ Z H
*
c vZ } V X *
@ M ~ x G
0;XZ ] Z )g f
C ]*
! x # +Z qZ V;z V ;z C ] *
! x
~$
e M Z gzZ X 7 Z ,
F*
c B /
C /
C t X G
0;XZ ] Z
' ~ C zz x G
0;XZ # kZ
]$ $ g
% v m # ] $ ] ] ! m $] F m # ] $ ]
vZ G gzZ *
@ fZ s yZZ RZ vZ ,
6 g D
X*
@ 7I ~g Z Zz $
-
/
Z n kZ *
@ 7I ~g Z Zz $
- vZ Y
KZ { z e *
* . kZ y ZZ IZ g C *
c i z ,
6 x
X fZ V K
Z F
F,
6 ] Z vZ )g f #
H*

c ~ VY e t H
*
c C ~ 39 $
eM
' 5
] ^e j F m m $ ]

XH
H ,
6 yZ kZ ~ ]i YZ V y Z
6,V t {z gzZ ~ C zz kZ ~ ]i YZ e
gzZ s e Y Y *
c C b gzZ { *
c i kZ [ Z ;g Y H
,M

K
 T 
i 
n g Z V s
 

 M 


  


'$
+
*
#)
%(

#&
%
$
"
#!]
%
)<
=
; :4 9 87 6
5 43

/ .-, 


>
4
>
B

L K J " 8I

HG FD

A@ 7 8?
,C
WWW.AASTANA.COM

Q
ON6M

50

> W
V
; :4(
<
6

6


6
543S/
A4.U
T S
@4V)7 
6


.6 


8X4 8 40 Y 
8Q]
]
g

8
#
]\

M_
#
5
i
]b

8
h
c

_
#
_
#(
*


#


%K
fd
$

#F
#&
%
c
b
*

a
%\
#`
%
_
#^
]$
Z

Z
*
#[
%Z


%
%'
%
%

+
]
fn
Z


]
#a
5

p+_


o
5
8
5

`
%

_
o

#`
)
f%
]

8
#
]l

#Z
8
O
b
Z%
Z

Z

Z
j

%
#m
%'
#*

#[
#Z%i
u
$
]
"
]

\
#`

]

$

"
]


5
i
$


#h
%
q
%'
]r
#
b


#j
%$
]
q
*
])
]Z
=
6

`

%Z@
+
*
#@

v
_
(

%
%
wS 
}7 |h r K 3
.z y x
-w
-
T
/

 

 [ - 'T .~ 3=
Tn
 m 
5K r 43&
r

 
66
K q < _7 > 
I


HX-, I


6
5 4-y I

6
5 4
-

 6
>

X
3S/ -?w  -?
8
/ 6
4
>
B
?I
&[ D

A 3=
T K 
 '
,C
4
>


 V G !


7 Q

[ 
m7
A
 ]
&

4
>
B

A
/

7 ..
w m 
5K 3
?4.D
,C
> 66

I
x


7 > . 7
 
 ?

 S 4

^
 >
(6

643S/ 
m
4
7

^^n 
A4
 
6
I
9

>
6I

6

K ^n 
7 - K 


6
[ ^
S 4

3n
&S 7 \Lv4 x
_


x


d
K
WWW.AASTANA.COM

Q
ON6M

51

/ J ^i
^y83B
I

6

 7 dI
C
S 
^

A?7 ? S 4(
6

6 '43

>I

6

 
I

V
>S 

 v

7


Q

b


v 7 J 

^*z
zx
6
& 
>
6

a? 
7 x
_ v 7 J

^ z
zx
6
&

 A I
3
x
_
@x
x

v , .8
F 3n

h
>3
_7

^
J 

 *z
zx
6
& 

> 7
v 7
 
G 


?? >3f d .
K Q
7 > &
x

3
6
4


x
 I

x

 \3 

^


 Ix
_

^

m7 > 
 ? &
.x
? I

I
x


7 

V)7 
&
> I

I
K I


> I

3
_.> I
}6

I
4

? I


&;

I

7 x
_
y3
.


8 \Lv4 _ 
m7
> I

| I
C
-I

6
U

I5


6\

v4x
_
 > Y . X 7 x
_
^
> I

^
[K 3B

x
 QS3n?

WWW.AASTANA.COM

Q
ON6M