You are on page 1of 4

Calculatie-Eindblad

uneto-vni 2002-47015

uneto-vni is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Calculatie-Eindblad Specificatie Projectgebonden Kosten (4.0)


Project: Gemaakt door: Calculatienummer: Datum:

4.1
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

Bouwplaatsaccomodatie
Personeelsonderkomen Materiaalopslagruimte Werkplaatscontainers ................................. Aansluitkosten energie/water/telefoon Kosten energie/waterverbruik Telefoonkosten Kosten schoonhouden/onderhoud Afval containers + stortkosten weken 3 weken 3 weken 3
2) 2) 2) 2)

m2/st m2/st m2/st

weken 3 weken 3 weken 3

1) 1) 1)

3 3 3 1 1 3 3 3 1 3

4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1

st 3

4.1.10 ...............................

Totaal bouwplaatsaccomodatie (naar blad 1) Materieel en gereedschap


Hijs/liftkosten Kosten hoogwerker Kosten steiger > dan 3 m .................................... .................................... uur 3 uur 3 uur 3 3 3 3 3 3 3 3

4.2
4.2.1
4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.2 4.3
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

Totaal materieel en gereedschap (naar blad 1) Reis- en verblijfskosten t.b.v. de reisuren onder 2.5 en 3.7
Autokosten personenauto's Autokosten personeelsbus Verblijfskosten dagen dagen dagen km 3 km 3 3 3 3 3 3 3

...................................... ......................................

4.3 4.4
4.4.1
4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.11 4.4.12 4.4.13 4.4.15 4.4.17 4.4.19

Totaal reis- en verblijfkosten (naar blad 1) Overige kosten


Kosten hakwerk, sleuven vrezen, e.d. (voor zover niet opgenomen in 1.5) Kosten graafwerk (voor zover niet opgenomen in in 1.5) Brandwerende afdichtingen (voor zover niet opgenomen in 1.5) .......................................... Transportkosten (materiaal/materieel/gereedschap) Ontwerpkosten (voor zover niet opgenomen in 3.0) Kosten CAD uren (excl. tekenaar) Lichtdruk/kopieerkosten Bedienings- en onderhoudsboeken (voor zover niet opgenomen in 3.0) Verzekeringskosten (o.a. carpolis) Financieringskosten / Interestkosten (bij ongunstige betalingscondities) Bankgarantiekosten ......................................... Kosten onderhoudsverplichtingen ........................................ uur 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.4.10 ..........................................

4.4.14 ISO + VCA + VGW&M +Toolbox +Kwaliteitsplan +KAM 4.4.16 Kosten garantieverplichtingen 4.4.18 ........................................ 4.4.20 Kosten afvoer milieubelastende materialen

4.4
uneto-vni 2002-47015

Totaal overige kosten (naar calculatie-eindblad)

1) Kosten voor huur, respectievelijk voor rente en afschrijving. 2) Kosten die veelal door bouwaannemer aan de werktuigkundige aannemer worden doorberekend.

uneto-vni is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

Calculatie-Eindblad
Project: Gemaakt door: 1.0
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Calculatienummer: Datum:

Materiaalkosten en kosten werk derden


Netto generiek materiaal Toeslag op 1.1 voor kosten Netto specifiek materiaal Toeslag op 1.3 voor kosten Netto werk derden Toeslag op 1.5 voor kosten 3

% % %
3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1.7 1.8 1.9 1.10

Netto om niet ter beschikking te krijgen materiaal (directie levering) Toeslag op 1.7 voor kosten Materiaal/werk derden kostenwijziging - indien niet verrekenbaar Totaal materiaalkosten en kosten werk derden % %

2.0
2.1
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.7 2.8 2.9

Montageloonkosten
Montage-uren ( tijdnormen: uitgave....... )
Correctie op uren Montage-uren totaal Coordinatie-uren t.b.v. onderaanneming (werk derden) Meet-, en inregelwerkzaamheden Uren totaal op de bouwplaats Leidinggevend monteur/uitvoerder Overige monteurs (2.3 + 2.4 - 2.6.1) Meet- en inregeltechnicus (2.5) Reisuren t.b.v. werk op de bouwplaats Loonkostenwijziging - indien niet verrekenbaar Totale (montage) loonkosten op de bouwplaats
uur/dag/man

uur uur uur uur uur uur uur 3 uur 3 uur 3 uur 3
% 3 3 3 3 3 3

3.0
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

Overige loonkosten
Calculator Werkvoorbereider Tekenaar ( werk,-revisietekeningen e.d.) Projectbegeleiding Specialist ............................................................ Reisuren 3.1 t/m 3.6 Loonkostenwijziging - indien niet verrekenbaar Totaal overige loonkosten

uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 3


%

3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.0
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Projectgebonden kosten
Bouwplaatsaccommodatie (zie blad 2) Materieel en gereedschap Reis- en verblijfkosten Overige kosten (zie blad 2) (zie blad 2) (zie blad 2) 3 3 3 3 3 3 3 3

............................................................ Totaal projectgebonden kosten

5.0 5.5 6.0


6.1 6.2 6.3
uneto-vni 2002-47015

Totaal materiaal, werk derden, loon- en projectgebonden kosten (1.10 + 2.9 + 3.9 +4.6) Algemene kostendekking (over positie 5.0) (voor zover elders niet opgenomen) 3 Overige kosten
Op te nemen stelpost(en) ............................................................ Totaal overige kosten 3 3

7.0 8.0 9.0

Kostprijs (exclusief BTW en exclusief winst en risico) Winst en risico Totale verkoopprijs (exclusief BTW)
Accoord paraaf:............................................... d.d.........................

uneto-vni is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel.

UNETO-VNI Calculatie Methodiek

Toelichting op het calculatie-eindblad Het calculatie-eindblad biedt zowel intern als extern de mogelijkheid om de kosten van een project inzichtelijk te maken.

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

Materiaalkosten en kosten werk derden Totaalbedrag generiek materiaal, netto geprijsd (bruto catalogusprijzen minus de voor het bedrijf c.q. het project geldende kortingen). Toeslag voor de dekking van aan materiaalleveringen verbonden kosten, zoals inkoop, administratie, controle op aflevering, opslag, beschadiging, vermissing e.d. Totaalbedrag specifiek materiaal, netto geprijsd volgens offerte van de leverancier. Toeslag voor dekking van aan materiaallevering verbonden kosten, zoals inkoop, administratie, controle op aflevering, opslag, beschadiging, vermissing e.d. Totaal netto bedrag werkzaamheden uit te voeren door derden onder verantwoording van de werktuigkundige aannemer. Toeslag voor de dekking van aan werk derden verbonden kosten, zoals opdrachtverstrekking, administratie, controle e.d. Totaal netto bedrag van de door de opdrachtgever om niet ter beschikking te stellen materialen (directieleveringen). Toeslag voor dekking van ter beschikking gestelde materialen verbonden kosten, zoals controle op hoeveelheid en goede staat, opslag, aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing e.d. Kostenwijziging op materiaal en werk derden in verband met de te verwachtte prijsstijgingen gedurende de looptijd van het werk.

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6.1

2.6.2 2.6.3 2.7 2.8

Montageloonkosten Aantal montage-uren vast te stellen met behulp van calculatietijdnormen. Correctie op de bepaalde montage-uren, afhankelijk van de projectsituatie en de toegepaste normen. Totaal aantal benodigde montage-uren. Cordinatie-uren en controle van door derden onder verantwoording van de werktuigkundige aannemer uit te voeren werkzaamheden (cordinatie, toezicht, controle onderaannemers). Uren voor meten en inregelen van de juiste lucht-, water- of gashoeveelheden, alsmede het instellen van de juiste waarde van meet- en regelinstrumenten. Aantal uren en uurtarief van de meewerkende leidinggevende monteur (uitvoerder c.q. chefmonteur) die gedurende de gehele montage- en opleveringsfase op het project aanwezig is en waarmee bindende afspraken moeten kunnen worden gemaakt. (inclusief 2.4 de cordinatie, toezicht, controle onderaannemers) Aantal uren en gemiddeld uurtarief van de overige monteurs. Aantal uren en uurtarief voor de meet- en inregeltechnicus. Aantal reisuren en gemiddeld reisuurtarief van monteurs genoemd onder 2.6 onder aftrek (conform CAO) van het reisurendeel voor plaatselijk woon-/werkverkeer. Loonkostenwijziging op loon in verband met de te verwachtte loonstijgingen gedurende de looptijd van het werk.

3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Overige loonkosten Calculatoruren voor het maken van de projectverwervingsbegroting (moeten vergoed worden bij het niet verkrijgen van de opdracht). Werkvoorbereidersuren voor het na opdracht technisch en administratief voorbereiden en plannen van het project en het verlenen van assistentie gedurende de montage- en opleveringsfase. Tekenaarsuren voor het maken van werk-, detail-, cordinatie-, sparings- en revisietekeningen, alsmede onderhouds- en bedieningsinstructies. Projectleidersuren voor het managen, organiseren, instrueren en cordineren van de werkzaamheden gedurende de uitvoeringsfase en het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en overige bouwpartners. Specialisturen voor ontwikkeling software, programmeren, testen, van technisch compliceerde installaties. Andere eventueel voorkomende overige loonkosten. Aantal reisuren en gemiddeld reisuurtarief van medewerkers genoemd onder 3.1 t/m 3.6. Loonkostenwijziging op loon in verband met de te verwachtte loonstijgingen gedurende de looptijd van het werk.

4.0 4.1 4.4

Projectgebonden kosten Deze kosten zijn niet inbegrepen in de kostentoeslagen waarmee netto materialen, werk derden en nettot/mlonen worden belast en zijn dientengevolge rechtstreeks aan het project toe te rekenen. Per kostenpost moet worden nagegaan of deze in het project voorkomt, wie een en ander moet verzorgen (opdrachtgever, bouwkundige aannemer of werktuigkundige aannemer) en/of de kosten door de werktuigkundige aannemer moeten worden gedragen (voor verdere specificatie van deze kosten, zie blad 2 van het calculatie-eindblad).

5.5

Algemene kostendekking Bedrijfskosten zoals bijvoorbeeld kosten receptie, administratie t/m directie, gereedschap t/m huisvesting voor zover deze kosten niet door andere opslagen of posten zijn gedekt.

6.0 6.1

Overige kosten Stelpost(en).