Вы находитесь на странице: 1из 6

Bahagian A Jawab semua soalan di bawah 1. Apakah maklumat yang boleh kamu masukkan di dalam buku idea?

A Maklumat murid B Maklumat sekolah C Maklumat ujian D Maklumat projek yang dibuat * * * * * * Pernyataan masalah Lakaran idea Pemilihan lakaran Senarai bahan dan alatan Penjelasan ciptaan Anggaran kos

2.

Pernyataan di atas menerangkan tentang aktiviti mengumpul dan merekod maklumat iaitu A kerja kursus B buku folio C buku idea D pendokumentasian 3. Proses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baru dinamakan proses A reka cipta B inovasi C kreativiti D prototaip ___________________ perlu disediakan sebelum sesuatu projek dibina. A Buku idea B Jadual kerja C Jadual tugasan D Lukisan projek Mengapakah idea yang banyak diperlukan dalam mereka bentuk projek Reka cipta ? A Memberikan gambaran yang lebih jelas B Memberikan peluang pemilihan idea terbaik C Memberikan peluang membuat pertimbangan D Memberikan peluang untuk memilih projek yang disukai

4.

5.

6.

Antara bahan yang berikut, yang manakah boleh digunakan untuk memberikan kemasan pada projek di atas ? I Cat II Syelek III Turpentin IV Sperit methil A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV

7.

Tujuan menggunakan reja kayu semasa mencabut paku seperti yang ditunjukkan pada rajah di atas adalah untuk A mengelakkan paku daripada bengkok B mengelakkan hulu tukul daripada patah C memudahkan paku dicabut D melindungi permukaan kayu Apakah bahan yang digunakan untuk mencantumkan bahagian kayu ? I Paku III Ribet II Pateri IV Skru A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

8.

9.

Yang berikut adalah objek yang mempunyai persamaan dengan bentuk di atas kecuali .

10.

Apakah kegunaan perintang ? A Menambah pengaliran arus letrik B Meninggikan pengaliran arus letrik C Membawa aliran arus letrik D Mengurangkan pengaliran arus letrik Lukisan yang menunjukkan penyambungan komponen-komponen litar dalam bentuk gambar dinamakan A lukisan skematik B lukisan bergambar C lukisan gambar D lukisan artistik Manakah antara simbol yang berikut mewakili transistor ? A B

11.

12.

D C

13.

Berpandukan kepada rajah di atas, yang berikut adalah pasangan komponen dengan simbolnya. Padanan manakah yang betul? A P dan V C W dan T B Q dan R D S dan L Komponen-komponen berikut mempunyai kutub kecuali ,,,, A buzzer C LED B kapasitor D perintang tetap Soalan 15 dan 16 berdasarkan gambar rajah di bawah 15. Apakah nama komponen elektronik yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas? A Diod pemancar cahaya B Kapasitor B Transistor D Perintang tetap

14.

16.

Kaki anod pada komponen elektronik di atas ditunjukkan oleh A Q C R B P D T Pernyataan manakah yang tidak benar mengenai perintang tetap? A B C D Perintang tetap mempunyai jalur-jalur berwarna pada badan. Perintang tetap dapat mengurangkan arus Perintang tetap mempunyai dua kaki yang dapat dibengkokkan Perintang tetap mempunyai kaki yang perlu disambungkan mengikut kekutuban yang betul

17.

18.

Berdasarkan gambar rajah di atas, bahagian manakah berfungsi untuk mengawal, mengurangkan dan menghentikan putaran roda ? A I B III C II D IV 4

19.

Apakah akan terjadi pada tiub basikal jika nat injap dilonggarkan ? A Roda akan tertanggal B Tiub menjadi kempis kerana udara di dalamnya akan keluar C Tiub menjadi haus dan tidak boleh digunakan D Rim akan bergoyang-goyang dan basikal sukar untuk digerakkan Antara yang berikut, yang manakah merupakan kegunaan utama minyak pelincir? A Mengelakkan karat B Membersih perkakas, alatan dan mesin mudah alih C Mencegah geseran antara bahagian-bahagian yang bergerak D Melekatkan antara permukaan yang berlainan jenis seperti kayu, plastik, getah dan logam Antara alatan berikut, manakah yang digunakan untuk menggantikan pedal ? I tukul II pemutar skru III berus cat IV sepana hujung terbuka A I sahaja B I dan II sahaja C III dan IV sahaja D II dan III sahaja Alatan manakah yang sesuai digunakan untuk menanggalkan tayar dari rim ? A Sepana gabung B Pengumpil tayar C Sepana hujung terbuka D Playar gabung Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses menyenggara dan membaikpulih peralatan dan mesin mudah ialah A mengenal pasti alatan tangan yang akan digunakan B memilih tempat yang sesuai untuk membuat kerja C menjalankan kerja penyenggaraan dan baik pulih dengan cermat D mengenal pasti bahagian peralatan dan mesin mudah yang rosak Brek basikal penting kerana adanya brek kita dapat I mengawal pergerakan basikal II mengurangkan kelajuan III menghentikan basikal IV mencengkam tayar basikal supaya tidak tercabut A B I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja C D I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Manakah antara pernyataan yang berikut adalah benar ? A Kertas las gred 00 lebih kasar daripada gred 3 B Kertas las gred 2 lebih halus daripad gred 0 C Kertas las gred 1 lebih kasar daripada gred 2 5

D Kertas las gred 3 lebih kasar daripa gred 2 26. Syelek dapat dicairkan dengan menggunakan . A air B spirit C minyak masak D thinner Saiz berus syelek ditentukan oleh A panjang hulunya B lebar bahagian bulunya C lebar hulunya D panjang bulunya Apakah akan terjadi pada glu sentuh jika anda mendedahkannya kepada udara ? A Kandungannya bertambah B Ia akan menjadi keras C Ia akan menjadi lebih cair D Semua kandungan akan diserap ke dalam udara Antara berikut yang manakah boleh kamu gunakan untuk memotong lengkuk pada kepingan kayu nipis A Gergaji tangan B Gergaji putting C Gergaji lengkung halus D Gergaji besi Shah hendak mencantumkan dua keping kayu untuk membuat projek kayu. Pengikat di bawah boleh digunakan kecuali A paku B skru C glu sentuh D gam

27.

28.

29.

30.