You are on page 1of 69

Li ni u

Trong c ch th trng cnh tranh gay gt hin nay, cc doanh nghip mun ng vng th vic nng cao hiu qu sn xut kinh doanh l iu quan trng. Cc doanh nghip phi bc i tng bc vng chc trong mi hot ng, phi to ra s tng trng hin ti v to nhng tin vng chc cho tng lai. Xong tin hnh bt k mt hot ng sn xut kinh doanh no cn phi c vn m bo cc xy dng cn thit, my mc v thit b, mua nguyn vt liu, p ng nhng chi ph qung co v tiu th, chi tr nhn cng v trang tri v s nhng chi ph khc pht sinh. Nh vy c th ni rng vn l mu ca mt doanh nghip, l iu kin cn thit v khng th thiu c. Nhng vn l ch vn c huy ng u v s dng nh th no cho c hiu qu m cc doanh nghip cn quan tm. Thc t hin nay Vit Nam, cc doanh nghip Nh nc hu ht ang trong tnh trng kinh doanh khng hiu qu m mt trong nhng nguyn nhn gy nn l thc trng khng hiu qu khai thc v s dng ngun vn. V th vic tm ra nhng gii php kp thi nng cao hiu qu s dng cc ngun lc ti chnh l cn thit. Xut pht t tnh cp thit v qua thi gian nghin cu, thc tp ti Cng ty Bnh ko Hi H, em xin trnh by mt s vn v Mt s gii php cho vn huy ng v s dng vn c hiu qu ti Cng ty bnh ko Hi H lm Lun vn tt nghip. Kt cu ca chuyn nh sau: - Li ni u - Phn I: L lun chung v huy ng v s dng vn sn xut kinh doanh trong doanh nghip.

- Phn II: Thc trng ngun vn v s dng vn sn xut kinh doanh Cng ty bnh ko Hi H. - Phn III: Mt s gii php to vn v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh Cng ty bnh ko Hi H.

Phn I L lun chung v huy ng v s dng vn sn xut kinh doanh trong doanh nghip
I. Vn v tm quan trng ca vn

1. Khi nim Trong nn kinh t th trng cng nh trong bt k mt hnh thi kinh t x hi no khc, cc doanh nghip tham gia hot ng sn xut kinh doanh u vi mc ch l sn xut ra hng ho v dch v trao i vi cc n v kinh t khc nhm mc ch ti a ho li nhun. Nhng tin hnh sn xut kinh doanh th cn thit phi c vn. Vn kinh doanh l gi tr ca cc ti sn hin c ca doanh nghip c biu hin bng tin. (1) Di gic vt cht m xem xt th phn thnh hai loi vn l: Vn thc (cng c lao ng, i tng lao ng) v vn ti chnh (tin giy, tin kim loi, chng khon v cc giy t c gi tr nh tin). Theo hnh thi biu hin chia ra: Vn hu hnh (cng c lao ng, i tng lao ng, tin giy, tin kim loi, chng khon...) v vn v hnh (li th trong kinh doanh, bng pht minh sng ch, chi ph thnh lp doanh nghip...). Cn c vo phng thc lun chuyn chia ra: Vn c nh v vn lu ng. Ngun hnh thnh vn ca doanh nghip, gm hai ngun c bn l: ngun vn ch s hu v ngun vn vay. Ngun vn ch s hu thuc s hu ca ch doanh nghip v cc thnh vin trong cng ty lin doanh hoc c ddng trong cng ty c phn. Ngun vn bao gm: tn dng ngn hng, pht hnh tri phiu, tn dng thng mi. Vn l mt phm tr kinh t trong lnh vc ti chnh, n gn lin vi sn xut hng ho.

2. c im Nh ta bit vn sn xut kinh doanh l ton b ti sn ca doanh nghip c biu hin bng tin (cng c sn xut, i tng lao ng, tin mt, cc chng t c gi tr khc...) gn vi hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Vy nn vn sn xut kinh doanh trong doanh nghip c nhng c im sau: - Vn l phng tin t mc ch pht trin kinh t v nng cao i sng vt cht tinh thn cho ngi lao ng. - Vn c gi tr v gi tr s dng: tc l vn c th c mua, c bn, c trao i trn th trng cng nh c th c s dng vo mt khu hay ton b qu trnh ti sn xut. Nh vy vn cng l mt loi hng ho. - Vn c kh nng sinh li: hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip c hiu qu s lm cho ng vn ca doanh nghip sinh si ny n. - Khia tham gia vo sn xut kinh doanh, vn lun bin ng v chuyn ho hnh thi vt cht theo thi gian v khng gian. Ton b s vn ng ca vn khi tham gia qu trnh sn xut c th hin s sau: TLSX T-H SL S vn ng ca vn trong doanh nghip thng mi c th ch l: T -H- T v trong doanh nghip ngn hng l: T T Qua s ta thy: qu trnh vn ng ca vn tri qua ba giai on ch yu sau y: Giai on mt: vn hot ng trong phm vi lu thng, lc u l vn tin t (T) tch lu c em ra th trng ( l - SX - H - T

th trng cc yu t u vo) mua hng ho bao gm TLSX v sc lao ng. Trong giai on ny vn thay i t hnh thi vn tin sang vn sn xut. TLSX T-H SL Giai on hai: Vn ri khi lnh vc lu thng bc vo hot ng trong khau sn xut. y cc yu t sn xut hay cn gi l cc yu t hng ho dch v c sn xut ra trong c phn gi tr mi (do gi tr sc lao ng con ngi to ra).

TLSX H SL Giai on ba: Sau giai on sn xut to ra H th vn li tr li hot ng trn lnh vc lu thng di hnh thi hng ho. Kt thc giai on ny (hng ho c tiu th) th vn di hnh thi hng ho chuyn thnh hnh thi vn tin t ban u nhng v mt s lng c th l khc nhau. H
_______________

T (T T)

T s phn tch s vn ng ca vn thng qua vng tun hon vn ta thy rng: tin c kh nng chuyn ho thnh vn ch khi tin c a vo qu trnh sn xut kinh doanh thng qua hot ng u t nhm mc ch sinh li mi c gi l vn. Vi t cch u t th mc ch cui cng l to c T phi ln hn T. 3. Vai tr ca vn kinh doanh Nhu cu v vn xt trn gic mi doanh nghip l iu kin duy tr sn xut, i mi thit b cng ngh, m rng sn xut, nng cao cht lng sn phm, tng vic lm v thu nhp cho ngi lao ng, ng gp cho x hi... Nh vy: Vn kinh doanh l cng c quan trng thc hin cc nhim v kinh doanh ca doanh nghip. Vn kinh doanh phn nh cc quan h v li ch kinh t gia doanh nghip vi doanh nghip trong vn u t. Vn kinh doanh cho php kh nng la chn ca doanh nghip trong s phn tch nhu cu th trng l: quyt nh sn xut ci g? sn xut nh th no? v sn xut cho ai? sao cho t hiu qu cao nht. 4. C cu vn sn xut kinh doanh

C nhiu cch phn loi xong nu cn c vo qu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip v s lun chuyn vn trong doanh nghip, vo mc ch s dng s tin vn m doanh nghip c th c chia lm hai loi l vn c nh (VC) v vn lu ng (VL). S khc nhau c bn l: nu nhu VC tham gia vo qu trnh sn xut nh t liu lao ng th VL l i tng lao ng. Nu nh vn lao ng to ra thc th ca sn phm hng ho th VC l phng thc dch chuyn VL thnh sn phm hng ho. Mt khc nu nh VL c kt chuyn mt ln vo gi tr ca sn phm hng ho v thu hi c ngay sau khi doanh nghip tiu th c hng ho cn vn c nh tham gia nhiu vo qu trnh sn xut kinh doanh v kt chuyn vo gi tr sn phm hng ho di hnh thc khu hao. 4.1. Vn c nh * Khi nim: Vn c nh ca doanh nghip l mt b phn ca vn u t, ng trc v ti sn c nh, m c im ca n l lun chuyn dn tng phn trong nhiu chu k sn xut v hon thnh vng tun hon khi TSC ht thi gian s dng. Theo quy nh ca nh nc ch cc t liu sn xut c hai iu kin: c gi tr ln (trn nm triu ng) v thi gian s dng t nht l mt nm. Trong cc doanh nghip, vn c nh gi mt vai tr rt quan trng trong qu trnh sn xut. N quyt nh i mi k thut, i mi cng ngh sn xut, quyt nh vic trang b c s vt cht k thut, quyt nh vic s dng cc thnh tu cng ngh mi, l nhn t quan trng bo m ti sn xut m rng v vic khng ngng nng cao i sng cho cn b cng nhn. V vy vic s dng vn c nh l mt vn quan trng c v mt hin vt v gi tr.

V mt hin vt VC bao gm ton b nhng TSC ang pht huy tc dng trong qu trnh sn xut: nh xng, my mc, thit b, phng tin vn ti... Vn c nh tham gia ton b vo qu trnh sn xut kinh doanh. Sau mi chu k sn xut th hnh thi hin vt ca VC khng thay i nhng gi tr ca n gim dn v chuyn vo gi tr sn phm hng ho di hnh thc khu hao. * C cu ca vn c nh: L t trng ca tng loi VC so vi tng ton b VC ca doanh nghip trong mt thi k nht nh. Cn lu rng quan h t l trong c cu vn l mt ch tiu ng mang tnh bin chng v ph thuc nhiu nhan t nh: kh nng tiu th sn phm trn th trng, kh nng thu ht vn u t, phng hng mc tiu sn xut kinh doanh, trnh tang b k thut, quy m sn xut. Vic nghin cu c cu vn c nh c ngha quan trng trong vic huy ng v s dng vn. Khi nghin cu vn c nh phi nghin cu trn hai gc l: ni dung k hoch v quan h mi b phn so vi ton b. Vn t ra l phi xy dng c mt c cu hp l ph hp vi c im kinh t k thut ca doanh nghip v vi trnh pht trin khoa hc- k thut. C nhiu cch phn loi, xong chng ta c th da vo tnh cht c th ca n phn loi: - Ti sn c nh dng cho mc ch kinh doanh gm: + Nh ca, vt kin trc + My mc, thit b + Phng tin vn ti, thit b truyn dn + Thit b, dng c qun l + Vn cy lu nm, sc vt lm vic cho sn phm + Cc ti sn c nh khc

Cn cc ti sn c nh v hnh gm c: bng pht minh, sng ch, bn quyn tc gi, li th v tr... - Ti sn c nh doanh nghip dng chi mc ch phc li, s nghip an ninh quc phng (cng c phn loi nh trn). - TSC doanh nghip bo qun, gi h cho n v khc hoc gi h Nh nc theo quyt nh ca c quan nh nc c thm quyn. 4.2. Vn lu ng * Khi nim: Vn lu ng ca doanh nghip l s tin ng trc v ti sn lu ng v ti sn lu thng nhm m bo cho qu trnh sn xut v ti sn xut ca doanh nghip tin hnh bnh thng. Vn lu ng bao gm gi tr ti sn lu ng nh: nguyn vt liu chnh, na thnh phm mua ngoi, vt liu ph, bao b v vt liu bao b, nhin liu, ph tng thay th, sn phm d dang... v vn lu ng v vn lu thng nh: thnh phm, hng ho mua ngoi dng cho tiu th sn phm, vt t mua ngoi ch bin, vn tin mt... Khc vi VC, VL chuyn ton b gi tr vo sn phm sau mi chu k sn xut. Trong qu trnh sn xut kinh doanh VL c lun chuyn khng ngng qua ba giai on: d tr, sn xut v tiu th. Trong mi giai on VL c biu hin di nhiu hnh thi khc nhau, c th l hnh thi hin vt hay hnh thi gi tr. C th thy rng VL l iu kin vt cht khng th thiu c ca qu trnh ti sn xut. Nu doanh nghip khng vn th vic t chc s dng vn s gp nhiu kh khn v do qu trnh sn xut cng b tr ngi hay gin on. * C cu vn lu ng

L quan h t l gia cc thnh phn vn lu ng chim trong tng s vn lu ng. nhng doanh nghip khc nhau, kt cu vn lu ng khng ging nhau. Xc nh c c cu vn lu ng hp l s gp phn s dng tit kim v c hiu qu vn lu ng. qun l v s dng c hiu qu vn lu ng th cn thit phi tin hnh phn loi vn khc nhau. - Cn c vo qu trnh tun hon v lun chuyn vn lu ng ngi ta chia vn l ba loi: + Vn d tr: l mt b phn dng mua nguyn liu, ph tng thay th... d tr v a vo sn xut. + Vn trong sn xut: l b phn vn trc tip phc v cho giai on sn xut lu thng nh thnh phm vn tin mt. - Cn c vo phng php xc nh vn ngi ta chia vn lm hai loi: + Vn lu ng nh mc: l s vn lu ng cn thit ti thiu thng xuyn trong hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Bao gm: vn d tr, vn trong sn xut v thnh phm, hng ho mua ngoi dng cho tiu th sn phm, vt t thu ngoi ch bin. + Vn lu ng khng nh mc: l s vn lu ng c th pht sinh trong qu trnh sn xut kinh doanh nhng khng c cn c tnh nh mc c. - Cn c vo ngun hnh thnh: + Vn lu ng t c: l s vn doanh nghip c Nh nc cp, vn lu ng t b sung li nhun, cc khon phi tr nhng cha n k hn... + Vn lu ng i vay: y l ngun vn quan trng m doanh nghip c th s dng p ng nhu cu v vn lu

ng thng xuyn cn thit trong kinh doanh. C th vay vn ngn hng, ca cc t chc tn dng hoc c th vay vn ca cc n v, t chc v cc c nhn khc trong v ngoi nc. Mi doanh nghip cn xc nh cho mnh mt c cu vn hp l v c hiu qu.
II. Mt s vn huy ng vn ca doanh nghip

1. Nhng vn c s c c vn hot ng th doanh nghip phi thc hin huy ng vn t nhiu ngun khc nhau. Huy ng vn l hot ng nhm p ng nhu cu v vn ca doanh nghip. Huy ng vn chu nh hng ca rt nhiu yu t khc nhau hay ni cch khc l cc rng buc khc nhau nh: + Hnh thc php l ca doanh nghip: mt doanh nghip nh nc khi huy ng vn phi chu s rng buc ca cc vn bn qun l Nh nc v t l huy ng ti a c th (Lut DNNN). + S vng mnh v tnh hnh ti chnh ni chung v c kh nng thanh ton ni ring s l nhng ieu kin m ch ngun ti chnh ch khi xem xt b vn cho doanh nghip. + Chin lc kinh doanh quyt nh cu v vn v t nh hng n lng vn cn thit huy ng ca doanh nghip. Xut pht im ca chin lc kinh doanh l c s huy ng vn. thc hin huy ng vn th ta cn phi xc nh cu v vn ca doanh nghip. d on cu v vn ca doanh nghip ta c th s dng hai phng php: + Phng php t l % trn doanh thu

+ Phng php s dng cc ch tiu ti chnh c trng ca ngnh l c s lm xut pht im cho mnh. Phng php ny hay c s dng cho nhng doanh nghip mi thnh lp hay nhng doanh nghip hot ng nhng cn thit lp li c cu vn. 2. Cc hnh thc huy ng vn C nhiu cch phn loi ngun cung ng vn cho doanh nghip. Nu cn c vo ni cung ng c th phn loi ngun cung ng dng khi qut nht thnh ngun cung ng t ni b v ngun cung ng vn t bn ngoi. Trn c s ngi ta li tip tc phn loi c th hn. 2.1. T cung ng - Khu hao ti sn c nh: vic xc nh mc khu hao c th ph thuc vo thc tin s dng ti sn c nh cng nh mun ch quan ca con ngi. i vi doanh nghip nh nc trong chng mc nht nh phi ph thuc ca Nh nc, cc doanh nghip khc c th t la chn thi hn s dng v phng php tnh khu hao c th. Trong chnh sch ti chnh ca mnh, doanh nghip c th la chn v iu chnh khu hao ti sn c nh v coi y l mt ngun cung ng vn bn trong ca mnh. - Tch lu ti u t: ph thuc vo hai nhn t c th v tng s li nhun thu c trong tng thi k kinh doanh v chnh sch phn phi li nhun sau thu ca doanh nghip. i vi doanh nghip Nh nc ton b li nhun thu c s phi s dng cho cc khon. + Np tin s dng vn ngn sch nh nc theo quy nh + Tr cc khon phi quy nh + Lp cc qu c bit

- iu chnh c cu ti sn: Phng thc ny tuy khng lm tng tng s vn sn xut - kinh doanh nhng li c tc dng rt ln trong vic tng vn cho cc hot ng cn thit trn c s gim vn nhng ni khng cn thit. 2.2. Phng thc cung ng t bn ngoi * Cung ng t ngn sch nh nc Vi hnh thc ny doanh nghip s nhn c lng vn xc nh t ngn sch nh nc cp. Thng thng hnh thc ny khng i hi nhiu iu kin ngt ngho i vi doanh nghip c cp vn nh cc hnh thc huy ng vn khc. Tuy nhin, cng ngy hnh thc ny cng b thu hp c v quy m vn v phm vi c cp. Hin nay i tng c hng hnh thc ny l cc DNNN xc nh duy tr ng vai tr cng c iu tit kinh t; cc d n u t nhng lnh vc sn xut hng ho cng cng, hot ng cng ch m t nhn khng mun hoc khng c kh nng. * Gi hn vn qua pht hnh c phiu L hnh thc do doanh nghip c cung ng vn trc tip t th trng chng khon, Khi c cu v vn v la chn hnh thc ny, doanh nghip tnh ton v pht hnh c phiu bn trn th trng chng khon. c trng c bn l tng vn nhng khng tng n ca doanh nghip bi l nhng ngi s hu c phiu tr thnh c ng ca doanh nghip. V l nhiu nh qun tr hc coi hnh thc ny l ngun cung ng ni b. Tuy nhin ch c cng ty c phn, doanh nghip nh nc quy m ln mi c pht hnh. V doanh nghip phi c ngha v cng khai ho thng tin ti chnh theo Lut doanh nghip. * Vay tin bng pht hnh tri phiu trn th trng vn:

y l hnh thc cung ng vn trc tip t cng chng. Doanh nghip pht hnh lng vn cn thit di hnh thc tri phiu thng c k hn xc nh v bn cho cng chng. c trng c bn l tng vn gn vi tng n ca doanh nghip. Cng c nhng u im v hn ch nht nh. - u im ch yu: c th huy ng c mt lng vn cn thit, chi ph kinh doanh s dng vn thp hn so vi vay ngn hng, khng b ngi cung ng kim sot cht ch nh vay ngn hng v doanh nghip. - Hn ch: i hi doanh nghip phi nm chc k thut ti chnh trnh p lc n n hn v vn c li nhun c bit khi kinh t suy thoi lm pht cao. Chi ph kinh doanh pht hnh tri phiu kh cao v doanh nghip cn c s tr gip ca ngn hng thng mi. Doanh nghip phi tnh ton tho mn hai iu kin: ti sn c nh phi h hn tng s vn v n di hn ca doanh nghip. Nhng doanh nghip no tho mn cc iu kin theo lut nh mi c php pht hnh tri phiu. * Vay vn ca cc ngn hng thng mi Vay vn t cc ngn hng thng mi l hnh thc doanh nghip vay vn di cc hnh thc c th ngn hn, trung hn hoc di hn t cc ngn hng thng mi. y l mi quan h tn dng gia mt bn i vay v mt bn cho vay. Vi hnh thc ny doanh nghip c th huy ng c mt lng vn ln, ng hn v c th mi cc doanh nghip cng thamg gia thm nh d n nu c cu vay u t ln. Yu cu doanh nghip phi c uy tn ln, kin tr m phn, chp nhn cc th tc thm nh ngt ngho. Nu doanh nghip vay tin ca ngn hng c th b ngn hng thng mi kim sot cc hot ng kinh doanh ca doanh nghip trong thi gian cho vay. * Tn dng thng mi t cc nh cung cp:

Trong hot ng kinh doanh, quan h mua bn trao i gia cc doanh nghip thng thng khng kt thc ti mt im, tc l xut hin s chnh lch v mt thi gian gia dng ti chnh v dng vt cht. Thc cht lun din ra ng thi qu trnh doanh nghip n khch hng tin v chim dng tin ca khch hng. Nu tin doanh nghip chim dng ca khch hng nhiu hn s tin doanh nghip b chim dng th s tin di ra s mang bn cht tn dng thng mi hay tn dng nh cung cp. Ngoi tn dng thng mi cn gm c khon t cc trc ca khch hng. y l mt hnh thc tn dng ngn hn quan trng (thng phi thanh ton trong vng 30-90 ngy) c bit l i vi cc doanh nghip va v nh, doanh nghip ang trong thi k tng trng. * Tn dng thu mua: Trong c ch th trng hnh thc ny c thc hin gia mt doanh nghip c cu s dng my mc, thit b vi mt doanh nghip thc hin chc nng thu mua din ra kh ph bin. Hnh thc ny c u im rt c bn l gip cho doanh nghip s dng vn ng mc ch, khi no doanh nghip c cu v s dng my mc, thit b c th mi t vn thu mua. Doanh nghip khng ch c nhn my mc thit b m cn c nhn t vn o to. Tuy nhin cng c nhng hn ch nh: chi ph kinh doanh cho vic s dng my mc thit b cao v hp ng tng i phc tp. * Vn lin doanh, lin kt Vi phng thc ny doanh nghip lin doanh, lin kt vi mt hoc mt s doanh nghip khc nhm to vn cho hot ng lin doanh no .

- u im: vi hnh thc ny doanh nghip s c mt lng vn cn thit cho mt hoc mt s hot ng no m khng tng n. - Nhc im: cc bn lin doanh cng tham gia lin doanh v cng chia s li nhun thu c. * Ngun vn ODA: i tc m doanh nghip c th tm kim v nhn c ngun vn ny l cc chng trnh hp tc ca chnh ph, cc t chc phi chnh ph hoc cc t chc quc t khc. Hnh thc cp vn ODA c th l hnh thc vin tr khng hon li hoc cho vay vi iu kin u i v li sut v thi hn thanh ton. Hnh thc ny c chi ph kinh doanh thp (s dng vn). Tuy nhin nhn c ngun vn ny cc doanh nghip phi chp nhn th tc cht ch. ng thi doanh nghip phi c iu kin lm vic vi cc c quan Chnh ph v chuyn gia nc ngoi. * Ngun vn nc ngoi u t trc tip FDI: Vi phng thc ny doanh nghip khng ch nhn c vn m cn nhn c c k thut - cng ngh cng nh phng thc qun tr tin tin v cng c chia s th trng xut khu. Tuy nhin huy ng vn theo hnh thc ny phi chu s kim sot iu hnh ca doanh nghip (t chc kinh t) nc ngoi ph thuc vo t l gp vn. 3. Cc ngun hnh thnh vn ca doanh nghip nh nc 3.1. Vn ch s hu - Vn do ngn sch nh nc cp Cc doanh nghip nh nc ngay t khi mi thnh lp c Nh nc cp cho mt lng vn nht nh. y l lng vn quan trng u t xy dng ban u v m rng sn

xut. Khi s dng vn ny cc DNNN phi np thu s dng vn NSNN. T 01/01/1997, theo Ngh nh s 59/N-CP ca Chnh ph v Thng t/TC-CSTC ca B Ti chnh th ch c cc doanh nghip sn xut kinh doanh c li th mi phi np thu s dng vn NSNN v c tnh t li nhun sau thu. - Vn hnh thnh do li nhun li: y l ngun vn do doanh nghip to ra trong qu trnh sn xut kinh doanh. - Vn lin doanh lin kt: y l mt hnh thc ph bin Vit Nam hin nay, l vn do cc doanh nghip khc trong v ngoi nc ng gp cng thc hin qu trnh sn xut kinh doanh. Nguyn tc trong lin doanh, lin kt v cc bn tham gia lin doanh, lin kt phi bnh ng vi nhau, cng chia s li nhun v ri ro trong phm vi t l vn gp. Tuy nhin trong trng hp lin doanh, lin kt vi nc ngoi, do trnh yu km nn bn Vit Nam thng chu nhiu thit thi, lng vn gp ca Vit Nam cn thp (thng mc 30-35%) nn cc quyt nh ca bn Vit Nam cn thiu trng lng. Ngoi ra cn c th huy ng t cn b cng nhn vin chc ca doanh nghip. - Vn do c phn ho DNNN mang li: y l ngun vn huy ng t vic DNNN pht hnh c phiu. Vn c phn c ng ng gp thng qua vic mua c phiu do doanh nghip pht hnh. Mc li ca c phiu ph thuc vo kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip (nu l th khng phi tr). 3.2. Vn vay: - Vn vay ngn hng:

Ngy 31/5/1997, Ngn hng trung ng c Cng vn s 471 v iu kin cho cc DNNN vay vn m khng phi th chp, bo lnh, tn chp,... khng gii hn theo vn iu l m cn c vo hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. - Vn vay ca cc t chc ti chnh trung gian: y l mt ngun cng rt quan trng trong tng lai khi h thng th trng ti chnh chng khon nc ta i vo hot ng. l: + Vay cc t chc tn dng. + Thu mua, thu ti chnh, thu hot ng - Pht hnh tri phiu - Mua bn chu (chim dng vn) ca cc doanh nghip khc. - Vay t ni b cng nhn vin. Trong bt k doanh nghip no cng c mt s qu nh: qy u t xy dng c bn, qu pht sn xut kinh doanh, qu d phng ti chnh, qu khen thng, qu phc li... m doanh nghip c th huy ng tm thi vo sn xut kinh doanh. Doanh nghip c th tr chm lng cho cn b cng nhn vin, np thu chm li. 4. Cc nhn t nh hng n cng tc huy ng vn ca doanh nghip 4.1. Thc trng tnh hnh ti chnh ca doanh nghip Trc ht cn xem xt li tnh trng bc tranh ti chnh ca doanh nghip ti thi im cn huy ng bng vic tnh ton cc ch tiu ti chnh cn bn nh: kh nng thanh ton, ch s n, ch s hot ng, ch s doanh li. ng thi tnh ton li cc ch tiu theo phng n huy ng khc nhau.

Trn c s khng nh mc tiu, phng n huy ng c th. 4.2. Phn tch lun chng kinh t k thut: Phn tch nghin cu k cng lun chng kinh t k thut i vi khon ti chnh cn huy ng, tnh n cc ri ro lin quan nh: ri ro v mnh gi, t sut, hi oi. 4.3. Chnh sch ti tr: Phn tch v la chn s dng chnh sch ti tr thch hp, c ngha l ngun huy ng c la chn ti tr cho b phn ti sn no, chng s nh hng nh th no n chnh sch ti tr hin ti v so snh vi k kinh doanh cng nh i th cnh tranh ch yu. 4.4. Ch cc ngun ti chnh: Nghin cu t m cc ngun ti chnh (ch n) cng l mt s cn nhc tuyt i quan trng. Nu l cc ngn hng, cc t chc ti chnh th tim lc sc mnh kinh doanh ca h l mt bo m cn thit trong trng hp doanh nghip cn ko di thi hn cc khon n v mt l do no . Hn na cng cn xem xt ng c tham gia vo ngun ti chnh doanh nghip ca h. 4.5. Quyt nh huy ng ngun vn Quyt nh huy ng cc ngun ti chnh lun l vn sng cn i vi doanh nghip, do vy trc ht cn tp trung nghin cu v khai thc trit cc bin php qun tr kh thi i vi ngun huy ng. iu ny c ngha to ln i vi doanh nghip ang trong tnh trng ti chnh kh khn, kh nng thanh ton thp. 4.6. K hoch huy ng ti chnh cho chi tr

Ngun ti chnh huy ng hm nay s phi thanh ton chi tr khi o hn (i vi nhng khon vay) do doanh nghip cn phi c k hoch huy ng thanh ton, chi tr. 5. Cc ch tiu lin quan n huy ng vn: Khi doanh nghip thc hin huy ng vn t cc ngun th cc ch ti chnh nh ngn hng, cc ch u t thng cn nhc v xem xt cc ch tiu v kh nng thanh ton, c cu ti chnh v cc ch tiu v kh nng sinh li vn ca doanh nghip. - Cc ch s v kh nng thanh ton: + Kh nng thanh ton chung = Tu thuc vo tng ngnh ngh kinh doanh v tng thi k kinh doanh song ch n ngn hn s tin tng hn nu ch s ny ln hn 2. + Kh nng thanh ton nhanh = Nu ch s ny 1 c ngha l doanh nghip khng c nguy c b ri vo tnh trng v n v cc ch n ngn hn s tin tng doanh nghip hn. + Kh nng thanh ton tc thi = - Cc ch s mc n: + Ch s mc n chung = V mt l thuyt ch s ny nm trong khong > 0 v < 1 nhng thng thng n dao ng xung quanh gi tr 0,5. Bi v l n b t iu chnh t hai pha: ch n v con n. Nu ch s ny cng cao, ch n s rt cht ch khi quyt nh cho vay thm. Mt khc v pha con n, nu vay n qu nhiu s b mt ch quyn kim sot nhiu bn ng thi b chia li nhun qu nhieu cho s vay n ca mnh. + H s n k =

Ch s ny c s dng lm gii hn rng buc cp tn dng ca ngn hng i vi cc doanh nghip. + H s t ch ti chnh = l mt s ch tiu lin quan n vic huy ng vn c quan tm xem xt bi c hai l doanh nghip i vay v ch cho vay.
III. Hiu qu s dng vn trong cc doanh nghip

1. Quan nim chung v hiu qu C rt nhiu cc quan im khc nhau v vn hiu qu nhng tu chung li ta thy rng hiu ca l cng c t c mc tiu ca doanh nghip. Trong c ch th trng nc ta hin nay, mi doanh nghip hot ng kinh doanh u c mc tiu bao trm lu di v ti a ho li nhun. Hiu qu l mt phm tr c s dng rt rng ri trong c cc lnh vc kinh t x hi v k thut. Xong y chng ta ch xem xt hiu qu kinh t ca hot ng sn xut kinh doanh. Hiu qu kinh t ca hot ng sn xut kinh doanh phn nh mt cht lng ca hot ng sn xut kinh doanh, phn nh trnh s dng cc ngun lc (lao ng, thit b, my mc, nguyn nhin vt liu v tin vn) t mc tiu cui cng l ti a ho li nhun. Trnh li dng cc ngun lc ch c th nh gi trong mi quan h vi kt qu to ra xem xt vi mi s hao ph ngun lc xc nh c th to ra kt qu mc no. V vy c th m t bng cng thc: + Hiu qu kinh doanh (H) = trong : qu. + Sut hao ph: K: l kt qu t c C: hao ph ngun lc cn thit gn vi kt

Q= T hai loi ch tiu ny ta s i xem xt vi yu t u vo l vn c nh v vn lu ng. 2. Mc ch ca phn tch hiu qu s dng vn: Lm thng tin gip cc nh qun tr doanh nghip c cc quyt nh ng n, kp thi. - Xc lp c mt c cu vn hp l - Gip cho cc nh qun tr nh gi c tnh hnh thc t v vn s dng vn. - T tm ra nhng mt yu km, cha c hiu qu pht hin ra nhng nguyn nhn tm ra nhng bin php khc phc. Tuy nhin cng vic phan tch hiu qu s dng vn l ng, xc thc v pht huy c nhng mc ch trn th cn qun trit mt s nhim v sau: + Thng tin thu thp phn tch c ly t cc bo co ti chnh, bo co thc hin k hoch,... ca doanh nghip v ngun thng tin t bn ngoi doanh nghip nh bo co v tnh hnh s dng vn ca doanh nghip khc c bit cng ngnh. + Xy dng mt h thng cc ch tiu nh gi thch hp. 3. Qun l vn c nh v cc ch tiu nh gi hiu qu s dng 3.1. Qun l vn c nh * Hao mn v khu hao ti sn c nh: Trong qu trnh s dng tham gia vo sn xut, do chu s tc ng ca nhiu nhn t khc nhau nn ti sn c nh b hao mn hu hnh v hao mn v hnh. - Hao mn hu hnh: l s gim dn v gi tr s dng (tc l s gim v cht lng v s gim v tnh nng k

thut) v gi tr do chng c s dng trong sn xut hoc do tc ng ca yu t t nhin gy ra. Ti sn c nh b hao mn hu hnh trc ht l n trc tip hay gin tip tham gia vo qu trnh sn xut kinh doanh, gi tr hao mn c chuyn dn vo gi tr sn phm mi c sn xut ra. Ngoi nguyn nhn ch yu trn th trong khi s dng v khng s dng ti sn c nh b hao mn hu hnh l do tc ng ca cc yu t t nhin nh m, kh hu, thi tit... - Hao mn v hnh ca ti sn c nh: l do s gim thun tu v mt gi tr ca ti sn c nh do c nhng ti sn c nh cng loi nhng c sn xut vi gi r hn hoc hin i hn. Nh vy nguyn nhn ca hao mn v hnh l do k thut ngy cng tin b, t chc sn xut ngy cng hon thin. - Khu hao ti sn c nh: Trong qu trnh s dng v bo qun, ti sn c nh b hao mn. B phn gi tr ca ti sn c nh tng ng vi mc hao mn m n c dch chuyn dn vo gi thnh sn phm gi l khu hao ti sn c nh. Sau khi sn phm hng ho c tiu th, s tin khu hao c trch li v tch lu thnh qu khu hao ti sn c nh. Qu khu hao ti sn c nh c coi l mt ngun ti chnh quan trng ti sn xut m rng ti sn c nh trong sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip. - Cc phng php tnh khu hao ti sn c nh: Vic tnh khu hao ti sn c nh chnh xc kp thi, y v bin php bo ton vn c nh, phng nga hao mn v hnh ca ti sn c nh v chng li hin tng n vo vn - mt thc t kh ph bin trong c DNNN

nc ta trong thi gian qua. Cho nn vic la chn phng php tnh khu hao l quan trng. + Phng php tnh khu hao theo ng thng (phng php tnh khu hao c nh): Mk = Mk : mc khu hao c nh hng nm NG: nguyn gi ti sn c nh T: thi gian s dng nh mc c i my. + Phng php tnh khu hao gia tng: trong : TK : t l trch khu hao nm NGt : gi tr cn li ca ti sn c nh cui nm th t NG0 : nguyn gi ti sn c nh. * K hoch khu hao ti sn c nh: L mt bin php quan trng qun l vn c nh c trn phng din bo ton v nng cao hiu qu s dng vn c nh. K hoch khu hao ti sn c nh phn nh cc ch tiu gi tr v ti sn c nh trong nm k hoch, tng gi tr ti sn c nh u k, xc nh tng gi tr ti sn c nh bnh qun cn tnh khu hao, mc khu hao phi tnh trong nm v tnh hnhh phn phi s dng qu khu hao. - Ti sn c nh khng phi tnh khu hao c bn v khu hao sa cha ln (nh t ai). - Ti sn c nh tng thm trong nm k hoch: nu tng vo mt ngy no ca thng th thng sau mi tnh khu hao.

Gi tr TSC tng thm trong nm

x 12

S thng s s dng TSC

- Ti sn c nh gim bt trong nm k hoch: nu gim trong mtngy no ca thng th thng sau mi khng phi tnh khu hao. = Gi tr TSC gim bt trong nm 12 - Tng gi tr bnh qun ti sn c nh phi tnh trrong nm k hoch c xc nh theo cng thc: = quan trng qun l vn c nh. 3.2. Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng vn c nh Hiu qu s dng vn c nh = Ch tiu ny phn nh kh nng sinh li ca vn c nh, cho bit mt ng vn c nh b vo sn xut kinh doanh em li bao nhiu ng li nhun. Kh nng sinh li ca vn c nh cng cao th hiu qu s dng vn c nh cng cao. 4. Qun l vn lu ng v cc ch tiu phn nh hiu qu s dng vn lu ng 4.1. Qun l vn lu ng * Xc nh nhu cu thng xuyn ti thiu v vn lu ng ca doanh nghip. Xc nh nhu cu ny nhm mc ch m bo vn lu ng cn thit ti thiu cho qu trnh sn xut kinh + x S thng s khng s dng TSC

K hoch khu hao ti sn c nh c coi l bin php

doanh c tin hnh lin tc, trnh ng vn v ngc li nu qu t s gy cho doanh nghip nhiu kh khn tc ng xu n hot ng thu mua vt t, khng p ng c nhu cu sn xut kinh doanh. - Mun xc nh vn lu ng nh mc k k hoch doanh nghip phi ln lt tnh ton vn lu ng nh mc tng khu (d tr, sn xut, lu thng) v i vi tng loi nguyn vt liu (chnh, ph) sau tng hp li vn lu ng nh mc k k hoch. Tuy nhin s dng phng php ny tng i phc tp. - Phng php gin tip xc nh nhu cu vn lu ng: ni dung phng php ny da vo thng k kinh nghim xc nh nhu cu vn, chia lm 2 trng hp: + Th nht: da vo kinh nghim thc t ca cc doanh nghip cng loi trong ngnh xc nh nhu cu vn lu ng cho doanh nghip. + Th hai: da vo tnh hnh thc t s dng vn lu ng thi k trc ca doanh nghip xc nh nhu cu vn lu ng cho thi k tip theo, ng thi xem xt vi tnh hnh thay i quy m sn xut kinh doanh v s ci tin t chc s dng vn lu ng xc nh ton b nhu cu vn lao ng thng xuyn cn thit. Phng php ny c u im l n gin. * Bo ton vn lu ng Bo ton vn lu ng l khu quan trng quyt nh s tn ti v pht trin ca mi doanh nghip. Tu theo c im c th m mi doanh nghip c phng php bo ton vn lu ng hp l. Cc bin php l: - nh k tin hnh kim k, kim sot, nh gi li ton b vt t hng ho, vn bng tin, vn trong thanh ton,

xc nh s vn lu ng hin c ca doanh nghip theo gi tr hin ti. - Nhng vt t hng ho tn ng lu ngy khng th s dng c do km hoc mt phm cht phi x l, kp thi b p. - i vi doanh nghip b l ko di, cn tm bin php loi tr l trong kinh doanh. - m bo vn lu ng trong iu kin lm pht, khi phn phi li nhun cho mc ch tch lu v tiu dng, doanh nghip phi dnh ra mt phn li nhun b p s hao ht vn v lm pht v phi c u tin hng u. 4.2. Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng vn lu ng: Hiu qu s dng vn lu ng = Ch tiuny cho bit mt ng vn lu ng b vo kinh doanh th em li my ng gi tr sn lng hay doanh thu. Nh vy ch tiu ny cng cao th hiu qu s dng vn lu ng cng cao. - Mc m nhim vn lu ng: H s m nhim vn lu ng = Ch tiu ny phn nh c mt ng sn phm tiu th th cn bao nhiu vn lu ng. - T l doanh li trn vn lu ng = Ch tiu ny phn nh kh nng sinh li ca vn lu ng cho bit mt ng vn lu ng b vo sn xut kinh doanh em li my ng li nhun. T l ny cng cao th hiu qu s dng vn lu ng cng cao. 5. nh gi hiu qu s dng vn chung: - Hiu qu s dng vn:

HVSD = trong :

D V SXKD

HVSD : hiu qu s dng vn sn xut D : l doanh thu hoc s lng sn phm tiu th
V SXKD

: l s d bnh qun vn sn xut kinh doanh.

- T sut li nhun vn sn xut kinh doanh: HV = x 100%

6. Phn tch kh nng thanh ton Theo cng thc: K= K : l h s kh nng thanh ton ngha: + Nu K 1 chng t doanh nghip c kh nng thanh ton v tnh trng ti chnh ca doanh nghip bnh thng hoc tt. + Nu K < 1 chng t doanh nghip khng c kh nng thanh ton cng n v tnh trng ti chnh mc khng bnh thng hoc xu. - Cc khon n phi tr bao gm: + Cc khon phi tr ngi bn, ngi mua + Cc khon phi np ngn sch + Cc khon phi tr cho cn b cng nhn vin + Cc khon vay ngn hn ngn hng. + Cc khon phi tr khc. Phn tch kh nng thanh ton bit c cc khon phi thu, phi tr, tm ra nguyn nhn ca cc khon n

n hn cha i hoc nguyn nhn ca cc khon n n hn.

Phn II Thc trng v huy ng v s dng vn Cng ty bnh ko Hi H


I. Qu trnh hnh thnh v pht trin Cng ty bnh ko Hi H

1. S lc lch s hnh thnh v pht trin Cng ty bnh ko Hi H, tn giao dch i ngoi l Hi H Confectionerry Company (gi tt l Haihaco) ******* 2. S lc kt qu kinh doanh ca cng ty 5 nm qua Biu 1: n v: Triu ng Ch tiu 1. Vn kinh doanh - Vn c nh - Vn lu ng 2. Doanh thu 3. Li nhun sau thu 4. Np NSNN 5. S lao ng (ngi) i/thng) Nm 1998 v 1999 thu nhp bnh qun u ngi ca cng ty thp l nh hng ca vic n ******* 1997 29.95 9 15.07 0 14.88 9 320.0 00 2.218 10.41 0 1.390 1.596 0,975 1.320 0,94 0,784 6. Thu nhp bnh qun (ng- 1,423 1998 36.15 7 18.57 9 17.57 8 300.9 00 519 3.860 1999 35.92 4 18.93 2 17.57 8 227.2 00 -869 6.340 108.8 33 200 1.643 2000 36.03 5

3. Nhng c im ch yu nh hng ti huy ng v s dng vn 3.1. B my t chc ca cng ty c im t chc b my qun l ca cng ty theo m hnh trc tuyn, tham mu do c s thng nht cao trong cng vic, tch bit r rng cc trch nhim. ng u cng ty l gim c - ngi chu trch nhim chung trc nh nc, trc cp trn, trc php lut v tp th cng nhn vin chc trong cng ty v mi hot ng ca cng ty. Tham mu v tr gip cho gim c l bn ph gim c: Ph gim c ch o cng tc sn xut, ph gim c k thut an ton v u t, ph gim c i sng, ph gim c v k ton ti chnh v kim ton. Biu 2: M hnh c cu t chc b my qun l ca cng ty ******* Cc phng ban chc nng c t chc theo yu cu ca vic qun l sn xut kinh doanh v chu s ch o trc tip ca gim c cng ty. Cc phng ban chc nng gm c: - Phng t chc nhn s: C nhim v t chc sp xp qun l lao ng ca cng ty sao cho ph hp t hiu qu cao nht. Nghin cu cc bin php t chc thc hin gim lao ng gin tip, nghin cu hon thin cng tc tr lng v phn phi lng. - Phng thng k k ton ti chnh: Gim st ton b ti chnh ca cng ty, t chc b my k ton tng x nghip. Qun l vic phn phi cho cc n v thnh vin lp k ton ti chnh, vay vn. Tp hp cung cp tin tc tng th v tnh hnh sn xut kinh doanh ca cng ty.

- Phng thng mi: Tham mu cho Gim c xc nh mt hng, th trng gi c, k kt hp ng vi cc i tc trong v ngoi nc ng thi thc hin cc ngha v v xut khu. - Phng k thut an ton sn xut: Lp k hoch sn xut cung ng cho cc n v thnh vin, qun l trin khai cc k hoch. - Vn phng cng ty: Lm cng tc i ni, i ngoi, tip khch hng trong v ngoi nc, t chc hi ngh v hi tho vi cc n v thnh vin ca cng ty. - Phng thanh tra - php ch: gip gim c thanh tra, kim tra vic thc hin chnh sch php lut. Tuy mi phng thc hin nhim v ring ca mnh nhng cc phng u c mi quan h cht ch vi nhau tp trung vo s iu hnh ch huy thng nht ca gim c. Cng tc qun l ti chnh ti Cng ty bnh ko Hi H xc nh nguyn nhn, s nh hng ca cc nhn t n tnh hnh ti chnh v c bin php tng cng qun l ti chnh. V y l mt DNNN nn huy ng vn cn ch n vn s hu ca doanh nghip. B my t chc ca cng ty ngy cng m rng v ln mnh, iu tn ti hai mu thun: Cng ty c th tip cn su c vo th trng nn s t c s phc v khch hng tt hn. Nhng bn cnh s lm chm vng quay ca vn lu ng bi v s lun chuyn ca ng tin phi qua cc chi nhnh, x nghip ri mi tr v cng ty. Nn ngi ch doanh nghip phi tnh ton xng vo khch hng v phc v khch hng tt hn. ng thi bit t chc lun chuyn tin, thu hi tin nhanh. 3.2. c im v nhim v sn xut

Nhim v ca cng ty tng i n nh, vn sn xut cc loi mthng truyn thng: Khi lng cng vic ngy cng nhiu, theo k hoch sn lng mi nm ca cng ty tng t 3% n 5%. Cng ty phi thng xuyn u t, i mi cng ngh, t chc o to v o to li i ng nhn vin ca cng ty cho ph hp vi v tr m h m nhn. Cng ty c 6 x nghip trc thuc bao gm: X nghip ko mm, x nghip ko cng, x nghip bnh, nh my thc phm Vit Tr, nh my bt dinh dng tr em Nam nh. T khi thnh lp n nay cng ty khng ngng i mi cng ngh nh: nm 1997 trang b cho x nghip thc phm Vit Tr mt dy chuyn Jelly khun v Jelly cc. Nm 1997, u t mua my gi ko ca hng KLOCNER HANSEL TEVONPHAN vi cng sut 1000 vin/pht. Nm 1998, Cng ty u t thm my ng gi nh cc loi bnh c cng sut 1 tn/ngy, my qut ko vi cng sut 10 tn/ngy. Dy chuyn sn xut bnh xp dng que cng sut 10 tn/ngy. Dy chuyn sn xut ko caramel c cng sut 200300kg/gi. Cng nhn ca nh my l 1709 ngi. i hi cng ty phi c mt lng vn thc hin hot ng kinh doanh, nh hng trc tip n vic huy ng vn ca cng ty 3.3. c im v lao ng Tnh hnh lao ng ca cng ty c th hin qua bng sau: Biu 3: Tnh hnh lao ng ca cng ty Ch tiu - Tng s lao ng - Lao ng trc tip - T trng lao ng trc tip n v Ngi Ngi % 1835 1685 91,8 1832 1791 92 1962 1703 93 1997 `1998 1999

- T trng lao ng n lao ng trc tip

77,5

78,2

79

T tng kt bng trn ta thy rng lc lng lao ng ca Cng ty qua cc nm t 1997-1998 c s tng ln r rt. T l lao ng n cng c xu hng tng ln. Ta thy rng i ng lao ng ca cng ty ch yu lao ng n (gn 80%). V c im ca n l cn c, kho lo, rt thch hp vi cng vic gi ko, cn ko... Song bn cnh cn c nhng hn ch l lao ng n thng hay au m, thai sn, nui con nh... dn n hot ng sn xut b nh hng, c khi lm gin on sn xut. 3.4. c im v nguyn vt liu Hin nay, ngun cung cp cc yu t u vo cho cng ty ch yu t hai ngun trong nc v nhp khu t nc ngoi. Cc nguyn vt liu bao gm: bt m, b, bt ca cao, hng liu, phm mu. Cc c s trong nc cung cp nguyn vt liu cho cng ty bao gm: nh my ng Lam Sn, Qung Ngi, cng ty sa Vit Nam. y l nh cung cp thng xuyn nguyn vt liu cho cng ty, m bo cht lng v gi c hp l. Tuy nhin, cng ty bnh ko Hi H phn no chu nh hng ca nhng nh cung cp nc ngoi. Cc nguyn vt liu c nhp t nc ngoi nh Singapo, Malaixia, Thi Lan... trnh b p gi cng ty lun lun theo di, bm st th trng tm ngun hng c cht lng tt. Cng ty rt nng ng trong vic tm ngun cung cp, c chnh sch thng cho cc c nhn, t chc no tm c ngun cung cp tt, n nh, gi r. V th trng cung ng nguyn vt liu: Hng nm, cng ty sn xut v kinh doanh mt khi lng ln bnh ko do vy nhu cu tiu dng cao v ng, sa, bt go, bt m, tinh du, gluco, nha... Trong khi th trng

trong nc mi ch cung cp c nguyn liu nh ng, bt go, bt m, nha... t cc nh my Lam Sn, Qung Ngi, cng ty Ci Ln. Cn phn ln cc loi nguyn liu khc phi nhp v chu s bin ng gi c trn th trng th gii. T gi hi oi thng thay i gy ra nhiu kh khn trong vic cung ng nguyn vt liu cho sn xut, lm nh hng n hiu qu kinh doanh. khc phc tnh trng ny cng ty ch ng k kt cc hp ng cung ng di hn vi mt s cng ty, nh my chuyn sn xut v kinh doanh cc loi nguyn vt liu nhm gim bt chi ph v bo qun nguyn vt liu, gp phn nng cao hiu qu sn xut kinh doanh. 3.5. Th trng tiu th sn phm Sn phm ca cng ty c ng o ngi dn tin dng, i sng c nng cao, ngi tiu dng mua bnh ko khng ch v hm lng dinh dng ca n, khng ch n m cn dng vo mc ch biu tng, ci xin, l tt... y cn l yu t thun li cng ty m rng sn xut v tiu th sn phm. Khc vi trc y, vic tiu th sn phm ca cng ty ch b hp trong phm vi ch tiu ca Nh nc do Nh nc phn phi v bao cp th nay sn phm ca cng ty c tiu th theo n t hng ca mi i tng v c bn rng ri trn th trng phc v cho nhu cu tiu dng ca mi tng lp dn c. thc hin cng tc tiu th mt cch c hiu qu nht, cng ty chn phng thc tiu th tng hp. Cho n nay, cng ty thit lp mt mng li bn hng rng khp hu ht cc thnh ph ln v th x c ba min. Vic tiu th sn phm ca cng ty ch yu do cc i l m nhn, cng ty c trn 200 i l v cc ca hng gii thiu sn phm trn ton quc. Tuy nhin th trng ca cng ty mi ch pht trin mnh cc tnh min Bc, c bit l H Ni, Hi Phng, Nam nh cn cc khu vc khc tiu th khng ng k.

Th trng tiu th c rng v hiu qu hay khng s nh hng trc tip n hiu qu kinh doanh ca cng ty. Hin nay, th trng H Ni l th trng tiu th sn phm mnh nht. Nm 1999, th trng H Ni tiu th khong 4837 tn sn phm bnh ko cc loi trong sn lng tiu th cng ty Hi H l 2902 tn, chim 60%; Hi Chu chim 15%; Cng ty Bin Ho chim 12,3%; Cng ty bnh ko H Ni chim 9%, th phn cn li ginh cho cc cng ty sn xut bnh ko khc. V vy, mun m rng th trng Cng ty bnh ko Hi H lun lun nng cao cht lng sn phm, h gi thnh v thc hin tt cng tc marketing p ng nhu cu ngi tiu dng.
II. Thc trng v tnh hnh huy ng vn cng ty

1. Khi qut chung v tnh hnh huy ng vn Trc ht chng ta xem xt tnh hnh ti sn cc ngun vn ca cng ty qua mt s ch tiu ca bng cn i k ton ca cc nm nh sau: Biu 4: Tng kt ti sn qua cc nm n v: ng Ti sn A. Ti sn ng v u t ngn hn I. Tin II. Cc 4.939.852.33 3.313.862.58 6.558.096.08 7 phi thu khc khch hng 2. Tr trc ngoi 34 86 6 41 29 9 92 70 558.236.808 khon 63.473.923.9 63.825.586.5 62.742.201.6 31/12/1998 008 31/12/1999 246 31/12/2000 844 lu 162.385.026. 143.328.193. 127.902.125.

1. Phi thu ca 47.226.082.3 48.361.162.5 50.806.684.3 716.540.035 2.269.096.48

bn III. Hng tn kho IV. V. Ti Chi sn ph (u sn 89 ng khc s t nghip B. Ti 2 600.280.346

3 91.781.480.5 73.468.622.7 55.643.472.5 58 3 639.473.960 46 1 551.683.486

lu 1.589.488.80 2.080.914.39 2.376.672.03

quc gia) c 25.163.994.4 53.390.185.6 35.571.806.0 32 73 08 nh v u t di hn I. 1. Ti Ti sn sn c 21.317.462 28.559.836.2 28.967.337.5 53 93 73 lu k II. Cc khon u t di hn dng c bn d dang Cng ti sn Ngun vn A. N phi tr I. N ngn hn II. N di hn 201.434.340. 178.718.378. 163.473.931. 131 31/12/1998 581 161 919 31/12/1999 705 012 852 31/12/2000 732 484 8 80 53 53 89 0 0 37 37 55 18 0 7 nh nh hu hnh Nguyn gi

c 21.317.462.5 28.559.836.2 28.967.337.5 47.536.522.3 65.559.836.2 69.650.407.0

Gi tr hao mn 26.219.059.7 36.514.318.9 40.683.069.5 500.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00

III. Chi ph xy 3.346.531.83 5.380.349.42 5.604.468.41

156.098.349. 135.093.535. 117.870.270. 145.022.925. 123.097.510. 108.830.481. 11.075.424.4 11.977.052.0 9.039.789.24

20 B. Ngun ch s hu I. Ngun vn qu 50 50 (ngun hng d tr quc gia) Cng ngun vn 0

10 14 14 0

8 20 20 0

vn 45.335.990.5 43.624.843.2 45.603.661.1 36.835.990.5 35.124.843.2 37.103.661.1

II. Ngun kinhph 8.500.000.00 8.500.000.00 8.500.000.00

201.434.340. 178.718.378. 163.473.931. 131 919 852

Qua xem xt Bng cn i k ton qua cc nm ca cng ty, ta c kt qu tng ti sn cc nm nh sau: Biu 5: Tng ti sn u Cui Cui nm nm nm 1998: 1998: 33.123.732.0 35 1999: 22.715.961.2 12 Cui nm 2000: 15.244.447.0 67 Ta thy tnh hnh bin ng v ti sn ca cng ty l khng n nh, th hin: Nm 1998 tng so vi 1997 l 19,68% nhng nm 1999 li gim so vi 1998 l 11,27% v nm 2000 gim so vi 1999 l 8,53%. Tng ng vi s bin ng v ti sn l s bin ng v ngun vn. C th nm 1992 v 2000 cc ngun vn huy ng ca cng ty gim. Biu 6: Tnh hnh bin ng ngun vn ca cng ty -8,53 163.473.931.852 -11,27 19,68 168.310.608.096 201.434.340.131 178.718.378.919 (%)

Ch tiu A. N phi tr I. N ngn hn II. N di hn B. Ngun vn CSH

Nm 1998 27,65% 18,87% 3794,6% -1,5%

Nm 1999 -13,456% -15,12% 8,14% -3,77%

Nm 2000 -12,75% -11,59% -24,5% 4,54%

Nhn vo biu trn ta thy nm 1998 ti sn tng ln c hnh thnh t khon n phi tr, cn ngun vn ch s hu ca cng ty li gim i. iu ny s lm gim kh nng thanh ton nhanh ca cng ty v h s t ch v ti chnh. Nm 1999 v nm 2000 ti sn ca cng ty gim, tng ng l ngun vn ca cng ty b gim. Nhng iu ng bn l ta s xem xt cc ngun huy ng vn ca cng ty. 2. Nhng hnh thc huy ng m cng ty p dng Qua phn tch trn, ta thy ngun vn ca cng ty b gim qua cc nm hot ng. Hy xem xt u l nguyn nhn v cc ngun gim nh th no. a. Tn dng thng mi t cc nh cung cp chng I ta bit n tn dng thng mi t cc nh cung cp hay ngun vn i chim dng l khon mua chu nh cung cp v khon khch hng t tin trc ca cng ty. Trong c ch th trng vic ny xut hin v tn ti nh mt tt yu khch quan. Ta hy xem xt ngun vn i chim dng ca cng ty Biu 7: Ch tiu 1. Phi tr ngi bn 2. Ngi mua tr tin trc Tng (1+2) -55,815% 69,715% 113,52% Nm 1998 2,195% -58,01% Nm 1999 -3,975% 73,69% Nm 2000 2,75% 110,77%

Nhn vo kt qu ta thy: Nu xt ring tng cc hnh thc mt Phi tr ngi bn v ngi mua tr tin trc th s bin ng l khng n nh. C th l cng tng nhng c th l tng ci ny gim ci kia. Nhng nhn vo kt qu tng th li thy ngun vn i chim dng ca cng ty tng rt nhanh trong my nm qua. Mc d ngun tn dng thng mi lm tng ngun vn ca cng ty, nhng v di hn cng biu hin nhng hn ch nht nh. S tng ln ca ngun ny cng th hin s rng buc v ti chnh vi cc nh cung ng, nhng n gip cho doanh nghip gii quyt mt phn vn kinh doanh. Bn cnh s tng ln nhanh chng ca vn i chim dng th ngc li cng ty vn b chim dng ca cng ty cng tng ln tng ng. Biu 8: Tnh hnh v vn b chim dng ca cng ty Ch tiu 1. Phi thu khch hng 2. Tr trc ngi bn Tng (1+2) 934,15% 963,61% 216,67% 219,07% 75,39% 70,333% Nm 1998 29,46% Nm 1999 2,4% Nm 2000 5,057%

Nh vy nm 1998 v nm 1999 th vn ca cng ty b chim dng cng tng rt nhanh. Tuy nhin n nm 2000 th vn b chim dng ca cng ty li gim i. By gi c th xem xt thc cht cng ty b chim dng vn hay i chim dng vn ta s xem xt phn chnh lch. Biu 9: Chnh lch gia vn chim dng v b chim dng n v: ng
Ch tiu chim u 1998 982 Cui 1998 42.453.331. 858 Cui 1999 40.888.656. 725 Cui 2000 42.306.834. 622 1. Vn i 41.764.261.

dng 2. Vn b 36.518.803. chim dng 3. lch Chnh 5.245.458.2 74 5.489.290.5 63 9.741.602.2 87 9.058.086.5 56 708 47.942.622. 421 50.630.259. 012 51.364.921. 178

Qua xem xt my nm ta thy: Ch c nm 1997 l cng ty chim dng c vn cn thc cht cng ty khng chim dng c vn m cn b chim dng mt khon rt ln v khon ny tng ln hng nm. iu ny khng phi do chnh sch bn hng ca cng ty m do c im v s tiu th sn phm m ni trn. Kh nng thanh ton ph thuc vo tin tiu th sn phm v ngun vn Nh nc cp. l iu nh hng rt ln ti hiu qu s dng vn ca cng ty. V phn ln vn kinh doanh ca cng ty l vay ngn hng li b chim dng nn phi chu li sut cho khon vn v hn ch s vng quay ca vn lu ng. Cng ty nn tm ra bin php cn i hp l gia khon phi tr v phi thu. b. Vay ngn hn ngn hng Trong my nm qua hot ng tnh hnh vay ngn hn ca ngn hng ca cng ty nh sau: Biu 1: Tnh hnh vay ngn hn ngn hng n v: ng
Ch tiu 1. Gi tr 2. Phn u 1998 11 tng gim 3. % tng Cui 1998 45 24.218.600.3 Cui 1999 02 43 46,63% -18,86% Cui 2000 84 18 -35,33 51.937.095.5 76.155.695.8 61.792.965.7 39.962.244.8

34 14.362.730.1 21.830.720.8

Vn vay ngn hn ngn hng bin ng tng, gim khng n nh qua cc nm. y l ngun huy ng chnh ca cng ty, nn ngun ny tng hay gim ph thuc nhiu vo tr lng sn xut, vo kh nng thanh ton tin hng cho cng ty. Tuy nhin cng ty cng c mt u i l: li sut vay thp hn so vi cc t chc khc v c th vay khi c nhu cu. Ngun vn ny c nh hng trc tip n ngun vn kinh doanh ca cng ty. c. Cc khon phi np NSNN, phi tr CNV v phi tr khc y ch l nhng ngun gii quyt nhu cu vn cp bch, tm thi. Ta hy xem xt tnh hnh thc hin cc ngun ny ca cng ty nh sau: Biu 11: Cc khon phi tr, phi np khc n v: ng
Ch tiu 1. np NSNN u 1998 57 Cui 1998 1.311.712.3 56 4.878.707.8 93 7457.247.0 46 12.766.260. 163 26.413.897. 458 1.886.217.2 28 7. % tng gim -6,66% 365.087.88 6 2. Phi tr 4.693.381.1 CNV ni b khc 5. Tng 6. Lng 26 81 922 28.300.114. 686 tng, gim 3. Phi tr 3.931.587.8 4. Phi tr 17.091.423. 2.950.451.2 21 3.610.704.0 65 14.219.820. 185 20.415.887. 585 5.998.009.8 73 -22,7% 30,08% 5.727.281.8 04 869.009.94 0 18.530.091. 374 26.558.401. 978 6.142.514.3 93 Cui 1999 Cui 2000 1.432.018.8 60 Phi 2.583.721.7

Nm 1998 v 1999 th ngun vn ny gim nhng n nm 2000 ngun vn ny li tng. d. N di hn Biu 12: Tnh hnh n di hn ca cng ty n v: ng
Ch tiu 1. N di hn 2. Lng tng, gim 3. % tng gim u 1998 284.379.18 4 Cui 1998 11.075.424. 420 10.791.045. 236 3694,6% Cui 1999 11.977.052. 010 901.627.59 0 8,14% Cui 2000 9.039.789.2 48 2.937.262.7 62 -24,52%

Nh vy, trong nhng nm qua th ngun vn ny tng ln rt nhanh chng v quy m ln. Tuy nhin n nm 2000 th li gim l g: Cui nm 1998 trong tng s n di hn ca cng ty (c 128.156.000 ng l vay di hn cn 10.947.268.420 l n di hn ca cng ty) sang n nm 2000 c l cng ty tr mt khon n di hn nn s vn n di hn ca cng ty l gim i. e. Vn ngn sch cp Ni chung ngun vn t thay i qua cc nm. Vo thi im mi thnh lp (1995) cng ty c Nh nc cp 21.922.810.211 ng, vn b sung l: 3.523.850.916 ng. Cn cc ngun li nh: Li cha phn phi, qu pht trin kinh doanh khng c nhng ngun khu hao lu k ca cng ty cng kh ln.
III. Thc trng v hiu qu s dng vn cng ty

1. Thc trng chung v ngun vn trong kinh doanh Cng ty bnh ko Hi H cng nh mi doanh nghip khc hot ng trong nn kinh t th trng th phi qun trit

nguyn tc cnh tranh. Cc doanh nghip mun pht trin th phi coi cht lng l yu t hng u, gi c hp l. Mun vy phi s dng c hiu qu mi ngun lc mc ch lm cho gi thnh thp. Ni l nh vy nhng vic thc hin n khng d mt cht no. Cc doanh nghip cn phi ng u vi rt nhiu kh khn m mt trong nhng kh khn l thiu vn. Vic thiu vn ca Cng ty bnh ko Hi H lm cho cng ty khng i mi c my mc thit b, kh nng cnh tranh ca cng ty l kh. Tuy nhin trong nhng nm gn y Cng ty bnh ko Hi H mua sm mi cng nh t nghin cu sn xut ra nhng my mc thit b tin tin. Tuy nhin do thiu vn nn vic u t ch yu trn quy m nh v khng ng b, nng lc sn xut ca cng ty thay i nhng cha mang li hiu qu r rt. Khng ch thiu vn i mi cng ngh m cng ty cn thiu vn cho sn xut kinh doanh. 2. Thc trng tnh hnh s dng vn c nh 2.1. C cu vn c nh theo ngun hnh thnh Cng ty bnh ko Hi H l mt doanh nghip nh nc, vn c nh c hnh thnh t ngun ch yu sau: Vn do NSNN cp, vn t b xung, vn vay ngn hng v ngun vn khc. Biu 13: C cu VC theo ngun nm 2000 n v: ng
Ch tiu A. cp* 1. trc 2. My mc 2.055.120.2 7,52% 1.955.602.69 Nh ca 10.532.159. 630 vt liu kin NSNN Cui nm % % u nm 29 96 % 7,5% Chnh lch 39,85 1.202.091.9 50 0,634% - 31,06% 500.000.93 9 7,5% 99.517.593 0,02% 39,216 26.111.982.1 38,56 11.032.159.6

thit b 3. 4. B. 1. trc tin vn ti Dng T Nh qun l sung* vt liu kin

89 356 04 b 19.525.929. 627 ca 7.637.653.1 14 % %

6 3,9% 36 4 28,03 18.489.581.5 53 0 39,16 7.900.750.00 28,22 1.036.348.0 -0,19% % 42,73 74 - -3,57% 6 7,125 300.560.000 1,63% 1.090.810.0 5,495% % 52,22 9.988.261.55 % % % % 99 4 % % 50 3,79% 61 2,79% 3 % 74 54,02 208.610.19 6 34.690 0,084% 31,93 1.896.128.7 0,824% 31,79 1.468.168.6 -1,8% 20 -134.690 -0,23%

Phng 13.218.898. 48,4% 11.616.189.0 44,5% 1.602.709.3 c 1.507.895.8 5,52% 1.508.030.49 5,75%

% 263.096.88

2. My mc 1.391.370.0 thit b 3. 4. tin vn ti Dng qun l hng * 1. trc 2. My mc 3.065.321.6 thit b 3. tin vn ti Tng cng 74 040 69.650.407. 055 Phng 11.628.308. Nh vt liu kin 74 749 0 349 ca 8.116.773.6 35 Phng 10.196.871. c 300.034.69

1,536 300.000.000 1,62%

C. Vay ngn 22.810.403. 32,754 20.914.274.5 35,58 6.648.604.97

13,44 2.227.770.81 % % 9 06 50,98 12.037.898.8

10,65 837.550.85 % 57,56 5

- -6,58% 6

% 409.590.76 100% 4.134.578.7 74

100% 65.515.828.2 81

Ngun: Bo co tng gim TSC nm 2000 ca cng ty Qua bng s liu trn ta c th rt ra mt s nhn xt: Vo thi im u nm vi tng s vn c nh ca cng ty l 65.515.828.281 ng nguyn gi TSC, trong vn ngn sch cp v vay ngn hng chim 71,78%, cn vn t b sung chim 28,22% mt t trng tng i ln, iu phn nh hot ng kinh doanh ca cng ty tng

i tt. Tuy nhin trong nm 2000 vn c nh cng tng ln l 4.134.578.774 ng, trong vn ngn sch tng 857.558.074 ng v vn ngn hng tng 2.515.973.450 ng. Nh vy cc ngun vn u c s tuyt i tng nh vn vay ngn hng l nhiu nht. Qua cc nm 1998, 1999, 2000 th phn ln vn ca cng ty hay vn vay ngn hng chim mt t trng ln. cng l mt kh khn ca cng ty v cng ty b ra mt khon chi ph tr li sut. nh rng kinh doanh l phng php vay vn, tuy nhin cng ty cn c nhng lip cn i ngun vay phng php s dng hp l tnh hnh ngun vn. Biu 14: nh hng ca cc nhn t n s bin ng vn c nh Nm 2000 1. TSC tng trong k NS + b sung+ 6.788.042.4 vn vay vn vay 3. TSC gim trong k do NS + b sung thanh l Ngun: Bo co tng gim TSC nm 2000 bng s liu ny cc bin ng n vn c nh ch yu tp trung vo: - Tng do cng ty mua sm. - Gim do nhng bn. 2.2. C s vt cht k thut C s vt cht k thut ca Cng ty bnh ko Hi H c gi tr ln, l nhng TSC c t cui nhng nm 70 v 92 92 2.217.490.6 79

2. TSC u nm mua sm NS + b sung+ 6.492.042.4

nhng TSC c b sung nhng nm sau ny do yu cu ca hot ng sn xut kinh doanh. Biu 15: C cu TSC v mt hin vt ca cng ty nm 2000 n v: ng Tn TSC I. TSC dng trong SXKD 1. Nh ca 2. Vt kin trc 3. My mc thit b 4. Phng tin vn ti 5. Cng c dng c II. TSC ch x l III. TSC dng cho PL 1. Nh ca vt kin trc 2. Dn my KARAOKE 3. t ai s dng Tng cng Nguyn gi Gi tr cn li 66.738.469. 27.981.683. 792 804 13 220 20,43 13,125 9,35 50,3 2,6 3,18 0,3 0,27 0,043 0,658 65 82 95 35.044.078. 10.617.021. 145 94 2217.490.6 79 217.634.58 4 187.734.58 4 29.900.000 476.812.00 0 005 cng ty 276 95 297.268.73 3 211.555.58 4 187.734.58 4 23.821.000 476.812.00 2 537 1.807.930.4 1.106.833.7 14.232.738. 7.611.090.2 9.141.910.3 3.615.319.9 6.511.037 4.721.417.8 95,82 T trng

69.650.407. 28.957.337.

Ngun: Ti liu c s vt cht k thut nm 2000 ca

Qua bng s liu ta c th rt ra mt s nhn xt: C s vt cht k thut ca cng ty ch yu l TSC dng trong sn xut n chim ti 95,82% trong vn sn xut kinh doanh. Ti sn ch x l vi nguyn gi l 2.217.490.679 ng, khu hao phn ln, gi tr cn li ch l 297.286.733 ng nguyn gi TSC ch x l ch chim 3,18% vn sn xut kinh doanh. Cn li mt phn nh l TSC dng cho phc li v t ang s dng. TSC dng cho phc li hu ht l mi i vo s dng t l khu hao cn rt t (nh ca vt kin trc cn mi nguyn, gin my KARAOKE mi khu hao t). V vy cng ty cn c bin php s dng hiu qu loi ti sn ny. 2.3. Khu hao TSC Khu hao TSC l s tch lu v mt gi tr, b p gi tr hao mn ca chnh TSC bng cch chuyn dn gi tr TSC mt cch c k hoch theo mc quy nh vo gi thnh sn xut ra trong sut thi gian s dng TSC. tnh khu hao chnh xc, yu cu phi tnh ng, tnh khu hao to ngun thay th v duy tr sn xut ca TSC bo ton vn c nh. Vic thc hin khu hao s hnh thnh nn ngun vn u t xy dng c bn doanh nghip thc hin ti sn xut gin n TSC. Do chc nng, tc dng v gi tr ca mi loi TSC khc nhau nn phn nh s hao mn TSC ng th mi loa TSC c p dng mt t l khu hao nht nh. Biu 18: Trch khu hao TSC cc nm 98, 99, 2000 n v: ng Ch tiu 1998 Khu hao c bn 1999 2000

1. Nh ca vt kin 2.491.640.9 2.612.766.1 trc 2. My mc thit b 3. Phng tin vn ti 4. Dng c qun l Tng cng 31 119.346.44 0 1 122.162.66 8 55 TSC 49 175.182.03 3 66 277.549.41 5 63

12.148.238. 865 1.790.394.1 42 2.021.652.3 62 323.090.32 7 16.283.375. 696

996.371.51 1.419.403.2

3.729.521.5 4.484.900.8

Ngun: Bo co tnh hnh thc hin trch khu hao T nm 1997 n nay, cng ty p dng ch khu hao mi theo ch qun l TSC iu 17-Q 162 TC/Q/CSTC l TSC c trch khu hao theo phng php ng thng. 2.4. V bo ton v pht trin vn c nh = Bo ton v pht trin vn c nh l yu t quan trng m bo cho cc doanh nghip nh nc, hng nm c quan Nh nc c thm quyn s cng b h s iu chnh gi TSC cho ph hp vi c im v c cu hnh thnh TSC ca tng ngnh kinh t, k thut. Do quyt nh 1062 TC/Q/CSTC ngy 14/1/1996 cho php cc DNNN li tin khu hao ti to TSC. Nn vic khu hao c lm nguyn gi TSC gim, nhng ngun vn ca doanh nghip vn khng c g thay i. Mt khc quyt nh trn cn cho php cc DNNN c quyn la chn thi hn s dng theo khung quy nh. Cng ty bnh ko Hi H c xc nh s VC c bo ton theo cng thc sau: = x +

3. Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng vn c nh nh gi hiu qu s dng VC, ta s dng mt s ch tiu c bn sau: sc sn xut TSC v sc sinh li TSC. Hiu qu s dng VC ca Cng ty bnh ko Hi H c th hin sau: Biu 19: Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng VC n v: ng
Ch tiu 1999 2000 Chnh lch Mc 03 2. Li nhun thun ( R) 3. Nguyn gi BQ 65.770.433.7 69.650.407.0 3.879.973.3 TSC 4. Sc sn xut ca TSC a. Theo nguyn gi (1:3) b. Theo GTCL 5. Sc sinh li 0,00 0,00 0,00 0,00287 0,0069 0,23247 0,00287 0,0069 0,23247 100 100 100 TSC a. Theo nguyn gi (1:3) b. Theo GTCL c. Sut hao ph (3:1) 8,79 10,34 1,55 17,63 4,66 4,3 -0,36 -7,73 10 55 45 5,9 200.000.000 200.000 100 T l (%) 1. Tng doanh thu 306.672.221. 299.610.190. (TR) 912 -2,3 909 7.062.031.0

Ngun: Bo co KQKD cc nm 1999, 2000 ca cng ty. Qua kt qu ca bng ta thy: nm 1999 tuy doanh thu ca cng ty cao hn nm 2000 nhng nm 1999 li khng c

li. V th sc sn xut ca TSC ca nm 1999 vn cao hn nm 2000 do doanh thu cao hn v nguyn gi bnh qun ca TSC nm 1999 li nh hn. Nhng sc sn xut ca TSC theo GTCL th c nm 2000 li cao hn nm 1999. - Theo nguyn gi bnh qun TSC: C mt ng nguyn gi bnh qun ca TSC khi tham gia vo qu trnh sn xut, kinh doanh nm 1999 th to 4,66 ng doanh thu v nm 2000 l 4,3 ng doanh thu. Nh vy mc gim l 0,36 ng tng ng gim 7,73%. T ta c: t c mc doanh thu nh nm 1999 trong iu kin hiu sut s dng TSC khng i th nguyn gi bnh qun TSC m cng ty cn l: 299.610.190.909/4,46 = 64.294.032.384 ng Nh vy so vi thc t cng ty lng ph mt mt lng nguyn gi TSC l 69.650.407.055 ng - Theo gi tr cn li: C mt ng bnh qun gi tr cn li ca TSC em vo sn xut nm 1999 th to ra 8,79 ng doanh thu cn nm 2000 th to ra 10,34 ng doanh thu kt qu em li cho cng ty mt mc tng 1,55 ng, tng ng tng 17,63%. Vy nu sc sn xut TSC nh nm 1999 th cng ty phi s dng: 299.610.190.909/8,79 = 34.085.345.951 ng Nh vy nm 2000 cng ty tit kim c mt khon l: 34.085.345.951 - 28.967.377.537 = 5.118.008.414 ng - Ch tiu sut hao ph ca TSC: 64.294.032.384 = 5.356.374.671

Ta c nm 1999 li nhun ca cng ty bng 0 nn khng xc nh c sut hao ph ngha l cng ty s dng vn c nh khng hiu qu. Cn nm 2000 th sut hao ph l 0,23247ng ngha l to ra mt ng doanh thu th cn 0,23247 ng TSC 4. Thc trng tnh hnh s dng vn lu ng 4.1. Tnh hnh v c cu vn lu ng Biu 20: C cu vn lu ng ca Cng ty bnh ko Hi H n v: ng
Ch tiu 1999 Mc T l (%) 1. Vn trong 8.062.431.9 45,86 8.562.431.98 d tr liu Cng dng c sn xut u thng 85 00 95 11,58 23.146.429 39,71 523.146.43 7 46,66 1.200.000.0 0 53,34 100 0,00 0,00 32,23 1,14 -7,49 32 62 62 Hng bn Tng 00 17.578.278. 071 1 5 5 0 100 17.578.278.0 71 5 0 18,87 - Nguyn vt 6.532.431.0 81,02 7.032.431.00 c 1.502.000.8 18,98 152.000.985 2000 Mc T l (%) 51,17 500.000.00 0 82,13 500.000.00 0 0,00 0,00 7,11 Chnh lch Mc T l (%) 5,84

2. Vn trong 2.013.636.1 11,45 2.036.782.56 3. Vn trong l- 7.502.209.9 12,69 6.979.063.52 - Thnh phm 4.979.576.7 66,63 3.256.430.32 gi 2.522.633.2 33,63 3.722.633.20

Ngun: Hin trng VL trong nm 1999, 2000 ca Cng ty bnh ko Hi H

Nhn xt: V s thay i c cu vn lu ng ca cng ty nm 2000 so vi nm 1999 - Vn trong d tr - Vn trong sn xut - Vn trong lu thng 4.2. Tnh hnh s dng ti sn lu ng ca cng ty Ti sn lu ng ca cng ty gm: i tng lao ng, cng c lao ng phcv sn xut mf ch yu l nguyn nhin vt liu, tin vn biu hin v mt gi tr ca TSL v vn lu ng. Tnh hnh s dng TSL ca Cng ty bnh ko Hi H c th hin bng sau: (S liu nm 1999, 2000 ca phn ny em s trnh by trong chuyn ) 4.3. Tnh hnh qun l vn lu ng cng ty Da vo bng cn i k ton ca cng ty ta lp bng phn tch so snh qua hai nm 1999, 2000 v tnh trng cng n, cc khon phi thu, phi tr ca cng ty qua bng sau: Biu 21: Khon phi thu v n phi tr ca Cng ty bnh ko Hi H
1999 Ch tiu Mc T l (%) thu PTKH 36 86 Tr trc ngi 716.540.035 bn Phi thu tm 1.507.488.80 ng 2 50 83 1,1 2.269.069.48 3 2,31 1.142.633.70 5 0,56 -364.825.097 -24,2 2000 Mc T l (%) 4 2,4 3 1,12 1.52.556.448 216,67 Chnh lch Mc T l (%) 3,45

I. Khon phi 64.981.421.7 29,39 67.223.889.6 33,23 2.242.476.91 47.226.082.3 72,67 48.361.162.4 23,91 1.135.080.14

Phi thu ni 6.246.459.60 b 6 7 II.

9,61 7.568.750.68 1

3,74 1.322.291.07 5 3,9 1.402.625.65 5 21.023.787.5 59 5,92 901.627.590 5,92 11.848.492.0 10

21,17 -15,1

Phi thu khc 9.284.841.90 14,31 7.882.216.25 2

Khon 156.098.349. 70,61 135.074.562. 66,77 581 11.075.424.4 20 128.560.000 022 7,19 11.977.052.0 10 0,08 11.997.052.0 10 7,01 0

13,47

phi tr 1. N di hn - Vay di hn

8,14

- N di hn 10.947.208.4 khc hn 02

2. N ngn 145.022.925. 92,91 123.097.510. 60,85 161 012

21.925.415.1 49

-15,12

- Vay ngn 76.155.695.8 48,78 61.792.965.7 30,55 hn Phi ngi bn tr trc Phi tr 4.878.707.89 3 6 Phi Phi tr 7.457.217.64 6 tr 12.766.260.1 63 221.079.762. 317 4,77 3.610.704.06 1,785 5 8,22 14.219.820.1 85 100 202.298.451. 672 100 7,03 3,12 2.950.451.22 1 0,84 -365.704.065 -0,18 1,46 CNV tr cng ty khc Tng 45 thu 42.295.128.9 22 02 27,1 40.613.873.0 20,07 62 0,1 247.783.663 0,136

- Ngi mua 158.202.922

- Thu phi 1.311.712.35

Ngun: Bo co quyt ton ti chnh 1999, 2000 Trong hai nm 1999, 2000 ngun vn cng ty chim dng l rt ln trong khi vn ca cng ty b chim dng li

nh hn rt nhiu. Nguyn nhn do cng ty c cc nh cung ng nguyn vt liu nc ngoi cho ko di thi gian thanh ton v mt s cng trnh XDCB m cng ty cung ng vt liu n thanh ton nhanh hn cho cng ty. So vi nm 1999, cc khon vn b chim dng trong nm 2000 l tng ln 2.242.476.914 ng tng ng vi 3,45% trong tr trc cho ngi bn l tng ln rt nhiu. 5. Mt s ch tiu nh gi hiu qu s dng vn lu ng nh gi hiu qu s dng vn lu ng ca cng ty ngi ta xem xt nhng ch tiu c phn nh bng sau: Biu s 22: Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng vn lu ng n v: ng
Ch tiu 1. Tng doanh thu Nm 1999 Nm 2000 So snh Mc 306.972.221. 299.610.190. 992 909 0 7.062.031.0 03 % -2,3

2. Li nhun thun 3. VN LU NG bnh qun 4. Sc sn xut ca VL (=1:3) 5. Sc sinh li VL (=(2): (3)) 6. S vng lun chuyn (=(1): (3) 7. di mt vng lun chuyn =(360: (5)) 8. H s m nhim VL (=(3) : (1)

200.000.000 200.000.000

100 3,73 -5,8 100 -5,55 5

17.578.270.0 18.233.673.9 655.403.880 71 51 17,446 0 18 20 16,432 0,012 17 21 -1,014 0,012 -1 +1

0,057

0,061

0,004

7,0175

Ngun: Bo co kt qu hot ng kinh doanh ca cng ty Qua bng ta c nhn xt: Ch tiu sc sn xut vn lu ng nm 2000 nh hn nm 1999 Tuy nhin ch tiu sc sinh li ca vn lu ng nm 2000 l cao hn v nm 1999 l khng c li hay trong nm 1999 vn lu ng khng sinh li. Trong nm 2000 kh nng sinh li ca mt dng vn lu ng l 0,012 ng. Ch s vng quay ca vn lu ng: s vng quay ca vn lu ng nm 1999 l 18 vng/nm, nm 2000 l 17 vng/nm. So vi nm 1999 s vng quay ca vn lu ng nm 2000 gim 1 vng/nm. Nguyn nhn do: Doanh thu gim 7.062.031.003 ng (gim 2,3%) Vn lu ng bnh qun tng 655.403.880 ng (tng 3,73%). Vy nu s vng quay ca vn lu ng nm 2000 bng nm 1999 th cn s vn lu ng l: 299610190909: 18 = 16645010606 ng. So vi thc t cng ty lng ph mt khon l: 18.232.673.951 - 160.645.010.606 = 1.588.663.345 ng.
IV. nh gi chung v huy ng v s dng vn ca cng ty

1. Cng tc huy ng vn 1.1. Cc thnh tu Hin nay cc doanh nghip u gp phi vn l thiu vn kinh doanh, l mt tr ngi ln, gy nh hng n hot ng kinh doanh ca doanh nghip. Thc t p ng nhu cu v vn, cng ty ch ng lp k hoch huy ng vn t cc ngun: ngn sch cp, t b sung, tn dng, chim dng. Nh vy m kt qu kinh doanh ca cng ty c phn kh quan, cng ty lun m bo vn cho hot ng kinh doanh. Thc t cho thy rng nhu cu v vn lu

ng ca cng ty l rt ln v do c th v nguyn vt liu v sn phm sn xut ca cng ty. Ngun huy ng c bn ca cng ty l vay ngn hng, tuy nhin cng ty thc hin s cn i hp l gia cc ngun vn. p ng nhu cu v vn lu ng, cng ty c ngun i chim dng tng ln nhanh (nm 1999 tng so vi nm 1998 l 690715%, nm 2000 tng so vi nm 1999 l 113052%), bn cnh vn ngn hng li gim. C cu cc b phn TSC tng i hp l, cng ty bc u tn dng ti a cng sut v thi gian lm vic ca my mc thit b. Trong cng tc khu hao, cng ty lun trch theo k hoch u n hng nm v gp phn nng cao hiu qu sn xut s dng vn. 1.2. Nhng tn ti v nguyn nhn - Lng vn huy ng t ngun tn dng chim mt t l kh ln trong tng s vn (c th nm 2000: vay ngn hn ngn hng vi s tuyt i l 39.962.244.884 ng, chim 24,45%; vay di hn ngn hng l 9.039.789.248 chim 5,53% trong tng s vn). V th phn li sut vay ngn hng n hn tr ca cng ty nh hng n hot ng kinh doanh, c bit vn tn dng ca cng ty ch yu l phn vay ngn hn ngn hng. - Lng vn cn ng trong hng tn kho tng i ln v ngun vn b chim dng cng ln. iu nh hng n hiu qu hot ng ca vn lu ng, gim kh nng sinh li. 2. Vn s dng vn 2.1. Nhng kt qu t c Trong nhng nm gn y cng tc s dng vn sn xut kinh doanh t c mt kt qu thng qua cc ch tiu. Biu 23: Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng vn sn xut kinh doanh n v: ng

Ch tiu 1. TRT

Nm 1999 306.672.221. 912

Nm 2000 299.610.190.

So snh Mc 3 % -2,3

909 7.062.031.00 200.000 200.000.000 36.034.990.8 -481.727.748 37 0,56 8,3 0,0667 0,56 0,1 0,0667 100 -1,2 100 100 -1,32

2. R 3. VKD 4. DVKD (%) 5. VSVKD 6. D


TR

0 36.516.718.5 85 0 8,4 0

(%)

Nh vy ta thy hiu qu s dng vn sn xut kinh doanh nm 2000 cao hn nm 1999 (do nm 1999 cng ty sn xut kinh doanh khng c li). Tuy cng ty tn dng mi ngun vn thay i, mua mi my mc thit b tng sc sinh li ca vn c nh. Nhng nm 1999 vic qun l s dng vn c nh ln vn lu ng u khng hiu qu, hot ng sn xut kinh doanh khng c li. cng l tnh trng chung ca DNNN trong thi gian qua. 2.2. Tn ti trong vn s dng vn - Lng hng tn kho ca cng ty tn ng ln, tuy c gim trong cc nm 1998, 1999, 2000 nhng vn gy ng vn. Cn c bin php tiu th s sn phm ny thu hi vn sn xut kinh doanh.

Phn III Bin php tng cng huy ng v nng cao hiu qu s dng vn ca Cng ty bnh ko Hi H
I. Phng hng sn xut kinh doanh ca Cng ty bnh ko Hi H giai on 2001-2005

- Mi hot ng kinh doanh ca cng ty u b chi phi bi nhng quan im ca cc nh qun tr. Sau y l quan im ch yu ca cc nh qun tr Cng ty bnh ko Hi H: + Mt l: tit kim trit chi ph nng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Ni chung bt k doanh nghip no cng nn tit kim v Cng ty phi huy ng v s dng cc ngun vn bn trong v bn ngoi vi chi ph thp nht. + Hai l: nng cao kh nng cnh tranh l iu kin m rng quy m sn xut, tiu th sn phm v thu c li nhun. - y mnh kinh doanh a ngnh ngh to thm cng n vic lm cho ngi lao ng, gp phn nng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca cng ty. - y mnh sn lng tiu th bnh ko, d kin nm 2001: + Tng gi tr sn lng ton cng ty: 400.125.000.000 + Li nhun d kin: 4.500.000.000 + Khi lng bnh ko: 22.000.000 tn. Biu 24: Nhu cu vn sn xut kinh doanh giai on 2000-2005 ca Cng ty bnh ko Hi H n v: ng Ch tiu Vn sn xut kinh doanh Vn c nh Nm 2000 39.500.000.000 21.000.000.000 Nm 2005 75.000.000.000 43.000.000.000

Vn lu ng

18.500.000.000

32.000.000.000

Ngun: K hoch vn SXKD ca cng ty (2000-2005) Biu 25: Nhu cu vn lu ng giai on 2000-2005 ca Cng ty bnh ko Hi H n v: ng Ch tiu I. Khu d tr 1. Nguyn vt liu 2. Cng c, dng c II. Khu sn xut III. Khu lu thng Tng cng Nm 2000 6.000.000.000 4.500.000.000 1.500.000.000 4.000.000.000 8.500.000.000 18.500.000.000 Nm 2005 10.000.000.000 7.000.000.000 2.000.000.000 12.000.000.000 11.000.000.000 32.000.000.000

Ngun: K hoch vn lu ng ca cng ty Nhu cu v my mc thit b cn u t vo nm 2000 l 5.500.000.000ng, vo nm 2005 l 15.000.000.000 ng.
II. Mt s bin php huy ng ti a cc ngun vn:

Trong chin lc v vn th phm tr huy ng vn, s dng vn v qun l vn c hiu qu l khng th tch bit. Cng ty cn thit phi huy ng vn m bo cho hot ng sn xut kinh doanh din ra bnh thng, p ng nhu cu th trng. Tuy nhin vn tip theo ca huy ng l s dng vn nh th no cho c hiu qu. Vy nn cc gii php a ra u nhm mc ch nng cao hiu qu huy ng hay s dng vn. 1. S dng tn dng thu mua: Trong iu kin hin nay, chim dng vn ln nhau l iu khng trnh khi gia cc doanh nghip. Mt doanh nghip khng th i chim dng vn ca doanh nghip khc m li khng b doanh nghip khc chim dng vn ca mnh. phn thc trng ta thy vn i chim dng ca cng ty l nh hn vn cng ty b chim dng.

V p ng c nhu cu v vn cng ty vay ngn hn ngn hng mt lng tin ln (tuy nhin c gim n nm 2000, cui 1998 vay 76 t, nm 1999 vay xp x l 61 t, cui nm 2000 vay xp x l 40 t). iu ny nh hng n hiu qu s dng vn kinh doanh, do phi bt mt phn li nhun tr li cho ngn hng. Nguyn nhn l do: kh nng t b sung vn km, n nhiu. Cc gii php: - Nng cao cht lng sn phm hng ho, to uy tn i vi khch hng tht cht mi quan h. Nh th kh nng thanh ton tin cho cng ty cng tt ln v lm tng ngun tin ca cng ty. - Nn thc hin cc n thanh ton giao nhn hng v nhn tin song song, c th chm li th nhng ch trong thi gian ngn v hp l. - Cc bin php to ngun tn dng hp l: Xy dng cho mnh mt chin lc kinh doanh di hn, cng ty phi xc nh cc mc tiu v nhim v c th cho tng nm. T cn i cc ngun huy ng cho sn xut kinh doanh nhm xy dng c bn c c cu vn lu ng hp l, khng ngng nng cao kh nng ti chnh ca cng ty, gim c cc khon vay ngn hng, vn b chim dng, cao ch tn trong kinh doanh nhm ngy cng k kt c nhiu hp ng, tng v th trn thng trng. Ch tiu K thu tin bnh qun dng o lng kh nng thu hi vn trong tiu th sn phm thng qua cc khon phi thu v doanh thu tiu th bnh qun mi ngy. Nu K thu tin bnh qun l thp th vn ca doanh nghip t b ng trong khu thanh ton, cn nu ln th b ng nhiu trong khu thanh ton. K thu tin bnh qun =

T ta c th tnh ton ch tiu ny cho cng ty trong hai nm 1999 v 2000 l: n v: ng


Ch tiu 1999 2000 So snh Mc ,3 19.616.752, 7 2. Cc khon phi thu 3. K thu tin bnh qun (ngy) 64.981.412. 736 76 67.223.889. 2.242.476.9 3,45 650 81 14 5 % - -2,3

1. Doanh thu bnh qun 851.867.283 832.250.530 mt ngy

Nh vy cui thi im nm 2000 so vi cui thi im nm 1999 th k thu tin bnh qun tng 5 ngy, chng t nm 2000 cng ty thc hin khng tt cng tc thu n so vi nm 1999. Bnh qun k thu tin ca c hai nm u ln. 2. Gii quyt nhanh chng lng thnh phm tn kho nhm y nhanh vng quay ca vn lu ng Thc t trong my nm qua cng ty tn ti mt lng hng tn kho kh ln. Trong gm c: nguyn vt liu tn kho, cng c dng c trong kho, thnh phm tn kho, hng ho tn kho l chim mt t trng ln. gii quyt vn ny cn cc bin php sau: + Qun l nguyn vt liu cho tt trnh tnh trng tn kho, ng vn. Mun vay phi xay dng k hoch nguyn vt liu cho nhu cu sn xut tht chnh xc, ng thi im. To mi quan h tt, tin tng vi cc nh cung ng l mt vic quan trng. + T chc tiu th sn phm: Xy dng hnh thnh b phn marketing, nm bt chnh xc nhu cu th trng, tn dng mi nng lc sn xut ca cng ty v nm bt nhanh cc thng tin khc t

a ra nhng quyt nh hp l. Nhng i vi khch hng no th cng phi ly cht lng l mc tiu cung ng v gi c hp l. Sn phm Hi H ni ring v sn phm bnh ko ca ton ngnh sn xut bnh ko ni chung chu nh hng ln ca kh hu nng m. Do vy, nh hng xu n cht lng v nng sut lao ng, kh khn cho vic bo qun v vn chuyn sn phm. Bn cnh , th trng trng im ca cng ty l cc vng gn tr s chnh ca cng ty m tr s chnh ng ti H Ni l ni tp trung dn c ng c, sc mua ln... rt thun li cho vic giao dch, mua bn, trao i v tng kh nng cnh tranh ca cng ty vng th trng ny so vi cc i th khc xa nh Bin Ho, Qung Ngi... Nhng ngc li vic thm nhp ca cng ty vo cc th trng xa nh min Trung, min Nam li gp nhiu kh khn do cc yu t a l, khong cch vn chuyn xa, th hiu tiu dng khc nhau. C th ni hin nay, vic cnh tranh trn th trng bnh ko xy ra kh quyt lit. Cng ty bnh ko Hi H khng nhng phi cnh tranh vi nhng i th trong nc nh Hi Chu, Trng An, Qung Ngi, Lam Sn, Bin Ho m cn phi cnh tranh vi rt nhiu bnh ko ngoi nhp hin ang trn lan trn th trng. c bit gn y mi xut hin hai i th cnh tranh mi ca Hi H l cng ty lin doanh sn xut ke Perfetti Vit Nam vi sn phm cc loi, ko cao su thi Bigbabol, ko cao su thi c nhn Bloop, ko sa bo Alpelibe original v cng ty ch bin thc phm Kinh vi sn phm bnh cc loi, mu m p ph hp vi nhu cu ngi tiu dng nn chim c mt th phn ln tr th trng. V vy, thnh cng trong kinh doanh i hi cng ty phi tin hnh nghin cu cc i th cnh tranh ng thi ci

tin mu m nng cao cht lng sn phm p ng nhu cu th hiu ca ngi tiu dng. 3. Cn tng cng huy ng vn t cn b cng nhn vin Trong iu kin hin nay mt vn bc xc i vi mi doanh nghip l vn thiu vn, c bit l doanh nghip nh nc. Do thiu vn m doanh nghip phi huy ng vn t nhiu ngun, trong ch yu l vay ngn hng. Phn li sut phi tr cho ngn hng kh ln lm gim hiu qu s dng vn cng nh hiu qu hot ng sn xut kinh doanh. Chnh v vy tng cng ngun vn t ni b cng ty c mt ngha quan trng. Tuy nhin huy ng c ngun vn ny th cng ty phi to c mt s on kt gia cn b cng nhn vin vi cng ty v c mc li nht nh cho khon tin ny.
III. Mt s binphp nng cao hiu qu s dng vn Cng ty bnh ko Hi H

1. i mi tnh hnh tiu th sn phm Vn tiu th sn phm l vn kh khn nht trong giai on hin nay ca cng ty. Chnh v vy bin php u tin v quan trng nht nng cao hiu qu s dng vn l i mi hnh thc tiu th sn phm. Nguyn nhn khch quan dn n vn ny nh ni l do thi tit, tnh hnh chung ca nn kinh t. Nhng nguyn nhn ch yu li xut pht t nguyn nhn ch quan. l cng ty cha c mt chin lc th trng, mt chnh sch tiu th sn phm hp l, cha p ng c nhu cu th trng. thot khi tnh trng hin ti, cng ty cn c mt chin lc th trng lu di, mt chnh sch tiu th sn phm hp l p ng cc yu cu trc, trong v sau khi bn hng. Cc bin php l:

- Cng tc u tin v quan trng nht l cng tc th trng. C th trng c ngha l hng ho c tiu th. Cng ty cn nng cao trnh tip th, trnh bn hng cho i ng ny ng thi phi c ch trch nhim vt cht r rng khuyn khch h. Chnh h l ngi to nn hnh nh v uy tn ca cng ty. Khch hng ca cng ty hu ht l cc i l v cc nh bn bun. H u c quan h gn b mt thit vi cng ty, hot ng trn c s hoa hng i l v c cc cng ty thc hin gi bn u i, cho nn li ch ca h gn lin vi li ch ca cng ty. y l mt thun li cho cng ty trong vic pht trin m rng th trng, y nhanh qu trnh tiu th hng ho. Cc i l gp phn khng nh vo vic to lp uy tn, nng cao hiu qu hot ng kinh doanh ca cng ty. Phng php c s dng nghin cu th trng l gin tip v trc tip. Vi phng php gin tip th nghin cu th trng da vo s liu c. Nhng s liu ny c th do chnh cng ty to ra nh cc s liu ca k ton ti chnh, k ton kinh doanh, thng k tiu th sn phm... hoc s liu ny c ly t bn ngoi doanh nghip thng qua bo ch. Cng ty c th kt hp vi phng php trc tip c th kt lun chnh xc hn. Tm hiu v phn tch th trng phi phn tch y cung v cu hin ti, tng lai ca th trng. Th trng c phn tch y bao gm c th trng u ra v th trng mua sm cc yu t u vo. Trong phn tch cung cu th cng ty cn xc nh c s lng cc i th cnh tranh v tin hnh cnh tranh vi cc i th cnh tranh ch yu, chim t phn cao. Trong phn tch cu th cng ty cn xc nh c s lng v quy m cc doanh nghip c cu v loi sn phm ca cng ty. T Cng ty bnh ko Hi H c th xy dng

chin lc lu di, chnh sch tiu th sn phm hp l cho cng ty vi mc chnh xc cao. Qua cng ty cn tng cng chnh sch tuyn truyn, qung co nht l qung co trn bo ch ca cc lnh vc. Sau Cng ty bnh ko Hi H cn phi t chc cho hng trn th trng li cun khch hng. V d i vi khch hng khng c phng tin vn ti, cng ty u c xe t, tu thu chuyn ch n tn ni vi cc ph hp l ng tin . 2. Nng cao cht lng i ng cn b qun l v cht lng ca i ng lao ng to ng lc lm vic + Th nht cng ty cn b tr li lao ng qun l cho ph hp vi nng lc ca tng ngi. Mun lm c iu ny th gim c, cc ph gim c v trng phng t chc nhn s phi nm c ton b phng ban ca cng ty, cc n v trc thuc cn s lng cn b l bao nhiu, cht lng nh th no, c gng pht huy th mnh ca tng ngi. + Th hai, qua vic nm r nng lc ca tng cn b s pht hin nhng ngi c nng lc, ham hc hi to iu kin thun li cho h c c hc nng cao ln. Vic o to nng cao trnh cho cn b qun l thng rt tn km cn phi tuyn nhng ngi c nng lc tht s em li hiu qu cao cho vic o to ng thi chnh h gp phn nng cao hiu qu sn xut kinh doanh ni chung v vn kinh doanh ni ring. + Th ba l pht trin trnh i ng lao ng v to ng lc cho tp th c nhn ngi lao ng. Con ngi l nhn t quyt nh n hiu qu hot ng kinh doanh. Nng cao tay ngh cho i ng k s, cng nhn k thut khai thc ti u v s dng c hiu qu nht nguyn vt liu, my mc thit b tin tin. Bin php:

- Cn hnh thnh nn c cu lao ng hp l, phi bo m vic lm trn c s phn cng ng nhim v ca mnh. - Cn phi kim tra tay ngh khi giao vic cho cng nhn. c bit cn quan tm ti cng tc tr lng, thng, khuyn khch li ch vt cht i vi ngi lao ng. - To mt ng lc tp th v c nhn ngi lao ng l yu t quyt nh ti hiu qu kinh t. 4. Cng ty cn m rng quan h vi cc nh cung ng ngun hng ngay c trong nc v ngoi nc gi mua v chi ph l thp nht, trnh c quyn cung cp. u t dy chuyn cng ngh t sn xut bao b. T chc khai thc ti a cc phng tin vn chuyn. 5. Tng cng cng tc thu hi cng n, ch trng c bit vo nhng khch hng c s n ln. - Yu cu x nghip thu tin trc khi xut hng - i vi nhng khch hng cha c kh nng tr tin ngay th phi cam kt m bo mt t l d n trong thi gian nht nh. Nu vt qu s n v thi hn th x nghip khng tip tc bn na.
IV. Kin ngh i vi nh nc

- Nh nc cn cho cng ty vay vn vi li sut u i. - Nh nc cn gii quyt nhanh ngun vn cho cc cng trnh XDCB tng kh nng thanh ton i vi cng ty.

Kt lun
Trong nhng nm va qua khi nn kinh t nc ta chuyn sang c ch th trng theo nh hng XHCN th vn huy ng v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh trong cc doanh nghip l vn quan trng quyt nh s tn ti v pht trin ca mt doanh nghip. Vi mt lng vn nht nh c huy ng, mun nng cao hiu qu s dng vn ca mnh cc doanh nghip phi c s kt hp hi ho gia vic nng cao hiu qu s dng vn c nh v vn lu ng cho ph hp vi cc iu kin ca doanh nghip mnh. i vi cc doanh nghip nh nc hin nay cc quan h ti chnh ca nn kinh t th trng cn rt mi m v hng ngy hng gi th thch s tn ti ca doanh nghip. Thc t thy rng thch nghi vi c ch th trng, doanh nghip phi lm ch c vn kinh doanh thng qua cng c c lc l tm kim cc ngun cung ng vn v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh. Sau mt thi gian thc tp cng ty, nhn thy mt vn c xem l rt quan trng ng thi cng l mt kh khn khi thc hin, ti tm hiu v nghin cu ti: Mt s gii php to vn v nng cao hiu qu s dng vn Cng ty bnh ko Hi H. Vi s c gng ca bn thn v s hng dn ca c gio, ng thi c s gip nhit tnh ca cng ty ti tm ra mt s mt yu ca cng ty v ra mt s gii php. Nhng nhng ngh trn ch l ca mt sinh vin cha c kinh nghim, nn nu nh nhng gii php ny t nhiu c ngha thc t i vi hot ng kinh doanh ca cng ty th s l mt khch l i vi ti.

Ti liu tham kho 1. Gio trnh QTKDTH - Ch bin: GS.TS nh gio u t Ng nh Giao - Nxb Khoa hc k thut, nm 1999. 2. Gio trnh Ti chnh doanh nghip - Ch bin PTS. Lu Th Hng- Nxb Gio dc, 1998. 3. Gio trnh phn tch hot ng kinh doanh - Ch bin PGS. PTS Phm Th Gi - Khoa K ton i hc KTQD, Nxb Gio dc, 1997. 4. Phn tch ti chnh doanh nghip - Josete Peyrard, Nxb Thng k, 1994. 5. Tp ch xy dng s 7/1998, Tp ch ti chnh s 4,5/1997. 6. Ti liu t cng ty: Bo co quyt ton cc nm: 1998, 1999, 2000; Bo co tng gim TSC, Bo co cng n ca cng ty.