Вы находитесь на странице: 1из 6

Cu 1 :

A.
C.
Cu 2 :
A.
Cu 3 :
A.
Cu 4 :
A.
C.
Cu 5 :
A.
Cu 6 :
A.
C.
Cu 7 :
A.
C.
Cu 8 :
A.
Cu 9 :
A.
Cu 10 :

A.
Cu 11 :

A.
Cu 12 :
A.
Cu 13 :
A.
Cu 14 :
A.
Cu 15 :
A.
Cu 16 :
A.
Cu 17 :

Cho mt dng in c cng khng i i qua 2 bnh in phn mc ni tip, bnh


1 cha 100ml dd CuSO4 0,01M, bnh 2 cha 100ml AgNO3 0,01M. Bit rng sau thi gian
in phn 500s th bn bnh 2 xut hin kh bn catot. Cng dng in, khi lng
ca Cu bm trn catt v th tch kh (ktc)xut hin bn anot ca bnh 1 ln lt l :
0,193A; 0,032g Cu; 11,2ml O2
B. 0,386A; 0,064g Cu; 22,4ml O2
0,193A; 0,032g Cu; 22,4ml O2
D. 0,193A; 0,032g Cu; 5,6ml O2
in phn 400ml dung dch CuSO4 0,2M vi cng dng in I=10A trong thi gian t, ta
thy c 224ml kh (ktc) thot ra anot. Gi thit rng in cc tr v hiu sut l 100%.
Thi gian in phn l :
6 pht 26 giy
B. 3 pht 10 giy
C. 7 pht 20 giy
D. 5 pht 12 giy
Khi in phn dd mui, gi tr pH gn 1 in cc tng ln. Dung dch mui l :
KCl
B. CuSO4
C. AgNO3
D. K2SO4
in phn ( in cc tr, c vch ngn) mt dd c cha cc ion :Fe2+, Fe3+, Cu2+. Th t xy
ra s kh catot ln lt l :
Fe3+, Cu2+, Fe2+.
B. Cu2+,Fe3+, Fe2+.
3+
2+
2+
Fe , Fe , Cu .
D. Fe2+, Fe3+, Cu2+.
in phn 400ml dd AgNO3 0,2M v Cu(NO3)2 0,1M vi cng dng in I=10A, anot
bng bch kim. Sau thi gian t, ta ngt dng in, thy khi lng catot tng thm m gam
trong c 1,28g Cu.Thi gian in phn t l : (hiu sut in phn l 100% ).
19,3s
B. 1158s
C. 772s
D. 193s
Cho dd cha cc ion : Na+, Al3+, Cu2+, Cl-, SO42-, NO3-. Cc ion khng b in phn khi trng
thi dung dch l :
Na+, Al3+, SO42-, NO3-.
B. Na+, SO42-,Cl-, Al3+
+
3+
Na , Al , Cl , NO3 .
D. Al3+, Cu2+, Cl-, NO3-.
in phn 200ml dd CuSO4 0,1M v MgSO4 cho n khi bt u xut hin kh bn catot
th ngng in phn. Tnh khi lng kim loi bm trn catot v th tch kh thu c bn
anot
1,28g; 1,12 lt
B. 0,64g ; 1,12 lt
0,64g; 2,24 lt
D. 1,28g ; 2,24 lt
in phn dd CuSO4 v NaCl vi s mol nCuSO4 < 1/2 nNaCl, dung dch c cha vi git qu
tm. in phn vi in cc tr. Mu ca qu tim s bin i nh th no trong qu trnh
in phn ?
sang xanh
B. tm sang
C. Xanh sang
D. tm sang xanh
in phn 2 bnh in phn mc ni tip. Bnh 1 cha 100ml dd CuSO4 0,1M, bnh 2
cha 100ml dd NaCl 0,1M. Ngng in phn khi dd thu c trong bnh 2 c pH=13. Nng
ion Cu2+ cn li trong bnh 1 ( th tch dd coi nh khng i) l :
0,04M
B. 0,1M
C. 0,08M
D. 0,05M
Thc hin phn ng in phn dd cha mg hn hp CuSO4 v NaCl vi cng dng in
l 5A. n thi im t, ti 2 in cc nc bt u in phn th ngt dng in. Dung
dch sau in phn ho tan va 1,6g CuO v anot ca bnh in phn c 448ml
kh bay ra (ktc). Khi lng dd gim do phn ng in phn l :
3,59g
B. 3,15g
C. 1,295g
D. 2,95g
Thc hin phn ng in phn dd cha mg hn hp CuSO4 v NaCl vi cng dng in
l 5A. n thi im t, ti 2 in cc nc bt u in phn th ngt dng in. Dung
dch sau in phn ho tan va 1,6g CuO v anot ca bnh in phn c 448ml
kh bay ra (ktc). Nu th tch dd khng thay i V= 500ml th nng mol ca cc
cht trong dd l :
0,04M; 0,08M
B. 0,12M; 0,04M
C. 0,3M; 0,05M
D. 0,02M; 0,12M
in phn 100ml dd CuSO4 0,2M vi cng dng in I= 9,65A. Khi lng Cu bm trn
catot khi thi gian din phn t1= 200s v t2= 500s (hiu sut in phn l 100%).
0,32g; 0,64g
B. 0,32g; 1,28g
C. 0,64g; 1,28g
D. 0,64g; 1,32g
in phn 400ml dd AgNO3 0,2M v Cu(NO3)2 0,1M vi cng dng in I=10A, anot
bng bch kim. Sau thi gian t, ta ngt dng in, thy khi lng catot tng thm m gam
trong c 1,28g Cu. Gi tr ca m l :
11,2g
B. 1,28g
C. 9,92g
D. 2,28g
in phn (c mng ngn, in cc tr) mt dd cha hh CuSO4 v NaCl. Dung dch sau
in phn c th ho tan bt Al2O3. Dung dch sau in phn c th cha :
H2SO4 hoc NaOH
B. NaOH
C. H2SO4
D. H2O
in phn 400ml dung dch CuSO4 0,2M vi cng dng in I=10A trong thi gian t, ta
thy c 224ml kh (ktc) thot ra anot. Gi thit rng in cc tr v hiu sut l 100%.
Khi lng ca catot tng ln l :
1,28g
B. 0,75g
C. 2,5g
D. 3,1g
in phn 100 ml dung dch cha CuSO4 0,2M v AgNO3 0,1M , vi cng dng in
I=1,93A. Tnh thi gian in phn c mt khi lng kim loi bm trn catot l 1,72g.
500s
B. 1000s
C. 750s
D. 250s
in phn dd NaOH vi cng dng in l 10A trong thi gian 268 gi. Sau khi in
phn cn li 100g dung dch NaOH c nng 24%. Nng % ca dd NaOH trc khi

A.
Cu 18 :

A.
Cu 19 :
A.
C.
Cu 20 :

A.
Cu 21 :
A.
Cu 22 :

A.
Cu 23 :
A.
Cu 24 :

A.
Cu 25 :
A.
Cu 26 :
A.
Cu 27 :
A.
Cu 28 :
A.
Cu 29 :

A.
Cu 30 :
A.
B.
C.
D.
Cu 31 :

A.

in phn l :
4,2%
B. 2,4%
C. 1,4%
D. 4,8%
in phn 400ml dung dch CuSO4 0,2M vi cng dng in I=10A trong thi gian t, ta
thy c 224ml kh (ktc) thot ra anot. Gi thit rng in cc tr v hiu sut l 100%.
Nu th tch dd thay i khng ng k th nng ca ion H+ trong dd sau in
phn l :
0,1M
B. 0,3M
C. 0,4M
D. 0,02M
Cho cc dd sau: KCl, Na2SO4, KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4. Dung dch no
khi in phn thc cht l in phn nc?
KCl, Na2SO4, KNO3
B. Na2SO4, KNO3, H2SO4, NaOH
Na2SO4, KNO3, CaCl2, H2SO4, NaOH
D. KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH
in phn 500ml dd AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,2M vi cng dng in I = 10A v in
cc tr. Sau thi gian t ta ngt dng in. Dung dch sau in phn c ly ra ngay
o nng cc cht. Nu hiu sut in phn l 100% v th tch dd coi nh khng thay
i, nng mol ion H+ l 0,16M. Nng mol/l ca mui nitrat trong dd sau in phn
l :
0,2M
B. 0,17M
C. 0,15M
D. 0,3M
in phn 400ml dd AgNO3 0,2M v Cu(NO3)2 0,1M vi cng dng in I=10A, anot
bng Cu. in phn n khi Ag+ b kh ht th ta ngt dng in, khi khi lng anot
gim l :
1,28g
B. 8,64g
C. 2,56g
D. 12,8g
Thc hin phn ng in phn dd cha mg hn hp CuSO4 v NaCl vi cng dng in
l 5A. n thi im t, ti 2 in cc nc bt u in phn th ngt dng in. Dung
dch sau in phn ho tan va 1,6g CuO v anot ca bnh in phn c 448ml
kh bay ra (ktc). Khi lng hh 2 mui NaCl v CuSO4 l :
3,785g
B. 5,785g
C. 4,8g
D. 5,97g
Sau mt thi gian in phn 200ml dd CuSO4 vi in cc graphit, khi lng ca dd gim
8g. lm kt ta ht ion Cu2+ trong dd cn li sau in phn, cn dng 100ml dd H2S
0,5M. Nng mol ca dd CuSO4 trc khi in phn l :
0,5M
B. 0,75M
C. 1M
D. 1,5M
in phn 500ml dd AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,2M vi cng dng in I = 10A v in
cc tr. Sau thi gian t ta ngt dng in. Dung dch sau in phn c ly ra ngay
o nng cc cht. Nu hiu sut in phn l 100% v th tch dd coi nh khng thay
i, nng mol ion H+ l 0,16M. Khi lng ca catot tng ln l :
0,96g
B. 6,36g
C. 5,4g
D. 3,2g
Cho 4 dd mui: CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3. Dung dch no sau in phn cho ra mt dd axit
K2SO4
B. CuSO4
C. NaCl
D. KNO3
in ph 100ml dd NaCl vi in cc tr, c mng ngn xp, cng dng in I=1,93A.
Dung dch sau in phn c pH=12 (coi th tch dd khng i v hiu sut in phn
l 100%). Thi gian in phn l :
100s
B. 150s
C. 50s
D. 200s
in phn 500ml dd CuSO4 vi cng dng in khng i th sau 600s, nc bt u
b in phn c 2 in cc. Nu thi gian in phn l 300s th khi lng Cu bm trn
catot l 3,2g. Nng mol ca dd CuSO4 trong dd ban u v cng dng in l :
0,1M; 16,08A
B. 0,25M; 16,08A
C. 0,12M; 32,17A
D. 0,2M; 32,17A
Khi in phn c vch ngn dd hn hp gm NaCl v HCl c nh thm vi git qu tm.
Mu ca qu tm s bin i nh th no trong qu trnh in phn :
B. tm xanh
C. xanh tm
D. Khng i mu
tm xanh
Thc hin phn ng in phn dd cha mg hn hp CuSO4 v NaCl vi cng dng in
l 5A. n thi im t, ti 2 in cc nc bt u in phn th ngt dng in. Dung
dch sau in phn ho tan va 1,6g CuO v anot ca bnh in phn c 448ml
kh bay ra (ktc).Thi gian in phn l :
19 pht 6 giy
B. 18 pht 16 giy
C. 9 pht 8 giy
D. 19 pht 18 giy
in phn dd CuSO4 v KCl vi s mol nCuSO4 > 1/2 nKCl vi in cc tr. Bit rng qu trnh
in phn gm 3 giai on. Hy cho bit kh g thot ra mi giai on ln lt l :
G1: anot:clo ; catot: khng c kh.
G2: anot: clo; catot: khng c kh.
G3: anot:
oxi; catot: hiro
G1: anot:oxi ; catot: khng c kh. G2 : anot: clo; catot: Hiro.
G3 : anot: oxi; catot:
hiro
G1: anot:clo ; catot: khng c kh.
G2 : anot: oxi; catot: khng c kh.
G3 :
anot: oxi; catot: hiro
G1: anot:clo ; catot: hiro.
G2: anot: clo; catot: hiro. G3: anot: oxi; catot: hiro
in phn 500ml dd AgNO3 0,1M v Cu(NO3)2 0,2M vi cng dng in I = 10A v in
cc tr. Sau thi gian t ta ngt dng in. Dung dch sau in phn c ly ra ngay
o nng cc cht. Nu hiu sut in phn l 100% v th tch dd coi nh khng thay
i, nng mol ion H+ l 0,16M. Thi gian t l :
15 pht
B. 690s
C. 700s
D. 18 pht

Cu 32 :
A.
B.
C.
D.
Cu 33 :
A.
C.
Cu 34 :
A.
C.
Cu 35 :
A.
C.
Cu 36 :

A.

in phn dd CuSO4 v H2SO4 vi c 2 in cc u bng Cu. Thnh phn dd v khi lng


cc in cc thay i nh th no trong qu trnh in phn ?
Nng H2SO4 tng dn v nng CuSO4 gim dn, khi lng catot tng, khi lng anot khng
i.
Nng H2SO4 v nng CuSO4 khng i, khi lng ca 2 in cc khng i.
Nng H2SO4 v nng CuSO4 khng i, khi lng catot tng v khi lng anot gim
Nng H2SO4, nng CuSO4 gim dn, khi lng catot tng, khi lng anot gim.
Khi in phn dd NaCl (in cc tr, khng c vch ngn) th sn phm thu c gm :
H2, nc Ja-ven
B. H2, Cl2, NaOH, nc Ja-ven
H2, Cl2, nc Ja-ven
D. H2, Cl2, NaOH
in phn 100ml dd CuCl20,08M. Cho dd sau in phn tc dng vi AgNO3 d thu c
0,861g kt ta. Khi lng Cu bm trn catot v th tch kh Cl2 thu c trn anot l :
0,16g ; 0,56lit Cl2
B. 0,64g; 0,112 lt Cl2
0,64g; 0,224 lt Cl2
D. 0,32g; 0,112 lt Cl2
Cho cc dd sau: KCl, Na2SO4, KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4. Sau khi in
phn dd no cho mi trng baz?
KCl, Na2SO4, KNO3, NaCl
B. KCl, NaCl, NaOH, CaCl2
NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4.
D. AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH
in phn 200ml mt dd c ho tan Cu(NO3)2 v AgNO3 vi cng dng in l 0,804A,
n khi bt kh bt u thot ra cc m th mt thi gian l 2 gi, khi khi lng cc
m tng 3,44g. Nng mol ca mi mui Cu(NO3)2 v AgNO3 trong dd ban u l :
0,1M v 0,2M
B. 0,1M v 0,1M
C. 0,2M v 0,3M
D. 0,1M v 0,4M

Mn bi tp v in phn ( s 1)
Lu : - Th sinh dng bt t kn cc trn trong mc s bo danh v m
thi trc khi lm bi. Cch t sai:
- i vi mi cu trc nghim, th sinh c chn v t kn mt
trn tng ng vi phng n tr li. Cch t ng :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

phiu soi - p n (Dnh cho gim kho)


Mn : bi tp v in phn
s : 1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36