You are on page 1of 392

EUSI(AL ADITZ BATUA

EUSKALTZAINDIA
EUSI<AL ADITZ BATUA
Taulen prestatzailea = Txillardegj
1979
Euskaltzaindla
Illd. GrM. Valverde, S. A. - Avda. General Mola, 27 - San Sebastian
I.S.B.N.: 84-85479-{)5-X
Dep6sito Legal: S. S. - 279 - 79
HITZAURREA
BatasWlera bidean azken urteotan egin diren urratsetan aditzarena
izan da, seguraski, handienetakoa, handiena izan ez baldin bada. Edonork
ikus lezake eman beharrekoa zela pausu hau, hizkuntzaren normalezta-
pena iritsi nahi baldin bada.
1968ko Biltzarrean Ortograjiari eta Morfologiari dagozkion zenbait
pWltu onartu ziren, hots, H letraren erabilera eta izenen Deklinabidea.
Aditzaz denaz bezanbatean hara Biltzarreko Agiriak zer zion: <<beste
aldi baterako uzten zela. Cl. Euskera (1968),250.
Eta zinez-oroimenak huts egiten ez badit-, euskal aditza bateratzea
posible ote zen ere ez zen orduan garbi ikustell. Baina behin bidean abiatuz
gero, gaitz da baratzea-Axular-ek esango lukeenez-, azkeneraino joan
beharra dago. Gauza batek bestea ekarri ohi du berekin eta hemen denak
daude elkarri lotuak, mahats aleak mordoan egoten diren bezala.
Gainera, ingurumariak gero eta eskahide premiatsuagoak egiten
zizkion Euskaltzaindiari bigarren urrats hau eman zezan. Besteak beste,
oroit naiz 1ratzeder jaunak behin batzarrean esandakoaz: Bibliaren itzulpen
bat egin nahi zela Euskal Herri osorako, eta hortarako baitezpadako zela
aditz batua edukitzea. Eta abar.
Hoiek hola, 1970. urtean, 1raileko batzarrean-beraz, ni Euskaltzain-
buru lanetan sartu baino lehen-hauzi hau estudiatzeko batzorde bat
jartzea erabaki zen. Azaroko batzarrean, berriz, batzordea jartzen da.
Beronen helburua-txostenak berak dionez-hau zen: aditz batasuna
nola egin ahal izango den estudiatzea. Iritzi eta euskalki guztietako
jaunak sartu ziren batzordean; baiUJ batasWl hori posible edo komenigarri
ez zela uste zutenak ere.
Aditz batzorde hau berehala hasi zen lanean. Anitz hilera, eztabaida,
elkar hizketa, azterketa eta joan-etorri egin ondoan, hiru urteren buruan
aditz laguntzaile batua eman zigWl. Euskaltzaindiak bi zatitan onartu
zuen aditz lagWltzaile hau: 1972ko Irailaren 29an eta 1973ko Uztai-
laren 27an.
Aita Fernando Mendizabal-ek Alemaniatik oharrak batzordeari bial-
tzean bere poza eta bai bere harridura ere agertzen zuen egin zen lan handi
hunengatik. Orain bi-hiru urtetako gauzen egoera ikusi-zion berak-,
eta nork sinetsi behar zuen hain denbora gutitan maila hortara heltzea
posible izango zenik?
Posible gertatu zen batzordean langile nekaezin, trebe, jakintsu eta
lanean zailduak izan genituelako. Esker ona zor diegu berd.
Baina aditzari buruzko lanak ez ziren aditz laguntzaileaz bukatzen.
Hor dago aditz trinko edo sintetikoen saila ere.
Aditz batzordea, bada, ondo irabazitako opor-aldi edo atseden-aldi bat
hartuz gero, bigarren ekinaldi huntan, aditz hoien batasuna egitera lotzen
da. Berriz ere bilerak, tirabirak, azterketak, txostenak, harat-hunatak
eta eztabaidak-nola ez ?-. Baina azkenean batzordeak bere helburua
lortzen duo 1977ko Abuztuaren 26an Euskaltzaindiak aditz sintetiko batu
hoiek onartzen ditu. Urte muga hauek hemen jaso baditut, hori izan da,
nosh, gure hizkuntzaren normaleztapen kondairan mugarri batzuk direla
uste dudalako.
Gipuzkoako Diputazioaren laguntzaz nahi zen lan guzti hau liburu
apain eta egoki batean argitaratu, pedagogi edo irakaskuntzari buruzko
osagarriz ondo hornitua. Eta argitalpena prestatzeko ardura Txillardegi
jaunari egotzi zitzaion.
Beraz, liburu huntan Euskaltzaindiak onartutako aditz batua ez da
hezur hutsean ematen. Hor daude edizioaren prestatzaileak jarritako
osagarriak ere. Nolanahi den, ongi berezi ditu bi gauzaok, irakurleak jakin
dezan zer den Euskaltzaindiak erabakirik daukana eta zer edizioaren
prestatzaileak, laguntzeko asmoz, gehitua. Gainerakoan, inoiz dudarik
balego, Euskaltzaindiaren aldizkarira jo besterik ez dago. Han azaldu da
aditz huts soila, Euskaltzaindiak onartu bezalaxe. Ikus Euskera (1973),
20 eta Euskera (1977), 787.
Beste ohar bat ere egin beharra dago, zeren Euskaltzaindiak berak
aditz laguntzaile batua onartu zueneko Agirian egina baita. Agiriko bereko
hitzak aldatuko ditut: Ikusi direnak lirake, Euskaltzaindiaren iritziz,
oraingoz euskera idatziaren batasunerako aditz jokorik egokienak. Bata-
sunari begira hartzen da, beraz, erabaki hau, euskalkiei dagozkien forma
bereziak arbuiatu gabe.
Horrek esan nahi du, noski-eta Bergaran aurten egin den Biltzarreko
Adierazpenak berriz gogoratzen du-Euskaltzaindiak nahi duela euskal-
kiak eta tokian tokiko hizkerak ere azter eta lant daitezen, Aditz hau
euskara baturako da, bada. Euskalkia erabili nahi denerako hor dira
euskalkien aditzak.
Hizkuntzaren eremuan bada alor bat qaino gehiago, eta bakoitzari
tratamendu berezia zor zaio. Adibidez, Ortografiaren sailean Euskaltzain-
diak hartu dituen batasun arauak hizkuntza bere osotasunean hartzen
dute. Beste hitzez esanik: Euskaltzaindiak nahi du berak erabakitako
Ortografia gorde dadin baita euskalkian idazten denean ere. Eta arrazoia
begienbistan da: hizkuntzaren bamean Ortografia desberdinak erabiltzea
kaltegarri da oso, nahasterako bidea, alegia. Hori ez da neurri berean
gertatzen hizkuntzaren beste alor batzuetan. (Hala ere Ortografiaren
landan berean egon daitezke salbuespenak. Adibidez, herri literatura,
bertsoak, olerkiak etab. tokiko euskararen arabera eman nahi direnean).
Euskara batuaren langintza edo etxagintzan aditza ez da etxe osoa,
baina bai giltzarri bat, guztiz garrantzitsua. Euskaltzaindiak bere sortze
egunetik dakarren zorra kitatu nahiz, zerbitzu hau egin nahi izan dio gure
herriari. Aditz batuaren eredu hau eskeini nahi dio, alegia.
Baina batasunaren obra handia Euskaltzaindiak berak bakarrik egin
dezakeela uste izatea, txorakeria da. Berari dagokion bezala, gidari izan
nahi du, bideak eskeini nahi ditu, eredua proposatu. Lan guzti hunek erroak
egin ditzan, ordea, beharrezkoa izango da idazle eta irakasleen laguntza
ere. Eta azkenik, beharrezkoa izango da lan hori herriak onartzea. Orduan,
eta orduan bakarrik, euskararen batasuna egina dela esan ahal izango dugu.
Arantzazun, Urriak 26, 1978 FR. LUIS VILLASANTE
Euskaltzainburua
AZALPEN GISA BI HITZ
Orain dela urtebetetsu erabaki zuen EUSKALTZAINDIAK Aditz
Batua hau-orain arte finkaturik dauden paradigma guztiez osatua-
liburuki berezi batetan argitaratzea. Eta liburu honen prestaera lana,
ene eskuetan utzi zuen.
Bi zati daude, ongi berezi beharrak.
Aide batetik (eta beti ere ezkerraldeko orrialdean) EUSKALTZAIN-
DIA-ren paradigmak daude. Ia-ia soilik; pertsonaka taxutu eta aditz-
jokoak garbiki multzokatu besterik ez dut egin nik.
Bestetik, berriz (eta beti ere, hortaz, paradigmekiko aurrez aurre,
eta eskuinaldeko orrialdean), koloretan, paradigmak lortzeko ERABIL
DAITEZKEEN TAULAK daude. lkasleei errazpide gerta bide dakiz-
kiekeen taula hauek, berriro esateko, NEURE KABUZ prestatu ditut
nik; eta berauetan okerrik baldin badago, ENEA DA FALTA eta ez
Euskaltzaindiarena, saratar famatuak bezalatsu esateko.
Liburu guztian barrena, eta euskal aditzaren pedagogia helburu
harturik, kolore berberak erabiliz osatu dira taula horiek. NOR pertso-
na, eta datxezkion hizkiak, beti ere URDINEZ datoz; NORI pertsona,
beti ere BERDEZ; eta NORK pertsona, era berean, beti ere GORRIZ
NOR-NORI aditz-jokoak, beraz, BI elemendu dituztenez, BI kolore
dituzte: URDIN-BERDE; NOR-NORKjokoek, eta berean, BI elemen-
du, BI kolore: URDIN-GORRI; eta abar. Bai Aditz Laguntzailean, bai
Trinkoan.
Euskal aditzak, ongi jakina denez, bi zati nagusi ditu. Lehenengoa
Aditz LAGUNTZAILEARI dagokio; eta hauxe izan zen Euskaltzain-
diak lehendabizikorik batu zuen aditz-saila.
Bigarrena, Adiz TRINKO (= sintetico/ fort) delakoari dagokio,
eta berrikiago erabaki da.
Honetan eta hartan eman ditudan izendapenak ( orainaldia,
lehenaldiko baldintza, eta abar) ENEAK dira, eta ez Euskaltzain-
diarenak. Gauza bera, argitu nahiz, ondoko bi erdarez erantsi ditudan
bi itzulpenak.
Euskaltzaindiarenak eta ofizialak ez diren ga'nerako argibideek edo
iritziek, eneak ez direnean, beren sortzaileen izenak daramatzate argi
eta garbi: Lafon, Altube, eta beste.
Ohar orokor bat egin behar da taula horien erabilbideari buruz:
1. eta 2. pertsonetan, ezinezkoa dela beroiei dagozkien h:zkiak errara
irakurtzea. Ezin daitzeke, gonbarazio baterako, gaitugu edo hagokik
irakur; pertsona-bihurkuntza horietan, -re burua erabili behar baita
euskaraz: guk geure burua dugu edo hi heure buruari hagokio.
3. pertsonetan, berriz, maila bereko pertsona desberdinak gerta
daitezkeelako, eta gertatzen diren kasuetan, errera irakur daitezke: du
(<<Kepak Joanes ikusi du), zaizkie (<<zakurrak lehengusuei galdu zaiz-
kie), eta abar. Bi adibide hauetan pertsona-bihurkuntzarik ez dap.
Taulak osatzerakoan, teori-mailako eztabaidak aIde batera utZ!
ditugu. Batzuren ustez, esate baterako. NORI-ri dagokion -(k)i artiz-
kiak, berdea izan behar luke, eta ez beltzl. Edo, beste adibide bat ema-
tekotan, etzan aditzean badago zertan zalantza eginik: datza adizkian
ageri den tza hori beltzez jarri behar bada ere, gautza-n datJrren tza
hori ez dakigu beltzez ala urdinez idatzi behar ote genukeen...
Gauza bera beste zenbait teori-korapiloz. Hau, esate baterako:
nola idatz geunden? Hona hemen, argi-iturritzat, euskara arruntaz
gertatu ohi den aldakuntza katea:
esaten ditu > esatenitu > esateintu
.
Ez ote da egonaditzean metatesi berbera gertatu?
gengoden > genoden > geunden
Zer kolore erabil, hortaz, paradigmari dagokion taulan?
Hori dela-ta, PRATIKOTASUNARI begiratu diogu aurrenik.
Aditz Batuaz urrats handia eman du Euskaltzaindiak gure hizkun-
tzaren normalkuntzaz; baina ezer gutxi balio duke arrakesta horrek,
euskaldunek gero, eta irakasleek bereziki, Aditz Batu hori zehazki
ikasten eta erabiltzen ez badute. lkaskizun horretan laguntzeko esperan-
tzatan dator liburu hau.
Urrats bat falta dugu bakarrik aditzaren alorrean: etlkoa, hitano
adizki mordoa. Arazo zaila berriz ere! Etorri uan/unan (G), ala etorri
zuan/zunan (c)? hark zekik, ala hark diakik? nik banekinan, ala nik
baniakinan? Eta abar, eta abar. Milaka tokikeriak aipatu gabe... Hasiko
ahal du lan hau Euskaltzaindiak? Aurki hastea hobe!
Eta, besterik gabe, euskaltzale guztioi: ekin eta jarrai!
TXILLARDEGI
AURKIBIDEA
IZAN:
lKUSI .................. 142
NOR ...... ........... 1
JAKIN.................. 144
NOR- NORI. ......... 7
NOR-NORK 20
ENTZUN................ 146
......
NOR- NOR[- NORK. 34 ERAKUTSI. ............. 149
IRO...................... 47 EROAN.................. 152
EOON.................. 48 IHARDUN.............. 154
JOAN................... 61 IHARDUKI. ............ 156
ETORRI. ................ 75 IRAKATSI. ............. 158
IBILI .................... 88 UTZL ................... 159
ATXEKI ................ 101 IOORRI. ................ 160
JARRAIKI .............. 104 EROSI. ................. 161
EKIN................... 107 IHARDETSL ............ 162
JARIN.................. 109 ERAUNTSL ............. 163
ETZAN................. 111 EUTSI .................. 164
EDUKI. ................. 113 IRAUN................. 165
EKARRI. ............... 117 IRUDI. ................. 167
ERAMAN............... 121 EMAN.................. 169
ERABILI. ............... 126 ERlTZI .................. 171
EZAOUTU.............. 131 ESAN................... 176
EOIN................... 135 BESTE BATZU.......... 181
ADITZ
LAGUNTZAILEA
TAULEN ERABILBIDEA
~ t ~ ~ ~ e
~ + ke
= dan
= date
= dake
(zitzaidan)
(zatzaizkidate)
(litzaidake)
I kk + n = an
( + ke = ake
Inn + n = nan
I + ke = nake
~ tu + te = tuzte
~ t u + ke = tuzke
lke + n = keen
(te + n = ten
(zitzaian)
(litzaiake)
(zitzainan)
(litzainake)
(dituzte)
(lituzke)
(zatekeen)
(gintuzten)
NI
1 nalZ
2 haiz
3
da
1 gara
2 zara
2' zarete
3 dira
N2
1
nintzen
2
hintzen
3
zen
1
gmen
2
zmen
2'
zineten
3
Zlren
1 1
1.3 (bihar) hurbilduko naiz
Oharra = hurbilduko
2.1 (iaz) hurbildu nintzen
2.3 (gaur) hurbilduko nintzen
NOR
NI
INDlKATffiOZKO ORAINALDIA
1 na iz
2 ha iz
3 da
1 ga ra
2 za ra
2' za re te
3 di ra
Oharra = Atzetik atzizki bat datorrelarik, e batez egiten da lotura.
Ad. = naizela, haizela, dela; garela, zarela, zaretela, direla.
Aditz-joko honetaz baliaturik, hiru aldi osa daitezke =
" ( me he acercado
1.1 (gaur) hurbIldu muz I j'ai approche
( me acerco
1.2 (orain) hurbiltzen naiz I j'approche
( me acercare
I j 'approcherai
N2
INDIKATffiOZKO LEHENALDIA
1 nin tzen
2 bin tzen
3 zen
1 gm en
2 zmen
2' zin e te n
3 Zl ren
Aditz-joko honetaz baliaturik, hiru aldi osa daitezke:
me acerque
j'approchai
{
me acercaba
2.2 (garai hartan) hurbiltzen nintzen
j'approchais
me acercaria
j 'approcherais
naizela dizuet (gaur)
esan
nintzela nizuen (atzo)
12
2 I
N3
1 banintz
2 bahintz
3 balitz
1 bagina
2 bazina
2' bazinete
3 balira
N4
1 nintzateke
2 hintzateke
3 litzateke
1 ginateke
2 zinateke
2' zinatekete
3 lirateke
N4'
1 nintzatekeen
2 hintzatekeen
3 zatekeen
1 ginatekeen
2 zinatekeen
2' zinateketen
3 ziratekeen
ba nin tz
ba bin tz
ba li tz
ba gin a
ba zin a
ba zin e te
ba li ra
nin tzate ke
bin tzate ke
li tzate ke
gin ate ke
zin ate ke
zin ate ke te
li rate ke
N3
BALDINTZA
1
2
3
1
2
2'
3
N4
ONDORIOA (I)
1
2
3
1
2
2'
3
N4'
ONDORIOA (11)
1 nin tzate keen
2 hin tzate keen
3 zate keen
1 gin ate keen
2 zm ate keen
2' zm ate ke te n
3 zi rate keen
Ad. = (iaz) sartu banintz, hurbildu nintzatekeen =
= si me hubiera metido, me hubiera acercado;
si j'etais entre, j'aurais approche
(orain) sartzen banintz, hurbiltzen nintzateke =
= si me metiera, me acercaria;
si j'entrais, j'approcherais
(etzi) sartuko banintz, hurbilduko nintzateke
Oharra: sartu banintz, hurbilduko nintzen entzuten da. Baldintza
bat sartuz gero, ordea (= banintz), erantzunak (te)ke behan duo Azke-
naldiko esaldi hori, horretara, erdalduntzat jo behar da.
3 I
N5
1 naiteke
2 haiteke
3 daiteke
1 gaitezke
2 zaitezke
2' zaitezkete
3 daitezke
N6
1 ninteke
2 hinteke
3 liteke
1 gintezke
2 zintezke
2' zintezkete
3 litezke
N6'
1 nintekeen
2 hintekeen
3 zitekeen
1 gintezkeen
2 zintezkeen
2' zintezketen
3 zitezkeen
N5
AHALEZKOA(I)
(berehalako)
1 na ite ke 1 ga ite z ke
2 ha ite ke 2 za ite z ke
3 da ite ke 2' za ite ke te
3 da ite z ke
Ad. = (orain, berehala, gaur...)
hurbil naitekef puedo acercarme
I( Je peux approcher
Se emplea cuando el ACTO a que se refiere el nombre verbal debe
ser realizado DESPUES del momento en que habla, aunque la potencia-
lidad del sujeto sea considerada como ACTUAL en dicho momento.
(Sebero Altube, Erderismos, 249).
N6
AHALEZKOA (11)
(geroko)
1 nin te ke 1 gin te z ke
2 hin te ke 2 zin te z ke
3 li te ke 2' zin te z ke te
3 li te z ke
Ad. = (bihar, halako batez, datorren astean...)
hurbil ninteke f podria
Je poumus approcher
nin te
hin te
zi te
1
2
3
N6'
AHALEZKOA (Ill)
(iraganerako)
ke en 1 gin te z ke en
ke en 2 zin te z ke en
ke en 2' zin te z ke te n
3 zi te z ke en
Ad. = (atzo, iaz, hara iritsi ginenean...)
hurbil nintekeen l podido acercarme
j'aurals pu approcher
32
N7
1 nadin
2 hadin
3 dadin
1 gaitezen
2 zaitezen
2' zaitezten
3 daitezen
N8
1 nendin
2 hendin
3 zedinlledin
1 gintezen
2 zintezen
2' zintezten
3
zitezen
N9
2 hadi
3 bedi
2 zaitez
2' zaitezte
3 bitez
N9'
2
haizen
3
biz
1
garen
2
zaren
2' zareten
3
bira
4 1
N7
SUJUNTffiOZKO ORAINALDIA
1 na di n
2 hadi n
3 dadi n
1 ga ite zen
2 za ite z en
2' za ite zte n
3 da ite zen
Ad. = hurbil nadin (que me acerque
t que j'approche
N8
SUBJUNTffiOZKO LEHENALDIA
1 nen di n
2 hen di n
3 ze di n
1 gin te zen
2 zin te zen
2' zin te z te n
3 zi te zen
Ad. = hurbil nendin (que ~ e acercase
I que J'approchasse
. zedin. nuen
Oharra = Joan -1 d" nahi -k-
e ID nu e
(berezketa-doi hau franko galdua gaur)
N9
AGINTALDIA
1
2 ha di
3 be di
1
2 za ite z
2' za ite zte
3 bite z
Ad. = hurbil hadi. it acercathe "
approc e-tOl
42
51
NIO
1 banadi
2 bahadi
3 badadi
1 bagaitez
2 bazaitez
2' bazaitezte
3 badaitez
NIl
1 banendi
2 bahendi
3 baledi
1 bagintez
2 bazintez
2' bazintezte
3 balitez
NIO
AHALEZKO BALDINTZAK
(hurbila)
1 ba na di
2 ba ha di
3 ba da di
1 ba ga ite z
2 ba za ite z
2' ba za ite zte
3 ba da ite z
O h ~ r r a = hurbil banadi; hortaz, benetan hurbil naiteke.
. . . l si me acerco
Ad. = (oram) hurbil banadl ( si j'approche
NIl
AHALEZKO BALDINTZAK
(urruna)
1 ba nen di
2 ba hen di
3 ba le di
1 ba gin te z
2 ba zin te z
2' ba zin te zte
3 ba li te z
Oharra = hurbil banendi; hortaz, benetan hurbil ninteke.
Ad. = (halako batez)
hurbil banendi l S! ~ e a c e r c a ~ e
(SI j'approchalS
52
61
N12
1 naizateke
2 haizateke
3 dateke
1 garateke
2 zarateke
2' zaratekete
3 dirateke
N12
GEROALDIARKAIKOA
1 na izateke
2 ha izateke
3 da teke
1 ga ra teke
2 za ra teke
2' za fa teke te
3 di fa teke
(Aditz-joko hau ia ahaztuta dago, Zuberoan eta Baxenabarren ezik)
Ohar barzu:
a - Aditz-joko hau ez da ahalezkoa; eta partizipioaz erabiltzen da:
h bild d
{
se ha acercado (objetivamente)
ur u a " h' (b" 0 )
il a approc e ,0 !Jectlvement
h b
OJd d t k {se habni acercado (creo)
urluaee
o
,
11 aura approche Ge crOls)
b - Soilik ere joan daiteke:
ad. = daigii"n igantian jenterik hanitx dateke.
62
NOR NORI
NNl
1 ill
1 gu
2 natzaikln 2 gatzaizkikIn
3 natzaio 3 gatzaizkio
2 natzaizu 2 gatzaizkizu
2 natzaizue 2' gatzaizkizue
3 natzaie 3 gatzaizkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hatzait 1 .zatzaizkit 1 zatzaizkidate
3 hatzaio 3 zatzaizkio 3 zatzaizkiote
1 hatzaigu 1 zatzaizkigu 1 zatzaizkigute
3 hatzaie 3 zatzaizkie 3 zatzaizkiete
3 hura 3 haiek
1 zait 1 zaizkit
2 zaikln 2 zaizkikln
3 zalO 3 zaizkio
1 ZaIgu 1 zaizkigu
2 ZaIZU 2 zaizkizu
2' zalzue 2' zaizkizue
3 zale
3 zaizkie
1.1 hurbildu natzaio
1.2 hurbiltzen natzaio
1.3 hurbilduko natzaio
71
NOR NORI
NNl
INDIKATIBOZKO ORAINALDIA
NOR
NORI
1 na tzai
t
2 ha tzai
kin
3 ZaI
0
1 ga tzai zki
gu
2 za tzai zki
zu
2' za tzai zki
zue
te
3 zai zki
e
72
NN2
1 ID 1 gu
2 nintzaianman 2 gintzaizkianInan
3 nintzaion 3 gintzaizkion
2 nintzaizun 2 gintzaizkizun
2' nintzaizuen 2' gintzaizkizuen
3
nintzaien 3 gintzaizkien
2 hi 2 zu 2'zuek
1 hintzaidan 1 zintzaizkidan 1 zintzaizkidaten
3 hintzaion 3 zintzaizkion
3 zintzaizkioten
1 hintzaigun 1 zintzaizkigun 1 zintzaizkiguten
3 hintzaien
3 zintzaizkien
3 zintzaizkieten
81
3 hura
1 zitzaidan
2 zitzaianman
3 zitzaion
1 zitzaigun
2 zitzaizun
2' zitzaizuen
3 zitzaien
2.1 hurbildu nintzaion
2.2 hurbiltzen nintzaion
2.3 hurbilduko nintzaion
3 haiek
1 zitzaizkidan
2 zitzaizkian/nan
3 zitzaizkion
1 zitzaizkigun
2 zitzaizkizun
2' zitzaizkizuen
3 zitzaizkien
NN2
INDIKATmOZKO LEHENALDIA
NOR
NORI
1 nin tzai
t
2 hin tzai
kin
3 Zl tzai
0
1 gm tzai zki
gu
-n
2 zm tzai zki
zu
2'
zm tzai zki
zue te
3 Zl tzai zki
e
82
NN3
1 nl 1 gu
2
banintzaikln
2
bagintzaizkikIn
3
banintzaio
3
bagintzaizkio
2
banintzaizu
2
bagintzaizkizu
2'
banintzaizue
2'
bagintzaizkizue
3
banintzaie
3
bagintzaizkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1
bahintzait
1 bazintzaizkit
1
bazintzaizkidate
3
bahintzaio
3
bazintzaizkio
3
bazintzaizkiote
1
bahintzaigu
1
bazintzaizkigu
1
bazintzaizkigute
3
bahintzaie
3
bazintzaizkie
3
bazintzaizkiete
3 hura 3 haiek
1
balitzait
1
balitzaizkit
2
balitzaikln 2
balitzaizkikln
3
balitzaio
3
balitzaizkio
1
balitzaigu
1
balitzaizkigu
2
balitzaizu
2
balitzaizkizu
2'
balitzaizue
2'
balitzaizkizue
3
balitzaie
3
balitzaizkie
3.1 hurbildu banintzaio
3.2 hurbitzen banintzaio
3.3 hurbilduko banintzaio
9 I
NN3
BALDINTZA
NOR NORI
1 nin tzai t
2 hin tzai kin
3 li
tzai 0
ba- 1 gin tzai zki gu
2 zin tzai zki zu
2' zin tzai zki zue te
3 li
tzai zki e
92
NN4
1 m
1 gu
2
nintzaiake make
2
gintzaizkiakemake
3
nintzaioke
3
gintzaizkioke
2
nintzaizuke
2
gintzaizkizuke
2'
nintzaizueke
2'
gintzaizkizueke
3
nintzaieke
3
gintzaizkieke
2 hi 2 zu
2' zuek
1
hintzaidake
1
zi ntzaizkidake
1
zintzaizkidakete
3
hintzaioke
3
zintzaizkioke
3
zintzaizkiokete
1
hintzaiguke
1
zintzaizkiguke
1
zintzaizkigukete
3
hintzaieke
3
zintzaizkieke
3
zintzaizkiekete
3 hura
1 litzaidake
2 litzaiakemake
3 litzaioke
1 litzaiguke
2 litzaizuke
2' litzaizueke
3 litzaieke
4 hurbilduko nintzaioke
10 1
3 haiek
1 litzaizkidake
2 litzaizkiakemake
3 litzaizkioke
1 litzaizkiguke
2 litzaizkizuke
2' litzaizkizueke
3 litzaizkieke
NN4
ONDORIOA (I)
NOR NORI
1 nin tzai
t
2 hin tzai
kin
3 li tzai
0
1 gin tzai zki
gu ke
2 zin tzai zki
zu
2' zin tzai zki
zue te
3 li tzai zki
e
102
1 ID
2 nintzaiakeen/nakeen
3 nintzaiokeen
2 nintzaizukeen
2' nintzaizuekeen
3 nintzaiekeen
NN4'
1 gu
2 gintzaizkiakeen/nakeen
3 gintzaizkiokeen
2 gintzaizkizukeen
2' gintzaizkizuekeen
3 gintzaizkiekeen
2 hi
2 zu
2'
zuek
1 hintzaidakeen 1 zintzaizkidakeen
1 zintzaizkidaketen
3 hintzaiokeen 3 zintzaizkiokeen
3 zintzaizkioketen
1 hintzaigukeen 1 zintzaizkigukeen
1 zintzaizkiguketen
3 hintzaiekeen 3 zintzaizkiekeen
3 zintzaizkieketen
3 hura 3 haiek
1 zitzaidakeen 1 zitzaizkidakeen
2 zitzaiakeenJnakeen 2 zitzaizkiakeenJnakeen
3 zitzaiokeen 3 zitzaizkiokeen
1 zitzaigukeen 1 zitzaizkigukeen
2 zitzaizukeen 2 zitzaizkizukeen
2' zitzaizuekeen 2' zitzaizkizuekeen
3 zitzaiekeen
'"' zitzaizkiekeen
.)
4' hurbildu(ko) nintzaiokeen
111
NN4'
ONDORIOA (11)
NOR NORI
1 nm tzai t
2 hin tzai
kin
3 Zl tzai
0
1 gm tzai zki
gu
ke -0
2 ZIn tzai zki
zu
2' ZIn tzai zki
zue
te
3 Zl tzai zki
e
112
NN5
1 m
1 gu
2 nakiakemake
2
gakizkiakemake
3 nakioke
3
gakizkioke
2 nakizuke
2
gakizkizuke
2' nakizueke
2'
gakizkizueke
3 nakieke
3 gakizkieke
2 hi
2 zu
2' zuek
1 hakidake
1
zakizkidake
1
zakizkidakete
3 hakioke
3 zakizkioke
3
zakizkiokete
1 hakiguke
1
zakizkiguke
1
zakizkigukete
3 hakieke
3 zakizkieke
3
zakizkiekete
3 hura
1 dakidake
2 dakiakemake
3 dakioke
1 dakiguke
2 dakizuke
2' dakizueke
3 dakieke
5 hurbil nakioke
12 1
3 haiek
1 dakizkidake
2 dakizkiakemake
3 dakizkioke
1 dakizkiguke
2 dakizkizuke
2' dakizkizueke
3 dakizkieke
NN5
AHALEZKOA (I)
NOR NORI
1 na ki
t
1 ha ki
km
3 da ki 0
1 ga ki zki gu ke
2 za ki zki
zu
2' za ki zki
zue
te
3 da ki zki
e
122
NN6
1 m 1 gu
2
nenkiake make 2 genkizkiakemake
3
nenkioke
3
genkizkioke
2
nenkizuke 2 genkizkizuke
2'
nenkizueke 2' genkizkizueke
3
nenkieke
3
genkizkieke
2 hi 2 zu 2' zuek
1
henkidake
1
zenkizkidake
1
zenkizkidakete
3
henkioke
3
zenkizkioke
3
zenkizkiokete
1
henkiguke
1
zenkizkiguke
1
zenkizkigukete
3
henkieke
3
zenkizkieke
3
zenkizkiekete
3 hura 3 haie
1
lekidake 1 lekizkidake
2
lekiakemake 2 lekizkiake make
3
lekioke
3 lekizkioke
1
lekiguke 1 lekizkiguke
2
lekizuke 2 lekizkizuke
2'
lekizueke 2' lekizkizueke
3
lekieke 3 lekizkieke
6 hurbil nenkioke
131
NN6
AHALEZKOA (11)
NOR NORI
1 nen ki t
2 hen ki kin
3 le ki 0
1 gen ki zki gu
ke
2 zen ki zki zu
2' zen ki zki zue te
3 le kizki e
132
1 m
2 nenkiakeentnakeen
3 nenkiokeen
2 nenkizukeen
2' nenkizuekeen
3 nenkiekeen
NN6'
1 gu
2 genkizkiakeenlnakeen
3 genkizkiokeen
2 genkizkizukeen
2' genkizkizuekeen
3 genkizkiekeen
2 hi 2 zu 2' zuek
1 henkidakeen 1 zenkizkidakeen 1 zenkizkidaketen
3 henkiokeen 3 zenkizkiokeen 3 zenkizkioketen
1 henkigukeen 1 zenkizkigukeen 1 zenkizkiguketen
3 henkiekeen 3 zenkizkiekeen 3 zenkizkieketen
3 hura
1 zekidakeen
2 zekiakeenlnakeen
3 zekiokeen
1 zekigukeen
2 zekizukeen
2' zekizuekeen
3 zekiekeen
6' hurbil nenkiokeen
141
3 haiek
1 zekizkidakeen
2 zekizkiakeenlnakeen
3 zekizkiokeen
1 zekizkigukeen
2 zekizkizukeen
2' zekizkizuekeen
3 zekizkiekeen
NN6'
AHALEZKOA (Ill)
NOR NORI
1 nen ki t
2 hen ki km
3 ze ki 0
1 gen ki zki gu ke -0
2 zen ki zki
zu
2' zen ki zki zue
te
3 ze ki zki e
142
NN7
1 ID 1 gu
2 nakianlnan 2 gakizkianlnan
3 nakion 3 gakizkion
2 nakizun 2 gakizkizun
2' nakizuen 2' gakizkizuen
3 nakien 3 gakizkien
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hakidan 1 zakizkidan 1 zakizkidaten
3 hakion 3 zakizkion 3 zakizkioten
1 hakigun
1 zakizkigun 1 zakizkiguten
3 hakien 3 zakizkien 3 zakizkieten
15 I
3 hura
1 dakidan
2 dakian /nan
3 dakion
1 dakigun
2 dakizun
2' dakizuen
3 dakien
7 hurbil nakion.
3 haiek
1 dakizkidan
2 dakizkianlnan
3 dakizkion
1 dakizkigun
2 dakizkizun
2' dakizkizuen
3 dakizkien
NN7
SUBJUNTffiOZKO ORAINALDIA
NOR NORI
1 na ki t
2 haki kin
3 da ki 0
1 ga ki zki gu
-0
2 za ki- zki zu
2' za ki zki zue te
3 da ki zki e
152
1 m
2 nenkian/nan
3 nenkion
2 nenkizun
2' nenkizuen
3 nenkien
NN8
1 gu
2 genkizkian/nan
3 genkizkion
2 genkizkizun
2' genkizkizuen
3 genkizkien
2 hi 2 zu 2'zuek
1 henkidan 1 zenkizkidan 1 zenkizkidaten
3 henkion 3 zenkizkion 3 zenkizkioten
1 henkigun 1 zenkizkigun 1 zenkizkiguten
3 henkien 3 zenkizkien 3 zenkizkieten
3 hura
3 haiek
1
zekidan 1 zekizkidan
2 zekian/nan
2 zekizkian/nan
3 zekion
3 zekizkion
1 zekigun 1 zekizkigun
2
zekizun 2 zekizkizun
2' zekizuen
2' zekizkizuen
3 zekien 3 zekizkien
8 hurbil nenkion
16 I
NN8
SUBJUNTffiOZKO LEHENALDIA
NOR NOR!
1 nen ki t
2 hen ki kin
3 ze ki 0
1 gen ki zki gu -0
2 zen ki zki zu
2' zen ki zki
zue te
3 ze ki zki
e
162
NN9
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hakit 1 zakizkit 1 zakizkidate
3 hakio 3 zakizkio 3 zakizkiote
1 hakigu 1 zakizkigu 1 zakizkigute
3 hakie 3 zakizkie 3 zakizkiete
17 1
3 hura
1 bekit
2 bekik;n
3 bekio
1 bekigu
2 bekizu
2' bekizue
3 bekie
9 hurbil hakio!
3 haiek
1 bekizkit
2 bekizkikln
3 bekizkio
1 bekizkigu
2 bekizkizu
2' bekizkizue
3 bekizkie
NN9
AGINTALDIA
NOR
NOR!
1
t
2 ha ki kin
3
be ki
0
1
gu
2
za ki zki zu
2' za ki zki zue
te
3
be ki zki e
172
NNIO
1 m 1 gu
2 banakik/n
2
bagakizkikln
3 banakio 3 bagakizkio
2 banakizu
2 bagakizkizu
2' banakizue 2' bagakizkizue
3 banakie 3 bagakizkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahakit
1 bazakizkit 1
bazakizkidate
3 bahakio
3 bazakizkio 3 bazakizkiote
1 bahakigu 1 bazakizkigu 1 bazakizkigute
3 bahakie
3 bazakizkie 3 bazakizkiete
3
hura
3
haiek
1 badakit
1
badakizkit
2 badakikln 2 badakizkikIn
3 badakio 3 badakizkio
1 badakigu 1 badakizkigu
2 badakizu 2 badakizkizu
2' badakizue 2' badakizkizue
3 badakie 3 badakizkie
10 hurbil banakio
18 1
NNIO
AHALEZKO BALDINTZAK
(hurbila)
NOR NORI
1 na ki
t
2 ha ki
kin
3 da ki
0
ba- 1 ga ki zki
gu
2 za ki zki
zu
2' za ki zki
zue te
3 da ki zki e
182
1 ru
2 banenkik/n
3 banenkio
2 banenkizu
2' banenkizue
3 banenkie
NNll
1 gu
2 bagenkizkik/n
3 bagenkizkio
2 bagenkizkizu
2' bagenkizkizue
3 bagenkizkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahenkit 1 bazenkizkit 1 bazenkizkidate
3 bahenkio 3 bazenkizkio 3 bazenkizkiote
1 bahenkigu 1 bazenkizkigu 1 bazenkizkigute
3 bahenkie 3 bazenkizkie 3 bazenkizkiete
3 hura
3 haiek
1 balekit 1 balekizkit
2 balekikln 2 balekizkik/n
3 balekio 3 balekizkio
1 balekigu 1 balekizkigu
2 balekizu 2 balekizkizu
2' balekizue 2' balekizkizue
3 balekie 3 balekizkie
11 hurbil banenkio
NN12
Ez da erabiltzen
191
NNll
AHALEZKO BALDINTZAK
(urruna)
NOR
NORI
t nen ki t
2 hen ki kin
3 le ki 0
ba-
t gen ki zki gu
2 zen ki zki zu
2' zen ki zki zue te
3 le ki zki e
192
NOR NORK
NNl
1 m 1 gu
2 nauktn 2 gaituktn
3 nau
3 gaitu
2 nauzu 2 gaituzu
2' nauzue 2' gaituzue
3 naute 3 gaituzte
2 hi 2 zu 2' zuek
1 haut 1 zaitut 1 zaituztet
3 hau 3
zaitu
3
zaituzte
1 haugu 1 zaitugu 1 zaituztegu
3 haute 3 zaituzte 3
zaituzte(te)
3 hura 3 haiek
1 dut
1 ditut
2 duk/n
2 dituk/n
3 du
3 ditu
1 dugu
1 ditugu
2 duzu
2 dituzu
2' duzue 2' dituzue
3 dute
3 dituzte
1.1 ikusi naute
1.2 ikusten naute
1.3 ikusiko naute
20 I
NOR NORK
NNl
INDIKATffiOZKO ORAINALDIA
NOR
NORK
1 na u T
2 ha u KIN
3 d u
1 ga it u GU
2 za it u ZU
2' za it u zte ZUE
3 d it u TE
1.1 (gaur) ikusi dut
lhe visto
j'ai vu
1.2 (orain) ikusten dut
l
veo
je vois
1.3 (bihar) ikusiko dut
l vere
je verrai
202
1 fil
2 ninduan/nan
3 ninduen
2 ninduzun
2' ninduzuen
3 ninduten
NN2
1 gu
2 gintuan/nan
3 gintuen
2 gintuzun
2
' .
gmtuzuen
3 gintuzten
211
2 hi 2 zu 2' zuek
1
hindudan
1
zintudan
1
zintuztedan
3 hinduen
3
zintuen
3
zintuzten
1
hindugun
1
zintugun
1
zintuztegun
J
hinduten
3
zintuzten
3 zintuzte(te)n
3 hura (irreg.)
3 haiek
1
nuen 1
nituen
2
huen 2
hituen
3
zuen 3
zituen
1
genuen 1
genituen
2
zenuen 2
zenituen
2'
zenuten 2'
zenituzten
3
zuten 3
zituzten
2.1 ikusi ninduten
2.2 ikusten ninduten
2.3 ikusiko ninduten
NN2
INDIKATffiOZKO LEHENALDIA
1,2
NOR NORK
1 nind u
T
2 hind u
KIN
3
1 gint u
GU -0
2 zint u
ZU
2' zint u zte
ZUE
3 TE
3
NORK NOR
1 N u
2 H u
3 Z -u
1 GEN u -0
2 ZEN u
2' ZEN u te
3 Z it u te
21 2
NN3
1 ID 1 gu
2
banindukln
2
bagintuk/n
3
banindu
3 bagintu
2
baninduzu
2
bagintuzu
2' baninduzue
2'
bagintuzue
3
banindute
3
bagintuzte
2 hi 2 zu 2' zuek
1
bahindut
1
bazintut
1
bazintuztet
3
bahindu
3
bazintu
3
bazintuzte
1
bahindugu
1
bazintugu
1
bazintuztegu
3
bahindute
3
bazintuzte
3
bazintuzte(te)
3
hura 3 haiek
1
banu 1
banitu
2
bahu 2
bahitu
3
balu 3
balitu
1
bagenu 1 bagenitu
2
bazenu 2
bazenitu
2'
bazenute 2'
bazenituzte
3
balute 3
balituzte
3.1 ikusi baninduzue
3.2 ikusten baninduzue
3.3 ikusiko baninduzue
221
NN3
BALDINTZA
1,2
NOR NaRK
1 nind u
T
2 nind u
KIN
3
ba- 1 gint u
GU
2 zint u
ZU
2' zint u zte
ZUE
3
TE
3
NaRK
NOR
1
N
u
2
H
u
3
L
-u
1
GEN
u
ba- 2
ZEN
u
2'
ZEN
u
te
3
L
it u
te
222
1 ID
2 nindukektn
3 ninduke
2 nindukezu
2' nindukezue
3 nindukete
NN4
1 gu
2 gintuzkektn
3 gintuzke
2 gintuzkezu
2' gintuzkezue
3 gintuzkete
23 1
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hinduket
1 zintuzket 1 zintuzketet
3
hinduke
3 zintuzke 3 zintuzkete
1
hindukegu
1 zintuzkegu 1 zintuzketegu
3
hindukete
3 zintuzkete 3 zintuzkete(te)
3 hura 3 haiek
1 nuke
1 nituzke
2 huke
2 hituzke
3
luke
3
lituzke
1 genuke
1 genituzke
2 zenuke
2 zenituzke
2' zenukete
2' zenituzkete
3
lukete
3
lituzkete
4 ikusiko nindukete
NN4
ONDORIOA (I)
1,2
NOR
NORK
1 nind u
T
2 hind u
KIN
3
1 gint u ke GU
2 zint u ZU
2' zint u zte ZUE
3
TE
3
NORK
NOR
1
N
u
2
H
u
3
L -u
1
GEN
u
ke
2
ZEN
u
2'
ZEN
u
TE
3
L
it u
TE
232
1 ill
2 nindukeanlnan
3 nindukeen
2 nindukezun
2' nindukezuen
3 ninduketen
NN4'
1 gu
2 gintuzkean/nan
3 gintuzkeen
2 gintuzkezun
2' gintuzkezuen
3 gintuzketen
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hindukedan 1 zintuzkedan
1 zintuzketedan
3 hindukeen 3 zintuzkeen
2 zintuzketen
1 hindukegun 1 zintuzkegun
1 zintuzketegun
3 hinduketen 3 zintuzketen
3 zintuzkete(te)n
3 hura 3
haiek
1 nukeen 1 nituzkeen
2 hukeen 2 hituzkeen
3
zukeen 3 zituzkeen
1 genukeen
1 genituzkeen
2 zenukeen 2 zenituzkeen
2' zenuketen
2' zenituzketen
2 zuketen 3 zituzketen
4' ikusi ninduketen
241
NN4'
ONDORIOA (11)
1,2
NOR
NaRK
1 nind u
T
2 hind u
KIN
3 (if.)
1 gint u ke
OU
-0
2 zint u
ZU
2' zint u zte
ZUE
3 (if.)
TE
3
NaRK NOR
1
N
u
2
H
u
3
Z
-u
1
OEN
u ke
2
ZEN
u
-0
2'
ZEN
u
TE
3
Z
it u
TE
242
NN5
1 fit 1 gu
2 nazakekln
2 gaitzakek/n
3
nazake
3
gaitzake
2 nazakezu
2 gaitzakezu
2' nazakezue
2' gaitzakezue
3
nazakete
3
gaitzakete
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hazaket
1 zaitzaket 1 zaitzaketet
3 hazake
3
zaitzake
3
zaitzakete
1 hazakegu 1 zaitzakegu 1 zaitzaketegu
3 hazakete
3
zaitzakete 3
zaitzakete(te)
25 1
3 hura
1 dezaket
2 dezakekln
3 dezake
1 dezakegu
2 dezakezu
2' dezakezue
3 dezakete
5 ikus nazakezue.
3 haiek
1 ditzaket
2 ditzakekln
3 ditzake
1 ditzakegu
2 ditzakezu
2' ditzakezue
3 ditzakete
NN5
AHALEZKOA (I)
NOR
NORK
1 na za
T
2 ha za
KIN
3 de za
1 ga it za ke
au
2 za it za
ZU
2' za it za te ZUE
3 d it za
TE
252
NN6
1 fil
1 gu
2 nintzakekln 2 gintzakekln
3 nintzake 3 gintzake
2 nintzakezu 2 gintzakezu
2' nintzakezue 2' gintzakezue
3 nintzakete 3 gintzakete
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hintzaket 1 zintzaket 1 zintzaketet
3 hintzake 3 zintzake 3 zintzakete
1 hintzakegu 1 zintzakegu 1 zintzaketegu
3 hintzakete 3 zintzakete 3 zintzakete(te)
3 hura
3 haiek
1 nezake 1 nitzake
2 hezake 2 hitzake
3 lezake 3 litzake
1 genezake 1 genitzake
2 zenezake 2 zenitzake
2' zenezakete 2' zenitzakete
3 lezakete 3 litzakete
6 ikus zintzakegu
261
NN6
AHALEZKOA (11)
1,2
3
NOR
1 nint za
2 hint za
3 (ir.)
1 gint za ke
2 zint za
2' zint za
3 (ir.)
NaRK
1 N za
2 H za
3 L e za
1 GEN za
2 ZEN za
2' ZEN za
3 L it za
NaRK
T
KIN
GU
ZU
te ZUE
TE
NOR
ke
TE
TE
262
NN6'
1 ID 1 gu
2 nintzakeanman 2 gintzakean/nan
3 nintzakeen 3 gintzakeen
2 nintzakezun 2 gintzakezun
2' nintzakezuen 2' gintzakezuen
3 nintzaketen 3 gintzaketen
2 hi 2 zu 2'
zuek
1 hintzakedan 1 zintzakedan 1 zintzaketedan
3 hintzakeen 3 zintzakeen 3 zintzaketen
1 hintzakegun 1 zintzakegun 1 zintzaketegun
3 hintzaketen 3 zintzaketen 3 zintzakete(te)n
27 1
3 hura
1 nezakeen
2 hezakeen
3 zezakeen
1 genezakeen
2 zenezakeen
2' zenezaketen
3 zezaketen
6'ikus zintzakegun
3 haiek
1 nitzakeen
2 hitzakeen
3 zitzakeen
1 genitzakeen
2 zenitzakeen
2' zenitzaketen
3 zitzaketen
NN6'
AHALEZKOA (Ill)
1,2 NOR
NORK
1 nint za T
2 hint za KIN
3
1 gint za KE GU -n
2 zint za ZU
2' zint za te ZUE
3 TE
3
NORK NOR
1 N
za
2 H
za
3 Z e za
1 GEN
za ke -0
2 ZEN
za
2' ZEN
za TE
3 Z it za TE
272
NN7
1 fit 1 gu
2 nazaan/nan
2 gaitzaan/nan
3 nazan
3 gaitzan
2 nazazun
2 gaitzazun
2' nazazuen
2' gaitzazuen
3 nazaten
3 gaitzaten
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hazadan 1 zaitzadan 1 zaitzatedan
3 hazan 3 zaitzan 3
zaitzaten
1 hazagun 1 zaitzagun 1 zaitzategun
3 hazaten 3 zaitzaten 3
zaitzate(te)n
3 hura
3
haiek
1 dezadan
1 ditzadan
2 dezaanman 2 ditzaanlnan
3 dezan
3
ditzan
1 dezagun
1 ditzagun
2 dezazun
2 ditzazun
2' dezazuen 2' ditzazuen
3 dezaten
3
ditzaten
7 ikus nazazun
281
NN7
SUBJUNTmOZKO ORAINALDIA
NOR
NaRK
1 na za T
2 ha za KIN
3 de za
1 ga it za GU -0
2 za it za ZU
2' za it za te ZUE
3 d it za TE
282
291
NN8
1 ID 1 gu
2 nintzaanlnan 2 gintzaan/nan
3 nintzan 3
gintzan
2 nintzazun 2 gintzazun
2' nintzazuen 2' gintzazuen
3 nintzaten 3 gintzaten
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hintzadan 1 zintzadan 1 zintzatedan
3 hintzan 3 zintzan 3 zintzaten
1 hintzagun 1 zintzagun 1 zintzategun
3 hintzaten 3 zintzaten 3 zintzate(te)n
3 hura 3 haiek
1 nezan 1 nitzan
2 hezan 2 hitzan
3 zezan/lezan 3 zitzan
1 genezan 1 genitzan
2 zenezan 2 zenitzan
2' zenezaten 2' zenitzaten
3 zezaten 3 zitzaten
8 ikus gintzazuen
NN8
SUBJUNTffiOZKO LEHENALDIA
1,2
NOR NaRK
1 nint za T
2 hint za KIN
3
1 gint za GU
-0
2 zint za ZU
2' zint za te ZUE
3 TE
3
NaRK
NOR
1 N
za
2 H
za
3 Z
e za
1 GEN
za -0
2 ZEN
za
2' ZEN
za
TE
3 Z
it za
TE
ikus zezan nahi nuen
ikus lezan nahi nuke
292
NN9
1 ill 1 gu
2 nazakln 2 gaitzakln
2 nazazu 2 gaitzazu
2' nazazue 2' gaitzazue
2 hi 2 zu 2' zuek
3 hura 3 haiek
2 ezakln 2 itzakm
3 beza 3 bitza
2 ezazu 2 itzazu
2' ezazue 2' itzazue
3 bezate 3 bitzate
2 euk/eun
3 beu
2 euzu
2' euzue
3 beute
9 ikus nazazue!
30 1
NN9
AGINTALDIA
NOR NaRK
1 na za
2
KIN
3 (b) e za
1 ga it za
2
ZU
2'
ZUE
3 (b) it za TE
302
31 1
NNIO
1 ill
1 gu
2
banazaktn 2
bagaitzaktn
3
banaza 3
bagaitza
2
banazazu 2
bagaitzazu
2' banazazue 2'
bagaitzazue
3
banazate 3
bagaitzate
2 hi 2 zu 2' zuek
1
bahazat
1
bazaitzat
1
bazaitzatet
3
bahaza
3
bazaitza
3 bazaitzate
1
bahazagu
1
bazaitzagu
1 bazaitzategu
3
bahazate
3
bazaitzate 3 bazaitzate(te)
3 hura
3 haiek
1
badezat
1
baditzat
2
badezaktn
2
baditzaktn
3
badeza
3
baditza
1
badezagu
1
baditzagu
2
badezazu
2
baditzazu
2'
badezazue
2'
baditzazue
3
badezate
3
baditzate
10 ikus badezat
NNIO
AHALEZKO BALDINTZAK
(hurbila)
NOR
NORK
1 na za
T
2 ha za
KIN
3 de za
ba- 1 ga it za GU
2 za it za ZU
2' za it za te
ZUE
3 d it za
TE
31 2
NNll
1 ID 1 gu
2 banintzak/n 2 bagintzak/n
3 banintza 3 bagintza
2 banintzazu 2 bagintzazu
2' banintzazue 2' bagintzazue
3 banintzate 3 bagintzate
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahintzat 1 bazintzat 1 bazintzatet
3 bahintza 3 bazintza 3 bazintzate
1 bahintzagu 1 bazintzagu 1 bazintzategu
3 bahintzate 3 bazintzate 3 bazintzate(te)
3 hura
3 haiek
1 baneza 1 banitza
2 baheza 2 bahitza
3 baleza
3 balitza
1 bageneza 1 bagenitza
2 bazeneza 2 bazenitza
2' bazenezate 2' bazenitzate
3 balezate 3 balitzate
11 ikus bahintzate
321
NNll
AHALEZKO BALDINTZA
(urruna)
1,2
NOR
NaRK
1 nint za T
2 hint za
KIN
3
ba- 1 gint za
GU
2 zint za
ZU
2' zint za te
ZUE
3 TE
3
NaRK NOR
1
N za
2
H za
3
L e
za
ba- 1
GEN za
2
ZEN za
2'
ZEN za TE
3
L
it za TE
322
33 1
NN12
1 01 1 gu
2 naukek/n
2 gaituzkek/n
3 nauke
3 gaituzke
2 naukezu
2 gaituzkezu
2' naukezue
2' gaituzkezue
3 naukete
3 gaituzkete
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hauket 1
zaituzket 1 zaituzketet
3 hauke
3 zaituzke 3 zaituzkete
1 haukegu 1
zaituzkegu 1 zaituzketegu
3 haukete 3 zaituzkete 3 zaituzkete(te)
3 hura 3 haiek
1 duket
1 dituzket
2 dukek/n
2 dituzkekln
3 duke
3 dituzke
1 dukegu
1 dituzkegu
2 dukezu
2 dituzkezu
2' dukezue
2' dituzkezue
3 dukete
3 dituzkete
12 ikusi dukete
NN12
GEROALDIARKAIKOA
NOR
NORK
1 na u
T
2 ha u
KIN
3 d u
1 ga it u ke
GU
2 za it u
ZU
2' za it u te
ZUE
3 d it u
TE
332
341
NNNl
3-hura
1 mn
2 didakln
3
dit
2 didazu
2' didazue
3
didate
')
hiri
')
fun
- -
1 diat/nat 1 dizut
3 dikln 3 dizu
1 diagulnagu
1 dizugu
3
diatelnate
3 dizute
3 hari
1
diot
2 diok/n
3
dio
1
diogu
2
diozu
2' diozue
3
diote
3-haiek
Aski da = di- > dizki- egitea
Adibidez = diot > dizkiot
diegu > dizkiegu
dit > dizkit
1 guri
2 digukln
3 digu
2 diguzu
2' diguzue
3 digute
')'
zuel
1 dizuet
3 dizue
1 dizuegu
3 dizuete
3 haiei
1 diet
2 diek/n
3 die
1 diegu
2 diezu
2' diezue
3 diete
NNNl
ORAINALDIA
NOR NOR1 NORK
1
t T
2
kin
KIN
3 di
0
1
gu
GU
2
zu
ZU
2' zue ZUE
3 dizki e TE
342
35 1
3-hura
1 run
2 hidan
3 zidan
2 zenidan
2' zenidaten
3 zidaten
2 hiri
1 nian/nan
3 zianlnan
1 genianlnan
3 ziaten/naten
3 hari
1 mon
2 hion
3 Zlon
1 gemon
2 zemon
2' zenioten
3 zioten
3-haiek
I ZKI eman, I ren ordez:
nion > nizkion
zidan > zizkidan
zieten > zizkieten
NNN2
2 zun
1 mzun
3 Zlzun
1 gemzun
3 zizuten
1 gun
2 higun
3 zigun
2 zenigun
2' zeniguten
3 ziguten
2' zuel
1
mzuen
3
Zlzuen
1
gemzuen
3
zizueten
3 haiei
1
men
2
hien
3
Zlen
1
gemen
2
zemen
2'
zenieten
3
zieten
NNN2
LEHENALDIA
3 NORK NOR NORI
1 N 1 t
2 H 1 kin
3 Z
1 - 0 -0
1 GEN 1 gu
2 ZEN 1 zu
2' ZEN 1 zue TE
3 Z i zki e TE
352
NNN3
3-hura
1 mn 1 gun
2 bahit 2 bahigu
3 balit 3 baligu
2 bazenit 2 bazenigu
2' bazenidate 2' bazenigute
3 balidate 3 baligute
2 hiri 2 zun
2' zuel
1 banikln 1 banizu 1 banizue
3 balikln 3 balizu 3 balizue
1 bagenikln 1 bagenizu 1 bagenizue
3 baliate Ibalinate 3 balizute 3 balizuete
3 hari 3 haiei
1 banio 1 banie
2 bahio 2 bahie
3 balio 3 balie
1 bagenio 1 bagenie
2 bazenio 2 bazenie
2'
bazeniote
2' bazeniete
3 baliote 3 baliete
36 I
3-haiek banizu > banizkizu
NNN3
BALDINTZA
NORK NOR NORI
1 N
1 t
2 H
1 kin
3 L
1- 0
ba- 1 GEN
1
gu
2 ZEN
1 zu
2' ZEN 1 zue
TE
3 L
i zki e
TE
3.1 kendu banio
3.2 kentzen banio
3.3 kenduko banio
362
NNN4
3-hura
1 run 1 gun
2 hidake 2 higuke
3 lidake 3 liguke
2 zenidake 2 zeniguke
2' zenidakete 2' zenigukete
3 lidakete 3 ligukete
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 niakemake 1 nizuke 1 nizueke
3 liakemake 3 lizuke 3 lizueke
1 geniakemake 1 genizuke 1 genizueke
3 liaketemakete 3 lizukete 3 lizuekete
3 hari
3 haiei
1 nioke 1 nieke
2 hioke 2 hieke
3 lioke 3 lieke
1 genioke 1 genieke
2 zenioke 2 zenieke
2' zeniokete
2' zeniekete
3 liokete 3 liekete
371
3-haiek nieke > nizkieke
NNN4
ONDORIOA (I)
NORK
NOR NORI
1
N 1 t
2
H 1 kin
3 L 1 0
1
GEN 1 gu ke
2 ZEN 1 zu
2'
ZEN 1 zue TE
3 L
i zki e TE
4 kenduko nieke
372
NNN4'
hura
1 run 1 gun
2 hidakeen 2 higukeen
3 zjdakeen
3 zigukeen
2
zenidakeen 2 zenigukeen
2'
zenidaketen
2'
zeniguketen
3 zidaketen 3 ziguketen
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 niakeen/nakeen I nizukeen
1 nizuekeen
3 ziakeen/nakeen 3 zizukeen
3 zizuekeen
I geniakeen/nakeen 1 genizukeen
1 genizuekeen
3 ziaketenInaketen 3 zizuketen
3 zizueketen
3 han 3 haiei
I niokeen 1 niekeen
2 hiokeen 2 hiekeen
3 ziokeen 3 ziekeen
I geniokeen 1 geniekeen
2 zeniokeen 2 zeniekeen
2' zenioketen 2' zenieketen
3 zioketen 3 zieketen
haiek
38 1
niokeen > nizkiokeen
NNN4'
ONDORIOA (11)
NORK NOR
NORI
1 N
1 t
2 H
1
kin
3 Z
1 0
1 GEN
1 gu
ke
-0
2 ZEN
1
zu
2' ZEN
1
zue
TE
3 Z
i zki e
TE
4' kendu(ko) geniokeen
382
NNN5
hura
1 nln
2 diezadakekln
3 diezadake
2 diezadakezu
2' diezadakezue
3 diezadakete
1 gun
2 diezagukek/n
3 diezaguke
2 diezagukezu
2' diezagukezue
3 diezagukete
2 hiri
1 diezaaket/naket
3 diezaakeInake
1 diezaakegu/nakegu
3 diezaakete Inakete
2 zun
1 diezazuket
3 diezazuke
1 diezazukegu
3 diezazukete
2' zuel
1 diezazueket
3 diezazueke
1 diezazuekegu
3 diezazuekete
haiek
3 hari 3 haiei
1
diezaioket 1
diezaieket
2
diezaiokekln 2
diezaiekekln
3
diezaioke 3
diezaieke
1
diezaiokegu 1
diezaiekegu
2
diezaiokezu 2
diezaiekezu
2' diezaiokezue 2' diezaiekezue
3
diezaiokete 3
diezaiekete
diezaioket > diezazkioket
5 ikus diezaioket, nahi badut
391
NNN5
AHALEZKOA (I)
NOR NORI NORK
1 t T
2
kin KIN
3 d ieza (i) 0
1
gu ke GU
2 zu ZU
2' zue ZUE
3
d ieza zki (i) e TE
392
NNN6
hura
1 run
2 hiezadake
3 liezadake
2 zeniezadake
2' zeniezadakete
3 liezadakete
1 gun
2' hiezaguke
3 liezaguke
2 zeniezaguke
2' zeniezagukete
3 liezagukete
2 hiri
1 niezaakemake
3 liezaakemake
1 geniezaakemake
3 liezadaketemakete
2 zun
1 niezazuke
3 liezazuke
1 geniezazuke
3 liezazukete
2' zuei
1 ziezazueke
3 liezazueke
1 geniezazueke
3 liezazuekete
3 hari 3 haiei
1 niezaioke 1 niezaieke
2 hiezaioke 2 hiezaieke
3
liezaioke
3 liezaieke
1 geniezaioke 1 geniezaieke
2 zeniezaioke 2 zeniezaieke
2' zeniezaiokete 2' zeniezaiekete
3
liezaiokete
3
liezaiekete
haiek liezadake > liezazkidake
6 ikus liezadake, nahi balu
401
NNN6
AHALEZKOA (11)
NORK NOR
NORI
1 N leza
t
2 H
leza
kin
3 L
leza - (i)
0
1 GEN ieza
gu ke
2 ZEN ieza
zu
2' ZEN ieza
zue
TE
3 L ieza zki
e
TE
402
NNN6'
hura
1 mn 1 gun
2
hiezadakeen 2 hiezagukeen
3
ziezadakeen 3 ziezagukeen
2
zeniezadakeen 2 zeniezagukeen
2'
zeniezadaketen 2' zeniezaguketen
3 ziezadaketen 3 ziezaguketen
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 niezaakeen/nakeen 1
3 ziezaakeen/nakeen 3
1 geniezakeenInakeen 1
3 ziezaaketenInaketen 3
niezazukeen 1
ziezazukeen 3
geniezazukeen 1
ziezazuketen 3
niezazuekeen
ziezazuekeen
geniezazuekeen
ziezazueketen
3 han
3 haiei
1
niezaiokeen
1
niezaiekeen
2
hiezaiokeen
2
hiezaiekeen
3
ziezaiokeen
3
ziezaiekeen
1
geniezaiokeen
1 geniezaiekeen
2
zeniezaiokeen
2 zeniezaiekeen
2'
zeniezaioketen
2'
zeniezaieketen
3
ziezaioketen
3 ziezaieketen
haiek
geniezaiekeen > geniezazkiekeen
I
hubieramos podido vertelo
6' ikus geniezazukeen pudieramos habertelo visto
nous aurions pu te le voir
41 I
NNN6'
AHALEZKOA (Ill)
NORK
NOR NORI
1 N
ieza
t
2 H leza kin
3 Z
ieza
0
1 GEN
ieza
(i) gu ke -0
2 ZEN
leza
zu
2' ZEN
ieza zue TE
3 Z
leza
zki e
TE
412
NNN7
hura
1 mn
2 diezadaan/danan
3 diezadan
2 diezadazun
2' diezadazuen
3 diezadaten
1 gun
2 diezaguan/nan
3 diezagun
2 diezaguzun
2' diezaguzuen
3 diezaguten
2 hiri 2 zun
2' zuel
1 diezaadan/nadan 1 diezazudan 1 diezazuedan
3 diezaanlnan 3 diezazun 3 diezazuen
1 diezaagunInagun 1 diezazugun 1 diezazuegun
3 diezaaten/naten 3 diezazuten 3 diezazueten
haiek
3 hari
1 diezaiodan
2 diezaioan/nan
3 diezaion
1 diezaiogun
2 diezaiozun
2' diezaiozuen
3 diezaioten
diezazudan > diezazkizudan
3 haiei
1 diezaiedan
2 diezaiean/nan
3 diezaien
1 diezaiegun
2 diezaiezun
2' diezaiezuen
3 diezaieten
7 ikus diezaiogun
421
NNN7
SUBJUNTffiOZKO ORAINALDIA
NOR NORI NORK
1
2
3 d ieza
1
2
2'
3 d ieza zki
t
kin
(i) 0
gu
zu
zue
e
T
KIN
OU -0
ZU
ZUE
TE
422
NNN8
hura
1 mn
2 hiezadan
3 ziezadan
2 zeniezadan
2' zeniezadaten
3 ziezadaten
1 gun
2 hiezagun
3 ziezagun
2 zeruezagun
2' zeniezaguten
3 ziezaguten
2 hiri
1 niezaanman
3 ziezaanman
1 geniezaanman
3 ziezaatenmaten
2 zun
2' zuel
1 ruezazun 1 niezazuen
3 ziezazun 3 Zlezazuen
1 geruezazun 1 gemezazuen
3 ziezazuten 3 ziezazueten
haiek
3 han 3 haiei
1 ruezalOn 1 niezaien
2 hiezaion 2 hiezaien
3 ziezaion 3 ziezaien
1 gemezalOn 1 geruezalen
2 zeruezalOn 2 zeniezaien
2'
zeniezaioten
2'
zeniezaieten
3 ziezaioten 3 ziezaieten
geniezaien > geniezazkien
8 ikus hiezaion
431
NNN8
SUBJUNTIBOZKO LEHENALDIA
NORK
1 N
2 H
3 Z
1 GEN
2 ZEN
2' ZEN
3 Z
NOR
leza
leza
leza
leza
leza
leza
ieza zki
NORI
t
kin
(i) 0
gu -0
zu
zue TE
e TE
432
NNN9
3-hura
1 mn 1 gun
2 iezadakln 2 iezaguk/n
3 biezat 3 biezagu
2 iezadazu 2 lezaguzu
2' iezadazue 2' lezaguzue
3 biezadate 3 biezagute
2 hiri
3 biezakln
3 biezaateJnate
2 zun
3 biezazu
3 biezazute
2' zuel
3 biezazue
3 biezazuete
3-haiek
3 hari 3 haiei
2 iezaiokm 2 iezaiekln
3 biezaio 3 biezaie
2 lezalOZU 2 lezazlezu
2'
lezalOzue 2' leZaIeZUe
3 biezaiote 3 biezaiete
iezadak > iezazkidak
9 ikus iezaiok!
441
NNN9
AGINTALDIA
NOR NORI NORK
1 t
2
kin KIN
3 (b) ieza
0
1 gu
2 zu ZU
2' zue ZUE
3
(b) ieza zki
e TE
Oharra = B- hori HARK eta HAIEK jokoetan bakarrik gordetzen
da.
442
NNNIO
hura
1 mn
2 badiezadakm
3 badiezat
2 badiezadazu
2' badiezadazue
3 badiezadate
1 gun
2 badiezagukm
3 badiezagu
2 badiezaguzu
2' badiezaguzue
3 badiezagute
2 hiri
1 badiezaatmat
3 badiezakm
1 badiezaagumagu
3 badiezaatemate
3 hari
1 badiezaiot
2 badiezaiokm
3 badiezaio
1 badiezaiogu
2 badiezaiozu
2' badiezaiozue
3 badiezaiote
2 zun
2'
zuel
1 badiezazut 1 badiezazuet
3 badiezazu 3
badiezazue
1 badiezazugu 1 badiezazuegu
3 badiezazute 3
badiezazuete
3 haiei
1 badiezaiet
2 badiezaiekm
3 badiezaie
1 badiezaiegu
2 badiezaiezu
2' badiezaiezue
3 badiezaiete
haiek
badiezazut > badiezazkizut
10 ikus badiezazuet
45 1
NNNIO
AHALEZKO BALDINTZA
(hurbila)
NOR
1
2
3 d ieza
ba- 1
2
2'
3 d ieza zki
NORI NORK
t T
kin KIN
(i) 0
gu au
zu ZU
zue ZUE
e TE
452
NNNll
hura
1 mn
2 bahiezat
3 baliezat
2 bazeniezat
2' bazeniezadate
3 baliezadate
1 gun
2 bahiezagu
3 baliezagu
2 bazeniezagu
2' bazeniezagute
3 baliezagute
2 hiri
1 baniezak/n
3 baliezakln
1 bageniezak/n
3 baliezaate/nate
3 han
1 baniezaio
2 bahiezaio
3 baliezaio
1 bageniezaio
2 bazeniezaio
2' bazeniezaiote
3 baliezaiote
2 zun
2'
zuel
1 baniezazu 1 baniezazue
3 baliezazu 3 baliezazue
1 bageniezazu 1 bageniezazue
3 baliezazute 3 baliezazuete
3 haiei
1 baniezaie
2 bahiezaie
3 baliezaie
1 bageniezaie
2 bazeniezaie
2' bazeniezaiete
3 baliezaiete
haiek
baniezaio > baniezazkio
11 ikus baniezazu
NNN12
Ez da erabiltzen.
461
NNNll
AHALEZKO BALDINTZA
(urruna)
NORK NOR NOR!
1
2
3
ba- 1
2
2'
3
N
H
L
GEN
ZEN
ZEN
L
ieza
leza
ieza
leza
leza
leza
ieza zki
t
kin
(i) 0
gu
zu
zue TE
e TE
462
471
-IRQ
NN5
(Ekaldeko euskalkietan, laguntzaile gisa erabilia)
1 dirot
2 dirokln
3 diro
1 dirogu
2 dirozu
2' dirozue
3 dirote
NN6
1 ruro
2 hiro
3 liro
1 geruro
2 zeniro
2' zenirote
3 lirote
NN6'
1 niroen
2 hiroen
3 Zlfoen
1 geniroen
2 zeniroen
2' zeniroten
3 ziroten
~ poder
-IIt() ( pouvorr
(Ekaldeko euskalkietan, laguntzaile gisa eta soilik edo
ezin ekin erabilia
NN5
1 T
2 KIN
3 d IrO
1
GU
2 ZU
2' ZUE
3 TE
NN6
1 N Iro
2 H Iro
3 L Iro
1 GEN iro
2 ZEN IrO
2' ZEN iro TE
3 L Iro TE
NN6'
1 N Iro
2 H Iro
3 Z Iro
1 GEN Iro (e)n
2 ZEN iro
2' ZEN Iro TE
3 Z IrO TE
Oharra: Sail hauek dezaket, nezake eta nezakeen-en kideak dira.
472
ADITZ
TRINKOA
EGON
NI
1 nago
2 hago
3 dago
1 gaude
2 zaude
2' zaudete
3 daude (1)
N2
1 nengoen
2 hengoen
3 zegoen
1 geunden
2 zeunden
2' zeundeten
3 zeuden (2)
(1) gagoz-, zagoz-, zagoz- -te, dagoz-, datiboa hartzen dutenerako soilik onhartzen
dira: hots, gagozkio, zagozkit, zagozkiote, dagozkizu eta abarretarako.
(2) gengoz-, zengoz-, zengoz- -te, zegoz- azkenburuan -rein dutelarik, noski, datiboa
hartzen dutenerako soilik onhartzen dira: hots, zengozkion, zengozkidan, zengozkieten, ze-
gozkian eta abarretarako.
48 I
EGON ~ estar, permanecer
~ etre, rester
NI
ORAINALDIA
1 na go
2 ha go
3 da go
1 ga u de
2 za u de
2' za u dete
3 da u de (1)
N2
LEHENALDIA
1 nen go en
2 hen go en
3 ze go en
1 ge u nde n
2 ze u nde n
2' ze u ndete n
3 ze u de n
482
491
EGON
N3
1 banengo
2 bahengo
3 balego
1 bageunde
2 bazeunde
2' bazeundete
3 baleude
N4
N4'
1 nengoke 1 nengokeen
2
hengoke 2 hengokeen
3
legoke 3 zegokeen
1 geundeke 1 geundekeen
2 zeundeke 2 zeundekeen
2' zeundekete 2' zeundeketen
3
leudeke
3 zeudekeen
EGON
N3
BALDINTZA
1 ba nen go
2 ba hen go
3 ba le go
1 ba ge u nde
2 ba ze u nde
2' ba ze u ndete
3 ba le u de
N4
N4'
ONDORIOA (I) ONDORIOA (11)
1 nen go ke
1 nen go ke en
2 hen go ke
2 hen go ke en
3 le go ke
3 ze go ke en
1 ge u nde ke 1 ge u nde ke en
2 ze u nde ke 2 ze u nde ke en
2' ze u nde ke te 2' ze u nde ke te n
3 le u de ke
3 ze u de ke en
492
501
EGON
N5
1 nagoke
2 hagoke
3 dagoke
1 gaudeke
2 zaudeke
2' zaudekete
3 daudeke
EGON
AHALEZKOA (I)
N5 NI
+
ke
1
nago ke
2 ha go ke
3
dago ke
1 ga u de ke
2 za u de ke
2' za u de ke te
3 da u de ke
AHALEZKOA (II)
N6 N4
AHALEZKOA (Ill)
N6' = N4'
502
51 1
EGON
N7
1 nagoen
2 hagoen
3 dagoen
1 gauden
2 zauden
2' zaudeten
3 dauden
N9
2 hago
3 bego
2 zaude
2' zaudete
3 beude
EGON
N7
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
1 na go en
2 ha go en
3 da go en
1 ga u de n
2 za u de n
2' za u de te n
3 dau de n
N8
SUBJUNTIBOZKO LEHENALDIA
N8 N2 nengoen, zeuden, ...
N9
AGINTALDIA
1
2 ha go
3 be go
1
2 za u de
2' za u dete
3 be u de
51 2
52 I
EGON
NIO
1 banago
2 bahago
3 badago
1 bagaude
2 bazaude
2' bazaudete
3 badaude
EGON
NIO
AHALEZKO BALDINTZAK
(hurbila)
1 ba na go
2 ba ha go
3 ba da go
1 ba ga u de
2 ba za u de
2' ba za u dete
3 ba da u de
NIl
AHALEZKO BALDINTZAK
(urruna)
NIl N3
(banengo, baleude...)
Nl2
GEROALDIA
Nl2
N5
(ahalezkoa eta gero-aldia berberak dira)
522
EGON
(ni nago)
NNl
1 m 1 gu
2 nagokikm 2 gagozkikm
3 nagokio 3 gagozkio
2 nagokizu 2 gagozkizu
2' nagokizue 2' gagozkizue
3 nagokie 3 gagozkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hagokit 1 zagozkit 1 zagozkidate
3 hagokio 3 zagozkio 3 zagozkiote
1 hagokigu 1 zagozkigu 1 zagozkigute
3 hagokie 3 zagozkie 3 zagozkiete
3 hura 3 haiek
1 dagokit 1 dagozkit
2 dagokikm 2 dagozkikm
3 dagokio 3 dagozkio
1 dagokigu 1 dagozkigu
2 dagokizu 2 dagozkizu
2' dagokizue 2' dagozkizue
3
dagokie 3 dagozkie
52 al
EGON
(ni nago)
NNl
ORAINALDIA
NOR NORI
1 na go ki t
2 ha go ki kin
3 da go ki 0
1 ga go z ki gu
2 za go z ki zu
2' za go z ki zue te
3 da go z ki e
52 a2
EGON
(ni nengoen)
NN2
1 ill
2 nengokianman
3 nengokion
2 nengokizun
2' nengokizuen
3 nengokien
1 gu
2 gengozkian/nan
3 gengozkion
2 gengozkizun
2' gengozkizuen
3 gengozkien
2 hi 2 zu 2' zuek
1
hengokidan 1 zengozkidan 1 zengozkidaten
3
hengokion 3
zengozkion
3 zengozkioten
1 hengokigun 1
zengozkigun
1 zengozkiguten
3
hengokien 3
zengozkien 3 zengozkieten
531
3 hura
1 zegokidan
2 zegokianman
3 zegokion
1 zegokigun
2 zegokizun
2' zegokizuen
3 zegokien
3 haiek
1 zegozkidan
2 zegozkian/nan
3 zegozkion
1 zegozkigun
2 zegozkizun
2' zegozkizuen
3 zegozkien
EGON
(Ri nengoen)
NN2
LEHENALDIA
NOR NORI
1 nen go ki
t
2 hen go ki kin
3 ze go ki 0
1 gen go z ki gu -0
2 zen go z ki zu
2'
zen go z ki zue te
3 ze go z ki e
532
EGON
(ni banengo)
NN3
1 ID 1 gu
2 banengokikm 2 bagengozkikm
3 banengokio 3 bagengozkio
2 banengokizu 2 bagengozkizu
2' banengokizue 2' bagengozkizue
3 banengokie 3 bagengozkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahengokit 1 bazengozkit 1 bazengozkidate
3 bahengokio 3 bazengozkio 3 bazengozkiote
1 bahengokigu 1 bazengozkigu 1 bazengozkigute
3 bahengokie 3 bazengozkie 3 bazengozkiete
541
3 hura
1 balegokit
2 balegokikm
3 balegokio
1 balegokigu
2 balegokizu
2' balegokizue
3 balegokie
3 haiek
1
2 balegozkikm
3 balegozkio
1 balegozkigu
2 balegozkizu
2' balegozkizue
3 balegozkie
NN3
EGON
(ni banengo)
NN3
BALDINTZA
ba NN2 n
(eta hirugarren pertsonetan z- > 1-)
NOR NORI
1 nen go ki t
2 hen go ki kin
3 ze go ki 0
ba- 1 gen go z ki
gu
2 zen go z ki zu
2'
zen go z ki zue te
3 le go z ki e
542
EGON
(ni nengoke)
NN4
1 m
2 nengokiakemake
3 nengokioke
2 nengokizuke
2' nengokizueke
3 nengokieke
1 gu
2 gengozkiakemake
3 gengozkioke
2 gengozkizuke
2' gengozkizueke
3 gengozkieke
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hengokidake 1 zengozkidake 1 zengozkidakete
3
hengokioke 3
zengozkioke 3
zengozkiokete
1
hengokiguke 1 zengozkiguke 1 zengozkigukete
3
hengokieke 3 zengozkieke 3 zengozkiekete
55 1
3 hura
1 legokidake
2 legokiakemake
3 legokioke
1 legokiguke
2 legokizuke
2' legokizueke
3 legokieke
3 haiek
1 legozkidake
2 legozkiake make
3 legozkioke
1 legozkiguke
2 legozkizuke
2' legozkizueke
3 legozkieke
NN4
EGON
(ni nengoke)
NN4
ONDORIOA (I)
NN2 - n + ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > 1-)
NOR NORI
I nen go ki t
2 hen go ki kin
3
le go ki 0
I gen go z ki gu
ke
2 zen go z ki zu
2' zen go z ki zue
te
3 le go z ki e
552
1 m
EGON
(ni nengokeen)
NN4'
1 gu
2 nengokiakeen/nakeen
3 nengokiokeen
2 nengokizukeen
2' nengokizuekeen
3 nengokiekeen
2 gengozkiakeenmakeen
3 gengozkiokeen
2 gengozkizukeen
2' gengozkizuekeen
3 gengozkiekeen
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hengokidakeen 1 zengozkidakeen 1 zengozkidaketen
3
hengokiokeen 3
zengozkiokeen 3 zengozkioketen
1 hengokigukeen 1 zengozkigukeen 1 zengozkiguketen
3 hengokiekeen 3
zengozkiekeen 3 zengozkieketen
3 hura 3 haiek
1 zegokidakeen 1 zegokidaketen
2 zegokiakeenmakeen 2 zegozkiakeen/nakeen
3
zegokiokeen
3 zegozkiokeen
1 zegokigukeen 1 zegozkigukeen
2
zegokizukeen 2 zegozkizukeen
2' zegokizuekeen 2' zegozkizuekeen
3
zegokiekeen 3
zegozkiekeen
56 I
NN4'
EGON
(ni nengokeen)
NN4'
ONDORIOA (ID
NN2 + (-ke-)
NOR NORI
1 nen go ki t
2 hen go ki kin
3 ze go ki 0
1 gen go z ki gu ke -0
2 zen go z ki zu
2' zen go z ki zue te
3 ze go z ki e
562
EGON
(ni nagoke)
NN5
1 m
2 nagokiake make
3 nagokioke
2 nagokizuke
2' nagokizueke
3 nagokieke
1 gu
2 gagozkiake make
3 gagozkioke
2 gagozkizuke
2' gagozkizueke
3 gagozkieke
2 hi 2 zu 2' zuek
1
hagokidake
1
zagozkidake 1
zagozkidakete
3 hagokioke 3 zagozkioke 3
zagozkiokete
1
hagokiguke 1
zagozkiguke
1
zagozkigukete
3 hagokieke 3 zagozkieke 3
zagozkiekete
3 hura
3 haiek
1
dagokidake
1
dagozkidake
2
dagokiake make
2"
dagozkiake make
3
dagokioke 3
dagozkioke
1
dagokiguke
1
dagozkiguke
2
dagokizuke 2
dagozkizuke
2'
dagokizueke
2'
dagozkizueke
3
dagokieke 3
dagozkieke
57 I
EGON
(ni nagoke)
NN5
AHALEZKOA(n
NOR
1 na go ki
2 ha go ki
3 da go ki
1 ga go z ki
2 za go z ki
2' za go z ki
3 da go z ki
NORI
t
kin
o
gu ke
zu
zue
e
te
572
EGON
(ni nagoen)
NN7
1 ID
2 nagokian/nan
3 nagokion
2 nagokizun
2' nagokizuen
3 nagokien
1 gu
2 gagozkianman
3 gagozkion
2 gagozkizun
2' gagozkizuen
3 gagozkien
58 I
2 hi 2 zu 2' zuek
1
hagokidan
1
zagozkidan
1
zagozkidaten
3
hagokion
3
zagozkion
3
zagozkioten
1
hagokigun
1
zagozkigun
1
zagozkiguten
3
hagokien
3
zagozkien
3
zagozkieten
3 hura 3 haiek
1
dagokidan
1
dagozkidan
2
dagokianman
2
dagozkianman
3
dagokion
3
dagozkion
1
dagokigun
1
dagozkigun
2
dagokizun
2
dagozkizun
2'
dagokizuen
2'
dagozkizuen
3
dagokien
3
dagozkien
EGON
NN6 NN4
NN6' NN4'
NN7 NNl + (e)n
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
NOR NORI
1 na go ki
t
2 ha go ki
kin
3 da go ki
0
1 ga go z ki
gu
2 za go z ki
zu
2' za go z ki
zue
te -0
3 da go z ki
e
582
EGON
(hago!)
NN9
2 hi 2 zu
2' zuek
1 hagokit 1 zagozkit 1 zagozkidate
3 hagokio
3 zagozkio 3 zagozkiote
1 hagokigu 1 zagozkigu 1 zagozkigute
3 hagokie
3 zagozkie
3 zagozkiete
591
3 hura
1 begokit
2 begokikJn
3 begokio
1 begokigu
2 begokizu
2' begokizue
3 begokie
3 haiek
1 begozkit
2 begozkik/n
3 begozkio
1 begozkigu
2 begozkizu
2' begozkizue
3 begozkie
EGON
(hago!)
NN9
AGINTALDIA
NOR
NORI
1 t
2 ha go ki kin
3 be go ki 0
1 gu
2 za go z ki zu
2' za go z ki zue te
3 be go z ki e
592
EGON
(ni banago)
NNIO
1 fil 1 gu
2 banagokik/n 2 bagagozkik/n
3 banagokio
3 bagagozkio
2 banagokizu
2 bagagozkizu
2' banagokizue
2' bagagozkizue
3
banagokie 3 bagagozkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahagokit 1 bazagozkit 1 bazagozkidate
3
bahagokio
3
bazagozkio 3
bazagozkiote
1 bahagokigu 1 bazagozkigu 1 bazagozkigute
3
bahagokie
3
bazagozkie 3
bazagozkiete
601
3 hura
1 badagokit
2 badagokikm
3 badagokio
1 badagokigu
2 badagokizu
2' badagokizue
3 badagokie
3 haiek
1 badagozkit
2 badagozkikm
3 badagozkio
1 badagozkigu
2 badagozkizu
2' badagozkizue
3 badagozkie
EGON
(ni banago)
AHALEZKO BALDINTZA
NNIO ba NNl
NOR NORI
1 na go ki t
2 ha go ki kin
3
da go ki 0
ba-
1 ga go z ki gu
2 za go z ki zu
2' za go z ki zue te
3 da go z ki e
NNll NN3
(ni banengo)
NN12 NN5
(
k ~ puedo estar, estare
ID nago e) ~ je peux etre, je serai
602
61 1
JOAN
NI
1 noa
2 hoa
3 doa
1 goaz
2 zoaz
2' zoazte
3 doaz
N2
1 nindoan
2 hindoan
3 zihoan
1 gindoazen
2 zindoazen
2' zindoazten
'3 zihoazen
JOAN {
NI
If
aller
ORAINALDIA
1 n oa
2 h oa
3 d oa
1 g oa z
2 Z oa Z
2' Z oa zte
3 d oa Z
N2
LEHENALDIA
1 nind oa n
2 hind oa n
3 zih oa n
1 gind oa z en
2 zind oa z en
2' zind oa zte n
3 zih oa z en
61 2
N4
JOAN
N3
1 banindoa
2 bahindoa
3 balihoa
1 bagindoaz
2 bazindoaz
2' bazindoazte
3 balihoaz
N4'
621
1 nindoake 1 nindoakeen
2 hindoake 2 hindoakeen
3 lihoake 3 zihoakeen
1 gindoazke 1 gindoazkeen
2 zindoazke 2 zindoazkeen
2'
zindoazkete
2'
zindoazketen
3 lihoazke 3 zihoazkeen
JOAN
N3
BALDINTZA
1 ba nind oa
2 ba hind oa
3 ba lib oa
1 ba gind oa z
2 ba zind oa z
2' ba zind oa zte
3 ba lib oa z
N4
N4'
ONDORIOA (I) ONDORIOA (11)
1 nind oa ke 1 nind oa ke en
2 hind oa ke 2 hind oa ke en
3 lih oa ke 3 zih oa ke en
1 gind oa z ke 1 gind oa z ke en
2 zind oa z ke 2 zind oa z ke en
2' zind oa z ke te
2'
zind oa z ke te n
3 lih oa z ke 3 zih oa z ke en
622
63 1
JOAN
N5
1 noake
2 hoake
3 doake
1 goazke
2 zoazke
2' zoazkete
3 doazke
N7
1 noan
2 hoan
3 doan
1 goazen
2 zoazen
2' zoazten
3 doazen
N9
2 hoa
3 bihoa
2 zoaz
2' zoazte
3 bihoaz
JOAN
N5 NI + ke
AHALEZKOA (1)
1 n oa ke
2 h oa ke
3 d oa ke
N6
N6'
1 g oa z ke
2 z oa z ke
2' z oa z ke te
3 d oa z ke
N4
N4'
N7
SUBJUNTIBOA
1 n oa n
2 h oa n
3 d oa n
N8
1 g oa z en
2 z oa z en
2' z oa zte n
3 d oa z en
N8 N2 (nindoan, hindoan...)
N9
AGINTALDIA
1
2 h oa
3 bih oa
1
2 z oa z
2' z oa zte
3 bih oa z
632
641
JOAN
NIO
1 banoa
2 bahoa
3 badoa
1 bagoaz
2 bazoaz
2' bazoazte
3 badoaz
JOAN
NIO
AHALEZKO BALDINTZAK
(hurbila)
1 ba n oa
2 bahoa
3 badoa
1 ba g oa z
2 bazoaz
2' ba z oa zte
3 ba d oa z
(bi baldintza- motak nahasi egiten dira)
NIl
AHALEZKO BALDINTZAK
(urruna)
NIl N3
(banindoa, bahindoa...)
Nl2
GEROALDIA
Nl2 N5
(ahalezkoa eta geroaldia berberak dira)
642
JOAN
(ni ooa)
NNl
1 m 1 gu
2 noakikln
2 goazkikln
3 noakio
3
goazkio
2 noakizu
2 goazkizu
2' noakizue
2' goazkizue
3 noakie
3
goazkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hoakit
1 zoazkit
1 zoazkidate
3
hoakio
3
zoazkio
3
zoazkiote
1 hoakigu
1 zoazkigu
1 zoazkigute
3 hoakie
3
zoazkie
3 zoazkiete
3 hura
1 d(ih)oakit
2 d(ih)oakik/n
3 d(ih)oakio
1 d(ih)oakigu
2 d(ih)oakizu
2' d(ih)oakizue
3 d(ih)oakie (3)
3 haiek
1 d(ih)oazkit
2 d(ih)oazkik;n
3 d(ih)oazkio
1 d(ih)oazkigu
2 d(ih)oazkizu
2' d(ih)oazkizue
3 d(ih)oazkie (3)
(3) Beraz, hirugarren pertsonetarako, bai dihoakit eta dihoazkit. eta bai doazkit gisakoak
ere ontzat ematen dira
65 I
JOAN
(Ri ooa)
NNl
ORAINALDIA
NOR
NORI
1 n oa ki
t
2 h oa ki
kin
3 d(ih) oa ki
0
1 g oa z ki
gu
2 z oa z ki
zu
2' z oa z ki
zue
te
3
d(ih) oa z ki
e
Oharra = doaki- eta dihoaki- adizkiak parean onartzen dira
652
JOAN
(ni nindoan)
NN2
1 ru 1 gu
2 nindoakianlnan 2 gindoazkian/nan
3 nindoakion 3 gindoazkion
2 nindoakizun 2 gindoazkizun
2' nindoazkizuen
2' gindoazkizuen
3 nindoakien 3 gindoazkien
2 hi 2 zu
2' zuek
1 hindoakidan 1 zindoazkidan 1 zindoazkidaten
3 hindoakion 3 zindoazkion 3 zindoazkioten
1 hindoakigun 1 zindoazkigun 1 zindoazkiguten
3 hindoakien 3 zindoazkien 3 zindoazkieten
3 hura 3 haiek
1 zihoakidan 1 zihoazkidan
2 zihoakianInan 2 zihoazkian/nan
3 zihoakion 3 zihoazkion
1 zihoakigun 1 zihoazkigun
2 zihoakizun 2 zihoazkizun
2' zihoakizuen
2' zihoazkizuen
3 zihoakien 3 zihoazkien
661
JOAN
(ni nindoan)
NN2
LEHENALDIA
NOR NORI
1 nind oa ki
2 hind oa ki
3 zih oa ki
1 gind oa z ki
2 zind oa z ki
2' zind oa z ki
3 zih oa z ki
t
kin
o
gu
zu
zue te
e
-0
662
JOAN
(banindoa)
NN3
1 ill 1 gu
2 banindoakikIn
2
bagindoazkik/n
3 banindoakio
3 bagindoazkio
2 banindoakizu
2 bagindoazkizu
2' banindoakizue
2' bagindoazkizue
3 banindoakie
3 bagindoazkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahindoakit 1 bazindoazkit
1
bazindoazkidate
3 bahindoakio 3 bazindoazkio 3 bazindoazkiote
1 bahindoakigu 1 bazindoazkigu 1 bazindoazkigute
3 bahindoakie 3 bazindoazkie 3 bazindoazkiete
67 1
3 hura
1 balihoakit
2 balihoakiktn
3 balihoakio
1 balihoakigu
2 balihoakizu
2' balihoakizue
3 balihoakie
3 haiek
1 balihoazkit
2 balihoazkiktn
3 balihoazkio
1 balihoazkigu
2 balihoazkizu
2' balihoazkizue
3 balihoazkie
NN3
JOAN
(ni banindoa)
NN3
BALDINTZA
ba NN2 n
(eta hirugarren pertsonetan z- > l-)
NOR NORI
1 nind oa ki t
2 hind oa ki kin
3 lih oa ki 0
ba- 1 gind oa z ki gu
2 zind oa z ki zu
2' zind oa z ki zue te
3 lih oa z ki e
672
JOAN
(ni nindoake)
NN4
1 nl
1 gu
2
nindoakiakemake 2 gindoazkiakemake
3 nindoakioke 3 gindoazkioke
2 nindoakizuke 2 gindoazkizuke
2'
nindoakizueke
2'
gindoazkizueke
3 nindoakieke 3 gindoazkieke
2 hi 2
zu
2' zuek
1 hindoakidake 1 zindoazkidake 1 zindoazkidakete
3 hindoakioke 3 zindoazkioke 3 zindoazkiokete
1 hindoakiguke 1
zindoazkiguke 1 zindoazkigukete
3 hindoakieke 3 zindoazkieke 3 zindoazkiekete
3 hura 3 haiek
1 lihoakidake
1
lihoazkidake
2 lihoakiakemake 2
lihoazkiakemake
3 lihoakioke 3 lihoazkioke
1 lihoakiguke 1 lihoazkiguke
2 lihoakizuke 2 lihoazkizuke
2'
lihoakizueke
2'
lihoazkizueke
3 lihoakieke 3 lihoazkieke
681
NN4
JOAN
(ni nindoake)
NN4
ONDORIOA (I)
NN2 - n + ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > l-)
NOR NORI
1 nind oa 10 t
2 hind oa 10 kin
3 lih oa 10 0
1 gind oa z 10 gu ke
2 zind oa z ki zu
2' zind oa z 10 zue te
3 lih oa z 10 e
682
JOAN
(ni nindoakeen)
NN4'
1 ill
2 nindoakiakeen/nakeen
3 nindoakiokeen
2 nindoakizukeen
2' nindoakizuekeen
3 nindoakiekeen
1 gu
2 gindoazkiakeen/nakeen
3 gindoazkiokeen
2 gindoazkizukeen
2' gindoazkizuekeen
3 gindoazkiekeen
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hindoakidakeen
1
zindoazkidakeen 1 zindoazkidaketen
3 hindoakiokeen 3
zindoazkiokeen 3 zindoazkioketen
1 hindoakigukeen
1
zindoazkigukeen 1 zindoazkiguketen
3 hindoakiekeen
3
zindoazkiekeen 3 zindoazkieketen
3 hura 3 haiek
1 zihoakidakeen
1
zihoazkidakeen
2
zihoakiakeen/nakeen
2
zihoakiakeen/nakeen
3 zihoakiokeen
3 zihoazkiokeen
1
zihoakigukeen
1
zihoazkigukeen
2 zihoakizukeen
2
zihoazkizukeen
2'
zihoakizuekeen
2'
zihoazkizuekeen
3 zihoakiekeen
3
zihoazkiekeen
691
NN4'
JOAN
(ni nindoakeen)
NN4'
ONDORIOA (11)
NN2 + (-ke-)
NOR NORI
1 nind oa ki t
2 hind oa ki kin
3 zih oa ki 0
1 gind oa z ki
gu
ke -n
2 zind oa z ki
zu
2' zind oa z ki
zue
te
3 zih oa z ki
e
692
JOAN
(ni noake)
NN5
1 m 1 gu
2 noakiake/nake 2 goazkiake/nake
3 noakioke 3 goazkioke
2 noakizuke 2 goazkizuke
2' noakizueke 2' goazkizueke
3 noakieke 3 goazkieke
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hoakidake 1 zoazkidake 1 zoazkidakete
3 hoakioke 3 zoazkioke 3 zoazkiokete
1 hoakiguke 1 zoazkiguke 1 zoazkigukete
3 hoakieke 3 zoazkieke
3 zoazkiekete
3 hura
1 d(ih)oakidake
2 d(ih)oakiake/nake
3 d(ih)oakioke
1 d(ih)0 akiguke
2 d(ih)oakizuke
2' d(ih)oakizueke
3 d(ih)oakieke
3 haiek
1 d(ih)oazkidake
2 d(ih)oazkiake/nake
3 d(ih)oazkioke
1 d(ih)oazkiguke
2 d(ih)oazkizuke
2' d(ih)oazkizueke
3 d(ih)oazkieke
JOAN
(ni noake)
NN5
AHALEZKOA(n
NOR
NORI
1
n
oa ki
t
2
h
oa ki kin
3
d(ih) oa ki 0
1
g
oa z ki
gu ke
2
z
oa z ki zu
2'
z
oa z ki zue
te
3 d(ih) oa z ki
e
702
71 I
JOAN
(ni noan)
NN7
1 m
1 gu
2 noakian/nan 2 goazkian/nan
3 noakion 3 goazkion
2 noakizun 2 goazkizun
2' noakizuen 2' goazkizuen
3 noakien 3 goazkien
2 hi
2 zu
2' zuek
1
hoakidan 1 zoazkidan 1 zoazkidaten
3 hoakion 3 zoazkion 3 zoazkioten
1 hoakigun 1 zoazkigun 1 zoazkiguten
3 hoakien 3 zoazkien 3 zoazkieten
3 hura
3 haiek
1 d(ih)oakidan 1 d(ih)oazkidan
2 d(ih)oakian/nan
2 d(ih)oazkian/nan
3 d(ih)oakion 3 d(ih)oazkion
1 d(ih)oakigun 1 d(ih)oazkigun
2 d(ih)oakizun
2 d(ih)oazkizun
2' d(ih)oakizuen 2' d(ih)oazkizuen
3 d(ih)oakien
3 d(ih)oazkien
JOAN
NN6 NN4
NN6' - NN4'
NN7
NNl + (e)n
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
NOR NORI
1
n oa ki t
2 h oa ki kin
3 d(ih) oa ki 0
1 g oa z ki gu -0
2
z oa z ki zu
2' z
oa z ki zue te
3 d(ih) oa z ki e
712
JOAN
(boa!)
NN9
2 hi
2 zu 2' zuek
1 hoakit 1 zoazkit 1
zoazkidate
3 hoakio
3
zoazkio
3
zoazkiote
1 hoakigu
1
zoazkigu
1
zoazkigute
3 hoakie
3
zoazkie
3
zoazkiete
3 hura
3 haiek
1 bihoakit 1
bihoazkit
2
bihoakik/n
2
bihoazkik/n
3
bihoakio
3
bihoazkio
1 bihoakigu
1
bihoazkigu
2
bihoakizu
2
bihoazkizu
2' bihoakizue
2'
bihoazkizue
3
bihoakie
3
bihoazkie
721
JOAN
(ni nindoan)
(subj.)
NN8 NN2
NN9
(hoa!)
AGINTALDIA
NOR
NORI
1 t
2 h oa ki kin
3 bih oa ki 0
1 gu
2 z oa z ki zu
2' z oa z ki zue te
3 bih oa z ki e
722
JOAN
(ni banoa)
NNIO
1 ill 1 gu
2 banoakik/n 2 bagoazkik/n
3 banoaki0 3 bagoazkio
2 banoakizu 2 bagoazkizu
2' banoakizue 2' bagoazkizue
3 banoakie 3 bagoazkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahoakit 1 bazoazkit 1 bazoazkidate
3 bahoakio 3 bazoazkio 3 bazoazkiote
1 bahoakigu 1 bazoazkigu 1 bazoazkigute
3 bahoakie 3 bazoazkie 3 bazoazkiete
73 1
3 hura
1 bad(ih)oakit
2 bad(ih)oakik/n
3 bad(ih)oakio
1 bad(ih)oakigu
2 bad(ih)oakizu
2' bad(ih)oakizue
3 bad(ih)oakie
3 haiek
1 bad(ih)oazkit
2 bad(ih)oazkik/n
3 bad(ih)oazkio
1 bad(ih)oazkigu
2 bad(ih)oazkizu
2' bad(ih)oazkizue
3 bad(ih)oazkie
JOAN
(ni baDOa)
NNIO
AHALEZKO BALDINTZA (hurbila)
NNIO
baNNl
NOR NORI
1
n oa ki t
2 h oa ki kin
3
d(ih) oa
ki 0
ba- 1 g
oa z ki gu
2 z oa z ki zu
2' z oa z ki zue
3
d(ih) oa ~ 10 e
NNll NN3
(ni baniDdoa)
NN12
NN5
(
. ak) {puedo ir, ire
DI DO e I je peux aller, j'irai
732
75 1
ETORRI
NI
1 nator
2 hator
3 dator
1 gatoz
2 zatoz
2' zatozte
3 datoz
N2
1 nentorrcn
2 hentorren
3 zetorren
1 gentozen
2 zentozen
2' zentozten
3 zetozen
ETORRI { ~ : :
NOR
NI
ORAINALDIA
1 na tor
2 ha tor
3 da tor
1 ga to z
2 za to z
2' za to zte
3 da to z
N2
LEHENALDIA
1 nen torr en
2 hen torr en
3 ze torr en
1 gen to z en
2 zen to z en
2' zen to zte n
3 ze to z en
752
761
ETORRI
N3
1 banentor
2 bahentor
3 baletor
1 bagentoz
2 bazentoz
2' bazentozte
3 baletoz
N4
N4'
1 nentorke 1 nentorkeen
2 hentorke 2 hentorkeen
3 letorke
3 zetorkeen
1 gentozke 1 gentozkeen
2 zentozke 2 zentozkeen
2' zentozkete 2' zentozketen
3 letozke 3 zetozkeen
ETORRI
N3
BALDINTZA
1 ba nen tor
2 ba hen tor
3 ba le tor
1 ba gen to z
2 ba zen to z
2' ba zen to zte
3 ba le to z
N4 N4'
ONDORIOA (D
ONDORIOA (ID
1 nen tor ke
1 nen tor ke en
2 hen tor ke
2 hen tor ke en
3 le tor ke 3 ze tor ke en
1
gen to z ke 1 gen to z ke en
2 zen to z ke 2 zen to z ke en
2'
zen to z ke te 2' zen to z ke te n
3 le to z ke 3 ze to z ke en
762
771
ETORRI
N5
1 natorke
2 hatorke
3 datorke
1 gatozke
2 zatozke
2' zatozkete
3 datozke
N7
N9
1 natorren
2 hatorren 2 hator
3 datorren 3 betor
1 gatozen 2 zatoz
2 zatozen 2' zatozte
2'
zatozten 3 betoz
3
datozen
ETORRI
N7
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
1 na tOff en
2 ha tOff en
3 da tOff en
1 ga to z en
2 za to z en
2' za to zte n
3 da to z en
N8 N2
(ni nentorren)
N9
AGINTALDIA
1
2 ha tor
3 be tor
1
2 za to z
2' za to zte
3 be to z
N5
-
NI
+
ke
1 na tor ke
2 ha tor ke
3
da tor ke
1 ga to z ke
2 za to z ke
2' za to z ke te
3
da to z ke
772
781
ETORRI
NIO
1 banator
2 bahator
3 badator
1 bagatoz
2 bazatoz
2' bazatozte
3 badatoz
ETORRI
N6 N4
(ni nentorke)
N6' N4'
(ni nentorkeen)
NIO
AHALEZKO BALDINTZAK
1 bana tor
2 baha tor
3 bada tor
1 baga to z
2 baza to z
2' ba za to zte
3 bada to z
(baldintza-motak nahasi egiten dira)
NIl N3
Nl2
GEROALDIA
Nl2 N5
(ahalezkoa eta geroaldia berberak dira)
782
ETORRI
(ni nator)
NNl
1 m 1 gu
2 natorkik/n 2 gatozkik/n
3
natorkio 3 gatozkio
2
natorkizu 2 gatozkizu
2'
natorkizue 2' gatozkizue
3
natorkie 3 gatozkie
2 hi 2 zu
2' zuek
1
hatorkit
1
zatozkit
1 zatozkidate
3
hatorkio
3
zatozkio 3 zatozkiote
1
hatorkigu
1
zatozkigu 1 zatozkigute
3
hatorkie
3
zatozkie
3
zatozkiete
79 1
3 hura
1 datorkit
2 datorkik/n
3 datorkio
1 datorkigu
2 datorkizu
2' datorkizue
3 datorkie
3 haiek
1 datozkit
2 datozkik/n
3 datozkio
1 datozkigu
2 datozkizu
2' datozkizue
3 datozkie
ETORRI
(ni nator)
NNl
ORAINALDIA
NOR
NORI
1 na tor ki t
2 ha tor ki kin
3 da tor ki 0
1 ga to z ki gu
2 za to zki zu
2' za to zki zue te
3 da to zki e
792
801
ETORRI
(ni nentorren)
NN2
1 m 1 gu
2 nentorkian/nan
2 gentozkian/nan
3
nentorkion
3 gentozkion
2 nentorkizun
2 gentozkizun
2' nentorkizuen
2' gentozkizuen
3
nentorkien
3 gentozkien
2 hi 2 zu 2' zuek
1
hentorkidan 1 zentozkidan 1 zentozkidaten
3
hentorkion 3
zentozkion
3
zentozkioten
1
hentorkigun 1 zentozkigun 1 zentozkiguten
3
hentorkien
3
zentozkien 3 zentozkieten
3 hura
3 haiek
1 zetorkidan
1 zetozkidan
2 zetorkian/nan
2 zetozkian/nan
3 zetorkion
3
zetozkion
1 zetorkigun
1 zetozkigun
2 zetorkizun
2 zetozkizun
2' zetorkizuen 2' zetozkizuen
3 zetorkien
3 zetozkien
ETORRI
(ni nentorren)
NN2
LEHENALDIA
NOR
NORI
1 nen tor ki t
2 hen tor ki kin
3 ze tor ki 0
1 gen to zki gu
-0
2 zen to z ki zu
2'
zen to zki zue te
3 ze to zki e
802
ETORRI
(ni banentor)
NN3
1 ill
1 gu
2
banentorkikln 2
bagentozkik/n
3 banentorkio 3 bagentozkio
2 banentorkizu 2 bagentozkizu
2' banentorkizue 2' bagentozkizue
3 banentorkie 3 bagentozkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahentorkit 1 bazentozkit 1 bazentozkidate
3 bahentorkio 3 bazentozkio 3 bazentozkiote
1
bahentorkigu
1 bazentozkigu 1 bazentozkigute
3 bahentorkie 3 bazentozkie 3 bazentozkiete
3 hura
3 haiek
1 baletorkit 1 baletozkit
2 baletorkik/n 2 baletozkik/n
3 baletorkio 3 baletozkio
1 baletorkigu 1 baletozkigu
2 baletorkizu 2 baletozkizu
2' baletorkizue 2' baletozkizue
3 baletorkie 3 baletozkie
81 1
NN3
ETORRI
(ni banentor)
NN3
BALDINTZA
ba NN2 n
(eta hirugarren pertsonetan z- > 1-)
NOR
NORI
1 ba nen tor ki
t
2 ba hen tor ki
kin
3 ba le tor ki
0
1 ba gen to zki
gu
2 ba zen to zki
zu
2' ba .en to zki
zue te
3 ba le to zki
e
812
ETORRI
(ni nentorke)
NN4
1 m 1 gu
2 nentorkiakeInake 2 gentozkiakeInake
3 nentorkioke 3 gentozkioke
2 nentorkizuke 2 gentozkizuke
2' nentorkizueke 2' gentozkizueke
3 nentorkieke 3 gentozkieke
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hentorkidake 1 zentozkidake 1 zentozkidakete
3 hentorkioke 3 zentozkioke 3 zentozkiokete
1 hentorkiguke
1 zentozkiguke 1 zentozkigukete
3 hentorkieke 3 zentozkieke 3 zentozkiekete
3 hura
3
haiek
1 letorkidake
1 letozkidake
2 letorkiakeInake
2 letozkiake/nake
3 letorkioke 3 letozkioke
1 letorkiguke
1 letozkiguke
2 letorkizuke
2 letozkizuke
2' letorkizueke
2' letozkizueke
3 letorkieke
3 letozkieke
821
ETORRI
(ni nentorke)
NN4
ONDORIOA (I)
NN4 -
NN2 - n
+
ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > l-)
NOR
NORI
1 nen tor 10 t
2 hen tor 10 kin
3 le tor 10 0
1 gen to z10 gu ke
2 zen to z10 zu
2' zen to z10 zue
te
3 le to z10 e
822
ETORRI
(ni nentorkeen)
NN4'
1 ill
2 nentorkiakeen/nakeen
3 nentorkiokeen
2 nentorkizukeen
2' nentorkizuekeen
3 nentorkiekeen
1 gu
2 gentozkiakeen/naken
3 gentozkiokeen
2 gentozkizukeen
2' gentozkizuekeen
3 Q:entozkiekeen
2 hi
1 hentorkidakeen
3 hentorkiokeen
1 hentorkigukeen
3 hentorkiekeen
2 zu
1 zentozkidakeen
3 zentozkiokeen
1 zentozkigukeen
3 zentozkiekeen
2' zuek
1 zentozkidaketen
3 zentozkioketen
1 zentozkiguketen
3 zentozkieketen
3 hura 3 haiek
1 zetorkidakeen 1 zetozkidakeen
2
zetorkiakeenInakeen 2 zetozkiakeen/nakeen
3
zetorkiokeen 3
zetozkiokeen
1
zetorkigukeen 1
zetozkigukeen
2
zetorkizukeen 2
zetozkizukeen
2'
zetorkizuekeen 2' zetozkizuekeen
3
zetorkiekeen 3
zetozkiekeen
83 1
ETORRI
(ni nentorkeen)
NN4'
ONDORIOA (11)
NN4'
-
NN2
+
(-ke-)
NOR
NORI
1 nen tor ki t
2 hen tor ki
kin
3 ze tor ki
0
1 gen to zki
gu
ke -0
2 zen to zki
zu
2'
zen to zki
zue
te
3 ze to zki
e
832
ETORRI
(Di Datorke)
NN5
1 m
1 gu
2
natorkiake/nake
2
gatozkiake /nake
3
natorkioke
3
gatozkioke
2
natorkizuke
2
gatozkizuke
2'
natorkizueke
2'
gatozkizueke
3
natorkieke
3 gatozkieke
2 hi 2 zu
2' zuek
1
hatorkidake
1
zatozkidake
1
zatozkidakete
3
hatorkioke
3
zatozkioke
3
zatozkiokete
1
hatorkiguke
1
zatozkiguke
1
zatozkigukete
3
hatorkieke
3
zatozkieke
3
zatozkiekete
3 hura 3 haiek
1
datorkidake
1
datozkidake
2
datorkiake/nake
2
datozkiake/nake
3
datorkioke 3
datozkioke
1
datorkiguke
1
datozkiguke
2
datorkizuke
2
datozkizuke
2'
datorkizueke
2'
datozkizueke
3
datorkieke
3
datozkieke
841
ETORRI
(ni natorke)
NN5
AHALEZKOA(I)
NOR
NORI
1 na tor ki t
2 ha tor ki
kin
3 da tor ki
0
1 ga to zki gu ke
2 za to lki zu
2' za to z ki
zue
te
3 da to zki
e
842
85 1
ETORRI
(ni natorren)
NN7
1 m
1 gu
2
natorkian/nan
2 gatozkian/nan
3
natorkion 3 gatozkion
2
natorkizun 2 gatozkizun
2'
natorkizuen 2' gatozkizuen
3
natorkien 3 gatozkien
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hatorkidan
1
zatozkidan 1 zatozkidaten
3
hatorkion
3
zatozkion
3
zatozkioten
1
hatorkigun 1 zatozkigun 1 zatozkiguten
3
hatorkien
3
zatozkien
3 zatozkieten
3 hura
3
haiek
1
datorkidan
1 datozkidan
2
datorkian/nan
2 datozkian/nan
3
datorkion
3
datozkion
1
datorkigun
1 datozkigun
2
datorkizun
2
datozkizun
2'
datorkizuen
2' datozkizuen
3
datorkien
3
datozkien
ETORRI
NN6 NN4
NN6' NN4'
NN7 NNl + (e)n
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
NOR NORI
1 na tor ki
t
2 ha tor ki kin
3 da tor ki
0
1 ga to z ki
gu
-0
2 za to zki
zu
2'
za to zki zue te
3 da to zki
e
852
86 I
ETORRI
(hator!)
NN9
2 hi 2 zu
2' zuek
1 hatorkit 1 zatozkit 1 zatozkidate
3 hatorkio 3 zatozkio 3 zatozkiote
1 hatorkigu 1 zatozkigu 1 zatozkigute
3 hatorkie 3 zatozkie 3 zatozkiete
3 hura 3
haiek
1 betorkit 1 betozkit
2 betorkik/n 2 betozkik/n
3 betorkio 3 betozkio
1 betorkigu 1 betozkigu
2 betorkizu 2 betozkizu
2' betorkizue 2' betozkizue
3 betorkie 3 betozkie
ETORRI
(Ri nentorren)
(sobj.)
NN8 NN2
NN9
(hator!)
AGINTALDIA
NOR
1
2 ha tor ki
3 be tor ki
1
2 za to z ki
2' za to z ki
3 be to z ki
NORI
t
kin
o
gu
zu
zue te
e
862
ETORRI
(ni banator)
NNIO
1 ID 1 gu
2 banatorkik/n 2 bagatozkik/n
3 banatorkio 3 bagatozkio
2 banatorkizu 2 bagatozkizu
2' banatorkizue 2' bagatozkizue
3 banatorkie 3 bagatozkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahatorkit 1 bazatozkit 1 bazatozkidate
3 bahatorkio 3 bazatozkio 3 bazatozkiote
1 bahatorkigu 1 bazatozkigu 1 bazatozkigute
3 bahatorkie 3 bazatozkie 3 bazatozkiete
3 hura 3 haiek
1 badatorkit 1 badatozkit
2 badatorkik/n 2 badatozkik/n
3 badatorkio 3 badatozkio
1 badatorkigu 1 badatozkigu
2 badatorkizu 2 badatozkizu
2' badatorkizue 2' badatozkizue
3 badatorkie 3 badatozkie
871
ETORRI
(ni banator)
NNIO
AHALEZKO BALDINTZA
NNIO ba NNl
NOR NORI
1 na tor ki t
2 ha tor ki kin
3 da tor ki 0
ba-
1 ga to zki gu
2 za to zki zu
2' za to z ki zue te
3 dato z ki e
NNll NN3
(ni banentor)
NN12 NN5
~ puedo venir, vendre
(nl natorke) ~ je peux venir, je viendrai
872
881
IBILI
NI
1 nabil
2 habil
3 dabil
1 gabiltza
2 zabiltza
2' zabiltzate
3 dabiltza
N2
1 nenbilen
2 henbilen
3 zebilen
1 genbiltzan
2 zenbiltzan
2' zenbiltzaten
3 zebiltzan
mILl f ~ l l e r
NI
ORAINALDIA
1 na bi!
2 ha bi!
3 da bi!
1 ga bi! tza
2 za bi! tza
2' za bi! tzate
3 da bi! tza
N2
LEHENALDIA
1 nen bi! en
2 hen bi! en
3 ze bi! en
1 gen bi! tza n
2 zen bi! tza n
2' zen bil tza te n
3 ze bi! tza n
882
N4
mILl
N3
1 banenbil
2 bahenbil
3 balebil
1 bagenbiltza
2 bazenbiltza
2' bazenbiltzate
3 balebiltza
N4'
891
1
nenbilke
1
nenbilkeen
2
henbilke
2
henbilkeen
3
lebilke
3
zebilkeen
1
genbilzke
1
genbilzkeen
2
zenbilzke
2
zenbilzkeen
2'
zenbilzkete
2'
zenbilzketen
3
lebilzke
3
zebilzkeen
N4
mILl
N3
BALDINTZA
1 ba nen bi!
2 ba hen bi!
3 ba le bi!
1 ba gen bi! tza
2 ba zen bi! tza
2' ba zen bi! tza te
3 ba le bi! tza
N4'
ONDORIOA (I)
1 nen bi! ke
2 hen bi! ke
3 le bi! ke
1 gen bi! z ke
2 zen bi! z ke
2' zen bi! z ke te
3 le bi! z ke
ONDORIOA (11)
1 nen bi! ke en
2 hen bi! ke en
3 ze bi! ke en
1 gen bi! z ke en
2 zen bi! z ke en
2' zen bi! z ke te n
3 ze bi! z ke en
892
901
IBILI
N5
1 nabilke
2 habilke
3 dabilke
1 gabilzke
2 zabilzke
2' zabilzkete
3 dabilzke
N7
1 nabilen
2 habilen
3 dabilen
1 gabiltzan
2 zabiltzan
2' zabiltzaten
3 dabiltzan
N9
2 habil
3 bebil
2 zabiltza
2' zabiltzate
3 bebiltza
1 na bi! ke
2 ha bi! ke
3 da bi! ke
mILl
N5 NI +Ke
1 ga bi! z ke
2 za bi! z ke
2' za bi! z ke te
3 da bi! z ke
N6 N4
(ni nenbilke)
N6' N4'
(ni nenbilkeen)
N7
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
1 na bi! en 1 ga bi! tza n
2 ha bi! en 2 za bi! tza n
3 da bi! en 2' za,bi! tza te n
3 da bi! tza n
1
2 ha bi!
3 be bi!
N8 N2
(ni nenbilen)
N9
AGINTALDIA
1
2 za bi! tza
2' za bi! tza te
3 be bi! tza
902
911
IBILI
NIO
1 banabil
2 bahabil
3 badabil
1 bagabiltza
2 bazabiltza
2' bazabiltzate
3 badabiltza
IBILI
NIO
AHALEZKO BALDINTZAK
1 ba na bil
2 ba ha bi!
3 ba da bi!
1 ba ga bi! tza
2 ba za bi! tza
2' baza bi! tza te
3 ba da bi! tza
(baldintza-motak nahasi egiten dira)
NIl N3
Nl2
GEROALDIA
N12 N5
(ahalezkoa eta geroaldia berberak dira)
91 2
IBILI
(ni nabil)
NNl
1 ill
1 gu
2 nabilkik/n 2 gabilzkik/n
3 nabilkio 3 gabilzkio
2 nabilkizu 2 gabilzkizu
2' nabilkizue 2' gabilzkizue
3 nabilkie 3 gabilzkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 habilkit 1 zabilzkit 1 zabilzkidate
3 habilkio 3 zabilzkio 3 zabilzkiote
1 habilkigu 1 zabilzkigu 1 zabilzkigute
3 habilkie 3 zabilzkie 3 zabilzkiete
921
3 hura
1 dabilkit
2 dabilkik/n
3 dabilkio
1 dabilkigu
2 dabilkizu
2' dabilkizue
3 dabilkie
3 haiek
1 dabilzkit
2 dabilzkik/n
3 dabilzkio
1 dabilzkigu
2 dabilzkizu
2' dabilzkizue
3 dabilzkie
mILl
(ni nabil)
NNl
ORAINALDIA
NOR NORI
1 na bi! ki
t
2 ha bil ki
kin
3 da bi! ki
0
1 ga bi! z ki gu
2 za bi! z ki zu
2' za bi! z ki
zue te
3 da bi! z ki e
922
93 1
IBILI
(ni nenbilen)
NN2
1 ID 1 gu
2
nenbilkian/nan
2
genbilzkian/nan
3
nenbilkion
3
genbilzkion
2
nenbilkizun
2
genbilzkizun
2'
nenbilkizuen
2'
genbilzkizuen
3
nenbilkien
3
genbilzkien
2 hi 2 zu 2' zuek
1 henbilkidan 1 zenbilzkidan
1
zenbilzkidaten
3
henbil)cion
3
zenbilzkion
3
zenbilzkioten
1 henbilkigun
1 zenbilzkigun
1
zenbilzkiguten
3 henbilkien
3 zenbilzkien
3
zenbilzkieten
3 hura 3 haiek
1 zebilkidan
1
zebilzkidan
2
zebilkianInan
2
zebilzkianInan
3
zebilkion
3
zebilzkion
1
zebilkigun
1
zebilzkigun
2 zebilkizun
2 zebilzkizun
2' zebilkizuen
2'
zebilzki,Zuen
3
zebilkien
3
zebilzkien
IBILI
(ni nenbilen)
NN2
LEHENALDIA
NOR NORI
1 nen bi! ki t
2 hen bi! ki kin
3 ze bi! ki 0
1 gen bi! z ki gu -0
2 zen bi! z ki zu
2' zen bi! z ki zue te
3 ze
bi) z ki e
932
mILl
(ni banenbil)
NN3
1 m 1 gu
2 banenbilkik/n 2 bagenbilzkikIn
3 banenbilkio 3 bagenbilzkio
2 banenbilkizu 2 bagenbilzkizu
2' banenbilkizue 2' bagenbilzkizue
3 banenbilkie 3 bagenbilzkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahenbilkit 1 bazenbilzkit 1 bazenbilzkidate
3 bahenbilkio 3 bazenbilzkio 3 bazenbilzkiote
1 bahenbilkigu 1 bazenbilzkigu 1 bazenbilzkigute
3 bahenbilkie 3 bazenbilzkie 3 bazenbilzkiete
3 hura
3
haiek
1 balebilkit 1 balebilzkit
2 balebilkik/n 2 balebilzkik/n
3 balebilkio 3 balebilzkio
1 balebilkigu 1 balebilzkigu
2 balebilkizu 2 balebilzkizu
2' balebilkizue 2' balebilzkizue
3 balebilkie 3 balebilzkie
941
mILl
(ni banenbil)
NN3
BALDINTZA
NN3 ba NN2 -n
(eta hirugarren pertsonetan z- >/-)
NOR
NORI
1 nen bit ki
t
2 hen bil ki
kin
3 le bit ki 0
ba- 1
gen bit z ki
gu
2 zen bit z ki zu
2' zen bit z ki zue te
3 le bit z ki e
942
95 1
mILl
(ni nenbilke)
NN4
1 m 1 gu
2 nenbilkiake/nake 2 genbilzkiake/nake
3 nenbilkioke 3 genbilzkioke
2 nenbilkizuke 2 genbilzkizuke
2' nenbilkizueke 2' genbilzkizueke
3 nenbilkieke 3 genbilzkieke
2 hi 2 zu 2' zuek
1 henbilkidake 1 zenbilzkidake 1 zenbilzkidakete
3 henbilkioke 3 zenbilzkioke 3 zenbilzkiokete
1 henbilkiguke 1 zenbilzkiguke 1 zenbilzkigukete
3 henbilkieke 3 zenbilzkieke 3 zenbilzkiekete
3 hura 3
haiek
1 lebilkidake
1 lebilzkidake
2 lebilkiake/nake 2 lebilzkiake/nake
3 lebilkioke 3 lebilzkioke
1 lebilkiguke 1 lebilzkiguke
2 lebilkizuke 2 lebilzkizuke
2' lebilkizueke 2' lebilzkizueke
3 lebilkieke 3 lebilzkieke
NN4
mILl
(Ri nenbilke)
NN4
ONDORIOA (I)
NN2 - n
+
ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > 1-)
NOR NORI
1 nen bil ki t
2 hen bi! ki
kin
3 le bi! ki 0
1 gen bil z ki gu ke
2 zen bi! z ki zu
2' zen bi! z ki zue te
3 le bi! z ki e
952
mILl
(ni nenbilkeen)
NN4'
1 ID
2 nenbilkiakeen/nakeen
3 nenbilkiokeen
2 nenbilkizukeen
2' nenbilkizuekeen
3 nenbilkiekeen
1 gu
2 genbilzkiakeen/nakeen
3 genbilzkiokeen
2 genbilzkizukeen
2' genbilzkizuekeen
3 genbilzkiekeen
2 hi 2 zu 2' zuek
1 henbilkidakeen 1 zenbilzkidakeen 1 zenbilzkidaketen
3 henbilkiokeen 3 zenbilzkiokeen 3 zenbilzkioketen
1 henbilkigukeen 1 zenbilzkigukeen 1 zenbilzkiguketen
3 henbilkiekeen 3 zenbilzkiekeen 3 zenbilzkieketen
3 hura 3 haiek
1 zebilkidakeen 1 zebilzkidakeen
2 zebilkiakeen/nakeen 2 zebilzkiakeen/nakeen
3 zebilkiokeen 3 zebilzkiokeen
1 zebilkigukeen 1 zebilzkigukeen
2 zebilkizukeen 2 zebilzkizukeen
2' zebilkizuekeen 2' zebilzkizuekeen
3 zebilkiekeen 3 zebilzkiekeen
961
IBILI
(ni nenbilkeen)
ONDORIOA (11)
NN4'
-
NN2
+
(-ke-)
NOR NORI
1 nen bi! ki t
2 hen bi! ki kin
3 ze bi! ki 0
1 gen bi! z ki gu ke -n
2 zen bi! z ki zu
2' zen bi! z ki zue te
3 ze bi! z ki e
962
971
mILl
(ni nabilke)
NN5
1 ill 1
gu
2
nabilkiake/nake 2
gabilzkiake /nake
3
nabilkioke 3
gabilzkioke
2
nabilkizuke 2
gabilzkizuke
2'
nabilkizueke 2'
gabilzkizueke
3
nabilkieke 3
gabilzkieke
2 hi
2 zu
2' zuek
1
habilkidake
1
zabilzkidake 1 zabilzkidakete
3
habilkioke
3
zabilzkioke 3 zabilzkiokete
1
habilkiguke
1
zabilzkiguke 1 zabilzkigukete
3
habilkieke
3
zabilzkieke
3
zabilzkiekete
3 hura
3 haiek
1
dabilkidake 1 dabilzkidake
2
dabilkiake/nake 2 dabilzkiake/nake
3
dabilkioke 3
dabilzkioke
1
dabilkiguke 1
dabilzkiguke
2
dabilkizuke 2
dabilzkizuke
2'
dabilkizueke 2'
dabilzkizueke
3
dabilkieke 3
dabilzkieke
mILl
(ni nabilke)
NN5
AHALEZKOA(I)
NOR
NORI
1 na bi! ki t
2 ha bi! ki kin
3 da bi! ki
0
1 ga bit z ki
gu ke
2 za bi! z ki zu
2' za bi! z ki zue te
3 da bi! z ki
e
972
IBILI
(ni nabilen)
NN7
1 ill 1 gu
2 nabilkian/nan 2 gabilzkianInan
3 nabilkion 3 gabilzkion
2 nabilkizun 2 gabilzkizun
2'
nabilkizuen
2'
gabilzkizuen
3 nabilkien 3 gabilzkien
2 hi 2 zu
2' zuek
1 habilkidan 1 zabilzkidan 1 zabilzkidaten
3 habilkion 3 zabilzkion 3 zabilzkioten
1 habilkigun 1 zabilzkigun 1 zabilzkiguten
3 habilkien 3 zabilzkien 3 zabilzkieten
98 1
3 hura
1 dabilkidan
2 dabilkian/nan
3 dabilkion
1 dabilkigun
2 dabilkizun
2' dabilkizuen
3 dabilkien
3 haiek
1 dabilzkidan
2 dabilzkian/nan
3 dabilzkion
1 dabilzkigun
2 dabilzkizun
2' dabilzkizuen
3 dabilzkien
IBILI
NN6 - NN4
NN6'
NN7
- NN4'
NNl + (e)n
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
NOR NORI
1 na bi! ki
t
2 ha bi! ki
kin
3 da bi! ki
0
1 ga bi! z ki
gu
-0
2 za bi! z ki
zu
2' za bi! z ki zue te
3 da bi! z ki e
982
IBILI
(habil!)
NN9
2 hi 2 zu
2' zuek
1 habilkit 1 zabilzkit 1
zabilzkidate
3 habilkio 3 zabilzkio 3 zabilzkiote
1 habilkigu 1 zabilzkigu 1 zabilzkigute
3 habilkie 3 zabilzkie 3 zabilzkiete
991
3 hura
1 bebilkit
2 bebilkik/n
3 bebilkio
1 bebilkigu
2 bebilkizu
2' bebilkizue
3 bebilkie
3 haiek
1 bebilzkit
2 bebilzkik/n
3 bebilzkio
1 bebilzkigu
2 bebilzkizu
2' bebilzkizue
3 bebilzkie
IBILI
(ni nenbilen)
(subj.)
NN8 NN2
NN9
(habil!)
AGINTALDIA
NOR NORI
1 t
2 ha bit ki kin
3 be bit ki 0
1 gu
2 za bit z ki zu
2'
za bil z ki zue te
3 be bit z ki e
992
IBILI
(ni banabil)
NNIO
1 fil
1 gu
2 banabilkik/n 2 bagabilzkik/n
3 banabilkio 3 bagabilzkio
2 banabilkizu 2 bagabilzkizu
2' banabilkizue 2' bagabilzkizue
3 banabilkie 3 bagabilzkie
2 hi
2 zu 2' zuek
1 bahabilkit 1 bazabilzkit 1 bazabilzkidate
3 bahabilkio
3
bazabilzkio 3 bazabilzkiote
1
bahabilkigu 1 bazabilzkigu 1 bazabilzkigute
3
bahabilkie 3 bazabilzkie 3
bazabilzkiete
100 1
3 hura
1 badabilkit
2 badabilkikln
3 badabilkio
1 badabilkigu
2 badabilkizu
2' badabilkizue
3 badabilkie
3 haiek
1 badabilzkit
2 badabilzkik/n
3 badabilzkio
1 badabilzkigu
2 badabilzkizu
2' badabilzkizue
3 badabilzkie
IBILI
(Ri banabil)
NNIO ba NNl
NOR NORI
1 na bi! ki t
2 ha bi! ki kin
3 da bi! ki 0
ba- 1 ga bil z ki gu
2 za bi! z ki zu
2' za bil z ki zue te
3 da bil z ki e
NNll NN3
(Ri banenbil)
NN12 NN5
(
e belk) I puedo andar, andare
m na I e l je peux marcher, je marcherai
1002
ATXEKI (ETXEKI)
NNl
1 ID 1 gu
1
natxekik/n
2
gatxezkik/n
3
natxekio
3
gatxezkio
2
natxekizu
2
gatxezkizu
2'
natxekizue
2'
gatxezkizue
3
natxekie 3
gatxezkie
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hatxekit
1
zatxezkit
1
zatxezkidate
3 hatxekio
3
zatxezkio
3
zatxezkiote
1 hatxekigu
1
zatxezkigu
1
zatxezkigute
3 hatxekie
3
zatxezkie
3
zatxezkiete
3
hura 3 haiek
1
datxekit
1
datxezkit
2
datxekik/n
2
datxezkik/n
3 datxekio
3
datxezkio
1
datxekigu
1
datxezkigu
2
datxekizu
2
datxezkizu
2'
datxekizue
2'
datxezkizue
3 datxekie
3
datxezkie
101 1
ATXEKI (ETXEKI)
(adherir, adherer)
NNl
ORAINALDIA
NOR NORI
1 na txe ki
t
2 ha txe ki
kin
3 da txe ki
0
1 ga txe z ki
gu
2 za txe z ki
zu
2' za txe z ki
zue te
3 da txe z ki
e
1012
ATXEKI (ETXEKI)
NN2
1 ill
1 gu
2 nentxekian/nan 2 gentxezkian/nan
3 nentxekion
3 gentxezkion
2 nentxekizun 2 gentxezkizun
2' nentxekizuen
2' gentxezkizuen
3
nentxekien
3 gentxezkien
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hentxekidan
1 zentxezkidan 1 zentxezkidaten
3 hentxekion
3
zentxezkion 3
zentxezkioten
1 hentxekigun
1 zentxezkigun 1 zentxezkiguten
3 hentxekien
3
zentxezkien 3
zentxezkieten
3 hura
3 haiek
1
zetxekidan
1 zetxezkidan
2 zetxekian/nan 2 zetxezkian/nan
3
zetxekion
3
zetxezkion
1
zetxekigun
1 zetxezkigun
2
zetxekizun
2 zetxezkizun
2'
zetxekizuen
2'
zetxezkizuen
3
zetxekien
3
zetxezkien
102 1
ATXEKI (ETXEKI)
NN2
LEHENALDIA
NOR NORI
1 nen txe ki
t
2
hen txe ki
kin
3
ze txe ki
0
1
gen txe z ki
gu -0
2 zen txe z ki
zu
2'
zen txe z ki
zue te
3
ze txe z ki
e
1022
ATXEKI (ETXEKI)
NN4
1 m
2 nentxekiake/nake
3 nentxekioke
2 nentxekizuke
2' nentxekizueke
3 nentxekieke
1 gu
2 gentxezkiake/nake
3 gentxezkioke
2 gentxezkizuke
2' gentxezkizueke
3 gentxezkieke
2 hi
1 hentxekidake
3 hentxekioke
1 hentxekiguke
3 hentxekieke
2 zu
1 zentxezkidake
3 zentxezkioke
1 zentxezkiguke
3 zentxezkieke
2' zuek
1 zentxezkidakete
3 zentxezkiokete
1 zentxezkigukete
3 zentxezkiokete
103 I
3 hura
1 letxekidake
2 letxekiakemake
3 letxekioke
1 letxekiguke
2 letxekizuke
2' letxekizueke
3 letxekieke
3 hura
1 betxekit
2 betxekik/n
3 betxekio
1 betxekigu
2 betxekizu
2' betxekizue
3 betxekie
NN9
3 haiek
1 letxezkidake
2 letxezkiake/nake
3 letxezkioke
1 letxezkiguke
2 letxezkizuke
2' letxezkizueke
3 letxezkieke
3 haiek
1 betxezkit
2 betxezkik/n
3 betxezkio
1 betxezkigu
2 betxezkizu
2' betxezkizue
3 betxezkie
NN4
ATXEKI (ETXEKI)
NN4
ONDORIOA (I)
NN2 - n + ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > 1-)
NOR NORI
1 nen txe ki t
2 hen txe ki kin
3
le
txe ki
0
1
gen txe zki gu ke
2 zen txe zki zu
2' zen txe zki zue te
3
le txe zki e
NN9
AGINTALDIA
NOR NORI
1
t
2 kin
3 be txe ki
0
1
gu
2 zu
2' zue
3 be txe z ki e
1032
104 I
JARRAIKI (JARRAITU)
NNl
1 ID
1 gu
2 narraik/n 2 garraizkik/n
3 narraio 3 garraizkio
2 narraizu 2 garraizkizu
2' narraizue 2' garraizkizue
3 narrale
3 garraizkie
2 hi
2 zu 2' zuek
1 harrait 1 zarraizkit 1 zarraizkidate
3 harraio 3 zarraizkio 3 zarraizkiote
1 harraigu 1 zarraizkigu 1 zarraizkigute
3 harraie 3 zarraizkie 3 zarraizkiete
3 hura 3
haiek
1 darrait 1 darraizkit
2 darraik/n 2 darraizkik/n
3 darraio 3 darraizkio
1 darraigu 1 darraizkigu
2 darraizu 2 darraizkizu
2' darraizue 2' darraizkizue
3 darraie 3 darraizkie
JARRAIKI (JARRAITU)
(seguir, suivre)
NNl
ORAINALDIA
NOR NORI
1 na rrai
t
2 ha rrai
kin
3 da rrai
0
1 ga rrai zki
gu
2 za rrai zki
zu
2' za rrai zki zue te
3 da rrai zki
e
104 2
JARRAIKI (JARRAITU)
NN2
1 ID 2 gu
2 ninderraianInan 2 ginderraizkian/nan
3
ninderraion
3
ginderraizkion
2
ninderraizun 2
ginderraizkizun
2'
ninderraizuen 2' ginderraizkizuen
3
ninderraien
3
ginderraizkien
2 hi 2 zu
2' zuek
1 hinderraidan 1
zinderraizkidan
1 zinderraizkidaten
3
hinderraion 3
zinderraizkion
3
zinderraizkioten
1 hinderraigun 1
zinderraizkigun
1 zinderraizkiguten
3
hinderraien
3
zinderraizkien
3
zinderraizkieten
3 hura
3 haiek
1 zerraidan 1
zerraizkidan
2
zerraian/nan 2
zerraizkian/nan
3
zerraion
3
zerraizkion
1
zerraigun 1 zerraizkigun
2
zerraizun
2
zerraizkizun
2'
zerraizuen 2'
zerraizkizuen
3
zerraien
3
zerraizkien
105 1
JARRAIKI (JARRAITU)
NN2
LEHENALDIA
NOR
NORI
1 ninde rrai t
2 hinde rrai kin
3 ze rral 0
1 ginde rrai zki gu
-0
2
zinde rrai zki zu
2'
zinde rrai zki
zue te
3
ze rrai zki e
1052
JARRAIKI (JARRAlTU)
NN4
1 fil
2 ninderraiake/nake
3 ninderraioke
2 ninderraizuke
2' ninderraizueke
3 ninderraieke
1 gu
2 ginderraizkiake/nake
3 ginderraizkioke
2 ginderraizkizuke
2' ginderraizkizueke
3 ginderraizkieke
2 hi 2 zu
2' zuek
1 hinderraidake 1 zinderraizkidake 1 zinderraizkidakete
3 hinderraioke 3 zinderraizkioke 3 zinderraizkiokete
1 hinderraiguke 1 zinderraizkiguke 1 zinderraizkigukete
3 hinderraieke 3 zinderraizkieke 3 zinderraizkiekete
1061
3 hura
1 lerraidake
2 lerraiake/nake
3 lerraioke
1 lerraiguke
2 lerraizuke
2' lerraizueke
3 lerraieke
3 hura
1 berrait
2 berraik/n
3 berraio
1 berraigu
2 berraizu
2' berraizue
3 berraie
NN9
3 haiek
1 lerraizkidake
2 lerraizkiake/nake
3 lerraizkioke
1 lerraizkiguke
2 lerraizkizuke
2' lerraizkizueke
3 lerraizkieke
3 haiek
1 berraizkit
2 berraizkikln
3 berraizkio
1 berraizkigu
2 berraizkizu
2' berraizkizue
3 berraizkie
JARRAIKI (JARRAITU)
NN4
ONDORIOA (I)
NN4 NN2 - n
+
ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > l-)
NOR NORI
1 ninde rrai t
2 hinde rrai kin
3 le rrai 0
1 ginde rrai zki gu
ke
2 zinde rrai zki zu
2' zinde rrai zki zue
te
3 le rrai zki e
NN9
AGINTALDIA
NOR NORI
1 t
2 kin
3 be rrai 0
1 gu
2 zu
2' zue
3
be rrai zki
e
1062
107 I
EKIN
NNl
3 han
3 haiei
1 nakio 1 nakie
2 hakio 2 hakie
3 dakio 3 dakie
1 gakizkio 1 gakizkie
2 zakizkio 2 zakizkie
2' zakizkiote 2' zakizkiete
3 dakizkio 3 dakizkie
NN2
3 hari 3 haiei
1 nenkion 1 nenkien
2 henkion 2 henkien
3 zekion 3 zekien
1 genkizkion 1 genkizkien
2 zenkizkion 2 zenkizkien
2' zenkizkioten 2' zenkizkieten
3 zekizkion 3 zekizkien
EKIN {
~ e d i c a r s e ~
s adonner a
NNl
ORAINALDIA
NOR NORI
1 na ki
2 ha ki
3 da ki 0
1 ga ki zki
2 za ki zki
2' za ki zki
te
3 da ki zki e
NN2
LEHENALDIA
NOR
NORI
1 nen ki
2 hen ki
3 ze ki 0
1 gen ki zki -0
2
zen ki zki
2'
zen ki zki
te
3 ze kizki e
1072
NN4
EKIN
NN4
NN2 - n + ke
1081
3 hari 3 haiei
1 nenkioke 1 nenkieke
2 henkioke 2 henkieke
3 lekioke 3 lekieke
1 genkizkioke 1 genkizkieke
2 zenkizkioke 2 zenkizkieke
2' zenkizkiokete 2' zenkizkiekete
3 lekizkioke 3 lekizkieke
NN9
3 han 3 haiei
2 hakio 2 hakie
3 bekio 3 bekie
2 zakizkio 2 zakizkie
2' zakizkiote
2' zakizkiete
3 bekizkio 3 bekizkie
NN4
EKIN
NN2 - n + ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > 1-)
NOR NORI
1 nen ki
2 hen ki
3 le ki 0
1 gen ki zki
ke,
2 zen ki zki
2' zen ki zki
te
3 le ki zki e
NN9
AGINTALDIA
NOR NORI
1
2 ha ki
3 be ki 0
1
2 za ki zki
2' za ki zkite
3 be ki zki e
1082
JARIO/JARIN/JARIATU
NNl
3 hura
1 darit
2 darik/n
3 dario
1 darigu
2 darizu
2' darizue
3 darie
NN2
3 haiek
1 darizkit
2 darizkik/n
3 darizkio
1 darizkigu
2 darizkizu
2' darizkizue
3 darizkie
1091
3 hura
3 haiek
1 zeridan 1 zerizkidan
2 zerian/nan 2 zerizkian/nan
3 zenon 3 zerizkion
1 zengun 1 zerizkigun
2 zenzun 2 zerizkizun
2' zenzuen 2' zerizkizuen
3 zenen 3 zerizkien
JARIO/JARIN/JARIATU I ~ ~ r
NNl
ORAINALDIA
NOR NORI
1 t
2 kin
3 da ri 0
1 gu
2 zu
2' zue
3 da ri zki e
NN2
LEHENALDIA
NOR
1
2
3 ze n
1
2
2'
3 ze ri zki
NORI
t
kin
o
gu -0
zu
zue
e
1092
JARIO/JARIN/JARIATU
NN4
3 hura 3 haiek
1
leridake 1 lerizkidake
2
leriake/nake 2 lerizkiake/nake
3
lerioke
3 lerizkioke
1
leriguke 1 lerizkiguke
2
lerizuke
2 lerizkizuke
2'
lerizueke 2' lerizkizueke
3
lerieke 3 lerizkieke
NN9
110 1
3 hura
1 berit
2 berik/n
3 berio
1 berigu
2 berizu
2' berizue
3 berie
3 haiek
1 berizkit
2 berizkik/n
3 berizkio
1 berizkigu
2 berizkizu
2' berizkizue
3 berizkie
JARIO/JARIN/JARIATU
NN4
NN4 NN2 - n + ke
(eta hirugarren pertsonetan z- > 1-)
NOR NORI
1
t
2
kin
3 le ri 0
1
gu
ke
2
zu
2' zue
3 le ri zki
e
NN9
AGINTALDIA
NOR NORI
1 t
2 kin
3 be ri 0
1 gu
2 zu
2' zue
3 be ri zki e
1102
111 1
ETZAN
NI
1 natza 1 nentzan
2 hatza 2 hentzan
3
datza
3
zetzan
1
gautza 1 geuntzan
2
zautza
2 zeuntzan
2' zautzate 2' zeuntzaten
3
dautza
3
zeutzan
NI
ORAINALDIA
NOR
1 na tza
2 ha tza
3 da tza
1 ga u tza
2 za u tza
2' za u tza te
3 dautza
N2
LEHENALDIA
NOR
1 nen
2 hen
3 ze
1 ge
2 ze
2' ze
3 ze
tza
tza
tza
un tza
un tza
un tza te
u tza
-0
111 2
1121
ETZAN
N4
1 nentzake
2 hentzake
3 letzake
1 geuntzake
2 zeuntzake
2' zeuntzakete
3 leutzake
N9
1
2 hatza
3 betza
1
2 zautza
2' zautzate
3 beutza
ETZAN
N4
NOR
1 nen tza
2 hen tza
3 le tza
1 ge un tza ke
2 ze un tza
2'
ze un tza te
3 le u tza
N9
NOR
1
2 ha tza
3 be tza
1
2 za u tza
2' za u tza te
3 be u tza
1122
EDUKI
NNl
1 ill
1 gu
2 naukak/n 2
gauzkak/n
3 nauka 3 gauzka
2 naukazu 2
gauzkazu
2' naukazue 2'
gauzkazue
3 naukate 3 gauzkate
2 hi 2 zu 2' zuek
1
haukat 1
zauzkat 1
zauzkatet
3 hauka 3 zauzka 3
zauzkate
1 haukagu 1
zauzkagu 1
zauzkategu
3 haukate 3 zauzkate 3 zauzkate(te)
3 hura 3 haiek
1 daukat
1
dauzkat
2 daukak/n
2 dauzkak/n
3 dauka
3 dauzka
1 daukagu
1 dauzkagu
2 daukazu
2 dauzkazu
2' daukazue
2' dauzkazue
3 daukate
3 dauzkate
Euskal idazle zaharrek erabili izan dute, noski, aditz honen zenbait dauboko forma.
Hara nola AxuJarrek, besteek beste, diaduko, diadukozu. dadukaio (dadukeo) , ziadukon.
Egungo egunean ere entzun daitezke bizkaieraz deukotsa, neukotsan eta abar, Refranes y
Sentencias -en agertzen den deukok- en antzeko. Hain usuko ez direlako, ez ditugu
halaz ere hemen paradigma osoak ipini nahi izan. Inork erabili nahi izatekotan, bitarakoak
lirateke ereduak: daukakiot edota daukiot, neukakion edota neukion ...
113 1
EDUKI { ~ : ~ ~ :
NNl
ORAIN-ALDIA
NOR NORK
1 nau ka T
2 hau ka KIN
3 dau ka
1 ga u z ka au
2 za u z ka ZU
2' za u z ka te ZUE
3 dauzka TE
113 2
EDUKI
NN2
1 m 1 gu
2 nindukaan/nan 2 ginduzkaan/nan
3 nindukan
3 ginduzkan
2 nindukazun 2 ginduzkazun
2' nindukazuen 2' ginduzkazuen
3 nindukaten 3 ginduzkaten
2 hi 2 zu
2' zuek
1 hindukadan 1 zinduzkadan 1 zinduzkatedan
3 hindukan 3 zinduzkan 3 zinduzkaten
1 hindukagun 1 zinduzkagun 1 zinduzkategun
3 hindukaten 3 zinduzkaten 3 zinduzkate(te)n
3 hura 3 haiek
1 neukan 1 neuzkan
2 heukan 2 heuzkan
3 zeukan 3 zeuzkan
1 geneukan 1 geneuzkan
2 zeneukan 2 zeneuzkan
2' zeneukaten 2' zeneuzkaten
3 zeukaten 3 zeuzkaten
1141
EDUKI
NN2
LEHEN-ALDIA
1,2 NOR NORK
1 nind u ka T
2 hind u ka KIN
3
1 gind u z ka
GU
-0
2 zind u z ka ZU
2' zind u z ka te ZUE
3 TE
3
NORK NOR
1 N eu ka
2 H eu ka
3 Z eu-ka
1 GEN eu ka
-0
2 ZEN eu ka
2' ZEN eu ka TE
3 Z e u z ka TE
1142
1 m
2 banindukak/n
3 baninduka
2 banindukazu
2' banindukazue
3 banindukate
EDUKI
NN3
1 gu
2 baginduzkak/n
3 baginduzka
2 baginduzkazu
2' baginduzkazue
3 baginduzkate
2 hi 2 zu 2' zuek
1 bahindukat 1 bazinduzkat 1
bazinduzkatet
3
bahinduka 3
bazinduzka 3
bazinduzkate
1 bahindukagu 1 bazinduzkagu 1
bazinduzkategu
3
bahindukate
3
bazinduzkate
3
bazinduzkate(te)
3
hura
3 haiek
1 baneuka 1 baneuzka
2
baheuka 2 baheuzka
3
baleuka
3 baleuzka
1 bageneuka 1 bageneuzka
2
bazeneuka
2 bazeneuzka
2' bazeneukate
2' bazeneuzkate
3
baleukate 3 baleuzkate
115 I
EDUKI
NN3
BALDINTZA
1,2 NOR NORK
1 nind u ka T
2 hind u ka KIN
3
ba- 1
gind u z ka GU
2 zind u z ka ZU
2' zind u z ka te ZUE
3 TE
3 NORK
NOR
1 N eu ka
2 H eu ka
3 L eu-ka
ba-
1 GEN eu ka
2 ZEN eu ka
2' ZEN eu ka TE
3 L euzkaTE
1152
EDUKI
NN4
1 ID 1 gu
2 nindukakek/n
2 ginduzkakek/n
3 nindukake
3 ginduzkake
2 nindukakezu
2 ginduzkakezu
2' nindukakezue
2' ginduzkakezue
3 nindukakete
3 ginduzkakete
2 hi
2 zu
2'
zuek
1 hindukaket 1 zinduzkaket 1 zinduzkatet
3 hindukake 3 zinduzkake 3 zinduzkate
1 hindukakegu 1 zinduzkakegu 1 zinduzkategu
3 hindukakete 3 zinduzkakete 3 zinduzkate(te)
1161
3 hura
1 neukake
2 heukake
3 leukake
1 geneukake
2 zeneukake
2' zeneukakete
3 leukakete
3 hura
2 eukak/n
3 beuka
2 eukazu
2' eukazue
3 beukate
NN9
3 haiek
1 neuzkake
2 heuzkake
3 leuzkake
1 geneuzkake
2 zeneuzkake
2' zeneuzkakete
3 leuzkakete
3 haiek
2 euzkak/n
3 beuzka
2 euzkazu
2' euzkazue
3 beuzkate
EDUKI
NN4
ONDORIOA (I)
1,2 NOR NORK
1 nind u ka ke T
2 hind u ka ke KIN
3
1 gind u z ka ke OU
2 zind u z ka ke ZU
2' zind u z ka ke ZUE
3 TE
3 NORK NOR
1 N eu ka
2 H eu ka
3 L eu-ka
1 OEN eu ka ke
2 ZEN eu ka
2' ZEN eu ka TE
3 L e u z ka TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NORK
1
2 KIN
3 (b)e u-ka
1
2 ZU
2' ZUE
3 (b)e u z ka TE
116 2
EKARRI
NNl
1 ill
2 nakarkInakama (4)
3 nakar
2 nakarzu
2' nakarzue
3 nakarte
3 hura
1 dakart
2 dakark/dakama (4)
3 dakar
1 dakargu
2 dakarzu
2' dakarzue
3 dakarte
2 hi
1 hakart
3 hakar
1 hakargu
3 hakarte
2 zu
1 zakartzat
3 zakartza
1 zakartzagu
3 zakartzate
1 gu
2 gakartzak/n
3 gakartza
2 gakartzazu
2' gakartzazue
3 gakartzate
2' zuek
1 zakarztet
3 zakarzte
1 zakarztegu
3 zakarzte(te)
3 haiek
1 dakartzat
2 dakartzak/n
3 dakartza
1 dakartzagu
2 dakartzazu
2' dakartzazue
3 dakartzate
NN9
3 hura
2 ekark/ekama
3 bekar
2 ekarzu
2' ekarzue
3 bekarte
3 haiek
2 (ekar itzak/n) (5)
3 bekartza
2 (ekar itzazu)
2' (ekar itzazue)
3 bekartzate
(4) nakarklnakarna, dakarkldakarna: erlatiboaren -(e)n hartzean, nakarranlnakarnan
eta dakarran Idakarnan bilakatzen dira.
(5) Dakusazunez, hirugarren pertsonakoak bakarrak dira benetan sintetiko.
1171
~ traer
EKARRI ~ apporter
NNl
ORAINALDIA
NOR
NORK
1 na kar T
2 ha kar KIN
3 da kar
1 ga kar tza GU
2 za kar tza ZU
2' za kar zte ZUE
3 da kar tza TE
Oharra:
(hik) nakark, (hik) nakarna (aditz soila)
(hik) dakark, (hik) dakarna
baina = (hik) nakarran egunean .
(hik) dakarran liburua, dakarnan liburua, (aditzak errelati-
boarekin).
NN9
AGINTALDIA
NOR
1
2
3 (b)e kar
1
2
2'
3 (b)e kar tza
NORK
KIN
ZU
ZUE
TE
1172
EKARRI
NNNl
3 hura
1 mn 1 gun
2 dakarkidak/n 2 dakarkiguk/n
3 dakarkit 3 dakarkigu
2 dakarkidazu 2 dakarkiguzu
2' dakarkidazue 2' dakarkiguzue
3 dakarkidate 3 dakarkigute
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 dakarkiat/nat
1 dakarkizut 1 dakarkizuet
3 dakarkikln 3 dakarkizu 3 dakarkizue
1 dakarkiagu/nagu
1 dakarkigu 1 dakarkizuegu
3 dakarkiate/nate
3 dakarkizute 3 dakarkizuete
3 hari
3 haiei
1 dakarkiot 1 dakarkiet (6)
2
dakarkiok/n 2 dakarkiek/n
3 dakarkio
3 dakarkie
1 dakarkiogu 1 dakarkiegu
2 dakarkiozu 2 dakarkiezu
2' dakarkiozue 2' dakarkiezue
3 dakarkiote 3 dakarkiete
3 haiek
Aski da = -karki- > -karzki- egitea
dakarkiot > dakarzkiot
dakarkit
>
dakarzkit.
(6) Objeto delakoa, NOR nahiz ZER, plurala denean, ipin iezaiezu -Z- soila erroaren
ondoren -ki- dutenei eta -ZKI- -ki- ez' dutenei; esaterako: DakarkiotldoJcorz/dot, ekardaz.u-
ekankidazu. Begira, ordea, honakook: ekarzkiok /ekarzkion, ekarzkiek/ekarzkien, ekarzkiozu.
ekarzkiezu. ekarzkiozue. ekarzkiezue.
1181
EKARRI
NNNl
ORAINALDIA
NOR NORI NORK
1 t T
2
kin
KIN
3 da kar-ki
0
1
gu
GU
2
zu
ZU
2'
zue ZUE
3 da kar z ki
e
TE
1182
EKARRI
NNN2
3 hura
1 run
2 hekarkidan
3 zekarkidan
2 zenekarkidan
2' zenekarkidaten
3 zekarkidaten
1 gun
2 hekarkigun
3 zekarkigun
2 zenekarkigun
2' zenekarkiguten
3 zekarkiguten
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 nekarkian/nan 1 nekarkizun 1 nekarkizuen
3 zekarkian/nan 3 zekarkizun 3 zekarkizuen
1 genekarkian /nan 1 genekarkizun 1 genekarkizuen
'3 zekarkiateninateri 3 zekarkizuten 3 zekarkizueten
3 hari 3 haiei
1 nekarkion 1 nekarkien
2 hekarkion 2 hekarkien
3 zekarkion 3 zekarkien
1 genekarkion 1 genekarkien
2 zenekarkion 2 zenekarkien
2' zenekarkioten 2' zenekarkieten
3 zekarkioten 3 zekarkieten
3 haiek
Aski da = -karki- > -karzki- egitea
zekarkidan > zekarzkidan
nekarkizun > nekarzkizun
119 I
EKARRI
NNN2
LEHENALDIA
3 NORK
NOR
NORI
1
N e kar ki t
2
H e kar ki kin
3
Z e kar-ki 0
1
GEN e kar ki gu
-0
2
ZEN e kar ki zu
2'
ZEN e kar ki zue, TE
3
Z ekarzki e TE
1192
3 hura
1 run
2
ekardakm
3 bekarkit
2
ekardazu
2'
ekardazue
3 bekarkidate
EKARRI
NNN9
1 gun
2 ekargukm
3 bekarkigu
2 ekarguzu
2' ekarguzue
3 bekarkigute
2 hiri
3 bekarkikm
3 bekarkiate mate
2 zun
3 bekarkizu
3 bekarkizute
2' zuel
3 bekarkizue
3 bekarkizuet<
3 han 3 haiei
2
ekarriokm
2
ekarriekm
3
bekarkio
3 bekarkie
2
ekarriozu
2
ekarriezu
,",'
ekarriozue 2' ekarriezue
..
3 bekarkiote
3 bekarkiete
3 haiek
Aski da = karki- > karzki- egitea
eta = kar- > karzki- egitea.
bekarkio > bekarzkio
ekarguzu > ekarzkiguzu
1201
EKARRI
NNN9
AGINTALDIA
NOR
NORI NORK
1
t
2
kin KIN
3 (b)e kar (i) 0
1 gu
2
zu
ZU
2' zue ZUE
3 (b)e kar zk
(i) e
TE
1202
ERAMAN
NNl
1
m 1 gu
2 naramakm
2
garamatzakm
3
narama
3
garamatza
2 naramazu 2 garamatzazu
2' naramazue 2' garamatzazue
3 naramate
3
garamatzate
2 hi 2 zu
1 haramat 1 zaramatzat
3 harama 3
zaramatza
1 haramagu 1 zaramatzagu
3
haramate 3 zaramatzate
3 hura
1 daramat
2 daramakm
3 darama
1 daramagu
2 daramazu
2' daramazue
3 daramate
1211
2' zuek
1 zaramaztet
3 zaramazte
1 zaramaztegu
3 zaramazte(te)
3 haiek
1 daramatzat
2 daramatzakm
3 daramatza
1 daramatzagu
2 daramatzazu
2' daramatzazue
3 daramatzate
ERAMAN f
NNl
llevar
emporter
ORAINALDIA
NOR
1 na rama
2 ha rama
3 da rama
1 ga rama tza
2 za rama tza
2' za rama zte
3 da rama tza
NORK
T
KIN
au
ZU
ZUE
TE
121 2
ERAMAN
NN2
1 ill
2 ninderamaanman
3 ninderaman
2 ninderamazun
2' ninderamazuen
3 ninderamaten
2 hi 2 zu
1 gu
2 ginderamatzaan man
3 ginderamatzan
2 ginderamatzazun
2' ginderamatzazuen
3 ginderamatzaten
2' zuek
1 hinderamadan
3 hinderaman
1 hinderamagun
3 hinderamaten
1 zinderamatzadan
3 zinderamatzan
1 zinderamatzagun
3 zinderamatzaten
1 zinderamaztedan
3 zinderamazten
1 zinderamaztegun
3 zinderamazte(te)n
3 hura
1 neraman
2 heraman
3 zeraman
1 generaman
2 zeneraman
2' zeneramaten
3 zeramaten
3 hura
2 eramakm
3 berama
2 eramazu
2' eramazue
3 beramate
3 haiek
1 neramatzan
2 heramatzan
3 zeramatzan
1 generamatzan
2 zeneramatzan
2' zeneramatzaten
3 zeramatzaten
NN9
3 haiek
2
(eramaitzak/n) (7)
3 beramatza
2 (eramaitzazu)
2' (eramaitzazue)
3 beramatzate
(7) Partitzipioak -n galtzen duenez gem, sintetikotzak hartu ditugu eta elkarturik
idatzi.
122 1
ERAMAN
NN2
LEHENALDIA
1,2 NOR NORK
I nind e rama T
2 hind e rama KIN
3
I gind e rama tza GU -0
2 zind e rama tza ZU
2' zind e rama zte ZUE
3
TE
3 NORK
NOR
I N e rama
2 H e rama
3 Z e rama-
I GEN e rama
-0
2 ZEN e rama
2' ZEN erama
TE
3 Z e rama tza TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NORK
I
2 KIN
3 (b)e rama
I
2 ZU
2' ZUE
3 (b)e rama tza TE
1222
ERAMAN
NNNl
3 hura
1 run 1 gun
2
daramakidak m 2
daramakigukm
3
daramakit 3 daramakigu
2
daramakidazu 2
daramakiguzu
2'
daramakidazue 2'
daramakiguzue
3
daramakidate 3 daramakigute
2 hiri 2 zun 2' zuel
1
daramakiat mat 1 daramakizut
1 daramakizuet
3
daramakikm 3 daramakizu 3 daramakizue
1 daramakiagumagu 1 daramakizugu
1 daramakizuegu
3
daramakiate mate 3 daramakizute 3 daramakizuete
3 han 3 haiei
1
daramakiot
1 daramakiet (8)
2
daramakiokm 2 daramakiek m
3 daramakio 3 daramakie
1
daramakiogu
1
daramakiegu
2
daramakiozu
2 daramakiezu
2'
daramakiozue
2' daramakiezue
3
daramakiote 3 daramakiete
3 haiek
Aski da = -ramaki- > -ramazki- egitea
daramakiot > daramazkiot
daramakiote > daramazkiote
(8) Objeto delakoa, NOR nahiz ZER, pluraia denean, ezar iezaiezu -Z- soila erroaren
ondoren -ki- dutenei eta -ZI- -ki- ez dutenei. Begira, ordea, honakook: eramazkiok-
eramazkion, eramazkiek /eramazkien, etab.
123 I
ERAMAN
NNNl
ORAINALDIA
NOR NORI
NORK
1 t T
2 kin KIN
3 da rama ki 0
1 gu av
2 zu ZV
2' zue ZVE
3 da rama z ki e TE
1232
ERAMAN
NNN2
3 hura
1 run
2 heramakidan
3 zeramakidan
2 zeneramakidan
2' zeneramakidaten
3 zeramakidaten
1 gun
2 heramakigun
3 zeramakigun
2 zeneramakigun
2' zeneramakiguten
3 zeramakiguten
2 biri
1 neramakian man
3 zeramakian man
1 generamakianman
3 zeramakiaten maten
2 zun
1 neramakizun
3 zeramakizun
1 generamakizun
3 zeramatizuten
2' zuel
1 neramakizuen
3 zeramakizuen
1 generamakizuen
3 zeramakizueten
3 hari 3 haiei
1 neramakion 1 neramakien
2 heramakion 2 heramakien
3 zeramakion 3 zeramakien
1 generamakion 1 generamakien
2 zeneramakion 2 zeneramakien
2' zeneramakioten 2' zeneramakieten
3 zeramakioten 3 zeramakieten
3 haiek
Aski da = -ramaki- > -ramazki- egitea
heramakidan > heramazkidan
zeramakizuten > zeramazkizuten
124 1
ERAMAN
NNN2
LEHENALDIA
3 NORK
1 N
2 H
3 Z
1 GEN
2 ZEN
2' ZEN
3 Z
e rama
e rama
e rama
e rama
e rama
e rama
e rama
NOR NORI
ki t
ki kin
-ki 0
ki gu
ki zu
ki zue
zki e
-D
TE
TE
1242
ERAMAN
NNN9
3 hura
1 run
1 gun
2
eramadakm 2
eramagukm
3
beramakit
3
beramakigu
2
eramadazu 2
eramaguzu
2'
eramadazue 2'
eramaguzue
3
beramakidate 3
beramakigute
2 hiri 2 zun
2' zuel
3 beramakik m 3
beramakizu
3
beramakizue
3 beramakiate mate 3
beramakizute
3
beramakizuete
3 hari 3 haiei
2
eramaiekm
2
eramaiekm
3
beramakio
3 beramakie
2
eramaiozu
2 eramalezu
2'
eramaiozue
2' eramaiezue
3
beramakiote
3 beramakiete
3 haiek
Aski da = ramaki- > ramazki- egitea
eta = rama- > ramazki-
beramakio > beramazkio
eramagun > eramazkigun
1251
ERAMAN
NNN9
AGINTALDIA
NOR NORI NORK
1 t
2 kin KIN
3 (b)e rama (k)i
0
1 gu
2 zu ZU
2' zue ZUE
3 (b)e rama z ki e TE
1252
ERABILI
NNl
1 nl 1 gu
2
narabilkIna (9) 2 garabiltzakIII
3 narabil 3 garabiltza
2 narabilzu 2
garabiltzazu
2' narabilzue 2' garabiltzazue
3 narabilte 3 garabiltzate
2 hi 2 zu
2' zuek
1
harabilt 1
zarabiltzat
1
zarabilztet
3 harabil 3 zarabiltza
3 zarabilzte
1 harabilgu 1 zarabiltzagu
1 zarabilztegu
3 harabilte 3 zarabiltzate
3 zarabilzte(te)
3 hura 3 haiek
1 darabilt
1 darabiltzat
2
darabilk ma
2 darabiltzakIII
3 darabil 3 darabiltza
1 darabilgu 1 darabiltzagu
2 darabilzu 2 darabiltzazu
2' darabilzue 2' darabiltzazue
3 darabilte 3 darabiltzate
Oharra = (hik) narabilk, (hik) narabilna
baina
(hik) narabilan moduan, (hik) narabilnan moduan.
(9) Erlatiboa hartzean, narabilan eta narabilnan, noski.
1261
~ usar
ERABILI {employer
NNl
GU
ZU
ZUE
TE
NOR
ORAINALDIA
NORK
T
KIN
1 na rabil
2 ha rabil
3 da rabil
1 ga rabil tza
2 za rabil tza
2' za rabil zte
3 da rabil tza
1262
ERABILI
NN2
1 ill 1 gu
2 ninderabilan man 2 ginderabiltzan man
3
ninderabilen 3
ginderabiltzan
2 ninderabilzun 2
ginderabiltzazun
2' ninderabilzuen 2'
ginderabiltzazuen
3 ninderabilten
3
ginderabilten
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hinderabildan 1 zinderabiltzadan
1
zinderabilztedan
3 hinderabilen 3 zinderabiltzan
3
zinderabilzten
1 hinderabilgun 1 zinderabiltzagun
1
zinderabilztegun
3 hinderabilten
3
zinderabiltzaten
3
zinderabilzte(te)n
3 hura 3 haiek
1 nerabilen 1 nerabiltzan
2 herabilen 2 herabiltzan
3
zerabilen
3
zerabiltzan
1
generabilen
1 generabiltzan
2
zenerabilen 2 zenerabiltzan
2'
zenerabilten
2' zenerabiltzaten
3
zerabilten
3
zerabiltzaten
NN9
3 hura
2 erabilkma
3 berabil
2 erabilzu
2' erabilzue
3 berabilte
3 haiek
2 (erabil itzak/n) (10)
3 berabiltza
2 (erabil itzazu)
2' (erabil itzazue)
3 berabiltzate
127 1
(10) Hemen ere hirugarrenak bakarrak dira sintetiko.
ERABILI
NN2
LEHENALDIA
1,2
NOR NaRK
1 nind e rabil T
2 hind e rabil KIN
3
1 gind e rabil tza GU -0
2 zind e rabil tza ZU
2' zind e rabil zte ZUE
3 TE
3 NaRK
NOR
1 N e rabil
2 H e rabil
3 Z e rabil
1 GEN e rabil
-0
2 ZEN e rabil
2' ZEN e rabil
TE
3 Z e rabil
tza TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NaRK
1
2 KIN
3 (b)e rabil -
1
2 ZU
2' ZUE
3 (b)e rabil tza TE
1272
ERABILI
NNNl
3 hura
1 run 1 gun
2 darabilkidak m 2 darabilkjguk m
3 darabilkit 3 darabilkigu
2 darabilkidazu 2 darabilkiguzu
2' darabilkidazue 2' darabilkiguzue
3 darabilkidate 3 darabilkigute
2 hiri 2 zun
2' zuel
1
darabilkiat mat
1 darabilkizut 1 darabilkizuet
3
darabilkikm
3
darabilkizu 3 darabilkizue
1
darabilkiagu magu
1 darabilkizugu 1 darabilkizuegu
3
darabilkiate mate
3 darabilkizute 3 darabilkizuete
3 hari 3 haiei
1 darabilkiot 1
darabilkiet (11)
2 darabilkiok m 2 darabilkiek m
3 darabilkio 3 darabilkie
1 darabilkiogu 1 darabilkiegu
2 darabilkiozu 2 darabilkiezu
2' darabilkiozue 2' darabilkiezue
3 darabilkiote 3 darabilkiete
(11) Objeto deIakoa, NOR nahiz ZER, pIurala denean, ipin iezaiezu -Z- soila erroaren
ondoren -ki dutenei eta -ZKI- ez dutenei. Begira, ordea: erabilzkiok /erabilzkion,
erabilzkiek /erabilzkien, etab.
128 I
ERABILI
NNNl
ORAINALDIA
NOR
NORI NORK
1 t T
2
kin
KIN
3 da rabil ki
0
1
gu
GU
2
zu
ZU
2'
zue
ZUE
3 da rabil z ki
e
TE
1282
ERABILI
NNN2
3 hura
1 run
2 herabilkidan
3 zerabilkidan
2 zenerabilkidan
2' zenerabilkidaten
3 zerabilkidaten
1 gun
2 herabilkigun
3 zerabilkigun
2 zenerabilkigun
2' zenerabilkiguten
3 zerabilkiguten
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 nerabilkian lIlan 1 nerabilkizun 1 nerabilkizuen
3 zerabilkian lIlan 3 zerabilkizun 3 zerabilkizuen
1
generabilkianman
1 generabilkizun
1 generabilkizuen
3 zerabilkiaten lIlaten
3 zerabilkizuten
3 zerabilkizueten
3 hari 3 haiei
1 nerabilkion
1
nerabilkien
2 herabilkion
2
herabilkien
3 zerabilkion 3 zerabilkien
1 generabilkion
1
generabilkien
2 zenerabilkion
2
zenerabilkien
2' zenerabilkioten
2'
zenerabilkieten
3 zerabilkioten
3 zerabilkieten
3 haiek
Aski de = -rabilki- > -rabilzki- egitea
zerabilkidaten > zerabilzkidaten
nerabilkien > nerabilzkien.
1291
ERABILI
NNN2
LEHENALDIA
3
NORK NOR
NORI
1 N e rabil ki
t
2 H e rabil ki
kin
3
Z e rabil ki 0
1 GEN e rabil ki
gu
-0
2
ZEN
e rabil ki
zu
2'
ZEN
e rabil ki
zue
TE
3
Z e rabil zki e
TE
1292
3 hura
1 mn
2 erabildakm
3 berabilkit
2 erabildazu
2' erabildazue
3 berabilkidate
ERABILI
NNN9
1 gun
2 erabilgukm
3 berabilkigu
2 erabilguzu
2' erabilguzue
3 berabilkigute
2 hir
3 berabilkik m
3 berabilkiate mate
2 zun
3 berabilkizu
3 berabilkizute
2' zuel
3 berabilkizue
3 berabilkizuete
3 han
3 haiei
2 erabiliokm 2 erabiliekm
3 berabilkio 3 berabilkie
2
erabiliozu 2 erabiliezu
2' erabiliozue 2' erabiliezue
3 berabilkiote 3 berabilkiete
3 haiek
Aski da = rabilki- > rabilzki- egitea
eta = rabil- > rabilzki-
berabilkiote > berabilzkiote
erabiliezu > erabilzkiezu
130 I
ERABILI
NNN9
AGINTALDIA
NOR NORINORK
1 t
2 kIn KIN
3 (b)e rabil-ki 0
1 gtl
2 zu ZU
2' zue ZUE
3 (b)e rabil z ki e TE
1302
1 m
2 nazagukm
3 nazagu
2 nazaguzu
2' nazaguzue
3 nazagute
EZAGUTU
NNl
1 gu
2 gazaguzkik m
3 gazaguzki
2 gazaguzkizu
2' gazaguzkizue
3 gazaguzkite
2 hi 2 zu 2' zuek
1 hazagut 1 zazaguzkit
1
zazaguztet
3 hazagu 3 zazaguzki
3
zazaguzte
1 hazagugu
1 zazaguzkigu
1
zazaguztegu
3
hazagute
3 zazaguzkite
3
zazaguzte(te)
3 hura 3 haiek
1 dazagut 1
dazaguzkit
2 dazagukm 2
dazaguzkik m
3
dazagu 3
dazaguzki
1
dazagugu 1
dazaguzkigu
2
dazaguzu 2
dazaguzkizu
2'
dazaguzue 2'
dazaguzkizue
3
dazagute 3
dazaguzkite
Oharra = dazaut (= dazagut) sailekoak era zilegitzat hartzen dira.
1311
EZAGUTU t
NNl
conocer
connaftre
ORAINALDIA
NOR
1 na zagu
2 ha zagu
3 da zagu
1 ga zagu zki
2 za zagu zki
2' za zagu zte
3 da zagu zki
NORK
T
KIN
GU
ZU
ZUE
TE
Zenbait euskalkitan, gaur arte erabili da ezagun partizipio zaharra.
131 2
EZAGUTU
NN2
1 ID 1 gu
2
nindezaguan man 2 gindezaguzkianman
3 nindezaguen 3 gindezaguzkien
2 nindezaguzun 2 gindezaguzkizun
2' nindezaguzuen 2' gindezaguzkizuen
3 nindezaguten 3 gindezaguzkiten
2 hi 2 zu
2' zuek
1 hindezagudan 1 zindezaguzkidan 1 zindezaguztedan
3 hindezaguen 3 zindezaguzkien 3 zindezaguzten
1 hindezagugun 1 zindezaguzkigun 1 zindezaguztegun
3 hindezaguten 3 zindezaguzkiten 3 zindezaguzte(te)n
3 hura 3 haiek
1
nezaguen
1 nezaguzki en
2 hezaguen
2 hezaguzkien
3 zezaguen 3 zezaguzkien
1 genezaguen 1 genezaguzkien
2 zenezaguen
2 zenezaguzkien
2' zenezaguten 2' zenezaguzkiten
3 zezaguten 3 zezaguzkiten
1321
EZAGUTU
NN2
LEHENALDIA
1,2
NOR NORK
1 nind e zagu T
2 hind e zagu KIN
3
1 gind e zagu zki GU
-0
2 zind e zagu zki ZU
2'
zind e zagu zte ZUE
3 TE
3 NORK NOR
1 N e zagu
2 H e zagu
3 Z e zagu-
1 GEN e zagu
(e)o
2 ZEN e zagu
2' ZEN e zagu
TE
3 Z e zagu
zki TE
1322
EZAGUTU
NN3
1 m 1 gu
2
banindezagukIn 2 bagindezaguzkikIn
3
banindezagu 3 bagindezaguzki
2 banindezaguzu 2 bagindezaguzkizu
2'
banindezaguzue 2' bagindezaguzkizue
3
banindezagute 3 bagindezaguzkite
2 hi
2 zu 2' zuek
1 bahindezagut 1
bazj ndezaguzkit
1 bazindezaguztet
3
bahindezagu 3
bazindezaguzki
3
bazindezaguzte
1
bahindezagugu 1
bazindez<aguzkigu
1
bazindezaguztegu
3
bahindezagute 3 bazindezaguzkite
3
bazindezaguzte(te)
3 hura
3 haiek
1 banezagu 1 banezaguzki
2 bahezagu 2 bahezaguzki
3
balezagu 3 balezaguzki
1
bagenezagu 1 bagenezaguzki
2
bazenezagu 2 bazenezaguzki
2'
bazenezagute 2' bazenezaguzkite
3
balezagute 3 balezaguzkite
1331
EZAGUTU
NN3
BALDINTZA
1,,2
NOR NORK
1 ba nind e zagu T
2 ba hind e zagu KIN
3
1 ba gind e zagu zki GU
2 ba zind e zagu zki ZU
2' ba zind e zagu zte ZUE
3 TE
3 NORK
NOR
1 N
e zagu
2 H
e zagu
3 L
e zagu -
ba- 1 GEN
e zagu
2 ZEN
e zagu
2' ZEN
e zagu TE
3 L
e zagu zki TE
1332
EZAGUTU
NN4
1 gu
2 gindezaguzkek m
3 gindezaguzke
2 gindezaguzkezu
2' gindezaguzkezue
3 gindezaguzkete
2' zuek
1 zindezaguzketet
3 zindezaguzkete
1 zindezaguzketegu
3 zindezaguzkete(te)
2 zu
1 zindezaguzket
3 zindezaguzke
1 zindezaguzkegu
3 zindezaguzkete
1 ill
2 nindezagukek m
3 nindezaguke
2 nindezagukezu
2' nindezagukezue
3 nindezagukete
2 hi
1 hindezaguket
3 hindezaguke
1 hindezagukegu
3 hindezagukete
3 hura
1 nezaguke
2 hezaguke
3 lezaguke
1 genezaguke
2 zenezaguke
2' zenezagukete
3 lezagukete
3 hura
2 ezagukm
3 bezagu
2 ezaguzu
2' ezaguzue
3 bezagute
NN9
3 haiek
1 nezaguzke
2 hezaguzke
3 lezaguzke
1 genezaguzke
2 zenezaguzke
2' zenezaguzkete
3 lezaguzkete
3 haiek
2 (ezagu itzakm)
3 bezaguzki
2 (ezagu itzazu)
2' (ezagu itzazue)
3 bezaguzkite
Olwrra.----Drain guti erabiliak direnez gero, era klasikoetara jo dugu. Horrek ez du esan
nahi, noski, - ~ - gabeko erak, dazallgll eta abar, zilegi ez direnik Ikus nolakoak agertzen
diren antzineko zenbait idazlerengan: Leizarraga: nazagllk, dazagllt, dazagllgll, dazagllZlle,
dazagllzki ... Moge/, Peru Abarka: Abade askok nazallde" (103); Arrotzak eta gu ez ga-
zauezana/(>, (205); <<lnok etzaZOIlZ onetan (117); 'Adiskidea, etzazalldaz zeure izenez
(55); Lagun bat dakar, nik eztazalldana (153). Aiiibarro, Kurutze: Dazaugll (ffl).
Aditz honen erroa ezagllt da: Jendeak ezagllt dezan, etc. Partizipio zaharra, ezaglln,
orain izenlagun bezala bakarrik erabiltzen da: ezaglln dll bistan darama, ezaglln da ez
de/a hemengoa, etc. Hala ere, ezaglln eratik sortuak dira bai sintetikoak eta bai imperati-
boko zenbait laburdura ere.
134 I
EZAGUTU
NN4
ONDORIOA (I)
gind ezagu z ke GU
zind ezagu z ke ZU
zind ezagu z ke te ZUE
TE
(l,2) NOR
1 nind ezagu
2 hind ezagu
3
1
2
2'
3
ke
ke
NORK
T
KIN
(3)
NORK
NOR
1 N ezagu
2 H ezagu
3 L ezagu-
] GEN ezagu ke
2 ZEN ezagu
2' ZEN ezagu TE
3 L ezagu z
1342
3 hura
1 dagit
2 dagiktn
3 dagi
1 dagigu
2 dagizu
2' dagizue
3 dagite
EGIN
NNl
NN2
3 haiek
1 dagitzat
2 dagi tzaktn
3 dagitza
1 dagitzagu
2 dagitzazu
2' dagitzazue
3 dagitzate
135 1
3 hura 3 haiek
1
neglen
1
negitzan
2
hegien 2
hegitzan
3 zeglen 3 zegitzan
1
geneglen
1
genegitzan
2
zenegien 2 zenegitzan
2'
zenegiten 2' zenegitzaten
3
zegiten 3 zegitzaten
EGIN ( h ~ c e r
~ farre
NNl
ORAINALDIA
NOR
1
2
3 dagi-
1
2
2'
3 da gi tza
NORK
T
KIN
GU
ZU
ZUE
TE
NN2
LEHENALDIA
3
NORK NOR
1 N egi
2 H egI
3 Z
egi -
1 GEN egi
(e)n
2 ZEN e gi
2' ZEN egI TE
3 Z egi
tza
TE
1352
136 I
3 hura
1 banegi
2 bahegi
3 balegi
1 bagenegi
2 bazenegi
2' bazenegite
3 balegite
3 hura
1 negike
2 hegike
3 legike
1 genegike
2 zenegike
2' zenegikete
3 legikete
3 hura
2 egikm
3 begi
2 eglzu
2' egizue
3 begite
EGIN
NN3
NN4
(ondorioa)
NN9
3 haiek
1 banegitza
2 bahegitza
3 balegitza
1 bagenegitza
2 bazenegitza
2' bazenegitzate
3 balegitzate
3 haiek
1 negitzake
2 hegitcake
3 legitzake
1 genegitzake
2 zenegitzake
2' zenegitzakete
3 legitzakete
3 haiek
2 egitzakm
3 begitza
2 egitzazu
2' egitzazue
3 begitza
EGIN
NN3 NN4
BALDINTZA ONDORIOA (I)
3
NORK
NOR 3 NORK NOR
1 ba N egt
1 N
egi
2 ba H egt 2 H
egi
3 ba L egt - 3 L e gI-
1 ba GEN egI 1 GEN
egI ke
2 ba ZEN egI 2 ZEN
egi
2' ba ZEN egI TE 2'
ZEN
e gi TE
3 ba L egI tza TE 3 L
egi tza TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NORK
1
2 KIN
3 (b)e gi -
1
2 ZU
2' ZUE
3 (b)e gi tza TE
1362
EGIN
NNNl
3 hura
1 run
2 degidakm
3 degit
2 degidazu
2' degidazue
3 degidate
1 gun
2 degigukm
3 degigu
2 degiguzu
2' degiguzue
3 degigute
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 degiatmat
1 degizut 1 degizuet
3 degikm
3 degizu 3 degizue
1 degiagu magu
1 degizugu 1 degizuegu
3 degiate mate
3 degizute 3 degizuete
3 hari
1
degiot
2 degiokm
3 degio
1 degiogu
2 degiozu
2' degiozue
3 degiote
3 haiek
Aski da -gi- > -gizki- egitea.
degiot > degizkiot
1371
3 haiei
1
degiet
2 degiekm
3 degie
1 degiegu
2 degiezu
2' degiezue
3 degiete
EGIN
NNNl
ORAINALDIA
NOR NORI NORK
1
t
T
2 kin KIN
3 de gi-
0
1 gu GU
2
zu
ZU
2' zue ZUE
3 de gi zki
e
TE
1372
EGIN
NNN2
3 hura
1 nln
1 gun
2 hegidan 2 hegigun
3 zegidan 3 zegIgun
2 zenegidan 2 zenegIgun
2'
zenegidaten 2' zenegiguten
3 zegidaten 3 zegiguten
2 hiri
2 zun
2' zuel
1 negianman 1 negIzun 1 negIzuen
3 zegianman 3 zegizun 3 zegizuen
1 genegian man 1 genegIzun 1 genegizuen
3 zegiaten /Oaten 3 zegizuten 3 zegizueten
3 han
1 negion
2 hegion
3 zegion
1 genegion
2 zenegion
2' zenegioten
3 zegioten
3 haiek
3 haiei
1 negien
2 hegien
3 zegIen
1 genegien
2 zenegien
2' zenegieten
3 zegieten
Aski da = -gi- > -gizki- egitea.
negien > negizkien.
1381
EGIN
NNN2
LEHENALDIA
NaRK NOR NORI
1 N egI t
2 H egI
kin
3 Z e gI- 0
1 GEN e gl gu
-0
2 ZEN e gl
zu
2' ZEN egI zue TE
3 Z e gl zki e TE
1382
3 hura
1 mn
2 bahegit
3 balegit
2 bazenegit
2' bazenegidate
3 balegidate
EGIN
NNN3
1 gun
2 bahegigu
3 balegigu
2 bazenegigu
2' bazenegigute
3 balegigute
2 hiri
1 banegikm
3 balegikm
1 bagenegik m
3 balegiate mate
2 zun
1 banegizu
3 balegizu
1 bagenegizu
3 balegizute
2' zuel
1 banegizue
3 balegizue
1 bagenegizue
3 balegizuete
3 hari
1 banegio
2 bahegio
3 balegio
1 bagenegio
2 bazenegio
2' bazenegiote
3 balegiote
3 haiek
gi- > -gizki-
balegio > balegizkio
139 I
3 haiei
1 banegie
2 bahegie
3 balegie
1 bagenegie
2 bazenegie
2' bazenegiete
3 balegiete
EGIN
NNN3
BALDINTZA
3
NORK NOR NORI
1 N
egi
t
2 H
e gi
kin
3 L
e gl-
0
ba- 1 GEN egI gu
2 ZEN e gl
zu
2'
ZEN egI zue TE
3 L
e gi zki
e
TE
3 hura
1 run
2
hegidake
3 legidake
2
zenegidake
2' zenegidakete
3 legidakete
EGIN
NNN4
1 gun
2 hegiguke
3 legiguke
2 zenegiguke
2' zenegigukete
3 legigukete
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 negiake make
1
negizuke
1
negizueke
3 legiake make 3 legizuke 3 legizueke
1
genegiake make
1 genegizuke 1
genegizueke
3 legiakete makete 3 legizukete 3 legizuekete
3 hari 3 haiei
1
negioke
1 negieke
2
hegioke
2 hegieke
3
legioke 3 legieke
1 genegioke 1 genegieke
2
zenegioke
2 zenegieke
2' zenegiokete 2' zenegiekete
3 legiokete 3 legiekete
3 haiek
gi-
>
-gizki-
legiokete
>
legizkiokete
1401
EGIN
NNN4
ONDORIOA (I)
NORK NOR NORI
1 N
egt
t
2 H
e gl
kin
3 L egl-
0
1 GEN
egt
gu
ke
2 ZEN
egt
zu
2' ZEN e gl
zue TE
3 L e gi zki
e
TE
1402
EGIN
NNNl
3 hura
1 run
1 gun
2 degidaan man
2 degiguanman
3 degidan
3 degigun
2 degidazun
2 degiguzun
2' degidazuen
2' degiguzuen
3 degidaten
3 degiguten
(eta abar)
NNN9
3 hura
1 run
2 egidakm
3 begit
2 egidazu
2' egidazue
3 begidate
2 biri 2 zuri
3 begikIn 3 begizu
3 begiate mate 3 begizute
3 bari
2 egiokm
3 begio
2 egiozu
2' egiozue
3 begiote
3 haiek
gi- > -gizki-
begio > begizkio
1 guri
2 egigukm
3 begigu
2 egiguzu
2' egiguzue
3 begigute
2' zuei
3 begizue
3 begizuete
3 haiei
2 egiekm
3 begie
2 egiezu
2' egiezue
3 bebiete
Ikus Adausi degidala, bana ausik enezala (Oihenart, Atsotizak, 538). On degizula.
Eta bizkaierazko egin laguntzailearen forma guztiak: hona hemen zenbait adizkera: naian,
haian, daian, gaizan, daizan, zaizan, naike, haike, daike, gaikez, zaikez, daikez, rnindeike,
hindeike, leike, gindeikez, zindeikez, leikez, banei, balei, bagengi, bazengi, bazengie, ba-
leie, baleiez, deidan, deian, d e i n ~ n , deion, deigun, deizun, deizuen, deioen.
Hona beraz eredu gisa:
141 I
EGIN
NNN7
SUBJUNTIBOZKO ORAINALDIA
NNNl + n
NOR
NORI NORK
1 t T
2 kin KIN
3 degi- 0
1 gu GU
-0
2 zu ZU
2' zue ZUE
3 de gi zki e TE
NNN9
AGINTALDIA
NOR
NORI NORK
1 t
2 kin KIN
3 (b)e gi- 0
1 gu
2 zu ZU
2' zue ZUE
3 (b)e gi zki e TE
141 2
IKUSI
NNl
3 hura 3 haiek
1
dakus(a)t 1
dakuskit
2
dakus(a)kll1 2
dakuskik 111
3 dakus(a) 3 dakuski
1
dakus(a)gu 1 dakuskigu
2
dakus(a)zu 2
dakuskizu
2' dakus(a)zue 2' dakuskizue
3 dakus(a)te 3 dakuskite
Oharra = a gabeko adizkiak ere onartzen dira, era honetara = da-
kust, dakuskma, dakus, dakusku, dakutsu, dakutsue eta dakuste.
NN2
3 hura
3 haiek
1
nekusan
1 nekuskien
2
hekusan
2 hekuskien
3 zekusan
3 zekuskien
I genekusan
1 genekuskien
2 zenekusan
2 zenekuskien
2'
zenekusaten
2' zenekuskiten
3 zekusaten
3 zekuskiten
142 I
IKUSI t
ver
voir
NNl
ORAINALDIA
NOR
NORK
1 T
2 KIN
3
da kus (a)
1 GU
2 ZU
2' ZUE
3 da kus ki TE
NN2
LEHENALDIA
NORK
NOR
1 N e kus
2 H e kus
3 Z e kus a
1 GEN e kus n
2 ZEN e kus
2' ZEN e kus
TE
3 Z e kus ki TE
Oharra = -a- eta -ki- artizki horietaz luzaz mintza liteke; bama, beti
didaktismoa helburu, beren horretan uzten ditugu inolako eztabaidarik
gabe.
1422
IKUSI
NN3
3 hura
1 banekusa
2 bahekusa
3 balekusa
1 bagenekusa
2 bazenekusa
2' bazenekusate
'3 balekusate
3 haiek
1 banekuski
2 bahekuski
3 balekuski
1 bagenekuski
2 bazenekuski
2' bazenekuskite
3 balekuskite
3 hura
1 nekuske
2 hekuske
3 lekuske
1 genekuske
2 zenekuske
2' zenekuskete
3 lekuskete
3 hura
2 ikusakm
3 bekusa
2 ikusazu
2' ikusazue
3 bekusate
NN4
3 haiek
1 nekusazke
2 hekusazke
3 lekusazke
1 genekusazke
2 zenekusazke
2' zenekusazkete
3 lekusazkete
NN9
3 haiek
2 (ikus itzakm)
3 bekuski
2 (ikus itzazu)
2' (ikus itzazue)
3 bekuskite
Oharra. -Datibozko formetarako, dekus- erroa erabiltzea komeniko litzateke: niri gor-
bata dekust, zuri txapela dekutsut, haiek guri banderak dekuskigute etab.
143 I
IKUSI
NN3 NN4
BALDINTZA
ONDORIOA (I)
NORK NOR
NORK
NOR
1
N e kus 1 N e kus
2
H e kus 2 H e kus
3
L e kus a 3 L e kus-
ba- 1
GEN e kus 1 GEN e kus ke
2
ZEN e kus 2 ZEN e kus
2'
ZEN e kus
TE
2' ZEN e kus TE
3
L e kus ki TE 3 L e kus az TE
NN9
AGINTALDIA
NOR
NORK
1
2 KIN
3 (b)i kus a
1
2 ZU
2' ZUE
3 (b)i kus ki TE
1432
1441
3 hura
1 dakit
2 dakik/ll
3 daki
1 dakigu
2 dakizu
2' dakizue
3 dakite
3 hura
1 nekien
2 hekien
3 zekien
1 genekien
2 zenekien
2' zenekiten
3 zekiten
JAKIN
NNl
NN2
3 haiek
1 dakizkit
2 dakizkikIn
3 dakizki
1 dakizkigu
2 dakizkizu
2' dakizkizue
3 dakizkite
3 haiek
1 nekizkien
2 hekizkien
3 zekizkien
1 genekizkien
2 zenekizkien
2' zenekizkiten
3 zekizkiten
JAKIN {s a b e ~
savorr
NNl
ORAINALDIA
NOR NaRK
1 T
2 KIN
3 daki -
1 GU
2 ZU
2' ZUE
3 da ki zki TE
NN2
LEHENALDIA
NaRK NOR
1 N
eki
2
H
eki
3
Z
e ki
1 GEN
eki
(e)n
2 ZEN
eki
2' ZEN
eki TE
3 Z
eki zki TE
144 2
JAKIN
NN3
3 hura
1 baneki
2 baheki
3 baleki
1 bageneki
2 bazeneki
2' bazenekite
3 balekite
3 hura
1 nekike
2 hekike
3 lekike
1 genekike
2 zenekike
2' zenekikete
3 lekikete
3 hura
2 jakikm
3 beki
2 jakizu
2' jakizue
3 bekite
NN4
NN9
3 haiek
1 banekizki
2 bahekizki
3 balekizki
1 bagenekizki
2 bazenekizki
2' bazenekizkite
3 balekizkite
3 haiek
1 nekizke
2 hekizke
3 lekizke
1 genekizke
2 zenekizke
2' zenekizkete
3 lekizkete
3 haiek
2 jakitzakm
3 bekizki
2 jakitzazu
2' jakitzazue
3 bekizkite
Oharra.-Jakin aditzak datibozko flexioak ere onhartzen ditu; Ire anraae eztequian gac/w
ona da (RS, 431); ez badiakit (GChOl de Arin l. horregatik. nahasterik ez sortzeko, erabil-
tzekotan, hobe litzateke adtiboz beti deki- (dekit, dekizu, dekia, ... ) gisakoak erabiltzea.
145 1
JAKIN
NN3 NN4
BALDINTZA ONDORIOA (I)
NORK NOR NORK
NOR
1 N eki 1 N eki
2 H eki 2 H eki
3 L eki 3 L eki
ba- 1 GEN eki 1 GEN eki
ke
2 ZEN eki 2 ZEN eki
2' ZEN eki TE 2' ZEN eki
TE
3 L eki zkiTE 3 L e ki z
TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NORK
1
2 KIN
3
(be) ki-
t
2 ZU
2' ZUE
3 (be) ki (tza) TE
(oso araugabea da).
1452
1461
3 hura
1 dantzut
2 dantzuktn
3 dantzu
1 dantzugu
2 dantzuzu
2' dantzuzue
3 dantzute
3 hura
1 nentzuen
2 hentzuen
3 zentzuen
1 genentzuen
2 zenentzuen
2' zenentzuten
3 zentzuten
ENTZUN
NNl
3 haiek
1 dantzuzkit
2 dantzuzkikIII
3 dantzuzki
1 dantzuzkigu
2 dantzuzkizu
2' dantzuzkizue
3 dantzuzkite
NN2
3 haiek
1 nentzuzkien
2 hentzuzkien
3 zentzuzkien
1 genentzuzkien
2 zenentzuzkien
2' zenentzuzkiten
3 zentzuzkiten
ENTZUN { ~ ~ e n d r e
NNl
ORAINALDIA
NOR
1
2
3 da ntzu-
1
2
2'
3 da ntzu zki
NORK
T
KIN
GU
ZU
ZUE
TE
NN2
LEHENALDIA
NORK
NOR
1 N e ntzu
2 H e ntzu
3 Z e ntzu
1 GEN e ntzu
(e)n
2
ZEN e ntzu
2' ZEN e ntzu TE
3
Z e ntzu zki TE
1462
ENTZUN
NN3
3 hura 3 haiek
1 banentzu 1 banentzuzki
2 bahentzu 2 bahentzuzki
3 balentzu 3 balentzuzki
1 bagenentzu 1 bagenentzuzki
2 bazenentzu 2 bazenentzuzki
2' bazenentzute 2' bazenentzuzkite
3 balentzute 3 balentzuzkite
NN4
3 hura
3 haiek
1
nentzuke 1 nentzuzke
2 hentzuke 2 hentzuzke
3 lentzuke 3 lentzuzke
1 genentzuke 1 genentzuzke
2 zenentzuke 2 zenentzuzke
2' zenentzukete 2' zenentzuzkete
3 lentzukete 3 lentzuzkete
NN9
3 hura 3 haiek
2 entzukm 2 (entzu itzakm)
3 bentzu 3 bentzuzki
2 entzuzu 2 (entiu itzazu)
2'
entzuzue
2'
(entzu itzazue)
3 bentzute 3 bentzuzkite
147 I
ENTZUN
NN3 NN4
BALDINTZA ONDORIOA (I)
NORK NOR
NORK
NOR
1 N
e ntzu
1 N e ntzu
2 H
e ntzu
2 H e ntzu
3 L
e ntzu -
3 L e ntzu-
ba-l GEN
e ntzu 1 GEN e ntzu
ke
2 ZEN
e ntzu
2 ZEN e ntzu
2' ZEN
e ntzu TE 2' ZEN e ntzu
TE
3 L
e ntzu zkiTE
3 L e ntzu z
TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NORK
1
2 KIN
3 (b)e ntzu-
1
2 ZU
2' ZUE
3 (b)e ntzu (zki) TE
1472
ENTZUN
NNN9
3 hura
1 mn 1 gun
2 entzudak m 2 entzuguk m
3 bentzukit 3 bentzukigu
2 entzudazu 2 entzuguzu
2' entzudazue 2' entzuguzue
3 bentzukidate 3 bentzukigute
2 hiri
2 zun 2' zuel
3 bentzukik m 3 bentzukizu 3 bentzukizue
3 bentzukiate mate 3 bentzukizute 3 bentzukizuete
3 hari 3 haiei
2 entzuiok m 2 entzuiekIII
3 bentzukio 3 bentzukie
2 entzuiozu 2 entzuiezu
2' entzuiozue 2' entzuiezue
3 bentzukiote 3 bentzukiete
3 haiek
ntzu-
>
-ntzuzki-
ntzuki-
>
-ntzuzki-
bentzukio
>
bentzuzkio
Hirugarren pertsonekiko formak ipini dira hernen soiIik eta horrenbestez aski adierazia
utzi entzun zaitut eta entzun dizut gauza ezberdinak direla.
1481
ENTZUN
NNN9
AGINTALDIA
NOR NORI NORK
1 t
2 kin KIN
3 (b)e ntzu (k)i 0
1 gu
2 zu ZU
2' zue ZUE
3 (b)e ntzu z ki e TE
1482
1491
ERAKUTSI
NNl
3 hura
3 haiek
1 darakutsat
1 darakuskit
2 darakutsak III
2 darakuskik III
3 darakutsa
3 darakuski
1 darakutsagu
1 darakuskigu
2 darakutsazu
2 darakuskizu
2' darakutsazue
2' darakuskizue
3 darakutsate
3 darakuskite
NN2
3 hura
3 haiek
1 nerakutsan 1 nerakuskien
2 herakutsan 2 herakuskien
3 zerakutsan 3 zerakuskien
1 generakutsan 1 generakuskien
2 zenerakutsan 2 zenerakuskien
2' zenerakutsaten 2' zenerakuskiten
3 zerakutsaten 3 zerakuskiten
ERAKUTSI {
mostrar
montrer
NNl
ORAINALDIA
NOR
NaRK
1
T
2
KIN
3 da rakuts a
1
GU
2
ZU
2' ZUE
3 da rakus ki TE
NN2
LEHENALDIA
NaRK
NOR
1 N
e rakuts
2 H
e rakuts
3 Z
e rakuts a
1 GEN
e rakuts (e)n
2 ZEN
e rakuts
2' ZEN
e rakuts TE
3 Z
e rakuts ki TE
1492
ERAKUTSI
NN3
3 hura
1 banerakutsa
2 baherakutsa
3 balerakutsa
1 bagenerakutsa
2 bazenerakutsa
2' bazenerakutsate
3 balerakutsate
3 haiek
1 banerakuski
2 baherakuski
3 balerakuski
1 bagenerakuski
2 bazenerakuski
2' bazenerakuskite
3 balerakuskite
NN4
3 hura 3 haiek
1 nerakuske 1 nerakutsazke
2 herakuske 2 herakutsazke
3 lerakuske 3 lerakutsazke
1 generakuske 1 generakutsazke
2 zenerakuske 2 zenerakutsazke
2' zenerakuskete 2' zenerakutsazkete
3 lerakuskete
3 lerakutsazkete
NN9
3 hura
3 haiek
2 erakutsak m 2 (erakuts itzakm)
3 berakutsa 3 berakuski
2 erakutsazu 2 (erakuts itzazu)
2' erakutsazue 2' (erakuts itzazue)
3 berakutsate 3 berakuskite
1501
ERAKUTSI
NN3 NN4
BALDINTZA ONDORIOA (I)
NORK
NOR
NORK NOR
1 N
e rakuts 1 N e rakuts
2 H
e rakuts 2 H e rakuts
3 L
e rakuts a 3 L e rakuts -
ba- 1
GEN e rakuts 1 GEN
e rakuts ke
2 ZEN e rakuts 2 ZEN
e rakuts
2' ZEN e rakuts TE 2' ZEN
e rakuts TE
3 L e rakuts ki TE 3 L
e rakuts az TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NORK
1
2
KIN
3 (b)e rakuts a
1
2 ZU
2' ZUE
3 (b)e rakuts ki TE
1502
ERAKUTSI
NNN9
3 hura
1 mn 1 gun
2 erakustak III 2 erakuskuk III
2 erakustazu 2 erakuskuzu
2' erakustazue 2' erakuskuzue
3 han
2 erakutsiokIII
2 erakutsiozu
2' erakutsiozue
3 haiek
1 mn
2 erakutsazkidakIII
2 erakutsazkidazu
2' erakutsazkidazue
3 han
2 erakutsazkiokIII
2 erakutsazkiozu
2' erakutsazkiozue
3 haiei
2 erakutsieklll
2 erakutsiezu
2' erakutsiezue
1 gun
2 erakutsazkiguk III
2 erakutsazkiguzu
2' erakutsazkiguzue
3 haiei
2 erakutsazkiekIII
2 erakutsazkiezu
2' erakutsazkiezue
Ikus Leizarragaren erakutsak. erakutsazue. erakustazue ... Eta Oihenarten Begira etzak
jai egunak, Elizak derakuskunab (183).
151 1
EROAN
NNl
3 hura
3 haiek
1 daroat
1 daroatzat
2
daroaklll 2 daroatzakIII
3 daroa 3 daroatza
1
daroagu 1 daroatzagu
2
daroazu
2
daroatzazu
2'
daroazue 2' daroatzazue
3
daroate 3 daroatzate
NN2
1521
3 hura
1 neroan
2 heroan
3 zeroan
1 generoan
2 zeneroan
2' zeneroaten
3 zeroaten
3 haiek
1 neroatzan
2 heroatzan
3 zaroatzan
1 generoatzan
2 zeneroatzan
2' zeneroatzaten
3 zeroatzaten
EROAN { ~ ~ ~ ~ r
(baita, B, egin daroa = egin ohi du)
NNl
ORAINALDIA
NOR
NORK
1 T
2 KIN
3 da roa-
1 GU
2 ZU
2' ZUE
3 da roa tza TE
NN2
LEHENALDIA
NORK NOR
1 N
2 H
3 Z
1 GEN
2 ZEN
2' ZEN
3 Z
e roa
e roa
e roa-
e roa -0
e roa
e roa TE
e roa tza TE
1522
EROAN
NN4
3 hura 3 haiek
1 neroake 1 neroazke
2 heroake 2 heroazke
3 leroake 3 leroazke
1 generoake 1 generoazke
2 zeneroake 2 zeneroazke
2' zeneroakete 2' zeneroazkete
3 leroakete 3 leroazkete
NN9
153 1
3 hura
2 eroaklll
3 beroa
2 eroazu
2' eroazue
3 beroate
3 haiek
2 (eroaitzakIll)
3 beroatza
2 (eroaitzazu)
2' (eroaitzazue)
3 beroatzate
EROAN
NN4
ONDORIOA (I)
NORK NOR
I N e roa
2 H e roa
3 L eroa-
I GEN e roa ke
2 ZEN e roa
2' ZEN e roa TE
3 L e roaz TE
NN9
AGINTALDIA
NOR NORK
I
2 KIN
3 (b)e roa-
I
2 ZU
2' ZUE
3 (b)e roa tza TE
1532
154 I
IHARDUN
NNl
1 dihardut
.2 diharduk/n
3 dihardu
1 dihardugu
2 diharduzu
2' diharduzue
3 dihardute
NN2
1 niharduen
2 hiharduen
3 ziharduen
1 geniharduen
2 zeniharduen
2' zeniharduten
3 zibarduten
NN3
1 banihardu
2 bahihardu
3 balihardu
1 bagenihardu
2 bazenihardu
2' bazenihardute
3 balihardute
IHARD
{ocuparse de
UN ~ s' occuper de
NNl
1 T
2 KIN
3 d ihardu
1 GU
2 ZU
2' ZUE
3 TE
NN2
1 N ihardu
2 H ihardu
3 Z ihardu
1 GEN ihardu (e)n
2 ZEN ihardu
2' ZEN ihardu TE
3 Z ihardu TE
NN3
1 N ihardu
2 H ihardu
3 L ihardu
ba- 1 GEN ihardu
2 ZEN ihardu
2' ZEN ihardu TE
3 L ihardu TE
1542
155 I
IHARDUN
NN4
1 niharduke
2 hiharduke
3 liharduke
1 geniharduke
2 zeniharduke
2' zenihardukete
3 lihardukete
NN9
1
2 iharduk/n
3
bihardu
1
2 iharduzu
2' iharduzue
3
bihardute
IHARDUN
NN4
1 N ihardu
2 H ihardu
3 L ihardu
1 GEN ihardu ke
2 ZEN ihardu
2' ZEN ihardu TE
3 L ihardu TE
NN9
1
2 KIN
3 (b) ihardu
1
2 ZU
2' ZUE
3 TE
1552
1561
IHARDUKI
NNl
1 dihardukat
2 dihardukakln
3 diharduka
1 dihardukagu
2 dihardukazu
2' dihardukazue
3 dihardukate
NN2
1 nihardukan
2 hihardukan
3 zihardukan
1 genihardukan
2 zenihardukan
2' zenihardukaten
3 zihardukaten
NN3
1 baniharduka
2 bahiharduka
3 baliharduka
1 bageniharduka
2 bazeniharduka
2' bazenihardukate
3 balihardukate
IHARDUKI
~ oponerse a... r e s i ~ t i r
~ s'opposer a, reSiSter
NNl
NORK
1 T
2 KIN
3 d ikarduka
1 OU
2 ZU
2' ZUE
3 TE
NN2
NORK
1 N iharduka
2 H iharduka
3 Z iharduka
1 OEN iharduka -0
2 ZEN iharduka
2' ZEN iharduka TE
3 Z iharduka TE
NN3
NORK
1
2
3
ba- 1
2
2'
3
N iharduka
H iharduka
L iharduka
OEN iharduka
ZEN iharduka
ZEN iharduka TE
L iharduka. TE
1562
157 1
IHARDUKI
NN4
1 nihardukake
2 hihardukake
3 lihardukake
1 genihardukake
2 zenihardukake
2' zenihardukakete
3 lihardukakete
NN9
1
2 ihardukak/n
3
biharduka
1
2 ihardukazu
2' ihardukazue
3
bihardukate
IHARDUKI
NN4
NORK
1 N iharduka
2 H iharduka
3 L iharduka
1 GEN iharduka ke
2 ZEN iharduka
2' ZEN iharduka TE
3 L iharduka TE
NN9
NORK
1
2 KIN
3 (b) iharduka
1
2 ZU
2' ZUE
3 TE
1572
IRAKATSI
NN9
ensefiar
apprendre
3
3
3 hura
3 haiek
2 irakatsakIn 2 (irakats itzak/n)
2 irakatsazu 2 (irakats itzazu)
2' irakatsazue
2'
(irakats itzazue)
NNN9
hura
1 mn 1 gun
2 irakastak In 2 irakaskukln
2 irakastazu
1
irakaskuzu
2'
irakastazue
2'
irakaskuzue
3 hari 3 haiei
2
irakatsiokln 2 irakatsiekln
2 irakatsiozu 2 irakatsiezu
l'
irakatsiozue
2'
irakatsiezue
.:..
haiek
1 mn 1 gun
1
irakatsazkidakln
2 irakatsazkigukIn
1
irakatsazkidazu
2 irakatsazkiguzu
2'
irakatsazkidazue
2'
irakatsazkiguzue
3 hari 3 haiei
.,
irakatsazkiokIn
2 irakatsazkiekIn
1
irakatsazkiozu
2 irakatsazkiezu
-
2'
irakatsazkiozue
2'
irakatsazkiezue
158 1
(*) Aditz honetan eta -si. -tsi. partizipioa azkenean dutenetan (eraklltsi. ihardetsi.
erosi. eta ebar), nominatibo pluraleko forma laburragoak ere ontzat har daitezke inpe-
ratiboan. Adibidez, ihardeskioZII. eroskidazu. IIzkieZII.
I
3 hura
2 utzak/n
2 utzazu
2' utzazue
l dejar
UTZI (laisser
NN9
3 haiek
2 (utz itzak/n)
2 (utz itzazu)
2' (utz itzazue)
NNN9
3 hura
1 mn
2
uztak/n
2
uztazu
2'
uztazue
3 han
2
utziokln
2
utziozu
2'
utziozue
3 haiek
1 mn
2 utzazkidakln
2 utzazkidazu
2' utzazkidazue
3 han
2
utzazkiokln
2
utzazkiozu
2'
utzazkiozue
1591
1 gun
2 uzkukln
2 uzkuzu
2'
uzkuzue
3 haiei
2 utziekln
2 utziezu
2' utziezue
1 gun
2 utzazkiguk/n
2 utzazkiguzu
2' utzazkiguzue
3 haiei
2 utzazkiekln
2 utzazkiezu
2' utzazkiezue
IGORRI {
enviar
envoyer
NN9
3 hura 3 haiek
2 igorklna 2 (igor itzakln)
2 19orzu
2 (igor itzazu)
2' 19orzue
2' (igor itzazue)
NNN9
3 hura
1 mn
2 igordakln
2 igordazu
2' igordazue
3 hari
2 igorriokln
2 igorriozu
2' igorriozue
3 haiek
1 mn
2 igorzkidakln
2 igorzkidazu
2' igorzkidazue
3 hari
2 igorzkiokln
2 igorzkiozu
2' igorzkiozue
1601
1 gun
2 igorgukln
2 igorguzu
2' igorguzue
3 haiei
2 igorriekln
2 19omezu
2' 19ornezue
1 gun
2 igorzkiguk/n
2 igorzkiguzue
2' igorzkiguzue
3 haiei
2 igorzkiekln
2 igorzkiezu
2' igorzkiezue
3 hura
2 erosak/n
2 erosazu
2' erosazue
~ comprar
EROSI ~ acheter
NN9
3 haiek
2 (eros itzak/n)
2 (eros itzazu)
2' (eros itzazue)
NNN9
3 hura
1 run
2
erostakln
2 erostazu
2' erostazue
3 hari
2
erosiokln
2
eroslOZU
2' erOSlOzue
3 haiek
1 run
2 erosazkidakIn
2 erosazkidazu
2' erosazkidazue
3 han
2
erosazkiok/n
2 erosazkiozu
2' erosazkiozue
1611
1 gun
2 eroskukln
2 eroskuzu
2' eroskuzue
3 haiei
2 erosiekln
2 eroslezu
2' erOSlezue
1 gun
2 erosazkiguk/n
2 erosazkiguzu
2' erosazkiguzue
3 haiei
2 erosazkiekln
2 erosazkiezu
2' erosazkiezue
NN9
3 hura
2 ihardetsak/n
2 ihardetsazu
2' ihardetsazue
NNN9
3 haiek
2 (ihardets itzak/n)
2 (ihardets itzazu)
2' (ihardets itzazue)
1621
3 hura
1 mn
2 ihardestakln
2 ihardestazu
2' ihardestazue
3 hari
2 ihardetsiokIn
2 ihardetsiozu
2' ihardetsiozue
3 haiek
1 mn
2
ihardetsazkidak/n
2 ihardetsazkidazu
2' ihardetsazkidazue
3 hari
2 ihardetsazkiokIn
2 ihardetsazkiozu
2' ihardetsazkiozue
1 gun
2 ihardeskuk/n
2 ihardeskuzu
2' ihardeskuzue
3 haiei
2 ihardetsiekln
2 ihardetsiezu
2' ihardetsiezue
1 gun
2 ihardetsazkigukln
2 ihardetsazkiguzu
2' ihardetsazkiguzue
3 haiei
2 ihardetsazkiek/n
2 ihardetsazkiezu
2' ihardetsazkiezue
ERAUNTSI {golpear
frapper
Aditz-mota = NNN
3 hari
3
derauntso zerauntson balerauntso lerauntsoke
3
derauntsote zerauntsoten balerauntsote lerauntsokete
3 haiei
3
derauntse zerauntsen balerauntse lerauntseke
3
derauntsete zerauntseten balerauntsete lerauntsekete
1
2 3 4
3 han
3 berauntso
3 berauntsote
3 haiei
3 berauntse
3 berauntsete
9
Oharra = derauntso = derauntsa, eta antzera.
163 1
EUTSI {~ : : : a r
Aditz-mota = NNN
3 hari
3 dautso
3 dautsote
1
3 haiei
3 dautse
3 dautsete
1
zeutson/an
zeutsoten /aten
2
zeutsen
zeutseten
2
baleutso
baleutsote
3
baleutse
baleutsete
3
leutsoke
leutsokete
4
leutseke
leutsekete
4
164 1
9 = AGINTE-ALDIA
1 mn 1 gun
2 eustakm
2 euskukm
2 eustazu
2 euskuzu
2' eustazue
2' euskuzue
3 hari 3 haiei
2 eutsiokm 2 eutsiekm
3 beutso 3 beutse
2 eutsiozu 2 eutsiezu
2' eutsiozue 2' eutsiezue
3 beutsote 3 beutse
Oharra = eutsiok = eutsok; eta abar.
165 I
IRAUN
NNl
1 diraut
2 diraukm
3 dirau
1 diraugu
2 dirauzu
2' dirauzue
3 diraute
NN2
1 mrauen
2 hirauen
3 Zlrauen
1 gemrauen
2 zemrauen
2' zenirauten
3 zirauten
NN3
1 banirau
2 bahirau
3 balirau
1 bagenirau
2 bazenirau
2' bazeniraute
3 baliraute
IRAUN I durar, c o n t ~ n u a r
~ durer, contmuer
NNl
} T
2 KIN
3 d irau
} GU
2 ZU
2' ZUE
3 TE
NN2
} N irau
2 H irau
3 Z irau
} GEN irau (e)n
2 ZEN irau
2' ZEN irauTE
3 Z irauTE
NN3
}
2
3
ba-}
2
2'
3
N irau
H irau
L irau
GEN irau
ZEN irau
ZEN irau TE
L irau TE
1652
1661
IRAUN
NN4
1 nirauke
2 hirauke
3 lirauke
1 genirauke
2 zenirauke
2' zeniraukete
3 liraukete
NN9
1
2 iraukm
3 birau
1
2 lrauzu
2' lrauzue
3 biraute
IRAUN
NN4
NORK
1 N irau
2 H irau
3 L irau
1 GEN irau ke
2 ZEN irau
2' ZEN irau TE
3 L irau TE
NN9
NORK
1
2
KIN
3 (b) irau
-
1
2
ZU
2'
ZUE
3
TE
1662
167 1
IRUDI
NNl
1 dirudit
2 dirudikm
3 dirudi
1 dirudigu
2 dirudizu
2' dirudizue
3 dirudite
NN2
1
nirudien
2
hirudien
3 zirudien
1
genirudien
2
zenirudien
2'
zeniruditen
3 ziruditen
NN3
1
banirudi
2
bahirudi
3 balirudi
1
bagenirudi
2
bazenirudi
2'
bazenirudite
3
balirudite
l parecer
IRUDI ~ ressembler
NNl
NORK
1 T
2 KIN
3 d irudi -
1 GU
2 ZU
2' ZUE
3 TE
NN2
NORK
1 N irudi
2 H irudi
3 Z irudi
1 GEN irudi (e)N
2 ZEN irudi
2' ZEN irudi TE
3 Z irudi TE
NN3
NORK
1
2
3
ba- 1
2
2'
3
N irudi
H irudi
L irudi
GEN irudi
ZEN irudi
ZEN irudi TE
L irudi TE
1672
168 1
IRunI
NN4
1 nirudike
2 hirudike
3 lirudike
1 genirudike
2 zenirudike
,., , zenirudikete
3 lirudikete
NN9
1
2 irudikm
3 birudi
1
2 irudizu
2'
irudizue
3 birudite
IRUDI
NN4
NORK
1 N irudi
2 H irudi
3 L irudi
1 GEN irudi ke
2 ZEN irudi
2' ZEN irudi TE
3 L irudi TE
NN9
NORK
1
2 KIN
3 (b) irudi -
1
2 ZU
2' ZUE
3 TE
168 2
1691
3 hura
1 demadan
2 emaktn
3 bema
1 demagun
2 emazu
2' emazue
3 bemate
EMAN
NN9
3 haiek
1 dematzadan
2 (emaitzaktn)
3 bematza
1 dematzagun
2 (emaitzazu)
2' (emaitzazue)
3 bematzate
EMAN
~ dar, suponer
donner, supposer
NN7
3 hura
1
demadan
1 demagun
NN9
NOR NORK
1
2 KIN
3 (b)e ma
1
2 ZU
2' ZUE
3
(b)e ma (tza) TE
1692
EMAN
NNN9
1 gun
2 emagukm
3 bemakigu
2 emaguzu
2' emaguzue
3 bemakigute
3 hura
1 run
2 emadakm
3 bemakit
2 emadazu
2' emadazue
3 bemakidate
2
hiri
3 bemakikm
3
bemakiate mate
2 zun
3 bemakizu
3 bemakizute
2' zuel
3 bemakizue
3 bemakizuete
3
2
3
2
2'
3
170 I
3 hari
2 emaiokm
3 bemakio
2
emaIOZU
2' emalOzue
3 bemakiote
3 haiek
ma-
>
-mazki-
maki-
>
-mazki-
emaiok
>
emazkiok
bemakizu >
bemazkizu
haiei
emaiekm
bemakie
emaIezu
emaIezue
bemakiete
EMAN
NNN9
AGINTALDIA
NOR NORI NORK
1
t
2
kin KIN
3
(b)e ma(ki) 0
1
gu
2
zu ZU
2'
zue ZUE
3
(b)e ma zki e TE
1702
ERITZI
NNNl
1 mn
2 deriztakln
3 derizt
2 deriztazu
2' deriztazue
3 deriztate
1 gun
2 derizkukm
3 derizku
2 derizkuzu
2' derizkuzue
3 derizkute
171 1
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 derizatmat 1 deritzut 1 deritzuet
3
derizkma
3 deritzu
3
deritzue
1 derizagu magu 1 deritzugu 1 deritzuegu
3 derizate mate
3 deritzute
3
deritzuete
3 han
3 haiei
1 deritzot (1)
1
deritzet (1)
2 deritzokm 2 deritzekm
3 deritzo 3 deritze
1 deritzogu 1 deritzegu
2 deritzozu 2 deritzezu
2' deritzozue 2' deritzezue
3 deritzote
3
deritzete
Oharra = - deritzot edo deritzat;
deritzok edo deritzak;
(eta abar).
- deritzet edo deriztet
deritzek edo deriztek
(eta abar).
ERITZI { ~ s t i m a r , llamar(se)
~ Juger, appeler(s')
NNNl
ORAINALDIA
NOR NORI NORK
1 da
T
2 a/na
KIN
3 de ritz a/o
1 gu
OU
"
zu
ZU ...
2' zue ZUE
3 e
TE
Oharrak =
ritz + da
ritz + a
ritz + na
ritz + gu
ritz + zu
ritz + zue
= -rizta-
= -riza- (= -rizk)
= -rizna-
= -rizku-
= -ritzu-
= -ritzue-
deritza = deritzo
deritzazu = deritzozu.
1712
ERITZI
NNN2
1 run
2 heriztan
3 zeriztan
2 zeneriztan
2' zeneriztaten
3 zeriztaten
1 gun
2 herizkun
3 zerizkun
2 zenerizkun
2' zenerizkuten
3 zerizkuten
2 hiri
I nenzanman
3 zerizanman
1 genenzanman
3 zerizaten maten
3 hari
1 neritzon (1)
2 heritzon
3 zeritzon
1 generitzon
2 zeneritzon
2' zeneritzoten
3 zeritzoten
2 zun 2'
zuel
1
neritzun I
neritzuen
3 zeritzun 3 zeritzuen
I generitzun I generitzuen
3 zeritzuten 3 zeritzueten
3 haiei
1 neritzen (1)
2 heritzen
3 zeritzen
I generitzen
2 zeneritzen
2' zeneritzeten
3 zeritzeten
Oharra: zeritzon = zeritzan.
(1) Forma biak deritzat eta deritzot onhartzen dira. Datibo pluralean, halaber, deritzet
erarekin batera, deriztet ere onhartua da. Beraz, nork bere gogora deritza- zein deritzo- eta
deritze- zein derizte- erabil dezake, denbora guztietan.
172 I
ERITZI
NNN2
LEHENALDIA
NORK
NOR
NORI
1 N e ritz t
2 H e ritz
kin
3 Z e ritz- ala
1 GEN e ritz
gu -0
2 ZEN e ritz
zu
2' ZEN e ritz
zue
TE
3 Z e ritz
e
TE
172 2
ERITZI
NNN3
1 mn
2 baherizt
3 balerizt
2 bazenerizt
2' bazeneriztate
3 baleriztate
1 gun
2 baherizku
3 balerizku
2 bazenerizku
2' bazenerizkute
3 balerizkute
2 biri 2 zun 2' zuel
1 banerizkma 1 baneritzu
1
baneritzue
3
balerizkma 3
baleritzu
3
baleritzue
1 bagenerizkma 1 bageneritzu
1
bageneritzue
3
balerizate mate 3
baleritzute
3
baleritzuete
173 I
3 hari
1 baneritzo
2 baheritzo
3 baleritzo
1 bageneritzo
2 bazeneritzo
2' bazeneritzote
3 baleritzote
Oharra = baneritzo = baneritza; eta abar.
3 haiei
1 baneritze
2 baheritze
3 baleritze
1 bageneritze
2 bazeneritze
2' bazeneritzete
3 baleritzete
ERITZI
NNN3
BALDINTZA
NORK NOR NORI
1
2
3
ba- 1
2
2'
3
N
H
L
GEN
ZEN
ZEN
L
e ritz t
e ritz kin
e ritz - o/a
e ritz gu
e ritz zu
e ritz zue TE
e ritz e TE
1732
1 mn
2 heriztake
3 leriztake
2 zeneriztake
2' zeneriztakete
3 leriztakete
ERITZI
NNN4
1 gun
2 herizkuke
3 lerizkuke
2 zenerizkuke
2' zenerizkukete
3 lerizkukete
2 hiri 2 zun 2' zuel
nerizake make 1 neritzuke 1 neritzueke
3 lerizake make 3 leritzuke 3 leritzueke
1 generizake make 1 generitzuke 1 generitzueke
3 lerizakete makete 3 leritzukete 3 leritzuekete
3 hari
1 neritzoke
2 heritzoke
3 leritzoke
1 generitzoke
2 zeneritzoke
2' zeneritzokete
3 leritzokete
3 haiei
1 neritzeke
2 heritzeke
3 leritzeke
1 generitzeke
2 zeneritzeke
2' zeneritzekete
3 leritzekete
174 I
Oharra: heritzoke = heritzake; eta abar.
ERITZI
NNN4
ONDORIOA (I)
NaRK NOR NORI
1 N e ritz t
2 H e ritz kin
3 L e ritz - 0
1
GEN e ritz gu ke
2
ZEN e ritz zu
2' ZEN e ritz zue TE
3
L e ritz e TE
1742
175 I
ERITZI
NNN9
1 mn
3 berizt
3 beriztate
2 hiri 2 zun
3 berizkma 3 beritzu
3
berizate mate 3 beritzute
3 hari
2 eritziokm
3 beritzo
2 eritziozu
2' eritziozue
3 beritzote
Oharra: beritzo = beritza; eta abar.
1 gun
3 berizku
3 berizkute
2'
zuel
3 beritzue
3 beritzuete
3 haiei
2 eritziekm
3 beritze
2 eritziezu
2' eritziezue
3 beritzete
ERITZI
NNN9
AGINTALDIA
NOR NORI
NORK
1
t
2
kin
KIN
3 (b) eritz
(i) 0
1 gu
2
zu
ZU
2'
zue
ZUE
3 (i) e
TE
Oharra = B- HARK/HAlEK pertsonei dagokie.
1752
ESANIERRAN
(-10)
NNl
3 hura
1 diot (1)
2 diok/n
3 dio (2)
1 diogu
2 diozu
2' diozue
3 diote
NN2
3 hura
1 nioen (1)
2 hioen
3 ZlOen
1 genioen
2 zenioen
2' zenioten
3 zioten
(I) ESAN aditzaren singularrezko erek Bizkaian plurala ere ba dutela kontutan hartu-
rik (nik egiak dinodaz, ho/ako gauzak dinotsuguZ, zertzuk dinoz horrek baina?, etab.), zile-
gitzat uzten da hemen jarritakoei pluralez -z gehitzea: dio Idioz, diot Idiodaz, diote Idiotez,
diost Idiostaz, diotsugu Idiotsllguz, niotsun Iniotsuzen, etab.
(2) Kontutan har bedi, dio' flexioari -en edo -eta eransten zaioenean, dioen eta dioe/a
gelditzen dela.
(3) Era berean hartzen dira ontzat, noski, diotsat, niotsan, diotsagu, ziotsaten eta gisa
honetakoak ere.
1761
ESAN/ERRAN ~ d ~ c i r
~ dIre
NNl
1 T
2 KIN
3 d io
1 GU
2 ZU
2' ZUE
3 TE
NN2
1 N io en
2 H 10 - en
3 Z 10 en
1 GEN io en
2 ZEN io en
2' ZEN io TE n
3 Z 10 TE n
1762
177 1
ESANIERRAN
NN3
3 hura
1 banerra
2 baherra
3 balerra
1 bagenerra
2 bazenerra
2' bazenerrate
3 balerrate
NN4
I nerrake
2 herrake
3 lerrake
1 generrake
2 zenerrake
2' zenerrakete
3 lerrakete
3 hura
NN9
2 errak/n 2 esak/n
3 berra 3 bio
2 errazu 2 esazu
2' errazue 2' esazue
3 berrate 3 biote
ETANIERRAN
NN3
1
2
3
ba- 1
2
2'
3
N erra
H erra
L erra-
GEN erra
ZEN erra
ZEN erra TE
L erra TE
NN4
1 N
erra
2 H
erra
3 L
erra - ke
1 GEN erra
2
ZEN
2' ZEN erra
TE
3 L
erra TE
1772
1781
ESANIERRAN
NNNl
3 hura
1 mn 1 gun
2 diostak/n 2 dioskukln
3 diost 3 diosku
,..,
diostazu 2 dioskuzu ...
2'
diostazue
2'
dioskuzue
3 diostate 3 dioskute
2 hiri 2 zun
2' zuel
I dios(n)at I diotsut I diotsuet
3 diosk/na 3 diotsu 3 diotsue
I dios(n)agu I diotsugu I diotsuegu
3 dios(n)ate 3 diotsute 3 diotsuete
3 hari
3 haiei
I diotsot (3) I diotset
2 diotsok/n 2 diotsekln
3 diotso 3 diotse
I diotsogu I diotsegu
2 diotsozu
"
diotsezu ...
2'
diotsozue 2'
diotsezue
3 diotsote 3 diotsete
ESANIERRAN
NNNl
ORAINALDIA
NOR NORI NORK
1 t T
2 kin KIN
3
d io(t)s 0
1
gu GU
2 zu ZU
2' zue ZUE
3 e TE
Oharra =
ts + t = st
ts + k = s
ts + 0 = so
ts + g = sk
ts + z =. ts
(ikus eritzi aditza ere, hooi buruz).
1782
ESANIERRAN
NNN2
3 hura
1 mn 1 gun
2 hiostan 2
hioskun
3 ziostan 3 zioskun
2 zeniostan 2 zenioskun
2'
zeniostaten
2'
zenioskuten
3 ziostaten 3 zioskuten
2 hiri 2 zun 2' zuel
1 nios(n)an 1 niotsun
1
niotsuen
3 zios(n)an 3 ziotsun 3 ziotsuen
1 genios(n)an 1 geniotsun 1 geniotsuen
3 zios(n)aten 3 ziotsuten 3 ziotsueten
3
hari
3 haiei
1 niotson (3) 1
niotsen
2 hiotson 2
hiotsen
3 ziotson 3 ziotsen
1 geniotson 1
geniotsen
2 zeniotson 2
zeniotsen
2'
zeniotsoten 2'
zeniotseten
3 ziotsoten 3 ziotseten
179 I
ESANIERRAN
NNN2
LEHENALDIA
NaRK NORI
1 N
io(t)s
t
2 H
io(t)s
kin
3 Z
io(t)s
0
1 GEN
io(t)s
gu -0
2 ZEN
io(t)s
zu TE
2' ZEN
io(t)s
zue TE
3 Z
io(t)s
e
1792
ESANIERRAN
NNN9
AGINTALDIA
3 hura
1801
1 mn
2 esadak/n
3 biost
2 esadazu
2' esadazue
3 biostate
2 hiri
3 biosk/na
3 bios(n)ate
3 hari
2 esaiok/n
3 biotso
2 esaiozu
2' esaiozue
3 biotsote
2 zun
3 biotsu
3 biotsute
1
gun
2 esaguk/n
3 biosku
2 esaiozu
2' esaiozue
3 biotsote
'1'
zuel ...
3
biotsue
3
biotsuete
3
haiei
2 esaiek/n
3 biotse
2 esalezu
2' esalezue
3 biotsete
Euskal literaturan zehar beste zenbait aditz ere agertzen da forma sintetiko duenik.
Aski ez-ezagunak direlako, ordea, eta beren oso forma gutxi agertzen direlako, ez ditugu
paradigmak osatu izan, hau Euskaltzaindiaren egitekoa ez baizik gehienez ere gramatikala-
rien eta euskal idazleena dela iruditzen zaigulako.
Halaz ere, zenbaiten formak, literaturan agertzen direnak, hemen ipintzea erabaki dugu,
idazleak nahiz ikasleak jakin dezan nola erabili behar diren.
IZEKI: Beti zizekan sua (Lardizabal, Testamentu zarreko eta Berriko Kondaira, 327-
20).
ERAGON: Daragoiot, daragoiok, daragoion, daragoio, daragoiogu, daragoiozu, dara-
goiozue, daragoioe (Azkue, Morfologia, 699). Edurrari badaragoio (Azkue, Hiztegia). La-
nen bateri badaragoiozu (Afiibarro, Eskuliburua, 46).
ERASI (EDASO: Zer ere zugati, nigati bailedaske izterbegiak (Oihenart, Neurtitzak,
156). Dadasa, dadasate, zadasaten (Leizarraga). Gurdi kargatuak badarasa (Axular, Gero,
278).
JAIKI: Horeki datzana daika kukusoeki (Oihenart, Atsotitzak, 882). Haik (Axular,
Gero).
ERORI: Thu etxatua zeruan gora, begithartera derora (Oihenart, Atsotitzak, 673) Es-
teiari izan denari bethi ere, on derorkona hanitz zaio, apur badere (Oihenart, Atsotitzak,
692).
JAITSI: Hire gaitza eztuk net gaitza, hire auzoaren beharrira ezpadaitsa (Oihenart,
Atsotitzak, 239). Buru ederreko adatsa, laxurik baderatza, ba daitso gerrirano, urhe izpiz
aberatsa (Oihenart, Neurtitzak, 137). Haitsa (Leizarraga).
IHARDETSI: Herenak zihardetsan (Oihenart, Neurtitzak, 248). Ihardestazue (Leiza-
rraga).
ERAUTSI: Diraustazu, dirautsut (Peru Abarka, 68). Ao batez dirauskue (Afiibarro, Es-
kuliburua, 6. Zirautsela (Astarloa, Urteko domekak, 11).
IGORRI: Hark nigorra, hunen zuri erraitera (Oihenart, Neurtitzak, 191).
EROSI: Garaziren gaitza Behorlegik derosa (Oihenart, Atsotitzak, 180). Erosazue (Lei-
zarraga).
IN (EMAN): Jainkoak didala behazale bezala adizale (Oihenart, Atsotitzak, 635). Dit,
digu, dizue, deie, deiegu, deiezue, lit, ligu, indak, indan, iguk, eiek, indazue, iguzue, eiezue
(Leizarraga). Idak, idan, idazu, idazue (lthurry, Lafitte). Bitara agertzen dira, dakusazu-
nez: idazu /indazu ... Guk -n- gabeak hobesten ditugu, erregulartasuna dela eta.
IOOKI: Etxoiloak basoiloa zedokan (Oihenart, Atsotitzak, 172). Hipokrita, idokak lehe-
nik gaphirioa eure begitik (Leizarraga).
EBAKI: Ganibet berbatek debaka ogia eta erhia (Oihenart, Atsotitzak, 179).
ERAHATZI: Gaitza gaitzagoak derahatza (Oihenart, Atsotitzak, 174).
ETSI: Otsoak zer baitetsa, otsemak donhetsa (Oihenart, Atsotitzak, 390). Jainkoak bai-
letsa... Ailetsa Jainkoak, hobeak zintezten!
ERATZAN: Zerk aratza lo? (Ax.), berzek besoan daratza (Etxap.) Buru ederreko
adatsa, laxurik baderatza (Oihenart, Neurtitzak, 137).
IKUZI: Esku batak dikuzke bertzea, biek begitartea (Oihenart, Atsotitzak, 157).
IMINI/IPINI: Daminda sabela betez, (RS, 99).
JAUGIN: Herioa dauginean (Etxap.), daugin astean (Zub) , haugi hona, zindiaurizan
(Tartas).
IRAGANIIGAROIIRAGO: Digaran artean ez urtegati gasorik esan (RS, 231).
181 1