Вы находитесь на странице: 1из 19

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR

III. NOMENCLATORUL
CONTURILOR CONTABILE

III.

Simbolul grupei de
conturi

Simbo- Simbolul
lul con- conturilor
turilor de de gradul II
gradul I

II

CLASA 1. ACTIVE PE TERMEN LUNG

1.

11

11

ACTIVE NEMATERIALE
(IMOBILIZ{RI NECORPORALE)
111
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118

111

Active nemateriale
Cheltuieli de constituire
Fond comercial (goodwill)
Brevete
Embleme comerciale
Licen\e
Programe informatice
Alte active nemateriale

1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118

Active nemateriale arendate


pe termen lung()

112

Active nemateriale ]n curs


de execu\ie

112

113

Amortizarea activelor nemateriale


Amortizarea cheltuielilor de constituire
Amortizarea fondului comercial
(goodwill-ului)
Amortizarea brevetelor
Amortizarea emblemelor comerciale
Amortizarea licen\elor
Amortizarea programelor informatice
Amortizarea altor active nemateriale
Amortizarea activelor nemateriale arendate pe termen lung

113()

1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138

12

ACTIVE MATERIALE
(IMOBILIZ{RI CORPORALE)
PE TERMEN LUNG
121
1211
1212

10

Active materiale ]n curs


de execu\ie
Construc\ii ]n curs de execu\ie
Utilaj destinat instal[rii

1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138

12

121
1211
1212


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
1213

Utilaj =i alte obiecte p]n[ la punerea ]n func\iune

1213

1214

Investi\ii capitale ulterioare

1214

1221
1222

Terenuri
Terenuri f[r[ construc\ii
Terenuri cu construc\ii

122

1223

Terenuri cu z[c[minte

1224

Terenuri arendate pe termen


lung

123
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

124
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247

1221
1222
1223
1224

Mijloace fixe
Cl[diri
Construc\ii speciale
Ma=ini, utilaje =i instala\ii
de transmisie
Mijloace de transport
Animale de munc[ =i de
produc\ie
Planta\ii perene
Alte mijloace fixe
Mijloace fixe arendate pe termen
lung

123
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238

124

Uzura mijloacelor fixe


Uzura cl[dirilor
Uzura construc\iilor speciale
Uzura ma=inilor, utilajelor =i instala\iilor de transmisie
Uzura mijloacelor de transport
Uzura planta\iilor perene
Uzura altor mijloace fixe
Uzura mijloacelor fixe arendate
pe termen lung

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247

125 Resurse naturale

125

126 Epuizarea resurselor naturale

126

13

ACTIVE FINANCIARE
PE TERMEN LUNG
131
1311

11

122

Investi\ii pe termen lung ]n


p[r\i nelegate
Cote de participa\ie =i ac\iuni

13

131
1311
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


1312
1313
1314

132
1321
1322

1323

133
1331
1332

134

1312
1313
1314

132

Investi\ii pe termen lung ]n p[r\i


legate
Investi\ii pe termen lung ]n
]ntreprinderi-fiice
Investi\ii pe termen lung ]n
]ntreprinderi asociate

1321
1322

1323

Investi\ii pe termen lung ]n alte


p[r\i legate
Modificarea valorii investi\iilor
pe termen lung
Majorarea valorii investi\iilor
pe termen lung
Diminuarea valorii investi\iilor
pe termen lung

133

Crean\e pe termen lung

134

1331
1332

1341

1343

Crean\e pe termen lung privind


arenda
Crean\e pe termen lung privind
dob]nzile =i redeven\ele calculate
Cambii pe termen lung primite

1344

Alte crean\e

1344

1341
1342

1342

1343

135

Active am]nate privind impozitul


pvenit

135

136

Avansuri pe termen lung


acordate

136

14

12

Obliga\iuni
}mprumuturi acordate
Alte investi\ii pe termen lung

ALTE ACTIVE PE TERMEN


LUNG
141

Cheltuieli anticipate pe termen


lung

142

Alte active pe termen


lung

14

141

142


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
CLASA 2. ACTIVE CURENTE

2.

21

21

STOCURI DE M+RFURI
+I MATERIALE
211
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119

211
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119


()

Animale la cre=tere =i ]ngr[=at

213

Obiecte de mic[ valoare


=i scurt[ durat[
Obiecte de mic[ valoare =i scurt[
durat[ ]n stoc
Obiecte de mic[ valoare =i scurt[
durat[ ]n exploatare
Construc\ii provizorii (neprev[zute ]n lista de titluri)

213

Uzura obiectelor de mic[


valoare =i scurt[ durat[
Uzura obiectelor de mic[ valoare
=i scurt[ durat[
Uzura construc\iilor provizorii
(neprev[zute ]n lista de titluri)

214

215

2151

Produc\ia ]n curs de execu\ie


Produse ]n curs de execu\ie

2152

Servicii ]n curs de execu\ie

2132
2133

214
2141
2142
215

216
2161
2162
2163
217

212
212

2131

13

Materiale
Materii prime =i materiale
de baz[
Semifabricate cump[rate =i articole de completare
Combustibil
Ambalaje =i materiale pentru
ambalat
Piese de schimb
Alte materiale
Materiale transmise pentru prelucrare
Materiale de construc\ie
Materiale cu destina\ie agricol[

2131
2132
2133

2141
2142

2151
2152

Produse
Produse finite
Semifabricate din produc\ie
proprie
Produse secundare

216

M[rfuri

217

2161
2162
2163()


-

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


22

CREAN|E
SCURT
221

PE

TERMEN

Crean\e pe termen scurt aferente facturilor comerciale


2211
2212
2213

22

221

Facturi de primit din \ar[


Facturi de primit din str[in[tate
Cambii primite

2211
2212
2213

222

Corec\ii la datorii dubioase

222

223

Crean\e pe termen scurt ale


p[r\ilor legate

223

2231

Crean\e pe termen scurt ale ]ntreprinderilor-fiice

2232

Crean\e pe termen scurt ale ]ntreprinderilor asociate

2233

Crean\e pe termen scurt ale altor


p[r\i legate

224
2241
2242

225

14

Avansuri pe termen scurt


acordate
Avansuri pe termen scurt
acordate ]n \ar[
Avansuri pe termen scurt
acordate ]n str[in[tate
Cr ea n\ e pe te rm en s cu rt
pr iv in d de co nt [r il e cu
bugetul

2251

Crean\e pe termen scurt privind


impozitul pe venit

2252

Crean\e pe termen scurt privind


alte impozite =i pl[\i

2231
2232
2233

224
2241
2242
225

2251
2252

226

Taxa pe valoarea ad[ugat[


de recuperat

226

227

Crean\e pe termen scurt


ale personalului

2272/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
2271

Crean\e pe termen scurt privind


retribuirea muncii

2271

2272

Crean\e pe termen scurt


ale titularilor de avans
Crean\e pe termen scurt privind
m[rfurile v]ndute pe credit

2272

2274

Crean\e pe termen scurt privind


recuperarea daunei materiale

2274

2275

Crean\e pe termen scurt ale personalului privind alte opera\ii

2275

2273

228

Crean\e pe termen scurt


privind veniturile calculate
2281
2282

2283

2284

229

23

15

228

Crean\e pe termen scurt privind


arenda
Crean\e pe termen scurt privind
dob]nzile =i redeven\ele calculate
Crean\e pe termen scurt privind
dividendele calculate

2281

Crean\e pe termen scurt privind


alte venituri

2284

2282

2283

229

Alte crean\e pe termen scurt


2291

Crean\e pe termen scurt


ale companiilor de asigur[ri

2291

2292

Crean\e pe termen scurt ale organelor de asigur[ri sociale

2292

2293

Crean\e pe termen scurt privind


preten\iile
]naintate
=i
recunoscute

2293

2294

Crean\e pe termen scurt privind


alte opera\ii

2294

INVESTI|II PE TERMEN
SCURT
231

2273

Investi\ii pe termen scurt


]n p[r\i nelegate

23

2312/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


2311
2312
2313
2314
2315

232
2321
2322

2323

233

2312
2313
2314
2315

Investi\ii pe termen scurt


]n p[r\i legate
Investi\ii pe termen scurt
]n ]ntreprinderi-fiice
Investi\ii pe termen scurt
]n ]ntreprinderi asociate

232
2321
2322

Investi\ii pe termen scurt ]n alte


p[r\i legate

MIJLOACE B{NE+TI
241

2323

233

242

2421

Cont de decontare
Mijloace b[ne=ti nelegate

2422

Mijloace b[ne=ti legate

2431

Cont valutar
Conturi valutare ]n \ar[

2432
2433

Conturi valutare ]n str[in[tate


Mijloace valutare legate

243

244
2441
2442
2443

241

242

24

Casa
Casa ]n valut[ na\ional[
Casa ]n valut[ str[in[
Mijloace b[ne=ti ]n numerar legate

2411
2412
2413

245

2311

Diminuarea valorii investi\iilor


pe termen scurt

24

16

Obliga\iuni =i alte titluri


de valoare
Depozite
Titluri de valoare cu lichiditate
]nalt[
}mprumuturi acordate
Alte investi\ii pe termen scurt
]n p[r\i nelegate

2411
2412
2413

2421
2422

243
2431
2432
2433

Conturi speciale la b[nci


Acreditive
Carnete de cecuri cu limit[
de sum[
Mijloace pe cartele de credit
=i magnetice

244

Transferuri b[ne=ti ]n expedi\ie

245

2441
2442
2443
2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
246

Documente b[ne=ti

25

ALTE ACTIVE CURENTE

246

25

251

Cheltuieli anticipate curente

251

252

Alte active curente

252

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

3.

31

31

CAPITAL STATUTAR
+I SUPLIMENTAR

311

3111
3112
3113
3114
3115

Capital statutar
Fond statutar
Ac\iuni simple
Ac\iuni privilegiate
Aporturi
Cote de participa\ie

312

3121

Capital suplimentar
Capital suplimentar v[rsat

311

312

3122

3111
3112
3113
3114
3115

3121
3122

Diferen\e de curs aferente


aporturilor valutare ]n capitalul
statutar

313

Capital nev[rsat

313

314

Capital retras
Ac\iuni simple r[scump[rate
Ac\iuni privilegiate r[scump[rate
Aporturi =i cote de participa\ie
retrase

314

3141
3142
3143

32

REZERVE

3141
3142
3143
32

321

Rezerve stabilite de legisla\ie

321

322

Rezerve prev[zute
de statut

322

323

Alte rezerve

323

33

PROFIT NEREPARTIZAT
(PIERDERE NEACOPERIT{)
331

17

Corectarea rezultatelor perioadelor precedente

33

(
)

331


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


3311
3312

332

3321
3322

333
3331
3332

334

34

Corectarea profitului perioadelor precedente


Corectarea pierderilor perioadelor precedente

3411
3412

3413

342

35

332

Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune


Profit net al perioadei de gestiune
Pierdere net[ a perioadei de
gestiune

333

Dividende pl[tite ]n avans

334

3321
3322

3331
3332

3411
3412

3413

Diferen\e din reevaluarea


investi\iilor pe termen lung
342
35

()

351

Rezultat financiar total


( )


341

Subven\ii acordate ]ntreprinderilor de stat

34

Diferen\e din reevaluarea activelor pe termen lung


Diferen\e din reevaluarea activelor nemateriale
Diferen\e din reevaluarea activelor materiale pe termen lung

REZULTAT FINANCIAR
TOTAL
351

3312

Profit nerepartizat (pierdere


neacoperit[) al anilor preceden\i
Profit nerepartizat al anilor preceden\i
Pierdere neacoperit[ a anilor
preceden\i

CAPITAL SECUNDAR
341

3311

CLASA 4. DATORII (OBLIGA|II)


PE TERMEN LUNG

4.

41

41

DATORII FINANCIARE PE
TERMEN LUNG
411

18

Credite bancare pe termen lung

411


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
4111
4112
4113
4114

4115

412

413
4131
4132
4133
4134
4135
4136

414

4111
4112
4113

4114

Datorii convertibile privind


creditele bancare pe termen
lung

4115

Credite bancare pe termen


lung pentru salaria\i

412

}mprumuturi pe termen lung


}mprumuturi pe termen lung din
p[r\i nelegate
}mprumuturi pe termen lung din
p[r\i legate
}mprumuturi pe termen lung din
emisiunea de obliga\iuni
}mprumuturi pe termen lung de
la personalul ]ntreprinderii
Cambii financiare pe termen
lung acordate
Datorii convertibile privind
]mprumuturile pe termen lung

413

DATORII PE TERMEN LUNG


CALCULATE

4131
4132
4133
4134
4135
4136

Alte datorii financiare pe termen lung

42

414

42

421

Datorii de arend[ pe termen


lung

421

422

Venituri anticipate pe termen


lung
Finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[
Finan\[ri cu destina\ie special[
din buget
}ncas[ri de mijloace cu destina\ie
special[ de la alte ]ntreprinderi
Alte finan\[ri =i ]ncas[ri cu destina\ie special[

422

423
4231
4232
4233
19

Credite bancare pe termen lung


]n valut[ na\ional[
Credite bancare pe termen lung
]n valut[ str[in[
Credite bancare pe termen lung
]n valut[ na\ional[ am]nate
Credite bancare pe termen lung
]n valut[ str[in[ am]nate

423
4231
4232
4233

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


424

Avansuri pe termen lung


primite

424

425

Datorii am]nate
impozitul pe venit

privind

425

426

Alte datorii pe termen lung


calculate

426

CLASA 5.

DATORII PE TERMEN SCURT

51

DATORII FINANCIARE PE
TERMEN SCURT
511
5111
5112
5113
5114

51

511
5111
5112
5113
5114

5115

Credite bancare pe termen scurt


]n valut[ na\ional[ restante

5115

5116

Credite bancare pe termen


scurt ]n valut[ str[in[ restante

5116

512

Credite bancare pe termen


scurt pentru salaria\i

512

}mprumuturi pe termen scurt


}mprumuturi pe termen scurt
de la p[r\i nelegate
}mprumuturi pe termen scurt
de la p[r\i legate
}mprumuturi pe termen scurt
din emisiunea de obliga\iuni
}mprumuturi pe termen scurt
de la personalul ]ntreprinderii
Cambii financiare pe termen
scurt emise

513

514

Cota-parte curent[ a datoriilor


pe termen lung

514

515

Alte datorii financiare pe termen scurt

515

513
5131
5132
5133
5134
5135

20

Credite bancare pe termen


scurt
Credite bancare pe termen scurt
]n valut[ na\ional[
Credite bancare pe termen scurt
]n valut[ str[in[
Credite bancare pe termen
scurt ]n valut[ na\ional[ am]nate
Credite bancare pe termen scurt
]n valut[ str[in[ am]nate

5.


5131
5132
5133
5134
5135

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
5151

Venituri anticipate curente

5152

Alte datorii financiare pe termen


scurt

52

521
5211

Datorii pe termen scurt


privind facturile comerciale
5211
5212
5213

522

52

DATORII COMERCIALE PE
TERMEN SCURT
521

5212
5213

Facturi de achitat ]n \ar[


Facturi de achitat ]n str[in[tate
Cambii emise

522

Datorii pe termen scurt fa\[ de


p[r\ile legate

5221

Datorii pe termen scurt fa\[ de


]ntreprinderile-fiice

5222

5222

Datorii pe termen scurt fa\[ de


]ntreprinderile asociate

5223

5223

Datorii pe termen scurt fa\[ de


alte p[r\i legate

523

Avansuri pe termen scurt


primite
DATORII PE TERMEN SCURT
CALCULATE

531

5312

Datorii fa\[ de personal privind


retribuirea muncii
Datorii privind retribuirea
muncii
Datorii fa\[ de deponen\i

5321

Datorii fa\[ de personal privind


alte opera\ii
Datorii fa\[ de titularii de avans

5311

532

5322
533
5331
5332

Datorii fa\[ de personal privind


alte opera\ii
Datorii privind asigur[rile
Datorii fa\[ de Fondul Social
Datorii fa\[ de organele sindicale
privind contribu\iile la
asigur[rile sociale

5221

53

21

516

523

53

531
5311
5312
532
5321
5322
533
5331
5332

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


5333
5334
5335

534

Datorii privind asigurarea medical[


Datorii privind asigurarea persoanelor
Datorii privind asigurarea bunurilor

5343

Datorii privind decont[rile cu


bugetul
Datorii privind impozitul pe
venit al persoanelor juridice
Datorii privind taxa pe valoarea
ad[ugat[
Datorii privind accizele, taxele

5344

Datorii privind impozitul funciar

5345

Datorii privind impozitul pe bunurile imobiliare

5341
5342

5333
5334
5335

534
5341

5342
5343
5344

5346

Datorii privind impozitul pentru


utilizarea resurselor naturale

5346

5347

Datorii privind impozitul pe


venit al persoanelor fizice
Datorii privind alte impozite =i
taxe
Sanc\iuni economice

5347

5348
5349
535

Taxa pe valoarea ad[ugat[


=i accize de incasat

536

Datorii privind pl[\ile extrabugetare

5348
5349

535

536

537

Datorii fa\[ de fondatori =i al\i


participan\i

537

538

Rezerve pentru cheltuieli =i pl[\i


preliminate

538

539

Alte datorii pe termen scurt

539

5391
5392
5393

22

5345

Datorii pe termen scurt privind


arenda curent[
Datorii pe termen scurt privind
reclama\iile
Datorii pe termen scurt fa\[ de
al\i creditori

5391
5392
5393

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
CLASA 6. VENITURI

6.

61

61

611
6111
6112
6113
6114
612
6121
6122
6123
6124
6125
6126
62

6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
622
6221
6222

611
6111
6112
6113
6114

Alte venituri opera\ionale


Venituri din realizarea activelor
curente
Venituri din arenda curent[
Venituri din amenzi, penalit[\i
=i desp[gubiri
Venituri din modificarea
metodelor de evaluare a activelor
curente
Venituri din recuperarea daunei
materiale
Alte venituri opera\ionale
VENITURI DIN ACTIVITATEA
NEOPERA|IONAL{

621

23

VENITURI DIN ACTIVITATEA


OPERA|IONAL{
Venituri din v]nz[ri
Venituri din v]nzarea produselor
Venituri din v]nzarea m[rfurilor
Venituri din servicii prestate
Venituri din contracte de construc\ie

Venituri din activitatea de investi\ii


Venituri din ie=irea activelor
nemateriale
Venituri din ie=irea activelor
materiale pe termen lung
Venituri din ie=irea activelor financiare pe termen lung
Venituri din dividende
Venituri din dob]nzi
Venituri din ecartul de
reevaluare a activelor pe termen
lung ie=ite
Venituri din participa\iile ]n alte
]ntreprinderi
Venituri din opera\iile cu p[r\ile
legate
Alte venituri din activitatea
de investi\ii
Venituri din activitatea financiar[
Venituri din reveden\e
Venituri din arenda finan\at[
a activelor materiale pe termen
lung

612
6121
6122
6123
6124
6125
6126
62

621
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
622
6221
62222/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


6223
6224
6225
6226
6227
623
6231
6232

Venituri din diferen\e de curs


valutar
Venituri din active intrate cu titlu
gratuit
Venituri din subven\ii de stat,
prime, premii =i sume sponsorizate
Venituri din contracte de neantrenare ]n concuren\[
Alte venituri din activitatea
financiar[

6223
6224
6225
6226
6227

Venituri excep\ionale
Compensa\ii primite pentru recuperarea pierderilor din calamit[\i naturale
Alte venituri excep\ionale

623
6231
6232, ,
,


CLASA 7. CHELTUIELI

7.

71

71

CHELTUIELI ALE ACTIVIT{|II OPERA|IONALE


711
7111
7112

Costul v]nz[rilor
Costul produselor finite v]ndute
Costul m[rfurilor v]ndute

7113

Costul serviciilor prestate

712
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
713
7131

24

Cheltuieli comerciale
Cheltuieli privind opera\iile
de marketing
Cheltuieli privind ambalajele =i
ambalarea produselor, m[rfurilor
Cheltuieli de transport privind
desfacerea
Cheltuieli privind reclama
Cheltuieli privind repara\iile garantate =i deservirile cu garan\ie
Cheltuieli privind datoriile dubioase
Cheltuieli privind returnarea =i
reducerea pre\urilor la m[rfurile
v]ndute
Alte cheltuieli comerciale
Cheltuieli generale =i administrative
Cheltuieli privind uzura, repararea =i ]ntre\inerea mijloacelor fixe
cu destina\ie general[

711
7111
7112
7113
712
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
713
7131

,


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
7132
7133

Cheltuieli privind amortizarea


activelor nemateriale
Cheltuieli de ]ntre\inere a personalului administrativ =i de conducere

7132
7133

7134
7134

Impozite, taxe =i pl[\i,


cu excep\ia impozitului pe venit

7135

Cheltuieli ]n scopuri de binefacere =i sponsorizare


Cheltuieli privind protec\ia
muncii
Cheltuieli de reprezentare
Cheltuieli de deplasare
Alte cheltuieli generale =i administrative

7135

7136
7137
7138
7139

714
7141
7142
7143
7144

7145
7146
7147
7148
7149
72

7211
7212
7213
7214

25

7137
7138
7139

Alte cheltuieli opera\ionale


Cheltuieli privind realizarea altor
active curente
Cheltuieli privind arenda curent[
Cheltuieli privind amenzile, penalit[\ile, desp[gubirile
Cheltuieli din modificarea metodelor de evaluare a activelor
curente
Cheltuieli privind dob]nzile
pentru credite =i ]mprumuturi
Cheltuieli de produc\ie indirecte
nerepartizate
Lipsuri =i pierderi din
deteriorarea valorilor
Cheltuieli aferente produc\iei
rebutate
Alte cheltuieli opera\ionale
CHELTUIELI ALE ACTIVIT{|II NEOPERA|IONALE

721

7136

Cheltuieli ale activit[\ii de investi\ii


Cheltuieli privind ie=irea activelor nemateriale
Cheltuieli privind ie=irea activelor materiale pe termen lung
Cheltuieli privind ie=irea activelor financiare pe termen lung
Cheltuieli din reevaluarea activelor pe termen lung la ie=irea
acestora

714
7141
7142
7143
7144
7145
7146

7147
7148
7149
72


, ,

721
7211
7212
7213
7214

2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


7215

Cheltuieli aferente participa\iilor


]n alte ]ntreprinderi

7215

7216

Cheltuieli privind opera\iile


cu p[r\ile legate
Alte cheltuieli ale activit[\ii
de investi\ii

7216

7217
722
7221
7222
7223
7224

7217

Cheltuieli ale activit[\ii financiare


Cheltuieli privind plata redeven\elor
Cheltuieli privind arenda finan\at[ a activelor materiale
pe termen lung
Cheltuieli privind diferen\ele
de curs valutar
Alte cheltuieli ale activit[\ii financiare

722
7221
7222
7223
7224
723

723
7231
7232
7233
73

Pierderi excep\ionale
Pierderi din calamit[\i naturale
Pierderi din perturb[ri politice

7231

Pierderi din modificarea legisla\iei \[rii

7233

CHELTUIELI (ECONOMII)
PRIVIND
IMPOZITUL
PE VENIT
731

7232

73

()

731

Cheltuieli (economii) privind


impozitul pe venit

()

CLASA 8. CONTURI
ALE CONTABILIT{|II DE GESTIUNE

8.

81

81

CONTURI ALE CHELTUIELILOR DE PRODUC|IE


811
8111
8112
8113
8114
812
8121

26

Produc\ia de baz[
Consumuri directe materiale
Consumuri directe privind retribuirea muncii
Contribu\ii pentru asigur[rile
=i protec\ia social[
Consumuri indirecte de produc\ie

811

Activit[\i auxiliare

812

Consumuri de materiale

8111
8112
8113
8114

8121


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

-
8122
8123
8124

Consumuri privind retribuirea


muncii
Contribu\ii pentru asigur[rile
=i protec\ia social[
Consumuri indirecte de produc\ie

8122
8123
8124

813
813
8131

8132

Consumuri indirecte de
produc\ie
Uzura =i cheltuieli privind
repararea =i ]ntre\inereamijloacelor
fixe
utilizate
]nproduc\ie
Amortizarea activelor nemateriale utilizate ]n produc\ie

8131

8132

8133
8133

}ntre\inerea personalului administrativ =i de deservire al subdiviziunilor de produc\ie

8134

Protec\ia muncii =i tehnica


securit[\ii
Pierderi din ]ntreruperi ]n
produc\ie
}ntre\inerea pazei =i cheltuieli
privind asigurarea securit[\ii
antiincendiare din subdiviziunile
de produc\ie
Cheltuieli cu deplas[rile personalului de produc\ie
Alte consumuri indirecte
de produc\ie

8134

8135
8136

8137
8138

8135
8136

8137
8138
82

82

ALTE CONTURI ALE CONTABILIT{|II DE GESTIUNE

821

Adaos comercial

821

822

Returnarea =i reducerea pre\urilor la m[rfurile v]ndute

822

CLASA 9. CONTURI EXTRABILAN|IERE

9.

91

91

27

ACTIVE PE TERMEN LUNG


ARENDATE

911

Active nemateriale arendate

911

912

Active materiale pe termen


lung arendate

9122/1998

CONTABILITATE +I AUDIT

PLANUL DE CONTURI CONTABILE AL ACTIVIT{|II ECONOMICO-FINANCIARE A }NTREPRINDERILOR


92

VALORI }N M{RFURI +I MATERIALE CARE NU APAR|IN


}NTREPRINDERII

- ,

- ,

921

Valori ]n m[rfuri =i materiale


primite ]n custodie

921

922

Materiale primite spre prelucrare

922

923

M[rfuri primite ]n consigna\ie

923

924

Utilaj primit pentru montaj

924

93

TITLURI DE VALOARE CARE


NU APAR|IN }NTREPRINDERII

93

931

Titluri de valoare destinate


v]nz[rii

931

932

Titluri de valoare expediate


pentru ]nregistrare

932

933

Titluri de valoare primite de la


registrator

933

934

Titluri de valoare depuse la


p[strare ]n depozit

934

94

DATORII {I PL+|I CONVEN|IONALE

94

941

Trecerea la pierderi a datoriilor


debitorilor insolvabili

941

942

Garantarea datoriilor =i pl[\ilor


primite

942

943

Uzura fondului de locuin\e

945

Pierderi fiscale nereclamate


ALTE MIJLOACE {I DATORII
REFLECTATE }N CONTABILITATEA EXTRABILAN|IER{

951

943

Garantarea datoriilor =i pl[\ilor


acordate

944

95

28

92

Formulare cu regim special

944

945

95

951


2/1998

CONTABILITATE +I AUDIT